Pranešimas - A8-0195/2018Pranešimas
A8-0195/2018

  REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės kaip Vidaus saugumo fondo dalies 2014–2020 m. laikotarpiu pasirašymo Sąjungos vardu projekto

  30.5.2018 - (06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE)) - ***

  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  Pranešėjas: Claude Moraes

  Procedūra : 2018/0032(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0195/2018
  Pateikti tekstai :
  A8-0195/2018
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės kaip Vidaus saugumo fondo dalies 2014–2020 m. laikotarpiu pasirašymo Sąjungos vardu projekto

  (06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE)

  (Pritarimo procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06222/2018),

  –  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės kaip Vidaus saugumo fondo dalies 2014–2020 m. laikotarpiu projektą (06223/2018),

  –  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 77 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0119/2018),

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

  –  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0195/2018),

  1.  pritaria susitarimo sudarymui;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Šveicarijos Konfederacijos parlamentams ir vyriausybėms.

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės kaip Vidaus saugumo fondo dalies 2014–2020 m. laikotarpiu sudarymas

  Nuorodos

  06222/2018 – C8-0119/2018 – COM(2018)00712018/0032(NLE)

  Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

  15.3.2018

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  LIBE

  16.4.2018

   

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AFET

  16.4.2018

  BUDG

  16.4.2018

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  AFET

  16.5.2018

  BUDG

  21.2.2018

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Claude Moraes

  25.4.2018

   

   

   

  Svarstymas komitete

  14.5.2018

  24.5.2018

   

   

  Priėmimo data

  24.5.2018

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  34

  1

  3

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

  Pateikimo data

  30.5.2018

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  34

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

  ECR

  Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

  PPE

  Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Jean Lambert

  1

  -

  ENF

  Auke Zijlstra

  3

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  Atnaujinta: 2018 m. birželio 6 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika