Betänkande - A8-0196/2018Betänkande
A8-0196/2018

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020

30.5.2018 - (09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE)) - ***

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Anders Primdahl Vistisen

Förfarande : 2017/0088(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0196/2018
Ingivna texter :
A8-0196/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020

(09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (09228/2017),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Island om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering som är en del av fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020 (09253/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0101/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0196/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Island.

MOTIVERING

Europaparlamentet och rådet antog 2014 – som en del av fonden för inre säkerhet – instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (nedan kallat instrumentet för gränser och visering) för perioden 2014–2020 (förordning (EU) nr 515/2014).

Det huvudsakliga syftet med instrumentet för gränser och visering är att säkerställa en hög säkerhetsnivå i unionen, samtidigt som man underlättar lagligt resande och bekämpar olaglig invandring, detta genom en enhetlig och hög nivå på kontrollen av de yttre gränserna och en ändamålsenlig handläggning av Schengenvisum. Finansieringen på cirka 2,8 miljarder euro fram till 2020 ska – till största delen genom nationella program – bl.a. användas till att upprätta den infrastruktur som krävs vid gränsövergångar och till gränsövervakning, till att finansiera de it-system som krävs för det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) och till åtgärder för att främja ändamålsenlig förvaltning av migrationsströmmarna samt handläggningen av viseringsansökningar och det konsulära samarbetet.

Enligt artikel 5.7 i förordning (EU) nr 515/2014 ska de länder som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket delta i instrumentet i enlighet med den förordningen, och avtal ska ingås om de finansiella bidrag som dessa länder ska lämna till instrumentet och om de kompletterande bestämmelser som behövs för dessa länders deltagande. Detta förslag – utkastet till avtal med Island – innebär att just dessa avtal ska inrättas, för att framför allt göra det möjligt för kommissionen att ta ansvar för genomförandet av budgeten för instrumentet i detta associerade land och fastställa Islands bidrag till unionens budget avseende detta instrument (omkring 563 999 EUR per år för åren 2016, 2017 och 2018, medan Islands bidrag för 2019 och 2020 kommer att fastställas 2019 på grundval av den formel i bilagan till avtalet som används för att beräkna de finansiella bidragen).

Föredraganden stöder detta förslag. Genom instrumentet för gränser och visering inrättas en solidaritetsmekanism varigenom de deltagande staterna binds till samma europeiska regler om kontrollen av de yttre gränserna, för deltagarnas ömsesidiga intressen och för alla deltagares räkning. Enligt föredraganden kommer förslaget att bidra till att uppnå ett av nyckelmålen med Schengenregelverket, nämligen ett delat ansvar för en effektiv, hög och enhetlig nivå på kontrollen vid de yttre gränserna för att säkerställa dels en enhetlig och hög kontroll- och skyddsnivå vid de yttre gränserna – även genom bekämpande av illegal invandring – dels en smidig passage vid de yttre gränserna, i överensstämmelse med unionens åtagande avseende de grundläggande friheterna och de mänskliga rättigheterna.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtalet mellan Europeiska unionen och Island om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020

Referensnummer

09228/2017 – C8-0101/2018 – COM(2017)01992017/0088(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

6.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

15.3.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

15.3.2018

BUDG

15.3.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

30.5.2017

BUDG

29.5.2017

 

 

Föredragande

       Utnämning

Anders Primdahl Vistisen

31.8.2017

 

 

 

Behandling i utskott

14.5.2018

24.5.2018

 

 

Antagande

24.5.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Andrea Bocskor, Maria Gabriela Zoană, Tadeusz Zwiefka

Ingivande

30.5.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Tadeusz Zwiefka

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Sergei Stanishev, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert

1

-

ENF

Auke Zijlstra

3

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 5 juni 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy