Postup : 2018/0032(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0195/2018

Predkladané texty :

A8-0195/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/06/2018 - 8.4

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0252

ODPORÚČANIE     ***
PDF 512kWORD 54k
30.5.2018
PE 620.824v02-00 A8-0195/2018

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou

a Švajčiarskou konfederáciou o dodatočných pravidlách v súvislosti

s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz

ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020, v mene Únie

(06222/2018 – C8‑0119/2018 – 2018/0032(NLE))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Claude Moraes

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou

a Švajčiarskou konfederáciou o dodatočných pravidlách v súvislosti

s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz

ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020, v mene Únie

(06222/2018 – C8‑0119/2018 – 2018/0032(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06222/2018),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020 (06223/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 77 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0119/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0195/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Švajčiarskej konfederácie.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020

Referenčné čísla

06222/2018 – C8-0119/2018 – COM(2018)00712018/0032(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

15.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

16.4.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

16.4.2018

BUDG

16.4.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

AFET

16.5.2018

BUDG

21.2.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Claude Moraes

25.4.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

14.5.2018

24.5.2018

 

 

Dátum prijatia

24.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

34

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Dátum predloženia

30.5.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

34

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 6. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia