ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020

  30.5.2018 - (06222/2018 – C8‑0119/2018 – 2018/0032(NLE)) - ***

  Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  Sprawozdawca: Claude Moraes

  Procedura : 2018/0032(NLE)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0195/2018
  Teksty złożone :
  A8-0195/2018
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii,

  umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską

  w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego

  w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020

  (06222/2018 – C8‑0119/2018 – 2018/0032(NLE))

  (Zgoda)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając projekt decyzji Rady (06222/2018),

  –  uwzględniając projekt umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020 (06223/2018),

  –  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 77 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0119/2018),

  –  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

  –  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0195/2018),

  1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich i Konfederacji Szwajcarskiej.

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach funduszu bezpieczeństwa wewnętrznego, na lata 2014–2020

  Odsyłacze

  06222/2018 – C8-0119/2018 – COM(2018)00712018/0032(NLE)

  Data konsultacji / wniosek o wyrażenie zgody

  15.3.2018

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  LIBE

  16.4.2018

   

   

   

  Komisje opiniodawcze

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  AFET

  16.4.2018

  BUDG

  16.4.2018

   

   

  Rezygnacja z wydania opinii

         Data decyzji

  AFET

  16.5.2018

  BUDG

  21.2.2018

   

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Claude Moraes

  25.4.2018

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  14.5.2018

  24.5.2018

   

   

  Data przyjęcia

  24.5.2018

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  34

  1

  3

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

  Data złożenia

  30.5.2018

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

  34

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

  ECR

  Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

  PPE

  Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Jean Lambert

  1

  -

  ENF

  Auke Zijlstra

  3

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się

  Ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2018
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności