BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union

4.6.2018 - (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)) - ***I

Udvalget om International Handel
Ordfører: Franck Proust
Ordfører for udtalelse (*):
Reinhard Bütikofer, Udvalget om Industri, Forskning og Energi
(*)  Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54


Procedure : 2017/0224(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0198/2018
Indgivne tekster :
A8-0198/2018
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0487),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk.2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0309/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udenrigsudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0198/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Henvisning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  der henviser til EU-Domstolens udtalelse 2/2015 af 16. maj 2017 1a.

 

_________________

 

1a EU-Domstolens udtalelse 2/2015 af 16. maj 2017 (EUT C 239 af 24.7.2017, s. 3).

Begrundelse

Det bør i lyset af den nyeste retspraksis præciseres, at porteføljeinvesteringer ikke kan være omfattet af forordningen.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Udenlandske direkte investeringer bidrager til Unionens vækst ved at fremme konkurrenceevnen, skabe arbejdspladser og stordriftsfordele, tilføre kapital, teknologi, innovation og ekspertise og ved åbne for nye EU-eksportmarkeder. De støtter målene i Kommissionens investeringsplan for Europa og bidrager til andre EU-projekter og -programmer.

(1)  Udenlandske direkte investeringer bidrager til Unionens vækst ved at fremme konkurrenceevnen, skabe arbejdspladser og stordriftsfordele, tilføre kapital, teknologi, innovation og ekspertise og ved åbne for nye EU-eksportmarkeder. De støtter målene i investeringsplanen for Europa og bidrager til andre EU-projekter og -programmer.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Unionen og dens medlemsstater har et åbent investeringsmiljø, som er nedfældet i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") og indgår i de internationale forpligtelser, som Unionen og dens medlemsstater har indgået med hensyn til udenlandske direkte investeringer.

(2)  Unionen og dens medlemsstater har et åbent investeringsmiljø, som er nedfældet i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"), er i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og indgår i de internationale forpligtelser, som Unionen og dens medlemsstater har indgået med hensyn til udenlandske direkte investeringer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  I henhold til de internationale forpligtelser inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling og handels- og investeringsaftaler indgået med tredjelande kan Unionen og medlemsstaterne på visse betingelser vedtage restriktive foranstaltninger vedrørende udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

(3)  I henhold til de internationale forpligtelser inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling og handels- og investeringsaftaler indgået med tredjelande kan Unionen og medlemsstaterne på visse betingelser vedtage foranstaltninger, der begrænser markedsadgangen vedrørende udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Flere medlemsstater har indført foranstaltninger, i henhold til hvilke de kan begrænse frie kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne og tredjelande af hensyn til den offentlige sikkerhed eller den offentlige orden. Disse foranstaltninger afspejler medlemsstaternes målsætninger og bekymringer med hensyn til udenlandske direkte investeringer og resulterer i en række forskellige foranstaltninger, hvad angår omfang og procedure. Andre medlemsstater har ikke indført sådanne mekanismer.

(4)  Flere medlemsstater har indført foranstaltninger, som gør det muligt for dem at begrænse frie kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstater og tredjelande af hensyn til den offentlige sikkerhed eller den offentlige orden. Disse foranstaltninger afspejler medlemsstaternes målsætninger og bekymringer med hensyn til udenlandske direkte investeringer og resulterer i en række forskellige og ikke koordinerede foranstaltninger, hvad angår deres omfang og procedure. Medlemsstater, der ikke har indført sådanne mekanismer kan fastsætte deres egne baseret på funktionen af, erfaringerne med og den bedste praksis for de nationale mekanismer, der allerede er indført.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Der findes i øjeblikket ikke et overordnet regelsæt på EU-plan for screening af udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

(5)  Der findes i øjeblikket ikke et overordnet regelsæt på EU-plan for screening af udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, hvorimod Unionens største handelspartnere, herunder G7-landene, har udarbejdet sådanne regelsæt ved at anvende forskellige former for screeningmekanismer med en varierende grad af gennemsigtighed, begrænsninger og forudsigelighed.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det er vigtigt at skabe retssikkerhed og at sikre koordination og samarbejde på EU-plan ved at opstille et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Dette berører ikke medlemsstaternes eneansvar for den nationale sikkerhed.

(7)  Denne forordning bør give retssikkerhed for medlemsstaternes screeningmekanismer og sikre koordination og samarbejde på EU-plan ved at opstille et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Dette berører ikke medlemsstaternes eneansvar for den nationale sikkerhed. Kommissionens overvågning af screeningsystemerne i tredjelande bør også give retssikkerhed.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Hensigten med regelsættet for screening af udenlandske direkte investeringer er at give medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for på koordineret vis at imødegå risici for sikkerheden og den offentlige orden og tilpasse sig skiftende omstændigheder, samtidig med, at medlemsstaterne bevarer den nødvendige fleksibilitet til at screene udenlandske direkte investeringer af hensyn til deres individuelle situationer og nationale omstændigheder.

(8)  Hensigten med regelsættet for screening af udenlandske direkte investeringer er at forsyne medlemsstaterne og Kommissionen med de nødvendige retlige, menneskelige og finansielle ressourcer, så de på koordineret vis kan imødegå risici for sikkerheden og den offentlige orden og tilpasse sig skiftende omstændigheder, samtidig med, at medlemsstaterne bevarer den nødvendige fleksibilitet til at screene udenlandske direkte investeringer af hensyn til deres individuelle situationer og nationale omstændigheder samt "gyldne aktier" og "gyldne beføjelser".

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Regelsættet bør omfatte en bred vifte af investeringer, der etablerer eller opretholder varige og direkte forbindelser mellem investorer fra tredjelande og virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet i medlemsstaterne.

(9)  Denne forordning bør omfatte en bred vifte af investeringer, herunder direkte investeringer, der kontrolleres af udenlandske regeringer, uanset deres omfang eller deltagelsestærskler, der etablerer eller opretholder varige direkte eller indirekte forbindelser mellem en udenlandsk investor, uanset om denne investor er den endelige investor eller ej, og virksomheder, der udfører en økonomisk aktivitet på en medlemsstats område, i dens eksklusive økonomiske zone erklæret i henhold til De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS) eller på dens kontinentalsokkel.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Medlemsstaterne bør have mulighed for at træffe alle nødvendige foranstaltninger, i overensstemmelse med EU-lovgivningen, til at forebygge omgåelse af deres screeningmekanismer og -afgørelser for at beskytte sikkerheden og den offentlige orden. Dette bør gælde investeringer i Unionen, som foretages ved hjælp af kunstige strukturer, der ikke afspejler den økonomiske virkelighed og omgår screeningmekanismerne og -afgørelserne, når investoren i sidste ende er ejet eller kontrolleret af en fysisk person eller en virksomhed i et tredjeland. Dette berører ikke den frie etableringsret og kapitalens frie bevægelighed, der er nedfældet i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(10)  Medlemsstaterne bør i overensstemmelse med EU-lovgivningen bevare, ændre, styrke eller træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at afdække og forebygge omgåelse af deres screeningmekanismer og -afgørelser for at beskytte sikkerheden og den offentlige orden. Dette bør gælde investeringer i Unionen, som foretages ved hjælp af kunstige strukturer, der ikke afspejler den økonomiske virkelighed og omgår screeningmekanismerne og -afgørelserne, herunder når ejerskabsstrukturer eller andre vigtige kendetegn ved investoren har ændret sig væsentligt, når investoren fungerer som mellemmand, eller når virksomheden i sidste ende er ejet eller kontrolleret af en fysisk person eller en virksomhed i et tredjeland. Medlemsstaterne bør underrette Kommissionen om enhver foranstaltning, de har truffet, for at forhindre omgåelse. Dette berører ikke den frie etableringsret og kapitalens frie bevægelighed, der er nedfældet i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Inden for rammerne af denne forordning bør Kommissionen og medlemsstaterne fremme samarbejdet med og engagementet hos tredjelande gennem handels- og investeringsaftaler og i internationale fora om anvendelsen af screeningprocedurer.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at vejlede medlemsstaterne og Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af forordningen bør der fastsættes en ikkeudtømmende liste over faktorer, der kan tages i betragtning, når en udenlandsk direkte investering screenes af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Denne liste vil også skabe større gennemsigtighed i screeningsprocessen for investorer, der overvejer at foretage eller har foretaget udenlandske direkte investeringer i Unionen. Denne liste over faktorer, der kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden bør forblive ikkeudtømmende.

(11)  For at vejlede medlemsstaterne og Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af forordningen bør der fastsættes en ikkeudtømmende liste over faktorer, der kan tages i betragtning, når udenlandske direkte investeringer screenes af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Denne liste vil også skabe større gennemsigtighed i screeningsprocessen for investorer, der overvejer at foretage eller har foretaget udenlandske direkte investeringer i Unionen. Denne liste over faktorer, der kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, bør forblive ikkeudtømmende.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Ved afgørelsen af, hvorvidt en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, bør medlemsstaterne og Kommissionen overveje alle relevante faktorer, bl.a. virkningerne på kritiske infrastrukturer, teknologier, herunder vigtige støtteteknologier, og råvarer, der har afgørende betydning for sikkerheden eller for opretholdelsen af den offentlige orden, og de betydelige konsekvenser, som en afbrydelse eller forstyrrelse heraf vil få i medlemsstaten eller i Unionen. I denne forbindelse bør medlemsstaterne og Kommissionen også kunne tage hensyn til, om en udenlandsk investor kontrolleres direkte eller indirekte (f.eks. gennem betydelig finansiering og subsidier) af et tredjelands regering.

(12)  Ved afgørelsen af, hvorvidt en udenlandsk investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, bør medlemsstaterne og Kommissionen navnlig tage højde for, om der foreligger en risiko for forstyrrelse, afbrydelse, tab eller ødelæggelse af forsyninger, som kan få konsekvenser i en medlemsstat eller i Unionen, om en udenlandske investor kontrolleres direkte eller indirekte af regeringen i et tredjeland, eller om investeringen kontrolleres af en udenlandsk regering, om den udenlandske investering er del af et statsstyret projekt eller program eller del af en økonomisk industriel eller politisk strategi, der udføres af et tredjeland med det formål at købe eller overføre centrale støtteteknologier eller viden, eller om den er til støtte for strategiske nationale interesser. Der bør også tages højde for dette i tilfælde, hvor investoren allerede har været involveret i investeringsprojekter, som har påvirket sikkerheden eller den offentlige orden i en medlemsstat.

 

Medlemsstaterne og Kommissionen kan også af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden overveje den potentielle indvirkning på bl.a. kritiske og strategiske infrastrukturer, kritiske og strategiske teknologier, Unionens strategiske autonomi, adgang til følsomme oplysninger eller personoplysninger om unionsborgere, mediepluralisme og mediernes uafhængighed, tjenesteydelser af almen interesse og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Ved vurderingen af, hvorvidt en udenlandsk investering kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, kan medlemsstaterne og Kommissionen også tage hensyn til den sammenhæng og de omstændigheder, i forbindelse med hvilke investeringen bliver foretaget eller er blevet foretaget, bl.a. om investeringen kan føre til en monopolistisk struktur, og om markedet i den udenlandske investors hjemland er åbent, begrænset eller lukket, om der findes gensidighed og lige konkurrencevilkår, og om der er risiko for at overtræde internationale menneskerettighedsinstrumenter eller centrale ILO-standarder. Undersøgelsen bør gennemføres på grundlag af de bedste tilgængelige oplysninger, som bør være nøjagtige, fuldstændige og pålidelige.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b)  Medlemsstaterne kan give økonomiske aktører, civilsamfundsorganisationer eller arbejdsmarkedsparter såsom fagforeninger mulighed for at anmode medlemsstaterne om at overveje at aktivere screeningen, uden at dette berører de forskellige systemer, der giver mulighed for større proceduremæssig inddragelse.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12c)  Når økonomiske aktører, civilsamfundsorganisationer eller arbejdsmarkedsparter såsom fagforeninger har relevante oplysninger eller væsentlige og behørigt begrundede betænkeligheder vedrørende en direkte udenlandsk investering, som vil kunne påvirke projekter eller programmer, der er af interesse for Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, bør det være muligt at forelægge Kommissionen disse oplysninger. Kommissionen kan tage behørigt hensyn til disse oplysninger, når den afgiver en udtalelse.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Der bør fastlægges en række væsentlige elementer i de proceduremæssige regler for medlemsstaternes screening af udenlandske direkte investeringer, således at investorerne, Kommissionen og de øvrige medlemsstater kan få bedre indblik i, hvordan investeringerne vil kunne blive screenet, og sikre, at disse investeringer screenes på en gennemsigtig måde, og at der ikke er nogen forskelsbehandling af forskellige tredjelande. Elementerne bør som minimum omfatte fastlæggelsen af tidsfrister for screeningen og give udenlandske investorer mulighed for at søge domstolsprøvelse af screeningafgørelserne.

(13)  Der bør fastlægges en række væsentlige elementer i de proceduremæssige regler for medlemsstaternes screening af udenlandske direkte investeringer, således at investorerne, Kommissionen og de øvrige medlemsstater kan få bedre indblik i, hvordan investeringerne vil kunne blive screenet på en gennemsigtig måde, og at der ikke er nogen forskelsbehandling af forskellige tredjelande. Elementerne bør som minimum omfatte fastlæggelsen af tidsfrister for screeningen og give udenlandske investorer mulighed for at søge domstolsprøvelse af screeningafgørelserne ved medlemsstaternes myndigheder og domstole i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Der bør etableres en mekanisme, der giver medlemsstaterne mulighed for at samarbejde og bistå hinanden, når en udenlandsk direkte investering i en medlemsstat kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i en anden medlemsstat. Medlemsstaterne skal kunne sende bemærkninger til en medlemsstat, på hvis område en investering er planlagt eller gennemført, uanset om de medlemsstater, der fremsætter bemærkninger, eller de medlemsstater, på hvis område investeringen er planlagt eller gennemført, har en screeningmekanisme eller er i færd med at screene investeringen. Medlemsstaternes bemærkninger bør også sendes til Kommissionen. Kommissionen bør også have mulighed for, hvis det er relevant, at afgive en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område investeringen er planlagt eller er gennemført, uanset om denne medlemsstat opretholder en screeningmekanisme eller er i færd med at screene investeringen, og uanset om andre medlemsstater har fremsat bemærkninger.

(14)  Der bør etableres en mekanisme, der giver medlemsstaterne mulighed for at samarbejde og bistå hinanden, når en udenlandsk direkte investering i en medlemsstat kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i en anden medlemsstat. Medlemsstaterne skal kunne sende bemærkninger til en medlemsstat, på hvis område en investering er planlagt eller gennemført, uanset om de medlemsstater, der fremsætter bemærkninger, eller de medlemsstater, på hvis område investeringen er planlagt eller gennemført, har en screeningmekanisme eller er i færd med at screene investeringen. Disse bemærkninger bør også fremsendes samtidigt til alle øvrige medlemsstater og Kommissionen, som herefter bør have mulighed for at afgive en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område investeringen er planlagt eller er gennemført, uanset om denne medlemsstat opretholder en screeningmekanisme eller er i færd med at screene investeringen. Denne udtalelse bør fremsendes samtidigt til alle øvrige medlemsstater og bør offentliggøres. En medlemsstat bør have mulighed for at anmode Kommissionen om en udtalelse eller anmode andre medlemsstater om bemærkninger vedrørende en udenlandsk direkte investering, der finder sted på dens område.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Desuden bør Kommissionen have mulighed for at screene udenlandske direkte investeringer, der kan påvirke projekter eller programmer af Unionens interesser af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Derved vil Kommissionen få et redskab til at beskytte projekter og programmer, som er til gavn for Unionen som helhed og udgør et vigtigt bidrag til økonomisk vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne. Dette omfatter især projekter og programmer, der involverer væsentlig EU-støtte, eller som er etableret ved EU's lovgivning om kritiske infrastrukturer, kritiske teknologier eller kritiske råvarer. For at skabe større klarhed bør der i bilaget til forordningen medtages en vejledende liste over projekter eller programmer af interesse for Unionen, i forbindelse med hvilke de udenlandske direkte investeringer kan gøres til genstand for screening.

(15)  Desuden bør Kommissionen screene udenlandske direkte investeringer, der kan påvirke projekter eller programmer af Unionens interesser af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Derved vil Kommissionen få et redskab til at beskytte projekter og programmer, som er til gavn for Unionen som helhed og udgør et vigtigt bidrag til økonomisk vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne. Dette omfatter især projekter og programmer, der involverer væsentlig EU-støtte, eller som er etableret ved EU's lovgivning om kritiske og strategiske infrastrukturer, kritiske og strategiske teknologier og kritiske og strategiske råvarer. For at skabe større klarhed bør der i bilaget til forordningen medtages en ikkeudtømmende liste over projekter og programmer af interesse for Unionen, i forbindelse med hvilke de udenlandske direkte investeringer kan gøres til genstand for screening. Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ajourføre en sådan liste.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  For at fremme dialogen mellem Unionens institutioner bør det være muligt for det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet at opfordre Kommissionen til at afgive en udtalelse om en udenlandsk direkte investering, der er planlagt eller gennemført i en medlemsstat. Kommissionen bør informere Europa-Parlamentet om sine handlinger efter modtagelsen af denne anmodning.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, bør Kommissionen have mulighed for at afgive en udtalelse til de medlemsstater, på hvis område en sådan investering er planlagt eller gennemført inden for en rimelig frist. Medlemsstaterne bør i videst muligt omfang tage hensyn til Kommissionens udtalelse og, hvis udtalelsen ikke følges, gøre rede herfor over for Kommissionen, i henhold til pligten til loyalt samarbejde i artikel 4, stk. 3, i TEU. Kommissionen bør også have mulighed for at anmode disse medlemsstater om de oplysninger, der er nødvendige med henblik på screeningen af disse investeringer.

(16)  Hvis Kommissionen eller en eller flere medlemsstater finder, at en udenlandsk investering vil kunne påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, bør Kommissionen afgive en udtalelse til de medlemsstater, på hvis område en sådan investering er planlagt eller gennemført inden for en rimelig frist, og disse medlemsstater bør have mulighed for at fremsætte bemærkninger til de medlemsstater, på hvis område en sådan investering er planlagt eller gennemført. Udtalelsen, som ikke bør offentliggøres, bør fremsendes samtidigt til de øvrige medlemsstater. Medlemsstaterne bør i videst muligt omfang tage hensyn til Kommissionens udtalelse og, hvis udtalelsen ikke følges, gøre skriftligt rede herfor over for Kommissionen og de relevante medlemsstater, i henhold til pligten til loyalt samarbejde i artikel 4, stk. 3, i TEU. Kommissionen bør også have mulighed for at anmode disse medlemsstater om de oplysninger, der er nødvendige med henblik på screeningen af disse investeringer. En medlemsstat bør have mulighed for at anmode Kommissionen om en udtalelse eller anmode andre medlemsstater om bemærkninger vedrørende en udenlandsk direkte investering, der finder sted på dens område.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Såfremt mindst en tredjedel af medlemsstaterne mener, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke deres sikkerhed eller den offentlige orden, eller mindst en tredjedel af medlemsstaterne og Kommissionen mener, at projekter eller programmer af interesse for Unionen påvirkes for så vidt angår sikkerheden og den offentlige orden, bør medlemsstaterne i videst muligt omfang tage hensyn til Kommissionens udtalelse og de øvrige medlemsstaters bemærkninger og gøre skriftligt rede herfor over for Kommissionen og de relevante medlemsstater. Såfremt disse bemærkninger eller udtalelser ikke følges, bør Kommissionen søge at fremme dialogen mellem medlemsstaterne, der har fremsat bemærkninger, og den medlemsstat, hvor de direkte udenlandske investeringer er planlagt eller gennemført.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Med henblik på at lette samarbejdet med de øvrige medlemsstater og den screening af udenlandske direkte investeringer, der foretages af Kommissionen, bør medlemsstaterne anmelde deres screeningmekanismer samt enhver ændring heraf til Kommissionen og indsende regelmæssige rapporter om anvendelsen af deres screeningmekanismer. Af samme årsag bør medlemsstater, der ikke har indført en screeningmekanisme, også rapportere om udenlandske direkte investeringer, der har fundet sted på deres område, på grundlag af de oplysninger, de har til rådighed.

(17)  Med henblik på at lette samarbejdet med de øvrige medlemsstater og den screening af udenlandske direkte investeringer, der foretages af Kommissionen, samt for at forbedre pålideligheden og sammenligneligheden af medlemsstaternes data, bør medlemsstaterne anmelde deres screeningmekanismer samt enhver ændring heraf til Kommissionen og indsende regelmæssige rapporter om anvendelsen af deres screeningmekanisme. Af samme årsag bør medlemsstater, der ikke har indført en screeningmekanisme, også rapportere om udenlandske direkte investeringer, der har fundet sted på deres område, i deres eksklusive økonomiske zone eller på deres kontinentalsokkel, på grundlag af de oplysninger, de har til rådighed. De bør også give oplysninger om de skridt, der er blevet taget for at indhente sådanne oplysninger.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  I dette øjemed er det også vigtigt at sikre et minimum af oplysninger og samarbejde om udenlandske direkte investeringer, der falder ind under forordningens anvendelsesområde, i samtlige medlemsstater. Disse oplysninger bør stilles til rådighed af de medlemsstater, på hvis områder de udenlandske direkte investeringer er planlagt eller gennemført, efter anmodning fra de øvrige medlemsstaterne eller Kommissionen. Relevante oplysninger omfatter aspekter såsom ejerforholdene hos den udenlandske investor og finansieringen af den planlagte eller gennemførte investering, herunder oplysninger om subsidier, som ydes af tredjelande, når de foreligger.

(18)  I dette øjemed er det også vigtigt at sikre et minimum af oplysninger og samarbejde om udenlandske direkte investeringer, der falder ind under forordningens anvendelsesområde, i samtlige medlemsstater, på hvis områder de udenlandske direkte investeringer er planlagt eller gennemført efter anmodning fra medlemsstaten eller Kommissionen. Relevante oplysninger omfatter aspekter såsom ejerforholdene hos den udenlandske investor og finansieringen af den planlagte eller gennemførte investering, herunder oplysninger om subsidier, som ydes af tredjelande, når de foreligger. Sådanne oplysninger bør tilvejebringes i overensstemmelse med reglerne i artikel 346 i TEUF. De bør være præcise, fuldstændige og pålidelige og have til formål at fremme sammenligneligheden af data.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Kommunikationen og samarbejdet i medlemsstaterne og på EU-plan bør styrkes gennem oprettelsen af kontaktpunkter for screening af udenlandske direkte investeringer i hver medlemsstat.

(19)  Kommunikationen og samarbejdet i medlemsstaterne og på EU-plan bør styrkes gennem oprettelsen af institutionsbaserede kontaktpunkter for screening af udenlandske direkte investeringer i hver medlemsstat samt gennem en særlig koordinationsgruppe for screening af investeringer.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af fortrolige og andre følsomme oplysninger.

(20)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør sikre det højeste beskyttelsesniveau for alle fortrolige oplysninger, som stilles til rådighed af de berørte udenlandske investorer og den berørte virksomhed i Unionen.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Medlemsstaterne bør på grundlag af de bedste tilgængelige oplysninger forelægge Kommissionen en årlig rapport, der dækker udenlandske direkte investeringer, som blev foretaget på deres område, i deres eksklusive økonomiske zone eller på deres kontinentalsokkel. De bør også tilvejebringe oplysninger om de skridt, der er blevet taget for at indhente sådanne oplysninger. På grundlag af disse årlige rapporter bør Kommissionen udarbejde en årsrapport, som beskriver den generelle investeringssituation i Unionen, herunder gennemførelsen af denne forordning, og Kommissionen bør forelægge den for Europa-Parlamentet. Rapporten bør offentliggøres.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Senest tre år efter denne forordnings ikrafttrædelse bør Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning. Hvis det i rapporten foreslås at ændre bestemmelserne i denne forordning, kan den om fornødent ledsages af et forslag til retsakt.

(21)  Senest tre år efter denne forordnings ikrafttrædelse - og hvert tredje år herefter - bør Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om en vurdering af denne forordnings funktion og effektivitet. Vurderingen bør også omfatte anden langsigtet økonomisk kontrolkapacitet ud over udenlandske direkte investeringer, der resulterer i køb ved hjælp af en offentlig kontrakt af varig og direkte indflydelseskapacitet, som muliggør styring eller kontrol af projekter eller programmer af interesse for Unionen som fastlagt i denne forordning. Hvis det i rapporten foreslås at ændre bestemmelserne i denne forordning, kan den om fornødent ledsages af et forslag til retsakt, og i alle andre tilfælde bør Europa-Parlamentet og Rådets underrettes.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Med henblik på at ajourføre listen over projekter og programmer af interesse for Unionen bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med TEUF's artikel 290 delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændringen af bilaget til denne forordning. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, som beskæftiger sig med udarbejdelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  "udenlandsk direkte investering": investeringer af enhver artforetaget af en udenlandsk investor med henblik på at etablere eller opretholde varige og direkte forbindelser mellem den udenlandske investor og den virksomhedsleder eller den virksomhed, til hvilken disse midler er bestemt med henblik på udøvelse af erhvervsvirksomhed i en medlemsstat, herunder investeringer, som muliggør effektiv deltagelse i driften af eller kontrollen med en virksomhed, der udøver erhvervsvirksomhed,

1.  "udenlandsk direkte investering": en investering af enhver art, uanset dens omfang eller deltagelsestærskel, foretaget af en udenlandsk investor, uanset om denne investor er den endelige investor eller ej, med henblik på at etablere eller opretholde varige direkte eller indirekte forbindelser mellem den udenlandske investor og den virksomhedsleder eller den virksomhed, til hvilken disse midler er bestemt med henblik på udøvelse af erhvervsvirksomhed på en medlemsstats område, i dens eksklusive økonomiske zone erklæret i henhold til De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS) eller på dens kontinentalsokkel, herunder investeringer, som muliggør effektiv deltagelse i driften af eller direkte eller indirekte kontrol med en virksomhed, der udøver erhvervsvirksomhed,

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  "udenlandsk regeringskontrolleret direkte investering": en udenlandsk direkte investering, som kan føre til, at en juridisk person, der er etableret i Unionen, kontrolleres af en udenlandsk regering eller af en enhed, som kontrolleres af, handler på vegne af eller efter instruks fra en udenlandsk regering,

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  "udenlandsk investor": en fysisk person fra et tredjeland eller en virksomhed i et tredjeland, som har til hensigt at foretage eller har foretaget en udenlandsk direkte investering,

2.  "udenlandsk investor": en fysisk eller juridisk person eller en virksomhed fra et tredjeland eller en national eller statslig institution, som har til hensigt at foretage eller allerede har foretaget en udenlandsk direkte investering, uanset om de er den endelige investor eller en mellemmand, der repræsenterer en sådan investor fra et tredjeland,

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  "screening": en procedure, der gør det muligt at vurdere, undersøge, tillade, betinge, forbyde eller afvikle udenlandske direkte investeringer,

3.  "screening": en procedure, der gør det muligt at vurdere, undersøge, tillade, betinge, forbyde eller afvikle udenlandske direkte investeringer, og hvis periode for udførelse starter, når alle de påkrævede oplysninger til iværksættelsen af screeningen er modtaget af de relevante myndigheder,

Begrundelse

Der skal tages skridt til at sikre, at udenlandske investorer ikke fremsender ufuldstændige oplysninger alene med henblik på at starte nedtællingen for, hvornår fristen for screeningen udløber. Nedtællingen til fristen for screeningen bør begynde fra det tidspunkt, hvor alle de oplysninger, der er nødvendige for at lave et fuldstændigt dossier, er indsendt.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan opretholde, ændre eller indføre mekanismer til screening af udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden på de betingelser, der er fastsat i denne forordning.

1.  I overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser kan medlemsstaterne opretholde, ændre, styrke eller indføre mekanismer til screening af udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan screene udenlandske direkte investeringer, der kan påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen, af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

2.  Kommissionen screener udenlandske direkte investeringer, der kan påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen, af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Projekter og programmer af interesse for Unionen omfatter især de projekter og programmer, der involverer et væsentligt beløb eller en væsentlig andel af EU-støtte, eller som er omfattet af EU's lovgivning om kritiske infrastrukturer, kritiske teknologier eller kritiske råvarer. En vejledende liste over projekter og programmer af interesse for Unionen fremgår af bilag 1.

3.  Projekter og programmer af interesse for Unionen omfatter især de projekter og programmer, der involverer EU-støtte, eller som er omfattet af EU's lovgivning om kritiske og strategiske infrastrukturer, teknologi, herunder centrale støtteteknologier, og kritiske råvarer, som er afgørende for sikkerheden eller opretholdelsen af den offentlige orden. En ikkeudtømmende liste over projekter og programmer af interesse for Unionen fremgår af denne forordnings bilag. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at ændre denne forordning ved at ajourføre listen i bilaget.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Faktorer, der kan tages i betragtning i forbindelse med screeningen

Faktorer, der indgår i screeningen

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved screening af udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden kan medlemsstaterne og Kommissionen tage hensyn til de potentielle virkninger for bl.a.:

1.  Ved screening af udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden kan medlemsstaterne og Kommissionen tage hensyn til de potentielle virkninger for bl.a.:

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  kritisk infrastruktur, herunder energi, transport, kommunikation, datalagring, ruminfrastruktur eller finansiel infrastruktur samt følsomme faciliteter;

a)  kritiske og strategiske infrastrukturer, uanset om de er fysiske eller virtuelle, herunder bl.a. energi- og vanddistribution, transportnetværk, havne, jernbaner, lufthavne og skibsværfter, transporttjenester, kommunikation og medier, rumfart og ruminfrastruktur, datalagerfaciliteter, omfattende dataanalyse, valginfrastruktur, finansielle tjenesteydelser samt følsomme faciliteter;

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  kritiske teknologier, herunder kunstig intelligens, robotteknologi, halvledere, teknologier med potentiel dobbelt anvendelse, cybersikkerhed, rumteknologi eller nuklear teknologi;

b)  kritiske og strategiske teknologier, herunder bl.a. kunstig intelligens, robotteknologi, kvanteteknologi, nano- og bioteknologi samt medicinsk teknologi, informations- og kommunikationsteknologi (IKT), elektroniske chips, halvledere, energilagring, enheder med potentiel dobbelt anvendelse, forsvar, cybersikkerhed og cyberteknologier, bilindustrien, jernbaner, rumfart eller nukleare teknologier, forsknings- og udviklingsfaciliteter;

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  forsyningssikkerhed af kritiske råvarer eller

c)  Unionens strategiske autonomi, forsyningssikkerhed og -kontinuitet af kritiske råvarer, herunder bl.a. råstoffer, råmaterialer, sjældne jordarter, landbrugsaktiver, landbrugsjord og produktion af agro-fødevarer; eller

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  adgang til følsomme oplysninger eller muligheden for at kontrollere følsomme oplysninger.

d)  adgang til følsomme oplysninger eller personoplysninger om unionsborgere, herunder bl.a. personoplysninger om helbred og muligheden for at kontrollere store data eller følsomme oplysninger.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  mediepluralisme og mediernes uafhængighed, tjenesteydelser af almen interesse og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, kulturelle tjenesteydelser, herunder audiovisuelle tjenester, og sportsfacilitetetstjenester og væddemålstjenester samt kulturarv.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når det afgøres, om en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, kan medlemsstaterne og Kommissionen tage højde for, om den udenlandske investor kontrolleres af regeringen i et tredjeland, herunder gennem betydelig finansiering.

2.   Når det afgøres, om en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, tager medlemsstaterne og Kommissionen navnlig højde for, om:

 

a)  der foreligger en risiko for forstyrrelse, afbrydelse, tab eller ødelæggelse af forsyninger, som vil få konsekvenser i en medlemsstat eller i Unionen

 

b)  den udenlandske investor direkte eller indirekte kontrolleres af et tredjelands regering, statslige organer eller væbnede styrker og/eller stræber efter statsstyrede udenlandsrettede projekter eller programmer og direkte investeringer, der styres af udenlandske regeringer med strategiske mål for industrien, idet der købes eller overføres centrale støtteteknologier eller viden, ydes støtte til strategiske nationale interesser, herunder gennem ejerskabsstrukturer eller betydelig finansiering, som kan have form af tilskud, forlænget kredit og långivning fra et tredjelands regering eller et statsejet finansieringsinstitut og/eller politisk tilstedeværelse i sine beslutningscentre

 

c)  investoren allerede har været involveret i investeringsprojekter, som har truet sikkerheden eller den offentlige orden i en medlemsstat.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  For så vidt angår stk. 2 kan medlemsstaterne og Kommissionen også tage hensyn til bl.a.:

 

a)  konteksten og omstændighederne, i forbindelse med hvilke investeringen foretages eller er blevet foretaget, herunder om sektoren betragtes som en strategisk sektor af investorernes hjemland

 

b)  om der er alvorlig og velbegrundet risiko for, at den udenlandske investor deltager i ulovlige eller kriminelle aktiviteter såsom hvidvask af penge, misbrug af midler, korruption, finansiering af terrorisme, organiseret kriminalitet eller overtrædelser af intellektuelle ejendomsrettigheder eller overtrædelser af internationale menneskerettighedsinstrumenter og centrale ILO-arbejdsstandarder;

 

c)  om vedtægterne for den virksomhed, der investeres i, indeholder bestemmelser om ejerskifte

 

d)  om investeringen kan styrke eller føre til en monopolistisk struktur eller kontrol af en værdikæde, f.eks. via fremsendelse af en liste over alle fusioner, som Kommissionen har analyseret, og som vedrører tredjelandsvirksomheden, samt fremsendelse af en liste over alle fusioner, som de nationale konkurrencemyndigheder har analyseret, og som vedrører samme virksomhed

 

e)  om markedet i den udenlandske investors hjemland er åbent, begrænset eller lukket, og om der er gensidighed og lige vilkår

 

f)  de tidligere forbindelser mellem Kommissionen eller medlemsstaterne og den udenlandske investor;

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Undersøgelsen gennemføres på grundlag af de bedste tilgængelige oplysninger, som skal være nøjagtige, fuldstændige og pålidelige.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan opretholde, ændre eller indføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre omgåelse af screeningmekanismer og screeningafgørelser.

Medlemsstaterne opretholder, ændrer, styrker eller indfører de foranstaltninger, der er nødvendige for at afdække og forhindre omgåelse af screeningmekanismer og screeningafgørelser, herunder i tilfælde, hvor ejerskabsstrukturer eller andre af investorens centrale egenskaber har ændret sig væsentligt. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver foranstaltning, de har truffet, for at forhindre omgåelse.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne fastsætter frister for udstedelse af screeningafgørelser. Disse frister skal give dem mulighed for at tage hensyn til medlemsstaternes bemærkninger, jf. artikel 8, og Kommissionens udtalelse, jf. artikel 8 og 9.

2.  Medlemsstaterne fastsætter frister for udstedelse af screeningafgørelser og offentliggør disse frister. Disse frister skal give dem mulighed for at tage hensyn til medlemsstaternes bemærkninger, jf. artikel 8, og Kommissionens udtalelse, jf. artikel 8 og 9.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne kan give økonomiske aktører, civilsamfundsorganisationer eller arbejdsmarkedsparter såsom fagforeninger mulighed for at anmode medlemsstaternes myndigheder om at overveje at aktivere screeningen, uden at dette berører medlemsstaternes systemer, der giver mulighed for større proceduremæssig inddragelse.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Fortrolige oplysninger, herunder handelsmæssigt følsomme oplysninger, der stilles til rådighed af udenlandske investorer og de berørte virksomheder, beskyttes.

3.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer den højest mulige beskyttelse af alle fortrolige oplysninger, der stilles til rådighed af en berørt udenlandsk investor eller den berørte virksomhed i Unionen, når de udfører screeningprocedurer i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 og (EU, Euratom) 2015/444.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De berørte udenlandske investorer og virksomheder skal have mulighed for at søge domstolsprøvelse af de nationale myndigheders screeningafgørelser.

4.  De berørte udenlandske investorer og virksomheder i Unionen skal have mulighed for ved medlemsstaternes myndigheder og domstole at søge domstolsprøvelse af screeningafgørelser i overensstemmelse med national ret.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstater, der har screeningmekanismer, forelægger Kommissionen en årlig rapport om anvendelsen af deres screeningmekanismer. For hver rapporteringsperiode indeholder rapporten navnlig oplysninger om:

3.  For hver rapporteringsperiode forelægger medlemsstater, der har screeningmekanismer, yderligere oplysninger for Kommissionen om anvendelsen af deres screeningmekanismer og navnlig oplysninger om:

a)  udenlandske direkte investeringer, der er blevet screenet, og som er under screening,

a)  udenlandske direkte investeringer, der er blevet screenet, og som er under screening,

b)  screeningafgørelser om forbud mod udenlandske direkte investeringer

b)  screeningafgørelser om forbud mod udenlandske direkte investeringer

c)  screeningafgørelser, der underkaster udenlandske direkte investeringer visse betingelser eller afhjælpende foranstaltninger

c)  screeningafgørelser, der underkaster udenlandske direkte investeringer visse betingelser eller afhjælpende foranstaltninger

d)  sektorer, oprindelse og værdi i forbindelse med de udenlandske direkte investeringer, der er blevet screenet, og som er under screening.

d)  sektorer, oprindelse og værdi i forbindelse med de udenlandske direkte investeringer, der er blevet screenet, og som er under screening.

 

da)  screeningafgørelser vedrørende projekter eller programmer af interesse for Unionen.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstater, der ikke har en screeningmekanisme, forelægger Kommissionen en årlig rapport om udenlandske direkte investeringer, der har fundet sted på deres område, på grundlag af de oplysninger, de har til rådighed.

2.  Medlemsstater forelægger Kommissionen en årlig rapport om udenlandske direkte investeringer, der har fundet sted på deres område, i deres eksklusive økonomiske zone eller på deres kontinentalsokkel, på grundlag af de bedste tilgængelige oplysninger og oplysninger om de tiltag, der er blevet iværksat for at indsamle disse oplysninger.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  På grundlag af bl.a. de årlige rapporter fra alle medlemsstaterne - og med behørig hensyntagen til den fortrolige karakter af visse oplysninger i disse rapporter - udarbejder Kommissionen en årlig rapport, som skal beskrive den generelle investeringssituation i Unionen, herunder gennemførelsen af denne forordning, og forelægger rapporten for Europa-Parlamentet. Rapporten offentliggøres.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om udenlandske direkte investeringer, der er under screening inden for rammerne af deres screeningmekanismer, senest 5 arbejdsdage efter indledningen af screeningen. Som en del af disse oplysninger, og, hvis det er relevant, bestræber de medlemsstater, der foretager en screening, sig på at anføre, om de udenlandske direkte investeringer, der er under screening, forventes at falde inden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 139/2004.

1.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen og medlemsstaterne om udenlandske direkte investeringer, der er under screening inden for rammerne af deres screeningmekanisme, senest 5 arbejdsdage efter indledningen af screeningen. Som en del af disse oplysninger, og, hvis det er relevant, bestræber medlemsstaten, der foretager en screening, sig på at anføre, om de udenlandske direkte investeringer, der er under screening, forventes at falde inden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 139/2004.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  En medlemsstat kan anmode Kommissionen om en udtalelse eller anmode andre medlemsstater om bemærkninger vedrørende en udenlandsk direkte investering, der finder sted på dens område.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis en medlemsstat finder, at en udenlandsk direkte investering, der er planlagt eller gennemført i en anden medlemsstat, vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, kan den sende bemærkninger til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført. Bemærkningerne sendes samtidig til Kommissionen.

2.  Hvis en medlemsstat finder, at en udenlandsk direkte investering, der er planlagt eller gennemført i en anden medlemsstat, vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, kan den sende bemærkninger til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført. Medlemsstatens bemærkninger fremsendes samtidigt til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i en eller flere medlemsstater, kan den afgive en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført. Kommissionen kan afgive en udtalelse, uanset om andre medlemsstater har fremsat bemærkninger.

3.  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i en eller flere medlemsstater, kan den afgive en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført. Kommissionen kan afgive en udtalelse, uanset om andre medlemsstater har fremsat bemærkninger. Kommissionens udtalelse fremsendes samtidigt til de øvrige medlemsstater.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen eller en medlemsstat, som mener, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, kan anmode den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller er gennemført, om alle oplysninger, der er nødvendige for at fremsætte de bemærkninger, der er omhandlet i stk. 2, eller for at afgive den udtalelse, der er omhandlet i stk. 3.

4.  Hvis en medlemsstat har berettiget grund til at mene, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, kan den indsende en begrundet anmodning til Kommissionen, hvori den beder om at få fra den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller er gennemført, alle oplysninger, der er nødvendige for at fremsætte de bemærkninger, der er omhandlet i stk. 2. Kommissionen samler alle de modtagne anmodninger om oplysninger og videresender dem straks til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført. Hvis der er grundlag herfor kan Kommissionen også på eget initiativ anmode om de oplysninger, som er nødvendige for at afgive den udtalelse, der er omhandlet i stk. 3.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Bemærkninger i henhold til stk. 2. eller udtalelser i henhold til stk. 3 fremsendes til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, inden for en rimelig frist og under alle omstændigheder senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 eller 4. I de tilfælde, hvor Kommissionen afgiver sin udtalelse efter bemærkningerne fra andre medlemsstater, har Kommissionen en frist på yderligere 25 arbejdsdage til at afgive udtalelse.

5.  Bemærkninger i henhold til stk. 2 fremsendes til Kommissionen og medlemsstaten, og udtalelser i henhold til stk. 3 fremsendes til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, inden for en rimelig frist og under alle omstændigheder senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af oplysningerne. I de tilfælde, hvor Kommissionen afgiver sin udtalelse efter bemærkningerne fra andre medlemsstater, har den en frist på yderligere 25 arbejdsdage til at afgive udtalelse.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  De medlemsstater, på hvis område udenlandske direkte investeringer er planlagt eller er gennemført, tager behørigt hensyn til bemærkningerne fra de øvrige medlemsstater, som omhandlet i stk. 2, og til Kommissionens udtalelse, som omhandlet i stk. 3.

6.  De medlemsstater, på hvis område udenlandske direkte investeringer er planlagt eller er gennemført, tager behørigt hensyn til bemærkningerne fra de øvrige medlemsstater, som omhandlet i stk. 2, og til Kommissionens udtalelse, som omhandlet i stk. 3, samt til bemærkninger der er fremsat inden for rammerne af koordinationsgruppen for screening af investeringer, jf. artikel 12a.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Hvis mindst en tredjedel af medlemsstaterne mener, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, tager den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller er gennemført, i videst muligt omfang hensyn til deres bemærkninger og Kommissionens udtalelse og indgiver en skriftlig forklaring.

 

Såfremt disse bemærkninger eller udtalelser ikke følges, skal Kommissionen søge at fremme dialogen mellem medlemsstaterne, der har fremsat bemærkninger, og den medlemsstat, hvor de direkte udenlandske investeringer er planlagt eller gennemført.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Samarbejdet mellem medlemsstaterne i henhold til denne artikel finder sted gennem de kontaktpunkter, der er omhandlet i artikel 12.

7.  Samarbejdet mellem medlemsstaterne i henhold til denne artikel finder sted gennem institutionsbaserede kontaktpunkter vedrørende screening af udenlandske direkte investeringer (institutionsbaseret kontaktpunkt for FDI-screening) og koordinationsgruppen for screening af investeringer, der er nedsat i overensstemmelse med artikel 12a.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen ud fra hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, kan Kommissionen afgive en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område en sådan investering er planlagt eller gennemført.

1.  Hvis Kommissionen eller en eller flere medlemsstater finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen ud fra hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, afgiver Kommissionen en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område en sådan investering er planlagt eller gennemført. Kommissionens udtalelse fremsendes samtidigt til de øvrige medlemsstater. Udtalelsen må ikke offentliggøres.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  En medlemsstat kan anmode Kommissionen om en udtalelse eller anmode andre medlemsstater om bemærkninger vedrørende en udenlandsk direkte investering, der finder sted på dens område.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Hvis en medlemsstat mener, at en udenlandsk direkte investering, der er planlagt eller gennemført i en anden medlemsstat, vil kunne påvirke dens sikkerhed eller offentlige orden i forbindelse med Unionens projekter eller programmer eller Unionens interesser, kan den sende bemærkninger til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført. Disse bemærkninger fremsendes samtidigt til Kommissionen.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan anmode den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller er gennemført, om alle oplysninger, der er nødvendige for at afgive den udtalelse, der er omhandlet i stk. 1.

2.  Kommissionen kan anmode den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller er gennemført, om alle oplysninger, der er nødvendige for at afgive den udtalelse, der er omhandlet i stk. 1. Ved behandlingen af sådanne oplysninger tager Kommissionen i videst muligt omfang hensyn til oplysningernes mulige følsomhed. Medlemsstaten, den udenlandske investor og den iværksætter eller den virksomhed, der investeres i, kan forelægge Kommissionen alle relevante oplysninger, den finder nødvendige for afgivelse af en udtalelse. Sådanne oplysninger skal være præcise, fuldstændige og pålidelige og have til formål at fremme sammenligneligheden af data.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen fremsender sin udtalelse til den pågældende medlemsstat inden for en rimelig frist, og under alle omstændigheder senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af de oplysninger, som Kommissionen har anmodet om i henhold til stk. 2. Hvis en medlemsstat har en screeningmekanisme som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og Kommissionen har modtaget oplysninger om udenlandske direkte investeringer, der er under screening i henhold til artikel 8, stk. 1, afgives udtalelsen senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af disse oplysninger. Hvis der er brug for yderligere oplysninger for at afgive en udtalelse, løber perioden på 25 dage fra datoen for modtagelsen af de yderligere oplysninger.

3.  Kommissionen afgiver sin udtalelse til den pågældende medlemsstat inden for en rimelig frist med henblik på ikke at vanskeliggøre hverken den udenlandske direkte investering eller medlemsstatens screening som følge af urimelige forsinkelser og under alle omstændigheder senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af de oplysninger, som Kommissionen har anmodet om i henhold til stk. 2.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionens udtalelse meddeles de øvrige medlemsstater.

4.  Kommissionens udtalelse meddeles de øvrige medlemsstater og Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, tager i videst muligt omfang hensyn til Kommissionens udtalelse og gør , hvis udtalelsen ikke følges, rede for begrundelsen herfor over for Kommissionen.

5.  Medlemsstaterne, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, tager i videst muligt omfang hensyn til Kommissionens udtalelse, jf. stk. 1, eller medlemsstaternes bemærkninger, jf. stk. 1b (nyt), og gør, hvis Kommissionens udtalelse eller medlemsstaternes bemærkninger ikke følges, skriftligt rede for begrundelsen herfor over for Kommissionen og de relevante medlemsstater.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Såfremt økonomiske aktører, civilsamfundsorganisationer eller arbejdsmarkedets parter såsom fagforeninger har relevante oplysninger og store og behørigt begrundede betænkeligheder vedrørende en direkte udenlandsk investering, som vil kunne påvirke projekter eller programmer, der er af interesse for Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, kan de forelægge Kommissionen disse oplysninger. Kommissionen kan tage behørigt hensyn til disse oplysninger, når den afgiver en udtalelse.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b.  Hvis mindst en tredjedel af medlemsstaterne og Kommissionen mener, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, tager den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller er gennemført, i videst muligt omfang hensyn til de andre medlemsstaters bemærkninger og Kommissionens udtalelse og indgiver en skriftlig forklaring.

 

Såfremt disse bemærkninger eller udtalelser ikke følges, skal Kommissionen søge at fremme dialogen mellem medlemsstaterne, der har fremsat bemærkninger, og den medlemsstat, hvor de direkte udenlandske investeringer er planlagt eller gennemført.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5c.  For at fremme dialogen mellem Unionens institutioner og sikre større gennemsigtighed og ansvarlighed kan det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet opfordre Kommissionen til at afgive en udtalelse om en udenlandsk direkte investering, der er planlagt eller gennemført i en medlemsstat, og til at give møde for udvalget for at drøfte alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning og navnlig anvendelsen af bestemmelserne vedrørende screening af investeringer, der vil kunne påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen i henhold til denne forordning. Kommissionen informerer Europa-Parlamentet om sine foranstaltninger efter modtagelsen af disse anmodninger.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, som Kommissionen og de øvrige medlemsstater anmoder om i henhold til artikel 8, stk. 4, og artikel 9, stk. 2, stilles til rådighed for Kommissionen og de anmodende medlemsstater uden unødig forsinkelse.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, som Kommissionen og de øvrige medlemsstater anmoder om i henhold til artikel 8, stk. 4, og artikel 9, stk. 2, stilles til rådighed for Kommissionen og de anmodende medlemsstater uden unødig forsinkelse i overensstemmelse med reglerne i TEUF's artikel 346. Sådanne oplysninger skal være præcise, fuldstændige og pålidelige og have til formål at fremme sammenligneligheden af data.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  ejerskabsstrukturen hos den udenlandske investor og den virksomhed, hvor den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, herunder oplysninger om den eller de endelige kontrollerende aktionærer

a)  ejerskabsstrukturen, deltagelsen i kapitalen, karakteren af den direkte udenlandske investor og af den endelige investor og af den virksomhed, hvor den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, herunder oplysninger om den eller de endelige kontrollerende aktionærer

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  finansieringen af investeringen på grundlag af de oplysninger, der er til rådighed for medlemsstaten.

e)  finansieringen af investeringen og kilden til den, herunder bevis for kildens lovlighed, på grundlag af de bedste oplysninger, der er til rådighed for medlemsstaten.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer beskyttelsen af fortrolige oplysninger, der er indhentet i medfør af denne forordning.

2.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer den størst mulige beskyttelse af højeste standard for de fortrolige oplysninger, der er indhentet i medfør af denne forordning, under behørig hensyntagen til følsomme oplysninger og i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 og (EU, Euratom) 2015/444.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontaktpunkter

Institutionsbaserede kontaktpunkter for FDI-screening

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat udpeger et kontaktpunkt vedrørende screening af udenlandske direkte investeringer ("kontaktpunkt vedrørende screening af udenlandske direkte investeringer"). Kommissionen og de øvrige medlemsstater inddrager disse kontaktpunkter i alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning.

1.  Hver medlemsstat udpeger et institutionsbaseret kontaktpunkt for FDI-screening med henblik på screening af udenlandske direkte investeringer. Kommissionen og de øvrige medlemsstater inddrager disse institutionsbaserede kontaktpunkter for FDI-screening, der er ansvarlige for screening af udenlandske direkte investeringer, og sikrer et tæt samarbejde mellem dem om alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning, især i koordinationsgruppen for screening af investeringer.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  For at fremme netværksbaseret udvikling bør de institutionsbaserede kontaktpunkter for FDI-screening være i stand til at bevare forbindelsen med andre kontaktpunkter, der er oprettet ved EU-lovgivning eller national lovgivning, og som har samme mål.

Begrundelse

I medfør af direktiv 2008/114/EF er der f.eks. oprettet kontaktpunkter med ansvar for beskyttelse af kritisk europæisk infrastruktur. Forbindelser og feedback mellem disse kontaktpunkter kræver ikke yderligere ressourcer og vil fremme en bedre udveksling af oplysninger.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b)  De institutionsbaserede kontaktpunkter for FDI-screening skal opfylde kravene i samme grad som nationale systemer til screening af investeringer, f.eks. hvad angår adgangen til de påkrævede oplysninger, den koordinerende rolle og opretholdelsen af den højeste standard for beskyttelse af fortrolige og følsomme oplysninger.

Begrundelse

De institutionsbaserede kontaktpunkter skal have samme forpligtelser, navnlig med hensyn til informationssikkerhed.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Koordinationsgruppen for screening af investeringer

 

1.  Der oprettes en koordinationsgruppe for screening af investeringer med en repræsentant for Kommissionen som formand. Hver medlemsstat udpeger en repræsentant til denne koordinationsgruppe.

 

2.  Koordinationsgruppen for screening af investeringer skal samle repræsentanter og eksperter fra medlemsstaterne og Kommissionen med henblik på bl.a. at udveksle bedste praksis, behandle medlemsstaternes bekymringer vedrørende funktionen af deres screeningsystemer og drøfte eventuelle spørgsmål, der falder inden for denne forordnings anvendelsesområde.

 

3.  Lokale myndigheder, økonomiske aktører, institutionelle og politiske interessenter og myndigheder, civilsamfundsorganisationer, arbejdsmarkedets parter (f.eks. fagforeninger), EU-agenturer og agenturer, som er ansvarlige for at fremme bestemte regioner, eksperter i økonomiske oplysninger og repræsentanter for deres systemer til screening af tredjelande kan også indbydes regelmæssigt til at videregive deres erfaringer.

 

4.  Kommissionen fremmer Europa-Parlamentets deltagelse som observatør ved alle relevante møder.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12b

 

International samarbejde

 

Medlemsstaterne og Kommissionen fremmer samarbejdet i forbindelse med handels- og investeringsaftaler med tredjelande og i internationale fora om anvendelsen af screeningprocedurer.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen evaluerer og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning senest 3 år efter dens ikrafttræden. Medlemsstaterne inddrages i dette arbejde og giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af denne rapport.

1.  Senest den ... [tre år efter denne forordnings ikrafttræden] og hvert tredje år herefter forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om en vurdering af denne forordnings funktion og effektivitet. Medlemsstaterne inddrages i høj grad i dette arbejde og giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af denne rapport.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis det i rapporten henstilles at ændre forordningens bestemmelser, kan rapporten ledsages af et passende lovgivningsforslag.

2.  Hvis det i rapporten henstilles at ændre denne forordnings bestemmelser, kan rapporten ledsages af et passende lovgivningsforslag. Hvis Kommissionen vurderer, at en sådan ændring ikke er påkrævet, forelægger den Europa-Parlamentet og Rådet en begrundelse for sin vurdering.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3a, tillægges Kommissionen for en periode på tre år fra den ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af treårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3.  Den i artikel 3, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse senest to måneder efter meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Bilag – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– EFSI

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 2015/2017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Bilag I – led 6 til 6 i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– SESAR - Det fælles europæiske luftrum:

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (rammeforordningen).

 

– Unionens fælles teknologiinitiativer, herunder:

 

Brændselsceller og brint, luftfartsteknik og brint, initiativet om innovative lægemidler, elektroniske komponenter og systemer for europæisk lederskab, biobaserede industrier, Shift2Rail.

 

– Connecting Europe-faciliteten:

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010.

 

– Handlingsplan for 5G i Europa.

 

– Den Europæiske Forsvarsfond:

 

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond" (COM(2017)0295).

 

– Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri:

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af ... om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri og Den Europæiske Forsvarsfond, Kommissionens afgørelse om finansiering af den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning (PADR).

 

– Permanent struktureret samarbejde (PESCO):

 

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2315 af 11. december 2017 om etablering af et permanent struktureret samarbejde (PESCO) og fastlæggelse af listen over deltagende medlemsstater.

 

– Kul- og Stålforskningsfonden:

 

Rådets afgørelse (EU) 2017/955 af 29. maj 2017 om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske retningslinjer for dette program.

BEGRUNDELSE

Alle G7-landene og EU's partnerlande har på nuværende tidspunkt en mekanisme til screening af investeringer, som de allerede har styrket flere gange. 13 ud af 28 medlemsstater har allerede indført en sådan mekanisme i deres systemer. Kommissionen foreslår i sin tekst at fylde dette lovgivningsmæssige hul på EU-plan med henblik på at udvikle en ramme for screening af udenlandske direkte investeringer. Ordføreren vil gerne rose Kommissionen for fremlæggelsen af dette lovgivningsforslag og sin lydhørhed. Der er hverken tale om en harmonisering eller en ny mekanisme, men en ramme: tilgangen kan støttes, men teksten kræver en række præciseringer på det begrebsmæssige plan, om faktorer, der berettiger til intervention, og dens praktiske anvendelse.

I. BEGREBER

Kommissionens forslag omfatter mange centrale begreber for screeningsmekanismerne. Udfordringen ligger i både at definere dem og overlade en vis fortolkningsfrihed, så de kan tilpasses de forskellige situationer. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at foretage en nøjagtig definition af disse begreber, da mekanismen ellers ikke længere vil være levedygtig i de enkelte tilfælde og underlagt for mange begrænsninger.

1.  Investering

Definitionen af investering er anført af Kommissionen, der understreger de varige og direkte forbindelser mellem investoren og den virksomhed eller virksomhedsleder, for hvem disse midler er øremærket. Varige økonomiske forbindelser er vigtige, især i strategiske sektorer.

Investorer — en fysisk eller juridisk person – er udenlandske, når de også direkte eller indirekte er underlagt en endelig kontrol af ikke-europæiske enheder eller stater.

2.  Kontrol

Ordføreren støtter Kommissionens forslag om, at tærsklerne ikke er effektive og let kan omgås. Alle investeringer er potentielt inkluderet i Kommissionens forslag. Der skal først og fremmest tages hensyn til den endelige investor.

Erhvervelse af kontrol i et selskab kan antage forskellige former (opkøb, aktionæraftale, forvaltningsret, valg af ledere, via generalforsamlingen, aktivistmidler) uanset aktiver ejet af investor, selv i tilfælde af porteføljeinvesteringer.

3.  Offentlig orden og sikkerhed

Begrebet "offentlig orden og sikkerhed" er i overensstemmelse med de termer, der anvendes i GATS/WTO og beskriver omfanget af undtagelser i forhold til vores internationale forpligtelser og giver medlemsstaterne mulighed for at begrænse investeringer i tilfælde af trusler mod den offentlige orden og sikkerhed. Dette bør være et begreb og ikke genstand for en præcis definition for at forblive dynamisk i overensstemmelse med medlemsstaternes særlige forhold. Det skal bemærkes, at forsvarssektoren er undtaget eller i det mindste omfattet af undtagelser i overensstemmelse med artikel 346 i TEUF.

4.  Følsom og/eller strategisk 

Det samme gælder for en sektors, en virksomheds eller et datterselskabs følsomme eller strategiske aspekter. En virksomheds følsomhed afhænger af dens varer, tjenesteydelser, teknologi eller knowhow i forbindelse med en stats væsentlige interesser inden for sikkerhed og den offentlige orden.

Den strategiske karakter udspringer potentielt af dens rolle i en værdikæde. Ordføreren anser det for nødvendigt at være mere præcis i den liste, som Kommissionen har foreslået. Infrastruktur kræver særlig årvågenhed, følsomme teknologier bør tilføjes, samt specifikationer vedrørende forsyningssikkerhed og adgang til følsomme oplysninger. Listen skal være åben og ikke-udtømmende.

5.  Forbindelsen mellem udenlandske investeringer og den offentlige orden og sikkerhed

Forbindelsen mellem investeringer og den offentlige orden og sikkerhed må ikke være begrænset til kun at tage hensyn til kontrol udført af et tredjelands regering, men udvides til også at omfatte baggrundselementer og de betingelser, hvorunder investeringen fandt sted, herunder graden af åbenhed i sektoren i den udenlandske investors hjemland. Disse er ikke screeningskriterier, men elementer, der vil bidrage til beslutningstagningen.

II. FORSLAGETS INDHOLD

Den foreslåede mekanisme erstatter ikke medlemsstaternes beføjelser for så vidt angår investeringer på deres område. Forslaget sigter mod at etablere en mekanisme til udveksling af oplysninger på europæisk plan.

Den Europæiske Unions styrke på andre områder er kvaliteten af de indsamlede oplysninger. Kontakter mellem medlemsstaterne og investorer vil være mere regelmæssige og skabe tillid gennem denne åbenhed.

Medlemsstaten forbliver suveræn inden for investeringer, som finder sted på dens område, og kan således benytte medlemsstaternes og/eller Kommissionens oplysninger, spørgsmål eller analyser til at træffe sin beslutning om at tillade, forbyde eller ændre investeringen gennem overgangsforanstaltninger eller ledsageforanstaltninger.

Det er klart, at visse oplysninger, der er videregivet mellem en virksomhed eller en investor og en medlemsstat kan være yderst fortrolige, og det må derfor gøres klart, at medlemsstaterne og Kommissionen skal sikre den højeste grad af databeskyttelse.

Den mest almindelige regel er fortsat den forudgående kontrol, der udøves, før investeringen gennemføres. Dette giver forudsigelighed for virksomheder, der ønsker at konsultere de nationale myndigheder, inden de investerer, men også for staten, som kan forudse virkningerne.

For at nå dette mål er fastsættelse af en efterfølgende kontrol eller kontrol på eget initiativ af en investering nyttig i nogle medlemsstater, for at screeningen bliver mere effektiv, som i Tyskland. Dette er navnlig tilfældet, hvis der er forsæt til at omgå reglerne.

Som vi har set i en informationsudvekslingsordning, har kvaliteten og rettidigheden af oplysningerne forrang. En filtreringsmekanisme giver mulighed for at nå dette mål til fulde.

Der skal også tages hensyn til det forhold, at medlemsstaterne ikke har denne mekanisme, og forslaget forpligter dem ikke til at oprette en. Det er imidlertid nødvendigt at lette udvekslingen af oplysninger i systemet, og en sådan mekanisme kan betragtes som en merværdi.

Ordføreren mener, at et kontaktpunkt uden tilstrækkelig institutionel forankring ikke vil være tilstrækkeligt til at opfylde de mål, der kan sikre, at denne mekanisme kan fungere gnidningsløst til udveksling af oplysninger på europæisk plan. F.eks. vil det være nødvendigt at koordinere effektivt med andre kontaktpunkter, og det er derfor nødvendigt at åbne mulighed for, at en stat, som ikke har en screeningsmekanisme, kan anmode Kommissionen eller medlemsstaterne om en udtalelse under iagttagelse af fortroligheden af oplysninger.

Oprettelsen af denne nye mekanisme skaber forventninger. Ordføreren mener, at det drejer sig om at forudse overvågning og forbedring af mekanismen for revision af forordningen tre år efter forordningens ikrafttræden.

Muligheden for at indbringe screeningafgørelser for de nationale myndigheder eller domstole skal sikres, samtidig med at medlemsstaternes retsorden sikres.

III. INSTITUTIONERNES ROLLE

Rådet

Medlemsstaterne er i centrum af denne mekanisme. Koordineringsgruppen om screening af udenlandske investeringer, som er oprettet af Europa-Kommissionen, vil tiltræde inden den endelige ratificering af forslaget til forordning. Ordføreren mener, at det er nødvendigt at præcisere komitéens funktion og rolle. Europa-Parlamentets tilstedeværelse som observatør vil være en fordel.

Ordføreren ønsker at tilskynde medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis for at fremme effektive mekanismer i medlemsstaterne.

Kommissionen

Europa-Kommissionen får magt til at analysere, men ikke træffe afgørelser, ved at fungere som en kanal til fremsendelse af oplysninger. Ordføreren mener, at dens rolle er afbalanceret i forslaget til forordning. Det er dog nødvendigt at præcisere to ting: indholdet og værdien af Kommissionens udtalelser om visse investeringer.

Kommissionens udtalelser bør række ud over investeringer og skabe en reel merværdi ved at tage hensyn til den indflydelse, der udøves af et tredjeland ved hjælp af statsstøtte eller ved angivelse af graden af åbenhed i hjemlandet for den virksomhed, der ønsker at investere.

Desuden mangler Kommissionens forslag til forordning et scenarie i betragtning af den strategiske betydning af visse investeringer. Hvis Europa-Kommissionen og mindst en tredjedel af medlemsstaterne giver udtryk for betænkeligheder over en investering, skal disse og medlemsstaten, hvor investeringen finder sted, samarbejde om en alternativ løsning.

Bilaget omfatter en ikke-udtømmende liste over europæiske projekter, der har fuld legitimitet til at skulle følges af Europa-Kommissionen, som allerede spiller en vigtig rolle i deres organisation, finansiering og opfølgning. Kommissionen bør derfor have beføjelser til at ajourføre listen over projekter eller programmer.

Europa-Parlamentet

De årlige rapporter fra medlemsstaterne om anvendelsen af deres nationale mekanisme eller om status med hensyn til udenlandske investeringer, hvis de ikke besidder en mekanisme, skal være genstand for bemærkninger fra Europa-Parlamentet, hvorved det også gives en rolle som forslagsstiller. Dette skal både hjælpe de medlemsstater, der ønsker at have en mekanisme, men også bidrage til revisionen af den europæiske mekanisme.

Medlemmerne skal bidrage til beskyttelse af EU's interesser. Det bør overvejes at etablere en regel, der giver Europa-Parlamentet mulighed for at anmode om en udtalelse fra Kommissionen vedrørende en udenlandsk investering. Under behørig overholdelse af fortroligheden i forbindelse med en sådan udtalelse skal Europa-Parlamentet indhente bekræftelse fra Kommissionen om, at der er afgivet en sådan udtalelse.

UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (25.4.2018)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union
(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Ordfører for udtalelse: Reinhard Bütikofer

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter de overordnede mål og de vigtigste elementer i forslaget til forordning med henblik på at fastlægge et regelsæt for medlemsstaternes og Kommissionens screening af de udenlandske direkte investeringer (FDI) fra tredjelande i EU. Selv om de udenlandske direkte investeringer ofte rummer muligheder for EU's økonomi, kan der være nogle tilfælde, hvor visse investeringer kan udgøre en risiko for Unionens og medlemsstaternes sikkerhed og den offentlige orden.

EU er langt fra at tale med én stemme vedrørende udenlandske investeringer i Europa, så strømlining af konvergenserne, hvor dette er muligt, bliver et afgørende første skridt i formuleringen af velfunderede og komplementære politiske holdninger på EU-plan. Dette vil give EU mulighed for at have et fælles modsvar på det hurtigt skiftende og stadig mere komplekse investeringslandskab, hvilket samtidig ville placere EU på linje med andre globale handels- og investeringspartnere, der allerede arbejder med screeningmekanismer for udenlandske direkte investeringer.

At oprette en fuldt ud funktionsdygtig koordineringsramme i hele EU vil være et langsigtet projekt, eftersom medlemsstaterne i dag har forskellige fremgangsmåder, og nogle slet ikke har nogen screeningmekanisme. Ordføreren støtter derfor, at medlemsstaternes oprettelse af en sådan screeningmekanisme bør forblive frivillig, som det er lagt frem i Kommissionens forslag, idet dette på den anden side vil give de lande, der allerede udfører en sådan screening, mulighed for at arbejde tættere sammen. Derudover mener ordføreren, at der er behov for at strømline informationsprocesserne og samtidig mindske de administrative byrder for alle medlemsstaterne.

Ændringsforslagene og de foreslåede præciseringer omfatter følgende:

•  Præcisering af definitionen af "udenlandsk investor" med hensyn til ejerskab af og effektiv kontrol over denne, eftersom en virksomheds placering ikke nødvendigvis afslører, hvor investeringen rent faktisk kommer fra

•  i overensstemmelse med de rammer for screening, der er fastlagt i OECD-landene, udvidelse af den ufuldstændige liste over kritiske teknologier, infrastruktur og sektorer, der kan tages i betragtning, og som potentielle udenlandske investeringer kan få indvirkning på, af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden

•  muligheden for at give fagforeninger tilladelse til at aktivere medlemsstaternes og Kommissionens screeningmekanismer, med udgangspunkt i det nuværende system i USA

•  mulighed for Europa-Parlamentet for at anmode om aktivering af samarbejdsmekanismen for projekter og programmer af interesse for Unionen

•  sikring af, at Kommissionen foretager sin screening på relevante projekter og programmer af interesse for Unionen, som finansieres under den nuværende, men også under de kommende flerårige finansielle rammer

•  begrænsning af muligheden for misbrug af dette regelsæt ved at sikre, at medlemsstaterne giver velfunderede forklaringer på, hvordan en udenlandsk direkte investering i en anden medlemsstat kan formodes at påvirke deres sikkerhed eller offentlige orden, samt ved at styrke Kommissionens koordinerende funktion

•  indførelse af en koordinationsgruppe for screening af investeringer, hvor de medlemsstater, der har indført en screeningmekanisme, kan udveksle oplysninger og udtalelser om medlemsstaternes og Kommissionens igangværende screening

•  mindskelse af byrden hvad angår oplysningskrav til medlemsstaterne og fastsættelse af kravene om rapportering til hvert tredje år, når der er gået to år efter forordningens ikrafttræden;

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Unionen og dens medlemsstater har et åbent investeringsmiljø, som er nedfældet i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") og indgår i de internationale forpligtelser, som Unionen og dens medlemsstater har indgået med hensyn til udenlandske direkte investeringer.

(2)  Unionen og dens medlemsstater har et åbent investeringsmiljø, som er nedfældet i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") og indgår i de internationale forpligtelser, som Unionen og dens medlemsstater har indgået med hensyn til udenlandske direkte investeringer. I lyset af denne åbenhed bør Unionen fremme lige konkurrencevilkår i forbindelserne med tredjelande.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  De screeningmekanismer, som findes i flere medlemsstater eller i tredjelande udgør ikke nogen hindring for udenlandske direkte investeringer, forudsat at de er kendte, forventede og ikke i for høj grad forsinker virkeliggørelsen af investeringerne.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det er vigtigt at skabe retssikkerhed og at sikre koordination og samarbejde på EU-plan ved at opstille et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Dette berører ikke medlemsstaternes eneansvar for den nationale sikkerhed.

(7)  Det er vigtigt at skabe retssikkerhed og tilstræbe samarbejde på EU-plan ved at opstille et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, når strategiske interesser er berørt, herunder bl.a. vigtige støtteteknologier, strategiske aktiver, strategiske og følsomme data mv. Dette berører ikke medlemsstaternes eneansvar for den nationale sikkerhed og den offentlige orden.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  I forbindelse med vurderingen af mekanismen til kontrol med udenlandske direkte investeringer bør det indre markeds korrekte funktion omhyggeligt sikres ved hjælp af foranstaltninger, der hindrer underbudspolitik mellem virksomheder og mellem medlemsstater på skatte- og lønområdet og belønner socialt ansvarlige politikker for virksomhedsovertagelse, som sikrer, at beskæftigelsen og anstændige lønninger opretholdes.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Hensigten med regelsættet for screening af udenlandske direkte investeringer er at give medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for på koordineret vis at imødegå risici for sikkerheden og den offentlige orden og tilpasse sig skiftende omstændigheder, samtidig med at medlemsstaterne bevarer den nødvendige fleksibilitet til at screene udenlandske direkte investeringer af hensyn til deres individuelle situationer og nationale omstændigheder.

(8)  Hensigten med regelsættet for screening af udenlandske direkte investeringer er at give medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for på koordineret vis at imødegå risici for sikkerheden og den offentlige orden og tilpasse sig skiftende omstændigheder inden for den globale handel, samtidig med at medlemsstaternes beføjelser til at screene udenlandske direkte investeringer med udgangspunkt i sikkerheden og den offentlige orden, herunder bl.a. strategiske interesser, vigtige støtteteknologier, strategiske aktiver, strategiske og følsomme data mv., sikres fuldt ud og under hensyntagen til deres individuelle situationer og nationale omstændigheder. Regelsættet bør også gøre det lettere for de medlemsstater, som ikke har en screeningmekanisme, at indføre én.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Regelsættet bør omfatte en bred vifte af investeringer, der etablerer eller opretholder varige og direkte forbindelser mellem investorer fra tredjelande og virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet i medlemsstaterne.

(9)  Investeringer, der etablerer eller opretholder varige og direkte forbindelser mellem investorer fra tredjelande og virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet i medlemsstaterne, bør være omfattet, i det omfang de vedrører sikkerheden og den offentlige orden.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Ved afgørelsen af, hvorvidt en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, bør medlemsstaterne og Kommissionen overveje alle relevante faktorer, bl.a. virkningerne på kritiske infrastrukturer, teknologier, herunder vigtige støtteteknologier, og råvarer, der har afgørende betydning for sikkerheden eller for opretholdelsen af den offentlige orden, og de betydelige konsekvenser, som en afbrydelse eller forstyrrelse heraf vil få i medlemsstaten eller i Unionen. I denne forbindelse bør medlemsstaterne og Kommissionen også kunne tage hensyn til, om en udenlandsk investor kontrolleres direkte eller indirekte (f.eks. gennem betydelig finansiering og subsidier) af et tredjelands regering.

(12)  Ved afgørelsen af, hvorvidt en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, bør medlemsstaterne og Kommissionen overveje alle relevante faktorer, bl.a. virkningerne på kritiske infrastrukturer, kritiske teknologier, herunder vigtige støtteteknologier, og råvarer eller følsomme oplysninger, der har afgørende betydning for sikkerheden eller for opretholdelsen af den offentlige orden, og de betydelige konsekvenser, som en afbrydelse eller forstyrrelse heraf vil få i medlemsstaten eller i Unionen. I denne forbindelse bør medlemsstaterne og Kommissionen tage hensyn til, om en udenlandsk investor ejes, opereres eller på anden måde kontrolleres direkte eller indirekte af et tredjelands regering eller statslige organer og/eller fører statsstyrede politikker for udadgående udenlandske direkte investeringer med henblik på strategiske industrielle mål, som bestyrkes gennem betydelig finansiering og subsidier, udvidet kredit og långivning fra et tredjelands regering eller et statsejet finansieringsinstitut. I forbindelse med screening af en udenlandsk direkte investering kan Kommissionen også vurdere indvirkningen på specifik central knowhow og teknologier, der kunne være væsentlige for den økonomiske sikkerhed på mellemlang og lang sigt.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Der bør etableres en mekanisme, der giver medlemsstaterne mulighed for at samarbejde og bistå hinanden, når en udenlandsk direkte investering i en medlemsstat kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i en anden medlemsstat. Medlemsstaterne skal kunne sende bemærkninger til en medlemsstat, på hvis område en investering er planlagt eller gennemført, uanset om de medlemsstater, der fremsætter bemærkninger, eller de medlemsstater, på hvis område investeringen er planlagt eller gennemført, har en screeningmekanisme eller er i færd med at screene investeringen. Medlemsstaternes bemærkninger bør også sendes til Kommissionen. Kommissionen bør også have mulighed for, hvis det er relevant, at afgive en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område investeringen er planlagt eller er gennemført, uanset om denne medlemsstat opretholder en screeningmekanisme eller er i færd med at screene investeringen, og uanset om andre medlemsstater har fremsat bemærkninger.

(14)  Der bør etableres en mekanisme, der giver medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for at samarbejde åbent og bistå hinanden, når en udenlandsk direkte investering i en medlemsstat kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i en anden medlemsstat. Medlemsstater, hvis sikkerhed eller offentlige orden kan blive påvirket af en udenlandsk direkte investering i en anden medlemsstat, skal kunne sende bemærkninger til Kommissionen. Kommissionen bør derefter videresende alle bemærkninger til den medlemsstat, hvor investeringen er planlagt, samt til andre berørte medlemsstater. Kommissionen bør også have mulighed for, hvis det er relevant, at afgive en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område investeringen er planlagt. På baggrund af de modtagne bemærkninger kan Kommissionen anmode om at drøfte de planlagte investeringer inden for rammerne af gruppen for koordinering af screening af investeringer.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Desuden bør Kommissionen have mulighed for at screene udenlandske direkte investeringer, der kan påvirke projekter eller programmer af Unionens interesser af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Derved vil Kommissionen få et redskab til at beskytte projekter og programmer, som er til gavn for Unionen som helhed og udgør et vigtigt bidrag til økonomisk vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne. Dette omfatter især projekter og programmer, der involverer væsentlig EU-støtte, eller som er etableret ved EU's lovgivning om kritiske infrastrukturer, kritiske teknologier eller kritiske råvarer. For at skabe større klarhed bør der i bilaget til forordningen medtages en vejledende liste over projekter eller programmer af interesse for Unionen, i forbindelse med hvilke de udenlandske direkte investeringer kan gøres til genstand for screening.

(15)  Desuden bør Kommissionen screene udenlandske direkte investeringer, der kan påvirke projekter eller programmer af Unionens interesser af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Derved vil Kommissionen og medlemsstaterne få et redskab til at beskytte projekter og programmer, som er til gavn for Unionen som helhed og udgør et vigtigt bidrag til økonomisk vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne. Dette omfatter især projekter og programmer, der involverer væsentlig EU-støtte, eller som er etableret ved EU's lovgivning om kritiske infrastrukturer, kritiske teknologier eller kritiske råvarer. For at skabe større klarhed bør der i bilaget til forordningen medtages en liste over projekter eller programmer af interesse for Unionen, i forbindelse med hvilke de udenlandske direkte investeringer kan gøres til genstand for screening.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, bør Kommissionen have mulighed for at afgive en udtalelse til de medlemsstater, på hvis område en sådan investering er planlagt eller gennemført inden for en rimelig frist. Medlemsstaterne bør i videst muligt omfang tage hensyn til Kommissionens udtalelse og, hvis udtalelsen ikke følges, gøre rede herfor over for Kommissionen, i henhold til pligten til loyalt samarbejde i artikel 4, stk. 3, i TEU. Kommissionen bør også have mulighed for at anmode disse medlemsstater om de oplysninger, der er nødvendige med henblik på screeningen af disse investeringer.

(16)  Hvis Kommissionen eller mere end én medlemsstat finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, bør Kommissionen afgive en udtalelse til de medlemsstater, på hvis område en sådan investering er planlagt eller gennemført inden for en rimelig frist. Medlemsstaterne bør tage hensyn til Kommissionens udtalelse og, hvis udtalelsen fraviges, gøre rede herfor over for Kommissionen, i henhold til pligten til loyalt samarbejde i artikel 4, stk. 3, i TEU. Kommissionen bør også have mulighed for at anmode disse medlemsstater om de oplysninger, der er nødvendige med henblik på screeningen af disse investeringer.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Med henblik på at lette samarbejdet med de øvrige medlemsstater og den screening af udenlandske direkte investeringer, der foretages af Kommissionen, bør medlemsstaterne anmelde deres screeningmekanismer samt enhver ændring heraf til Kommissionen og indsende regelmæssige rapporter om anvendelsen af deres screeningmekanismer. Af samme årsag bør medlemsstater, der ikke har indført en screeningmekanisme, også rapportere om udenlandske direkte investeringer, der har fundet sted på deres område, på grundlag af de oplysninger, de har til rådighed.

(17)  Med henblik på at lette samarbejdet med de øvrige medlemsstater og den screening af udenlandske direkte investeringer, der foretages af Kommissionen, bør medlemsstaterne anmelde deres screeningmekanismer samt enhver ændring heraf til Kommissionen og indsende regelmæssige rapporter om anvendelsen af deres screeningmekanismer. Imidlertid bør medlemsstater, der ikke har indført en screeningmekanisme, rapportere årligt om udenlandske direkte investeringer, der har fundet sted på deres område, hvis disse investeringer er relevante for projekter og programmer af interesse for Unionen. Alle rapporteringsforpligtelser bør være gældende fra den... [two years after entry into force of this Regulation].

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  I dette øjemed er det også vigtigt at sikre et minimum af oplysninger og samarbejde om udenlandske direkte investeringer, der falder ind under forordningens anvendelsesområde, i samtlige medlemsstater. Disse oplysninger bør stilles til rådighed af de medlemsstater, på hvis områder de udenlandske direkte investeringer er planlagt eller gennemført, efter anmodning fra de øvrige medlemsstaterne eller Kommissionen. Relevante oplysninger omfatter aspekter såsom ejerforholdene hos den udenlandske investor og finansieringen af den planlagte eller gennemførte investering, herunder oplysninger om subsidier, som ydes af tredjelande, når de foreligger.

(18)  I dette øjemed er det også vigtigt at sikre et minimum af udveksling af oplysninger og samarbejde mellem medlemsstaterne om udenlandske direkte investeringer, der falder ind under forordningens anvendelsesområde, i samtlige medlemsstater. Medlemsstater, på hvis områder de udenlandske direkte investeringer er planlagt eller gennemført, bør stille disse oplysninger til rådighed efter anmodning fra de øvrige medlemsstaterne eller Kommissionen eller koordinationsgruppen for screening af investeringer. Relevante oplysninger omfatter aspekter såsom ejerforholdene hos den udenlandske investor og finansieringen af den planlagte eller gennemførte investering, herunder oplysninger om subsidier, som ydes af tredjelande.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Kommunikationen og samarbejdet i medlemsstaterne og på EU-plan bør styrkes gennem oprettelsen af kontaktpunkter for screening af udenlandske direkte investeringer i hver medlemsstat.

(19)  Kommunikationen og samarbejdet i medlemsstaterne og på EU-plan bør styrkes gennem oprettelsen af kontaktpunkter for screening af udenlandske direkte investeringer i hver medlemsstat samt gennem oprettelse af en koordinationsgruppe for screening af investeringer. Denne gruppe bør sammensættes af repræsentanter for medlemsstaterne og have en repræsentant for Kommissionen som formand og kan tjene som en platform for udveksling af synspunkter og oplysninger, til at forbedre samarbejde og koordinering og til at bistå hinanden med hensyn til direkte udenlandske investeringer.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Senest tre år efter denne forordnings ikrafttrædelse bør Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning. Hvis det i rapporten foreslås at ændre bestemmelserne i denne forordning, kan den om fornødent ledsages af et forslag til retsakt.

(21)  Senest den ... [four years after the entry into force of this Regulation], og derefter hvert femte år, bør Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning. Hvis det i rapporten foreslås at ændre bestemmelserne i denne forordning, kan den om fornødent ledsages af et forslag til retsakt.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Med henblik på at opdatere projekter og programmer i Unionens interesse, i forbindelse med hvilke udenlandske direkte investeringer kan underkastes en screening af Kommissionen, bør sidstnævnte tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af listen over projekter og programmer i Unionens interesse, som er omhandlet i artikel 3, stk. 3, og opført i bilag 1. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, som beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

 

_______________________

 

1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der et regelsæt for medlemsstaternes og Kommissionens screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

Ved denne forordning fastsættes der et regelsæt for medlemsstaternes screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, og Kommissionens rolle heri fastlægges.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  "udenlandsk investor": en fysisk person fra et tredjeland eller en virksomhed i et tredjeland, som har til hensigt at foretage eller har foretaget en udenlandsk direkte investering,

2.  "udenlandsk investor": en fysisk person fra et tredjeland eller en virksomhed, der reelt kontrolleres eller ejes af statsborgere i et tredjeland, som har til hensigt at foretage eller har foretaget en udenlandsk direkte investering,

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  "virksomhed i et tredjeland": en virksomhed, der er oprettet eller på anden måde etableret i henhold til lovgivningen i et tredjeland.

6.  "virksomhed i et tredjeland": en virksomhed, der er oprettet eller på anden måde etableret i henhold til lovgivningen i et tredjeland eller en virksomhed, der reelt kontrolleres eller ejes af statsborgere i et tredjeland.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan opretholde, ændre eller indføre mekanismer til screening af udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden på de betingelser, der er fastsat i denne forordning.

1.  Medlemsstaterne kan opretholde, ændre eller indføre mekanismer til screening af udenlandske direkte investeringer af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed på de betingelser, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan screene udenlandske direkte investeringer, der kan påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen, af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

2. Kommissionen screener udenlandske direkte investeringer, der anses for at påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen, af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Projekter og programmer af interesse for Unionen omfatter især de projekter og programmer, der involverer et væsentligt beløb eller en væsentlig andel af EU-støtte, eller som er omfattet af EU's lovgivning om kritiske infrastrukturer, kritiske teknologier eller kritiske råvarer. En vejledende liste over projekter og programmer af interesse for Unionen fremgår af bilag 1.

3.  Projekter og programmer af interesse for Unionen omfatter de projekter og programmer, der involverer et væsentligt beløb eller en væsentlig andel af EU-støtte under den nuværende og de kommende flerårige finansielle rammer, eller som er omfattet af EU's lovgivning om kritiske infrastrukturer, kritiske teknologier eller kritiske råvarer. Listen over projekter og programmer af interesse for Kommissionen fremgår af bilag I.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a for at ændre projekter og programmer opført i bilag I.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  De samarbejdsmekanismer, der er omhandlet i stk. 8 og 9, kan først aktiveres, når medlemsstaterne har givet meddelelse om aktiveringen af deres screeningmekanismer. Samarbejdsmekanismerne kan under ingen omstændigheder aktiveres i forbindelse med gennemførte investeringer, når medlemsstaterne kun screener planlagte investeringer. Kun i særlige tilfælde og hvis medlemsstaterne og Kommissionen har rimelig grund til at tro, at de oplysninger, der er angivet i artikel 10, stk. 2, er ændret, og kun i tilfælde af investeringer, der er gennemført efter ikrafttrædelsen af denne forordning, kan samarbejdsmekanismen aktiveres for gennemførte investeringer. Når den i artikel 9 omhandlede samarbejdsmekanisme aktiveres for investeringer, der finder sted i medlemsstater, som ikke har en screeningmekanisme, kan gennemførte investeringer tages op inden for rammerne af koordinationsgruppen for screening af investeringer, jf. artikel 12a.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved screening af udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden kan medlemsstaterne og Kommissionen tage hensyn til de potentielle virkninger for bl.a.:

Ved screening af udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden i en eller flere medlemsstater eller sikkerheden eller den offentlige orden i Unionen som helhed i forbindelse med projekter eller programmer i Unionens interesse kan medlemsstaterne og Kommissionen tage hensyn til de potentielle virkninger for bl.a.:

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  kritisk infrastruktur, herunder energi, transport, kommunikation, datalagring, ruminfrastruktur eller finansiel infrastruktur samt følsomme faciliteter;

–  kritisk og strategisk infrastruktur, herunder energi, vand, transport, kommunikation og medier, datalagring, ruminfrastruktur, sundhedsinfrastruktur, forskningsinfrastruktur eller finansiel infrastruktur samt følsomme faciliteter og al sikkerheds- og forsvarsinfrastruktur;

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  kritiske teknologier, herunder kunstig intelligens, robotteknologi, halvledere, teknologier med potentiel dobbelt anvendelse, cybersikkerhed, rumteknologi eller nuklear teknologi;

–  kritiske og strategiske teknologier, herunder kunstig intelligens, robotteknologi, halvledere, avancerede materialer, nanoteknologi, bioteknologi, medicinsk teknologi, teknologier med potentiel dobbelt anvendelse, cybersikkerheds-, luftfarts-, forsvars-, rumfarts- eller nuklear teknologi;

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  forsyningssikkerhed af kritiske råvarer eller

–  forsyningssikkerhed af kritiske tilførsler af sjældne og strategiske materialer eller

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  adgang til følsomme oplysninger eller muligheden for at kontrollere følsomme oplysninger.

–  adgang til eller muligheden for at kontrollere følsomme data og oplysninger.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når det afgøres, om en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, kan medlemsstaterne og Kommissionen tage højde for, om den udenlandske investor kontrolleres af regeringen i et tredjeland, herunder gennem betydelig finansiering.

Når det afgøres, om en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, skal medlemsstaterne og Kommissionen tage højde for, om den udenlandske investor kontrolleres direkte eller indirekte af regeringen eller statslige organer i et tredjeland og/eller fører statsstyrede politikker for udadgående udenlandske direkte investeringer med henblik på strategiske industrielle mål, som bestyrkes gennem betydelig finansiering eller subsidier, udvidede kreditter og lån fra regeringen i et tredjeland eller et statsejet finansieringsinstitut. I forbindelse med screening af en udenlandsk direkte investering kan Kommissionen også vurdere indvirkningen på specifik central knowhow og teknologier, der kunne være væsentlige for den økonomiske sikkerhed på mellemlang og lang sigt.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaternes screeningmekanismer skal være gennemsigtige og må ikke skabe forskelsbehandling af forskellige tredjelande. Medlemsstaterne fastlægger navnlig de omstændigheder, der udløser en screening, begrundelsen for screeningen og de gældende detaljerede procedureregler.

1.  Medlemsstaternes screeningmekanismer skal være gennemsigtige og må ikke skabe forskelsbehandling af forskellige tredjelande. Medlemsstaterne fastlægger navnlig de omstændigheder, der udløser en screening, begrundelsen for screeningen og de gældende detaljerede procedureregler vedrørende screening og screeningafgørelser.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne fastsætter frister for udstedelse af screeningafgørelser. Disse frister skal give dem mulighed for at tage hensyn til medlemsstaternes bemærkninger, jf. artikel 8, og Kommissionens udtalelse, jf. artikel 8 og 9.

2.  Medlemsstaterne fastsætter frister for udstedelse af screeningafgørelser og offentliggør dem. Disse frister skal give dem mulighed for at tage hensyn til medlemsstaternes bemærkninger, jf. artikel 8, og Kommissionens udtalelse, jf. artikel 8 og 9.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Fortrolige oplysninger, herunder handelsmæssigt følsomme oplysninger, der stilles til rådighed af udenlandske investorer og de berørte virksomheder, beskyttes.

3.  Fortrolige oplysninger, herunder handelsmæssigt følsomme oplysninger, der stilles til rådighed af udenlandske investorer og de berørte virksomheder, beskyttes i behørigt omfang.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaternes meddelelse af screeningmekanismer og årlig rapportering

Medlemsstaternes meddelelse af screeningmekanismer og rapportering

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres eksisterende screeningmekanismer senest […] (30 days of the entry into force of this Regulation). Medlemsstaterne meddeler Kommissionen enhver ændring af en eksisterende screeningmekanisme eller nyligt vedtagne screeningmekanismer senest 30 dage efter ikrafttrædelsen af screeningsmekanismen.

1.  Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres eksisterende screeningmekanismer senest den […30 days of the entry into force of this Regulation]. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen enhver ændring af en eksisterende screeningmekanisme eller nyligt vedtagne screeningmekanismer senest 30 dage efter ikrafttrædelsen af screeningsmekanismen eller ændring af en eksisterende screeningmekanisme.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstater, der har screeningmekanismer, forelægger Kommissionen en årlig rapport om anvendelsen af deres screeningmekanismer. For hver rapporteringsperiode indeholder rapporten navnlig oplysninger om:

2.  Senest … [2 years after the entry into force of this Regulation] og derefter hvert andet år forelægger medlemsstater, der har screeningmekanismer, Kommissionen en rapport om anvendelsen af deres screeningmekanismer. For hver rapporteringsperiode indeholder rapporten navnlig oplysninger om:

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  screeningafgørelser vedrørende projekter og programmer af interesse for Unionen

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  sektorer, oprindelse og værdi i forbindelse med de udenlandske direkte investeringer, der er blevet screenet, og som er under screening.

udgår

Begrundelse

Formålet er at mindske den administrative byrde for medlemsstaterne. Disse oplysninger vil allerede være forelagt Kommissionen (artikel 8, stk. 1), som vil være i stand til at aggregere dataene.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstater, der ikke har en screeningmekanisme, forelægger Kommissionen en årlig rapport om udenlandske direkte investeringer, der har fundet sted på deres område, på grundlag af de oplysninger, de har til rådighed.

3.  Senest den ... [two years after the entry into force of this Regulation] og derefter hvert år forelægger medlemsstater, der ikke har en screeningmekanisme, Kommissionen en rapport om udenlandske direkte investeringer, der har fundet sted på deres område, når disse investeringer vedrører projekter og programmer af interesse for Unionen.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om udenlandske direkte investeringer, der er under screening inden for rammerne af deres screeningmekanismer, senest 5 arbejdsdage efter indledningen af screeningen. Som en del af disse oplysninger, og, hvis det er relevant, bestræber de medlemsstater, der foretager en screening, sig på at anføre, om de udenlandske direkte investeringer, der er under screening, forventes at falde inden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 139/2004.

1.  En medlemsstat underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om udenlandske direkte investeringer, der er genstand for screening inden for rammerne af dens screeningmekanisme, senest fem arbejdsdage efter indledningen af screeningen. Som en del af disse oplysninger, og, hvis det er relevant, bestræber medlemsstaten, der foretager en screening, sig på at anføre, om de udenlandske direkte investeringer, der er genstand for screeningen, forventes at falde inden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 139/2004.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis en medlemsstat finder, at en udenlandsk direkte investering, der er planlagt eller gennemført i en anden medlemsstat, vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, kan den sende bemærkninger til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført. Bemærkningerne sendes samtidig til Kommissionen.

2.  Hvis en medlemsstat finder, at en udenlandsk direkte investering, der er planlagt eller gennemført i en anden medlemsstat, vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, kan den sende bemærkninger til Kommissionen. Kommissionen samler alle de indkomne bemærkninger og videresender dem til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, og til alle de øvrige medlemsstater.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i en eller flere medlemsstater, kan den afgive en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført. Kommissionen kan afgive en udtalelse, uanset om andre medlemsstater har fremsat bemærkninger.

3.  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i en eller flere medlemsstater, kan den afgive en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført. En sådan udtalelse fremsendes også til alle de øvrige medlemsstater. Kommissionen kan afgive en udtalelse, uanset om andre medlemsstater har fremsat bemærkninger.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen eller en medlemsstat, som mener, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, kan anmode den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller er gennemført, om alle oplysninger, der er nødvendige for at fremsætte de bemærkninger, der er omhandlet i stk. 2, eller for at afgive den udtalelse, der er omhandlet i stk. 3.

4.  En medlemsstat, som mener, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, kan rette en anmodning til Kommissionen om at forsyne den med alle oplysninger, der er modtaget fra den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller er gennemført, der er nødvendige for at fremsætte de bemærkninger, der er omhandlet i stk. 2. Medlemsstaterne har fem arbejdsdage fra datoen for meddelelsen om aktiveringen af en screeningmekanisme i henhold til stk. 1 til at rette en anmodning om oplysninger til Kommissionen. Kommissionen samler alle indkomne anmodninger om oplysninger og videresender dem straks til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller er gennemført, samt til de øvrige medlemsstater. Kommissionen kan også på eget initiativ anmode den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller er gennemført, om at forelægge den de oplysninger, der er nødvendige for at afgive den udtalelse, der er omhandlet i stk. 3.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Bemærkninger i henhold til stk. 2. eller udtalelser i henhold til stk. 3 fremsendes til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, inden for en rimelig frist og under alle omstændigheder senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 eller 4. I de tilfælde, hvor Kommissionen afgiver sin udtalelse efter bemærkningerne fra andre medlemsstater, har Kommissionen en frist på yderligere 25 arbejdsdage til at afgive udtalelse.

5.  Bemærkninger i henhold til stk. 2 fremsendes til Kommissionen inden for en rimelig frist og under alle omstændigheder senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 eller 4. Kommissionen videresender inden for fem arbejdsdage de bemærkninger, den har modtaget, til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført. Kommissionen afgiver den i stk. 3 omhandlede udtalelse inden for 25 arbejdsdage og, i de tilfælde, hvor Kommissionen afgiver sin udtalelse efter bemærkningerne fra andre medlemsstater, har Kommissionen en frist på yderligere 25 arbejdsdage til at afgive udtalelse.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  De medlemsstater, på hvis område udenlandske direkte investeringer er planlagt eller er gennemført, tager behørigt hensyn til bemærkningerne fra de øvrige medlemsstater, som omhandlet i stk. 2, og til Kommissionens udtalelse, som omhandlet i stk. 3.

6.  De medlemsstater, på hvis område udenlandske direkte investeringer er planlagt eller er gennemført, tager behørigt hensyn til bemærkningerne fra de øvrige medlemsstater, som omhandlet i stk. 2, og til Kommissionens udtalelse, som omhandlet i stk. 3, samt til bemærkninger der er fremsat inden for rammerne af koordinationsgruppen for screening af investeringer, jf. artikel 12a.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Samarbejdet mellem medlemsstaterne i henhold til denne artikel finder sted gennem de kontaktpunkter, der er omhandlet i artikel 12.

7.  Samarbejdet mellem medlemsstaterne i henhold til denne artikel finder sted gennem drøftelser i koordinationsgruppen for screening af investeringer, der er omhandlet i artikel 12a, hvis Kommissionen anmoder derom.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Regelsæt for Kommissionens screening

Samarbejdsmekanisme for screening af projekter og programmer af interesse for Unionen

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen ud fra hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, kan Kommissionen afgive en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område en sådan investering er planlagt eller gennemført.

1.  Hvis Kommissionen eller en eller flere medlemsstat(er) finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen ud fra hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden i en eller flere medlemsstat(er), afgiver Kommissionen en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område en sådan investering er planlagt eller gennemført.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Europa-Parlamentet kan anmode om aktivering af samarbejdsmekanismen for projekter eller programmer af interesse for Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Kommissionen tager i videst muligt omfang hensyn til Europa-Parlamentets holdning og fremsætter en forklaring i tilfælde af, at der ikke tages hensyn til denne.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Hvis en medlemsstat finder, at en udenlandsk direkte investering kan påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen, kan den anmode Kommissionen om at afgive en udtalelse til den medlemsstat, i hvilken den udenlandske direkte investering er planlagt.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan anmode den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller er gennemført, om alle oplysninger, der er nødvendige for at afgive den udtalelse, der er omhandlet i stk. 1.

2.  Kommissionen kan anmode den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller er gennemført, om yderligere oplysninger som omhandlet i artikel 10. Når Kommissionen anmoder om sådanne oplysninger, skal den forklare, hvordan sikkerheden og den offentlige orden kan blive påvirket af den udenlandske direkte investering, som er planlagt, er under overvejelse eller er gennemført.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen fremsender sin udtalelse til den pågældende medlemsstat inden for en rimelig frist, og under alle omstændigheder senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af de oplysninger, som Kommissionen har anmodet om i henhold til stk. 2. Hvis en medlemsstat har en screeningmekanisme som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og Kommissionen har modtaget oplysninger om udenlandske direkte investeringer, der er under screening i henhold til artikel 8, stk. 1, afgives udtalelsen senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af disse oplysninger. Hvis der er brug for yderligere oplysninger for at afgive en udtalelse, løber perioden på 25 dage fra datoen for modtagelsen af de yderligere oplysninger.

3.  Kommissionen afgiver sin udtalelse til den pågældende medlemsstat inden for en rimelig frist for ikke at vanskeliggøre hverken den udenlandske direkte investering eller den nationale screening som følge af urimelige forsinkelser, og under alle omstændigheder senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af de oplysninger, der er nødvendige for at afgive en udtalelse i henhold til stk. 1.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionens udtalelse meddeles de øvrige medlemsstater.

4.  Kommissionens udtalelse meddeles de øvrige medlemsstater. Såfremt Kommissionen har afgivet en udtalelse i henhold til denne artikel, underretter den Europa-Parlamentet som led i en struktureret dialog om udenlandske direkte investeringer, der påvirker sikkerheden og den offentlige orden. Der skal der fuldt ud tages højde for artikel 11, stk. 2.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, tager i videst muligt omfang hensyn til Kommissionens udtalelse og gør , hvis udtalelsen ikke følges, rede for begrundelsen herfor over for Kommissionen.

5.  Medlemsstaterne, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, tager hensyn til Kommissionens udtalelse og gør, hvis udtalelsen ikke følges, skriftligt rede for begrundelsen herfor over for Kommissionen. Kommissionen videresender denne begrundelse til de øvrige medlemsstater, idet der fuldt ud tages højde for artikel 11, stk. 2.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysningskrav

Udveksling af oplysninger

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, som Kommissionen og de øvrige medlemsstater anmoder om i henhold til artikel 8, stk. 4, og artikel 9, stk. 2, stilles til rådighed for Kommissionen og de anmodende medlemsstater uden unødig forsinkelse.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at alle oplysninger, som Kommissionen eller koordinationsgruppen for screening af investeringer anmoder om i henhold til artikel 8, stk. 4, og artikel 9, stk. 2, stilles til rådighed uden unødig forsinkelse, idet der tages hensyn til oplysningernes følsomhed, og fortroligheden sikres.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De i stk. 1 nævnte oplysninger omfatter navnlig:

2.  De i stk. 1 nævnte oplysninger kan blandt andet omfatte:

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  ejerskabsstrukturen hos den udenlandske investor og den virksomhed, hvor den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, herunder oplysninger om den eller de endelige kontrollerende aktionærer

a)  ejerskabsstrukturen hos den udenlandske investor og den virksomhed, hvor den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, herunder oplysninger om den eller de endelige kontrollerende aktionærer, den administrative ledelse og tilsynsorganerne

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  værdien af de udenlandske direkte investeringer

b)  værdien af de udenlandske direkte investeringer og en prognose for deres sektormæssige virkninger

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  finansieringen af investeringen på grundlag af de oplysninger, der er til rådighed for medlemsstaten.

e)  finansieringen af investeringen og lovligheden af kilden hertil på grundlag af de oplysninger, der er til rådighed for medlemsstaten.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer beskyttelsen af fortrolige oplysninger, der er indhentet i medfør af denne forordning.

2.  Medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og Kommissionen sikrer fuldstændig beskyttelse af fortrolige oplysninger, herunder handelsmæssigt følsomme oplysninger, der er indhentet i medfør af denne forordning.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat udpeger et kontaktpunkt vedrørende screening af udenlandske direkte investeringer ("kontaktpunkt vedrørende screening af udenlandske direkte investeringer"). Kommissionen og de øvrige medlemsstater inddrager disse kontaktpunkter i alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning.

Hver medlemsstat, uanset om den har en screeningmekanisme, udpeger et kontaktpunkt ("kontaktpunkt vedrørende screening af udenlandske direkte investeringer"). Kommissionen og de øvrige medlemsstater inddrager disse kontaktpunkter og koordinationsgruppen for screening af investeringer i alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Koordinationsgruppen for screening af investeringer

 

1.   Der oprettes en koordinationsgruppe for screening af investeringer med en repræsentant for Kommissionen som formand. Hver medlemsstat udpeger en repræsentant/ekspert til denne gruppe.

 

2.   Gruppen kan udveksle synspunkter og oplysninger om udenlandske direkte investeringer, der er genstand for en screening inden for rammerne af medlemsstaternes screeningmekanismer, og for hvilke der er blevet aktiveret en samarbejdsmekanisme i henhold til artikel 8 eller 9, bl.a. om udveksling af bedste praksis og indhøstede erfaringer fra medlemsstaterne med hensyn til screening af udenlandske direkte investeringer.

 

3.  Gruppen kan også drøfte alle spørgsmål vedrørende Unionens politik for indadgående udenlandske investeringer.

 

4.   På medlemsstaternes anmodning kan Kommissionen sætte investeringer, som er planlagt i medlemsstater, der ikke har en screeningmekanisme, på dagsordenen.

 

5.   Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig rapport om de aktiviteter, undersøgelser og drøftelser, der har fundet sted i koordinationsgruppen for screening af investeringer.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen evaluerer og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning senest 3 år efter dens ikrafttræden. Medlemsstaterne inddrages i dette arbejde og giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af denne rapport.

1.  Kommissionen evaluerer og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning senest ... [4 years after the entry into force of this Regulation]og derefter hvert femte år. Medlemsstaterne inddrages i dette arbejde og giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af denne rapport.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den…. [date of the entry into force of this Regulation].

 

3.   Den i artikel 3, stk. 3a, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

 

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 3a, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse senest to måneder efter meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Bilag I – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Unionens fælles teknologiinitiativer, herunder: brændselsceller og brint, luftfartsteknik og lufttransport, initiativet med innovative lægemidler, elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab, biobaserede industrier, Shift2Rail, det fælles europæiske luftrum (SESAR)

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Bilag I – led 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Connecting Europe-faciliteten: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Bilag I – led 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Bilag I – led 3 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Bilag I – led 3 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Bilag I – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri:

 

a) programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri og

 

b) det europæiske forsvarsforskningsprogram/Den Europæiske Forsvarsfond

 

-   Europa-Kommissionens afgørelse om finansieringen af den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning (PADR).

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU

Referencer

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

26.10.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

26.10.2017

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

18.1.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Reinhard Bütikofer

9.11.2017

Behandling i udvalg

21.2.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

8

19

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Rosa D’Amato

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

36

+

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

8

-

ALDE

Frederick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Rupert Mathews

EFDD

Jonathan Bullock

19

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Razvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (22.3.2018)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Den EuropæiskeUnion
(COM(2017)0487) – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Ordfører for udtalelse: Geoffrey Van Orden

KORT BEGRUNDELSE

Direkte udenlandske investeringer har altid været afgørende for udviklingen i de europæiske lande og i Den Europæiske Union. Mens de sektorer, der har størst betydning for den økonomiske og samfundsmæssige udvikling, har de største direkte fordele af udenlandske direkte investeringer (FDI), kan den tilsvarende indvirkning på EU's og medlemsstaternes sikkerhedsinteresser og strategiske interesser også være betydelig. Den seneste udvikling i den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik, senest gennem undertegnelse af PESCO i november 2017, har øget konsekvenserne af strømmen af direkte udenlandske investeringer. Samtidig med indfrielsen af de erklærede mål om øget gennemsigtighed, ansvarlighed og sikkerhed i måden, hvorpå direkte udenlandske investeringer håndteres inden for EU, skal en sådan proces styres omhyggeligt for at sikre, at kompetencer og rettigheder i de enkelte medlemsstater respekteres, uden at de gradvist bliver underlagt Kommissionen eller andre EU-organer, og samtidig med at medlemsstaterne bevarer den endelige ret til at godkende eller nægte direkte udenlandske investeringer inden for deres egne grænser. Dette er navnlig vigtigt i lyset af den enkelte medlemsstats ansvar for den nationale sikkerhed og den omstændighed, at kommercielt følsomme oplysninger og tidsfølsomme procedurer kan være involveret.

Det er derfor af afgørende betydning, at medlemsstaterne ikke tvinges til at indføre eller opretholde støttemekanismer, hvor sådanne mekanismer ikke er i overensstemmelse med til deres interesser. Mens Kommissionens forslag har til formål at respektere de enkelte medlemsstater i denne henseende, er det afgørende, at de fremtidige screeningsprogrammer i forbindelse med mindstekravene har det til fælles, at de ikke krænker de forskelligartede og unikke krav i de enkelte medlemsstater, navnlig hvad angår sikkerhedsinteresser og strategiske interesser samt deling af data og følsomme oplysninger, og at medlemsstaterne ikke overgiver deres integritet og sikkerhed til en anden myndighed. Obligatoriske elementer skal derfor undgås.

Endelig vil det med Det Forenede Kongeriges forstående udtræden af Den Europæiske Union, hvor landet hidtil har været udgangspunkt for udenlandske investorer, der ønsker at få adgang til det indre marked, blive endnu mere nødvendigt med screeningsmekanismer for at tage særlig hensyn til de udenlandske direkte investeringsstrømme til EU, der går gennem Det Forenede Kongerige, samt at indføre særlige ordninger for investeringer fra Det Forenede Kongerige i EU som en ny kilde til direkte udenlandske investeringer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Udenlandske direkte investeringer bidrager til Unionens vækst ved at fremme konkurrenceevnen, skabe arbejdspladser og stordriftsfordele, tilføre kapital, teknologi, innovation og ekspertise og ved åbne for nye EU-eksportmarkeder. De støtter målene i Kommissionens investeringsplan for Europa og bidrager til andre EU-projekter og -programmer.

(1)  Udenlandske direkte investeringer bidrager til Unionens vækst ved at fremme konkurrenceevnen, skabe vækst, arbejdspladser og stordriftsfordele, tilføre kapital, teknologi, innovation og ekspertise og ved at åbne for nye EU-eksportmarkeder. De støtter målene i Kommissionens investeringsplan for Europa og bidrager til andre EU-projekter og -programmer.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Den europæiske økonomi er en af verdens mest åbne, og EU's vækst og konkurrenceevne afhænger af denne åbenhed og samhandel. EU lider imidlertid under en mangel på gensidighed i adgangen til dets handelspartneres markeder, hvilket undergraver dets økonomi og industri og udgør en hindring for dets virksomheder.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  I henhold til de internationale forpligtelser inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling og handels- og investeringsaftaler indgået med tredjelande kan Unionen og medlemsstaterne på visse betingelser vedtage restriktive foranstaltninger vedrørende udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

(3)  I henhold til de internationale forpligtelser inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling og handels- og investeringsaftaler indgået med tredjelande kan Unionen og medlemsstaterne på visse betingelser vedtage restriktive foranstaltninger vedrørende udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden, den offentlige orden, strategiske interesser, grundlæggende rettigheder eller beskyttelsen af centrale teknologier.

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten.)

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Flere medlemsstater har indført foranstaltninger, i henhold til hvilke de kan begrænse frie kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne og tredjelande af hensyn til den offentlige sikkerhed eller den offentlige orden. Disse foranstaltninger afspejler medlemsstaternes målsætninger og bekymringer med hensyn til udenlandske direkte investeringer og resulterer i en række forskellige foranstaltninger, hvad angår omfang og procedure. Andre medlemsstater har ikke indført sådanne mekanismer.

(4)  Flere medlemsstater har indført foranstaltninger, i henhold til hvilke de kan begrænse frie kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne og tredjelande af hensyn til den offentlige sikkerhed eller den offentlige orden. Disse foranstaltninger afspejler medlemsstaternes målsætninger og bekymringer med hensyn til udenlandske direkte investeringer og resulterer i en række forskellige foranstaltninger, hvad angår omfang og procedure. Andre medlemsstater har ikke indført sådanne mekanismer og bør derfor gøre det.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det er vigtigt at skabe retssikkerhed og at sikre koordination og samarbejde på EU-plan ved at opstille et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Dette berører ikke medlemsstaternes eneansvar for den nationale sikkerhed.

(7)  Det er vigtigt at skabe retssikkerhed og at sikre koordination og samarbejde på EU-plan ved at opstille et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Denne retssikkerhed bør ikke gribe ind i medlemsstaternes eneansvar for fastlæggelsen af og kontrollen med den nationale sikkerhed i deres respektive lande, ligesom den bør tage det fornødne hensyn til bestemmelserne i artikel 346 i TEUF.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Hensigten med regelsættet for screening af udenlandske direkte investeringer er at give medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for på koordineret vis at imødegå risici for sikkerheden og den offentlige orden og tilpasse sig skiftende omstændigheder, samtidig med, at medlemsstaterne bevarer den nødvendige fleksibilitet til at screene udenlandske direkte investeringer af hensyn til deres individuelle situationer og nationale omstændigheder.

(8)  Hensigten med regelsættet for screening af udenlandske direkte investeringer er at give medlemsstaterne og Kommissionen de nødvendige redskaber til på koordineret vis at imødegå risici for sikkerheden og den offentlige orden og gøre det muligt at tilpasse sig skiftende omstændigheder, samtidig med, at medlemsstaterne bevarer den nødvendige fleksibilitet til at foretage screening af udenlandske direkte investeringer begrundet i hensynet til sikkerheden og den offentlige orden i lyset af hver enkelt medlemsstats individuelle situation og nationale omstændigheder.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at vejlede medlemsstaterne og Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af forordningen bør der fastsættes en ikkeudtømmende liste over faktorer, der kan tages i betragtning, når en udenlandsk direkte investering screenes af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Denne liste vil også skabe større gennemsigtighed i screeningsprocessen for investorer, der overvejer at foretage eller har foretaget udenlandske direkte investeringer i Unionen. Denne liste over faktorer, der kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden bør forblive ikkeudtømmende.

(11)  For at vejlede medlemsstaterne og Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af forordningen bør der fastsættes en ikkeudtømmende liste over faktorer, der kan tages i betragtning, når en udenlandsk direkte investering screenes af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Denne liste vil også skabe større gennemsigtighed i screeningsprocessen for investorer, der overvejer at foretage eller har foretaget udenlandske direkte investeringer i Unionen, samt give den kompetente myndighed et referencegrundlag i forbindelse med en eventuel domstolsprøvelse af en sådan screening. Denne liste over faktorer, der kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden bør forblive ikkeudtømmende.

Begrundelse

Der bør være en klar sammenhæng mellem screeningen af en investering og en sikkerhedstrussel. Ved en eventuel domstolsprøvelse bør retten være i stand til at identificere de faktorer, som myndigheden har taget i betragtning.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Ved afgørelsen af, hvorvidt en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, bør medlemsstaterne og Kommissionen overveje alle relevante faktorer, bl.a. virkningerne på kritiske infrastrukturer, teknologier, herunder vigtige støtteteknologier, og råvarer, der har afgørende betydning for sikkerheden eller for opretholdelsen af den offentlige orden, og de betydelige konsekvenser, som en afbrydelse eller forstyrrelse heraf vil få i medlemsstaten eller i Unionen. I denne forbindelse bør medlemsstaterne og Kommissionen også kunne tage hensyn til, om en udenlandsk investor kontrolleres direkte eller indirekte (f.eks. gennem betydelig finansiering og subsidier) af et tredjelands regering.

(12)  Ved afgørelsen af, hvorvidt en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, bør medlemsstaterne og Kommissionen overveje alle relevante faktorer, bl.a. virkningerne på kritiske infrastrukturer, implikationer for det nationale forsvar og den europæiske forsvarsindustri, kritiske teknologier, herunder vigtige støtteteknologier, og råvarer, der har afgørende betydning for sikkerheden eller for opretholdelsen af den offentlige orden, hvis afbrydelse, tab eller ødelæggelse vil få betydelige konsekvenser i en medlemsstat eller i Unionen. I denne forbindelse bør medlemsstaterne og Kommissionen også kunne tage hensyn til, om en udenlandsk investor kontrolleres direkte eller indirekte (f.eks. gennem betydelig finansiering og subsidier) af et tredjelands regering, idet det huskes på, at effektiv kontrol også kan opnås ved brug af udvidede kreditter og lån fra regeringen i et tredjeland eller fra en statsejet finansiel institution eller et andet statsejet foretagende fra tredjeland.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Der bør fastlægges en række væsentlige elementer i de proceduremæssige regler for medlemsstaternes screening af udenlandske direkte investeringer, således at investorerne, Kommissionen og de øvrige medlemsstater kan få bedre indblik i, hvordan investeringerne vil kunne blive screenet, og sikre, at disse investeringer screenes på en gennemsigtig måde, og at der ikke er nogen forskelsbehandling af forskellige tredjelande. Elementerne bør som minimum omfatte fastlæggelsen af tidsfrister for screeningen og give udenlandske investorer mulighed for at søge domstolsprøvelse af screeningafgørelserne.

(13)  Der bør fastlægges en række væsentlige elementer i de proceduremæssige regler for medlemsstaternes screening af udenlandske direkte investeringer, således at investorerne, Kommissionen og de øvrige medlemsstater kan få bedre indblik i, hvordan investeringerne vil kunne blive screenet, og sikre, at disse investeringer screenes på en gennemsigtig måde, og at der ikke er nogen forskelsbehandling af forskellige tredjelande. Elementerne bør som minimum omfatte fastlæggelsen af tidsfrister for screeningen af, og minimumskvalitetskrav for, de data, der skal indgives af medlemsstaterne, for at forbedre pålideligheden og sammenligneligheden af datasæt om udenlandske direkte investeringer, og give udenlandske investorer mulighed for at søge domstolsprøvelse af screeningafgørelserne.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Der bør etableres en mekanisme, der giver medlemsstaterne mulighed for at samarbejde og bistå hinanden, når en udenlandsk direkte investering i en medlemsstat kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i en anden medlemsstat. Medlemsstaterne skal kunne sende bemærkninger til en medlemsstat, på hvis område en investering er planlagt eller gennemført, uanset om de medlemsstater, der fremsætter bemærkninger, eller de medlemsstater, på hvis område investeringen er planlagt eller gennemført, har en screeningmekanisme eller er i færd med at screene investeringen. Medlemsstaternes bemærkninger bør også sendes til Kommissionen. Kommissionen bør også have mulighed for, hvis det er relevant, at afgive en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område investeringen er planlagt eller er gennemført, uanset om denne medlemsstat opretholder en screeningmekanisme eller er i færd med at screene investeringen, og uanset om andre medlemsstater har fremsat bemærkninger.

(14)  Der bør etableres en mekanisme, der giver medlemsstaterne mulighed for at samarbejde og bistå hinanden, når en udenlandsk direkte investering i en medlemsstat kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i en anden medlemsstat. Medlemsstaterne bør være i stand til via egnede kanaler at kommunikere på passende vis med enhver anden medlemsstat, på hvis område en investering er planlagt eller gennemført, uanset om de medlemsstater, der fremsætter bemærkninger, eller de medlemsstater, på hvis område investeringen er planlagt eller gennemført, har en screeningmekanisme eller er i færd med at screene investeringen. Medlemsstaternes bemærkninger bør også sendes til Kommissionen. Kommissionen bør også have mulighed for, hvis det er relevant, at afgive en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område investeringen er planlagt eller er gennemført, uanset om denne medlemsstat opretholder en screeningmekanisme eller er i færd med at screene investeringen, og uanset om andre medlemsstater har fremsat bemærkninger.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Desuden bør Kommissionen have mulighed for at screene udenlandske direkte investeringer, der kan påvirke projekter eller programmer af Unionens interesser af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Derved vil Kommissionen få et redskab til at beskytte projekter og programmer, som er til gavn for Unionen som helhed og udgør et vigtigt bidrag til økonomisk vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne. Dette omfatter især projekter og programmer, der involverer væsentlig EU-støtte, eller som er etableret ved EU's lovgivning om kritiske infrastrukturer, kritiske teknologier eller kritiske råvarer. For at skabe større klarhed bør der i bilaget til forordningen medtages en vejledende liste over projekter eller programmer af interesse for Unionen, i forbindelse med hvilke de udenlandske direkte investeringer kan gøres til genstand for screening.

(15)  Desuden bør Kommissionen have mulighed for at screene udenlandske direkte investeringer, der kan påvirke projekter eller programmer af Unionens interesser af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Derved vil Kommissionen få et redskab til at beskytte projekter og programmer, som er til gavn for Unionen som helhed og udgør et vigtigt bidrag til økonomisk vækst, beskæftigelse, sikkerhed, strategiske interesser og konkurrenceevne. Dette omfatter især projekter og programmer, der involverer EU-støtte, eller som er etableret ved EU's lovgivning om kritiske infrastrukturer, forsvar, kritiske teknologier eller kritiske råvarer. For at skabe større klarhed bør der i bilaget til forordningen medtages en vejledende liste over projekter eller programmer af interesse for Unionen, i forbindelse med hvilke de udenlandske direkte investeringer bør gøres til genstand for screening. Denne liste bør ajourføres, så snart der indføres nye projekter eller programmer.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Europa-Parlamentet bør have mulighed for at anmode Kommissionen om at få aktiveret samarbejdsmekanismen for projekter eller programmer af Unionens interesse af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Kommissionen bør i videst muligt omfang tage hensyn til Europa-Parlamentets holdning og fremlægge en begrundelse, når Parlamentets holdning ikke er taget i betragtning.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, bør Kommissionen have mulighed for at afgive en udtalelse til de medlemsstater, på hvis område en sådan investering er planlagt eller gennemført inden for en rimelig frist. Medlemsstaterne bør i videst muligt omfang tage hensyn til Kommissionens udtalelse og, hvis udtalelsen ikke følges, gøre rede herfor over for Kommissionen, i henhold til pligten til loyalt samarbejde i artikel 4, stk. 3, i TEU. Kommissionen bør også have mulighed for at anmode disse medlemsstater om de oplysninger, der er nødvendige med henblik på screeningen af disse investeringer.

(16)  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, bør Kommissionen have mulighed for at afgive en udtalelse til de medlemsstater, på hvis område en sådan investering er planlagt eller gennemført inden for en rimelig frist. Medlemsstaterne bør i videst muligt omfang tage hensyn til Kommissionens udtalelse og, hvis udtalelsen ikke følges, gøre detaljeret rede herfor over for Kommissionen, i henhold til pligten til loyalt samarbejde i artikel 4, stk. 3, i TEU. Kommissionen bør kunne anmode disse medlemsstater om de oplysninger, der er nødvendige med henblik på screeningen af disse investeringer.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)   Med henblik på at lette samarbejdet med de øvrige medlemsstater og den screening af udenlandske direkte investeringer, der foretages af Kommissionen, bør medlemsstaterne anmelde deres screeningmekanismer samt enhver ændring heraf til Kommissionen og indsende regelmæssige rapporter om anvendelsen af deres screeningmekanismer. Af samme årsag bør medlemsstater, der ikke har indført en screeningmekanisme, også rapportere om udenlandske direkte investeringer, der har fundet sted på deres område, på grundlag af de oplysninger, de har til rådighed.

(17)  Eftersom den nationale sikkerhed fortsat er medlemsstaternes ansvar og med henblik på at lette samarbejdet med de øvrige medlemsstater og den screening af udenlandske direkte investeringer, der foretages af Kommissionen, samt for at forbedre pålideligheden og sammenligneligheden af medlemsstaternes data bør medlemsstaterne anmelde deres screeningmekanismer samt enhver ændring heraf til Kommissionen og indsende regelmæssige rapporter om anvendelsen af deres screeningmekanismer. Af samme årsag bør medlemsstater, der ikke har indført en screeningmekanisme, også rapportere om udenlandske direkte investeringer, der har fundet sted på deres område, på grundlag af de oplysninger, de har til rådighed.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af fortrolige og andre følsomme oplysninger.

(20)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af fortrolige og andre følsomme oplysninger, navnlig når det berører en medlemsstats sikkerhed og integritet.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der et regelsæt for medlemsstaternes og Kommissionens screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

Ved denne forordning fastsættes der et regelsæt for medlemsstaternes og Kommissionens screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, uden at dette berører medlemsstaternes eneansvar for deres nationale sikkerhed.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – afsnit 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  "udenlandsk direkte investering": investeringer af enhver artforetaget af en udenlandsk investor med henblik på at etablere eller opretholde varige og direkte forbindelser mellem den udenlandske investor og den virksomhedsleder eller den virksomhed, til hvilken disse midler er bestemt med henblik på udøvelse af erhvervsvirksomhed i en medlemsstat, herunder investeringer, som muliggør effektiv deltagelse i driften af eller kontrollen med en virksomhed, der udøver erhvervsvirksomhed,

1.  "udenlandsk direkte investering": investeringer af enhver art foretaget af en udenlandsk investor med henblik på at etablere eller opretholde varige og direkte forbindelser mellem den udenlandske investor og den virksomhedsleder eller den virksomhed, til hvilken disse midler er bestemt med henblik på udøvelse af erhvervsvirksomhed inden for en medlemsstats område eller eksklusive økonomiske zone, herunder investeringer, som muliggør effektiv deltagelse i driften af eller kontrollen med en virksomhed, der udøver erhvervsvirksomhed,

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at investeringer i erhvervsaktiviteter i medlemsstaternes eksklusive økonomiske zoner skal være dækket.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – afsnit 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  "udenlandsk investor": en fysisk person fra et tredjeland eller en virksomhed i et tredjeland, som har til hensigt at foretage eller har foretaget en udenlandsk direkte investering,

2.  "udenlandsk investor": en fysisk person fra et tredjeland eller en virksomhed i et tredjeland, som har til hensigt at foretage eller har foretaget en udenlandsk direkte investering, samt en fysisk person eller virksomhed, der er etableret i en medlemsstat, men reelt er kontrolleret eller finansieret af et tredjeland;

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – afsnit 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  "centrale teknologier": teknologier eller virksomheder, som en erhvervsbranche afhænger af, jf. eksemplerne i artikel 4, stk. 1, andet led,

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan opretholde, ændre eller indføre mekanismer til screening af udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden på de betingelser, der er fastsat i denne forordning.

1.  Medlemsstaterne skal opretholde, ændre eller indføre mekanismer til screening af udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden på de betingelser, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan screene udenlandske direkte investeringer, der kan påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen, af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

2.  Kommissionen skal screene udenlandske direkte investeringer, der kan påvirke EU-projekter eller -programmer, af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Projekter og programmer af interesse for Unionen omfatter især de projekter og programmer, der involverer et væsentligt beløb eller en væsentlig andel af EU-støtte, eller som er omfattet af EU's lovgivning om kritiske infrastrukturer, kritiske teknologier eller kritiske råvarer. En vejledende liste over projekter og programmer af interesse for Unionen fremgår af bilag 1.

3.  Projekter og programmer af interesse for Unionen omfatter især de projekter og programmer, der involverer EU-støtte, eller som er omfattet af EU's lovgivning om kritiske infrastrukturer, forsvar, kritiske teknologier eller kritiske råvarer. En vejledende og ikkeudtømmende liste over projekter og programmer af interesse for Unionen fremgår af bilag 1.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Faktorer, der kan tages i betragtning i forbindelse med screeningen

Faktorer, der skal tages i betragtning i forbindelse med screeningen

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved screening af udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden kan medlemsstaterne og Kommissionen tage hensyn til de potentielle virkninger for bl.a.:

Ved screening af udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden skal medlemsstaterne og Kommissionen tage hensyn til de potentielle virkninger for bl.a.:

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  kritisk infrastruktur, herunder energi, transport, kommunikation, datalagring, ruminfrastruktur eller finansiel infrastruktur samt følsomme faciliteter;

–  kritisk infrastruktur, herunder kritiske materialer og råstoffer, energisikkerhed, transport, kommunikation, offentlig sundhedsservice, medier, datalagring, luft- og rumfartsinfrastruktur eller finansiel infrastruktur samt følsomme faciliteter og sikkerheds- og forsvarsindustrier og -infrastruktur, såsom militærbaser, og udenlandske direkte investeringer i jord og fast ejendom, som kan påvirke anvendelsen af denne forsvarsinfrastruktur;

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 4 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  kritiske teknologier, herunder kunstig intelligens, robotteknologi, halvledere, teknologier med potentiel dobbelt anvendelse, cybersikkerhed, rumteknologi eller nuklear teknologi;

–  kritiske teknologier, herunder kunstig intelligens, robotteknologi, halvledere, nanoteknologi, bioteknologi, andre teknologier med potentiel dobbelt anvendelse, cybersikkerhed, militær- og forsvarsteknologi, cyberovervågnings- og indtrængningsteknologi, luftfarts- og rumfartsteknologi eller nuklear teknologi eller enhver anden avanceret teknologi af strategisk betydning, samt virksomheder i forsyningskæden for forsvarsrelaterede produkter og teknologier, hvor der eksisterer en risiko for overførsel til et land, der udgør en global eller regional sikkerhedsrisiko;

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 4 – afsnit 1 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  den rolle, som virksomheden spiller for kollaborative forsknings- og udviklingsprojekter og adgangen til teknologi, intellektuelle ejendomsrettigheder og knowhow i forbindelse med forsknings — og udviklingsprogrammet;

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 4 – afsnit 1 – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  adgang til følsomme oplysninger eller muligheden for at kontrollere følsomme oplysninger.

  adgang til følsomme eller strategiske nationale og europæiske sikkerhedsoplysninger eller muligheden for at kontrollere følsomme eller strategiske sikkerhedsoplysninger.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når det afgøres, om en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, kan medlemsstaterne og Kommissionen tage højde for, om den udenlandske investor kontrolleres af regeringen i et tredjeland, herunder gennem betydelig finansiering.

Når det afgøres, om en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, skal medlemsstaterne og Kommissionen tage højde for, om den udenlandske investor direkte eller indirekte kontrolleres af regeringen i et tredjeland, herunder gennem betydelig finansiering, navnlig hvis den pågældende regering ikke fuldt ud respekterer den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret og ikke overholder de relevante internationale våbenkontrolnormer såsom traktaten om våbenhandel (ATT), om der anvendes ugennemsigtige ejerskabsforhold, hvor den reelle ejer ikke er kendt, og om de fælles markedsregler overtrædes.

 

Kommissionen eller medlemsstaterne kan vurdere geopolitiske forhold, såsom om virksomheden er baseret i et NATO-land, som en positiv faktor.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan opretholde, ændre eller indføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre omgåelse af screeningmekanismer og screeningafgørelser.

Medlemsstaterne skal opretholde, ændre eller indføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre omgåelse af screeningmekanismer og screeningafgørelser.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De berørte udenlandske investorer og virksomheder skal have mulighed for at søge domstolsprøvelse af de nationale myndigheders screeningafgørelser.

4.  De berørte udenlandske investorer og virksomheder skal have mulighed for at søge domstolsprøvelse af de nationale myndigheders screeningafgørelse, men en sådan domstolsprøvelse må ikke være i strid med medlemsstatens væsentlige sikkerhedsinteresser eller gribe ind i medlemsstaternes beslutningsbeføjelser.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres eksisterende screeningmekanismer senest […] (30 days of the entry into force of this Regulation). Medlemsstaterne meddeler Kommissionen enhver ændring af en eksisterende screeningmekanisme eller nyligt vedtagne screeningmekanismer senest 30 dage efter ikrafttrædelsen af screeningsmekanismen.

1.  Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres eksisterende screeningmekanismer senest […] (30 days of the entry into force of this Regulation). Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver ændring af en eksisterende screeningmekanisme eller nyligt vedtagne screeningmekanismer senest 30 dage efter ikrafttrædelsen af screeningsmekanismen.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at meddele oplysninger, hvis dette efter deres opfattelse ville stride mod deres væsentlige sikkerhedsinteresser.

Begrundelse

Visse oplysninger om screening kan legitimt betragtes som fortrolige af hensyn til den nationale sikkerhed og skal beskyttes.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstater, der ikke har en screeningmekanisme, forelægger Kommissionen en årlig rapport om udenlandske direkte investeringer, der har fundet sted på deres område, på grundlag af de oplysninger, de har til rådighed.

3.  Medlemsstater, der ikke har en screeningmekanisme, skal forpligte sig til at indføre en sådan og skal forelægge Kommissionen en årlig rapport om udenlandske direkte investeringer, der har fundet sted på deres område, på grundlag af de oplysninger, de har til rådighed.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i en eller flere medlemsstater, kan den afgive en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført. Kommissionen kan afgive en udtalelse, uanset om andre medlemsstater har fremsat bemærkninger.

3.  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i en eller flere medlemsstater, afgiver den en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført. Kommissionen afgiver en udtalelse, uanset om andre medlemsstater har fremsat bemærkninger.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen ud fra hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, kan Kommissionen afgive en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område en sådan investering er planlagt eller gennemført.

1.  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen ud fra hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, afgiver Kommissionen en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område en sådan investering er planlagt eller gennemført.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Europa-Parlamentet kan anmode om aktivering af samarbejdsmekanismen for projekter eller programmer af interesse for Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionens udtalelse meddeles de øvrige medlemsstater.

4.  Kommissionens udtalelse meddeles de øvrige medlemsstater. Såfremt Kommissionen har afgivet en udtalelse i henhold til denne artikel, underretter den Europa-Parlamentet som led i en struktureret dialog om udenlandske direkte investeringer, som påvirker sikkerheden og den offentlige orden.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, tager i videst muligt omfang hensyn til Kommissionens udtalelse og gør, hvis udtalelsen ikke følges, rede for begrundelsen herfor over for Kommissionen.

5.  Den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, tager i videst muligt omfang hensyn til Kommissionens udtalelse og fremlægger, hvis udtalelsen ikke følges, en detaljeret begrundelse herfor over for Kommissionen.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, som Kommissionen og de øvrige medlemsstater anmoder om i henhold til artikel 8, stk. 4, og artikel 9, stk. 2, stilles til rådighed for Kommissionen og de anmodende medlemsstater uden unødig forsinkelse.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, som Kommissionen og de øvrige medlemsstater anmoder om i henhold til artikel 8, stk. 4, og artikel 9, stk. 2, stilles til rådighed for Kommissionen og de anmodende medlemsstater uden unødig forsinkelse og inden for den tidsramme, der er fastlagt i artikel 6, stk. 2, og opfylder kvalitative minimumskrav for datasættenes pålidelighed og sammenlignelighed.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  varer, tjenesteydelser og erhvervstransaktioner hos den udenlandske investor eller den virksomhed, hvor den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført

c)  varer, tjenesteydelser, patenter og erhvervstransaktioner hos den udenlandske investor eller den virksomhed, hvor den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  de tredjelande, i hvilke den udenlandske investor udfører en væsentlig del af sine investeringer og erhvervstransaktioner

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  eventuelle andre oplysninger, som medlemsstaten råder over, og som kan bidrage til at afgøre, om investeringen falder ind under denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer beskyttelsen af fortrolige oplysninger, der er indhentet i medfør af denne forordning.

2.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer beskyttelsen af fortrolige oplysninger, der er indhentet i medfør af denne forordning, navnlig med henblik på at beskytte forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 12 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat udpeger et kontaktpunkt vedrørende screening af udenlandske direkte investeringer ("kontaktpunkt vedrørende screening af udenlandske direkte investeringer"). Kommissionen og de øvrige medlemsstater inddrager disse kontaktpunkter i alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning.

Hver medlemsstat udpeger et institutionelt kontaktpunkt vedrørende screening af udenlandske direkte investeringer ("institutionelt kontaktpunkt for FDI-screening"). Kommissionen og de øvrige medlemsstater inddrager disse kontaktpunkter i alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning. Kommissionen og medlemsstaterne mødes regelmæssigt for at drøfte bedste praksis inden for investeringsscreening og de faktorer, der tages i betragtning i henhold til artikel 4, med henblik på at harmonisere disse faktorer.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen evaluerer og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning senest 3 år efter dens ikrafttræden. Medlemsstaterne inddrages i dette arbejde og giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af denne rapport.

1.  Kommissionen evaluerer og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning senest 3 år efter dens ikrafttræden. Medlemsstaterne inddrages i dette arbejde og giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af denne rapport. Kommissionen tager under alle omstændigheder denne forordning op til revision senest seks år efter ikrafttrædelsen. Hvis Kommissionen vurderer, at en sådan revision ikke er påkrævet, forelægger den Europa-Parlamentet og Rådet en begrundelse for sin afgørelse.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Bilag I – led -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  En europæisk forsvarsfond og et europæisk forsvarsindustrielt udviklingsprogram:

 

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i den europæiske forsvarsindustri

 

  Europa-Kommissionens afgørelse om finansieringen af den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning (PADR);

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union

Referencer

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

26.10.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

26.10.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Geoffrey Van Orden

21.11.2017

Behandling i udvalg

26.2.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

5

7

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

5

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

7

0

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (5.4.2018)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union
(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Ordfører for udtalelse: Roberts Zīle

KORT BEGRUNDELSE

Udenlandske direkte investeringer udgør en integrerende del af Unionens økonomi og bidrager til udvikling og vækst. Udenlandske direkte investeringer handler ikke kun om penge og den deraf følgende jobskabelse, men også om teknologier, ekspertise, forvaltning og andre bedste praksisser, som investorerne medbringer. Samtidig kan visse investeringer indebære risici – ofte ikke så store for modtagerlandet selv som for de omkringliggende lande. Medlemsstater, der potentielt kan blive berørt af bestemte investeringer, har ret til at få et regelsæt for at udveksle oplysninger og dele deres bekymringer med hinanden.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag til forordning om indførelse af et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer, der kommer ind i Den Europæiske Union fra tredjelande. Det er et konstruktivt initiativ, men vil kunne forbedres af følgende ændringer og præciseringer.

Screeningprocedurerne

Forslaget giver Kommissionen mulighed for at afgive udtalelser til medlemsstater, hvor der er planlagt eller gennemført udenlandske direkte investeringer. Selv om de foreslåede tidsrammer for afgivelse af disse udtalelser er passende, er det afgørende, at Kommissionen afgiver dem hurtigst muligt for at undgå unødig usikkerhed for medlemsstaterne og investorerne.

Definition af udenlandske direkte investeringer og endelige investorer

Definitionen af, hvad en investering fra et tredjeland består i, bør udvides. Mens Kommissionens forslag medtager det forhold, at en EU-virksomhed kan anvendes som et middel til at maskere udenlandske direkte investeringer, er der fortsat andre smuthuller. Selv om de såkaldte "cash-for-passport" (penge-for-pas)-programmer endnu ikke måtte være almindelig udbredte, så "naturaliserer" visse medlemsstaters programmer af denne type ikke alene den udenlandske investor, men også de dermed forbundne penge. Den endelige investor er ofte ukendt eller skjuler sig bag uigennemsigtige strukturer på flere niveauer. I denne kontekst er de berørte medlemsstater nødt til at kunne finde oplysninger om de endelige investorer og de endelige modtagerlande for de udenlandske direkte investeringer. Ordføreren mener, at de foreslåede kontaktpunkter kan anvendes af medlemsstaterne til at indhente oplysninger fra Kommissionen om de endelige investorer og endelige modtagerlande for de udenlandske direkte investeringer i andre medlemsstater.

Årsager til screening

Ordføreren mener, at listen over faktorer, der kan tages i betragtning ved screening af investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, også bør omfatte medier. Direkte eller indirekte statskontrol i forbindelse med tredjelandsinvestorer skal også tages med i betragtning. Der bør ligeledes lægges vægt på de investeringer, der kommer fra eller er direkte eller indirekte knyttet til lande, som er omfattet af EU's sanktioner, eller som konsekvent har undladt at overholde retsstatsprincippet eller bedste praksis på skatteområdet. Porteføljeinvesteringer kan heller ikke fuldstændig ignoreres. Meget store udenlandske anfordringsindskud i en stor bank i en af medlemsstaterne kan f.eks. få en række konsekvenser for nabolandene. Screeningmekanismen skal omfatte – og medlemsstaterne bør i deres rapportering også angive – de investeringer, der finder sted i deres territorialfarvande. På den anden side bør gennemsigtige direkte investeringer til tydeligt angivne sikkerheds- eller forsvarsformål, der stammer fra NATO-medlemslande og er statsstøttet eller statsfinansieret, ikke underkastes øget kontrol.

Anmodninger om oplysninger og beskyttelse af fortrolige oplysninger

Kommissionens eller andre medlemsstaters anmodninger om oplysninger om bestemte investeringer i et land bør være behørigt begrundede. Medlemsstater, der modtager udenlandske direkte investeringer, behøver ikke være unødigt bebyrdede af et øget antal anmodninger. Det kan medføre usikkerhed for investorerne og reducere konkurrenceevnen ikke alene i de enkelte medlemsstater, der er berørt af investeringerne, men også i Unionen som helhed. De parter, der får de fortrolige oplysninger, de har anmodet om, skal desuden ikke alene sikre, men også tage ansvar for at beskytte de pågældende oplysninger. Fortrolighedsklausulen bør dog ikke misbruges til at skjule afgørende oplysninger om investeringerne.

Sammenfattende er det vigtigt at udvise vagtsomhed over for udenlandske direkte investeringer fra tredjelande. Men det skal ske på en forholdsmæssig og konstruktiv måde med klare og omfattende retningslinjer for alle: investorerne, modtagerne af de udenlandske direkte investeringer samt de heraf berørte parter. EU skal fortsat være en investeringsvenlig Union.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Udenlandske direkte investeringer bidrager til Unionens vækst ved at fremme konkurrenceevnen, skabe arbejdspladser og stordriftsfordele, tilføre kapital, teknologi, innovation og ekspertise og ved åbne for nye EU-eksportmarkeder. De støtter målene i Kommissionens investeringsplan for Europa og bidrager til andre EU-projekter og -programmer.

(1)  Udenlandske direkte investeringer bidrager til Unionens vækst ved at fremme konkurrenceevnen, skabe arbejdspladser og stordriftsfordele, sætte skub i produktiviteten, tilføre kapital, teknologi, innovation og ekspertise og ved åbne for nye EU-eksportmarkeder. De støtter målene i Kommissionens investeringsplan for Europa og bidrager til andre EU-projekter og -programmer. Ved gennemførelsen af denne forordning bør medlemsstaterne bestræbe sig på ikke at begrænse udenlandske direkte investeringer i de ikke-strategiske sektorer unødigt.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  En stærk økonomi baseret på åbne markeder, der skaber et iværksættermiljø, som fremmer innovation, globalt lederskab og vækst, er det bedste grundlag for sikkerhed, integritet og suverænitet. Udenlandske investeringer bidrager ikke kun til europæisk vækst, men også til Europas førerposition inden for innovation, forskning og videnskab. Når udenlandske aktører investerer i innovation og forskning i Europa, investerer de i Europas fremtidige styrke og kapaciteter. Protektionisme gør Europa svagere, og åbne markeder gør Europa stærkere. Dette forhindrer ikke, at nogle investeringer fra visse aktører er af en sådan art, at Europa er nødt til at være på vagt over for dem for at forhindre trusler mod dets sikkerhed, integritet og suverænitet.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  I henhold til de internationale forpligtelser inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling og handels- og investeringsaftaler indgået med tredjelande kan Unionen og medlemsstaterne på visse betingelser vedtage restriktive foranstaltninger vedrørende udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

(3)  I henhold til de internationale forpligtelser inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling og handels- og investeringsaftaler indgået med tredjelande kan Unionen og medlemsstaterne på visse betingelser og udelukkende af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden vedtage restriktive foranstaltninger vedrørende udenlandske direkte investeringer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det er vigtigt at skabe retssikkerhed og at sikre koordination og samarbejde på EU-plan ved at opstille et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Dette berører ikke medlemsstaternes eneansvar for den nationale sikkerhed.

(7)  Det er vigtigt at skabe retssikkerhed og at sikre koordination og samarbejde på EU-plan ved at opstille et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Dette berører ikke medlemsstaternes eneansvar for den nationale sikkerhed. Den nuværende retlige ramme skal styrkes i lyset af ændringer i praksis i forbindelse med udenlandske direkte investeringer og i screeningsystemer rundt om i verden.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Regelsættet for screening af udenlandske direkte investeringer bør ses som et redskab til at fremme en mere regelmæssig dialog mellem de kompetente nationale og europæiske myndigheder og investorer. Det bør skabe et forhold baseret på tillid og større gennemsigtighed og samtidig tilbyde investorerne større retssikkerhed. Kommissionen bør kunne overvåge de screeningsystemer, der anvendes i andre jurisdiktioner rundt omkring i verden.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Hensigten med regelsættet for screening af udenlandske direkte investeringer er at give medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for på koordineret vis at imødegå risici for sikkerheden og den offentlige orden og tilpasse sig skiftende omstændigheder, samtidig med, at medlemsstaterne bevarer den nødvendige fleksibilitet til at screene udenlandske direkte investeringer af hensyn til deres individuelle situationer og nationale omstændigheder.

(8)  Hensigten med regelsættet for screening af udenlandske direkte investeringer er at give medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for på koordineret vis at overvåge og imødegå enhver risiko for sikkerheden og den offentlige orden og tilpasse sig skiftende omstændigheder, samtidig med, at medlemsstaterne bevarer den nødvendige fleksibilitet til at screene udenlandske direkte investeringer af hensyn til deres individuelle situationer og nationale omstændigheder.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Regelsættet bør omfatte en bred vifte af investeringer, der etablerer eller opretholder varige og direkte forbindelser mellem investorer fra tredjelande og virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet i medlemsstaterne.

(9)  Regelsættet bør omfatte en bred vifte af investeringer, der etablerer eller opretholder varige og direkte forbindelser mellem investorer fra tredjelande og virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet i medlemsstaterne. Regelsættet for screening af udenlandske direkte investeringer bør desuden omfatte kortsigtede investeringer, der giver indtryk af at være langsigtede engagementer, herunder strømme af direkte investeringer med sigte på at undgå beskatning eller foretage hvidvaskning af penge, samt investeringer, der kanaliseres ind i sektorer med høje forsknings- og produktudviklingsomkostninger med henblik på at erhverve teknologi.

Begrundelse

Stigningen i direkte investeringer fra lande uden for EU har stort set været kanaliseret ind i højteknologiske sektorer, både hvad angår erhvervelser, og hvad angår nye investeringer. Computere og elektronik er, når det gælder erhvervelser, det foretrukne mål for så vidt angår deres relative værdi for investorer fra tredjelande. Der blev investeret mere end 323 mia. EUR i denne sektor i andet kvartal af 2017. Forskning viser, at forretningsaktiviteter afgøres af, hvor investeringer kommer fra, og hvorfor de blev foretaget.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at vejlede medlemsstaterne og Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af forordningen bør der fastsættes en ikkeudtømmende liste over faktorer, der kan tages i betragtning, når en udenlandsk direkte investering screenes af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Denne liste vil også skabe større gennemsigtighed i screeningsprocessen for investorer, der overvejer at foretage eller har foretaget udenlandske direkte investeringer i Unionen. Denne liste over faktorer, der kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden bør forblive ikkeudtømmende.

(11)  For at vejlede medlemsstaterne og Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af forordningen bør der fastsættes en ikkeudtømmende liste over faktorer, der bør tages i betragtning, når en udenlandsk direkte investering screenes af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Denne liste vil også skabe større gennemsigtighed i screeningsprocessen for investorer, der overvejer at foretage eller har foretaget udenlandske direkte investeringer i Unionen. Denne liste over faktorer, der kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, bør forblive ikkeudtømmende. I forbindelse med screening af udenlandske direkte investeringer bør medlemsstaterne og Kommissionen også overveje, om der findes tilsvarende investeringsmuligheder for europæiske investorer i de pågældende tredjelande, således at princippet om gensidighed respekteres.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Ved afgørelsen af, hvorvidt en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, bør medlemsstaterne og Kommissionen overveje alle relevante faktorer, bl.a. virkningerne på kritiske infrastrukturer, teknologier, herunder vigtige støtteteknologier, og råvarer, der har afgørende betydning for sikkerheden eller for opretholdelsen af den offentlige orden, og de betydelige konsekvenser, som en afbrydelse eller forstyrrelse heraf vil få i medlemsstaten eller i Unionen. I denne forbindelse bør medlemsstaterne og Kommissionen også kunne tage hensyn til, om en udenlandsk investor kontrolleres direkte eller indirekte (f.eks. gennem betydelig finansiering og subsidier) af et tredjelands regering.

(12)  Ved afgørelsen af, hvorvidt en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, bør medlemsstaterne og Kommissionen overveje alle relevante faktorer, bl.a. virkningerne på kritiske infrastrukturer, teknologier, herunder vigtige støtteteknologier, og råvarer, der har afgørende betydning for sikkerheden eller for opretholdelsen af den offentlige orden, og de betydelige konsekvenser, som en afbrydelse eller forstyrrelse heraf vil få i medlemsstaten eller i Unionen. Dette bør også omfatte sikring af fødevareforsyningen, herunder investeringer i landbrugsjord og andre landbrugsaktiver. I denne forbindelse bør medlemsstaterne og Kommissionen også tage hensyn til, om en udenlandsk investor kontrolleres direkte eller indirekte (f.eks. gennem betydelig finansiering, herunder subsidier, skattebegunstigelse, garantier eller investeringer fra statslige fonde osv.) af et tredjelands regering, eller om den udenlandske investor reelt ejes af en sådan regering. Der bør rettes opmærksomhed mod investeringer, som stammer fra lande, der er nævnt i Rådets konklusioner af 5. december 2017 om EU's liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, herunder de 47 jurisdiktioner, der har forpligtet sig til at afhjælpe mangler i deres skattesystemer. Der bør ligeledes rettes opmærksomhed mod statslige investeringsfondes investeringer, som skal tilpasses de almindeligt anerkendte principper og praksisser for statsejede investeringsfonde ("Santiago-principperne").

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Når der træffes afgørelse om en screeningprocedure, bør medlemsstaterne og Kommissionen være særligt opmærksomme på komplekse og kunstige skatteordninger, da de kan være et middel til at omgå screeningsystemerne. Investorens omdømme og oprindelses- og transitland for investeringen bør derfor også tages i betragtning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b)  Der bør navnlig fokuseres på investeringer fra lande, der er udpeget som skattely, samt på tredjelande, der ulovligt beskytter finansielle aktiver og varer, som er erhvervet i Unionen.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12c)  Når der foretages en screening, bør medlemsstaterne og Kommissionen tage hensyn til udenlandske direkte investeringers indvirkning på Unionens og medlemsstaternes strategiske autonomi og på værdikæden for kritiske teknologier og sektorer.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Der bør fastlægges en række væsentlige elementer i de proceduremæssige regler for medlemsstaternes screening af udenlandske direkte investeringer, således at investorerne, Kommissionen og de øvrige medlemsstater kan få bedre indblik i, hvordan investeringerne vil kunne blive screenet, og sikre, at disse investeringer screenes på en gennemsigtig måde, og at der ikke er nogen forskelsbehandling af forskellige tredjelande. Elementerne bør som minimum omfatte fastlæggelsen af tidsfrister for screeningen og give udenlandske investorer mulighed for at søge domstolsprøvelse af screeningafgørelserne.

(13)  Medlemsstaterne bør fastlægge en række væsentlige elementer i de proceduremæssige regler for screening af udenlandske direkte investeringer, således at investorerne, Kommissionen og de øvrige medlemsstater kan få bedre indblik i, hvordan investeringerne vil kunne blive screenet, og sikre, at disse investeringer screenes på en gennemsigtig måde, og at der ikke er nogen forskelsbehandling af forskellige tredjelande. Elementerne bør som minimum omfatte fastlæggelsen af tidsfrister for screeningen og give udenlandske investorer mulighed for at søge domstolsprøvelse af screeningafgørelserne.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Regelsættet for screening af udenlandske direkte investeringer bør give medlemsstaterne og Kommissionen den nødvendige fleksibilitet til at screene udenlandske direkte investeringer både før (forudgående) og efter (efterfølgende), de foretages .

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør kunne tage hensyn til udenlandske investeringers potentielle virkninger på bl.a. kritisk infrastruktur, herunder energi, transport, kommunikation, medier, datalagring, ruminfrastruktur eller finansiel infrastruktur samt følsomme faciliteter; kritiske teknologier, herunder kunstig intelligens, robotteknologi, halvledere, teknologier med potentiel dobbelt anvendelse, cybersikkerhed, rumteknologi eller nuklear teknologi; forsyningssikkerhed af kritiske råvarer; og adgang til følsomme oplysninger eller muligheden for at kontrollere følsomme oplysninger.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 13 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13c)  For at afgøre om en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, bør medlemsstaterne og Kommissionen kunne tage højde for, om den udenlandske investor direkte eller indirekte kontrolleres eller støttes af regeringen i et tredjeland.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Desuden bør Kommissionen have mulighed for at screene udenlandske direkte investeringer, der kan påvirke projekter eller programmer af Unionens interesser af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Derved vil Kommissionen få et redskab til at beskytte projekter og programmer, som er til gavn for Unionen som helhed og udgør et vigtigt bidrag til økonomisk vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne. Dette omfatter især projekter og programmer, der involverer væsentlig EU-støtte, eller som er etableret ved EU's lovgivning om kritiske infrastrukturer, kritiske teknologier eller kritiske råvarer. For at skabe større klarhed bør der i bilaget til forordningen medtages en vejledende liste over projekter eller programmer af interesse for Unionen, i forbindelse med hvilke de udenlandske direkte investeringer kan gøres til genstand for screening.

(15)  Desuden bør Kommissionen have mulighed for at screene udenlandske direkte investeringer, der kan påvirke tidligere, nuværende og fremtidige projekter eller programmer af interesse for Unionen af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Derved vil Kommissionen få et redskab til at beskytte projekter og programmer, som er til gavn for Unionen som helhed og udgør et vigtigt bidrag til økonomisk vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne. Dette omfatter især projekter og programmer, der involverer væsentlig EU-støtte, eller som er etableret ved EU's lovgivning om kritiske infrastrukturer, kritiske teknologier eller kritiske råvarer. For at skabe større klarhed bør der i bilaget til forordningen medtages en vejledende liste over projekter eller programmer af interesse for Unionen, i forbindelse med hvilke de udenlandske direkte investeringer kan gøres til genstand for screening.

Begrundelse

Projekter og programmer, der er af strategisk interesse for Unionen, som f.eks. dem, der finansieres eller er blevet finansieret af EU-skatteborgeres penge og vedrører kritisk infrastruktur, skal i givet fald beskyttes af Kommissionen før, under og efter færdiggørelsen.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Med henblik på at lette samarbejdet med de øvrige medlemsstater og den screening af udenlandske direkte investeringer, der foretages af Kommissionen, bør medlemsstaterne anmelde deres screeningmekanismer samt enhver ændring heraf til Kommissionen og indsende regelmæssige rapporter om anvendelsen af deres screeningmekanismer. Af samme årsag bør medlemsstater, der ikke har indført en screeningmekanisme, også rapportere om udenlandske direkte investeringer, der har fundet sted på deres område, på grundlag af de oplysninger, de har til rådighed.

(17)  Med henblik på at lette samarbejdet med de øvrige medlemsstater og den screening af udenlandske direkte investeringer, der foretages af Kommissionen, bør medlemsstaterne anmelde deres screeningmekanismer samt enhver ændring heraf til Kommissionen og indsende regelmæssige rapporter om anvendelsen af deres screeningmekanismer. Af samme årsag bør medlemsstater, der ikke har indført en screeningmekanisme, også rapportere om udenlandske direkte investeringer, der har fundet sted på deres område, herunder i deres territorialfarvande, på grundlag af de oplysninger, de har til rådighed.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  I dette øjemed er det også vigtigt at sikre et minimum af oplysninger og samarbejde om udenlandske direkte investeringer, der falder ind under forordningens anvendelsesområde, i samtlige medlemsstater. Disse oplysninger bør stilles til rådighed af de medlemsstater, på hvis områder de udenlandske direkte investeringer er planlagt eller gennemført, efter anmodning fra de øvrige medlemsstaterne eller Kommissionen. Relevante oplysninger omfatter aspekter såsom ejerforholdene hos den udenlandske investor og finansieringen af den planlagte eller gennemførte investering, herunder oplysninger om subsidier, som ydes af tredjelande, når de foreligger.

(18)  I dette øjemed er det også vigtigt at sikre tilstrækkelige oplysninger og samarbejde om udenlandske direkte investeringer, der falder ind under forordningens anvendelsesområde, i samtlige medlemsstater. Alle disse oplysninger bør stilles til rådighed af de medlemsstater, på hvis områder de udenlandske direkte investeringer er planlagt eller gennemført, efter anmodning fra de øvrige medlemsstaterne eller Kommissionen. Relevante oplysninger omfatter aspekter såsom ejerforholdene hos den udenlandske investor og finansieringen af den planlagte eller gennemførte investering, herunder oplysninger om subsidier, som ydes af tredjelande, når de foreligger. Følsomme oplysninger bør udelukkes fra rapporteringen, og Kommissionen bør på ingen måde gribe forstyrrende ind i den enkelte medlemsstats ret til at beskytte følsomme eller fortrolige oplysninger.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  I henhold til artikel 346, stk. 1, litra a), i TEUF er ingen medlemsstat forpligtet til at meddele oplysninger, hvis udbredelse efter dens opfattelse ville stride mod dens væsentlige sikkerhedsinteresser. Dette er også gældende, når medlemsstater screener udenlandske direkte investeringer, der kan påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen, af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Kommissionen og de øvrige medlemsstater bør afholde sig fra at anmode om sådanne oplysninger fra den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Kommunikationen og samarbejdet i medlemsstaterne og på EU-plan bør styrkes gennem oprettelsen af kontaktpunkter for screening af udenlandske direkte investeringer i hver medlemsstat.

(19)  Kommunikationen og samarbejdet i medlemsstaterne og på EU-plan bør sikres gennem oprettelsen af kontaktpunkter for screening af udenlandske direkte investeringer i hver medlemsstat, der bør koordineres af et centralt kontaktpunkt. Medlemsstaterne bør bl.a. kunne anvende kontaktpunkterne til at indhente oplysninger fra Kommissionen om de endelige investorer og de endelige modtagerlande i forbindelse med udenlandske direkte investeringer i andre medlemsstater.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af fortrolige og andre følsomme oplysninger.

(20)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør træffe alle nødvendige foranstaltninger og tage ansvar for at sikre beskyttelsen af fortrolige og andre følsomme oplysninger.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Denne forordning vedrører en ny foranstaltning fra Unionen til at kontrollere udenlandske direkte investeringer. Det bør fortsat fremhæves, at det er vigtigt at have et åbent investeringsmiljø. Denne forordning har ligeledes til formål at opfylde målsætningen om fri bevægelighed for kapital mellem medlemsstaterne og tredjelande i videst muligt omfang.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Senest tre år efter denne forordnings ikrafttrædelse bør Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning. Hvis det i rapporten foreslås at ændre bestemmelserne i denne forordning, kan den om fornødent ledsages af et forslag til retsakt.

(21)  Hvert år efter denne forordnings ikrafttrædelse bør Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning. Denne rapport bør indeholde relevante oplysninger om den måde, hvorpå medlemsstaterne og Kommissionen har anvendt deres screeningsystemer. Senest tre år efter denne forordnings ikrafttrædelse bør Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en grundig vurdering af regelsættet for screening af udenlandske direkte investeringer og udviklingen i screeningsystemer i europæiske jurisdiktioner uden for EU, eventuelt ledsaget af et forslag til retsakt.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  "udenlandsk direkte investering": investeringer af enhver artforetaget af en udenlandsk investor med henblik på at etablere eller opretholde varige og direkte forbindelser mellem den udenlandske investor og den virksomhedsleder eller den virksomhed, til hvilken disse midler er bestemt med henblik på udøvelse af erhvervsvirksomhed i en medlemsstat, herunder investeringer, som muliggør effektiv deltagelse i driften af eller kontrollen med en virksomhed, der udøver erhvervsvirksomhed,

1.  "udenlandsk direkte investering": investeringer af enhver art foretaget af en udenlandsk investor med henblik på at etablere eller opretholde varige og direkte forbindelser mellem den udenlandske investor og den virksomhedsleder eller den virksomhed, til hvilken disse midler er bestemt med henblik på udøvelse af erhvervsvirksomhed inden for en medlemsstats område eller eksklusive økonomiske zone, herunder investeringer, som muliggør effektiv deltagelse i driften af eller kontrollen med en virksomhed, der udøver erhvervsvirksomhed,

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  "udenlandsk investor": en fysisk person fra et tredjeland eller en virksomhed i et tredjeland, som har til hensigt at foretage eller har foretaget en udenlandsk direkte investering,

2.  "udenlandsk investor": en fysisk person eller en virksomhed fra et tredjeland eller en fysisk person eller en virksomhed, der er registreret i en medlemsstat, og som finansielt er knyttet til eller direkte eller indirekte kontrolleres af en fysisk person eller en virksomhed i et tredjeland, som har til hensigt at foretage eller har foretaget en udenlandsk direkte investering i Unionen,

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan opretholde, ændre eller indføre mekanismer til screening af udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden på de betingelser, der er fastsat i denne forordning.

1.  Medlemsstaterne opretholder, ændrer eller indfører mekanismer til screening af udenlandske direkte investeringer inden for deres område. Screening kan foretages, hvis det er nødvendigt for at beskytte sikkerheden eller for at opretholde den offentlige orden, og foretages under alle omstændigheder på de betingelser, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan screene udenlandske direkte investeringer, der kan påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen, af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

2.  Foruden medlemsstaterne screener Kommissionen udenlandske direkte investeringer, der kan påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen, af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Projekter og programmer af interesse for Unionen omfatter især de projekter og programmer, der involverer et væsentligt beløb eller en væsentlig andel af EU-støtte, eller som er omfattet af EU's lovgivning om kritiske infrastrukturer, kritiske teknologier eller kritiske råvarer. En vejledende liste over projekter og programmer af interesse for Unionen fremgår af bilag 1.

3.  Projekter og programmer af interesse for Unionen omfatter især de projekter og programmer, der involverer eller har involveret et væsentligt beløb eller en væsentlig andel af EU-støtte, eller som er omfattet af EU's lovgivning om kritiske infrastrukturer, kritiske teknologier eller kritiske råvarer. En vejledende liste over projekter og programmer af interesse for Unionen fremgår af bilag 1.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Faktorer, der kan tages i betragtning i forbindelse med screeningen

Faktorer, der skal tages i betragtning i forbindelse med screeningen

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved screening af udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden kan medlemsstaterne og Kommissionen tage hensyn til de potentielle virkninger for bl.a.:

Ved screening af udenlandske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden skal medlemsstaterne og Kommissionen tage hensyn til de potentielle direkte eller indirekte virkninger for bl.a.:

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  kritisk infrastruktur, herunder energi, transport, kommunikation, datalagring, ruminfrastruktur eller finansiel infrastruktur samt følsomme faciliteter;

-  kritisk infrastruktur, herunder energi, vandforsyning, transport, kommunikation, medier, sundhed, uddannelse, grundforskning, datalagring, ruminfrastruktur eller finansiel infrastruktur samt følsomme faciliteter;

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – led 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  ejendomserhvervelser, der kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden;

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  kritiske teknologier, herunder kunstig intelligens, robotteknologi, halvledere, teknologier med potentiel dobbelt anvendelse, cybersikkerhed, rumteknologi eller nuklear teknologi;

-  kritiske teknologier, herunder kunstig intelligens, robotteknologi, halvledere, avancerede materialer, kritiske råstoffer, nanoteknologi, bioteknologi, medicinsk teknologi, teknologier med potentiel dobbelt anvendelse, cybersikkerhed, rumteknologi eller nuklear teknologi samt teknologier, der er udviklet ved hjælp af offentlig støtte;

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  forsyningssikkerhed af kritiske råvarer eller

-  Unionens og medlemsstaternes strategiske autonomi og værdikæden for kritiske teknologier og sektorer og forsyningssikkerhed af kritiske råvarer, fødevareforsyningssikkerhed, herunder landbrugsjord og andre landbrugsaktiver eller

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I forbindelse med screening af udenlandske direkte investeringer bør medlemsstaterne og Kommissionen også overveje, om der findes tilsvarende investeringsmuligheder for europæiske investorer i de pågældende tredjelande, under hensyntagen til de mindst udviklede landes struktur (princippet om gensidighed).

Ændringsforslag37

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når det afgøres, om en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, kan medlemsstaterne og Kommissionen tage højde for, om den udenlandske investor kontrolleres af regeringen i et tredjeland, herunder gennem betydelig finansiering.

Når det afgøres, om en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, tager medlemsstaterne og Kommissionen i videst muligt omfang højde for, om den udenlandske investor direkte eller indirekte kontrolleres af regeringen i et tredjeland, herunder gennem betydelig finansiering, samt for, om den udenlandske investor er multinational af karakter, og navnlig for dennes praksisser vedrørende skatteunddragelse, aggressiv skatteplanlægning og systematisk flytning af produktionen.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan opretholde, ændre eller indføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre omgåelse af screeningmekanismer og screeningafgørelser.

Medlemsstaterne opretholder, ændrer eller indfører de foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre omgåelse af screeningmekanismer og screeningafgørelser, herunder i situationer, hvor en virksomhed, på trods af at være registreret i en medlemsstat, i praksis kontrolleres eller ejes af statsborgere i et tredjeland.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For at udelukke finansielle strømme på betalingsbalancen skal de foranstaltninger, der er omhandlet i første afsnit, omfatte statistikker over direkte investeringer, som viser reelle investeringer og er udarbejdet i overensstemmelse med OECD's og IMF's retningslinjer.

Begrundelse

I stedet for reelle investeringer registrerer statistikker over udenlandske direkte investeringer ofte pengestrømme mellem indenlandske og udenlandske enheder af multinationale konglomerater samt internationale virksomhedserhvervelser. Investeringer "strømmer igennem", f.eks. når et datterselskab af et udenlandsk konglomerat anvender kapital, der er modtaget som en direkte investering, til at foretage yderligere investeringer i udlandet, hvilket øger ind- og udstrømningen af direkte investeringer.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om ethvert forsøg fra investorers side på at omgå screeningmekanismerne og screeningafgørelserne.

Begrundelse

Hvis en udenlandsk investor skulle forsøge at omgå screeningmekanismerne og dermed medlemsstaternes og EU's lovgivning, er dette forbundet med risici for den pågældende og eventuelt andre medlemsstater. Det er logisk at underrette de øvrige medlemsstater om en sådan potentiel risiko.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaternes screeningmekanismer skal være gennemsigtige og må ikke skabe forskelsbehandling af forskellige tredjelande. Medlemsstaterne fastlægger navnlig de omstændigheder, der udløser en screening, begrundelsen for screeningen og de gældende detaljerede procedureregler.

1.  Medlemsstaternes screeningmekanismer skal være gennemsigtige og ikkediskriminerende. Medlemsstaterne fastlægger navnlig de omstændigheder, der udløser en screening, begrundelsen for screeningen og de gældende procedureregler.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Fortrolige oplysninger, herunder handelsmæssigt følsomme oplysninger, der stilles til rådighed af udenlandske investorer og de berørte virksomheder, beskyttes.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger, herunder handelsmæssigt følsomme oplysninger og forretningshemmeligheder, der stilles til rådighed af udenlandske investorer og de berørte virksomheder i screeningprocedurer, behandles strengt fortroligt.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De berørte udenlandske investorer og virksomheder skal have mulighed for at søge domstolsprøvelse af de nationale myndigheders screeningafgørelser.

4.  De berørte udenlandske investorer og virksomheder skal have mulighed for at søge domstolsprøvelse af de nationale myndigheders screeningafgørelser, medmindre sådanne foranstaltninger betragtes som værende i strid med den pågældende medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser.

Begrundelse

Selv om retten til domstolsprøvelse er grundlæggende for retsstatsprincippet i Europa, kan denne ret under visse omstændigheder begrænses, hvis den er i strid med hensynet til den nationale sikkerhed, navnlig hvis screeningafgørelserne er truffet af den øverste udøvende myndighed i landet.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen udarbejder og udveksler en screeningmekanisme, der anses for at være "bedste praksis", og som kan vedtages af medlemsstaterne, f.eks. hvis de endnu ikke har nogen screeningmekanisme. Medlemsstaterne kan anmode Kommissionens Strukturreformtjeneste om at oprette deres screeningmekanisme.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstater, der har screeningmekanismer, forelægger Kommissionen en årlig rapport om anvendelsen af deres screeningmekanismer. For hver rapporteringsperiode indeholder rapporten navnlig oplysninger om:

2.  Medlemsstaterne forelægger Kommissionen en årlig rapport om anvendelsen af deres screeningmekanismer. For hver rapporteringsperiode indeholder rapporten navnlig oplysninger om:

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I overensstemmelse med artikel 346, stk. 1, litra a), i TEUF er ingen medlemsstat forpligtet til at meddele oplysninger, hvis udbredelse efter dens opfattelse ville stride mod dens væsentlige sikkerhedsinteresser.

Begrundelse

Visse oplysninger om screening kan legitimt betragtes som fortrolige af hensyn til den nationale sikkerhed og skal beskyttes.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstater, der ikke har en screeningmekanisme, forelægger Kommissionen en årlig rapport om udenlandske direkte investeringer, der har fundet sted på deres område, på grundlag af de oplysninger, de har til rådighed.

udgår

Begrundelse

Medlemsstaterne skal opretholde screeningmekanismer.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  På grundlag af de årlige rapporter fra medlemsstaterne og under behørig hensyntagen til fortroligheden af følsomme oplysninger offentliggør Kommissionen en årlig rapport med aggregerede oplysninger om anvendelsen af screeningmekanismerne.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis en medlemsstat finder, at en udenlandsk direkte investering, der er planlagt eller gennemført i en anden medlemsstat, vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, kan den sende bemærkninger til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført. Bemærkningerne sendes samtidig til Kommissionen.

2.  Hvis en medlemsstat finder, at en udenlandsk direkte investering, der er planlagt eller gennemført i en anden medlemsstat, vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, sender den bemærkninger til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført. Bemærkningerne sendes samtidig til Kommissionen.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i en eller flere medlemsstater, kan den afgive en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført. Kommissionen kan afgive en udtalelse, uanset om andre medlemsstater har fremsat bemærkninger.

3.  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i en eller flere medlemsstater, afgiver den en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført. Kommissionen afgiver en udtalelse, uanset om andre medlemsstater har fremsat bemærkninger.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen eller en medlemsstat, som mener, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, kan anmode den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller er gennemført, om alle oplysninger, der er nødvendige for at fremsætte de bemærkninger, der er omhandlet i stk. 2, eller for at afgive den udtalelse, der er omhandlet i stk. 3.

4.  Efter anmodning fra Kommissionen eller en medlemsstat, som mener, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, forelægger den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller er gennemført, relevante oplysninger, der er nødvendige for at fremsætte de bemærkninger, der er omhandlet i stk. 2, eller for at afgive den udtalelse, der er omhandlet i stk. 3. Kommissionen kan desuden anmode om, at spørgsmålet behandles i det centrale screeningpunkt.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Bemærkninger i henhold til stk. 2. eller udtalelser i henhold til stk. 3 fremsendes til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, inden for en rimelig frist og under alle omstændigheder senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 eller 4. I de tilfælde, hvor Kommissionen afgiver sin udtalelse efter bemærkningerne fra andre medlemsstater, har Kommissionen en frist på yderligere 25 arbejdsdage til at afgive udtalelse.

5.  Bemærkninger i henhold til stk. 2. eller udtalelser i henhold til stk. 3 fremsendes straks til den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, og under alle omstændigheder senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 eller 4. I de tilfælde, hvor Kommissionen afgiver sin udtalelse efter bemærkningerne fra andre medlemsstater, har Kommissionen en frist på yderligere 25 arbejdsdage til at afgive udtalelse.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen ud fra hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, kan Kommissionen afgive en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område en sådan investering er planlagt eller gennemført.

1.  Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke projekter eller programmer af interesse for Unionen ud fra hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, afgiver Kommissionen en udtalelse til den medlemsstat, på hvis område en sådan investering er planlagt eller gennemført.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan anmode den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller er gennemført, om alle oplysninger, der er nødvendige for at afgive den udtalelse, der er omhandlet i stk. 1.

2.  Efter anmodning fra Kommissionen forelægger den medlemsstat, på hvis område den udenlandske direkte investering er planlagt eller er gennemført, de relevante oplysninger, der er omhandlet i artikel 10.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen fremsender sin udtalelse til den pågældende medlemsstat inden for en rimelig frist, og under alle omstændigheder senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af de oplysninger, som Kommissionen har anmodet om i henhold til stk. 2. Hvis en medlemsstat har en screeningmekanisme som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og Kommissionen har modtaget oplysninger om udenlandske direkte investeringer, der er under screening i henhold til artikel 8, stk. 1, afgives udtalelsen senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af disse oplysninger. Hvis der er brug for yderligere oplysninger for at afgive en udtalelse, løber perioden på 25 dage fra datoen for modtagelsen af de yderligere oplysninger.

3.  Kommissionen fremsender straks sin udtalelse til den pågældende medlemsstat og under alle omstændigheder senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af de oplysninger, som Kommissionen har anmodet om i henhold til stk. 2. Hvis Kommissionen i henhold til artikel 8, stk. 1, har modtaget oplysninger om udenlandske direkte investeringer, der er under screening, afgives udtalelsen senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af disse oplysninger. Hvis der er brug for yderligere oplysninger for at afgive en udtalelse, løber perioden på 25 dage fra datoen for modtagelsen af de yderligere oplysninger.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, som Kommissionen og de øvrige medlemsstater anmoder om i henhold til artikel 8, stk. 4, og artikel 9, stk. 2, stilles til rådighed for Kommissionen og de anmodende medlemsstater uden unødig forsinkelse.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, som Kommissionen og de øvrige medlemsstater anmoder om i henhold til artikel 8, stk. 4, og artikel 9, stk. 2, stilles til rådighed for Kommissionen og de anmodende medlemsstater uden ubegrundet forsinkelse.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  ejerskabsstrukturen hos den udenlandske investor og den virksomhed, hvor den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, herunder oplysninger om den eller de endelige kontrollerende aktionærer

a)  den fulde ejerskabsstruktur hos den udenlandske investor og den virksomhed, hvor den udenlandske direkte investering er planlagt eller gennemført, herunder oplysninger om de endelige reelle ejere

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De oplysninger, der modtages i medfør af anvendelsen af denne forordning, må kun anvendes til det tilsigtede formål.

1.  De oplysninger, der modtages i medfør af anvendelsen af denne forordning, må kun anvendes til det tilsigtede formål og må ikke føre til videregivelse af erhvervsmæssige, industrielle eller faglige hemmeligheder, af en fremstillingsmetode eller af oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser.

Begrundelse

En del af denne forordning indebærer et samarbejde, der involverer udveksling af oplysninger. Denne ændring tager fat på potentielle problemer med hensyn til fortroligheden og beskyttelsen af erhvervsmæssigt og fagligt følsomme oplysninger.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer beskyttelsen af fortrolige oplysninger, der er indhentet i medfør af denne forordning.

2.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer den højeste grad af fortrolighed og beskyttelse af følsomme oplysninger, herunder forretningshemmeligheder som defineret i direktiv (EU) 2016/9431a, der er indhentet og forelagt af udenlandske investorer og den berørte virksomhed. Medlemsstaterne og Kommissionen er ansvarlige for beskyttelsen af forretningshemmeligheder under gennemførelsen af screeningprocedurer.

 

______________

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 157 af 15.6.2016, s. 1).

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat udpeger et kontaktpunkt vedrørende screening af udenlandske direkte investeringer ("kontaktpunkt vedrørende screening af udenlandske direkte investeringer"). Kommissionen og de øvrige medlemsstater inddrager disse kontaktpunkter i alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning.

Hver medlemsstat udpeger et kontaktpunkt vedrørende screening af udenlandske direkte investeringer ("kontaktpunkt vedrørende screening af udenlandske direkte investeringer"). Kommissionen tilvejebringer et centralt screeningpunkt, hvorigennem medlemsstaterne kan arbejde tæt sammen med hinanden. Kommissionen og de øvrige medlemsstater inddrager disse kontaktpunkter i alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen evaluerer og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning senest 3 år efter dens ikrafttræden. Medlemsstaterne inddrages i dette arbejde og giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af denne rapport.

1.  Hvert år efter den ... [datoen for denne forordnings ikrafttrædelse] forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning med relevante oplysninger om medlemsstaternes og Kommissionens screeningaktiviteter. Senest den ... [tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse] forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en grundig vurdering af regelsættet for screening af udenlandske direkte investeringer i Europa og udviklingen i screeningsystemerne i jurisdiktioner uden for EU, eventuelt ledsaget af et forslag til retsakt.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Bilag – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri:

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af ... om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri, EUT L ... (COM(2017)0294).

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Bilag – led 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Den Europæiske Forsvarsfond:

 

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond" (COM(2017)0295).

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Bilag – nr. 6 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Permanent struktureret samarbejde (PESCO):

 

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2315 af 11. december 2017 om etablering af et permanent struktureret samarbejde (PESCO) og fastlæggelse af listen over deltagende medlemsstater, EUT L 331 af 14.12.2017, s. 57.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Bilag – led 6 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer:

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013.

 

Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU

Referencer

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

26.10.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

26.10.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Roberts Zīle

5.10.2017

Behandling i udvalg

25.1.2018

20.3.2018

 

 

Dato for vedtagelse

27.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

8

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Matt Carthy, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Maydell, Ana Miranda, Luigi Morgano, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Carlos Iturgaiz, Arndt Kohn, Peter Liese

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

38

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Peter Liese, Ivana Maletić, Thomas Mann, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Paul Tang

VERTS/ALE

Ana Miranda, Molly Scott Cato

8

-

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Matt Carthy

NI

Sotirios Zarianopoulos

S&D

Alfred Sant

4

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU

Referencer

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Dato for høring af EP

13.9.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

26.10.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

26.10.2017

ECON

26.10.2017

ITRE

26.10.2017

JURI

26.10.2017

 

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

JURI

9.10.2017

LIBE

16.10.2017

 

 

Associerede udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

18.1.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Franck Proust

11.10.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

22.11.2017

22.3.2018

24.4.2018

 

Dato for vedtagelse

28.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Reinhard Bütikofer

Dato for indgivelse

5.6.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Danilo Oscar Lancini, Franz Obermayr

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer

7

-

ECR

Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 19. juni 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik