Izvješće - A8-0195/2018Izvješće
A8-0195/2018

  PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

  30.5.2018 - (06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE)) - ***

  Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
  Izvjestitelj: Claude Moraes

  Postupak : 2018/0032(NLE)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0195/2018
  Podneseni tekstovi :
  A8-0195/2018
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o Nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

  (06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE))

  (Suglasnost)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (06222/2018),

  –  uzimajući u obzir Sporazum između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020. (06223/2018),

  –  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 77. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0119/2018),

  –  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0195/2018),

  1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

  2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Švicarske Konfederacije.

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Sporazum između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

  Referentni dokumenti

  06222/2018 – C8-0119/2018 – COM(2018)00712018/0032(NLE)

  Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

  15.3.2018

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  LIBE

  16.4.2018

   

   

   

  Odbori koji daju mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  AFET

  16.4.2018

  BUDG

  16.4.2018

   

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

         Datum odluke

  AFET

  16.5.2018

  BUDG

  21.2.2018

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Claude Moraes

  25.4.2018

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  14.5.2018

  24.5.2018

   

   

  Datum usvajanja

  24.5.2018

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  34

  1

  3

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

  Datum podnošenja

  30.5.2018

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  34

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

  ECR

  Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

  PPE

  Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Jean Lambert

  1

  -

  ENF

  Auke Zijlstra

  3

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  Posljednje ažuriranje: 6. lipnja 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti