SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

  30.5.2018 - (09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE)) - ***

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen

  Menettely : 2017/0088(NLE)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0196/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0196/2018
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  esityksestä neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

  (09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE))

  (Hyväksyminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (09228/2017),

  –  ottaa huomioon luonnoksen ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevaksi Euroopan unionin ja Islannin väliseksi sopimukseksi (09253/2017),

  –  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0101/2018),

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

  –  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0196/2018),

  1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Islannin hallituksille ja parlamenteille.

  PERUSTELUT

  Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2014 ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa kaudelle 2014–2020 (asetus (EU) N:o 515/2014).

  Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen päätarkoituksena on varmistaa unionin turvallisuuden korkea taso, samalla kun helpotetaan laillista matkustamista ja torjutaan laitonta maahanmuuttoa, huolehtimalla ulkorajojen valvonnan yhtenäisen korkeasta tasosta sekä Schengen-viisumien tehokkaasta käsittelystä. Rahoitus on vuoteen 2020 asti noin 2,8 miljardia euroa, jotka saadaan lähinnä kansallisista ohjelmista ja jotka on määrä käyttää muun muassa rajanylityspaikkojen infrastruktuuriin, rajavalvontaan, Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) edellyttämiin tietotekniikkajärjestelmiin sekä toimiin, joilla edistetään muuttovirtojen tehokasta hallintaa, viisumihakemusten käsittelyä sekä yhteistyötä konsuliasioissa.

  Asetuksen (EU) N:o 515/2014 5 artiklan 7 kohdassa säädetään, että Schengenin säännöstön määräysten täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvat maat osallistuvat välineeseen kyseisen asetuksen säännösten mukaisesti ja että tehdään tarvittavat järjestelyt, jotka koskevat näiden maiden rahoitusosuuksia välineeseen ja rahoitukseen osallistumiseen koskevia täydentäviä sääntöjä. Tällä esityksellä – luonnos Islannin kanssa tehtäväksi sopimukseksi – on tarkoitus toteuttaa nämä järjestelyt, toisin sanoen antaa komissiolle vastuu välineen talousarvion toteuttamisesta tässä assosioituneessa maassa ja määrittää Islannin maksuosuus unionin talousarvioon tämän välineen osalta (noin 563 999 euroa vuodessa vuosiksi 2016, 2017 ja 2018, ja Islannin rahoitusosuus vuosiksi 2019 ja 2020 määritetään vuonna 2019 sellaisen kaavan perusteella, jolla lasketaan sopimuksen liitteessä olevat rahoitusosuudet).

  Esittelijä kannattaa tätä esitystä. Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen tarkoituksena on sellaisen solidaarisuusmekanismin perustaminen, joka sitoo osallistujavaltiot samoihin ulkorajojen valvontaa koskeviin EU:n sääntöihin toistensa eduksi ja puolesta. Esittelijä katsoo, että esityksellä saavutetaan Schengenin säännöstön keskeinen tavoite eli jaetaan vastuuta ulkorajojen valvonnan tehokkuudesta, jotta voidaan varmistaa toisaalta ulkorajojen yhdenmukainen ja korkeatasoinen valvonta ja suojelu, mukaan luettuna laittoman maahanmuuton torjuminen ja toisaalta sujuva rajaliikenne ulkorajoilla kunnioittaen unionin sitoutumista perusvapauksiin ja ihmisoikeuksiin.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskeva Euroopan unionin ja Islannin välinen sopimus

  Viiteasiakirjat

  09228/2017 – C8-0101/2018 – COM(2017)01992017/0088(NLE)

  Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

  6.3.2018

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  15.3.2018

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AFET

  15.3.2018

  BUDG

  15.3.2018

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  AFET

  30.5.2017

  BUDG

  29.5.2017

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Anders Primdahl Vistisen

  31.8.2017

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  14.5.2018

  24.5.2018

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  24.5.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  33

  1

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  30.5.2018

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  33

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

  ECR

  Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

  PPE

  Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Jean Lambert

  1

  -

  ENF

  Auke Zijlstra

  3

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 5. kesäkuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö