Procedūra : 2017/0224(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0198/2018

Pateikti tekstai :

A8-0198/2018

Debatai :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Balsavimas :

PV 14/02/2019 - 10.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0121

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1481kWORD 179k
4.6.2018
PE 619.160v03-00 A8-0198/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Franck Proust

Nuomonės referentas (*):

Reinhard Bütikofer, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0487),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0309/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Užsienio reikalų komiteto bei Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomones (A8-0198/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  atsižvelgdami į 2017 m. gegužės 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonę Nr. 2/20151a,

 

_________________

 

1a 2017 m. gegužės 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonė Nr. 2/2015 (OL C 239, 2017 7 24, p. 3).

Pagrindimas

Atsižvelgiant į naujausią teismų praktiką, reikėtų paaiškinti, kad reglamentas negali būti taikomas portfelinėms investicijoms.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  tiesioginės užsienio investicijos prisideda prie Sąjungos ekonomikos augimo, nes jomis skatinamas jos konkurencingumas, kuriamos darbo vietos ir užtikrinama masto ekonomija, pritraukiama kapitalo, technologijų, inovacijų, patirties ir atveriamos naujos rinkos Sąjungos eksportui. Jomis remiamas Komisijos Investicijų planas Europai ir prisidedama prie kitų Sąjungos projektų bei programų;

(1)  tiesioginės užsienio investicijos prisideda prie Sąjungos ekonomikos augimo, nes jomis skatinamas jos konkurencingumas, kuriamos darbo vietos ir užtikrinama masto ekonomija, pritraukiama kapitalo, technologijų, inovacijų, patirties ir atveriamos naujos rinkos Sąjungos eksportui. Jomis remiamas Investicijų planas Europai ir prisidedama prie kitų Sąjungos projektų bei programų;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Sąjungos ir valstybių narių investicijų aplinka yra atvira – tai įtvirtinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir įtraukta į Sąjungos ir jos valstybių narių tarptautinius įsipareigojimus dėl tiesioginių užsienio investicijų;

(2)  Sąjungos ir valstybių narių investicijų aplinka yra atvira – tai įtvirtinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), nurodyta Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnio 5 dalyje ir įtraukta į Sąjungos ir jos valstybių narių tarptautinius įsipareigojimus dėl tiesioginių užsienio investicijų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  laikydamosi tarptautinių įsipareigojimų, prisiimtų Pasaulio prekybos organizacijoje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje ir pagal prekybos bei investicijų susitarimus, sudarytus su trečiosiomis šalimis, Sąjunga ir valstybės narės laikydamosi tam tikrų reikalavimų saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais gali priimti su tiesioginėmis užsienio investicijomis susijusias ribojamąsias priemones;

(3)  laikydamosi tarptautinių įsipareigojimų, prisiimtų Pasaulio prekybos organizacijoje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje ir pagal prekybos bei investicijų susitarimus, sudarytus su trečiosiomis valstybėmis, Sąjunga ir valstybės narės, laikydamosi tam tikrų reikalavimų, saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais gali priimti tiesioginėms užsienio investicijoms taikomas prieigos prie rinkos ribojimo priemones;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  kelios valstybės narės yra nustačiusios priemones, kuriomis viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais gali būti ribojamas kapitalo judėjimas tarp valstybių narių ir tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Šios priemonės atitinka su tiesioginėmis užsienio investicijomis susijusius valstybių narių tikslus ir susirūpinimą, todėl esama daug skirtingų – pagal jų taikymo sritį ir tvarką – priemonių. Kitos valstybės narės neturi tokių mechanizmų;

(4)  kelios valstybės narės yra nustačiusios priemones, suteikiančias joms galimybes viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais riboti kapitalo judėjimą tarp valstybių narių ir tarp valstybių narių ir trečiųjų valstybių. Šios priemonės atspindi su tiesioginėmis užsienio investicijomis susijusius valstybių narių tikslus ir susirūpinimą, todėl esama daug nekoordinuojamų skirtingų – pagal jų taikymo sritį ir tvarką – priemonių. Valstybės narės, kurios tokių mechanizmų neturi, gali nustatyti savo mechanizmus remdamosi jau taikomų nacionalinių mechanizmų veikimu, patirtimi ir geriausia praktika;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šiuo metu nėra išsamios ES lygmens sistemos, skirtos tiesioginėms užsienio investicijoms tikrinti saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais;

(5)  šiuo metu nėra išsamios Sąjungos ES lygmens sistemos, skirtos tiesioginėms užsienio investicijoms tikrinti saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais, nors pagrindinės Sąjungos prekybos partnerės, įskaitant G 7 šalis, tokias sistemas sukūrė ir taiko įvairių rūšių (įvairiu mastu skaidrius, įvairiu mastu ribojančius bei įvairiu mastu nuspėjamus) tikrinimo mechanizmus;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  svarbu užtikrinti teisinį tikrumą, koordinavimą ir bendradarbiavimą visos ES mastu sukuriant tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais sistemą. Tai nedaro poveikio valstybių narių išskirtinei atsakomybei už nacionalinio saugumo užtikrinimą;

(7)  šiuo reglamentu derėtų užtikrinti teisinį tikrumą valstybių narių tikrinimo mechanizmams, taip pat koordinavimą ir bendradarbiavimą visos ES mastu, sukuriant tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais sistemą. Tai nedaro poveikio valstybių narių išskirtinei atsakomybei už nacionalinio saugumo užtikrinimą. Komisijos vykdoma tikrinimo sistemų trečiosiose valstybėse stebėsena taip pat turėtų užtikrinti teisinį tikrumą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistema turėtų sudaryti valstybėms narėms ir Komisijai sąlygas visapusiškai spręsti pavojaus saugumui ar viešajai tvarkai klausimus, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir kartu išsaugoti valstybėms narėms būtiną lankstumą tikrinti tiesiogines užsienio investicijas saugumo ir viešosios tvarkos sumetimais atsižvelgiant į jų individualią padėtį ir nacionalines aplinkybes;

(8)  tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistema turėtų užtikrinti valstybėms narėms ir Komisijai teisinius, žmogiškuosius ir finansinius išteklius, būtinus siekiant visapusiškai spręsti pavojaus saugumui ar viešajai tvarkai klausimus, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir kartu išsaugoti valstybėms narėms būtiną lankstumą tikrinti tiesiogines užsienio investicijas saugumo ir viešosios tvarkos sumetimais atsižvelgiant į jų individualią padėtį ir nacionalines aplinkybes, įskaitant vadinamąsias auksines akcijas ir auksines galias;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  turėtų būti tikrinamas platus spektras investicijų, kuriomis užmezgamas arba palaikomas ilgalaikis tiesioginis ryšys tarp trečiųjų šalių investuotojų ir ūkio subjektų, vykdančių ekonominę veiklą valstybėje narėje;

(9)  šis reglamentas turėtų būti taikomas įvairioms investicijoms (įskaitant užsienio vyriausybių kontroliuojamas tiesiogines investicijas), neatsižvelgiant į jų apimtį ar dalyvavimo ribines vertes, kai tomis investicijomis užmezgamas arba palaikomas ilgalaikis tiesioginis ar netiesioginis ryšys tarp užsienio investuotojo (nepaisant to, ar toks investuotojas yra faktinis investuotojas) ir įmonės, vykdančios ekonominę veiklą valstybės narės teritorijoje, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje, paskelbtoje pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (UNCLOS), arba kontinentiniame šelfe;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  valstybės narės, laikydamosi Sąjungos teisės aktų, turėtų galėti imtis būtinų priemonių, kad užtikrindamos saugumą ar viešąją tvarką neleistų išvengti tikrinimo mechanizmų ir sprendimų. Jos turėtų būti taikomos investicijoms Sąjungoje, kurioms naudojami dirbtiniai ekonominės realybės neatitinkantys susitarimai, kuriais vengiama tikrinimo mechanizmų ir tikrinimo sprendimų, tai atvejais, kai trečiosios šalies fizinis asmuo arba įmonė yra investuotojo faktinis savininkas arba jie investuotoją faktiškai kontroliuoja. Tai prieštarauja SESV įtvirtintoms įsisteigimo laisvei ir kapitalo judėjimo laisvei;

(10)  valstybės narės, laikydamosi Sąjungos teisės aktų, turėtų toliau taikyti, iš dalies keisti, sustiprinti arba patvirtinti priemones, būtinas, kad būtų galima nustatyti valstybių narių taikomų tikrinimo mechanizmų ir sprendimų, kuriais siekiama apsaugoti saugumą ir viešąją tvarką, apėjimo faktus ir užkirsti jiems kelią. Ši nuostata turėtų būti taikoma investicijoms Sąjungoje, kurioms naudojami dirbtiniai susitarimai, kurie neatspindi ekonominės realybės ir kuriais apeinami tikrinimo mechanizmai ir tikrinimo sprendimai, be kita ko, tais atvejais, kai investuotojo nuosavybės struktūra ar kitos pagrindinės savybės labai pasikeitė, kai investuotojas atlieka tarpininko vaidmenį arba kai trečiosios valstybės fizinis asmuo ar įmonė yra įmonės faktinis savininkas arba įmonę faktiškai kontroliuoja. Valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie bet kokias jų priimtas kovos su priemonių apėjimu priemones. Tai nedaro poveikio SESV įtvirtintoms įsisteigimo laisvei ir kapitalo judėjimo laisvei;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  pagal šį reglamentą Komisija ir valstybės narės turėtų skatinti trečiųjų šalių bendradarbiavimą ir įsipareigojimą sudarant prekybos ir investicijų susitarimus bei tarptautiniuose forumuose dėl tikrinimo tvarkos taikymo;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant suteikti valstybėms narėms ir Komisijai reglamento taikymo nurodymų, reikia nustatyti veiksnių, į kuriuos galima atsižvelgti tikrinant tiesiogines užsienio investicijas saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais, sąrašą. Dėl šio veiksnių sąrašo tikrinimo procesas bus skaidresnis investuotojams, ketinantiems daryti tiesiogines užsienio investicijas Sąjungoje arba jau jų padariusiems. Veiksnių, galinčių daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, sąrašas turėtų būti nebaigtinis;

(11)  siekiant suteikti valstybėms narėms ir Komisijai reglamento taikymo nurodymų, reikia nustatyti veiksnių, į kuriuos galima atsižvelgti tikrinant tiesiogines užsienio investicijas saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais, sąrašą. Dėl šio veiksnių sąrašo tikrinimo procesas būtų skaidresnis investuotojams, ketinantiems daryti tiesiogines užsienio investicijas Sąjungoje arba jau jų padariusiems. Veiksnių, galinčių daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, sąrašas turėtų likti nebaigtinis;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  nustatydamos, ar tiesioginės užsienio investicijos gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija turėtų galėti apsvarstyti visus susijusius veiksnius, įskaitant poveikį ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, technologijoms, įskaitant bazines didelio poveikio technologijas, ir ištekliams, kurie yra būtini saugumui arba viešosios tvarkos palaikymui ir kurių sutrikdymas, praradimas arba sunaikinimas padarytų didelį poveikį valstybei narei ar Sąjungai. Šiuo klausimu valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų turėti galimybę atsižvelgti į tai, ar užsienio investuotoją tiesiogiai arba netiesiogiai (pvz., teikiant didelį finansavimą, įskaitant subsidijas) kontroliuoja trečiosios šalies vyriausybė;

(12)  nustatydamos, ar užsienio investicijos galėtų daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija turėtų pirmiausiai atsižvelgti į tai, ar esama tiekimo sutrikimo, sutrikdymo, praradimo arba sunaikinimo, kuris galėtų padaryti poveikį valstybei narei arba Sąjungai, ar užsienio investuotoją tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja trečiosios valstybės vyriausybė arba užsienio vyriausybės kontroliuojamos investicijos, ar užsienio investicijos yra dalis valstybinio projekto, programos arba ekonominės pramoninės ar politinės strategijos, vykdomų trečiosios valstybės siekiant įgyti arba perduoti bazines didelio poveikio technologijas ar žinias arba paremti strateginius nacionalinius interesus. Tai taikytina ir tiems atvejams, kai investuotojas jau dalyvavo investiciniuose projektuose, kurie kelia grėsmę valstybės narės saugumui ar viešajai tvarkai.

 

Valstybės narės ir Komisija taip pat galėtų saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais apsvarstyti galimą poveikį, be kita ko, ypatingos svarbos ir strateginei infrastruktūrai, ypatingos svarbos ir strateginėms technologijoms, Sąjungos strateginei autonomijai, prieigai prie neskelbtinos informacijos arba Sąjungos piliečių asmens duomenų, žiniasklaidos įvairovei ir nepriklausomumui bei visuotinės svarbos ir visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  nustatydamas, ar užsienio investicijos galėtų turėti poveikio saugumui arba viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija taip pat galėtų atsižvelgti į sąlygas ir aplinkybes, kuriomis investicija yra arba buvo atlikta, be kita ko, ar investicijomis galėtų būti sukurta monopolinė struktūra, ar užsienio investuotojo kilmės šalies rinka yra atvira, apribota ar uždara, ar esama abipusiškumo ir vienodų veiklos sąlygų ir ar esama tarptautinių žmogaus teisių priemonių arba pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos standartų pažeidimo rizikos. Tyrimas turėtų būti atliekamas remiantis geriausia turima informacija, kuri turėtų būti tiksli, išsami ir patikima;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b)  valstybės narės gali leisti ekonominės veiklos vykdytojams, pilietinės visuomenės organizacijoms arba socialiniams partneriams, pavyzdžiui, profesinėms sąjungoms, prašyti valstybių narių apsvarstyti galimybę taikyti tikrinimą, nedarant poveikio įvairioms sistemoms, kurios sudaro sąlygas aktyvesniam dalyvavimui procese;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12c)  jei ekonominės veiklos vykdytojai, pilietinės visuomenės organizacijos arba socialiniai partneriai, pavyzdžiui, profesinės sąjungos, turi aktualios informacijos arba esminių ir tinkamai pagrįstų abejonių dėl tiesioginių užsienio investicijų, kurios gali saugumo ir viešosios tvarkos aspektais turėti įtakos Sąjungos svarbos projektams ar programoms, turėtų būti galima Komisijai pateikti tą informaciją. Komisija gali tinkamai atsižvelgti į tą informaciją rengdama nuomonę;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  būtina nustatyti valstybių narių atliekamo tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo procedūrinės sistemos būtiniausius elementus, kad investuotojai, Komisija ir kitos valstybės narės galėtų suprasti, kaip tokios investicijos gali būti tikrinamos, ir užtikrinti, kad tokios investicijos būtų tikrinamos skaidriai ir nediskriminuojant trečiųjų šalių. Šie elementai turi bent apimti tikrinimo terminų nustatymą ir galimybę užsienio investuotojams siekti teisminio teisių gynimo dėl tikrinimo sprendimų;

(13)  dera nustatyti valstybių narių atliekamo tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo procedūrinės sistemos būtiniausius elementus, kad investuotojai, Komisija ir kitos valstybės narės galėtų suprasti, kaip tokios investicijos gali būti tikrinamos skaidriai ir nediskriminuojant trečiųjų valstybių. Šie elementai turi bent apimti tikrinimo terminų nustatymą ir galimybę užsienio investuotojams valstybių narių valdžios institucijose ir teismuose pagal valstybių narių teisę siekti teisminio teisių gynimo dėl tikrinimo sprendimų;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  turėtų būti nustatytas mechanizmas, kuriuo valstybėms narėms sudaromos sąlygos bendradarbiauti ir padėti viena kitai tais atvejais, kai tiesioginės užsienio investicijos vienoje valstybėje narėje gali daryti poveikį kitos valstybės narės saugumui ar viešajai tvarkai. valstybės narės turėtų galėti pateikti pastabas valstybei narei, kurioje investicija planuojama arba padaryta, nepriklausomai nuo to, ar pastabas teikiančios valstybės narės ar valstybės narės, kuriose investicijos planuojamos ar padarytos, turi tikrinimo mechanizmą ir ar jos tikrina investicijas. Valstybių narių pastabos taip pat turėtų būti persiųstos Komisijai. Komisija taip pat turėtų turėti galimybę prireikus teikti nuomonę valstybei narei, kurioje investicija planuojama arba padaryta, nepriklausomai nuo to, ar ta valstybė narė turi tikrinimo mechanizmą ir ar ji tikrina investiciją ir nepriklausomai nuo to, ar kita valstybė narė pateikė pastabų;

(14)  turėtų būti nustatytas mechanizmas, kuriuo valstybėms narėms sudaromos sąlygos bendradarbiauti ir padėti viena kitai tais atvejais, kai tiesioginės užsienio investicijos vienoje valstybėje narėje galėtų daryti poveikį kitos valstybės narės saugumui ar viešajai tvarkai. Valstybės narės turėtų galėti pateikti pastabas valstybei narei, kurioje investicija planuojama arba padaryta, nepriklausomai nuo to, ar pastabas teikiančios valstybės narės ar valstybės narės, kuriose investicija planuojama ar padaryta, turi tikrinimo mechanizmą ir ar jos tikrina investicijas. Tos pastabos taip pat turėtų būti vienu metu persiųstos visoms valstybės narėms ir Komisijai, kuri tada turėtų turėti galimybę teikti nuomonę valstybei narei, kurioje investicija planuojama arba padaryta, nepriklausomai nuo to, ar ta valstybė narė turi tikrinimo mechanizmą ir ar ji tikrina investiciją. Ši nuomonė turėtų būti vienu metu perduodama visoms kitoms valstybėms narėms ir ji neturėtų būti skelbiama viešai. Valstybė narė turėtų turėti galimybę prašyti Komisijos nuomonės ar kitų valstybių narių pastabų apie tiesiogines užsienio investicijas jos teritorijoje;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrinti tiesiogines užsienio investicijas, galinčias daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ir programoms. Tokiu būdu Komisija turėtų priemonę visai Sąjungai naudingiems projektams ir programoms, kuriais svariai prisidedama siekiant jos ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir konkurencingumo, apsaugoti. Visų pirma, tai būtų tie projektai ir programos, kuriems skiriamas didelis ES finansavimas arba kurie nustatyti Sąjungos teisės aktuose, susijusiuose su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais, technologijomis ar ištekliais. Siekiant didesnio aiškumo, priede turėtų būti pateiktas orientacinis sąrašas ir jame išvardyti Sąjungos svarbos projektai ar programos, kuriems skirtas tiesiogines užsienio investicijas Komisija gali patikrinti;

(15)  be to, Komisija turėtų saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrinti tiesiogines užsienio investicijas, galinčias daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ir programoms. Tokiu būdu Komisija turėtų priemonę visai Sąjungai naudingiems projektams ir programoms, kuriais svariai prisidedama siekiant jos ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir konkurencingumo, apsaugoti. Visų pirma, tai būtų tie projektai ir programos, kuriems skiriamas didelis ES finansavimas arba kurie nustatyti Sąjungos teisės aktuose dėl ypatingos svarbos ir strateginės infrastruktūros, technologijų arba išteklių. Siekiant didesnio aiškumo, priede turėtų būti pateiktas nebaigtinis sąrašas ir jame išvardyti Sąjungos svarbos projektai ir programos, kuriems skirtas tiesiogines užsienio investicijas Komisija gali patikrinti. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais toks sąrašas būtų atnaujinamas;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  siekiant sustiprinti Sąjungos institucijų tarpusavio dialogą, kompetentingas Europos Parlamento komitetas turėtų galėti prašyti Komisijos pateikti nuomonę apie valstybėje narėje planuojamas arba padarytas tiesiogines užsienio investicijas. Gavusi tokį prašymą, Komisija turėtų informuoti Europos Parlamentą apie savo veiksmus;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  jei Komisija manys, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms dėl saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė per pagrįstos trukmės terminą pateikti nuomonę toms valstybėms narėms, kuriose tokia investicija planuojama arba padaryta. Valstybės narės turėtų kuo labiau atsižvelgti į Komisijos nuomonę, o jei ja nesivadovauja, pateikti paaiškinimą, laikydamosi ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nustatytos lojalaus bendradarbiavimo pareigos. Be to, Komisijai turėtų būti sudaryta galimybė tų valstybių narių prašyti tokiai investicijai patikrinti reikalingos informacijos;

(16)  jei Komisija arba bent viena valstybė narė mano, kad užsienio investicija dėl saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms, Komisija turėtų per pagrįstos trukmės terminą pateikti nuomonę toms valstybėms narėms, kuriose tokia investicija planuojama arba padaryta, o tokioms valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pateikti pastabas toms valstybėms narėms, kuriose tokia investicija planuojama arba padaryta. Ši nuomonė, kuri neturėtų būti skelbiama viešai, turėtų būti tuo pačiu metu perduota kitoms valstybėms narėms. Valstybės narės turėtų kuo labiau atsižvelgti į nuomonę, o jei ja nesivadovauja, raštu pateikti išsamų paaiškinimą Komisijai ir atitinkamoms valstybėms narėms, laikydamosi ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nustatytos lojalaus bendradarbiavimo pareigos. Be to, Komisijai turėtų būti sudaryta galimybė tų valstybių narių prašyti tokiai investicijai patikrinti reikalingos informacijos. Valstybė narė turėtų turėti galimybę prašyti Komisijos nuomonės ar kitų valstybių narių pastabų apie tiesiogines užsienio investicijas jos teritorijoje;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  kai bent trečdalis valstybių narių mano, kad tiesioginės užsienio investicijos gali paveikti jų saugumą arba viešąją tvarką, arba bent trečdalis valstybių narių ir Komisija mano, kad saugumo ir viešosios tvarkos aspektais esama poveikio Sąjungos svarbos projektams arba programoms, valstybės narės turėtų kuo labiau atsižvelgti į Komisijos nuomonę ir kitų valstybių narių pastabas bei raštu pateikti paaiškinimą Komisijai ir atitinkamoms valstybėms narėms. Tais atvejais, kai tomis pastabomis arba nuomonėmis nesivadovaujama, Komisija turėtų siekti skatinti pastabas pateikusių valstybių narių ir valstybės narės, kurioje planuojama arba buvo atlikta tiesioginė užsienio investicija, dialogą;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant palengvinti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisijos atliekamą tiesioginių užsienio investicijų tikrinimą, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie savo tikrinimo mechanizmus ir kiekvieną jų pakeitimą ir jai teikti reguliarias ataskaitas apie tikrinimo mechanizmų taikymą. Tuo pačiu tikslu tikrinimo mechanizmo neturinčios valstybės narės taip pat turėtų teikti jų teritorijoje padarytų tiesioginių užsienio investicijų ataskaitas, parengtas remiantis turima informacija;

(17)  siekiant palengvinti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisijos atliekamą tiesioginių užsienio investicijų tikrinimą bei pagerinti valstybių narių teikiamų duomenų patikimumą ir palyginamumą, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie savo tikrinimo mechanizmus ir kiekvieną jų pakeitimą ir jai teikti reguliarias ataskaitas apie tikrinimo mechanizmo taikymą. Tuo pačiu tikslu tikrinimo mechanizmo neturinčios valstybės narės taip pat turėtų teikti jų teritorijoje, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe padarytų tiesioginių užsienio investicijų ataskaitas, parengtas remiantis turima informacija. Jos taip pat turėtų pateikti informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi tokiai informacijai gauti;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  todėl ne mažiau svarbu užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų renkama būtiniausia informacija apie tiesiogines užsienio investicijas, kurioms taikomas šis reglamentas, ir atliekami būtiniausi jų koordinavimo veiksmai. Tokią informaciją, valstybėms narėms arba Komisijai paprašius, turėtų pateikti valstybės narės, kuriose tiesioginės užsienio investicijos planuojamos arba padarytos. Teikiama informacija apie tokius investicijos aspektus, kaip užsienio investuotojo nuosavybės struktūra, planuojamos arba padarytos investicijos finansavimas, taip pat, kai žinoma, informacija apie trečiųjų šalių suteiktas subsidijas;

(18)  todėl taip pat svarbu užtikrinti, kad visose valstybėse narėse, kuriose planuojamos arba padarytos tiesioginės užsienio investicijos, kurioms taikomas šis reglamentas, valstybėms narėms arba Komisijai paprašius būtų renkama būtiniausia informacija apie tas tiesiogines užsienio investicijas ir atliekami būtiniausi jų koordinavimo veiksmai. Teikiama informacija apie tokius investicijos aspektus, kaip užsienio investuotojo nuosavybės struktūra, planuojamos arba padarytos investicijos finansavimas, taip pat, kai žinoma, informacija apie trečiųjų valstybių suteiktas subsidijas. Tokia informacija turėtų būti teikiama vadovaujantis SESV 346 straipsnio normomis. Ji turėtų būti tiksli, išsami ir patikima, ja turėtų būti siekiama palengvinti duomenų palyginamumą;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu reikėtų sustiprinti komunikaciją ir bendradarbiavimą, kiekvienoje valstybėje narėje įsteigiant asmens ryšiams dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo pareigybę;

(19)  valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu reikėtų sustiprinti komunikaciją ir bendradarbiavimą, kiekvienoje valstybėje narėje tam tikroje institucijoje įsteigiant ryšių dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo palaikymo punktus, taip pat sukuriant specialią Investicijų tikrinimo koordinavimo grupę;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  valstybės narės ir Komisija turėtų imtis visų reikiamų priemonių, kad apsaugotų konfidencialią ir kitokią neskelbtiną informaciją;

(20)  valstybės narės ir Komisija visai konfidencialiai informacijai, kurią teikia užsienio investuotojai ir susijusi Sąjungos įmonė, turėtų užtikrinti aukščiausio lygio apsaugą;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  valstybės narės turėtų teikti Komisijai metines ataskaitas apie tiesiogines užsienio investicijas jų teritorijoje, išskirtinėje ekonominėje zonoje arba kontinentiniame šelfe, remdamosi geriausia turima informacija. Jos taip pat turėtų pateikti informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi tokiai informacijai gauti. Remdamasi šiomis metinėmis ataskaitomis, Komisija turėtų parengti ir Europos Parlamentui pateikti metinę ataskaitą, kurioje būtų apžvelgta bendra investicijų padėtis Sąjungoje, įskaitant šio reglamento įgyvendinimą. Ta ataskaita turėtų būti skelbiama viešai;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti šio reglamento taikymo ataskaitą. Jei ataskaitoje bus siūloma iš dalies pakeisti šio reglamento nuostatas, prie jos prireikus gali būti pridėtas teisės akto pasiūlymas;

(21)  ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo, o vėliau – kas trejus metus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti ataskaitą, kurioje įvertinamas šio reglamento veikimas ir veiksmingumas. Vertinimas taip pat turėtų apimti ilgalaikės ekonominės kontrolės pajėgumus, kurie nėra tiesioginės užsienio investicijos ir dėl kurių sudarant viešąją sutartį įsigyjami ilgalaikės tiesioginės įtakos pajėgumai, leidžiantys valdyti ar kontroliuoti Sąjungos svarbos projektus arba programas, kaip apibrėžta šiame reglamente. Jei ataskaitoje siūloma iš dalies keisti šio reglamento nuostatas, prireikus kartu su ja gali būti pateiktas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, o visais kitais atvejais informuojami Europos Parlamentas ir Taryba;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  siekiant Sąjungos svarbos projektų ir programų sąrašą, Komisijai pagal SESV 290 straipsnį turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl šio reglamento priedo dalinio pakeitimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytus principus. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  tiesioginės užsienio investicijos – bet kokios rūšies investicijos, kuriomis užsienio investuotojas siekia užmegzti arba palaikyti ilgalaikį tiesioginį ryšį tarp užsienio investuotojo ir verslininko arba ūkio subjekto, kuriam teikiamas kapitalas ekonominei veiklai valstybėje narėje vykdyti, įskaitant investicijas, leidžiančias veiksmingai dalyvauti valdant arba kontroliuojant ekonominę veiklą vykdančią įmonę;

1)  tiesioginės užsienio investicijos – bet kokios rūšies, apimties ir dalyvavimo ribinės vertės investicija, kuria užsienio investuotojas (nepaisant to, ar toks investuotojas yra faktinis investuotojas) siekia užmegzti arba palaikyti ilgalaikį tiesioginį arba netiesioginį ryšį tarp to užsienio investuotojo ir verslininko arba įmonės, kuriam teikiamas kapitalas ekonominei veiklai valstybės narės teritorijoje, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje, paskelbtoje pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (UNCLOS), arba kontinentiniame šelfe vykdyti, įskaitant investicijas, leidžiančias veiksmingai dalyvauti valdant arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojant ekonominę veiklą vykdančią įmonę;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  užsienio vyriausybės kontroliuojama tiesioginė investicija – bet kokios tiesioginės užsienio investicijos, galinčios užtikrinti užsienio valstybės vyriausybės arba subjekto, kurį jį kontroliuoja arba kuris jos vardu arba pagal jos nurodymus veikia, subjekto vykdomą Sąjungoje įsteigto juridinio asmens kontrolę;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  užsienio investuotojas – trečiosios šalies fizinis asmuo arba trečiosios šalies ūkio subjektas, kuris ketina padaryti arba padarė tiesioginę užsienio investiciją;

2)  užsienio investuotojas – trečiosios valstybės fizinis arba juridinis asmuo arba jos įmonė, arba nacionalinė arba valstybinė institucija, kuris ketina padaryti arba jau padarė tiesioginę užsienio investiciją (tiek faktinis investuotojas, tiek tą trečiosios valstybės investuotoją atstovaujantis tarpininkas);

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  tikrinimas – procedūra, pagal kurią tiesioginę užsienio investiciją galima vertinti, tirti, leisti, nustatyti jai sąlygas, drausti arba atšaukti;

3)  tikrinimas – procedūra, kuri sudaro galimybes vertinti, tirti, leisti, sąlygoti, drausti arba atšaukti tiesioginę užsienio investiciją ir kurios įvykdymo terminai pradedami skaičiuoti atitinkamoms institucijoms gavus visą informaciją, būtiną tikrinimui pradėti;

Pagrindimas

Reikia neleisti, kad užsienio investuotojas galėtų neperduoti visos patikrinimui atlikti būtinos informacijos siekdamas sutrumpinti tikrinimo laikotarpį. Tikrinimo terminai turėtų būti pradedami skaičiuoti tik pateikus visą informaciją, būtiną parengti išsamiai bylai.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Laikydamosi šio reglamento nuostatų ir sąlygų, valstybės narės gali toliau taikyti, keisti arba priimti tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais mechanizmus.

1.  Pagal šio reglamento nuostatas valstybės narės gali toliau taikyti, keisti, stiprinti arba priimti tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais mechanizmus.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais gali tikrinti tiesiogines užsienio investicijas, kurios gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms.

2.  Komisija saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrina tiesiogines užsienio investicijas, kurios gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Sąjungos svarbos projektai ar programos visų pirma yra tie projektai ir programos, kuriems skiriamas didelis ES finansavimas arba didelė jo dalis arba kuriems taikomi Sąjungos teisės aktai, susiję su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais, technologijomis ar ištekliais. Orientacinis Sąjungos svarbos projektų ar programų sąrašas pateiktas 1 priede.

3.  Sąjungos svarbos projektai ar programos visų pirma yra tie projektai ir programos, kuriems skiriamas ES finansavimas arba kuriems taikomi Sąjungos teisės aktai, susiję su ypatingos svarbos ir strateginiais infrastruktūros objektais, technologijomis, įskaitant bazines didelio poveikio technologijas, ir ypatingos svarbos ištekliais, kurie yra būtini saugumui arba viešosios tvarkos palaikymui. Nebaigtinis Sąjungos svarbos projektų ir programų sąrašas pateiktas šio reglamento priede. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus šiam reglamentui iš dalies pakeisti, kuriais atnaujinamas priede pateiktas sąrašas.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veiksniai, į kuriuos gali būti atsižvelgta atliekant tikrinimą

Veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama atliekant tikrinimą

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrindamos tiesiogines užsienio investicijas, valstybės narės ir Komisija gali nagrinėti jų galimą poveikį, inter alia:

1.  Saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrindamos tiesiogines užsienio investicijas, valstybės narės ir Komisija gali nagrinėti jų galimą poveikį, inter alia:

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, įskaitant energetiką, transportą, ryšius, duomenų saugojimą, kosmoso ar finansų infrastruktūros objektus, taip pat didesnės rizikos objektus;

a)  ypatingos svarbos ir strateginiams infrastruktūros objektams (tiek fiziniams, tiek virtualiesiems), įskaitant energijos ir vandens paskirstymo sistemas, transporto tinklus, uostus, geležinkelius, oro uostus ir laivų statyklas, transporto paslaugas, ryšius ir žiniasklaidą, aviacijos ir kosmoso infrastruktūrą, duomenų saugojimo įrenginius, didžiųjų duomenų analizę, rinkimų infrastruktūrą, finansų infrastruktūrą bei didesnės rizikos objektus;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  ypatingos svarbos technologijoms, įskaitant dirbtinį intelektą, robotiką, puslaidininkius ir technologijas su galimomis dvejopo naudojimo prietaikomis, kibernetinį saugumą, kosmoso ar branduolinę technologijas;

b)  ypatingos svarbos ir strateginėms technologijoms, įskaitant dirbtinį intelektą, robotiką, kvantines technologijas, nanotechnologijas, biotechnologijas ir medicinos technologijas, informacines ir ryšių technologijas (IRT), lustines korteles, puslaidininkius, elektros saugojimo įrenginius, objektus su galimomis dvejopo naudojimo prietaikomis, gynybą, kibernetinį saugumą ir kibertechnologijas, automobilių sektorių, geležinkelių, aviacijos ir branduolines technologijas, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros įrenginius;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  ypatingos svarbos išteklių tiekimo saugumui arba

c)  ES strateginiam savarankiškumui, ypatingos svarbos išteklių (be kita ko, biržos prekių, žaliavų, retųjų žemių, žemės ūkio turto, žemės ūkio paskirties žemės, žemės ūkio maisto produktų) tiekimo saugumui ir tęstinumui;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-  galimybei susipažinti su neskelbtina informacija arba gebėjimui kontroliuoti neskelbtiną informaciją.

d)  prieigai prie neskelbtinos informacijos arba prie Sąjungos piliečių asmens duomenų (be kita ko, asmens duomenų, susijusių su sveikata) ir gebėjimui kontroliuoti didelio masto duomenis arba neskelbtiną informaciją;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  žiniasklaidos įvairovei ir nepriklausomumui, visuotinės svarbos ir visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms, kultūros paslaugoms, įskaitant audiovizualines paslaugas, taip pat sporto objektams ir lažybų paslaugoms bei kultūros paveldui.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdamos nustatyti, ar tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija gali atsižvelgti į tai, ar užsienio investuotoją kontroliuoja trečiosios šalies vyriausybė, pvz., ar jis yra jos svariai finansiškai remiamas.

2.   Siekdamos nustatyti, ar tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį saugumui arba viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija pirmiausiai atsižvelgia į tai, ar:

 

a)  esama tiekimo sutrikimo, sutrikdymo, praradimo arba sunaikinimo rizikos, kuri galėtų padaryti poveikį valstybei narei arba Sąjungai;

 

b)  užsienio investuotoją tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja trečiosios valstybės vyriausybė, valstybės įstaigos arba ginkluotosios pajėgos ir (arba) jis valstybės vadovaujamas vykdo į išorę nukreiptus projektus arba programas arba atlieka tiesiogines investicijas, kuria siekiama strateginių pramonės tikslų, įgyti arba perduoti bazines didelio poveikio technologijas ar žinias, paremti strateginius nacionalinius interesus, be kita ko, per nuosavybės struktūras arba didelį finansavimą, kuris gali būti teikiamas subsidijų, išplėstinio kredito ir paskolos pavidalu trečiosios valstybės arba valstybinės nuosavybės teise valdomos finansų įstaigos, ir (arba) arba politinį dalyvavimą priimant pagrindinius sprendimus;

 

c)  investuotojas jau dalyvavo investiciniuose projektuose, kurie kelia grėsmę valstybės narės saugumui arba viešajai tvarkai.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Taikant 2 dalį, valstybės narės ir Komisija taip pat gali atsižvelgti, be kita ko, į:

 

a)  sąlygas ir aplinkybes, kuriomis investicija atliekama arba buvo atlikta, be kita ko, ar sektorius laikomas strateginiu investuotojo kilmės šalyje;

 

b)  tai, ar yra rimtų ir pagrįstų įtarimų, kad užsienio investuotojas gali vykdyti neteisėtą arba nusikalstamą veiklą, pavyzdžiui, pinigų plovimą, lėšų pasisavinimą, korupciją, teroristų finansavimą, organizuotą nusikalstamą veiklą, intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus arba tarptautinių žmogaus teisių priemonių arba pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos standartų pažeidimus;

 

c)  tai, ar įmonės, į kurią investuojama, įstatuose yra nuosavybės teisių pakeitimo nuostatų;

 

d)  tai, ar investicijomis gali būti sustiprinta arba sukurta monopolinė struktūra arba vertės grandinės kontrolė, pavyzdžiui, paskelbiant visų Komisijos nagrinėtų bendrovių susijungimų, susijusių su atitinkama trečiosios valstybės įmone, sąrašą, taip pat paskelbiant visų nacionalinių konkurencijos institucijų nagrinėtų bendrovių susijungimų, susijusių su ta įmone, sąrašą;

 

e)  tai, ar rinka užsienio investuotojo kilmės šalyje yra atvira, apribota arba uždara, ar taikomas abipusiškumo principas ir vienodos veiklos sąlygos;

 

f)  ankstesnius Komisijos arba valstybių narių santykius su atitinkamu užsienio investuotoju.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Tyrimas atliekamas remiantis geriausia turima informacija, kuri turi būti tiksli, išsami ir patikima.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali toliau taikyti, keisti arba priimti reikiamas tikrinimo mechanizmo ir tikrinimo sprendimų vengimo prevencijos priemones.

Valstybės narės toliau taiko, keičia, stiprina arba priima priemones, būtinas, kad būtų galima nustatyti tikrinimo mechanizmų ir sprendimų apėjimo faktus ir užkirsti jiems kelią, be kita ko, tais atvejais, kai investuotojo nuosavybės struktūra ar kitos pagrindinės savybės labai pasikeitė. Valstybės narės praneša Komisijai apie bet kokias jų priimtas kovos su priemonių apėjimu priemones.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės nustato tikrinimo sprendimų priėmimo terminus. Terminų trukmė turi būti pakankama, kad jos spėtų atsižvelgti į 8 straipsnyje nurodytas valstybių narių pastabas ir 8 ir 9 straipsniuose nurodytą Komisijos nuomonę.

2.  Valstybės narės nustato tikrinimo sprendimų priėmimo terminus ir juos viešai paskelbia. terminų trukmė turi būti pakankama, kad jos spėtų atsižvelgti į 8 straipsnyje nurodytas valstybių narių pastabas ir 8 ir 9 straipsniuose nurodytą Komisijos nuomonę.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės gali leisti ekonominės veiklos vykdytojams, pilietinės visuomenės organizacijoms arba socialiniams partneriams, pavyzdžiui, profesinėms sąjungoms, prašyti valstybių narių valdžios institucijų apsvarstyti galimybę taikyti tikrinimą, nedarant poveikio valstybių narių sistemoms, kurios sudaro sąlygas aktyvesniam dalyvavimui procese.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Konfidenciali informacija, įskaitant neskelbtiną komercinę informaciją, kurią pateikia užsienio investuotojai ir susiję ūkio subjektai, yra saugoma.

3.  Vykdydamos tikrinimo procedūras pagal Komisijos sprendimus (ES, Euratomas) 2015/443 ir (ES, Euratomas) 2015/444, valstybės narės ir Komisija užtikrina visos konfidencialios informacijos, kurią pateikia užsienio investuotojas ir susijusi Sąjungos įmonė, aukščiausio lygio apsaugą.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Užsienio investuotojams ir susijusiems ūkio subjektams sudaroma galimybė imtis teisminių teisių gynimo priemonių dėl nacionalinių valdžios institucijų priimtų tikrinimo sprendimų.

4.  Užsienio investuotojai ir susijusioms Sąjungos įmonėms sudaroma galimybė pagal nacionalinę teisę kreiptis į valstybių narių valdžios ir teismines institucijas siekiant teisminio teisių gynimo dėl tikrinimo sprendimų.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tikrinimo mechanizmus toliau taikančios valstybės narės teikia Komisijai metinę savo tikrinimo mechanizmų taikymo ataskaitą. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio ataskaitoje pirmiausia pateikiama tokia informacija:

3.  Tikrinimo mechanizmus toliau taikančios valstybės narės kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui pateikia Komisijai papildomos informacijos apie savo tikrinimo mechanizmų taikymą, be kita ko, apie:

a)  patikrintos ir tikrinamos tiesioginės užsienio investicijos;

a)  patikrintas ir tikrinamas tiesiogines užsienio investicijas;

b)  tikrinimo sprendimai, kuriais uždraustos tiesioginės užsienio investicijos;

b)  tikrinimo sprendimus, kuriais uždraustos tiesioginės užsienio investicijos;

c)  tikrinimo sprendimai, kuriais tiesioginėms užsienio investicijoms nustatytos sąlygos arba priimtos jų poveikį silpninančios priemonės;

c)  tikrinimo sprendimus, kuriais tiesioginėms užsienio investicijoms nustatytos sąlygos arba priimtos jų poveikį silpninančios priemonės;

d)  patikrintų ir tikrinamų tiesioginių užsienio investicijų sektoriai, kilmės šalis / šaltinis ir vertė.

d)  patikrintų ir tikrinamų tiesioginių užsienio investicijų sektorius, šaltinius ir vertę;

 

da)  tikrinimo sprendimus, susijusius su Sąjungos svarbos projektais ir programomis.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tikrinimo mechanizmų netaikančios valstybės narės pateikia Komisijai metinę tiesioginių užsienio investicijų savo teritorijoje ataskaitą, parengtą remiantis turima informacija.

2.  Valstybės narės teikia Komisijai metines ataskaitas apie tiesiogines užsienio investicijas jų teritorijoje, išskirtinėje ekonominėje zonoje arba kontinentiniame šelfe, remdamosi geriausiais turimais duomenimis bei pateikdamos informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi tokiems duomenims gauti.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Remdamasi, be kita ko, visų valstybių narių pateiktomis metinėmis ataskaitomis ir deramai atsižvelgdama į tam tikros šiose ataskaitose pateiktos informacijos konfidencialumą, Komisija parengia ir Europos Parlamentui pateikia metinę ataskaitą, kurioje apžvelgiama bendra investicijų padėtis Sąjungoje, įskaitant šio reglamento įgyvendinimą. Ta ataskaita skelbiama viešai.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie kiekvieną tiesioginę užsienio investiciją, kuri tikrinama taikant tikrinimo mechanizmą, per penkias darbo dienas nuo tikrinimo pradžios. Tikrinimą atliekančios valstybės narės kartu su kita informacija, kai tinkama, stengiasi nurodyti, ar, nuomone, tikrinamai tiesioginei užsienio investicijai gali būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004.

1.  Valstybė narė informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie kiekvieną tiesioginę užsienio investiciją, kuri tikrinama taikant tikrinimo mechanizmą, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo tikrinimo pradžios. Tikrinimą atliekanti valstybė narė kartu su kita informacija, kai tinkama, stengiasi nurodyti, ar, jos nuomone, tikrinamai tiesioginei užsienio investicijai gali būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybė narė gali prašyti Komisijos nuomonės ar kitų valstybių narių pastabų apie tiesiogines užsienio investicijas jos teritorijoje.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu valstybė narė mano, kad kitoje valstybėje narėje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį jos saugumui ar viešajai tvarkai, ji tai valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, gali pateikti pastabas. Pastabos tuo pačiu metu persiunčiamos Komisijai.

2.  Jeigu valstybė narė mano, kad kitoje valstybėje narėje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį jos saugumui ar viešajai tvarkai, ji tai valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, gali pateikti pastabas. Valstybės narės pastabos tuo pačiu metu perduodamos Komisijai ir visoms kitoms valstybėms narėms.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu Komisija mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį vienos ar daugiau valstybių narių saugumui ar viešajai tvarkai, ji tai valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, gali pateikti nuomonę. Nuomonę Komisija gali pateikti neatsižvelgdama į tai, ar kitos valstybės narės pateikė pastabų.

3.  Jeigu Komisija mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį vienos ar daugiau valstybių narių saugumui ar viešajai tvarkai, ji tai valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, gali pateikti nuomonę. Nuomonę Komisija gali pateikti neatsižvelgdama į tai, ar kitos valstybės narės pateikė pastabų. Komisijos nuomonė tuo pačiu metu perduodama visoms kitoms valstybėms narėms.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija ar valstybė narė, kuri turi pagrindo manyti, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį jos saugumui ar viešajai tvarkai, gali tos valstybės narės, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, prašyti pateikti bet kokią informaciją, reikalingą 2 dalyje nurodytoms pastaboms arba 3 dalyje nurodytai nuomonei parengti.

4.  Valstybė narė, kuri turi pagrindo manyti, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį jos saugumui ar viešajai tvarkai, gali pateikti motyvuotą prašymą Komisijai, kad iš tos valstybės narės, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, būtų gauta informacija, reikalinga 2 dalyje nurodytoms pastaboms pateikti. Komisija surenka visus gautus informacijos prašymus ir nedelsdama juos perduoda valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija. Kai pagrįsta, Komisija taip pat gali savo iniciatyva prašyti pateikti informaciją, būtiną 3 dalyje nurodytai nuomonei parengti.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  2 dalyje nurodytos pastabos arba 3 dalyje nurodyta nuomonė valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, teikiamos per pagrįstos trukmės laikotarpį ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo 1 arba 4 dalyse nurodytos informacijos gavimo. Tais atvejais, kai Komisijos nuomonė teikiama po kitų valstybių narių pastabų, nuomonei pateikti Komisijai suteikiamos dvidešimt penkios papildomos darbo dienos.

5.  2 dalyje nurodytos pastabos Komisijai ir valstybėms narėms ir 3 dalyje nurodytos nuomonės valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, pateikiamos per pagrįstos trukmės laikotarpį ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo informacijos gavimo. Tais atvejais, kai Komisijos nuomonė teikiama po kitų valstybių narių pastabų, nuomonei pateikti Komisijai suteikiamos dvidešimt penkios papildomos darbo dienos.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės, kuriose planuojamos arba padarytos tiesioginės užsienio investicijos, deramai atsižvelgia į 2 dalyje nurodytas kitų valstybių narių pastabas ir 3 dalyje nurodytą Komisijos nuomonę.

6.  Valstybės narės, kuriose planuojamos arba padarytos tiesioginės užsienio investicijos, deramai atsižvelgia į 2 dalyje nurodytas kitų valstybių narių pastabas ir 3 dalyje nurodytą Komisijos nuomonę, taip pat į nuomones pareikštas vykdant pagal 12a straipsnį įsteigtos Investicijų tikrinimo koordinavimo grupės veiklą.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Jei bent trečdalis valstybių narių mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį jų saugumui arba viešajai tvarkai, valstybė narė, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, kuo labiau atsižvelgia į tų valstybių narių pastabas ir Komisijos nuomonę bei raštu pateikia paaiškinimą.

 

Tais atvejais, kai tomis pastabomis arba nuomonėmis nesivadovaujama, Komisija skatina pastabas pateikusių valstybių narių ir valstybės narės, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, dialogą.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Taikydamos šį straipsnį, valstybės narės bendradarbiauja pasitelkdamos 12 straipsnyje nurodytus asmenis ryšiams.

7.  Valstybių narių bendradarbiavimas pagal šį straipsnį vykdomas per institucinius ryšių dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo palaikymo punktus (toliau – instituciniai ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktai) ir pagal 12a straipsnį įsteigtą Investicijų tikrinimo koordinavimo grupę.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu Komisija mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms dėl saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių, Komisija gali pateikti nuomonę, skirtą tai valstybei narei, kurioje tiesioginė užsienio investicija planuojama arba padaryta.

1.  Jeigu Komisija ir bent viena valstybė narė mano, kad tiesioginė užsienio investicija dėl saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms, Komisija pateikia nuomonę, skirtą tai valstybei narei, kurioje tiesioginė užsienio investicija planuojama arba padaryta. Komisijos nuomonė tuo pačiu metu perduodama kitoms valstybėms narėms. Ta nuomonė neskelbiama viešai.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybė narė gali prašyti Komisijos nuomonės ar kitų valstybių narių pastabų apie tiesiogines užsienio investicijas jos teritorijoje.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Jeigu valstybė narė mano, kad kitoje valstybėje narėje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį jos saugumui ar viešajai tvarkai įgyvendinant Sąjungos projektus ir programas arba Sąjungos interesams, ji valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, gali pateikti pastabas. Tos pastabos tuo pačiu metu perduodamos Komisijai.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija gali tos valstybės narės, kurioje tiesioginė užsienio investicija planuojama arba padaryta, prašyti pateikti bet kokią informaciją, reikalingą 1 dalyje nurodytai nuomonei parengti.

2.  Komisija gali tos valstybės narės, kurioje tiesioginė užsienio investicija planuojama arba padaryta, prašyti pateikti bet kokią informaciją, reikalingą 1 dalyje nurodytai nuomonei parengti. Tvarkydama tokią informaciją Komisija turi skirti didžiausią dėmesį galimam tokios informacijos neskelbtinumui. Valstybė narė, užsienio investuotojas ir investiciją gaunantis verslininkas arba įmonė gali pateikti Komisijai bet kokią aktualią informaciją, kuri, to subjekto nuomone, yra reikalinga nuomonei parengti. Tokia informacija turi būti tiksli, išsami ir patikima, ja turėtų būti siekiama palengvinti duomenų palyginamumą.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija savo nuomonę atitinkamai valstybei narei pateikia per pagrįstos trukmės laikotarpį ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per dvidešimt penkias darbo dienas nuo pagal 2 dalį Komisijos prašytos informacijos gavimo. Jei valstybė narė turi tikrinimo mechanizmą, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalyje, ir Komisija gavo informaciją apie tikrinamą tiesioginę užsienio investiciją, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje, nuomonė pateikiama ne vėliau kaip per dvidešimt penkias darbo dienas nuo tos informacijos gavimo. Jei nuomonei parengti reikia papildomos informacijos, dvidešimt penkių dienų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo papildomos informacijos gavimo dienos.

3.  Kad nereikalinga gaišatimi nebūtų trukdoma nei tiesioginėms užsienio investicijoms, nei valstybės narės atliekamam tikrinimui, Komisija savo nuomonę atitinkamai valstybei narei paskelbia per pagrįstos trukmės laikotarpį ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo Komisijos pagal 2 dalį prašomos informacijos gavimo.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisijos nuomonė perduodama kitoms valstybėms narėms.

4.  Komisijos nuomonė perduodama kitoms valstybėms narėms ir Europos Parlamentui.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės, kuriose planuojamos arba padarytos tiesioginės užsienio investicijos, kuo labiau atsižvelgia į Komisijos nuomonę, o jei ja nesivadovauja, pateikia Komisijai paaiškinimą.

5.  Valstybės narės, kuriose planuojamos arba padarytos tiesioginės užsienio investicijos, kuo labiau atsižvelgia į 1 dalyje nurodytą Komisijos nuomonę ir 1b dalyje (naujoje) nurodytas valstybių narės pastabas, o jei Komisijos nuomone arba valstybių narių pastabomis nesivadovauja, raštu Komisijai ir atitinkamoms valstybėms narėms pateikia paaiškinimą.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Jei ekonominės veiklos vykdytojai, pilietinės visuomenės organizacijos arba socialiniai partneriai, pavyzdžiui, profesinės sąjungos, turi aktualios informacijos bei esminių ir tinkamai pagrįstų abejonių dėl tiesioginių užsienio investicijų, kurios gali saugumo ir viešosios tvarkos aspektais turėti įtakos Sąjungos svarbos projektams ar programoms, minėti subjektai gali Komisijai pateikti tą informaciją. Komisija gali tinkamai atsižvelgti į tą informaciją rengdama nuomonę.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Jei bent trečdalis valstybių narių ir Komisija mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį jų saugumui arba viešajai tvarkai, valstybė narė, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, kuo labiau atsižvelgia į kitų valstybių narių pastabas ir Komisijos nuomonę bei raštu pateikia paaiškinimą.

 

Tais atvejais, kai tomis pastabomis arba nuomonėmis nesivadovaujama, Komisija skatina pastabas pateikusių valstybių narių ir valstybės narės, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, dialogą.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c.  Siekiant stiprinti Sąjungos institucijų tarpusavio dialogą ir užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, Europos Parlamento kompetentingas komitetas gali paprašyti Komisijos pateikti nuomonę dėl valstybėje narėje planuojamų ar padarytų tiesioginių užsienio investicijų ir dalyvauti to komiteto posėdyje, siekiant aptarti visus su šio reglamento taikymu susijusius klausimus, ypač nuostatų dėl investicijų, kurios gali turėti įtakos Sąjungos svarbos projektams arba programoms, tikrinimo pagal šį reglamentą, taikymą. Gavusi tokį prašymą, Komisija informuoja Europos Parlamentą apie savo veiksmus.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad Komisijos ir kitų valstybių narių pagal 8 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį prašoma informacija Komisijai ir jos prašančioms valstybėms narėms būtų pateikta nepagrįstai nedelsiant.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad Komisijos ir kitų valstybių narių pagal 8 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį prašoma informacija Komisijai ir jos prašančioms valstybėms narėms būtų pateikta nepagrįstai nedelsiant ir laikantis SESV 346 straipsnyje išdėstytų taisyklių. Tokia informacija turi būti tiksli, išsami ir patikima, ja turėtų būti siekiama palengvinti duomenų palyginamumą.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užsienio investuotojo ir ūkio subjekto, į kurį planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, nuosavybės struktūra, taip pat informacija apie galutinį kontroliuojantįjį akcininką arba akcininkus;

a)  tiesioginio užsienio investuotojo ir faktinio investuotojo bei įmonės, į kurią planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, nuosavybės struktūra, dalyvavimas kapitale bei pobūdis, be kita ko, informacija apie galutinį (-ius) kontroliuojantįjį (-čiuosius) akcininką (-us);

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  investicijos finansavimo būdas, remiantis valstybės narės turima informacija.

e)  investicijos finansavimo būdas ir jos šaltinis, įskaitant jo teisėtumo įrodymą, remiantis valstybės narės turima geriausia informacija.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės ir Komisija užtikrina taikant šį reglamentą gautos konfidencialios informacijos apsaugą.

2.  Valstybės narės ir Komisija užtikrina taikant šį reglamentą gautos konfidencialios informacijos aukščiausio lygio ir aukščiausių standartų apsaugą, deramai atsižvelgdamos į informacijos neskelbtinumą ir laikydamosi Komisijos sprendimų (ES, Euratomas) 2015/443 ir (ES, Euratomas) 2015/444.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ryšių palaikymo punktai

Instituciniai ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktai

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo tikslais kiekviena valstybė narė įsteigia ryšių dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo palaikymo punktą (ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktas). Komisija ir kitos valstybės narės įtraukia šiuos ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktus nagrinėdamos bet kokį su šio reglamento įgyvendinimu susijusį klausimą.

1.  Tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo tikslais kiekviena valstybė narė įsteigia institucinį ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktą. Komisija ir kitos valstybės narės įtraukia šiuos už tiesioginių užsienio investicijų tikrinimą atsakingus institucinius ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktus į bet kokią veiklą, susijusią su šio reglamento įgyvendinimu, visų pirma Investicijų tikrinimo koordinavimo grupėje, ir užtikrina glaudų šių punktų tarpusavio bendradarbiavimą toje veikloje.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Instituciniai ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktai turėtų turėti galimybę palaikyti ryšį su kitais Sąjungos arba nacionalinės teisės aktais įsteigtais ryšių palaikymo punktais, kurie siekia tų pačių tikslų, siekiant skatinti tinklo santykiais paremtą vystymąsi.

Pagrindimas

Pavyzdžiui, Direktyva 2008/114 įsteigiami ryšių palaikymo punktai, atsakingi už Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugą. Šių ryšių palaikymo punktų tarpusavio sąsajos ir keitimasis informacija nereikalauja papildomų išteklių ir suteiks galimybę geriau keistis informacija.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Instituciniai ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktai turi atitikti tuos pačius reikalavimus kaip nacionalinės investicijų tikrinimo sistemos, pavyzdžiui, prieigos prie reikalingos informacijos, koordinavimo vaidmens ir aukščiausių konfidencialios ir neskelbtinos informacijos apsaugos standartų užtikrinimo aspektais.

Pagrindimas

Institucinių ryšių palaikymo punktų pareigos turi būti tokios pačios, ypač informacijos saugumo užtikrinimo srityje.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Investicijų tikrinimo koordinavimo grupė

 

1.  Įsteigiama Komisijos atstovo pirmininkaujama Investicijų tikrinimo koordinavimo grupė. Kiekviena valstybė narė skiria po vieną atstovą į tą grupę.

 

2.  Investicijų tikrinimo koordinavimo grupėje dalyvauja valstybių narių ir Komisijos atstovai ir ekspertai. Be kita ko, jos tikslai – keistis geriausios praktikos pavyzdžiais, reaguoti į valstybių narių klausimus dėl jų tikrinimo sistemų veikimo ir aptarti visus klausimus, patenkančius į šio reglamento taikymo sritį.

 

3.  Dalytis savo patirtimi taip pat gali būti reguliariai kviečiamos vietos valdžios institucijos, ekonominės veiklos vykdytojai, instituciniai ir politiniai suinteresuotieji subjektai bei valdžios institucijos, pilietinės visuomenės organizacijos, socialiniai partneriai, pavyzdžiui, profesinės sąjungos, Sąjungos agentūros ir konkrečių teritorijų patrauklumo didinimo agentūros, ekonominės žvalgybos ekspertai, taip pat trečiųjų valstybių taikomų tikrinimo mechanizmų atstovai.

 

4.  Komisija sudaro palankias sąlygas Europos Parlamentui stebėtojo teisėmis dalyvauti visuose susijusiuose susitikimuose.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12b straipsnis

 

Tarptautinis bendradarbiavimas

 

Valstybės narės ir Komisija skatina bendradarbiavimą tikrinimo tvarkos taikymo klausimais prekybos ir investicijų susitarimuose su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautiniuose forumuose.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija įvertina ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą ne vėliau kaip per trejus metus nuo jo įsigaliojimo. Valstybės narės įtraukiamos į šią veiklą ir teikia Komisijai ataskaitai parengti būtiną informaciją.

1.  Ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo], o vėliau – kas trejus metus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje įvertinamas šio reglamento veikimas ir veiksmingumas. Valstybės narės aktyviai dalyvauja šioje veikloje ir teikia Komisijai tai ataskaitai parengti būtiną informaciją.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei ataskaitoje bus siūloma pakeisti šio reglamento nuostatas, prie jos gali būti pridėtas atitinkamas teisės akto pasiūlymas.

2.  Jei ataskaitoje siūloma pakeisti šio reglamento nuostatas, prie jos pridedamas atitinkamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Jeigu Komisija mano, kad tokie pakeitimai nereikalingi, ji Europos Parlamentui ir Tarybai pagrindžia savo nuomonę.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a straipsnis

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  3 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami trejų metų laikotarpiui nuo … m. ... ... d. [šio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki trejų metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 3 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– Europos strateginių investicijų fondas (ESIF):

 

2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, taip pat reglamentai, kuriais iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013, (ES) Nr. 1316/2013 bei (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 6b–6i įtraukos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– Bendras Europos dangus (SESAR):

 

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas).

 

– Sąjungos jungtinės technologijų iniciatyvos, be kita ko:

 

Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė, bendroji įmonė „Švarus dangus“ , iniciatyva „Naujoviški vaistai“, bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“, Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė, bendroji įmonė „Shift2Rail“.

 

– Europos infrastruktūros tinklų priemonė:

 

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo įsteigiama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010.

 

– „Europos 5G veiksmų planas“.

 

– Europos gynybos fondas:

 

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pradeda veikti Europos gynybos fondas“ (COM (2017)0295).

 

– Europos gynybos pramonės plėtros programa:

 

... m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti, taip pat Europos Komisijos sprendimas dėl gynybos srities mokslinių tyrimų parengiamųjų veiksmų (angl. PADR) finansavimo.

 

– Nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO):

 

2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2315, kuriuo nustatomas nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO) ir nustatomas dalyvaujančių valstybių narių sąrašas.

 

– Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondas:

 

2017 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/955, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/376/EB dėl Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos ir tos programos daugiamečių techninių gairių priėmimo.


AIŠKINAMOJI DALIS

Visos G 7 šalys ir šalys Sąjungos partnerės turi investicijų tikrinimo mechanizmą, kurį jau keletą kartų stiprino. Trylika valstybių narių iš dvidešimt aštuonių taip pat jau nustatė tokį mechanizmą savo sistemose. Europos Komisija savo tekste siūlo pašalinti šią ES lygmens teisėkūros spragą, siekiant nustatyti tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistemą. Pranešėjas norėtų padėkoti Komisijai už tai, kad pateikė šį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, ir už jos iniciatyvumą. Neatliekamas suderinimas ir nenumatomas naujas mechanizmas, tačiau nustatoma sistema.Šiam metodui galima pritarti, tačiau tekste reikia atlikti patikslinti kai kurias sąvokas, intervenciją pateisinančius veiksnius ir konkrečią akto taikymo sritį.

I SAVOKOS

Komisijos pasiūlyme pateikiama daug pagrindinių tikrinimo mechanizmo sąvokų. Kyla uždavinys apibrėžti jas paliekant aiškinimo laisvę, kad sąvokos galėtų būti pritaikytos prie įvairių situacijų. Todėl būtų netikslinga siekti pateikti tikslias šių sąvokų apibrėžtis, nes tokiu atveju mechanizmas nebebūtų veiksmingas kiekvienu konkrečiu atveju ir jam būtų taikoma per daug apribojimų.

1.  Investicijos

Komisija pateikia investicijų apibrėžtį ir pabrėžia ilgalaikius tiesioginius investuotojo ir įmonės arba verslininko, kuriam skiriamos šios lėšos, santykius. Ilgalaikio ekonominio ryšio sąvoka ypač svarbi (pirmiausiai strateginiams sektoriams).

Investuotojai – tai fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie laikomi užsieniečiais, jei tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso nuo faktinės ne ES subjektų arba valstybių kontrolės.

2.  Kontrolės įgijimas

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui, kad ribinės vertės šioje srityje nėra veiksmingos ir jas galima lengvai apeiti. Komisijos pasiūlymą galima taikyti visoms investicijoms. Visų pirma turi būti atsižvelgiama į faktinį investuotoją.

Įmonės kontrolė gali būti įgyjama įvairiais būdais (įsigijimu, susitarimu su akcininkais, valdymo teisėmis, vadovų pasirinkimu, veikla akcininkų susirinkimuose, aktyvių fondų veikla), nepriklausomai nuo investuotojui priklausančio turto (net ir portfelinių investicijų atveju).

3.  Viešoji tvarka ir saugumas

Viešosios tvarkos ir saugumo koncepcija atitinka Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis ir Pasaulio prekybos organizacijos naudojamas sąvokas, leidžia ES tarptautinių įsipareigojimų atžvilgiu apibrėžti išimčių apimtį ir suteikia valstybėms narėms teisę riboti investicijas grėsmės viešajai tvarkai ir saugumui atvejais. Ji turi likti koncepcija ir neturi būti konkrečiai apibrėžta, kad išliktų dinamiška ir būtų atsižvelgiama į valstybių narių ypatumus. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad gynybos sektorius neįtraukiamas arba jam bent jau taikoma išimtis pagal SESV 346 straipsnį.

4.  Jautrūs arba strateginiai elementai 

Tas pats taikytina ir jautriems arba strateginiams sektorių, įmonių arba šakų elementams. Įmonės jautrumas kyla dėl jos prekių, paslaugų, technologijų arba praktinės patirties sąsajos su svarbiais valstybės saugumo ir viešosios tvarkos interesais.

Strateginis pobūdis gali būti susijęs su įmonės vaidmeniu vertės grandinėje. Pranešėjas mano, kad Komisijos siūlomame sąraše reikėtų tikslesnių nuorodų. Reikia ypač atidžiai stebėti infrastruktūrą, taip pat derėtų įtraukti jautrias technologijas bei neskelbtinos informacijos teikimo ir prieigos prie jos saugumo specifikacijas. Sąrašas turi likti atviras ir nebaigtinis.

5.  Ryšys tarp užsienio investicijų bei viešosios tvarkos ir saugumo

Ryšys tarp investicijų bei viešosios tvarkos ir saugumo neturi apsiriboti tik trečiosios valstybės vyriausybės vykdomos kontrolės klausimais. Turi būti taip pat vertinamos aplinkybės ir sąlygos, kuriomis buvo arba yra investuojama, įskaitant sektoriaus atvirumo užsienio investuotojo kilmės šalyse laipsnį. Nors tai ir nėra tikrinimo kriterijai, šie aspektai supaprastina sprendimų priėmimą.

II PASIŪLYMO TURINYS

Siūlomas mechanizmas nepakeičia valstybių narių galių reglamentuoti investicijas savo teritorijoje. Juo pirmiausiai siekiama nustatyti Europos lygmens keitimosi informacija mechanizmą.

Europos Sąjungoje stiprybė kitose srityse yra surinktos informacijos kokybė. Dėl šio skaidrumo valstybių narių ir investuotojų bendravimas bus pastovesnis ir sukurs pasitikėjimo santykius.

Taigi valstybė narė išlaikys suverenumą savo teritorijoje atliekamų investicijų atžvilgiu ir gali savo nuožiūra naudotis valstybių narių ir (arba) Komisijos pateikiama informacija, duomenimis, klausimais arba analize, kad savarankiškai priimtų sprendimus leisti, drausti ir visų pirma reguliuoti investicijas, taikant pereinamojo laikotarpio arba papildomas priemones.

Akivaizdu, kad tam tikra įmonės arba investuotojo valstybei narei perduodama informacija gali būti itin konfidenciali, todėl reikia aiškiai nurodyti, kad valstybės narės ir Komisija turi užtikrinti aukščiausią tos informacijos apsaugos lygį.

Iki šiol dažniausiai naudojama taisyklė – ex ante naudojimas, t. y. kontrolė vykdoma prieš atliekant investicijas. Tai suteikia tikrumo ne tik įmonei, kuri nori prieš investuodama pasikonsultuoti su nacionalinėmis valdžios institucijomis, bet ir valstybei, kuri gali numatyti poveikį.

Norint tai pasiekti, kai kuriose valstybės narėse naudingas nustatytas investicijų patikrinimas ex post ir ex officio, kuris padidina tikrinimo efektyvumą (kaip Vokietijoje), ypač tais atvejais, kai yra noro apeiti taisykles.

Kaip matėme, informacijos mainų sistemoje informacijos kokybei ir spartai tenka pirmenybė. Taikant tikrinimo mechanizmą galima visapusiškai pasiekti šį tikslą.

Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad valstybės narės neturi šio mechanizmo, o šiuo pasiūlymu jos neįpareigojamos jį sukurti. Tačiau reikia sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija sistemoje, nes tokios sistemos sukūrimas gali būti laikomas turinčiu pridėtinės vertės.

Pranešėjas mano, kad, siekiant įgyvendinti tikslus, užtikrinančius, kad šis keitimosi informacija europiniu lygmeniu mechanizmas veiktų tinkamai, nepakanka ryšių palaikymo punkto be tinkamos institucinės atramos. Pavyzdžiui, reikėtų, kad toks punktas veiksmingai koordinuotų veiklą su kitais ryšių palaikymo punktais, todėl reikėtų numatyti galimybę, kad valstybė, kuri neturi tikrinimo mechanizmo, galėtų konsultuotis su Komisija arba valstybėmis narėmis, kartu išsaugant duomenų konfidencialumą.

Šio naujo mechanizmo sukūrimas sukelia lūkesčių. Pranešėjas mano, kad tai svarbu deramai numatyti mechanizmo stebėseną ir tobulinimą atliekant reglamento peržiūrą praėjus trejiems metams nuo jo įsigaliojimo.

Turi būti užtikrinta galimybė nacionalinėse valdžios arba teisminėse institucijose imtis teisių gynimo priemonių dėl tikrinimo sprendimų, tačiau nedarant poveikio atitinkamos valstybės narės teisinei tvarkai.

III INSTITUCIJŲ VAIDMUO

Taryba

Šio mechanizmo centre – valstybės narės. Tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo koordinavimo grupė, kurią įsteigs Komisija, pradės darbą dar iki tol, kol bus galutinai ratifikuotas reglamento projektas. Pranešėjas mano, kad reikia paaiškinti šio komiteto veikimą ir vaidmenį. Europos Parlamento dalyvavimas stebėtojo teisėmis būtų privalumas.

Pranešėjas norėtų paraginti valstybes nares keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir siekti efektyvių mechanizmų kūrimo valstybėse narėse.

Komisija

Komisijai būtų suteikti analizės, bet ne sprendimų priėmimo įgaliojimai, ji veiktų kaip informacijos perdavimo subjektas. Pranešėjo nuomone, reglamento projekte numatytas Komisijos vaidmuo yra subalansuotas. Tačiau būtina detalizuoti du dalykus: Komisijos nuomonių dėl tam tikrų investicijų turinį ir vertę.

Komisijos nuomonės turėtų būti platesnės apimties nei vien konkrečios investicijos klausimas ir suteikti realios pridėtinės vertės, atsižvelgiant į trečiosios valstybės įtaką, ypač susijusią su valstybės pagalba, arba suteikiant informacijos, atskleidžiančios norinčios investuoti įmonės kilmės valstybės atvirumą.

Komisijos reglamento projekte nenumatytas scenarijus, susijęs su tam tikrų investicijų strategine svarba. Jei dėl investicijos susirūpinimą išreiškia Komisija ir ne mažiau kaip trečdalis valstybių narių, pastarosios ir valstybė narė, kurioje atliekama atitinkama investicija, turi susitarti dėl alternatyvaus sprendimo.

Priede išvardyti kai kurie Europos projektai visiškai teisėtai turi būti prižiūrimi Komisijos, kuri jau atlieka svarbų vaidmenį jų organizavimo, finansavimo ir stebėsenos veikloje. Todėl reikia suteikti Komisijai įgaliojimus atnaujinti nebaigtinį projektų ir programų sąrašą.

Europos Parlamentas

Europos Parlamentas turi turėti teisę teikti pastabas dėl metinių ataskaitų, kurias valstybės narės teikia apie savo nacionalinių mechanizmų naudojimą arba, jei jos netaiko mechanizmo, apie užsienio investicijų padėtį. Taip Europos Parlamentas atliktų aktyvų vaidmenį teikiant pasiūlymus. Tai padės valstybėms narėms, norinčioms taikyti mechanizmą, bet taip pat padėti peržiūrėti europinį mechanizmą.

Europos Parlamento nariai turi prisidėti prie Sąjungos interesų apsaugos. Reikėtų apsvarstyti galimybę nustatyti taisyklę, pagal kurią Europos Parlamentas galėtų reikalauti, kad Europos Komisija pateiktų nuomonę apie užsienio investicijas. Atsižvelgiant į tokios nuomonės konfidencialumą, Europos Parlamentas gautų tik Komisijos patvirtinimą, kad tokia nuomonė jau pateikta.


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (25.4.2018)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Nuomonės referentas: Reinhard Bütikofer

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas pritaria pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo siekiama nustatyti sistemą, pagal kurią valstybės narės ir Komisija tikrintų tiesiogines užsienio investicijas (TUI) į ES, kurių kilmės šalys – trečiosios šalys, bendriems tikslams ir pagrindiniams aspektams. Nors tiesioginės užsienio investicijos ES ekonomikai dažnai yra puiki galimybė, taip pat gali būti tokių atvejų, kai leidus tam tikras investicijas gali kilti pavojus Sąjungos ir valstybių narių saugumui ir viešajai tvarkai.

ES dar toli gražu iki bendros pozicijos užsienio investicijų Europoje klausimu, taigi konvergencijos racionalizavimas, kai įmanomas, bus svarbus žingsnis formuojant patikimas ir papildomas politikos pozicijas ES lygmeniu. Taip ES bus suteikta galimybė būti pasirengusiai reaguoti į sparčiai kintančią ir vis sudėtingesnę investicijų aplinką ir kartu užimti tokias pat pozicijas, kaip ir kiti pasaulinio masto prekybos ir investicijų partneriai, kurie jau naudoja tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo mechanizmus.

Tačiau visapusiškai veikiančios koordinavimo sistemos sukūrimas visoje ES bus ilgalaikis siekis, nes valstybės narės šiuo metu taiko skirtingus metodus, o kai kurios apskritai neturi jokio veikiančio tikrinimo mechanizmo. Todėl nuomonės referentas pritaria, kad, viena vertus, tokį tikrinimo mechanizmą valstybės narės ir toliau turėtų kurti savanoriškai, kaip siūloma Komisijos pasiūlyme, o, kita vertus, tokį tikrinimą atliekančioms valstybėms turėtų būti suteikiama galimybė glaudžiau bendradarbiauti. Be to, nuomonės referentas mano, kad reikia racionalizuoti informavimo procesus ir kartu sumažinti administracinę naštą visoms valstybėms narėms.

Pakeitimai ir aiškinamieji pasiūlymai:

•  išaiškinti užsienio investuotojo apibrėžtį, atsižvelgiant į jo nuosavybės formą ir faktinę kontrolę, nes įmonės buveinės vieta nebūtinai atskleidžia, iš kur iš tikrųjų atkeliauja investicijos;

•  remiantis EBPO šalių sukurtomis tikrinimo sistemomis, išplėsti nebaigtinį ypatingos svarbos technologijų, infrastruktūrų ir sektorių sričių, į kurias gali būti atsižvelgta ir kuriose galimos užsienio investicijos gali turėti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, sąrašą;

•  remiantis dabartinės Jungtinių Amerikos Valstijų sistemos pavyzdžiu, suteikti galimybę profesinėms sąjungoms inicijuoti valstybių narių ir Komisijos tikrinimo mechanizmus;

•  suteikti galimybę Europos Parlamentui prašyti panaudoti bendradarbiavimo mechanizmą vykdant Sąjungos svarbos projektus ir programas;

•  užtikrinti, kad Komisija atliktų atitinkamų Sąjungos svarbos projektų ir programų, finansuojamų net tik pagal dabartinę, bet ir būsimas daugiametes finansines programas, tikrinimą;

•  apriboti galimybę netinkamai naudoti tokią sistemą arba ja piktnaudžiauti, užtikrinant, kad valstybės narės teiktų pagrįstus paaiškinimus, kaip kitoje valstybėje narėje planuojamos tiesioginės užsienio investicijos galimai paveiktų jų saugumą ir viešąją tvarką, ir stiprinant Komisijos koordinavimo funkciją;

•  įsteigti Investicijų tikrinimo koordinavimo grupę, kurioje valstybės narės, įdiegusios tikrinimo mechanizmą, keistųsi informacija ir nuomonėmis apie valstybių narių ir Komisijos atliekamus tikrinimus;

•  sumažinti informavimo reikalavimų naštą valstybėms narėms ir nustatyti ataskaitų teikimo kas trejus metus, praėjus dvejiems metams nuo reglamento įsigaliojimo, reikalavimą.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Sąjungos ir valstybių narių investicijų aplinka yra atvira – tai įtvirtinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir įtraukta į Sąjungos ir jos valstybių narių tarptautinius įsipareigojimus dėl tiesioginių užsienio investicijų;

(2)  Sąjungos ir valstybių narių investicijų aplinka yra atvira – tai įtvirtinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir įtraukta į Sąjungos ir jos valstybių narių tarptautinius įsipareigojimus dėl tiesioginių užsienio investicijų. Dėl šio atvirumo Sąjungą santykiuose su trečiosiomis valstybėmis turėtų puoselėti vienodas veiklos sąlygas;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  kadangi keliose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse taikomi tikrinimo mechanizmai niekada nėra kliūtis tiesioginėms užsienio investicijoms, jei apie juos žinoma, jų tikimasi ir jie nelabai užvilkina investicijų įgyvendinimą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  svarbu užtikrinti teisinį tikrumą, koordinavimą ir bendradarbiavimą visos ES mastu sukuriant tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais sistemą. Tai nedaro poveikio valstybių narių išskirtinei atsakomybei už nacionalinio saugumo užtikrinimą;

(7)  svarbu užtikrinti teisinį tikrumą ir siekti koordinavimo ir bendradarbiavimo visos ES mastu sukuriant tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais sistemą, taikoma strateginių interesų srityje, be kita ko, bazinių didelio poveikio technologijų, strateginių išteklių, strateginių ir neskelbtinų duomenų atžvilgiu. Tai nedaro poveikio valstybių narių išskirtinei atsakomybei už nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  atliekant tiesioginių užsienio investicijų kontrolės mechanizmo vertinimą reikėtų užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, pasitelkiant priemones, kuriomis būtų užkirstas kelias valstybių narių įmonių ir valstybių narių tarpusavio konkurencijai mokesčių ir darbo užmokesčio mažinimo srityse ir atlyginama socialiai atsakinga įmonių pirkimo politika, užtikrinanti kad būtų išlaikytos darbo vietos ir deramas darbo užmokestis;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistema turėtų sudaryti valstybėms narėms ir Komisijai sąlygas visapusiškai spręsti pavojaus saugumui ar viešajai tvarkai klausimus, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir kartu išsaugoti valstybėms narėms būtiną lankstumą tikrinti tiesiogines užsienio investicijas saugumo ir viešosios tvarkos sumetimais atsižvelgiant į jų individualią padėtį ir nacionalines aplinkybes;

(8)  tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistema turėtų sudaryti valstybėms narėms ir Komisijai sąlygas visapusiškai spręsti pavojaus saugumui ar viešajai tvarkai klausimus, prisitaikyti prie kintančių pasaulinės prekybos sąlygų ir kartu visapusiškai valstybių narėms narių prerogatyvas tikrinti tiesiogines užsienio investicijas saugumo ir viešosios tvarkos sumetimais, be kita ko, taikoma strateginių interesų, bazinių didelio poveikio technologijų, strateginių išteklių, strateginių ir neskelbtinų duomenų atžvilgiu, taip pat atsižvelgiant į jų individualią padėtį ir nacionalines aplinkybes. Tokia sistema taip pat turėtų padėti tikrinimo mechanizmo neturinčioms valstybėms jį priimti;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  turėtų būti tikrinamas platus spektras investicijų, kuriomis užmezgamas arba palaikomas ilgalaikis tiesioginis ryšys tarp trečiųjų šalių investuotojų ir ūkio subjektų, vykdančių ekonominę veiklą valstybėje narėje;

(9)  turėtų būti tikrinamos investicijos, kuriomis užmezgamas arba palaikomas ilgalaikis tiesioginis ryšys tarp trečiųjų šalių investuotojų ir ūkio subjektų, vykdančių ekonominę veiklą valstybėje narėje, jei tos investicijos susijusios su saugumu ir viešąja tvarka;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  nustatydamos, ar tiesioginės užsienio investicijos gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija turėtų galėti apsvarstyti visus susijusius veiksnius, įskaitant poveikį ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, technologijoms, įskaitant bazines didelio poveikio technologijas, ir ištekliams, kurie yra būtini saugumui arba viešosios tvarkos palaikymui ir kurių sutrikdymas, praradimas arba sunaikinimas padarytų didelį poveikį valstybei narei ar Sąjungai. Šiuo klausimu valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų turėti galimybę atsižvelgti į tai, ar užsienio investuotoją tiesiogiai arba netiesiogiai (pvz., teikiant didelį finansavimą, įskaitant subsidijas) kontroliuoja trečiosios šalies vyriausybė;

(12)  nustatydamos, ar tiesioginės užsienio investicijos gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija turėtų galėti apsvarstyti visus susijusius veiksnius, įskaitant poveikį ypatingos svarbos infrastruktūrai, itin svarbioms technologijoms, įskaitant bazines didelio poveikio technologijas, ir ištekliams arba neskelbtinai informacijai, kurie yra būtini saugumui arba viešosios tvarkos palaikymui ir kurių sutrikdymas, praradimas arba sunaikinimas padarytų didelį poveikį valstybei narei ar Sąjungai. Šiuo klausimu valstybės narės ir Komisija turėtų atsižvelgti į tai, ar užsienio investuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise priklauso trečiosios šalies vyriausybės ar valstybės įstaigoms, yra jų valdomas ar kitaip kontroliuojamas ir (arba) valstybės vadovaujamas vykdo tiesioginių investicijų į užsienį politiką, kuria siekiama strateginių pramonės tikslų, ir tai patvirtina trečiosios šalies vyriausybės arba valstybės nuosavybės teise valdomos finansų įstaigos teikiamas didelis finansavimas ir subsidijos, išplėstinis kreditas ir paskolos. Tikrindama tiesiogines užsienio investicijas, Komisija taip pat gali įvertinti poveikį konkrečioms pagrindinėms praktinėms žinioms ir technologijoms, kuris galėtų būti svarbus vidutinės trukmės laikotarpio ir ilgalaikiam ekonominiam saugumui;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  turėtų būti nustatytas mechanizmas, kuriuo valstybėms narėms sudaromos sąlygos bendradarbiauti ir padėti viena kitai tais atvejais, kai tiesioginės užsienio investicijos vienoje valstybėje narėje gali daryti poveikį kitos valstybės narės saugumui ar viešajai tvarkai. valstybės narės turėtų galėti pateikti pastabas valstybei narei, kurioje investicija planuojama arba padaryta, nepriklausomai nuo to, ar pastabas teikiančios valstybės narės ar valstybės narės, kuriose investicijos planuojamos ar padarytos, turi tikrinimo mechanizmą ir ar jos tikrina investicijas. Valstybių narių pastabos taip pat turėtų būti persiųstos Komisijai. Komisija taip pat turėtų turėti galimybę prireikus teikti nuomonę valstybei narei, kurioje investicija planuojama arba padaryta, nepriklausomai nuo to, ar ta valstybė narė turi tikrinimo mechanizmą ir ar ji tikrina investiciją ir nepriklausomai nuo to, ar kita valstybė narė pateikė pastabų;

(14)  turėtų būti nustatytas mechanizmas, kuriuo valstybėms narėms ir Komisijai sudaromos sąlygos skaidriai bendradarbiauti ir padėti viena kitai tais atvejais, kai tiesioginės užsienio investicijos vienoje valstybėje narėje gali daryti poveikį kitos valstybės narės saugumui ar viešajai tvarkai. Valstybės narės, kurių saugumas ar viešoji tvarka galėtų nukentėti dėl tiesioginės užsienio investicijos kitoje valstybėje narėje, turėtų galėti pateikti pastabas Komisijai. Komisija vėliau turėtų visas pastabas persiųsti valstybei narei, kurioje investicija planuojama, taip pat kitoms susijusioms valstybėms narėms. Komisija taip pat turėtų turėti galimybę prireikus teikti pastabas valstybei narei, kurioje investicija planuojama. Atsižvelgdama į gautas pastabas, Komisija gali paprašyti aptarti tą klausimą Investicijų tikrinimo koordinavimo grupėje;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrinti tiesiogines užsienio investicijas, galinčias daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ir programoms. Tokiu būdu Komisija turėtų priemonę visai Sąjungai naudingiems projektams ir programoms, kuriais svariai prisidedama siekiant jos ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir konkurencingumo, apsaugoti. Visų pirma, tai būtų tie projektai ir programos, kuriems skiriamas didelis ES finansavimas arba kurie nustatyti Sąjungos teisės aktuose, susijusiuose su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais, technologijomis ar ištekliais. Siekiant didesnio aiškumo, priede turėtų būti pateiktas orientacinis sąrašas ir jame išvardyti Sąjungos svarbos projektai ar programos, kuriems skirtas tiesiogines užsienio investicijas Komisija gali patikrinti;

(15)  be to, Komisija turėtų saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrinti tiesiogines užsienio investicijas, galinčias daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ir programoms. Tokiu būdu Komisija ir valstybės narės turėtų priemonę visai Sąjungai naudingiems projektams ir programoms, kuriais svariai prisidedama siekiant jos ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir konkurencingumo, apsaugoti. Visų pirma, tai būtų tie projektai ir programos, kuriems skiriamas didelis ES finansavimas arba kurie nustatyti Sąjungos teisės aktuose, susijusiuose su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais, technologijomis ar ištekliais. Siekiant didesnio aiškumo, priede turėtų būti pateiktas Sąjungos svarbos projektų ar programų, kuriems skirtas tiesiogines užsienio investicijas Komisija gali patikrinti, sąrašas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  jei Komisija manys, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms dėl saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė per pagrįstos trukmės terminą pateikti nuomonę toms valstybėms narėms, kuriose tokia investicija planuojama arba padaryta. Valstybės narės turėtų kuo labiau atsižvelgti į Komisijos nuomonę, o jei ja nesivadovauja, pateikti paaiškinimą, laikydamosi ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nustatytos lojalaus bendradarbiavimo pareigos. Be to, Komisijai turėtų būti sudaryta galimybė iš tų valstybių narių prašyti tokiai investicijai patikrinti reikalingos informacijos;

(16)  jei Komisija arba daugiau nei viena valstybė narė mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms dėl saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių, Komisija turėtų per pagrįstos trukmės terminą pateikti nuomonę toms valstybėms narėms, kuriose tokia investicija planuojama. Valstybės narės turėtų atsižvelgti į Komisijos nuomonę, o jei jai nepritaria, pateikti paaiškinimą, laikydamosi ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nustatytos lojalaus bendradarbiavimo pareigos. Be to, Komisijai turėtų būti sudaryta galimybė iš tų valstybių narių prašyti tokiai investicijai patikrinti reikalingos informacijos;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant palengvinti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisijos atliekamą tiesioginių užsienio investicijų tikrinimą, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie savo tikrinimo mechanizmus ir kiekvieną jų pakeitimą ir jai teikti reguliarias ataskaitas apie tikrinimo mechanizmų taikymą. Tuo pačiu tikslu tikrinimo mechanizmo neturinčios valstybės narės taip pat turėtų teikti jų teritorijoje padarytų tiesioginių užsienio investicijų ataskaitas, parengtas remiantis turima informacija;

(17)  siekiant palengvinti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisijos atliekamą tiesioginių užsienio investicijų tikrinimą, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie savo tikrinimo mechanizmus ir kiekvieną jų pakeitimą ir jai teikti reguliarias ataskaitas apie tikrinimo mechanizmų taikymą. Vis dėlto tikrinimo mechanizmo neturinčios valstybės narės turėtų teikti jų teritorijoje padarytų tiesioginių užsienio investicijų, susijusių su Sąjungos svarbos projektais ir programomis, metines ataskaitas. Visi ataskaitų teikimo įpareigojimai turėtų būti taikomi nuo ... m. ... ... d. [dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos];

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  todėl ne mažiau svarbu užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų renkama būtiniausia informacija apie tiesiogines užsienio investicijas, kurioms taikomas šis reglamentas, ir atliekami būtiniausi jų koordinavimo veiksmai. Tokią informaciją, valstybėms narėms arba Komisijai paprašius, turėtų pateikti valstybės narės, kuriose tiesioginės užsienio investicijos planuojamos arba padarytos. Teikiama informacija apie tokius investicijos aspektus, kaip užsienio investuotojo nuosavybės struktūra, planuojamos arba padarytos investicijos finansavimas, taip pat, kai žinoma, informacija apie trečiųjų šalių suteiktas subsidijas;

(18)  todėl ne mažiau svarbu užtikrinti būtiniausią valstybių narių veiklos koordinavimą ir keitimąsi informacija, susijusį su visose valstybėse narėse atliekamomis tiesioginėmis užsienio investicijomis, kurioms taikomas šis reglamentas. Šią informaciją valstybėms narėms, Komisijai arba Investicijų tikrinimo koordinavimo grupei paprašius turėtų pateikti valstybės narės, kuriose tiesioginės užsienio investicijos planuojamos arba padarytos. Teikiama informacija apie tokius aspektus, kaip užsienio investuotojo nuosavybės struktūra, planuojamos arba padarytos investicijos finansavimas, įskaitant informaciją apie trečiųjų valstybių suteiktas subsidijas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu reikėtų sustiprinti komunikaciją ir bendradarbiavimą, kiekvienoje valstybėje narėje įsteigiant asmens ryšiams dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo pareigybę;

(19)  valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu reikėtų sustiprinti komunikaciją ir bendradarbiavimą, kiekvienoje valstybėje narėje įsteigiant ryšių dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo palaikymo punktus, taip pat sukuriant Investicijų tikrinimo koordinavimo grupę. Ši grupė turėtų būti sudaroma iš valstybių narių atstovų ir jai turėtų pirmininkauti Komisijos atstovas. Ji gali būti naudojama kaip platforma, skirta keistis nuomonėmis ir informacija, tobulinti bendradarbiavimą ir koordinavimą bei abipusiškai padėti tiesioginių investicijų klausimais;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti šio reglamento taikymo ataskaitą. Jei ataskaitoje bus siūloma iš dalies pakeisti šio reglamento nuostatas, prie jos prireikus gali būti pridėtas teisės akto pasiūlymas;

(21)  ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [ketveri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo] ir po to kas penkerius metus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti šio reglamento taikymo ataskaitą. Jei ataskaitoje bus siūloma iš dalies pakeisti šio reglamento nuostatas, prie jos prireikus gali būti pridėtas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  kad Sąjungos svarbos projektai ar programos, su kuriais susijusias tiesiogines užsienio investicijas Komisija gali patikrinti, galėtų būti atnaujinti, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus dėl Sąjungos svarbos projektų ir programų, nurodytų 3 straipsnio 3 dalyje ir išvardytų 1 priede, sąrašo dalinio pakeitimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1a nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turi gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, ir jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

 

_______________________

 

1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma valstybių narių ir Komisijos atliekamo tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais sistema.

Šiuo reglamentu nustatoma valstybių narių atliekamo tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo nacionalinio saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais sistema ir nustatomas Komisijos vaidmuo atliekant tokį tikrinimą.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  užsienio investuotojas – trečiosios šalies fizinis asmuo arba trečiosios šalies ūkio subjektas, kuris ketina padaryti arba padarė tiesioginę užsienio investiciją;

2.  užsienio investuotojas – trečiosios šalies fizinis asmuo arba trečiosios šalies piliečių faktiškai kontroliuojamas arba jiems nuosavybės teise priklausantis ūkio subjektas, kuris ketina padaryti arba padarė tiesioginę užsienio investiciją;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  trečiosios šalies ūkio subjektas – pagal trečiosios šalies įstatymus sukurtas arba kitaip organizuotas ūkio subjektas.

6.  trečiosios šalies ūkio subjektas – pagal trečiosios šalies įstatymus sukurtas arba kitaip organizuotas ūkio subjektas arba trečiosios šalies piliečių faktiškai kontroliuojamas arba jiems nuosavybės teise priklausantis ūkio subjektas.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Laikydamosi šio reglamento nuostatų ir sąlygų, valstybės narės gali toliau taikyti, keisti arba priimti tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais mechanizmus.

1.  Laikydamosi šio reglamento nuostatų ir sąlygų, valstybės narės gali toliau taikyti, keisti arba priimti tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo viešosios tvarkos arba saugumo sumetimais mechanizmus.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais gali tikrinti tiesiogines užsienio investicijas, kurios gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms.

2. Komisija saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrina tiesiogines užsienio investicijas, kurios vertinamos kaip galinčios daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Sąjungos svarbos projektai ar programos visų pirma yra tie projektai ir programos, kuriems skiriamas didelis ES finansavimas arba didelė jo dalis arba kuriems taikomi Sąjungos teisės aktai, susiję su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais, technologijomis ar ištekliais. Orientacinis Sąjungos svarbos projektų ar programų sąrašas pateiktas 1 priede.

3.  Sąjungos svarbos projektai ar programos yra visų pirma tie projektai ir programos, kuriems skiriamas didelis ES finansavimas pagal dabartinę ir būsimas daugiametes finansines programas arba didelė jo dalis arba kuriems taikomi Sąjungos teisės aktai, susiję su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais, technologijomis ar ištekliais. Sąjungos svarbos projektų ar programų sąrašas pateiktas I priede.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, skirtus iš dalies pakeisti I priede išvardytus projektus ir programas.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  8 ir 9 straipsniuose nurodyti bendradarbiavimo mechanizmai gali būti įgyvendinami tik valstybėms narėms pranešus apie savo tikrinimo mechanizmų įgyvendinimo pradžią. Tais atvejais, kai valstybės narės tikrina tik planuojamas investicijas, bendradarbiavimo mechanizmai jokiu būdu negali būti pradėti įgyvendinti jau padarytų investicijų atžvilgiu. Bendradarbiavimo mechanizmas jau padarytų investicijų atžvilgiu gali būti pradėtas įgyvendinti tik išskirtiniais atvejais ir jei valstybės narės ir Komisija turi pagrįstą pagrindą manyti, kad bet kuri 10 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija pasikeitė. Tuo atveju šis mechanizmas taikomas tik po šio reglamento įsigaliojimo padarytoms investicijoms. Jei 9 straipsnyje nurodytas bendradarbiavimo mechanizmas pradedamas įgyvendinti investicijoms valstybėse narėse, kuriose nėra tikrinimo mechanizmo, tikrinti, jau padarytos investicijos gali būti tikrinamos 12a straipsnyje nurodytoje Investicijų tikrinimo koordinavimo grupėje.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrindamos tiesiogines užsienio investicijas, valstybės narės ir Komisija gali nagrinėti jų galimą poveikį, inter alia:

Vienos ar daugiau valstybių narių saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais arba su Sąjungos svarbos projektais ar programomis susijusio saugumo ir viešosios tvarkos sumetimais tikrindamos tiesiogines užsienio investicijas, valstybės narės ir Komisija gali nagrinėti jų galimą poveikį, be kita ko:

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, įskaitant energetiką, transportą, ryšius, duomenų saugojimą, kosmoso ar finansų infrastruktūros objektus, taip pat didesnės rizikos objektus;

–  ypatingos svarbos ir strateginiams infrastruktūros objektams, įskaitant energetikos, vandens, transporto, ryšių ir žiniasklaidos, duomenų saugojimo, kosmoso, sveikatos priežiūros paslaugų, mokslinių tyrimų ar finansų infrastruktūros objektus, taip pat didesnės rizikos objektus bei bet kokią saugumo ir gynybos infrastruktūrą;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  ypatingos svarbos technologijoms, įskaitant dirbtinį intelektą, robotiką, puslaidininkius ir technologijas su galimomis dvejopo naudojimo prietaikomis, kibernetinį saugumą, kosmoso ar branduolinę technologijas;

–  ypatingos svarbos ir strateginėms technologijoms, įskaitant dirbtinį intelektą, robotiką, puslaidininkius, pažangiąsias medžiagas, nanotechnologijas, biotechnologijas, medicinos technologijas, galimo dvejopo naudojimo technologijas, kibernetinio saugumo, orlaivių ir erdvėlaivių , gynybos ir kosmoso ar branduolinę technologijas;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  ypatingos svarbos išteklių tiekimo saugumui arba

–  ypatingos svarbos išteklių, retų ir strateginių žaliavų tiekimo saugumui arba

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  galimybei susipažinti su neskelbtina informacija arba gebėjimui kontroliuoti neskelbtiną informaciją.

–  galimybei susipažinti su neskelbtinais duomenimis ir informacija arba gebėjimui kontroliuoti neskelbtinus duomenis ir informaciją.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdamos nustatyti, ar tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija gali atsižvelgti į tai, ar užsienio investuotoją kontroliuoja trečiosios šalies vyriausybė, pvz., ar jis yra jos svariai finansiškai remiamas.

Siekdamos nustatyti, ar tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija atsižvelgia į tai, ar užsienio investuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas trečiosios šalies vyriausybės ar valstybės įstaigų ir (arba) valstybės vadovaujamas vykdo tiesioginių investicijų į užsienį politiką, kuria siekiama strateginių pramonės tikslų, ir tai patvirtina trečiosios šalies vyriausybės arba valstybės nuosavybės teise valdomos finansų įstaigos teikiamas didelis finansavimas ar subsidijos, išplėstinis kreditas ir paskolos. Tikrindama tiesiogines užsienio investicijas, Komisija taip pat gali įvertinti poveikį konkrečioms pagrindinėms praktinėms žinioms ir technologijoms, kuris galėtų būti svarbus vidutinės trukmės laikotarpio ir ilgalaikiam ekonominiam saugumui.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybių narių tikrinimo mechanizmai taikomi skaidriai ir nediskriminuojant trečiųjų šalių. Pirmiausia valstybės narės nustato aplinkybes, kurioms susiklosčius pradedamas tikrinimas, tikrinimo priežastis ir taikytinas išsamias procedūrines taisykles.

1.  Valstybių narių tikrinimo mechanizmai taikomi skaidriai ir nediskriminuojant trečiųjų šalių. Pirmiausia valstybės narės nustato aplinkybes, kurioms susiklosčius pradedamas tikrinimas, tikrinimo priežastis ir taikytinas išsamias procedūrines taisykles dėl tikrinimo ir tikrinimo sprendimų.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės nustato tikrinimo sprendimų priėmimo terminus. Terminų trukmė turi būti pakankama, kad jos spėtų atsižvelgti į 8 straipsnyje nurodytas valstybių narių pastabas ir 8 ir 9 straipsniuose nurodytą Komisijos nuomonę.

2.  Valstybės narės nustato tikrinimo sprendimų priėmimo terminus ir juos viešai paskelbia. Terminų trukmė turi būti pakankama, kad jos spėtų atsižvelgti į 8 straipsnyje nurodytas valstybių narių pastabas ir 8 ir 9 straipsniuose nurodytą Komisijos nuomonę.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Konfidenciali informacija, įskaitant neskelbtiną komercinę informaciją, kurią pateikia užsienio investuotojai ir susiję ūkio subjektai, yra saugoma.

3.  Konfidenciali informacija, įskaitant neskelbtiną komercinę informaciją, kurią pateikia užsienio investuotojai ir susiję ūkio subjektai, yra deramai saugoma.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių pranešimai apie tikrinimo mechanizmus ir metinės ataskaitos

Valstybių narių pranešimai apie tikrinimo mechanizmus ir ataskaitos

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip iki [...] (30 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos) valstybės narės praneša Komisijai apie galiojančius tikrinimo mechanizmus. Ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo tikrinimo mechanizmo arba jo pakeitimo įsigaliojimo dienos valstybės narės praneša Komisijai apie kiekvieną galiojančio tikrinimo mechanizmo pakeitimą arba kiekvieną naują priimtą tikrinimo mechanizmą.

1.  Ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [30 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] valstybės narės praneša Komisijai apie galiojančius jų atliekamo tikrinimo mechanizmus. Valstybės narės praneša Komisijai apie kiekvieną galiojančio tikrinimo mechanizmo pakeitimą arba kiekvieną naują priimtą tikrinimo mechanizmą ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo tikrinimo mechanizmo arba jo pakeitimų įsigaliojimo datos.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tikrinimo mechanizmus toliau taikančios valstybės narės teikia Komisijai metinę savo tikrinimo mechanizmų taikymo ataskaitą. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio ataskaitoje pirmiausia pateikiama tokia informacija:

2.  Ne vėliau kaip ... m. ... ... [dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo] ir po to kas trejus metus tikrinimo mechanizmus toliau taikančios valstybės narės teikia Komisijai savo tikrinimo mechanizmų taikymo ataskaitą. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio ataskaitoje pirmiausia pateikiama tokia informacija:

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  tikrinimo sprendimai, susiję su Sąjungos svarbos projektais ir programomis;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  patikrintų ir tikrinamų tiesioginių užsienio investicijų sektoriai, kilmės šalis / šaltinis ir vertė.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – sumažinti valstybėms narėms tenkančią administracinę naštą. Ši informacija jau bus teikiama Komisijai (8 straipsnio 1 dalies nuostata), kuri galės duomenis apibendrinti.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tikrinimo mechanizmų netaikančios valstybės narės pateikia Komisijai metinę tiesioginių užsienio investicijų savo teritorijoje ataskaitą, parengtą remiantis turima informacija.

3.  Ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo] ir po to kas metai tikrinimo mechanizmų netaikančios valstybės narės pateikia Komisijai tiesioginių užsienio investicijų savo teritorijoje ataskaitą, jei šios investicijos susijusios su Sąjungos svarbos projektais ir programomis.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie kiekvieną tiesioginę užsienio investiciją, kuri tikrinama taikant tikrinimo mechanizmą, per penkias darbo dienas nuo tikrinimo pradžios. Tikrinimą atliekančios valstybės narės kartu su kita informacija, kai tinkama, stengiasi nurodyti, ar, nuomone, tikrinamai tiesioginei užsienio investicijai gali būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004.

1.  Valstybė narė informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie kiekvieną tiesioginę užsienio investiciją, kuri tikrinama taikant tos valstybės narės tikrinimo mechanizmą, per penkias darbo dienas nuo tikrinimo pradžios. Tikrinimą atliekanti valstybė narė kartu su kita informacija, kai tinkama, stengiasi nurodyti, ar, jo nuomone, tikrinamai tiesioginei užsienio investicijai gali būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu valstybė narė mano, kad kitoje valstybėje narėje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį jos saugumui ar viešajai tvarkai, ji tai valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, gali pateikti pastabas. Pastabos tuo pačiu metu persiunčiamos Komisijai.

2.  Jeigu valstybė narė mano, kad kitoje valstybėje narėje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį jos saugumui ar viešajai tvarkai, ji gali pateikti pastabas Komisijai. Komisija surenka visas gautas pastabas ir perduoda jas tai valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, taip pat visoms kitoms valstybėms narėms.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu Komisija mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį vienos ar daugiau valstybių narių saugumui ar viešajai tvarkai, ji tai valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, gali pateikti nuomonę. Nuomonę Komisija gali pateikti neatsižvelgdama į tai, ar kitos valstybės narės pateikė pastabų.

3.  Jeigu Komisija mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį vienos ar daugiau valstybių narių saugumui ar viešajai tvarkai, ji tai valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, gali pateikti nuomonę. Tokia nuomonė taip pat perduodama visoms kitoms valstybėms narėms. Nuomonę Komisija gali pateikti neatsižvelgdama į tai, ar kitos valstybės narės pateikė pastabų.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija ar valstybė narė, kuri turi pagrindo manyti, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį jos saugumui ar viešajai tvarkai, gali tos valstybės narės, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, prašyti pateikti bet kokią informaciją, reikalingą 2 dalyje nurodytoms pastaboms arba 3 dalyje nurodytai nuomonei parengti.

4.  Valstybė narė, kuri turi pagrindo manyti, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį jos saugumui ar viešajai tvarkai, gali pateikti prašymą Komisijai, kad ši perduotų iš valstybės narės, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, gautą bet kokią informaciją, reikalingą 2 dalyje nurodytoms pastaboms pateikti. Valstybės narės informacijos prašymui Komisiją pateikti turi penkias darbo dienas nuo pranešimo apie tikrinimo mechanizmo įgyvendinimo pradžią dienos. Komisija surenka visus gautus informacijos prašymus ir nedelsdama juos perduoda valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, taip pat visoms kitoms valstybėms narėms. Komisija gali taip pat savo iniciatyva prašyti valstybės narės, kurioje tiesioginė užsienio investicija planuojama arba padaryta, pateikti bet kokią informaciją, reikalingą 3 dalyje nurodytai nuomonei paskelbti.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  2 dalyje nurodytos pastabos arba 3 dalyje nurodyta nuomonė valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, teikiamos per pagrįstos trukmės laikotarpį ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo 1 arba 4 dalyse nurodytos informacijos gavimo. Tais atvejais, kai Komisijos nuomonė teikiama po kitų valstybių narių pastabų, nuomonei pateikti Komisijai suteikiamos dvidešimt penkios papildomos darbo dienos.

5.  2 dalyje nurodytos pastabos pateikiamos Komisijai per pagrįstos trukmės laikotarpį ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo 1 arba 4 dalyse nurodytos informacijos gavimo. Komisija per penkias daro dienas perduoda gautas pastabas valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija. Komisija per 25 darbo dienas paskelbia 3 dalyje nurodytą nuomonę, o tais atvejais, kai Komisijos nuomonė teikiama po kitų valstybių narių pastabų, nuomonei pateikti Komisijai suteikiamos dvidešimt penkios papildomos darbo dienos.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės, kuriose planuojamos arba padarytos tiesioginės užsienio investicijos, deramai atsižvelgia į 2 dalyje nurodytas kitų valstybių narių pastabas ir 3 dalyje nurodytą Komisijos nuomonę.

6.  Valstybės narės, kuriose planuojamos arba padarytos tiesioginės užsienio investicijos, deramai atsižvelgia į 2 dalyje nurodytas kitų valstybių narių pastabas ir 3 dalyje nurodytą Komisijos nuomonę, taip pat į 12a straipsnyje nurodytoje Investicijų tikrinimo koordinavimo grupėje pateiktas pastabas.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Taikydamos šį straipsnį, valstybės narės bendradarbiauja pasitelkdamos 12 straipsnyje nurodytus asmenis ryšiams.

7.  Taikydamos šį straipsnį, valstybės narės bendradarbiauja vykdydamos diskusijas 12a straipsnyje nurodytoje Investicijų tikrinimo koordinavimo grupėje, jei to prašo Komisija.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijos atliekamo tikrinimo sistema

Bendradarbiavimo su Sąjungos svarbos projektais ir programomis susijusio tikrinimo tikslais mechanizmas

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu Komisija mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms dėl saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių, Komisija gali pateikti nuomonę, skirtą tai valstybei narei, kurioje tiesioginė užsienio investicija planuojama arba padaryta.

1.  Jeigu Komisija arba daugiau nei viena valstybė narė pagrįstai mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms dėl saugumo ar viešosios tvarkos bent vienoje valstybėje narėje priežasčių, Komisija pateikia nuomonę, skirtą tai valstybei narei, kurioje tiesioginė užsienio investicija planuojama arba padaryta.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Europos Parlamentas gali saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais prašyti panaudoti bendradarbiavimo mechanizmą įgyvendinant Sąjungos svarbos projektus ir programas. Komisija kuo labiau atsižvelgia į Europos Parlamento poziciją ir pateikia paaiškinimą, jei į ją neatsižvelgia.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Jeigu valstybė narė mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms, ji gali prašyti Komisijos pateikti nuomonę, skirtą tai valstybei narei, kurioje tiesioginė užsienio investicija yra planuojama.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija gali tos valstybės narės, kurioje tiesioginė užsienio investicija planuojama arba padaryta, prašyti pateikti bet kokią informaciją, reikalingą 1 dalyje nurodytai nuomonei parengti.

2.  Komisija gali tos valstybės narės, kurioje tiesioginė užsienio investicija planuojama arba padaryta, prašyti pateikti papildomą informaciją, nurodytą 10 straipsnyje. Prašydama pateikti tokią informaciją Komisija paaiškina, kaip planuojamos, svarstomos arba padarytos tiesioginės užsienio investicijos gali paveikti saugumą ir viešąją tvarką.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija savo nuomonę atitinkamai valstybei narei pateikia per pagrįstos trukmės laikotarpį ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per dvidešimt penkias darbo dienas nuo pagal 2 dalį Komisijos prašytos informacijos gavimo. Jei valstybė narė turi tikrinimo mechanizmą, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalyje, ir Komisija gavo informaciją apie tikrinamą tiesioginę užsienio investiciją, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje, nuomonė pateikiama ne vėliau kaip per dvidešimt penkias darbo dienas nuo tos informacijos gavimo. Jei nuomonei parengti reikia papildomos informacijos, dvidešimt penkių dienų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo papildomos informacijos gavimo dienos.

3.  Kad nereikalinga gaišatimi nebūtų trukdoma nei tiesioginėms užsienio investicijoms, nei nacionaliniam tikrinimu, Komisija savo nuomonę atitinkamai valstybei narei paskelbia per pagrįstos trukmės laikotarpį ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per dvidešimt penkias darbo dienas nuo nuomonei pagal 1 dalį paskelbti reikalingos informacijos gavimo.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisijos nuomonė perduodama kitoms valstybėms narėms.

4.  Komisijos nuomonė perduodama kitoms valstybėms narėms. Kai Komisija pateikia nuomonę pagal šį straipsnį, ji informuoja apie tai Europos Parlamentą per struktūrinį dialogą dėl tiesioginės užsienio investicijos, kuri turi įtakos saugumui ir viešajai tvarkai. Turi būti visapusiškai atsižvelgta į 11 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės, kuriose planuojamos arba padarytos tiesioginės užsienio investicijos, kuo labiau atsižvelgia į Komisijos nuomonę, o jei ja nesivadovauja, pateikia Komisijai paaiškinimą.

5.  Valstybės narės, kuriose planuojamos arba padarytos tiesioginės užsienio investicijos, atsižvelgia į Komisijos nuomonę, o jei ja nesivadovauja, raštu pateikia Komisijai paaiškinimą. Komisija perduoda šį paaiškinimą kitoms valstybėms narėms, visapusiškai atsižvelgdama į 11 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reikalinga informacija

Keitimasis informacija

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad Komisijos ir kitų valstybių narių pagal 8 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį prašoma informacija Komisijai ir jos prašančioms valstybėms narėms būtų pateikta nepagrįstai nedelsiant.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad bet kokia Komisijos pagal 8 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį arba Investicijų tikrinimo koordinavimo grupės prašoma informacija būtų pateikta nepagrįstai nedelsiant, kartu atsižvelgiant į informacijos slaptumą ir užtikrinant jos konfidencialumą.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pirmiausia teikiama tokia šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija:

2.  Gali būti, be kita ko, teikiama tokia šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija:

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užsienio investuotojo ir ūkio subjekto, į kurį planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, nuosavybės struktūra, taip pat informacija apie galutinį kontroliuojantįjį akcininką arba akcininkus;

a)  užsienio investuotojo ir ūkio subjekto, į kurį planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, nuosavybės struktūra, be kita ko, informacija apie galutinį kontroliuojantįjį akcininką arba akcininkus, administracinio valdymo ir priežiūros organus;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tiesioginių užsienio investicijų vertė;

b)  tiesioginių užsienio investicijų vertė ir prognozuojamas jų poveikis sektoriui;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  investicijos finansavimo būdas, remiantis valstybės narės turima informacija.

e)  investicijos finansavimo būdas ir jo šaltinių teisėtumas, remiantis valstybės narės turima informacija.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės ir Komisija užtikrina taikant šį reglamentą gautos konfidencialios informacijos apsaugą.

2.  Valstybės narės, Europos Parlamentas ir Komisija užtikrina taikant šį reglamentą gautos konfidencialios informacijos, įskaitant neskelbtinos komercinės informacijos, visapusišką apsaugą.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo tikslais kiekviena valstybė narė įsteigia ryšių dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo palaikymo punktą (ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktas). Komisija ir kitos valstybės narės įtraukia šiuos ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktus nagrinėdamos bet kokį su šio reglamento įgyvendinimu susijusį klausimą.

Tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo tikslais kiekviena valstybė narė, neatsižvelgiant į tai, ar ji taiko tikrinimo mechanizmą, įsteigia ryšių dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo palaikymo punktą (toliau – ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktas). Komisija ir kitos valstybės narės įtraukia šiuos ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktus ir Investicijų tikrinimo koordinavimo grupę nagrinėdamos bet kokį su šio reglamento įgyvendinimu susijusį klausimą.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Investicijų tikrinimo koordinavimo grupė

 

1.   Įsteigiama Komisijos atstovo pirmininkaujama Investicijų tikrinimo koordinavimo grupė. Kiekviena valstybė narė skiria atstovą (ekspertą) į šią grupę.

 

2.   Šioje grupėje galima keistis nuomonėmis ir informacija apie kiekvieną tiesioginę užsienio investiciją, kuri tikrinama taikant valstybių narių tikrinimo mechanizmus ir kuriai pradėtas įgyvendinti bendradarbiavimo mechanizmas pagal 8 ir 9 straipsnius, be kita ko, informacija, susijusia su valstybių narių dalijimusi geriausios praktikos pavyzdžiais ir įgyta patirtimi dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo.

 

3.  Grupė taip pat gali svarstyti bet kokį klausimą, susijusį su Sąjungos politika dėl užsienio investicijų.

 

4.   Valstybių narių prašymu Komisija gali įtraukti į darbotvarkę tikrinimo mechanizmo neturinčiose valstybėse narėse planuojamas investicijas.

 

5.   Komisija pateikia Europos Parlamentui metinę ataskaitą dėl Investicijų tikrinimo koordinavimo grupės veiklos, tyrimų ir keitimosi nuomonėmis.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija įvertina ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą ne vėliau kaip per trejus metus nuo jo įsigaliojimo. Valstybės narės įtraukiamos į šią veiklą ir teikia Komisijai ataskaitai parengti būtiną informaciją.

1.  Komisija įvertina ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [keturi metai nuo šio reglamento įsigaliojimo] ir po to kas penkerius metus. Valstybės narės įtraukiamos į šią veiklą ir teikia Komisijai ataskaitai parengti būtiną informaciją.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.   3 straipsnio 3a dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo … m. ... ... D. [šio reglamento įsigaliojimo data].

 

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3a dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.   Pagal 3 straipsnio 3a dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Sąjungos jungtinės technologijų iniciatyvos, be kita ko: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė, Aeronautikos ir oro transporto programa, iniciatyva „Naujoviški vaistai“, bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“, Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė, bendroji įmonė „Shift2Rail“, Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programa (SESAR);

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Europos infrastruktūros tinklų priemonė: 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo įsteigiama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Europos strateginių investicijų fondas:

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 d įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 e įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Europos gynybos pramonės plėtros programa:

 

a) Europos gynybos pramonės plėtros programa bei

 

b) Europos gynybos mokslinių tyrimų programa/ Europos gynybos fondas

 

  Europos Komisijos sprendimas dėl gynybos srities mokslinių tyrimų parengiamųjų veiksmų (angl. PADR) finansavimo.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistemos nustatymas

Nuorodos

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

26.10.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

26.10.2017

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

18.1.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Reinhard Bütikofer

9.11.2017

Svarstymas komitete

21.2.2018

 

 

 

Priėmimo data

24.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

8

19

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Rosa D’Amato

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS

NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

36

+

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

8

-

ALDE

Frederick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Rupert Mathews

EFDD

Jonathan Bullock

19

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Razvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (23.3.2018)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema

(COM(2017) 0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Nuomonės referentas: Geoffrey Van Orden

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Tiesioginės užsienio investicijos yra svarbios Europos tautų ir Europos Sąjungos vystymuisi. Nors ekonominės ir socialinės plėtros sektoriai gauna daugiausia tiesioginės naudos iš tiesioginių užsienio investicijų (TUI), atitinkamas poveikis Sąjungos ir valstybių narių saugumui ir strateginiams interesams taip pat gali būti reikšmingas. Pastarieji Europos saugumo ir gynybos srities pokyčiai, pvz., 2017 m. lapkričio mėn. pasirašytas nuolatinis struktūrinis bendradarbiavimas (PESCO), išplečia TUI srautus. Siekiant numatytų TUI tvarkymo didesnio skaidrumo, atskaitomybės ir saugumo tikslų toks procesas turėtų būti apgalvotai tvarkomas, kad būtų užtikrinta, jog bus garantuotos pavienių valstybių narių teisės ir kompetencija ir jų palaipsniui neįtrauks Komisija ar kiti Sąjungos organai, ir kad valstybės narės išlaikys galutinę teisę savo teritorijose patvirtinti TUI arba jų atsisakyti. Tai ypač svarbu turint omenyje tai, kad kiekviena valstybė narė atsako už savo nacionalinį saugumą, ir tai, kad TUI gali būti susijusios su neskelbtina komercine informacija ir procedūromis, kurioms svarbus laiko veiksnys.

Todėl itin svarbu užtikrinti, kad valstybės narės nebūtų verčiamos patvirtinti ar taikyti tikrinimo mechanizmų, jei tokie mechanizmai neatitinka jų interesų. Nors Komisijos pasiūlymu siekiama gerbti pavienių valstybių narių valią šiuo klausimu, nepaprastai svarbu, kad ateities tikrinimo mechanizmuose taikytini „pagrindiniai reikalavimai“ nepažeistų skirtingų ir unikalių reikalavimų, kuriuos nustato pavienės valstybės narės, visų pirma saugumo ir strateginių interesų srityse, ir kad dalydamosi duomenimis ir slapta informacija valstybės narės neturėtų atskleisti savo tapatybės ir perduoti saugumo klausimų į kitos institucijos rankas. Todėl reikėtų vengti privalomų elementų.

Galiausiai po to, kai Jungtinė Karalystė paliks Europos Sąjungą – užsienio investuotojų, siekiančių patekti į ES bendrą rinką, centrą – bus itin svarbu, kad tikrinimo mechanizmais būtų ypač atkreipiamas dėmesys į tuos TUI srautus, kurie ES pasiekia per Jungtinę Karalystę, taip pat numatyti specialią būsimų Jungtinės Karalystės investicijų į ES kaip naujo TUI šaltinio, tvarką.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  tiesioginės užsienio investicijos prisideda prie Sąjungos ekonomikos augimo, nes jomis skatinamas jos konkurencingumas, kuriamos darbo vietos ir užtikrinama masto ekonomija, pritraukiama kapitalo, technologijų, inovacijų, patirties ir atveriamos naujos rinkos Sąjungos eksportui. Jomis remiamas Komisijos Investicijų planas Europai ir prisidedama prie kitų Sąjungos projektų bei programų;

(1)  tiesioginės užsienio investicijos prisideda prie Sąjungos ekonomikos augimo, nes jomis skatinamas jos konkurencingumas, aktyvinamas augimas, kuriamos darbo vietos ir užtikrinama masto ekonomija, pritraukiama kapitalo, technologijų, inovacijų, patirties ir atveriamos naujos rinkos Sąjungos eksportui. Jomis remiamas Komisijos Investicijų planas Europai ir prisidedama prie kitų Sąjungos projektų bei programų;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Europos ekonomika yra viena iš atviriausių ekonomikų pasaulyje, taigi Sąjungos augimas ir konkurencingumas priklauso nuo šio atvirumo ir prekybos; Tačiau Sąjunga nukenčia dėl abipusiškumo trūkumo kai kalbama apie patekimą į jos prekybos partnerių rinkas, o tai kenkia jos ekonomikai, pramonei ir įmonėms;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  laikydamosi tarptautinių įsipareigojimų, prisiimtų Pasaulio prekybos organizacijoje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje ir pagal prekybos bei investicijų susitarimus, sudarytus su trečiosiomis šalimis, Sąjunga ir valstybės narės laikydamosi tam tikrų reikalavimų saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais gali priimti su tiesioginėmis užsienio investicijomis susijusias ribojamąsias priemones;

(3)  vadovaudamosi tarptautiniais įsipareigojimais, prisiimtais Pasaulio prekybos organizacijoje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje ir pagal prekybos bei investicijų susitarimus, sudarytus su trečiosiomis šalimis, Sąjunga ir valstybės narės, laikydamosi tam tikrų reikalavimų, saugumo, viešosios tvarkos, strateginių interesų, pagrindinių teisių ar svarbių technologijų apsaugos sumetimais gali priimti su tiesioginėmis užsienio investicijomis susijusias ribojamąsias priemones;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  kelios valstybės narės yra nustačiusios priemones, kuriomis viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais gali būti ribojamas kapitalo judėjimas tarp valstybių narių ir tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Šios priemonės atitinka su tiesioginėmis užsienio investicijomis susijusius valstybių narių tikslus ir susirūpinimą, todėl esama daug skirtingų – pagal jų taikymo sritį ir tvarką – priemonių. Kitos valstybės narės neturi tokių mechanizmų;

(4)  kelios valstybės narės yra nustačiusios priemones, kuriomis viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais gali būti ribojamas kapitalo judėjimas tarp valstybių narių ir tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Šios priemonės atitinka su tiesioginėmis užsienio investicijomis susijusius valstybių narių tikslus ir susirūpinimą, todėl esama daug skirtingų – pagal jų taikymo sritį ir tvarką – priemonių. Kitos valstybės narės neturi tokių mechanizmų ir todėl turėtų juos įdiegti.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  svarbu užtikrinti teisinį tikrumą, koordinavimą ir bendradarbiavimą visos ES mastu sukuriant tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais sistemą. Tai nedaro poveikio valstybių narių išskirtinei atsakomybei už nacionalinio saugumo užtikrinimą;

(7)  svarbu užtikrinti teisinį tikrumą, koordinavimą ir bendradarbiavimą visos ES mastu sukuriant tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais sistemą. Dėl šio teisinio tikrumo neturėtų būti trukdoma valstybėms narėms vykdyti išskirtinę jų atsakomybei tenkančią užduotį – pavesti užtikrinti nacionalinį atitinkamos savo šalies saugumą irkontroliuoti ir tinkamai atsižvelgti į SESV 346 straipsnio nuostatas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistema turėtų sudaryti valstybėms narėms ir Komisijai sąlygas visapusiškai spręsti pavojaus saugumui ar viešajai tvarkai klausimus, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir kartu išsaugoti valstybėms narėms būtiną lankstumą tikrinti tiesiogines užsienio investicijas saugumo ir viešosios tvarkos sumetimais atsižvelgiant į individualią padėtį ir nacionalines aplinkybes;

(8)  tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistema turėtų sudaryti valstybėms narėms ir Komisijai būtinas sąlygas visapusiškai spręsti pavojaus saugumui ar viešajai tvarkai klausimus, galimybes prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir kartu išsaugoti valstybėms narėms būtiną lankstumą tikrinti tiesiogines užsienio investicijas saugumo ir viešosios tvarkos sumetimais atsižvelgiant į individualią padėtį ir įvairias nacionalines aplinkybes kiekvienoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant suteikti valstybėms narėms ir Komisijai reglamento taikymo nurodymų, reikia nustatyti veiksnių, į kuriuos galima atsižvelgti tikrinant tiesiogines užsienio investicijas saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais, sąrašą. Dėl šio veiksnių sąrašo tikrinimo procesas bus skaidresnis investuotojams, ketinantiems daryti tiesiogines užsienio investicijas Sąjungoje arba jau jų padariusiems. Veiksnių, galinčių daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, sąrašas turėtų būti nebaigtinis;

(11)  siekiant suteikti valstybėms narėms ir Komisijai reglamento taikymo nurodymų, reikia nustatyti veiksnių, į kuriuos galima atsižvelgti tikrinant tiesiogines užsienio investicijas saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais, sąrašą. Dėl šio veiksnių sąrašo tikrinimo procesas bus skaidresnis investuotojams, ketinantiems daryti tiesiogines užsienio investicijas Sąjungoje arba jau jų padariusiems ir bus suteiktas pagrindas, kuriuo remdamasi kompetentinga institucija galės reaguoti į bet kokią galimą teisminę tokio tikrinimo peržiūrą. Veiksnių, galinčių daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, sąrašas turėtų būti nebaigtinis;

Pagrindimas

Turėtų būti aiškus ryšys tarp investicijų tikrinimo ir grėsmės saugumui. Bet kokioje potencialioje teisminėje peržiūroje teismai turėtų galėti nustatyti veiksnius, į kuriuos atsižvelgė valdžios institucija.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) nustatydamos, ar tiesioginės užsienio investicijos gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija turėtų galėti apsvarstyti visus susijusius veiksnius, įskaitant poveikį ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, technologijoms, įskaitant bazines didelio poveikio technologijas, ir ištekliams, kurie yra būtini saugumui arba viešosios tvarkos palaikymui ir kurių sutrikdymas, praradimas arba sunaikinimas padarytų didelį poveikį valstybei narei ar Sąjungai. Šiuo klausimu valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų turėti galimybę atsižvelgti į tai, ar užsienio investuotoją tiesiogiai arba netiesiogiai (pvz., teikiant didelį finansavimą, įskaitant subsidijas) kontroliuoja trečiosios šalies vyriausybė;

(12)  nustatydamos, ar tiesioginės užsienio investicijos gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija turėtų apsvarstyti visus susijusius veiksnius, įskaitant poveikį ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, padarinius nacionalinei gynybos pramonei ir Europos gynybos pramonei, ypatingos svarbos technologijoms, įskaitant bazines didelio poveikio technologijas, ir ištekliams, kurie yra būtini saugumui arba viešosios tvarkos palaikymui, kurių sutrikdymas, praradimas arba sunaikinimas padarytų didelį poveikį valstybei narei ar Sąjungai. Šiuo klausimu valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų atsižvelgti į tai, ar užsienio investuotoją tiesiogiai arba netiesiogiai, pvz., trečiajai šaliai ar valstybinei finansų institucijai teikiant didelį finansavimą, įskaitant subsidijas, atsižvelgiant į tai, kad veiksmingą kontrolę taip pat gali atlikti trečiosios šalies vyriausybė arba valstybės finansų įstaiga ar bet kuri kita valstybės valdoma įmonė, arba bet kuri kita valstybės priklausanti trečiosios šalies įmonė.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  būtina nustatyti valstybių narių atliekamo tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo procedūrinės sistemos būtiniausius elementus, kad investuotojai, Komisija ir kitos valstybės narės galėtų suprasti, kaip tokios investicijos gali būti tikrinamos, ir užtikrinti, kad tokios investicijos būtų tikrinamos skaidriai ir nediskriminuojant trečiųjų šalių. Šie elementai turi bent apimti tikrinimo terminų nustatymą ir galimybę užsienio investuotojams siekti teisminio teisių gynimo dėl tikrinimo sprendimų;

(13)  būtina nustatyti valstybių narių atliekamo tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo procedūrinės sistemos būtiniausius elementus, kad investuotojai, Komisija ir kitos valstybės narės galėtų suprasti, kaip tokios investicijos gali būti tikrinamos, ir užtikrinti, kad tokios investicijos būtų tikrinamos skaidriai ir nediskriminuojant trečiųjų šalių. Šie elementai turi bent apimti valstybių narių teiktinų duomenų tikrinimo terminų nustatymą ir minimalius jų kokybės reikalavimus siekiant pagerinti duomenų apie tiesiogines užsienio investicijas rinkinių patikimumą ir palyginamumą ir galimybę užsienio investuotojams siekti teisminio teisių gynimo dėl tikrinimo sprendimų;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  turėtų būti nustatytas mechanizmas, kuriuo valstybėms narėms sudaromos sąlygos bendradarbiauti ir padėti viena kitai tais atvejais, kai tiesioginės užsienio investicijos vienoje valstybėje narėje gali daryti poveikį kitos valstybės narės saugumui ar viešajai tvarkai. valstybės narės turėtų galėti pateikti pastabas valstybei narei, kurioje investicija planuojama arba padaryta, nepriklausomai nuo to, ar pastabas teikiančios valstybės narės ar valstybės narės, kuriose investicijos planuojamos ar padarytos, turi tikrinimo mechanizmą ir ar jos tikrina investicijas. Valstybių narių pastabos taip pat turėtų būti persiųstos Komisijai. Komisija taip pat turėtų turėti galimybę prireikus teikti nuomonę valstybei narei, kurioje investicija planuojama arba padaryta, nepriklausomai nuo to, ar ta valstybė narė turi tikrinimo mechanizmą ir ar ji tikrina investiciją ir nepriklausomai nuo to, ar kita valstybė narė pateikė pastabų;

(14)  turėtų būti nustatytas mechanizmas, kuriuo valstybėms narėms sudaromos sąlygos bendradarbiauti ir padėti viena kitai tais atvejais, kai tiesioginės užsienio investicijos vienoje valstybėje narėje gali daryti poveikį kitos valstybės narės saugumui ar viešajai tvarkai. valstybės narės turėtų galėti tinkamai komunikuoti, pasitelkiant atitinkamus kanalus, su bet kuria valstybe nare, kurioje investicija planuojama arba padaryta, nepriklausomai nuo to, ar pastabas teikiančios valstybės narės ar valstybės narės, kuriose investicijos planuojamos ar padarytos, turi tikrinimo mechanizmą ir ar jos tikrina investicijas. Valstybių narių pastabos taip pat turėtų būti persiųstos Komisijai. Komisija taip pat turėtų turėti galimybę prireikus teikti nuomonę valstybei narei, kurioje investicija planuojama arba padaryta, nepriklausomai nuo to, ar ta valstybė narė turi tikrinimo mechanizmą ir ar ji tikrina investiciją ir nepriklausomai nuo to, ar kita valstybė narė pateikė pastabų;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrinti tiesiogines užsienio investicijas, galinčias daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ir programoms. Tokiu būdu Komisija turėtų priemonę visai Sąjungai naudingiems projektams ir programoms, kuriais svariai prisidedama siekiant jos ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir konkurencingumo, apsaugoti. Visų pirma, tai būtų tie projektai ir programos, kuriems skiriamas didelis ES finansavimas arba kurie nustatyti Sąjungos teisės aktuose, susijusiuose su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais, technologijomis ar ištekliais. Siekiant didesnio aiškumo, priede turėtų būti pateiktas orientacinis sąrašas ir jame išvardyti Sąjungos svarbos projektai ar programos, kuriems skirtas tiesiogines užsienio investicijas Komisija gali patikrinti;

(15)  be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrinti tiesiogines užsienio investicijas, galinčias daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ir programoms. Tokiu būdu Komisija turėtų priemonę visai Sąjungai naudingiems projektams ir programoms, kuriais svariai prisidedama siekiant jos ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, saugumo, strateginio intereso ir konkurencingumo, apsaugoti. Visų pirma, tai būtų tie projektai ir programos, kuriems skiriamas ES finansavimas arba kurie nustatyti Sąjungos teisės aktuose, susijusiuose su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais, gynyba, ypatingos svarbos technologijomis ar ypatingai svarbiais ištekliais. Siekiant didesnio aiškumo, priede turėtų būti pateiktas orientacinis sąrašas ir jame išvardyti Sąjungai svarbūs projektai ar programos, kuriems skirtas tiesiogines užsienio investicijas Komisija turėtų patikrinti; Šis sąrašas turėtų būti nedelsiant atnaujintas kas kartą, kai sukuriami nauji projektai ar programos.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  Europos Parlamentas turėtų turėti galimybę saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais prašyti Komisijos panaudoti bendradarbiavimo mechanizmą įgyvendinant Sąjungos svarbos projektus ir programas. Komisija turėtų kuo labiau atsižvelgti į Europos Parlamento poziciją ir pateikti paaiškinimus, jeigu į Parlamento poziciją būtų neatsižvelgta;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  jei Komisija manys, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms dėl saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė per pagrįstos trukmės terminą pateikti nuomonę toms valstybėms narėms, kuriose tokia investicija planuojama arba padaryta. Valstybės narės turėtų kuo labiau atsižvelgti į Komisijos nuomonę, o jei ja nesivadovauja, pateikti paaiškinimą, laikydamosi ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nustatytos lojalaus bendradarbiavimo pareigos. Be to, Komisijai turėtų būti sudaryta galimybė iš tų valstybių narių prašyti tokiai investicijai patikrinti reikalingos informacijos;

(16)  jei Komisija manys, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms dėl saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė per pagrįstos trukmės terminą pateikti nuomonę toms valstybėms narėms, kuriose tokia investicija planuojama arba padaryta. Valstybės narės turėtų kuo labiau atsižvelgti į Komisijos nuomonę, o jei ja nesivadovauja, pateikti išsamų paaiškinimą, laikydamosi ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nustatytos lojalaus bendradarbiavimo pareigos. Be to, Komisija turėtų galėti iš tų valstybių narių prašyti tokiai investicijai patikrinti reikalingos informacijos;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)   siekiant palengvinti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisijos atliekamą tiesioginių užsienio investicijų tikrinimą, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie savo tikrinimo mechanizmus ir kiekvieną jų pakeitimą ir jai teikti reguliarias ataskaitas apie tikrinimo mechanizmų taikymą. Tuo pačiu tikslu tikrinimo mechanizmo neturinčios valstybės narės taip pat turėtų teikti jų teritorijoje padarytų tiesioginių užsienio investicijų ataskaitas, parengtas remiantis turima informacija;

(17)  kadangi nacionalinis saugumas išlieka valstybių narių atsakomybe, siekiant sukurti palankesnes sąlygas bendradarbiauti su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisijai atlikti tiesioginių užsienio investicijų tikrinimą ir taip pat pagerinti valstybių narių teikiamų duomenų patikimumą ir palyginamumą, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie savo tikrinimo mechanizmus ir kiekvieną jų pakeitimą ir jai teikti reguliarias ataskaitas apie tikrinimo mechanizmų taikymą. Tuo pačiu tikslu tikrinimo mechanizmo neturinčios valstybės narės taip pat turėtų teikti jų teritorijoje padarytų tiesioginių užsienio investicijų ataskaitas, parengtas remiantis turima informacija;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  valstybės narės ir Komisija turėtų imtis visų reikiamų priemonių, kad apsaugotų konfidencialią ir kitokią neskelbtiną informaciją;

(20)  valstybės narės ir Komisija turėtų imtis visų reikiamų priemonių, kad apsaugotų konfidencialią ir kitokią neskelbtiną informaciją, visų pirma, jei ji susijusi su valstybės narės saugumu ir vientisumu;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma valstybių narių ir Komisijos atliekamo tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais sistema.

Šiuo reglamentu nustatoma valstybių narių ir Komisijos atliekamo tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais, išskyrus gynybos sektorių, sistema, nedarant poveikio išskirtinei valstybių narių atsakomybei už jų nacionalinį saugumą.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  tiesioginės užsienio investicijos – bet kokios rūšies investicijos, kuriomis užsienio investuotojas siekia užmegzti arba palaikyti ilgalaikį tiesioginį ryšį tarp užsienio investuotojo ir verslininko arba ūkio subjekto, kuriam teikiamas kapitalas ekonominei veiklai valstybėje narėje vykdyti, įskaitant investicijas, leidžiančias veiksmingai dalyvauti valdant arba kontroliuojant ekonominę veiklą vykdančią įmonę;

1.  tiesioginės užsienio investicijos – bet kokios rūšies investicijos, kuriomis užsienio investuotojas siekia užmegzti arba palaikyti ilgalaikį tiesioginį ryšį tarp užsienio investuotojo ir verslininko arba ūkio subjekto, kuriam teikiamas kapitalas ekonominei veiklai valstybės narės teritorijoje ar išskirtinėje ekonominėje zonoje vykdyti, įskaitant investicijas, leidžiančias veiksmingai dalyvauti valdant arba kontroliuojant ekonominę veiklą vykdančią įmonę;

Pagrindimas

Būtina paaiškinti, kad turi būti įtraukiamos ir investicijos į ekonominę veiklą valstybių narių išskirtinėje ekonominėje zonoje.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  užsienio investuotojas – trečiosios šalies fizinis asmuo arba trečiosios šalies ūkio subjektas, kuris ketina padaryti arba padarė tiesioginę užsienio investiciją;

2.  užsienio investuotojas – trečiosios šalies fizinis asmuo arba trečiosios šalies ūkio subjektas, kuris ketina padaryti arba padarė tiesioginę užsienio investiciją, taip pat valstybėje narėje įsisteigęs, bet iš tiesų trečiosios šalies kontroliuojamas ar finansuojamas fizinis asmuo arba įmonė;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  svarbios technologijos – technologijos ar įmonės, nuo kurių priklauso pramonės šaka, pavyzdžiui, numatytos 4 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Laikydamosi šio reglamento nuostatų ir sąlygų, valstybės narės gali toliau taikyti, keisti arba priimti tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais mechanizmus.

1.  Laikydamosi šio reglamento nuostatų ir sąlygų, valstybės narės toliau taiko, keičia arba priima tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais mechanizmus.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais gali tikrinti tiesiogines užsienio investicijas, kurios gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms.

2.  Komisija saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrina tiesiogines užsienio investicijas, kurios gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ir programoms.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Sąjungos svarbos projektai ar programos visų pirma yra tie projektai ir programos, kuriems skiriamas didelis ES finansavimas arba didelė jo dalis arba kuriems taikomi Sąjungos teisės aktai, susiję su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais, technologijomis ar ištekliais. Orientacinis Sąjungos svarbos projektų ar programų sąrašas pateiktas 1 priede.

3.  Sąjungos svarbos projektai ar programos visų pirma yra tie projektai ir programos, kuriems skiriamas didelis ES finansavimas ar didelė jo dalis arba kuriems taikomi Sąjungos teisės aktai, susiję su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais, gynyba, ypatingos svarbos technologijomis ar ypatingos svarbos ištekliais. Orientacinis ir nebaigtinis Sąjungos svarbos projektų ar programų sąrašas pateiktas 1 priede.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veiksniai, į kuriuos gali būti atsižvelgta atliekant tikrinimą

Veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama atliekant tikrinimą

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrindamos tiesiogines užsienio investicijas, valstybės narės ir Komisija gali nagrinėti jų galimą poveikį, inter alia:

Saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrindamos tiesiogines užsienio investicijas, valstybės narės ir Komisija nagrinėja jų galimą poveikį, inter alia:

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, įskaitant energetiką, transportą, ryšius, duomenų saugojimą, kosmoso ar finansų infrastruktūros objektus, taip pat didesnės rizikos objektus;

–  ypatingos svarbos infrastruktūra, įskaitant ypatingos svarbos žaliavas, medžiagas ir energijos tiekimo saugumą, transporto, ryšių, žiniasklaidos, visuomenės sveikatos apsaugą, duomenų saugojimą, kosmoso ar finansinę infrastruktūrą, taip pat infrastruktūros objektų saugumo ir gynybos pramonės ir infrastruktūros, pvz., karinės bazės ir tiesiogines užsienio investicijos į žemę ir nekilnojamąjį turtą, kurios gali turėti įtakos gynybos infrastruktūros naudojimui;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  ypatingos svarbos technologijoms, įskaitant dirbtinį intelektą, robotiką, puslaidininkius ir technologijas su galimomis dvejopo naudojimo prietaikomis, kibernetinį saugumą, kosmoso ar branduolinę technologijas;

–  ypatingos svarbos technologijos, įskaitant dirbtinį intelektą, robotiką, puslaidininkius, nanotechnologijas, biotechnologijas, kitas technologijas, turinčias galimas dvejopo naudojimo taikomąsias programas, kibernetinį saugumą, karines ir gynybos technologijas, kibernetinę stebėjimo ir įsilaužimo technologiją, oro erdvės, kosmoso ar branduolines technologijas arba bet kokias kitas pažangiausias strateginės svarbos technologijas, taip pat su gynybos produktais ir technologijomis susijusių tiekimo grandinės įmones, kurios kelia riziką visam pasauliui arba regiono saugumui;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  vaidmeniui, kurį įmonė atlieka bendruose mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektuose ir su mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programa susijusiai prieigai prie technologijų, intelektinės nuosavybės teisių ir praktinės patirties;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  galimybei susipažinti su neskelbtina informacija arba gebėjimui kontroliuoti neskelbtiną informaciją.

  galimybei susipažinti su nacionaline ir Europos lygmens ar strategine saugumo informacija arba gebėjimui kontroliuoti neskelbtiną ar strateginę bei Europos saugumo informaciją.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdamos nustatyti, ar tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija gali atsižvelgti į tai, ar užsienio investuotoją kontroliuoja trečiosios šalies vyriausybė, pvz., ar jis yra jos svariai finansiškai remiamas.

Siekdamos nustatyti, ar tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį saugumui, viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija atsižvelgia į tai, ar užsienio investuotoją tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja trečiosios šalies vyriausybė, pvz., ar jis yra jos svariai finansiškai remiamas, ypač jei ta vyriausybė nevisapusiškai paiso tarptautinės žmogaus teisių teisės, tarptautinės humanitarinės teisės ir laikosi atitinkamų tarptautinių ginklų kontrolės normų, pvz., Sutarties dėl prekybos ginklais (SPG), jei neaiškios nuosavybės struktūros yra naudojamas tuo atveju, kai galutinis naudotojas nėra aiškus ar bendrosios rinkos taisyklės yra pažeistos.

 

Komisija arba valstybės narės gali teigiamai įvertinti geopolitinius veiksnius, pavyzdžiui, ar įmonė įsisteigusi NATO šalyje.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali toliau taikyti, keisti arba priimti reikiamas tikrinimo mechanizmo ir tikrinimo sprendimų vengimo prevencijos priemones.

Valstybės narės toliau taiko, keičia arba priima reikiamas tikrinimo mechanizmo ir tikrinimo sprendimų vengimo prevencijos priemones.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Užsienio investuotojams ir susijusiems ūkio subjektams sudaroma galimybė imtis teisminių teisių gynimo priemonių dėl nacionalinių valdžios institucijų priimtų tikrinimo sprendimų.

4.  Užsienio investuotojams ir susijusiems ūkio subjektams sudaroma galimybė imtis teisminių teisių gynimo priemonių dėl nacionalinių valdžios institucijų priimtų tikrinimo sprendimų, bet toks teisių gynimas neturi prieštarauti valstybės narės saugumo interesams ar pažeisti valstybių narių gebėjimo priimti sprendimus.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip iki [...] (30 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos) valstybės narės praneša Komisijai apie galiojančius tikrinimo mechanizmus. Ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo tikrinimo mechanizmo arba jo pakeitimo įsigaliojimo dienos valstybės narės praneša Komisijai apie kiekvieną galiojančio tikrinimo mechanizmo pakeitimą arba kiekvieną naują priimtą tikrinimo mechanizmą.

1.  Ne vėliau kaip iki [...] (30 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos) valstybės narės praneša Komisijai apie galiojančius tikrinimo mechanizmus. Ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo tikrinimo mechanizmo arba jo pakeitimo įsigaliojimo dienos valstybės narės praneša Komisijai apie kiekvieną galiojančio tikrinimo mechanizmo pakeitimą arba kiekvieną naują priimtą tikrinimo mechanizmą.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės neprivalo teikti informacijos, kurios atskleidimas, jų manymu, prieštarauja esminiams jų saugumo interesams.

Pagrindimas

Tam tikra su tikrinimu susijusi informacija gali būti teisėtai laikoma su nacionaliniu saugumu susijusia paslaptimi ir saugoma.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tikrinimo mechanizmų netaikančios valstybės narės pateikia Komisijai metinę tiesioginių užsienio investicijų savo teritorijoje ataskaitą, parengtą remiantis turima informacija.

3.  Tikrinimo mechanizmų netaikančios valstybės narės įsipareigoja juos įdiegti ir pateikia Komisijai metinę tiesioginių užsienio investicijų savo teritorijoje ataskaitą, parengtą remiantis turima informacija.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu Komisija mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį vienos ar daugiau valstybių narių saugumui ar viešajai tvarkai, ji tai valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, gali pateikti nuomonę. Nuomonę Komisija gali pateikti neatsižvelgdama į tai, ar kitos valstybės narės pateikė pastabų.

3.  Jeigu Komisija mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį vienos ar daugiau valstybių narių saugumui ar viešajai tvarkai, ji tai valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, pateikia nuomonę. Nuomonę Komisija pateikia neatsižvelgdama į tai, ar kitos valstybės narės pateikė pastabų.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu Komisija mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms dėl saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių, Komisija gali pateikti nuomonę, skirtą tai valstybei narei, kurioje tiesioginė užsienio investicija planuojama arba padaryta.

1.  Jeigu Komisija mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms dėl saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių, Komisija pateikia nuomonę, skirtą tai valstybei narei, kurioje tiesioginė užsienio investicija planuojama arba padaryta.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Europos Parlamentas gali saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais prašyti panaudoti bendradarbiavimo mechanizmą įgyvendinant Sąjungos svarbos projektus ir programas.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisijos nuomonė perduodama kitoms valstybėms narėms.

4.  Komisijos nuomonė perduodama kitoms valstybėms narėms. Kai pagal šį straipsnį Komisija pateikia nuomonę, ji informuoja Europos Parlamentą vykdant struktūrinį dialogą apie tiesiogines užsienio investicijas, turinčias įtakos saugumui ir viešajai tvarkai.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės, kuriose planuojamos arba padarytos tiesioginės užsienio investicijos, kuo labiau atsižvelgia į Komisijos nuomonę, o jei ja nesivadovauja, pateikia Komisijai paaiškinimą.

5.  Valstybės narės, kuriose planuojamos arba padarytos tiesioginės užsienio investicijos, kuo labiau atsižvelgia į Komisijos nuomonę, o jei ja nesivadovauja, pateikia Komisijai išsamų paaiškinimą.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad Komisijos ir kitų valstybių narių pagal 8 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį prašoma informacija Komisijai ir jos prašančioms valstybėms narėms būtų pateikta nepagrįstai nedelsiant.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad Komisijos ir kitų valstybių narių pagal 8 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį prašoma informacija Komisijai ir jos prašančioms valstybėms narėms būtų pateikta nepagrįstai nedelsiant, pagal 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą, ir atitiktų minimalius kokybės reikalavimus siekiant duomenų rinkinių patikimumo ir palyginamumo.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  užsienio investuotojo ir ūkio subjekto, į kurį planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, gaminiai, paslaugos ir ūkinė veikla;

c)  užsienio investuotojo ir ūkio subjekto, į kurį planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, gaminiai, paslaugos, patentai ir ūkinė veikla;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  trečiosios šalys, kuriose užsienio investuotojas vykdo didelę dalį investicijų ir ūkinės veiklos;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  bet kokia kita valstybės narės turima informacija, kuri gali padėti nustatyti, ar investicijos patenka į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės ir Komisija užtikrina taikant šį reglamentą gautos konfidencialios informacijos apsaugą.

2.  Valstybės narės ir Komisija užtikrina taikant šį reglamentą gautos konfidencialios informacijos apsaugą, ypač susijusią su komercinių paslapčių apsauga.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo tikslais kiekviena valstybė narė įsteigia ryšių dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo palaikymo punktą (ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktas). Komisija ir kitos valstybės narės įtraukia šiuos ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktus nagrinėdamos bet kokį su šio reglamento įgyvendinimu susijusį klausimą.

Tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo tikslais kiekviena valstybė narė įsteigia institucinį ryšių dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo palaikymo punktą (institucinis ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktas). Tiesioginių užsienio investicijų tikrinimas Komisija ir kitos valstybės narės įtraukia šiuos ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktus nagrinėdamos bet kokį su šio reglamento įgyvendinimu susijusį klausimą. Komisija ir valstybės narės reguliariai susitinka ir aptaria investicijų tikrinimo geriausios praktikos pavyzdžius bei koordinuoja su veiksniais, į kuriuos atsižvelgiama pagal 4 straipsnį, susijusius veiksmus, siekdamos šiuos veiksnius suderinti.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija įvertina ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą ne vėliau kaip per trejus metus nuo jo įsigaliojimo. Valstybės narės įtraukiamos į šią veiklą ir teikia Komisijai ataskaitai parengti būtiną informaciją.

1.  Komisija įvertina ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą ne vėliau kaip per trejus metus nuo jo įsigaliojimo. Valstybės narės įtraukiamos į šią veiklą ir teikia Komisijai ataskaitai parengti būtiną informaciją. Visais atvejais ne vėliau kaip per šešerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija pateikia jo persvarstymą. Jei Komisija mano, kad toks persvarstymas nereikalingas, ji Europos Parlamentui ir Tarybai pagrindžia savo sprendimą.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo -1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Europos gynybos fondas ir Europos gynybos pramonės plėtros programa:

 

  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa Europos gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti;

 

  Europos Komisijos sprendimas dėl gynybos srities mokslinių tyrimų parengiamųjų veiksmų (angl. PADR) finansavimo;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistemos nustatymas

Nuorodos

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

26.10.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

26.10.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Geoffrey Van Orden

21.11.2017

Svarstymas komitete

26.2.2018

 

 

 

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

5

7

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

5

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

7

0

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ (5.4.2018)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema

(COM(2017) 0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Nuomonės referentas: Roberts Zīle

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) yra neatsiejama Sąjungos ekonomikos dalis, jomis prisidedama prie plėtros ir augimo. TUI susijusios ne tik su pinigais ir su jomis siejamu darbo vietų kūrimu, bet ir su technologijomis, praktine patirtimi, valdymu ir kita investuotojų suteikiama geriausia patirtimi. Kartu dėl tam tikrų investicijų gali kilti rizika ir dažnai tokią riziką patiria ne tiek pati investicijas priimanti šalis, o aplinkinės šalys. Valstybės narės, galinčios patirti tam tikrų investicijų poveikį, turi teisę turėti sistemą, kad galėtų keistis informacija ir informuoti kitus apie savo susirūpinimą.

Nuomonės referentas palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų, patenkančių į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių, tikrinimo sistema. Iniciatyva yra konstruktyvi, tačiau naudingi būtų toliau pateikti pakeitimai ir paaiškinimai.

Tikrinimo procedūros

Pasiūlymu Komisijai suteikiama galimybė teikti nuomones, skirtas valstybėms narės, kuriose TUI planuojamos arba padarytos. Nors siūlomi tinkami terminai, per kuriuos turi būti paskelbtos tokios nuomonės, labai svarbu, kad Komisija nuomones pateiktų kuo greičiau, siekiant išvengti valstybėms narėms ir investuotojams nereikalingo netikrumo.

TUI apibrėžtis ir galutiniai investuotojai

Reikia išsamiau apibrėžti elementus, sudarančius trečiosios šalies investiciją. Nors Komisijos pasiūlyme ir atsižvelgiama į tai, kad ES bendrovė gali būti pasitelkiama kaip priemonė nuslėpti TUI ne iš ES, esama kitų spragų. Egzistuoja vadinamosios „pinigų už pasą“ programos, pagal kurias tam tikros valstybės narės „natūralizuoja“ ne tik užsienio investuotoją, bet ir su juo susijusius pinigus, nors šios programos dar nėra labai paplitusios. Dažnai apie galutinį investuotoją nieko nežinoma arba jis slepiasi už neskaidrių daugiasluoksnių struktūrų. Šiomis aplinkybėmis susijusioms valstybėms narėms reikia turėti priemonių gauti informaciją apie galutinius investuotojus ir galutines tiesiogines užsienio investicijas priimančiąsias šalis. Nuomonės referentas mano, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti siūlomais ryšių palaikymo punktais, siekdamos iš Komisijos gauti informaciją apie galutinius investuotojus ir galutines šalis, priimančias tiesiogines užsienio investicijas, padarytas kitose valstybėse narėse.

Tikrinimo priežastys

Nuomonės referentas mano, kad į veiksnių tikrinti investicijas saugumo ir viešosios tvarkos sumetimais sąrašą reikėtų įtraukti žiniasklaidą. Be to, reikia atsižvelgti ir į tiesioginę ar netiesioginę valdžios kontrolę, susijusią su trečiosios šalies investuotoju. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į investicijas, kurių kilmės šaliai taikomos ES sankcijos, arba kurių kilmės šalys nuolat nesilaiko teisinės valstybės principų arba netaiko geriausios mokesčių patirties, arba investicijoms, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su šiomis šalimis. Taip pat negalima visiškai ignoruoti portfelinių investicijų. Pvz., dėl stambiame valstybės narės banke laikomų didelių užsienio indėlių iki pareikalavimo gali kilti daug pasekmių kaimyninėms šalims. Į tikrinimo mechanizmą reikia įtraukti investicijas, vykdomas valstybių narių teritoriniuose vandenyse, o valstybės narės tokias investicijas turėtų įtraukti ir į savo ataskaitas. Kita vertus, nereikėtų išsamiau tikrinti aiškiems saugumo ar gynybos tikslams skirtų skaidrių tiesioginių investicijų, kurių kilmės šalys – NATO valstybės narės, ir kurias remia ar finansuoja vyriausybė.

Reikalinga informacija ir konfidencialios informacijos užtikrinimas

Komisijos arba kitų valstybių narių prašymai pateikti informaciją apie tam tikras investicijas šalyje turi būti tinkamai motyvuoti. Nereikia sukurti nereikalingos naštos TUI priimančioms valstybėms narėms pateikiant vis daugiau prašymų. Dėl to gali kilti netikrumas investuotojams ir sumažėti ne tik pavienių valstybių narių, bet ir visos Sąjungos konkurencingumas. Be to, šalys, kurioms suteikiama prašyta konfidenciali informacija, turi ne tik užtikrinti, kad ši informacija bus apsaugota, bet ir prisiimti už tai atsakomybę. Vis dėlto nereikėtų piktnaudžiauti konfidencialumo sąlyga siekiant nuslėpti labai svarbią informaciją apie investicijas.

Apibendrinant galima pasakyti, kad svarbu neprarasti budrumo atvejais, kai vykdomos tiesioginės užsienio investicijos, kurių kilmės šalys – trečiosios šalys. Vis dėlto budrumas turi būti užtikrinamas proporcingai ir konstruktyviai, nustatant aiškias ir išsamias gaires visiems – investuotojams, TUI gavėjams, taip pat šalims, kurioms dėl tokių investicijų kyla susirūpinimą keliančių klausimų. ES privalo ir toliau būti investicijoms palanki Sąjunga.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  tiesioginės užsienio investicijos prisideda prie Sąjungos ekonomikos augimo, nes jomis skatinamas jos konkurencingumas, kuriamos darbo vietos ir užtikrinama masto ekonomija, pritraukiama kapitalo, technologijų, inovacijų, patirties ir atveriamos naujos rinkos Sąjungos eksportui. Jomis remiamas Komisijos Investicijų planas Europai ir prisidedama prie kitų Sąjungos projektų bei programų.

(1)  tiesioginės užsienio investicijos prisideda prie Sąjungos ekonomikos augimo, nes jomis skatinamas jos konkurencingumas, kuriamos darbo vietos ir užtikrinama masto ekonomija, didinamas produktyvumas, pritraukiama kapitalo, technologijų, inovacijų, patirties ir atveriamos naujos rinkos Sąjungos eksportui. Jomis remiamas Komisijos Investicijų planas Europai ir prisidedama prie kitų Sąjungos projektų bei programų. Įgyvendindamos šį reglamentą valstybės narės turėtų stengtis neapriboti be reikalo užsienio tiesioginių investicijų nestrateginiuose sektoriuose;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  stipri ekonomika, pagrįsta atviromis rinkomis ir padedanti sukurti verslumo aplinką, kurioje skatinamos inovacijos, pirmavimas pasaulyje ir augimas, yra geriausias pagrindas saugumui, vientisumui ir suverenitetui užtikrinti. Užsienio investicijos ne tik prisideda prie Europos ekonomikos augimo, bet ir prie Europos pirmavimo inovacijų, mokslinių tyrimų ir mokslo srityse. Kai užsienio subjektai investuoja į inovacijas ir mokslinius tyrimus Europoje, jie investuoja į būsimus Europos pajėgumus ir pranašumą. Protekcionizmas silpnina Europą, o atviros rinkos ją sustiprina. Taip neužkertamas kelias galimybei, kad tam tikri subjektai vykdys investicijas, kurių atveju Europa turi būti budri, siekiant, kad nekiltų grėsmė jos saugumui, vientisumui ir suverenitetui;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  laikydamosi tarptautinių įsipareigojimų, prisiimtų Pasaulio prekybos organizacijoje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje ir pagal prekybos bei investicijų susitarimus, sudarytus su trečiosiomis šalimis, Sąjunga ir valstybės narės laikydamosi tam tikrų reikalavimų saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais gali priimti su tiesioginėmis užsienio investicijomis susijusias ribojamąsias priemones;

(3)  laikydamosi tarptautinių įsipareigojimų, prisiimtų Pasaulio prekybos organizacijoje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje ir pagal prekybos bei investicijų susitarimus, sudarytus su trečiosiomis šalimis, Sąjunga ir valstybės narės laikydamosi tam tikrų reikalavimų tik saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais gali priimti su tiesioginėmis užsienio investicijomis susijusias ribojamąsias priemones;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  svarbu užtikrinti teisinį tikrumą, koordinavimą ir bendradarbiavimą visos ES mastu sukuriant tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais sistemą. Tai nedaro poveikio valstybių narių išskirtinei atsakomybei už nacionalinio saugumo užtikrinimą;

(7)  svarbu užtikrinti teisinį tikrumą, koordinavimą ir bendradarbiavimą visos ES mastu sukuriant tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais sistemą. Tai nedaro poveikio valstybių narių išskirtinei atsakomybei už nacionalinio saugumo užtikrinimą. Dabartinė teisinė sistema turi būti sustiprinta atsižvelgiant į su tiesioginėmis užsienio investicijomis ir tikrinimo sistemomis visame pasaulyje susijusios praktikos pokyčius;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistema turėtų būti laikoma priemone, padedančia skatinti reguliaresnį kompetentingų nacionalinių ir Europos lygmens valdžios institucijų ir investuotojų dialogą. Ją taikant turėtų būti sukurti pasitikėjimu grindžiami santykiai ir užtikrintas didesnis skaidrumas ir tuo pat metu didesnis teisinis saugumas investuotojams. Komisijai turėtų galėti stebėti tikrinimo sistemas, naudojamas kitose pasaulio šalyse;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistema turėtų sudaryti valstybėms narėms ir Komisijai sąlygas visapusiškai spręsti pavojaus saugumui ar viešajai tvarkai klausimus, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir kartu išsaugoti valstybėms narėms būtiną lankstumą tikrinti tiesiogines užsienio investicijas saugumo ir viešosios tvarkos sumetimais atsižvelgiant į jų individualią padėtį ir nacionalines aplinkybes;

(8)  tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistema turėtų sudaryti valstybėms narėms ir Komisijai sąlygas visapusiškai stebėti ir spręsti bet kokius pavojaus saugumui ar viešajai tvarkai klausimus, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir kartu išsaugoti valstybėms narėms būtiną lankstumą tikrinti tiesiogines užsienio investicijas saugumo ir viešosios tvarkos sumetimais atsižvelgiant į jų individualią padėtį ir nacionalines aplinkybes;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  turėtų būti tikrinamas platus spektras investicijų, kuriomis užmezgamas arba palaikomas ilgalaikis tiesioginis ryšys tarp trečiųjų šalių investuotojų ir ūkio subjektų, vykdančių ekonominę veiklą valstybėje narėje;

(9)  turėtų būti tikrinamas platus spektras investicijų, kuriomis užmezgamas arba palaikomas ilgalaikis tiesioginis ryšys tarp trečiųjų šalių investuotojų ir ūkio subjektų, vykdančių ekonominę veiklą valstybėje narėje. Be to, tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistema turėtų apimti trumpalaikių investicijų, užmaskuotų kaip ilgalaikiai įsipareigojimai, taip pat tiesioginių investicijų srautų, kuriais siekiama išvengti mokesčių ar kurie vykdomi pinigų plovimo tikslais, ir investicijų, kurios siekiant įsigyti technologijų nukreipiamos į sektorius, kuriuose mokslinių tyrimų ir produktų kūrimo išlaidos yra didelės, tikrinimą;

Pagrindimas

Kalbant apie įsigijimą ir naujas investicijas, pasakytina, kad didesnės tiesioginės investicijos iš ES nepriklausančių šalių iš esmės nukreipiamos į aukštųjų technologijų sektorius. Kalbant apie įsigijimą, pasakytina, kad trečiųjų valstybių investuotojai pasirenka kompiuterių ir elektronikos sektorius, atsižvelgiant į jų santykinį vertingumą. Antrąjį 2017 m. ketvirtį daugiau kaip 323 mlrd. EUR investuota į minėtą sektorių. Tyrimai rodo, kad verslo operacijos nustatomos atsižvelgiant į investicijų kilmę ir investavimo priežastį.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant suteikti valstybėms narėms ir Komisijai reglamento taikymo nurodymų, reikia nustatyti veiksnių, į kuriuos galima atsižvelgti tikrinant tiesiogines užsienio investicijas saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais, sąrašą. Dėl šio veiksnių sąrašo tikrinimo procesas bus skaidresnis investuotojams, ketinantiems daryti tiesiogines užsienio investicijas Sąjungoje arba jau jų padariusiems. Veiksnių, galinčių daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, sąrašas turėtų būti nebaigtinis;

(11)  siekiant suteikti valstybėms narėms ir Komisijai reglamento taikymo nurodymų, reikia nustatyti veiksnių, į kuriuos reikėtų atsižvelgti tikrinant tiesiogines užsienio investicijas saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais, sąrašą. Dėl šio veiksnių sąrašo tikrinimo procesas bus skaidresnis investuotojams, ketinantiems daryti tiesiogines užsienio investicijas Sąjungoje arba jau jų padariusiems. Veiksnių, galinčių daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, sąrašas turėtų būti nebaigtinis. Tikrindamos tiesiogines užsienio investicijas, valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų apsvarstyti, ar esama panašių investavimo galimybių Europos investuotojams atitinkamose trečiosiose šalyse, ir taip būtų laikomasi abipusiškumo principo;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  nustatydamos, ar tiesioginės užsienio investicijos gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija turėtų galėti apsvarstyti visus susijusius veiksnius, įskaitant poveikį ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, technologijoms, įskaitant bazines didelio poveikio technologijas, ir ištekliams, kurie yra būtini saugumui arba viešosios tvarkos palaikymui ir kurių sutrikdymas, praradimas arba sunaikinimas padarytų didelį poveikį valstybei narei ar Sąjungai. Šiuo klausimu valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų turėti galimybę atsižvelgti į tai, ar užsienio investuotoją tiesiogiai arba netiesiogiai (pvz., teikiant didelį finansavimą, įskaitant subsidijas) kontroliuoja trečiosios šalies vyriausybė;

(12)  nustatydamos, ar tiesioginės užsienio investicijos gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija turėtų galėti apsvarstyti visus susijusius veiksnius, įskaitant poveikį ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, technologijoms, įskaitant bazines didelio poveikio technologijas, ir ištekliams, kurie yra būtini saugumui arba viešosios tvarkos palaikymui ir kurių sutrikdymas, praradimas arba sunaikinimas padarytų didelį poveikį valstybei narei ar Sąjungai. Tai turėtų apimti ir maisto produktų tiekimo saugumą, įskaitant investicijas į žemės ūkio paskirties žemę ir kitą žemės ūkio paskirties turtą. Šiuo klausimu valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų turėti galimybę atsižvelgti į tai, ar užsienio investuotoją tiesiogiai arba netiesiogiai (pvz., teikiant didelį finansavimą, įskaitant subsidijas, mokesčių lengvatas, garantijas ar investicijas panaudojant valstybės lėšas ir kt.) kontroliuoja trečiosios šalies vyriausybė, arba į tai, ar tokia vyriausybė yra tiesioginių užsienio investuotojo tikroji savininkė. Derėtų atkreipti dėmesį į investicijas, kurių kilmės šalys paminėtos 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvadose dėl mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo, įskaitant 47 jurisdikciją turinčių subjektų, kurie įsipareigojo šalinti savo mokesčių sistemų trūkumus, investicijas. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į valstybinių turto fondų investicijas, turint mintyje jų būtinybę atitikti valstybiniams turto fondams skirtus visuotinai priimtus principus ir praktiką (Santjago principai);

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  kai priimamas sprendimas dėl tikrinimo procedūros, valstybės narės ir Komisija turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į sudėtingas ir dirbtines mokesčių schemas, nes jos gali būti naudojamos kaip priemonė siekiant apeiti tikrinimo sistemas. Reikėtų taip pat atsižvelgti į investuotojo ir investicijų kilmės ir tranzito šalies reputaciją;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b)  ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas investicijoms iš šalių, apibrėžiamų kaip mokesčių rojus, taip pat trečiosioms šalims, neteisėtu būdu saugančioms finansinį turtą ir prekes, įgytas Sąjungoje;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12c)  kai atliekamas tikrinimas, valstybės narės ir Komisija turėtų atsižvelgti į tiesioginių užsienio investicijų poveikį strateginei Sąjungos ir jos valstybių narių autonomijai ir ypatingos svarbos technologijų ir sektorių vertės grandinei;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  būtina nustatyti valstybių narių atliekamo tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo procedūrinės sistemos būtiniausius elementus, kad investuotojai, Komisija ir kitos valstybės narės galėtų suprasti, kaip tokios investicijos gali būti tikrinamos, ir užtikrinti, kad tokios investicijos būtų tikrinamos skaidriai ir nediskriminuojant trečiųjų šalių. Šie elementai turi bent apimti tikrinimo terminų nustatymą ir galimybę užsienio investuotojams siekti teisminio teisių gynimo dėl tikrinimo sprendimų;

(13)  valstybėms narėms būtina nustatyti tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo procedūrinės sistemos būtiniausius elementus, kad investuotojai, Komisija ir kitos valstybės narės galėtų suprasti, kaip tokios investicijos gali būti tikrinamos, ir užtikrinti, kad tokios investicijos būtų tikrinamos skaidriai ir nediskriminuojant trečiųjų šalių. Šie elementai turi bent apimti tikrinimo terminų nustatymą ir galimybę užsienio investuotojams siekti teisminio teisių gynimo dėl tikrinimo sprendimų;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistema turėtų užtikrinti valstybėms narėms ir Komisijai lankstumą, kurio reikia tikrinant tiesiogines užsienio investicijas prieš jas vykdant (ex ante) ir jas įvykdžius (ex post);

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b)  valstybės narės ir Komisija turėtų galėti apsvarstyti galimą užsienio investicijų poveikį, inter alia, ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, įskaitant energetiką, transportą, ryšius, žiniasklaidą, duomenų saugojimą, kosmoso ar finansų infrastruktūros objektus, taip pat didesnės rizikos objektus; ypatingos svarbos technologijoms, įskaitant dirbtinį intelektą, robotiką, puslaidininkius ir technologijas su galimomis dvejopo naudojimo prietaikomis, kibernetinį saugumą, kosmoso ar branduolinę technologijas; ypatingos svarbos išteklių tiekimo saugumui; galimybei susipažinti su neskelbtina informacija arba gebėjimui kontroliuoti tokią informaciją;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13c)  siekdamos nustatyti, ar tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija turėtų galėti atsižvelgti į tai, ar užsienio investuotoją tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja ar remia trečiosios šalies vyriausybė;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrinti tiesiogines užsienio investicijas, galinčias daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ir programoms. Tokiu būdu Komisija turėtų priemonę visai Sąjungai naudingiems projektams ir programoms, kuriais svariai prisidedama siekiant jos ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir konkurencingumo, apsaugoti. Visų pirma, tai būtų tie projektai ir programos, kuriems skiriamas didelis ES finansavimas arba kurie nustatyti Sąjungos teisės aktuose, susijusiuose su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais, technologijomis ar ištekliais. Siekiant didesnio aiškumo, priede turėtų būti pateiktas orientacinis sąrašas ir jame išvardyti Sąjungos svarbos projektai ar programos, kuriems skirtas tiesiogines užsienio investicijas Komisija gali patikrinti;

(15)  be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrinti tiesiogines užsienio investicijas, galinčias daryti poveikį Sąjungos svarbos įgyvendintiems, vykdomiems ar būsimiems projektams ir programoms. Tokiu būdu Komisija turėtų priemonę visai Sąjungai naudingiems projektams ir programoms, kuriais svariai prisidedama siekiant jos ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir konkurencingumo, apsaugoti. Visų pirma, tai būtų tie projektai ir programos, kuriems skiriamas didelis ES finansavimas arba kurie nustatyti Sąjungos teisės aktuose, susijusiuose su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais, technologijomis ar ištekliais. Siekiant didesnio aiškumo, priede turėtų būti pateiktas orientacinis sąrašas ir jame išvardyti Sąjungos svarbos projektai ar programos, kuriems skirtas tiesiogines užsienio investicijas Komisija gali patikrinti;

Pagrindimas

Komisija atitinkamais atvejais turi apsaugoti Sąjungos svarbos projektų ir programų, pvz., finansuojamų arba finansuotų ES mokesčių mokėtojų pinigais ir susijusių su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais, apsaugą prieš juos įgyvendinant, jų įgyvendinimo metu ir juos įgyvendinus.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant palengvinti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisijos atliekamą tiesioginių užsienio investicijų tikrinimą, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie savo tikrinimo mechanizmus ir kiekvieną jų pakeitimą ir jai teikti reguliarias ataskaitas apie tikrinimo mechanizmų taikymą. Tuo pačiu tikslu tikrinimo mechanizmo neturinčios valstybės narės taip pat turėtų teikti jų teritorijoje padarytų tiesioginių užsienio investicijų ataskaitas, parengtas remiantis turima informacija;

(17)  siekiant palengvinti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisijos atliekamą tiesioginių užsienio investicijų tikrinimą, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie savo tikrinimo mechanizmus ir kiekvieną jų pakeitimą ir jai teikti reguliarias ataskaitas apie tikrinimo mechanizmų taikymą. Tuo pačiu tikslu tikrinimo mechanizmo neturinčios valstybės narės taip pat turėtų teikti jų teritorijoje, įskaitant jų teritorinius vandenis, padarytų tiesioginių užsienio investicijų ataskaitas, parengtas remiantis turima informacija;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  todėl ne mažiau svarbu užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų renkama būtiniausia informacija apie tiesiogines užsienio investicijas, kurioms taikomas šis reglamentas, ir atliekami būtiniausi jų koordinavimo veiksmai. Tokią informaciją, valstybėms narėms arba Komisijai paprašius, turėtų pateikti valstybės narės, kuriose tiesioginės užsienio investicijos planuojamos arba padarytos. Teikiama informacija apie tokius investicijos aspektus, kaip užsienio investuotojo nuosavybės struktūra, planuojamos arba padarytos investicijos finansavimas, taip pat, kai žinoma, informacija apie trečiųjų šalių suteiktas subsidijas;

(18)  todėl ne mažiau svarbu užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų renkama pakankama informacija apie tiesiogines užsienio investicijas, kurioms taikomas šis reglamentas, ir atliekami būtiniausi jų koordinavimo veiksmai. Visą tokią informaciją, valstybėms narėms arba Komisijai paprašius, turėtų pateikti valstybės narės, kuriose tiesioginės užsienio investicijos planuojamos arba padarytos. Teikiama informacija apie tokius investicijos aspektus, kaip užsienio investuotojo nuosavybės struktūra, planuojamos arba padarytos investicijos finansavimas, taip pat, kai žinoma, informacija apie trečiųjų šalių suteiktas subsidijas. Neskelbtina informacija neturėtų būti įtraukta į teiktiną informaciją ir Komisija jokiu būdu neturėtų varžyti bet kurios valstybės narės teisės apsaugoti neskelbtiną arba konfidencialią informaciją;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  pagal SESV 346 straipsnio 1 dalies a punktą jokia valstybė narė neprivalo teikti informacijos, kurios atskleidimą ji laiko prieštaraujančiu gyvybiniams savo saugumo interesams. Ši nuostata taip pat taikoma atvejais, kai valstybės narės saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrina tiesiogines užsienio investicijas, kurios gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms. Komisija ir kitos valstybės narės neteikia prašymų atitinkamai valstybei narei pateikti tokią informaciją;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu reikėtų sustiprinti komunikaciją ir bendradarbiavimą, kiekvienoje valstybėje narėje įsteigiant asmens ryšiams dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo pareigybę;

(19)  valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu reikėtų užtikrinti komunikaciją ir bendradarbiavimą, kiekvienoje valstybėje narėje įsteigiant ryšiams dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo punktus, kuriuos koordinuotų centrinis ryšių palaikymo punktas. Valstybės narės turėtų pasinaudoti siūlomais ryšių palaikymo punktais, siekdamos, be kita ko, iš Komisijos gauti informaciją apie galutinius investuotojus ir galutines šalis, gaunančias tiesiogines užsienio investicijas, atliktas kitose valstybėse narėse;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  valstybės narės ir Komisija turėtų imtis visų reikiamų priemonių, kad apsaugotų konfidencialią ir kitokią neskelbtiną informaciją;

(20)  valstybės narės ir Komisija turėtų imtis visų reikiamų priemonių ir prisiimti atsakomybę tam, kad apsaugotų konfidencialią ir kitokią neskelbtiną informaciją;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  šis reglamentas susijęs su naujais veiksmais, kurių imamasi Sąjungos lygmeniu tikrinant tiesiogines užsienio investicijas. Svarbu ir toliau pabrėžti atviros investicijų aplinkos svarbą. Šiuo reglamentu taip pat siekiama užtikrinti laisvą kapitalo judėjimą tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių tiek, kiek tai įmanoma;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti šio reglamento taikymo ataskaitą. Jei ataskaitoje bus siūloma iš dalies pakeisti šio reglamento nuostatas, prie jos prireikus gali būti pridėtas teisės akto pasiūlymas;

(21)  kiekvienais metais po šio reglamento įsigaliojimo Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti šio reglamento taikymo ataskaitą. Šioje ataskaitoje turėtų būti pateikiama atitinkama informacija apie tai, kaip valstybės narės ir Komisija taikė savo tikrinimo sistemas. Ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti išsamų tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistemų ir tikrinimo sistemų pokyčių ES nepriklausančiose šalyse Europoje vertinimą ir kartu, jei reikia, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  tiesioginės užsienio investicijos – bet kokios rūšies investicijos, kuriomis užsienio investuotojas siekia užmegzti arba palaikyti ilgalaikį tiesioginį ryšį tarp užsienio investuotojo ir verslininko arba ūkio subjekto, kuriam teikiamas kapitalas ekonominei veiklai valstybėje narėje vykdyti, įskaitant investicijas, leidžiančias veiksmingai dalyvauti valdant arba kontroliuojant ekonominę veiklą vykdančią įmonę;

1.  tiesioginės užsienio investicijos – bet kokios rūšies investicijos, kuriomis užsienio investuotojas siekia užmegzti arba palaikyti ilgalaikį tiesioginį ryšį tarp užsienio investuotojo ir verslininko arba ūkio subjekto, kuriam teikiamas kapitalas ekonominei veiklai valstybės narės teritorijoje ar išskirtinėje ekonominėje zonoje vykdyti, įskaitant investicijas, leidžiančias veiksmingai dalyvauti valdant arba kontroliuojant ekonominę veiklą vykdančią įmonę;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  užsienio investuotojas – trečiosios šalies fizinis asmuo arba trečiosios šalies ūkio subjektas, kuris ketina padaryti arba padarė tiesioginę užsienio investiciją;

2.  užsienio investuotojas – trečiosios šalies fizinis asmuo ar ūkio subjektas arba valstybėje narėje registruotas fizinis asmuo ar ūkio subjektas, kuris yra finansiškai susijęs su trečiosios šalies fiziniu asmeniu arba ūkio subjektu arba kurį tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja trečiosios šalies fizinis asmuo arba ūkio subjektas ir kuris ketina padaryti arba padarė tiesioginę užsienio investiciją Sąjungoje;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Laikydamosi šio reglamento nuostatų ir sąlygų, valstybės narės gali toliau taikyti, keisti arba priimti tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais mechanizmus.

1.  Valstybės narės toliau taiko, keičia arba priima tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo mechanizmus savo teritorijoje. Tikrinimas gali būti atliekamas, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti saugumą ar palaikyti viešąją tvarką, ir tikrinama remiantis šio reglamento nuostatomis ir sąlygomis.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais gali tikrinti tiesiogines užsienio investicijas, kurios gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms.

2.  Ne tik valstybės narės, bet ir Komisija saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrina tiesiogines užsienio investicijas, kurios gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Sąjungos svarbos projektai ar programos visų pirma yra tie projektai ir programos, kuriems skiriamas didelis ES finansavimas arba didelė jo dalis arba kuriems taikomi Sąjungos teisės aktai, susiję su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais, technologijomis ar ištekliais. Orientacinis Sąjungos svarbos projektų ar programų sąrašas pateiktas 1 priede.

3.  Sąjungos svarbos projektai ar programos, visų pirma, yra tie projektai ir programos, kuriems skiriamas ar buvo skirtas didelis ES finansavimas arba didelė jo dalis arba kuriems taikomi Sąjungos teisės aktai, susiję su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais, technologijomis ar ištekliais. Orientacinis Sąjungos svarbos projektų ar programų sąrašas pateiktas 1 priede.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veiksniai, į kuriuos gali būti atsižvelgta atliekant tikrinimą

Veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama atliekant tikrinimą

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrindamos tiesiogines užsienio investicijas, valstybės narės ir Komisija gali nagrinėti jų galimą poveikį, inter alia:

Saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais tikrindamos tiesiogines užsienio investicijas, valstybės narės ir Komisija nagrinėja jų galimą tiesioginį ir netiesioginį poveikį, inter alia:

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, įskaitant energetiką, transportą, ryšius, duomenų saugojimą, kosmoso ar finansų infrastruktūros objektus, taip pat didesnės rizikos objektus;

–  ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, įskaitant energetiką, vandentieką, transportą, ryšius, žiniasklaidą, sveikatos paslaugas, švietimą, fundamentinius mokslinius tyrimus, duomenų saugojimą, kosmoso ar finansų infrastruktūros objektus, taip pat didesnės rizikos objektus;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–  įgytam turtui atvejais, kai toks įsigijimas gali turėti įtakos saugumui ir viešajai tvarkai;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  ypatingos svarbos technologijoms, įskaitant dirbtinį intelektą, robotiką, puslaidininkius ir technologijas su galimomis dvejopo naudojimo prietaikomis, kibernetinį saugumą, kosmoso ar branduolinę technologijas;

–  ypatingos svarbos technologijoms, įskaitant dirbtinį intelektą, robotiką, puslaidininkius, pažangiąsias medžiagas, svarbiausias žaliavas, nanotechnologijas, biotechnologijas, medicinos technologijas, technologijas su galimomis dvejopo naudojimo prietaikomis, kibernetinio saugumo, aviacijos ir kosminės erdvės ar branduolinę technologijas, taip pat technologijas, sukurtas naudojant viešąją paramą;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  ypatingos svarbos išteklių tiekimo saugumui arba

  strateginei Sąjungos ir jos valstybių narių autonomijai ir ypatingos svarbos technologijų ir sektorių vertės grandinei, taip pat ypatingos svarbos išteklių tiekimo saugumui; maisto produktų tiekimo saugumui, įskaitant žemės ūkio paskirties žemę ir kitą žemės ūkio paskirties turtą, arba

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tikrindamos tiesiogines užsienio investicijas, valstybės narės ir Komisija taip pat apsvarsto, ar esama panašių investavimo galimybių Europos investuotojams atitinkamose trečiosiose šalyse, atsižvelgiant į mažiausiai išsivysčiusių šalių struktūrą (abipusiškumo principas).

Pakeitimas37

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdamos nustatyti, ar tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija gali atsižvelgti į tai, ar užsienio investuotoją kontroliuoja trečiosios šalies vyriausybė, pvz., ar jis yra jos svariai finansiškai remiamas.

Siekdamos nustatyti, ar tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija labai atidžiai atsižvelgia į tai, ar užsienio investuotoją tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja trečiosios šalies vyriausybė, pvz., ar jis yra jos svariai finansiškai remiamas, taip pat į tai, ar užsienio investuotojas yra tarptautinio pobūdžio subjektas, ir ypatingai atsižvelgia į tai, kokią jis taiko praktiką kalbant apie mokesčių slėpimą, agresyvų mokesčių planavimą ir sistemingą gamybos perkėlimą.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali toliau taikyti, keisti arba priimti reikiamas tikrinimo mechanizmo ir tikrinimo sprendimų vengimo prevencijos priemones.

Valstybės narės toliau taiko, keičia arba priima reikiamas tikrinimo mechanizmo ir tikrinimo sprendimų vengimo prevencijos priemones, taip priemones, taikomas atvejais, kai nepaisant to, kad ūkio subjektas yra registruotas valstybėje narėje, jį veiksmingai kontroliuoja arba jo savininkai yra trečiosios šalies piliečiai.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Siekiant, kad nebūtų įtraukiami su mokėjimų balansu susiję finansiniai srautai, pirmojoje pastraipoje nurodytos priemonės turi apimti tiesioginių investicijų statistinius duomenis, atspindinčius realias investicijas ir sukauptus remiantis EBPO ir TVF gairėmis.

Pagrindimas

Rengiant statistinius duomenis apie tiesiogines užsienio investicijas dažnai registruojamos ne realios užsienio investicijos, o pinigų srautai tarp tarptautinių konglomeratų vietos ir užsienio padalinių, taip pat tarptautinės bendrovės įgytas turtas. Investicijų srautai susidaro tuomet, kai, pavyzdžiui, užsienio konglomerato patronuojamoji bendrovė naudoja gautą finansinį kapitalą kaip tiesiogines investicijas siekdama papildomai investuoti užsienyje, ir taip padidinamas gaunamų ir nutekančių tiesioginių investicijų srautas.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie bet kokius investuotojų bandymus apeiti tikrinimo mechanizmus ir tikrinimo sprendimus.

Pagrindimas

Jei užsienio investuotojas bando apeiti tikrinimo mechanizmus, taigi ir valstybės narės ir ES teisės aktus, tai reiškia, kad kyla rizika tai atitinkamai valstybei narei ir galbūt kitoms susijusioms valstybėms narėms. Taigi prasminga apie tokią galimą riziką informuoti kitas valstybes nares.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybių narių tikrinimo mechanizmai taikomi skaidriai ir nediskriminuojant trečiųjų šalių. Pirmiausia valstybės narės nustato aplinkybes, kurioms susiklosčius pradedamas tikrinimas, tikrinimo priežastis ir taikytinas išsamias procedūrines taisykles.

1.  Valstybių narių tikrinimo mechanizmai taikomi skaidriai ir nediskriminuojant. Pirmiausia valstybės narės nustato aplinkybes, kurioms susiklosčius pradedamas tikrinimas, tikrinimo priežastis ir taikytinas išsamias procedūrines taisykles.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Konfidenciali informacija, įskaitant neskelbtiną komercinę informaciją, kurią pateikia užsienio investuotojai ir susiję ūkio subjektai, yra saugoma.

3.  Valstybės narės užtikrina visapusišką informacijos, įskaitant neskelbtiną komercinę informaciją ir verslo paslaptis, kurią pateikia užsienio investuotojai ir susiję ūkio subjektai per tikrinimo procedūras, konfidencialumą.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Užsienio investuotojams ir susijusiems ūkio subjektams sudaroma galimybė imtis teisminių teisių gynimo priemonių dėl nacionalinių valdžios institucijų priimtų tikrinimo sprendimų.

4.  Užsienio investuotojams ir susijusiems ūkio subjektams sudaroma galimybė imtis teisminių teisių gynimo priemonių dėl nacionalinių valdžios institucijų priimtų tikrinimo sprendimų, išskyrus atvejus, kai manoma, kad tokie veiksmai prieštarauja gyvybiniams valstybės narės saugumo interesams.

Pagrindimas

Nors teisė į teisminę gynybą yra esminis teisinės valstybės elementas Europoje, tam tikromis aplinkybėmis ši teisė gali būti apribota, jei ji prieštarauja nacionalinio saugumo interesui, visų pirma, tuomet, kai sprendimus dėl tikrinimo priima aukščiausioji šalies vykdomosios valdžios institucija.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija sukuria tikrinimo mechanizmą, laikytiną geriausios praktikos pavyzdžiu, ir teikia informaciją apie jį, ir valstybės narės gali jį perimti, pavyzdžiui, atvejais, kai tikrinimo mechanizmas dar neturi. Valstybės narės gali prašyti Komisijos Paramos struktūrinėms reformoms tarnybos padėti įsteigti savo patikrinimo mechanizmą.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tikrinimo mechanizmus toliau taikančios valstybės narės teikia Komisijai metinę savo tikrinimo mechanizmų taikymo ataskaitą. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio ataskaitoje pirmiausia pateikiama tokia informacija:

2.  Valstybės narės teikia Komisijai metinę savo tikrinimo mechanizmų taikymo ataskaitą. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio ataskaitoje pirmiausia pateikiama tokia informacija:

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pagal SESV 346 straipsnio 1 dalies a punktą jokia valstybė narė neprivalo teikti informacijos, kurios atskleidimą ji laiko prieštaraujančiu gyvybiniams savo saugumo interesams.

Pagrindimas

Tam tikra su tikrinimu susijusi informacija gali būti teisėtai laikoma su nacionaliniu saugumu susijusia paslaptimi ir saugoma.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tikrinimo mechanizmų netaikančios valstybės narės pateikia Komisijai metinę tiesioginių užsienio investicijų savo teritorijoje ataskaitą, parengtą remiantis turima informacija.

Išbraukta.

Pagrindimas

Valstybės narės turi taikyti tikrinimo mechanizmus.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Remdamasi valstybių narių metinėmis ataskaitomis ir tinkamai atsižvelgdama į neskelbtinos informacijos konfidencialumą, Komisija paskelbia metinę ataskaitą, kurioje pateikiama bendra informacija apie tikrinimo mechanizmų taikymą.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu valstybė narė mano, kad kitoje valstybėje narėje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį jos saugumui ar viešajai tvarkai, ji tai valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, gali pateikti pastabas. Pastabos tuo pačiu metu persiunčiamos Komisijai.

2.  Jeigu valstybė narė mano, kad kitoje valstybėje narėje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį jos saugumui ar viešajai tvarkai, ji tai valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, pateikia pastabas. Pastabos tuo pačiu metu persiunčiamos Komisijai.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu Komisija mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį vienos ar daugiau valstybių narių saugumui ar viešajai tvarkai, ji tai valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, gali pateikti nuomonę. Nuomonę Komisija gali pateikti neatsižvelgdama į tai, ar kitos valstybės narės pateikė pastabų.

3.  Jeigu Komisija mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį vienos ar daugiau valstybių narių saugumui ar viešajai tvarkai, ji tai valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, pateikia nuomonę. Nuomonę Komisija pateikia neatsižvelgdama į tai, ar kitos valstybės narės pateikė pastabų.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija ar valstybė narė, kuri turi pagrindo manyti, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį jos saugumui ar viešajai tvarkai, gali tos valstybės narės, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, prašyti pateikti bet kokią informaciją, reikalingą 2 dalyje nurodytoms pastaboms arba 3 dalyje nurodytai nuomonei parengti.

4.  Komisijos ar valstybės narės, kuri turi pagrindo manyti, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį jos saugumui ar viešajai tvarkai, prašymu valstybė narė, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, pateikia atitinkamą informaciją, reikalingą 2 dalyje nurodytoms pastaboms arba 3 dalyje nurodytai nuomonei parengti. Be to, Komisija gali prašyti šį klausimą aptarti centriniame ryšių dėl tikrinimo palaikymo punkte.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  2 dalyje nurodytos pastabos arba 3 dalyje nurodyta nuomonė valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, teikiamos per pagrįstos trukmės laikotarpį ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo 1 arba 4 dalyse nurodytos informacijos gavimo. Tais atvejais, kai Komisijos nuomonė teikiama po kitų valstybių narių pastabų, nuomonei pateikti Komisijai suteikiamos dvidešimt penkios papildomos darbo dienos.

5.  2 dalyje nurodytos pastabos arba 3 dalyje nurodyta nuomonė valstybei narei, kurioje planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, teikiamos nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo 1 arba 4 dalyse nurodytos informacijos gavimo. Tais atvejais, kai Komisijos nuomonė teikiama po kitų valstybių narių pastabų, nuomonei pateikti Komisijai suteikiamos dvidešimt penkios papildomos darbo dienos.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu Komisija mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms dėl saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių, Komisija gali pateikti nuomonę, skirtą tai valstybei narei, kurioje tiesioginė užsienio investicija planuojama arba padaryta.

1.  Jeigu Komisija mano, kad tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms dėl saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių, Komisija pateikia nuomonę, skirtą tai valstybei narei, kurioje tiesioginė užsienio investicija planuojama arba padaryta.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija gali tos valstybės narės, kurioje tiesioginė užsienio investicija planuojama arba padaryta, prašyti pateikti bet kokią informaciją, reikalingą 1 dalyje nurodytai nuomonei parengti.

2.  Komisijos prašymu valstybė narė, kurioje tiesioginė užsienio investicija planuojama arba padaryta, pateikia bet kokią informaciją, nurodytą 10 straipsnyje.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija savo nuomonę atitinkamai valstybei narei pateikia per pagrįstos trukmės laikotarpį ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per dvidešimt penkias darbo dienas nuo pagal 2 dalį Komisijos prašytos informacijos gavimo. Jei valstybė narė turi tikrinimo mechanizmą, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalyje, ir Komisija gavo informaciją apie tikrinamą tiesioginę užsienio investiciją, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje, nuomonė pateikiama ne vėliau kaip per dvidešimt penkias darbo dienas nuo tos informacijos gavimo. Jei nuomonei parengti reikia papildomos informacijos, dvidešimt penkių dienų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo papildomos informacijos gavimo dienos.

3.  Komisija savo nuomonę atitinkamai valstybei narei pateikia nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per dvidešimt penkias darbo dienas nuo pagal 2 dalį Komisijos prašytos informacijos gavimo. Jei Komisija gavo informaciją apie tikrinamą tiesioginę užsienio investiciją, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje, nuomonė pateikiama ne vėliau kaip per dvidešimt penkias darbo dienas nuo tos informacijos gavimo. Jei nuomonei parengti reikia papildomos informacijos, dvidešimt penkių dienų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo papildomos informacijos gavimo dienos.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad Komisijos ir kitų valstybių narių pagal 8 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį prašoma informacija Komisijai ir jos prašančioms valstybėms narėms būtų pateikta nepagrįstai nedelsiant.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užsienio investuotojo ir ūkio subjekto, į kurį planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, nuosavybės struktūra, taip pat informacija apie galutinį kontroliuojantįjį akcininką arba akcininkus;

a)  užsienio investuotojo ir ūkio subjekto, į kurį planuojama arba padaryta tiesioginė užsienio investicija, visapusiška nuosavybės struktūra, taip pat informacija apie galutinius tikruosius savininkus;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Taikant šį reglamentą gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašyta.

1.  Taikant šį reglamentą gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašyta, ir neatskleidžiami komercinė, pramoninė ar profesinė paslaptis, komercinis procesas arba informacija, kurios atskleidimas prieštarautų viešajai politikai.

Pagrindimas

Dalis šio reglamento apima bendradarbiavimą, kai keičiamasi informacija. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į galimus susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su konfidencialumu ir komercinės ir profesinės neskelbtinos informacijos apsauga.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės ir Komisija užtikrina taikant šį reglamentą gautos konfidencialios informacijos apsaugą.

2.  Valstybės narės ir Komisija užtikrina gautos ir užsienio investuotojų ir susijusių ūkio subjektų pateiktos neskelbtinos informacijos, įskaitant komercines paslaptis, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2016/9431a, aukščiausio lygio apsaugą. Vykdydamos tikrinimo procedūras valstybės narės ir Komisija yra atsakingos už komercinių paslapčių apsaugą.

 

______________

 

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/943 dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto jų gavimo, naudojimo ir atskleidimo (OL L 157, 2016 6 15, p. 1).

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo tikslais kiekviena valstybė narė įsteigia ryšių dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo palaikymo punktą (ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktas). Komisija ir kitos valstybės narės įtraukia šiuos ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktus nagrinėdamos bet kokį su šio reglamento įgyvendinimu susijusį klausimą.

Tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo tikslais kiekviena valstybė narė įsteigia ryšių dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo palaikymo punktą (ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktas). Komisija sukuria centrinį ryšių dėl tikrinimo palaikymo punktą, per kurį valstybės narės gali glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje. Komisija ir kitos valstybės narės įtraukia šiuos ryšių dėl TUI tikrinimo palaikymo punktus nagrinėdamos bet kokį su šio reglamento įgyvendinimu susijusį klausimą.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija įvertina ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą ne vėliau kaip per trejus metus nuo jo įsigaliojimo. Valstybės narės įtraukiamos į šią veiklą ir teikia Komisijai ataskaitai parengti būtiną informaciją.

1.  Kiekvienais metais po ... [ šio reglamento įsigaliojimo data) Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą, kurioje pateikiama atitinkama informacija apie valstybių narių ir Komisijos tikrinimo sistemų veikimą. Ne vėliau kaip ... [data praėjus trejiems metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia išsamų tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistemų Europoje ir tikrinimo sistemų pokyčių ES nepriklausančiose šalyse vertinimą ir kartu, jei reikia, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 6 punkto a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Europos gynybos pramonės plėtros programa:

 

... Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti; OL L … (COM(2017)0294).

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 6 punkto b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Europos gynybos fondas:

 

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pradeda veikti Europos gynybos fondas“ (COM (2017)0295).

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 6 punkto c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO):

 

2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2315, kuriuo nustatomas nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO) ir nustatomas dalyvaujančių valstybių narių sąrašas. OL L 331, 2017 12 14, p. 57.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 6 punkto d įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  Europos strateginių investicijų fondas:

 

2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos;

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistemos nustatymas

Nuorodos

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

26.10.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

26.10.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Roberts Zīle

5.10.2017

Svarstymas komitete

25.1.2018

20.3.2018

 

 

Priėmimo data

27.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

8

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Matt Carthy, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Maydell, Ana Miranda, Luigi Morgano, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Carlos Iturgaiz, Arndt Kohn, Peter Liese

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

38

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Peter Liese, Ivana Maletić, Thomas Mann, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Paul Tang

VERTS/ALE

Ana Miranda, Molly Scott Cato

8

-

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Matt Carthy

NI

Sotirios Zarianopoulos

S&D

Alfred Sant

4

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistemos nustatymas

Nuorodos

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.9.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

26.10.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

26.10.2017

ECON

26.10.2017

ITRE

26.10.2017

JURI

26.10.2017

 

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

9.10.2017

LIBE

16.10.2017

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

18.1.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Franck Proust

11.10.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

22.11.2017

22.3.2018

24.4.2018

 

Priėmimo data

28.5.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Reinhard Bütikofer

Pateikimo data

5.6.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Danilo Oscar Lancini, Franz Obermayr

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer

7

-

ECR

Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. birželio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika