ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Исландия за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.

  30.5.2018 - (09228/2017 – C8‑0101/2018 – 2017/0088(NLE)) - ***

  Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  Докладчик: Андерс Примдал Вистисен

  Процедура : 2017/0088(NLE)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0196/2018
  Внесени текстове :
  A8-0196/2018
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Исландия за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.

  (09228/2017 – C8‑0101/2018 – 2017/0088(NLE))

  (Одобрение)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09228/2017),

  –  като взе предвид проекта на Споразумението между Европейския съюз и Исландия за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. (09253/2017),

  –  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0101/2018),

  –  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

  –  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0196/2018),

  1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

  2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Исландия.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  През 2014 г. Европейският парламент и Съветът приеха като част от фонд „Вътрешна сигурност“ инструмента за финансово подпомагане (ИФП) за външните граници и визите за периода 2014 – 2020 г. (Регламент (ЕС) № 515/2014).

  Основната цел на ИФП за външните граници и визите е осигуряването на високо равнище на сигурност в Съюза, като същевременно се улеснява законното пътуване и се предприемат мерки срещу незаконната имиграция чрез еднакво и високо равнище на контрол на външните граници и ефективно обработване на шенгенските визи. Финансирането от около 2,8 милиарда евро до 2020 г. трябва да бъде използвано – основно чрез национални програми – наред с другото, за изграждане на необходимата на граничните контролно-пропускателни пунктове инфраструктура и за наблюдение на границите, за финансиране на информационните системи, необходими за Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR), както и за действия по улесняване на ефикасното управление на миграционните потоци, обработването на заявленията за издаване на визи и консулското сътрудничество.

  В член 5, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 515/2014 се предвижда, че държавите, асоциирани в прилагането, изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген, участват в инструмента в съответствие с разпоредбите му и че трябва да се сключат договорености за финансовия им принос и допълнителните правила, необходими за такова участие. Предложението, а именно проектът на споразумение с Исландия, трябва да установи точно тези договорености, а именно да даде възможност на Комисията до поеме отговорност за изпълнението на бюджета на инструмента в тази асоциирана държава и да определи приноса на Исландия към бюджета на Съюза по отношение на този инструмент (около EUR 563 999 годишно за 2016 г., 2017 г. и 2018 г., като приносът на Исландия за 2019 г. и 2020 г. ще бъде определен на базата на формулата за изчисляване на финансовия принос в приложението на Споразумението).

  Докладчикът подкрепя това предложение. С ИФП за външните граници и визите се създава механизъм за солидарност, който обвързва участващите държави с едни и същи европейски правила относно контрола на външните граници, които са от взаимен интерес и се прилагат от името на всяка една от държавите. Според докладчика предложението ще послужи за постигане на ключовата цел на достиженията на правото от Шенген, а именно за споделяне на отговорността за ефикасно, високо и единно равнище на контрол на външните граници, така че от една страна да се гарантира единно и високо равнище на контрол и защита на външните граници, включително чрез справяне с незаконната имиграция, и от друга страна да се гарантира гладкото преминаване на външните граници, в съответствие с ангажимента на Съюза по отношение на основните свободи и правата на човека.

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Споразумение между Европейския съюз и Исландия за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г.

  Позовавания

  09228/2017 – C8-0101/2018 – COM(2017)01992017/0088(NLE)

  Дата на консултацията / искането за одобрение

  6.3.2018

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  LIBE

  15.3.2018

   

   

   

  Подпомагащи комисии

         Дата на обявяване в заседание

  AFET

  15.3.2018

  BUDG

  15.3.2018

   

   

  Недадени становища

         Дата на решението

  AFET

  30.5.2017

  BUDG

  29.5.2017

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Anders Primdahl Vistisen

  31.8.2017

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  14.5.2018

  24.5.2018

   

   

  Дата на приемане

  24.5.2018

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  33

  1

  3

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

  Дата на внасяне

  30.5.2018

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  33

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

  ECR

  Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

  PPE

  Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Jean Lambert

  1

  -

  ENF

  Auke Zijlstra

  3

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  Последно осъвременяване: 5 юни 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност