Процедура : 2018/0032(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0195/2018

Внесени текстове :

A8-0195/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/06/2018 - 8.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0252

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 665kWORD 54k
30.5.2018
PE 620.824v02-00 A8-0195/2018

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г.

(06222/2018 – C8‑0119/2018 – 2018/0032(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Клод Морайс

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г.

(06222/2018 – C8‑0119/2018 – 2018/0032(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта за решение на Съвета (06222/2018),

–  като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (06223/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0119/2018),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0195/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Конфедерация Швейцария.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.

Позовавания

06222/2018 – C8-0119/2018 – COM(2018)00712018/0032(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

15.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

16.4.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

16.4.2018

BUDG

16.4.2018

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

16.5.2018

BUDG

21.2.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Claude Moraes

25.4.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

14.5.2018

24.5.2018

 

 

Дата на приемане

24.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Дата на внасяне

30.5.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 6 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност