Postup : 2017/0088(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0196/2018

Předložené texty :

A8-0196/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/06/2018 - 8.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0251

DOPORUČENÍ     ***
PDF 515kWORD 54k
30.5.2018
PE 620.792v03-00 A8-0196/2018

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020

(09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020

(09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09228/2017),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 (09253/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada na základě čl. 77 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhého pododstavce písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0101/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0196/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Islandu.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V roce 2014 přijaly Evropský parlament a Rada jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz (Fond pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza) na období 2014–2020 (nařízení (EU) 515/2014).

Hlavním cílem Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza je zajistit vysokou úroveň bezpečnosti v Unii a usnadnit legální cestování a řešit nelegální migraci prostřednictvím vysoké a jednotné úrovně ochrany vnějších hranic a účinného zpracovávání schengenských víz. Finanční prostředky ve výši přibližně 2,8 miliardy EUR přidělené na období do roku 2020, a to převážně prostřednictvím vnitrostátních programů, mají být použity mimo jiné na výstavbu infrastruktury, která je zapotřebí na hraničních přechodech, a na ostrahu hranic a financování systémů informačních technologií vyžadovaných Evropským systémem ostrahy hranic (EUROSUR), jakož i na akce usnadňující účinné řízení migračních toků, zpracovávání žádostí o víza a konzulární spolupráci.

V čl. 5 odst. 7 nařízení (EU) 515/2014 se stanoví, že země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis se účastní tohoto nástroje v souladu s ustanoveními uvedeného nařízení a že mají být uzavřena ujednání týkající se finančních příspěvků a doplňkových pravidel nezbytných pro takovou účast. Cílem návrhu - návrhu dohody s Islandem - je uzavřít přesně taková ujednání, konkrétně umožnit Komisi převzít odpovědnost za plnění rozpočtu uvedeného nástroje v této přidružené zemi a stanovit příspěvek Islandu do rozpočtu Unie, pokud jde o tento nástroj (přibližně 563 999 EUR ročně pro roky 2016, 2017 a 2018, přičemž příspěvek Islandu pro roky 2019 a 2020 bude stanoven v roce 2019 na základě vzorce pro výpočet finančních příspěvků v příloze dohody).

Zpravodaj tento návrh podporuje. Fond pro vnitřní bezpečnost – hranice a víza vytváří mechanismus solidarity, který zapojené státy zavazuje stejnými evropskými pravidly k ochraně vnějších hranic v zájmu všech zapojených států, a to jejich jménem. Zpravodaj se domnívá, že návrh bude sloužit k dosažení klíčových cílů schengenského acquis, a to ke sdílení odpovědnosti za to, že je zajištěna „účinná, vysoká a jednotná úroveň kontroly na vnějších hranicích“, aby se na jedné straně zajistila kontrola a ochrana vnějších hranic na jednotné a vysoké úrovni, a to i v rámci boje proti nelegálnímu přistěhovalectví, a na straně druhé plynulé překračování vnějších hranic v souladu se závazkem Unie v oblasti základních svobod a lidských práv.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda mezi Evropskou unií a Islandem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020

Referenční údaje

09228/2017 – C8-0101/2018 – COM(2017)01992017/0088(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

6.3.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

15.3.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

30.5.2017

BUDG

29.5.2017

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Anders Primdahl Vistisen

31.8.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

14.5.2018

24.5.2018

 

 

Datum přijetí

24.5.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

1

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Datum předložení

30.5.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 6. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí