Procedure : 2017/0224(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0198/2018

Ingediende teksten :

A8-0198/2018

Debatten :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Stemmingen :

PV 14/02/2019 - 10.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0121

VERSLAG     ***I
PDF 1207kWORD 217k
4.6.2018
PE 619.160v03-00 A8-0198/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Franck Proust

Rapporteur voor advies (*):Reinhard Bütikofer, Commissie industrie, onderzoek en energie

(*)  Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie
 ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken
 ADVIES van de Commissie economische en monetaire zaken
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0487),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0309/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie economische en monetaire zaken (A8‑0198/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Visum 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  gezien advies nr. 2/2015 van het Europees Hof van Justitie van 16 mei 2017 1 bis.

 

_________________

 

1 bis Advies nr. 2/2015 van het Hof van Justitie van 16 mei 2017 (PB C 239, 24.7.2017, blz. 3).

Motivering

Gezien de recente jurisprudentie moet verduidelijkt worden dat portefeuillebeleggingen niet onder de verordening vallen.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Buitenlandse directe investeringen dragen bij tot de groei van de Unie door het concurrentievermogen te versterken, werkgelegenheid en schaalvoordelen te scheppen, kapitaal, technologieën, innovatie en deskundigheid aan te brengen en nieuwe markten voor EU-uitvoer te ontsluiten. Zij ondersteunen de doelstellingen van het investeringsplan voor Europa van de Commissie en dragen bij tot andere EU-projecten en -programma's.

(1)  Buitenlandse directe investeringen dragen bij tot de groei van de Unie door het concurrentievermogen te versterken, werkgelegenheid en schaalvoordelen te scheppen, kapitaal, technologieën, innovatie en deskundigheid aan te brengen en nieuwe markten voor EU-uitvoer te ontsluiten. Zij ondersteunen de doelstellingen van het investeringsplan voor Europa en dragen bij tot andere EU-projecten en ‑programma's.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  De Unie en de lidstaten hebben een open investeringsklimaat dat is vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en ingebed in de internationale verbintenissen van de Unie en haar lidstaten met betrekking tot buitenlandse directe investeringen.

(2)  De Unie en de lidstaten hebben een open investeringsklimaat dat is vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en in overeenstemming is met artikel 3, lid 5, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en dat ingebed is in de internationale verbintenissen van de Unie en haar lidstaten met betrekking tot buitenlandse directe investeringen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Uit hoofde van hun verbintenissen in de Wereldgezondheidsorganisatie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de met derde landen gesloten handels- en investeringsovereenkomsten kunnen de Unie en de lidstaten onder bepaalde voorwaarden ten aanzien van buitenlandse directe investeringen beperkende maatregelen nemen om redenen van veiligheid of openbare orde.

(3)  Uit hoofde van hun verbintenissen in de Wereldgezondheidsorganisatie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de met derde landen gesloten handels- en investeringsovereenkomsten kunnen de Unie en de lidstaten onder bepaalde voorwaarden maatregelen nemen ter beperking van de markttoegang voor buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Diverse lidstaten hebben maatregelen genomen waarmee zij het kapitaalverkeer tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en derde landen kunnen beperken om redenen van overheidsbeleid of openbare veiligheid. Die maatregelen weerspiegelen de doelstellingen en bezorgdheid van de lidstaten met betrekking tot buitenlandse directe investeringen en leiden tot een aantal verschillen inzake toepassingsgebied en procedure. Andere lidstaten beschikken niet over dergelijke mechanismen.

(4)  Diverse lidstaten hebben maatregelen genomen waarmee zij het kapitaalverkeer tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en derde landen kunnen beperken om redenen van overheidsbeleid of openbare veiligheid. Die maatregelen weerspiegelen de doelstellingen en bezorgdheid van de lidstaten met betrekking tot buitenlandse directe investeringen en leiden tot een aantal verschillende en niet-gecoördineerde maatregelen wat het toepassingsgebied en de procedure ervan betreft. Lidstaten die niet beschikken over dergelijke mechanismen kunnen eigen mechanismen vaststellen op basis van de werking, ervaring en beste praktijken van de nationale mechanismen die reeds bestaan.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Momenteel bestaat er geen alomvattend kader op EU-niveau voor de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde.

(5)  Momenteel bestaat er geen alomvattend kader op Unieniveau voor de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde, terwijl de grote handelspartners van de Unie, met inbegrip van de G7‑landen, een dergelijk kader hebben ontwikkeld, met gebruikmaking van verschillende screeningmechanismen met uiteenlopende niveaus van transparantie, beperking en voorspelbaarheid.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Het is belangrijk om rechtszekerheid te scheppen en de coördinatie en samenwerking binnen de EU te waarborgen door een kader vast te stellen voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie om redenen van veiligheid of openbare orde. Dit doet geen afbreuk aan de exclusieve verantwoordelijkheid van de lidstaten om de nationale veiligheid te handhaven.

(7)  Deze verordening moet rechtszekerheid scheppen voor de screeningmechanismen van de lidstaten en de coördinatie en samenwerking binnen de EU waarborgen door een kader vast te stellen voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie om redenen van veiligheid of openbare orde. Dit doet geen afbreuk aan de exclusieve verantwoordelijkheid van de lidstaten om de nationale veiligheid te handhaven. Het toezicht van de Commissie op de screeningsystemen in derde landen moet ook rechtszekerheid bieden.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Het kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen moet de lidstaten en de Commissie de middelen geven om risico's voor de veiligheid of de openbare orde op een alomvattende wijze aan te pakken en zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, en er tegelijkertijd voor zorgen dat de lidstaten over de nodige flexibiliteit blijven beschikken om – rekening houdend met hun individuele situatie en nationale omstandigheden – buitenlandse directe investeringen te screenen om redenen van veiligheid en openbare orde.

(8)  Het kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen moet de lidstaten en de Commissie de wettelijke middelen, het personeel en de financiële middelen geven die nodig zijn om risico's voor de veiligheid of de openbare orde op een alomvattende wijze aan te pakken en zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, en er tegelijkertijd voor zorgen dat de lidstaten over de nodige flexibiliteit blijven beschikken om – rekening houdend met hun individuele situatie en nationale omstandigheden – buitenlandse directe investeringen te screenen om redenen van veiligheid en openbare orde, waarbij ook moet worden gekeken naar "gouden aandelen" en "gouden bevoegdheden".

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Het kader moet betrekking hebben op een breed scala van investeringen waarmee duurzame en directe betrekkingen worden gevestigd of gehandhaafd tussen investeerders uit derde landen en ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen in de lidstaten.

(9)  Deze verordening moet betrekking hebben op een breed scala van investeringen, waaronder directe investeringen onder zeggenschap van een buitenlandse overheid, ongeacht de omvang of het participatiecijfer hiervan, waarmee duurzame directe of indirecte betrekkingen worden gevestigd of gehandhaafd tussen een buitenlandse investeerder, ongeacht of deze de uiteindelijke investeerder is, en ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van een lidstaat of in de exclusieve economische zone ervan, als vastgesteld in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS), dan wel op het continentaal plat ervan,.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Lidstaten moeten, in overeenstemming met het Unierecht, de nodige maatregelen kunnen nemen om de ontwijking van hun screeningmechanismen en -besluiten ter bescherming van de veiligheid of de openbare orde te voorkomen. Dit moet van toepassing zijn op investeringen in de Unie met behulp van kunstmatige regelingen die de economische realiteit niet weerspiegelen en waarmee de screeningmechanismen en -besluiten worden ontweken, waarbij de investeerder uiteindelijk het eigendom is van of wordt beheerd door een natuurlijke persoon of een onderneming uit een derde land. Dit doet geen afbreuk aan de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van kapitaal zoals vastgelegd in het VWEU.

(10)  De lidstaten moeten, in overeenstemming met het Unierecht, de nodige maatregelen handhaven, wijzigen, aanscherpen of vaststellen om ontwijking van hun screeningmechanismen en ‑besluiten ter bescherming van de veiligheid en de openbare orde te identificeren en te voorkomen. Dit moet van toepassing zijn op investeringen in de Unie met behulp van kunstmatige regelingen die de economische realiteit niet weerspiegelen en waarmee de screeningmechanismen en -besluiten worden ontweken, inclusief gevallen waar de eigendomsstructuur of andere belangrijke kenmerken van de investeerder ingrijpend zijn veranderd en gevallen waar de investeerder optreedt als tussenpersoon of als onderneming die uiteindelijk het eigendom is van of wordt beheerd door een natuurlijke persoon of een onderneming uit een derde land. De lidstaten moeten de Commissie op de hoogte stellen van elke maatregel ter voorkoming van ontwijking die zij nemen. Dit doet geen afbreuk aan de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van kapitaal zoals vastgelegd in het VWEU.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  In het kader van deze verordening moeten de Commissie en de lidstaten de medewerking en het engagement van derde landen bevorderen, door middel van handels- en investeringsovereenkomsten en in de internationale fora voor de toepassing van screeningprocedures.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Om de toepassing van de verordening door de lidstaten en de Commissie aan te sturen, is het dienstig te voorzien in een lijst van factoren die bij de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde in aanmerking kunnen worden genomen. Door deze lijst zal de screeningprocedure ook transparanter worden voor investeerders die buitenlandse directe investeringen in de Unie overwegen of hebben gedaan. Deze lijst van factoren die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid of de openbare orde moet niet-uitputtend blijven.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Wanneer de lidstaten en de Commissie moeten beoordelen of een buitenlandse directe investering gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde, moeten zij rekening kunnen houden met alle relevante factoren, inclusief de gevolgen voor kritieke infrastructuur, technologieën (inclusief sleuteltechnologieën) en grondstoffen die van essentieel belang zijn voor de veiligheid of de handhaving van de openbare orde en waarvan de verstoring, het verlies of de vernietiging aanzienlijke gevolgen zou hebben voor een lidstaat of de Unie. In dat verband moeten de lidstaten en de Commissie in aanmerking kunnen nemen of een buitenlandse investeerder direct of indirect onder zeggenschap staat (bv. via aanzienlijke financiering, inclusief subsidies) van de overheid van een derde land.

(12)  Wanneer de lidstaten en de Commissie moeten beoordelen of een buitenlandse investering gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde, moeten zij met name onderzoeken of er sprake is van een verstoring, defect, verlies of vernietiging van de voorziening die gevolgen kan hebben voor een lidstaat of de Unie, of een buitenlandse investeerder direct of indirect onder zeggenschap staat van de overheid van een derde land of een investering is onder zeggenschap van een buitenlandse overheid, of de buitenlandse investering deel uitmaakt van een door de overheid geleid project of een programma of onderdeel is van een economische, industriële of politieke strategie die een derde land uitvoert om sleuteltechnologieën of kennis te verwerven of over te dragen of ter ondersteuning van strategische nationale belangen. Dit moet ook gelden in gevallen waar de investeerder reeds betrokken is geweest bij investeringsprojecten die gevolgen hebben voor de veiligheid of de openbare orde van een lidstaat.

 

De Commissie en de lidstaten kunnen ook, om redenen van veiligheid of openbare orde, de potentiële effecten onderzoeken onder andere op kritieke en strategische infrastructuur, kritieke en strategische technologieën, de strategische autonomie van de Unie, de toegang tot gevoelige informatie of persoonsgegevens van burgers van de Unie, de pluriformiteit en de onafhankelijkheid van de media en de diensten van algemeen belang en diensten van algemeen economisch belang.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis)  Wanneer de lidstaten en de Commissie moeten beoordelen of een buitenlandse investering gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde, kunnen zij ook rekening houden met de context en de omstandigheden waarin de investering wordt of is gedaan, onder andere of de investering kan leiden tot een monopolistische structuur en of de markt in het land van herkomst van de buitenlandse investeerder open, ingeperkt of gesloten is, of er sprake is van wederkerigheid en een gelijk speelveld en of er een risico is van schending van de internationale instrumenten op het gebied van de mensenrechten of essentiële IAO-normen. Het onderzoek moet worden uitgevoerd op basis van de beste beschikbare gegevens, die juist, volledig en betrouwbaar moeten zijn.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 ter)  De lidstaten kunnen toestaan dat marktdeelnemers, maatschappelijke organisaties of sociale partners, bijvoorbeeld vakbonden, de lidstaten verzoeken de activering van de screening te overwegen, zonder afbreuk te doen aan andere systemen, die meer betrokkenheid bij de procedure mogelijk maken.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 quater)  Als marktdeelnemers, maatschappelijke organisaties of sociale partners, bijvoorbeeld vakbonden, beschikken over relevante informatie of significante, naar behoren gemotiveerde bezwaren tegen een buitenlandse directe investering die waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor projecten of programma's van Uniebelang op grond van veiligheid en openbare orde, moet het mogelijk zijn deze informatie te verstrekken aan de Commissie. De Commissie kan naar behoren rekening houden met deze informatie bij de afgifte van een advies.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Het is dienstig de essentiële elementen van het procedurele kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen door lidstaten vast te stellen om investeerders, de Commissie en andere lidstaten een inzicht te verschaffen in de wijze waarop dergelijke investeringen waarschijnlijk worden gescreend en tevens om een transparante screening zonder discriminatie tussen derde landen te waarborgen. Deze elementen moeten ten minste de vaststelling van termijnen voor de screening en de mogelijkheid voor buitenlandse investeerders om tegen een screeningbesluit in beroep te gaan, omvatten.

(13)  Het is dienstig de essentiële elementen van het procedurele kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen door lidstaten vast te stellen om investeerders, de Commissie en andere lidstaten een inzicht te verschaffen in de wijze waarop dergelijke investeringen waarschijnlijk worden gescreend, op transparante wijze en zonder discriminatie tussen derde landen. Deze elementen moeten ten minste de vaststelling omvatten van termijnen voor de screening en de mogelijkheid voor buitenlandse investeerders om tegen een screeningbesluit in beroep te gaan bij de autoriteiten en rechtbanken van de lidstaten, overeenkomstig hun wetgeving.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Er moet een mechanisme tot stand worden gebracht dat onderlinge samenwerking en ondersteuning door de lidstaten mogelijk maakt wanneer een buitenlandse directe investering in een lidstaat gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde in andere lidstaten. Lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om opmerkingen in te dienen bij een lidstaat waarin de investering wordt gepland of is voltooid, ongeacht of de lidstaat die de opmerkingen indient of de lidstaat waarin de investering wordt gepland of is voltooid over een screeningmechanisme beschikt of een screening van de investering uitvoert. De opmerkingen van lidstaten moeten ook naar de Commissie worden doorgestuurd. Tevens moet de Commissie de mogelijkheid hebben om, in voorkomend geval, een advies te richten tot de lidstaat waarin de investering wordt gepland of is voltooid, ongeacht of deze lidstaat over een screeningmechanisme beschikt of een screening van de investering uitvoert en ongeacht of andere lidstaten opmerkingen hebben ingediend.

(14)  Er moet een mechanisme tot stand worden gebracht dat onderlinge samenwerking en ondersteuning door de lidstaten mogelijk maakt wanneer een buitenlandse directe investering in een lidstaat gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde in andere lidstaten. Lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om opmerkingen in te dienen bij een lidstaat waarin de investering wordt gepland of is voltooid, ongeacht of de lidstaat die de opmerkingen indient of de lidstaat waarin de investering wordt gepland of is voltooid over een screeningmechanisme beschikt of een screening van de investering uitvoert. Deze opmerkingen moeten ook gelijktijdig worden doorgestuurd naar alle andere lidstaten en de Commissie, die vervolgens de mogelijkheid moet hebben om een advies te richten tot de lidstaat waarin de investering wordt gepland of is voltooid, ongeacht of deze lidstaat over een screeningmechanisme beschikt of een screening van de investering uitvoert en ongeacht of andere lidstaten opmerkingen hebben ingediend. Dit advies moet gelijktijdig worden doorgestuurd naar alle andere lidstaten en mag niet openbaar worden gemaakt. Een lidstaat moet de mogelijkheid hebben de Commissie om advies of andere lidstaten om opmerkingen te vragen met betrekking tot een buitenlandse directe investering die wordt gedaan op zijn grondgebied.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Bovendien moet de Commissie de mogelijkheid hebben om buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten en programma's van Uniebelang te screenen om redenen van veiligheid of openbare orde. Zo zou de Commissie beschikken over een instrument ter bescherming van projecten en programma's die de Unie in haar geheel ten goede komen en een belangrijke bijdrage aan de economische groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen leveren. Hieronder vallen met name projecten en programma's waarmee een aanzienlijke financiering door de EU gemoeid is of die zijn vastgesteld bij Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, kritieke technologie of kritieke grondstoffen. Duidelijkheidshalve moet in een bijlage een indicatieve lijst worden opgenomen van projecten en programma's van Uniebelang in verband waarmee buitenlandse directe investeringen aan een screening door de Commissie kunnen worden onderworpen.

(15)  Bovendien moet de Commissie buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten en programma's van Uniebelang, screenen om redenen van veiligheid of openbare orde. Zo zou de Commissie beschikken over een instrument ter bescherming van projecten en programma's die de Unie in haar geheel ten goede komen en een belangrijke bijdrage aan de economische groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen leveren. Hieronder vallen met name projecten en programma's waarmee een aanzienlijke financiering door de EU gemoeid is of die zijn vastgesteld bij Uniewetgeving met betrekking tot kritieke en strategische infrastructuur, kritieke en strategische technologie en kritieke en strategische grondstoffen. Duidelijkheidshalve moet in een bijlage een niet-uitputtende lijst worden opgenomen van projecten en programma's van Uniebelang in verband waarmee buitenlandse directe investeringen aan een screening door de Commissie kunnen worden onderworpen. De Commissie moet bevoegd zijn om gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze lijst te actualiseren.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  Om de dialoog tussen de instellingen van de Unie te bevorderen moet de bevoegde commissie van het Europees Parlement de Commissie kunnen verzoeken een advies uit te brengen over een buitenlandse directe investering die in een lidstaat gepland of uitgevoerd is. De Commissie moet het Europees Parlement op de hoogte stellen van haar actie als gevolg van de ontvangst van dit verzoek.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor projecten of programma's die om redenen van veiligheid of openbare orde van belang zijn voor de Unie, moet zij de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke termijn een advies te richten tot de lidstaten waarin een dergelijke investering wordt gepland of voltooid. Gezien hun plicht tot loyale samenwerking uit hoofde van artikel 4, lid 3, TEU moeten de lidstaten zoveel mogelijk rekening houden met het advies en de Commissie uitleg verstrekken wanneer zij haar advies niet opvolgen. De Commissie moet ook de mogelijkheid hebben om bij die lidstaten de informatie op te vragen die zij voor haar screening van een dergelijke investering nodig heeft.

(16)  Wanneer de Commissie of een of meer lidstaten van oordeel is dat een buitenlandse investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor projecten of programma's die om redenen van veiligheid of openbare orde van belang zijn voor de Unie, moet zij binnen een redelijke termijn een advies richten tot de lidstaten waarin een dergelijke investering wordt gepland of voltooid en moeten deze lidstaten opmerkingen kunnen formuleren aan de lidstaten waarin een dergelijke investering wordt gepland of voltooid is. Het advies, dat niet openbaar mag worden gemaakt, moet gelijktijdig worden doorgestuurd naar de andere lidstaten. Gezien hun plicht tot loyale samenwerking uit hoofde van artikel 4, lid 3, TEU moeten de lidstaten zoveel mogelijk rekening houden met het advies en de Commissie en de betrokken lidstaten schriftelijk uitleg verstrekken wanneer zij haar advies niet opvolgen. De Commissie moet ook de mogelijkheid hebben om bij die lidstaten de informatie op te vragen die zij voor haar screening van een dergelijke investering nodig heeft. Een lidstaat moet de mogelijkheid hebben de Commissie om advies of andere lidstaten om opmerkingen te vragen met betrekking tot een buitenlandse directe investering die wordt gedaan op zijn grondgebied.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis)  Wanneer ten minste een derde van de lidstaten van mening is dat een buitenlandse directe investering gevolgen kan hebben voor zijn veiligheid of openbare orde, of ten minste een derde van de lidstaten en de Commissie van mening zijn dat projecten of programma's van Uniebelang getroffen zijn om redenen van veiligheid en openbare orde, moeten de lidstaten zoveel mogelijk rekening houden met het advies van de Commissie en de opmerkingen van de andere lidstaten en een schriftelijke toelichting verstrekken aan de Commissie en de betrokken lidstaten. Indien deze opmerkingen of adviezen niet worden gevolgd, moet de Commissie de dialoog bevorderen tussen de lidstaten die opmerkingen hebben geformuleerd en de lidstaat waar de buitenlandse directe investering wordt gepland of voltooid is.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Met het oog op de bevordering van de samenwerking met andere lidstaten en de screening van buitenlandse directe investeringen door de Commissie moeten de lidstaten de Commissie tevens kennisgeven van hun screeningmechanismen en van alle wijzigingen van die mechanismen; daarnaast moeten zij regelmatig verslag uitbrengen over de toepassing van hun screeningmechanismen. Om dezelfde reden moeten ook lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken, verslag uitbrengen over de buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied hebben plaatsgevonden, op basis van de informatie waarover zij beschikken.

(17)  Met het oog op de bevordering van de samenwerking met andere lidstaten en de screening van buitenlandse directe investeringen door de Commissie en om de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van door de lidstaten geleverde gegevens te verbeteren, moeten de lidstaten de Commissie tevens kennisgeven van hun screeningmechanismen en van alle wijzigingen van die mechanismen; daarnaast moeten zij regelmatig verslag uitbrengen over de toepassing van hun screeningmechanisme. Om dezelfde reden moeten ook lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken, verslag uitbrengen over de buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied, in hun exclusieve economische zone of binnen hun continentaal plat hebben plaatsgevonden, op basis van de informatie waarover zij beschikken. Zij moeten ook informatie verstrekken over de stappen die zijn ondernomen om deze informatie te verkrijgen.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Daarom is het ook belangrijk om te voorzien in een minimumhoeveelheid informatie en coördinatie met betrekking tot binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallende buitenlandse directe investeringen in alle lidstaten. Deze informatie moet op verzoek van de lidstaten of de Commissie worden verstrekt door de lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Onder relevante informatie vallen aspecten zoals de eigendomsstructuur van de buitenlandse investeerder alsook de financiering van de geplande of voltooide investering, inclusief – in voorkomend geval – informatie over subsidies van derde landen.

(18)  Daarom is het ook belangrijk om te voorzien in een minimumhoeveelheid informatie en coördinatie met betrekking tot binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallende buitenlandse directe investeringen in alle lidstaten waar de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, als hier door de Commissie of de lidstaten om wordt verzocht. Onder relevante informatie vallen aspecten zoals de eigendomsstructuur van de buitenlandse investeerder alsook de financiering van de geplande of voltooide investering, inclusief – in voorkomend geval – informatie over subsidies van derde landen. Deze informatie moet worden verstrekt met inachtneming van de regels in artikel 346 VWEU. Zij moet nauwkeurig, volledig en betrouwbaar zijn en er moet bij worden gestreefd naar het faciliteren van de vergelijkbaarheid van gegevens.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  De communicatie en samenwerking op het niveau van de lidstaten en de Unie moeten worden versterkt door in elke lidstaat een contactpunt voor de screening van buitenlandse directe investeringen tot stand te brengen.

(19)  De communicatie en samenwerking op het niveau van de lidstaten en de Unie moeten worden versterkt door in elke lidstaat een institutioneel verankerd contactpunt voor de screening van buitenlandse directe investeringen tot stand te brengen en een specifieke Coördinatiegroep voor de screening van investeringen op te richten.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De lidstaten en de Commissie moeten alle nodige maatregelen nemen om de bescherming van vertrouwelijke en andere gevoelige informatie te waarborgen.

(20)  De lidstaten en de Commissie moeten het hoogste niveau van bescherming garanderen voor alle vertrouwelijke informatie die ter beschikking wordt gesteld door de buitenlandse investeerders en de betrokken onderneming van de Unie.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  De lidstaten moeten de Commissie een jaarlijks verslag verstrekken over de buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied, in hun exclusieve economische zone of binnen hun continentaal plat hebben plaatsgevonden, op basis van de beste beschikbare informatie. Zij moeten ook informatie verstrekken over de stappen die zijn ondernomen om deze informatie te verkrijgen. Op basis van deze jaarlijkse verslagen moet de Commissie een jaarlijks verslag opstellen met een presentatie van de algemene investeringssituatie in de Unie, inclusief de uitvoering van deze verordening, dat zij moet indienen bij het Europees Parlement. Dit verslag moet openbaar worden gemaakt.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening moet de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag over de toepassing van deze verordening indienen. Wanneer het verslag een voorstel tot wijziging van de bepalingen van deze verordening omvat, kan het – in voorkomend geval – vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel.

(21)  Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening en vervolgens om de drie jaar moet de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag indienen met een beoordeling van de werking en doeltreffendheid van deze verordening. De beoordeling moet ook de andere mogelijkheden voor economische zeggenschap op lange termijn omvatten dan buitenlandse directe investeringen, die leiden tot de verwerving via een overheidsopdracht van duurzame en directe beïnvloedingsmogelijkheden die het beheer van of de zeggenschap over projecten of programma's van Uniebelang zoals gedefinieerd in deze verordening mogelijk maken. Wanneer het verslag een voorstel tot wijziging van de bepalingen van deze verordening omvat, kan het – in voorkomend geval – vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel, en in alle andere gevallen moeten het Europees Parlement een de Raad geïnformeerd worden.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  Voor het bijwerken van deze lijst met projecten en programma's van Uniebelang moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlage bij deze verordening. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden passend overleg pleegt, onder meer op deskundigenniveau, en dat dit overleg geschiedt in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgesteld in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name geldt, om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen, dat het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip ontvangen als de deskundigen van de lidstaten en dat hun deskundigen systematisch toegang krijgen tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  "buitenlandse directe investeringen": alle investeringen door een buitenlandse investeerder die gericht zijn op de vestiging of de handhaving van directe betrekkingen tussen de buitenlandse investeerder en de ondernemer of de onderneming voor wie de desbetreffende middelen bestemd zijn met het oog op de uitoefening van een economische activiteit in een lidstaat, met inbegrip van investeringen die de daadwerkelijke deelname aan het beheer van of de zeggenschap over een onderneming die een economische activiteit uitoefent, mogelijk maken;

(1)  "buitenlandse directe investeringen": elke investering, ongeacht de omvang of het participatiecijfer ervan, door een buitenlandse investeerder, ongeacht of deze de uiteindelijke investeerder is, die gericht is op de vestiging of de handhaving van duurzame directe of indirecte betrekkingen tussen de buitenlandse investeerder en de ondernemer of de onderneming voor wie de desbetreffende middelen bestemd zijn met het oog op de uitoefening van een economische activiteit op het grondgebied van een lidstaat of in de exclusieve economische zone ervan, als vastgesteld in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS), dan wel op het continentaal plat ervan, met inbegrip van investeringen die de daadwerkelijke deelname aan het beheer van of de directe of indirecte zeggenschap over een onderneming die een economische activiteit uitoefent, mogelijk maken;

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  "investering onder zeggenschap van een buitenlandse overheid": elke buitenlandse directe investering die kan leiden tot zeggenschap over een in de Unie gevestigde rechtspersoon door een buitenlandse overheid of een entiteit die onder de zeggenschap staat van of optreedt namens of volgens de instructies van een buitenlandse overheid;

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  "buitenlandse investeerder": een natuurlijke persoon of een onderneming uit een derde land die voornemens is een buitenlandse directe investering te doen of deze heeft gedaan;

(2)  "buitenlandse investeerder": een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een onderneming uit een derde land of een nationale of overheidsinstelling die voornemens is een buitenlandse directe investering te doen of deze reeds heeft gedaan, ongeacht of deze persoon de eindinvesteerder is of een tussenpersoon die de betrokken investeerder uit een derde land vertegenwoordigt;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  "screening": een procedure in het kader waarvan buitenlandse directe investeringen kunnen worden beoordeeld, onderzocht, toegestaan, aan voorwaarden onderworpen, verboden of afgewikkeld;

(3)  "screening": een procedure in het kader waarvan buitenlandse directe investeringen kunnen worden beoordeeld, onderzocht, toegestaan, aan voorwaarden onderworpen, verboden of afgewikkeld, waarvan de voltooiingstermijn ingaat zodra alle vereiste gegevens voor de start van een screening zijn ontvangen door de bevoegde autoriteiten;

Motivering

Er moeten maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat buitenlandse investeerders geen onvolledige informatie toezenden louter om ervoor te zorgen dat de klok voor de screeningtermijn begint te lopen. Daarom moet de screeningtermijn pas beginnen te lopen wanneer alle voor de opstelling van een volledig dossier vereiste informatie is ingediend.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Lidstaten kunnen mechanismen voor de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde handhaven, wijzigen of vaststellen onder de voorwaarden van en in overeenstemming met deze verordening.

1.  Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening kunnen de lidstaten mechanismen voor de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde handhaven, wijzigen, aanscherpen of vaststellen.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie kan buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten of programma's van Uniebelang screenen om redenen van veiligheid of openbare orde.

2.  De Commissie screent buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten of programma's van Uniebelang om redenen van veiligheid of openbare orde.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Projecten en programma's van Uniebelang omvatten met name de projecten en programma's waarmee een aanzienlijk bedrag of aandeel van financiering door de EU gemoeid is, alsmede die welke vallen onder Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, kritieke technologieën of kritieke grondstoffen. In bijlage 1 is een indicatieve lijst van projecten of programma's van Uniebelang opgenomen.

3.  Projecten en programma's van Uniebelang omvatten met name de projecten en programma's waarmee financiering door de EU gemoeid is, alsmede die welke vallen onder Uniewetgeving met betrekking tot kritieke en strategische infrastructuur en technologieën, inclusief sleuteltechnologieën, en kritieke grondstoffen die essentieel zijn voor de veiligheid of de handhaving van de openbare orde. In de bijlage bij deze verordening is een niet-uitputtende lijst van projecten of programma's van Uniebelang opgenomen. De Commissie wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot herziening van deze verordening door bijwerking van de lijst in de bijlage.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Factoren die bij de screening in aanmerking kunnen worden genomen

Factoren die bij de screening in aanmerking worden genomen

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de lidstaten en de Commissie een buitenlandse directe investering screenen om redenen van veiligheid of openbare orde kunnen zij rekening houden met de gevolgen voor onder meer:

1.  Wanneer de lidstaten en de Commissie een buitenlandse directe investering screenen om redenen van veiligheid of openbare orde kunnen zij rekening houden met de gevolgen voor onder meer:

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  kritieke infrastructuur, met inbegrip van energie-, vervoers-, communicatie-, gegevensopslag-, ruimte- of financiële infrastructuur en gevoelige installaties;

(a)  kritieke en strategische infrastructuur, zowel fysieke als virtuele, met inbegrip van onder andere energie- en waterdistributie, vervoersnetwerken, havens, spoorwegen, luchthavens en scheepswerven, vervoersdiensten, communicatie en media, ruimtevaart en ruimte-infrastructuur, faciliteiten voor gegevensopslag, grootschalige gegevensanalyse, verkiezingsinfrastructuur, infrastructuur voor financiële diensten en gevoelige installaties;

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  kritieke technologieën, met inbegrip van kunstmatige intelligentie, robotica, halfgeleiders, technologieën met toepassingen die mogelijk voor tweeërlei gebruik geschikt zijn, cyberbeveiliging en nucleaire of ruimtevaarttechnologie;

(b)  kritieke en strategische technologieën, met inbegrip van onder andere kunstmatige intelligentie, robotica, kwantumtechnologie, nano-, bio- en medische technologieën, informatie- en communicatietechnologieën (ICT), elektronische chips, halfgeleiders, energieopslag, producten voor tweeërlei gebruik, defensie, cyberveiligheid en cybertechnologieën, de automobielsector, spoorwegen, ruimtevaart- of nucleaire technologieën en voorzieningen voor onderzoek en ontwikkeling;

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  de voorzieningszekerheid van kritieke grondstoffen; of

(c)  de strategische autonomie van de Unie, de voorzieningsveiligheid en -zekerheid van kritieke grondstoffen, met inbegrip van onder andere grondstoffen, zeldzame aardmetalen, landbouwproducten, landbouwgrond en agrovoedingsmiddelen; of

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  de toegang tot gevoelige informatie of de mogelijkheid om deze te beheren.

(d)  de toegang tot gevoelige informatie of de persoonsgegevens van burgers van de Unie, met inbegrip van onder andere persoonsgegevens betreffende de gezondheid, en de mogelijkheid om grootschalige gegevens of gevoelige informatie te beheren,

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  de pluriformiteit en de onafhankelijkheid van de media, diensten van algemeen belang en diensten van algemeen economisch belang, culturele diensten, met inbegrip van audiovisuele diensten, alsmede sportvoorzieningen en weddiensten, en cultureel erfgoed.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij hun beoordeling of een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde kunnen de lidstaten en de Commissie in aanmerking nemen of een buitenlandse investeerder onder zeggenschap staat van de overheid van een derde land, onder meer via aanzienlijke financiering.

2.   Bij hun beoordeling of een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde nemen de lidstaten en de Commissie met name in aanmerking:

 

(a)  of er een risico bestaat van een verstoring, defect, verlies of vernietiging van de voorziening die gevolgen kan hebben voor een lidstaat of de Unie;

 

(b)  of een buitenlandse investeerder direct of indirect onder zeggenschap staat van de overheid, overheidsinstanties of strijdkrachten van een derde land en/of door de overheid gestuurde uitgaande projecten of programma's en investeringen onder zeggenschap van een buitenlandse overheid uitvoert, voor strategische industriële doelstellingen, om sleuteltechnologieën of kennis te verwerven of over te dragen of ter ondersteuning van strategische nationale belangen, onder meer via de eigendomsstructuur of via aanzienlijke financiering, die de vorm kan aannemen van subsidies, uitgebreide kredietverstrekking en leningen van de overheid van een derde land of een financiële instelling die in handen van de overheid is en/of gekenmerkt wordt door een politieke aanwezigheid in de besluitvormingscentra ervan;

 

(c)  of een investeerder reeds betrokken is bij investeringsprojecten die de veiligheid of de openbare orde van een lidstaat bedreigen.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Voor de toepassing van lid 2 kunnen de lidstaten en de Commissie ook rekening houden met onder meer:

 

(a)  de context en de omstandigheden waarin de investering wordt of is gedaan, inclusief de vraag of de sector door het land van herkomst van de investeerder wordt beschouwd als een strategische sector;

 

(b)  de vraag of er een ernstig en legitiem risico bestaat dat de buitenlandse investeerder zich bezighoudt met illegale of criminele activiteiten, zoals witwassen van geld, verduistering van middelen, corruptie, financiering van terrorisme, georganiseerde criminaliteit of inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten of schendingen van de internationale instrumenten op het gebied van de mensenrechten en essentiële IAO-arbeidsnormen;

 

(c)  de vraag of de statuten van de onderneming waarin wordt geïnvesteerd, clausules bevatten betreffende eigendomsoverdracht;

 

(d)  de vraag of de investering kan leiden tot een monopoliestructuur of een versterking hiervan, of tot de zeggenschap over een waardeketen, bijvoorbeeld aan de hand van de mededeling van de lijst met alle door de Commissie geanalyseerde fusies waarbij een onderneming van een derde land betrokken is en de lijst van alle door de nationale mededingingsautoriteiten geanalyseerde fusies waarbij diezelfde onderneming betrokken is;

 

(e)  de vraag of de markt in het land van herkomst van de buitenlandse investeerder open, ingeperkt of gesloten is en of er sprake is van wederkerigheid en een gelijk speelveld;

 

(f)  de eerdere betrekkingen tussen de Commissie of de lidstaten en de buitenlandse investeerder;

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de beste beschikbare gegevens, die juist, volledig en betrouwbaar zijn.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten kunnen de nodige maatregelen handhaven, wijzigen of vaststellen om de ontwijking van de screeningmechanismen en -besluiten te voorkomen.

De lidstaten zorgen voor de handhaving, wijziging, aanscherping of vaststelling van de nodige maatregelen om ontwijking van de screeningmechanismen en -besluiten te identificeren en te voorkomen, inclusief in gevallen waar de eigendomsstructuur of andere belangrijke kenmerken van de investeerder ingrijpend zijn veranderd. De lidstaten stellen de Commissie op de hoogte van elke maatregel ter voorkoming van ontwijking die zij nemen.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten stellen termijnen voor de uitvaardiging van screeningbesluiten vast. Deze termijnen zijn van die aard dat de lidstaten de mogelijkheid hebben om rekening te houden met de in artikel 8 bedoelde opmerkingen van lidstaten en met het in de artikelen 8 en 9 bedoelde advies van de Commissie.

2.  De lidstaten stellen termijnen voor de uitvaardiging van screeningbesluiten vast en maken deze termijnen openbaar. Deze termijnen zijn van die aard dat de lidstaten de mogelijkheid hebben om rekening te houden met de in artikel 8 bedoelde opmerkingen van lidstaten en met het in de artikelen 8 en 9 bedoelde advies van de Commissie.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De lidstaten kunnen toestaan dat marktdeelnemers, maatschappelijke organisaties of sociale partners, bijvoorbeeld vakbonden, de autoriteiten van de lidstaten verzoeken de activering van de screening te overwegen, zonder afbreuk te doen aan systemen van de lidstaten die meer betrokkenheid bij de procedure mogelijk maken.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Vertrouwelijke informatie, met inbegrip van commercieel gevoelige informatie, die door de betrokken buitenlandse investeerders en de betrokken onderneming wordt verstrekt, moet worden beschermd.

3.  De lidstaten en de Commissie garanderen het hoogste niveau van bescherming voor alle vertrouwelijke informatie die door een betrokken buitenlandse investeerder of onderneming van de Unie wordt verstrekt tijdens de uitvoering van de screeningprocedures overeenkomstig Besluiten (EU, Euratom) 2015/443 en 2015/444 van de Commissie.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De betrokken buitenlandse investeerders en ondernemingen hebben de mogelijkheid om tegen een screeningbesluit van de nationale autoriteiten in beroep te gaan.

4.  De betrokken buitenlandse investeerders en ondernemingen van de Unie hebben de mogelijkheid om bij de autoriteiten en gerechtelijke instanties van de lidstaten tegen een screeningbesluit van de nationale autoriteiten in beroep te gaan, overeenkomstig het nationale recht.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Lidstaten die over screeningmechanismen beschikken, dienen bij de Commissie een jaarlijks verslag in over de toepassing van hun screeningmechanismen. Voor iedere verslagperiode omvat het verslag met name informatie over:

3.  Voor iedere verslagperiode dienen lidstaten die over screeningmechanismen beschikken, bij de Commissie bijkomende informatie in over de toepassing van hun screeningmechanismen, met name informatie over:

(a)  buitenlandse directe investeringen die aan screening zijn of worden onderworpen;

(a)  buitenlandse directe investeringen die aan screening zijn of worden onderworpen;

(b)  screeningbesluiten waarbij een buitenlandse directe investering werd verboden;

(b)  screeningbesluiten waarbij een buitenlandse directe investering werd verboden;

(c)  screeningbesluiten waarbij een buitenlandse directe investering aan voorwaarden of risicobeperkende maatregelen werd onderworpen, en

(c)  screeningbesluiten waarbij een buitenlandse directe investering aan voorwaarden of risicobeperkende maatregelen werd onderworpen;

(d)  de sector, de oorsprong en de waarde van de buitenlandse directe investering die aan screening is of wordt onderworpen.

(d)  de sector, de oorsprong en de waarde van de buitenlandse directe investering die aan screening is of wordt onderworpen;

 

(d bis)  screeningbesluiten met betrekking tot projecten en programma's van Uniebelang.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Ook lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken, dienen bij de Commissie een jaarlijks verslag in over buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied hebben plaatsgevonden, op basis van de informatie waarover zij beschikken.

2.  De lidstaten dienen bij de Commissie een jaarlijks verslag in over buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied, in hun exclusieve economische zone of binnen hun continentaal plat hebben plaatsgevonden, op basis van de beste beschikbare informatie, alsmede informatie over de stappen die zijn ondernomen om deze informatie te verkrijgen.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Op basis van onder meer de jaarlijkse verslagen die door alle lidstaten zijn ingediend en met behoorlijke inachtneming van het vertrouwelijke karakter van bepaalde informatie die in deze verslagen is opgenomen, stelt de een jaarlijks verslag op met een presentatie van de algemene investeringssituatie in de Unie, inclusief de uitvoering van deze verordening, dat zij indient bij het Europees Parlement. Dit verslag wordt openbaar gemaakt.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten geven de Commissie en de andere lidstaten binnen vijf werkdagen vanaf het begin van de screening kennis van alle buitenlandse investeringen die in het kader van hun screeningmechanismen aan screening worden onderworpen. In voorkomend geval streven de lidstaten die de screening uitvoeren ernaar in het kader van die kennisgeving aan te geven of zij van oordeel zijn dat de buitenlandse directe investering die aan screening wordt onderworpen, waarschijnlijk binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 valt.

1.  De lidstaten geven de Commissie en de lidstaten uiterlijk vijf werkdagen na het begin van de screening kennis van alle buitenlandse investeringen die in het kader van hun screeningmechanisme aan screening worden onderworpen. In voorkomend geval streeft de lidstaat die de screening uitvoert ernaar in het kader van die kennisgeving aan te geven of hij van oordeel is dat de buitenlandse directe investering die aan screening wordt onderworpen, waarschijnlijk binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 valt.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Een lidstaat kan de Commissie om advies of andere lidstaten om opmerkingen vragen met betrekking tot een buitenlandse directe investering die wordt gedaan op zijn grondgebied.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer een lidstaat van oordeel is dat een in een andere lidstaat geplande of voltooide buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in de eerstgenoemde lidstaat, kan deze opmerkingen indienen bij de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Deze opmerkingen worden tegelijkertijd naar de Commissie doorgestuurd.

2.  Wanneer een lidstaat van oordeel is dat een in een andere lidstaat geplande of voltooide buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in de eerstgenoemde lidstaat, kan deze opmerkingen indienen bij de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of reeds is voltooid. Deze opmerkingen van de lidstaat worden gelijktijdig doorgestuurd naar de Commissie, alsmede naar alle andere lidstaten.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in een of meer lidstaten, kan zij een advies richten tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. De Commissie kan een advies uitbrengen ongeacht of andere lidstaten opmerkingen hebben ingediend.

3.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in een of meer lidstaten, kan zij een advies richten tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. De Commissie kan een advies uitbrengen ongeacht of andere lidstaten opmerkingen hebben ingediend. De Commissie geeft dit advies tegelijkertijd door aan alle andere lidstaten.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Wanneer de Commissie of een lidstaat van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde kan deze de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, verzoeken de informatie te verstrekken die nodig is om de in lid 2 bedoelde opmerkingen in te dienen of het in lid 3 bedoelde advies uit te brengen.

4.  Wanneer een lidstaat geldige redenen heeft om aan te nemen dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor zijn veiligheid of openbare orde, kan deze een gemotiveerd verzoek richten aan de Commissie met de vraag om van de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, de informatie te krijgen die nodig is om de in lid 2 bedoelde opmerkingen in te dienen. De Commissie verzamelt alle verzoeken om informatie die zij ontvangt en stuurt deze onverwijld door naar de lidstaat waar de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Als dit gerechtvaardigd is, kan de Commissie ook, op eigen initiatief, alle informatie opvragen die nodig is om het in lid 3 bedoelde advies uit te brengen.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Opmerkingen zoals bedoeld in lid 2 en adviezen zoals bedoeld in lid 3 worden binnen een redelijke termijn en in geen geval later dan 25 werkdagen na ontvangst van de in lid 1 of 4 bedoelde informatie gericht tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Wanneer aan het advies van de Commissie opmerkingen van de lidstaten voorafgaan, beschikt de Commissie over 25 extra werkdagen om haar advies uit te brengen.

5.  Opmerkingen zoals bedoeld in lid 2 worden gericht aan de Commissie en de lidstaten en adviezen zoals bedoeld in lid 3 worden binnen een redelijke termijn en in geen geval later dan 25 werkdagen na ontvangst van de informatie gericht tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Wanneer aan het advies van de Commissie opmerkingen van de lidstaten voorafgaan, beschikt de Commissie over 25 extra werkdagen om haar advies uit te brengen.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, moeten naar behoren rekening houden met de in lid 2 bedoelde opmerkingen van de andere lidstaten en het in lid 3 bedoelde advies van de Commissie.

6.  De lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, moeten naar behoren rekening houden met de in lid 2 bedoelde opmerkingen van de andere lidstaten en het in lid 3 bedoelde advies van de Commissie, alsmede met de standpunten die zijn geformuleerd in het kader van de Coördinatiegroep voor de screening van investeringen die is opgericht overeenkomstig artikel 12 bis.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  Als minstens een derde van de lidstaten van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor zijn veiligheid of openbare orde, houdt de lidstaat waar de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, zoveel mogelijk rekening met hun opmerkingen en het advies van de Commissie en verstrekt hij een schriftelijke verklaring.

 

Indien deze opmerkingen of adviezen niet worden gevolgd, bevordert de Commissie de dialoog tussen de lidstaten die opmerkingen hebben geformuleerd en de lidstaat waar de buitenlandse directe investering gepland wordt of voltooid is.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De samenwerking tussen de lidstaten krachtens dit artikel vindt plaats via de in artikel 12 bedoelde contactpunten.

7.  De samenwerking tussen de lidstaten krachtens dit artikel vindt plaats via institutioneel verankerde contactpunten voor de screening van buitenlandse directe investeringen en de Coördinatiegroep voor de screening van investeringen die is opgericht overeenkomstig artikel 12 bis.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor projecten of programma's die om redenen van veiligheid of openbare orde van belang zijn voor de Unie, kan zij een advies richten tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid.

1.  Wanneer de Commissie of een of meer lidstaten van oordeel zijn dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor projecten of programma's die om redenen van veiligheid of openbare orde van belang zijn voor de Unie, richt de Commissie een advies tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Het advies van de Commissie wordt gelijktijdig toegezonden aan de andere lidstaten. Het wordt niet openbaar gemaakt.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Een lidstaat kan de Commissie om advies of andere lidstaten om opmerkingen vragen met betrekking tot een buitenlandse directe investering die wordt gedaan op zijn grondgebied.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  Wanneer een lidstaat van oordeel is dat een in een andere lidstaat geplande of voltooide buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor zijn veiligheid of openbare orde in het kader van de projecten of programma's van de Unie of voor de belangen van de Unie, kan deze opmerkingen indienen bij de lidstaat waar de buitenlandse directe investering gepland wordt of voltooid is. Deze opmerkingen worden gelijktijdig toegezonden aan de Commissie.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie kan de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, verzoeken de informatie te verstrekken die nodig is om het in lid 1 bedoelde advies uit te brengen.

2.  De Commissie kan de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, verzoeken de informatie te verstrekken die nodig is om het in lid 1 bedoelde advies uit te brengen; Bij de behandeling van deze informatie schenkt de Commissie de grootste aandacht aan de potentiële gevoeligheid ervan. De lidstaat, de buitenlandse investeerder en de ondernemer of onderneming waarin wordt geïnvesteerd, kunnen de Commissie alle relevante informatie verstrekken die zij noodzakelijk achten om een advies uit te brengen. Deze informatie is nauwkeurig, volledig en betrouwbaar en er wordt bij gestreefd naar het faciliteren van de vergelijkbaarheid van gegevens.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Binnen een redelijke termijn en in geen geval later dan 25 werkdagen na ontvangst van de krachtens lid 2 door de Commissie gevraagde informatie richt de Commissie haar advies tot de betrokken lidstaat. Wanneer een lidstaat beschikt over een screeningmechanisme zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, en de Commissie de informatie over de aan screening onderworpen buitenlandse directe investering overeenkomstig artikel 8, lid 1, heeft ontvangen, wordt het advies uiterlijk 25 werkdagen na ontvangst van die informatie uitgebracht. Wanneer extra informatie nodig is om een advies te kunnen uitbrengen, geldt de termijn van 25 dagen vanaf de ontvangst van de aanvullende informatie.

3.  Binnen een redelijke termijn en in geen geval later dan 25 werkdagen na ontvangst van de krachtens lid 2 door de Commissie gevraagde informatie richt de Commissie haar advies tot de betrokken lidstaat, om ervoor te zorgen dat noch de buitenlandse directe investering, noch de nationale screening schade lijden door onredelijke vertragingen.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Het advies van de Commissie wordt meegedeeld aan de andere lidstaten.

4.  Het advies van de Commissie wordt meegedeeld aan de andere lidstaten en aan het Europees Parlement.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, moeten zoveel mogelijk rekening houden met het advies van de Commissie en de Commissie uitleg verstrekken wanneer haar advies niet wordt opgevolgd.

5.  De lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, moeten zoveel mogelijk rekening houden met het in lid 1 genoemde advies van de Commissie of de in lid 1 ter (nieuw) genoemde opmerkingen van de lidstaten en aan de Commissie en de betrokken lidstaten schriftelijk uitleg verstrekken wanneer het advies van de Commissie of de opmerkingen van de lidstaten niet worden opgevolgd.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Als marktdeelnemers, maatschappelijke organisaties of sociale partners, bijvoorbeeld vakbonden, beschikken over relevante informatie en significante, naar behoren gemotiveerde bezwaren tegen een buitenlandse directe investering die waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor projecten of programma's van Uniebelang op grond van veiligheid en openbare orde, kunnen zij deze informatie verstrekken aan de Commissie. De Commissie kan naar behoren rekening houden met deze informatie bij de afgifte van een advies.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter.  Als minstens een derde van de lidstaten en de Commissie van oordeel zijn dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in deze lidstaten, houdt de lidstaat waar de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, zoveel mogelijk rekening met de opmerkingen van de andere lidstaten en het advies van de Commissie en verstrekt hij een schriftelijke verklaring.

 

Indien deze opmerkingen of adviezen niet worden gevolgd, bevordert de Commissie de dialoog tussen de lidstaten die opmerkingen hebben geformuleerd en de lidstaat waar de buitenlandse directe investering gepland wordt of voltooid is.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 quater.  Om te zorgen voor meer dialoog tussen de instellingen van de Unie en voor meer transparantie en verantwoordingsplicht, kan de bevoegde commissie van het Europees Parlement de Commissie verzoeken een advies uit te brengen over een buitenlandse directe investering die in een lidstaat gepland wordt of voltooid is en voor de commissie te verschijnen om alle kwesties te bespreken in verband met de toepassing van deze verordening, met name de toepassing van de bepalingen inzake de screening van investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten of programma's van Uniebelang overeenkomstig deze verordening. De Commissie stelt het Europees Parlement op de hoogte van haar actie als gevolg van deze verzoeken.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten waarborgen dat de overeenkomstig artikel 8, lid 4, en artikel 9, lid 2, door de Commissie en de andere lidstaten gevraagde informatie onverwijld aan de Commissie en de desbetreffende lidstaten ter beschikking wordt gesteld.

1.  De lidstaten waarborgen dat de overeenkomstig artikel 8, lid 4, en artikel 9, lid 2, door de Commissie en de andere lidstaten gevraagde informatie onverwijld aan de Commissie en de desbetreffende lidstaten ter beschikking wordt gesteld, met toepassing van de regels in artikel 345 VWEU. Deze informatie is nauwkeurig, volledig en betrouwbaar en er wordt bij gestreefd naar het faciliteren van de vergelijkbaarheid van gegevens.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de eigendomsstructuur van de buitenlandse investeerder en van de onderneming waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, inclusief informatie over de uiteindelijke meerderheidsaandeelhouder of -aandeelhouders;

(a)  de eigendomsstructuur, de participatie in het kapitaal en de aard van de buitenlandse directe investeerder, de eindinvesteerder en de onderneming waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, inclusief informatie over de uiteindelijke meerderheidsaandeelhouder of ‑aandeelhouders;

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  de financiering van de investering, op basis van de informatie waarover de lidstaten beschikken.

(e)  de financiering van de investering en de bron ervan, inclusief bewijs van de rechtmatigheid ervan, op basis van de beste informatie waarover de lidstaten beschikken.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten en de Commissie waarborgen de bescherming van bij de toepassing van deze verordening verzamelde vertrouwelijke informatie.

2.  De lidstaten en de Commissie waarborgen het hoogste beschermingsniveau en de strengste beschermingsnormen van bij de toepassing van deze verordening verzamelde vertrouwelijke informatie, naar behoren rekening houdend met gevoelige informatie en met naleving van Besluit (EU, Euratom) 2015/443 en Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de Commissie.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Contactpunten

Institutioneel verankerde contactpunten voor de screening van buitenlandse directe investeringen

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met het oog op de screening van buitenlandse directe investeringen duidt elke lidstaat een contactpunt voor de screening van buitenlandse directe investeringen aan. De Commissie en de andere lidstaten betrekken deze contactpunten voor de screening van buitenlandse directe investeringen bij alle kwesties die verband houden met de uitvoering van deze verordening.

1.  Met het oog op de screening van buitenlandse directe investeringen duidt elke lidstaat een institutioneel verankerde contactpunt voor de screening van buitenlandse directe investeringen aan. De Commissie en de andere lidstaten betrekken deze institutioneel verankerde contactpunten voor de screening van buitenlandse directe investeringen, die bevoegd zijn voor de screening van buitenlandse directe investeringen, bij alle kwesties die verband houden met de uitvoering van deze verordening en garanderen nauwe samenwerking tussen hen met betrekking tot deze kwesties, met name binnen de Coördinatiegroep voor de screening van investeringen.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De institutioneel verankerde contactpunten voor de screening van buitenlandse directe investeringen moeten een verbinding kunnen houden met andere bij nationale of EU-wetgeving opgerichte contactpunten met dezelfde doelstellingen, teneinde de ontwikkeling van netwerken te bevorderen.

Motivering

Richtlijn 2008/114/EG brengt bijvoorbeeld contactpunten tot stand die bevoegd zijn voor de bescherming van Europese kritieke infrastructuren. Verbindingen en feedback tussen deze contactpunten vereisen geen aanvullende middelen en zullen een betere uitwisseling van informatie faciliteren.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  De institutioneel verankerde contactpunten voor de screening van buitenlandse directe investeringen moeten voldoen aan eisen van hetzelfde niveau als de nationale systemen voor screening van investeringen, bijvoorbeeld met betrekking tot toegang tot de vereiste informatie, de coördinerende rol en handhaving van de strengste normen inzake de bescherming van vertrouwelijke en gevoelige informatie.

Motivering

De institutionele contactpunten moeten met name dezelfde verplichtingen naleven op het gebied van de beveiliging van gegevens.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 bis

 

Coördinatiegroep voor de screening van investeringen

 

1.  Er wordt een Coördinatiegroep voor de screening van investeringen opgericht, waarvan het voorzitterschap wordt bekleed door een vertegenwoordiger van de Commissie. Elke lidstaat wijst in deze groep een vertegenwoordiger aan.

 

2.  De Coördinatiegroep voor de screening van investeringen brengt vertegenwoordigers en deskundigen van de lidstaten en de Commissie samen, onder andere om beste praktijken uit te wisselen, tegemoet te komen aan de bezwaren van de lidstaten met betrekking tot het functioneren van hun screeningsystemen en elke kwestie te bespreken die in het toepassingsgebied van deze verordening valt.

 

3.  Lokale overheden, marktdeelnemers, institutionele en politieke belanghebbenden en autoriteiten, maatschappelijke organisaties, sociale partners, bijvoorbeeld vakbonden, EU‑agentschappen en agentschappen die verantwoordelijk zijn voor de bevordering van specifieke regio's of deskundigen op het gebied van economische informatie, alsmede vertegenwoordigers van de screeningsystemen van derde landen kunnen ook geregeld worden uitgenodigd om hun ervaringen te delen.

 

4.  De Commissie faciliteert de deelname van het Europees Parlement als waarnemer bij alle relevante vergaderingen.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 ter

 

Internationale samenwerking

 

De lidstaten en de Commissie bevorderen samenwerking, in handels- en investeringsovereenkomsten met derde landen en in internationale fora voor de toepassing van screeningprocedures.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening evalueert de Commissie de toepassing ervan en dient zij hierover een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad. De lidstaten worden hierbij betrokken en verstrekken de Commissie de nodige informatie voor de opstelling van dat verslag.

1.  Uiterlijk ... [drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] en vervolgens om de drie jaar dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in met een beoordeling van de werking en doeltreffendheid van deze verordening. De lidstaten worden hierbij nauw betrokken en verstrekken de Commissie de nodige informatie voor de opstelling van dat verslag.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer in het verslag wordt aanbevolen om de bepalingen van de verordening te wijzigen, kan het vergezeld gaan van een passend wetgevingsvoorstel.

2.  Wanneer in het verslag wordt aanbevolen om de bepalingen van deze verordening te wijzigen, kan het vergezeld gaan van een passend wetgevingsvoorstel. Indien de Commissie geen wijziging nodig acht, deelt zij het Europees Parlement en de Raad de redenen hiervoor mee.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 13 bis

 

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

 

2.  De in artikel 3, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van drie jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze verordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het verstrijken van de termijn van drie jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

 

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

 

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

 

6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie heeft medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Bijlage – streepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

– EFSI:

 

Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 – het Europees Fonds voor strategische investeringen en Verordening (EU) 2017/2396 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 en Verordening (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Bijlage – streepje 6 ter t/m 6 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

– SESAR – Gemeenschappelijk Europees luchtruim:

 

Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijk Europese luchtruim ("de kaderverordening").

 

– Gezamenlijke technologie-initiatieven van de Unie, met inbegrip van:

 

brandstofcellen en waterstof, luchtvaart en waterstof, het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen, elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap, bio-industrie, Shift2Rail.

 

– Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen:

 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010.

 

– Actieplan voor 5G in Europa.

 

– Europees Defensiefonds:

 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Oprichting van het Europees Defensiefonds (COM(2017)0295).

 

– Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie:

 

Verordening van het Europees Parlement en de Raad van ... tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU, Europees Defensiefonds: Besluit van de Europese Commissie inzake de financiering van de voorbereidende actie op het gebied van defensieonderzoek.

 

– Permanente gestructureerde samenwerking (PESCO):

 

Besluit (GBVB) 2017/2315 van de Raad van 11 december 2017 tot instelling van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) en tot opstelling van de lijst van deelnemende lidstaten.

 

– Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal:

 

Besluit (EU) 2017/955 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Beschikking 2008/376/EG inzake de vaststelling van het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal en inzake de technische meerjarenrichtsnoeren voor dat programma.


TOELICHTING

Alle landen van de G7 en de partnerlanden van de Unie beschikken al over een screeningmechanisme voor investeringen dat al verschillende keren werd versterkt. Dertien van de achtentwintig lidstaten hebben dit mechanisme al in hun systeem ingevoegd; de Europese Commissie stelt in haar tekst voor om deze wettelijke leemte op Europees niveau op te vullen om een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen tot stand te brengen. Uw rapporteur wil de Commissie feliciteren met de indiening van dit wetgevingsvoorstel en haar snelle optreden ter zake. Het gaat niet om een harmonisering noch om een nieuw mechanisme, maar om een kader: de benadering kan worden behouden, maar de tekst vereist een aantal verduidelijkingen op het gebied van de begrippen, van de factoren die tussenkomst rechtvaardigen en van zijn concrete toepassingsgebied.

I BEGRIPPEN

Het voorstel van de Commissie bevat talrijke begrippen die belangrijk zijn bij screeningmechanismen. De moeilijkheid ligt erin om deze te definiëren en tegelijkertijd ruimte te laten voor interpretatie zodat ze kunnen worden aangepast aan uiteenlopende situaties. Daarom zou het niet raadzaam zijn van deze begrippen nauw omschreven definities te maken, omdat anders het mechanisme niet voor ieder geval toepasbaar is en onderworpen is aan te veel beperkingen.

1.  Investeringen

De definitie van investeringen wordt door de Commissie vermeld door de duurzame en rechtstreekse betrekkingen te benadrukken tussen de investeerder en de onderneming of de ondernemer voor wie de fondsen bestemd zijn. De begrippen economische band en duurzaamheid zijn vooral in de strategische sectoren zeer belangrijk.

Investeerders – natuurlijke of rechtspersonen – worden als buitenlands beschouwd wanneer zij ook direct of indirect onderworpen zijn aan de uiteindelijke zeggenschap van niet‑Europese entiteiten of staten.

2.  Zeggenschap

Uw rapporteur ondersteunt de stelling van de Commissie dat de drempels hier niet doeltreffend zijn en gemakkelijk kunnen worden omzeild. Alle investeringen kunnen eventueel worden opgenomen in het voorstel van de Commissie. Er moet hoofdzakelijk rekening worden gehouden met de uiteindelijke investeerder.

Zeggenschap in een onderneming kan onder verschillende vormen bestaan (verwerving, overeenkomst met aandeelhouders, bestuursrechten, keuze van de bestuurders, doelgerichtheid van de aandeelhoudersvergadering, fondsen voor actievoerders) ongeacht de activa die in handen zijn van de investeerder zelfs als het om portefeuille-investeringen gaat (portfolio).

3.  Veiligheid en openbare orde

Het begrip "veiligheid en openbare orde" is in overeenstemming met de in de GATS/WTO gebruikte termen en maakt het mogelijk om de uitzonderingen met betrekking tot onze internationale verbintenissen uitvoerig te beschrijven en laat de lidstaten toe de investeringen te beperken in geval van bedreiging van de openbare orde en veiligheid. Dit moet dus een begrip blijven en niet worden ondergebracht in een precieze omschrijving, zodat het dynamisch kan blijven naargelang de specifieke kenmerken van de lidstaten. Er moet duidelijk op worden gewezen dat de defensiesector uitgesloten blijft of dat voor deze sector in ieder geval uitzonderingen gelden uit hoofde van artikel 346 VWEU.

4.  Gevoelig en/of strategisch

Hetzelfde geldt voor het aspect van het gevoelige of strategische karakter van een sector, onderneming of bedrijfstak. De gevoeligheid van een onderneming vloeit voort uit haar eigendommen, diensten, technologieën of deskundigheid die verband houden met zwaarwegende belangen van een staat inzake veiligheid en openbare orde.

Het strategische karakter is potentieel afkomstig van haar rol binnen een waardeketen. Uw rapporteur is van mening dat er in de door de Commissie voorgestelde lijst nauwkeurigere aanwijzingen moeten worden gegeven. De infrastructuren vereisen een bijzondere waakzaamheid, gevoelige technologieën moeten worden toegevoegd alsook specificaties over de veiligheid van de levering van en toegang tot gevoelige informatie. De lijst moet open en niet-uitputtend blijven.

5.  Verband tussen de buitenlandse investering en veiligheid en openbare orde

Wat het verband tussen de investering en de veiligheid en openbare orde betreft, moet niet enkel de controle door de overheid van een derde land in beschouwing worden genomen, maar moet ook rekening worden gehouden met omgevingsfactoren, alsook met de omstandigheden waaronder de investering plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, met inbegrip van de mate van openstelling van de sector in het land van oorsprong van de buitenlandse investeerder. Hoewel het hier niet gaat om criteria voor screening, zijn het elementen die de ondersteuning van de besluitvorming vergemakkelijken.

II INHOUD VAN HET VOORSTEL

Het voorgestelde mechanisme vervangt de beslissingsbevoegdheid van de lidstaten betreffende de investeringen op hun grondgebied niet. Het is vooral gericht op de totstandbrenging van een mechanisme voor informatie-uitwisseling op Europees niveau.

De kracht van de Europese Unie op andere vlakken ligt in de kwaliteit van de verzamelde informatie. De contacten tussen de lidstaten en de investeerders zullen regelmatiger plaatsvinden en door deze transparantie kan zich een vertrouwensband ontwikkelen.

De lidstaat is altijd soeverein wat betreft de investeringen die op zijn grondgebied plaatsvinden, en kan zo naar eigen goeddunken de informatie, inlichtingen, vragen of analyses van lidstaten en/of de Europese Commissie gebruiken om soeverein zijn beslissing te nemen om de investering goed te keuren, te verbieden of vooral aan te passen door tussentijdse of begeleidende maatregelen.

Het spreekt vanzelf dat bepaalde informatie die door een onderneming of investeerder en een lidstaat wordt uitgewisseld zeer vertrouwelijk kan zijn en het moet dus goed worden aangegeven dat de lidstaten en de Commissie het hoogst mogelijke niveau van gegevensbescherming moeten garanderen.

De meest gebruikelijke regel is een voorafgaande toepassing (ex ante), waarbij de controle wordt uitgevoerd voordat de investering is voltooid. Dat draagt bij tot de voorspelbaarheid voor de onderneming, die de nationale autoriteiten wil raadplegen alvorens te investeren, maar ook voor de staat, die de gevolgen ervan kan voorzien.

Hiertoe kan het nuttig zijn om in bepaalde staten achteraf (ex post) of ambtshalve een controle van de investering te voorzien voor een doeltreffendere screening, zoals in Duitsland. Met name wanneer men de intentie heeft om de screening te ontwijken.

We zien dat in een systeem voor de uitwisseling van gegevens, de nadruk ligt op de kwaliteit en de snelheid van de informatie. Via een screeningmechanisme kan men ten volle aan deze doelstelling voldoen.

Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat lidstaten niet over dit mechanisme beschikken en in het kader van het voorstel niet worden verplicht dit te ontwikkelen. Toch moet informatie-uitwisseling in het systeem worden bevorderd, en de beschikking over een dergelijk mechanisme kan als een toegevoegde waarde worden beschouwd.

Uw rapporteur is van mening dat een contactpunt dat niet passend institutioneel verankerd is, niet zal volstaan om te voldoen aan de doelstellingen die een goede werking van dit mechanisme voor gegevensuitwisseling op Europees niveau moeten garanderen. Een contactpunt zou bijvoorbeeld zijn werkzaamheden doeltreffend moeten kunnen coördineren met andere contactpunten. Daarom zou het voor een staat die niet over een screeningmechanisme beschikt mogelijk moeten zijn om aan de Commissie of aan andere lidstaten een advies te vragen en tegelijkertijd de vertrouwelijkheid van de gegevens te vrijwaren.

De ontwikkeling van dit nieuwe mechanisme schept verwachtingen. Volgens uw rapporteur moet het mechanisme goed worden opgevolgd en verbeterd met het oog op de herziening van de verordening drie jaar na de inwerkingtreding ervan.

Er moet worden voorzien in de mogelijkheid om bij nationale autoriteiten of rechtbanken een gerechtelijke procedure te starten tegen screeningbesluiten, met inachtneming van de rechtsorde van de lidstaat.

III DE ROL VAN DE INSTELLINGEN

Raad

De lidstaten vormen de kern van dit mechanisme. De door de Europese Commissie opgerichte coördinatiegroep voor de screening van buitenlandse directe investeringen zal aantreden nog vóór de ontwerpverordening definitief wordt geratificeerd. Uw rapporteur is van mening dat de werking en de rol van de commissie nauwkeuriger moet worden omschreven. Het optreden van het Europees Parlement als waarnemer zou een meerwaarde zijn.

Uw rapporteur wil de lidstaten aanmoedigen om beste praktijken uit te wisselen en zo te streven naar de ontwikkeling van doeltreffende mechanismen in de lidstaten.

Europese Commissie

De Europese Commissie zou geen beslissingsbevoegdheid maar wel een controlerende bevoegdheid hebben door op te treden als verbindende schakel voor gegevensoverdracht. Volgens uw rapporteur bedeelt de ontwerpverordening haar een evenwichtige rol toe. Twee zaken moeten echter worden verduidelijkt: de inhoud en de waarde van het advies van de Commissie over bepaalde investeringen.

De adviezen van de Commissie moeten verdergaan dan de investering en een reële meerwaarde opleveren door rekening te houden met de invloed van een derde land, met name door middel van overheidssubsidies of door, ter informatie, het niveau van openheid van het land van oorsprong van de onderneming die wenst te investeren, vast te stellen.

Gezien het strategische belang van bepaalde investeringen, ontbreekt er in de ontwerpverordening van de Commissie ook een scenario. Wanneer bezwaren worden geformuleerd inzake een investering door de Europese Commissie en door minstens een derde van de lidstaten, dan moeten deze laatsten het samen met de lidstaat waar de investering plaatsvindt, samenwerken voor het vinden van een alternatieve oplossing.

De in bijlage op niet‑uitputtende manier vermelde Europese projecten kunnen zich volledig legitiem laten begeleiden door de Europese Commissie die al een belangrijke rol speelt bij hun organisatie, financiering en opvolging. Er moet dus rekening worden gehouden met de uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie voor de Commissie om de niet‑limitatieve lijst van projecten en programma’s bij te werken.

Europees Parlement

De door de lidstaten opgestelde jaarlijkse verslagen over de toepassing van hun nationale mechanisme of over de stand van zaken betreffende buitenlandse investeringen als ze niet over een mechanisme beschikken, moeten voor commentaar worden overgelegd aan de Europese Commissie waardoor zij ook de mogelijkheid heeft om voorstellen te doen. Zowel om de lidstaten te helpen bij het tot stand brengen van een mechanisme als bij de herziening van het genoemde Europese mechanisme.

De Europese parlementsleden moet ervoor zorgen dat de belangen van de Unie worden gewaarborgd. Er moet worden overwogen om een regel vast te stellen zodat het Europees Parlement een advies van de Europese Commissie kan eisen inzake een buitenlandse investering. Gezien het vertrouwelijke karakter van een dergelijk advies krijgt het Parlement uitsluitend een bevestiging van de Commissie dat een advies is uitgebracht.


ADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie (25.4.2018)

aan de Commissie internationale handel

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Rapporteur voor advies: Reinhard Bütikofer

BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur ondersteunt de algehele doelstellingen en de voornaamste aspecten van het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een kader voor de screening door de lidstaten en de Commissie van directe buitenlandse investeringen in de EU uit derde landen. Directe buitenlandse investeringen bieden vaak kansen voor de economie van de EU. Het kan echter ook gebeuren dat het toestaan van bepaalde investeringen risico's met zich meebrengt voor de veiligheid en de openbare orde van de Unie en haar lidstaten.

Als het gaat om buitenlandse investeringen spreekt de EU nog lang niet met één stem. Daarom vormt, waar mogelijk, het stroomlijnen van de convergentie een belangrijke eerste stap op weg naar het formuleren van krachtige en complementaire beleidspunten op EU‑niveau. De EU kan hierdoor een gemeenschappelijk antwoord geven op het snel veranderende en almaar complexer worden investeringslandschap. Tegelijk kan ze dan gelijke tred houden met andere mondiale handels- en investeringspartners die reeds werken met screeningmechanismen voor directe buitenlandse investeringen.

oHet opzetten van een volledig functionerend coördinatiekader voor de hele EU is echter een kwestie van lange adem. Lidstaten hebben momenteel verschillende benaderingen en sommige beschikken in het geheel niet over een screeningmechanisme. De rapporteur is het er daarom mee eens dat het invoeren van een dergelijk screeningmechanisme door de lidstaten vrijwillig moet blijven, zoals ook voorgesteld door de Commissie. Anderzijds moeten landen die wel een screening verrichten, nauwer kunnen samenwerken. Daarnaast gelooft uw rapporteur dat er behoefte is aan stroomlijning van de informatieprocessen en dat tegelijkertijd de administratieve belasting voor alle lidstaten moet worden teruggebracht.

De amendementen en het voorstel tot verduidelijking omvatten het volgende:

•  verduidelijking van de definitie van buitenlandse investeerder met betrekking tot eigendom en feitelijke zeggenschap, aangezien de locatie van een onderneming niet zonder meer de feitelijke herkomst van de investering aangeeft;

•  uitbreiding, overeenkomstig het voor de OESO-landen gevestigde screeningkader, van de niet-uitputtende lijst van gebieden van kritieke technologieën, infrastructuur en sectoren die in overweging moeten worden genomen en waarop potentiële buitenlandse investeringen een effect kunnen hebben in de zin van veiligheid of openbare orde;

•  de mogelijkheid om de zorgen dat de screeningmechanismen van de lidstaten en de Commissie worden geactiveerd door vakbonden, naar analogie met het huidige systeem in de Verenigde Staten;

•  de mogelijkheid voor het Europees Parlement om de activering van het samenwerkingsmechanisme voor projecten en programma's van Uniebelang aan te vragen;

•  zorgen dat de Commissie een screening verricht van relevante projecten en programma's van Uniebelang die worden gefinancierd uit hoofde van het huidige, maar ook toekomstige meerjarige financiële kaders;

•  beperking van mogelijk verkeerd gebruik of misbruik van een dergelijk kader door enerzijds te zorgen dat lidstaten een gemotiveerde uitleg moeten geven over hoe een vanuit een andere lidstaat geïnitieerde directe buitenlandse investering naar waarschijnlijkheid gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde, en anderzijds door de coördinerende functie van de Commissie te versterken;

•  de introductie van een Coördinatiegroep voor de screening van investeringen, waar lidstaten die beschikken over een screeningmechanisme informatie en opvattingen over de lopende screenings door lidstaten en de Commissie kunnen uitwisselen;

•  beperking van de belasting als gevolg van informatievereisten voor de lidstaten en vastlegging van de rapportagevereisten op eens in de drie jaar vanaf het moment dat de verordening twee jaar van kracht is.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  De Unie en de lidstaten hebben een open investeringsklimaat dat is vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en ingebed in de internationale verbintenissen van de Unie en haar lidstaten met betrekking tot buitenlandse directe investeringen.

(2)  De Unie en de lidstaten hebben een open investeringsklimaat dat is vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en ingebed in de internationale verbintenissen van de Unie en haar lidstaten met betrekking tot buitenlandse directe investeringen. Gezien dit open klimaat moet de Europese Unie in de betrekkingen met derde landen gelijke concurrentievoorwaarden bevorderen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  overwegende dat de screeningmechanismen die al bestaan in verscheidene lidstaten of in derde landen, nooit een belemmering vormen voor buitenlandse directe investeringen, mits zij bekend zijn, erop wordt geanticipeerd en de investeringen er niet overmatig door worden vertraagd,

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Het is belangrijk om rechtszekerheid te scheppen en de coördinatie en samenwerking binnen de EU te waarborgen door een kader vast te stellen voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie om redenen van veiligheid of openbare orde. Dit doet geen afbreuk aan de exclusieve verantwoordelijkheid van de lidstaten om de nationale veiligheid te handhaven.

(7)  Het is belangrijk om rechtszekerheid te scheppen en te streven naar samenwerking binnen de EU door een kader vast te stellen voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie om redenen van veiligheid of openbare orde wanneer er strategische belangen in het spel zijn, zoals sleuteltechnologieën, strategische activa en gevoelige gegevens. Dit doet geen afbreuk aan de exclusieve verantwoordelijkheid van de lidstaten om de nationale veiligheid en de openbare orde te handhaven.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Bij de evaluatie van het screeningmechanisme voor buitenlandse directe investeringen moet de werking van de interne markt worden gewaarborgd door middel van maatregelen ter voorkoming van neerwaartse concurrentie tussen ondernemingen en tussen lidstaten met betrekking tot belastingzaken en loon en voor het afdwingen van maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen die bij overnames garanderen de arbeidsplaatsen en behoorlijke lonen te handhaven.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Het kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen moet de lidstaten en de Commissie de middelen geven om risico's voor de veiligheid of de openbare orde op een alomvattende wijze aan te pakken en zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, en er tegelijkertijd voor zorgen dat de lidstaten over de nodige flexibiliteit blijven beschikken om – rekening houdend met hun individuele situatie en nationale omstandigheden – buitenlandse directe investeringen te screenen om redenen van veiligheid en openbare orde.

(8)  Het kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen moet de lidstaten en de Commissie de middelen geven om risico's voor de veiligheid of de openbare orde op een alomvattende wijze aan te pakken en zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden in de internationale handel, met volledige garantie van de prerogatieven van de lidstaten om – rekening houdend met hun individuele situatie en nationale omstandigheden – buitenlandse directe investeringen te screenen om redenen van veiligheid en openbare orde, waarbij rekening wordt gehouden met onder andere strategische belangen, sleuteltechnologieën, strategische activa en strategische en gevoelige gegevens. Het kader moet het ook voor de lidstaten zonder screeningmechanisme eenvoudiger maken een screeningmechanisme in te voeren.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Het kader moet betrekking hebben op een breed scala van investeringen waarmee duurzame en directe betrekkingen worden gevestigd of gehandhaafd tussen investeerders uit derde landen en ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen in de lidstaten.

(9)  Het kader moet betrekking hebben op investeringen waarmee duurzame en directe betrekkingen worden gevestigd of gehandhaafd tussen investeerders uit derde landen en ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen in de lidstaten voor zover deze betrekking hebben op de veiligheid en de openbare orde.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Wanneer de lidstaten en de Commissie moeten beoordelen of een buitenlandse directe investering gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde, moeten zij rekening kunnen houden met alle relevante factoren, inclusief de gevolgen voor kritieke infrastructuur, technologieën (inclusief sleuteltechnologieën) en grondstoffen die van essentieel belang zijn voor de veiligheid of de handhaving van de openbare orde en waarvan de verstoring, het verlies of de vernietiging aanzienlijke gevolgen zou hebben voor een lidstaat of de Unie. In dat verband moeten de lidstaten en de Commissie in aanmerking kunnen nemen of een buitenlandse investeerder direct of indirect onder zeggenschap staat (bv. via aanzienlijke financiering, inclusief subsidies) van de overheid van een derde land.

(12)  Wanneer de lidstaten en de Commissie moeten beoordelen of een buitenlandse directe investering gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde, moeten zij rekening kunnen houden met alle relevante factoren, inclusief de gevolgen voor kritieke infrastructuur, kritieke technologieën (inclusief sleuteltechnologieën) en grondstoffen of gevoelige gegevens die van essentieel belang zijn voor de veiligheid of de handhaving van de openbare orde en waarvan de verstoring, het verlies of de vernietiging aanzienlijke gevolgen zou hebben voor een lidstaat of de Unie. In dat verband moeten de lidstaten en de Commissie in aanmerking nemen of een buitenlandse investeerder eigendom is van, geëxploiteerd wordt door of op andere wijze direct of indirect onder zeggenschap staat van de overheid of overheidsinstanties van een derde land en/of een door de overheid ingegeven beleid van uitgaande buitenlandse directe investeringen volgt voor strategische industriële doelstellingen, ondersteund door aanzienlijke financiering en subsidies en uitgebreide kredietverstrekking door de overheid van een derde land of door een financiële instelling die in handen van de overheid is. Wanneer de Commissie een buitenlandse directe investering screent, kan zij ook de impact hiervan op specifieke belangrijke kennis en technologieën beoordelen, hetgeen van betekenis kan zijn voor de economische veiligheid op middellange en lange termijn.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Er moet een mechanisme tot stand worden gebracht dat onderlinge samenwerking en ondersteuning door de lidstaten mogelijk maakt wanneer een buitenlandse directe investering in een lidstaat gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde in andere lidstaten. Lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om opmerkingen in te dienen bij een lidstaat waarin de investering wordt gepland of is voltooid, ongeacht of de lidstaat die de opmerkingen indient of de lidstaat waarin de investering wordt gepland of is voltooid over een screeningmechanisme beschikt of een screening van de investering uitvoert. De opmerkingen van lidstaten moeten ook naar de Commissie worden doorgestuurd. Tevens moet de Commissie de mogelijkheid hebben om, in voorkomend geval, een advies te richten tot de lidstaat waarin de investering wordt gepland of is voltooid, ongeacht of deze lidstaat over een screeningmechanisme beschikt of een screening van de investering uitvoert en ongeacht of andere lidstaten opmerkingen hebben ingediend.

(14)  Er moet een mechanisme tot stand worden gebracht dat onderlinge samenwerking en ondersteuning, op transparante wijze, door de lidstaten die over een screeningmechanisme beschikken en de Commissie mogelijk maakt wanneer een buitenlandse directe investering in een lidstaat gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde in andere lidstaten. Lidstaten waarvan de veiligheid of openbare orde kan worden beïnvloed door een buitenlandse directe investering in een andere lidstaat, moeten de mogelijkheid hebben om opmerkingen in te dienen bij de Commissie. De Commissie moet vervolgens alle opmerkingen doorsturen naar de lidstaat waarin de investering wordt gepland en naar alle andere betrokken lidstaten. Tevens moet de Commissie de mogelijkheid hebben om, in voorkomend geval, een advies te richten tot de lidstaat waarin de investering wordt gepland. Op basis van de ontvangen opmerkingen kan de Commissie verzoeken de kwestie te bespreken in het kader van de coördinatiegroep voor de screening van investeringen.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Bovendien moet de Commissie de mogelijkheid hebben om buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten en programma's van Uniebelang te screenen om redenen van veiligheid of openbare orde. Zo zou de Commissie beschikken over een instrument ter bescherming van projecten en programma's die de Unie in haar geheel ten goede komen en een belangrijke bijdrage aan de economische groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen leveren. Hieronder vallen met name projecten en programma's waarmee een aanzienlijke financiering door de EU gemoeid is of die zijn vastgesteld bij Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, kritieke technologie of kritieke grondstoffen. Duidelijkheidshalve moet in een bijlage een indicatieve lijst worden opgenomen van projecten en programma's van Uniebelang in verband waarmee buitenlandse directe investeringen aan een screening door de Commissie kunnen worden onderworpen.

(15)  Bovendien moet de Commissie buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten en programma's van Uniebelang screenen om redenen van veiligheid of openbare orde. Zo zouden de Commissie en de lidstaten beschikken over een instrument ter bescherming van projecten en programma's die de Unie in haar geheel ten goede komen en een belangrijke bijdrage aan de economische groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen leveren. Hieronder vallen met name projecten en programma's waarmee een aanzienlijke financiering door de EU gemoeid is of die zijn vastgesteld bij Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, kritieke technologie of kritieke grondstoffen. Duidelijkheidshalve moet in een bijlage een lijst worden opgenomen van projecten en programma's van Uniebelang in verband waarmee buitenlandse directe investeringen aan een screening door de Commissie kunnen worden onderworpen.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor projecten of programma's die om redenen van veiligheid of openbare orde van belang zijn voor de Unie, moet zij de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke termijn een advies te richten tot de lidstaten waarin een dergelijke investering wordt gepland of voltooid. Gezien hun plicht tot loyale samenwerking uit hoofde van artikel 4, lid 3, TEU moeten de lidstaten zoveel mogelijk rekening houden met het advies en de Commissie uitleg verstrekken wanneer zij haar advies niet opvolgen. De Commissie moet ook de mogelijkheid hebben om bij die lidstaten de informatie op te vragen die zij voor haar screening van een dergelijke investering nodig heeft.

(16)  Wanneer de Commissie of meer dan één lidstaat van oordeel zijn dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor projecten of programma's die om redenen van veiligheid of openbare orde van belang zijn voor de Unie, moet de Commissie binnen een redelijke termijn een advies richten tot de lidstaten waarin een dergelijke investering wordt gepland of voltooid. Gezien hun plicht tot loyale samenwerking uit hoofde van artikel 4, lid 3, VEU moeten de lidstaten rekening houden met het advies en de Commissie uitleg verstrekken wanneer zij het niet eens zijn met dit advies. De Commissie moet ook de mogelijkheid hebben om bij die lidstaten de informatie op te vragen die zij voor haar screening van een dergelijke investering nodig heeft.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Met het oog op de bevordering van de samenwerking met andere lidstaten en de screening van buitenlandse directe investeringen door de Commissie moeten de lidstaten de Commissie tevens kennisgeven van hun screeningmechanismen en van alle wijzigingen van die mechanismen; daarnaast moeten zij regelmatig verslag uitbrengen over de toepassing van hun screeningmechanismen. Om dezelfde reden moeten ook lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken, verslag uitbrengen over de buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied hebben plaatsgevonden, op basis van de informatie waarover zij beschikken.

(17)  Met het oog op de bevordering van de samenwerking met andere lidstaten en de screening van buitenlandse directe investeringen door de Commissie moeten de lidstaten de Commissie tevens kennisgeven van hun screeningmechanismen en van alle wijzigingen van die mechanismen; daarnaast moeten zij regelmatig verslag uitbrengen over de toepassing van hun screeningmechanismen. Lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken, moeten echter jaarlijks verslag uitbrengen over de buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied hebben plaatsgevonden indien deze investeringen betrekking hebben op projecten en programma's van Uniebelang. De rapportageverplichtingen moeten gelden vanaf ... [twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening].

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Daarom is het ook belangrijk om te voorzien in een minimumhoeveelheid informatie en coördinatie met betrekking tot binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallende buitenlandse directe investeringen in alle lidstaten. Deze informatie moet op verzoek van de lidstaten of de Commissie worden verstrekt door de lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Onder relevante informatie vallen aspecten zoals de eigendomsstructuur van de buitenlandse investeerder alsook de financiering van de geplande of voltooide investering, inclusief – in voorkomend geval – informatie over subsidies van derde landen.

(18)  Daarom is het ook belangrijk om te voorzien in de uitwisseling van een minimumniveau van informatie-uitwisseling en coördinatie tussen de lidstaten met betrekking tot binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallende buitenlandse directe investeringen. De lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, moeten er alles aan doen deze informatie te verstrekken indien de Commissie of de Coördinatiegroep voor de screening van investeringen daarom verzoekt. Onder relevante informatie vallen aspecten zoals de eigendomsstructuur van de buitenlandse investeerder alsook de financiering van de geplande of voltooide investering, inclusief informatie over subsidies van derde landen.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  De communicatie en samenwerking op het niveau van de lidstaten en de Unie moeten worden versterkt door in elke lidstaat een contactpunt voor de screening van buitenlandse directe investeringen tot stand te brengen.

(19)  De communicatie en samenwerking op het niveau van de lidstaten en de Unie moeten worden versterkt door in elke lidstaat een contactpunt voor de screening van buitenlandse directe investeringen tot stand te brengen, alsook door een Coördinatiegroep voor de screening van investeringen in te stellen. Deze groep moet bestaan uit vertegenwoordigers van de lidstaten en worden voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie en kan dienen als platform voor de uitwisseling van opvattingen en gegevens, ter verbetering van samenwerking en coördinatie en tot onderlinge ondersteuning op het vlak van directe buitenlandse investeringen.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening moet de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag over de toepassing van deze verordening indienen. Wanneer het verslag een voorstel tot wijziging van de bepalingen van deze verordening omvat, kan het – in voorkomend geval – vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel.

(21)  Uiterlijk ... [vier jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] en daarna elke vijf jaar moet de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag over de toepassing van deze verordening indienen. Wanneer het verslag een voorstel tot wijziging van de bepalingen van deze verordening omvat, kan het – in voorkomend geval – vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  Om de projecten en programma's van Uniebelang in verband waarmee buitenlandse directe investeringen door de Commissie aan een screening kunnen worden onderworpen, te actualiseren, moet de bevoegdheid om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan de Commissie worden gedelegeerd met betrekking tot het bijwerken van de lijst met projecten en programma's van Uniebelang waarnaar wordt verwezen in artikel 3, lid 3, en die zijn opgesomd in bijlage 1. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen stroken met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven1 bis. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen, ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

 

_______________________

 

1 bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening strekt tot vaststelling van een kader voor de screening door de lidstaten en de Commissie van buitenlandse directe investeringen in de Unie om redenen van veiligheid of openbare orde.

Deze verordening strekt tot vaststelling van een kader voor de screening door de lidstaten van buitenlandse directe investeringen in de Unie om redenen van veiligheid of openbare orde en legt de rol van de Commissie bij deze screening vast.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  "buitenlandse investeerder": een natuurlijke persoon of een onderneming uit een derde land die voornemens is een buitenlandse directe investering te doen of deze heeft gedaan;

2.  "buitenlandse investeerder": een natuurlijke persoon of een onderneming die feitelijk onder zeggenschap staat of in handen is van onderdanen van een derde land en die voornemens is een buitenlandse directe investering te doen of deze heeft gedaan;

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  "onderneming uit een derde land": een naar het recht van een derde land opgerichte of anderszins georganiseerde onderneming.

6.  "onderneming uit een derde land": een naar het recht van een derde land opgerichte of anderszins georganiseerde onderneming of een onderneming die feitelijk onder zeggenschap staat of in handen is van onderdanen van een derde land.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Lidstaten kunnen mechanismen voor de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde handhaven, wijzigen of vaststellen onder de voorwaarden van en in overeenstemming met deze verordening.

1.  De lidstaten kunnen mechanismen voor de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van openbare orde of veiligheid handhaven, wijzigen of vaststellen onder de voorwaarden van en in overeenstemming met deze verordening.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie kan buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten of programma's van Uniebelang screenen om redenen van veiligheid of openbare orde.

2. De Commissie screent om redenen van veiligheid of openbare orde buitenlandse directe investeringen die worden beschouwd gevolgen te hebben voor projecten of programma's van Uniebelang.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Projecten en programma's van Uniebelang omvatten met name de projecten en programma's waarmee een aanzienlijk bedrag of aandeel van financiering door de EU gemoeid is, alsmede die welke vallen onder Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, kritieke technologieën of kritieke grondstoffen. In bijlage I is een indicatieve lijst van projecten of programma's van Uniebelang opgenomen.

3.  Projecten en programma's van Uniebelang omvatten met name die projecten en programma's waarmee een aanzienlijk bedrag of aandeel van financiering door de EU uit hoofde van het huidig of een toekomstig meerjarig financieel kader gemoeid is, alsmede die welke vallen onder Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, kritieke technologieën of kritieke grondstoffen. In bijlage I is de lijst van projecten of programma's van Uniebelang opgenomen.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde de lijst van projecten en programma's in bijlage I te wijzigen.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  De in artikelen 8 en 9 genoemde samenwerkingsmechanismen kunnen alleen worden geactiveerd na bericht van de lidstaten dat zij hun screeningmechanismen hebben geactiveerd. De samenwerkingsmechanismen kunnen in geen geval geactiveerd worden voor voltooide investeringen indien de lidstaten alleen geplande investeringen screenen. Uitsluitend in uitzonderlijke gevallen en indien de lidstaten en de Commissie redelijke gronden hebben om aan te nemen dat in artikel 10, lid 2, genoemde informatie gewijzigd is, en uitsluitend voor wat betreft investeringen die na de inwerkingtreding van deze verordening zijn voltooid, kan het samenwerkingsmechanisme worden geactiveerd voor voltooide investeringen. Wanneer het in artikel 9 genoemde samenwerkingsmechanisme wordt geactiveerd voor investeringen die plaatsvinden in lidstaten zonder screeningmechanisme, kunnen voltooide investeringen in het kader van de in artikel 12 bis genoemde Coördinatiegroep voor de screening van investeringen aan de orde worden gesteld.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de lidstaten en de Commissie een buitenlandse directe investering screenen om redenen van veiligheid of openbare orde kunnen zij rekening houden met de gevolgen voor onder meer:

Wanneer de lidstaten en de Commissie een buitenlandse directe investering screenen om redenen van veiligheid of openbare orde in één of meer lidstaten of om redenen van veiligheid of openbare orde met betrekking tot projecten of programma’s van Uniebelang, kunnen zij rekening houden met de gevolgen voor onder meer:

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  kritieke infrastructuur, met inbegrip van energie-, vervoers-, communicatie-, gegevensopslag-, ruimte- of financiële infrastructuur en gevoelige installaties;

–  kritieke en strategische infrastructuur, met inbegrip van energie-, water-, vervoers-, communicatie-, media-, gegevensopslag-, ruimte-, gezondheidszorg-, onderzoeks- of financiële infrastructuur alsook gevoelige installaties en veiligheids- en defensie-infrastructuur;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  kritieke technologieën, met inbegrip van kunstmatige intelligentie, robotica, halfgeleiders, technologieën met toepassingen die mogelijk voor tweeërlei gebruik geschikt zijn, cyberbeveiliging en nucleaire of ruimtevaarttechnologie;

–  kritieke en strategische technologieën, met inbegrip van kunstmatige intelligentie, robotica, halfgeleiders, geavanceerde materialen, nanotechnologieën, biotechnologieën, medische technologieën, technologieën met toepassingen die mogelijk voor tweeërlei gebruik geschikt zijn, cyberbeveiliging, en luchtvaart-, defensie- en nucleaire of ruimtevaarttechnologie;

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  de voorzieningszekerheid van kritieke grondstoffen; of

–  de voorzieningszekerheid van kritieke grondstoffen bestaande uit zeldzame en strategische materialen; of

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  de toegang tot gevoelige informatie of de mogelijkheid om deze te beheren.

–  de toegang tot gevoelige gegevens en informatie of de mogelijkheid om deze te beheren.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij hun beoordeling of een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde kunnen de lidstaten en de Commissie in aanmerking nemen of een buitenlandse investeerder onder zeggenschap staat van de overheid van een derde land, onder meer via aanzienlijke financiering.

Bij hun beoordeling of een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde nemen de lidstaten en de Commissie in aanmerking of een buitenlandse investeerder direct of indirect onder zeggenschap staat van de overheid of overheidsinstanties van een derde land en/of een door de overheid ingegeven beleid van uitgaande buitenlandse directe investeringen volgt voor strategische industriële doelstellingen, ondersteund door aanzienlijke financiering en subsidies en uitgebreide kredietverstrekking door de overheid van een derde land of door een financiële instelling die in handen van de overheid is. Wanneer de Commissie een buitenlandse directe investering screent, kan zij ook de impact hiervan op specifieke belangrijke kennis en technologieën beoordelen, hetgeen van betekenis kan zijn voor de economische veiligheid op middellange en lange termijn.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De screeningmechanismen van de lidstaten zijn transparant en maken geen onderscheid tussen derde landen. De lidstaten stellen met name de omstandigheden die de screening in gang zetten, de redenen voor screening en de geldende gedetailleerde procedurevoorschriften vast.

1.  De screeningmechanismen van de lidstaten zijn transparant en maken geen onderscheid tussen derde landen. De lidstaten stellen met name de omstandigheden die de screening in gang zetten, de redenen voor screening en de geldende gedetailleerde procedurevoorschriften betreffende de screening en screeningbesluiten vast.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten stellen termijnen voor de uitvaardiging van screeningbesluiten vast. Deze termijnen zijn van die aard dat de lidstaten de mogelijkheid hebben om rekening te houden met de in artikel 8 bedoelde opmerkingen van lidstaten en met het in de artikelen 8 en 9 bedoelde advies van de Commissie.

2.  De lidstaten stellen termijnen voor de uitvaardiging van screeningbesluiten vast en maken deze openbaar. Deze termijnen zijn van die aard dat de lidstaten de mogelijkheid hebben om rekening te houden met de in artikel 8 bedoelde opmerkingen van lidstaten en met het in de artikelen 8 en 9 bedoelde advies van de Commissie.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Vertrouwelijke informatie, met inbegrip van commercieel gevoelige informatie, die door de betrokken buitenlandse investeerders en de betrokken onderneming wordt verstrekt, moet worden beschermd.

3.  Vertrouwelijke informatie, met inbegrip van commercieel gevoelige informatie, die door de betrokken buitenlandse investeerders en de betrokken onderneming wordt verstrekt, moet terdege worden beschermd.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Kennisgeving van screeningmechanismen en jaarlijkse verslaglegging door de lidstaten

Kennisgeving van screeningmechanismen en verslaglegging door de lidstaten

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten geven de Commissie uiterlijk op [...] (30 days of the entry into force of this Regulation) kennis van hun bestaande screeningmechanismen. De lidstaten geven de Commissie uiterlijk 30 dagen na de inwerkingtreding van het screeningmechanisme kennis van de wijziging van een bestaand screeningmechanisme of de vaststelling van een nieuw screeningmechanisme.

1.  De lidstaten geven de Commissie uiterlijk op [...] (30 days of the entry into force of this Regulation) kennis van hun bestaande screeningmechanismen. De lidstaten geven de Commissie uiterlijk 30 dagen na de inwerkingtreding van het screeningmechanisme of de wijziging van het bestaande screeningmechanisme kennis van de wijziging van een bestaand screeningmechanisme of de vaststelling van een nieuw screeningmechanisme.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Lidstaten die over screeningmechanismen beschikken, dienen bij de Commissie een jaarlijks verslag in over de toepassing van hun screeningmechanismen. Voor iedere verslagperiode omvat het verslag met name informatie over:

2.  Uiterlijk ... [twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] en daarna elke twee jaar dienen lidstaten die over screeningmechanismen beschikken, bij de Commissie een verslag in over de toepassing van hun screeningmechanismen. Voor iedere verslagperiode omvat het verslag met name informatie over:

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  screeningbesluiten met betrekking tot projecten en programma's van Uniebelang;

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de sector, de oorsprong en de waarde van de buitenlandse directe investering die aan screening is of wordt onderworpen.

Schrappen

Motivering

Het is bedoeling om de administratieve lasten voor de lidstaten terug te dringen. Deze informatie wordt reeds verstrekt aan de Commissie (als bepaald in artikel 8, lid 1), die de gegevens dus kan verzamelen.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Ook lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken, dienen bij de Commissie een jaarlijks verslag in over buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied hebben plaatsgevonden, op basis van de informatie waarover zij beschikken.

3.  Uiterlijk ... [twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening], en daarna elk jaar dienen ook lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken, bij de Commissie een verslag in over buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied hebben plaatsgevonden, indien deze investeringen projecten en programma's van Uniebelang betreffen.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten geven de Commissie en de andere lidstaten binnen vijf werkdagen vanaf het begin van de screening kennis van alle buitenlandse investeringen die in het kader van hun screeningmechanismen aan screening worden onderworpen. In voorkomend geval streven de lidstaten die de screening uitvoeren ernaar in het kader van die kennisgeving aan te geven of zij van oordeel zijn dat de buitenlandse directe investering die aan screening wordt onderworpen, waarschijnlijk binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 valt.

1.  Een lidstaat geeft de Commissie en de andere lidstaten binnen vijf werkdagen vanaf het begin van de screening kennis van alle buitenlandse directe investeringen die in het kader van zijn screeningmechanisme aan screening worden onderworpen. In voorkomend geval streeft de lidstaat die de screening uitvoert ernaar in het kader van die kennisgeving aan te geven of hij van oordeel is dat de buitenlandse directe investering die aan screening wordt onderworpen, waarschijnlijk binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 valt.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer een lidstaat van oordeel is dat een in een andere lidstaat geplande of voltooide buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in de eerstgenoemde lidstaat, kan deze opmerkingen indienen bij de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Deze opmerkingen worden tegelijkertijd naar de Commissie doorgestuurd.

2.  Wanneer een lidstaat van oordeel is dat een in een andere lidstaat geplande of voltooide buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in de eerstgenoemde lidstaat, kan deze opmerkingen indienen bij de Commissie. De Commissie verzamelt alle ontvangen opmerkingen en brengt deze over aan de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, evenals aan alle andere lidstaten.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in een of meer lidstaten, kan zij een advies richten tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. De Commissie kan een advies uitbrengen ongeacht of andere lidstaten opmerkingen hebben ingediend.

3.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in een of meer lidstaten, kan zij een advies richten tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Dat advies wordt ook overgebracht aan alle andere lidstaten. De Commissie kan een advies uitbrengen ongeacht of andere lidstaten opmerkingen hebben ingediend.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Wanneer de Commissie of een lidstaat van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde kan deze de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, verzoeken de informatie te verstrekken die nodig is om de in lid 2 bedoelde opmerkingen in te dienen of het in lid 3 bedoelde advies uit te brengen.

4.  Wanneer een lidstaat van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde, kan deze een verzoek richten aan de Commissie tot het ontvangen van de door de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid verstrekte informatie die nodig is om de in lid 2 bedoelde opmerkingen in te dienen. De lidstaten beschikken over vijf werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop kennis is gegeven van de activering van een screeningmechanisme uit hoofde van lid 1, om bij de Commissie een verzoek tot informatie in te dienen. De Commissie verzamelt alle ontvangen informatieverzoeken en brengt deze onmiddellijk over aan de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, evenals aan de andere lidstaten. De Commissie kan de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, ook uit eigen beweging verzoeken om haar de informatie te verstrekken die nodig is om het in lid 3 bedoelde advies uit te brengen.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Opmerkingen zoals bedoeld in lid 2 en adviezen zoals bedoeld in lid 3 worden binnen een redelijke termijn en in geen geval later dan 25 werkdagen na ontvangst van de in lid 1 of 4 bedoelde informatie gericht tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Wanneer aan het advies van de Commissie opmerkingen van de lidstaten voorafgaan, beschikt de Commissie over 25 extra werkdagen om haar advies uit te brengen.

5.  Opmerkingen zoals bedoeld in lid 2 worden binnen een redelijke termijn en in geen geval later dan 20 werkdagen na ontvangst van de in lid 1 of 4 bedoelde informatie aan de Commissie verzonden. De Commissie brengt de ontvangen opmerkingen binnen vijf werkdagen over aan de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. De Commissie beschikt over 25 werkdagen om het in lid 3 bedoelde advies uit te brengen, en wanneer aan het advies van de Commissie opmerkingen van de lidstaten voorafgaan, beschikt de Commissie over 25 extra werkdagen om haar advies uit te brengen.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, moeten naar behoren rekening houden met de in lid 2 bedoelde opmerkingen van de andere lidstaten en het in lid 3 bedoelde advies van de Commissie.

6.  De lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland, moeten naar behoren rekening houden met de in lid 2 bedoelde opmerkingen van de andere lidstaten en het in lid 3 bedoelde advies van de Commissie, alsmede met de in artikel 12 bis genoemde opmerkingen die zijn opgetekend in het kader van de Coördinatiegroep voor de screening van investeringen.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De samenwerking tussen de lidstaten krachtens dit artikel vindt plaats via de in artikel 12 bedoelde contactpunten.

7.  Indien de Commissie hierom vraagt, vindt de samenwerking tussen de lidstaten krachtens dit artikel plaats via overleg binnen de in artikel 12 bis genoemde Coördinatiegroep voor de screening van investeringen.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Kader voor de screening door de Commissie

Samenwerkingsmechanisme voor de screening van projecten en programma's van Uniebelang

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor projecten of programma's die om redenen van veiligheid of openbare orde van belang zijn voor de Unie, kan zij een advies richten tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid.

1.  Wanneer de Commissie of meer dan één lidstaat terecht van oordeel zijn dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor projecten of programma's die om redenen van veiligheid of openbare orde in één of meer lidstaten van belang zijn voor de Unie, richt de Commissie een advies tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Het Europees Parlement kan om redenen van veiligheid of openbare orde verzoeken om activering van het samenwerkingsmechanisme voor projecten en programma's van Uniebelang. De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met het standpunt van het Europees Parlement en geeft tekst en uitleg in het geval zij hier geen rekening mee houdt.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  Indien een lidstaat van oordeel is dat een buitenlandse directe investering gevolgen kan hebben voor projecten of programma's van Uniebelang, kan deze de Commissie verzoeken een advies te richten tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie kan de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, verzoeken de informatie te verstrekken die nodig is om het in lid 1 bedoelde advies uit te brengen.

2.  De Commissie kan de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, verzoeken aanvullende informatie te verstrekken als bedoeld in artikel 10. Indien de Commissie om dergelijke informatie verzoekt, geeft zij ook uitleg over de manier waarop de veiligheid en de openbare orde in het geding zijn als gevolg van de geplande, overwogen of voltooide directe buitenlandse investering.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Binnen een redelijke termijn en in geen geval later dan 25 werkdagen na ontvangst van de krachtens lid 2 door de Commissie gevraagde informatie richt de Commissie haar advies tot de betrokken lidstaat. Wanneer een lidstaat beschikt over een screeningmechanisme zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, en de Commissie de informatie over de aan screening onderworpen buitenlandse directe investering overeenkomstig artikel 8, lid 1, heeft ontvangen, wordt het advies uiterlijk 25 werkdagen na ontvangst van die informatie uitgebracht. Wanneer extra informatie nodig is om een advies te kunnen uitbrengen, geldt de termijn van 25 dagen vanaf de ontvangst van de aanvullende informatie.

3.  Binnen een redelijke termijn, om te vermijden dat hetzij de buitenlandse directe investering, hetzij de nationale screening door onredelijke vertraging wordt gehinderd, en in geen geval later dan 25 werkdagen na ontvangst van de informatie die nodig is om een advies uit te brengen ingevolge lid 1, dient de Commissie haar advies bij de betrokken lidstaat in.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Het advies van de Commissie wordt meegedeeld aan de andere lidstaten.

4.  Het advies van de Commissie wordt meegedeeld aan de andere lidstaten. Wanneer de Commissie krachtens dit artikel een advies heeft uitgebracht, stelt zij het Europees Parlement daarvan in kennis in het kader van een gestructureerde dialoog over buitenlandse directe investeringen die gevolgen hebben voor de veiligheid en de openbare orde. Artikel 11, lid 2, moet ten volle in aanmerking worden genomen.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, moeten zoveel mogelijk rekening houden met het advies van de Commissie en de Commissie uitleg verstrekken wanneer haar advies niet wordt opgevolgd.

5.  De lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, moeten rekening houden met het advies van de Commissie en de Commissie schriftelijk uitleg verstrekken wanneer haar advies niet wordt opgevolgd. De Commissie brengt deze uitleg over aan de andere lidstaten, met volledige inachtneming van artikel 11, lid 2.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Informatieverplichtingen

Informatie-uitwisseling

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten waarborgen dat de overeenkomstig artikel 8, lid 4, en artikel 9, lid 2, door de Commissie en de andere lidstaten gevraagde informatie onverwijld aan de Commissie en de desbetreffende lidstaten ter beschikking wordt gesteld.

1.  De lidstaten waarborgen dat alle overeenkomstig artikel 8, lid 4, en artikel 9, lid 2, door de Commissie gevraagde informatie en alle door de Coördinatiegroep voor de screening van investeringen gevraagde informatie onverwijld ter beschikking wordt gesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de gevoeligheid van de informatie en de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie omvat met name het volgende:

2.  De in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie kan onder andere het volgende omvatten:

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de eigendomsstructuur van de buitenlandse investeerder en van de onderneming waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, inclusief informatie over de uiteindelijke meerderheidsaandeelhouder of -aandeelhouders;

a)  de eigendomsstructuur van de buitenlandse investeerder en van de onderneming waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, inclusief informatie over de uiteindelijke meerderheidsaandeelhouder of -aandeelhouders, het administratief beheer en de toezichthoudende organen;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de waarde van de buitenlandse directe investering;

b)  de waarde van de buitenlandse directe investering en een voorspelling van de gevolgen voor de sector;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  de financiering van de investering, op basis van de informatie waarover de lidstaten beschikken.

e)  de financiering van de investering en de rechtmatigheid van de bron ervan, op basis van de informatie waarover de lidstaten beschikken.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten en de Commissie waarborgen de bescherming van bij de toepassing van deze verordening verzamelde vertrouwelijke informatie.

2.  De lidstaten, het Europees Parlement en de Commissie waarborgen de volledige bescherming van bij de toepassing van deze verordening verzamelde vertrouwelijke informatie, met inbegrip van commercieel gevoelige informatie.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met het oog op de screening van buitenlandse directe investeringen duidt elke lidstaat een contactpunt voor de screening van buitenlandse directe investeringen aan. De Commissie en de andere lidstaten betrekken deze contactpunten voor de screening van buitenlandse directe investeringen bij alle kwesties die verband houden met de uitvoering van deze verordening.

Met het oog op de screening van buitenlandse directe investeringen duidt elke lidstaat, ongeacht of deze over een screeningmechanisme beschikt, een contactpunt voor de screening van buitenlandse directe investeringen aan. De Commissie en de andere lidstaten betrekken deze contactpunten voor de screening van buitenlandse directe investeringen en de Coördinatiegroep voor de screening van investeringen bij alle kwesties die verband houden met de uitvoering van deze verordening.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 bis

 

Coördinatiegroep voor de screening van investeringen

 

1.   Er wordt een coördinatiegroep voor de screening van investeringen ingesteld, waarvan het voorzitterschap door een vertegenwoordiger van de Commissie wordt bekleed. Elke lidstaat wijst voor deze groep een vertegenwoordiger/deskundige aan.

 

2.   De groep kan opvattingen en informatie uitwisselen over buitenlandse directe investeringen die een screening ondergaan in het kader van de screeningmechanismen van de lidstaten en waarvoor een samenwerkingsmechanisme is geactiveerd op grond van artikel 8 of artikel 9, alsook over de uitwisseling tussen de lidstaten van goede praktijken en ervaringen betreffende het screenen van buitenlandse directe investeringen.

 

3.  De groep kan ook alle kwesties bespreken die verband houden met de beleidsmaatregelen van de Unie inzake inkomende buitenlandse directe investeringen.

 

4.   Op verzoek van de lidstaten kan de Commissie investeringen op de agenda zetten die zijn gepland in lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken.

 

5.   De Commissie legt het Europees Parlement een jaarverslag voor over de activiteiten, onderzoeken en gegevensuitwisselingen van de Coördinatiegroep voor de screening van investeringen.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening evalueert de Commissie de toepassing ervan en dient zij hierover een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad. De lidstaten worden hierbij betrokken en verstrekken de Commissie de nodige informatie voor de opstelling van dat verslag.

1.  Uiterlijk ... [vier jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] en daarna elke vijf jaar evalueert de Commissie de toepassing ervan en dient zij hierover een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad. De lidstaten worden hierbij betrokken en verstrekken de Commissie de nodige informatie voor de opstelling van dat verslag.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 13 bis

 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

1.   De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel bepaalde voorwaarden.

 

2.   De in artikel 3, lid 3, onder a), bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een periode van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze verordening].

 

3.   Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 3 ter, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4.   Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

 

5.   Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

 

6.   Een overeenkomstig artikel 3, lid 3 ter, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement of de Raad binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  Gezamenlijke technologie-initiatieven van de Unie, met inbegrip van: brandstofcellen en waterstof, luchtvaart en luchtvervoer, het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen, elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap, bio-industrie, Shift2Rail, het gemeenschappelijk Europees luchtruim (Sesar);

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – streepje 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen: Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – streepje 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  Europees Fonds voor strategische investeringen:

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – streepje 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013;

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – streepje 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 en Verordening (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub;

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – streepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie;

 

a) Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie, en

 

b) Onderzoeksprogramma voor Europese Defensie/Europees Defensiefonds

 

-   Besluit van de Europese Commissie over de financiering van de voorbereidende actie inzake defensieonderzoek;

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Invoering van een kader voor het screenen van directe buitenlandse investeringen in de Europese Unie

Document- en procedurenummers

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

26.10.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ITRE

26.10.2017

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

18.1.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Reinhard Bütikofer

9.11.2017

Behandeling in de commissie

21.2.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

24.4.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

36

8

19

Bij de eindstemming aanwezige leden

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Rosa D’Amato

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

36

+

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

8

-

ALDE

Frederick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Rupert Mathews

EFDD

Jonathan Bullock

19

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Razvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken (22.3.2018)

aan de Commissie internationale handel

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Rapporteur voor advies: Geoffrey Van Orden

BEKNOPTE MOTIVERING

Buitenlandse directe investeringen zijn altijd al essentieel geweest voor de ontwikkeling van Europese naties en de Europese Unie. De economische en sociale ontwikkeling heeft het meest baat bij buitenlandse directe investeringen, maar ook de impact op de strategische en veiligheidsbelangen van de Unie en de lidstaten kan groot zijn. Recente ontwikkelingen met betrekking tot de Europese veiligheid en defensie, in november 2017 nog de ondertekening van PESCO, breiden de reikwijdte van de buitenlandse directe investeringsstromen uit. Dit proces moet zorgvuldig beheerd worden, met inachtneming van de vastgestelde streefdoelen, namelijk transparantie, verantwoordingsplicht en veiligheid in de manier waarop buitenlandse directe investeringen in de EU worden behandeld, om te verzekeren dat de bevoegdheden en rechten van de individuele lidstaten gerespecteerd worden zonder geleidelijk opgeslorpt te worden door de Commissie of andere EU-organen. De lidstaten moeten het definitieve recht behouden om buitenlandse directe investeringsstromen binnen hun grenzen goed te keuren of af te wijzen. Dat is vooral belangrijk gezien de verantwoordelijkheid die elke lidstaat draagt voor zijn eigen veiligheid en het feit dat het om commercieel gevoelige informatie en tijdgevoelige procedures kan gaan.

Het is dus cruciaal dat de lidstaten niet gedwongen worden om screeningmechanismen te blijven gebruiken of aan te nemen wanneer deze mechanismen niet voldoen aan hun belangen. Hoewel het voorstel van de Commissie beoogt de wil van de individuele lidstaten in dit verband te respecteren, is het cruciaal dat de "basisvereisten" die voor toekomstige screeningmechanismen gelden, geen gevolgen hebben voor de verschillende en unieke vereisten van de individuele lidstaten, vooral inzake veiligheid en strategische belangen, en dat bij het delen van gegevens en gevoelige informatie de lidstaten hun integriteit en veiligheid niet moeten overdragen aan een andere autoriteit. Verplichte elementen moeten dus vermeden worden.

Tot slot, met het komende vertrek van het Verenigd Koninkrijk – een hub voor buitenlandse investeerders die toegang tot de eengemaakte markt willen – uit de Europese Unie, is het ook nodig dat de screeningmechanismen deze buitenlandse directe investeringsstromen naar de EU via het VK in aanmerking nemen, alsook dat speciale regelingen gemaakt worden voor de toekomstige investeringen van het VK in de EU als een nieuwe bron voor buitenlandse directe investeringen.

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Buitenlandse directe investeringen dragen bij tot de groei van de Unie door het concurrentievermogen te versterken, werkgelegenheid en schaalvoordelen te scheppen, kapitaal, technologieën, innovatie en deskundigheid aan te brengen en nieuwe markten voor EU-uitvoer te ontsluiten. Zij ondersteunen de doelstellingen van het investeringsplan voor Europa van de Commissie en dragen bij tot andere EU-projecten en ‑programma's.

(1)  Buitenlandse directe investeringen dragen bij tot de groei van de Unie door het concurrentievermogen te versterken, groei te genereren en werkgelegenheid en schaalvoordelen te scheppen, kapitaal, technologieën, innovatie en deskundigheid aan te brengen en nieuwe markten voor EU-uitvoer te ontsluiten. Zij ondersteunen de doelstellingen van het investeringsplan voor Europa van de Commissie en dragen bij tot andere EU-projecten en ‑programma's.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  De Europese economie is een van de meest open economieën ter wereld en de groei evenals het concurrentievermogen van Europa rusten op dit open karakter en de handel. Europa leidt echter onder een gebrek aan wederkerigheid in de toegang tot de markten van haar handelspartners, hetgeen schade berokkent aan haar economie, haar industrie en haar ondernemingen.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Uit hoofde van hun verbintenissen in de Wereldgezondheidsorganisatie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de met derde landen gesloten handels- en investeringsovereenkomsten kunnen de Unie en de lidstaten onder bepaalde voorwaarden ten aanzien van buitenlandse directe investeringen beperkende maatregelen nemen om redenen van veiligheid of openbare orde.

(3)  Uit hoofde van hun verbintenissen in de Wereldgezondheidsorganisatie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de met derde landen gesloten handels- en investeringsovereenkomsten kunnen de Unie en de lidstaten onder bepaalde voorwaarden ten aanzien van buitenlandse directe investeringen beperkende maatregelen nemen om redenen van veiligheid, openbare orde, strategische belangen, de grondrechten of de bescherming van belangrijke technologieën.

 

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Diverse lidstaten hebben maatregelen genomen waarmee zij het kapitaalverkeer tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en derde landen kunnen beperken om redenen van overheidsbeleid of openbare veiligheid. Die maatregelen weerspiegelen de doelstellingen en bezorgdheid van de lidstaten met betrekking tot buitenlandse directe investeringen en leiden tot een aantal verschillen inzake toepassingsgebied en procedure. Andere lidstaten beschikken niet over dergelijke mechanismen.

(4)  Diverse lidstaten hebben maatregelen genomen waarmee zij het kapitaalverkeer tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en derde landen kunnen beperken om redenen van overheidsbeleid of openbare veiligheid. Die maatregelen weerspiegelen de doelstellingen en bezorgdheid van de lidstaten met betrekking tot buitenlandse directe investeringen en leiden tot een aantal verschillen inzake toepassingsgebied en procedure. Andere lidstaten beschikken niet over dergelijke mechanismen en zouden zich dan ook hiervan moeten voorzien.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Het is belangrijk om rechtszekerheid te scheppen en de coördinatie en samenwerking binnen de EU te waarborgen door een kader vast te stellen voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie om redenen van veiligheid of openbare orde. Dit doet geen afbreuk aan de exclusieve verantwoordelijkheid van de lidstaten om de nationale veiligheid te handhaven.

(7)  Het is belangrijk om rechtszekerheid te scheppen en de coördinatie en samenwerking binnen de EU te waarborgen door een kader vast te stellen voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie om redenen van veiligheid of openbare orde. Deze rechtszekerheid moet de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten om de nationale veiligheid van hun respectievelijke landen te reguleren en te handhaven onverlet laten, en moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 346 VWEU.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Het kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen moet de lidstaten en de Commissie de middelen geven om risico's voor de veiligheid of de openbare orde op een alomvattende wijze aan te pakken en zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, en er tegelijkertijd voor zorgen dat de lidstaten over de nodige flexibiliteit blijven beschikken om – rekening houdend met hun individuele situatie en nationale omstandigheden – buitenlandse directe investeringen te screenen om redenen van veiligheid en openbare orde.

(8)  Het kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen moet de lidstaten en de Commissie de noodzakelijke middelen geven om risico's voor de veiligheid of de openbare orde op een alomvattende wijze aan te pakken, waardoor aanpassingen aan wijzigende omstandigheden mogelijk gemaakt worden, en moet er tegelijkertijd voor zorgen dat de lidstaten over de nodige flexibiliteit blijven beschikken om – rekening houdend met de individuele situaties en de wisselende nationale omstandigheden in de lidstaten – buitenlandse directe investeringen te screenen om redenen van veiligheid en openbare orde.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Om de toepassing van de verordening door de lidstaten en de Commissie aan te sturen, is het dienstig te voorzien in een lijst van factoren die bij de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde in aanmerking kunnen worden genomen. Door deze lijst zal de screeningprocedure ook transparanter worden voor investeerders die buitenlandse directe investeringen in de Unie overwegen of hebben gedaan. Deze lijst van factoren die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid of de openbare orde moet niet-uitputtend blijven.

(11)  Om de toepassing van de verordening door de lidstaten en de Commissie aan te sturen, is het dienstig te voorzien in een lijst van factoren die bij de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde in aanmerking kunnen worden genomen. Door deze lijst zal de screeningprocedure ook transparanter worden voor investeerders die buitenlandse directe investeringen in de Unie overwegen of hebben gedaan, en zal er een basis zijn voor de bevoegde autoriteit om te reageren op eventuele rechterlijke toetsingen van de screening. Deze lijst van factoren die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid of de openbare orde moet niet-uitputtend blijven.

Motivering

Er moet een duidelijk verband zijn tussen de screening van investeringen en gevaren voor de veiligheid. In alle mogelijke rechterlijke toetsingen moeten de rechtbanken de factoren die de autoriteit in aanmerking genomen heeft kunnen identificeren.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Wanneer de lidstaten en de Commissie moeten beoordelen of een buitenlandse directe investering gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde, moeten zij rekening kunnen houden met alle relevante factoren, inclusief de gevolgen voor kritieke infrastructuur, technologieën (inclusief sleuteltechnologieën) en grondstoffen die van essentieel belang zijn voor de veiligheid of de handhaving van de openbare orde en waarvan de verstoring, het verlies of de vernietiging aanzienlijke gevolgen zou hebben voor een lidstaat of de Unie. In dat verband moeten de lidstaten en de Commissie in aanmerking kunnen nemen of een buitenlandse investeerder direct of indirect onder zeggenschap staat (bv. via aanzienlijke financiering, inclusief subsidies) van de overheid van een derde land.

(12)  Wanneer de lidstaten en de Commissie moeten beoordelen of een buitenlandse directe investering gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde, moeten zij rekening houden met alle relevante factoren, inclusief de gevolgen voor kritieke infrastructuur, de gevolgen voor de nationale en Europese defensie-industrieën, kritieke technologieën (inclusief sleuteltechnologieën) en grondstoffen die van essentieel belang zijn voor de veiligheid of de handhaving van de openbare orde en waarvan de verstoring, het verlies of de vernietiging aanzienlijke gevolgen zou hebben voor een lidstaat of de Unie. In dat verband moeten de lidstaten en de Commissie in aanmerking nemen of een buitenlandse investeerder direct of indirect onder zeggenschap staat (bv. via aanzienlijke financiering, inclusief subsidies) van de overheid van een derde land, en moeten zij daarbij in aanmerking nemen dat effectieve controle ook kan voortvloeien uit het gebruik van uitgebreide kredietverstrekking door de overheid van een derde land, een staatsbank, of elke ander bedrijf in handen van de overheid van een derde land.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Het is dienstig de essentiële elementen van het procedurele kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen door lidstaten vast te stellen om investeerders, de Commissie en andere lidstaten een inzicht te verschaffen in de wijze waarop dergelijke investeringen waarschijnlijk worden gescreend en tevens om een transparante screening zonder discriminatie tussen derde landen te waarborgen. Deze elementen moeten ten minste de vaststelling van termijnen voor de screening en de mogelijkheid voor buitenlandse investeerders om tegen een screeningbesluit in beroep te gaan, omvatten.

(13)  Het is dienstig de essentiële elementen van het procedurele kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen door lidstaten vast te stellen om investeerders, de Commissie en andere lidstaten een inzicht te verschaffen in de wijze waarop dergelijke investeringen waarschijnlijk worden gescreend en tevens om een transparante screening zonder discriminatie tussen derde landen te waarborgen. Deze elementen moeten ten minste de vaststelling van termijnen voor de screening van en de minimale kwaliteitsvereisten voor de door de lidstaten te verstrekken gegevens omvatten, om de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van gegevensreeksen inzake directe buitenlandse investeringen te verbeteren, evenals de mogelijkheid voor buitenlandse investeerders om tegen een screeningbesluit in beroep te gaan.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Er moet een mechanisme tot stand worden gebracht dat onderlinge samenwerking en ondersteuning door de lidstaten mogelijk maakt wanneer een buitenlandse directe investering in een lidstaat gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde in andere lidstaten. Lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om opmerkingen in te dienen bij een lidstaat waarin de investering wordt gepland of is voltooid, ongeacht of de lidstaat die de opmerkingen indient of de lidstaat waarin de investering wordt gepland of is voltooid over een screeningmechanisme beschikt of een screening van de investering uitvoert. De opmerkingen van lidstaten moeten ook naar de Commissie worden doorgestuurd. Tevens moet de Commissie de mogelijkheid hebben om, in voorkomend geval, een advies te richten tot de lidstaat waarin de investering wordt gepland of is voltooid, ongeacht of deze lidstaat over een screeningmechanisme beschikt of een screening van de investering uitvoert en ongeacht of andere lidstaten opmerkingen hebben ingediend.

(14)  Er moet een mechanisme tot stand worden gebracht dat onderlinge samenwerking en ondersteuning door de lidstaten mogelijk maakt wanneer een buitenlandse directe investering in een lidstaat gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde in andere lidstaten. Lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen om via gepaste kanalen naar behoren te communiceren met een andere lidstaat waarin een investering wordt gepland of is voltooid, ongeacht of de lidstaat die de opmerkingen indient of de lidstaat waarin de investering wordt gepland of is voltooid over een screeningmechanisme beschikt of een screening van de investering uitvoert. De opmerkingen van lidstaten moeten ook naar de Commissie worden doorgestuurd. Tevens moet de Commissie de mogelijkheid hebben om, in voorkomend geval, een advies te richten tot de lidstaat waarin de investering wordt gepland of is voltooid, ongeacht of deze lidstaat over een screeningmechanisme beschikt of een screening van de investering uitvoert en ongeacht of andere lidstaten opmerkingen hebben ingediend.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Bovendien moet de Commissie de mogelijkheid hebben om buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten en programma's van Uniebelang te screenen om redenen van veiligheid of openbare orde. Zo zou de Commissie beschikken over een instrument ter bescherming van projecten en programma's die de Unie in haar geheel ten goede komen en een belangrijke bijdrage aan de economische groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen leveren. Hieronder vallen met name projecten en programma's waarmee een aanzienlijke financiering door de EU gemoeid is of die zijn vastgesteld bij Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, kritieke technologie of kritieke grondstoffen. Duidelijkheidshalve moet in een bijlage een indicatieve lijst worden opgenomen van projecten en programma's van Uniebelang in verband waarmee buitenlandse directe investeringen aan een screening door de Commissie kunnen worden onderworpen.

(15)  Bovendien moet de Commissie de mogelijkheid hebben om buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten en programma's van Uniebelang te screenen om redenen van veiligheid of openbare orde. Zo zou de Commissie beschikken over een instrument ter bescherming van projecten en programma's die de Unie in haar geheel ten goede komen en een belangrijke bijdrage aan de economische groei, de werkgelegenheid, de veiligheid, het strategisch belang en het concurrentievermogen leveren. Hieronder vallen met name projecten en programma's waarmee een aanzienlijke financiering door de EU gemoeid is of die zijn vastgesteld bij Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, defensie, kritieke technologie of kritieke grondstoffen. Duidelijkheidshalve moet in een bijlage een indicatieve lijst worden opgenomen van projecten en programma's van Uniebelang in verband waarmee buitenlandse directe investeringen aan een screening door de Commissie kunnen worden onderworpen. Deze lijst zou telkens wanneer nieuwe projecten of programma's worden vastgesteld, onverwijld moeten worden bijgewerkt.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  Het Europees Parlement moet de mogelijkheid hebben om de Commissie te verzoeken het samenwerkingsmechanisme te activeren voor projecten en programma's van Uniebelang om redenen van veiligheid of openbare orde. De Commissie moet zo veel mogelijk rekening houden met het standpunt van het Europees Parlement en moet tekst en uitleg geven in het geval zij met dit standpunt geen rekening gehouden heeft.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor projecten of programma's die om redenen van veiligheid of openbare orde van belang zijn voor de Unie, moet zij de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke termijn een advies te richten tot de lidstaten waarin een dergelijke investering wordt gepland of voltooid. Gezien hun plicht tot loyale samenwerking uit hoofde van artikel 4, lid 3, TEU moeten de lidstaten zoveel mogelijk rekening houden met het advies en de Commissie uitleg verstrekken wanneer zij haar advies niet opvolgen. De Commissie moet ook de mogelijkheid hebben om bij die lidstaten de informatie op te vragen die zij voor haar screening van een dergelijke investering nodig heeft.

(16)  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor projecten of programma's die om redenen van veiligheid of openbare orde van belang zijn voor de Unie, moet zij de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke termijn een advies te richten tot de lidstaten waarin een dergelijke investering wordt gepland of voltooid. Gezien hun plicht tot loyale samenwerking uit hoofde van artikel 4, lid 3, TEU moeten de lidstaten zoveel mogelijk rekening houden met het advies en de Commissie uitvoerig uitleg verstrekken wanneer zij haar advies niet opvolgen. De Commissie moet bij die lidstaten ook de informatie kunnen opvragen die zij voor haar screening van een dergelijke investering nodig heeft.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)   Met het oog op de bevordering van de samenwerking met andere lidstaten en de screening van buitenlandse directe investeringen door de Commissie moeten de lidstaten de Commissie tevens kennisgeven van hun screeningmechanismen en van alle wijzigingen van die mechanismen; daarnaast moeten zij regelmatig verslag uitbrengen over de toepassing van hun screeningmechanismen. Om dezelfde reden moeten ook lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken, verslag uitbrengen over de buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied hebben plaatsgevonden, op basis van de informatie waarover zij beschikken.

(17)  Aangezien nationale veiligheid een bevoegdheid van de lidstaten blijft, met het oog op de bevordering van de samenwerking met andere lidstaten en de screening van buitenlandse directe investeringen door de Commissie en om de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van door de lidstaten geleverde gegevens te verbeteren, moeten de lidstaten de Commissie tevens kennisgeven van hun screeningmechanismen en van alle wijzigingen van die mechanismen; daarnaast moeten zij regelmatig verslag uitbrengen over de toepassing van hun screeningmechanismen. Om dezelfde reden moeten ook lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken, verslag uitbrengen over de buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied hebben plaatsgevonden, op basis van de informatie waarover zij beschikken.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De lidstaten en de Commissie moeten alle nodige maatregelen nemen om de bescherming van vertrouwelijke en andere gevoelige informatie te waarborgen.

(20)  De lidstaten en de Commissie moeten alle nodige maatregelen nemen om de bescherming van vertrouwelijke en andere gevoelige informatie te waarborgen, vooral wanneer het om de veiligheid en integriteit van een lidstaat gaat.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening strekt tot vaststelling van een kader voor de screening door de lidstaten en de Commissie van buitenlandse directe investeringen in de Unie om redenen van veiligheid of openbare orde.

Deze verordening strekt tot vaststelling van een kader voor de screening door de lidstaten en de Commissie van buitenlandse directe investeringen in de Unie om redenen van veiligheid of openbare orde, en doet geen afbreuk aan de exclusieve verantwoordelijkheid van de lidstaten voor hun nationale veiligheid.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  "buitenlandse directe investeringen": alle investeringen door een buitenlandse investeerder die gericht zijn op de vestiging of de handhaving van directe betrekkingen tussen de buitenlandse investeerder en de ondernemer of de onderneming voor wie de desbetreffende middelen bestemd zijn met het oog op de uitoefening van een economische activiteit in een lidstaat, met inbegrip van investeringen die de daadwerkelijke deelname aan het beheer van of de zeggenschap over een onderneming die een economische activiteit uitoefent, mogelijk maken;

1.  "buitenlandse directe investeringen": alle investeringen door een buitenlandse investeerder die gericht zijn op de vestiging of de handhaving van directe betrekkingen tussen de buitenlandse investeerder en de ondernemer of de onderneming voor wie de desbetreffende middelen bestemd zijn met het oog op de uitoefening van een economische activiteit op het grondgebied of in de exclusieve economische zone van een lidstaat, met inbegrip van investeringen die de daadwerkelijke deelname aan het beheer van of de zeggenschap over een onderneming die een economische activiteit uitoefent, mogelijk maken;

Motivering

Het moet verduidelijkt worden dat dit ook de investeringen voor een economische activiteit in de exclusieve economische zone van een lidstaat omvat.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  "buitenlandse investeerder": een natuurlijke persoon of een onderneming uit een derde land die voornemens is een buitenlandse directe investering te doen of deze heeft gedaan;

2.  "buitenlandse investeerder": een natuurlijke persoon of een onderneming uit een derde land die voornemens is een buitenlandse directe investering te doen of deze heeft gedaan, alsook een natuurlijke persoon of een onderneming die in een lidstaat in feite door een derde land beheerd of gefinancierd wordt;

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  "belangrijke technologieën": technologieën of ondernemingen waarvan een indrustrietak afhankelijk is, bijvoorbeeld zoals in het tweede streepje van artikel 4, lid 1, is bepaald;

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Lidstaten kunnen mechanismen voor de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde handhaven, wijzigen of vaststellen onder de voorwaarden van en in overeenstemming met deze verordening.

1.  Lidstaten moeten mechanismen voor de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde handhaven, wijzigen of vaststellen onder de voorwaarden van en in overeenstemming met deze verordening.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie kan buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten of programma's van Uniebelang screenen om redenen van veiligheid of openbare orde.

2.  De Commissie moet buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten en programma's van de Unie screenen om redenen van veiligheid of openbare orde.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Projecten en programma's van Uniebelang omvatten met name de projecten en programma's waarmee een aanzienlijk bedrag of aandeel van financiering door de EU gemoeid is, alsmede die welke vallen onder Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, kritieke technologieën of kritieke grondstoffen. In bijlage 1 is een indicatieve lijst van projecten of programma's van Uniebelang opgenomen.

3.  Projecten en programma's van Uniebelang omvatten met name de projecten en programma's waarmee financiering door de EU gemoeid is, alsmede die welke vallen onder Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, defensie, kritieke technologieën of kritieke grondstoffen. In bijlage 1 is een indicatieve en niet‑uitputtende lijst van projecten of programma's van Uniebelang opgenomen.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Factoren die bij de screening in aanmerking kunnen worden genomen

Factoren die bij de screening in aanmerking worden genomen

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de lidstaten en de Commissie een buitenlandse directe investering screenen om redenen van veiligheid of openbare orde kunnen zij rekening houden met de gevolgen voor onder meer:

Wanneer de lidstaten en de Commissie een buitenlandse directe investering screenen om redenen van veiligheid of openbare orde moeten zij rekening houden met de gevolgen voor onder meer:

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  kritieke infrastructuur, met inbegrip van energie-, vervoers-, communicatie-, gegevensopslag-, ruimte- of financiële infrastructuur en gevoelige installaties;

-  kritieke infrastructuur, met inbegrip van infrastructuur voor kritieke materialen en grondstoffen, energieveiligheids-, vervoers-, communicatie-, publieke gezondheidszorg-, media-, gegevensopslag-, ruimte- of financiële infrastructuur en gevoelige installaties, en veiligheids- en defensie-industrieën en -infrastructuur, zoals militaire bases en buitenlandse directe investeringen in land en onroerend goed die gevolgen kunnen hebben voor die defensie-infrastructuur;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  kritieke technologieën, met inbegrip van kunstmatige intelligentie, robotica, halfgeleiders, technologieën met toepassingen die mogelijk voor tweeërlei gebruik geschikt zijn, cyberveiligheids- en nucleaire of ruimtevaarttechnologie;

-  kritieke technologieën, met inbegrip van kunstmatige intelligentie, robotica, halfgeleiders, nanotechnologieën, biotechnologieën, andere technologieën met toepassingen die mogelijk voor tweeërlei gebruik geschikt zijn, cyberveiligheids-, cybertoezicht-, inbraakdetectie-, luchtvaart-, ruimtevaart- en nucleaire technologie, of elke andere geavanceerde technologie die van strategisch belang is, alsook entiteiten in de toeleveringsketens voor defensieproducten en -technologieën wanneer het risico bestaat dat militaire technologie wordt overgedragen naar een land dat een wereldwijde of regionale bedreiging vormt;

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  de rol die de onderneming speelt in gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, en de toegang tot technologie, IER en kennis in verband met het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma;

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  de toegang tot gevoelige informatie of de mogelijkheid om deze te beheren.

-  de toegang tot gevoelige of strategische nationale en Europese veiligheidsinformatie of de mogelijkheid om deze te beheren.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij hun beoordeling of een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde kunnen de lidstaten en de Commissie in aanmerking nemen of een buitenlandse investeerder onder zeggenschap staat van de overheid van een derde land, onder meer via aanzienlijke financiering.

Bij hun beoordeling of een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde, moeten de lidstaten en de Commissie in aanmerking nemen of een buitenlandse investeerder direct of indirect onder zeggenschap staat van de overheid van een derde land, onder meer via aanzienlijke financiering, vooral als die overheid het internationaal recht inzake de mensenrechten en het internationaal humanitair recht niet volledig eerbiedigt, of de relevante internationale normen voor wapenbeheersing, zoals het Wapenhandelsverdrag, niet naleeft, of als ondoorzichtige eigendomsstructuren gebruikt worden waarbij niet duidelijk is wie de uiteindelijke eigenaar is, of als de internemarktregels worden geschonden.

 

De Commissie of de lidstaten kunnen geopolitieke factoren positief beoordelen, bijvoorbeeld of een onderneming in een NAVO-lidstaat gevestigd is.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten kunnen de nodige maatregelen handhaven, wijzigen of vaststellen om de ontwijking van de screeningmechanismen en -besluiten te voorkomen.

De lidstaten moeten de nodige maatregelen handhaven, wijzigen of vaststellen om de ontwijking van de screeningmechanismen en -besluiten te voorkomen.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De betrokken buitenlandse investeerders en ondernemingen hebben de mogelijkheid om tegen een screeningbesluit van de nationale autoriteiten in beroep te gaan.

4.  De betrokken buitenlandse investeerders en ondernemingen hebben de mogelijkheid om tegen een screeningbesluit van de nationale autoriteiten in beroep te gaan, maar dit beroep mag de essentiële veiligheidsbelangen van de lidstaten niet in het gedrang brengen of de besluitvormingcsapaciteiten van de lidstaten schenden.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten geven de Commissie uiterlijk op [...] (30 days of the entry into force of this Regulation) kennis van hun bestaande screeningmechanismen. De lidstaten geven de Commissie uiterlijk 30 dagen na de inwerkingtreding van het screeningmechanisme kennis van de wijziging van een bestaand screeningmechanisme of de vaststelling van een nieuw screeningmechanisme.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De lidstaten zijn niet verplicht informatie te verstrekken waarvan zij menen dat de verbreiding strijdig zou zijn met hun wezenlijke veiligheidsbelangen.

Motivering

Bepaalde informatie met betrekking tot screening kan rechtmatig worden beschouwd als een geheim van de nationale veiligheid, en moet beschermd worden.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Ook lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken, dienen bij de Commissie een jaarlijks verslag in over buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied hebben plaatsgevonden, op basis van de informatie waarover zij beschikken.

3.  Ook lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken nemen maatregelen om zich hiervan te voorzien en dienen bij de Commissie een jaarlijks verslag in over buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied hebben plaatsgevonden, op basis van de informatie waarover zij beschikken.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in een of meer lidstaten, kan zij een advies richten tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. De Commissie kan een advies uitbrengen ongeacht of andere lidstaten opmerkingen hebben ingediend.

3.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in een of meer lidstaten, richt zij een advies tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. De Commissie brengt een advies uit ongeacht of andere lidstaten opmerkingen hebben ingediend.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor projecten of programma's die om redenen van veiligheid of openbare orde van belang zijn voor de Unie, kan zij een advies richten tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid.

1.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor projecten of programma's die om redenen van veiligheid of openbare orde van belang zijn voor de Unie, richt zij een advies tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Het Europees Parlement kan om redenen van veiligheid of openbare orde verzoeken om activering van het samenwerkingsmechanisme voor projecten en programma's van Uniebelang.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Het advies van de Commissie wordt meegedeeld aan de andere lidstaten.

4.  Het advies van de Commissie wordt meegedeeld aan de andere lidstaten. Wanneer de Commissie een advies in de zin van dit artikel heeft verstrekt, brengt zij het Europees Parlement daarvan op de hoogte in het kader van een gestructureerde dialoog over buitenlandse directe investeringen met gevolgen voor de veiligheid en de openbare orde.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, moeten zoveel mogelijk rekening houden met het advies van de Commissie en de Commissie uitleg verstrekken wanneer haar advies niet wordt opgevolgd.

5.  De lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, moeten zoveel mogelijk rekening houden met het advies van de Commissie en de Commissie uitvoerig uitleg verstrekken wanneer haar advies niet wordt opgevolgd.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten waarborgen dat de overeenkomstig artikel 8, lid 4, en artikel 9, lid 2, door de Commissie en de andere lidstaten gevraagde informatie onverwijld aan de Commissie en de desbetreffende lidstaten ter beschikking wordt gesteld.

1.  De lidstaten waarborgen dat de overeenkomstig artikel 8, lid 4, en artikel 9, lid 2, door de Commissie en de andere lidstaten gevraagde informatie onverwijld, binnen de in artikel 6, lid 2, bepaalde termijn, aan de Commissie en de desbetreffende lidstaten ter beschikking wordt gesteld, en dat deze informatie voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten voor de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van gegevensreeksen.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de producten, diensten en ondernemingsactiviteiten van de buitenlandse investeerder en van de onderneming waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid;

c)  de producten, diensten, octrooien en ondernemingsactiviteiten van de buitenlandse investeerder en van de onderneming waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid;

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  de derde landen waarin de buitenlandse investeerder een aanzienlijk deel van zijn investeringen en ondernemingsactiviteiten verricht;

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  overige informatie waarover de lidstaat beschikt die van nut is om vast te kunnen stellen of de investering binnen de toepassingssfeer van deze verordening valt.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten en de Commissie waarborgen de bescherming van bij de toepassing van deze verordening verzamelde vertrouwelijke informatie.

2.  De lidstaten en de Commissie waarborgen de bescherming van bij de toepassing van deze verordening verzamelde vertrouwelijke informatie, met name wanneer het de bescherming van bedrijfsgeheimen betreft.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met het oog op de screening van buitenlandse directe investeringen duidt elke lidstaat een contactpunt voor de screening van buitenlandse directe investeringen aan. De Commissie en de andere lidstaten betrekken deze contactpunten voor de screening van buitenlandse directe investeringen bij alle kwesties die verband houden met de uitvoering van deze verordening.

Met het oog op de screening van buitenlandse directe investeringen duidt elke lidstaat een institutioneel contactpunt voor de screening van buitenlandse directe investeringen aan. De Commissie en de andere lidstaten betrekken deze contactpunten voor de screening van buitenlandse directe investeringen bij alle kwesties die verband houden met de uitvoering van deze verordening. De Commissie en de lidstaten komen regelmatig bij elkaar om beste praktijken bij de screening van investeringen te bespreken en de factoren die in de zin van artikel 4 in aanmerking worden genomen, te coördineren, met het oog op hun harmonisering.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening evalueert de Commissie de toepassing ervan en dient zij hierover een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad. De lidstaten worden hierbij betrokken en verstrekken de Commissie de nodige informatie voor de opstelling van dat verslag.

1.  Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening evalueert de Commissie de toepassing ervan en dient zij hierover een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad. De lidstaten worden hierbij betrokken en verstrekken de Commissie de nodige informatie voor de opstelling van dat verslag. In ieder geval, en uiterlijk zes jaar na de inwerkingtreding van deze verordening, dient de Commissie een herziening ervan in. Indien de Commissie van mening is dat een dergelijke herziening niet nodig is, moet zij haar besluit bij het Europees Parlement en de Raad rechtvaardigen.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – streepje -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  Europees Defensiefonds en het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie:

 

  Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de Europese defensie-industrie;

 

  Besluit van de Europese Commissie over de financiering van de voorbereidende actie inzake defensieonderzoek.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Invoering van een kader voor het screenen van directe buitenlandse investeringen in de Europese Unie

Document- en procedurenummers

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

26.10.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AFET

26.10.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Geoffrey Van Orden

21.11.2017

Behandeling in de commissie

26.2.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

20.3.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

49

5

7

Bij de eindstemming aanwezige leden

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

5

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

7

0

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie economische en monetaire zaken (5.4.2018)

aan de Commissie internationale handel

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Rapporteur voor advies: Roberts Zīle

BEKNOPTE MOTIVERING

Buitenlandse directe investeringen (BDI) maken integraal deel uit van de economie van de Unie en dragen bij tot ontwikkeling en groei. Bij BDI gaat het niet alleen om geld en de bijbehorende werkgelegenheid, maar ook om technologie, expertise, management en andere goede praktijken die investeerders meebrengen. Aan de andere kant kunnen investeringen risico's met zich meebrengen – meestal niet voor de begunstigde landen maar wel voor de omringende landen. Lidstaten die potentieel hinder kunnen ondervinden van bepaalde investeringen hebben recht op een kader om informatie uit te wisselen en hun bezorgdheid kenbaar maken aan andere lidstaten.

Uw rapporteur is verheugd over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen uit derde landen in de Europese Unie. Het initiatief is constructief maar zou gebaat zijn bij de volgende amendementen en verduidelijkingen.

De screeningprocedures

Het voorstel verschaft de Commissie de mogelijkheid adviezen te geven aan lidstaten waar BDI's worden gepland of voltooid. Hoewel de voorgestelde termijnen om dergelijke adviezen op te stellen adequaat zijn, is het van vitaal belang dat de Commissie hier zo spoedig mogelijk mee begint, om onnodige onzekerheid voor de lidstaten en investeerders te vermijden.

Definitie BDI en uiteindelijke investeerders

De definitie van wat buitenlandse directe investeringen zijn moet worden uitgebreid. Hoewel in het Commissievoorstel wordt ingegaan op het feit dat een EU-onderneming kan worden aangewend als een vehikel om BDI's aan het oog te onttrekken, blijven er andere mazen bestaan. Zelfs al komen ze nog niet veel voor, de zogenaamde cash-for-passport-programma's van sommige lidstaten "naturaliseren" niet alleen de buitenlandse investeerder, maar ook het bijbehorende kapitaal. Vaak is de uiteindelijke investeerder helemaal niet bekend of is hij verscholen achter ondoorzichtige meerlagige structuren. Binnen deze context moeten de betrokken lidstaten alle middelen hebben om aan informatie te komen over de uiteindelijke investeerder en uiteindelijke gastlanden van buitenlandse directe investeringen. Uw rapporteur is van mening dat de voorgestelde contactpunten kunnen worden gebruikt door lidstaten om bij de Commissie informatie in te winnen over de uiteindelijke investeerders en uiteindelijke gastlanden van de buitenlandse directe investeringen.

Redenen voor de screening

Uw rapporteur is van mening dat ook de media op de lijst van factoren moeten worden geplaatst om investeringen te screenen op gronden van veiligheid of openbare orde. Ook moet er rekening worden gehouden met de directe of indirecte zeggenschap van een regering op de investeerder uit het derde land. En er moet aandacht worden geschonken aan investeringen die afkomstig zijn van of direct dan wel indirect in verband gebracht kunnen worden met landen die onder EU-sancties vallen, of stelselmatig hebben nagelaten de rechtsstaat te eerbiedigen of goede belastingpraktijken toe te passen. Portefeuillebeleggingen kunnen ook niet geheel genegeerd worden. Zo kan bijvoorbeeld een buitensporige hoeveelheid buitenlandse opvraagbare deposito’s in een belangrijke bank van een lidstaat tal van implicaties hebben voor de naburige landen. Het screeningsmechanisme moet betrekking hebben op investeringen in territoriale wateren en de lidstaten moeten in hun rapportage ook melding maken van dergelijke investeringen. Aan de andere kant moeten transparante directe investeringen voor duidelijk geoormerkte veiligheids- en defensiedoeleinden die afkomstig zijn van NAVO-lidstaten en die door de overheid worden gesteund of gefinancierd niet onder de intensieve screening vallen.

Verzoeken om informatie en waarborging van de vertrouwelijkheid van informatie

Verzoeken om informatie van de Commissie of andere lidstaten over bepaalde investeringen in een land moeten met redenen worden omkleed. Lidstaten die BDI ontvangen moeten niet nodeloos met verzoeken worden belast. Dit kan leiden tot onzekerheid voor de investeerders en niet alleen het concurrentievermogen van de betrokken lidstaat negatief beïnvloeden maar ook dat van de Unie als geheel. Verder moeten de partijen aan wie de vertrouwelijke informatie wordt verstrekt niet alleen de vertrouwelijkheid van de informatie waarborgen, maar ook de verantwoordelijkheid op zich nemen om de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen. Desalniettemin mag er geen misbruik worden gemaakt van de vertrouwelijkheidsclausule om vitale informatie over investeringen achter te houden.

Samenvattend kan worden gezegd dat het belangrijk is waakzaam te zijn bij directe buitenlandse investeringen uit derde landen. Dat moet echter worden gedaan op een proportionele en constructieve wijze, met duidelijke en allesomvattende richtsnoeren voor alle partijen: de investeerders, de ontvangers van BDI en alle betrokken partijen. De EU moet een investeringsvriendelijke Unie blijven.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Buitenlandse directe investeringen dragen bij tot de groei van de Unie door het concurrentievermogen te versterken, werkgelegenheid en schaalvoordelen te scheppen, kapitaal, technologieën, innovatie en deskundigheid aan te brengen en nieuwe markten voor EU-uitvoer te ontsluiten. Zij ondersteunen de doelstellingen van het investeringsplan voor Europa van de Commissie en dragen bij tot andere EU-projecten en -programma's.

(1)  Buitenlandse directe investeringen dragen bij tot de groei van de Unie door het concurrentievermogen te versterken, werkgelegenheid en schaalvoordelen te scheppen, de productiviteit te stimuleren, kapitaal, technologieën, innovatie en deskundigheid aan te brengen en nieuwe markten voor EU-uitvoer te ontsluiten. Zij ondersteunen de doelstellingen van het investeringsplan voor Europa van de Commissie en dragen bij tot andere EU‑projecten en -programma's. De lidstaten moeten er bij de uitvoering van deze verordening op letten buitenlandse directe investeringen in niet-strategische sectoren niet onnodig te belemmeren.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Een sterke, op open markten gebaseerde economie, die zorgt voor een ondernemingsklimaat dat bevorderlijk is voor innovaties, mondiaal leiderschap en groei is de beste grondslag voor veiligheid, integriteit en soevereiniteit. Buitenlandse investeringen dragen niet alleen bij tot Europese groei maar ook tot een leidende positie voor Europa op het gebied van innovatie, onderzoek en wetenschap. Wanneer buitenlandse marktdeelnemers investeren in innovatie en onderzoek in Europa, investeren ze in de toekomstige kracht en capaciteiten van Europa. Protectionisme maakt Europa zwakker en open markten maken Europa sterker. Dit sluit niet uit dat sommige investeringen van bepaalde marktdeelnemers van die aard zijn dat Europa waakzaam moet blijven om bedreigingen van de Europese veiligheid, integriteit en soevereiniteit te voorkomen.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Uit hoofde van hun verbintenissen in de Wereldgezondheidsorganisatie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de met derde landen gesloten handels- en investeringsovereenkomsten kunnen de Unie en de lidstaten onder bepaalde voorwaarden ten aanzien van buitenlandse directe investeringen beperkende maatregelen nemen om redenen van veiligheid of openbare orde.

(3)  Uit hoofde van hun verbintenissen in de Wereldgezondheidsorganisatie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de met derde landen gesloten handels- en investeringsovereenkomsten kunnen de Unie en de lidstaten onder bepaalde voorwaarden ten aanzien van buitenlandse directe investeringen beperkende maatregelen nemen uitsluitend om redenen van veiligheid of openbare orde.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Het is belangrijk om rechtszekerheid te scheppen en de coördinatie en samenwerking binnen de EU te waarborgen door een kader vast te stellen voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie om redenen van veiligheid of openbare orde. Dit doet geen afbreuk aan de exclusieve verantwoordelijkheid van de lidstaten om de nationale veiligheid te handhaven.

(7)  Het is belangrijk om rechtszekerheid te scheppen en de coördinatie en samenwerking binnen de EU te waarborgen door een kader vast te stellen voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie om redenen van veiligheid of openbare orde. Dit doet geen afbreuk aan de exclusieve verantwoordelijkheid van de lidstaten om de nationale veiligheid te handhaven. Het huidige wettelijke kader moet worden versterkt naargelang van de ontwikkeling van de praktijken met betrekking tot buitenlandse directe investeringen en de ontwikkeling van de screeningsystemen in de wereld.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Het kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen moet worden gezien als een instrument voor de bevordering van een meer regelmatige dialoog tussen de bevoegde nationale en Europese autoriteiten en de investeerders. Het moet een relatie van vertrouwen en een betere transparantie tot stand brengen en tegelijkertijd investeerders meer rechtszekerheid bieden. De Commissie moet in staat zijn de screeningsystemen die in andere rechtsgebieden van de wereld worden gebruikt, te monitoren.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Het kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen moet de lidstaten en de Commissie de middelen geven om risico's voor de veiligheid of de openbare orde op een alomvattende wijze aan te pakken en zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, en er tegelijkertijd voor zorgen dat de lidstaten over de nodige flexibiliteit blijven beschikken om – rekening houdend met hun individuele situatie en nationale omstandigheden – buitenlandse directe investeringen te screenen om redenen van veiligheid en openbare orde.

(8)  Het kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen moet de lidstaten en de Commissie de middelen geven om risico's voor de veiligheid of de openbare orde op een alomvattende wijze te bewaken en aan te pakken en zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, en er tegelijkertijd voor zorgen dat de lidstaten over de nodige flexibiliteit blijven beschikken om – rekening houdend met hun individuele situatie en nationale omstandigheden – buitenlandse directe investeringen te screenen om redenen van veiligheid en openbare orde.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Het kader moet betrekking hebben op een breed scala van investeringen waarmee duurzame en directe betrekkingen worden gevestigd of gehandhaafd tussen investeerders uit derde landen en ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen in de lidstaten.

(9)  Het kader moet betrekking hebben op een breed scala van investeringen waarmee duurzame en directe betrekkingen worden gevestigd of gehandhaafd tussen investeerders uit derde landen en ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen in de lidstaten. Het kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen moet tevens betrekking hebben op kortetermijninvesteringen die als langetermijnverbintenissen worden voorgesteld, onder meer directe buitenlandse investeringen die bedoeld zijn voor belastingontwijking of witwassen van geld, en investeringen in sectoren waar de uitgaven voor onderzoek en productontwikkeling hoog liggen en die bedoeld zijn om technologie te verwerven.

Motivering

De toenemende directe investeringen van buiten de EU zijn grotendeels gericht op hoogtechnologische sectoren, zowel wat overnames als wat nieuwe investeringen betreft. Als het om overnames gaat, vormen computers en elektronica het uitverkoren doel, op het gebied van hun relatieve waarde, voor investeerders uit derde landen. In het tweede kwartaal van 2017 werd in die sector meer dan 323 miljard euro geïnvesteerd. Onderzoek toont aan dat bedrijfsactiviteiten worden bepaald op grond van de plaats waar de investering vandaan komt en de reden waarom die investering werd gedaan.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Om de toepassing van de verordening door de lidstaten en de Commissie aan te sturen, is het dienstig te voorzien in een lijst van factoren die bij de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde in aanmerking kunnen worden genomen. Door deze lijst zal de screeningprocedure ook transparanter worden voor investeerders die buitenlandse directe investeringen in de Unie overwegen of hebben gedaan. Deze lijst van factoren die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid of de openbare orde moet niet-uitputtend blijven.

(11)  Om de toepassing van de verordening door de lidstaten en de Commissie aan te sturen, is het dienstig te voorzien in een lijst van factoren die bij de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde in aanmerking moeten worden genomen. Door deze lijst zal de screeningprocedure ook transparanter worden voor investeerders die buitenlandse directe investeringen in de Unie overwegen of hebben gedaan. Deze lijst van factoren die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid of de openbare orde moet niet-uitputtend blijven. Bij de screening van buitenlandse directe investeringen moeten de lidstaten en de Commissie ook in aanmerking nemen of er in de betreffende lidstaat soortgelijke mogelijkheden voor investeringen bestaan voor Europese investeerders en of zodoende rekening is gehouden met het wederkerigheidsbeginsel.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Wanneer de lidstaten en de Commissie moeten beoordelen of een buitenlandse directe investering gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde, moeten zij rekening kunnen houden met alle relevante factoren, inclusief de gevolgen voor kritieke infrastructuur, technologieën (inclusief sleuteltechnologieën) en grondstoffen die van essentieel belang zijn voor de veiligheid of de handhaving van de openbare orde en waarvan de verstoring, het verlies of de vernietiging aanzienlijke gevolgen zou hebben voor een lidstaat of de Unie. In dat verband moeten de lidstaten en de Commissie in aanmerking kunnen nemen of een buitenlandse investeerder direct of indirect onder zeggenschap staat (bv. via aanzienlijke financiering, inclusief subsidies) van de overheid van een derde land.

(12)  Wanneer de lidstaten en de Commissie moeten beoordelen of een buitenlandse directe investering gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de openbare orde, moeten zij rekening kunnen houden met alle relevante factoren, inclusief de gevolgen voor kritieke infrastructuur, technologieën (inclusief sleuteltechnologieën) en grondstoffen die van essentieel belang zijn voor de veiligheid of de handhaving van de openbare orde en waarvan de verstoring, het verlies of de vernietiging aanzienlijke gevolgen zou hebben voor een lidstaat of de Unie. Dit dient ook de zekerheid van de voedselvoorziening te omvatten, met inbegrip van investeringen in landbouwgrond en andere landbouwactiva. In dat verband moeten de lidstaten en de Commissie in aanmerking nemen of een buitenlandse investeerder direct of indirect onder zeggenschap staat (bv. via aanzienlijke financiering, inclusief subsidies, fiscale voorkeursbehandelingen, garanties of investeringen door een overheidsfonds enz.) van de overheid van een derde land dan wel of deze overheid eigenaar is van deze buitenlandse investeerder. Er moet aandacht worden besteed aan investeringen afkomstig van landen die worden genoemd in de conclusies van de Raad van 5 december 2017 betreffende de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden inzake belastingen, met inbegrip van de 47 rechtsgebieden die hebben toegezegd tekortkomingen in hun belastingstelsels aan te pakken. Er moet eveneens aandacht worden besteed aan staatsinvesteringsfondsen die moeten worden afgestemd op de algemeen aanvaarde beginselen en praktijken (GAPP) inzake staatsinvesteringsfondsen ("Beginselen van Santiago").

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis)  Wanneer de lidstaten en de Commissie besluiten nemen over screening, moeten zij bijzondere aandacht besteden aan complexe en kunstmatige financiële constructies, aangezien die een middel kunnen zijn om screeningsystemen te omzeilen. In dit verband moet ook rekening worden gehouden met de reputatie van de investeerder en van het herkomst- en doorvoerland.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 ter)  Bijzondere aandacht dient te gaan naar investeringen afkomstig van landen die zijn aangemerkt als belastingparadijzen, evenals naar derde landen die financiële activa en goederen die op illegale wijze in de Unie zijn verworven, beschermen.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 quater)  De lidstaten en de Commissie moeten bij de screening rekening houden met de effecten van buitenlandse directe investeringen op uitdagingen op het gebied van strategische onafhankelijkheid van de Unie en haar lidstaten en op de waardeketen voor kritieke technologieën en sectoren.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Het is dienstig de essentiële elementen van het procedurele kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen door lidstaten vast te stellen om investeerders, de Commissie en andere lidstaten een inzicht te verschaffen in de wijze waarop dergelijke investeringen waarschijnlijk worden gescreend en tevens om een transparante screening zonder discriminatie tussen derde landen te waarborgen. Deze elementen moeten ten minste de vaststelling van termijnen voor de screening en de mogelijkheid voor buitenlandse investeerders om tegen een screeningbesluit in beroep te gaan, omvatten.

(13)  Het is voor lidstaten dienstig de essentiële elementen van het procedurele kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen vast te stellen om investeerders, de Commissie en andere lidstaten een inzicht te verschaffen in de wijze waarop dergelijke investeringen waarschijnlijk worden gescreend en tevens om een transparante screening zonder discriminatie tussen derde landen te waarborgen. Deze elementen moeten ten minste de vaststelling van termijnen voor de screening en de mogelijkheid voor buitenlandse investeerders om tegen een screeningbesluit in beroep te gaan, omvatten.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  Het kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen moet de lidstaten en de Commissie de nodige flexibiliteit verschaffen om buitenlandse directe investeringen zowel voorafgaand aan de investering (ex ante) als achteraf (ex post) te screenen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 ter)  De lidstaten en de Commissie moeten rekening kunnen houden met de mogelijke gevolgen van buitenlandse investeringen voor, o.a.: kritieke infrastructuur, met inbegrip van energie-, vervoers-, communicatie-, media-, gegevensopslag-, ruimte- of financiële infrastructuur en gevoelige installaties; kritieke technologieën, met inbegrip van kunstmatige intelligentie, robotica, halfgeleiders, technologieën met toepassingen die mogelijk voor tweeërlei gebruik geschikt zijn, cyberbeveiliging en nucleaire of ruimtevaarttechnologie; de voorzieningszekerheid van kritieke grondstoffen; en de toegang tot gevoelige informatie of de mogelijkheid om deze te beheren.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 quater)  Bij hun beoordeling of een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde moeten de lidstaten en de Commissie in aanmerking kunnen nemen of een buitenlandse investeerder direct of indirect onder zeggenschap staat van of gesteund wordt door de overheid van een derde land.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Bovendien moet de Commissie de mogelijkheid hebben om buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten en programma's van Uniebelang te screenen om redenen van veiligheid of openbare orde. Zo zou de Commissie beschikken over een instrument ter bescherming van projecten en programma's die de Unie in haar geheel ten goede komen en een belangrijke bijdrage aan de economische groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen leveren. Hieronder vallen met name projecten en programma's waarmee een aanzienlijke financiering door de EU gemoeid is of die zijn vastgesteld bij Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, kritieke technologie of kritieke grondstoffen. Duidelijkheidshalve moet in een bijlage een indicatieve lijst worden opgenomen van projecten en programma's van Uniebelang in verband waarmee buitenlandse directe investeringen aan een screening door de Commissie kunnen worden onderworpen.

(15)  Bovendien moet de Commissie de mogelijkheid hebben om buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor afgelopen, lopende en toekomstige projecten en programma's van Uniebelang te screenen om redenen van veiligheid of openbare orde. Zo zou de Commissie beschikken over een instrument ter bescherming van projecten en programma's die de Unie in haar geheel ten goede komen en een belangrijke bijdrage aan de economische groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen leveren. Hieronder vallen met name projecten en programma's waarmee een aanzienlijke financiering door de EU gemoeid is of die zijn vastgesteld bij Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, kritieke technologie of kritieke grondstoffen. Duidelijkheidshalve moet in een bijlage een indicatieve lijst worden opgenomen van projecten en programma's van Uniebelang in verband waarmee buitenlandse directe investeringen aan een screening door de Commissie kunnen worden onderworpen.

Motivering

Projecten en programma's die in het strategische belang zijn van de Unie, zoals investeringen in kritieke infrastructuur die met geld van de EU-belastingbetaler worden of reeds zijn gefinancierd, moeten waar nodig worden beschermd door de Commissie, voor, tijdens en na de voltooiing ervan.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Met het oog op de bevordering van de samenwerking met andere lidstaten en de screening van buitenlandse directe investeringen door de Commissie moeten de lidstaten de Commissie tevens kennisgeven van hun screeningmechanismen en van alle wijzigingen van die mechanismen; daarnaast moeten zij regelmatig verslag uitbrengen over de toepassing van hun screeningmechanismen. Om dezelfde reden moeten ook lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken, verslag uitbrengen over de buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied hebben plaatsgevonden, op basis van de informatie waarover zij beschikken.

(17)  Met het oog op de bevordering van de samenwerking met andere lidstaten en de screening van buitenlandse directe investeringen door de Commissie moeten de lidstaten de Commissie tevens kennisgeven van hun screeningmechanismen en van alle wijzigingen van die mechanismen; daarnaast moeten zij regelmatig verslag uitbrengen over de toepassing van hun screeningmechanismen. Om dezelfde reden moeten ook lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken, verslag uitbrengen over de buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied, inclusief de territoriale wateren, hebben plaatsgevonden, op basis van de informatie waarover zij beschikken.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Daarom is het ook belangrijk om te voorzien in een minimumhoeveelheid informatie en coördinatie met betrekking tot binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallende buitenlandse directe investeringen in alle lidstaten. Deze informatie moet op verzoek van de lidstaten of de Commissie worden verstrekt door de lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Onder relevante informatie vallen aspecten zoals de eigendomsstructuur van de buitenlandse investeerder alsook de financiering van de geplande of voltooide investering, inclusief – in voorkomend geval – informatie over subsidies van derde landen.

(18)  Daarom is het ook belangrijk om te voorzien in een toereikende hoeveelheid informatie en coördinatie met betrekking tot binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallende buitenlandse directe investeringen in alle lidstaten. Deze informatie moet op verzoek van de lidstaten of de Commissie worden verstrekt door de lidstaten waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Onder relevante informatie vallen aspecten zoals de eigendomsstructuur van de buitenlandse investeerder alsook de financiering van de geplande of voltooide investering, inclusief – in voorkomend geval – informatie over subsidies van derde landen. Gevoelige informatie moet van de rapportage worden uitgesloten en de Commissie mag zich op geen enkele manier mengen in het recht van elke lidstaat om gevoelige of vertrouwelijke informatie te beschermen.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18a)  Overeenkomstig artikel 346, lid 1, onder a), VWEU, mag geen enkele lidstaat verplicht worden inlichtingen te verstrekken waarvan de verbreiding naar zijn mening strijdig zou zijn met de wezenlijke belangen van zijn veiligheid. Dit geldt ook wanneer de lidstaten buitenlandse directe investeringen screenen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten of programma's van Uniebelang om redenen van veiligheid of openbare orde. De Commissie en de andere lidstaten mogen de betrokken lidstaat niet om dergelijke informatie verzoeken.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  De communicatie en samenwerking op het niveau van de lidstaten en de Unie moeten worden versterkt door in elke lidstaat een contactpunt voor de screening van buitenlandse directe investeringen tot stand te brengen.

(19)  De communicatie en samenwerking op het niveau van de lidstaten en de Unie moeten worden gewaarborgd door in elke lidstaat een contactpunt voor de screening van buitenlandse directe investeringen tot stand te brengen. Al deze nationale contactpunten moeten worden gecoördineerd door een centraal contactpunt. De lidstaten moeten de contactpunten onder andere kunnen gebruiken om bij de Commissie informatie in te winnen over de uiteindelijke investeerders en uiteindelijke gastlanden van de buitenlandse directe investeringen in andere lidstaten.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De lidstaten en de Commissie moeten alle nodige maatregelen nemen om de bescherming van vertrouwelijke en andere gevoelige informatie te waarborgen.

(20)  De lidstaten en de Commissie moeten alle nodige maatregelen nemen en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het waarborgen van de bescherming van vertrouwelijke en andere gevoelige informatie.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  Deze verordening betreft een nieuwe maatregel van de Unie om buitenlandse directe investeringen te onderzoeken. Het belang van een open investeringsklimaat moet beklemtoond blijven. Met deze verordening wordt tevens gestreefd naar een maximale verwezenlijking van de doelstelling van vrij kapitaalverkeer tussen de lidstaten en derde landen.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening moet de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag over de toepassing van deze verordening indienen. Wanneer het verslag een voorstel tot wijziging van de bepalingen van deze verordening omvat, kan het in voorkomend geval vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel.

(21)  Ieder jaar na de inwerkingtreding van deze verordening moet de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag over de toepassing van deze verordening indienen. Dit verslag moet relevante informatie over de screeningactiviteiten van de lidstaten en de Commissie bevatten. Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening moet de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een grondige beoordeling van de kaders voor de screening van buitenlandse directe investeringen en de ontwikkeling van screeningsystemen in Europa in rechtsgebieden buiten de EU voorleggen, in voorkomend geval vergezeld van een wetgevingsvoorstel.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  "buitenlandse directe investeringen": alle investeringen door een buitenlandse investeerder die gericht zijn op de vestiging of de handhaving van directe betrekkingen tussen de buitenlandse investeerder en de ondernemer of de onderneming voor wie de desbetreffende middelen bestemd zijn met het oog op de uitoefening van een economische activiteit in een lidstaat, met inbegrip van investeringen die de daadwerkelijke deelname aan het beheer van of de zeggenschap over een onderneming die een economische activiteit uitoefent, mogelijk maken;

1.  "buitenlandse directe investeringen": alle investeringen door een buitenlandse investeerder die gericht zijn op de vestiging of de handhaving van directe betrekkingen tussen de buitenlandse investeerder en de ondernemer of de onderneming voor wie de desbetreffende middelen bestemd zijn met het oog op de uitoefening van een economische activiteit op het grondgebied of in de exclusieve economische zone van een lidstaat, met inbegrip van investeringen die de daadwerkelijke deelname aan het beheer van of de zeggenschap over een onderneming die een economische activiteit uitoefent, mogelijk maken;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  "buitenlandse investeerder": een natuurlijke persoon of een onderneming uit een derde land die voornemens is een buitenlandse directe investering te doen of deze heeft gedaan;

2.  "buitenlandse investeerder": een natuurlijke persoon of een onderneming uit een derde land, of een in een lidstaat geregistreerde natuurlijke persoon of een onderneming die of onder directe of indirecte zeggenschap staat van een natuurlijke persoon of een onderneming uit een derde land, die voornemens is een buitenlandse directe investering te doen of deze heeft gedaan in de Unie;

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Lidstaten kunnen mechanismen voor de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid of openbare orde handhaven, wijzigen of vaststellen onder de voorwaarden van en in overeenstemming met deze verordening.

1.  De lidstaten zorgen voor de handhaving, wijziging of vaststelling van mechanismen voor de screening van buitenlandse directe investeringen op hun eigen grondgebied. Een screening kan worden uitgevoerd wanneer dit noodzakelijk is om te veiligheid te beschermen of de publieke orde te handhaven, en deze vindt plaats met name volgens de in deze verordening vastgestelde voorwaarden.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie kan buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten of programma's van Uniebelang screenen om redenen van veiligheid of openbare orde.

2.  Naast de lidstaten screent ook de Commissie buitenlandse directe investeringen die waarschijnlijk gevolgen hebben voor projecten of programma's van Uniebelang, om redenen van veiligheid of openbare orde.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Projecten en programma's van Uniebelang omvatten met name de projecten en programma's waarmee een aanzienlijk bedrag of aandeel van financiering door de EU gemoeid is, alsmede die welke vallen onder Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, kritieke technologieën of kritieke grondstoffen. In bijlage 1 is een indicatieve lijst van projecten of programma's van Uniebelang opgenomen.

3.  Projecten en programma's van Uniebelang omvatten met name de projecten en programma's waarmee een aanzienlijk bedrag of aandeel van financiering door de EU gemoeid is of gemoeid is geweest, alsmede die welke vallen onder Uniewetgeving met betrekking tot kritieke infrastructuur, kritieke technologieën of kritieke grondstoffen. In bijlage 1 is een indicatieve lijst van projecten of programma's van Uniebelang opgenomen.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Factoren die bij de screening in aanmerking kunnen worden genomen

Factoren die bij de screening in aanmerking worden genomen

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de lidstaten en de Commissie een buitenlandse directe investering screenen om redenen van veiligheid of openbare orde kunnen zij rekening houden met de gevolgen voor onder meer:

Wanneer de lidstaten en de Commissie een buitenlandse directe investering screenen om redenen van veiligheid of openbare orde moeten zij rekening houden met de mogelijke directe en indirecte gevolgen voor onder meer:

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  kritieke infrastructuur, met inbegrip van energie-, vervoers-, communicatie-, gegevensopslag-, ruimte- of financiële infrastructuur en gevoelige installaties;

-  kritieke infrastructuur, met inbegrip van energie-, waterbevoorradings-, vervoers-, communicatie-, media-, gezondheidszorg-, onderwijs-, basisonderzoeks-, gegevensopslag-, ruimte- of financiële infrastructuur en gevoelige installaties;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  overnames van eigendom die de veiligheid of de openbare orde in het gedrang kunnen brengen;

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  kritieke technologieën, met inbegrip van kunstmatige intelligentie, robotica, halfgeleiders, technologieën met toepassingen die mogelijk voor tweeërlei gebruik geschikt zijn, cyberbeveiliging en nucleaire of ruimtevaarttechnologie;

-  kritieke technologieën, met inbegrip van kunstmatige intelligentie, robotica, halfgeleiders, geavanceerde materialen, kritieke grondstoffen, nanotechnologieën, biotechnologieën, medische technologieën, technologieën met toepassingen die mogelijk voor tweeërlei gebruik geschikt zijn, cyberbeveiliging en nucleaire of ruimtevaarttechnologie, alsook technologieën die met behulp van overheidssteun zijn ontwikkeld;

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  de voorzieningszekerheid van kritieke grondstoffen; or

-  de strategische autonomie van de Unie en haar lidstaten en de waardeketen van kritieke technologieën en sectoren, de voorzieningszekerheid van kritieke grondstoffen; de zekerheid van de voedselvoorziening, met inbegrip van landbouwgrond en andere landbouwactiva of

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Bij de screening van buitenlandse directe investeringen nemen de lidstaten en de Commissie ook in aanmerking of er in de betreffende derde landen soortgelijke mogelijkheden voor investeringen bestaan voor Europese investeerders, rekening houdend met de structuur van minst ontwikkelde landen (wederkerigheidsbeginsel).

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij hun beoordeling of een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde kunnen de lidstaten en de Commissie in aanmerking nemen of een buitenlandse investeerder onder zeggenschap staat van de overheid van een derde land, onder meer via aanzienlijke financiering.

Bij hun beoordeling of een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde nemen de lidstaten zoveel mogelijk in aanmerking of een buitenlandse investeerder direct of indirect onder zeggenschap staat van de overheid van een derde land, onder meer via aanzienlijke financiering, alsook of de buitenlandse investeerder een multinationale onderneming is en met name welke praktijken zij toepast inzake belastingontduiking, agressieve fiscale planning en systematische verplaatsing van productieactiviteiten.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten kunnen de nodige maatregelen handhaven, wijzigen of vaststellen om de ontwijking van de screeningmechanismen en -besluiten te voorkomen.

De lidstaten zorgen voor de handhaving, wijziging of vaststelling van maatregelen om de ontwijking van de screeningmechanismen en -besluiten te voorkomen, onder meer die welke betrekking hebben op situaties waarin een onderneming weliswaar in een lidstaat is geregistreerd, maar daadwerkelijk valt onder de zeggenschap van of eigendom is van onderdanen van een derde land.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Teneinde financiële stromen van de betalingsbalans uit te sluiten, omvatten de in de eerste alinea bedoelde maatregelen statistieken over directe investeringen die de reële investeringen weergeven en die worden verzameld in overeenstemming met de richtsnoeren van de OESO en het IMF.

Motivering

De statistieken over buitenlandse investeringen omvatten vaak geen reële investeringen maar wel de geldstromen tussen de binnen- en buitenlandse entiteiten van multinationale concerns, en internationale bedrijfsovernames. Investeringen "stromen door" wanneer een dochteronderneming van een buitenlands concern, bijvoorbeeld, ontvangen financieringskapitaal gebruikt als directe investering om verdere investeringen te doen in het buitenland, en op die manier de in- en uitstroom van directe investeringen vergroot.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten brengen de andere lidstaten en de Commissie op de hoogte van pogingen van investeerders om de screeningmechanismen en -besluiten te omzeilen.

Motivering

Als een buitenlandse investeerder een poging onderneemt om de screeningmechanismen, en daarmee het recht van de lidstaat en het EU-recht, te omzeilen, betekent dit dat er voor die lidstaat, en mogelijk voor andere lidstaten, een risico bestaat. Het is alleen maar logisch om de andere lidstaten dan op de hoogte te brengen van een dergelijk mogelijk risico.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De screeningmechanismen van de lidstaten zijn transparant en maken geen onderscheid tussen derde landen. De lidstaten stellen met name de omstandigheden die de screening in gang zetten, de redenen voor screening en de geldende gedetailleerde procedurevoorschriften vast.

1.  De screeningmechanismen van de lidstaten zijn transparant en non-discriminatoir. De lidstaten stellen met name de omstandigheden die de screening in gang zetten, de redenen voor screening en de geldende procedurevoorschriften vast.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Vertrouwelijke informatie, met inbegrip van commercieel gevoelige informatie, die door de betrokken buitenlandse investeerders en de betrokken onderneming wordt verstrekt, moet worden beschermd.

3.  De lidstaten garanderen bij een screeningprocedure volledige bescherming van de vertrouwelijkheid van informatie die door de betrokken buitenlandse investeerders en de betrokken onderneming wordt verstrekt, met inbegrip van commercieel gevoelige informatie en informatie die onder het zakengeheim valt.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De betrokken buitenlandse investeerders en ondernemingen hebben de mogelijkheid om tegen een screeningbesluit van de nationale autoriteiten in beroep te gaan.

4.  De betrokken buitenlandse investeerders en ondernemingen hebben de mogelijkheid om tegen een screeningbesluit van de nationale autoriteiten in beroep te gaan, tenzij die handeling geacht wordt in te druisen tegen de essentiële veiligheidsbelangen van de lidstaat.

Motivering

Het recht op gerechtelijk beroep is fundamenteel voor de rechtsstaat in Europa, maar dit recht kan in bepaalde omstandigheden worden beknot als het indruist tegen het nationale veiligheidsbelang, vooral als de screeningbesluiten afkomstig zijn van de hoogste uitvoerende macht in het land.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De Commissie ontwikkelt en deelt beste praktijken voor een screeningmechanisme die door de lidstaten kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld wanneer ze momenteel nog niet over een screeningmechanisme beschikken. De lidstaten mogen bij het opzetten van hun screeningmechanisme een beroep doen op de Ondersteuningsdienst voor structurele hervormingen (SRSS) van de Commissie.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Lidstaten die over screeningmechanismen beschikken, dienen bij de Commissie een jaarlijks verslag in over de toepassing van hun screeningmechanismen. Voor iedere verslagperiode omvat het verslag met name informatie over:

2.  De lidstaten dienen bij de Commissie een jaarlijks verslag in over de toepassing van hun screeningmechanismen. Voor iedere verslagperiode omvat het verslag met name informatie over:

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Overeenkomstig artikel 346, lid 1, onder a), VWEU, is geen enkele lidstaat gehouden inlichtingen te verstrekken waarvan de verbreiding naar zijn mening strijdig zou zijn met de wezenlijke belangen van zijn veiligheid.

Motivering

Bepaalde gegevens in verband met screening mogen rechtmatig worden beschouwd als geheimen van de nationale veiligheid en moeten worden beschermd.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Ook lidstaten die niet over een screeningmechanisme beschikken, dienen bij de Commissie een jaarlijks verslag in over buitenlandse directe investeringen die op hun grondgebied hebben plaatsgevonden, op basis van de informatie waarover zij beschikken.

Schrappen

Motivering

De lidstaten moeten over een screeningmechanisme beschikken.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Op basis van de jaarlijkse verslagen van de lidstaten en met inachtneming van de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie publiceert de Europese Commissie jaarlijks een rapport met geaggregeerde informatie over de toepassing van de screeningmechanismen.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer een lidstaat van oordeel is dat een in een andere lidstaat geplande of voltooide buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in de eerstgenoemde lidstaat, kan deze opmerkingen indienen bij de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Deze opmerkingen worden tegelijkertijd naar de Commissie doorgestuurd.

2.  Wanneer een lidstaat van oordeel is dat een in een andere lidstaat geplande of voltooide buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in de eerstgenoemde lidstaat, dient deze opmerkingen in bij de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Deze opmerkingen worden tegelijkertijd naar de Commissie doorgestuurd.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in een of meer lidstaten, kan zij een advies richten tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. De Commissie kan een advies uitbrengen ongeacht of andere lidstaten opmerkingen hebben ingediend.

3.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde in een of meer lidstaten, richt zij een advies tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. De Commissie brengt een advies uit ongeacht of andere lidstaten opmerkingen hebben ingediend.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Wanneer de Commissie of een lidstaat van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde kan deze de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, verzoeken de informatie te verstrekken die nodig is om de in lid 2 bedoelde opmerkingen in te dienen of het in lid 3 bedoelde advies uit te brengen.

4.  Op verzoek van de Commissie of een lidstaat die van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor zijn veiligheid of openbare orde, verstrekt de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, de relevante informatie die nodig is om de in lid 2 bedoelde opmerkingen in te dienen of het in lid 3 bedoelde advies uit te brengen. Daarnaast kan de Commissie verzoeken dat de kwestie wordt behandeld in het centraal screeningpunt.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Opmerkingen zoals bedoeld in lid 2 en adviezen zoals bedoeld in lid 3 worden binnen een redelijke termijn en in geen geval later dan 25 werkdagen na ontvangst van de in lid 1 of 4 bedoelde informatie gericht tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Wanneer aan het advies van de Commissie opmerkingen van de lidstaten voorafgaan, beschikt de Commissie over 25 extra werkdagen om haar advies uit te brengen.

5.  Opmerkingen zoals bedoeld in lid 2 of adviezen zoals bedoeld in lid 3 worden onverwijld, en in geen geval later dan 25 werkdagen na ontvangst van de in lid 1 of 4 bedoelde informatie, gericht tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid. Wanneer aan het advies van de Commissie opmerkingen van de lidstaten voorafgaan, beschikt de Commissie over 25 extra werkdagen om haar advies uit te brengen.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor projecten of programma's die om redenen van veiligheid of openbare orde van belang zijn voor de Unie, kan zij een advies richten tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid.

1.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering waarschijnlijk gevolgen heeft voor projecten of programma's die om redenen van veiligheid of openbare orde van belang zijn voor de Unie, richt zij een advies tot de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie kan de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, verzoeken de informatie te verstrekken die nodig is om het in lid 1 bedoelde advies uit te brengen.

2.  Op verzoek van de Commissie verstrekt de lidstaat waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, de in artikel 10 bedoelde relevante informatie.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Binnen een redelijke termijn en in geen geval later dan 25 werkdagen na ontvangst van de krachtens lid 2 door de Commissie gevraagde informatie richt de Commissie haar advies tot de betrokken lidstaat. Wanneer een lidstaat beschikt over een screeningmechanisme zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, en de Commissie de informatie over de aan screening onderworpen buitenlandse directe investering overeenkomstig artikel 8, lid 1, heeft ontvangen, wordt het advies uiterlijk 25 werkdagen na ontvangst van die informatie uitgebracht. Wanneer extra informatie nodig is om een advies te kunnen uitbrengen, geldt de termijn van 25 dagen vanaf de ontvangst van de aanvullende informatie.

3.  De Commissie richt onverwijld, in geen geval later dan 25 werkdagen na ontvangst van de krachtens lid 2 door de Commissie gevraagde informatie, haar advies tot de betrokken lidstaat. Wanneer de Commissie de informatie over de aan screening onderworpen buitenlandse directe investering overeenkomstig artikel 8, lid 1, heeft ontvangen, wordt het advies uiterlijk 25 werkdagen na ontvangst van die informatie uitgebracht. Wanneer extra informatie nodig is om een advies te kunnen uitbrengen, geldt de termijn van 25 dagen vanaf de ontvangst van de aanvullende informatie.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten waarborgen dat de overeenkomstig artikel 8, lid 4, en artikel 9, lid 2, door de Commissie en de andere lidstaten gevraagde informatie onverwijld aan de Commissie en de desbetreffende lidstaten ter beschikking wordt gesteld.

1.  De lidstaten waarborgen dat de overeenkomstig artikel 8, lid 4, en artikel 9, lid 2, door de Commissie en de andere lidstaten gevraagde informatie zonder onnodige vertraging aan de Commissie en de desbetreffende lidstaten ter beschikking wordt gesteld.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de eigendomsstructuur van de buitenlandse investeerder en van de onderneming waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, inclusief informatie over de uiteindelijke meerderheidsaandeelhouder of -aandeelhouders;

a)  de volledige eigendomsstructuur van de buitenlandse investeerder en van de onderneming waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid, inclusief informatie over de uiteindelijke begunstigden;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Informatie die naar aanleiding van de toepassing van deze verordening is ontvangen, wordt slechts gebruikt voor het doel waarvoor zij werd gevraagd.

1.  Informatie die naar aanleiding van de toepassing van deze verordening is ontvangen, wordt slechts gebruikt voor het doel waarvoor zij werd gevraagd en geeft geen aanleiding tot de bekendmaking van een industrieel, handels- of beroepsgeheim, of de bekendmaking van een commercieel proces, of van informatie waarvan de bekendmaking indruist tegen het overheidsbeleid.

Motivering

Een deel van deze verordening brengt samenwerking en de bijbehorende informatie-uitwisseling met zich mee. Dit amendement behandelt mogelijke bezorgdheid in verband met vertrouwelijkheid en de bescherming van commercieel en beroepsmatig gevoelige informatie.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten en de Commissie waarborgen de bescherming van bij de toepassing van deze verordening verzamelde vertrouwelijke informatie.

2.  De lidstaten en de Commissie waarborgen het hoogste niveau van vertrouwelijkheid en bescherming van gevoelige informatie, met inbegrip van bedrijfsgeheimen als omschreven in Richtlijn (EU) 2016/9431 bis, die door buitenlandse investeerders en de betrokken onderneming verzameld is en ter beschikking is gesteld. De lidstaten en de Commissie zijn tijdens de screeningsprocedures verantwoordelijk voor de bescherming van bedrijfsgeheimen.

 

______________

 

1 bis Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PB L 157 van 15.6.2016, blz. 1).

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met het oog op de screening van buitenlandse directe investeringen duidt elke lidstaat een contactpunt voor de screening van buitenlandse directe investeringen aan. De Commissie en de andere lidstaten betrekken deze contactpunten voor de screening van buitenlandse directe investeringen bij alle kwesties die verband houden met de uitvoering van deze verordening.

Met het oog op de screening van buitenlandse directe investeringen duidt elke lidstaat een contactpunt voor de screening van buitenlandse directe investeringen aan. De Commissie zorgt voor een centraal screeningpunt waar de lidstaten nauw met elkaar kunnen samenwerken. De Commissie en de andere lidstaten betrekken deze contactpunten voor de screening van buitenlandse directe investeringen bij alle kwesties die verband houden met de uitvoering van deze verordening.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening evalueert de Commissie de toepassing ervan en dient zij hierover een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad. De lidstaten worden hierbij betrokken en verstrekken de Commissie de nodige informatie voor de opstelling van dat verslag.

1.  Na ... [de inwerkingtreding van deze verordening] dient de Commissie elk jaar bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de toepassing van deze verordening dat relevante informatie over de screeningactiviteiten van de lidstaten en de Commissie bevat. Uiterlijk ... [drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad een grondige beoordeling voor van de kaders voor de screening van buitenlandse directe investeringen in Europa en de ontwikkelingen in screeningsystemen in rechtsgebieden buiten de EU, in voorkomend geval vergezeld van een wetgevingsvoorstel.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – streepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie:

 

Verordening van het Europees Parlement en de Raad van [...] tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU; PB L ... (COM(2017)0294).

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Bijlage – streepje 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  Europees Defensiefonds:

 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Oprichting van het Europees Defensiefonds (COM(2017)0295).

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Bijlage – streepje 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  Permanente gestructureerde samenwerking (PESCO):

 

Besluit (GBVB) 2017/2315 van de Raad van 11 december 2017 tot instelling van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) en tot opstelling van de lijst van deelnemende lidstaten; PB L 331, 14.12.2017, blz. 57.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Bijlage – streepje 6 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

  Europees Fonds voor strategische investeringen:

 

Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013;

 

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 en Verordening (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Invoering van een kader voor het screenen van directe buitenlandse investeringen in de Europese Unie

Document- en procedurenummers

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

26.10.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ECON

26.10.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Roberts Zīle

5.10.2017

Behandeling in de commissie

25.1.2018

20.3.2018

 

 

Datum goedkeuring

27.3.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

38

8

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Matt Carthy, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Maydell, Ana Miranda, Luigi Morgano, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Carlos Iturgaiz, Arndt Kohn, Peter Liese

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

38

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Peter Liese, Ivana Maletić, Thomas Mann, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Paul Tang

VERTS/ALE

Ana Miranda, Molly Scott Cato

8

-

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Matt Carthy

NI

Sotirios Zarianopoulos

S&D

Alfred Sant

4

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Invoering van een kader voor het screenen van directe buitenlandse investeringen in de Europese Unie

Document- en procedurenummers

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Datum indiening bij EP

13.9.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

26.10.2017

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

26.10.2017

ECON

26.10.2017

ITRE

26.10.2017

JURI

26.10.2017

 

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

JURI

9.10.2017

LIBE

16.10.2017

 

 

Medeverantwoordelijke commissies

       Datum bekendmaking

ITRE

18.1.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Franck Proust

11.10.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

22.11.2017

22.3.2018

24.4.2018

 

Datum goedkeuring

28.5.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

30

7

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Reinhard Bütikofer

Datum indiening

5.6.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Danilo Oscar Lancini, Franz Obermayr

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer

7

-

ECR

Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 13 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid