Procedură : 2018/0032(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0195/2018

Texte depuse :

A8-0195/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/06/2018 - 8.4

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0252

RECOMANDARE     ***
PDF 506kWORD 48k
30.5.2018
PE 620.824v01-00 A8-0195/2018

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană

privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar

pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020

(06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Claude Moraes

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a

Acordului între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană

privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar

pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020

(06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06222/2018),

–  având în vedere acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020 (06223/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 77 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0119/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0195/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Confederației Elvețiene.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020

Referințe

06222/2018 – C8-0119/2018 – COM(2018)00712018/0032(NLE)

Data sesizării / cerere de aprobare

15.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

16.4.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

16.4.2018

BUDG

16.4.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

16.5.2018

BUDG

21.2.2018

 

 

Raportori

Data numirii

Claude Moraes

25.4.2018

 

 

 

Examinare în comisie

14.5.2018

24.5.2018

 

 

Data adoptării

24.5.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

1

3

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Data depunerii

30.5.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 6 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate