Postup : 2017/0113(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0193/2018

Predkladané texty :

A8-0193/2018

Rozpravy :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

SPRÁVA     ***I
PDF 672kWORD 88k
29.5.2018
PE 615.479v02-00 A8-0193/2018

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru

(COM(2017)0282 – C8‑0172/2017 – 2017/0113(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa: Cláudia Monteiro de Aguiar

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru

(COM(2017)0282 – C8‑0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0282),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0172/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 6. decembra 2017(1) ,

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0193/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Používaním prenajatých vozidiel sa môžu znížiť náklady pre podniky, ktoré vykonávajú prepravu tovaru na svoj vlastný účet alebo na účet tretej osoby, a zároveň sa tak môže zvýšiť ich operačná flexibilita. Môže sa tým prispieť k zvýšeniu produktivity a konkurencieschopnosti dotknutých podnikov. Keďže prenajaté vozidlá sú väčšinou novšie ako priemer vozového parku, zároveň bezpečnejšie a menej znečisťujú životné prostredie.

(2)  Používaním prenajatých vozidiel sa môžu znížiť náklady pre podniky, ktoré vykonávajú prepravu tovaru na svoj vlastný účet alebo na účet tretej osoby, a zároveň sa tak môže zvýšiť ich operačná flexibilita. Môže sa tým prispieť k zvýšeniu produktivity a konkurencieschopnosti dotknutých podnikov. Keďže prenajaté vozidlá sú väčšinou novšie ako priemer vozového parku, zároveň môžu byť bezpečnejšie a menej znečisťujú životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Smernicou 2006/1/ES sa neumožňuje, aby podniky mohli v plnej miere ťažiť z výhod používania prenajatých vozidiel. Uvedenou smernicou sa členským štátom povoľuje, aby svojim podnikom obmedzili používanie prenajatých vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla nad šesť ton na prepravu na vlastný účet. Členské štáty okrem toho nie sú povinné povoliť používanie prenajatých vozidiel na svojich územiach, ak bolo vozidlo evidované alebo uvedené do prevádzky v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu, ako je štát usadenia podniku, ktorý si ich prenajíma.

(3)  Smernicou 2006/1/ES sa neumožňuje, aby podniky mohli v plnej miere ťažiť z výhod používania prenajatých vozidiel. Uvedenou smernicou sa členským štátom povoľuje, aby podnikom, ktoré sú usadené na ich území, obmedzili používanie prenajatých vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla nad šesť ton na prepravu na vlastný účet. Členské štáty okrem toho nie sú povinné povoliť používanie prenajatých vozidiel na svojich územiach, ak bolo vozidlo evidované alebo uvedené do prevádzky v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu, ako je štát usadenia podniku, ktorý si ich prenajíma.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Členským štátom by sa nemalo povoliť, aby na svojom území obmedzovali používanie vozidla, ktoré si prenajal podnik riadne usadený na území iného členského štátu, za predpokladu, že toto vozidlo je evidované a spĺňa prevádzkové normy a bezpečnostné požiadavky, alebo je uvedené do prevádzky v súlade s právnymi predpismi ktoréhokoľvek členského štátu a získalo povolenie na prevádzku zo strany členského štátu, v ktorom má príslušný podnik sídlo.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Úroveň spoplatňovania cestnej dopravy sa v rámci Únie stále výrazne líši. Preto sú určité obmedzenia, ktoré tiež nepriamo ovplyvňujú slobodu poskytovať služby prenájmu vozidiel, naďalej odôvodnené, aby sa zamedzilo fiškálnym narušeniam. V dôsledku toho by členské štáty mali mať možnosť obmedziť dĺžku času, počas ktorej sa v rámci ich príslušných území môžu používať vozidlá prenajaté v inom členskom štáte, ako je štát usadenia podniku, ktorý si ich prenajíma.

(5)  Úroveň spoplatňovania cestnej dopravy sa v rámci Únie stále výrazne líši. Preto sú určité obmedzenia, ktoré tiež nepriamo ovplyvňujú slobodu poskytovať služby prenájmu vozidiel, naďalej odôvodnené, aby sa zamedzilo fiškálnym narušeniam. V dôsledku toho by členské štáty mali mať v súlade s podmienkami stanovenými v tejto smernici možnosť obmedziť v rámci ich príslušných území dĺžku času, počas ktorej môže usadený podnik používať prenajaté vozidlo zaevidované alebo uvedené do prevádzky v inom členskom štáte. Mali by tiež mať možnosť obmedziť počet takýchto vozidiel, ktoré si prenajíma podnik usadený na ich území.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  V záujme presadzovania týchto opatrení by informácie o evidenčnom čísle prenajatého vozidla mali byť uvedené vo vnútroštátnych elektronických registroch členských štátov stanovených nariadením (ES) č. 1071/2009. Príslušné orgány členského štátu usadenia, ktoré sú informované o používaní vozidla, ktoré si prevádzkovateľ prenajal a ktoré je evidované alebo uvedené do prevádzky v súlade s právnymi predpismi v inom členskom štáte, by mali informovať príslušné orgány tohto iného členského štátu. Členské štáty by na tento účel mali používať informačný systém o vnútornom trhu (IMI).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  S cieľom zachovávať prevádzkové normy, spĺňať bezpečnostné požiadavky a zabezpečiť dôstojné pracovné podmienky pre vodičov je dôležité, aby dopravcovia mali v krajine, v ktorej vykonávajú svoju činnosť, zaručený prístup k aktívam a infraštruktúre priamej podpory.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Vykonávanie a účinky tejto smernice by Komisia mala sledovať a zdokumentovať ich v správe. Akékoľvek budúce opatrenia v tejto oblasti by mali byť posúdené vzhľadom na výsledky uvedenej správy.

(7)  Vykonávanie a účinky tejto smernice by Komisia mala sledovať a zdokumentovať ich najneskôr tri roky po uplynutí lehoty na jej transpozíciu. V tejto správe by sa mal náležite zohľadniť vplyv na bezpečnosť cestnej premávky, na daňové príjmy a na životné prostredie. V správe by sa mali takisto posúdiť všetky prípady porušenia tejto smernice vrátane cezhraničného porušenia. Potreba budúcich opatrení v tejto oblasti by sa mala posúdiť vzhľadom na výsledky uvedenej správy.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod ii

Smernica 2006/1/ES

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vozidlo je evidované alebo uvedené do prevádzky v súlade s právnymi predpismi členského štátu;

a)  vozidlo je evidované alebo uvedené do prevádzky v súlade s právnymi predpismi ktoréhokoľvek členského štátu vrátane prevádzkových noriem a bezpečnostných požiadaviek;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2006/1/ES

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vkladá sa tento odsek 1a:

vypúšťa sa

„1a.  Ak vozidlo nie je evidované alebo uvedené do prevádzky v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom je podnik prenajímajúci si vozidlo usadený, členské štáty môžu na svojich územiach obmedziť čas používania prenajatých vozidiel. Členské štáty však v takom prípade umožnia ich používanie aspoň štyri mesiace v ktoromkoľvek danom kalendárnom roku. “

 

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2006/1/ES

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že ich podniky môžu za rovnakých podmienok, aké platia pre vozidlá v ich vlastníctve, používať na cestnú prepravu tovaru prenajaté vozidlá, pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v článku 2.

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že podniky usadené na ich území môžu za rovnakých podmienok, aké platia pre vozidlá v ich vlastníctve, používať na cestnú prepravu tovaru prenajaté vozidlá, pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v článku 2.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2006/1/ES

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak je vozidlo evidované alebo uvedené do prevádzky v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu, členský štát, v ktorom je podnik usadený, môže:

 

a)  obmedziť obdobie, počas ktorého sa môže prenajaté vozidlo používať na jeho území, za predpokladu, že povolí používanie prenajatého vozidla počas najmenej štyroch po sebe idúcich mesiacov v ktoromkoľvek danom kalendárnom roku; v takom prípade sa môže vyžadovať, aby zmluva o prenájme netrvala dlhšie ako lehota stanovená členským štátom;

 

b)  obmedziť počet prenajatých vozidiel, ktoré môže používať ktorýkoľvek podnik, za predpokladu, že povolia používanie aspoň určitého počtu vozidiel zodpovedajúceho 25 % celkového vozového parku nákladných vozidiel vo vlastníctve podniku k 31. decembru roka predchádzajúceho žiadosti o povolenie; v tomto prípade sa podniku, v ktorého celkovom vozovom parku sa nachádza viac než jedno a menej než štyri vozidlá, povolí používať aspoň jedno takéto prenajaté vozidlo.“

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Smernica 2006/1/ES

Článok 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Vkladá sa tento článok 3a:

 

„Článok 3a

 

1.  Informácie o evidenčnom čísle prenajatého vozidla sa vkladajú do vnútroštátneho elektronického registra, ako je stanovené v článku 16 nariadenia (ES) 1071/2009*.

 

2.  Príslušné orgány členského štátu usadenia prevádzkovateľa, ktoré sú informované o používaní vozidla, ktoré si tento prevádzkovateľ prenajal a ktoré je evidované alebo uvedené do prevádzky v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu, o tom informujú príslušné orgány tohto iného členského štátu.

 

3.  Administratívna spolupráca stanovená v odseku 2 prebieha prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI), ktorý bol vytvorený nariadením (EÚ) č. 1024/2012**.

 

__________________

 

* Odkazuje sa na článok 16 nariadenia č. 1071/2009, s ohľadom na rozšírenie rozsahu informácií, ktoré sa majú zaznamenávať v zmysle návrhu Komisie.

 

** Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1.“

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2006/1/ES

Článok 5 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia predloží do [OP: vložte prosím dátum 5 rokov po uplynutí lehoty na transpozíciu smernice] správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní a účinkoch tejto smernice. Správa musí obsahovať informácie o používaní vozidiel prenajatých v inom členskom štáte, ako je členský štát usadenia podniku, ktorý si ich prenajíma. Na základe tejto správy Komisia posúdi, či je potrebné navrhnúť ďalšie opatrenia.

Komisia predloží do [3 roky po uplynutí lehoty na transpozíciu smernice] správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní a účinkoch tejto smernice. Správa musí obsahovať informácie o používaní vozidiel prenajatých v inom členskom štáte, ako je členský štát usadenia podniku, ktorý si ich prenajíma. V správe sa musí venovať osobitná pozornosť vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky a na daňové príjmy vrátane fiškálnych narušení, ako aj na presadzovanie pravidiel kabotáže v súlade s nariadením (ES) č. 1072/2009. Na základe tejto správy Komisia posúdi, či je potrebné navrhnúť ďalšie opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [OP: vložte prosím dátum 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do [20 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

(1)

  Ú. v. EÚ C 129, 11.4.2018, s. 71.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Cestná doprava je hlavným spôsobom prepravy tovaru a cestujúcich v EÚ a zamestnáva približne 1,6 milióna ľudí. EÚ počas uplynulých rokov vyvinula celý rad pravidiel zameraných na zaistenie spravodlivého, dobre fungujúceho, bezpečného a sociálne udržateľného odvetvia cestnej dopravy. Európske právne predpisy o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru sú v platnosti už 25 rokov. Platná smernica 2006/1/ES stanovuje minimálnu úroveň otvorenia trhu, pokiaľ ide o používanie takýchto vozidiel, ale naďalej zahŕňa aj právne ustanovenia z 80. rokov 20. storočia, ktoré odrážajú vtedajšie potreby tohto odvetvia. Tieto právne predpisy treba zrevidovať, aby zodpovedali skutočným potrebám prevádzkovateľov a boli prispôsobené najnovším výzvam na dopravnom trhu a súčasným politickým prioritám EÚ.

Návrh Komisie

Komisia predložila 31. mája 2017 revíziu smernice 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru ako jeden z viacerých návrhov v oblasti cestnej dopravy (balík opatrení „Európa v pohybe“ na dosiahnutie ekologickej, konkurencieschopnej a prepojenej mobility). Je úzko spätá s novými pravidlami o prístupe k tomuto povolaniu a o prístupe na trh nákladnej dopravy, ako aj na trh s autobusovými a autokarovými službami, s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž, zjednodušiť existujúce pravidlá, zachovať vnútorný trh a zabezpečiť práva pracovníkov v tomto odvetví.

Platná smernica Rady 2006/1/ES:

• povoľuje členským štátom obmedziť používanie prenajatých nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou vozidla presahujúcou šesť ton pri prevádzke na vlastný účet;

• obmedzuje používania vozidla, ktoré bolo prenajaté v inom členskom štáte než v tom, v ktorom je usadený podnik, ktorý vozidlo prenajíma.

Návrhom Komisie by sa tieto obmedzenia odstránili a vytvoril by sa jednotný regulačný rámec v celej EÚ s cieľom zabezpečiť rovnaký prístup prevádzkovateľov dopravy na trh s prenajatými vozidlami. Jeho cieľom je:

• povoliť na území členského štátu používanie vozidiel prenajatých podnikmi usadenými na území iného členského štátu za predpokladu, že vozidlo je evidované alebo uvedené do prevádzky v súlade s právnymi predpismi členského štátu;

• povoliť používanie vozidla prenajatého v inom členskom štáte na minimálne štyri mesiace ktoréhokoľvek kalendárneho roka, aby podniky mohli uspokojiť dočasný alebo sezónny zvýšený dopyt a/alebo nahradiť vozidlá, ktoré majú poruchu alebo sú poškodené.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa podporuje celkový cieľ legislatívneho balíka Komisie s názvom „Európa v pohybe“ a tento návrh, pretože je príležitosťou na podporu uplatňovania rovnakých podmienok a spravodlivej hospodárskej súťaže pre požičovne a lízingové spoločnosti v EÚ a zároveň na zníženie zbytočnej administratívnej záťaže a posilnenie presadzovania.

Súhlasí s tým, že členské štáty by na svojom území nemali obmedzovať používanie vozidla, ktoré si prenajal podnik riadne usadený na území iného členského štátu, za predpokladu, že vozidlo spĺňa platné prevádzkové normy a bezpečnostné požiadavky.

Spravodajkyňa súhlasí s názorom, že v dôsledku rôznych úrovní spoplatnenia cestnej dopravy v Únii by členské štáty mali mať možnosť obmedziť v rámci ich príslušných území dĺžku obdobia, počas ktorého môže usadený podnik používať prenajaté vozidlo zaevidované alebo uvedené do prevádzky v inom členskom štáte.

Okrem toho by sa členským štátom mala dať možnosť obmedziť počet takýchto vozidiel, ktoré si prenajal podnik so sídlom na ich území, za predpokladu, že povolia používanie takého počtu vozidiel, ktorý zodpovedá aspoň 25 % celkového vozového parku, ktoré vlastní, alebo v prípade podniku, ktorého vozový park má menej ako štyri vozidlá, použitie aspoň jedného prenajatého vozidla.

Spravodajkyňa je tiež presvedčená o tom, že na zabezpečenie správneho vykonávania a uplatňovania tohto návrhu je kľúčové riadne presadzovanie. Preto by existujúce vnútroštátne elektronické registre vytvorené na základe nariadenia (ES) 1071/2009 mali obsahovať evidenčné číslo prenajatého vozidla, ako aj obdobie platnosti overenej kópie licencie Spoločenstva, s uvedením obdobia, na ktoré členský štát povolil prevádzkovateľom používanie prenajatých vozidiel na svojom území.

Komisia by mala najneskôr 3 roky od uplynutia lehoty na transpozíciu predložiť správu, v ktorej opíše vplyv a rôzne účinky tohto návrhu na bezpečnosť cestnej premávky, životné prostredie a daňové príjmy a identifikuje také kľúčové prvky, ako je počet vozidiel evidovaných v inom členskom štáte, ktoré si prenajali prevádzkovatelia dopravy, či počet porušení predpisov súvisiacich s používaním prenajatých vozidiel, a to celkovo, ako aj cezhranične.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru

Referenčné čísla

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)

Dátum predloženia v EP

31.5.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Cláudia Monteiro de Aguiar

30.6.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Dátum prijatia

24.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

15

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Dalton, Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Dátum predloženia

29.5.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

24

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

 

S&D

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Eleonora Evi, Marco Zullo

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender

Karima Delli

15

-

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Marie-Pierre Vieu

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Michael Cramer, Keith Taylor

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia