Betänkande - A8-0195/2018Betänkande
A8-0195/2018

  REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020

  30.5.2018 - (06222/2018 – C8‑0119/2018 – 2018/0032(NLE)) - ***

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  Föredragande: Claude Moraes

  Förfarande : 2018/0032(NLE)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0195/2018
  Ingivna texter :
  A8-0195/2018
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020

  (06222/2018 – C8‑0119/2018 – 2018/0032(NLE))

  (Godkännande)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06222/2018),

  –  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 (06223/2018),

  –  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0119/2018),

  –  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0195/2018).

  1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Schweiziska edsförbundet.

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020

  Referensnummer

  06222/2018 – C8-0119/2018 – COM(2018)00712018/0032(NLE)

  Datum för samråd/begäran om godkännande

  15.3.2018

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  LIBE

  16.4.2018

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  AFET

  16.4.2018

  BUDG

  16.4.2018

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  AFET

  16.5.2018

  BUDG

  21.2.2018

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Claude Moraes

  25.4.2018

   

   

   

  Behandling i utskott

  14.5.2018

  24.5.2018

   

   

  Antagande

  24.5.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  34

  1

  3

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

  Ingivande

  30.5.2018

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  34

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

  ECR

  Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

  PPE

  Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Jean Lambert

  1

  -

  ENF

  Auke Zijlstra

  3

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  Senaste uppdatering: 4 juni 2018
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy