Procedura : 2017/0224(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0198/2018

Teksty złożone :

A8-0198/2018

Debaty :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Głosowanie :

PV 14/02/2019 - 10.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0121

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1559kWORD 225k
4.6.2018
PE 619.160v03-00 A8-0198/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Franck Proust

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):

Reinhard Bütikofer, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

(*)  Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0487),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0309/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0198/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  uwzględniając opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 2/2015 z dnia 16 maja 2017 r.1a,

 

_________________

 

1a Opinia Trybunału Sprawiedliwości nr 2/2015 z dnia 16 maja 2017 r. (Dz.U. C 239 z 24.7.2017, s. 3).

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę najnowsze orzecznictwo, należy wyjaśnić, że inwestycje portfelowe nie mogą zostać objęte przepisami rozporządzenia.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w Unii dzięki zwiększeniu konkurencyjności, tworzeniu nowych miejsc pracy i korzyści skali, wnoszeniu kapitału, technologii i wiedzy fachowej, stymulowaniu innowacji i otwarciu nowych rynków dla wywozu UE. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do osiągnięcia celów planu inwestycyjnego dla Europy przedstawionego przez Komisję oraz innych projektów i programów unijnych.

(1)  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w Unii dzięki zwiększeniu konkurencyjności, tworzeniu nowych miejsc pracy i korzyści skali, wnoszeniu kapitału, technologii i wiedzy fachowej, stymulowaniu innowacji i otwarciu nowych rynków dla wywozu UE. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do osiągnięcia celów planu inwestycyjnego dla Europy oraz innych projektów i programów unijnych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Unia i państwa członkowskie dysponują otwartym środowiskiem inwestycyjnym, którego zasady zapisano w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) i które wpisuje się w zobowiązania międzynarodowe podjęte przez Unię i jej państwa członkowskie w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

(2)  Unia i państwa członkowskie dysponują otwartym środowiskiem inwestycyjnym, które zdefiniowano w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) i w art. 3 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii oraz które wpisuje się w zobowiązania międzynarodowe podjęte przez Unię i jej państwa członkowskie w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Na mocy międzynarodowych zobowiązań podjętych na forum Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz określonych w umowach handlowych i inwestycyjnych zawartych z państwami trzecimi, Unia i państwa członkowskie mogą wprowadzić środki ograniczające odnoszące się do bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów.

(3)  Na mocy międzynarodowych zobowiązań podjętych na forum Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz określonych w umowach handlowych i inwestycyjnych zawartych z państwami trzecimi Unia i państwa członkowskie mają możliwość wprowadzania środków ograniczających dostęp bezpośrednich inwestycji zagranicznych do rynku ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Niektóre państwa członkowskie wprowadziły środki, zgodnie z którymi mogą one nakładać ograniczenia w przepływie kapitału między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, uzasadnione względami porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. Środki te odzwierciedlają cele i obawy państw członkowskich w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a ich wynikiem jest szereg działań zróżnicowanych pod względem zakresu i procedury. Pozostałe państwa członkowskie nie dysponują takimi mechanizmami.

(4)  Niektóre państwa członkowskie wprowadziły środki, zgodnie z którymi mają możliwość nakładania ograniczeń w przepływie kapitału między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, uzasadnione względami porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. Środki te odzwierciedlają cele i obawy państw członkowskich w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a ich wynikiem jest szereg nieskoordynowanych działań, zróżnicowanych pod względem ich zakresu i procedury. Państwa członkowskie, które nie dysponują takimi mechanizmami, mogą wprowadzać własne, wzorowane na już istniejących mechanizmach krajowych, w oparciu o uzyskane w związku z nimi doświadczenia i najlepsze praktyki.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Obecnie na poziomie UE nie ma kompleksowych ram w odniesieniu do kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

(5)  Obecnie na poziomie Unii nie ma kompleksowych ram w odniesieniu do kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, podczas gdy główni partnerzy handlowi Unii, w tym państwa G-7, przyjęły takie ramy w postaci mechanizmów monitorowania o różnym charakterze, bardziej lub mniej przejrzystych, rygorystycznych i przewidywalnych.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Ważne jest zatem zagwarantowanie pewności prawa i zapewnienie koordynacji i współpracy w całej UE dzięki ustanowieniu ram prawnych dotyczących monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Pozostaje to bez uszczerbku dla wyłącznej kompetencji państw członkowskich do utrzymania bezpieczeństwa narodowego.

(7)  Niniejsze rozporządzenie powinno zagwarantować pewność prawa w odniesieniu do mechanizmów monitorowania państw członkowskich oraz zapewnić koordynację i współpracę w całej UE dzięki ustanowieniu ram prawnych dotyczących monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Pozostaje to bez uszczerbku dla wyłącznej kompetencji państw członkowskich do utrzymania bezpieczeństwa narodowego. Pewność prawa powinno również zagwarantować śledzenie przez Komisję systemów monitorowania w państwach trzecich.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych powinny zapewniać państwom członkowskim i Komisji środki umożliwiające kompleksowe zwalczanie zagrożeń dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego oraz dostosowanie się do zmieniających się okoliczności przy zachowaniu niezbędnej elastyczności w ramach monitorowania przez państwa członkowskie bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa i porządku publicznego, przy uwzględnieniu ich indywidualnej sytuacji i uwarunkowań krajowych.

(8)  Ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych powinny zapewniać państwom członkowskim i Komisji środki prawne oraz zasoby ludzkie i finansowe niezbędne do eliminowania zagrożeń dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego oraz do dostosowania się do zmieniających się okoliczności przy zachowaniu niezbędnej elastyczności w ramach monitorowania przez państwa członkowskie bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa i porządku publicznego, przy uwzględnieniu ich indywidualnej sytuacji i uwarunkowań krajowych oraz złotych akcji i innych specjalnych uprawnień.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Monitorowaniem należy objąć szeroki zakres inwestycji ustanawiających lub podtrzymujących trwałe bezpośrednie powiązania między inwestorami z państw trzecich i przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą w państwie członkowskim.

(9)  Niniejsze rozporządzenie powinno objąć szeroki zakres inwestycji – w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne kontrolowane przez rząd, bez względu na ich wielkość lub progi udziału – ustanawiających lub podtrzymujących trwałe, bezpośrednie lub pośrednie powiązania między zagranicznym inwestorem, niezależnie od tego, czy jest on, czy nie, ostatecznym inwestorem, a przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą na terytorium państwa członkowskiego, w jego wyłącznej strefie ekonomicznej ustanowionej zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) lub na szelfie kontynentalnym.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość podjęcia – zgodnie z prawem Unii – niezbędnych działań zapobiegających obchodzeniu mechanizmów monitorowania oraz ich decyzji służących ochronie bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego. Powinno to mieć zastosowanie do inwestycji w Unii dokonywanych za pomocą sztucznych uzgodnień, które nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej i obchodzą mechanizmy monitorowania i decyzje dotyczące monitorowania, w przypadku których inwestor jest własnością osób fizycznych lub przedsiębiorstwa z państwa trzeciego lub jest przez nie kontrolowany. Pozostaje to bez uszczerbku dla swobody przedsiębiorczości i swobodnego przepływu kapitału, zapisanych w TFUE.

(10)  Państwa członkowskie powinny zgodnie z prawem Unii utrzymywać, zmieniać, wzmacniać i podejmować działania niezbędne do rozpoznawania przypadków obchodzenia mechanizmów monitorowania oraz decyzji służących ochronie bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, oraz do zapobiegania im. Powinno to mieć zastosowanie do inwestycji w Unii dokonywanych za pomocą sztucznych uzgodnień, które nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej i obchodzą mechanizmy monitorowania i decyzje dotyczące monitorowania, w tym w przypadkach gdy struktura własności lub inne kluczowe cechy inwestora uległy istotnej zmianie, gdy inwestor działa w charakterze pośrednika lub gdy ostatecznym właścicielem przedsiębiorstwa będącego inwestorem jest osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo z państwa trzeciego bądź przedsiębiorstwo będące inwestorem jest kontrolowane przez osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo z państwa trzeciego. Państwa członkowskie powinny informować Komisję o wszelkich podjętych przez nie działaniach zapobiegających obchodzeniu środków. Pozostaje to bez uszczerbku dla swobody przedsiębiorczości i swobodnego przepływu kapitału, zapisanych w TFUE.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  W ramach niniejszego rozporządzenia Komisja i państwa członkowskie powinny za pośrednictwem umów handlowych i inwestycyjnych oraz forów międzynarodowych sprzyjać zobowiązywaniu się państw trzecich do stosowania procedur monitorowania oraz do współpracy w tej dziedzinie.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby pomóc państwom członkowskim i Komisji w stosowaniu przepisów rozporządzenia, należy przedstawić wykaz czynników, które można wziąć pod uwagę przy monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Wykaz ten zwiększy również przejrzystość procesu monitorowania dla inwestorów dokonujących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii lub rozważających dokonanie takich inwestycji. Wspominany wykaz czynników, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny powinien być niewyczerpujący.

(11)  Aby pomóc państwom członkowskim i Komisji w stosowaniu przepisów rozporządzenia, należy przedstawić wykaz czynników, które mogłyby być brane pod uwagę przy monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Wykaz ten zwiększyłby również przejrzystość procesu monitorowania dla inwestorów dokonujących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii lub rozważających dokonanie takich inwestycji. Wspominany wykaz czynników, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, powinien być niewyczerpujący.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Przy ustalaniu, czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, państwa członkowskie i Komisja powinny móc uwzględnić wszystkie istotne czynniki, w tym wpływ na infrastrukturę krytyczną, technologie krytyczne, w tym kluczowe technologie wspomagające oraz nakłady, które mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa lub utrzymania porządku publicznego i których zakłócenie, utrata lub zniszczenie miałyby znaczny wpływ na państwo członkowskie lub Unię. W związku z tym państwa członkowskie i Komisja powinny również mieć możliwość uwzględnienia tego, czy inwestor zagraniczny jest bezpośrednio lub pośrednio (np. za pomocą istotnego finansowania) kontrolowany przez rząd państwa trzeciego.

(12)  Przy ustalaniu, czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, państwa członkowskie i Komisja powinny uwzględniać w szczególności to, czy istnieje ryzyko zakłócenia, przerwania, utraty lub zniszczenia dostaw, które mogłyby mieć znaczny wpływ na państwo członkowskie lub Unię, czy inwestor zagraniczny jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez rząd państwa trzeciego, czy chodzi o inwestycję zagraniczną kontrolowaną przez rząd lub czy zagraniczna inwestycja jest częścią państwowego projektu, programu bądź strategii gospodarczej, przemysłowej lub politycznej prowadzonej przez państwo trzecie w celu nabycia lub przekazania kluczowych technologii prorozwojowych lub wiedzy bądź w służbie strategicznym interesom narodowym. Powinno to również dotyczyć przypadków, gdy dany inwestor był już zaangażowany w projekty inwestycyjne zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu państwa członkowskiego.

 

Państwa członkowskie i Komisja powinny również móc uwzględnić, ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, wszystkie ewentualne skutki m.in. dla infrastruktury krytycznej i strategicznej, technologii krytycznych i strategicznych, strategicznej autonomii Unii, dostępu do szczególnie chronionych informacji lub danych osobowych obywateli Unii, pluralizmu i niezależności mediów oraz usług świadczonych w interesie ogólnym i usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Przy ustalaniu, czy dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, państwa członkowskie i Komisja mogłyby również brać pod uwagę kontekst i okoliczności, w jakich byłaby dokonywana lub została dokonana inwestycja, w tym między innymi to, czy inwestycja mogłaby doprowadzić do powstania struktury monopolistycznej, czy rynek w państwie pochodzenia zagranicznego inwestora jest otwarty, z ograniczonym dostępem lub zamknięty, czy cechują go wzajemność i równe warunki działania, oraz to, czy istnieje ryzyko naruszania międzynarodowych aktów prawnych dotyczących praw człowieka lub podstawowych norm MOP. Tę analizę należy przeprowadzać na podstawie najlepszych dostępnych informacji, które powinny być dokładne, pełne i rzetelne.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b)  Państwa członkowskie mogłyby zezwalać podmiotom gospodarczym, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego lub partnerom społecznym takim jak związki zawodowe na zwracanie się do państw członkowskich o rozważenie uruchomienia procedury monitorowania bez uszczerbku dla różnych systemów, które dopuszczają większe zaangażowanie proceduralne.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12c)  W sytuacjach gdy podmioty gospodarcze, organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub partnerzy społeczni tacy jak związki zawodowe posiadają istotne informacje lub poważne i uzasadnione obawy co do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które prawdopodobnie będą miały wpływ na projekty lub programy ze względów bezpieczeństwa i porządku publicznego, powinny one mieć możliwość przekazywania takich informacji Komisji. Komisja mogłaby brać należycie pod uwagę te informacje przy wydawaniu opinii.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Należy określić kluczowe elementy ram proceduralnych w odniesieniu do monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez państwa członkowskie, aby umożliwić inwestorom, Komisji i pozostałym państwom członkowskim zrozumienie, w jaki sposób tego rodzaju inwestycje mogą zostać poddane monitorowaniu w celu zapewnienia, że inwestycje te poddawane są monitorowaniu w sposób przejrzysty oraz nie są dyskryminujące wobec państw trzecich. Elementy te powinny obejmować co najmniej ustalenie ram czasowych monitorowania oraz możliwość odwołania się przez inwestorów do sądu od decyzji dotyczących monitorowania.

(13)  Należy określić kluczowe elementy ram proceduralnych w odniesieniu do monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez państwa członkowskie, aby umożliwić inwestorom, Komisji i pozostałym państwom członkowskim zrozumienie, w jaki sposób tego rodzaju inwestycje mogą zostać poddane monitorowaniu w sposób przejrzysty, oraz że nie są dyskryminujące wobec państw trzecich. Elementy te powinny obejmować co najmniej ustalenie ram czasowych monitorowania oraz możliwość odwołania się przez inwestorów do organów i sądów państw członkowskich od decyzji dotyczących monitorowania, zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Należy ustanowić mechanizm umożliwiający państwom członkowskim współpracę oraz wzajemną pomoc w przypadku, gdy bezpośrednie inwestycje zagraniczne w jednym państwie członkowskim mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w innych państwach członkowskich. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przedstawienia uwag państwu członkowskiemu, w którym bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone, niezależnie od tego, czy państwa członkowskie przedstawiające uwagi lub państwa członkowskie, w których bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone utrzymują mechanizm monitorowania lub monitorują te inwestycje. Uwagi przedstawione przez państwa członkowskie powinny być również przekazywane Komisji. W stosownych przypadkach Komisja powinna również mieć możliwość wydawania opinii skierowanej do państwa członkowskiego, w którym bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone, niezależnie od tego, czy dane państwo członkowskie utrzymuje mechanizm monitorowania lub monitoruje te inwestycje i niezależnie od tego, czy inne państwa członkowskie przekazały swoje uwagi.

(14)  Należy ustanowić mechanizm umożliwiający państwom członkowskim współpracę oraz wzajemną pomoc w przypadku, gdy bezpośrednie inwestycje zagraniczne w jednym państwie członkowskim mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w innych państwach członkowskich. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przedstawienia uwag państwu członkowskiemu, w którym bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone, niezależnie od tego, czy państwa członkowskie przedstawiające uwagi lub państwa członkowskie, w których bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone utrzymują mechanizm monitorowania lub monitorują te inwestycje. Te uwagi powinny być również jednocześnie przekazywane pozostałym państwom członkowskim i Komisji, która powinna wówczas mieć możliwość wydania opinii skierowanej do państwa członkowskiego, w którym bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone, niezależnie od tego, czy dane państwo członkowskie utrzymuje mechanizm monitorowania lub monitoruje te inwestycje. Ta opinia powinna zostać jednocześnie przekazana pozostałym państwom członkowskim i nie powinna być podana do wiadomości publicznej. Państwo członkowskie powinno móc się zwrócić do Komisji o opinię lub do innych państw członkowskich o przedstawienie uwag na temat bezpośredniej inwestycji zagranicznej dokonywanej na jego terytorium.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Ponadto Komisja powinna mieć możliwość monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które potencjalnie mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Dałoby to Komisji narzędzie służące ochronie projektów i programów, które służą w całej Unii i stanowią istotny wkład na rzecz wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i konkurencyjności. Należy nim objąć w szczególności projekty i programy finansowane w znacznej mierze ze środków UE lub ustanowione prawodawstwem Unii w zakresie infrastruktury krytycznej, technologii krytycznej lub nakładów krytycznych. Do celów zwiększonej przejrzystości w załączniku należy umieścić orientacyjny wykaz projektów lub programów leżących w interesie Unii, w związku z którymi bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą być objęte monitorowaniem przez Komisję.

(15)  Ponadto Komisja powinna monitorować bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które potencjalnie mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Dałoby to Komisji narzędzie służące ochronie projektów i programów, które służą w całej Unii i stanowią istotny wkład na rzecz wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i konkurencyjności. Należy nim objąć w szczególności projekty i programy finansowane w znacznej mierze ze środków UE lub ustanowione prawodawstwem Unii w zakresie infrastruktury krytycznej i strategicznej, technologii krytycznych i strategicznych, nakładów krytycznych i strategicznych. Do celów zwiększonej przejrzystości w załączniku należy umieścić niewyczerpujący wykaz projektów i programów leżących w interesie Unii, w związku z którymi bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą być objęte monitorowaniem przez Komisję. Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w celu aktualizowania takiego wykazu.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  W celu wzmocnienia dialogu między instytucjami Unii należy umożliwić właściwej komisji Parlamentu Europejskiego zwracanie się do Komisji o wydanie opinii w sprawie danej bezpośredniej inwestycji zagranicznej planowanej lub ukończonej w danym państwie członkowskim. Komisja powinna informować Parlament Europejski o działaniu podjętym przez nią po otrzymaniu takiego wniosku.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  W przypadku gdy Komisja uzna, że określone bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, powinna mieć ona możliwość wydania w rozsądnym terminie opinii skierowanej do państwa członkowskiego, w którym dane inwestycje są planowane lub zostały ukończone. Państwa członkowskie powinny w jak największym stopniu uwzględnić taką opinię, a w przypadku niezastosowania się do jej zaleceń złożyć stosowne wyjaśnienia Komisji, zgodnie z obowiązkiem lojalnej współpracy na mocy art. 4 ust. 3 Komisja powinna również mieć możliwość uzyskania od tych państw członkowskich informacji niezbędnych do monitorowania takich inwestycji.

(16)  W przypadku gdy Komisja lub co najmniej jedno państwo członkowskie uzna, że określone inwestycje zagraniczne mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, powinna ona wydać w rozsądnym terminie opinię skierowaną do państw członkowskich, w których dane inwestycje są planowane lub zostały ukończone, a takie państwo lub państwa członkowskie powinny mieć możliwość przedstawienia uwag skierowanych do państw członkowskich, w którym dane inwestycje są planowane lub zostały ukończone. Opinia, która nie powinna być podawana do wiadomości publicznej, powinna zostać jednocześnie przekazana pozostałym państwom członkowskim. Państwa członkowskie powinny w jak największym stopniu uwzględnić taką opinię, a w przypadku niezastosowania się do jej zaleceń przedstawić pisemne wyjaśnienia Komisji i odnośnym państwom członkowskim, zgodnie z obowiązkiem lojalnej współpracy na mocy art. 4 ust. 3 TUE. Komisja powinna również mieć możliwość uzyskania od tych państw członkowskich informacji niezbędnych do monitorowania takich inwestycji. Państwo członkowskie powinno móc się zwrócić do Komisji o opinię lub do innych państw członkowskich o przedstawienie uwag na temat bezpośredniej inwestycji zagranicznej dokonywanej na jego terytorium.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Jeżeli co najmniej jedna trzecia państw członkowskich uzna, że dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na ich bezpieczeństwo lub porządek publiczny, bądź co najmniej jedna trzecia państw członkowskich i Komisja uznają, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, państwa członkowskie powinny w jak największym stopniu uwzględnić uwagi innych państw członkowskich oraz przedstawić Komisji i odnośnym państwom członkowskim pisemne wyjaśnienie. W przypadku niezastosowania się do uwag lub opinii Komisja powinna sprzyjać dialogowi między państwami członkowskimi, które zgłosiły uwagi, a państwem członkowskim, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Aby ułatwić współpracę z innymi państwami członkowskimi oraz monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez Komisję, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję o swoich mechanizmach monitorowania i wszelkich zmianach do nich wprowadzonych oraz regularnie przedstawiać sprawozdania dotyczące stosowania mechanizmów monitorowania. Z tego samego powodu państwa członkowskie, które nie posiadają mechanizmu monitorowania, na podstawie dostępnych im informacji powinny również składać sprawozdania na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które miały miejsce na ich terytorium.

(17)  Aby ułatwić współpracę z innymi państwami członkowskimi oraz monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez Komisję, a także w celu zwiększenia czytelności i porównywalności danych udostępnianych przez państwa członkowskie, powinny one powiadamiać Komisję o swoich mechanizmach monitorowania i o wszelkich wprowadzonych do nich zmianach oraz regularnie przedstawiać sprawozdania dotyczące stosowania mechanizmu monitorowania. Z tego samego powodu państwa członkowskie, które nie posiadają mechanizmu monitorowania, na podstawie dostępnych im informacji powinny również składać sprawozdania na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które miały miejsce na ich terytorium, w ich wyłącznej strefie ekonomicznej lub na szelfie kontynentalnym. Państwa członkowskie powinny przekazywać także informacje o działaniach podjętych w celu uzyskania takich informacji.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W związku z powyższym ważne jest także zapewnienie minimalnego poziomu informacji i koordynacji w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia we wszystkich państwach członkowskich. Informacje te powinny być udostępniane przez państwa członkowskie, w których bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone na wniosek państw członkowskich lub Komisji. Odpowiednie informacje obejmują takie aspekty, jak struktura własności inwestora zagranicznego i finansowanie planowanych lub ukończonych inwestycji, w tym – o ile są dostępne – dane na temat dotacji przyznanych przez państwa trzecie.

(18)  W związku z powyższym ważne jest także zapewnienie minimalnego poziomu informacji i koordynacji w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia we wszystkich państwach członkowskich, w których bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone, na wniosek państwa członkowskiego lub Komisji. Odpowiednie informacje obejmują takie aspekty, jak struktura własności inwestora zagranicznego i finansowanie planowanych lub ukończonych inwestycji, w tym – o ile są dostępne – dane na temat dotacji przyznanych przez państwa trzecie. Takie informacje powinny być przekazywane zgodnie z zasadami określonymi w art. 346 TFUE. Informacje te powinny być dokładne, pełne i rzetelne, aby ułatwić porównywanie danych.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Komunikacja i współpraca na szczeblu państw członkowskich i Unii powinna zostać wzmocniona poprzez ustanowienie w każdym państwie członkowskim punktów kontaktowych ds. monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

(19)  Komunikacja i współpraca na szczeblu państw członkowskich i Unii powinna zostać wzmocniona poprzez ustanowienie w każdym państwie członkowskim instytucjonalnych punktów kontaktowych ds. monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz powołanie specjalnej Grupy Koordynacyjnej ds. Monitorowania Inwestycji.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Państwa członkowskie i Komisja powinny przedsięwziąć wszelkie środki konieczne do zapewnienia ochrony poufnych informacji i innych informacji szczególnie chronionych.

(20)  Państwa członkowskie i Komisja powinny zagwarantować najwyższy poziom ochrony wszystkich informacji poufnych udostępnianych przez inwestorów zagranicznych i zainteresowane przedsiębiorstwa unijne.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Państwa członkowskie powinny składać Komisji roczne sprawozdanie na temat zagranicznych bezpośrednich inwestycji, które miały miejsce na ich terytorium, w ich wyłącznych strefach ekonomicznych lub na szelfie kontynentalnym, na podstawie najlepszych dostępnych informacji. Państwa członkowskie powinny przekazywać także informacje o działaniach podjętych w celu uzyskania takich informacji. Na podstawie tych sprawozdań rocznych Komisja powinna sporządzać roczne sprawozdanie przedstawiające w ogólnym zarysie sytuację inwestycyjną w Unii, z uwzględnieniem wdrażania niniejszego rozporządzenia, i powinna przedstawiać je Parlamentowi Europejskiemu. Sprawozdanie to powinno być podawane do wiadomości publicznej.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Nie później niż po upływie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy w sprawozdaniu proponuje się zmianę przepisów niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach może mu towarzyszyć wniosek ustawodawczy.

(21)  Nie później niż po upływie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co trzy lata, Komisja powinna przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające funkcjonowanie i skuteczność niniejszego rozporządzenia. Oceną należy także objąć długoterminowe środki kontroli ekonomicznej inne niż bezpośrednie inwestycje zagraniczne, skutkujące nabyciem w drodze zamówienia publicznego trwałych i bezpośrednich środków wywierania wpływu, umożliwiających zarządzanie projektami lub programami leżącymi interesie Unii określonymi w niniejszym rozporządzeniu bądź ich kontrolowanie. W przypadku gdy w sprawozdaniu proponuje się zmianę przepisów niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach może mu towarzyszyć wniosek ustawodawczy, a we wszystkich innych przypadkach należy informować Parlament Europejski i Radę.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  W celu aktualizowania wykazu projektów i programów leżących w interesie Unii należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany załącznika do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „bezpośrednia inwestycja zagraniczna” oznacza wszelkiego rodzaju inwestycje inwestora zagranicznego dokonane w celu ustanowienia lub utrzymania trwałych bezpośrednich powiązań między tym inwestorem zagranicznym a przedsiębiorcą lub przedsiębiorstwem, któremu udostępniany jest kapitał w celu prowadzenia działalności gospodarczej w danym państwie członkowskim, w tym inwestycje, które umożliwiają skuteczne uczestnictwo w zarządzaniu spółką prowadzącą działalność gospodarczą lub jej kontrolowaniu;

1)  „bezpośrednia inwestycja zagraniczna” oznacza wszelkiego rodzaju inwestycję, bez względu na jej wielkość lub próg udziału, dokonywaną przez inwestora zagranicznego – niezależnie od tego, czy jest on, czy nie, ostatecznym inwestorem – w celu ustanowienia lub utrzymania trwałych, bezpośrednich lub pośrednich powiązań między tym inwestorem zagranicznym a przedsiębiorcą lub przedsiębiorstwem, któremu udostępniany jest kapitał w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium danego państwa członkowskiego, w jego wyłącznej strefie ekonomicznej ustanowionej zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) lub na szelfie kontynentalnym, włącznie z inwestycjami, które umożliwiają skuteczne uczestnictwo w zarządzaniu spółką prowadzącą działalność gospodarczą lub jej bezpośrednie lub pośrednie kontrolowanie;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  „bezpośrednia inwestycja zagraniczna kontrolowana przez rząd” oznacza wszelką bezpośrednią inwestycję zagraniczną, na skutek której zagraniczny rząd bądź podmiot znajdujący się pod kontrolą lub działający w imieniu lub na polecenie zagranicznego rządu mógłby przejąć kontrolę nad dowolną osobą prawną mającą siedzibę w Unii;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „inwestor zagraniczny” oznacza osobę fizyczną z państwa trzeciego lub przedsiębiorstwo z państwa trzeciego, które zamierza dokonać lub dokonało bezpośredniej inwestycji zagranicznej;

2)  „inwestor zagraniczny” oznacza osobę fizyczną lub prawną, przedsiębiorstwo z państwa trzeciego lub instytucję krajową bądź państwową, która zamierza dokonać lub już dokonała bezpośredniej inwestycji zagranicznej, bez względu na to, czy jest to inwestor ostateczny, czy pośrednik reprezentujący inwestora z państwa trzeciego;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „monitorowanie” oznacza procedurę umożliwiającą ocenę, zbadanie, dopuszczenie, uwarunkowanie, zakazanie lub wycofanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

3)  „monitorowanie” oznacza procedurę umożliwiającą ocenę, zbadanie, dopuszczenie, uwarunkowanie, zakazanie lub wycofanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych; termin zakończenia tej procedury zaczyna biec w momencie przekazania pełnych informacji wymaganych do skompletowania dokumentacji umożliwiającej uruchomienie monitorowania;

Uzasadnienie

Należy unikać sytuacji, w których inwestor zagraniczny nie przekazuje wszystkich informacji wymaganych do przeprowadzenia monitorowania, a ma przy tym na celu rozpoczęciu biegu terminu. W tym celu terminy przeprowadzenia monitorowania muszą rozpoczynać bieg w momencie, w którym dostarczone zostaną wszystkie elementy wymagane do utworzenia pełnej dokumentacji.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą utrzymać, zmienić lub przyjąć mechanizmy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

1.  Zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie mogą utrzymywać, zmieniać, zaostrzać lub przyjmować mechanizmy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja może monitorować bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które potencjalnie mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

2.  Komisja monitoruje bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które potencjalnie mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Projekty lub programy leżące w interesie Unii obejmują w szczególności te programy i projekty, które są finansowane znaczną kwotą lub w znacznym odsetku przez UE, lub które są objęte prawodawstwem Unii dotyczącym infrastruktury krytycznej, technologii krytycznych lub nakładów krytycznych. Orientacyjny wykaz projektów lub programów leżących w interesie Unii zamieszczono w załączniku 1.

3.  Projekty lub programy leżące w interesie Unii obejmują w szczególności te programy i projekty, które są finansowane przez UE, lub które są objęte prawodawstwem Unii dotyczącym infrastruktury krytycznej i strategicznej, technologii krytycznych i strategicznych, w tym kluczowych technologii prorozwojowych, oraz nakładów krytycznych, mających zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa lub utrzymania porządku publicznego. Niewyczerpujący wykaz projektów lub programów leżących w interesie Unii znajduje się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu zmiany niniejszego rozporządzenia poprzez aktualizację wykazu zawartego w załączniku.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Czynniki, które mogą być uwzględniane przy monitorowaniu

Czynniki uwzględniane przy monitorowaniu

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 –akapit 1- wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego państwa członkowskie i Komisja mogą rozważyć potencjalny wpływ między innymi na:

1.  Przy monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego państwa członkowskie i Komisja mogą rozważyć potencjalny wpływ między innymi na:

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  infrastrukturę krytyczną, w tym energetykę, transport, komunikację, przechowywanie danych, przestrzeń kosmiczną lub infrastrukturę finansową, a także obiekty o szczególnym znaczeniu;

a)  infrastrukturę krytyczną i strategiczną, zarówno fizyczną, jak i wirtualną, w tym m.in. sieci zaopatrzenia w energię i wodę, sieci transportowe, infrastrukturę portową, kolejową, lotniskową i stoczniową, usługi transportowe, środki przekazu i komunikację, infrastrukturę lotniczą i kosmiczną, infrastrukturę przechowywania danych, analizę danych na dużą skalę, infrastrukturę wyborczą, infrastrukturę usług finansowych, a także obiekty o szczególnym znaczeniu;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  technologie krytyczne, w tym sztuczną inteligencję, robotykę, półprzewodniki, technologie o potencjalnym podwójnym zastosowaniu, bezpieczeństwo cybernetyczne, przestrzeń kosmiczną lub technologię jądrową;

b)  technologie krytyczne i strategiczne, w tym m.in. sztuczną inteligencję, robotykę, technologie kwantowe, nanotechnologie, biotechnologie, technologie medyczne, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), mikroprocesory, półprzewodniki, magazynowanie energii, produkty podwójnego zastosowania, obronność, cyberbezpieczeństwo i technologie cybernetyczne, sektor samochodowy, technologie kolejowe, lotnicze i kosmiczne lub jądrowe, obiekty badawczo-rozwojowe;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  bezpieczeństwo dostaw kluczowych nakładów lub

c)  strategiczną autonomię Unii, bezpieczeństwo i ciągłość dostaw nakładów krytycznych, w tym m.in. produktów, surowców, metali ziem rzadkich, aktywów i gruntów rolnych oraz produkcji rolno-spożywczej; lub

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  dostęp do szczególnie chronionych informacji lub zdolność kontrolowania szczególnie chronionych informacji.

d)  dostęp do szczególnie chronionych informacji lub danych osobowych obywateli Unii, w tym m.in. ich danych dotyczących stanu zdrowia, oraz zdolność kontrolowania danych na dużą skalę lub szczególnie chronionych informacji;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  pluralizm i niezależność mediów, usługi świadczone w interesie ogólnym i usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, usługi kulturalne włącznie z usługami audiowizualnymi, a także obiekty sportowe i usługi hazardowe oraz dziedzictwo kulturowe.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy ustalaniu, czy dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny państwa członkowskie i Komisja mogą wziąć pod uwagę fakt, czy inwestor zagraniczny jest kontrolowany przez rząd państwa trzeciego, w tym poprzez istotne finansowanie.

2.   Przy ustalaniu, czy dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, państwa członkowskie i Komisja biorą pod uwagę w szczególności to, czy:

 

a)  istnieje ryzyko zakłócenia, przerwania, utraty lub zniszczenia dostaw, które miałoby wpływ na państwo członkowskie lub Unię;

 

b)  inwestor zagraniczny jest bezpośrednio bądź pośrednio kontrolowany przez rząd, organy państwowe lub siły zbrojne państwa trzeciego lub czy realizuje on sterowane przez państwo projekty lub programy bądź bezpośrednie inwestycje zagraniczne kontrolowane przez rząd w imię strategicznych celów przemysłowych w celu zdobycia lub przekazania kluczowych technologii prorozwojowych lub wiedzy, w celu wsparcia strategicznych interesów narodowych, w tym dzięki strukturze właścicielskiej lub znaczącemu finansowaniu, które może przyjąć formę dotacji, długoterminowych kredytów i pożyczek udzielanych przez rząd państwa trzeciego lub instytucję finansową będącą własnością państwa, albo czy pełni funkcję polityczną w ośrodkach podejmowania decyzji;

 

c)  dany inwestor był już zaangażowany w projekty inwestycyjne zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu jednego z państw członkowskich.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Do celów ust. 2 państwa członkowskie i Komisja mogą również brać pod uwagę między innymi:

 

a)  kontekst i okoliczności, w jakich jest dokonywana lub została dokonana inwestycja, również w przypadku gdy dany sektor jest uważany za strategiczny w kraju pochodzenia inwestorów;

 

b)  to, czy istnieje poważne i uzasadnione ryzyko, że zagraniczny inwestor angażuje się w nielegalną działalność lub działalność przestępczą, taką jak pranie pieniędzy, sprzeniewierzenie środków, korupcja, finansowanie terroryzmu, przestępczość zorganizowana lub naruszanie praw własności intelektualnej, bądź narusza międzynarodowe instrumenty dotyczące praw człowieka i podstawowe standardy pracy MOP;

 

c)  to, czy statut przedsiębiorstwa, którego dotyczy inwestycja, zawiera klauzule dotyczące własności;

 

d)  to, czy dana inwestycja może wzmocnić strukturę monopolistyczną lub doprowadzić do powstania takiej struktury lub też do kontrolowania łańcucha wartości, np. poprzez dostarczenie wykazu wszystkich koncentracji przeanalizowanych przez Komisję, które dotyczą danego przedsiębiorstwa z państwa trzeciego, a także dostarczenie wykazu wszystkich koncentracji dotyczących tegoż przedsiębiorstwa, przeanalizowanych przez krajowe organy ochrony konkurencji;

 

e)  to, czy rynek w państwie pochodzenia zagranicznego inwestora jest otwarty, z ograniczonym dostępem lub zamknięty, czy cechują go wzajemność i równe warunki działania;

 

f)  wcześniejsze relacje Komisji lub państw członkowskich z inwestorem zagranicznym;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Tę analizę przeprowadza się na podstawie najlepszych dostępnych informacji, które powinny dokładne, pełne i rzetelne.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą utrzymać, zmienić lub wprowadzić niezbędne środki w celu zapobieżenia obchodzeniu mechanizmów monitorowania i decyzji dotyczących monitorowania.

Państwa członkowskie utrzymują, zmieniają, wzmacniają lub wprowadzają niezbędne środki w celu identyfikacji i zapobieżenia obchodzeniu mechanizmów monitorowania i decyzji dotyczących monitorowania, w tym w przypadkach gdy struktura własności lub inne kluczowe cechy inwestora uległy istotnej zmianie. Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich podjętych przez nie działaniach zapobiegających obchodzeniu środków.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie ustalają terminy wydawania decyzji dotyczących monitorowania. Terminy te umożliwiają im uwzględnienie uwag państw członkowskich, o których mowa w art. 8, oraz opinii Komisji, o której mowa w art. 8 i 9.

2.  Państwa członkowskie ustalają terminy wydawania decyzji dotyczących monitorowania i udostępniają te terminy publicznie. Terminy te umożliwiają im uwzględnienie uwag państw członkowskich, o których mowa w art. 8, oraz opinii Komisji, o której mowa w art. 8 i 9.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie mogą zezwalać podmiotom gospodarczym, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego lub partnerom społecznym takim jak związki zawodowe na zwracanie się do organów państw członkowskich o rozważenie uruchomienia procedury monitorowania bez uszczerbku dla systemów państw członkowskich, które dopuszczają większe zaangażowanie proceduralne.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Informacje poufne, w tym poufne informacje handlowe, udostępnione przez zagranicznych inwestorów przedsiębiorstwa są chronione.

3.  Podczas procedur monitorowania państwa członkowskie i Komisja zapewniają najwyższy poziom ochrony informacji poufnych udostępnianych przez inwestorów zagranicznych lub zainteresowane przedsiębiorstwa unijne, zgodnie z decyzjami Komisji (UE, Euratom) 2015/443 i (UE, Euratom) 2015/444.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Odnośni zagraniczni inwestorzy i przedsiębiorstwa mają możliwość odwołania się do sądu od decyzji dotyczących monitorowania wydanych przez organy krajowe.

4.  Odnośni zagraniczni inwestorzy i przedsiębiorstwa unijne mają możliwość odwołania się do organów i sądów państw członkowskich od decyzji dotyczących monitorowania, zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie, które utrzymują mechanizmy monitorowania, składają Komisji roczne sprawozdanie w sprawie stosowania swoich mechanizmów monitorowania. W odniesieniu do każdego okresu sprawozdawczego sprawozdanie to zawiera w szczególności informacje na temat:

3.  W odniesieniu do każdego okresu sprawozdawczego państwa członkowskie, które utrzymują mechanizmy monitorowania, przedstawiają Komisji dodatkowe informacje w sprawie stosowania swoich mechanizmów monitorowania, w szczególności informacje na temat:

a)  bezpośrednich inwestycji zagranicznych poddanych monitorowaniu i objętych aktualnie monitorowaniem;

a)  bezpośrednich inwestycji zagranicznych poddanych monitorowaniu i objętych aktualnie monitorowaniem;

b)  decyzji dotyczących monitorowania, w wyniku których zakazano bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

b)  decyzji dotyczących monitorowania, w wyniku których zakazano bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

c)  decyzji dotyczących monitorowania, w wyniku których na bezpośrednie inwestycje zagraniczne nałożono warunki lub środki ograniczające ryzyko;

c)  decyzji dotyczących monitorowania, w wyniku których na bezpośrednie inwestycje zagraniczne nałożono warunki lub środki ograniczające ryzyko;

d)  sektorów, pochodzenia i wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych poddanych monitorowaniu i objętych aktualnie monitorowaniem.

d)  sektorów, pochodzenia i wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych poddanych monitorowaniu i objętych aktualnie monitorowaniem.

 

da)  decyzji w sprawie monitorowania projektów lub programów leżących w interesie Unii.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie, które nie utrzymują mechanizmów monitorowania, składają Komisji roczne sprawozdanie na temat zagranicznych inwestycji bezpośrednich, które miały miejsce na ich terytorium, na podstawie dostępnych im informacji.

2.  Państwa członkowskie składają Komisji roczne sprawozdanie na temat zagranicznych bezpośrednich inwestycji, które miały miejsce na ich terytorium, w ich wyłącznych strefach ekonomicznych lub na szelfie kontynentalnym, na podstawie najlepszych dostępnych informacji, jak również informacje o działaniach podjętych w celu uzyskania takich informacji.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Na podstawie m.in. sprawozdań rocznych przedkładanych przez wszystkie państwa członkowskie oraz z należytym poszanowaniem poufnego charakteru niektórych informacji zawartych w tych sprawozdaniach, Komisja sporządza sprawozdanie roczne na temat ogólnej sytuacji inwestycyjnej w Unii, w tym wdrażania niniejszego rozporządzenia, i przedstawia je Parlamentowi Europejskiemu. Sprawozdanie to podaje się do wiadomości publicznej.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszelkich bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, które są aktualnie objęte monitorowaniem w ramach ich mechanizmów monitorowania w terminie pięciu dni roboczych od rozpoczęcia monitorowania. W informacjach tych w stosownych przypadkach monitorujące państwa członkowskie starają się określić, czy stwierdzają, że dane bezpośrednie inwestycje zagraniczne objęte aktualnie monitorowaniem mogą potencjalnie wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

1.  Państwa członkowskie informują Komisję i państwa członkowskie o wszelkich bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, które są aktualnie objęte monitorowaniem w ramach ich mechanizmu monitorowania, najpóźniej w terminie pięciu dni roboczych po rozpoczęciu monitorowania. W informacjach tych w stosownych przypadkach monitorujące państwo członkowskie stara się określić, czy stwierdza, że dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna objęta aktualnie monitorowaniem może potencjalnie wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwo członkowskie może zwrócić się do Komisji o opinię, bądź też do innych państw członkowskich o przedstawienie uwag, na temat bezpośredniej inwestycji zagranicznej mającej miejsce na jego terytorium.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że jakaś planowana lub ukończona bezpośrednia inwestycja zagraniczna w innym państwie członkowskim może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub porządek publiczny, może ono przedstawić uwagi państwu członkowskiemu, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. Uwagi te przekazywane są równocześnie Komisji.

2.  W przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że jakaś planowana lub ukończona bezpośrednia inwestycja zagraniczna w innym państwie członkowskim może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub porządek publiczny, może ono przedstawić uwagi państwu członkowskiemu, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. Uwagi państwa członkowskiego przekazywane są jednocześnie Komisji oraz wszystkim innym państwom członkowskim.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy Komisja uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć potencjalnie wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w jednym lub szeregu państw członkowskich, może wydać opinię skierowaną do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. Komisja może wydać opinię bez względu na to, czy inne państwa członkowskie przekazały swoje uwagi.

3.  W przypadku gdy Komisja uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć potencjalnie wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w jednym lub szeregu państw członkowskich, może wydać opinię skierowaną do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. Komisja może wydać opinię bez względu na to, czy inne państwa członkowskie przekazały swoje uwagi. Opinia Komisji przekazywana jest jednocześnie wszystkim innym państwom członkowskim.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja lub państwo członkowskie, które zgodnie z procedurą uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub porządek publiczny, może zwrócić się do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została zakończona, o wszelkie informacje niezbędne do przedstawienia uwag, o których mowa w ust. 2, lub do wydania opinii, o której mowa w ust. 3.

4.  Państwo członkowskie, które ma uzasadnione powody, aby uznać, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub porządek publiczny, może skierować do Komisji uzasadniony wniosek o uzyskanie od państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została zakończona, wszelkich informacji niezbędnych do przedstawienia uwag, o których mowa w ust. 2. Komisja gromadzi wszystkie otrzymane wnioski o udzielenie informacji i niezwłocznie przekazuje je państwu członkowskiemu, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. W uzasadnionych przypadkach Komisja może również zwrócić się, z własnej inicjatywy, o udzielenie wszelkich informacji niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w ust. 3.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Uwagi zgodnie z ust. 2 lub opinie zgodnie z ust. 3 kierowane są do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, w rozsądnym terminie, a w każdym razie nie później niż w terminie 25 dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1 lub 4. W przypadku gdy opinia Komisji następuje po uwagach innych państw członkowskich, Komisja ma 25 dodatkowych dni roboczych na wydanie opinii.

5.  Uwagi zgodnie z ust. 2 kierowane są do Komisji i państwa członkowskiego, a opinie zgodnie z ust. 3 do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, w rozsądnym terminie, a w każdym razie nie później niż w terminie 25 dni roboczych od otrzymania informacji. W przypadku gdy opinia Komisji następuje po uwagach innych państw członkowskich, ma ona 25 dodatkowych dni roboczych na wydanie opinii.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie, w których dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, należycie uwzględniają uwagi innych państw członkowskich, o których mowa w ust. 2, a także opinię Komisji, o której mowa w ust. 3.

6.  Państwa członkowskie, w których dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, należycie uwzględniają uwagi innych państw członkowskich, o których mowa w ust. 2, a także opinię Komisji, o której mowa w ust. 3., jak również poglądy wyrażone w ramach Grupy Koordynacyjnej ds. Monitorowania Inwestycji ustanowionej zgodnie z art. 12a.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Jeżeli co najmniej jedna trzecia państw członkowskich uzna, że bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na ich bezpieczeństwo lub porządek publiczny, państwo członkowskie, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została zakończona, w jak największym stopniu uwzględnia ich uwagi oraz opinię Komisji i przedstawia pisemne wyjaśnienie.

 

W przypadku niezastosowania się do uwag lub opinii Komisja wspiera dialog między państwami członkowskimi, które zgłosiły uwagi, a państwem członkowskim, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Współpraca między państwami członkowskimi na podstawie niniejszego artykułu odbywa się za pośrednictwem punktów kontaktowych, o których mowa w art. 12.

7.  Współpraca między państwami członkowskimi na podstawie niniejszego artykułu odbywa się za pośrednictwem instytucjonalnych punktów kontaktowych ds. monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych („instytucjonalny punkt kontaktowy ds. monitorowania BIZ”) oraz Grupy Koordynacyjnej ds. Monitorowania Inwestycji ustanowionej zgodnie z art. 12a.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy Komisja uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć potencjalnie wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, Komisja może wydać opinię skierowaną do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona.

1.  W przypadku gdy Komisja lub jedno lub więcej państw członkowskich uznają, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć potencjalnie wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, Komisja wydaje opinię skierowaną do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. Opinia Komisji jest przekazywana jednocześnie pozostałym państwom członkowskim. Opinii tej nie podaje się do wiadomości publicznej.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwo członkowskie może zwrócić się do Komisji o opinię lub innych państw członkowskich o przedstawienie uwag na temat bezpośredniej inwestycji zagranicznej mającej miejsce na jego terytorium.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  W przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że planowana lub ukończona bezpośrednia inwestycja zagraniczna w innym państwie członkowskim może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub porządek publiczny w ramach projektów lub programów Unii, bądź na interesy Unii, może ono przedstawić uwagi państwu członkowskiemu, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. Uwagi te przekazywane są jednocześnie Komisji.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, o wszelkie informacje niezbędne do wydania opinii, o której mowa w ust. 1.

2.  Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, o wszelkie informacje niezbędne do wydania opinii, o której mowa w ust. 1. Komisja, zajmując się tym informacjami, zwraca szczególną uwagę na ich potencjalny szczególnie chroniony charakter. Państwo członkowskie, inwestor zagraniczny oraz przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo, na rzecz którego dokonano inwestycji, mogą przekazywać Komisji wszelkie odnośne informacje, które uznają za niezbędne do wydania opinii. Informacje te są dokładne, wyczerpujące, rzetelne i mają na celu ułatwienie porównywalności danych.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja kieruje swoją opinię do odnośnego państwa członkowskiego w rozsądnym terminie, a w każdym razie nie później niż w terminie 25 dni roboczych od otrzymania informacji, o które Komisja zwróciła się na podstawie ust. 2. W przypadku gdy państwo członkowskie posiada mechanizm monitorowania, o którym mowa w art. 3 ust. 1, a Komisja otrzymała na podstawie art. 8 ust. 1 informacje na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych objętych aktualnie monitorowaniem, opinia wydawana jest nie później niż 25 dni roboczych po otrzymaniu takich informacji. Jeżeli do wydania opinii niezbędne są dodatkowe informacje, bieg terminu 25 dni rozpoczyna się w dniu otrzymania dodatkowych informacji.

3.  Komisja wydaje swoją opinię do odnośnego państwa członkowskiego w rozsądnym terminie, aby w wyniku nieuzasadnionych opóźnień nie powodować uszczerbku dla bezpośredniej inwestycji zagranicznej ani monitorowania przez państwo członkowskie, a w każdym razie nie później niż w terminie 25 dni roboczych od otrzymania informacji niezbędnych do wydania opinii na podstawie ust. 2.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Opinia Komisji jest przekazywana pozostałym państwom członkowskim.

4.  Opinia Komisji jest przekazywana pozostałym państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie, w których dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, w jak największym stopniu uwzględniają opinię wydaną przez Komisję i przedstawiają Komisji uzasadnienie w przypadku jej nieprzestrzegania.

5.  Państwa członkowskie, w których dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, w jak największym stopniu uwzględniają opinię wydaną przez Komisję, o której mowa w ust. 1, lub uwagi państw członkowskich, o których mowa w ust. 1b (nowy), i przedstawiają Komisji oraz odnośnemu państwu członkowskiemu pisemne uzasadnienie w przypadku nieprzestrzegania opinii Komisji lub uwag państw członkowskich.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Jeżeli podmioty gospodarcze, organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub partnerzy społeczni tacy jak związki zawodowe posiadają istotne informacje oraz poważne i uzasadnione obawy co do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które ze względów bezpieczeństwa i porządku publicznego prawdopodobnie będą miały wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii, mogą ona przekazywać takie informacje Komisji. Komisja może należycie brać pod uwagę te informacje przy wydawaniu opinii.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b.  Jeżeli co najmniej jedna trzecia państw członkowskich i Komisja uznają, że bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na ich bezpieczeństwo lub porządek publiczny, państwo członkowskie, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została zakończona, w jak największym stopniu uwzględnia uwagi innych państw członkowskich oraz opinię Komisji i przedstawia pisemne wyjaśnienie.

 

W przypadku niezastosowania się do uwag lub opinii Komisja wspiera dialog między państwami członkowskimi, które zgłosiły uwagi, a państwem członkowskim, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5c.  W celu wzmocnienia dialogu między instytucjami Unii oraz zapewnienia większej przejrzystości i rozliczalności właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zwrócić się do Komisji o wydanie opinii w sprawie bezpośredniej inwestycji zagranicznej planowanej lub zakończonej w państwie członkowskim oraz stawienie się przed komisją w celu omówienia wszystkich kwestii związanych ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia, a w szczególności stosowaniem przepisów dotyczących monitorowania inwestycji, które mogą mieć potencjalnie wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Komisja informuje Parlament Europejski o działaniu podjętym przez nią w następstwie takich wniosków.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by informacje, o które zwróciła się Komisja i inne państwa członkowskie na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 2, zostały udostępnione Komisji i zwracającym się o nie państwom członkowskim bez zbędnej zwłoki.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by informacje, o które zwróciła się Komisja i inne państwa członkowskie na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 2, zostały udostępnione Komisji i zwracającym się o nie państwom członkowskim bez zbędnej zwłoki, na podstawie postanowień art. 346 TFUE. Informacje te są dokładne, wyczerpujące, rzetelne i mają na celu ułatwienie porównywalności danych.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  strukturę własności inwestora zagranicznego i przedsiębiorstwa, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, w tym informacje na temat udziałowca lub udziałowców sprawujących ostateczną kontrolę;

a)  strukturę własności, udział w kapitale, rodzaj bezpośredniego inwestora zagranicznego oraz właściwego inwestora i przedsiębiorstwa, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, w tym informacje na temat udziałowca lub udziałowców sprawujących ostateczną kontrolę;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  finansowanie danej inwestycji, w oparciu o informacje, którymi dysponuje odnośne państwo członkowskie.

e)  finansowanie danej inwestycji oraz źródło finansowania, w tym dowód jego legalności, w oparciu o najlepsze informacje, którymi dysponuje odnośne państwo członkowskie.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie i Komisja zapewniają ochronę informacji poufnych uzyskanych w związku ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia.

2.  Państwa członkowskie i Komisja gwarantują najwyższy poziom i najwyższe standardy ochrony informacji poufnych uzyskanych w związku ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia, z należytym uwzględnieniem informacji szczególnie chronionych oraz zgodnie z decyzjami Komisji (UE, Euratom) 2015/443 i (UE, Euratom) 2015/444.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Punkty kontaktowe

Instytucjonalne punkty kontaktowe ds. monitorowania BIZ

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie wyznacza punkt kontaktowy ds. monitorowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich („punkt kontaktowy ds. monitorowania BIZ”) w celu monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Komisja i pozostałe państwa członkowskie kontaktują się z tymi punktami kontaktowymi ds. monitorowania BIZ we wszystkich kwestiach związanych z wykonaniem niniejszego rozporządzenia.

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza instytucjonalny punkt kontaktowy ds. monitorowania BIZ w celu monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Komisja i pozostałe państwa członkowskie kontaktują się z tymi instytucjonalnymi punktami kontaktowymi ds. monitorowania BIZ odpowiedzialnymi za monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i zapewniają ich ścisłą współpracę we wszystkich kwestiach związanych z wykonaniem niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza w ramach Grupy Koordynacyjnej ds. Monitorowania Inwestycji.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  Instytucjonalne punkty kontaktowe ds. monitorowania BIZ powinny móc utrzymywać związek z innymi punktami kontaktowymi utworzonymi na podstawie przepisów krajowych lub unijnych w tych samych celach, aby wspomagać rozwój sieci.

Uzasadnienie

Dyrektywa 2008/114 przewiduje na przykład utworzenie punktów kontaktowych odpowiedzialnych za ochronę europejskiej infrastruktury krytycznej. Powiązania i wymiana informacji zwrotnych między tymi punktami kontaktowymi nie wymagają dodatkowych środków i umożliwiają lepszą wymianę informacji.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b)  Instytucjonalne punkty kontaktowe ds. monitorowania BIZ muszą spełniać ten sam poziom wymogów co krajowe mechanizmy monitorowania inwestycji, na przykład w kwestii dostępu do wymaganych informacji, roli koordynacji i zagwarantowania najwyższego poziomu ochrony informacji poufnych i szczególnie chronionych.

Uzasadnienie

Instytucjonalne punkty kontaktowe muszą mieć te same obowiązki, zwłaszcza w dziedzinie zabezpieczania informacji.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Grupa Koordynacyjna ds. Monitorowania Inwestycji

 

1.  Powołuje się Grupę Koordynacyjną ds. Monitorowania Inwestycji pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji. Każde państwo członkowskie wyznacza przedstawiciela do tej Grupy.

 

2.  Grupa Koordynacyjna ds. Monitorowania Inwestycji gromadzi przedstawicieli i ekspertów z państw członkowskich i Komisji w celu m.in. wymiany najlepszych praktyk, odpowiadania na pytania państw członkowskich dotyczące funkcjonowania mechanizmów monitorowania oraz omawiania wszelkich kwestii wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia.

 

3.  Władze lokalne, podmioty gospodarcze, zainteresowane strony oraz organy instytucjonalne i polityczne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni, na przykład związki zawodowe, agencje unijne oraz agencje odpowiedzialne za promowanie określonych regionów lub eksperci w dziedzinie wywiadu gospodarczego, a także przedstawiciele mechanizmów monitorowania z państw trzecich mogą być regularnie zapraszani do udziału w grupie, aby dzielić się swoim doświadczeniem.

 

4.  Komisja ułatwia Parlamentowi Europejskiemu udział we wszystkich stosownych posiedzeniach w charakterze obserwatora.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12b

 

Współpraca międzynarodowa

 

Państwa członkowskie i Komisja wspierają współpracę, w ramach umów handlowych i inwestycyjnych z państwami trzecimi oraz na forach międzynarodowych, w zakresie stosowania procedur monitorowania.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przeprowadza ocenę i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia najpóźniej w terminie 3 lat po jego wejściu w życie. Państwa członkowskie uczestniczą w tej procedurze i przekazują Komisji wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia tego sprawozdania.

1.  Do dnia ... [trzy lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co trzy lata, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające funkcjonowanie i skuteczność niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie ściśle uczestniczą w tej procedurze i przekazują Komisji wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia tego sprawozdania.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Sprawozdaniu może towarzyszyć odpowiedni wniosek ustawodawczy, gdy zaleca się w nim zmianę przepisów rozporządzenia.

2.  Sprawozdaniu może towarzyszyć odpowiedni wniosek ustawodawczy, gdy zaleca się w nim zmianę przepisów niniejszego rozporządzenia. Jeśli Komisja uzna, że taka zmiana nie jest konieczna, ma obowiązek przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie uzasadnienie tej decyzji.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13a

 

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3, powierza się Komisji na okres trzech lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień najpóźniej dziewięć miesięcy przed zakończeniem trzyletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

 

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tiret 6 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– EFIS

 

Rozporządzenie (UE) 2015/1017z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz rozporządzenia zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1291/2013, (UE) nr 1316/2013 i (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

 

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tiret 6 b i 6 i (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– SESAR - Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna:

 

Rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe).

 

– Wspólne inicjatywy technologiczne Unii, w tym:

 

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych, wspólna inicjatywa technologiczna „Czyste niebo” (aeronautyka i transport lotniczy), Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych, Wspólne Przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy”, Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu, Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail.

 

– Instrument „Łącząc Europę”:

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010.

 

– Plan działania „Sieć 5G dla Europy”.

 

– Europejski Fundusz Obronny:

 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Utworzenie Europejskiego Funduszu Obronnego” (COM(2017)0295).

 

– Europejski program rozwoju przemysłu obronnego:

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia... ustanawiające europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE, a także Europejski Fundusz Obronny – Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie finansowania działania przygotowawczego Unii w zakresie badań nad obronnością (PADR);

 

– Stała współpraca strukturalna (PESCO):

 

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2315 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz ustalenia listy uczestniczących w niej państw członkowskich.

 

– Fundusz Badawczy Węgla i Stali:

 

Decyzja Rady (UE) 2017/955 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca decyzję 2008/376/WE w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu.


UZASADNIENIE

Wszystkie kraje G-7 i kraje partnerskie UE posiadają już wielokrotnie wzmacniany mechanizm monitorowania inwestycji. Dwanaście państw członkowskich na dwadzieścia osiem wdrożyło już taki mechanizm do swoich systemów. W swoim wniosku Komisja Europejska proponuje wypełnić tę lukę ustawodawczą na szczeblu europejskim, aby wprowadzić ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Sprawozdawca wyraża uznanie dla Komisji za przedstawienie przedmiotowego wniosku ustawodawczego. Nie chodzi o harmonizację ani o nowy mechanizm, lecz o ramy:podejście można utrzymać, jednak tekst wymaga szeregu uściśleń na poziomie koncepcji, czynników uzasadniających interwencję i konkretnego zakresu zastosowania.

I KONCEPCJE

Wniosek Komisji zawiera wiele koncepcji kluczowych dla mechanizmu monitorowania. Trudność polega na takim ich zdefiniowaniu, aby zachować swobodę interpretacji, by mogły być stosowane w różnych sytuacjach. Dlatego nie byłoby stosowne ujęcie tych koncepcji w szczegółowych definicjach, gdyż w takim przypadku mechanizm nie sprawdzałby się w indywidualnych przypadkach i podlegałby zbyt licznym ograniczeniom.

1.  Inwestycje

Komisja podaje definicję inwestycji, podkreślając trwałe i bezpośrednie relacje między inwestorem a przedsiębiorstwem lub przedsiębiorcą, którzy są odbiorcami środków finansowych. Pojęcie związku gospodarczego i trwałości ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w sektorach strategicznych.

Inwestorzy – osoby fizyczne lub prawne – są uznawani za inwestorów zagranicznych, jeżeli podlegają pośredniej lub bezpośredniej ostatecznej kontroli jednostek lub państw nieeuropejskich.

2.  Przejęcie kontroli

Sprawozdawca popiera wniosek Komisji, że progi nie są skuteczne i można je łatwo obejść. Wniosek Komisji musi obejmować wszystkie inwestycje. Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę ostatecznego inwestora.

Przejęcie kontroli w przedsiębiorstwie może odbyć się na różne sposoby (przejęcie, układ z akcjonariuszami, uprawnienia do zarządzania, wybór zarządców, działania ukierunkowane na określone grupy w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, fundusze służące wywieraniu wpływu na spółkę) bez względu na aktywa posiadane przez inwestora, nawet jeżeli nie chodzi o inwestycje portfelowe (portfel).

3.  Bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny

Koncepcja bezpieczeństwa i porządku publicznego jest zgodna z terminami użytymi w Układzie ogólnym w sprawie handlu usługami i WTO i pozwala opisać zakres wyjątków w stosunku do naszych zobowiązań międzynarodowych, a także daje państwom członkowskim prawo do ograniczenia inwestycji w przypadku zagrożenia dla porządku lub bezpieczeństwa publicznego. Musi ona pozostać koncepcją, co oznacza, że nie może być przedmiotem szczegółowej definicji, aby zachować swoją dynamikę w zależności od specyfiki państw członkowskich. Należy uściślić, że sektor obrony jest wyłączony z proponowanych przepisów.

4.  Wrażliwy lub strategiczny 

To samo dotyczy aspektu wrażliwego lub strategicznego danego sektora, przedsiębiorstwa lub branży. Wrażliwość przedsiębiorstwa wynika z towarów, usług, wiedzy lub technologii powiązanych z kluczowym interesem państwa w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Strategiczny charakter wywodzi się potencjalnie z roli przedsiębiorstwa w łańcuchu wartości. Sprawozdawca uważa zatem, że należy uściślić wykaz proponowany przez Komisję. Infrastruktura wymaga szczególnej czujności, należy też uwzględnić technologie wrażliwe, podobnie jak specyfikacje dotyczące bezpieczeństwa dostaw i dostępu do danych szczególnie chronionych. Wykaz musi być otwarty i niewyczerpujący.

5.  Powiązanie między inwestycją zagraniczną a bezpieczeństwem i porządkiem publicznym

Powiązanie między inwestycją a bezpieczeństwem i porządkiem publicznym nie może ograniczać się do uwzględniania jedynie kontroli rządu państwa trzeciego, lecz musi obejmować również elementy kontekstu i warunki, w których inwestycja ma lub miała miejsce, w tym poziom otwarcia sektora w państwie pochodzenia inwestycji zagranicznej. Chociaż nie są to kryteria monitorowania, to są to aspekty, które ułatwią podejmowanie decyzji.

II TREŚĆ WNIOSKU

Proponowany mechanizm nie zastępuje prawa państw członkowskich do podejmowania decyzji w sprawie inwestycji na ich terytorium. Celem wniosku jest przede wszystkim stworzenie mechanizmu wymiany informacji na szczeblu europejskim.

Siłą Unii Europejskiej w innych dziedzinach jest jakość pozyskiwanych informacji. Dzięki tej przejrzystości kontakty między państwami członkowskimi a inwestorami będą bardziej regularne i będą opierać się na zaufaniu.

Państwo członkowskie, zawsze suwerenne w kwestii inwestycji na jego terytorium, może zatem dowolnie wykorzystywać informacje, dane, pytania lub analizy państw członkowskich lub Komisji Europejskiej, aby podejmować suwerenne decyzje o zezwoleniu, zakazie lub zmodyfikowaniu inwestycji w ramach środków przejściowych lub uzupełniających.

W oczywisty sposób niektóre informacje przekazywane między przedsiębiorstwem lub inwestorem a państwem członkowskim mogą być ściśle poufne, dlatego należy wyraźnie zaznaczyć, że państwa członkowskie i Komisja muszą gwarantować najwyższy poziom ochrony informacji.

Najpowszechniejszą zasadą pozostaje wykorzystywanie ex-ante, co oznacza, że kontrola jest sprawowana, zanim inwestycja zostanie sfinalizowana. Takie rozwiązanie zapewnia przewidywalność przedsiębiorstwu, które chce skonsultować się z organami krajowymi przed podjęciem decyzji o inwestycji, lecz również państwu, które może przewidzieć skutki.

Aby to osiągnąć, warto przewidzieć weryfikację ex-post inwestycji w niektórych państwach, aby zagwarantować większą skuteczność monitorowania, jak ma to miejsce w Austrii. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy istnieje chęć obejścia obowiązujących zasad.

Przekonaliśmy się, że w systemie wymiany informacji kluczowe są jakość i szybkość informacji. Posiadanie mechanizmu monitorowania pozwala w pełni osiągnąć ten cel.

Należy również uwzględnić fakt, że niektóre państwa członkowskie UE nie mają tego mechanizmu, a wniosek nie nakłada na nie obowiązku stworzenia go. Niemniej należy ułatwić wymianę informacji w systemie, a posiadanie takiego systemu można uznać za wartość dodaną.

Sprawozdawca uważa, że punkt kontaktowy bez odpowiedniego oparcia instytucjonalnego nie wystarczy, aby osiągnąć cele gwarantujące dobre funkcjonowanie tego mechanizmu wymiany informacji na szczeblu europejskim. Na przykład konieczne byłoby umożliwienie mu skutecznej koordynacji z innymi punktami kontaktowymi, co oznacza, że należy zapewnić państwu członkowskiemu, które nie posiada mechanizmu monitorowania, możliwość zwrócenia się do Komisji lub państw członkowskich o opinię przy zachowaniu poufności danych.

Stworzenie nowego mechanizmu budzi oczekiwania. Sprawozdawca uważa, że należy z góry przewidzieć dalsze działania i usprawnienie mechanizmu z myślą o przeglądzie rozporządzenia, który ma nastąpić trzy lata po wejściu w życie rozporządzenia.

Należy zagwarantować możliwość wniesienia odwołania od decyzji dotyczących monitorowania do organów lub sądów krajowych przy jednoczesnej ochronie porządku prawnego państwa członkowskiego.

III ROLA INSTYTUCJI

Rada

Państwa członkowskie stanowią centralny element mechanizmu. Grupa koordynująca lub komitet koordynujący utworzone przez Komisję Europejską rozpoczną działalność przed ostatecznym przyjęciem projektu rozporządzenia. Sprawozdawca uważa, że należy uściślić funkcjonowanie i rolę komitetu. Udział Parlamentu Europejskiego jako obserwatora byłby atutem.

Sprawozdawca chciałby zachęcić państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk, aby dążyć do stworzenia skutecznych mechanizmów w państwach członkowskich.

Komisja Europejska

Komisja Europejska uzyska prawo do przeprowadzania analiz, jednak nie będzie uprawniona do podejmowania decyzji, a jej funkcja będzie polegała na przekazywaniu informacji. Sprawozdawca uważa, że jej rola jest odpowiednio wyważona w projekcie rozporządzenia. Należy jednak uściślić dwie rzeczy: treść i wartość opinii Komisji w sprawie niektórych inwestycji.

Opinie Komisji muszą wykraczać poza inwestycje i zapewniać realną wartość dodaną, uwzględniając wpływ państw trzecich, zwłaszcza w ramach pomocy państwa, lub uściślając, tytułem informacji, poziom otwarcia państwa pochodzenia przedsiębiorstwa planującego inwestycję.

Dlatego w obliczu strategicznego znaczenia niektórych inwestycji w projekcie rozporządzenia Komisji brakuje jednego scenariusza. W przypadku wyrażenia przez Komisję Europejską i co najmniej jedną trzecią państw członkowskich obaw co do inwestycji państwa te i państwo członkowskie, w którym inwestycja ma miejsce, muszą wspólnie uzgodnić rozwiązanie alternatywne.

Jest w pełni uzasadnione, by projekty europejskie wymienione w załączniku w sposób niewyczerpujący były wspierane przez Komisję Europejską, która odgrywa i tak dużą rolę w ich organizacji, finansowaniu i monitorowaniu. Należy zatem przewidzieć przekazanie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych w celu zaktualizowania niewyczerpującego wykazu projektów lub programów.

Parlament Europejski

Opracowywane przez państwa członkowskie sprawozdania roczne na temat korzystania z mechanizmu krajowego lub obecnego stanu inwestycji zagranicznych, jeśli państwa te nie posiadają mechanizmu, musi być przedmiotem uwag Parlamentu Europejskiego, co zapewniałoby mu prawo do składania propozycji. Parlament Europejski miałby jednocześnie pomagać państwom członkowskim, które chciałyby stworzyć mechanizm, lecz również udzielać pomocy przy przeglądzie mechanizmu europejskiego.

Posłowie europejscy muszą przyczyniać się do ochrony interesów UE. Należy przewidzieć wprowadzenie zasady, zgodnie z którą Parlament Europejski mógłby zażądać od Komisji Europejskiej opinii na temat inwestycji zagranicznej. W celu zachowania poufności takiej opinii Parlament Europejski uzyskiwałby od Komisji potwierdzenia wydania takiej opinii.


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (25.4.2018)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej.

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Reinhard Bütikofer

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca popiera ogólne cele i główne elementy wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram monitorowania przez państwa członkowskie i Komisję bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) dokonywanych przez państwa trzecie na terytorium UE. Pomimo że BIZ często stanowią szansę dla gospodarki UE, mogą również zachodzić sytuacje, w których zezwolenie na określone inwestycje może wiązać się z zagrożeniem dla bezpieczeństwa i porządku publicznego Unii i danego państwa członkowskiego.

UE jest daleka od jednomyślności w sprawie inwestycji zagranicznych dokonywanych w Europie, dlatego poprawa konwergencji tam, gdzie jest to możliwe, będzie stanowiła najważniejszy pierwszy krok ku zajmowaniu solidnych i uzupełniających się stanowisk politycznych na szczeblu UE. Umożliwi to UE wspólne reagowanie na szybko zmieniający się i coraz bardziej złożony krajobraz inwestycyjny, a jednocześnie osiągnięcie pozycji równej innym światowym partnerom handlowym i inwestycyjnym, którzy stosują już mechanizmy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Ustanowienie sprawnie funkcjonujących ram koordynacyjnych w całej UE będzie jednak przedsięwzięciem długoterminowym, ponieważ państwa członkowskie mają obecnie różne strategie, przy czym niektóre z nich nie stosują żadnych mechanizmów monitorowania. Sprawozdawca popiera zatem ideę, aby wprowadzenie tego rodzaju mechanizmu monitorowania przez państwa członkowskie pozostało dobrowolne, zgodnie z wnioskiem Komisji, lecz z drugiej strony by umożliwiało państwom stosującym takie monitorowanie ściślejszą współpracę. Ponadto sprawozdawca uważa, że potrzebne jest usprawnienie procesów informacyjnych przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych dla wszystkich państw członkowskich.

Proponowane poprawki i wyjaśnienia obejmują:

•  doprecyzowanie definicji inwestora zagranicznego w odniesieniu do struktury własności i sprawowania faktycznej kontroli, ponieważ lokalizacja przedsiębiorstwa niekoniecznie musi ujawniać miejsce, z którego faktycznie dokonywana jest inwestycja;

•  zgodnie z ramami monitorowania ustanowionymi w krajach OECD, poszerzenie niewyczerpującego wykazu obszarów technologii, infrastruktury i sektorów o znaczeniu krytycznym, które mogą być brane pod uwagę oraz na które potencjalne inwestycje zagraniczne mogą mieć wpływ ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny;

•  możliwość uruchamiania mechanizmów monitorowania państw członkowskich i Komisji przez związki zawodowe, podobnie jak to ma miejsce w systemie obowiązującym obecnie w Stanach Zjednoczonych;

•  możliwość wnioskowania przez Parlament Europejski o uruchomienie mechanizmu współpracy w odniesieniu do projektów i programów leżących w interesie Unii;

•  zapewnienie monitorowania przez Komisję istotnych projektów i programów leżących w interesie Unii, finansowanych z obecnych, jak i przyszłych wieloletnich ram finansowych;

•  ograniczenie do minimum ewentualności niewłaściwego wykorzystywania lub nadużywania tych ram poprzez zadbanie o to, aby państwa członkowskie przedstawiały uzasadnione wyjaśnienia dotyczące prawdopodobnego wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych planowanych w innym państwie członkowskim na ich bezpieczeństwo lub porządek publiczny, oraz poprzez wzmocnienie funkcji koordynacyjnej Komisji;

•  powołanie Grupy Koordynacyjnej ds. Monitorowania Inwestycji, w ramach której państwa członkowskie dysponujące mechanizmami monitorowania dokonywałyby wymiany informacji i opinii na temat bieżących procesów monitorowania prowadzonych przez państwa członkowskie i Komisję;

•  zmniejszenie obciążenia związanego z wymogami informacyjnymi dla państw członkowskich i określenie wymogów dotyczących przedstawiania sprawozdań co trzy lata po upływie dwóch lat od wejścia w życie rozporządzenia.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Unia i państwa członkowskie dysponują otwartym środowiskiem inwestycyjnym, którego zasady zapisano w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) i które wpisuje się w zobowiązania międzynarodowe podjęte przez Unię i jej państwa członkowskie w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

(2)  Unia i państwa członkowskie dysponują otwartym środowiskiem inwestycyjnym, którego zasady zapisano w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) i które wpisuje się w zobowiązania międzynarodowe podjęte przez Unię i jej państwa członkowskie w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Biorąc pod uwagę tę otwartość, Unia powinna sprzyjać równym warunkom działania w relacjach z państwami trzecimi.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Należy mieć na uwadze, że mechanizmy monitorowania, które istnieją w kilku państwach członkowskich lub w państwach trzecich, w żadnym wypadku nie stanowią przeszkody dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, pod warunkiem że są powszechnie znane, zapowiedziane i nie powodują znacznego opóźnienia w realizacji inwestycji.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Ważne jest zatem zagwarantowanie pewności prawa i zapewnienie koordynacji i współpracy w całej UE dzięki ustanowieniu ram prawnych dotyczących monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Pozostaje to bez uszczerbku dla wyłącznej kompetencji państw członkowskich do utrzymania bezpieczeństwa narodowego.

(7)  Ważne jest zatem zagwarantowanie pewności prawa oraz dążenie do ogólnounijnej współpracy dzięki ustanowieniu ram prawnych dotyczących monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w sytuacji, gdy w grę wchodzą interesy strategiczne, kluczowe technologie wspomagające, aktywa strategiczne oraz dane strategiczne i szczególnie chronione itp. Pozostaje to bez uszczerbku dla wyłącznej kompetencji państw członkowskich do utrzymania bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Przy ocenie mechanizmu monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych należy zwrócić uwagę na właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego za pośrednictwem środków zapobiegających zjawisku równania w dół przez przedsiębiorstwa i państwa członkowskie pod względem poziomu opodatkowania i wynagrodzeń oraz środków nagradzających społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, które w razie przejęcia innego przedsiębiorstwa gwarantują utrzymanie zatrudnienia i godne płace.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych powinny zapewniać państwom członkowskim i Komisji środki umożliwiające kompleksowe zwalczanie zagrożeń dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego oraz dostosowanie się do zmieniających się okoliczności przy zachowaniu niezbędnej elastyczności w ramach monitorowania przez państwa członkowskie bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa i porządku publicznego, przy uwzględnieniu ich indywidualnej sytuacji i uwarunkowań krajowych.

(8)  Ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych powinny zapewniać państwom członkowskim i Komisji środki umożliwiające kompleksowe zwalczanie zagrożeń dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego oraz dostosowanie się do zmieniających się warunków światowej wymiany handlowej, a jednocześnie gwarantować w pełni prerogatywy państw członkowskich w kwestii monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa i porządku publicznego, z uwzględnieniem m.in. interesów strategicznych, kluczowych technologii wspomagających, aktywów strategicznych, danych strategicznych i szczególnie chronionych oraz przy uwzględnieniu ich indywidualnej sytuacji i uwarunkowań krajowych. Ramy powinny również ułatwiać wprowadzenie mechanizmu monitorowania tym państwom członkowskim, które nie dysponują takim mechanizmem.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Monitorowaniem należy objąć szeroki zakres inwestycji ustanawiających lub podtrzymujących trwałe i bezpośrednie powiązania między inwestorami z państw trzecich i przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą w państwie członkowskim.

(9)  Monitorowaniem należy objąć inwestycje wprowadzające lub podtrzymujące trwałe i bezpośrednie powiązania między inwestorami z państw trzecich i przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą w państwie członkowskim, w zakresie, w jakim takie inwestycje związane są z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Przy ustalaniu, czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, państwa członkowskie i Komisja powinny móc uwzględnić wszystkie istotne czynniki, w tym wpływ na infrastrukturę krytyczną, technologie krytyczne, w tym kluczowe technologie wspomagające oraz nakłady, które mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa lub utrzymania porządku publicznego i których zakłócenie, utrata lub zniszczenie miałyby znaczny wpływ na państwo członkowskie lub Unię. W związku z tym państwa członkowskie i Komisja powinny również mieć możliwość uwzględnienia tego, czy inwestor zagraniczny jest bezpośrednio lub pośrednio (np. za pomocą istotnego finansowania) kontrolowany przez rząd państwa trzeciego.

(12)  Przy ustalaniu, czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, państwa członkowskie i Komisja powinny móc uwzględnić wszystkie istotne czynniki, w tym wpływ na infrastrukturę krytyczną, technologie krytyczne, w tym kluczowe technologie wspomagające, oraz nakłady lub szczególnie chronione informacje, które mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa lub utrzymania porządku publicznego i których zakłócenie, utrata lub zniszczenie miałyby znaczny wpływ na państwo członkowskie lub Unię. W związku z tym państwa członkowskie i Komisja powinny również uwzględniać to, czy inwestor zagraniczny jest własnością rządu lub organów państwowych państwa trzeciego, jest przez nie zarządzany lub jest bezpośrednio bądź pośrednio kontrolowany przez rząd lub organy państwowe państwa trzeciego lub czy realizuje on sterowane przez państwo zewnętrzne strategie polityczne w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w imię realizacji strategicznych celów przemysłowych, poparte znaczącym finansowaniem i dotacjami oraz długoterminowymi kredytami i pożyczkami udzielanymi przez rząd państwa trzeciego lub instytucję finansową będącą własnością państwa. Monitorując bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Komisja może także rozważać ich wpływ na konkretną kluczową wiedzę fachową i technologie, które mogą być istotne z punktu widzenia średnio- i długoterminowego bezpieczeństwa gospodarczego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Należy ustanowić mechanizm umożliwiający państwom członkowskim współpracę oraz wzajemną pomoc w przypadku, gdy bezpośrednie inwestycje zagraniczne w jednym państwie członkowskim mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w innych państwach członkowskich. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przedstawienia uwag państwu członkowskiemu, w którym bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone, niezależnie od tego, czy państwa członkowskie przedstawiające uwagi lub państwa członkowskie, w których bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone utrzymują mechanizm monitorowania lub monitorują te inwestycje. Uwagi przedstawione przez państwa członkowskie powinny być również przekazywane Komisji. W stosownych przypadkach Komisja powinna również mieć możliwość wydawania opinii skierowanej do państwa członkowskiego, w którym bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone, niezależnie od tego, czy dane państwo członkowskie utrzymuje mechanizm monitorowania lub monitoruje te inwestycje i niezależnie od tego, czy inne państwa członkowskie przekazały swoje uwagi.

(14)  Należy ustanowić mechanizm umożliwiający państwom członkowskim i Komisji przejrzystą współpracę oraz wzajemną pomoc w przypadku, gdy bezpośrednie inwestycje zagraniczne w jednym państwie członkowskim mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w innych państwach członkowskich. Państwa członkowskie, na których bezpieczeństwo lub porządek publiczny mogą wpłynąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne w innym państwie członkowskim, powinny mieć możliwość przedstawienia uwag Komisji. Następnie Komisja powinna przekazywać wszystkie takie uwagi państwu członkowskiemu, w którym są planowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne, oraz każdemu innemu państwu członkowskiemu, którego to dotyczy. W stosownych przypadkach Komisja powinna również mieć możliwość wydawania opinii skierowanej do państwa członkowskiego, w którym są planowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Na podstawie otrzymanych uwag Komisja może zwrócić się o omówienie danej sprawy w ramach Grupy Koordynacyjnej ds. Monitorowania Inwestycji.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Ponadto Komisja powinna mieć możliwość monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które potencjalnie mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Dałoby to Komisji narzędzie służące ochronie projektów i programów, które służą całej Unii i stanowią istotny wkład na rzecz wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i konkurencyjności. Należy nim objąć w szczególności projekty i programy finansowane w znacznej mierze ze środków UE lub ustanowione prawodawstwem Unii w zakresie infrastruktury krytycznej, technologii krytycznej lub nakładów krytycznych. Do celów zwiększonej przejrzystości w załączniku należy umieścić orientacyjny wykaz projektów lub programów leżących w interesie Unii, w związku z którymi bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą być objęte monitorowaniem przez Komisję.

(15)  Ponadto Komisja powinna monitorować bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które potencjalnie mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Dałoby to Komisji i państwom członkowskim narzędzie służące ochronie projektów i programów, które służą całej Unii i stanowią istotny wkład na rzecz wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i konkurencyjności. Należy nim objąć w szczególności projekty i programy finansowane w znacznej mierze ze środków UE lub ustanowione prawodawstwem Unii w zakresie infrastruktury krytycznej, technologii krytycznych lub nakładów krytycznych. W trosce o większą przejrzystość w załączniku należy umieścić wykaz projektów lub programów leżących w interesie Unii, w związku z którymi bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą być objęte monitorowaniem przez Komisję.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  W przypadku gdy Komisja uzna, że określone bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, powinna mieć ona możliwość wydania w rozsądnym terminie opinii skierowanej do państwa członkowskiego, w którym dane inwestycje są planowane lub zostały ukończone. Państwa członkowskie powinny w jak największym stopniu uwzględnić taką opinię, a w przypadku niezastosowania się do jej zaleceń złożyć stosowne wyjaśnienia Komisji, zgodnie z obowiązkiem lojalnej współpracy na mocy art. 4 ust. 3 Komisja powinna również mieć możliwość uzyskania od tych państw członkowskich informacji niezbędnych do monitorowania takich inwestycji.

(16)  W przypadku gdy Komisja lub więcej niż jedno państwo członkowskie uzna, że określone bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, powinna ona wydać w rozsądnym terminie opinię skierowaną do państwa członkowskiego, w którym dane inwestycje są planowane lub zostały ukończone. Państwa członkowskie powinny uwzględnić taką opinię, a w razie gdy się z nią nie zgadzają, powinny złożyć stosowne wyjaśnienia Komisji, zgodnie z obowiązkiem lojalnej współpracy na mocy art. 4 ust. 3 TUE. Komisja powinna również mieć możliwość uzyskania od tych państw członkowskich informacji niezbędnych do monitorowania takich inwestycji.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Aby ułatwić współpracę z innymi państwami członkowskimi oraz monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez Komisję, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję o swoich mechanizmach monitorowania i wszelkich zmianach do nich wprowadzonych oraz regularnie przedstawiać sprawozdania dotyczące stosowania mechanizmów monitorowania. Z tego samego powodu państwa członkowskie, które nie posiadają mechanizmu monitorowania, na podstawie dostępnych im informacji powinny również składać sprawozdania na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które miały miejsce na ich terytorium.

(17)  Aby ułatwić współpracę z innymi państwami członkowskimi oraz monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez Komisję, państwa członkowskie powinny powiadamiać Komisję o swoich mechanizmach monitorowania i wszelkich wprowadzanych do nich zmianach oraz regularnie przedstawiać sprawozdania dotyczące stosowania mechanizmów monitorowania. Natomiast państwa członkowskie, które nie posiadają mechanizmu monitorowania, powinny co roku składać sprawozdania na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które zostały dokonane na ich terytorium, jeżeli te inwestycje dotyczą projektów i programów leżących w interesie Unii. Wszelkie obowiązki sprawozdawcze mają zastosowanie od dnia ... [dwa lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W związku z powyższym ważne jest także zapewnienie minimalnego poziomu informacji i koordynacji w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia we wszystkich państwach członkowskich. Informacje te powinny być udostępniane przez państwa członkowskie, w których bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone na wniosek państw członkowskich lub Komisji. Odpowiednie informacje obejmują takie aspekty, jak struktura własności inwestora zagranicznego i finansowanie planowanych lub ukończonych inwestycji, w tym – o ile są dostępne – dane na temat dotacji przyznanych przez państwa trzecie.

(18)  W związku z powyższym ważne jest także zapewnienie minimalnego poziomu wymiany informacji i koordynacji między państwami członkowskimi w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia we wszystkich państwach członkowskich. Państwa członkowskie, w których są planowane lub zostały już ukończone bezpośrednie inwestycje zagraniczne, powinny udostępniać te informacje na wniosek państw członkowskich lub Komisji lub Grupy Koordynacyjnej ds. Monitorowania Inwestycji. Odpowiednie informacje obejmują takie aspekty, jak struktura własności inwestora zagranicznego i finansowanie planowanych lub ukończonych inwestycji, w tym dane na temat dotacji przyznanych przez państwa trzecie.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Komunikacja i współpraca na szczeblu państw członkowskich i Unii powinna zostać wzmocniona poprzez ustanowienie w każdym państwie członkowskim punktów kontaktowych ds. monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

(19)  Komunikacja i współpraca na szczeblu państw członkowskich i Unii powinna zostać wzmocniona poprzez ustanowienie w każdym państwie członkowskim punktów kontaktowych ds. monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także poprzez powołanie Grupy Koordynacyjnej ds. Monitorowania Inwestycji. Grupa powinna składać się z przedstawicieli państw członkowskich, powinien jej przewodniczyć przedstawiciel Komisji, oraz może służyć jako platforma umożliwiająca wymianę opinii i informacji, usprawnienie współpracy oraz wzajemną pomoc w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Nie później niż po upływie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy w sprawozdaniu proponuje się zmianę przepisów niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach może mu towarzyszyć wniosek ustawodawczy.

(21)  Do dnia … [cztery lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co pięć lat, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy w sprawozdaniu proponuje się zmianę przepisów niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach może mu towarzyszyć wniosek ustawodawczy.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  W celu aktualizowania wykazu projektów lub programów leżących w interesie Unii, w związku z którymi bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą podlegać monitorowaniu przez Komisję, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów na podstawie art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmiany wykazu projektów i programów leżących w interesie Unii, o których mowa w art. 3 ust. 3 oraz wymienionych w załączniku 1. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa1a. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

 

_______________________

 

1a Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy monitorowania przez państwa członkowskie i Komisję bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy monitorowania przez państwa członkowskie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego i określa rolę Komisji w tym procesie monitorowania.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „inwestor zagraniczny” oznacza osobę fizyczną z państwa trzeciego lub przedsiębiorstwo z państwa trzeciego, które zamierza dokonać lub dokonało bezpośredniej inwestycji zagranicznej;

2)  „inwestor zagraniczny” oznacza osobę fizyczną z państwa trzeciego lub przedsiębiorstwo faktycznie kontrolowane przez obywateli państwa trzeciego lub będące własnością takich obywateli, które zamierza dokonać lub dokonało bezpośredniej inwestycji zagranicznej;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  „przedsiębiorstwo z państwa trzeciego” oznacza przedsiębiorstwo ustanowione lub w inny sposób zorganizowane na podstawie prawa państwa trzeciego.

6)  „przedsiębiorstwo z państwa trzeciego” oznacza przedsiębiorstwo utworzone lub w inny sposób zorganizowane na podstawie prawa państwa trzeciego bądź przedsiębiorstwo faktycznie kontrolowane przez obywateli państwa trzeciego lub będące własnością takich obywateli.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą utrzymać, zmienić lub przyjąć mechanizmy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

1.  Państwa członkowskie mogą utrzymać, zmienić lub przyjąć mechanizmy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja może monitorować bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które potencjalnie mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

2. Komisja monitoruje te bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które zostały uznane za mające wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Projekty lub programy leżące w interesie Unii obejmują w szczególności te programy i projekty, które są finansowane znaczną kwotą lub w znacznym odsetku przez UE, lub które są objęte prawodawstwem Unii dotyczącym infrastruktury krytycznej, technologii krytycznych lub nakładów krytycznych. Orientacyjny wykaz projektów lub programów leżących w interesie Unii zamieszczono w załączniku 1.

3.  Projekty lub programy leżące w interesie Unii obejmują w szczególności te programy i projekty, które są finansowane znaczną kwotą lub w znacznym odsetku przez UE na mocy obecnych i przyszłych wieloletnich ram finansowych lub które są objęte prawodawstwem Unii dotyczącym infrastruktury krytycznej, technologii krytycznych lub nakładów krytycznych. Wykaz projektów lub programów leżących w interesie Unii zamieszczono w załączniku I.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu zmiany wykazu projektów i programów wymienionych w załączniku I.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Mechanizmy współpracy, o których mowa w art. 8 i 9, mogą być uruchamiane dopiero po tym, jak państwa członkowskie powiadomią o uruchomieniu swoich mechanizmów monitorowania. W żadnym wypadku mechanizmy współpracy nie mogą zostać uruchomione w odniesieniu do ukończonych już inwestycji, jeżeli państwa członkowskie monitorują jedynie planowane inwestycje. Mechanizm współpracy może zostać uruchomiony w odniesieniu do ukończonych inwestycji tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy państwa członkowskie i Komisja mają uzasadnione podstawy, by sądzić, że któraś z informacji wymienionych w art. 10 ust. 2 uległa zmianie, i to jedynie w przypadku inwestycji ukończonych po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. Jeżeli mechanizm współpracy, o którym mowa w art. 9, jest uruchamiany w odniesieniu do inwestycji realizowanych w państwach członkowskich, które nie posiadają mechanizmu monitorowania, ukończone inwestycje mogą być rozpatrywane w ramach Grupy Koordynacyjnej ds. Monitorowania Inwestycji, o której mowa w art. 12a.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego państwa członkowskie i Komisja mogą rozważyć potencjalny wpływ między innymi na:

Przy monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego co najmniej jednego państwa członkowskiego bądź ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego w związku z projektami lub programami leżącymi w interesie Unii, państwa członkowskie i Komisja mogą rozważyć potencjalny wpływ między innymi na:

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  infrastrukturę krytyczną, w tym energetykę, transport, komunikację, przechowywanie danych, przestrzeń kosmiczną lub infrastrukturę finansową, a także obiekty o szczególnym znaczeniu;

–  infrastrukturę krytyczną i strategiczną, w tym infrastrukturę energetyczną i wodną, transport, komunikację i środki przekazu, przechowywanie danych, przestrzeń kosmiczną, służbę zdrowia, infrastrukturę badawczą lub finansową, a także obiekty o szczególnym znaczeniu oraz infrastrukturę bezpieczeństwa i infrastrukturę obronną;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  technologie krytyczne, w tym sztuczną inteligencję, robotykę, półprzewodniki, technologie o potencjalnym podwójnym zastosowaniu, bezpieczeństwo cybernetyczne, przestrzeń kosmiczną lub technologię jądrową;

–  technologie krytyczne i strategiczne, w tym sztuczną inteligencję, robotykę, półprzewodniki, materiały zaawansowane, nanotechnologie, biotechnologie, technologie medyczne, technologie o potencjalnym podwójnym zastosowaniu, cyberbezpieczeństwo, przestrzeń powietrzną, obronność, przestrzeń kosmiczną lub technologie jądrowe;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  bezpieczeństwo dostaw kluczowych nakładów lub

–  bezpieczeństwo dostaw kluczowych nakładów materiałów rzadkich i materiałów o charakterze strategicznym; lub

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  dostęp do szczególnie chronionych informacji lub zdolność kontrolowania szczególnie chronionych informacji.

–  dostęp do szczególnie chronionych danych i informacji lub zdolność kontrolowania szczególnie chronionych danych i informacji.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy ustalaniu, czy dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny państwa członkowskie i Komisja mogą wziąć pod uwagę fakt, czy inwestor zagraniczny jest kontrolowany przez rząd państwa trzeciego, w tym poprzez istotne finansowanie.

Przy ustalaniu, czy dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, państwa członkowskie i Komisja uwzględniają to, czy inwestor zagraniczny jest bezpośrednio bądź pośrednio kontrolowany przez rząd lub organy państwowe państwa trzeciego lub czy realizuje on sterowane przez państwo zewnętrzne strategie polityczne w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w imię realizacji strategicznych celów przemysłowych, poparte znaczącym finansowaniem lub dotacjami oraz długoterminowymi kredytami i pożyczkami udzielanymi przez rząd państwa trzeciego lub instytucję finansową będącą własnością państwa. Monitorując bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Komisja może także rozważać ich wpływ na konkretną kluczową wiedzę fachową i technologie, które mogą być istotne z punktu widzenia średnio- i długoterminowego bezpieczeństwa gospodarczego.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Mechanizmy monitorowania w państwach członkowskich są przejrzyste i nie wprowadzają dyskryminacji między państwami trzecimi. W szczególności, państwa członkowskie określają okoliczności powodujące wszczęcie monitorowania, przyczyny monitorowania oraz mające zastosowanie szczegółowe zasady proceduralne.

1.  Mechanizmy monitorowania w państwach członkowskich są przejrzyste i nie wprowadzają dyskryminacji między państwami trzecimi. W szczególności, państwa członkowskie określają okoliczności powodujące wszczęcie monitorowania, przyczyny monitorowania oraz mające zastosowanie szczegółowe zasady proceduralne odnoszące się do monitorowania i decyzje w sprawie monitorowania.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie ustalają terminy wydawania decyzji dotyczących monitorowania. Terminy te umożliwiają im uwzględnienie uwag państw członkowskich, o których mowa w art. 8, oraz opinii Komisji, o której mowa w art. 8 i 9.

2.  Państwa członkowskie ustalają terminy wydawania decyzji dotyczących monitorowania i udostępniają je publicznie. Terminy te umożliwiają im uwzględnienie uwag państw członkowskich, o których mowa w art. 8, oraz opinii Komisji, o której mowa w art. 8 i 9.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Informacje poufne, w tym poufne informacje handlowe, udostępnione przez zagranicznych inwestorów i przedsiębiorstwa są chronione.

3.  Informacje poufne, w tym poufne informacje handlowe, udostępnione przez zagranicznych inwestorów i przedsiębiorstwa są należycie chronione.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Powiadamianie przez państwa członkowskie o mechanizmach monitorowania oraz składanie sprawozdań rocznych

Powiadamianie przez państwa członkowskie o mechanizmach monitorowania oraz składanie sprawozdań

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o swoich istniejących mechanizmach monitorowania najpóźniej w terminie [...] (30 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia). Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach wprowadzonych w istniejącym mechanizmie monitorowania lub o wszelkich nowo wprowadzonych mechanizmach monitorowania najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie danego mechanizmu monitorowania.

1.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o swoich istniejących mechanizmach monitorowania najpóźniej w terminie [30 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach wprowadzonych w istniejącym mechanizmie monitorowania lub o wszelkich nowo wprowadzonych mechanizmach monitorowania najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie danego mechanizmu monitorowania lub wprowadzenia zmian w istniejącym mechanizmie monitorowania.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie, które utrzymują mechanizmy monitorowania, składają Komisji roczne sprawozdanie w sprawie stosowania swoich mechanizmów monitorowania. W odniesieniu do każdego okresu sprawozdawczego sprawozdanie to zawiera w szczególności informacje na temat:

2.  Do dnia ... [dwa lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co dwa lata, państwa członkowskie, które utrzymują mechanizmy monitorowania, składają Komisji sprawozdanie w sprawie stosowania swoich mechanizmów monitorowania. W odniesieniu do każdego okresu sprawozdawczego sprawozdanie to zawiera w szczególności informacje na temat:

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  decyzji w sprawie monitorowania projektów i programów leżących w interesie Unii;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  sektorów, pochodzenia i wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych poddanych monitorowaniu i objętych aktualnie monitorowaniem.

skreśla się

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla państw członkowskich. Te informacje będą już przedstawione Komisji (art. 8 ust. 1), która będzie w stanie rozpatrywać otrzymywane dane w ujęciu łącznym.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie, które nie utrzymują mechanizmów monitorowania, składają Komisji roczne sprawozdanie na temat zagranicznych inwestycji bezpośrednich, które miały miejsce na ich terytorium, na podstawie dostępnych im informacji.

3.  Do dnia ... [dwa lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku, państwa członkowskie, które nie utrzymują mechanizmów monitorowania, składają Komisji sprawozdanie na temat zagranicznych inwestycji bezpośrednich, które zostały zrealizowane na ich terytorium, w przypadkach gdy te inwestycje dotyczą projektów i programów leżących w interesie Unii.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszelkich bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, które są aktualnie objęte monitorowaniem w ramach ich mechanizmów monitorowania w terminie pięciu dni roboczych od rozpoczęcia monitorowania. W informacjach tych w stosownych przypadkach monitorujące państwa członkowskie starają się określić, czy stwierdzają, że dane bezpośrednie inwestycje zagraniczne objęte aktualnie monitorowaniem mogą potencjalnie wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

1.  Państwo członkowskie informuje Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszelkich bezpośrednich inwestycjach zagranicznych poddawanych monitorowaniu w ramach jego mechanizmu monitorowania w terminie pięciu dni roboczych od rozpoczęcia monitorowania. W informacjach tych w stosownych przypadkach monitorujące państwo członkowskie stara się określić, czy uznaje, że dane bezpośrednie inwestycje zagraniczne poddane monitorowaniu mogą potencjalnie wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że jakaś planowana lub ukończona bezpośrednia inwestycja zagraniczna w innym państwie członkowskim może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub porządek publiczny, może ono przedstawić uwagi państwu członkowskiemu, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. Uwagi te przekazywane są równocześnie Komisji.

2.  W przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że jakaś planowana lub ukończona bezpośrednia inwestycja zagraniczna w innym państwie członkowskim może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub porządek publiczny, może ono przedstawić uwagi Komisji. Komisja gromadzi wszystkie otrzymane uwagi i przekazuje je państwu członkowskiemu, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, a także wszystkim pozostałym państwom członkowskim.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy Komisja uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć potencjalnie wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w jednym lub szeregu państw członkowskich, może wydać opinię skierowaną do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. Komisja może wydać opinię bez względu na to, czy inne państwa członkowskie przekazały swoje uwagi.

3.  W przypadku gdy Komisja uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć potencjalnie wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w jednym lub szeregu państw członkowskich, może wydać opinię skierowaną do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. Taka opinia przekazywana jest również wszystkim pozostałym państwom członkowskim. Komisja może wydać opinię bez względu na to, czy inne państwa członkowskie przekazały swoje uwagi.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja lub państwo członkowskie, które zgodnie z procedurą uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub porządek publiczny, może zwrócić się do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została zakończona, o wszelkie informacje niezbędne do przedstawienia uwag, o których mowa w ust. 2, lub do wydania opinii, o której mowa w ust. 3.

4.  Państwo członkowskie, które zgodnie z procedurą uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub porządek publiczny, może skierować do Komisji wniosek o dostarczenie mu wszelkich informacji otrzymanych od państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została zakończona, niezbędnych do przedstawienia uwag, o których mowa w ust. 2. Państwa członkowskie mają pięć dni roboczych od dnia powiadomienia o uruchomieniu mechanizmu monitorowania zgodnie z ust. 1 na skierowanie do Komisji wniosku o informacje. Komisja gromadzi wszystkie otrzymane wnioski o udzielenie informacji i niezwłocznie przekazuje je państwu członkowskiemu, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, a także wszystkim pozostałym państwom członkowskim. Komisja może również z własnej inicjatywy zwrócić się do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, o wszelkie informacje niezbędne do wydania opinii, o której mowa w ust. 3.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Uwagi zgodnie z ust. 2 lub opinie zgodnie z ust. 3 kierowane są do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, w rozsądnym terminie, a w każdym razie nie później niż w terminie 25 dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1 lub 4. W przypadku gdy opinia Komisji następuje po uwagach innych państw członkowskich, Komisja ma 25 dodatkowych dni roboczych na wydanie opinii.

5.  Uwagi zgodnie z ust. 2 kierowane są do Komisji w rozsądnym terminie, a w każdym razie nie później niż w terminie 20 dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1 lub 4. Komisja przekazuje otrzymane uwagi w ciągu pięciu dni roboczych państwu członkowskiemu, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. Komisja wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie 25 dni roboczych, a w przypadku gdy opinia Komisji następuje po uwagach innych państw członkowskich, Komisja ma 25 dodatkowych dni roboczych na wydanie opinii.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie, w których dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, należycie uwzględniają uwagi innych państw członkowskich, o których mowa w ust. 2, a także opinię Komisji, o której mowa w ust. 3.

6.  Państwa członkowskie, w których dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, należycie uwzględniają uwagi innych państw członkowskich, o których mowa w ust. 2, a także opinię Komisji, o której mowa w ust. 3., jak również uwagi wydane w ramach prac Grupy Koordynacyjnej ds. Monitorowania Inwestycji, o której mowa w art. 12a.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Współpraca między państwami członkowskimi na podstawie niniejszego artykułu odbywa się za pośrednictwem punktów kontaktowych, o których mowa w art. 12.

7.  Współpraca między państwami członkowskimi na podstawie niniejszego artykułu odbywa się za pośrednictwem dyskusji w Grupie Koordynacyjnej ds. Monitorowania Inwestycji, o której mowa w art. 12a, na wniosek Komisji.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ramy monitorowania przez Komisję

Mechanizm współpracy w zakresie monitorowania projektów i programów leżących w interesie Unii

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy Komisja uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć potencjalnie wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, Komisja może wydać opinię skierowaną do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona.

1.  W przypadku gdy Komisja lub więcej niż jedno państwo członkowskie zgodnie z procedurą uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć potencjalnie wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego co najmniej jednego państwa członkowskiego, Komisja wydaje opinię skierowaną do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Parlament Europejski może wnioskować o uruchomienie mechanizmu współpracy w odniesieniu do projektów i programów leżących w interesie Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Komisja w jak największym stopniu uwzględnia stanowisko Parlamentu Europejskiego i przedstawia stosowne uzasadnienie w przypadku niezastosowania się do niego.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Jeżeli państwo członkowskie uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii, może zwrócić się do Komisji o wydanie opinii skierowanej do państwa członkowskiego, w którym jest planowana dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, o wszelkie informacje niezbędne do wydania opinii, o której mowa w ust. 1.

2.  Komisja może zwrócić się o dodatkowe informacje, o których mowa w art. 10, do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. Zwracając się o przedstawienie takich informacji, Komisja wyjaśnia możliwy wpływ planowanej, rozważanej lub ukończonej bezpośredniej inwestycji zagranicznej na bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja kieruje swoją opinię do odnośnego państwa członkowskiego w rozsądnym terminie, a w każdym razie nie później niż w terminie 25 dni roboczych od otrzymania informacji, o które Komisja zwróciła się na podstawie ust. 2. W przypadku gdy państwo członkowskie posiada mechanizm monitorowania, o którym mowa w art. 3 ust. 1, a Komisja otrzymała na podstawie art. 8 ust. 1 informacje na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych objętych aktualnie monitorowaniem, opinia wydawana jest nie później niż 25 dni roboczych po otrzymaniu takich informacji. Jeżeli do wydania opinii niezbędne są dodatkowe informacje, bieg terminu 25 dni rozpoczyna się w dniu otrzymania dodatkowych informacji.

3.  Komisja wydaje swoją opinię do odnośnego państwa członkowskiego w rozsądnym terminie, aby nie hamować bezpośredniej inwestycji zagranicznej ani krajowego monitorowania, a w każdym razie nie później niż w terminie 25 dni roboczych od otrzymania informacji niezbędnych do wydania opinii na podstawie ust. 1.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Opinia Komisji jest przekazywana pozostałym państwom członkowskim.

4.  Opinia Komisji jest przekazywana pozostałym państwom członkowskim. W przypadku gdy Komisja wydaje opinię na mocy niniejszego artykułu, informuje Parlament w ramach zorganizowanego dialogu o bezpośredniej inwestycji zagranicznej, która ma wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny. W tym przypadku w pełni uwzględnia się art. 11 ust. 2.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie, w których dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, w jak największym stopniu uwzględniają opinię wydaną przez Komisję i przedstawiają Komisji uzasadnienie w przypadku jej nieprzestrzegania.

5.  Państwa członkowskie, w których dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, uwzględniają opinię wydaną przez Komisję i przedstawiają Komisji pisemne uzasadnienie w przypadku niezastosowania się do niej. Komisja przekazuje to uzasadnienie innym państwom członkowskim, w pełni uwzględniając art. 11 ust. 2.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wymogi dotyczące informacji

Wymiana informacji

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by informacje, o które zwróciła się Komisja i inne państwa członkowskie na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 2, zostały udostępnione Komisji i zwracającym się o nie państwom członkowskim bez zbędnej zwłoki.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by wszelkie informacje, o które zwróciła się Komisja na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 2 lub Grupa Koordynacyjna ds. Monitorowania Inwestycji, zostały udostępnione bez zbędnej zwłoki, przy jednoczesnym uwzględnieniu charakteru szczególnie chronionych informacji i zagwarantowaniu poufności.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W stosownych przypadkach informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

2.  W stosownych przypadkach informacje, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować m.in.:

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  strukturę własności inwestora zagranicznego i przedsiębiorstwa, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, w tym informacje na temat udziałowca lub udziałowców sprawujących ostateczną kontrolę;

a)  strukturę własności inwestora zagranicznego i przedsiębiorstwa, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, w tym informacje na temat udziałowca lub udziałowców dominujących najwyższego szczebla, zarządzania administracyjnego i organów nadzorczych.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wartość danej bezpośredniej inwestycji zagranicznej;

b)  wartość danej bezpośredniej inwestycji zagranicznej oraz prognozę jej wpływu na sektor;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  finansowanie danej inwestycji, w oparciu o informacje, którymi dysponuje odnośne państwo członkowskie.

e)  finansowanie danej inwestycji oraz legalność źródła finansowania, w oparciu o informacje, którymi dysponuje odnośne państwo członkowskie.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie i Komisja zapewniają ochronę informacji poufnych uzyskanych w związku ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia.

2.  Państwa członkowskie, Parlament Europejski i Komisja zapewniają pełną ochronę informacji poufnych, w tym szczególnie chronionych informacji handlowych, uzyskanych w związku ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie wyznacza punkt kontaktowy ds. monitorowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich („punkt kontaktowy ds. monitorowania BIZ”) w celu monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Komisja i pozostałe państwa członkowskie kontaktują się z tymi punktami kontaktowymi ds. monitorowania BIZ we wszystkich kwestiach związanych z wykonaniem niniejszego rozporządzenia.

Każde państwo członkowskie, bez względu na to, czy utrzymuje mechanizm monitorowania, wyznacza punkt kontaktowy ds. monitorowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich („punkt kontaktowy ds. monitorowania BIZ”). Komisja i pozostałe państwa członkowskie kontaktują się z tymi punktami kontaktowymi ds. monitorowania BIZ i Grupą Koordynacyjną ds. Monitorowania Inwestycji we wszystkich kwestiach związanych z wykonaniem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Grupa Koordynacyjna ds. Monitorowania Inwestycji

 

1.   Powołuje się Grupę Koordynacyjną ds. Monitorowania Inwestycji pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji. Każde państwo członkowskie wyznacza przedstawiciela lub eksperta do tej grupy.

 

2.   Grupa może wymieniać poglądy i informacje na temat dowolnej bezpośredniej inwestycji zagranicznej poddanej monitorowaniu w ramach mechanizmów monitorowania państw członkowskich oraz wobec której uruchomiono mechanizm współpracy na mocy art. 8 lub 9, w tym na temat dzielenia się najlepszymi praktykami i doświadczeniami zdobytymi przez państwa członkowskie w zakresie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

 

3.  Grupa może również omawiać wszelkie kwestie związane z polityką Unii dotyczącą przychodzących inwestycji zagranicznych.

 

4.   Na wniosek państw członkowskich Komisja może umieścić w porządku dziennym inwestycje planowane w państwach członkowskich nieposiadających mechanizmów monitorowania.

 

5.   Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdanie z działalności Grupy Koordynacyjnej ds. Monitorowania Inwestycji, rozpatrzonych przez nią spraw i przeprowadzonej przez nią wymiany poglądów.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przeprowadza ocenę i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia najpóźniej w terminie 3 lat po jego wejściu w życie. Państwa członkowskie uczestniczą w tej procedurze i przekazują Komisji wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia tego sprawozdania.

1.  Komisja przeprowadza ocenę i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia najpóźniej w terminie ... [4 lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co pięć lat. Państwa członkowskie uczestniczą w tej procedurze i przekazują Komisji wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia tego sprawozdania.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

 

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

 

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Wspólne inicjatywy technologiczne Unii, w tym: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych, wspólna inicjatywa technologiczna „Czyste niebo” (aeronautyka i transport lotniczy), Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych, Wspólne Przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy”, Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu, Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail, Wspólne Przedsięwzięcie w celu Opracowania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej Generacji (SESAR);

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret 3 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Instrument „Łącząc Europę”: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 i uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret 3 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych:

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret 3 d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret 3 e (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret 6 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Europejski program rozwoju przemysłu obronnego;

 

a) Europejski program rozwoju przemysłu obronnego, oraz

 

b) Europejski program badań w dziedzinie obronności / Europejski Fundusz Obronny

 

  Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie finansowania działania przygotowawczego Unii w zakresie badań nad obronnością;

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

26.10.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

26.10.2017

Zaangażowane komisje – data ogłoszenia na posiedzeniu

18.1.2018

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Reinhard Bütikofer

9.11.2017

Rozpatrzenie w komisji

21.2.2018

 

 

 

Data przyjęcia

24.4.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

8

19

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Rosa D’Amato

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

36

+

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

8

-

ALDE

Frederick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Rupert Mathews

EFDD

Jonathan Bullock

19

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Razvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (22.3.2018)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Geoffrey Van Orden

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne zawsze miały zasadnicze znaczenie dla rozwoju narodów europejskich i Unii Europejskiej. Największe bezpośrednie korzyści bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) czerpią sektory rozwoju gospodarczego i społecznego, lecz inwestycje te mogą mieć również istotny wpływ na bezpieczeństwo i interesy strategiczne Unii Europejskiej i państw członkowskich. Znaczenie przepływów BIZ zwiększa się w związku z ostatnimi wydarzeniami w europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony, z których ostatnim było podpisanie decyzji o stałej współpracy strukturalnej w listopadzie 2017 r. Należy uważnie zarządzać procesem osiągania wyznaczonych celów dotyczących większej przejrzystości, odpowiedzialności i bezpieczeństwa w odniesieniu do podejścia do BIZ w UE, tak aby zapewnić poszanowanie kompetencji i praw poszczególnych państw członkowskich i zagwarantować, że te prawa i kompetencje nie zostaną stopniowo przejęte przez Komisję lub inne organy Unii i że państwa członkowskie zachowają prawo do ostatecznego zatwierdzenia lub odrzucenia BIZ na własnym terytorium. Aspekt ten jest szczególnie istotny z uwagi na odpowiedzialność każdego państwa członkowskiego za własne bezpieczeństwo narodowe oraz na fakt, że w grę mogą wchodzić szczególnie chronione informacje handlowe, a także procedury w trybie pilnym.

Niezwykle istotne jest zatem, by nie zmuszać państw członkowskich do przyjęcia lub utrzymania mechanizmów monitorowania, jeśli takie mechanizmy nie są dla nich korzystne. Choć celem wniosku Komisji jest poszanowanie woli poszczególnych państw członkowskich w tym zakresie, ważne jest, aby wspólne „podstawowe wymogi” przyszłych mechanizmów monitorowania nie naruszały różnorodności i wyjątkowego charakteru wymogów poszczególnych państw członkowskich, w szczególności w dziedzinach bezpieczeństwa i interesów strategicznych, a także aby przy wymianie danych i informacji szczególnie chronionych nie oddawać innemu organowi odpowiedzialności za integralność i bezpieczeństwo państw członkowskich. Należy zatem unikać elementów obowiązkowych.

Ponadto w związku z faktem, że wkrótce z Unii Europejskiej wystąpi Zjednoczone Królestwo, będące bramą dla inwestorów zagranicznych chcących uzyskać dostęp do jednolitego rynku UE, należy również w ramach mechanizmów monitorowania zwrócić szczególną uwagę na BIZ napływające do UE przez Zjednoczone Królestwo, a także ustanowić specjalne zasady dotyczące przyszłych inwestycji Zjednoczonego Królestwa w UE jako nowego źródła BIZ.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w Unii dzięki zwiększeniu konkurencyjności, tworzeniu nowych miejsc pracy i korzyści skali, wnoszeniu kapitału, technologii i wiedzy fachowej, stymulowaniu innowacji i otwarciu nowych rynków dla wywozu UE. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do osiągnięcia celów planu inwestycyjnego dla Europy przedstawionego przez Komisję oraz innych projektów i programów unijnych.

(1)  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w Unii dzięki zwiększeniu konkurencyjności, generowaniu wzrostu, tworzeniu nowych miejsc pracy i korzyści skali, wnoszeniu kapitału, technologii i wiedzy fachowej, stymulowaniu innowacji i otwarciu nowych rynków dla wywozu UE. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do osiągnięcia celów planu inwestycyjnego dla Europy przedstawionego przez Komisję oraz innych projektów i programów unijnych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Gospodarka europejska jest jedną z najbardziej otwartych gospodarek na świecie, a wzrost i konkurencyjność Unii są zależne od tego otwarcia oraz od handlu. Tymczasem Unia Europejska cierpi na brak wzajemności w dostępie do rynków swoich partnerów handlowych, co szkodzi jej gospodarce, przemysłowi i przedsiębiorstwom.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Na mocy międzynarodowych zobowiązań podjętych na forum Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz określonych w umowach handlowych i inwestycyjnych zawartych z państwami trzecimi, Unia i państwa członkowskie mogą wprowadzić środki ograniczające odnoszące się do bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów.

(3)  Na mocy międzynarodowych zobowiązań podjętych na forum Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz określonych w umowach handlowych i inwestycyjnych zawartych z państwami trzecimi, Unia i państwa członkowskie mogą wprowadzić środki ograniczające odnoszące się do bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względu na bezpieczeństwo, porządek publiczny, interes strategiczny, prawa podstawowe lub ochronę kluczowych technologii pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów.

 

(Poprawka dotyczy całości tekstu.)

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Niektóre państwa członkowskie wprowadziły środki, zgodnie z którymi mogą one nakładać ograniczenia w przepływie kapitału między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, uzasadnione względami porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. Środki te odzwierciedlają cele i obawy państw członkowskich w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a ich wynikiem jest szereg działań zróżnicowanych pod względem zakresu i procedury. Pozostałe państwa członkowskie nie dysponują takimi mechanizmami.

(4)  Niektóre państwa członkowskie wprowadziły środki, zgodnie z którymi mogą one nakładać ograniczenia w przepływie kapitału między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, uzasadnione względami porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. Środki te odzwierciedlają cele i obawy państw członkowskich w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a ich wynikiem jest szereg działań zróżnicowanych pod względem zakresu i procedury. Pozostałe państwa członkowskie nie dysponują takimi mechanizmami, a zatem powinny je wprowadzić.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Ważne jest zatem zagwarantowanie pewności prawa i zapewnienie koordynacji i współpracy w całej UE dzięki ustanowieniu ram prawnych dotyczących monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Pozostaje to bez uszczerbku dla wyłącznej kompetencji państw członkowskich do utrzymania bezpieczeństwa narodowego.

(7)  Ważne jest zatem zagwarantowanie pewności prawa i zapewnienie koordynacji i współpracy w całej UE dzięki ustanowieniu ram prawnych dotyczących monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Ta pewność prawa nie powinna kolidować z wyłączną odpowiedzialnością państw członkowskich za regulowanie i kontrolę bezpieczeństwa narodowego na ich terytorium oraz powinna należycie uwzględniać przepisy art. 346 TFUE.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych powinny zapewniać państwom członkowskim i Komisji środki umożliwiające kompleksowe zwalczanie zagrożeń dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego oraz dostosowanie się do zmieniających się okoliczności przy zachowaniu niezbędnej elastyczności w ramach monitorowania przez państwa członkowskie bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa i porządku publicznego, przy uwzględnieniu ich indywidualnej sytuacji i uwarunkowań krajowych.

(8)  Ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych powinny zapewniać państwom członkowskim i Komisji niezbędne środki umożliwiające kompleksowe zwalczanie zagrożeń dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, pozwalające na dostosowanie się do zmieniających się okoliczności przy zachowaniu niezbędnej elastyczności w ramach monitorowania przez państwa członkowskie bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa i porządku publicznego, przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji i różnych uwarunkowań krajowych w każdym państwie członkowskim.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby pomóc państwom członkowskim i Komisji w stosowaniu przepisów rozporządzenia, należy przedstawić wykaz czynników, które można wziąć pod uwagę przy monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Wykaz ten zwiększy również przejrzystość procesu monitorowania dla inwestorów dokonujących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii lub rozważających dokonanie takich inwestycji. Wspominany wykaz czynników, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny powinien być niewyczerpujący.

(11)  Aby pomóc państwom członkowskim i Komisji w stosowaniu przepisów rozporządzenia, należy przedstawić wykaz czynników, które można wziąć pod uwagę przy monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Wykaz ten zwiększy również przejrzystość procesu monitorowania dla inwestorów dokonujących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii lub rozważających dokonanie takich inwestycji, a także zapewni właściwemu organowi podstawę do reagowania na wszelką potencjalną kontrolę sądową takiego monitorowania. Wspominany wykaz czynników, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny powinien być niewyczerpujący.

Uzasadnienie

Powinien istnieć wyraźny związek między monitorowaniem inwestycji a zagrożeniem dla bezpieczeństwa. W ramach wszelkiej potencjalnej kontroli sądowej sądy powinny być w stanie wskazać czynniki uwzględnione przez organ.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Przy ustalaniu, czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, państwa członkowskie i Komisja powinny móc uwzględnić wszystkie istotne czynniki, w tym wpływ na infrastrukturę krytyczną, technologie krytyczne, w tym kluczowe technologie wspomagające oraz nakłady, które mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa lub utrzymania porządku publicznego i których zakłócenie, utrata lub zniszczenie miałyby znaczny wpływ na państwo członkowskie lub Unię. W związku z tym państwa członkowskie i Komisja powinny również mieć możliwość uwzględnienia tego, czy inwestor zagraniczny jest bezpośrednio lub pośrednio (np. za pomocą istotnego finansowania) kontrolowany przez rząd państwa trzeciego.

(12)  Przy ustalaniu, czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, państwa członkowskie i Komisja powinny uwzględnić wszystkie istotne czynniki, w tym wpływ na infrastrukturę krytyczną, skutki dla krajowego i europejskiego przemysłu obronnego, technologie krytyczne, w tym kluczowe technologie wspomagające oraz nakłady, które mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa lub utrzymania porządku publicznego i których zakłócenie, utrata lub zniszczenie miałyby znaczny wpływ na państwo członkowskie lub Unię. W związku z tym państwa członkowskie i Komisja powinny również uwzględniać, czy inwestor zagraniczny jest bezpośrednio lub pośrednio (np. za pomocą istotnego finansowania, w tym dotacji) kontrolowany przez rząd państwa trzeciego, mając na uwadze, że skuteczna kontrola może również wynikać z wykorzystania kredytów i pożyczek udzielanych przez rząd państwa trzeciego lub instytucję finansową będącą własnością państwa bądź przez jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo państwowe państwa trzeciego.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Należy określić kluczowe elementy ram proceduralnych w odniesieniu do monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez państwa członkowskie, aby umożliwić inwestorom, Komisji i pozostałym państwom członkowskim zrozumienie, w jaki sposób tego rodzaju inwestycje mogą zostać poddane monitorowaniu i w celu zapewnienia, że inwestycje te poddawane są monitorowaniu w sposób przejrzysty oraz nie są dyskryminujące wobec państw trzecich. Elementy te powinny obejmować co najmniej ustalenie ram czasowych monitorowania oraz możliwość odwołania się przez inwestorów do sądu od decyzji dotyczących monitorowania.

(13)  Należy określić kluczowe elementy ram proceduralnych w odniesieniu do monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez państwa członkowskie, aby umożliwić inwestorom, Komisji i pozostałym państwom członkowskim zrozumienie, w jaki sposób tego rodzaju inwestycje mogą zostać poddane monitorowaniu i w celu zapewnienia, że inwestycje te poddawane są monitorowaniu w sposób przejrzysty oraz nie są dyskryminujące wobec państw trzecich. Elementy te powinny obejmować co najmniej ustalenie ram czasowych monitorowania oraz minimalne wymogi jakościowe dotyczące danych udostępnianych przez państwa członkowskie w celu poprawy czytelności i porównywalności zbiorów danych dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz możliwość odwołania się przez inwestorów do sądu od decyzji dotyczących monitorowania.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Należy ustanowić mechanizm umożliwiający państwom członkowskim współpracę oraz wzajemną pomoc w przypadku, gdy bezpośrednie inwestycje zagraniczne w jednym państwie członkowskim mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w innych państwach członkowskich. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przedstawienia uwag państwu członkowskiemu, w którym bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone, niezależnie od tego, czy państwa członkowskie przedstawiające uwagi lub państwa członkowskie, w których bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone utrzymują mechanizm monitorowania lub monitorują te inwestycje. Uwagi przedstawione przez państwa członkowskie powinny być również przekazywane Komisji. W stosownych przypadkach Komisja powinna również mieć możliwość wydawania opinii skierowanej do państwa członkowskiego, w którym bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone, niezależnie od tego, czy dane państwo członkowskie utrzymuje mechanizm monitorowania lub monitoruje te inwestycje i niezależnie od tego, czy inne państwa członkowskie przekazały swoje uwagi.

(14)  Należy ustanowić mechanizm umożliwiający państwom członkowskim współpracę oraz wzajemną pomoc w przypadku, gdy bezpośrednie inwestycje zagraniczne w jednym państwie członkowskim mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w innych państwach członkowskich. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość komunikowania się za pośrednictwem odpowiednich kanałów z każdym innym państwem członkowskim, w którym bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone, niezależnie od tego, czy państwa członkowskie przedstawiające uwagi lub państwa członkowskie, w których bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone utrzymują mechanizm monitorowania lub monitorują te inwestycje. Uwagi przedstawione przez państwa członkowskie powinny być również przekazywane Komisji. W stosownych przypadkach Komisja powinna również mieć możliwość wydawania opinii skierowanej do państwa członkowskiego, w którym bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone, niezależnie od tego, czy dane państwo członkowskie utrzymuje mechanizm monitorowania lub monitoruje te inwestycje i niezależnie od tego, czy inne państwa członkowskie przekazały swoje uwagi.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Ponadto Komisja powinna mieć możliwość monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które potencjalnie mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Dałoby to Komisji narzędzie służące ochronie projektów i programów, które służą w całej Unii i stanowią istotny wkład na rzecz wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i konkurencyjności. Należy nim objąć w szczególności projekty i programy finansowane w znacznej mierze ze środków UE lub ustanowione prawodawstwem Unii w zakresie infrastruktury krytycznej, technologii krytycznej lub nakładów krytycznych. Do celów zwiększonej przejrzystości w załączniku należy umieścić orientacyjny wykaz projektów lub programów leżących w interesie Unii, w związku z którymi bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą być objęte monitorowaniem przez Komisję.

(15)  Ponadto Komisja powinna mieć możliwość monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które potencjalnie mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Dałoby to Komisji narzędzie służące ochronie projektów i programów, które służą w całej Unii i stanowią istotny wkład na rzecz wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, bezpieczeństwa, interesu strategicznego i konkurencyjności. Należy nim objąć w szczególności projekty i programy finansowane ze środków UE lub ustanowione prawodawstwem Unii w zakresie infrastruktury krytycznej, obronności, technologii krytycznej lub nakładów krytycznych. Do celów zwiększonej przejrzystości w załączniku należy umieścić orientacyjny wykaz projektów lub programów leżących w interesie Unii, w związku z którymi bezpośrednie inwestycje zagraniczne powinny być objęte monitorowaniem przez Komisję. Wykaz ten należy niezwłocznie aktualizować z chwilą ustanowienia nowych projektów lub programów.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Parlament Europejski powinien mieć możliwość zwracania się do Komisji o uruchomienie mechanizmu współpracy w odniesieniu do projektów lub programów leżących w interesie Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Komisja powinna w jak największym stopniu uwzględnić stanowisko Parlamentu Europejskiego i przedstawić stosowne wyjaśnienia, jeżeli stanowisko Parlamentu nie zostało wzięte pod uwagę.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  W przypadku gdy Komisja uzna, że określone bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, powinna mieć ona możliwość wydania w rozsądnym terminie opinii skierowanej do państwa członkowskiego, w którym dane inwestycje są planowane lub zostały ukończone. Państwa członkowskie powinny w jak największym stopniu uwzględnić taką opinię, a w przypadku niezastosowania się do jej zaleceń złożyć stosowne wyjaśnienia Komisji, zgodnie z obowiązkiem lojalnej współpracy na mocy art. 4 ust. 3 Komisja powinna również mieć możliwość uzyskania od tych państw członkowskich informacji niezbędnych do monitorowania takich inwestycji.

(16)  W przypadku gdy Komisja uzna, że określone bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, powinna mieć ona możliwość wydania w rozsądnym terminie opinii skierowanej do państwa członkowskiego, w którym dane inwestycje są planowane lub zostały ukończone. Państwa członkowskie powinny w jak największym stopniu uwzględnić taką opinię, a w przypadku niezastosowania się do jej zaleceń złożyć szczegółowe wyjaśnienia Komisji, zgodnie z obowiązkiem lojalnej współpracy na mocy art. 4 ust. 3 TUE. Komisja powinna również móc uzyskać od tych państw członkowskich informacje niezbędne do monitorowania takich inwestycji.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)   Aby ułatwić współpracę z innymi państwami członkowskimi oraz monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez Komisję, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję o swoich mechanizmach monitorowania i wszelkich zmianach do nich wprowadzonych oraz regularnie przedstawiać sprawozdania dotyczące stosowania mechanizmów monitorowania. Z tego samego powodu państwa członkowskie, które nie posiadają mechanizmu monitorowania, na podstawie dostępnych im informacji powinny również składać sprawozdania na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które miały miejsce na ich terytorium.

(17)  Ponieważ bezpieczeństwo narodowe pozostaje w gestii państw członkowskich, aby ułatwić współpracę z innymi państwami członkowskimi oraz monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez Komisję, a także w celu poprawy czytelności i porównywalności danych udostępnianych przez państwa członkowskie, powinny one powiadomić Komisję o swoich mechanizmach monitorowania i wszelkich zmianach do nich wprowadzonych oraz regularnie przedstawiać sprawozdania dotyczące stosowania mechanizmów monitorowania. Z tego samego powodu państwa członkowskie, które nie posiadają mechanizmu monitorowania, na podstawie dostępnych im informacji powinny również składać sprawozdania na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które miały miejsce na ich terytorium.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Państwa członkowskie i Komisja powinny przedsięwziąć wszelkie środki konieczne do zapewnienia ochrony poufnych informacji i innych informacji szczególnie chronionych.

(20)  Państwa członkowskie i Komisja powinny przedsięwziąć wszelkie środki konieczne do zapewnienia ochrony poufnych informacji i innych informacji szczególnie chronionych, zwłaszcza jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i integralność danego państwa członkowskiego.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy monitorowania przez państwa członkowskie i Komisję bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy monitorowania przez państwa członkowskie i Komisję bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, nie naruszając wyłącznej odpowiedzialności państw członkowskich za utrzymanie bezpieczeństwa narodowego.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  „bezpośrednia inwestycja zagraniczna” oznacza wszelkiego rodzaju inwestycje inwestora zagranicznego dokonane w celu ustanowienia lub utrzymania trwałych i bezpośrednich powiązań między tym inwestorem zagranicznym a przedsiębiorcą lub przedsiębiorstwem, któremu udostępniany jest kapitał w celu prowadzenia działalności gospodarczej w danym państwie członkowskim, w tym inwestycje, które umożliwiają skuteczne uczestnictwo w zarządzaniu spółką prowadzącą działalność gospodarczą lub w jej kontrolowaniu;

1.  „bezpośrednia inwestycja zagraniczna” oznacza wszelkiego rodzaju inwestycje inwestora zagranicznego dokonane w celu ustanowienia lub utrzymania trwałych i bezpośrednich powiązań między tym inwestorem zagranicznym a przedsiębiorcą lub przedsiębiorstwem, któremu udostępniany jest kapitał w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium lub w wyłącznej strefie ekonomicznej danego państwa członkowskiego, w tym inwestycje, które umożliwiają skuteczne uczestnictwo w zarządzaniu spółką prowadzącą działalność gospodarczą lub w jej kontrolowaniu;

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że rozporządzenie obejmuje inwestycje w celu prowadzenia działalności gospodarczej w wyłącznej strefie ekonomicznej państw członkowskich.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  „inwestor zagraniczny” oznacza osobę fizyczną z państwa trzeciego lub przedsiębiorstwo z państwa trzeciego, które zamierza dokonać lub dokonało bezpośredniej inwestycji zagranicznej;

2.  „inwestor zagraniczny” oznacza osobę fizyczną z państwa trzeciego lub przedsiębiorstwo z państwa trzeciego, które zamierza dokonać lub dokonało bezpośredniej inwestycji zagranicznej, a także osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo mające siedzibę w danym państwie członkowskim, lecz w rzeczywistości kontrolowane lub finansowane przez państwo trzecie;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  „kluczowe technologie” oznaczają technologie lub przedsiębiorstwa, od których zależy określona branża przemysłu, jak przewidziano na przykład w art. 4 ust. 1 tiret drugie;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą utrzymać, zmienić lub przyjąć mechanizmy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

1.  Państwa członkowskie utrzymują, zmieniają lub przyjmują mechanizmy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja może monitorować bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które potencjalnie mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

2.  Komisja monitoruje bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które potencjalnie mogą mieć wpływ na unijne projekty i programy ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Projekty lub programy leżące w interesie Unii obejmują w szczególności te programy i projekty, które są finansowane znaczną kwotą lub w znacznym odsetku przez UE, lub które są objęte prawodawstwem Unii dotyczącym infrastruktury krytycznej, technologii krytycznych lub nakładów krytycznych. Orientacyjny wykaz projektów lub programów leżących w interesie Unii zamieszczono w załączniku 1.

3.  Projekty lub programy leżące w interesie Unii obejmują w szczególności te programy i projekty, które są finansowane przez UE, lub które są objęte prawodawstwem Unii dotyczącym infrastruktury krytycznej, obronności, technologii krytycznych lub nakładów krytycznych. Orientacyjny i niewyczerpujący wykaz projektów lub programów leżących w interesie Unii zamieszczono w załączniku 1.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Czynniki, które mogą być uwzględniane przy monitorowaniu

Czynniki uwzględniane przy monitorowaniu

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego państwa członkowskie i Komisja mogą rozważyć potencjalny wpływ między innymi na:

Przy monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego państwa członkowskie i Komisja rozważają potencjalny wpływ między innymi na:

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  infrastrukturę krytyczną, w tym energetykę, transport, komunikację, przechowywanie danych, przestrzeń kosmiczną lub infrastrukturę finansową, a także obiekty o szczególnym znaczeniu;

-  infrastrukturę krytyczną, w tym krytyczne surowce i materiały, bezpieczeństwo energetyczne, transport, komunikację, publiczną opiekę zdrowotną, media, przechowywanie danych, infrastrukturę lotniczą i kosmiczną lub infrastrukturę finansową, a także obiekty o szczególnym znaczeniu oraz sektory bezpieczeństwa i obronności wraz z odnośną infrastrukturą, np. bazy wojskowe i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w ziemię i nieruchomości, które mogą mieć wpływ na korzystanie z tej infrastruktury obronnej;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  technologie krytyczne, w tym sztuczną inteligencję, robotykę, półprzewodniki, technologie o potencjalnym podwójnym zastosowaniu, bezpieczeństwo cybernetyczne, przestrzeń kosmiczną lub technologię jądrową;

-  technologie krytyczne, w tym sztuczną inteligencję, robotykę, półprzewodniki, nanotechnologie, biotechnologie, inne technologie o potencjalnym podwójnym zastosowaniu, bezpieczeństwo cybernetyczne, technologie obronne i wojskowe, technologie nadzoru cybernetycznego i wniknięcia, technologię lotniczą, kosmiczną lub jądrową lub wszelkie inne najnowocześniejsze technologie o strategicznym znaczeniu, a także przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw produktów i technologii obronnych, w przypadku których ryzyko przeniesienia do innego państwa stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa globalnego lub regionalnego;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – tiret 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  rolę, jaką przedsiębiorstwo odgrywa we wspólnych projektach badawczo-rozwojowych, oraz dostęp do technologii, praw własności intelektualnej i wiedzy fachowej związanych z programem badawczo-rozwojowym;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  dostęp do szczególnie chronionych informacji lub zdolność kontrolowania szczególnie chronionych informacji.

-  dostęp do szczególnie chronionych informacji dotyczących strategicznego bezpieczeństwa narodowego i europejskiego lub zdolność kontrolowania szczególnie chronionych informacji lub informacji dotyczących bezpieczeństwa strategicznego.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy ustalaniu, czy dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny państwa członkowskie i Komisja mogą wziąć pod uwagę fakt, czy inwestor zagraniczny jest kontrolowany przez rząd państwa trzeciego, w tym poprzez istotne finansowanie.

Przy ustalaniu, czy dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, państwa członkowskie i Komisja biorą pod uwagę fakt, czy inwestor zagraniczny jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez rząd państwa trzeciego, w tym poprzez istotne finansowanie, zwłaszcza jeżeli rząd ten nie przestrzega w pełni międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego i odpowiednich międzynarodowych norm kontroli zbrojeń, takich jak Traktat o handlu bronią, a także czy stosowane są niejasne struktury własności, w których ostateczny właściciel nie jest znany, lub czy naruszane są zasady wspólnego rynku.

 

Komisja lub państwa członkowskie mogą pozytywnie oceniać czynniki geopolityczne, np. fakt, czy dane przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę w państwie członkowskim NATO.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą utrzymać, zmienić lub wprowadzić niezbędne środki w celu zapobieżenia obchodzeniu mechanizmów monitorowania i decyzji dotyczących monitorowania.

Państwa członkowskie utrzymują, zmieniają lub wprowadzają niezbędne środki w celu zapobieżenia obchodzeniu mechanizmów monitorowania i decyzji dotyczących monitorowania.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Odnośni zagraniczni inwestorzy i przedsiębiorstwa mają możliwość odwołania się do sądu od decyzji dotyczących monitorowania wydanych przez organy krajowe.

4.  Odnośni zagraniczni inwestorzy i przedsiębiorstwa mają możliwość odwołania się do sądu od decyzji dotyczących monitorowania wydanych przez organy krajowe, lecz takie odwołanie nie może być uznawane za sprzeczne z podstawowymi interesami bezpieczeństwa państwa członkowskiego ani naruszać zdolności decyzyjnej państw członkowskich.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o swoich istniejących mechanizmach monitorowania najpóźniej w terminie [...] (30 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia). Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach wprowadzonych w istniejącym mechanizmie monitorowania lub o wszelkich nowo wprowadzonych mechanizmach monitorowania najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie danego mechanizmu monitorowania.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie nie są zobowiązane do udzielania informacji, których ujawnienie uznają za sprzeczne z ich podstawowymi interesami bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Niektóre informacje dotyczące monitorowania mogą zostać słusznie uznane za tajemnice związane z bezpieczeństwem narodowym, dlatego wymagają ochrony.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie, które nie utrzymują mechanizmów monitorowania, składają Komisji roczne sprawozdanie na temat zagranicznych inwestycji bezpośrednich, które miały miejsce na ich terytorium, na podstawie dostępnych im informacji.

3.  Państwa członkowskie, które nie utrzymują mechanizmów monitorowania, zobowiązują się do ich wprowadzenia i składają Komisji roczne sprawozdanie na temat zagranicznych inwestycji bezpośrednich, które miały miejsce na ich terytorium, na podstawie dostępnych im informacji.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy Komisja uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć potencjalnie wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w jednym lub szeregu państw członkowskich, może wydać opinię skierowaną do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. Komisja może wydać opinię bez względu na to, czy inne państwa członkowskie przekazały swoje uwagi.

3.  W przypadku gdy Komisja uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć potencjalnie wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w jednym lub szeregu państw członkowskich, wydaje opinię skierowaną do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. Komisja wydaje opinię bez względu na to, czy inne państwa członkowskie przekazały swoje uwagi.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy Komisja uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć potencjalnie wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, Komisja może wydać opinię skierowaną do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona.

1.  W przypadku gdy Komisja uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć potencjalnie wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, Komisja wydaje opinię skierowaną do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Parlament Europejski może zwrócić się o uruchomienie mechanizmu współpracy na potrzeby projektów i programów leżących w interesie Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Opinia Komisji jest przekazywana pozostałym państwom członkowskim.

4.  Opinia Komisji jest przekazywana pozostałym państwom członkowskim. Jeżeli Komisja wydała opinię na mocy niniejszego artykułu, informuje o tym Parlament Europejski w ramach zorganizowanego dialogu na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych mających wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie, w których dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, w jak największym stopniu uwzględniają opinię wydaną przez Komisję i przedstawiają Komisji uzasadnienie w przypadku jej nieprzestrzegania.

5.  Państwa członkowskie, w których dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, w jak największym stopniu uwzględniają opinię wydaną przez Komisję i przedstawiają Komisji szczegółowe uzasadnienie w przypadku jej nieprzestrzegania.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by informacje, o które zwróciła się Komisja i inne państwa członkowskie na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 2, zostały udostępnione Komisji i zwracającym się o nie państwom członkowskim bez zbędnej zwłoki.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by informacje, o które zwróciła się Komisja i inne państwa członkowskie na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 2, zostały udostępnione Komisji i zwracającym się o nie państwom członkowskim bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym w art. 6 ust. 2. i przy poszanowaniu minimalnych wymogów jakościowych z myślą o czytelności i porównywalności zbiorów danych.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  produkty, usługi i działalność gospodarczą zagranicznego inwestora i przedsiębiorstwa, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona;

c)  produkty, usługi, patenty i działalność gospodarczą zagranicznego inwestora i przedsiębiorstwa, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  państwa trzecie, w których inwestor zagraniczny prowadzi znaczną część inwestycji i działalności gospodarczej;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  wszelkie inne informacje, którymi dysponuje państwo członkowskie, mogące przyczynić się do ustalenia, czy inwestycja wchodzi w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie i Komisja zapewniają ochronę informacji poufnych uzyskanych w związku ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia.

2.  Państwa członkowskie i Komisja zapewniają ochronę informacji poufnych uzyskanych w związku ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza pod względem ochrony tajemnicy handlowej.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie wyznacza punkt kontaktowy ds. monitorowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich („punkt kontaktowy ds. monitorowania BIZ”) w celu monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Komisja i pozostałe państwa członkowskie kontaktują się z tymi punktami kontaktowymi ds. monitorowania BIZ we wszystkich kwestiach związanych z wykonaniem niniejszego rozporządzenia.

Każde państwo członkowskie wyznacza instytucjonalny punkt kontaktowy ds. monitorowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich („instytucjonalny punkt kontaktowy ds. monitorowania BIZ”) w celu monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Komisja i pozostałe państwa członkowskie kontaktują się z tymi punktami kontaktowymi ds. monitorowania BIZ we wszystkich kwestiach związanych z wykonaniem niniejszego rozporządzenia. Komisja i państwa członkowskie odbywają regularne posiedzenia w celu omówienia najlepszych praktyk w zakresie monitorowania inwestycji oraz koordynacji działań dotyczących czynników, które są brane pod uwagę w rozumieniu art. 4 z myślą o harmonizacji tych czynników.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przeprowadza ocenę i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia najpóźniej w terminie 3 lat po jego wejściu w życie. Państwa członkowskie uczestniczą w tej procedurze i przekazują Komisji wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia tego sprawozdania.

1.  Komisja przeprowadza ocenę i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia najpóźniej w terminie 3 lat po jego wejściu w życie. Państwa członkowskie uczestniczą w tej procedurze i przekazują Komisji wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia tego sprawozdania. W każdym przypadku, najpóźniej sześć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedstawia jego przegląd. Jeśli Komisja uzna, że taki przegląd nie jest konieczny, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie uzasadnienia tej decyzji.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tiret -1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Europejski Fundusz Obronny i Europejski program rozwoju przemysłu obronnego:

 

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego;

 

  Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie finansowania działania przygotowawczego Unii w zakresie badań nad obronnością;

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

26.10.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

26.10.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Geoffrey Van Orden

21.11.2017

Rozpatrzenie w komisji

26.2.2018

 

 

 

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

5

7

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

5

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

7

0

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (5.4.2018)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Roberts Zīle

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) stanowią integralną część gospodarki Unii, przyczyniając się do rozwoju i wzrostu gospodarczego. BIZ to nie tylko pieniądz i związane z nim tworzenie miejsc pracy, ale technologie, wiedza, zarządzanie i inne najlepsze praktyki, które wnoszą inwestorzy. Jednocześnie niektóre inwestycje mogą stanowić zagrożenie – często nie tyle dla kraju przyjmującego, co dla innych krajów sąsiednich. Państwa członkowskie, które mogą być potencjalnie dotknięte niektórymi inwestycjami, mają prawo do posiadania ram wymiany informacji i informowania innych państw członkowskich o swoich obawach.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych napływających do Unii Europejskiej z krajów trzecich. Inicjatywa ta jest konstruktywna, ale korzystne byłyby następujące zmiany i wyjaśnienia.

Procedury monitorowania

Wniosek daje Komisji możliwość wydawania opinii skierowanych do państw członkowskich, w których są planowane lub zostały ukończone bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Chociaż zaproponowane ramy czasowe na wydanie takich opinii są odpowiednie, istotne jest, aby Komisja czyniła to jak najszybciej, aby uniknąć niepotrzebnej niepewności ze strony państw członkowskich i inwestorów.

Definicja BIZ i końcowych inwestorów

Definicja tego, co stanowi inwestycję z państwa trzeciego, musi zostać rozszerzona. Podczas gdy wniosek Komisji uwzględnia fakt, że przedsiębiorstwo z UE może być wykorzystywane jako narzędzie ukrywania zagranicznych BIZ, inne luki prawne wciąż pozostają. Nawet jeśli nie są one jeszcze powszechne, tak zwane programy cash-for-passport prowadzone przez niektóre państwa członkowskie „naturalizują” nie tylko inwestora zagranicznego, ale także związane z nim pieniądze. Często inwestor końcowy nie jest znany lub ukrywa się za nieprzejrzystymi wielowarstwowymi strukturami. W tym kontekście zainteresowane państwa członkowskie muszą dysponować środkami pozwalającymi im znaleźć informacje o końcowych inwestorach i państwach przyjmujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Sprawozdawca uważa, że państwa członkowskie mogłyby korzystać z proponowanych punktów kontaktowych w celu uzyskania informacji od Komisji na temat końcowych inwestorów i krajów przyjmujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne w innych państwach członkowskich.

Powody monitoringu

Sprawozdawca uważa, że wykaz czynników, które powinny być uwzględniane przy ocenie inwestycji ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, powinien obejmować media. Należy również wziąć pod uwagę bezpośrednią lub pośrednią kontrolę rządu związaną z inwestorem w państwie trzecim. Należy również zwrócić uwagę na te inwestycje, które pochodzą z krajów objętych sankcjami UE lub są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z nimi lub które konsekwentnie nie przestrzegają zasad praworządności lub najlepszych praktyk podatkowych. Nie można również całkowicie pominąć inwestycji portfelowych. Na przykład nadmierna ilość zagranicznych depozytów na żądanie w największym banku państwa członkowskiego może mieć szereg konsekwencji dla krajów sąsiadujących. Mechanizm monitoringu musi obejmować wykaz inwestycji mających miejsce na wodach terytorialnych państw członkowskich, a same państwa członkowskie powinny także je uwzględniać w swoich sprawozdaniach. Z drugiej strony przejrzyste inwestycje bezpośrednie o wyraźnie określonych celach w zakresie bezpieczeństwa lub obrony, pochodzące z państw członkowskich NATO i wspierane lub finansowane przez rząd, nie powinny podlegać wzmożonej kontroli.

Wnioski o udzielenie informacji i zabezpieczenie informacji poufnych

Wnioski o udzielenie informacji składane przez Komisję lub inne państwa członkowskie o określonych inwestycjach w danym kraju powinny być należycie uzasadnione. Państwa członkowskie otrzymujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne nie mogą być niepotrzebnie obciążane zwiększoną liczbą wniosków. Może to powodować niepewność inwestorów i obniżać konkurencyjność nie tylko poszczególnych państw członkowskich, ale całej Unii. Ponadto strony, którym przekazano poufne informacje, muszą nie tylko zapewnić ich ochronę, ale także wziąć na siebie odpowiedzialność za ich ochronę. Niemniej jednak nie należy nadużywać klauzuli poufności do ukrywania ważnych informacji na temat inwestycji.

Podsumowując, należy zachować czujność w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych pochodzących z krajów trzecich. Jednakże musi się to odbywać w sposób proporcjonalny i konstruktywny, w oparciu o wytyczne, jasne i zrozumiałe dla wszystkich: inwestorów, zarówno tych otrzymujących BIZ, jak i zainteresowanych stron. Unia Europejska musi pozostać Unią przyjazną inwestycjom.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w Unii dzięki zwiększeniu konkurencyjności, tworzeniu nowych miejsc pracy i korzyści skali, wnoszeniu kapitału, technologii i wiedzy fachowej, stymulowaniu innowacji i otwarciu nowych rynków dla wywozu UE. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do osiągnięcia celów planu inwestycyjnego dla Europy przedstawionego przez Komisję oraz innych projektów i programów unijnych.

(1)  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w Unii dzięki zwiększeniu konkurencyjności, tworzeniu nowych miejsc pracy i korzyści skali, stymulowaniu wydajności, wnoszeniu kapitału, technologii i wiedzy fachowej, stymulowaniu innowacji i otwarciu nowych rynków dla wywozu UE. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do osiągnięcia celów planu inwestycyjnego dla Europy przedstawionego przez Komisję oraz innych projektów i programów unijnych. Wdrażając niniejsze rozporządzenie państwa członkowskie powinny zatem zwrócić uwagę na to, aby nie wywierać niepotrzebnie wpływu na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorach o małym znaczeniu strategicznym.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Silna gospodarka oparta na otwartych rynkach, klimacie dla przedsiębiorczości sprzyjającym innowacjom, globalnym przywództwie i wzroście gospodarczym stanowi najlepszą podstawę dla bezpieczeństwa, integralności i suwerenności. Inwestycje zagraniczne przyczyniają się nie tylko do europejskiego wzrostu gospodarczego, lecz także do europejskiego przywództwa w dziedzinie innowacji, badań i nauki. Kiedy podmioty zagraniczne inwestują w innowacje i badania w Europie, jednocześnie inwestują w przyszłą siłę i przyszłe zdolności Europy. Protekcjonizm osłabia Europę, podczas gdy otwarte rynki Europę wzmacniają. Nie przeszkadza to niektórym podmiotom w realizacji niektórych inwestycji, na które Europa musi uważać, aby nie dopuścić do zagrożenia swojego bezpieczeństwa, integralności i suwerenności.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Na mocy międzynarodowych zobowiązań podjętych na forum Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz określonych w umowach handlowych i inwestycyjnych zawartych z państwami trzecimi, Unia i państwa członkowskie mogą wprowadzić środki ograniczające odnoszące się do bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów.

(3)  Na mocy międzynarodowych zobowiązań podjętych na forum Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz określonych w umowach handlowych i inwestycyjnych zawartych z państwami trzecimi, Unia i państwa członkowskie mogą wprowadzić środki ograniczające odnoszące się do bezpośrednich inwestycji zagranicznych tylko ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Ważne jest zatem zagwarantowanie pewności prawa i zapewnienie koordynacji i współpracy w całej UE dzięki ustanowieniu ram prawnych dotyczących monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Pozostaje to bez uszczerbku dla wyłącznej kompetencji państw członkowskich do utrzymania bezpieczeństwa narodowego.

(7)  Ważne jest zatem zagwarantowanie pewności prawa i zapewnienie koordynacji i współpracy w całej UE dzięki ustanowieniu ram prawnych dotyczących monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Pozostaje to bez uszczerbku dla wyłącznej kompetencji państw członkowskich do utrzymania bezpieczeństwa narodowego. Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy prawne, które należałoby umocnić w zależności od przemian praktyk związanych z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i w zależności od przemian systemów monitorowania na całym świecie.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych należy pomyśleć jako narzędzie sprzyjające bardziej regularnemu dialogowi między właściwymi organami krajowymi i europejskimi a inwestorami. Powinny one umożliwiać utworzenie związku opartego na zaufaniu i większej przejrzystości, a jednocześnie zagwarantować dodatkowe bezpieczeństwo prawne inwestorom. Komisja powinna być w stanie weryfikować systemy monitorowania w innych jurysdykcjach na całym świecie.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych powinny zapewniać państwom członkowskim i Komisji środki umożliwiające kompleksowe zwalczanie zagrożeń dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego oraz dostosowanie się do zmieniających się okoliczności przy zachowaniu niezbędnej elastyczności w ramach monitorowania przez państwa członkowskie bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa i porządku publicznego, przy uwzględnieniu ich indywidualnej sytuacji i uwarunkowań krajowych.

(8)  Ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych powinny zapewniać państwom członkowskim i Komisji środki umożliwiające monitorowanie i kompleksowe zwalczanie wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego oraz dostosowanie się do zmieniających się okoliczności przy zachowaniu niezbędnej elastyczności w ramach monitorowania przez państwa członkowskie bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa i porządku publicznego, przy uwzględnieniu ich indywidualnej sytuacji i uwarunkowań krajowych.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Monitorowaniem należy objąć szeroki zakres inwestycji ustanawiających lub podtrzymujących trwałe i bezpośrednie powiązania między inwestorami z państw trzecich i przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą w państwie członkowskim.

(9)  Monitorowaniem należy objąć szeroki zakres inwestycji ustanawiających lub podtrzymujących trwałe i bezpośrednie powiązania między inwestorami z państw trzecich i przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą w państwie członkowskim. Oprócz tego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych powinny obejmować inwestycje krótkoterminowe imitujące zobowiązania długoterminowe, w tym przepływy inwestycji bezpośrednich mające na celu uniknięcie opodatkowania lub służące praniu pieniędzy, oraz inwestycje kierowane do sektorów ponoszących duże wydatki na badania i innowacje produktowe w celu zdobycia technologii.

Uzasadnienie

Inwestycje bezpośrednie na większą skalę spoza UE w dużej mierze są kierowane do sektorów zaawansowanych technologii – zarówno w odniesieniu do przejęć, jak i nowych inwestycji. W kontekście przejęć komputery i elektronika są preferowanym, pod względem ich wartości względnej, celem dla inwestorów z państw trzecich. W drugim kwartale 2017 r. w ten sektor zainwestowano ponad 323 mld EUR. Badania pokazują, że działalność gospodarczą determinuje miejsce pochodzenia inwestycji oraz jej cel.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby pomóc państwom członkowskim i Komisji w stosowaniu przepisów rozporządzenia, należy przedstawić wykaz czynników, które można wziąć pod uwagę przy monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Wykaz ten zwiększy również przejrzystość procesu monitorowania dla inwestorów dokonujących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii lub rozważających dokonanie takich inwestycji. Wspominany wykaz czynników, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny powinien być niewyczerpujący.

(11)  Aby pomóc państwom członkowskim i Komisji w stosowaniu przepisów rozporządzenia, należy przedstawić wykaz czynników, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Wykaz ten zwiększy również przejrzystość procesu monitorowania dla inwestorów dokonujących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii lub rozważających dokonanie takich inwestycji. Wspominany wykaz czynników, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny powinien być niewyczerpujący. Podczas procesu monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych państwa członkowskie i Komisja powinny również uwzględnić fakt, czy w odnośnym państwie trzecim istnieją podobne możliwości inwestycyjne dla europejskich inwestorów, a tym samym czy przestrzegana jest zasada wzajemności.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Przy ustalaniu, czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, państwa członkowskie i Komisja powinny móc uwzględnić wszystkie istotne czynniki, w tym wpływ na infrastrukturę krytyczną, technologie krytyczne, w tym kluczowe technologie wspomagające oraz nakłady, które mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa lub utrzymania porządku publicznego i których zakłócenie, utrata lub zniszczenie miałyby znaczny wpływ na państwo członkowskie lub Unię. W związku z tym państwa członkowskie i Komisja powinny również mieć możliwość uwzględnienia tego, czy inwestor zagraniczny jest bezpośrednio lub pośrednio (np. za pomocą istotnego finansowania) kontrolowany przez rząd państwa trzeciego.

(12)  Przy ustalaniu, czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, państwa członkowskie i Komisja powinny móc uwzględnić wszystkie istotne czynniki, w tym wpływ na infrastrukturę krytyczną, technologie krytyczne, w tym kluczowe technologie wspomagające oraz nakłady, które mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa lub utrzymania porządku publicznego i których zakłócenie, utrata lub zniszczenie miałyby znaczny wpływ na państwo członkowskie lub Unię. Powinno to obejmować także bezpieczeństwo zaopatrzenia w żywność, w tym inwestycje w grunty rolne i inne aktywa rolne. W związku z tym państwa członkowskie i Komisja powinny uwzględnić, czy inwestor zagraniczny jest bezpośrednio lub pośrednio (np. za pomocą istotnego finansowania, w tym subwencji, preferencyjnego traktowania podatkowego, gwarancji, inwestycji za pośrednictwem państwowego funduszu majątkowego itd.) kontrolowany przez rząd państwa trzeciego lub czy beneficjentem rzeczywistym tego inwestora zagranicznego jest taki rząd. Należy zwrócić uwagę na inwestycje, które pochodzą z państw wymienionych w konkluzjach Rady z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych, w tym 47 jurysdykcji, które zobowiązały się do wyeliminowania niedociągnięć w swoich systemach podatkowych. Należy również zwrócić uwagę na inwestycje państwowych funduszy majątkowych, które należy dostosować do powszechnie przyjętych zasad i praktyk dotyczących państwowych funduszy majątkowych („zasad z Santiago”).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Podczas podejmowania decyzji dotyczących monitorowania państwa członkowskie i Komisja powinny zwrócić szczególną uwagę na złożone i sztuczne pakiety finansowe, ponieważ mogą być narzędziem służącym do omijania systemów monitorowania. W związku z powyższym należy również uwzględnić wiarygodność inwestora oraz państwa pochodzenia i tranzytu.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b)  Szczególną uwagę należy zwrócić na inwestycje pochodzące z państw uznawanych za raje podatkowe, a także na państwa trzecie, które nielegalnie chronią aktywa finansowe i towary nabyte w Unii.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12c)  Państwa członkowskie i Komisja powinny uwzględnić podczas monitorowania wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wyzwania związane ze strategiczną autonomią Unii i państw członkowskich oraz na łańcuch wartości w odniesieniu do technologii i sektorów o znaczeniu strategicznym.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Należy określić kluczowe elementy ram proceduralnych w odniesieniu do monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez państwa członkowskie, aby umożliwić inwestorom, Komisji i pozostałym państwom członkowskim zrozumienie, w jaki sposób tego rodzaju inwestycje mogą zostać poddane monitorowaniu i w celu zapewnienia, że inwestycje te poddawane są monitorowaniu w sposób przejrzysty oraz nie są dyskryminujące wobec państw trzecich. Elementy te powinny obejmować co najmniej ustalenie ram czasowych monitorowania oraz możliwość odwołania się przez inwestorów do sądu od decyzji dotyczących monitorowania.

(13)  Państwa członkowskie powinny określić kluczowe elementy ram proceduralnych w odniesieniu do monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, aby umożliwić inwestorom, Komisji i pozostałym państwom członkowskim zrozumienie, w jaki sposób tego rodzaju inwestycje mogą zostać poddane monitorowaniu i w celu zapewnienia, że inwestycje te poddawane są monitorowaniu w sposób przejrzysty oraz nie są dyskryminujące wobec państw trzecich. Elementy te powinny obejmować co najmniej ustalenie ram czasowych monitorowania oraz możliwość odwołania się przez inwestorów do sądu od decyzji dotyczących monitorowania.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych powinny dawać państwom członkowskim i Komisji niezbędną elastyczność w monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych zarówno przed (ex ante), jak i po (ex post) przeprowadzeniu inwestycji.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b)  Państwa członkowskie i Komisja powinny być w stanie rozważyć potencjalny wpływ inwestycji zagranicznych na, między innymi: infrastrukturę krytyczną, w tym energetykę, transport, komunikację, media, przechowywanie danych, przestrzeń kosmiczną lub infrastrukturę finansową, a także obiekty o szczególnym znaczeniu; technologie krytyczne, w tym sztuczną inteligencję, robotykę, półprzewodniki, technologie o potencjalnym podwójnym zastosowaniu, bezpieczeństwo cybernetyczne, przestrzeń kosmiczną lub technologię jądrową; bezpieczeństwo dostaw kluczowych nakładów; dostęp do szczególnie chronionych informacji lub zdolność ich kontrolowania.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13c)  Przy ustalaniu, czy dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny państwa członkowskie i Komisja powinny mieć możliwość uwzględnienia tego, czy inwestor zagraniczny jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany lub wspierany przez rząd państwa trzeciego.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Ponadto Komisja powinna mieć możliwość monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które potencjalnie mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Dałoby to Komisji narzędzie służące ochronie projektów i programów, które służą w całej Unii i stanowią istotny wkład na rzecz wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i konkurencyjności. Należy nim objąć w szczególności projekty i programy finansowane w znacznej mierze ze środków UE lub ustanowione prawodawstwem Unii w zakresie infrastruktury krytycznej, technologii krytycznej lub nakładów krytycznych. Do celów zwiększonej przejrzystości w załączniku należy umieścić orientacyjny wykaz projektów lub programów leżących w interesie Unii, w związku z którymi bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą być objęte monitorowaniem przez Komisję.

(15)  Ponadto Komisja powinna mieć możliwość monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które potencjalnie mogą mieć wpływ na przeszłe, obecne i przyszłe projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Dałoby to Komisji narzędzie służące ochronie projektów i programów, które służą w całej Unii i stanowią istotny wkład na rzecz wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i konkurencyjności. Należy nim objąć w szczególności projekty i programy finansowane w znacznej mierze ze środków UE lub ustanowione prawodawstwem Unii w zakresie infrastruktury krytycznej, technologii krytycznej lub nakładów krytycznych. Do celów zwiększonej przejrzystości w załączniku należy umieścić orientacyjny wykaz projektów lub programów leżących w interesie Unii, w związku z którymi bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą być objęte monitorowaniem przez Komisję.

Uzasadnienie

Projekty i programy leżące w strategicznym interesie Unii; na przykład projekty i programy w zakresie infrastruktury krytycznej, które są lub były finansowane z pieniędzy europejskich podatników, muszą być, w stosownych przypadkach, chronione przez Komisję; przed realizacją, w jej trakcie i po jej zakończeniu.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Aby ułatwić współpracę z innymi państwami członkowskimi oraz monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez Komisję, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję o swoich mechanizmach monitorowania i wszelkich zmianach do nich wprowadzonych oraz regularnie przedstawiać sprawozdania dotyczące stosowania mechanizmów monitorowania. Z tego samego powodu państwa członkowskie, które nie posiadają mechanizmu monitorowania, na podstawie dostępnych im informacji powinny również składać sprawozdania na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które miały miejsce na ich terytorium.

(17)  Aby ułatwić współpracę z innymi państwami członkowskimi oraz monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez Komisję, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję o swoich mechanizmach monitorowania i wszelkich zmianach do nich wprowadzonych oraz regularnie przedstawiać sprawozdania dotyczące stosowania mechanizmów monitorowania. Z tego samego powodu państwa członkowskie, które nie posiadają mechanizmu monitorowania, na podstawie dostępnych im informacji powinny również składać sprawozdania na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które miały miejsce na ich terytorium, a także na ich wodach terytorialnych.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W związku z powyższym ważne jest także zapewnienie minimalnego poziomu informacji i koordynacji w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia we wszystkich państwach członkowskich. Informacje te powinny być udostępniane przez państwa członkowskie, w których bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone na wniosek państw członkowskich lub Komisji. Odpowiednie informacje obejmują takie aspekty, jak struktura własności inwestora zagranicznego i finansowanie planowanych lub ukończonych inwestycji, w tym – o ile są dostępne – dane na temat dotacji przyznanych przez państwa trzecie.

(18)  W związku z powyższym ważne jest także zapewnienie wystarczającego poziomu informacji i koordynacji w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia we wszystkich państwach członkowskich. Wszelkie takie informacje powinny być udostępniane przez państwa członkowskie, w których bezpośrednie inwestycje zagraniczne są planowane lub zostały ukończone na wniosek państw członkowskich lub Komisji. Odpowiednie informacje obejmują takie aspekty, jak struktura własności inwestora zagranicznego i finansowanie planowanych lub ukończonych inwestycji, w tym – o ile są dostępne – dane na temat dotacji przyznanych przez państwa trzecie. Szczególnie chronione informacje powinno się wyłączyć z zakresu sprawozdawczości i Komisja w żaden sposób nie powinna ingerować w prawo każdego państwa członkowskiego do ochrony szczególnie chronionych lub poufnych informacji.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Zgodnie z art. 346 ust. 1 lit. a) TFUE żadne państwo członkowskie nie ma mieć obowiązku udzielania informacji, których ujawnienie uznaje za sprzeczne z podstawowymi interesami jego bezpieczeństwa. Ma to także zastosowanie wtedy, gdy państwa członkowskie monitorują bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które potencjalnie mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Komisja i inne państwa członkowskie powinny powstrzymać się od żądania takich informacji od danego państwa członkowskiego.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Komunikacja i współpraca na szczeblu państw członkowskich i Unii powinna zostać wzmocniona poprzez ustanowienie w każdym państwie członkowskim punktów kontaktowych ds. monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

(19)  Komunikację i współpracę na szczeblu państw członkowskich i Unii zapewnia się poprzez ustanowienie w każdym państwie członkowskim punktów kontaktowych ds. monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które to punkty powinny być koordynowane przez centralny punkt kontaktowy. Państwa członkowskie powinny móc korzystać z punktów kontaktowych m.in. w celu uzyskania informacji od Komisji na temat końcowych inwestorów i krajów przyjmujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne w innych państwach członkowskich.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Państwa członkowskie i Komisja powinny przedsięwziąć wszelkie środki konieczne do zapewnienia ochrony poufnych informacji i innych informacji szczególnie chronionych.

(20)  Państwa członkowskie i Komisja powinny przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki i wziąć odpowiedzialność za zapewnienie ochrony poufnych informacji i innych informacji szczególnie chronionych.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Niniejsze rozporządzenie odnosi się do nowego działania Unii, którego celem jest kontrolowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Nadal należy jednak podkreślać znaczenie otwartego środowiska inwestycyjnego. Celem niniejszego rozporządzenia jest także osiągnięcie, w możliwie największym stopniu, celu swobodnego przepływu kapitału między państwami członkowskimi a państwami trzecimi.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Nie później niż po upływie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy w sprawozdaniu proponuje się zmianę przepisów niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach może mu towarzyszyć wniosek ustawodawczy.

(21)  Co roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to powinno zawierać stosowne informacje na temat sposobu, w jaki państwa członkowskie i Komisja wykonuje systemy monitorowania. Nie później niż po upływie trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie pogłębioną ocenę ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i przemian w systemach monitorowania w Europie w jurysdykcjach spoza UE wraz z – w stosownym przypadku – wnioskiem ustawodawczym.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  „bezpośrednia inwestycja zagraniczna” oznacza wszelkiego rodzaju inwestycje inwestora zagranicznego dokonane w celu ustanowienia lub utrzymania trwałych i bezpośrednich powiązań między tym inwestorem zagranicznym a przedsiębiorcą lub przedsiębiorstwem, któremu udostępniany jest kapitał w celu prowadzenia działalności gospodarczej w danym państwie członkowskim, w tym inwestycje, które umożliwiają skuteczne uczestnictwo w zarządzaniu spółką prowadzącą działalność gospodarczą lub w jej kontrolowaniu;

1.  „bezpośrednia inwestycja zagraniczna” oznacza wszelkiego rodzaju inwestycje inwestora zagranicznego dokonane w celu ustanowienia lub utrzymania trwałych i bezpośrednich powiązań między tym inwestorem zagranicznym a przedsiębiorcą lub przedsiębiorstwem, któremu udostępniany jest kapitał w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium lub w wyłącznej strefie ekonomicznej danego państwa członkowskiego, w tym inwestycje, które umożliwiają skuteczne uczestnictwo w zarządzaniu spółką prowadzącą działalność gospodarczą lub w jej kontrolowaniu;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  „inwestor zagraniczny” oznacza osobę fizyczną z państwa trzeciego lub przedsiębiorstwo państwa trzeciego, które zamierza dokonać lub dokonało bezpośredniej inwestycji zagranicznej;

2.  „inwestor zagraniczny” oznacza osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo z państwa trzeciego lub obywatela UE lub przedsiębiorstwo zarejestrowane w państwie członkowskim, finansowo powiązane lub bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo państwa trzeciego, zamierzające dokonać lub dokonujące bezpośredniej inwestycji zagranicznej w Unii;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą utrzymać, zmienić lub przyjąć mechanizmy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

1.  Państwa członkowskie utrzymują, zmieniają lub przyjmują mechanizmy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych ma swoim terytorium. Monitorowanie można prowadzić, jeżeli jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa lub do utrzymania porządku publicznego, i odbywa się ono przede wszystkim na podstawie warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja może monitorować bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które potencjalnie mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

2.  Poza państwami członkowskimi Komisja monitoruje bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które potencjalnie mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Projekty lub programy leżące w interesie Unii obejmują w szczególności te programy i projekty, które są finansowane znaczną kwotą lub w znacznym odsetku przez UE, lub które są objęte prawodawstwem Unii dotyczącym infrastruktury krytycznej, technologii krytycznych lub nakładów krytycznych. Orientacyjny wykaz projektów lub programów leżących w interesie Unii zamieszczono w załączniku 1.

3.  Projekty lub programy leżące w interesie Unii obejmują w szczególności te programy i projekty, które są lub były finansowane znaczną kwotą lub w znacznym odsetku przez UE, lub które są objęte prawodawstwem Unii dotyczącym infrastruktury krytycznej, technologii krytycznych lub nakładów krytycznych. Orientacyjny wykaz projektów lub programów leżących w interesie Unii zamieszczono w załączniku 1.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Czynniki, które mogą być uwzględniane przy monitorowaniu

Czynniki uwzględniane przy monitorowaniu

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego państwa członkowskie i Komisja mogą rozważyć potencjalny wpływ między innymi na:

Przy monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego państwa członkowskie i Komisja rozważają potencjalny wpływ – bezpośredni i pośredni – między innymi na:

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  infrastrukturę krytyczną, w tym energetykę, transport, komunikację, przechowywanie danych, przestrzeń kosmiczną lub infrastrukturę finansową, a także obiekty o szczególnym znaczeniu;

-  infrastrukturę krytyczną, w tym energetykę, dostawy wody, transport, komunikację, media, zdrowie, szkolnictwo, badania podstawowe, przechowywanie danych, przestrzeń kosmiczną lub infrastrukturę finansową, a także obiekty o szczególnym znaczeniu;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  nabywanie nieruchomości, które może wpływać na bezpieczeństwo lub porządek publiczny;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  technologie krytyczne, w tym sztuczną inteligencję, robotykę, półprzewodniki, technologie o potencjalnym podwójnym zastosowaniu, bezpieczeństwo cybernetyczne, przestrzeń kosmiczną lub technologię jądrową;

-  technologie krytyczne, w tym sztuczną inteligencję, robotykę, półprzewodniki, zaawansowane materiały, surowce krytyczne, nanotechnologie, biotechnologie, technologie medyczne, technologie o potencjalnym podwójnym zastosowaniu, bezpieczeństwo cybernetyczne, przestrzeń kosmiczną lub technologię jądrową, a także technologie opracowane z wykorzystaniem wsparcia publicznego;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  bezpieczeństwo dostaw kluczowych nakładów lub

-  strategiczną autonomię Unii i państw członkowskich oraz łańcuch wartości technologii i sektorów krytycznych, bezpieczeństwo dostaw kluczowych nakładów; bezpieczeństwo zaopatrzenia w żywność, w tym grunty rolne i inne aktywa rolne;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Podczas procesu monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych państwa członkowskie i Komisja uwzględniają również fakt, czy w odnośnym państwie trzecim istnieją podobne możliwości inwestycyjne dla europejskich inwestorów, uwzględniając strukturę krajów najsłabiej rozwiniętych (zasada wzajemności).

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy ustalaniu, czy dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny państwa członkowskie i Komisja mogą wziąć pod uwagę fakt, czy inwestor zagraniczny jest kontrolowany przez rząd państwa trzeciego, w tym poprzez istotne finansowanie.

Przy ustalaniu, czy dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny państwa członkowskie i Komisja biorą przede wszystkim pod uwagę fakt, czy inwestor zagraniczny jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez rząd państwa trzeciego, w tym poprzez istotne finansowanie, a także wielonarodowy charakter inwestora zagranicznego, a zwłaszcza jego praktyki w zakresie unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego oraz systematycznego przenoszenia działalności produkcyjnej.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą utrzymać, zmienić lub wprowadzić niezbędne środki w celu zapobieżenia obchodzeniu mechanizmów monitorowania i decyzji dotyczących monitorowania.

Państwa członkowskie utrzymują, zmieniają lub przyjmują środki niezbędne w celu uniknięcia obchodzenia mechanizmów monitorowania i decyzji dotyczących monitorowania, w tym tych, które odnoszą się do sytuacji, w których przedsiębiorstwo jest faktycznie kontrolowane lub należy do obywateli państwa trzeciego, mimo iż jest rejestrowane w państwie członkowskim.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W celu wykluczenia przepływów finansowych w ramach bilansu płatniczego, środki, o których mowa w ust. 1, obejmują statystyki dotyczące inwestycji bezpośrednich, które odzwierciedlają faktyczne inwestycje oraz zostały opracowane zgodnie z wytycznymi OECD i MFW.

Uzasadnienie

Zamiast faktycznych inwestycji w statystykach dotyczących inwestycji bezpośrednich często uwzględnia się przepływy środków pieniężnych pomiędzy krajowymi i zagranicznymi jednostkami wielonarodowościowych konglomeratów, a także międzynarodowe przejęcia przedsiębiorstw. Inwestycje „przepływają” na przykład wtedy, gdy spółka zależna zagranicznego konglomeratu wykorzystuje kapitał finansowy otrzymany w formie inwestycji bezpośredniej do dalszych inwestycji zagranicznych, tym samym przyczyniając się do napływu i odpływu inwestycji bezpośrednich.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie powiadamiają pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich próbach podejmowanych przez inwestorów w celu obejścia mechanizmów monitorowania i decyzji dotyczących monitorowania.

Uzasadnienie

Jeżeli inwestor zagraniczny podejmuje próbę obejścia mechanizmów monitorowania, a tym samym prawa krajowego i unijnego, oznacza to, że mogą występować zagrożenia względem danego państwa członkowskiego i ewentualnie innych państw członkowskich. Logiczne jest zatem powiadomienie innych państw członkowskich o takim potencjalnym zagrożeniu.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Mechanizmy monitorowania w państwach członkowskich są przejrzyste i nie wprowadzają dyskryminacji między państwami trzecimi. W szczególności, państwa członkowskie określają okoliczności powodujące wszczęcie monitorowania, przyczyny monitorowania oraz mające zastosowanie szczegółowe zasady proceduralne.

1.  Mechanizmy monitorowania w państwach członkowskich są przejrzyste i niedyskryminujące. W szczególności, państwa członkowskie określają okoliczności powodujące wszczęcie monitorowania, przyczyny monitorowania oraz mające zastosowanie zasady proceduralne.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Informacje poufne, w tym poufne informacje handlowe, udostępnione przez zagranicznych inwestorów i przedsiębiorstwa są chronione.

3.  Państwa członkowskie gwarantują całkowitą ochronę poufności informacji udostępnionych przez inwestorów zagranicznych i przedsiębiorstwa podczas procedury monitorowania, w tym poufnych informacji handlowych i tajemnic przedsiębiorstwa.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Odnośni zagraniczni inwestorzy i przedsiębiorstwa mają możliwość odwołania się do sądu od decyzji dotyczących monitorowania wydanych przez organy krajowe.

4.  Odnośni zagraniczni inwestorzy i przedsiębiorstwa mają możliwość odwołania się do sądu od decyzji dotyczących monitorowania wydanych przez organy krajowe, chyba że takie działanie jest uznawane za sprzeczne z podstawowymi interesami bezpieczeństwa państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Chociaż prawo do dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej ma podstawowe znaczenie dla rządów prawa w Europie, w określonych okolicznościach może zostać ograniczone, jeżeli jest sprzeczne z interesem bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza gdy decyzje dotyczące monitorowania są podejmowane przez najwyższy organ wykonawczy w kraju.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Komisja opracowuje i udostępnia „zgodny z najlepszymi praktykami” mechanizm monitorowania, który państwa członkowskie mogą przyjąć, na przykład w sytuacji, gdy w danym momencie nie jest wdrożony żaden mechanizm monitorowania. Państwa członkowskie mogą wezwać Służbę Komisji ds. Wspierania Reform Strukturalnych do pomocy w ustanowieniu swojego mechanizmu monitorowania.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie, które utrzymują mechanizmy monitorowania, składają Komisji roczne sprawozdanie w sprawie stosowania swoich mechanizmów monitorowania. W odniesieniu do każdego okresu sprawozdawczego sprawozdanie to zawiera w szczególności informacje na temat:

2.  Państwa członkowskie składają Komisji roczne sprawozdanie w sprawie stosowania swoich mechanizmów monitorowania. W odniesieniu do każdego okresu sprawozdawczego sprawozdanie to zawiera w szczególności informacje na temat:

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zgodnie z art. 346 ust. 1 lit. a) TFUE żadne państwo członkowskie nie ma obowiązku udzielania informacji, których ujawnienie uznaje za sprzeczne z podstawowymi interesami jego bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Niektóre informacje dotyczące monitorowania mogą zostać słusznie uznane za tajemnice związane z bezpieczeństwem narodowym, dlatego wymagają ochrony.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie, które nie utrzymują mechanizmów monitorowania, składają Komisji roczne sprawozdanie na temat zagranicznych inwestycji bezpośrednich, które miały miejsce na ich terytorium, na podstawie dostępnych im informacji.

skreśla się

Uzasadnienie

Państwa członkowskie utrzymują mechanizmy monitorowania.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Na podstawie rocznych sprawozdań państw członkowskich oraz z zachowaniem poufności wrażliwych danych Komisja publikuje raz w roku sprawozdanie zawierające zagregowane informacje o zastosowanych mechanizmach monitorowania.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że jakaś planowana lub ukończona bezpośrednia inwestycja zagraniczna w innym państwie członkowskim może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub porządek publiczny, może ono przedstawić uwagi państwu członkowskiemu, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. Uwagi te przekazywane są równocześnie Komisji.

2.  W przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że jakaś planowana lub ukończona bezpośrednia inwestycja zagraniczna w innym państwie członkowskim może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub porządek publiczny, przedstawia ono uwagi państwu członkowskiemu, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. Uwagi te przekazywane są równocześnie Komisji.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy Komisja uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć potencjalnie wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w jednym lub szeregu państw członkowskich, może wydać opinię skierowaną do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. Komisja może wydać opinię bez względu na to, czy inne państwa członkowskie przekazały swoje uwagi.

3.  W przypadku gdy Komisja uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć potencjalnie wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w jednym lub szeregu państw członkowskich, wydaje opinię skierowaną do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona. Komisja wydaje opinię bez względu na to, czy inne państwa członkowskie przekazały swoje uwagi.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja lub państwo członkowskie, które zgodnie z procedurą uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub porządek publiczny, może zwrócić się do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została zakończona, wszelkie informacje niezbędne do przedstawienia uwag, o których mowa w ust. 2, lub do wydania opinii, o której mowa w ust. 3.

4.  Na wniosek Komisji lub państwa członkowskiego, które zgodnie z procedurą uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub porządek publiczny, państwo członkowskie, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została zakończona, przedstawia wszelkie odpowiednie informacje niezbędne do przedstawienia uwag, o których mowa w ust. 2, lub do wydania opinii, o której mowa w ust. 3. Ponadto Komisja może wystąpić z wnioskiem o omówienie tej kwestii w centralnym punkcie monitorowania.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Uwagi zgodnie z ust. 2 lub opinie zgodnie z ust. 3 kierowane są do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, w rozsądnym terminie, a w każdym razie nie później niż w terminie 25 dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1 lub 4. W przypadku gdy opinia Komisji następuje po uwagach innych państw członkowskich, Komisja ma 25 dodatkowych dni roboczych na wydanie opinii.

5.  Uwagi zgodnie z ust. 2 lub opinie zgodnie z ust. 3 kierowane są niezwłocznie do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, w rozsądnym terminie, a w każdym razie nie później niż w terminie 25 dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1 lub 4. W przypadku gdy opinia Komisji następuje po uwagach innych państw członkowskich, Komisja ma 25 dodatkowych dni roboczych na wydanie opinii.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy Komisja uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć potencjalnie wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, Komisja może wydać opinię skierowaną do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona.

1.  W przypadku gdy Komisja uzna, że jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna może mieć potencjalnie wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Unii ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, Komisja wydaje opinię skierowaną do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, o wszelkie informacje niezbędne do wydania opinii, o której mowa w ust. 1.

2.  Na wniosek Komisji państwo członkowskie, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, przekazuje odpowiednie informacje, o których mowa w art. 10.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja kieruje swoją opinię do odnośnego państwa członkowskiego w rozsądnym terminie, a w każdym razie nie później niż w terminie 25 dni roboczych od otrzymania informacji, o które Komisja zwróciła się na podstawie ust. 2. W przypadku gdy państwo członkowskie posiada mechanizm monitorowania, o którym mowa w art. 3 ust. 1, a Komisja otrzymała na podstawie art. 8 ust. 1 informacje na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych objętych aktualnie monitorowaniem, opinia wydawana jest nie później niż 25 dni roboczych po otrzymaniu takich informacji. Jeżeli do wydania opinii niezbędne są dodatkowe informacje, bieg terminu 25 dni rozpoczyna się w dniu otrzymania dodatkowych informacji.

3.  Komisja niezwłocznie kieruje swoją opinię do odnośnego państwa członkowskiego, a w każdym razie nie później niż w terminie 25 dni roboczych od otrzymania informacji, o które Komisja zwróciła się na podstawie ust. 2. W przypadku gdy Komisja otrzymała na podstawie art. 8 ust. 1 informacje na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych objętych aktualnie monitorowaniem, opinia wydawana jest nie później niż 25 dni roboczych po otrzymaniu takich informacji. Jeżeli do wydania opinii niezbędne są dodatkowe informacje, bieg terminu 25 dni rozpoczyna się w dniu otrzymania dodatkowych informacji.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by informacje, o które zwróciła się Komisja i inne państwa członkowskie na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 2, zostały udostępnione Komisji i zwracającym się o nie państwom członkowskim bez zbędnej zwłoki.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by informacje, o które zwróciła się Komisja i inne państwa członkowskie na podstawie art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 2, zostały udostępnione Komisji i zwracającym się o nie państwom członkowskim bez nieuzasadnionej zwłoki.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  strukturę własności inwestora zagranicznego i przedsiębiorstwa, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, w tym informacje na temat udziałowca lub udziałowców sprawujących ostateczną kontrolę;

a)  strukturę pełnej własności inwestora zagranicznego i przedsiębiorstwa, w którym dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została ukończona, w tym informacje na temat ostatecznych beneficjentów rzeczywistych;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Informacje uzyskane w wyniku stosowania niniejszego rozporządzenia wykorzystywane są wyłącznie do celów, w związku z którymi o nie wystąpiono.

1.  Informacje uzyskane w wyniku stosowania niniejszego rozporządzenia wykorzystywane są wyłącznie do celów, w związku z którymi o nie wystąpiono, i nie może prowadzić to do ujawnienia tajemnicy handlowej, przemysłowej lub zawodowej albo procesu produkcyjnego bądź informacji, których ujawnienie naruszyłoby porządek publiczny.

Uzasadnienie

Część niniejszego rozporządzenia dotyczy współpracy, która wiąże się z wymianą informacji. Poprawka ta odnosi się do potencjalnych problemów związanych z poufnością oraz ochroną informacji wrażliwych z handlowego lub zawodowego punktu widzenia.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie i Komisja zapewniają ochronę informacji poufnych uzyskanych w związku ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia.

2.  Państwa członkowskie i Komisja gwarantują najwyższy poziom poufności i ochrony informacji wrażliwych, w tym tajemnic przedsiębiorstwa określonych w dyrektywie (UE) 2016/943 1a uzyskanych i udostępnionych przez inwestorów zagranicznych i przedsiębiorstwa. Państwa członkowskie i Komisja są odpowiedzialne za ochronę tajemnic przedsiębiorstwa podczas przeprowadzania procedur monitorowania.

 

______________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U. L 157 z 15.6.2016, s. 1).

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie wyznacza punkt kontaktowy ds. monitorowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich („punkt kontaktowy ds. monitorowania BIZ”) w celu monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Komisja i pozostałe państwa członkowskie kontaktują się z tymi punktami kontaktowymi ds. monitorowania BIZ we wszystkich kwestiach związanych z wykonaniem niniejszego rozporządzenia.

Każde państwo członkowskie wyznacza punkt kontaktowy ds. monitorowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich („punkt kontaktowy ds. monitorowania BIZ”) w celu monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Komisja udostępnia centralny punkt, za pośrednictwem którego państwa członkowskie są w stanie ściśle ze sobą współpracować. Komisja i pozostałe państwa członkowskie kontaktują się z tymi punktami kontaktowymi ds. monitorowania BIZ we wszystkich kwestiach związanych z wykonaniem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przeprowadza ocenę i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia najpóźniej w terminie 3 lat po jego wejściu w życie. Państwa członkowskie uczestniczą w tej procedurze i przekazują Komisji wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia tego sprawozdania.

1.  Każdego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia, które zawiera odpowiednie informacje na temat działań podejmowanych w ramach systemów monitorowania państw członkowskich i Komisji. Nie później niż... [data przypadająca trzy lata od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie pogłębioną ocenę ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie i zmian w systemach monitorowania w jurysdykcjach spoza UE wraz z – w stosownym przypadku – wnioskiem ustawodawczym.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tiret 6 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Europejski program rozwoju przemysłu obronnego

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia... ustanowienie europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego mającego na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE Dz.U. L … (COM(2017)0294).

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tiret 6 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Europejski Fundusz Obronny

 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Utworzenie Europejskiego Funduszu Obronnego” (COM(2017)0295).

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tiret 6 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Stała współpraca strukturalna

 

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2315 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz ustalenia listy uczestniczących w niej państw członkowskich Dz.U. L 331 z 14.12.2017, s. 57.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tiret 6 d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych:

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013;

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

26.10.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

26.10.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Roberts Zīle

5.10.2017

Rozpatrzenie w komisji

25.1.2018

20.3.2018

 

 

Data przyjęcia

27.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

8

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Matt Carthy, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Maydell, Ana Miranda, Luigi Morgano, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Iturgaiz, Arndt Kohn, Peter Liese

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

38

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Peter Liese, Ivana Maletić, Thomas Mann, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Paul Tang

VERTS/ALE

Ana Miranda, Molly Scott Cato

8

-

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Matt Carthy

NI

Sotirios Zarianopoulos

S&D

Alfred Sant

4

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Data przedstawienia w PE

13.9.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

26.10.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

26.10.2017

ECON

26.10.2017

ITRE

26.10.2017

JURI

26.10.2017

 

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

JURI

9.10.2017

LIBE

16.10.2017

 

 

Zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

18.1.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Franck Proust

11.10.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.11.2017

22.3.2018

24.4.2018

 

Data przyjęcia

28.5.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

7

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Reinhard Bütikofer

Data złożenia

5.6.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Danilo Oscar Lancini, Franz Obermayr

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer

7

-

ECR

Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności