Postup : 2017/0224(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0198/2018

Předložené texty :

A8-0198/2018

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.7

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0121

ZPRÁVA     ***I
PDF 1436kWORD 184k
4.6.2018
PE 619.160v03-00 A8-0198/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Franck Proust

Zpravodaj (*):

Reinhard Bütikofer, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0487),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0309/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro zahraniční věci a Hospodářského a měnového výboru (A8-0198/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Právní východisko 3 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  s ohledem na posudek Evropského soudního dvora 2/15 ze dne 16. května 2017 1a,

 

_________________

 

1a Posudek Soudního dvora 2/15 ze dne 16. května 2017 (Úř. věst. C 239, 24.7.2017, s. 3).

Odůvodnění

S ohledem na novou judikaturu je vhodné objasnit, že se nařízení nemůže vztahovat na portfoliové investice.

Pozměňovací návrh  2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Přímé zahraniční investice přispívají k růstu Unie tím, že zlepšují její konkurenceschopnost, vytvářejí pracovní místa a úspory z rozsahu, přinášejí kapitál, technologie, inovace a odborné poznatky a otevírají nové trhy pro vývoz z Unie. Podporují cíle investičního plánu pro Evropu vypracovaného Komisí a přispívají k dalším unijním projektům a programům.

(1)  Přímé zahraniční investice přispívají k růstu Unie tím, že zlepšují její konkurenceschopnost, vytvářejí pracovní místa a úspory z rozsahu, přinášejí kapitál, technologie, inovace a odborné poznatky a otevírají nové trhy pro vývoz z Unie. Podporují cíle investičního plánu pro Evropu a přispívají k dalším unijním projektům a programům.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Unie a členské státy mají otevřené investiční prostředí, které je zakotveno ve Smlouvě o fungování Evropské unie („SFEU“) a zahrnuto do mezinárodních závazků Unie a jejích členských států v souvislosti s přímými zahraničními investicemi.

(2)  Unie a členské státy mají otevřené investiční prostředí, které je zakotveno ve Smlouvě o fungování Evropské unie („SFEU“), je v souladu s čl. 3 odst. 5 Smlouvy o Evropské unii („SEU“) a je zahrnuto do mezinárodních závazků Unie a jejích členských států v souvislosti s přímými zahraničními investicemi.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  V souladu s mezinárodními závazky přijatými v rámci Světové obchodní organizace, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a v obchodních a investičních dohodách uzavřených se třetími zeměmi mohou Unie a členské státy s výhradou určitých požadavků přijímat z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku restriktivní opatření týkající se přímých zahraničních investic.

(3)  V souladu s mezinárodními závazky přijatými v rámci Světové obchodní organizace, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a v obchodních a investičních dohodách uzavřených se třetími zeměmi mohou Unie a členské státy s výhradou určitých požadavků přijímat z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku opatření týkající se přímých zahraničních investic, kterými omezí přístup na trh.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Několik členských států zavedlo opatření, podle nichž mohou z důvodu veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti omezit pohyb kapitálu mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi. Tato opatření odrážejí cíle a obavy členských států v souvislosti s přímými zahraničními investicemi a vedou k řadě různých opatření jak z hlediska rozsahu, tak postupu. Jiné členské státy takové mechanismy nemají.

(4)  Několik členských států zavedlo opatření, podle nichž mohou z důvodu veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti omezit pohyb kapitálu mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi. Tato opatření odrážejí cíle a obavy členských států v souvislosti s přímými zahraničními investicemi a vedou k řadě různých a nekoordinovaných opatření jak z hlediska jejich rozsahu, tak postupu. Členské státy, které takové mechanismy nemají, by mohly stanovit vlastní mechanismy na základě fungování, zkušeností a osvědčených postupů získaných na základě již existujících vnitrostátních mechanismů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  V současnosti není na úrovni EU žádný komplexní rámec pro prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku.

(5)  V současnosti není na úrovni Unie žádný komplexní rámec pro prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku, zatímco hlavní obchodní partneři Unie, včetně zemí G7, si takové rámce vytvořili a využívají různé prověřovací mechanismy s rozdílnou úrovní transparentnosti, restriktivnosti a předvídatelnosti.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Je důležité poskytnout právní jistotu a zajistit rozsáhlou koordinaci a spolupráci v EU stanovením rámce pro prověřování přímých zahraničních investic v Unii z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Není tím dotčena výhradní odpovědnost členských států udržovat vnitrostátní bezpečnost.

(7)  Toto nařízení by mělo poskytnout právní jistotu ohledně prověřovacích mechanismů členských států a zajistit rozsáhlou koordinaci a spolupráci v EU stanovením rámce pro prověřování přímých zahraničních investic v Unii z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Není tím dotčena výhradní odpovědnost členských států udržovat vnitrostátní bezpečnost. Monitorování prověřovacích mechanismů ve třetích zemích ze strany Komise by rovněž mělo poskytnout právní jistotu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Rámec pro prověřování přímých zahraničních investic by měl členským státům a Komisi poskytnout prostředek ke komplexnímu řešení rizik pro bezpečnost nebo veřejný pořádek a přizpůsobení se měnícím se okolnostem, přičemž se současně zachová nezbytná flexibilita členských států při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku s přihlédnutím k jejich individuální situaci a vnitrostátním okolnostem.

(8)  Rámec pro prověřování přímých zahraničních investic by měl členským státům a Komisi poskytnout právní, lidské a finanční zdroje nezbytné ke komplexnímu řešení rizik pro bezpečnost nebo veřejný pořádek a přizpůsobení se měnícím se okolnostem, přičemž se současně zachová nezbytná flexibilita členských států při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku s přihlédnutím k jejich individuální situaci a vnitrostátním okolnostem a také k tzv. zlatým akciím (golden share) a zvláštním pravomocím (golden power).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Měla by být zahrnuta široká škála investic, které vytvářejí nebo zachovávají dlouhodobé a přímé vztahy mezi investory z třetích zemí a podniky vykonávajícími ekonomickou činnost v některém členském státě.

(9)  Toto nařízení by mělo pokrývat širokou škálu investic, včetně přímých investic kontrolovaných zahraniční vládou, bez ohledu na jejich objem nebo prahové hodnoty účasti, které vytvářejí nebo zachovávají dlouhodobé a přímé nebo nepřímé vztahy mezi zahraničním investorem, ať už tento investor je či není konečným investorem, a podniky vykonávajícími ekonomickou činnost na území některého členského státu, v jeho výlučné ekonomické zóně vyhlášené podle Úmluvy OSN o mořském právu (UNCLOS) nebo kontinentálním šelfu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Členské státy by měly být schopny přijímat v souladu s právem Unie opatření nezbytná k prevenci obcházení jejich prověřovacích mechanismů a rozhodnutí o ochraně bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Sem by měly být zařazeny investice v Unii pomocí umělých ujednání, která neodrážejí ekonomickou realitu a obcházejí prověřovací mechanismy a rozhodnutí o prověření, pokud je investor zcela vlastněn nebo ovládán fyzickou osobou nebo podnikem třetí země. Není tím dotčena svoboda usazování a volný pohyb kapitálu, které jsou zakotveny v SFEU.

(10)  Členské státy by měly v souladu s právem Unie zachovat, pozměnit, posílit nebo přijmout opatření nezbytná ke zjištění a prevenci obcházení jejich prověřovacích mechanismů a rozhodnutí o ochraně bezpečnosti a veřejného pořádku. Sem by měly být zařazeny investice v Unii pomocí umělých ujednání, která neodrážejí ekonomickou realitu a obcházejí prověřovací mechanismy a rozhodnutí o prověření, včetně případů, kdy se významně změnila vlastnická struktura nebo jiné klíčové znaky investora, pokud investor působí jako prostředník, nebo podnik zcela vlastněný nebo ovládaný fyzickou osobou nebo podnikem třetí země. Členské státy by měly Komisi informovat o veškerých opatřeních, která přijaly, aby zabránily obcházení mechanismů. Není tím dotčena svoboda usazování a volný pohyb kapitálu, které jsou zakotveny v SFEU.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  V rámci tohoto nařízení by měly Komise a členské státy podporovat spolupráci se třetími zeměmi a jejich závazek v rámci obchodních a investičních dohod a na mezinárodních fórech zabývajících se uplatňováním prověřovacích postupů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aby měly členské státy a Komise při uplatňování nařízení vodítko jak postupovat, je vhodné poskytnout seznam faktorů, které lze zohlednit při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Tento seznam zlepší také transparentnost procesu prověřování pro investory, kteří zvažují nebo již uskutečnili přímé zahraniční investice v Unii. Tento seznam faktorů, které mohou ovlivnit bezpečnost nebo veřejný pořádek, by měl zůstat otevřený.

(11)  Aby měly členské státy a Komise při uplatňování nařízení vodítko, jak postupovat, je vhodné poskytnout seznam faktorů, které by bylo možné zohlednit při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Tento seznam by zlepšil také transparentnost procesu prověřování pro investory, kteří zvažují nebo již uskutečnili přímé zahraniční investice v Unii. Tento seznam faktorů, které by mohly ovlivnit bezpečnost nebo veřejný pořádek, by měl zůstat otevřený.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Při rozhodování, zda přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, by členské státy a Komise měly mít možnost posoudit všechny relevantní faktory, včetně účinků na kritickou infrastrukturu, technologie, včetně klíčových základních technologií, a vstupů, které jsou zásadní pro bezpečnost nebo zachování veřejného pořádku, a narušení, ztráty nebo zničení, které by měly v členském státě nebo v Unii zásadní dopad. V tomto ohledu by členské státy a Komise měly mít možnost zohlednit, zda zahraničního investora ovládá přímo či nepřímo (např. pomocí významného financování, včetně dotací) vláda třetí země.

(12)  Při rozhodování, zda by zahraniční investice mohla mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, by členské státy a Komise měly vzít v úvahu zejména to, zda existuje riziko narušení, selhání, ztráty nebo zničení dodávek, což by mohlo mít vliv na členský stát nebo Unii, zda zahraničního investora ovládá přímo či nepřímo vláda třetí země, či zda uskutečňuje investice kontrolované zahraniční vládou, zda je zahraniční investice součástí státem řízeného projektu nebo programu nebo hospodářské průmyslové nebo politické strategie uskutečňované třetí zemí s cílem získat nebo převést klíčové základní technologie nebo znalosti nebo podpořit strategické národní zájmy. To by mělo platit také v případech, kdy investor již byl zapojen do investičních projektů, které mají vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek členského státu.

 

Členské státy a Komise by rovněž měly mít z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku možnost posoudit případné účinky mimo jiné na kritickou a strategickou infrastrukturu, kritické a strategické technologie, strategickou soběstačnost Unie, přístup k citlivým informacím nebo osobním údajům občanů Unie, na pluralitu a nezávislost médií a na služby obecného zájmu a služby obecného hospodářského zájmu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Při určování, zda může mít zahraniční investice vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, by mohly členské státy a Komise vzít v úvahu také kontext a okolnosti, za nichž k investici dochází, nebo došlo, včetně toho, zda by mimo jiné mohla investice vést ke vzniku monopolní struktury, a zda je trh v zemi původu zahraničního investora otevřený, omezený nebo uzavřený, zda existuje reciprocita a rovné podmínky a zda hrozí rozpor s mezinárodními lidskoprávními nástroji nebo hlavními normami MOP. Posouzení by mělo být provedeno na základě nejlepších dostupných informací, které by měly být přesné, komplexní a spolehlivé.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b)  Členské státy by mohly hospodářským subjektům, organizacím občanské společnosti nebo sociálním partnerům, jako jsou odbory, povolit, aby členské státy požádaly o zvážení aktivace prověřování, aniž by byly dotčeny různé systémy umožňující větší zapojení do tohoto procesu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12c)  Pokud mají hospodářské subjekty, organizace občanské společnosti nebo sociální partneři, jako jsou odborové organizace, relevantní informace o přímé zahraniční investici, která by mohla mít vliv na projekty nebo programy v zájmu Unie z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku, či mají významné a řádně odůvodněné obavy s ní spojené, mělo by být možné poskytnout tyto informace Komisi. Komise by mohla tyto informace náležitě zohlednit při vydávání svého stanoviska.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Je vhodné stanovit základní prvky procesního rámce pro prověřování přímých zahraničních investic členskými státy, aby investoři, Komise a ostatní členské státy pochopili, jak budou takové investice pravděpodobně prověřovány, a aby bylo zajištěno, že tyto investice budou prověřovány transparentně a že nebude docházet k diskriminaci některých třetích zemí. K těmto prvkům by mělo patřit alespoň vytvoření časových rámců pro prověřování a možnost zahraničních investorů využít soudní nápravu rozhodnutí o prověření.

(13)  Je vhodné stanovit základní prvky procesního rámce pro prověřování přímých zahraničních investic členskými státy, aby investoři, Komise a ostatní členské státy pochopili, jak budou takové investice pravděpodobně transparentně prověřovány a že nebude docházet k diskriminaci některých třetích zemí. K těmto prvkům by mělo patřit alespoň vytvoření přiměřených časových rámců pro prověřování a možnost zahraničních investorů odvolat se proti rozhodnutí o prověření u vnitrostátních orgánů nebo soudů v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Měl by být vytvořen mechanismus, který členským státům umožní spolupracovat a vzájemně si pomáhat v případech, kdy přímá zahraniční investice v jednom členském státě může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek jiného členského státu. Členské státy by měly mít možnost předložit připomínky členskému státu, v němž je investice plánována nebo byla uskutečněna, bez ohledu na to, zda členské státy předkládající připomínky nebo členské státy, v nichž je investice plánována nebo byla uskutečněna, mají prověřovací mechanismus nebo investici prověřují. Připomínky členských států by měly být též postoupeny Komisi. Komise by rovněž měla mít v příslušném případě možnost vydat stanovisko pro členský stát, v němž je investice plánována nebo byla uskutečněna, bez ohledu na to, zda tento členský stát má prověřovací mechanismus nebo investici prověřuje a zda ostatní členské státy předložily připomínky.

(14)  Měl by být vytvořen mechanismus, který členským státům umožní spolupracovat a vzájemně si pomáhat v případech, kdy by přímá zahraniční investice v jednom členském státě mohla mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek jiného členského státu. Členské státy by měly mít možnost předložit připomínky členskému státu, v němž je investice plánována nebo byla uskutečněna, bez ohledu na to, zda členské státy předkládající připomínky nebo členské státy, v nichž je investice plánována nebo byla uskutečněna, mají prověřovací mechanismus nebo investici prověřují. Tyto připomínky by měly být též postoupeny zároveň ostatním členským státům a Komisi, která by poté měla mít možnost vydat stanovisko pro členský stát, v němž je investice plánována nebo byla uskutečněna, bez ohledu na to, zda tento členský stát má prověřovací mechanismus nebo investici prověřuje. Toto stanovisko by mělo být postoupeno zároveň ostatním členským státům a nemělo by být zveřejněno. Členský stát by měl mít možnost požádat Komisi o stanovisko nebo ostatní členské státy o připomínky ohledně přímé zahraniční investice na svém území.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Komise by navíc měla mít možnost z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku prověřovat přímé zahraniční investice, které mohou mít vliv na projekty a programy v zájmu Unie. To by Komisi poskytlo nástroj k ochraně projektů a programů, které slouží Unii jako celku a představují důležitý příspěvek k jejímu hospodářskému růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Měly by sem patřit zejména projekty a programy, které jsou spojeny s podstatným financováním z prostředků EU, nebo ty, které byly zavedeny právními předpisy Unie v souvislosti s kritickou infrastrukturou, kritickými technologiemi nebo kritickými vstupy. Pro větší jasnost by měl být v  příloze uveden orientační seznam projektů nebo programů v zájmu Unie, v jejichž souvislosti mohou být přímé zahraniční investice podrobeny prověření ze strany Komise.

(15)  Komise by navíc měla z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku prověřovat přímé zahraniční investice, které mohou mít vliv na projekty a programy v zájmu Unie. To by Komisi poskytlo nástroj k ochraně projektů a programů, které slouží Unii jako celku a představují důležitý příspěvek k jejímu hospodářskému růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Měly by sem patřit zejména projekty a programy, které jsou spojeny s podstatným financováním z prostředků EU, nebo ty, které byly zavedeny právními předpisy Unie v souvislosti s kritickou a strategickou infrastrukturou, kritickými a strategickými technologiemi, kritickými a strategickými vstupy. Pro větší jasnost by měl být v příloze uveden nevyčerpávající seznam projektů a programů v zájmu Unie, v jejichž souvislosti mohou být přímé zahraniční investice podrobeny prověření ze strany Komise. Komisi by měla být svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž se tento seznam aktualizuje.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Za účelem posílení dialogu mezi orgány Unie, by měl mít příslušný výbor Evropského parlamentu možnost vyzvat Komisi, aby vydala stanovisko k přímé zahraniční investici, která je plánována nebo byla uskutečněna v určitém členském státě. Komise by měla Evropský parlament informovat o krocích, které v návaznosti na tuto žádost podnikla.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít vliv na projekty či programy v zájmu Unie z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku, měla by mít možnost adresovat členskému státu, v němž je taková investice plánována nebo byla uskutečněna, v přiměřeném časovém rámci stanovisko. Členské státy by měly stanovisko zohlednit v co nejvyšší míře, a pokud se jím neřídí, měly by v souladu se svou povinností loajální spolupráce podle čl. 4 odst. 3 SEU poskytnout Komisi vysvětlení. Komise by měla též mít možnost požadovat od těchto členských států informace nezbytné pro prověření takových investic.

(16)  Domnívá-li se Komise nebo jeden či více členských států, že zahraniční investice může mít vliv na projekty či programy v zájmu Unie z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku, měla by Komise adresovat členským státům, v nichž je taková investice plánována nebo byla uskutečněna, v přiměřeném časovém rámci stanovisko a takové členské státy by měly mít možnost poskytnout připomínky členským státům, v nichž je taková investice plánována nebo byla uskutečněna. Toto stanovisko, které by nemělo být zveřejněno, by mělo být současně postoupeno ostatním členským státům. Členské státy by měly stanovisko zohlednit v co nejvyšší míře, a pokud se jím neřídí, měly by v souladu se svou povinností loajální spolupráce podle čl. 4 odst. 3 SEU poskytnout Komisi a příslušným členským státům písemné vysvětlení. Komise by měla též mít možnost požadovat od těchto členských států informace nezbytné pro prověření takových investic. Členský stát by měl mít možnost požádat Komisi o stanovisko nebo jiné členské státy o připomínky ohledně přímé zahraniční investice na svém území.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Pokud se nejméně jedna třetina členských států domnívá, že přímá zahraniční investice může mít vliv na jejich bezpečnost či veřejný pořádek, nebo se nejméně jedna třetina členských států a Komise domnívá, že jsou ovlivněny projekty či programy v zájmu Unie z důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku, měly by členské státy stanovisko Komise a připomínky ostatních členských států v co nejvyšší míře zohlednit a poskytnout Komisi a příslušným členským státům písemné vysvětlení. Pokud se členský stát těmito připomínkami či stanovisky neřídí, měla by Komise usilovat o podpoření dialogu mezi členskými státy, které poskytly připomínky, a členským státem, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  V zájmu zjednodušení spolupráce s jinými členskými státy a prověřování přímých zahraničních investic Komisí by členské státy měly Komisi informovat o svých prověřovacích mechanismech a jakékoli jejich změně a měly by podávat pravidelné zprávy o uplatňování svých prověřovacích mechanismů. Z téhož důvodu by členské státy, které nemají prověřovací mechanismus, měly na základě informací, které mají k dispozici, též podávat zprávy o přímých zahraničních investicích, které byly uskutečněny na jejich území.

(17)  V zájmu zjednodušení spolupráce s jinými členskými státy, prověřování přímých zahraničních investic Komisí a zlepšení spolehlivosti a srovnatelnosti údajů poskytovaných členskými státy by členské státy měly Komisi informovat o svých prověřovacích mechanismech a jakékoli jejich změně a měly by podávat pravidelné zprávy o uplatňování svého prověřovacího mechanismu. Z téhož důvodu by členské státy, které nemají prověřovací mechanismus, měly na základě informací, které mají k dispozici, též podávat zprávy o přímých zahraničních investicích, které byly uskutečněny na jejich území, jejich výlučné ekonomické zóně či kontinentálním šelfu. Rovněž by měly poskytnout informace o opatřeních přijatých za účelem získání těchto informací.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Za tímto účelem je důležité zajistit minimální míru informací a koordinaci v souvislosti s přímými zahraničními investicemi spadajícími do oblasti působnosti tohoto nařízení ve všech členských státech. Tyto informace by měly členské státy, v nichž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, zpřístupnit na žádost členských států nebo Komise. Příslušné informace zahrnují takové aspekty, jako je vlastnická struktura zahraničního investora a financování plánované nebo uskutečněné investice, včetně informací o dotacích udělených třetími zeměmi, jsou-li k dispozici.

(18)  Za tímto účelem je důležité zajistit minimální míru informací a koordinaci v souvislosti s přímými zahraničními investicemi spadajícími do oblasti působnosti tohoto nařízení ve všech členských státech, v nichž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, na žádost členského státu nebo Komise. Příslušné informace zahrnují takové aspekty, jako je vlastnická struktura zahraničního investora a financování plánované nebo uskutečněné investice, včetně informací o dotacích udělených třetími zeměmi, jsou-li k dispozici. Tyto informace by měly být poskytnuty podle pravidel uvedených v článku 346 SFEU. Měly by být přesné, obsáhlé a spolehlivé a měly by usnadnit srovnatelnost údajů.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Komunikace a spolupráce na úrovni členských států a Unie by měly posílit zavedením kontaktních míst pro prověřování přímých zahraničních investic v každém členském státě.

(19)  Komunikace a spolupráce na úrovni členských států a Unie by měly posílit zavedením institucionálních kontaktních míst pro prověřování přímých zahraničních investic v každém členském státě a zvláštní koordinační skupiny pro prověřování investic.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Členské státy a Komise by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistily ochranu důvěrných a jiných citlivých informací.

(20)  Členské státy a Komise by měly zaručit nejvyšší míru ochrany pro všechny důvěrné informace poskytnuté dotčenými zahraničními investory a dotčeným podnikem Unie.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Členské státy by měly na základě veškerých informací, které mají k dispozici, podávat Komisi výroční zprávu o přímých zahraničních investicích, které byly uskutečněny na jejich území, jejich výlučné ekonomické zóně či kontinentálním šelfu. Rovněž by měly poskytnout informace o opatřeních přijatých za účelem získání těchto informací. Na základě těchto výročních zpráv by měla Komise vypracovat výroční zprávu o celkové investiční situaci v Unii, včetně provádění tohoto nařízení, a měla by ji předložit Evropskému parlamentu. Tato zpráva by měla být zveřejněna.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Nejpozději tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu o jeho uplatňování. Navrhne-li zpráva změnu ustanovení tohoto nařízení, může k ní být případně přiložen legislativní návrh.

(21)  Nejpozději tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každé tři roky by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu posuzující fungování a efektivitu tohoto nařízení. Toto posouzení by mělo také zahrnovat dlouhodobé kapacity ekonomické kontroly, jiné než přímé zahraniční investice, jejichž výsledkem je získání trvalých kapacit s přímým vlivem prostřednictvím veřejné zakázky, umožňujících řízení nebo kontrolu projektů nebo programů v zájmu Unie, jak je uvedeno v tomto nařízení. Navrhne-li zpráva změnu ustanovení tohoto nařízení, může k ní být případně přiložen legislativní návrh, a ve všech ostatních případech by měl být informován Evropský parlament a Rada.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Za účelem aktualizace seznamu projektů a programů v zájmu Unie by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o změny přílohy tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž odborníci těchto dvou orgánů mají systematicky přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  „přímými zahraničními investicemi“ investice jakékoli povahy, které provádí zahraniční investor a které slouží k tomu, aby vytvořily nebo udržely dlouhodobé a přímé vztahy mezi zahraničním investorem a podnikatelem nebo podnikem, kterému je kapitál určen za účelem výkonu ekonomické činnosti v členském státě, včetně investic, které umožňují skutečnou účast na řízení nebo kontrole společnosti vykonávající ekonomickou činnost;

1)  „přímou zahraniční investicí“ investice jakékoli povahy bez ohledu na její objem či prahové hodnoty účasti, kterou provádí zahraniční investor, ať už tento investor je či není konečným investorem, a která slouží k tomu, aby vytvořila nebo udržela dlouhodobé přímé či nepřímé vztahy mezi zahraničním investorem a podnikatelem nebo podnikem, kterému je kapitál určen za účelem výkonu ekonomické činnosti na území členského státu, v jeho výlučné ekonomické zóně vyhlášené podle Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) nebo kontinentálním šelfu, včetně investic, které umožňují skutečnou účast na řízení nebo přímé či nepřímé kontrole společnosti vykonávající ekonomickou činnost;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  „přímou investicí kontrolovanou zahraniční vládou“ jakákoli přímá zahraniční investice, jejímž výsledkem by mohla být kontrola jakékoli právnické osoby usazené v Unii ze strany zahraniční vlády nebo subjektu kontrolovaného zahraniční vládou nebo jednajícího jejím jménem či podle jejích pokynů;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  „zahraničním investorem“ fyzická osoba ze třetí země nebo podnik ze třetí země, které mají v úmyslu uskutečnit či uskutečnily přímou zahraniční investici;

2)  „zahraničním investorem“ fyzická či právnická osoba nebo podnik ze třetí země nebo národní či státní instituce, které mají v úmyslu uskutečnit, či již uskutečnily přímou zahraniční investici, ať už se jedná o konečného investora, či o prostředníka zastupujícího tohoto investora ze třetí země;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  „prověřováním“ postup umožňující posoudit, prozkoumat, povolit, podmínit, zakázat nebo ukončit přímé zahraniční investice;

3)  „prověřováním“ postup umožňující posoudit, prozkoumat, povolit, podmínit, zakázat nebo ukončit přímé zahraniční investice, u něhož lhůty zpracování začínají předáním veškerých informací potřebných k zahájení prověřování příslušným orgánům;

Odůvodnění

Je třeba přijmout opatření k zajištění toho, aby zahraniční investoři nezasílali neúplné informace jen proto, aby již začala běžet lhůta pro prověřování. Lhůta pro prověřování by měla začít běžet až v okamžiku, kdy jsou předloženy všechny informace potřebné k vytvoření kompletního spisu.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy mohou udržovat, měnit nebo přijímat mechanismy k prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku za podmínek a  souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

1.  V souladu s ustanoveními tohoto nařízení mohou členské státy udržovat, měnit, zpřísňovat nebo přijímat mechanismy k prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise může z důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku prověřovat přímé zahraniční investice, které by mohly mít vliv na projekty či programy v zájmu Unie.

2.  Komise prověří z důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku přímé zahraniční investice, které by mohly mít vliv na projekty či programy v zájmu Unie.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  K projektům či programům v zájmu Unie patří zejména ty, které jsou spojeny s financováním z prostředků EU v podstatné výši nebo s významným podílem, nebo ty, na které se vztahují právní předpisy Unie týkající se kritické infrastruktury, kritických technologií nebo kritických vstupů. V příloze 1 je uveden orientační seznam projektů či programů v zájmu Unie.

3.  K projektům či programům v zájmu Unie patří zejména ty, které jsou spojeny s financováním z prostředků EU, nebo ty, na které se vztahují právní předpisy Unie týkající se kritické a strategické infrastruktury, technologií, včetně klíčových základních technologií, a kritických vstupů, které jsou důležité pro zachování bezpečnosti a veřejného pořádku. V příloze k tomuto nařízení je uveden nevyčerpávající seznam projektů či programů v zájmu Unie. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem změny tohoto nařízení aktualizací seznamu stanoveného v příloze.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Faktory, které lze vzít v úvahu při prověřování

Faktory zohledňované při prověřování

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku mohou členské státy a Komise zvážit potenciální účinky mimo jiné na:

1.  Při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku mohou členské státy a Komise zvážit potenciální účinky mimo jiné na:

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  kritickou infrastrukturu, včetně energetiky, dopravy, komunikací, uchovávání údajů, vesmírné nebo finanční infrastruktury, jakož i citlivých zařízení,

a)  kritickou a strategickou infrastrukturu, ať už fyzickou či virtuální, včetně mimo jiné zásobování energií a vodou, dopravních sítí, přístavů, železnic, letišť a loděnic, dopravních služeb, komunikací a médií, letecké a vesmírné infrastruktury, zařízení pro uchovávání údajů, analýzy rozsáhlých údajů, volební infrastruktury, infrastruktury finančních služeb, jakož i citlivých zařízení,

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  kritické technologie, včetně umělé inteligence, robotiky, polovodičů, technologií s aplikacemi potenciálního dvojího užití, kybernetické bezpečnosti, vesmírné nebo jaderné technologie,

b)  kritické a strategické technologie, včetně mimo jiné umělé inteligence, robotiky, kvantové technologie, nanotechnologií, biotechnologií a lékařských technologií, informačních a komunikačních technologií (IKT), elektronických čipů, polovodičů, skladování energie, zboží dvojího užití, obrany, kybernetické bezpečnosti a kybernetických technologií, automobilového průmyslu, železnic, leteckých či jaderných technologií, výzkumných a vývojových zařízení,

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  bezpečnost dodávek kritických vstupů, nebo

c)  strategickou soběstačnost Unie, bezpečnost a nepřetržitost dodávek kritických vstupů, jako jsou komodity, suroviny, vzácné zeminy, zemědělská aktiva, zemědělská půda a zemědělsko-potravinářská výroba, nebo

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  přístup k citlivým informacím nebo schopnost kontrolovat citlivé informace.

d)  přístup k citlivým informacím nebo k osobním údajů občanů Unie, včetně osobních údajů týkajících se zdraví, a schopnost kontrolovat rozsáhlé údaje nebo citlivé informace.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  pluralitu a nezávislost médií, služby obecného zájmu a služby obecného hospodářského zájmu, kulturní služby, včetně audiovizuálních služeb, a také sportovní zařízení a sázkové služby a kulturní dědictví.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při určování toho, zda přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, mohou členské státy a Komise vzít v úvahu, zda je zahraniční investor ovládán vládou třetí země, a to i formou významného financování.

2.   Při určování toho, zda přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, vezmou členské státy a Komise v úvahu především, zda:

 

a)  existuje riziko narušení, selhání, ztráty nebo zničení dodávek, které by mělo dopad v členském státě nebo v Unii;

 

b)  zahraničního investora přímo či nepřímo ovládá vláda, státní orgány nebo ozbrojené síly třetí země, nebo zda zahraniční investor uskutečňuje státem řízené projekty či programy a přímé investice kontrolované zahraniční vládou za účelem splnění strategických průmyslových cílů, přičemž získává či předává klíčové základní technologie nebo znalosti, podporuje strategické národní zájmy, a to i prostřednictvím vlastnické struktury nebo významného financování, které může mít podobu dotací, rozšířených úvěrů a půjček ze strany vlády třetí země nebo státem vlastněné finanční instituce, nebo zda v jeho ústředí přijímajícím rozhodnutí existuje politický vliv;

 

c)  investor již byl zapojen do investičních projektů ohrožujících bezpečnost nebo veřejný pořádek členského státu.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pro účely odstavce 2 mohou členské státy a Komise mimo jiné vzít v úvahu tyto skutečnosti:

 

a)  kontext a okolnosti, za nichž k investici dochází, nebo došlo, včetně toho, zda je odvětví v zemi původu investorů považováno za strategické;

 

b)  zda existuje vážné a legitimní riziko, že se zahraniční investor zabývá nezákonnými nebo trestnými činnostmi, jako je praní peněz, zneužití veřejných prostředků, korupce, financování terorismu, organizovaná trestná činnost nebo porušování práv duševního vlastnictví, nebo porušuje mezinárodní nástroje v oblasti lidských práv a základní pracovní normy MOP;

 

c)  zda stanovy podniku, jemuž byla investice provedena, zahrnují ustanovení o změně vlastnického práva;

 

d)  zda může investice posílit monopolní strukturu či vést ke vzniku takové struktury nebo ke kontrole určitého hodnotového řetězce, například oznámení seznamu všech analyzovaných spojení ze strany Evropské komise, která se týkají podniku ze třetí země, jakož i oznámení seznamu všech analyzovaných spojení ze strany vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, která se týkají tohoto podniku;

 

e)  zda je trh v zemi původu zahraničního investora otevřený, omezený nebo uzavřený a zda existuje reciprocita či rovné podmínky;

 

f)  předchozí vztahy Komise nebo členských států s daným zahraničním investorem;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Posouzení se provede na základě nejlepších dostupných informací, které jsou přesné, komplexní a spolehlivé.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou udržovat, měnit nebo přijímat opatření nezbytná k prevenci obcházení prověřovacích mechanismů a rozhodnutí o prověření.

Členské státy udržují, mění, posilují nebo přijímají opatření nezbytná k určení a prevenci obcházení prověřovacích mechanismů a rozhodnutí o prověření, včetně v případech, kdy se vlastnická struktura nebo jiné klíčové charakteristiky investora významně změnily. Členské státy informují Komisi o veškerých opatřeních, která přijaly, aby zabránily obcházení mechanismů.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy stanoví časové rámce pro vydání rozhodnutí o prověření. Takové časové rámce jim umožní zohlednit připomínky členských států podle článku 8 a stanovisko Komise podle článků 8 a 9.

2.  Členské státy stanoví časové rámce pro vydání rozhodnutí o prověření a tyto časové rámce zveřejní. Takové časové rámce jim umožní zohlednit připomínky členských států podle článku 8 a stanovisko Komise podle článků 8 a 9.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy mohou hospodářským subjektům, organizacím občanské společnosti nebo sociálním partnerům, jako jsou odbory, povolit, aby požádaly orgány členských států o zvážení aktivace prověřování, aniž by byly dotčeny systémy členských států umožňující větší zapojení do tohoto procesu.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Důvěrné informace, včetně obchodně citlivých informací, zpřístupněné dotčenými zahraničními investory a dotčeným podnikem jsou chráněné.

3.  Členské státy a Komise zaručí nejvyšší stupeň ochrany všech důvěrných informací zpřístupněných dotčeným zahraničním investorem nebo dotčeným podnikem Unie při provádění postupu prověřování v souladu s rozhodnutími Komise (EU, Euratom) 2015/443 a (EU, Euratom) 2015/444.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Dotčení zahraniční investoři a dotčené podniky mají mít možnost požádat o soudní nápravu proti rozhodnutím o prověření vydaným vnitrostátními orgány.

4.  Dotčení zahraniční investoři a dotčené podniky Unie mají mít možnost v souladu s vnitrostátním právem požádat orgány a jurisdikce členských států o nápravu proti rozhodnutím o prověření.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy, které mají prověřovací mechanismy, předkládají Komisi výroční zprávu o jejich uplatňování. Zpráva za každé vykazované období obsahuje zejména informace o:

3.  Členské státy, které mají prověřovací mechanismy, předkládají Komisi za každé vykazované období dodatečné informace o uplatňování svých mechanismů prověřování, zejména informace o:

a)  přímých zahraničních investicích, které byly prověřeny a které se prověřují;

a)  přímých zahraničních investicích, které byly prověřeny a které se prověřují;

b)  rozhodnutích o prověření zakazujících přímé zahraniční investice;

b)  rozhodnutích o prověření zakazujících přímé zahraniční investice;

c)  rozhodnutích o prověření podrobujících přímé zahraniční investice podmínkám nebo zmírňujícím opatřením;

c)  rozhodnutích o prověření podrobujících přímé zahraniční investice podmínkám nebo zmírňujícím opatřením;

d)  odvětvích, původu a hodnotě přímých zahraničních investic, které byly prověřeny a které se prověřují.

d)  odvětvích, původu a hodnotě přímých zahraničních investic, které byly prověřeny a které se prověřují.

 

da)  rozhodnutích o prověření ve vztahu k projektům nebo programům v zájmu Unie.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy, které nemají prověřovací mechanismy, předloží Komisi výroční zprávu o přímých zahraničních investicích, které byly uskutečněny na jejich území, na základě informací, které mají k dispozici.

2.  Členské státy předloží Komisi výroční zprávu o přímých zahraničních investicích, které byly uskutečněny na jejich území, v jejich výlučné ekonomické zóně nebo kontinentálním šelfu, na základě nejlepších informací, které mají k dispozici, a informace o krocích podniknutých k získání takových informací.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Na základě, mimo jiné, výročních zpráv předložených všemi členskými státy a s náležitým ohledem na důvěrnou povahu určitých informací obsažených v těchto zprávách vypracuje Komise výroční zprávu o celkové investiční situaci v Unii, včetně provádění tohoto nařízení, a předloží ji Evropskému parlamentu. Tato zpráva se zveřejní.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých přímých zahraničních investicích, které jsou prověřovány v rámci jejich prověřovacích mechanismů, do pěti pracovních dnů od začátku prověřování. V rámci těchto informací se prověřující členské státy v příslušném případě vynasnaží uvést, zda by prověřovaná přímá zahraniční investice mohla podle jejich názoru spadat do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 139/2004.

1.  Členské státy informují Komisi a členské státy o veškerých přímých zahraničních investicích, které jsou prověřovány v rámci jejich prověřovacího mechanismu, nejpozději pět pracovních dnů po začátku prověřování. V rámci těchto informací se prověřující členské státy v příslušném případě vynasnaží uvést, zda by prověřovaná přímá zahraniční investice mohla podle jejich názoru spadat do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 139/2004.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členský stát může požádat Komisi o stanovisko nebo ostatní členské státy o připomínky ohledně přímé zahraniční investice na svém území.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Domnívá-li se členský stát, že přímá zahraniční investice plánovaná nebo uskutečněná v jiném členském státě může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, může členskému státu, kde je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, poskytnout připomínky. Připomínky se souběžně postoupí Komisi.

2.  Domnívá-li se členský stát, že přímá zahraniční investice plánovaná nebo uskutečněná v jiném členském státě může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, může členskému státu, kde je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, poskytnout připomínky. Připomínky členského státu se zároveň postoupí Komisi i ostatním členským státům.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek v jednom nebo více členských státech, může vydat stanovisko určené členském státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna. Komise může vydat stanovisko bez ohledu na to, zda ostatní členské státy poskytly připomínky.

3.  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek v jednom nebo více členských státech, může vydat stanovisko určené členském státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna. Komise může vydat stanovisko bez ohledu na to, zda ostatní členské státy poskytly připomínky. Stanovisko Komise se zároveň postoupí všem ostatním členským státům.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise nebo členský stát, který se důvodně domnívá, že přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, mohou požádat členský stát, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, o jakékoli informace nezbytné k poskytnutí připomínek ve smyslu odstavce 2 nebo k vydání stanoviska ve smyslu odstavce 3.

4.  Členský stát, který má oprávněné důvody se domnívat, že přímá zahraniční investice může mít vliv na jeho bezpečnost nebo veřejný pořádek, může adresovat odůvodněnou žádost Komisi, aby od členského státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, získala jakékoli informace nezbytné k poskytnutí připomínek ve smyslu odstavce 2. Komise shromáždí veškeré obdržené žádosti o informace a postoupí je bez prodlení členskému státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna. V odůvodněných případech může Komise rovněž požádat z vlastního podnětu o informace nezbytné k vydání stanoviska ve smyslu odstavce 3.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Připomínky podle odstavce 2 nebo stanoviska podle odstavce 3 se adresují členskému státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, v přiměřené lhůtě a v každém případě nejpozději 25 pracovních dnů po obdržení informací ve smyslu odstavců 1 nebo 4. V případech, kdy stanovisko Komise následuje po připomínkách jiných členských států, má Komise na jeho vydání dalších 25 pracovních dnů.

5.  Připomínky podle odstavce 2 se adresují Komisi a členským státům a stanoviska podle odstavce 3 se adresují členskému státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, v přiměřené lhůtě a v každém případě nejpozději 25 pracovních dnů po obdržení informací. V případech, kdy stanovisko Komise následuje po připomínkách jiných členských států, má Komise na jeho vydání dalších 25 pracovních dnů.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Členské státy, v nichž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, připomínky ostatních členských států podle odstavce 2 a stanovisko Komise podle odstavce 3 náležitě zohlední.

6.  Členské státy, v nichž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, připomínky ostatních členských států podle odstavce 2 a stanovisko Komise podle odstavce 3, jakož i názory vyjádřené v rámci koordinační skupiny pro prověřování investic podle odstavce 12a náležitě zohlední.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Pokud se nejméně jedna třetina členských států domnívá, že přímá zahraniční investice může mít vliv na jejich bezpečnost nebo veřejný pořádek, věnuje členský stát, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, co největší pozornost jejich připomínkám a stanovisku Komise a poskytne písemné vysvětlení.

 

Pokud se členský stát těmito připomínkami či stanovisky neřídí, podpoří Komise dialog mezi členskými státy, které poskytly připomínky, a členským státem, v němž je dotčená přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Spolupráce mezi členskými státy podle tohoto článku probíhá prostřednictvím kontaktních míst ve smyslu článku 12.

7.  Spolupráce mezi členskými státy podle tohoto článku probíhá prostřednictvím institucionálních kontaktních míst pro ověřování přímých zahraničních investic („institucionální kontaktní místa pro ověřování PZI“) a koordinační skupiny pro prověřování investic zřízené v souladu s článkem 12a.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku vliv na projekty či programy v zájmu Unie, může vydat stanovisko určené členském státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna.

1.  Domnívají-li se Komise nebo jeden či více členských států, že přímá zahraniční investice může mít z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku vliv na projekty či programy v zájmu Unie, vydá Komise stanovisko určené členskému státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna. Stanovisko Komise se zároveň postoupí ostatním členským státům. Toto stanovisko se nezveřejní.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členský stát může požádat Komisi o stanovisko nebo ostatní členské státy o připomínky ohledně přímé zahraniční investice na svém území.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Domnívá-li se členský stát, že přímá zahraniční investice plánovaná nebo uskutečněná v jiném členském státě může mít vliv na jeho bezpečnost nebo veřejný pořádek z hlediska projektů nebo programů Unie nebo z hlediska zájmů Unie, může členskému státu, kde je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, poskytnout připomínky. Tyto připomínky se zároveň postoupí Komisi.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise může členský stát, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, požádat o jakékoli informace nezbytné k vydání stanoviska podle odstavce 1.

2.  Komise může členský stát, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, požádat o jakékoli informace nezbytné k vydání stanoviska podle odstavce 1. Při nakládání s takovými informacemi věnuje Komise maximální pozornost jejich potenciální citlivé povaze. Členský stát, zahraniční investor a podnikatel, resp. podnik, u nichž se investice uskutečňuje, mohou Komisi předložit veškeré příslušné informace, které Komise považuje za nezbytné pro vydání stanoviska. Tyto informace jsou přesné, komplexní a spolehlivé a jejich cílem je usnadnit srovnatelnost údajů.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise adresuje své stanovisko dotčenému členskému státu v přiměřené lhůtě a v každém případě nejpozději 25 pracovních dnů po přijetí informací, o které požádala podle odstavce 2. Pokud má členský stát prověřovací mechanismus podle čl. 3 odst. 1 a Komise obdržela informace o prověřovaných přímých zahraničních investicích podle čl. 8 odst. 1, stanovisko se doručí nejpozději 25 pracovních dnů od obdržení takových informací. Pokud jsou k vydání stanoviska potřebné dodatečné informace, lhůta 25 dnů započne ode dne obdržení těchto dodatečných informací.

3.  Komise vydá své stanovisko dotčenému členskému státu v přiměřené lhůtě, aby v důsledku nepřiměřených prodlení neohrozila přímé zahraniční investice nebo prověřování na úrovni členského státu, a v každém případě nejpozději 25 pracovních dnů po přijetí informací nezbytných k vydání stanoviska podle odstavce 2.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Stanovisko Komise se sdělí ostatním členským státům.

4.  Stanovisko Komise se sdělí ostatním členským státům a Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy, v nichž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, v co nejvyšší míře zohlední stanovisko Komise a v případě, že se jejím stanoviskem neřídí, poskytne Komisi vysvětlení.

5.  Členské státy, v nichž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, v co nejvyšší míře zohlední stanovisko Komise uvedené v odstavci 1 nebo připomínky členských států uvedené v odstavci 1b (novém) a v případě, že se stanoviskem Komise nebo připomínkami členských států neřídí, poskytnou Komisi a příslušným členským státům písemné vysvětlení.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Pokud mají hospodářské subjekty, organizace občanské společnosti nebo sociální partneři, jako jsou odborové organizace, relevantní informace o přímé zahraniční investici či podstatné a řádně odůvodněné obavy s ní spojené, které by mohly mít vliv na projekty nebo programy v zájmu Unie z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku, mohou tyto informace poskytnout Komisi. Komise může tyto informace náležitě zohlednit při vydávání svého stanoviska.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b.  Pokud se nejméně jedna třetina členských států a Komise domnívá, že přímá zahraniční investice může mít vliv na jejich bezpečnost nebo veřejný pořádek, věnuje členský stát, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, co největší pozornost připomínkám ostatních členských států a stanovisku Komise a poskytne písemné vysvětlení.

 

Pokud se členský stát těmito připomínkami či stanovisky neřídí, podpoří Komise dialog mezi členskými státy, které poskytly připomínky, a členským státem, v němž je dotčená přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5c.  Za účelem posílení dialogu mezi orgány Unie a zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti může příslušný výbor Evropského parlamentu vyzvat Komisi, aby vydala stanovisko k přímé zahraniční investici, která je plánována nebo byla uskutečněna v určitém členském státě, a aby před daný výbor předstoupila a prodiskutovala všechny otázky související s uplatňováním tohoto nařízení, a zejména s uplatňováním ustanovení o prověřování investic, které by mohly mít vliv na projekty či programy v zájmu Unie, podle tohoto nařízení. Komise informuje Evropský parlament o krocích, které v návaznosti na tyto žádosti uskutečnila.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby informace, o které Komise a další členské státy požádaly podle čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2, byly Komisi a dožadujícím členským státům zpřístupněny bez zbytečného prodlení.

1.  Členské státy zajistí, aby informace, o které Komise a další členské státy požádaly podle čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2, byly Komisi a dožadujícím členským státům zpřístupněny bez zbytečného prodlení a v souladu s pravidly stanovenými v článku 346 SFEU. Tyto informace jsou přesné, obsáhlé a spolehlivé a jejich cílem je usnadnit srovnatelnost údajů.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vlastnickou strukturu zahraničního investora a podniku, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, včetně informací o vrcholovém kontrolním akcionáři či akcionářích;

a)  vlastnickou strukturu, kapitálovou účast a charakter přímého zahraničního investora a konečného investora a podniku, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, včetně informací o vrcholovém kontrolním akcionáři či akcionářích;

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  financování investice na základě informací, které má členský stát k dispozici.

e)  financování investice a její zdroj, včetně dokladu o jeho legalitě, na základě nejspolehlivějších informací, které má členský stát k dispozici.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy a Komise zajistí ochranu důvěrných informací získaných při uplatňování tohoto nařízení.

2.  Členské státy a Komise zaručí nejvyšší úroveň a nejpřísnější normy ochrany důvěrných informací získaných při uplatňování tohoto nařízení, přičemž náležitě zohledňují citlivé informace a jednají v souladu s rozhodnutími Komise (EU, Euratom) 2015/443 a (EU, Euratom) 2015/444.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 12 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kontaktní místa

Institucionální kontaktní místa pro prověřování PZI

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí kontaktní místo pro prověřování přímých zahraničních investic (dále jen „kontaktní místo pro prověřování PZI“) pro účely prověřování přímých zahraničních investic. Komise a ostatní členské státy zapojí tato kontaktní místa pro prověřování PZI do všech otázek souvisejících s uplatňováním tohoto nařízení.

1.  Každý členský stát určí institucionální kontaktní místo pro prověřování PZI pro účely prověřování přímých zahraničních investic. Komise a ostatní členské státy zapojí tato institucionální kontaktní místa pro prověřování PZI, jež jsou odpovědná za prověřování přímých zahraničních investic, a zajistí jejich úzkou vzájemnou spolupráci ve všech otázkách souvisejících s uplatňováním tohoto nařízení, zejména v rámci koordinační skupiny pro prověřování investic.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Institucionální kontaktní místa pro prověřování PZI by měla mít možnost udržovat kontakt s jinými kontaktními místy zřízenými na základě právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů, jež mají stejné cíle, s cílem podporovat vytváření sítí.

Odůvodnění

Směrnice 2008/114 zavádí například kontaktní místa odpovědná za ochranu evropské kritické infrastruktury. Kontakt mezi těmito kontaktními místy a vzájemné poskytování zpětné vazby nevyžadují další prostředky a napomohou lepší výměně informací.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Institucionální kontaktní místa pro prověřování PZI musí splňovat požadavky stejné úrovně jako vnitrostátní mechanismy pro prověřování investic, například pokud jde o přístup k požadovaným informacím, koordinační úlohu a zachovávání nejvyšší úrovně ochrany důvěrných a citlivých informací.

Odůvodnění

Institucionální kontaktní místa musí mít stejné povinnosti, zejména pokud jde o zabezpečení informací.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Koordinační skupina pro prověřování investic

 

1.  Zřizuje se koordinační skupina pro prověřování investic, které předsedá zástupce Komise. Každý členský stát jmenuje do této skupiny svého zástupce.

 

2.  Koordinační skupina pro prověřování investic sdružuje zástupce a odborníky z členských států a Komise mimo jiné s cílem sdílet osvědčené postupy, řešit problémy členských států týkající se fungování jejich systémů prověřování a diskutovat o všech otázkách, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

 

3.  Je možné pravidelně zvát i místní orgány, hospodářské subjekty, institucionální a politické zúčastněné strany a orgány, organizace občanské společnosti, sociální partnery, jakými jsou například odbory, agentury Unie a agentury odpovědné za podporu konkrétních regionů nebo odborníky v oblasti hospodářských informací, jakož  zástupce prověřovacích mechanismů ze třetích zemí, aby se podělili o své zkušenosti.

 

4.  Komise napomůže účasti Evropského parlamentu v roli pozorovatele na všech relevantních schůzích.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Článek 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12b

 

Mezinárodní spolupráce

 

Členské státy a Komise podporují spolupráci, a to v rámci obchodních a investičních dohod se třetími zeměmi a na mezinárodních fórech zabývajících se uplatňováním prověřovacích postupů.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost vyhodnotí Komise jeho uplatňování a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Členské státy se do tohoto procesu zapojí a poskytnou Komisi informace nezbytné pro vypracování uvedené zprávy.

1.  Komise předloží do ... [tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každé další tři roky Evropskému parlamentu a Radě zprávu posuzující fungování a efektivitu tohoto nařízení. Členské státy se do tohoto procesu úzce zapojí a poskytnou Komisi informace nezbytné pro vypracování uvedené zprávy.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Doporučí-li zpráva změnu ustanovení tohoto nařízení, může k ní být přiložen příslušný legislativní návrh.

2.  Doporučí-li zpráva změnu ustanovení tohoto nařízení, může k ní být přiložen příslušný legislativní návrh. Pokud se Komise domnívá, že tato změna není nutná, předloží Evropskému parlamentu a Radě důvody pro toto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu tří let od ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tříletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3 kdykoliv zrušit. Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Příloha – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– Fond EFSI:

 

nařízení (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a nařízení, kterými se mění nařízení (EU) č. 1291/2013, (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Příloha – odrážky 6 b až 6 i (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– SESAR – jednotné evropské nebe:

 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení).

 

– Společné technologické iniciativy Unie, mimo jiné:

 

palivové články a vodík, letectví a vodík, iniciativa pro inovativní léčiva, elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy, průmysl založený na biotechnologiích, Shift2Rail.

 

– Nástroj pro propojení Evropy:

 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010.

 

– Akční plán 5G pro Evropu.

 

– Evropský obranný fond:

 

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Vznik Evropského obranného fondu (COM)2017)0295).

 

– Evropský program rozvoje obranného průmyslu:

 

nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne ..., kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU, a Evropský obranný fond – rozhodnutí Evropské komise o financování přípravné akce v oblasti obranného výzkumu (PADR).

 

– Stálá strukturovaná spolupráce (PESCO):

 

rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315 ze dne 11. prosince 2017, kterým se zřizuje stálá strukturovaná spolupráce a stanoví seznam zúčastněných členských států.

 

– Výzkumný fond pro uhlí a ocel:

 

rozhodnutí Rady (EU) 2017/955 ze dne 29. května 2017, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Všechny státy G7 a partnerské země Unie již mají mechanismus pro prověřování investic a několikrát jej již posílily. Třináct ze dvaceti osmi členských států již tento mechanismus ve svém systému zavedlo; Evropská komise navrhuje ve svém textu vyplnit tuto legislativní mezeru na evropské úrovni a stanovit rámec pro prověřování přímých zahraničních investic. Zpravodaj by rád Komisi vyjádřil uznání za tento legislativní návrh a její pohotovost. Nejde o harmonizaci, ani o nový mechanismus, ale o vytvoření rámce: je možné tento přístup zachovat, v textu je však nezbytná řada upřesnění, pokud jde o pojmy, faktory, které odůvodňují intervenci, a konkrétní oblast působnosti.

I POJMY

Návrh Komise obsahuje řadu klíčových pojmů v oblasti prověřovacích mechanismů. Problém je definovat tyto pojmy, ale zachovat zároveň možnost interpretace, aby bylo možné přizpůsobit je různým situacím. Proto by nebylo vhodné tyto pojmy definovat příliš úzce, protože mechanismus by pak nebyl v konkrétních případech použitelný a vztahovalo by se na něj příliš mnoho omezení.

1.  Investice

Komise v definici investic zdůrazňuje dlouhodobé a přímé vztahy mezi investorem a podnikem nebo podnikatelem, kterému je kapitál určen. Pojem hospodářského vztahu a dlouhodobosti jsou významné zejména ve strategických odvětvích.

Investoři – fyzické či právnické osoby – se považují za zahraniční investory, pokud jsou přímo nebo nepřímo ovládáni neevropskými subjekty nebo státy.

2.  Ovládnutí

Zpravodaj podporuje návrh Komise, podle kterého prahové hodnoty zde nejsou účinné a lze je snadno obejít. Do návrhu Komise musí být potenciálně zahrnuty všechny investice. Je třeba brát v úvahu zejména posledního investora.

Podnik lze ovládnout různými způsoby (akvizice, smlouva s akcionáři, zastoupení ve správním orgánu, výběr vedoucích pracovníků, zaměření valné hromady akcionářů, aktivistické fondy) bez ohledu na to, jaká aktiva má investor k dispozici, i když se jedná o investice do portfolia.

3.  Bezpečnost a veřejný pořádek

Pojem „bezpečnost a veřejný pořádek“ odpovídá pojmům použitým v dohodě GATS a v dohodě o WTO a umožňuje popsat rozsah výjimek ve vztahu k našim mezinárodním závazkům. Umožňuje rovněž členským státům omezit investice v případě ohrožení bezpečnosti a veřejného pořádku. S ohledem na odlišné podmínky v jednotlivých členských státech to musí být i nadále pojem, který nebude příliš úzce definován, aby si zachoval svou dynamiku. Je třeba jasně uvést, že odvětví obrany je vyloučeno nebo je přinejmenším předmětem výjimek v souvislosti s článkem 346 SFEU.

4.  Citlivá nebo strategická povaha 

Obdobně je tomu v případě citlivé nebo strategické povahy odvětví, podniku nebo oblasti. Citlivá povaha podniku vyplývá z jeho majetku, služeb, technologií nebo know-how, které jsou spojeny s klíčovým zájmem státu v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku.

Strategická povaha může vyplývat z úlohy odvětví, podniku nebo oblasti v hodnotovém řetězci. Zpravodaj se domnívá, že je třeba upřesnit seznam, který navrhla Komise. Je třeba věnovat zvláštní pozornost infrastrukturám, musí být doplněny citlivé technologie spolu se specifikacemi týkajícími se bezpečnosti dodávek a přístupu k citlivým informacím. Seznam by měl zůstat otevřený.

5.  Souvislost mezi zahraničními investicemi a bezpečností a veřejným pořádkem

Souvislost mezi zahraničními investicemi a bezpečností a veřejným pořádkem se nesmí omezovat pouze na zohlednění skutečnosti, že investor je ovládán vládou třetí země, ale je třeba do ní zahrnout i souvislosti a podmínky, v nichž k investici dochází, včetně míry otevřenosti odvětví v zemi původu zahraničního investora. Aniž by šlo o kritéria prověřování, jedná se o prvky usnadňující rozhodnutí.

II OBSAH NÁVRHU

Navrhovaný mechanismus nenahrazuje rozhodovací pravomoc členských států, pokud jde o investice na jejich území. Jeho cílem je zejména vytvořit mechanismus pro výměnu informací na evropské úrovni.

Evropská unie vyniká v jiných oblastech zejména kvalitou získaných informací. Pravidelnější kontakty mezi členskými státy a investory umožní díky transparentnosti vytvoření vztahů založených na důvěře.

Členský stát, který bude nadále svrchovaně rozhodovat v oblasti investic na svém území, může tak dle svého uvážení využívat informace, otázky nebo analýzy členských států nebo Komise a přijmout svrchované rozhodnutí, zda investice povolí, zakáže nebo je přizpůsobí prostřednictvím přechodných nebo doprovodných opatření.

Je zřejmé, že některé informace předávané mezi podnikem nebo investorem a členským státem mohou být vysoce důvěrné, a je proto třeba jasně uvést, že členské státy a Komise musí zajistit nejvyšší úroveň ochrany informací.

Nejčastěji se prověřování provádí ex ante, tzn. před dokončením investice. Výhodou tohoto postupu je předvídatelnost pro podnik, který před investicí konzultuje s vnitrostátními orgány, ale také pro stát, který může předjímat dopady.

Abychom tohoto cíle dosáhli, považují některé státy (např. Německo) za vhodné zavést prověření investice ex post nebo automatické prověření, aby byla kontrola účinnější. Jde zejména o případy, kdy je zřejmé, že by mohlo docházet k obcházení.

Ukázalo se, že v systému výměny informací jsou nejdůležitější kvalita a rychlost informací. Existence prověřovacího mechanismu umožňuje plně dosáhnout tohoto cíle.

Je třeba rovněž přihlédnout ke skutečnosti, že některé členské státy tento mechanismus nemají. Návrh je nenutí, aby mechanismus vytvořily. Je nicméně třeba usnadnit výměnu informací v tomto systému a existence takového mechanismu může být přínosná.

Zpravodaj se domnívá, že kontaktní místo bez řádného institucionálního zakotvení nebude dostatečné pro splnění cílů a dosažení dobrého fungování tohoto mechanismu výměny informací na evropské úrovni. Může být například nezbytné, aby kontaktní místo účinně koordinovalo svou činnost s jinými kontaktními místy, a je proto třeba stanovit možnost, aby stát, který nemá prověřovací mechanismus, mohl požádat Komisi nebo členské státy o vydání stanoviska, přičemž bude zachována důvěrnost údajů.

S vytvořením tohoto nového mechanismu je spojena řada očekávání. Zpravodaj se domnívá, že je třeba předem počítat s kontrolou a zlepšováním mechanismu prostřednictvím revize nařízení tři roky po jeho vstupu v platnost.

Musí se také zajistit možnost využít soudní nápravu rozhodnutí o prověření u vnitrostátního soudu nebo jurisdikce, přičemž je nutné respektovat právní řád členského státu.

III ÚLOHA ORGÁNŮ

Rada

Tento mechanismus vytvářejí členské státy. Koordinační skupina pro prověřování zahraničních investicí vytvořený Evropskou komisí začne fungovat ještě před konečnou ratifikací návrhu nařízení. Zpravodaj se domnívá, že je třeba upřesnit fungování a úlohu tohoto výboru. Přítomnost Evropského parlamentu jako pozorovatele by byla přínosná.

Zpravodaj by rád povzbudil členské státy k výměně osvědčených postupů s cílem zaměřit se na vytvoření účinných mechanismů v členských státech.

Evropská komise

Evropská komise by měla mít pravomoc analyzovat, ale nikoli rozhodovat. Působila by jako zprostředkovatel informací. Zpravodaj se domnívá, že její úloha v návrhu nařízení je vyvážená. Je nicméně třeba upřesnit dvě věci: obsah a hodnotu stanovisek Komise k některým investicím.

Stanoviska Komise musí přesahovat investice a přinášet skutečnou přidanou hodnotu díky zohlednění vlivu třetího státu zejména prostřednictvím státní pomoci nebo díky tomu, že pro informaci uvede míru otevřenosti státu původu podniku, který hodlá investici uskutečnit.

Vezmeme-li v úvahu strategický význam určitých investic, podobný scénář v návrhu nařízení Komise chybí. V případě, kdy by obavy ohledně investice vyjádřila Evropská komise a nejméně třetina členských států, je třeba, aby se dotčené členské státy a členský stát, kde k investici dochází, spolupracovaly na nalezení alternativního řešení.

Evropské projekty uvedené v otevřeném seznamu v příloze by měla Evropská komise, která má klíčovou úlohu v jejich přípravě, financování a kontrole, naprosto legálně doprovázet. Je tedy třeba stanovit výkon přenesené pravomoci, aby mohla Komise aktualizovat otevřený seznam projektů nebo programů.

Evropský parlament

Evropský parlament musí mít možnost vyjádřit se k výročním zprávám členských států o používání vnitrostátního mechanismu nebo o situaci v oblasti zahraničních investic, pokud takový mechanismus neexistuje, a zastávat tak úlohu předkladatele návrhů, a to jak na pomoc členským státům, které hodlají mechanismus zřídit, tak při revizi uvedeného evropského mechanismu.

Evropští poslanci musí přispívat k ochraně zájmů Unie. Je třeba stanovit pravidlo, aby Evropský parlament mohl vyžadovat stanovisko Evropské komise ohledně zahraniční investice. S ohledem na důvěrnost takového stanoviska by Parlament měl obdržet pouze potvrzení Komise, že stanovisko bylo vydáno.


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (25.4.2018)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Zpravodaj: Reinhard Bütikofer

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj podporuje celkové cíle a hlavní prvky návrhu nařízení na vytvoření rámce, na jehož základě by členské státy a Komise prověřovaly přímé zahraniční investice (PZI) pocházející ze třetích zemí v EU. Třebaže jsou PZI pro ekonomiku EU často příležitostí, mohou nastat i situace, kdy povolení takových investic může být pro bezpečnost a veřejný pořádek v Unii a členských státech rizikem.

EU je daleka toho, aby ohledně zahraničních investic v Evropě hovořila jednotně, sladění konvergenčních kritérií tam, kde je to možné, proto bude zásadním prvním krokem při formulaci stabilních a vzájemně se doplňujících politických přístupů na úrovni EU. EU díky tomu bude moci jednotně reagovat na rychle se vyvíjející a stále složitější investiční prostředí a současně dostat se do souladu s globálními obchodními a investičními partnery, kteří již prověřovací mechanismy PZI mají.

Vytvoření plně funkčního koordinačního rámce v celé EU však bude dlouhodobým úsilím, neboť členské státy v současné době zastávají rozdílné přístupy a některé prověřovací mechanismus vůbec nemají. Zpravodaj proto doporučuje, aby vytvoření takového prověřovacího mechanismu na úrovni členských států zůstalo dobrovolné, jak uvádí návrh Komise, přičemž na druhé straně by ty státy, které takové prověřování realizují, mohly úžeji spolupracovat. Dále se zpravodaj domnívá, že je nutné sladit informační procesy a současně snížit administrativní zátěž pro všechny členské státy.

Pozměňovací návrhy a vyjasnění návrhu zahrnují:

•  upřesnění definice zahraničního investora s ohledem na jeho vlastnickou strukturu a skutečné ovládání, neboť adresa podniku nemusí nutně odhalit, odkud investice skutečně pochází;

•  v souladu s rámci prověřování vytvořenými zeměmi OECD rozšíření demonstrativního výčtu oblastí kritických technologií, infrastruktury a odvětví, které lze zohlednit a na něž by potenciální zahraniční investice mohly mít dopad z hlediska bezpečnosti nebo veřejného pořádku;

•  možnost, že by prověřovací mechanismy členských států a Komise aktivovaly odborové organizace po vzoru současného systému ve Spojených státech;

•  možnost, že by Evropský parlament z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku požadoval aktivaci mechanismu spolupráce pro projekty a programy v zájmu Unie.

•  zajištění toho, aby Komise prováděla své prověřování relevantních projektů a programů, které jsou v zájmu Unie a financované ze stávajícího (ale i budoucího) víceletého finančního rámce;

•  omezení případného nesprávného užívání nebo zneužívání takového rámce zajištěním toho, aby členské státy poskytovaly odůvodněné objasnění, jak přímá zahraniční investice plánovaná v jiném členském státě může ovlivnit jejich bezpečnost nebo veřejný pořádek, a rovněž posílením koordinační úlohy Komise;

•  vytvoření koordinační skupiny pro prověřování investic, v níž by si členské státy, které mají prověřovací mechanismus, vyměňovaly informace a názory na probíhající prověřování ze strany členských států a Komise;

•  zmírnění zátěže spojené s informačními povinnostmi členských států a stanovení povinnosti podat zprávu poprvé po dvou letech od vstupu nařízení v platnost a dále podávat zprávy vždy po třech letech.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Unie a členské státy mají otevřené investiční prostředí, které je zakotveno ve Smlouvě o fungování Evropské unie („SFEU“) a zahrnuto do mezinárodních závazků Unie a jejích členských států v souvislosti s přímými zahraničními investicemi.

(2)  Unie a členské státy mají otevřené investiční prostředí, které je zakotveno ve Smlouvě o fungování Evropské unie („SFEU“) a zahrnuto do mezinárodních závazků Unie a jejích členských států v souvislosti s přímými zahraničními investicemi. Vzhledem k této otevřenosti by Unie měla podporovat rovné podmínky ve vztazích ke třetím zemím.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Vzhledem k tomu, že mechanismy prověřování, které existují v některých členských státech nebo ve třetích zemích, nikdy nepředstavují překážku pro přímé zahraniční investice za předpokladu, že jsou známé a předem očekávané a zásadním způsobem neoddalují uskutečnění investic.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Je důležité poskytnout právní jistotu a zajistit rozsáhlou koordinaci a spolupráci v EU stanovením rámce pro prověřování přímých zahraničních investic v Unii z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Není tím dotčena výhradní odpovědnost členských států udržovat vnitrostátní bezpečnost.

(7)  Je důležité poskytnout právní jistotu a usilovat o rozsáhlou koordinaci a spolupráci v EU stanovením rámce pro prověřování přímých zahraničních investic v Unii z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku, jde-li o strategické zájmy, a to například klíčové základní technologie, strategická aktiva, strategické a citlivé údaje atd. Není tím dotčena výhradní odpovědnost členských států udržovat vnitrostátní bezpečnost a veřejný pořádek.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Při hodnocení prověřovacího mechanismu pro přímé zahraniční investice je třeba zajistit řádné fungování vnitřního trhu, a to prostřednictvím opatření, která by zamezila konkurenčnímu snižování daní i odměn na úrovni podniků i na úrovni členských států a která by odměňovala sociálně odpovědnou politiku kupování podniků, která zaručuje zachování pracovních míst a důstojných mezd.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Rámec pro prověřování přímých zahraničních investic by měl členským státům a Komisi poskytnout prostředek ke komplexnímu řešení rizik pro bezpečnost nebo veřejný pořádek a přizpůsobení se měnícím se okolnostem, přičemž se současně zachová nezbytná flexibilita členských států při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku s přihlédnutím k jejich individuální situaci a vnitrostátním okolnostem.

(8)  Rámec pro prověřování přímých zahraničních investic by měl členským státům a Komisi poskytnout prostředek ke komplexnímu řešení rizik pro bezpečnost nebo veřejný pořádek a přizpůsobení se měnícím se okolnostem v rámci celosvětového obchodu, a to při současném zachování výsad členských států při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku, mimo jiné včetně strategických zájmů, klíčových základních technologií, strategických aktiv, strategických a citlivých údajů atd., a s přihlédnutím k jejich individuální situaci a vnitrostátním okolnostem. Rámec by měl také usnadnit členským státům, které nemají mechanismus prověřování, aby jej přijaly.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Měla by být zahrnuta široká škála investic, které vytvářejí nebo zachovávají dlouhodobé a přímé vztahy mezi investory z třetích zemí a podniky vykonávajícími ekonomickou činnost v některém členském státě.

(9)  Zahrnuty by měly být investice, které vytvářejí nebo zachovávají dlouhodobé a přímé vztahy mezi investory z třetích zemí a podniky vykonávajícími ekonomickou činnost v některém členském státě, a to v rozsahu, v jakém se týkají bezpečnosti a veřejného pořádku.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Při rozhodování, zda přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, by členské státy a Komise měly mít možnost posoudit všechny relevantní faktory, včetně účinků na kritickou infrastrukturu, technologie, včetně klíčových základních technologií, a vstupů, které jsou zásadní pro bezpečnost nebo zachování veřejného pořádku, a narušení, ztráty nebo zničení, které by měly v členském státě nebo v Unii zásadní dopad. V tomto ohledu by členské státy a Komise měly mít možnost zohlednit, zda zahraničního investora ovládá přímo či nepřímo (např. pomocí významného financování, včetně dotací) vláda třetí země.

(12)  Při rozhodování, zda přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, by členské státy a Komise měly mít možnost posoudit všechny relevantní faktory, včetně účinků na kritickou infrastrukturu, kritické technologie, včetně klíčových základních technologií, a vstupů či citlivých informací, které jsou zásadní pro bezpečnost nebo zachování veřejného pořádku, a narušení, ztráty nebo zničení, které by měly v členském státě nebo v Unii zásadní dopad. V tomto ohledu by členské státy a Komise měly zohlednit, zda zahraničního investora vlastní, provozuje nebo jinak ovládá, přímo či nepřímo, vláda nebo státní orgány třetí země nebo zda zahraniční investor plní strategické průmyslové cíle vytyčené v rámci státní politiky odchozích přímých zahraničních investic a je při tom podporován prostřednictvím významného financování a dotací, rozšířených úvěrů a půjček vládou třetí země nebo státem vlastněnou finanční institucí. Při prověřování přímé zahraniční investice může Komise rovněž posoudit dopad na konkrétní klíčové know-how a technologie, což může být důležité z hlediska střednědobé a dlouhodobé ekonomické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Měl by být vytvořen mechanismus, který členským státům umožní spolupracovat a vzájemně si pomáhat v případech, kdy přímá zahraniční investice v jednom členském státě může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek jiného členského státu. Členské státy by měly mít možnost předložit připomínky členskému státu, v němž je investice plánována nebo byla uskutečněna, bez ohledu na to, zda členské státy předkládající připomínky nebo členské státy, v nichž je investice plánována nebo byla uskutečněna, mají prověřovací mechanismus nebo investici prověřují. Připomínky členských států by měly být též postoupeny Komisi. Komise by rovněž měla mít v příslušném případě možnost vydat stanovisko pro členský stát, v němž je investice plánována nebo byla uskutečněna, bez ohledu na to, zda tento členský stát má prověřovací mechanismus nebo investici prověřuje a zda ostatní členské státy předložily připomínky.

(14)  Měl by být vytvořen mechanismus, který členským státům a Komisi umožní spolupracovat transparentním způsobem a vzájemně si pomáhat v případech, kdy přímá zahraniční investice v jednom členském státě může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek jiného členského státu. Členské státy, na jejichž bezpečnost nebo veřejný pořádek může mít vliv přímá zahraniční investice v jiném členském státě, by měly mít možnost předložit Komisi své připomínky. Komise by pak měla všechny připomínky předat členskému státu, v němž je investice plánována, a také všem ostatním dotčeným členským státům. Komise by rovněž měla mít v příslušném případě možnost vydat stanovisko pro členský stát, v němž je investice plánována. Na základě obdržených připomínek může Komise požádat, aby byla záležitost projednána v rámci koordinační skupiny pro prověřování investic.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Komise by navíc měla mít možnost z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku prověřovat přímé zahraniční investice, které mohou mít vliv na projekty a programy v zájmu Unie. To by Komisi poskytlo nástroj k ochraně projektů a programů, které slouží Unii jako celku a představují důležitý příspěvek k jejímu hospodářskému růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Měly by sem patřit zejména projekty a programy, které jsou spojeny s podstatným financováním z prostředků EU, nebo ty, které byly zavedeny právními předpisy Unie v souvislosti s kritickou infrastrukturou, kritickými technologiemi nebo kritickými vstupy. Pro větší jasnost by měl být v příloze uveden orientační seznam projektů nebo programů v zájmu Unie, v jejichž souvislosti mohou být přímé zahraniční investice podrobeny prověření ze strany Komise.

(15)  Komise by navíc měla z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku prověřovat přímé zahraniční investice, které mohou mít vliv na projekty a programy v zájmu Unie. To by Komisi a členským státům poskytlo nástroj k ochraně projektů a programů, které slouží Unii jako celku a představují důležitý příspěvek k jejímu hospodářskému růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Měly by sem patřit zejména projekty a programy, které jsou spojeny s podstatným financováním z prostředků EU, nebo ty, které byly zavedeny právními předpisy Unie v souvislosti s kritickou infrastrukturou, kritickými technologiemi nebo kritickými vstupy. Pro větší jasnost by měl být v příloze uveden seznam projektů nebo programů v zájmu Unie, v jejichž souvislosti mohou být přímé zahraniční investice podrobeny prověření ze strany Komise.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít vliv na projekty či programy v zájmu Unie z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku, měla by mít možnost adresovat členskému státu, v němž je taková investice plánována nebo byla uskutečněna, v přiměřeném časovém rámci stanovisko. Členské státy by měly stanovisko zohlednit v co nejvyšší míře, a pokud se jím neřídí, měly by v souladu se svou povinností loajální spolupráce podle čl. 4 odst. 3 SEU poskytnout Komisi vysvětlení. Komise by měla též mít možnost požadovat od těchto členských států informace nezbytné pro prověření takových investic.

(16)  Domnívá-li se Komise nebo alespoň dva členské státy, že přímá zahraniční investice může mít vliv na projekty či programy v zájmu Unie z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku, měla by adresovat členskému státu, v němž je taková investice plánována nebo byla uskutečněna, v přiměřeném časovém rámci stanovisko. Členské státy by měly stanovisko zohlednit, a pokud se s ním neztotožňují, měly by v souladu se svou povinností loajální spolupráce podle čl. 4 odst. 3 SEU poskytnout Komisi vysvětlení. Komise by měla též mít možnost požadovat od těchto členských států informace nezbytné pro prověření takových investic.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  V zájmu zjednodušení spolupráce s jinými členskými státy a prověřování přímých zahraničních investic Komisí by členské státy měly Komisi informovat o svých prověřovacích mechanismech a jakékoli jejich změně a měly by podávat pravidelné zprávy o uplatňování svých prověřovacích mechanismů. Z téhož důvodu by členské státy, které nemají prověřovací mechanismus, měly na základě informací, které mají k dispozici, též podávat zprávy o přímých zahraničních investicích, které byly uskutečněny na jejich území.

(17)  V zájmu zjednodušení spolupráce s jinými členskými státy a prověřování přímých zahraničních investic Komisí by členské státy měly Komisi informovat o svých prověřovacích mechanismech a jakékoli jejich změně a měly by podávat pravidelné zprávy o uplatňování svých prověřovacích mechanismů. Členské státy, které nemají prověřovací mechanismus, by však měly podávat jednou ročně zprávy o přímých zahraničních investicích, které byly uskutečněny na jejich území, pokud se tyto investice týkají projektů a programů, které jsou v zájmu Unie. Veškeré povinnosti podávání zpráv by měly platit od ... [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Za tímto účelem je důležité zajistit minimální míru informací a koordinaci v souvislosti s přímými zahraničními investicemi spadajícími do oblasti působnosti tohoto nařízení ve všech členských státech. Tyto informace by měly členské státy, v nichž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, zpřístupnit na žádost členských států nebo Komise. Příslušné informace zahrnují takové aspekty, jako je vlastnická struktura zahraničního investora a financování plánované nebo uskutečněné investice, včetně informací o dotacích udělených třetími zeměmi, jsou-li k dispozici.

(18)  Za tímto účelem je důležité zajistit minimální míru výměny informací a koordinace mezi členskými státy v souvislosti s přímými zahraničními investicemi spadajícími do oblasti působnosti tohoto nařízení ve všech členských státech. Členské státy, v nichž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, by měly tyto informace zpřístupnit na žádost členských států nebo Komise nebo koordinační skupiny pro prověřování investic. Příslušné informace zahrnují takové aspekty, jako je vlastnická struktura zahraničního investora a financování plánované nebo uskutečněné investice, včetně informací o dotacích udělených třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Komunikace a spolupráce na úrovni členských států a Unie by měly posílit zavedením kontaktních míst pro prověřování přímých zahraničních investic v každém členském státě.

(19)  Komunikace a spolupráce na úrovni členských států a Unie by měly posílit zavedením kontaktních míst pro prověřování přímých zahraničních investic v každém členském státě a rovněž zřízením koordinační skupiny pro prověřování investic. Skupina, která by měla sestávat ze zástupců členských států a v jejímž čele by měl být zástupce Komise, může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a informací a pro lepší spolupráci a koordinaci a členské státy si v ní mohou v otázkách přímých zahraničních investic vzájemně pomáhat.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Nejpozději tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu o jeho uplatňování. Navrhne-li zpráva změnu ustanovení tohoto nařízení, může k ní být případně přiložen legislativní návrh.

(21)  Nejpozději ... [čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každých pět let by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu o jeho uplatňování. Navrhne-li zpráva změnu ustanovení tohoto nařízení, může k ní být případně přiložen legislativní návrh.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Za účelem aktualizace projektů nebo programů v zájmu Unie, v jejichž souvislosti mohou být přímé zahraniční investice podrobeny prověření ze strany Komise, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o pozměnění seznamu projektů nebo programů v zájmu Unie podle čl. 3 odst. 3 a uvedený v příloze 1. Je zvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

 

_______________________

 

1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic v Unii z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku ze strany členských států a Komise.

Toto nařízení stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic v Unii z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku ze strany členských států a stanoví v něm úlohu Komise.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  „zahraničním investorem“ fyzická osoba ze třetí země nebo podnik ze třetí země, které mají v úmyslu uskutečnit či uskutečnily přímou zahraniční investici;

2.  „zahraničním investorem“ fyzická osoba ze třetí země nebo podnik fakticky ovládané nebo vlastněné státními příslušníky třetí země, které mají v úmyslu uskutečnit či uskutečnily přímou zahraniční investici;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  „podnikem ze třetí země“ podnik založený nebo jinak zřízený podle právních předpisů třetí země.

6.  „podnikem ze třetí země“ podnik založený nebo jinak zřízený podle právních předpisů třetí země nebo podnik fakticky ovládaný nebo vlastněný státními příslušníky třetí země.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy mohou udržovat, měnit nebo přijímat mechanismy k prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku za podmínek a v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

1.  Členské státy mohou udržovat, měnit nebo přijímat mechanismy k prověřování přímých zahraničních investic z důvodu veřejného pořádku nebo bezpečnosti za podmínek a v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise může z důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku prověřovat přímé zahraniční investice, které by mohly mít vliv na projekty či programy v zájmu Unie.

2. Komise prověří z důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku přímé zahraniční investice, o kterých se má za to, že mají vliv na projekty či programy v zájmu Unie.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  K projektům či programům v zájmu Unie patří zejména ty, které jsou spojeny s financováním z prostředků EU v podstatné výši nebo s významným podílem, nebo ty, na které se vztahují právní předpisy Unie týkající se kritické infrastruktury, kritických technologií nebo kritických vstupů. V příloze 1 je uveden orientační seznam projektů či programů v zájmu Unie.

3.  K projektům či programům v zájmu Unie patří zejména ty, které jsou spojeny s financováním z prostředků EU v rámci stávajícího a budoucího víceletého finančního rámce v podstatné výši nebo s významným podílem, nebo ty, na které se vztahují právní předpisy Unie týkající se kritické infrastruktury, kritických technologií nebo kritických vstupů. V příloze I je uveden seznam projektů či programů v zájmu Unie.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem změny v seznamu projektů a programů uvedeného v příloze I.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Mechanismy spolupráce uvedené v článcích 8 a 9 mohou být aktivovány pouze poté, co členské státy oznámí aktivaci svých prověřovacích mechanismů. Mechanismy spolupráce nemohou být v žádném případě aktivovány v souvislosti s uskutečněnými investicemi, jestliže členské státy pouze prověřují plánované investice. Pouze ve výjimečných případech, mají-li členské státy a Komise oprávněný důvod se domnívat, že údaje uvedené v čl. 10 odst. 2 se změnily, a pouze v případě, že investice byla uskutečněna až poté, co toto nařízení vstoupilo v platnost, mohou být mechanismy spolupráce aktivovány také v souvislosti s již uskutečněnými investicemi. Pokud je aktivován mechanismus spolupráce uvedený v článku 9 v souvislosti s investicemi uskutečňovanými v členských státech, které nemají prověřovací mechanismus, může se již uskutečněnými investicemi zabývat koordinační skupina pro prověřování investic uvedená v článku 12a.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku mohou členské státy a Komise zvážit potenciální účinky mimo jiné na:

Při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku jednoho nebo více členských států nebo bezpečnosti a veřejného pořádku z hlediska projektů nebo programů v zájmu Unie mohou členské státy a Komise zvážit potenciální účinky mimo jiné na:

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  kritickou infrastrukturu, včetně energetiky, dopravy, komunikací, uchovávání údajů, vesmírné nebo finanční infrastruktury, jakož i citlivých zařízení,

–  kritickou a strategickou infrastrukturu, včetně energetiky, vodního hospodářství, dopravy, komunikací a médií, uchovávání údajů, vesmírné, zdravotnické, výzkumné nebo finanční infrastruktury, jakož i citlivých zařízení a veškeré bezpečnostní a obranné infrastruktury;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  kritické technologie, včetně umělé inteligence, robotiky, polovodičů, technologií s aplikacemi potenciálního dvojího užití, kybernetické bezpečnosti, vesmírné nebo jaderné technologie,

–  kritické a strategické technologie, včetně umělé inteligence, robotiky, polovodičů, pokročilých materiálů, nanotechnologií, biotechnologií, lékařských technologií, technologií s aplikacemi potenciálního dvojího užití, kybernetické bezpečnosti, letecké, obranné, vesmírné nebo jaderné technologie,

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  bezpečnost dodávek kritických vstupů, nebo

–  bezpečnost dodávek kritických vstupů vzácných a strategických materiálů; nebo

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  přístup k citlivým informacím nebo schopnost kontrolovat citlivé informace.

–  přístup k citlivým údajům a informacím nebo schopnost kontrolovat citlivé údaje a informace.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při určování toho, zda přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, mohou členské státy a Komise vzít v úvahu, zda je zahraniční investor ovládán vládou třetí země,to i formou významného financování.

Při určování toho, zda přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, členské státy a Komise vezmou v úvahu, zda je zahraniční investor přímo či nepřímo ovládán vládou nebo státními orgány třetí země nebo plní strategické průmyslové cíle vytyčené v rámci státní politiky odchozích přímých zahraničních investicje při tom podporován formou významného financování nebo dotací, rozšířeného úvěru a půjček ze strany vlády třetí země nebo finanční instituce ve vlastnictví státu. Při prověřování přímé zahraniční investice může Komise rovněž posoudit dopad na konkrétní klíčové know-how a technologie, což může být důležité z hlediska střednědobé a dlouhodobé ekonomické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Prověřovací mechanismy členských států musí být transparentní a nesmí dopustit diskriminaci mezi třetími zeměmi. Členské státy zejména stanoví okolnosti, které prověřování vyvolají, důvody pro prověřování a použitelná podrobná procesní pravidla.

1.  Prověřovací mechanismy členských států musí být transparentní a nesmí dopustit diskriminaci mezi třetími zeměmi. Členské státy zejména stanoví okolnosti, které prověřování vyvolají, důvody pro prověřování a použitelná podrobná procesní pravidla týkající se prověřování a rozhodnutí o prověřování.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy stanoví časové rámce pro vydání rozhodnutí o prověření. Takové časové rámce jim umožní zohlednit připomínky členských států podle článku 8 a stanovisko Komise podle článků 8 a 9.

2.  Členské státy stanoví časové rámce pro vydání rozhodnutí o prověření a zajistí jejich zveřejnění. Takové časové rámce jim umožní zohlednit připomínky členských států podle článku 8 a stanovisko Komise podle článků 8 a 9.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Důvěrné informace, včetně obchodně citlivých informací, zpřístupněné dotčenými zahraničními investory a dotčeným podnikem jsou chráněné.

3.  Důvěrné informace, včetně obchodně citlivých informací, zpřístupněné dotčenými zahraničními investory a dotčeným podnikem jsou řádně chráněny.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 7 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oznamování prověřovacích mechanismů členskými státy a každoroční podávání zpráv

Oznamování prověřovacích mechanismů členskými státy a podávání zpráv

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy oznámí Komisi své stávající prověřovací mechanismy nejpozději do [...] (30 dnů od data vstupu tohoto nařízení v platnost). Členské státy oznámí Komisi jakoukoli změnu stávajícího prověřovacího mechanismu nebo nově přijatého prověřovacího mechanismu nejpozději 30 dnů od vstupu tohoto mechanismu v platnost.

1.  Členské státy oznámí Komisi své stávající prověřovací mechanismy nejpozději do [... 30 dnů od data vstupu tohoto nařízení v platnost]. Členské státy oznámí Komisi jakoukoli změnu stávajícího prověřovacího mechanismu nebo nově přijatého prověřovacího mechanismu nejpozději 30 dnů od vstupu tohoto mechanismu nebo změny stávajícího mechanismu v platnost.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy, které mají prověřovací mechanismy, předkládají Komisi výroční zprávu o jejich uplatňování. Zpráva za každé vykazované období obsahuje zejména informace o:

2.  Do ... [2 roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každé dva roky členské státy, které mají prověřovací mechanismy, předkládají Komisi zprávu o jejich uplatňování. Zpráva za každé vykazované období obsahuje zejména informace o:

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  rozhodnutích o prověření ve vztahu k projektům a programům v zájmu Unie;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  odvětvích, původu a hodnotě přímých zahraničních investic, které byly prověřeny a které se prověřují.

vypouští se

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je snížit administrativní zátěž pro členské státy. Tyto informace již bude mít k dispozici Komise (ustanovení čl. 8 odst. 1), která bude schopna tyto údaje dát dohromady.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy, které nemají prověřovací mechanismy, předloží Komisi výroční zprávu o přímých zahraničních investicích, které byly uskutečněny na jejich území, na základě informací, které mají k dispozici.

3.  Do ... [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každý rok předloží členské státy, které nemají prověřovací mechanismy, Komisi zprávu o přímých zahraničních investicích, které byly uskutečněny na jejich území, pokud se týkají projektů a programů v zájmu Unie.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých přímých zahraničních investicích, které jsou prověřovány v rámci jejich prověřovacích mechanismů, do pěti pracovních dnů od začátku prověřování. V rámci těchto informací se prověřující členské státy v příslušném případě vynasnaží uvést, zda by prověřovaná přímá zahraniční investice mohla podle jejich názoru spadat do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 139/2004.

1.  Členský stát informuje Komisi a ostatní členské státy o veškerých přímých zahraničních investicích, které jsou prověřovány v rámci jeho prověřovacích mechanismů, do pěti pracovních dnů od začátku prověřování. V rámci těchto informací se prověřující členský stát v příslušném případě vynasnaží uvést, zda by prověřovaná přímá zahraniční investice mohla podle jeho názoru spadat do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 139/2004.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Domnívá-li se členský stát, že přímá zahraniční investice plánovaná nebo uskutečněná v jiném členském státě může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, může členskému státu, kde je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, poskytnout připomínky. Připomínky se souběžně postoupí Komisi.

2.  Domnívá-li se členský stát, že přímá zahraniční investice plánovaná nebo uskutečněná v jiném členském státě může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, může Komisi poskytnout připomínky. Komise shromáždí všechny obdržené připomínky a sdělí je členskému státu, kde je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, a všem ostatním členským státům.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek v jednom nebo více členských státech, může vydat stanovisko určené členském státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna. Komise může vydat stanovisko bez ohledu na to, zda ostatní členské státy poskytly připomínky.

3.  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek v jednom nebo více členských státech, může vydat stanovisko určené členském státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna. Toto stanovisko je sděleno i všem ostatním členským státům. Komise může vydat stanovisko bez ohledu na to, zda ostatní členské státy poskytly připomínky.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise nebo členský stát, který se důvodně domnívá, že přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, mohou požádat členský stát, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, o jakékoli informace nezbytné k poskytnutí připomínek ve smyslu odstavce 2 nebo k vydání stanoviska ve smyslu odstavce 3.

4.  Členský stát, který se důvodně domnívá, že přímá zahraniční investice může mít vliv na jeho bezpečnost nebo veřejný pořádek, se může na Komisi obrátit s žádostí, aby mu poskytla veškeré informace, jež obdržela od členského státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, a jež jsou nezbytné k poskytnutí připomínek ve smyslu odstavce 2. Členské státy mají na zaslání žádosti o informace Komisi pět pracovních dní ode dne oznámení aktivace prověřovacího mechanismu podle odstavce 1. Komise shromáždí veškeré obdržené žádosti o informace a neprodleně je sdělí členskému státu, kde je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, a ostatním členským státům. Komise může také z vlastního podnětu požádat členský stát, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, o jakékoli informace nezbytné k vydání stanoviska podle odstavce 3.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Připomínky podle odstavce 2 nebo stanoviska podle odstavce 3 se adresují členskému státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, v přiměřené lhůtě a v každém případě nejpozději 25 pracovních dnů po obdržení informací ve smyslu odstavců 1 nebo 4. V případech, kdy stanovisko Komise následuje po připomínkách jiných členských států, má Komise na jeho vydání dalších 25 pracovních dnů.

5.  Připomínky podle odstavce 2 se Komisi poskytují v přiměřené lhůtě a v každém případě nejpozději 20 pracovních dnů po obdržení informací ve smyslu odstavců 1 nebo 4. Komise předá obdržené připomínky členskému státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo uskutečněna, do pěti pracovních dnů. Komise vydá stanovisko ve smyslu odstavce 3 do 25 pracovních dnů a v případech, kdy stanovisko Komise následuje po připomínkách jiných členských států, má Komise na jeho vydání dalších 25 pracovních dnů.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Členské státy, v nichž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, připomínky ostatních členských států podle odstavce 2 a stanovisko Komise podle odstavce 3 náležitě zohlední.

6.  Členské státy, v nichž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, připomínky ostatních členských států podle odstavce 2 a stanovisko Komise podle odstavce 3, jakož i připomínky vyjádřené v rámci koordinační skupiny pro prověřování investic podle odstavce 12a náležitě zohlední.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Spolupráce mezi členskými státy podle tohoto článku probíhá prostřednictvím kontaktních míst ve smyslu článku 12.

7.  Spolupráce mezi členskými státy podle tohoto článku probíhá prostřednictvím diskuse v rámci koordinační skupiny pro prověřování investic uvedené v článku 12a, pokud o to Komise požádá.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rámec pro prověřování Komisí

Mechanismus spolupráce pro prověřování projektů a programů v zájmu Unie

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku vliv na projekty či programy v zájmu Unie, může vydat stanovisko určené členském státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna.

1.  Pokud se Komise nebo alespoň dva členské státy důvodně domnívají, že přímá zahraniční investice může mít z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku jednoho nebo více členských států vliv na projekty či programy v zájmu Unie, vydá Komise stanovisko určené členskému státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Evropský parlament může z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku požadovat aktivaci mechanismu spolupráce pro projekty a programy v zájmu Unie. Komise v co nejvyšší míře zohlední stanovisko Evropského parlamentu a v případě, že se jeho stanoviskem neřídí, poskytne Evropskému parlamentu vysvětlení.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Domnívá-li se členský stát, že přímá zahraniční investice může mít vliv na projekty či programy v zájmu Unie, může požádat Komisi, aby vydala stanovisko určené členskému státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise může členský stát, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, požádatjakékoli informace nezbytné k vydání stanoviska podle odstavce 1.

2.  Komise může požádat členský stát, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo uskutečněna, o doplňující informace podle článku 10. V případě vyžádání takové informace Komise vysvětlí, jak konkrétně by mohla plánovaná, projednávaná či již uskutečněná přímá zahraniční investice ovlivnit bezpečnost či veřejný pořádek.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise adresuje své stanovisko dotčenému členskému státu v přiměřené lhůtě a v každém případě nejpozději 25 pracovních dnů po přijetí informací, o které požádala podle odstavce 2. Pokud má členský stát prověřovací mechanismus podle čl. 3 odst. 1 a Komise obdržela informace o prověřovaných přímých zahraničních investicích podle čl. 8 odst. 1, stanovisko se doručí nejpozději 25 pracovních dnů od obdržení takových informací. Pokud jsou k vydání stanoviska potřebné dodatečné informace, lhůta 25 dnů započne ode dne obdržení těchto dodatečných informací.

3.  Komise vydá své stanovisko dotčenému členskému státu v přiměřené lhůtě, aby v důsledku nepřiměřených prodlení nebránila přímým zahraničním investicím ani prověřování na vnitrostátní úrovni, a v každém případě nejpozději 25 pracovních dnů po přijetí informací nezbytných k vydání stanoviska podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Stanovisko Komise se sdělí ostatním členským státům.

4.  Stanovisko Komise se sdělí ostatním členským státům. Pokud Komise předkládá stanovisko podle tohoto článku, informuje Evropský parlament v rámci strukturovaného dialogu o přímé zahraniční investici, která ovlivňuje bezpečnost a veřejný pořádek. Je nutné plně zohlednit čl. 11 odst. 2.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy, v nichž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, v co nejvyšší míře zohlední stanovisko Komise a v případě, že se jejím stanoviskem neřídí, poskytne Komisi vysvětlení.

5.  Členské státy, v nichž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, zohlední stanovisko Komise a v případě, že se jejím stanoviskem neřídí, poskytnou Komisi písemné vysvětlení. Komise předá toto vysvětlení ostatním členským státům, přičemž plně zohlední čl. 11 odst. 2.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Požadavky na informace

Výměna informací

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby informace, o které Komise a další členské státy požádaly podle čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2, byly Komisi a dožadujícím členským státům zpřístupněny bez zbytečného prodlení.

1.  Členské státy zajistí, aby veškeré informace, o které požádala Komise podle čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2 nebo koordinační skupina pro prověřování investic, byly zpřístupněny bez zbytečného prodlení, přičemž je nutno zohlednit citlivost informací a zajistit důvěrnost.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku obsahují zejména:

2.  Informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku mohou obsahovat mimo jiné:

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vlastnickou strukturu zahraničního investora a podniku, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, včetně informací o vrcholovém kontrolním akcionáři či akcionářích;

a)  vlastnickou strukturu zahraničního investora a podniku, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, včetně informací o vrcholovém kontrolním akcionáři či akcionářích, administrativním vedení a orgánech dozoru.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  hodnotu přímé zahraniční investice;

b)  hodnotu přímé zahraniční investice a odhad jejího dopadu na odvětví;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  financování investice na základě informací, které má členský stát k dispozici.

e)  financování investice a legálnost jeho zdroje, na základě informací, které má členský stát k dispozici.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy a Komise zajistí ochranu důvěrných informací získaných při uplatňování tohoto nařízení.

2.  Členské státy, Evropský parlament a Komise zajistí plnou ochranu důvěrných informací, včetně informací citlivých z obchodního hlediska, získaných při uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí kontaktní místo pro prověřování přímých zahraničních investic (dále jen „kontaktní místo pro prověřování PZI“) pro účely prověřování přímých zahraničních investic. Komise a ostatní členské státy zapojí tato kontaktní místa pro prověřování PZI do všech otázek souvisejících s uplatňováním tohoto nařízení.

Každý členský stát, bez ohledu na to, zda má prověřovací mechanismus, určí kontaktní místo pro prověřování přímých zahraničních investic (dále jen „kontaktní místo pro prověřování PZI“). Komise a ostatní členské státy zapojí tato kontaktní místa pro prověřování PZI a koordinační skupinu pro prověřování investic do všech otázek souvisejících s uplatňováním tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Koordinační skupina pro prověřování investic

 

1.   Zřizuje se koordinační skupina pro prověřování investic, které předsedá zástupce Komise. Každý členský stát jmenuje do této skupiny jednoho zástupce/odborníka.

 

2.   Skupina si může vyměňovat názory a informace o jakýchkoli přímých zahraničních investicích, které jsou prověřovány v rámci vnitrostátních prověřovacích mechanismů členských států a u nichž byly aktivovány mechanismy spolupráce podle článku 8 nebo 9, včetně výměny osvědčených postupů a získaných zkušeností mezi členskými státy ve věci prověřování přímých zahraničních investic.

 

3.  Skupina může projednávat rovněž jakoukoli otázku týkající se politiky Unie ohledně přílivu zahraničních investic.

 

4.   Na žádost členských států může Komise zařadit na program jednání investice plánované v členských státech, které nemají prověřovací mechanismus.

 

5.   Komise každoročně předkládá Evropskému parlamentu zprávu o činnosti, šetřeních a výměně názorů v rámci skupiny pro koordinaci prověřování investic.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost vyhodnotí Komise jeho uplatňování a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Členské státy se do tohoto procesu zapojí a poskytnou Komisi informace nezbytné pro vypracování uvedené zprávy.

1.  Nejpozději ... [4 roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každých pět let vyhodnotí Komise jeho uplatňování a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Členské státy se do tohoto procesu zapojí a poskytnou Komisi informace nezbytné pro vypracování uvedené zprávy.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3a na dobu pěti let od … [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Netýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.

 

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

 

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Společné technologické iniciativy Unie, mimo jiné: palivové články a vodík, letectví a letecká doprava, iniciativa pro inovativní léčiva, elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy, průmysl založený na biotechnologiích, Shift2Rail, jednotné evropské nebe (SESAR);

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Nástroj pro propojení Evropy: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Evropský fond pro strategické investice

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 3 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013;

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 3 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Evropský program rozvoje obranného průmyslu;

 

a) Evropský program rozvoje obranného průmyslu, a

 

b) Evropský program obranného výzkumu / Evropský obranný fond

 

  rozhodnutí Evropské komise o financování přípravné akce v oblasti obranného výzkumu (PADR);

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení rámce pro kontrolu přímých zahraničních investic do Evropské unie

Referenční údaje

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

26.10.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

26.10.2017

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

18.1.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Reinhard Bütikofer

9.11.2017

Projednání ve výboru

21.2.2018

 

 

 

Datum přijetí

24.4.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

8

19

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

36

+

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

8

-

ALDE

Frederick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Rupert Mathews

EFDD

Jonathan Bullock

19

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Razvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (22.3.2018)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Zpravodaj: Geoffrey Van Orden

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Přímé zahraniční investice měly vždy zásadní význam pro rozvoj evropských národů a Evropské unie. Zatímco největší přímý prospěch ze zdrojů přímých zahraničních investic zaznamenávají odvětví hospodářského a sociálního rozvoje, tyto investice by mohly stejně významně ovlivňovat bezpečnost a strategické zájmy Unie a členských států. Nedávný vývoj v oblasti evropské bezpečnosti a obrany, který v poslední době představoval podpis stálé strukturované spolupráce v listopadu 2017, rozšířil rozsah toků přímých zahraničních investic. Tento proces, který zajišťuje dosažení stanovených cílů, větší transparentnosti, odpovědnosti a bezpečnosti při spravování přímých zahraničních investic v EU, musí být pečlivě řízen, aby bylo zajištěno dodržování pravomocí a práv jednotlivých členských států, aniž by tyto pravomoci a práva postupně převzala Komise nebo jiné instituce Unie a aby si členské státy ponechaly konečnou pravomoc ke schvalování nebo zamítání přímých zahraničních investic na jejich území. Toto je obzvlášť důležité zejména s ohledem na odpovědnost jednotlivých členských států za svou národní bezpečnost a na skutečnost, že součástí tohoto procesu mohou být citlivé obchodní informace a časově citlivé postupy.

Je proto zásadní, aby členské státy nebyly nuceny přijímat nebo zachovávat prověřovací mechanismy, pokud tyto mechanismy nejsou v jejich zájmu. Zatímco návrh Komise má v tomto ohledu za cíl respektovat vůli jednotlivých členských států, je naprosto nezbytné, aby „základní požadavky“ společné pro budoucí prověřovací mechanismy nezasahovaly do různorodých a specifických požadavků jednotlivých členských států, zejména pokud jde o oblasti bezpečnosti a strategických zájmů, a aby se členské státy sdílením údajů a citlivých informací nevzdaly své integrity a bezpečnosti ve prospěch jiného orgánu. Proto je třeba se vyhnout povinným prvkům.

V poslední řadě je také zapotřebí, aby prověřovací mechanismy přihlédly především k těm přímým zahraničním investicím do EU, které vedou přes Spojené království, vzhledem k tomu, že odchod Spojeného království z EU se blíží a řada zahraničních investorů usiluje o přístup na jednotný trh EU právě přes Spojené království. Dále je nutné, aby byla přijata zvláštní opatření týkající se budoucích investic Spojeného království v EU, jež budou představovat nový zdroj přímých zahraničních investic.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Přímé zahraniční investice přispívají k růstu Unie tím, že zlepšují její konkurenceschopnost, vytvářejí pracovní místa a úspory z rozsahu, přinášejí kapitál, technologie, inovace a odborné poznatky a otevírají nové trhy pro vývoz z Unie. Podporují cíle investičního plánu pro Evropu vypracovaného Komisí a přispívají k dalším unijním projektům a programům.

(1)  Přímé zahraniční investice přispívají k růstu Unie tím, že zlepšují její konkurenceschopnost, vedou k růstu, vytvářejí pracovní místa a úspory z rozsahu, přinášejí kapitál, technologie, inovace a odborné poznatky a otevírají nové trhy pro vývoz z Unie. Podporují cíle investičního plánu pro Evropu vypracovaného Komisí a přispívají k dalším unijním projektům a programům.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Evropská ekonomika je jednou z nejotevřenějších ekonomik na světě a evropský růst a konkurenceschopnost na této otevřenosti a obchodu závisí. Evropa však trpí tím, že její obchodní partneři neposkytují reciproční přístup na své trhy, což podkopává její hospodářství a průmysl a brzdí podniky.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  V souladu s mezinárodními závazky přijatými v rámci Světové obchodní organizace, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a v obchodních a investičních dohodách uzavřených se třetími zeměmi mohou Unie a členské státy s výhradou určitých požadavků přijímat z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku restriktivní opatření týkající se přímých zahraničních investic.

(3)  V souladu s mezinárodními závazky přijatými v rámci Světové obchodní organizace, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a v obchodních a investičních dohodách uzavřených se třetími zeměmi mohou Unie a členské státy s výhradou určitých požadavků přijímat z důvodu bezpečnosti, veřejného pořádku, strategického zájmu, základních práv či ochrany klíčových technologií restriktivní opatření týkající se přímých zahraničních investic.

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text.)

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Několik členských států zavedlo opatření, podle nichž mohou z důvodu veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti omezit pohyb kapitálu mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi. Tato opatření odrážejí cíle a obavy členských států v souvislosti s přímými zahraničními investicemi a vedou k řadě různých opatření jak z hlediska rozsahu, tak postupu. Jiné členské státy takové mechanismy nemají.

(4)  Několik členských států zavedlo opatření, podle nichž mohou z důvodu veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti omezit pohyb kapitálu mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi. Tato opatření odrážejí cíle a obavy členských států v souvislosti s přímými zahraničními investicemi a vedou k řadě různých opatření jak z hlediska rozsahu, tak postupu. Jiné členské státy takové mechanismy nemají, a měly by je proto zavést.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Je důležité poskytnout právní jistotu a zajistit rozsáhlou koordinaci a spolupráci v EU stanovením rámce pro prověřování přímých zahraničních investic v Unii z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Není tím dotčena výhradní odpovědnost členských států udržovat vnitrostátní bezpečnost.

(7)  Je důležité poskytnout právní jistotu a zajistit rozsáhlou koordinaci a spolupráci v EU stanovením rámce pro prověřování přímých zahraničních investic v Unii z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Tato právní jistota by neměla zasahovat do jedinečné odpovědnosti členských států za řízení a kontrolu vnitrostátní bezpečnosti svých zemí a měla by náležitě zohledňovat ustanovení článku 346 SFEU.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Rámec pro prověřování přímých zahraničních investic by měl členským státům a Komisi poskytnout prostředek ke komplexnímu řešení rizik pro bezpečnost nebo veřejný pořádek a přizpůsobení se měnícím se okolnostem, přičemž se současně zachová nezbytná flexibilita členských států při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku s přihlédnutím k jejich individuální situaci a vnitrostátním okolnostem.

(8)  Rámec pro prověřování přímých zahraničních investic by měl členským státům a Komisi poskytnout nezbytný prostředek ke komplexnímu řešení rizik pro bezpečnost nebo veřejný pořádek, což umožní přizpůsobení se měnícím se okolnostem, přičemž se současně zachová nezbytná flexibilita členských států při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku s přihlédnutím k individuální situaci a proměnlivým okolnostem v každém členském státě.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aby měly členské státy a Komise při uplatňování nařízení vodítko jak postupovat, je vhodné poskytnout seznam faktorů, které lze zohlednit při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Tento seznam zlepší také transparentnost procesu prověřování pro investory, kteří zvažují nebo již uskutečnili přímé zahraniční investice v Unii. Tento seznam faktorů, které mohou ovlivnit bezpečnost nebo veřejný pořádek, by měl zůstat otevřený.

(11)  Aby měly členské státy a Komise při uplatňování nařízení vodítko jak postupovat, je vhodné poskytnout seznam faktorů, které lze zohlednit při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Tento seznam zlepší také transparentnost procesu prověřování pro investory, kteří zvažují nebo již uskutečnili přímé zahraniční investice v Unii, a poskytne příslušným orgánům základ pro reakci na jakýkoli možný soudní přezkum prověřování. Tento seznam faktorů, které mohou ovlivnit bezpečnost nebo veřejný pořádek, by měl zůstat otevřený.

Odůvodnění

Měla by existovat jasná vazba mezi prověřováním investice a bezpečnostní hrozbou. Při jakémkoli případném soudním přezkumu by soudy měly být schopny určit faktory, které orgán zohlednil.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Při rozhodování, zda přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, by členské státy a Komise měly mít možnost posoudit všechny relevantní faktory, včetně účinků na kritickou infrastrukturu, technologie, včetně klíčových základních technologií, a vstupů, které jsou zásadní pro bezpečnost nebo zachování veřejného pořádku, a narušení, ztráty nebo zničení, které by měly v členském státě nebo v Unii zásadní dopad. V tomto ohledu by členské státy a Komise měly mít možnost zohlednit, zda zahraničního investora ovládá přímo či nepřímo (např. pomocí významného financování, včetně dotací) vláda třetí země.

(12)  Při rozhodování, zda přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, by členské státy a Komise měly posoudit všechny relevantní faktory, včetně účinků na kritickou infrastrukturu, důsledků pro národní obranu a evropský obranný průmysl, a rozhodující technologie, včetně klíčových základních technologií a vstupů, které jsou zásadní pro bezpečnost nebo zachování veřejného pořádku, narušení, ztráty nebo zničení, které by měly v členském státě nebo v Unii zásadní dopad. V tomto ohledu by členské státy a Komise měly zohlednit, zda zahraničního investora ovládá přímo či nepřímo (např. pomocí významného financování, včetně dotací) vláda třetí země, a měly by mít na paměti, že účinná kontrola může pocházet rovněž z využívání rozšířeného úvěru a půjček ze strany vlády třetí země nebo finanční instituce ve vlastnictví státu nebo jakéhokoli jiného podniku třetí země ve vlastnictví státu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Je vhodné stanovit základní prvky procesního rámce pro prověřování přímých zahraničních investic členskými státy, aby investoři, Komise a ostatní členské státy pochopili, jak budou takové investice pravděpodobně prověřovány, a aby bylo zajištěno, že tyto investice budou prověřovány transparentně a že nebude docházet k diskriminaci některých třetích zemí. K těmto prvkům by mělo patřit alespoň vytvoření časových rámců pro prověřování a možnost zahraničních investorů využít soudní nápravu rozhodnutí o prověření.

(13)  Je vhodné stanovit základní prvky procesního rámce pro prověřování přímých zahraničních investic členskými státy, aby investoři, Komise a ostatní členské státy pochopili, jak budou takové investice pravděpodobně prověřovány, a aby bylo zajištěno, že tyto investice budou prověřovány transparentně a že nebude docházet k diskriminaci některých třetích zemí. K těmto prvkům by mělo patřit alespoň vytvoření časových rámců pro prověřování údajů, které musí členské státy poskytnout s cílem posílit spolehlivost a srovnatelnost souborů údajů o zahraničních přímých investicích, jakož i stanovení minimálních kvalitativních požadavků pro tyto údaje a možnost zahraničních investorů využít soudní nápravu rozhodnutí o prověření.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Měl by být vytvořen mechanismus, který členským státům umožní spolupracovat a vzájemně si pomáhat v případech, kdy přímá zahraniční investice v jednom členském státě může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek jiného členského státu. Členské státy by měly mít možnost předložit připomínky členskému státu, v němž je investice plánována nebo byla uskutečněna, bez ohledu na to, zda členské státy předkládající připomínky nebo členské státy, v nichž je investice plánována nebo byla uskutečněna, mají prověřovací mechanismus nebo investici prověřují. Připomínky členských států by měly být též postoupeny Komisi. Komise by rovněž měla mít v příslušném případě možnost vydat stanovisko pro členský stát, v němž je investice plánována nebo byla uskutečněna, bez ohledu na to, zda tento členský stát má prověřovací mechanismus nebo investici prověřuje a zda ostatní členské státy předložily připomínky.

(14)  Měl by být vytvořen mechanismus, který členským státům umožní spolupracovat a vzájemně si pomáhat v případech, kdy přímá zahraniční investice v jednom členském státě může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek jiného členského státu. Členské státy by měly mít možnost komunikovat odpovídajícím způsobem pomocí vhodných kanálů s dalším členským státem, v němž je investice plánována nebo byla uskutečněna, bez ohledu na to, zda členské státy předkládající připomínky nebo členské státy, v nichž je investice plánována nebo byla uskutečněna, mají prověřovací mechanismus nebo investici prověřují. Připomínky členských států by měly být též postoupeny Komisi. Komise by rovněž měla mít v příslušném případě možnost vydat stanovisko pro členský stát, v němž je investice plánována nebo byla uskutečněna, bez ohledu na to, zda tento členský stát má prověřovací mechanismus nebo investici prověřuje a zda ostatní členské státy předložily připomínky.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Komise by navíc měla mít možnost z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku prověřovat přímé zahraniční investice, které mohou mít vliv na projekty a programy v zájmu Unie. To by Komisi poskytlo nástroj k ochraně projektů a programů, které slouží Unii jako celku a představují důležitý příspěvek k jejímu hospodářskému růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Měly by sem patřit zejména projekty a programy, které jsou spojeny s podstatným financováním z prostředků EU, nebo ty, které byly zavedeny právními předpisy Unie v souvislosti s kritickou infrastrukturou, kritickými technologiemi nebo kritickými vstupy. Pro větší jasnost by měl být v příloze uveden orientační seznam projektů nebo programů v zájmu Unie, v jejichž souvislosti mohou být přímé zahraniční investice podrobeny prověření ze strany Komise.

(15)  Komise by navíc měla mít možnost z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku prověřovat přímé zahraniční investice, které mohou mít vliv na projekty a programy v zájmu Unie. To by Komisi poskytlo nástroj k ochraně projektů a programů, které slouží Unii jako celku a představují důležitý příspěvek k jejímu hospodářskému růstu, zaměstnanosti, bezpečnosti, strategickému zájmu a konkurenceschopnosti. Měly by sem patřit zejména projekty a programy, které jsou spojeny s financováním z prostředků EU, nebo ty, které byly zavedeny právními předpisy Unie v souvislosti s kritickou infrastrukturou, obranou, kritickými technologiemi nebo kritickými vstupy. Pro větší jasnost by měl být v příloze uveden orientační seznam projektů nebo programů v zájmu Unie, v jejichž souvislosti by přímé zahraniční investice měly být podrobeny prověření ze strany Komise. Seznam by měl být neprodleně aktualizován vždy, pokud dojde k zavedení nových projektů a programů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Evropský parlament by navíc měl mít možnost z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku požadovat po Komisi aktivaci mechanismu spolupráce pro projekty a programy v zájmu Unie. Komise by v co nejvyšší míře měla zohlednit stanovisko Evropského parlamentu a pokud tak neučiní, poskytne Evropskému parlamentu vysvětlení.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít vliv na projekty či programy v zájmu Unie z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku, měla by mít možnost adresovat členskému státu, v němž je taková investice plánována nebo byla uskutečněna, v přiměřeném časovém rámci stanovisko. Členské státy by měly stanovisko zohlednit v co nejvyšší míře, a pokud se jím neřídí, měly by v souladu se svou povinností loajální spolupráce podle čl. 4 odst. 3 SEU poskytnout Komisi vysvětlení. Komise by měla též mít možnost požadovat od těchto členských států informace nezbytné pro prověření takových investic.

(16)  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít vliv na projekty či programy v zájmu Unie z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku, měla by mít možnost adresovat členskému státu, v němž je taková investice plánována nebo byla uskutečněna, v přiměřeném časovém rámci stanovisko. Členské státy by měly stanovisko zohlednit v co nejvyšší míře, a pokud se jím neřídí, měly by v souladu se svou povinností loajální spolupráce podle čl. 4 odst. 3 SEU poskytnout Komisi podrobné vysvětlení. Komise by měla též mít možnost požadovat od těchto členských států informace nezbytné pro prověření takových investic.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)   V zájmu zjednodušení spolupráce s jinými členskými státy a prověřování přímých zahraničních investic Komisí by členské státy měly Komisi informovat o svých prověřovacích mechanismech a jakékoli jejich změně a měly by podávat pravidelné zprávy o uplatňování svých prověřovacích mechanismů. Z téhož důvodu by členské státy, které nemají prověřovací mechanismus, měly na základě informací, které mají k dispozici, též podávat zprávy o přímých zahraničních investicích, které byly uskutečněny na jejich území.

(17)  Vzhledem k tomu, že vnitrostátní bezpečnost zůstává v odpovědnosti členských států, měly by členské státy v zájmu zjednodušení spolupráce s jinými členskými státy, prověřování přímých zahraničních investic Komisí a posílení spolehlivosti a srovnatelnosti údajů poskytovaných členskými státy informovat Komisi o svých prověřovacích mechanismech a jakýchkoli jejich změnách a měly by podávat pravidelné zprávy o uplatňování svých prověřovacích mechanismů. Z téhož důvodu by členské státy, které nemají prověřovací mechanismus, měly na základě informací, které mají k dispozici, též podávat zprávy o přímých zahraničních investicích, které byly uskutečněny na jejich území.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Členské státy a Komise by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistily ochranu důvěrných a jiných citlivých informací.

(20)  Členské státy a Komise by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistily ochranu důvěrných a jiných citlivých informací, zejména pokud jde o bezpečnost a integritu členského státu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic v Unii z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku ze strany členských států a Komise.

Toto nařízení stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic v Unii z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku ze strany členských států a Komise, aniž je tím dotčena výhradní odpovědnost členských států za vnitrostátní bezpečnost.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  „přímými zahraničními investicemi“ investice jakékoli povahy, které provádí zahraniční investor a které slouží k tomu, aby vytvořily nebo udržely dlouhodobé a přímé vztahy mezi zahraničním investorem a podnikatelem nebo podnikem, kterému je kapitál určen za účelem výkonu ekonomické činnosti v členském státě, včetně investic, které umožňují skutečnou účast na řízení nebo kontrole společnosti vykonávající ekonomickou činnost;

1.  „přímými zahraničními investicemi“ investice jakékoli povahy, které provádí zahraniční investor a které slouží k tomu, aby vytvořily nebo udržely dlouhodobé a přímé vztahy mezi zahraničním investorem a podnikatelem nebo podnikem, kterému je kapitál určen za účelem výkonu ekonomické činnosti na území členského státu nebo v jeho výlučné ekonomické zóně, včetně investic, které umožňují skutečnou účast na řízení nebo kontrole společnosti vykonávající ekonomickou činnost;

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, že nařízení se musí také vztahovat na investice do ekonomické činnosti vykonávané ve výlučné ekonomické zóně členského státu.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  „zahraničním investorem“ fyzická osoba ze třetí země nebo podnik ze třetí země, které mají v úmyslu uskutečnit či uskutečnily přímou zahraniční investici;

2.  „zahraničním investorem“ fyzická osoba ze třetí země nebo podnik ze třetí země, které mají v úmyslu uskutečnit či uskutečnily přímou zahraniční investici, jakož i fyzická osoba nebo podnik, který je usazen v členském státě, avšak je účinně řízen nebo financován třetí zemí;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  „klíčovými technologiemi“ technologie či společnosti, na nichž je průmyslové odvětví závislé, jak je stanoveno například v čl. 4, odst. 1, druhé odrážce;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy mohou udržovat, měnit nebo přijímat mechanismy k prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku za podmínek a v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

1.  Členské státy udržují, mění nebo přijímají mechanismy k prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku za podmínek a v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise může z důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku prověřovat přímé zahraniční investice, které by mohly mít vliv na projekty či programy v zájmu Unie.

2.  Komise prověřuje z důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku přímé zahraniční investice, které by mohly mít vliv na projekty a programy Unie.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  K projektům či programům v zájmu Unie patří zejména ty, které jsou spojeny s financováním z prostředků EU v podstatné výši nebo s významným podílem, nebo ty, na které se vztahují právní předpisy Unie týkající se kritické infrastruktury, kritických technologií nebo kritických vstupů. V příloze 1 je uveden orientační seznam projektů či programů v zájmu Unie.

3.  K projektům či programům v zájmu Unie patří zejména ty, které jsou spojeny s financováním z prostředků EU, nebo ty, na které se vztahují právní předpisy Unie týkající se kritické infrastruktury, obrany, kritických technologií nebo kritických vstupů. V příloze 1 je uveden orientační a neúplný seznam projektů či programů v zájmu Unie.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Faktory, které lze vzít v úvahu při prověřování

Faktory, které je třeba vzít v úvahu při prověřování

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku mohou členské státy a Komise zvážit potenciální účinky mimo jiné na:

Při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku zváží členské státy a Komise potenciální účinky mimo jiné na:

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  kritickou infrastrukturu, včetně energetiky, dopravy, komunikací, uchovávání údajů, vesmírné nebo finanční infrastruktury, jakož i citlivých zařízení,

–  kritickou infrastrukturu, včetně kritických materiálů a surovin, energetické bezpečnosti, dopravy, komunikací, zajišťování zdravotnických služeb, sdělovacích prostředků, uchovávání údajů, infrastruktury v oblasti letectví a kosmonautiky nebo finanční infrastruktury, jakož i citlivých zařízení a bezpečnostního a obranného průmyslu a infrastruktury, jako jsou vojenské základny, a přímé zahraniční investice do pozemků a nemovitostí, které mohou mít vliv na používání této obranné infrastruktury;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  kritické technologie, včetně umělé inteligence, robotiky, polovodičů, technologií s aplikacemi potenciálního dvojího užití, kybernetické bezpečnosti, vesmírné nebo jaderné technologie,

–  kritické technologie, včetně umělé inteligence, robotiky, polovodičů, nanotechnologií, biotechnologií, dalších technologií s aplikacemi potenciálního dvojího užití, kybernetické bezpečnosti, vojenských a obranných technologií, kybernetického dohledu a technologie sledující narušení, letecké, vesmírné nebo jaderné technologie či jakékoli jiné špičkové technologie strategického významu, jakož i podniky v dodavatelském řetězci na produkty pro obranné účely a technologie, u nichž existuje riziko převodu do určité země, které představuje globální či regionální bezpečnostní hrozbu;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  úlohu, kterou podnik hraje ve výzkumných a rozvojových projektech založených na spolupráci, a přístup k technologii, právu duševního vlastnictví a know-how související s programem pro výzkum a rozvoj,

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  přístup k citlivým informacím nebo schopnost kontrolovat citlivé informace.

  přístup k citlivým nebo strategickým informacím týkajícím se vnitrostátní a evropské bezpečnosti nebo schopnost kontrolovat citlivé nebo strategické bezpečnostní informace.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při určování toho, zda přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, mohou členské státy a Komise vzít v úvahu, zda je zahraniční investor ovládán vládou třetí země, a to i formou významného financování.

Při určování toho, zda přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, vezmou členské státy a Komise v úvahu, zda je zahraniční investor přímo či nepřímo ovládán vládou třetí země, a to i formou významného financování, zejména pokud tato vláda plně nedodržuje mezinárodní právní předpisy v oblasti lidských práv, mezinárodní humanitární právo a nesplňuje příslušné mezinárodní standardy v oblasti kontroly zbraní, jako je Smlouva o obchodu se zbraněmi, zda jsou používány neprůhledné vlastnické struktury tam, kde konečný vlastník není jasný, nebo zda jsou porušována společná tržní pravidla.

 

Komise nebo členské státy mohou pozitivně hodnotit geopolitické faktory, jako například zda má podnik sídlo v členském státě NATO.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou udržovat, měnit nebo přijímat opatření nezbytná k prevenci obcházení prověřovacích mechanismů a rozhodnutí o prověření.

Členské státy udržují, mění nebo přijímají opatření nezbytná k prevenci obcházení prověřovacích mechanismů a rozhodnutí o prověření.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Dotčení zahraniční investoři a dotčené podniky mají mít možnost požádat o soudní nápravu proti rozhodnutím o prověření vydaným vnitrostátními orgány.

4.  Dotčení zahraniční investoři a dotčené podniky mají mít možnost požádat o soudní nápravu proti rozhodnutím o prověření vydaným vnitrostátními orgány, taková náprava však nesmí být v rozporu s podstatnými bezpečnostními zájmy členského státu či narušovat schopnost členských států rozhodovat.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy oznámí Komisi své stávající prověřovací mechanismy nejpozději do [...] (30 dnů od data vstupu tohoto nařízení v platnost). Členské státy oznámí Komisi jakoukoli změnu stávajícího prověřovacího mechanismu nebo nově přijatého prověřovacího mechanismu nejpozději 30 dnů od vstupu tohoto mechanismu v platnost.

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy nejsou povinny poskytovat údaje, jejichž zpřístupnění podle jejich názoru odporuje podstatným zájmům jejich bezpečnosti.

Odůvodnění

Některé informace týkající se prověřování mohou být oprávněně utajovány v zájmu národní bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy, které nemají prověřovací mechanismy, předloží Komisi výroční zprávu o přímých zahraničních investicích, které byly uskutečněny na jejich území, na základě informací, které mají k dispozici.

3.  Členské státy, které nemají prověřovací mechanismy, se zavazují, že je zavedou a předloží Komisi výroční zprávu o přímých zahraničních investicích, které byly uskutečněny na jejich území, na základě informací, které mají k dispozici.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek v jednom nebo více členských státech, může vydat stanovisko určené členském státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna. Komise může vydat stanovisko bez ohledu na to, zda ostatní členské státy poskytly připomínky.

3.  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek v jednom nebo více členských státech, vydá stanovisko určené členskému státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna. Komise vydá stanovisko bez ohledu na to, zda ostatní členské státy poskytly připomínky.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku vliv na projekty či programy v zájmu Unie, může vydat stanovisko určené členském státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna.

1.  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku vliv na projekty či programy v zájmu Unie, vydá stanovisko určené členskému státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Evropský parlament může z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku požadovat aktivaci mechanismu spolupráce pro projekty a programy v zájmu Unie.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Stanovisko Komise se sdělí ostatním členským státům.

4.  Stanovisko Komise se sdělí ostatním členským státům. Jestliže Komise poskytla stanovisko podle tohoto článku, informuje v rámci strukturovaného dialogu Evropský parlament o přímých zahraničních investicích, které mají vliv na bezpečnost a veřejný pořádek.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy, v nichž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, v co nejvyšší míře zohlední stanovisko Komise a v případě, že se jejím stanoviskem neřídí, poskytne Komisi vysvětlení.

5.  Členské státy, v nichž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, v co nejvyšší míře zohlední stanovisko Komise a v případě, že se jejím stanoviskem neřídí, poskytne Komisi podrobné vysvětlení.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby informace, o které Komise a další členské státy požádaly podle čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2, byly Komisi a dožadujícím členským státům zpřístupněny bez zbytečného prodlení.

1.  Členské státy zajistí, aby informace, o které Komise a další členské státy požádaly podle čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2, byly Komisi a dožadujícím členským státům zpřístupněny bez zbytečného prodlení ve lhůtě stanovené v čl. 6 odst. 2 a byly v souladu s minimálními kvalitativními požadavky na spolehlivost a srovnatelnost souborů údajů.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  výrobky, služby a obchodní operace zahraničního investora a podniku, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna;

c)  výrobky, služby, patenty a obchodní operace zahraničního investora a podniku, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  třetí země, v nichž zahraniční investor uskutečňuje podstatnou část investic a obchodních operací;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  jakékoli další informace, jež mají členské státy k dispozici, které mohou pomoci určit, zda investice spadá do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy a Komise zajistí ochranu důvěrných informací získaných při uplatňování tohoto nařízení.

2.  Členské státy a Komise zajistí ochranu důvěrných informací získaných při uplatňování tohoto nařízení, zejména pokud jde o ochranu obchodních tajemství.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí kontaktní místo pro prověřování přímých zahraničních investic (dále jen „kontaktní místo pro prověřování PZI“) pro účely prověřování přímých zahraničních investic. Komise a ostatní členské státy zapojí tato kontaktní místa pro prověřování PZI do všech otázek souvisejících s uplatňováním tohoto nařízení.

Každý členský stát určí institucionální kontaktní místo pro prověřování přímých zahraničních investic (dále jen „institucionální kontaktní místo pro prověřování PZI“) pro účely prověřování přímých zahraničních investic. Komise a ostatní členské státy zapojí tato kontaktní místa pro prověřování PZI do všech otázek souvisejících s uplatňováním tohoto nařízení. Komise a členské státy se pravidelně setkávají, aby projednaly osvědčené postupy v prověřování investic a koordinovaly faktory, které jsou zohledněny ve smyslu článku 4 s cílem tyto faktory harmonizovat.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost vyhodnotí Komise jeho uplatňování a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Členské státy se do tohoto procesu zapojí a poskytnou Komisi informace nezbytné pro vypracování uvedené zprávy.

1.  Nejpozději tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost vyhodnotí Komise jeho uplatňování a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Členské státy se do tohoto procesu zapojí a poskytnou Komisi informace nezbytné pro vypracování uvedené zprávy. V každém případě nejpozději šest let po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise jeho revizi. Pokud Komise usoudí, že jeho revize není potřebná, musí Evropskému parlamentu a Radě toto rozhodnutí odůvodnit.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka -1 (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Evropský obranný fond a Program rozvoje evropského obranného průmyslu:

 

  nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu evropského obranného průmyslu;

 

  rozhodnutí Evropské komise o financování přípravné akce v oblasti obranného výzkumu (PADR);

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení rámce pro kontrolu přímých zahraničních investic do Evropské unie

Referenční údaje

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

26.10.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

26.10.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Geoffrey Van Orden

21.11.2017

Projednání ve výboru

26.2.2018

 

 

 

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

5

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

5

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

7

0

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (5.4.2018)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Zpravodaj: Roberts Zīle

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Přímé zahraniční investice (PZI) jsou nedílnou součástí hospodářství EU a přispívají k rozvoji a růstu. U přímých zahraničních investic nejde jen o peníze a s nimi spojenou tvorbu pracovních míst, ale i o technologie, odborné znalosti, řízení a další osvědčené postupy, které s sebou investoři přinášejí. Některé investice s sebou mohou zároveň nést určitá rizika, a to často nikoli ani tak pro přijímající zemi, jako spíše pro země okolní. Členské státy, na něž mohou mít určité investice potenciální dopad, mají nárok na zřízení rámce pro výměnu informací a sdělování svých obav ostatním státům.

Návrh Evropské komise týkající se nařízení, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie ze třetích zemí, navrhovatel vítá. Tato iniciativa je konstruktivní, přínosem by nicméně byly následující změny a objasnění.

Postupy prověřování

Návrh umožňuje Komisi, aby vydávala stanoviska určená členským státům, v nichž jsou plánovány nebo již byly uskutečněny přímé zahraniční investice. Lhůty navržené pro vydávání těchto stanovisek jsou sice přiměřené, je však nutné, aby tak Komise činila co nejdříve a zabránila tak zbytečné nejistotě na straně členských států a investorů.

Definice přímých zahraničních investic a konečných investorů

Definici investice ze třetí země je zapotřebí rozšířit. Návrh Komise zohledňuje skutečnost, že společnost z EU může být použita jako nástroj k zamaskování přímé zahraniční investice, další mezery však v návrhu zůstaly. Přestože to ještě není zcela běžné, tzv. „cash-for-passport“ programy v některých členských státech „naturalizují“ nejen zahraničního investora, ale i s ním spojené finanční prostředky. Konečný investor často není znám nebo se skrývá za neprůhlednými mnohovrstevnými strukturami. S ohledem na to musí mít členské státy prostředky, jak zjistit informace o konečných investorech a konečných hostitelských zemích přímých zahraničních investic. Navrhovatel se domnívá, že členské státy by mohly k získávání informací od Komise o konečných investorech a konečných hostitelských zemích přímých zahraničních investic v jiných členských státech využívat navrhovaná kontaktní místa.

Důvody prověřování

Navrhovatel je přesvědčen, že seznam faktorů pro prověření investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku by měl zahrnovat sdělovací prostředky. Je třeba vzít v úvahu i přímou nebo nepřímou státní kontrolu spojenou s investorem ze třetí země. Pozornost by měla být věnována také těm investicím, které pocházejí ze zemí, na něž se vztahují sankce EU, nebo jsou s nimi přímo či nepřímo spjaty, nebo ze zemí, v nichž nejsou dodržovány zásady právního státu či osvědčené daňové postupy. Zcela opomenout nelze ani portfoliové investice. Například přílišné množství zahraničních vkladů na požádání v některé z nejvýznamnějších bank členského státu může mít řadu důsledků pro sousední země. Prověřovací mechanismus musí zahrnovat i seznam investic prováděných v teritoriálních vodách členských států a členské státy musí o těchto investicích informovat. Na druhou stranu transparentní přímé investice na jasně stanovené bezpečnostní nebo obranné účely pocházející z členských zemí NATO, zaštítěné nebo financované státem, by předmětem rozšířené kontroly být neměly.

Žádosti o informace a zabezpečení důvěrných informací

Žádosti o informace ze strany Komise nebo jiných členských států týkající se určitých investic v určité zemi by měly být řádně odůvodněny. Členské státy, které přijímají přímé zahraniční investice, by neměly být zbytečně zatěžovány zvýšeným počtem žádostí. Mohlo by to vyvolat nejistotu mezi investory a snížit konkurenceschopnost nejen jednotlivých dotčených členských států, ale i EU jako celku. Subjekty, které obdržely požadované důvěrné informace, musí nejen nadále zajistit jejich ochranu, ale za tuto ochranu také nesou odpovědnost. Ustanovení o důvěrnosti by však nemělo být zneužíváno k zatajování důležitých informací o investicích.

Ve stručnosti tedy lze říci, že pokud jde o přímé zahraniční investice pocházející ze třetích zemí, je zapotřebí ostražitost. Ta musí nicméně být přiměřená a konstruktivní, s jasnými a komplexními pokyny pro všechny: investory, příjemce přímých zahraničních investic i subjekty, které jsou jimi znepokojeny. EU musí vůči investicím zůstat i nadále vstřícná.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Přímé zahraniční investice přispívají k růstu Unie tím, že zlepšují její konkurenceschopnost, vytvářejí pracovní místa a úspory z rozsahu, přinášejí kapitál, technologie, inovace a odborné poznatky a otevírají nové trhy pro vývoz z Unie. Podporují cíle investičního plánu pro Evropu vypracovaného Komisí a přispívají k dalším unijním projektům a programům.

(1)  Přímé zahraniční investice přispívají k růstu Unie tím, že zlepšují její konkurenceschopnost, vytvářejí pracovní místa a úspory z rozsahu, podněcují produktivitu, přinášejí kapitál, technologie, inovace a odborné poznatky a otevírají nové trhy pro vývoz z Unie. Podporují cíle investičního plánu pro Evropu vypracovaného Komisí a přispívají k dalším unijním projektům a programům. Členské státy by se při provádění tohoto nařízení měly vynasnažit, aby přímé zahraniční investice zbytečně neomezovaly na nestrategická odvětví.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Silná ekonomika vycházející z otevřených trhů, vytvářející podnikatelské prostředí podporující inovace, globální vůdčí roli a růst je nejlepším základem pro bezpečnost, integritu a svrchovanost. Zahraniční investice nepřispívají jen k evropskému růstu, ale také k vedoucímu postavení Evropy v oblasti inovací, výzkumu a vědy. Když zahraniční subjekty investují do inovací a výzkumu v Evropě, investují zároveň do budoucí síly a schopností Evropy. Protekcionismus Evropu oslabuje, otevřené trhy ji posilují. To však nevylučuje, že některé investice určitých subjektů mohou být takové povahy, kdy je třeba, aby Evropa byla obezřetná, aby se zabránilo případným hrozbám pro její bezpečnost, integritu a svrchovanost.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  V souladu s mezinárodními závazky přijatými v rámci Světové obchodní organizace, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a v obchodních a investičních dohodách uzavřených se třetími zeměmi mohou Unie a členské státy s výhradou určitých požadavků přijímat z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku restriktivní opatření týkající se přímých zahraničních investic.

(3)  V souladu s mezinárodními závazky přijatými v rámci Světové obchodní organizace, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a v obchodních a investičních dohodách uzavřených se třetími zeměmi mohou Unie a členské státy s výhradou určitých požadavků přijímat pouze z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku restriktivní opatření týkající se přímých zahraničních investic.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Je důležité poskytnout právní jistotu a zajistit rozsáhlou koordinaci a spolupráci v EU stanovením rámce pro prověřování přímých zahraničních investic v Unii z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Není tím dotčena výhradní odpovědnost členských států udržovat vnitrostátní bezpečnost.

(7)  Je důležité poskytnout právní jistotu a zajistit rozsáhlou koordinaci a spolupráci v EU stanovením rámce pro prověřování přímých zahraničních investic v Unii z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Není tím dotčena výhradní odpovědnost členských států udržovat vnitrostátní bezpečnost. Je nutné posílit stávající právní rámec s ohledem na změny v postupech týkajících se přímých zahraničních investic a v prověřovacích systémech po celém světě.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Rámec pro prověřování přímých zahraničních investic by měl být chápán jako nástroj k prosazování pravidelnějšího dialogu mezi příslušnými vnitrostátními a evropskými orgány a investory. Měl by vytvořit vztah důvěry a větší transparentnosti a zároveň investorům poskytovat větší právní jistotu. Komise by měla být schopna monitorovat prověřovací systémy používané v jiných jurisdikcích po celém světě.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Rámec pro prověřování přímých zahraničních investic by měl členským státům a Komisi poskytnout prostředek ke komplexnímu řešení rizik pro bezpečnost nebo veřejný pořádek a přizpůsobení se měnícím se okolnostem, přičemž se současně zachová nezbytná flexibilita členských států při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku s přihlédnutím k jejich individuální situaci a vnitrostátním okolnostem.

(8)  Rámec pro prověřování přímých zahraničních investic by měl členským státům a Komisi poskytnout prostředek k monitorování a komplexnímu řešení rizik pro bezpečnost nebo veřejný pořádek a přizpůsobení se měnícím se okolnostem, přičemž se současně zachová nezbytná flexibilita členských států při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku s přihlédnutím k jejich individuální situaci a vnitrostátním okolnostem.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Měla by být zahrnuta široká škála investic, které vytvářejí nebo zachovávají dlouhodobé a přímé vztahy mezi investory z třetích zemí a podniky vykonávajícími ekonomickou činnost v některém členském státě.

(9)  Měla by být zahrnuta široká škála investic, které vytvářejí nebo zachovávají dlouhodobé a přímé vztahy mezi investory z třetích zemí a podniky vykonávajícími ekonomickou činnost v některém členském státě. Rámec pro prověřování přímých zahraničních investic by se měl navíc vztahovat na krátkodobé investice, které se prezentují jako dlouhodobý závazek, včetně toků přímých investic, jejichž cílem je vyhnout se daním či praní peněz, a investice směřované do odvětví s vysokými výdaji na výzkum a vývoj výrobků za účelem získání technologií.

Odůvodnění

Narůstající přímé investice pocházející ze zemí mimo EU směřují převážně do odvětví vyspělých technologií, a to pokud jde o akvizice i nové investice. Z hlediska své relativní hodnoty jsou nejvyhledávanějším cílem pro akvizice investorů ze třetích zemí počítače a elektronika. Více než 323 miliard EUR bylo do tohoto odvětví investováno ve druhém čtvrtletí roku 2017. Výzkumy ukazují, že obchodní činnosti jsou určovány podle toho, kdy investice přicházejí a proč byly provedeny.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aby měly členské státy a Komise při uplatňování nařízení vodítko jak postupovat, je vhodné poskytnout seznam faktorů, které lze zohlednit při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Tento seznam zlepší také transparentnost procesu prověřování pro investory, kteří zvažují nebo již uskutečnili přímé zahraniční investice v Unii. Tento seznam faktorů, které mohou ovlivnit bezpečnost nebo veřejný pořádek, by měl zůstat otevřený.

(11)  Aby měly členské státy a Komise při uplatňování nařízení vodítko jak postupovat, je vhodné poskytnout seznam faktorů, které by měly být zohledněny při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Tento seznam zlepší také transparentnost procesu prověřování pro investory, kteří zvažují nebo již uskutečnili přímé zahraniční investice v Unii. Tento seznam faktorů, které mohou ovlivnit bezpečnost nebo veřejný pořádek, by měl zůstat otevřený. Členské státy a Komise by při prověřování zahraničních přímých investic měly rovněž uvážit, zda mají evropští investoři podobné investiční možnosti v dotčených třetích zemích, a dodržovat tak zásadu vzájemnosti.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Při rozhodování, zda přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, by členské státy a Komise měly mít možnost posoudit všechny relevantní faktory, včetně účinků na kritickou infrastrukturu, technologie, včetně klíčových základních technologií, a vstupů, které jsou zásadní pro bezpečnost nebo zachování veřejného pořádku, a narušení, ztráty nebo zničení, které by měly v členském státě nebo v Unii zásadní dopad. V tomto ohledu by členské státy a Komise měly mít možnost zohlednit, zda zahraničního investora ovládá přímo či nepřímo (např. pomocí významného financování, včetně dotací) vláda třetí země.

(12)  Při rozhodování, zda přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, by členské státy a Komise měly mít možnost posoudit všechny relevantní faktory, včetně účinků na kritickou infrastrukturu, technologie, včetně klíčových základních technologií, a vstupů, které jsou zásadní pro bezpečnost nebo zachování veřejného pořádku, a narušení, ztráty nebo zničení, které by měly v členském státě nebo v Unii zásadní dopad. To by mělo rovněž zahrnovat bezpečnost dodávek potravin, včetně investic do zemědělské půdy a jiných zemědělských aktiv. V tomto ohledu by členské státy a Komise měly zohlednit, zda zahraničního investora ovládá přímo či nepřímo (např. pomocí významného financování, včetně dotací, preferenčního daňového zacházení, záruk či investic prováděných státními fondy atd.) vláda třetí země nebo zda je tento zahraniční investor ve skutečném vlastnictví státu. Pozornost by měla být věnována investicím pocházejícím ze zemí uvedených v závěrech Rady ze dne 5. prosince 2017 o unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, včetně 47 jurisdikcí, které se zavázaly k tomu, že budou řešit nedostatky ve svých daňových systémech. Pozornost by měla být věnována také i investicím státních investičních fondů, které je třeba uvést do souladu s obecně uznávanými zásadami a postupy (GAPP) týkajícími se státních investičních fondů („santiagské zásady“).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Když je přijato rozhodnutí o postupu prověřování, měly by členské státy a Komise věnovat zvláštní pozornost komplexním a umělým daňovým ujednáním, neboť ta mohou být cestou, jak prověřovací systémy obcházet. Je proto rovněž nutné přihlížet k pověsti investora a země původu a tranzitu příslušné investice.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b)  Je třeba věnovat zvláštní pozornost investicím pocházejícím ze zemí označovaných jako daňové ráje, jakož i třetím zemím, které nelegálně chrání finanční aktiva a statky získané v Unii.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12c)  Členské státy a Komise by měly při prověřování přímých zahraničních investic přihlížet k jejich dopadu na strategickou autonomii Unie a jejích členských států a na hodnotový řetězec pro kritické technologie a odvětví.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Je vhodné stanovit základní prvky procesního rámce pro prověřování přímých zahraničních investic členskými státy, aby investoři, Komise a ostatní členské státy pochopili, jak budou takové investice pravděpodobně prověřovány, a aby bylo zajištěno, že tyto investice budou prověřovány transparentně a že nebude docházet k diskriminaci některých třetích zemí. K těmto prvkům by mělo patřit alespoň vytvoření časových rámců pro prověřování a možnost zahraničních investorů využít soudní nápravu rozhodnutí o prověření.

(13)  Je vhodné, aby členské státy stanovily základní prvky procesního rámce pro prověřování přímých zahraničních investic, aby investoři, Komise a ostatní členské státy pochopili, jak budou takové investice pravděpodobně prověřovány, a aby bylo zajištěno, že tyto investice budou prověřovány transparentně a že nebude docházet k diskriminaci některých třetích zemí. K těmto prvkům by mělo patřit alespoň vytvoření časových rámců pro prověřování a možnost zahraničních investorů využít soudní nápravu rozhodnutí o prověření.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Tento rámce pro prověřování přímých zahraničních investic by měl členským státům a Komisi poskytovat flexibilitu, jež je nutná k prověřování přímých zahraničních investic jak před jejich realizací (ex-ante), tak po ní (ex-post).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b)  Členské státy a Komise by měly být schopny posoudit možné účinky zahraničních investic mimo jiné na: kritickou infrastrukturu, včetně energetiky, dopravy, komunikací, sdělovacích prostředků, uchovávání údajů, vesmírné nebo finanční infrastruktury, jakož i citlivých zařízení, kritické technologie, včetně umělé inteligence, robotiky, polovodičů, technologií s aplikacemi potenciálního dvojího užití, kybernetické bezpečnosti, vesmírné nebo jaderné technologie, bezpečnost dodávek kritických vstupů a přístup k citlivým informacím nebo schopnost mít takové informace pod kontrolou.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13c)  Při určování, zda může mít přímá zahraniční investice vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, by členské státy a Komise měly být schopny zohlednit, zda je zahraniční investor přímo nebo nepřímo ovládán či podporován vládou třetí země.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Komise by navíc měla mít možnost z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku prověřovat přímé zahraniční investice, které mohou mít vliv na projekty a programy v zájmu Unie. To by Komisi poskytlo nástroj k ochraně projektů a programů, které slouží Unii jako celku a představují důležitý příspěvek k jejímu hospodářskému růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Měly by sem patřit zejména projekty a programy, které jsou spojeny s podstatným financováním z prostředků EU, nebo ty, které byly zavedeny právními předpisy Unie v souvislosti s kritickou infrastrukturou, kritickými technologiemi nebo kritickými vstupy. Pro větší jasnost by měl být v příloze uveden orientační seznam projektů nebo programů v zájmu Unie, v jejichž souvislosti mohou být přímé zahraniční investice podrobeny prověření ze strany Komise.

(15)  Komise by navíc měla mít možnost z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku prověřovat přímé zahraniční investice, které mohou mít vliv na minulé, stávající a budoucí projekty a programy v zájmu Unie. To by Komisi poskytlo nástroj k ochraně projektů a programů, které slouží Unii jako celku a představují důležitý příspěvek k jejímu hospodářskému růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Měly by sem patřit zejména projekty a programy, které jsou spojeny s podstatným financováním z prostředků EU, nebo ty, které byly zavedeny právními předpisy Unie v souvislosti s kritickou infrastrukturou, kritickými technologiemi nebo kritickými vstupy. Pro větší jasnost by měl být v příloze uveden orientační seznam projektů nebo programů v zájmu Unie, v jejichž souvislosti mohou být přímé zahraniční investice podrobeny prověření ze strany Komise.

Odůvodnění

Projekty a programy, které jsou ve strategickém zájmu Unie, jako ty, jež jsou nebo byly financovány z peněz daňových poplatníků EU v oblasti kritické infrastruktury, musí Komise podle potřeby chránit, a to před jejich začátkem, v jejich průběhu i po jejich skončení.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  V zájmu zjednodušení spolupráce s jinými členskými státy a prověřování přímých zahraničních investic Komisí by členské státy měly Komisi informovat o svých prověřovacích mechanismech a jakékoli jejich změně a měly by podávat pravidelné zprávy o uplatňování svých prověřovacích mechanismů. Z téhož důvodu by členské státy, které nemají prověřovací mechanismus, měly na základě informací, které mají k dispozici, též podávat zprávy o přímých zahraničních investicích, které byly uskutečněny na jejich území.

(17)  V zájmu zjednodušení spolupráce s jinými členskými státy a prověřování přímých zahraničních investic Komisí by členské státy měly Komisi informovat o svých prověřovacích mechanismech a jakékoli jejich změně a měly by podávat pravidelné zprávy o uplatňování svých prověřovacích mechanismů. Z téhož důvodu by členské státy, které nemají prověřovací mechanismus, měly na základě informací, které mají k dispozici, též podávat zprávy o přímých zahraničních investicích, které byly uskutečněny na jejich území, včetně teritoriálních vod.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Za tímto účelem je důležité zajistit minimální míru informací a koordinaci v souvislosti s přímými zahraničními investicemi spadajícími do oblasti působnosti tohoto nařízení ve všech členských státech. Tyto informace by měly členské státy, v nichž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, zpřístupnit na žádost členských států nebo Komise. Příslušné informace zahrnují takové aspekty, jako je vlastnická struktura zahraničního investora a financování plánované nebo uskutečněné investice, včetně informací o dotacích udělených třetími zeměmi, jsou-li k dispozici.

(18)  Za tímto účelem je důležité zajistit dostatečné informace a koordinaci v souvislosti s přímými zahraničními investicemi spadajícími do oblasti působnosti tohoto nařízení ve všech členských státech. Všechny tyto informace by měly členské státy, v nichž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, zpřístupnit na žádost členských států nebo Komise. Příslušné informace zahrnují takové aspekty, jako je vlastnická struktura zahraničního investora a financování plánované nebo uskutečněné investice, včetně informací o dotacích udělených třetími zeměmi, jsou-li k dispozici. Z vykazovaných informací by měly být vyloučeny citlivé informace a Komise by nijak neměla zasahovat do práva každého členského státu citlivé nebo důvěrné informace chránit.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  V souladu s čl. 346 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování EU by neměl být žádný členský stát povinen poskytovat údaje, jejichž zpřístupnění podle jeho názoru odporuje podstatným zájmům jeho bezpečnosti. To platí i v případě, kdy členské státy z důvodu bezpečnosti či veřejného pořádku prověřují přímé zahraniční investice, které by mohly mít vliv na projekty či programy v zájmu Unie. Komise a ostatní členské státy by neměly tyto informace od dotyčného členského státu znovu vyžadovat.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Komunikace a spolupráce na úrovni členských států a Unie by měly posílit zavedením kontaktních míst pro prověřování přímých zahraničních investic v každém členském státě.

(19)  Komunikace a spolupráce na úrovni členských států a Unie by se měly zajistit zavedením kontaktních míst pro prověřování přímých zahraničních investic v každém členském státě, která by měla být koordinována prostřednictvím ústředního kontaktního místa. Členské státy by měly mít možnost navrhovaná kontaktní místa využívat mimo jiné k získávání informací od Komise o konečných investorech a konečných hostitelských zemích přímých zahraničních investic v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Členské státy a Komise by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistily ochranu důvěrných a jiných citlivých informací.

(20)  Členské státy a Komise by měly přijmout veškerá nezbytná opatření a převzít odpovědnost za ochranu důvěrných a jiných citlivých informací.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Toto nařízení se týká nové činnosti Unie zaměřené na kontrolu přímých zahraničních investic. Nadále by se měl zdůrazňovat význam otevřeného investičního prostředí. Toto nařízení rovněž usiluje o dosažení cíle volného pohybu kapitálu mezi členskými státy a třetími zeměmi v největším možném rozsahu.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Nejpozději tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu o jeho uplatňování. Navrhne-li zpráva změnu ustanovení tohoto nařízení, může k ní být případně přiložen legislativní návrh.

(21)  Po vstupu tohoto nařízení v platnost by Komise měla každoročně Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu o jeho uplatňování. Tato zpráva by měla obsahovat relevantní informace o způsobu, jakým členské státy a Komise používají své prověřovací mechanismy. Nejpozději tři roku po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě podrobnou analýzu systému prověřování přímých zahraničních investic a vývoje systémů prověřování přímých zahraničních investic ve třetích zemích, k níž bude případně připojen legislativní návrh.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  „přímými zahraničními investicemi“ investice jakékoli povahy, které provádí zahraniční investor a které slouží k tomu, aby vytvořily nebo udržely dlouhodobé a přímé vztahy mezi zahraničním investorem a podnikatelem nebo podnikem, kterému je kapitál určen za účelem výkonu ekonomické činnosti v členském státě, včetně investic, které umožňují skutečnou účast na řízení nebo kontrole společnosti vykonávající ekonomickou činnost;

1.  „přímými zahraničními investicemi“ investice jakékoli povahy, které provádí zahraniční investor a které slouží k tomu, aby vytvořily nebo udržely dlouhodobé a přímé vztahy mezi zahraničním investorem a podnikatelem nebo podnikem, kterému je kapitál určen za účelem výkonu ekonomické činnosti na území členského státu nebo v jeho výlučné ekonomické zóně, včetně investic, které umožňují skutečnou účast na řízení nebo kontrole společnosti vykonávající ekonomickou činnost;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  „zahraničním investorem“ fyzická osoba ze třetí země nebo podnik ze třetí země, které mají v úmyslu uskutečnit či uskutečnily přímou zahraniční investici;

2.  „zahraničním investorem“ fyzická osoba nebo podnik ze třetí země či fyzická osoba nebo podnik registrovaný v členském státě, který je přímo či nepřímo ovládán nebo má napojení na fyzickou osobu či podnik ze třetí země, které mají v úmyslu uskutečnit či uskutečnily přímou zahraniční investici v Unii;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy mohou udržovat, měnit nebo přijímat mechanismy k prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku za podmínek a v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

1.  Členské státy udržují, mění nebo přijímají mechanismy k prověřování přímých zahraničních investic na svém vlastním území. Prověřování lze uskutečnit tehdy, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti nebo k udržení veřejného pořádku, a provádí se především na základě podmínek stanovených v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise může z důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku prověřovat přímé zahraniční investice, které by mohly mít vliv na projekty či programy v zájmu Unie.

2.  Kromě členských států prověřuje i Komise z důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku přímé zahraniční investice, které by mohly mít vliv na projekty či programy v zájmu Unie.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  K projektům či programům v zájmu Unie patří zejména ty, které jsou spojeny s financováním z prostředků EU v podstatné výši nebo s významným podílem, nebo ty, na které se vztahují právní předpisy Unie týkající se kritické infrastruktury, kritických technologií nebo kritických vstupů. V příloze 1 je uveden orientační seznam projektů či programů v zájmu Unie.

3.  K projektům či programům v zájmu Unie patří zejména ty, které jsou nebo byly spojeny s financováním z prostředků EU v podstatné výši nebo s významným podílem, nebo ty, na které se vztahují právní předpisy Unie týkající se kritické infrastruktury, kritických technologií nebo kritických vstupů. V příloze 1 je uveden orientační seznam projektů či programů v zájmu Unie.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Faktory, které lze vzít v úvahu při prověřování

Faktory, které je třeba vzít v úvahu při prověřování

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku mohou členské státy a Komise zvážit potenciální účinky mimo jiné na:

Při prověřování přímých zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku zváží členské státy a Komise přímé i nepřímé potenciální účinky mimo jiné na:

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  kritickou infrastrukturu, včetně energetiky, dopravy, komunikací, uchovávání údajů, vesmírné nebo finanční infrastruktury, jakož i citlivých zařízení,

-  kritickou infrastrukturu, včetně energetiky, dodávek vody, dopravy, komunikací, sdělovacích prostředků, zdravotnických služeb, vzdělávání, základního výzkumu, uchovávání údajů, vesmírné nebo finanční infrastruktury, jakož i citlivých zařízení,

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-  akvizice majetku, které by mohly mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  kritické technologie, včetně umělé inteligence, robotiky, polovodičů, technologií s aplikacemi potenciálního dvojího užití, kybernetické bezpečnosti, vesmírné nebo jaderné technologie,

-  kritické technologie, včetně umělé inteligence, robotiky, polovodičů, pokročilých materiálů, kritických surovin, nanotechnologií, biotechnologií, lékařských technologií, technologií s aplikacemi potenciálního dvojího užití, kybernetické bezpečnosti, vesmírné nebo jaderné technologie, jakož i technologie vyvinuté při využívání veřejné dopravy;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  bezpečnost dodávek kritických vstupů, nebo

-  strategickou autonomii Unie, členských států a hodnotového řetězce kritických technologií a odvětví a na zabezpečení dodávek kritických vstupů, zabezpečení dodávek potravin, včetně zemědělské půdy a jiných zemědělských aktiv,

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy a Komise by při prověřování zahraničních přímých investic měly rovněž uvážit, zda mají evropští investoři podobné investiční možnosti v dotčených třetích zemích, a zohlednit při tom strukturu nejméně rozvinutých zemí (zásada vzájemnosti).

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při určování toho, zda přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, mohou členské státy a Komise vzít v úvahu, zda je zahraniční investor ovládán vládou třetí země, a to i formou významného financování.

Při určování toho, zda přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, vezmou členské státy a Komise v úvahu, zda je zahraniční investor přímo či nepřímo ovládán vládou třetí země, a to i formou významného financování, a také mezinárodní charakter zahraničního investora, zejména jeho praktiky související s vyhýbáním se daňovým povinnostem, agresivním daňovým plánováním a systematickým přemísťováním výroby.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou udržovat, měnit nebo přijímat opatření nezbytná k prevenci obcházení prověřovacích mechanismů a rozhodnutí o prověření.

Členské státy udržují, mění nebo přijímají opatření nezbytná k prevenci obcházení prověřovacích mechanismů a rozhodnutí o prověření, a to i v souvislosti se situacemi, kdy je podnik sice registrován v členském státě, ale ve skutečnosti je ovládán nebo vlastněn státními příslušníky třetí země.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Opatření, na něž odkazuje první odstavec, zahrnují statistiky přímých investic odrážející skutečné investice, které jsou sestavovány v souladu se zásadami OECD a MMF tak, aby vylučovaly finanční toky platební bilance.

Odůvodnění

Statistiky přímých zahraničních investic často namísto skutečných investic zaznamenávají peněžní toky mezi domácími a zahraničními součástmi nadnárodních konglomerátů a mezinárodní akvizice společností. K „protékání“ investic dochází například tehdy, když dceřiný podnik zahraničního konglomerátu použije kapitál, který obdržel jako přímou investici, na uskutečnění dalších investic v zahraničí, čímž se posílí příchozí a odchozí toky přímých investic.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi o jakémkoli pokusu investorů obejít prověřovací mechanismy a rozhodnutí o prověření.

Odůvodnění

Pokusí-li se zahraniční investor obejít prověřovací mechanismy, a tím i právní předpisy členského státu a EU, způsobuje tím riziko pro tento členský stát a případně i pro další členské státy. Je tedy logické, že by o takovém riziku měly být uvědoměny i ostatní členské státy.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Prověřovací mechanismy členských států musí být transparentní a nesmí dopustit diskriminaci mezi třetími zeměmi. Členské státy zejména stanoví okolnosti, které prověřování vyvolají, důvody pro prověřování a použitelná podrobná procesní pravidla.

1.  Prověřovací mechanismy členských států musí být transparentní a nediskriminační. Členské státy zejména stanoví okolnosti, které prověřování vyvolají, důvody pro prověřování a použitelná procesní pravidla.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Důvěrné informace, včetně obchodně citlivých informací, zpřístupněné dotčenými zahraničními investory a dotčeným podnikem jsou chráněné.

3.  Členské státy při postupech prověřování zaručí naprostou důvěrnost informací, včetně obchodně citlivých informací a obchodních tajemství zpřístupněných zahraničními investory a dotčeným podnikem.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Dotčení zahraniční investoři a dotčené podniky mají mít možnost požádat o soudní nápravu proti rozhodnutím o prověření vydaným vnitrostátními orgány.

4.  Dotčení zahraniční investoři a dotčené podniky mají mít možnost požádat o soudní nápravu proti rozhodnutím o prověření vydaným vnitrostátními orgány, pokud tento krok není v rozporu s podstatnými bezpečnostními zájmy členského státu.

Odůvodnění

Ačkoli právo na soudní nápravu je jedním ze základních zásad právního státu v Evropě, může být za určitých okolností omezeno, pokud by odporovalo národním bezpečnostním zájmům, zejména jestliže nejvyšší výkonný orgán v zemi vydal rozhodnutí o prověření.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise vyvíjí a sdílí prověřovací mechanismus založený na „osvědčených postupech“, který by mohly členské státy přijmout, například pokud žádný takový mechanismus právě nemají. Členské státy mohou při vytváření svých mechanismů prověřování využívat služeb Útvaru na podporu strukturálních reforem Evropské komise.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy, které mají prověřovací mechanismy, předkládají Komisi výroční zprávu o jejich uplatňování. Zpráva za každé vykazované období obsahuje zejména informace o:

2.  Členské státy předkládají Komisi výroční zprávu o jejich uplatňování. Zpráva za každé vykazované období obsahuje zejména informace o:

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V souladu s čl. 346 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování EU není žádný členský stát povinen poskytovat údaje, jejichž zpřístupnění podle jeho názoru odporuje podstatným zájmům jeho bezpečnosti.

Odůvodnění

Některé informace týkající se prověřování mohou být oprávněně utajovány v zájmu národní bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy, které nemají prověřovací mechanismy, předloží Komisi výroční zprávu o přímých zahraničních investicích, které byly uskutečněny na jejich území, na základě informací, které mají k dispozici.

vypouští se

Odůvodnění

Členské státy by měly zachovávat mechanismy prověřování.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise zveřejní výroční zprávu, která shrnuje informace o uplatňování prověřovacích mechanismů získané z výročních zpráv členských států; při vypracovávání této zprávy dbá na důvěrnost citlivých informací.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Domnívá-li se členský stát, že přímá zahraniční investice plánovaná nebo uskutečněná v jiném členském státě může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, může členskému státu, kde je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, poskytnout připomínky. Připomínky se souběžně postoupí Komisi.

2.  Domnívá-li se členský stát, že přímá zahraniční investice plánovaná nebo uskutečněná v jiném členském státě může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, poskytne členskému státu, kde je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, připomínky. Připomínky se souběžně postoupí Komisi.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek v jednom nebo více členských státech, může vydat stanovisko určené členském státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna. Komise může vydat stanovisko bez ohledu na to, zda ostatní členské státy poskytly připomínky.

3.  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek v jednom nebo více členských státech, vydá stanovisko určené členskému státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna. Komise vydá stanovisko bez ohledu na to, zda ostatní členské státy poskytly připomínky.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise nebo členský stát, který se důvodně domnívá, že přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, mohou požádat členský stát, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, o jakékoli informace nezbytné k poskytnutí připomínek ve smyslu odstavce 2 nebo k vydání stanoviska ve smyslu odstavce 3.

4.  Na žádost Komise nebo členského státu, který se důvodně domnívá, že přímá zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, poskytne členský stát, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, příslušné informace nezbytné k poskytnutí připomínek ve smyslu odstavce 2 nebo k vydání stanoviska ve smyslu odstavce 3. Kromě toho Komise může požádat, aby se záležitost projednala v ústředním prověřovacím místě.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Připomínky podle odstavce 2 nebo stanoviska podle odstavce 3 se adresují členskému státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, v přiměřené lhůtě a v každém případě nejpozději 25 pracovních dnů po obdržení informací ve smyslu odstavců 1 nebo 4. V případech, kdy stanovisko Komise následuje po připomínkách jiných členských států, má Komise na jeho vydání dalších 25 pracovních dnů.

5.  Připomínky podle odstavce 2 nebo stanoviska podle odstavce 3 se neprodleně adresují členskému státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, v každém případě nejpozději 25 pracovních dnů po obdržení informací ve smyslu odstavců 1 nebo 4. V případech, kdy stanovisko Komise následuje po připomínkách jiných členských států, má Komise na jeho vydání dalších 25 pracovních dnů.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku vliv na projekty či programy v zájmu Unie, může vydat stanovisko určené členském státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna.

1.  Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku vliv na projekty či programy v zájmu Unie, vydá stanovisko určené členskému státu, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise může členský stát, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, požádat o jakékoli informace nezbytné k vydání stanoviska podle odstavce 1.

2.  Členský stát, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, vydá na žádost Komise příslušné informace podle odstavce 10.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise adresuje své stanovisko dotčenému členskému státu v přiměřené lhůtě a v každém případě nejpozději 25 pracovních dnů po přijetí informací, o které požádala podle odstavce 2. Pokud má členský stát prověřovací mechanismus podle čl. 3 odst. 1 a Komise obdržela informace o prověřovaných přímých zahraničních investicích podle čl. 8 odst. 1, stanovisko se doručí nejpozději 25 pracovních dnů od obdržení takových informací. Pokud jsou k vydání stanoviska potřebné dodatečné informace, lhůta 25 dnů započne ode dne obdržení těchto dodatečných informací.

3.  Komise neprodleně adresuje své stanovisko dotčenému členskému státu a v každém případě nejpozději 25 pracovních dnů po přijetí informací, o které požádala podle odstavce 2. Pokud Komise obdržela informace o prověřovaných přímých zahraničních investicích podle čl. 8 odst. 1, vydá stanovisko nejpozději 25 pracovních dnů od obdržení takových informací. Pokud jsou k vydání stanoviska potřebné dodatečné informace, lhůta 25 dnů započne ode dne obdržení těchto dodatečných informací.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby informace, o které Komise a další členské státy požádaly podle čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2, byly Komisi a dožadujícím členským státům zpřístupněny bez zbytečného prodlení.

1.  Členské státy zajistí, aby informace, o které Komise a další členské státy požádaly podle čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2, byly Komisi a dožadujícím členským státům zpřístupněny bez neodůvodněného prodlení.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vlastnickou strukturu zahraničního investora a podniku, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, včetně informací o vrcholovém kontrolním akcionáři či akcionářích;

a)  úplnou vlastnickou strukturu zahraničního investora a podniku, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla uskutečněna, včetně informací o skutečných vlastnících;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Informace obdržené v důsledku uplatňování tohoto nařízení se použijí pouze k účelům, ke kterým byly vyžádány.

1.  Informace obdržené v důsledku uplatňování tohoto nařízení se použijí pouze k účelům, ke kterým byly vyžádány, aniž by to vedlo k vyzrazení obchodního, průmyslového či profesního tajemství nebo obchodního postupu, ani pokud by se jednalo o informace, jejichž zveřejnění by odporovalo veřejnému pořádku.

Odůvodnění

Toto nařízení mimo jiné požaduje, aby probíhala spolupráce, jejíchž součástí je i výměna informací. Tento pozměňovací návrh řeší problematiku informací, které mají z obchodních a profesních důvodů důvěrnou povahu.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy a Komise zajistí ochranu důvěrných informací získaných při uplatňování tohoto nařízení.

2.  Členské státy a Komise zajistí nejvyšší stupeň důvěrnosti a ochrany citlivých informací získaných od zahraničních investorů a příslušného podniku či jimi poskytnutých, včetně obchodních tajemství podle směrnice (EU) 2016/9431a. Členské státy a Komise zajistí při provádění kontrol ochranu obchodního tajemství.

 

______________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním (Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí kontaktní místo pro prověřování přímých zahraničních investic (dále jen „kontaktní místo pro prověřování PZI“) pro účely prověřování přímých zahraničních investic. Komise a ostatní členské státy zapojí tato kontaktní místa pro prověřování PZI do všech otázek souvisejících s uplatňováním tohoto nařízení.

Každý členský stát určí kontaktní místo pro prověřování přímých zahraničních investic (dále jen „kontaktní místo pro prověřování PZI“) pro účely prověřování přímých zahraničních investic. Komise poskytne ústřední prověřovací místo, jehož prostřednictvím budou moci členské státy úzce spolupracovat. Komise a ostatní členské státy zapojí tato kontaktní místa pro prověřování PZI do všech otázek souvisejících s uplatňováním tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost vyhodnotí Komise jeho uplatňování a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Členské státy se do tohoto procesu zapojí a poskytnou Komisi informace nezbytné pro vypracování uvedené zprávy.

1.  Každoročně po ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] podává Komise každoročně Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení obsahující relevantní informace o činnosti členských států a fungování prověřovacích mechanismů Komise. Nejpozději ... [datum tří let po vstupu tohoto nařízení v platnost] podá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující podrobnou analýzu systému prověřování přímých zahraničních investic v Evropě a vývoje systémů prověřování přímých zahraničních investic ve třetích zemích, k níž bude případně připojen legislativní návrh.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Příloha – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Evropský program rozvoje obranného průmyslu:

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne..., kterým se zřizuje Evropský program rozvoje obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU, Úř. věst. L ... (COM(2017)0294).

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Příloha – odrážka 6 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Evropský obranný fond;

 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Vznik Evropského obranného fondu (COM)2017) 0295).

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Příloha – odrážka 6 c (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Stálá strukturovaná spolupráce (PESCO):

 

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315 ze dne 11. prosince 2017, kterým se zřizuje stálá strukturovaná spolupráce a stanoví seznam zúčastněných členských států; Úř. věst. L 331, 14.12.2017, s. 57

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Příloha – odrážka 6 d (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Evropský fond pro strategické investice:

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013;

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství;

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení rámce pro kontrolu přímých zahraničních investic do Evropské unie

Referenční údaje

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

26.10.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

26.10.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Roberts Zīle

5.10.2017

Projednání ve výboru

25.1.2018

20.3.2018

 

 

Datum přijetí

27.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

8

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Matt Carthy, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Maydell, Ana Miranda, Luigi Morgano, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Carlos Iturgaiz, Arndt Kohn, Peter Liese

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

38

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Peter Liese, Ivana Maletić, Thomas Mann, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Paul Tang

VERTS/ALE

Ana Miranda, Molly Scott Cato

8

-

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Matt Carthy

NI

Sotirios Zarianopoulos

S&D

Alfred Sant

4

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zřízení rámce pro kontrolu přímých zahraničních investic do Evropské unie

Referenční údaje

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Datum předložení EP

13.9.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

26.10.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

26.10.2017

ECON

26.10.2017

ITRE

26.10.2017

JURI

26.10.2017

 

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

9.10.2017

LIBE

16.10.2017

 

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

18.1.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Franck Proust

11.10.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

22.11.2017

22.3.2018

24.4.2018

 

Datum přijetí

28.5.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Reinhard Bütikofer

Datum předložení

5.6.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Danilo Oscar Lancini, Franz Obermayr

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer

7

-

ECR

Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 19. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí