Postupak : 2017/0088(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0196/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0196/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/06/2018 - 8.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0251

PREPORUKA     ***
PDF 447kWORD 54k
30.5.2018
PE 620.792v03-00 A8-0196/2018

o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Islanda o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

(09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Anders Primdahl Vistisen

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Islanda o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

(09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog odluke Vijeća (09228/2017),

–  uzimajući u obzir Nacrt sporazuma između Europske unije i Islanda o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020. (09253/2017),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 77. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0101/2018),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0196/2018),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Islanda.


OBRAZLOŽENJE

Godine 2014. Europski parlament i Vijeće kao dio Fonda za unutarnju sigurnost usvojili su instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza (Instrument za granice i vize) za razdoblje 2014. – 2020. (Uredba (EU) br. 515/2014).

Instrumentom se u prvom redu želi zajamčiti visoka razina sigurnosti u Uniji te pritom olakšati zakonito putovanje i suočavanje s problemom nezakonite imigracije, što će se postići ujednačenom i visokom razinom nadzora vanjskih granica te učinkovitom obradom schengenskih viza. Sredstva u iznosu od otprilike 2,8 milijardi EUR do 2020. će se, uglavnom u okviru nacionalnih programa, koristiti i za izgradnju infrastrukture potrebne na graničnim prijelazima i nadzor granica, financiranje informatičkih sustava potrebnih za Europski sustav nadzora granica (EUROSUR) kao i za olakšavanje učinkovitog upravljanja migracijskim tokovima, obradu zahtjeva za vize i konzularnu suradnju.

Člankom 5. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 515/2014 utvrđeno je da države uključene u provedbu, primjenu i razvoj schengenske pravne stečevine sudjeluju u Instrumentu u skladu s odredbama te Uredbe te da se sklapaju sporazumi o financijskim doprinosima tih država Instrumentu i dodatna pravila nužna za takvo sudjelovanje. Svrha ovog Prijedloga, Nacrta sporazuma s Islandom, u prvom je redu sklapanje upravo tih sporazuma kako bi se Komisiji omogućilo da preuzme odgovornost za izvršenje proračuna Instrumenta u toj pridruženoj zemlji i odredi njezin doprinos proračunu Unije za taj Instrument (otprilike 563 999 EUR godišnje za 2016., 2017. i 2018., dok će se doprinosi Islanda za 2019. i 2020. utvrditi 2019. na temelju formule za izračun financijskih doprinosa u Prilogu Sporazumu).

Izvjestitelj podržava ovaj Prijedlog. Instrumentom za granice i vize uspostavlja se mehanizam solidarnosti, kojim se države sudionice obvezuju na poštovanje istih europskih pravila o nadzoru vanjskih granica u njihovu uzajamnom interesu i u ime drugih država sudionica. Izvjestitelj smatra da će Prijedlog služiti za ostvarivanje jednog od ključnih ciljeva schengenske pravne stečevine, točnije, podjele odgovornosti za učinkovit, visok i jedinstven stupanj nadzora na vanjskim granicama s ciljem osiguravanja, s jedne strane, ujednačene i visoke razine nadzora i zaštite vanjskih granica, uključujući rješavanje pitanja nezakonite imigracije, a s druge strane, neometanog prelaska vanjskih granica u skladu s angažmanom Unije kada je riječ o temeljnim slobodama i ljudskim pravima.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum između Europske unije i Islanda o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.

Referentni dokumenti

09228/2017 – C8-0101/2018 – COM(2017)01992017/0088(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

6.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

15.3.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

30.5.2017

BUDG

29.5.2017

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Anders Primdahl Vistisen

31.8.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

14.5.2018

24.5.2018

 

 

Datum usvajanja

24.5.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Datum podnošenja

30.5.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 6. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti