AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014–2020

  30.5.2018 - (09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE)) - ***

  Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen

  Procedure : 2017/0088(NLE)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A8-0196/2018
  Ingediende teksten :
  A8-0196/2018
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014–2020

  (09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE))

  (Goedkeuring)

  Het Europees Parlement,

  –  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (09228/2017),

  –  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 (09253/2017),

  –  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 77, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0101/2018),

  –  gezien artikel 99, lid 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

  –  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0196/2018),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

  2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en IJsland.

  TOELICHTING

  In 2014 hebben het Europees Parlement en de Raad, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (ISF – Grenzen en visa) vastgesteld voor de periode 2014-2020 (Verordening (EU) nr. 515/2014).

  Het belangrijkste doel van het ISF – Grenzen en visa is bij te dragen aan een hoog niveau van veiligheid in de Unie en tegelijk legaal reizen te vergemakkelijken en illegale immigratie aan te pakken door middel van een uniform en hoog niveau van controle aan de buitengrenzen en de doeltreffende behandeling van Schengenvisa. De steun, die tot 2020 ongeveer 2,8 miljard EUR zal bedragen, zal – veelal via nationale programma's – worden gebruikt voor onder meer de bouw van infrastructuur op grensdoorlaatposten en voor grenscontrole, de financiering van IT-systemen die nodig zijn voor het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur), alsook voor het bevorderen van de efficiënte beheersing van migratiestromen, het verwerken van visa-aanvragen en consulaire samenwerking.

  In artikel 5, lid 7, van Verordening (EU) nr. 515/2014 wordt bepaald dat de bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis betrokken landen overeenkomstig de bepalingen van de Verordening aan het instrument deelnemen en dat er regelingen moeten worden vastgesteld inzake de financiële bijdragen en de aanvullende voorschriften voor deze deelname. Met dit voorstel, de ontwerpovereenkomst met IJsland, worden juist deze regelingen vastgesteld, teneinde de Commissie in staat te stellen de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van de begroting van het instrument in dit geassocieerde land op zich te nemen en de bijdrage van IJsland aan de begroting van de Unie voor dit instrument te bepalen (ongeveer 563 999 EUR per jaar voor 2016, 2017 en 2018, en de bijdrage van IJsland voor 2019 en 2020 zal in 2019 worden bepaald op basis van de formule voor de berekening van de financiële bijdragen in de bijlage van de overeenkomst).

  Uw rapporteur spreekt zijn steun uit voor dit voorstel. Het ISF – Grenzen en visa stelt een solidariteitsmechanisme in, waardoor voor de deelnemende staten dezelfde Europese regels gelden inzake het voor en namens elkaar uitoefenen van toezicht aan de buitengrenzen. Uw rapporteur is van mening dat met het voorstel een belangrijke doelstelling van het Schengenacquis zal worden verwezenlijkt, namelijk het delen van de verantwoordelijkheid voor een efficiënt, hoog en eenvormig niveau van toezicht aan de buitengrenzen, om ervoor te zorgen dat enerzijds de buitengrenzen in hoge mate en op uniforme wijze worden gecontroleerd en beschermd, onder meer door het tegengaan van illegale immigratie, en anderzijds de overschrijding van de buitengrenzen vlot verloopt, overeenkomstig de inzet van de Unie voor de fundamentele vrijheden en de mensenrechten.

  PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  Titel

  Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014–2020

  Document- en procedurenummers

  09228/2017 – C8-0101/2018 – COM(2017)01992017/0088(NLE)

  Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

  6.3.2018

   

   

   

  Bevoegde commissie

         Datum bekendmaking

  LIBE

  15.3.2018

   

   

   

  Medeadviserende commissies

         Datum bekendmaking

  AFET

  15.3.2018

  BUDG

  15.3.2018

   

   

  Geen advies

         Datum besluit

  AFET

  30.5.2017

  BUDG

  29.5.2017

   

   

  Rapporteurs

         Datum benoeming

  Anders Primdahl Vistisen

  31.8.2017

   

   

   

  Behandeling in de commissie

  14.5.2018

  24.5.2018

   

   

  Datum goedkeuring

  24.5.2018

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  33

  1

  3

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

  Datum indiening

  30.5.2018

  HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  33

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

  ECR

  Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

  PPE

  Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Jean Lambert

  1

  -

  ENF

  Auke Zijlstra

  3

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  +  :  voor

  -  :  tegen

  0  :  onthouding

  Laatst bijgewerkt op: 1 juni 2018
  Juridische mededeling - Privacybeleid