Betänkande - A8-0193/2018Betänkande
A8-0193/2018

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg

29.5.2018 - (COM(2017)0282 – C8‑0172/2017 – 2017/0113(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar


Förfarande : 2017/0113(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0193/2018

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg

(COM(2017)0282 – C8‑0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0282),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0172/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 6 december 2017[1],

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0193/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Användning av hyrda fordon kan minska kostnaderna för företag som transporterar gods för egen räkning eller för andras räkning och samtidigt göra dem flexiblare. Det kan därför bidra till att de berörda företagen blir produktivare och mer konkurrenskraftiga. Eftersom hyrda fordon tenderar att vara yngre än den genomsnittliga fordonsflottan, är de också säkrare och mindre förorenande.

(2)  Sådan användning av hyrda fordon kan minska kostnaderna för företag som transporterar gods för egen räkning eller för andras räkning och samtidigt göra dem flexiblare. Denna användning av inhyrda fordon kan därför bidra till att de berörda företagen blir produktivare och mer konkurrenskraftiga. Eftersom hyrda fordon tenderar att vara yngre än den genomsnittliga fordonsflottan, kan de ofta vara säkrare och mindre förorenande.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Direktiv 2006/1/EG gör det inte möjligt för företag att dra full nytta av fördelarna med att använda hyrda fordon. Det direktivet tillåter medlemsstaterna att begränsa företags användning av hyrda fordon med en högsta tillåten bruttovikt på över sex ton för transporter för egen räkning. Dessutom är medlemsstaterna enligt direktivet inte skyldiga att tillåta användningen av ett hyrt fordon på sina respektive territorier om fordonet är registrerat eller taget i bruk i enlighet med lagstiftningen i en annan medlemsstat än den där företaget som hyr fordonet är etablerat.

(3)  Direktiv 2006/1/EG gör det inte möjligt för företag att dra full nytta av fördelarna med att använda hyrda fordon. Det direktivet tillåter medlemsstaterna att, för företag som är etablerade på deras respektive territorier, begränsa användningen av hyrda fordon med en högsta tillåten bruttovikt på över sex ton för transporter för egen räkning. Dessutom är medlemsstaterna enligt direktivet inte skyldiga att tillåta användningen av ett hyrt fordon på sina respektive territorier om fordonet är registrerat eller taget i bruk i enlighet med lagstiftningen i en annan medlemsstat än den där företaget som hyr fordonet är etablerat.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Medlemsstaterna bör inte ha rätt att, på sina respektive territorium, begränsa användningen av fordon som har hyrts in av ett företag som är vederbörligen etablerat på en annan medlemsstats territorium, förutsatt att detta fordon är registrerat och uppfyller driftstandarderna och säkerhetskraven, eller har satts i trafik i enlighet med lagarna i någon av medlemsstaterna och har drifttillstånd från den medlemsstat där det ansvariga företaget är etablerat.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Nivån på beskattning av vägtransporter varierar fortfarande avsevärt inom unionen. Därför är det motiverat att behålla vissa begränsningar, vilket också indirekt påverkar friheten att tillhandahålla tjänster på området fordonsuthyrning, för att undvika skattemässiga snedvridningar. Följaktligen bör medlemsstaterna ha möjlighet att begränsa den tid ett fordon som hyrts i en annan medlemsstat än den där företaget är etablerat kan användas inom deras respektive territorier.

(5)  Nivån på beskattning av vägtransporter varierar fortfarande avsevärt inom unionen. Därför är det motiverat att behålla vissa begränsningar, vilket också indirekt påverkar friheten att tillhandahålla tjänster på området fordonsuthyrning, i syfte att undvika skattemässiga snedvridningar. Följaktligen bör medlemsstaterna ha möjlighet att, i enlighet med villkoren i detta direktiv och inom sina respektive territorier, begränsa den tid som ett etablerat företag kan använda ett inhyrt fordon som är registrerat eller har tagits i trafik i en annan medlemsstat. De bör även ha rätt att begränsa antalet sådana fordon som hyrs in av ett företag som är etablerat inom deras territorier.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  För att kunna genomdriva dessa åtgärder ska informationen om registreringsnumret för det inhyrda fordonet tillhandahållas i medlemsstaternas nationella elektroniska register i enlighet med förordning (EG) 1071/2009. Behöriga myndigheter i etableringsmedlemsstaten som har informerats om användningen av ett fordon som har hyrts av operatören, och som har registrerats eller satts i trafik i enlighet med lagarna i en annan medlemsstat, bör informera berörda myndigheter i denna andra medlemsstat om detta. Medlemsstaterna bör använda informationssystemet för den inre marknaden i detta syfte.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  För att upprätthålla operativa standarder, uppfylla säkerhetskrav och säkerställa anständiga arbetsvillkor för förare, är det viktigt att transportföretag garanteras tillgång till resurser och direkt stödinfrastruktur i det land där de bedriver sin verksamhet.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Genomförandet av detta direktiv och dess konsekvenser bör övervakas av kommissionen och dokumenteras i en rapport. Eventuella framtida åtgärder inom detta område bör övervägas mot bakgrund av den rapporten.

(7)  Genomförandet av detta direktiv och dess konsekvenser bör övervakas av kommissionen och dokumenteras i en rapport senast tre år efter datumet för införlivandet av detta direktiv. I rapporten bör man ta vederbörlig hänsyn till effekterna på trafiksäkerheten, skatteintäkterna och miljön. Dessutom bör man utvärdera alla överträdelser av detta direktiv, däribland gränsöverskridande överträdelser. Behovet av framtida åtgärder inom detta område bör övervägas mot bakgrund av den rapporten.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led a – led ii

Direktiv 2006/1/EG

Artikel 2 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”a)  Fordonet är registrerat eller satt i trafik i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat.”

”a)  Fordonet är registrerat eller satt i trafik i enlighet med lagstiftningen i valfri medlemsstat, vilket även inkluderar driftstandarder och säkerhetskrav.”

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b – led ii

Direktiv 2006/1/EG

Artikel 2 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Följande punkt ska införas som punkt 1a:

utgår

”1a.  Om fordonet inte är registrerat eller satt i trafik i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där det företag som hyr fordonet är etablerat, får medlemsstaterna begränsa användningstiden för det hyrda fordonet inom sina respektive territorier. Medlemsstaterna ska dock i ett sådant fall tillåta användning under minst fyra månader under ett givet kalenderår.”

 

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2006/1/EG

Artikel 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att inhemska företag får använda hyrda fordon för godstransport på väg, på samma villkor som fordon ägda av dessa företag, förutsatt att villkoren i artikel 2 är uppfyllda.”

1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att företag som är etablerade på deras territorier får använda hyrda fordon för godstransport på väg, på samma villkor som fordon ägda av dessa företag, förutsatt att villkoren i artikel 2 är uppfyllda.”

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2006/1/EG

Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om fordonet är registrerat eller satt i trafik i enlighet med lagstiftningen i en annan medlemsstat får den medlemsstat där företaget är etablerat

 

a)  begränsa den tid det inhyrda fordonet kan användas inom deras respektive territorier, förutsatt att den tillåter att det inhyrda fordonet används under minst fyra sammanhängande månader under ett givet kalenderår; i detta fall får medlemsstaten kräva att hyreskontraktet inte löper längre än den tidsfrist som medlemsstaten har fastställt,

 

b)  begränsa antalet inhyrda fordon som kan användas av ett företag, förutsatt att de tillåter att det lägsta antal fordon som får hyras in motsvarar minst 25 % av hela den fordonsflotta företaget ägde den 31 december året innan tillståndet att använda fordonet begärdes. I detta fall ska ett företag som har en total fordonspark på fler än ett men färre än fyra fordon tillåtas att använda minst ett sådant hyrt fordon.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 2006/1/EG

Artikel 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Följande artikel ska införas som artikel 3 a:

 

”Artikel 3a

 

1.  Informationen om det hyrda fordonets registreringsnummer ska införas i det nationella elektroniska register som definieras i artikel 16 i förordning (EG) nr 1071/2009*.

 

2.  Behöriga myndigheter i en operatörs etableringsmedlemsstat som har informerats om användningen av ett fordon som har hyrts av operatören, och som har registrerats eller satts i trafik i enlighet med lagarna i en annan medlemsstat, bör informera berörda myndigheter i denna andra medlemsstat om detta.

 

3.  Det administrativa samarbete som avses i punkt 2 ska ske genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som upprättades genom förordning (EU) nr 1024/2012**.

 

__________________

 

* Med hänsyn till artikel 16 i förordning (nr) 1071/2009 och de ytterligare uppgifter som ska registreras enligt kommissionens förslag.

 

** EUT L 316, 14.11.2012, s. 1.”

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 1 –led 3

Direktiv 2006/1/EG

Artikel 5a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den [OP: Senast den [OP: vänligen för in det datum som infaller 5 år efter tidsfristen för införlivande av direktivet] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet och effekterna av detta direktiv. Rapporten ska innehålla information om användningen av fordon som har hyrts i en annan medlemsstat än den medlemsstat där det företag som hyr fordonet är etablerat. På grundval av denna rapport ska kommissionen bedöma huruvida det är nödvändigt att föreslå ytterligare åtgärder.”

Senast den ... vänligen för in det datum som infaller 3 år efter tidsfristen för införlivande av direktivet] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet och effekterna av detta direktiv. Rapporten ska innehålla information om användningen av fordon som har hyrts i en annan medlemsstat än den medlemsstat där det företag som hyr fordonet är etablerat. I rapporten ska man särskilt uppmärksamma effekterna på trafiksäkerheten och skatteintäkterna, inklusive skattemässiga snedvridningar, samt på efterlevnaden av cabotageregler i enlighet med förordning (EG) nr 1072/2009. På grundval av denna rapport ska kommissionen bedöma huruvida det är nödvändigt att föreslå ytterligare åtgärder.”

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [OP: vänligen för in det datum som infaller 18 månader efter det att direktivet träder i kraft]. De ska överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen utan dröjsmål.

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den ... [20 månader efter det datum då detta direktiv träder i kraft]. De ska överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen utan dröjsmål.

  • [1]  EUT C 129, 11.4.2018, s. 71.

MOTIVERING

Inledning

Vägtransporter är det dominerande transportslaget för gods och passagerare i EU och sysselsätter runt 1,6 miljoner människor. Under åren har EU utvecklat en rad regler för att skapa en rättvis, välfungerande, säker och socialt hållbar vägtransportsektor. Den första europeiska lagstiftningen om användningen av inhyrda fordon utan förare för godstransport på väg infördes för 25 år sedan. Det nu gällande direktivet 2006/1/EG ger en minimal öppning av marknaden för att kunna använda sådana fordon, men innehåller fortfarande rättsliga bestämmelser från 1980-talet som återspeglar sektorns behov vid denna tid. Denna lagstiftning måste ses över för att möta operatörernas verkliga behov, samt för att anpassas till dagens förhållanden inom vägtransportsektorn och till EU:s nuvarande politiska prioriteringar.

Kommissionens förslag

Den 31 maj 2017 lade kommissionen fram ett förslag till ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg, som en del av flera förslag inom vägtransportområdet ”(”Europa på väg”, ett paket för ren, konkurrenskraftig och sammanlänkad rörlighet)”. Det är nära knutet till nya regler om tillträde till chaufförsyrket och tillgång till åkeri- och bussmarknaden, med det övergripande målet att säkerställa rättvis konkurrens, förenkla befintliga regler, bevara den inre marknaden och säkerställa rättigheterna för arbetstagarna i branschen.

Genom rådets direktiv 2006/1/EG

•  tillåts medlemsstaterna att begränsa användningen av hyrda godsfordon med en bruttovikt på över sex ton till transporter för egen räkning,

•  begränsas användningen av ett fordon som har hyrts i en annan medlemsstat än den där det företag som hyr fordonet är etablerat.

Genom kommissionens förslag tas dessa begränsningar bort och man upprättar en enhetlig regleringsram i hela EU för att säkerställa att transportföretag får lika tillgång till marknaden för inhyrda fordon. Syftet är att

•  på en viss medlemsstats territorium tillåta fordon som har hyrts av företag som är etablerade på en annan medlemsstats territorium, förutsatt att fordonet är registrerat eller satt i trafik i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat,

•  tillåta användning av ett fordon som har hyrts i en annan medlemsstat i minst fyra månader under ett givet kalenderår för att göra det möjligt för företag att klara tillfälliga eller säsongsbundna efterfrågetoppar och/eller ersätta defekta eller skadade fordon.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder kommissionens övergripande mål i lagstiftningspaketet ”Europa på väg” och detta förslag, eftersom de erbjuder en möjlighet att främja lika villkor och rättvis konkurrens för uthyrnings- och leasingföretag i EU samtidigt som man minskar den onödiga administrativa bördan och främjar efterlevnaden.

Föredraganden håller med om att medlemsstaterna inte bör begränsa användningen av fordon som har hyrts in av ett företag som är vederbörligen etablerat på en annan medlemsstats territorium, förutsatt att fordonet uppfyller gällande driftstandarder och säkerhetskrav.

Föredraganden delar åsikten att de olika skattenivåerna för vägtransporter i unionen innebär att det är rimligt att ge medlemsstaterna möjlighet att, inom sina respektive territorier, begränsa den tid som ett etablerat företag får använda ett inhyrt fordon som är registrerat eller har tagits i trafik i en annan medlemsstat.

Dessutom bör medlemsstaterna ges möjlighet att begränsa det antal fordon som hyrs in av ett företag som är etablerat inom deras territorier, förutsatt att det lägsta antal fordon som får hyras in motsvarar minst 25 % av hela den fordonsflotta företaget äger eller, om företaget har mindre än fyra fordon i sin flotta, tillåter minst ett inhyrt fordon.

Föredraganden anser även att ordentlig efterlevnad är avgörande för ett korrekt genomförande och en korrekt tillämpning av detta förslag. I detta syfte bör de befintliga nationella elektroniska register som upprättas genom förordning (EG) 1071/2009 inkludera registreringsnumret för det inhyrda fordonet samt giltighetsperioden för den bestyrkta kopian av gemenskapstillståndet, med uppgift om hur länge en medlemsstat ska tillåta att operatörerna använder de inhyrda fordonen inom sitt territorium.

Kommissionens rapport ska läggas fram senast 3 år efter tidsfristen för införlivandet, och beskriva vilka effekter detta förslag får på trafiksäkerheten, miljön och skatteintäkterna, samt identifiera sådana nyckelfaktorer som antal fordon som är registrerade i en annan medlemsstat och som hyrs av transportföretag, samt antalet överträdelser i samband med användningen av inhyrda fordon, både det totala antalet och antalet gränsöverskridande överträdelser.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg

Referensnummer

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)

Framläggande för parlamentet

31.5.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Cláudia Monteiro de Aguiar

30.6.2017

 

 

 

Behandling i utskott

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Antagande

24.5.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

15

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Dalton, Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Ingivande

29.5.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

24

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

 

S&D

VERTS/ALE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

Eleonora Evi, Marco Zullo

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Inés Ayala Sender

Karima Delli

15

-

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Marie-Pierre Vieu

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

Michael Cramer, Keith Taylor

1

0

ECR

Jacqueline Foster

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 juni 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy