Διαδικασία : 2017/0088(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0196/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0196/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2018 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0251

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 660kWORD 55k
30.5.2018
PE 620.792v03-00 A8-0196/2018

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014-2020

(09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen

PR_NLE-AP_Agreement

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014-2020

(09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09228/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014-2020 (09253/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0101/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0196/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ισλανδίας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέσπισαν, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων (ΤΕΑ-Σύνορα και Θεωρήσεις) για την περίοδο 2014 έως 2020 (κανονισμός (ΕΕ) 515/2014).

Ο κύριος στόχος του ΤΕΑ-Σύνορα και Θεωρήσεις είναι να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην Ένωση, με παράλληλη διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδίων και αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, μέσω ενιαίου και υψηλού επιπέδου ελέγχου των εξωτερικών συνόρων και με την αποτελεσματική επεξεργασία των θεωρήσεων Σένγκεν. Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε περίπου 2,8 δισ. EUR μέχρι το 2020 – ως επί το πλείστον μέσω των εθνικών προγραμμάτων – και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για την κατασκευή των υποδομών που απαιτούνται στα σημεία διέλευσης των συνόρων και για την επιτήρηση των συνόρων, τη χρηματοδότηση των συστημάτων ΤΠ που απαιτούνται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR), καθώς και για δράσεις που διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης και την προξενική συνεργασία.

Το άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 προβλέπει ότι οι χώρες που συμμετέχουν στην εκτέλεση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν συμμετέχουν στο μέσο σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου κανονισμού, καθώς και ότι πρέπει να συμφωνούνται οι ρυθμίσεις για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές των χωρών αυτών και οι συμπληρωματικοί κανόνες που είναι απαραίτητοι για την εν λόγω συμμετοχή. Η πρόταση αυτή (το σχέδιο συμφωνίας με την Ισλανδία) αποσκοπεί στο να καθοριστούν επακριβώς οι εν λόγω ρυθμίσεις, δηλαδή να παρασχεθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να αναλάβει την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του μέσου στην εν λόγω συνδεδεμένη χώρα, καθώς και να προσδιοριστεί η συνεισφορά της Ισλανδίας στον προϋπολογισμό της Ένωσης όσον αφορά το εν λόγω μέσο (περίπου 563.999 EUR ετησίως για το 2016, το 2017 και το 2018, ενώ η συνεισφορά της Ισλανδίας για το 2019 και το 2020 θα καθοριστεί το 2019 με βάση τον τύπο υπολογισμού των οικονομικών συνεισφορών που προβλέπεται στο παράρτημα της συμφωνίας).

Ο εισηγητής συμφωνεί με την πρόταση αυτή. Το ΤΕΑ-Σύνορα και Θεωρήσεις θεσπίζει έναν μηχανισμό αλληλεγγύης που θα δεσμεύει τα συμμετέχοντα κράτη, προς το αμοιβαίο συμφέρον τους και για λογαριασμό τους, με τους ίδιους ευρωπαϊκούς κανόνες για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Κατά τη γνώμη του εισηγητή, η πρόταση θα συμβάλει στην επίτευξη ενός βασικού στόχου του κεκτημένου του Σένγκεν και συγκεκριμένα στην από κοινού ανάληψη ευθύνης για αποτελεσματικό, υψηλό και ενιαίο επίπεδο ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα, για να εξασφαλιστεί, αφενός, ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο ελέγχου και προστασίας των εξωτερικών συνόρων, μεταξύ άλλων και μέσω της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης, και, αφετέρου, η ομαλή διέλευση των εξωτερικών συνόρων, σύμφωνα με τη δέσμευση της Ένωσης για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014-2020

Έγγραφα αναφοράς

09228/2017 – C8-0101/2018 – COM(2017)01992017/0088(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

6.3.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

15.3.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

AFET

30.5.2017

BUDG

29.5.2017

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Anders Primdahl Vistisen

31.8.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

14.5.2018

24.5.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Ημερομηνία κατάθεσης

30.5.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 6 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου