HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020

30.5.2018 - (09228/2017 – C8‑0101/2018 – 2017/0088(NLE)) - ***

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Anders Primdahl Vistisen

Procedure : 2017/0088(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0196/2018
Indgivne tekster :
A8-0196/2018
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020

(09228/2017 – C8‑0101/2018 – 2017/0088(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (09228/2017),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Island om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 (09253/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8‑0101/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0196/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Islands regering og parlament.

BEGRUNDELSE

I 2014 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet som en del af Fonden for Intern Sikkerhed instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik (ISF – ydre grænser og fælles visumpolitik) for perioden 2014-2020 (forordning (EU) nr. 515/2014).

Hovedformålet med Fonden for Intern Sikkerhed – ydre grænser og fælles visumpolitik er at sikre et højt sikkerhedsniveau i Den Europæiske Union og samtidig lette lovlig rejseaktivitet og bekæmpe ulovlig immigration via et ensartet og højt niveau af kontrol ved de ydre grænser og effektiv behandling af Schengenvisa. Finansieringen på ca. 2,8 mia. EUR frem til 2020 skal – for det meste via nationale programmer – anvendes til bl.a. opbygning af infrastrukturer, der er nødvendige ved grænseovergangene, og til overvågning af grænserne, finansiering af de IT-systemer, som kræves i det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur), samt til foranstaltninger til fremme af en effektiv forvaltning af migrationsstrømme, behandling af visumansøgninger og konsulært samarbejde.

Ifølge artikel 5, stk. 7, i forordning (EU) nr. 515/2014 deltager de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, i instrumentet i overensstemmelse med dets bestemmelser, og der skal indgås aftaler om deres finansielle bidrag og de supplerende regler, der er nødvendige for denne deltagelse. Formålet med udkastet til aftale med Island er at indgå disse aftaler og sætte Kommissionen i stand til at påtage sig ansvaret for gennemførelsen af budgettet for instrumentet i det associerede land og fastsætte dette lands bidrag til Unionens budget for så vidt angår instrumentet (omkring 563 999 EUR om året for 2016, 2017 og 2018, mens Islands bidrag for 2019 og 2020 vil blive fastsat i 2019 på basis af den i bilaget til aftalen nedfældede formel til beregning af finansielle bidrag.

Ordføreren tilslutter sig dette forslag. Formålet med Fonden for Intern Sikkerhed – ydre grænser og fælles visumpolitik er at etablere en solidaritetsmekanisme, der forpligter de deltagende stater til at overholde samme EU-regler for kontrol ved de ydre grænser i gensidig interesse og på hinandens vegne. Det er ordførerens holdning, at forslaget tjener til at opfylde et af Schengenreglernes hovedformål, nemlig at medlemsstaterne deler ansvaret for en effektiv, grundig og ensartet kontrol ved deres ydre grænser for på den ene side at sikre et ensartet og højt niveau af kontrol og beskyttelse af de ydre grænser, herunder gennem bekæmpelse af ulovlig indvandring, og på den anden side at sikre en smidig passage af de ydre grænser i overensstemmelse med Unionens forpligtelser inden for grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale mellem EU og Island om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020

Referencer

09228/2017 – C8-0101/2018 – COM(2017)01992017/0088(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

6.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

15.3.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

AFET

30.5.2017

BUDG

29.5.2017

 

 

Ordførere

Dato for valg

Anders Primdahl Vistisen

31.8.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

14.5.2018

24.5.2018

 

 

Dato for vedtagelse

24.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

1

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Dato for indgivelse

30.5.2018

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. juli 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik