Procedură : 2017/0113(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0193/2018

Texte depuse :

A8-0193/2018

Dezbateri :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Voturi :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

RAPORT     ***I
PDF 652kWORD 87k
29.5.2018
PE 615.479v02-00 A8-0193/2018

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportoare: Cláudia Monteiro de Aguiar

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0282),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0172/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 6 decembrie 2017(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0193/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Utilizarea vehiculelor închiriate poate reduce costurile întreprinderilor care transportă mărfuri pe cont propriu sau contra cost în numele unui terț și, în același timp, poate spori flexibilitatea operațională. Prin urmare, aceasta poate să contribuie la o creștere a productivității și competitivității întreprinderilor în cauză. În plus, dat fiind că vehiculele închiriate sunt în general mai noi decât media parcului auto, ele sunt totodată mai sigure și mai puțin poluante.

(2)  Utilizarea vehiculelor închiriate poate reduce costurile întreprinderilor care transportă mărfuri pe cont propriu sau contra cost în numele unui terț și, în același timp, poate spori flexibilitatea operațională. Prin urmare, aceasta poate să contribuie la o creștere a productivității și competitivității întreprinderilor în cauză. În plus, dat fiind că vehiculele închiriate sunt în general mai noi decât media parcului auto, ele pot fi adesea mai sigure și mai puțin poluante.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Directiva 2006/1/CE nu le permite întreprinderilor să beneficieze pe deplin de avantajele utilizării vehiculelor închiriate. Directiva menționată le permite statelor membre să restricționeze utilizarea de către întreprinderile lor a vehiculelor închiriate cu o masă totală maximă autorizată de mai mult de șase tone pentru operațiunile pe cont propriu. În plus, statele membre nu sunt obligate să permită utilizarea unui vehicul închiriat pe teritoriile lor, în cazul în care vehiculul a fost înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația dintr-un alt stat membru decât cel de stabilire a întreprinderii care l-a închiriat.

(3)  Directiva 2006/1/CE nu le permite întreprinderilor să beneficieze pe deplin de avantajele utilizării vehiculelor închiriate. Directiva menționată le permite statelor membre să restricționeze utilizarea de către întreprinderile stabilite pe teritoriile lor a vehiculelor închiriate cu o masă totală maximă autorizată de mai mult de șase tone pentru operațiunile pe cont propriu. În plus, statele membre nu sunt obligate să permită utilizarea unui vehicul închiriat pe teritoriile lor, în cazul în care vehiculul a fost înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația dintr-un alt stat membru decât cel de stabilire a întreprinderii care l-a închiriat.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Statele membre nu ar trebui să poată restrânge utilizarea pe teritoriul lor a unui vehicul închiriat de o întreprindere stabilită legal pe teritoriul unui alt stat membru, cu condiția ca vehiculul să fie înregistrat și să respecte standardele de funcționare și cerințele de siguranță sau să fie pus în circulație în conformitate cu legislația oricărui stat membru și autorizat pentru funcționare de către statul membru în care este stabilită întreprinderea responsabilă.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Nivelul de impozitare a transportului rutier încă variază considerabil în cadrul Uniunii. Prin urmare, anumite restricții, care afectează la rândul lor indirect libertatea de a presta servicii de închiriere de vehicule, continuă să fie justificate pentru a evita denaturările fiscale. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a limita perioada de timp în care poate fi folosit pe teritoriul lor un vehicul închiriat într-un alt stat membru decât cel de stabilire al întreprinderii care îl închiriază.

(5)  Nivelul de impozitare a transportului rutier încă variază considerabil în cadrul Uniunii. Prin urmare, anumite restricții, care afectează la rândul lor indirect libertatea de a presta servicii de închiriere de vehicule, continuă să fie justificate cu scopul de a evita denaturările fiscale. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a limita, pe teritoriul lor, durata în care o întreprindere stabilită pe teritoriul lor poate utiliza vehicule închiriate înmatriculate sau puse în circulație în alt stat membru, sub rezerva condițiilor stabilite în prezenta directivă. Acestora ar trebui, de asemenea, să li se permită să limiteze numărul unor astfel de vehicule închiriate de o întreprindere stabilită pe teritoriul lor.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  În vederea aplicării acestor măsuri, informațiile privind numărul de înmatriculare al vehiculului închiriat ar trebui furnizate în registrele electronice naționale ale statelor membre, astfel cum a fost stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. Autoritățile competente ale statului membru de stabilire care sunt informate cu privire la utilizarea unui vehicul pe care operatorul l-a închiriat și care este înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația dintr-un alt stat membru ar trebui să informeze autoritățile competente din celălalt stat membru cu privire la aceasta. În acest scop, statele membre ar trebui să utilizeze Sistemul de informare al pieței interne (IMI).

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Pentru a menține standardele operaționale, pentru a îndeplini cerințele de siguranță și pentru a asigura condiții de muncă decente pentru conducătorii auto, este important să se garanteze accesul transportatorilor la active și la infrastructura de sprijin direct în țara în care aceștia își desfășoară operațiunile.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Punerea în aplicare și efectele prezentei directive ar trebui să fie monitorizate de Comisie și să fie documentate de către aceasta în cadrul unui raport. Orice acțiuni ulterioare în acest domeniu ar trebui analizate în lumina acestui raport.

(7)  Punerea în aplicare și efectele prezentei directive ar trebui să fie monitorizate de Comisie și să fie documentate de către aceasta în cadrul unui raport, cel mai târziu la trei ani de la data de transpunere a prezentei directive. Raportul ar trebui să ia în considerare în mod corespunzător impactul asupra siguranței rutiere, asupra veniturilor fiscale și asupra mediului. Raportul ar trebui să evalueze, de asemenea, toate cazurile de încălcare a prezentei directive, inclusiv cazurile transfrontaliere. Necesitatea de a realiza acțiuni ulterioare în acest domeniu ar trebui analizată în lumina acestui raport.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – subpunctul ii

Directiva 2006/1/CE

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  vehiculul să fie înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația unui stat membru;

(a)  vehiculul să fie înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația oricărui stat membru, inclusiv cu standarde operaționale și cerințe de siguranță;

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2006/1/CE

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  se introduce următorul alineat (1a):

eliminat

„1a.  În cazul în care vehiculul nu este înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația din statul membru în care este stabilită întreprinderea care închiriază vehiculul, statele membre pot limita perioada de utilizare a vehiculului închiriat pe teritoriile lor. Cu toate acestea, într-un astfel de caz, statele membre permit utilizarea vehiculului pentru o perioadă de cel puțin patru luni într-un an calendaristic. ”

 

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2006/1/CE

Articolul 3 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că întreprinderile lor pot utiliza vehicule închiriate pentru transportul rutier de mărfuri în aceleași condiții ca și vehiculele deținute de ele, cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 2.

1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că întreprinderile stabilite pe teritoriul lor pot utiliza vehicule închiriate pentru transportul rutier de mărfuri în aceleași condiții ca și vehiculele deținute de ele, cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 2.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2006/1/CE

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Dacă vehiculul este înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația altui stat membru, statul membru de stabilire al întreprinderii poate:

 

(a)  să limiteze perioada în care vehiculul închiriat poate fi folosit pe teritoriul lor, cu condiția să permită utilizarea vehiculului închiriat timp de cel puțin patru luni consecutive în orice an calendaristic dat; în orice caz, se poate prevedea ca contractul de închiriere să nu depășească termenul stabilit de statul membru;

 

(b)  limitarea numărului de vehicule închiriate care pot fi utilizate de către orice întreprindere, cu condiția ca acestea să prevadă posibilitatea utilizării a cel puțin unui număr de vehicule reprezentând 25 % din totalul parcului de vehicule de marfă deținute de întreprindere la data de 31 decembrie a anului care precede cererea de autorizare; În cazul unei întreprinderi care deține un parc auto cu un număr de vehicule mai mare de unu și mai mic de patru, acesteia i se va permite să utilizeze cel puțin un astfel de vehicul închiriat.”

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 2006/1/CE

Articolul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) se inserează următorul articol 3a:

 

„Articolul 3a

 

1.  Informațiile privind numărul de înmatriculare al unui vehicul închiriat sunt înregistrate în registrul electronic național, astfel cum este definit la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 *.

 

2.  Autoritățile competente ale statului membru de stabilire a unui operator, care sunt informate cu privire la utilizarea unui vehicul pe care operatorul l-a închiriat și care este înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația dintr-un alt stat membru informează autoritățile competente din celălalt stat membru cu privire la aceasta.

 

3.  Cooperarea administrativă prevăzută la alineatul (2) se efectuează prin sistemul de informare al pieței interne (IMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 **.

 

__________________

 

În ceea ce privește luarea în considerare la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 a extinderii informațiilor care urmează să fie înregistrate, astfel cum a propus Comisia.

 

** JO L 316, 14.11.2012, p.1.”

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 2006/1/CE

Articolul 5 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la [OP: a se introduce data calculată la 5 ani de la expirarea termenului de transpunere a directivei], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare și efectele prezentei directive. Raportul trebuie să conțină informații privind utilizarea vehiculelor închiriate într-un alt stat membru decât statul membru de stabilire a întreprinderii care le închiriază. Pe baza acestui raport, Comisia evaluează dacă este necesar să se propună măsuri suplimentare.

Până la [trei ani de la expirarea termenului de transpunere a directivei], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare și efectele prezentei directive. Raportul trebuie să conțină informații privind utilizarea vehiculelor închiriate într-un alt stat membru decât statul membru de stabilire a întreprinderii care le închiriază. Raportul acordă o atenție deosebită impactului asupra siguranței rutiere și asupra veniturilor fiscale, inclusiv cazurilor de denaturare fiscală, precum și aplicării normelor privind cabotajul, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009. Pe baza acestui raport, Comisia evaluează dacă este necesar să se propună măsuri suplimentare.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data de [OP: a se introduce data calculată la 18 luni de la intrarea în vigoare] cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective.

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la [20 de luni după data intrării în vigoare a prezentei directive]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective.

(1)

  JO C 129, 11.4.2018, p. 71.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Transportul rutier este principalul mod de transport pentru mărfuri și pasageri în UE și asigură locuri de muncă pentru aproximativ 1,6 de milioane de persoane. De-a lungul anilor, UE a elaborat o serie de norme destinate să asigure condiții echitabile, funcționale, sigure și durabile din punct de vedere social în sectorul transportului rutier. Legislația europeană privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri este în vigoare de 25 de ani. Directiva 2006/1/CE în vigoare prevede un nivel minim de deschidere a pieței pentru utilizarea unor astfel de vehicule, însă include prevederi legale din anii 1980, care reflectă nevoile sectorului de la momentul respectiv. Această legislație trebuie să fie revizuită pentru a corespunde nevoilor actuale ale operatorilor, precum și pentru a se alinia la cele mai recente evoluții de pe piața transportului rutier de mărfuri, precum și la prioritățile politice actuale ale UE.

Propunerea Comisiei

La 31 mai 2017, Comisia a prezentat o revizuire a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri, ca parte a mai multor propuneri din domeniul transportului rutier (pachetul „Europa în mișcare” pentru o mobilitate curată, competitivă și conectată). Revizuirea este strâns legată de noile norme privind accesul la profesie și accesul la piața transportului rutier de mărfuri, precum și accesul la piața transporturilor cu autobuzul și cu autocarul, cu obiectivul global de a asigura concurența loială, simplificarea normelor în vigoare, menținerea pieței interne și garantarea drepturilor lucrătorilor din acest sector.

Directiva în vigoare 2006/1/CE:

• permite statelor membre să limiteze utilizarea vehiculelor de marfă închiriate cu o masă totală de peste șase tone pentru operațiunile pe cont propriu;

• restricționează utilizarea unui vehicul care a fost închiriat într-un stat membru diferit de cel în care este stabilită întreprinderea care închiriază vehiculul.

Propunerea Comisiei ar urma să elimine aceste restricții și să instituie un cadru de reglementare uniform la nivelul UE pentru a asigura accesul egal al operatorilor de transport la piața vehiculelor închiriate. Aceasta urmărește:

• să permită utilizarea pe teritoriul său a vehiculelor închiriate de întreprinderi stabilite pe teritoriul unui alt stat membru, cu condiția ca vehiculul să fie înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația unui stat membru;

• să permită utilizarea unui vehicul închiriat într-un alt stat membru timp de cel puțin patru luni în orice an calendaristic dat, pentru a permite întreprinderilor să facă față vârfurilor de cerere sezoniere sau temporare și/sau să înlocuiască vehiculele defecte sau deteriorate.

Poziția raportoarei

Raportoarea sprijină obiectivul global al pachetului legislativ al Comisiei „Europa în mișcare” și prezenta propunere, întrucât reprezintă o oportunitate de a încuraja o concurență echitabilă și loială pentru întreprinderile de leasing și de închiriere din UE, reducând totodată sarcinile administrative inutile și încurajând punerea în aplicare.

Raportoarea este de acord cu faptul că statele membre nu ar trebui să restricționeze utilizarea pe teritoriul lor a unui vehicul închiriat de o întreprindere stabilită pe teritoriul unui alt stat membru, cu condiția ca vehiculul să se conformeze standardelor de funcționare și cerințelor de siguranță în vigoare.

Raportoarea împărtășește opinia potrivit căreia, datorită diferitelor niveluri de impozitare a transportului rutier în Uniune, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a limita, pe teritoriul lor, durata în care o întreprindere stabilită pe teritoriul lor poate utiliza vehicule închiriate înmatriculate sau puse în circulație în alt stat membru.

În plus, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a limita numărul de vehicule închiriate de o întreprindere stabilită pe teritoriul lor, cu condiția să permită utilizarea unui număr de vehicule care corespunde la cel puțin 25 % din totalul parcului de vehicule deținute de întreprindere sau, în cazul unei întreprinderi care are o flotă de mai puțin de patru vehicule, utilizarea cel puțin a unui vehicul închiriat.

De asemenea, raportoarea consideră că o aplicare corespunzătoare a legislației este esențială pentru a garanta implementarea și aplicarea corectă a prezentei propuneri. În acest scop, registrele electronice naționale existente, astfel cum a fost instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, ar trebui să cuprindă numărul de înmatriculare al vehiculului închiriat, precum și perioada de valabilitate a copiei legalizate a licenței comunitare, care să indice perioada de timp în care un stat membru autorizează operatorii săi să utilizeze vehiculele închiriate pe teritoriul său.

Raportul Comisiei ar trebui să fie prezentat cel târziu la trei ani după termenul limită de transpunere și să descrie impactul și diversele efecte ale acestei propuneri asupra siguranței rutiere, asupra mediului și asupra veniturilor fiscale, precum și să identifice indicatori cheie cum ar fi numărul de vehicule înmatriculate în alt stat membru și închiriate de operatorii de transport, precum și numărul de încălcări legate de utilizarea vehiculelor închiriate în țară și la nivel transfrontalier.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri

Referințe

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)

Data prezentării la PE

31.5.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Cláudia Monteiro de Aguiar

30.6.2017

 

 

 

Examinare în comisie

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Data adoptării

24.5.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

15

1

Membri titulari prezenți la votul final

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Dalton, Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Data depunerii

29.5.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

24

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

 

S&D

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Eleonora Evi, Marco Zullo

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender

Karima Delli

15

-

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Marie-Pierre Vieu

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Michael Cramer, Keith Taylor

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate