Menetlus : 2018/0032(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0195/2018

Esitatud tekstid :

A8-0195/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/06/2018 - 8.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0252

SOOVITUS     ***
PDF 436kWORD 53k
30.5.2018
PE 620.824v02-00 A8-0195/2018

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (täiendavate eeskirjade kohta seoses

Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020) liidu nimel sõlmimise kohta

(06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Claude Moraes

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (täiendavate eeskirjade kohta seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020) liidu nimel sõlmimise kohta

(06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06222/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu eelnõu (täiendavate eeskirjade kohta seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020) liidu nimel sõlmimise kohta (06223/2018),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõikele 2 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0119/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A8-0195/2018),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Šveitsi Konföderatsiooni valitsusele ja parlamendile.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping täiendavate eeskirjade kohta seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020

Viited

06222/2018 – C8-0119/2018 – COM(2018)00712018/0032(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

15.3.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

16.4.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

16.4.2018

BUDG

16.4.2018

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

16.5.2018

BUDG

21.2.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Claude Moraes

25.4.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

14.5.2018

24.5.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.5.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

1

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Esitamise kuupäev

30.5.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

ENF

Auke Zijlstra

3

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 6. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika