Postopek : 2017/0113(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0193/2018

Predložena besedila :

A8-0193/2018

Razprave :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

POROČILO     ***I
PDF 646kWORD 81k
29.5.2018
PE 615.479v02-00 A8-0193/2018

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Cláudia Monteiro de Aguiar

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0282),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0172/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 6. decembra 2017(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0193/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Z uporabo najetih vozil se lahko zmanjšajo stroški podjetij, ki prevažajo blago za lastne potrebe, ali njihovi stroški najema in plačila, hkrati pa se lahko poveča njihova operativna prožnost. Tako se lahko prispeva k povečanju produktivnosti in konkurenčnosti zadevnih podjetij. Poleg tega so najeta vozila tudi varnejša in manj onesnažujejo, saj so običajno novejša od povprečne flote.

(2)  Z uporabo najetih vozil se lahko zmanjšajo stroški podjetij, ki prevažajo blago za lastne potrebe, ali njihovi stroški najema in plačila, hkrati pa se lahko poveča njihova operativna prožnost. Uporaba najetih vozil lahko torej prispeva k povečanju produktivnosti in konkurenčnosti zadevnih podjetij. Poleg tega so lahko najeta vozila pogosto varnejša in manj onesnažujejo, saj so običajno novejša od povprečne flote.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Direktiva 2006/1/ES podjetjem ne omogoča, da bi v celoti izkoristila prednosti uporabe najetih vozil. Navedena direktiva državam članicam dovoljuje, da podjetjem omejijo uporabo najetih vozil z največjo dovoljeno maso vozila več kot šest ton za lastne potrebe. Poleg tega se od držav članic ne zahteva, da dovolijo uporabo najetega vozila na svojem ozemlju, če je bilo vozilo registrirano ali dano v promet v skladu s predpisi države članice, ki ni država, v kateri ima sedež podjetje, ki je vozilo najelo.

(3)  Direktiva 2006/1/ES podjetjem ne omogoča, da bi v celoti izkoristila prednosti uporabe najetih vozil. Navedena direktiva državam članicam dovoljuje, da podjetjem, ki imajo sedež na njihovem ozemlju, omejijo uporabo najetih vozil z največjo dovoljeno maso vozila več kot šest ton za lastne potrebe. Poleg tega od držav članic ne zahteva, da na svojem ozemlju dovolijo uporabo najetega vozila, ki je bilo vozilo registrirano ali dano v promet v skladu s predpisi države članice, ki ni država, v kateri ima sedež podjetje, ki je vozilo najelo.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Državam članicam ne bi smelo biti dovoljeno, da na svojem ozemlju omejijo uporabo vozila, ki ga najame podjetje s sedežem na ozemlju druge države članice, pod pogojem, da je vozilo registrirano in skladno z veljavnimi standardi delovanja in varnostnimi zahtevami ali da je dano v promet v skladu s predpisi katere koli države članice in ima dovoljenje za uporabo, ki ga izda država članica, v kateri ima odgovorno podjetje sedež.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ravni obdavčitve cestnega prevoza se v Uniji še vedno precej razlikujejo. Zato so nekatere omejitve, ki posredno vplivajo tudi na svobodo zagotavljanja storitev najema vozil, še vedno upravičene, da bi preprečili fiskalno izkrivljanje. Posledično bi morale imeti države članice možnost omejiti obdobje, v katerem se lahko vozilo, najeto v državi članici, ki ni država sedeža podjetja, ki ga je najelo, uporablja na njihovem ozemlju.

(5)  Ravni obdavčitve cestnega prevoza se v Uniji še vedno precej razlikujejo. Zato so nekatere omejitve, ki posredno vplivajo tudi na svobodo zagotavljanja storitev najema vozil, še vedno upravičene zaradi preprečevanja fiskalnega izkrivljanja. Posledično bi morale imeti države članice možnost, da v skladu s pogoji iz te direktive na svojem ozemlju omejijo, koliko časa sme podjetje uporabljati najeto vozilo, ki je registrirano ali dano v promet v drugi državi članici. Prav tako bi morale imeti možnost omejiti, koliko takšnih vozil sme najeti podjetje, ki ima sedež na njihovem ozemlju.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Da bi se lahko ti ukrepi izvrševali, bi morale biti informacije o registraciji najetega vozila vnesene v nacionalne elektronske registre držav članic, kakor določa Uredba (ES) št. 1071/2009. Pristojni organi države članice, v kateri ima odgovorno podjetje sedež, ki so obveščeni o tem, da prevoznik uporablja najeto vozilo, ki je registrirano ali dano v promet v skladu s predpisi druge države članice, bi morali o tem obvestiti pristojne organe te druge države članice. Države članice bi morale za ta namen uporabljati informacijski sistem za notranji trg (IMI).

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Zaradi ohranjanja standardov delovanja, izpolnjevanja varnostnih zahtev in zagotavljanja dostojnih delovnih razmer za voznike je pomembno, da imajo prevozniki zagotovljen dostop do premoženja in infrastrukture za neposredno podporo v državi, v kateri opravljajo prevozne dejavnosti.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Izvajanje in učinke te direktive bi morala Komisija spremljati ter dokumentirati v poročilu. Vse prihodnje ukrepe na tem področju bi bilo treba obravnavati ob upoštevanju zadevnega poročila.

(7)  Izvajanje in učinke te direktive bi morala Komisija spremljati ter dokumentirati v poročilu najpozneje tri leta po datumu prenosa direktive. Pri pripravi poročila bi morala ustrezno upoštevati učinek na varnost v cestnem prometu, prihodke od davkov in okolje. V poročilu bi morala oceniti tudi vse kršitve te direktive, vključno s čezmejnimi kršitvami. Potrebo po prihodnjih ukrepih na tem področju bi bilo treba presojati ob upoštevanju tega poročila.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka ii

Direktiva 2006/1/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  je vozilo registrirano ali dano v promet v skladu s predpisi države članice;“;

(a)  je vozilo registrirano ali dano v promet v skladu s predpisi katere koli države članice, vključno s standardi delovanja in varnostnimi zahtevami;“;

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2006/1/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vstavi se naslednji odstavek 1a:

črtano

„1a.  Če vozilo ni registrirano ali dano v promet v skladu s predpisi države članice, v kateri ima sedež podjetje, ki je vozilo najelo, lahko države članice omejijo čas uporabe najetega vozila na svojem ozemlju. Vendar države članice v takem primeru dovolijo njegovo uporabo za vsaj štiri mesece v katerem koli koledarskem letu.“; “

 

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2006/1/ES

Člen 3 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da lahko njihova podjetja za cestni prevoz blaga uporabljajo najeta vozila pod enakimi pogoji kakor vozila v lasti podjetij, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2.“;

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da lahko podjetja s sedežem na njihovem ozemlju za cestni prevoz blaga uporabljajo najeta vozila pod enakimi pogoji kakor vozila v svoji lasti, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2006/1/ES

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Če je vozilo registrirano ali dano v promet v skladu s predpisi druge države članice, lahko država članica, v kateri ima podjetje sedež:

 

(a)  omeji, koliko časa se sme najeto vozilo uporabljati na njenem ozemlju, vendar mora dovoliti uporabo najetega vozila vsaj štiri zaporedne mesece v posameznem koledarskem letu; v takem primeru se lahko zahteva, da pogodba o najemu ne sme trajati dlje od omejitve, ki jo je določila država članica;

 

(b)  omeji število najetih vozil, ki jih lahko uporablja posamezno podjetje, vendar mora biti dovoljeni delež najetih vozil v skupnem številu tovornih vozil v lasti podjetja najmanj 25 % na dan 31. decembra v letu pred vložitvijo zahteve za dovoljenje; ko gre za podjetje, katerega vozni park obsega več kot eno in manj kot štiri vozila, mora biti dovoljena uporaba najmanj enega najetega vozila.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Direktiva 2006/1/ES

Člen 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) vstavi se naslednji člen 3a:

 

„Člen 3a

 

1.  Informacije o registrski številki najetega vozila se vnesejo v nacionalni elektronski register iz člena 16 Uredbe (ES) št. 1071/2009*.

 

2.  Pristojni organi države članice, v kateri ima prevoznik sedež, ki so obveščeni o tem, da prevoznik uporablja najeto vozilo, ki je registrirano ali dano v promet v skladu s predpisi druge države članice, o tem obvestijo pristojne organe te druge države članice.

 

3.  Upravno sodelovanje iz odstavka 2 poteka prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI), vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1024/2012**.

 

__________________

 

* V skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 1071/2009, pri čemer je treba upoštevati, da Komisija predlaga večji obseg podatkov, ki jih je treba vnesti v register.

 

** UL L 316, 14.11.2012, str.1.“

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2006/1/ES

Člen 5 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija do [Urad za publikacije: vstavi se datum pet let po roku za prenos direktive] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju in učinkih te direktive. Poročilo vključuje informacije o uporabi vozil, najetih v državi članici, ki ni država, v kateri ima sedež podjetje, ki je vozilo najelo. Komisija na podlagi tega poročila oceni, ali je treba predlagati dodatne ukrepe.“

Komisija do [tri leta po roku za prenos direktive] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju in učinkih te direktive. Poročilo vključuje informacije o uporabi vozil, najetih v državi članici, ki ni država, v kateri ima sedež podjetje, ki je vozilo najelo. V poročilu se posebna pozornost nameni učinku na varnost v cestnem prometu, na prihodke od davkov, vključno s fiskalnim izkrivljanjem, in na izvrševanje pravil o kabotaži v skladu z Uredbo (ES) št. 1072/2009. Komisija na podlagi tega poročila oceni, ali je treba predlagati dodatne ukrepe.“

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [Urad za publikacije: vstavi se datum 18 mesecev po začetku veljavnosti]. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo teh predpisov.

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do ... [20 mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive]. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo teh predpisov.

(1)

  UL C 129, 11.4.2018, str. 71.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Cestni prevoz je prevladujoči način prevoza blaga in potnikov v EU in zaposluje približno 1.6 milijona ljudi. EU je postopoma uvedla vrsto pravil za zagotavljanje poštenega, dobro delujočega, varnega in socialno trajnostnega sektorja cestnega prometa. Evropska zakonodaja o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga je v uporabi že 25 let. Sedanja Direktiva 2006/1/ES zagotavlja minimalno raven odprtosti trga za uporabo takih vozil, vendar še vedno vključuje pravne določbe iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki odražajo potrebe sektorja iz tistega časa. To zakonodajo je treba prenoviti, da bo ustrezala dejanskim potrebam prevoznikov, ter jo uskladiti z najnovejšimi izzivi na trgu prevoza tovora in s sedanjimi prednostnimi nalogami politike EU.

Predlog Komisije

Komisija je predlog za spremembo Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga predstavila 31. maja 2017 v sklopu več predlogov s področja cestnega prevoza (Evropa v gibanju – sveženj za čisto, konkurenčno in povezano mobilnost). Predlog je tesno povezan z novimi pravili o dostopu do poklica in dostopu do trga prevoza tovora ter o dostopu do trga avtobusnih prevozov, splošni cilj teh predlogov pa je zagotoviti pošteno konkurenco, poenostaviti obstoječa pravila, ohraniti notranji trg in zagotoviti varstvo pravic delavcev v tem sektorju.

Sedanja Direktiva 2006/1/ES:

• državam članicam dovoljuje, da omejijo uporabo najetih vozil z bruto maso več kot šest ton za prevoz blaga za lastne potrebe;

• omejuje uporabo vozila, najetega v državi članici, ki ni država, v kateri ima sedež podjetje, ki je vozilo najelo.

Predlog Komisije bi te omejitve odpravil in vzpostavil enoten regulativni okvir v vsej EU, kar naj bi zagotovilo enak dostop prevoznikov do trga najetih vozil. Namen predloga je:

• dovoliti, da se na ozemlju države članice uporabljajo vozila, ki jih najamejo podjetja s sedežem na ozemlju druge države članice, pod pogojem, da je vozilo registrirano ali dano v promet v skladu s predpisi katere koli države članice;

• dovoliti uporabo vozila, najetega v drugi državi članici, za vsaj štiri mesece v posameznem koledarskem letu, da bi podjetjem omogočili nemoteno delovanje v času začasne ali sezonske konične obremenitve in/ali zamenjavo okvarjenih ali poškodovanih vozil.

Stališče poročevalke

Poročevalka podpira splošni cilj zakonodajnega svežnja Komisije „Evropa v gibanju“ in tega predloga, saj je to priložnost, da se spodbudi vzpostavitev enakih pogojev in poštene konkurence za podjetja v EU, ki oddajajo vozila v najem ali ponujajo zakup vozil, in hkrati zmanjšajo nepotrebna upravna bremena ter okrepi izvrševanje.

Poročevalka se strinja, da države članice na svojem ozemlju ne bi smele omejiti uporabe vozila, ki ga najame podjetje s sedežem na ozemlju druge države članice, pod pogojem, da vozilo izpolnjuje veljavne standarde delovanja in varnostne zahteve.

Poročevalka se prav tako strinja, da bi morale države članice zaradi različnih ravni obdavčitve cestnega prevoza v Uniji imeti možnost na svojem ozemlju omejiti, koliko časa sme podjetje uporabljati najeto vozilo, ki je registrirano ali dano v promet v drugi državi članici.

Poleg tega bi bilo treba državam članicam dati možnost, da omejijo, koliko takšnih vozil sme najeti podjetje, ki ima sedež na njihovem ozemlju, pod pogojem, da je dovoljeni delež najetih vozil v skupnem voznem parku v lasti podjetja najmanj 25 %, ali v primeru podjetja, katerega vozni park obsega manj kot štiri vozila, da je dovoljena uporaba najmanj enega najetega vozila.

Poročevalka meni tudi, da je dosledno izvrševanje ključno za zagotovitev pravilnega izvajanja in uporabe tega predloga. Da bi to dosegli, bi morali obstoječi nacionalni elektronski registri, vzpostavljeni na podlagi Uredbe (ES) št. 1071/2009, vsebovati podatke o registrski številki najetega vozila in obdobju veljavnosti overjene kopije licence Skupnosti, iz katere je razvidno, kako dolgo država članica svojim prevoznikom dovoli uporabo najetih vozil na svojem ozemlju.

Komisija bi morala predložiti poročilo najpozneje tri leta po roku za prenos, v njem pa opisati vpliv in različne učinke tega predloga na varnost v cestnem prometu, okolje in prihodke od davkov ter navesti ključne statistične podatke, kot so število vozil, registriranih v drugi državi članici, ki jih najamejo prevozniki, in število kršitev, povezanih z uporabo najetih vozil – kršitev na splošno in kršitev s čezmejno razsežnostjo.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga

Referenčni dokumenti

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)

Datum predložitve EP

31.5.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Cláudia Monteiro de Aguiar

30.6.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Datum sprejetja

24.5.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

15

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Dalton, Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Datum predložitve

29.5.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

24

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

 

S&D

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Eleonora Evi, Marco Zullo

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender

Karima Delli

15

-

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Marie-Pierre Vieu

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Michael Cramer, Keith Taylor

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov