Postup : 2017/0224(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0198/2018

Predkladané texty :

A8-0198/2018

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.7

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0121

SPRÁVA     ***I
PDF 1457kWORD 230k
4.6.2018
PE 619.160v03-00 A8-0198/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Franck Proust

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):

Reinhard Bütikofer, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0487),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0309/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0198/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Citácia 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

– so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora č. 2/2015 zo 16. mája 2017 1a.

 

_________________

 

1a Stanovisko Súdneho dvora č. 2/2015 zo 16. mája 2017 (Ú.v. EÚ C 239, 24.7.2017, s. 3).

Odôvodnenie

Vzhľadom na nedávnu judikatúru je vhodné objasniť, že na portfóliové investície sa toto nariadenie nemôže vzťahovať.

Pozmeňujúci návrh  2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Priame zahraničné investície napomáhajú rast Únie tým, že zvyšujú jej konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné miesta a umožňujú úspory z rozsahu, prinášajú kapitál, technológie, inováciu, expertízu a tým, že otvárajú nové trhy pre vývoz z Únie. Prispievajú k dosiahnutiu cieľov Investičného plánu Komisie pre Európu a podieľajú sa na iných projektoch a programoch Únie.

(1)  Priame zahraničné investície napomáhajú rast Únie tým, že zvyšujú jej konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné miesta a umožňujú úspory z rozsahu, prinášajú kapitál, technológie, inováciu, expertízu a tým, že otvárajú nové trhy pre vývoz z Únie. Prispievajú k dosiahnutiu cieľov Investičného plánu pre Európu a podieľajú sa na iných projektoch a programoch Únie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Únia a jej členské štáty majú otvorené investičné prostredie, ktoré je zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a je pevnou súčasťou medzinárodných záväzkov, ktoré Únia a jej členské štáty prijali so zreteľom na priame zahraničné investície.

(2)  Únia a jej členské štáty majú otvorené investičné prostredie, ktoré je zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a v súlade s článkom 3 ods. 5 Zmluvy o EÚ (ZEÚ) a je pevnou súčasťou medzinárodných záväzkov, ktoré Únia a jej členské štáty prijali so zreteľom na priame zahraničné investície.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Podľa medzinárodných záväzkov prijatých v rámci Svetovej obchodnej organizácie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a v obchodných a investičných dohodách uzavretých s tretími krajinami môžu Únia a jej členské štáty prijať reštriktívne opatrenia týkajúce sa priamych zahraničných investícií, a to z dôvodu bezpečnosti alebo verejného poriadku a za predpokladu, že sú splnené určité požiadavky.

(3)  Podľa medzinárodných záväzkov prijatých v rámci Svetovej obchodnej organizácie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a v obchodných a investičných dohodách uzavretých s tretími krajinami môžu Únia a jej členské štáty prijať opatrenia obmedzujúce prístup na trh, pokiaľ ide o priame zahraničné investície, z dôvodu bezpečnosti alebo verejného poriadku a za predpokladu, že sú splnené určité požiadavky.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Viaceré členské štáty majú zavedené opatrenia, na základe ktorých môžu z dôvodu verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti obmedziť pohyb kapitálu medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Uvedené opatrenia sú vyjadrením cieľov a obáv, ktoré majú členské štáty v oblasti priamych zahraničných investícií, a vedú k istému počtu odlišných opatrení z hľadiska rozsahu pôsobnosti a postupu. Iné členské štáty takéto mechanizmy nemajú.

(4)  Viaceré členské štáty majú zavedené opatrenia, na základe ktorých môžu z dôvodu verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti obmedziť pohyb kapitálu medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Uvedené opatrenia odrážajú ciele a obavy, ktoré majú členské štáty, pokiaľ ide o priame zahraničné investície, a vedú k istému počtu rôznych a nekoordinovaných opatrení z hľadiska ich rozsahu pôsobnosti a postupu. Členské štáty, ktoré takéto mechanizmy nemajú, môžu stanoviť vlastné mechanizmy na základe fungovania, skúseností a najlepších postupov už existujúcich vnútroštátnych mechanizmov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Na úrovni v súčasnosti neexistuje komplexný rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku.

(5)  Na úrovni Únie v súčasnosti neexistuje komplexný rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku, zatiaľ čo hlavní obchodní partneri Únie vrátane krajín G7 vytvorili takéto rámce prostredníctvom rôznorodých mechanizmov na preverovanie, ktoré sú viac-menej transparentné, viac-menej reštriktívne a viac-menej predvídateľné.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Je dôležité poskytnúť právnu istotu a zabezpečiť celoúnijnú širokú koordináciu a spoluprácu tak, že sa zriadi rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku. Nie je tým dotknutá výlučná právomoc členských štátov v oblasti ochrany národnej bezpečnosti.

(7)  Toto nariadenie by malo poskytovať právnu istotu, pokiaľ ide o mechanizmus preverovania, a zabezpečiť celoúnijnú širokú koordináciu a spoluprácu tak, že sa zriadi rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku. Nie je tým dotknutá výlučná právomoc členských štátov v oblasti ochrany národnej bezpečnosti. Monitorovanie systémov preverovania v tretích krajinách zo strany Komisie by takisto malo poskytnúť právnu istotu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií by mal členským štátom a Komisii poskytovať prostriedky na odstránenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť alebo verejný poriadok komplexným spôsobom a na prispôsobenie sa meniacim okolnostiam, pričom sa zachová potrebná pružnosť, aby mohli členské štáty pri preverovaní priamych zahraničných investícií z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku zohľadniť svoju osobitnú situáciu a vnútroštátne okolnosti.

(8)  Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií by mal členským štátom a Komisii poskytovať právne, ľudské a finančné zdroje potrebné na riešenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť alebo verejný poriadok komplexným spôsobom a na prispôsobenie sa meniacim okolnostiam, pričom sa zachová potrebná pružnosť, aby mohli členské štáty pri preverovaní priamych zahraničných investícií z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku zohľadniť svoju osobitnú situáciu a vnútroštátne okolnosti, ako aj zlaté akcie a zlaté právomoci.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Mal by sa vzťahovať na široké spektrum investícií, ktorými vznikajú alebo sa udržiavajú trvácne a priame väzby medzi investormi z tretích krajín a podnikmi vykonávajúcimi hospodársku činnosť v niektorom členskom štáte.

(9)  Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na širokú škálu investícií, vrátane priamych investícií kontrolovaných zahraničnou vládou, a to bez ohľadu na ich objem alebo prahové hodnoty účasti, ktoré vytvárajú alebo zachovávajú dlhodobé a priame alebo nepriame prepojenia medzi zahraničným investorom, či už tento investor je alebo nie je konečným investorom, a podnikmi, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť na území členského štátu, v jeho výhradnej hospodárskej zóne, ktorá bola vyhlásená na základe Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, alebo kontinentálnom šelfe.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Členské štáty by mali byť schopné prijímať potrebné opatrenia v súlade s právom Únie, aby sa zabránilo obchádzaniu ich mechanizmov preverovania a rozhodnutí o preverení prijatých na ochranu bezpečnosti alebo verejného poriadku. Malo by sa to vzťahovať na investície v rámci Únie realizované prostredníctvom umelých dohôd, ktoré neodrážajú hospodársku realitu a obchádzajú mechanizmy preverovania a rozhodnutia o preverení, keď je investor v konečnom dôsledku vo vlastníctve alebo pod kontrolou fyzickej osoby alebo podniku z tretej krajiny. Nie je tým dotknutá sloboda usadiť sa a voľný pohyb kapitálu zakotvené v ZFEÚ.

(10)  Členské štáty by mali v súlade s právom Únie zachovať, pozmeniť, posilniť či prijať opatrenia nevyhnutné na to, aby sa rozpoznalo obchádzanie mechanizmov preverovania a rozhodnutí prijatých na ochranu bezpečnosti alebo verejného poriadku a aby sa mu predchádzalo. Malo by sa to vzťahovať na investície v rámci Únie realizované prostredníctvom umelých dohôd, ktoré neodrážajú hospodársku realitu a obchádzajú mechanizmy preverovania a rozhodnutia o preverení vrátane prípadov, keď sa výrazne zmenila vlastnícka štruktúra alebo iné kľúčové znaky investora, ak investor pôsobí ako prostredník alebo podnik v konečnom dôsledku vlastnený alebo ovládaný fyzickou osobou alebo podnikom z tretej krajiny. Členské štáty by mali informovať Komisiu o každom opatrení, ktoré prijali na zabránenie obchádzania mechanizmov. Nie je tým dotknutá sloboda usadiť sa a voľný pohyb kapitálu zakotvené v ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  V rámci tohto nariadenia by Komisia a členské štáty mali podporovať spoluprácu s tretími krajinami a ich záväzok prostredníctvom obchodných a investičných dohôd a na medzinárodných fórach o uplatňovaní postupov preverovania.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Na usmernenie členských štátov a Komisie pri uplatňovaní nariadenia je vhodné poskytnúť zoznam faktorov, ktoré možno zvážiť pri preverovaní priamej zahraničnej investície z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku. Vďaka tomuto zoznamu sa zároveň zlepší transparentnosť procesu preverovania z pohľadu investorov, ktorí v Únii realizujú alebo zrealizovali priame zahraničné investície. Tento zoznam faktorov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by mal zostať informatívny.

(11)  Na usmernenie členských štátov a Komisie pri uplatňovaní nariadenia je vhodné poskytnúť zoznam faktorov, ktoré by mohli byť zohľadnené pri preverovaní priamych zahraničných investícií z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku. Vďaka tomuto zoznamu by sa zároveň zlepšila transparentnosť procesu preverovania z pohľadu investorov, ktorí v Únii realizujú alebo zrealizovali priame zahraničné investície. Tento zoznam faktorov, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by mal zostať neúplný.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by mali byť členské štáty a Komisia schopné zvážiť všetky príslušné faktory vrátane jej účinkov na kritickú infraštruktúru, technológie (aj dôležité podporné technológie) a vstupy, ktoré sú zásadné z hľadiska bezpečnosti alebo zachovania verejného poriadku, ktorých znefunkčnenie, strata alebo zničenie by mali v danom členskom štáte alebo v Únii značný vplyv. Členské štáty a Komisia by mali byť v tomto ohľade zároveň schopné zohľadniť, či je zahraničný investor priamo alebo nepriamo (napríklad formou poskytovania značných finančných prostriedkov aj za pomoci subvencií) pod kontrolou vlády tretej krajiny.

(12)  Pri určovaní, či by zahraničné investície mohli mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by členské štáty a Komisia mali vziať do úvahy najmä to, či existuje narušenie, zlyhanie, strata alebo zničenie dodávok, ktoré by mohlo mať vplyv na členský štát alebo Úniu, či zahraničného investora ovláda priamo či nepriamo vláda tretej krajiny alebo investícia kontrolovaná zahraničnou vládou, či je zahraničná investícia súčasťou štátom riadeného projektu alebo programu alebo hospodárskej priemyselnej či politickej stratégie vykonávanej treťou krajinou s cieľom získať alebo previesť kľúčové podporné technológie alebo poznatky alebo podporiť strategické národné záujmy. To by malo platiť aj v prípadoch, keď už je investor zapojený do investičných projektov, ktoré majú vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok členského štátu.

 

Členské štáty a Komisia by z dôvodu bezpečnosti alebo verejného poriadku mali mať možnosť posúdiť aj potenciálne účinky na, okrem iného, kritickú a strategickú infraštruktúru, kritické a strategické technológie, strategickú autonómiu Únie, prístup k citlivým informáciám alebo k osobným údajom občanov Únie, pluralitu a nezávislosť médií a služby všeobecného záujmu a služby všeobecného hospodárskeho záujmu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Pri určovaní, či môže mať zahraničná investícia vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by členské štáty a Komisia mohli vziať do úvahy aj súvislosti a okolnosti, za ktorých k investícii dochádza alebo došlo vrátane toho, či by investícia mohla viesť k vzniku monopolnej štruktúry, či je trh v krajine pôvodu zahraničného investora otvorený, obmedzený alebo uzavretý, či existuje reciprocita a rovnaké podmienky a či hrozí porušenie medzinárodných nástrojov v oblasti ľudských práv alebo základných noriem MOP. Preskúmanie by sa malo uskutočniť na základe najlepších dostupných informácií, ktoré by mali byť presné, komplexné a spoľahlivé.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b)  Členské štáty by mohli hospodárskym subjektom, organizáciám občianskej spoločnosti alebo sociálnym partnerom, ako sú napríklad odborové zväzy, povoliť, aby členské štáty požiadali o zváženie aktivácie preverovania bez toho, aby boli dotknuté rôzne systémy, ktoré umožňujú väčšie zapojenie do procesu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12c)  Ak majú hospodárske subjekty, organizácie občianskej spoločnosti alebo sociálni partneri, ako napríklad odborové zväzy, relevantné informácie alebo podstatné a riadne odôvodnené pochybnosti týkajúce sa priamych zahraničných investícií, ktoré by mohli ovplyvniť projekty alebo programy v záujme Únie z dôvodu bezpečnosti alebo verejného poriadku, malo by byť možné poskytnúť tieto informácie Komisii. Komisia by mohla náležite zohľadniť tieto informácie pri vydávaní stanoviska.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Je vhodné ustanoviť základné prvky procesného rámca na preverovanie priamej zahraničnej investície členskými štátmi, aby sa investorom, Komisii a iným členským štátom umožnilo porozumieť tomu, ako by sa takéto investície mali preverovať, a zabezpečiť transparentnosť preverovania týchto investíciínediskriminačný prístupjednotlivým tretím krajinám. Tieto prvky by mali zahŕňať aspoň stanovenie lehôt na preverovanie a možnosť, aby si zahraniční investori uplatňovali nárok na súdnu nápravu rozhodnutí o preverení.

(13)  Je vhodné ustanoviť základné prvky procesného rámca na preverovanie priamej zahraničnej investície členskými štátmi, aby sa investorom, Komisii a iným členským štátom umožnilo pochopiť, ako by sa takéto investície mali preverovať transparentným spôsobomže nebude dochádzať k diskriminácii jednotlivých tretích krajín. Tieto prvky by mali zahŕňať aspoň stanovenie lehôt na preverovanie a možnosť, aby si zahraniční investori uplatňovali nárok na súdnu nápravu rozhodnutí o preverení pred orgánmi alebo súdmi členských štátov v súlade s právnymi predpismi členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Mal by sa zriadiť mechanizmus, ktorý členským štátom umožní spolupracovať a navzájom si pomáhať, keď priama zahraničná investícia v jednom členskom štáte môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok iných členských štátov. Členské štáty by mali mať možnosť predložiť pripomienky členskému štátu, v ktorom sa investícia plánuje alebo sa zrealizovala, bez ohľadu na to, či členské štáty predkladajúce pripomienky alebo členské štáty, v ktorých sa investícia plánuje alebo sa zrealizovala, majú alebo nemajú zavedený mechanizmus preverovania alebo či investíciu preverujú alebo nepreverujú. Pripomienky členských štátov by sa mali postúpiť aj Komisii. Komisia by takisto mala mať možnosť vydať v prípade potreby stanovisko pre členský štát, v ktorom sa investícia plánuje alebo sa zrealizovala, a to bez ohľadu na to, či tento členský štát má zavedený mechanizmus preverovania alebo preveruje investíciu, a bez ohľadu na to, či iné členské štáty predložili pripomienky.

(14)  Mal by sa zriadiť mechanizmus, ktorý členským štátom umožní spolupracovať a navzájom si pomáhať, keď by priama zahraničná investícia v jednom členskom štáte mohla mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok iných členských štátov. Členské štáty by mali mať možnosť predložiť pripomienky členskému štátu, v ktorom sa investícia plánuje alebo sa zrealizovala, bez ohľadu na to, či členské štáty predkladajúce pripomienky alebo členské štáty, v ktorých sa investícia plánuje alebo sa zrealizovala, majú alebo nemajú zavedený mechanizmus preverovania alebo či investíciu preverujú alebo nepreverujú. Tieto pripomienky by mali byť súčasne postúpené aj všetkým ostatným členským štátom a Komisii, ktorá by potom mala mať možnosť vydať stanovisko pre členský štát, v ktorom sa investícia plánuje alebo sa zrealizovala, a to bez ohľadu na to, či tento členský štát má zavedený mechanizmus preverovania alebo preveruje investíciu. Toto stanovisko by malo byť súčasne postúpené všetkým ostatným členským štátom a nemalo by sa zverejniť. Členský štát by mal mať možnosť požiadať Komisiu o stanovisko alebo ostatné členské štáty o pripomienky, pokiaľ ide o priame zahraničné investície na jeho území.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Komisia by navyše mala mať možnosť preverovať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty a programy v záujme Únie. Komisia by tak získala nástroj na ochranu projektov a programov, ktoré slúžia Únii ako celku, a sú významným prínosom k jej hospodárskemu rastu, tvorbe pracovných miest a konkurencieschopnosti. Týka sa to predovšetkým projektov a programov, ktoré sú do veľkej miery financované z EÚ alebo sú zavedené právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa kritickej infraštruktúry, kritických technológií či kritických vstupov. V záujme väčšej jasnosti by sa mal v prílohe uvádzať orientačný zoznam projektov alebo programov v záujme Únie, v súvislosti s ktorými môže Komisia podrobiť priamu zahraničnú investíciu preverovaniu.

(15)  Komisia by navyše mala preverovať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty a programy v záujme Únie. Komisia by tak získala nástroj na ochranu projektov a programov, ktoré slúžia Únii ako celku, a sú významným prínosom k jej hospodárskemu rastu, tvorbe pracovných miest a konkurencieschopnosti. Malo by sa to týkať predovšetkým projektov a programov, ktoré sú do veľkej miery financované z EÚ alebo sú zriadené právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa kritickej a strategickej infraštruktúry, kritických a strategických technológií či kritických a strategických vstupov. V záujme väčšej jasnosti by sa mal v prílohe uvádzať neúplný zoznam projektov a programov v záujme Únie, v súvislosti s ktorými môže Komisia podrobiť priamu zahraničnú investíciu preverovaniu. Komisia by mala byť splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom aktualizovať takýto zoznam.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  S cieľom posilniť dialóg medzi inštitúciami Únie by mal mať príslušný výbor Európskeho parlamentu možnosť vyzvať Komisiu, aby vydala stanovisko k priamej zahraničnej investícii plánovanej alebo dokončenej v členskom štáte. Komisia by mala Európsky parlament informovať o krokoch, ktoré podniká po prijatí takejto žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie, mala by mať možnosť v primeranej lehote adresovať stanovisko tým členským štátom, v ktorých sa takáto investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Členské štáty by mali stanovisko v čo najväčšej miere zohľadniť, a ak mu nevyhovejú, mali by to Komisii vysvetliť v súlade s povinnosťou lojálnej spolupráce podľa článku 4 ods. 3 ZEÚ. Komisia by zároveň mala mať možnosť požiadať dané členské štáty o informácie, ktoré potrebuje na účely preverenia takejto investície.

(16)  Keď sa Komisia alebo jeden či viac členských štátov domnievajú, že zahraničná investícia by mohla mať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie, Komisia by v primeranej lehote mala adresovať stanovisko tým členským štátom, v ktorých sa takáto investícia plánuje alebo sa zrealizovala a takéto členské štáty by mali mať možnosť predložiť pripomienky členským štátom, v ktorých je takáto investícia plánovaná alebo sa zrealizovala. Stanovisko, ktoré by sa nemalo zverejniť, by malo byť súčasne predložené ostatným členským štátom. Členské štáty by mali stanovisko v čo najväčšej miere zohľadniť, a ak sa ním neriadia, mali by to Komisii a príslušným členským štátom písomne vysvetliť v súlade s povinnosťou lojálnej spolupráce podľa článku 4 ods. 3 ZEÚ. Komisia by zároveň mala mať možnosť požiadať dané členské štáty o informácie, ktoré potrebuje na účely preverenia takejto investície. Členský štát by mal mať možnosť požiadať Komisiu o stanovisko alebo ostatné členské štáty o pripomienky, pokiaľ ide o priame zahraničné investície na jeho území.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Ak sa aspoň tretina členských štátov domnieva, že priama zahraničná investícia pravdepodobne ovplyvní ich bezpečnosť alebo verejný poriadok alebo sa aspoň jedna tretina členských štátov a Komisia domnievajú, že sú ovplyvnené projekty alebo programy v záujme Únie z dôvodu bezpečnosti a verejného poriadku, mali by členské štáty stanovisko Komisie a pripomienky ostatných členských štátov zohľadniť v čo najväčšej možnej miere a poskytnúť Komisii a príslušným členským štátom písomné vysvetlenie. Ak sa členský štát týmito pripomienkami či stanoviskami neriadi, mala by sa Komisia usilovať o podporu dialógu medzi členskými štátmi, ktoré poskytli pripomienky, a členským štátom, v ktorom je plánovaná alebo sa zrealizovala priama zahraničná investícia.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  S cieľom uľahčiť spoluprácu s inými členskými štátmi a Komisii preverovanie priamej zahraničnej investície by členské štáty mali Komisii oznamovať svoje mechanizmy preverovania a všetky ich zmeny a mali by pravidelne podávať správy o uplatňovaní svojich mechanizmov preverovania. Z rovnakého dôvodu by členské štáty, ktoré nemajú mechanizmus preverovania, mali takisto podávať správu o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa vykonali na ich území, a to na základe informácií, ktoré majú k dispozícii.

(17)  S cieľom uľahčiť spoluprácu s inými členskými štátmi, preverovanie priamej zahraničnej investície Komisiou a zlepšiť spoľahlivosť a porovnateľnosť údajov poskytovaných členskými štátmi by členské štáty mali Komisii oznamovať svoje mechanizmy preverovania a všetky ich zmeny a mali by pravidelne podávať správy o uplatňovaní svojich mechanizmov preverovania. Z rovnakého dôvodu by členské štáty, ktoré nemajú mechanizmus preverovania, mali takisto podávať správu o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa vykonali na ich území, v ich výhradnej hospodárskej zóne či kontinentálnom šelfe, a to na základe informácií, ktoré majú k dispozícii. Mali by takisto poskytovať informácie o opatreniach prijatých s cieľom získať takéto informácie.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Na tieto účely je taktiež dôležité zabezpečiť vo všetkých členských štátoch určitú minimálnu úroveň informácií a spolupráce, pokiaľ ide o priame zahraničné investície patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Členské štáty, v ktorých sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, by mali na žiadosť členských štátov alebo Komisie sprístupniť tieto informácie. Súčasťou príslušných informácií sú aspekty ako vlastnícka štruktúra zahraničného investora a financovanie plánovanej alebo zrealizovanej investície vrátane informácií o subvenciách poskytnutých tretími krajinami, ak sú k dispozícii.

(18)  Na tieto účely je taktiež dôležité zabezpečiť určitú minimálnu úroveň informácií a spolupráce, pokiaľ ide o priame zahraničné investície patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vo všetkých členských štátoch, v ktorých sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, na žiadosť členských štátov alebo Komisie. Súčasťou príslušných informácií sú aspekty ako vlastnícka štruktúra zahraničného investora a financovanie plánovanej alebo zrealizovanej investície vrátane informácií o subvenciách poskytnutých tretími krajinami, ak sú k dispozícii. Tieto informácie by mali byť poskytnuté podľa pravidiel uvedených v článku 346 ZFEÚ. Mali by byť presné, komplexné a spoľahlivé a mali by uľahčovať porovnateľnosť údajov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Komunikáciu a spoluprácu na úrovni členských štátov a Únie by malo posilniť zriadenie kontaktných miest na účely preverovania priamych zahraničných investícií v každom členskom štáte.

(19)  Komunikáciu a spoluprácu na úrovni členských štátov a Únie by malo posilniť zriadenie inštitucionálnych kontaktných miest na účely preverovania priamej zahraničnej investície v každom členskom štáte a osobitnej koordinačnej skupiny na preverovanie investícií.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Členské štáty a Komisia by mali prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany dôverných a iných citlivých informácií.

(20)  Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť najvyššiu úroveň ochrany pre všetky dôverné informácie poskytnuté príslušnými zahraničnými investormi a podnikmi Únie.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Členské štáty by na základe najlepších dostupných informácií mali poskytnúť Komisii výročnú správu o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa uskutočnili na ich území, v ich výhradnej hospodárskej zóne či kontinentálnom šelfe. Mali by takisto poskytovať informácie o opatreniach prijatých s cieľom získať takéto informácie. Na základe týchto výročných správ by Komisia mala vypracovať výročnú správu o celkovej situácii v oblasti investícií v Únii vrátane vykonávania tohto nariadenia a mala by ju predložiť Európskemu parlamentu. Uvedená správa by sa mala zverejniť.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia by Komisia mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o jeho uplatňovaní. Ak sa v správe navrhne zmena ustanovení tohto nariadenia, môže sa k nej v prípade potreby pripojiť sprievodný legislatívny návrh.

(21)  Najneskôr do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a následne každé tri roky by Komisia mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu posudzujúcu fungovanie a účinnosť tohto nariadenia. Toto posúdenie by malo zahŕňať aj dlhodobé hospodárske kontrolné kapacity iné ako priame zahraničné investície, ktorých výsledkom je získanie trvalých kapacít s priamym vplyvom prostredníctvom verejnej zmluvy, ktoré umožnia riadenie či kontrolu projektov alebo programov v záujme Únie, ako sa uvádza v tomto nariadení. Ak sa v správe navrhne zmena ustanovení tohto nariadenia, môže sa k nej v prípade potreby pripojiť sprievodný legislatívny návrh a vo všetkých ostatných prípadoch by mal byť informovaný Európsky parlament a Rada.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  S cieľom aktualizovať zoznam projektov a programov v záujme Únie by mala byť Komisii zverená právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmeny prílohy k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. V záujme rovnocenného zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa najmä všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré delegované akty pripravujú.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „priama zahraničná investícia“ je investícia každého druhu zo strany zahraničného investora, ktorý sa usiluje vytvoriť alebo udržať trvácnepriame väzby medzi zahraničným investorom a podnikateľom či podnikom, ktorému dáva k dispozícii daný kapitál, s cieľom vykonávať hospodársku činnosť v členskom štáte, vrátane investícií, ktoré umožňujú účinnú účasť na riadení alebo kontrole spoločnosti, ktorá vykonáva hospodársku činnosť;

(1)  „priama zahraničná investícia“ je investícia každého druhu bez ohľadu na jej objem alebo prah účasti, ktorú uskutočňuje zahraničný investor, či už konečný, alebo nie, a ktorá slúži na vytváranie alebo udržanie dlhodobých priamych alebo nepriamych väzieb medzi zahraničným investorom a podnikateľom či podnikom, ktorému dáva k dispozícii daný kapitál s cieľom vykonávať hospodársku činnosť na území členského štátu, v jeho výhradnej hospodárskej zóne vyhlásenej na základe Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve alebo v kontinentálnom šelfe, vrátane investícií, ktoré umožňujú účinnú účasť na riadení alebo priamej či nepriamej kontrole spoločnosti, ktorá vykonáva hospodársku činnosť;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  „priama investícia kontrolovaná zahraničnou vládou“ je akákoľvek priama zahraničná investícia, ktorej výsledkom by mohla byť kontrola akejkoľvek právnickej osoby so sídlom v Únii zo strany zahraničnej vlády alebo subjektu kontrolovaného zahraničnou vládou alebo konajúceho v jej mene alebo podľa jej pokynov;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  „zahraničný investor“ je fyzická osoba z tretej krajiny alebo podnik z tretej krajiny, ktorí plánujú zrealizovať alebo zrealizovali priamu zahraničnú investíciu;

(2)  „zahraničný investor“ je fyzická alebo právnická osoba alebo podnik z tretej krajiny, alebo národná či štátna inštitúcia, ktoré plánujú zrealizovať alebo zrealizovali priamu zahraničnú investíciu, či už ide o konečného investora, alebo sprostredkovateľa zastupujúceho tohto investora z tretej krajiny;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  „preverovanie“ je postup, ktorý umožňuje posúdiť, prešetriť, povoliť, podmieniť, zakázať alebo zrušiť priame zahraničné investície;

(3)  „preverovanie“ je postup, ktorý umožňuje posúdiť, prešetriť, povoliť, podmieniť, zakázať alebo zrušiť priame zahraničné investície a ktorého lehota spracovania sa začína prijatím všetkých informácií požadovaných na začatie preverovania príslušným orgánom;

Odôvodnenie

Treba podniknúť kroky na zabezpečenie toho, aby zahraničný investor nezasielal neúplné informácie iba preto, aby už začala plynúť lehota na preverovanie. Preto lehota spracovania musí začať plynúť až vtedy, keď sú poskytnuté všetky informácie potrebné na vytvorenie úplného spisu.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty si môžu zachovať zavedené mechanizmy na preverovanie priamych zahraničných investícií z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku, zmeniť ich alebo prijať za podmienok stanovených v tomto nariadení a v súlade s ním.

1.  V súlade s ustanoveniami tohto nariadenia môžu členské štáty zachovať, meniť, sprísňovať či prijímať mechanizmy na preverovanie priamych zahraničných investícií z dôvodu bezpečnosti alebo verejného poriadku.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku preverovať priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie.

2.  Komisia z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku preverí priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  K projektom alebo programom v záujme Únie patria najmä projekty alebo programy, na financovaní ktorých sa veľkou sumou alebo významnou časťou podieľaalebo na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie týkajúce sa kritickej infraštruktúry, kritických technológií či kritických vstupov. Orientačný zoznam projektov alebo programov v záujme Únie sa uvádza v prílohe 1.

3.  K projektom alebo programom v záujme Únie patria najmä projekty alebo programy, na ktoré sa používa financovaniea na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie týkajúce sa kritickej a strategickej infraštruktúry, technológií vrátane kľúčových podporných technológií a kritických vstupov, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť alebo zachovanie verejného poriadku. Neúplný zoznam týchto projektov alebo programov v záujme Únie sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom zmeniť toto nariadenie aktualizáciou zoznamu stanoveného v prílohe.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Faktory, ktoré možno zvážiť pri preverovaní

Faktory zohľadňované pri preverovaní

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty a Komisia môžu pri preverovaní priamej zahraničnej investície z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku zvážiť jej prípadné účinky napríklad na:

1.  Členské štáty a Komisia môžu pri preverovaní priamej zahraničnej investície z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku zvážiť jej prípadné účinky okrem iného na:

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  kritickú infraštruktúru vrátane energetiky, dopravy, komunikácií, uchovávanie údajov, vesmírnu alebo finančnú infraštruktúru, ako aj citlivé zariadenia,

a)  kritickú a strategickú infraštruktúru, či už fyzickú alebo virtuálnu, okrem iného aj v oblasti dodávok energie a vody, dopravných sietí, prístavov, železníc, letísk a lodeníc, dopravných služieb, komunikácií a médií, leteckej a vesmírnej infraštruktúry, zariadení na uchovávanie údajov, analýzy rozsiahlych údajov, volebnej infraštruktúry, infraštruktúry finančných služieb, ako aj citlivých zariadení;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  kritické technológie vrátane umelej inteligencie, robotiky, polovodičov, technológií s aplikáciami možného dvojakého použitia, kybernetickej bezpečnosti, vesmírnej alebo jadrovej technológie,

b)  kritické a strategické technológie, a to aj okrem iného umelú inteligenciu, robotiku, kvantové technológie, nanotechnológie, biotechnológie a medicínske technológie, informačné a komunikačné technológie (IKT), elektronické čipy, polovodiče, uskladňovanie energie, položky s dvojakým použitím, obranu, kybernetickú bezpečnosť a kybernetické technológie, automobilový priemysel, železnice, letecké, kozmické či jadrové technológie, výskumné a vývojové zariadenia;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  bezpečnosť dodávok kritických vstupov alebo

c)  strategickú autonómiu Únie, bezpečnosť a kontinuitu dodávok kritických vstupov, a to okrem iného vrátane komodít, surovín, vzácnych zemín, poľnohospodárskych aktív, poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodársko-potravinárskej výroby; alebo

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  prístup k citlivým informáciám alebo schopnosť kontrolovať citlivé informácie.

d)  prístup k citlivým informáciám alebo osobným údajom občanov Únie, a to okrem iného vrátane osobných údajov týkajúcich sa zdravia, a schopnosť kontrolovať rozsiahle údaje alebo citlivé informácie,

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  pluralitu a nezávislosť médií, služby všeobecného záujmu a služby všeobecného hospodárskeho záujmu, služby v oblasti kultúry, vrátane audiovizuálnych služieb, ako aj športové zariadenie a služby v oblasti uzatvárania športových stávok a kultúrne dedičstvo.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, môžu členské štáty a Komisia zohľadniť, či je zahraničný investor pod kontrolou vlády tretej krajiny, a to aj formou poskytovania značných finančných prostriedkov.

2.   Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, členské štáty a Komisia zohľadnia najmä to, či:

 

a)  existuje riziko narušenia, zlyhania, straty alebo zničenia dodávok, ktoré by mohlo mať vplyv v členskom štáte alebo Únii;

 

b)  zahraničného investora priamo alebo nepriamo ovláda vláda, štátne orgány alebo ozbrojené sily tretej krajiny a/alebo či zahraničný investor uskutočňuje štátom riadené projekty či programy a priame investície kontrolované zahraničnou vládou s cieľom splnenia strategických priemyselných cieľov, pričom získava či prenáša kľúčové podporné technológie alebo znalosti, podporuje strategické národné záujmy, a to aj prostredníctvom vlastníckej štruktúry alebo významného financovania, ktoré môže mať podobu dotácií, rozšírených úverov a pôžičiek zo strany vlády tretej krajiny alebo štátom vlastnenej finančnej inštitúcie, a/alebo či v jeho ústredí prijímajúcom rozhodnutia existuje politický vplyv;

 

c)  investor už je zapojený do investičných projektov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo verejný poriadok členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Na účely odseku 2 členské štáty a Komisia môžu okrem iného zohľadniť tieto skutočnosti:

 

a)  súvislosti a okolnosti, za ktorých k investícii dochádza alebo došlo, vrátane toho, či je odvetvie v krajine pôvodu investorov považované za strategické;

 

b)  či existuje závažné a oprávnené riziko, že sa zahraničný investor zapája do nezákonných alebo trestných činností, ako je pranie špinavých peňazí, zneužívanie finančných prostriedkov, korupcia, financovanie terorizmu, organizovaná trestná činnosť alebo porušovanie práv duševného vlastníctva, alebo porušuje medzinárodné nástroje v oblasti ľudských práv a základné pracovné normy MOP;

 

c)  či stanovy podniku, do ktorého sa investuje, obsahujú doložky o zmene vlastníctva;

 

d)  či investícia môže posilniť alebo nastoliť monopolnú štruktúru alebo kontrolu hodnotového reťazca, napríklad prostredníctvom zverejnenia zoznamu všetkých fúzií, ktoré analyzovala Komisia, na ktorých má podnik z tretej krajiny účasť, ako aj zoznam všetkých fúzií, ktoré analyzovali vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže a na ktorých má príslušný podnik účasť;

 

e)  či je trh v krajine pôvodu zahraničného investora otvorený, obmedzený alebo uzavretý a či existuje reciprocita a rovnaké podmienky;

 

f)  predchádzajúce vzťahy Komisie alebo členských štátov so zahraničným investorom;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Preskúmanie sa uskutoční na základe najlepších dostupných informácií, ktoré musia byť presné, komplexné a spoľahlivé.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty si môžu ponechať opatrenia potrebné na zabránenie obchádzaniu mechanizmov na preverovanie a rozhodnutí o preverení, môžu ich meniť alebo prijímať.

Členské štáty zachovávajú, menia, posilňujú alebo prijímajú opatrenia potrebné na určenie a predchádzanie obchádzania mechanizmov preverovania, a to aj v prípadoch, keď sa vlastnícka štruktúra alebo iné kľúčové charakteristiky investora výrazne zmenili. Členské štáty informujú Komisiu o každom opatrení, ktoré prijali na zabránenie obchádzania mechanizmov.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty stanovia lehoty na vydávanie rozhodnutí o preverení. Takéto lehoty im umožnia zohľadniť pripomienky členských štátov uvedené v článku 8 a stanovisko Komisie uvedené v článkoch 8 a 9.

2.  Členské štáty stanovia lehoty na vydávanie rozhodnutí o preverení a sprístupnia ich verejnosti. Takéto lehoty im umožnia zohľadniť pripomienky členských štátov uvedené v článku 8 a stanovisko Komisie uvedené v článkoch 8 a 9.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty môžu hospodárskym subjektom, organizáciám občianskej spoločnosti alebo sociálnym partnerom, ako sú napríklad odborové zväzy, povoliť, aby orgány členských štátov požiadali o zváženie aktivácie preverovania bez toho, aby boli dotknuté systémy členských štátov, ktoré umožňujú väčšie zapojenie do procesu.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Dôverné informácie vrátane citlivých obchodných informácií, ktoré sprístupnili zahraniční investori a dotknutý podnik, sú chránené.

3.  Členské štáty a Komisia zaručia najvyššiu úroveň ochrany všetkých dôverných informácií, ktoré sprístupnil zahraničný investor alebo dotknutý podnik Únie počas postupov preverovania v súlade s rozhodnutiami Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 a (EÚ, Euratom) 2015/444.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Zahraniční investori a dotknuté podniky majú možnosť uplatniť si súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiam vnútroštátnych orgánov o preverení.

4.  Zahraniční investori a dotknuté podniky Únie musia mať možnosť v súlade s vnútroštátnym právom pred orgánmi a jurisdikciou členských štátov domáhať sa nápravy proti rozhodnutiam o preverovaní.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty, ktoré majú zavedené mechanizmy preverovania, podávajú Komisii o uplatňovaní svojich mechanizmov preverovania výročnú správu. Správa obsahuje za každé vykazované obdobie predovšetkým údaje o:

3.  Členské štáty, ktoré majú zavedené mechanizmy preverovania, predkladajú Komisii za každé vykazované obdobie dodatočné informácie o uplatňovaní svojich mechanizmov preverovania, najmä informujú o:

a)  priamych zahraničných investíciách, ktoré boli preverené a ktoré sa preverujú;

a)  priamych zahraničných investíciách, ktoré boli preverené a ktoré sa preverujú;

b)  rozhodnutiach o preverení, ktorými sa priame zahraničné investície zakazujú;

b)  rozhodnutiach o preverení, ktorými sa priame zahraničné investície zakazujú;

c)  rozhodnutiach o preverení, ktorými sa priame zahraničné investície podriaďujú podmienkam alebo opatreniam na zmiernenie ich rizika;

c)  rozhodnutiach o preverení, ktorými sa priame zahraničné investície podriaďujú podmienkam alebo opatreniam na zmiernenie ich rizika;

d)  odvetviach, pôvode a hodnote priamej zahraničnej investície, ktorá bola preverená a ktorá sa preveruje.

d)  odvetviach, pôvode a hodnote priamej zahraničnej investície, ktorá bola preverená a ktorá sa preveruje.

 

da)  rozhodnutiach o preverovaní týkajúcich sa projektov alebo programov v záujme Únie.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty, ktoré nemajú zavedené mechanizmy preverovania, podávajú Komisii výročnú správu o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa vykonali na ich území, na základe informácií, ktoré majú k dispozícii.

2.  Členské štáty na základe najlepších dostupných informácií a informácií o opatreniach prijatých na získanie takýchto informácií predložia Komisii výročnú správu o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa uskutočnili na ich území, v ich výhradnej hospodárskej zóne či kontinentálnom šelfe.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Na základe, okrem iného, výročných správ, ktoré predložili všetky členské štáty, a s náležitým ohľadom na dôverný charakter určitých informácií obsiahnutých v týchto správach Komisia vypracuje výročnú správu objasňujúcu celkovú situáciu v oblasti investícií v Únii vrátane vykonávania tohto nariadenia a predloží ju Európskemu parlamentu. Táto správa sa zverejní.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých priamych zahraničných investíciách, ktoré sa preverujú v rámci ich mechanizmov preverovania, a to do piatich pracovných dní od začiatku preverovania. Preverujúce členské štáty sa v rámci týchto informácií, ak je to vhodné, snažia uviesť, či sa domnievajú, že preverovaná priama zahraničná investícia pravdepodobne patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

1.  Členské štáty informujú Komisiu a členské štáty o všetkých priamych zahraničných investíciách, ktoré sa preverujú v rámci ich mechanizmov preverovania, a to najneskôr do piatich pracovných dní od začiatku preverovania. Preverujúci členský štát v rámci týchto informácií, ak je to vhodné, uvedie, či by podľa jeho názoru preverovaná priama zahraničná investícia mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členský štát môže požiadať Komisiu o stanovisko alebo ostatné členské štáty o pripomienky, pokiaľ ide o priame zahraničné investície na jeho území.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Keď sa členský štát domnieva, že priama zahraničná investícia plánovaná alebo zrealizovaná v inom členskom štáte by mohla mať vplyv na jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok, môže predložiť pripomienky členskému štátu, v ktorom sa daná priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Tieto pripomienky sa súčasne postúpia Komisii.

2.  Keď sa členský štát domnieva, že priama zahraničná investícia plánovaná alebo zrealizovaná v inom členskom štáte by mohla mať vplyv na jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok, predloží pripomienky členskému štátu, v ktorom sa daná priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Pripomienky členského štátu sa súbežne postúpia Komisii a všetkým ostatným členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, môže vydať stanovisko učené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Komisia môže vydať stanovisko bez ohľadu na to, či iné členské štáty predložili pripomienky.

3.  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, môže vydať stanovisko určené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Komisia môže vydať stanovisko bez ohľadu na to, či iné členské štáty predložili pripomienky. Stanovisko Komisie sa súbežne zašle všetkým ostatným členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Keď sa Komisia alebo členský štát náležite domnievajú, že priama zahraničná investícia by mohla mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, môžu požiadať členský štát, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, o akékoľvek informácie potrebné na pripomienkovanie uvedenéodseku 2 alebo na vydanie stanoviska uvedeného v odseku 3.

4.  Členský štát, ktorý má oprávnené dôvody sa domnievať, že priama zahraničná investícia pravdepodobne ovplyvní jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok, môže adresovať Komisii odôvodnenú žiadosť o získanie všetkých informácií potrebných na pripomienkovanie podľa odseku 2 od členského štátu, v ktorom je priama zahraničná investícia plánovaná alebo sa zrealizovala. Komisia zhromaždí všetky získané žiadosti o informácie a postúpi ich bezodkladne členskému štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala. V odôvodnených prípadoch môže Komisia aj z vlastného podnetu požiadať o informácie potrebné na vydanie stanoviska v zmysle odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Pripomienky podľa odseku 2 alebo stanoviská podľa odseku 3 sa adresujú členskému štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, a to v primeranej lehote a v žiadnom prípade nie neskôr ako 25 pracovných dní po doručení informácií uvedených v odsekoch 1 alebo 4. Keď stanovisko Komisie nadväzuje na pripomienky od iných členských štátov, Komisia má na vydanie stanoviska ďalších 25 pracovných dní.

5.  Pripomienky podľa odseku 2 sa adresujú Komisii a členským štátom a stanoviská podľa odseku 3 sa adresujú členskému štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, a to v primeranej lehote a v žiadnom prípade nie neskôr ako 25 pracovných dní po obdržaní informácií. Keď stanovisko Komisie nadväzuje na pripomienky od iných členských štátov, má Komisia na vydanie stanoviska ďalších 25 pracovných dní.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty, v ktorých sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, náležite zohľadnia pripomienky ostatných členských štátov uvedené v odseku 2 a stanovisko Komisie uvedené v odseku 3.

6.  Členské štáty, v ktorých sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, náležite zohľadnia pripomienky ostatných členských štátov podľa odseku 2 a stanovisko Komisie podľa odseku 3, ako aj názory vyjadrené v rámci koordinačnej skupiny na preverovanie investícií zriadenej podľa článku 12a.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Ak sa aspoň tretina členských štátov domnieva, že priama zahraničná investícia pravdepodobne ovplyvní ich bezpečnosť alebo verejný poriadok, venuje členský štát, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, čo najväčšiu pozornosť ich pripomienkam a stanovisku Komisie a poskytne písomné vysvetlenie.

 

Ak sa členský štát týmito pripomienkami či stanoviskami neriadi, podporí Komisia dialóg medzi členskými štátmi, ktoré poskytli pripomienky, a členským štátom, v ktorom je plánovaná alebo sa zrealizovala priama zahraničná investícia.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Spolupráca medzi členskými štátmi podľa tohto článku sa uskutočňuje prostredníctvom kontaktných miest uvedených v článku 12.

7.  Spolupráca medzi členskými štátmi podľa tohto článku sa uskutočňuje prostredníctvom inštitucionálnych kontaktných miest na preverovanie priamych zahraničných investícií („inštitucionálne kontaktné miesto na preverovanie PZI“) a koordinačnej skupiny na preverovanie investícií zriadenej podľa článku 12a.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie, môže vydať stanovisko určené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala.

1.  Keď sa Komisia alebo jeden či viac členských štátov domnievajú, že priama zahraničná investícia pravdepodobne z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku ovplyvní projekty alebo programy v záujme Únie, vydá Komisia stanovisko určené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Stanovisko Komisie sa súčasne postúpi ostatným členským štátom. Toto stanovisko sa nezverejní.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členský štát môže požiadať Komisiu o stanovisko alebo ostatné členské štáty o pripomienky, pokiaľ ide o priame zahraničné investície na jeho území.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Keď sa členský štát domnieva, že priama zahraničná investícia plánovaná alebo zrealizovaná v inom členskom štáte pravdepodobne ovplyvní jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok v kontexte projektov alebo programov Únie, alebo v kontexte záujmov Únie, môže členskému štátu, v ktorom sa daná priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, poskytnúť pripomienky. Tieto pripomienky sa súčasne postúpia Komisii.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže požiadať členský štát, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, o všetky informácie, ktoré potrebuje na vydanie stanoviska uvedeného v odseku 1.

2.  Komisia môže požiadať členský štát, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, o všetky informácie, ktoré potrebuje na vydanie stanoviska uvedeného v odseku 1. Pri riešení takýchto informácií Komisia venuje maximálnu pozornosť ich potenciálnemu citlivému charakteru. Členský štát, zahraničný investor a podnikateľ alebo podnik, ktorý investíciu prijíma, môžu Komisii predložiť všetky relevantné informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na vydanie stanoviska. Takéto informácie musia byť presné, komplexné a spoľahlivé a musia uľahčovať porovnateľnosť údajov.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia adresuje svoje stanovisko dotknutému členskému štátu v primeranej lehote a v žiadnom prípade nie neskôr ako 25 pracovných dní po doručení informácií, o ktoré požiadala podľa odseku 2. Keď má členský štát zavedený mechanizmus preverovania podľa článku 3 ods. 1 a Komisii boli doručené informácie o preverovanej priamej zahraničnej investícii podľa článku 8 ods. 1, stanovisko sa vydá najneskôr 25 pracovných dní po doručení takýchto informácií. Keď sú na vydanie stanoviska potrebné dodatočné informácie, daná 25-dňová lehota plynie odo dňa doručenia týchto dodatočných informácií.

3.  Komisia vydá svoje stanovisko dotknutému členskému štátu v primeranej lehote, aby v dôsledku neprimeraného zdržania neohrozila priame zahraničné investície alebo preverovanie na úrovni členského štátu,v žiadnom prípade nie neskôr ako 25 pracovných dní od doručenia informácií, ktoré požaduje Komisia na vydanie stanoviska podľa odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Stanovisko Komisie sa oznámi ostatným členským štátom.

4.  Stanovisko Komisie sa oznámi ostatným členským štátom a Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty, v ktorých sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, v čo najväčšej miere zohľadnia stanovisko Komisie, a ak stanovisku nevyhovejú, vysvetlia to Komisii.

5.  Členské štáty, v ktorých sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, v čo najväčšej miere zohľadnia stanovisko Komisie uvedené v odseku 1 alebo pripomienky členských štátov uvedené v odseku 1b (nový) a v prípade, že sa stanoviskom Komisie alebo pripomienkami členských štátov neriadi, poskytnú Komisii a príslušným členským štátom písomné vysvetlenie.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Ak majú hospodárske subjekty, organizácie občianskej spoločnosti alebo sociálni partneri, ako napríklad odborové zväzy, relevantné informácie a podstatné a riadne odôvodnené pochybnosti týkajúce sa priamych zahraničných investícií, ktoré by mohli ovplyvniť projekty alebo programy v záujme Únie z dôvodu bezpečnosti alebo verejného poriadku, môžu poskytnúť tieto informácie Komisii. Komisia môže náležite zohľadniť tieto informácie pri vydávaní stanoviska.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Ak sa aspoň tretina členských štátov a Komisia domnievajú, že priama zahraničná investícia pravdepodobne ovplyvní ich bezpečnosť alebo verejný poriadok, venuje členský štát, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, čo najväčšiu pozornosť pripomienkam ostatných členských štátov a stanovisku Komisie a poskytne písomné vysvetlenie.

 

Ak sa členský štát týmito pripomienkami či stanoviskami neriadi, podporí Komisia dialóg medzi členskými štátmi, ktoré poskytli pripomienky, a členským štátom, v ktorom je plánovaná alebo sa zrealizovala priama zahraničná investícia.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5c.  S cieľom posilniť dialóg medzi inštitúciami Únie a zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť môže príslušný výbor Európskeho parlamentu vyzvať Komisiu, aby vydala stanovisko o priamej zahraničnej investícii plánovanej alebo zrealizovanej v určitom členskom štáte a aby predstúpila pred daný výbor s cieľom prediskutovať všetky otázky týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia, a najmä uplatňovania ustanovení o kontrole investícií, ktoré môžu mať vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie podľa tohto nariadenia. Komisia informuje Európsky parlament o krokoch, ktoré podniká po prijatí takýchto žiadostí.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby informácie, o ktoré Komisia a iné členské štáty požiadali podľa článku 8 ods. 4 a článku 9 ods. 2, mali Komisia a žiadajúce členské štáty bezodkladne k dispozícii.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby informácie, o ktoré Komisia a iné členské štáty požiadali podľa článku 8 ods. 4 a článku 9 ods. 2, mali Komisia a žiadajúce členské štáty k dispozícii bezodkladne a v súlade s pravidlami stanovenými v článku 346 ZFEÚ. Takéto informácie musia byť presné, komplexné a spoľahlivé a musia uľahčovať porovnateľnosť údajov.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vlastnícka štruktúra zahraničného investora a podniku, do ktorého sa priama zahraničná investícia plánuje alebo v ktorom sa zrealizovala, vrátane informácií o ich konečnom ovládajúcom akcionárovi, resp. akcionároch;

a)  vlastnícka štruktúra, účasť na kapitále, charakter priameho zahraničného investora a konečného investora a podniku, do ktorého sa priama zahraničná investícia plánuje alebo v ktorom sa zrealizovala, vrátane informácií o konečnom ovládajúcom akcionárovi, resp. akcionároch;

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  financovanie investície na základe informácií, ktoré má členský štát k dispozícii.

e)  financovanie investície a príslušný zdroj vrátane dôkazu o jeho zákonnosti na základe najlepších informácií, ktoré má členský štát k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty a Komisia zabezpečia ochranu dôverných informácií získaných pri uplatňovaní tohto nariadenia.

2.  Členské štáty a Komisia zaručia najvyššiu úroveň a najprísnejšie normy ochrany dôverných informácií získaných pri uplatňovaní tohto nariadenia, pričom náležite zohľadnia citlivé informácie a konajú v súlade s rozhodnutiami Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 a (EÚ, Euratom) 2015/444.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 12 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kontaktné miesta

Inštitucionálne kontaktné miesta na preverovanie PZI

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát vymenuje kontaktné miesto na preverovanie priamych zahraničných investícií (ďalej len „kontaktné miesto na preverovanie PZI“) na účely preverovania priamej zahraničnej investície. Komisia a iné členské štáty zapoja tieto kontaktné miesta na preverovanie PZI do všetkých záležitostí súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia.

1.  Každý členský štát určí inštitucionálne kontaktné miesto na preverovanie PZI na účely preverovania priamych zahraničných investícií. Komisia a ostatné členské štáty zainteresujú tieto inštitucionálne kontaktné miesta na preverovanie PZI, ktoré sú zodpovedné za preverovanie priamych zahraničných investícií, a zabezpečia ich úzku spoluprácu vo všetkých otázkach súvisiacich s uplatňovaním tohto nariadenia, najmä v rámci koordinačnej skupiny na preverovanie investícií.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Inštitucionálne kontaktné miesta na preverovanie PZI by mali mať možnosť udržiavať väzby s inými kontaktnými miestami, ktoré vznikli na základe vnútroštátnych predpisov alebo právnych predpisov Únie a majú tie isté ciele, aby sa podporil rozvoj sietí.

Odôvodnenie

Smernicou 2008/114 sa napríklad zriaďujú kontaktné miesta pre ochranu kritických európskych infraštruktúr. Prepojenia a vzájomné poskytovanie skúseností medzi kontaktnými miestami si nevyžadujú ďalšie prostriedky a umožňujú lepšiu výmenu informácií.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Inštitucionálne kontaktné miesta na preverovanie PZI musia spĺňať tú istú úroveň požiadaviek ako vnútroštátne mechanizmy na preverovanie investícií, napríklad pokiaľ ide o prístup k požadovaným informáciám, úlohu koordinácie a zabezpečenia najvyššej úrovne ochrany dôverných a citlivých informácií.

Odôvodnenie

Inštitucionálne kontaktné miesta musia mať tie isté povinnosti v oblasti zabezpečenia informácií.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Koordinačná skupina na preverovanie investícií

 

1.  Zriaďuje sa koordinačná skupina na preverovanie investícií, ktorej predsedá zástupca Komisie. Každý členský štát vymenuje do tejto skupiny svojho zástupcu.

 

2.  Koordinačná skupina na preverovanie investícií združuje zástupcov a odborníkov z členských štátov a Komisie okrem iného s cieľom vymieňať osvedčené postupy, riešiť obavy členských štátov týkajúce sa fungovania ich systémov preverovania a prediskutovať akékoľvek otázky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

 

3.  Je možné pravidelne vyzývať miestne orgány, hospodárske subjekty, inštitucionálne a politické zainteresované strany a orgány, organizácie občianskej spoločnosti, sociálnych partnerov, ako sú odbory, agentúry Únie a agentúry zodpovedné za podporu konkrétnych regiónov alebo odborníkov v oblasti hospodárskych informácií, ako aj zástupcov mechanizmov preverovania z tretích krajín, aby sa podelili o svoje skúsenosti.

 

4.  Komisia sa zasadzuje za účasť Európskeho parlamentu v úlohe pozorovateľa na všetkých relevantných stretnutiach.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 12 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12b

 

Medzinárodná spolupráca

 

Členské štáty a Komisia podporujú spoluprácu v obchodných a investičných dohodách s tretími krajinami a na medzinárodných fórach o uplatňovaní postupov preverovania.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia najneskôr tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti a predloží o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade. Do tohto procesu sa zapoja aj členské štáty a poskytnú Komisii informácie potrebné na prípravu uvedenej správy.

1.  Komisia predloží do ... [troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a následne každé tri roky Európskemu parlamentu a Rade správu posudzujúcu fungovanie a účinnosť tohto nariadenia. Členské štáty sa do tohto procesu úzko zapoja a poskytnú Komisii informácie potrebné na prípravu uvedenej správy.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa v správe odporúča zmeniť ustanovenia tohto nariadenia, môže sa k nej pripojiť zodpovedajúci sprievodný legislatívny návrh.

2.  Ak sa v správe odporúča zmeniť ustanovenia tohto nariadenia, môže sa k nej pripojiť príslušný legislatívny návrh. Ak sa Komisia domnieva, že takáto zmena nie je potrebná, predloží Európskemu parlamentu a Rade dôvody svojho rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3a sa Komisii udeľuje na obdobie troch rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto trojročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Príloha – zarážka 6 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

– EFSI

 

Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a nariadenia, ktorými sa menia nariadenia (EÚ) č. 1291/2013, (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj o zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Príloha – zarážka 6 b až 6 i (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

– SESAR – Jednotné európske nebo:

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec pre vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie).

 

– spoločné technologické iniciatívy Únie vrátane:

 

palivových článkov a vodíkov, aeronautiky a vodíka, iniciatívy za inovačnú medicínu, elektronických komponentov a systémov pre vedúce postavenie Európy, priemyselného odvetvia využívajúceho biologické materiály, spoločného podniku Shift2Rail,

 

– Nástroj na prepájanie Európy:

 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy, mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010.

 

– akčný plán 5G pre Európu.

 

– Európsky obranný fond:

 

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Zriadenie Európskeho obranného fondu (COM(2017)0295).

 

– Program rozvoja európskeho obranného priemyslu:

 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z dňa ..., ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ, a Európsky obranný fond – rozhodnutie Európskej komisie o financovaní prípravnej akcie pre výskum v oblasti obrany (PADR).

 

– stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO):

 

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2315 z 11. decembra 2017, ktorým sa nadväzuje stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO) a stanovuje zoznam zúčastnených členských štátov.

 

– Výskumný fond pre uhlie a oceľ:

 

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/955 z 29. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/376/ES o prijatí výskumného programu Výskumného fondu pre uhlie a oceľ a o viacročných technických pokynoch pre tento program.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všetky krajiny G7 a partnerské krajiny Únie už majú mechanizmus preverovania investícií, ktorý už niekoľkokrát posilnili. Trinásť z dvadsiatich ôsmich členských štátov tento mechanizmus už začlenilo do svojho systému. Európska komisia vo svojom texte navrhuje vyplniť túto právnu medzeru na európskej úrovni s cieľom vytvoriť rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií. Spravodajca by chcel vyjadriť Komisii uznanie za predloženie tohto legislatívneho návrhu a za jej schopnosť reakcie. Nejde o harmonizáciu ani nový mechanizmus, ale o rámec:prístup možno podporiť, v texte sú však potrebné mnohé spresnenia týkajúce sa pojmov, faktorov, ktoré odôvodňujú zásahy, a jeho konkrétneho rozsahu pôsobnosti.

I POJMY

Návrh Komisie obsahuje množstvo kľúčových pojmov v rámci mechanizmu preverovania. Bude ťažké vymedziť ich všetky a ponechať pritom priestor na výklad, aby sa mohli prispôsobiť rôznorodým situáciám. Preto by nebolo rozumné, aby sa tieto pojmy presne vymedzili, pretože mechanizmus by už nebol realizovateľný v jednotlivých prípadoch a narážal by na mnohé prekážky.

1.  Investície

Komisia uvádza vymedzenie pojmu investície a zdôrazňuje trvácne a priame väzby medzi investorom a podnikom či podnikateľom, ktorému sú tieto prostriedky určené. Pojem hospodárskych trvácnych väzieb je veľmi dôležitý najmä v strategických sektoroch.

Investori, či už fyzické, alebo právnické osoby, sa považujú za zahraničné, ak tiež podliehajú priamo alebo nepriamo konečnej kontrole mimoeurópskych subjektov alebo štátov.

2.  Prevzatie kontroly

Spravodajca súhlasí s návrhom Komisie, že limitné hodnoty tu nie sú účinné a že je ľahké ich obchádzať. V návrhu Komisie sú v podstate začlenené všetky investície. Treba brať do úvahy hlavne konečného investora.

Kontrola nad podnikom môže byť prevzatá rôznymi spôsobmi (nadobudnutie, dohoda s akcionármi, správcovské práva, výber vrcholového manažmentu, konkrétne zameranie zhromaždenia akcionárov, fondy aktívnych investorov) bez ohľadu na to, akými aktívami disponuje investor, aj keď ide o investičné portfóliá.

3.  Bezpečnosť a verejný poriadok

Pojem „bezpečnosť a verejný poriadok“ je v súlade s termínmi použitými vo Všeobecnej dohode o obchode so službami (GATS) a v rámci WTO a umožňuje zachytiť výnimky v celom ich rozsahu vo vzťahu k našim medzinárodným záväzkom. Členským štátom umožňuje obmedziť investície v prípade ohrozenia bezpečnosti a verejného poriadku. Tento výraz musí ostať pojmom a nemal by byť predmetom presného vymedzenia, aby sa zachovala jeho dynamická povaha zodpovedajúca špecifickým podmienkam v členských štátoch. Na spresnenie treba uviesť, že odvetvie obrany je naďalej vylúčené alebo že sa naň musia aspoň vzťahovať výnimky v spojení s článkom 346 ZFEÚ.

4.  Citlivý a/alebo strategický 

To isté platí, ak ide o citlivý alebo strategický aspekt určitého odvetvia, podniku alebo pobočky. Citlivosť podniku závisí od jeho majetku, služieb, technológií alebo know-how, ktoré sú spojené s hlavnými záujmami štátu v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku.

Strategický charakter môže potenciálne vyplývať z jeho úlohy v hodnotovom reťazci. Spravodajca sa domnieva, že v zozname navrhnutom Komisiou sú potrebné presnejšie informácie. Infraštruktúra si vyžaduje mimoriadny dohľad, treba doplniť citlivé technológie, ako aj špecifikácie týkajúce sa bezpečnosti dodávok a prístupu k citlivým informáciám. Zoznam musí ostať otvorený a neúplný.

5.  Prepojenie medzi zahraničnými investíciami a bezpečnosťou a verejným poriadkom

Prepojenie medzi investovaním a bezpečnosťou a verejným poriadkom sa nesmie obmedziť len na to, že sa zohľadnia len kontroly zo strany vlády tretej krajiny, ale je potrebné rozšíriť ho o prvky, ktoré tvoria kontext, a podmienky, za ktorých sa uskutočnila alebo uskutočňuje investícia, a to aj na úrovni otvorenia sektora v krajine pôvodu zahraničného investora. Tieto kritériá nemajú slúžiť na preverovanie, ale predstavovať pomoc pri rozhodovaní.

II OBSAH NÁVRHU

Navrhnutý mechanizmus nenahrádza právomoc členských štátoch prijímať rozhodnutia o investíciách na ich území. Cieľom je skôr vytvoriť mechanizmus na výmenu informácií na európskej úrovni.

Európska únia je silná v iných oblastiach práve vďaka kvalite získavaných informácií. Kontakty medzi členskými štátmi a investormi by boli pravidelnejšie a vďaka tejto transparentnosti by viedli k nadviazaniu vzťahov založených na dôvere.

Členský štát, ktorý si zachová zvrchovanosť v prípade investícií realizovanými na jeho území, môže voľne používať informácie, údaje, otázky alebo analýzy členských štátov a/alebo Európskej komisie na prijatie zvrchovaného rozhodnutia o tom, či povolí, zakáže alebo nejako upraví investície prostredníctvom prechodných alebo sprievodných opatrení.

Je jasné, že niektoré informácie, ktoré si navzájom postúpia podnik a investor alebo členský štát, môžu byť mimoriadne dôverné, a teda treba riadne uviesť, že členské štáty a Komisia musia zaručiť čo najvyššiu úroveň ochrany informácií.

Najbežnejšie platí pravidlo kontroly ex ante, tzn. že kontrola sa uskutoční skôr, ako sa uzavrie investícia. To znamená možnosť podniku predvídať v prípade, že podnik by chcel investíciu najskôr konzultovať s vnútroštátnymi orgánmi a až potom investovať. Znamená to, že aj štát by mohol predvídať jej účinky.

Na tento účel by bolo užitočné stanoviť v niektorých štátoch overovanie investícií ex post a ex officio, aby bolo preverovanie účinnejšie, ako napríklad v Nemecku. Platí to najmä v prípade snáh o obchádzanie pravidiel.

Ako vieme, v systéme výmeny informácie je prvoradá kvalita informácií a rýchlosť ich poskytovania. Existujúci mechanizmus preverovania umožňuje splniť tento cieľ v plnej miere.

Treba vziať do úvahy tiež to, že v členských štátoch tento mechanizmus neexistuje, a návrh ich nedonúti k jeho vytvoreniu. Zároveň však treba uľahčiť výmenu informácií v systéme a takýto mechanizmus by znamenal pridanú hodnotu.

Spravodajca sa domnieva, že kontaktné miesto bez vhodného inštitucionálneho základu nebude dostatočné na plnenie cieľov, ktorými sa má zabezpečiť riadne fungovanie tohto mechanizmu na výmenu informácií na európskej úrovni. Bolo by napríklad potrebné, aby bola možná jeho účinná koordinácia vo vzťahu k iným kontaktným miestam, a teda stanoviť možnosť členských štátov, ktoré nemajú mechanizmy preverovania, požiadať Komisiu alebo členské štáty o stanovisko, a to s ohľadom na zachovanie dôvernosti údajov.

Vytvorenie tohto nového mechanizmu so sebou prináša očakávania. Spravodajca sa domnieva, že bude treba vopred stanoviť následné kroky a vylepšenie mechanizmu formou revízie nariadenia tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti.

Musí byť zaručená možnosť podať proti rozhodnutiam týkajúcim sa preverovania opravný prostriedok vnútroštátnym orgánom alebo súdom a chrániť pritom právny poriadok príslušného členského štátu.

III ÚLOHA INŠTITÚCIÍ

Rada

Hlavné miesto v tomto mechanizme majú členské štáty. Skupina pre koordináciu preverovania zahraničných investícií, ktorú vytvorí Európska komisia, začne fungovať dokonca pred konečnou ratifikáciou návrhu nariadenia. Spravodajca sa domnieva, že treba lepšie spresniť fungovanie a úlohu skupiny. Prítomnosť Európskeho parlamentu ako pozorovateľa by bola veľkou výhodou.

Spravodajca by chcel podnietiť členské štáty k výmene najlepších postupov, aby bolo možné smerovať k vytvoreniu účinných mechanizmov v členských štátoch.

Európska komisia

Európska komisia by mala právomoc robiť analýzy, ale nie právomoc rozhodovať, keďže by fungovala ako hlavný sprostredkovateľ informácií. Spravodajca sa domnieva, že v návrhu nariadenia má vyváženú úlohu. Je však potrebné spresniť dve veci: obsah a hodnotu stanovísk Komisie k určitým investíciám.

Stanoviská Komisie musia presahovať rámec samotných investícií a prinášať skutočnú pridanú hodnotu, a to s ohľadom na vplyv tretieho štátu prostredníctvom štátnej pomoci, alebo tak, že sa na informačné účely spresní úroveň otvorenosti štátu pôvodu podniku, ktorý by chcel investovať.

Pokiaľ ide o význam niektorých investícií, v návrhu nariadenia Komisie chýba aj scenár. V prípade, že Európska komisia alebo aspoň jedna tretina členských štátov vyjadrí obavy v súvislosti s určitou investíciou, tieto členské štáty a členský štát, v ktorom sa realizuje investícia, musia navzájom spolupracovať pri hľadaní alternatívneho riešenia.

Je úplne legitímne, aby európske projekty, ktorých neúplný zoznam je uvedený v prílohe, sprevádzala Európska komisia, ktorá má už teraz kľúčovú úlohu pri ich organizácii, financovaní a monitorovaní. Treba teda stanoviť vykonávanie delegovania právomocí na Komisiu, aby sa aktualizoval neúplný zoznam projektov alebo programov.

Európsky parlament

Výročné správy, ktoré vypracúvajú členské štáty o používaní svojich vnútroštátnych mechanizmov alebo o stave zahraničných investícií, ak takýto mechanizmus nemajú, musia byť predložené Európskemu parlamentu na pripomienkovanie, pre ktorého to znamená aktívnu úlohu predkladateľa návrhov, jednak aby mohol pomáhať členským štátom, ktoré chcú zaviesť mechanizmus, ale aj v rámci revízie uvedeného európskeho mechanizmu.

Európski poslanci musia prispievať k ochrane záujmov Únie. Musí sa stanoviť pravidlo, aby Európsky parlament mohol vyžadovať stanovisko Európskej komisie k zahraničnej investícii. S ohľadom na nutnosť zachovať dôverný charakter takéhoto stanoviska by Parlament získal od Komisie len potvrdenie, že stanovisko bolo vypracované.


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (25.4.2018)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

(COM(2017)0487 – C8‑0309/2017 – 2017/0224(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Reinhard Bütikofer

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca podporuje celkové ciele a hlavné prvky návrhu nariadenia na vytvorenie rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií (PZI) do EÚ pochádzajúcich z tretích krajín zo strany členských štátov a Komisie. Hoci priame zahraničné investície často predstavujú príležitosť pre hospodárstvo EÚ, môžu sa vyskytnúť aj prípady, keď pripustenie určitých investícií môže predstavovať riziko pre bezpečnosť a verejný poriadok Únie a členských štátov.

Európska únia nemá ani trochu jednotný názor na zahraničné investície v Európe, a tak bude zjednodušenie konvergencií, keď to je možné, kľúčovým prvým krokom k vytvoreniu spoľahlivých a doplňujúcich sa politických pozícií na úrovni EÚ. Európska únia tak bude mať spoločnú odpoveď na rýchlo sa meniace a čoraz zložitejšie investičné prostredie a zároveň sa EÚ dostane na rovnakú úroveň s ďalšími svetovými obchodnými a investičnými partnermi, ktorí už používajú mechanizmy preverovania priamych zahraničných investícií.

Vytvorenie plne funkčného koordinačného rámca v celej EÚ si však vyžiada dlhodobé úsilie, keďže v súčasnosti majú členské štáty rôzne prístupy a niektoré nemajú zavedený vôbec nijaký mechanizmus preverovania. Spravodajca preto podporuje to, že vytvorenie takéhoto mechanizmu preverovania v členských štátoch by malo byť naďalej dobrovoľné, ako sa uvádza v návrhu Komisie, a zároveň by sa štátom, ktoré toto preverovanie vykonávajú, malo umožniť užšie spolupracovať. Spravodajca je navyše presvedčený, že treba zefektívniť informačné procesy a zároveň znížiť administratívne zaťaženie všetkých členských štátov.

Medzi pozmeňujúce a objasňujúce návrhy patrí:

•  objasniť vymedzenia pojmu zahraničný investor, pokiaľ ide o to, kto je jeho vlastníkom a kto ho v skutočnosti ovláda, keďže z polohy sídla podniku nevyhnutne nevyplýva, odkiaľ v skutočnosti daná investícia pochádza;

•  v súlade s rámcami preverovania vytvorenými v krajinách OECD rozšíriť neúplný zoznam oblastí kritických technológií, infraštruktúry a sektorov, ktoré sa môžu zohľadniť a na ktoré môže mať potenciálna zahraničná investícia vplyv z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku;

•  umožniť odborovým organizáciám aktivovať mechanizmy preverovania členských štátov a Komisie, podľa príkladu zo systému v súčasnosti používaného v Spojených štátoch;

•  umožniť Európskemu parlamentu požadovať aktiváciu mechanizmu spolupráce pri projektoch a programoch, ktoré sú v záujme Únie;

•  zabezpečiť, aby Komisia vykonávala preverovanie príslušných projektov a programov v záujme Únie financovaných v súčasnom, ale aj v budúcich viacročných finančných rámcoch;

•  obmedziť možné nesprávne používanie alebo zneužívanie takéhoto rámca tým, že sa zabezpečí, aby členské štáty poskytli odôvodnené vysvetlenie, ako by priama zahraničná investícia plánovaná v inom členskom štáte mohla ovplyvniť ich bezpečnosť alebo verejný poriadok, ako aj tým, že sa posilní koordinačná funkcia Komisie;

•  vytvoriť koordinačnú skupinu na preverovanie investícií, v rámci ktorej by si členské štáty, ktoré zaviedli mechanizmus preverovania, vymieňali informácie a stanoviská o prebiehajúcom preverovaní vykonávanom členskými štátmi a Komisiou,

•  znížiť zaťaženie členských štátov v podobe požiadaviek v oblasti poskytovania informácií a určenie požiadaviek týkajúcich sa podávania správ v intervale každé tri roky po uplynutí dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Únia a jej členské štáty majú otvorené investičné prostredie, ktoré je zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a je pevnou súčasťou medzinárodných záväzkov, ktoré Únia a jej členské štáty prijali so zreteľom na priame zahraničné investície.

(2)  Únia a jej členské štáty majú otvorené investičné prostredie, ktoré je zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a je pevnou súčasťou medzinárodných záväzkov, ktoré Únia a jej členské štáty prijali so zreteľom na priame zahraničné investície. Vzhľadom na túto otvorenosť by mala Únia vo vzťahoch s tretími krajinami podporovať rovnaké podmienky.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a)  keďže mechanizmy preverovania, ktoré existujú vo viacerých členských štátoch alebo v tretích krajinách, nikdy nepredstavujú prekážku priamych zahraničných investícií za predpokladu, že sú známe, očakávané a príliš nespomaľujú realizáciu investícií.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Je dôležité poskytnúť právnu istotu a zabezpečiť celoúnijnú širokú koordináciu a spoluprácu tak, že sa zriadi rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku. Nie je tým dotknutá výlučná právomoc členských štátov v oblasti ochrany národnej bezpečnosti.

(7)  Je dôležité poskytnúť právnu istotu a zabezpečiť širokú koordináciu a spoluprácu v celej EÚ tak, že sa zriadi rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku, ak sú dotknuté strategické záujmy vrátane dôležitých podporných technológií, strategických aktív, strategických a citlivých údajov atď. Nie je tým dotknutá výlučná právomoc členských štátov v oblasti ochrany národnej bezpečnosti a verejného poriadku.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a)  Pri posudzovaní mechanizmu preverovania priamych zahraničných investícií by sa malo dbať na zabezpečenie správneho fungovania vnútorného trhu prostredníctvom opatrení na predchádzanie tzv. pretekov ku dnu medzi spoločnosťami a medzi členskými štátmi v oblasti daní a odmeňovania a na odmeňovanie sociálne zodpovedných politík nadobúdania spoločností, ktoré zabezpečujú trvalé zamestnanie a slušné mzdy.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií by mal členským štátom a Komisii poskytovať prostriedky na odstránenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť alebo verejný poriadok komplexným spôsobom a na prispôsobenie sa meniacim okolnostiam, pričom sa zachová potrebná pružnosť, aby mohli členské štáty pri preverovaní priamych zahraničných investícií z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku zohľadniť svoju osobitnú situáciu a vnútroštátne okolnosti.

(8)  Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií by mal členským štátom a Komisii poskytovať prostriedky na odstránenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť alebo verejný poriadok komplexným spôsobom a na prispôsobenie sa meniacim okolnostiam v globálnom obchode, pričom sa v plnej miere zachová právo členských štátov preverovať priame zahraničné investície z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku, a to vrátane strategických záujmov, dôležitých podporných technológií, strategických aktív, strategických a citlivých údajov atď., a zohľadniť svoju osobitnú situáciu a vnútroštátne okolnosti. Rámec by tiež mal členským štátom umožniť mechanizmus preverovania bez toho, aby nejaký prijali.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Mal by sa vzťahovať na široké spektrum investícií, ktorými vznikajú alebo sa udržiavajú trvácne a priame väzby medzi investormi z tretích krajín a podnikmi vykonávajúcimi hospodársku činnosť v niektorom členskom štáte.

(9)  Mal by sa vzťahovať na investície, ktorými vznikajú alebo sa udržiavajú trvácne a priame väzby medzi investormi z tretích krajín a podnikmi vykonávajúcimi hospodársku činnosť v niektorom členskom štáte, a to v miere, v akej súvisia s bezpečnosťou a verejným poriadkom.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by mali byť členské štáty a Komisia schopné zvážiť všetky príslušné faktory vrátane jej účinkov na kritickú infraštruktúru, technológie (aj dôležité podporné technológie) a vstupy, ktoré sú zásadné z hľadiska bezpečnosti alebo zachovania verejného poriadku, ktorých znefunkčnenie, strata alebo zničenie by mali v danom členskom štáte alebo v Únii značný vplyv. Členské štáty a Komisia by mali byť v tomto ohľade zároveň schopné zohľadniť, či je zahraničný investor priamo alebo nepriamo (napríklad formou poskytovania značných finančných prostriedkov aj za pomoci subvencií) pod kontrolou vlády tretej krajiny.

(12)  Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by mali byť členské štáty a Komisia schopné zvážiť všetky príslušné faktory vrátane jej účinkov na kritickú infraštruktúru, kritické technológie (aj dôležité podporné technológie) a vstupy alebo citlivé informácie, ktoré sú zásadné z hľadiska bezpečnosti alebo zachovania verejného poriadku, ktorých znefunkčnenie, strata alebo zničenie by mali v danom členskom štáte alebo v Únii značný vplyv. V tejto súvislosti by mali členské štáty a Komisia zohľadniť, či zahraničného investora vlastní, prevádzkuje, alebo inak priamo alebo nepriamo kontroluje vláda alebo štátne orgány tretej krajiny a/alebo či vykonáva štátom vedené vonkajšie politiky priamych zahraničných investícií so strategickými cieľmi v priemyselnej oblasti, s podporou značných finančných prostriedkov a dotácií, rozšíreného poskytovania úverov vládou tretej krajiny alebo finančnou inštitúciou vo vlastníctve štátu. Pri preverovaní priamych zahraničných investícií môže Komisia tiež posúdiť vplyv na špecifické kľúčové know-how a technológie, ktoré by mohli byť dôležité z hľadiska strednodobej a dlhodobej hospodárskej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Mal by sa zriadiť mechanizmus, ktorý členským štátom umožní spolupracovať a navzájom si pomáhať, keď priama zahraničná investícia v jednom členskom štáte môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok iných členských štátov. Členské štáty by mali mať možnosť predložiť pripomienky členskému štátu, v ktorom sa investícia plánuje alebo sa zrealizovala, bez ohľadu na to, či členské štáty predkladajúce pripomienky alebo členské štáty, v ktorých sa investícia plánuje alebo sa zrealizovala, majú alebo nemajú zavedený mechanizmus preverovania alebo či investíciu preverujú alebo nepreverujú. Pripomienky členských štátov by sa mali postúpiť aj Komisii. Komisia by takisto mala mať možnosť vydať v prípade potreby stanovisko pre členský štát, v ktorom sa investícia plánuje alebo sa zrealizovala, a to bez ohľadu na to, či tento členský štát má zavedený mechanizmus preverovania alebo preveruje investíciu, a bez ohľadu na to, či iné členské štáty predložili pripomienky.

(14)  Mal by sa zriadiť mechanizmus, ktorý členským štátom a Komisii umožní transparentne spolupracovať a navzájom si pomáhať, keď môže mať priama zahraničná investícia v jednom členskom štáte vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok iných členských štátov. Členské štáty, ktorých bezpečnosť alebo verejný poriadok môžu byť ovplyvnené priamymi zahraničnými investíciami v inom členskom štáte, by mali mať možnosť predložiť pripomienky Komisii. Komisia by potom mala všetky tieto pripomienky postúpiť členskému štátu, v ktorom sa investícia plánuje, ako aj dotknutému členskému štátu. Komisia by takisto mala mať možnosť vydať v prípade potreby stanovisko pre členský štát, v ktorom sa investícia plánuje. Na základe doručených pripomienok môže Komisia požadovať, aby sa záležitosť prerokovala v rámci koordinačnej skupiny na preverovanie investícií.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Komisia by navyše mala mať možnosť preverovať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty a programy v záujme Únie. Komisia by tak získala nástroj na ochranu projektov a programov, ktoré slúžia Únii ako celku, a sú významným prínosom k jej hospodárskemu rastu, tvorbe pracovných miest a konkurencieschopnosti. Týka sa to predovšetkým projektov a programov, ktoré sú do veľkej miery financované z EÚ alebo sú zavedené právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa kritickej infraštruktúry, kritických technológií či kritických vstupov. V záujme väčšej jasnosti by sa mal v prílohe uvádzať orientačný zoznam projektov alebo programov v záujme Únie, v súvislosti s ktorými môže Komisia podrobiť priamu zahraničnú investíciu preverovaniu.

(15)  Komisia by navyše mala preverovať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty a programy v záujme Únie. Komisia a členské štáty by tak získali nástroj na ochranu projektov a programov, ktoré slúžia Únii ako celku, a sú významným prínosom k jej hospodárskemu rastu, tvorbe pracovných miest a konkurencieschopnosti. Týka sa to predovšetkým projektov a programov, ktoré sú do veľkej miery financované z EÚ alebo sú zavedené právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa kritickej infraštruktúry, kritických technológií či kritických vstupov. V záujme väčšej zrozumiteľnosti by sa mal v prílohe uvádzať zoznam projektov alebo programov v záujme Únie, v súvislosti s ktorými môže Komisia podrobiť priamu zahraničnú investíciu preverovaniu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie, mala by mať možnosť v primeranej lehote adresovať stanovisko tým členským štátom, v ktorých sa takáto investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Členské štáty by mali stanovisko v čo najväčšej miere zohľadniť, a ak mu nevyhovejú, mali by to Komisii vysvetliť v súlade s povinnosťou lojálnej spolupráce podľa článku 4 ods. 3 ZEÚ. Komisia by zároveň mala mať možnosť požiadať dané členské štáty o informácie, ktoré potrebuje na účely preverenia takejto investície.

(16)  Keď sa Komisia alebo viac ako jeden členský štát domnievajú, že priama zahraničná investícia by mohla mať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie, Komisia by v primeranej lehote mala adresovať stanovisko tým členským štátom, v ktorých sa takáto investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Členské štáty by mali stanovisko zohľadniť, a ak s ním nesúhlasia, mali by to Komisii vysvetliť v súlade s povinnosťou lojálnej spolupráce podľa článku 4 ods. 3 ZEÚ. Komisia by zároveň mala mať možnosť požiadať dané členské štáty o informácie, ktoré potrebuje na účely preverenia takejto investície.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  S cieľom uľahčiť spoluprácu s inými členskými štátmi a Komisii preverovanie priamej zahraničnej investície by členské štáty mali Komisii oznamovať svoje mechanizmy preverovania a všetky ich zmeny a mali by pravidelne podávať správy o uplatňovaní svojich mechanizmov preverovania. Z rovnakého dôvodu by členské štáty, ktoré nemajú mechanizmus preverovania, mali takisto podávať správu o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa vykonali na ich území, a to na základe informácií, ktoré majú k dispozícii.

(17)  S cieľom uľahčiť spoluprácu s inými členskými štátmi a Komisii preverovanie priamej zahraničnej investície by členské štáty mali Komisii oznamovať svoje mechanizmy preverovania a všetky ich zmeny a mali by pravidelne podávať správy o uplatňovaní svojich mechanizmov preverovania. Členské štáty, ktoré nemajú mechanizmus preverovania, by však mali raz ročne podávať správu o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa vykonali na ich území, ak sa týkajú projektov programov v záujme Únie. Všetky povinnosti podávania správ by sa mali uplatňovať po ... [uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Na tieto účely je taktiež dôležité zabezpečiť vo všetkých členských štátoch určitú minimálnu úroveň informácií a spolupráce, pokiaľ ide o priame zahraničné investície patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Členské štáty, v ktorých sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, by mali na žiadosť členských štátov alebo Komisie sprístupniť tieto informácie. Súčasťou príslušných informácií sú aspekty ako vlastnícka štruktúra zahraničného investora a financovanie plánovanej alebo zrealizovanej investície vrátane informácií o subvenciách poskytnutých tretími krajinami, ak sú k dispozícii.

(18)  Na tieto účely je taktiež dôležité zabezpečiť určitú minimálnu úroveň výmeny informácií a koordinácie medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o priame zahraničné investície patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vo všetkých členských štátoch. Členské štáty, v ktorých sa priama zahraničná investícia plánuje alebo bola zrealizovaná, by mali sprístupniť tieto informácie na žiadosť Komisie alebo koordinačnej skupiny na preverovanie investícií. Súčasťou príslušných informácií sú aspekty ako vlastnícka štruktúra zahraničného investora a financovanie plánovanej alebo zrealizovanej investície vrátane informácií o subvenciách poskytnutých tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Komunikáciu a spoluprácu na úrovni členských štátov a Únie by malo posilniť zriadenie kontaktných miest na účely preverovania priamych zahraničných investícií v každom členskom štáte.

(19)  Komunikáciu a spoluprácu na úrovni členských štátov a Únie by malo posilniť zriadenie kontaktných miest na účely preverovania priamych zahraničných investícií v každom členskom štáte, ako aj zriadenie koordinačnej skupiny na preverovanie investícií. Skupinu by mali tvoriť zástupcovia členských štátov a predsedať by jej mal zástupca Komisie a môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a informácií, zlepšenie spolupráce a koordinácie a na vzájomnú pomoc v oblasti priamych zahraničných investícií.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia by Komisia mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o jeho uplatňovaní. Ak sa v správe navrhne zmena ustanovení tohto nariadenia, môže sa k nej v prípade potreby pripojiť sprievodný legislatívny návrh.

(21)  Najneskôr [štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a potom každých päť rokov by Komisia mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o jeho uplatňovaní. Ak sa v správe navrhne zmena ustanovení tohto nariadenia, môže sa k nej v prípade potreby pripojiť sprievodný legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21a)  S cieľom aktualizovať projekty alebo programy v záujme Únie spojené s priamymi zahraničnými investíciami, ktoré môžu podliehať prevereniu Komisie, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o zmenu zoznamu projektov a programov v záujme Únie podľa článku 3 ods. 3 a uvedeného v prílohe 1. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie vykonali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

 

_______________________

 

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku, ktoré vykonávajú členské štáty a Komisia.

V tomto nariadení sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií v Únii z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku, ktoré vykonávajú členské štáty, a stanovuje sa úloha Komisie v ňom.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  „zahraničný investor“ je fyzická osoba z tretej krajiny alebo podniktretej krajiny, ktorí plánujú zrealizovať alebo zrealizovali priamu zahraničnú investíciu;

2.  „zahraničný investor“ je fyzická osoba z tretej krajiny alebo podnik, ktorý prakticky ovládajú alebo vlastnia štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí plánujú zrealizovať alebo zrealizovali priamu zahraničnú investíciu;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  „podnik z tretej krajiny“ je podnik založený alebo inak zriadený podľa právnych predpisov tretej krajiny.

6.  „podnik z tretej krajiny“ je podnik založený alebo inak zriadený podľa právnych predpisov tretej krajiny alebo podnik, ktorý prakticky ovládajú alebo vlastnia štátni príslušníci tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty si môžu zachovať zavedené mechanizmy na preverovanie priamych zahraničných investícií z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku, zmeniť ich alebo prijať za podmienok stanovených v tomto nariadení a v súlade s ním.

1.  Členské štáty si môžu zachovať zavedené mechanizmy na preverovanie priamych zahraničných investícií z hľadiska verejného poriadku alebo bezpečnosti, zmeniť ich alebo prijať za podmienok stanovených v tomto nariadení a v súlade s ním.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku preverovať priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie.

2. Komisia preveruje priame zahraničné investície považované za investície, ktoré majú vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie z dôvodu bezpečnosti alebo verejného poriadku.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  K projektom alebo programom v záujme Únie patria najmä projekty alebo programy, na financovaní ktorých sa veľkou sumou alebo významnou časťou podieľa EÚ alebo na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie týkajúce sa kritickej infraštruktúry, kritických technológií či kritických vstupov. Orientačný zoznam projektov alebo programov v záujme Únie sa uvádza v prílohe 1.

3.  K projektom alebo programom v záujme Únie patria najmä projekty alebo programy, na financovaní ktorých sa v rámci súčasného a budúcich viacročných finančných rámcov veľkou sumou alebo významnou časťou podieľa EÚ alebo na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie týkajúce sa kritickej infraštruktúry, kritických technológií či kritických vstupov. Zoznam týchto projektov alebo programov v záujme Únie sa uvádza v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom meniť zoznam projektov a programov v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Mechanizmy spolupráce uvedené v článkoch 8. a 9. sa môžu aktivovať len po tom, ako členské štáty oznámia aktiváciu svojich mechanizmov preverovania. Mechanizmy spolupráce sa v žiadnom prípade nemôžu aktivovať v prípade zrealizovaných investícií, kde členské štáty preverujú len plánované investície. Mechanizmus spolupráce sa môže aktivovať v prípade dokončených investícií len vo výnimočných prípadoch a ak majú členské štáty a Komisia opodstatnený dôvod domnievať sa, že akékoľvek informácie uvedené v odseku 2 článku 10 sa zmenili a iba v prípade investícií zrealizovaných po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Ak sa mechanizmus spolupráce podľa článku 9 aktivuje v prípade investícií realizovaných v členských štátoch, ktoré nemajú mechanizmus preverovania, zrealizované investície sa môžu riešiť v rámci koordinačnej skupiny na preverovanie investícií, ako sa uvádza v článku 12a.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty a Komisia môžu pri preverovaní priamej zahraničnej investície z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku zvážiť jej prípadné účinky napríklad na:

Členské štáty a Komisia môžu pri preverovaní priamej zahraničnej investície z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku jedného alebo viacerých členských štátov alebo bezpečnosti a verejného poriadku projektov alebo programov v záujme Únie zvážiť jej prípadné účinky napríklad na:

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  kritickú infraštruktúru vrátane energetiky, dopravy, komunikácií, uchovávanie údajov, vesmírnu alebo finančnú infraštruktúru, ako aj citlivé zariadenia,

-  kritickú a strategickú infraštruktúru vrátane energetiky, vodohospodárstva, dopravy, komunikácií a médií, uchovávania údajov, vesmírnej infraštruktúry, infraštruktúry v oblasti zdravotných služieb, výskumnej alebo finančnej infraštruktúry, ako aj citlivých zariadení a akejkoľvek bezpečnostnej a obrannej infraštruktúry,

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  kritické technológie vrátane umelej inteligencie, robotiky, polovodičov, technológií s aplikáciami možného dvojakého použitia, kybernetickej bezpečnosti, vesmírnej alebo jadrovej technológie,

-  kritické a strategické technológie vrátane umelej inteligencie, robotiky, polovodičov, progresívnych materiálov, nanotechnológií, biotechnológií, zdravotníckych technológií, technológií s potenciálom dvojakého použitia, kybernetickej bezpečnosti, leteckej, obrannej, vesmírnej alebo jadrovej technológie;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  bezpečnosť dodávok kritických vstupov alebo

-  bezpečnosť dodávok kritických vstupov, vzácnych a strategických materiálov; alebo

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  prístup k citlivým informáciám alebo schopnosť kontrolovať citlivé informácie.

-  prístup k citlivým údajom a informáciám alebo schopnosť kontrolovať ich.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, môžu členské štáty a Komisia zohľadniť, či je zahraničný investor pod kontrolou vlády tretej krajiny, a to aj formou poskytovania značných finančných prostriedkov.

Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, členské štáty a Komisia zohľadnia, či je zahraničný investor pod priamou alebo nepriamou kontrolou vlády alebo štátnych orgánov tretej krajiny, a/alebo vedie štátom riadené vonkajšie politiky priamych zahraničných investícií so strategickými priemyselnými cieľmi s podporou značných finančných prostriedkov alebo dotácií, rozšírených úverov a pôžičiek zo strany vlády tretej krajiny alebo štátnej finančnej inštitúcie. Pri preverovaní priamych zahraničných investícií môže Komisia tiež posúdiť vplyv na špecifické kľúčové know-how a technológie, ktoré by mohli byť dôležité z hľadiska strednodobej a dlhodobej hospodárskej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Mechanizmy preverovania členských štátov musia byť transparentné a nesmú diskriminovať jednotlivé tretie krajiny. Členské štáty stanovia predovšetkým okolnosti vedúce k preverovaniu, dôvody na preverovanie a uplatniteľné podrobné procesné pravidlá.

1.  Mechanizmy preverovania členských štátov musia byť transparentné a nesmú diskriminovať jednotlivé tretie krajiny. Členské štáty stanovia predovšetkým okolnosti vedúce k preverovaniu, dôvody na preverovanie a uplatniteľné podrobné procesné pravidlá týkajúce sa preverovania a rozhodnutí o preverení.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty stanovia lehoty na vydávanie rozhodnutí o preverení. Takéto lehoty im umožnia zohľadniť pripomienky členských štátov uvedené v článku 8 a stanovisko Komisie uvedené v článkoch 8 a 9.

2.  Členské štáty stanovia lehoty na vydávanie rozhodnutí o preverení a sprístupnia ich verejnosti. Takéto lehoty im umožnia zohľadniť pripomienky členských štátov uvedené v článku 8 a stanovisko Komisie uvedené v článkoch 8 a 9.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Dôverné informácie vrátane citlivých obchodných informácií, ktoré sprístupnili zahraniční investori a dotknutý podnik, sú chránené.

3.  Dôverné informácie vrátane citlivých obchodných informácií, ktoré sprístupnili zahraniční investori a dotknutý podnik, sú riadne chránené.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Oznamovanie mechanizmov preverovania členskými štátmi a každoročné podávanie správ

Oznamovanie mechanizmov preverovania členskými štátmi a podávanie správ

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty oznámia Komisii svoje existujúce mechanizmy preverovania najneskôr do […] (30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia). Členské štáty oznámia Komisii každú zmenu existujúceho mechanizmu preverovania alebo každý novoprijatý mechanizmus preverovania najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti daného mechanizmu preverovania.

1.  Členské štáty oznámia Komisii svoje existujúce mechanizmy preverovania najneskôr do […30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]. Členské štáty oznámia Komisii každú zmenu existujúceho mechanizmu preverovania alebo každý novoprijatý mechanizmus preverovania najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti daného mechanizmu preverovania alebo zmien existujúceho mechanizmu.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty, ktoré majú zavedené mechanizmy preverovania, podávajú Komisii o uplatňovaní svojich mechanizmov preverovania výročnú správu. Správa obsahuje za každé vykazované obdobie predovšetkým údaje o:

2.  Do ... [2 roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a následne každé dva roky členské štáty, ktoré majú zavedené mechanizmy preverovania, podávajú správu Komisii o uplatňovaní svojich mechanizmov preverovania. Správa obsahuje za každé vykazované obdobie predovšetkým údaje o:

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  rozhodnutiach o preverení týkajúcich sa projektov a programov v záujme Únie;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  odvetviach, pôvode a hodnote priamej zahraničnej investície, ktorá bola preverená a ktorá sa preveruje.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Cieľom je znížiť administratívne zaťaženie členských štátov. Tieto informácie už Komisia bude mať k dispozícii (ustanovenia v článku 8 odseku 1) a bude schopná údaje zhrnúť.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty, ktoré nemajú zavedené mechanizmy preverovania, podávajú Komisii výročnú správu o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa vykonali na ich území, na základe informácií, ktoré majú k dispozícii.

3.  Do ... [dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a následne každý rok podávajú členské štáty, ktoré nemajú zavedené mechanizmy preverovania, Komisii správu o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa vykonali na ich území, ak sa týkajú projektov a programov v záujme Únie.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých priamych zahraničných investíciách, ktoré sa preverujú v rámci ich mechanizmov preverovania, a to do piatich pracovných dní od začiatku preverovania. Preverujúce členské štáty sa v rámci týchto informácií, ak je to vhodné, snažia uviesť, či sa domnievajú, že preverovaná priama zahraničná investícia pravdepodobne patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

1.  Členský štát informuje Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých priamych zahraničných investíciách, ktoré podliehajú prevereniu v rámci jeho mechanizmu preverovania, a to do piatich pracovných dní od jeho začiatku. Preverujúci členský štát v rámci týchto informácií podľa potreby uvedie, či je podľa jeho názoru pravdepodobné, že priama zahraničná investícia, ktorá podlieha preverovaniu, patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Keď sa členský štát domnieva, že priama zahraničná investícia plánovaná alebo zrealizovaná v inom členskom štáte by mohla mať vplyv na jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok, môže predložiť pripomienky členskému štátu, v ktorom sa daná priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Tieto pripomienky sa súčasne postúpia Komisii.

2.  Keď sa členský štát domnieva, že priama zahraničná investícia plánovaná alebo zrealizovaná v inom členskom štáte by mohla mať vplyv na jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok, môže predložiť pripomienky Komisii. Komisia zozbiera všetky prijaté pripomienky a predloží ich členskému štátu, v ktorom je priama zahraničná investícia plánovaná alebo zrealizovaná, ako aj všetkým ostatným členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, môže vydať stanovisko učené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Komisia môže vydať stanovisko bez ohľadu na to, či iné členské štáty predložili pripomienky.

3.  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, môže vydať stanovisko učené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Takéto stanovisko zašle aj všetkým ostatným členským štátom. Komisia môže vydať stanovisko bez ohľadu na to, či iné členské štáty predložili pripomienky.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Keď sa Komisia alebo členský štát náležite domnievajú, že priama zahraničná investícia by mohla mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, môžu požiadať členský štát, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, o akékoľvek informácie potrebné na pripomienkovanie uvedené v odseku 2 alebo na vydanie stanoviska uvedeného v odseku 3.

4.  Keď sa členský štát odôvodnene domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, môže sa obrátiť na Komisiu so žiadosťou o všetky informácie, ktoré získala od členského štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo bola zrealizovaná, potrebné na pripomienkovanie podľa odseku 2 a odseku 2. Členské štáty poskytnú odpoveď na žiadosť Komisie o informácie do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia aktivácie mechanizmu preverovania podľa odseku 1. Komisia zozbiera všetky žiadosti o informácie a bezodkladne ich predloží členskému štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo bola zrealizovaná, ako aj všetkým ostatným členským štátom. Komisia môže aj z vlastnej iniciatívy požiadať členský štát, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, o všetky informácie, ktoré potrebuje na vydanie stanoviska uvedeného v odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Pripomienky podľa odseku 2 alebo stanoviská podľa odseku 3 sa adresujú členskému štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, a to v primeranej lehote a v žiadnom prípade nie neskôr ako 25 pracovných dní po doručení informácií uvedených v odsekoch 1 alebo 4. Keď stanovisko Komisie nadväzuje na pripomienky od iných členských štátov, Komisia má na vydanie stanoviska ďalších 25 pracovných dní.

5.  Pripomienky podľa odseku 2 sa adresujú Komisii v primeranej lehote, a žiadnom prípade nie neskôr ako 20 pracovných dní od doručenia informácií uvedených v odsekoch 1 alebo 4. Komisia do piatich pracovných dní postúpi prijaté pripomienky členskému štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Komisia vydá stanovisko podľa odseku 3 do 25 pracovných dní a v prípadoch, v ktorých jej stanovisko nadväzuje na pripomienky od iných členských štátov, má na vydanie stanoviska ďalších 25 pracovných dní.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty, v ktorých sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, náležite zohľadnia pripomienky ostatných členských štátov uvedené v odseku 2 a stanovisko Komisie uvedené v odseku 3.

6.  Členské štáty, v ktorých sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, vo svojom konečnom rozhodnutí náležite zohľadnia pripomienky iných členských štátov podľa odseku 2 a stanovisko Komisie podľa odseku 3, ako aj pripomienky vyjadrené v rámci koordinačnej skupiny na preverovanie investícií podľa článku 12a.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Spolupráca medzi členskými štátmi podľa tohto článku sa uskutočňuje prostredníctvom kontaktných miest uvedených v článku 12.

7.  Spolupráca medzi členskými štátmi podľa tohto článku sa uskutočňuje prostredníctvom konzultácií v rámci koordinačnej skupiny na preverovanie investícií podľa článku 12a, ak o to požiada Komisia.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rámec na preverovanie Komisiou

Mechanizmus spolupráce na preverovanie projektov alebo programov v záujme Únie

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie, môže vydať stanovisko určené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala.

1.  Keď sa Komisia alebo viac ako jeden štát odôvodnene domnievajú, že priama zahraničná investícia by mohla mať vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku v jednom alebo viacerých členských štátoch, vydá stanovisko určené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Európsky parlament môže z dôvodu bezpečnosti alebo verejného poriadku požiadať o aktiváciu mechanizmu spolupráce pri projektoch a programoch v záujme Únie. Komisia v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko Európskeho parlamentu a v prípade, že tak neurobí, uvedie vysvetlenie.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Ak sa členský štát domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie, môže požiadať Komisiu o vydanie stanoviska členskému štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže požiadať členský štát, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, o všetky informácie, ktoré potrebuje na vydanie stanoviska uvedeného v odseku 1.

2.  Komisia môže požiadať členský štát, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, o doplňujúce informácie podľa článku 10. V žiadosti o tieto informácie Komisia vysvetlí, ako môže plánovaná, zvažovaná alebo zrealizovaná priama zahraničná investícia ovplyvniť bezpečnosť a verejný poriadok.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia adresuje svoje stanovisko dotknutému členskému štátu v primeranej lehote a v žiadnom prípade nie neskôr ako 25 pracovných dní po doručení informácií, o ktoré požiadala podľa odseku 2. Keď má členský štát zavedený mechanizmus preverovania podľa článku 3 ods. 1 a Komisii boli doručené informácie o preverovanej priamej zahraničnej investícii podľa článku 8 ods. 1, stanovisko sa vydá najneskôr 25 pracovných dní po doručení takýchto informácií. Keď sú na vydanie stanoviska potrebné dodatočné informácie, daná 25-dňová lehota plynie odo dňa doručenia týchto dodatočných informácií.

3.  Komisia vydá svoje stanovisko dotknutému členskému štátu v primeranej lehote, aby sa predišlo neprimeraným zdržaniam v realizácii priamej zahraničnej investície alebo vo vnútroštátnom preverovaní,v žiadnom prípade nie neskôr ako 25 pracovných dní od doručenia informácií potrebných na vydanie stanoviska podľa odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Stanovisko Komisie sa oznámi ostatným členským štátom.

4.  Stanovisko Komisie sa oznámi ostatným členským štátom. Ak Komisia poskytla stanovisko podľa tohto článku, informuje Európsky parlament v rámci štruktúrovaného dialógu o priamej zahraničnej investícii, ktorá má vplyv na bezpečnosť a verejný poriadok. V plnej miere sa musí zohľadniť článok 11, odsek 2.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty, v ktorých sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, v čo najväčšej miere zohľadnia stanovisko Komisie, a ak stanovisku nevyhovejú, vysvetlia to Komisii.

5.  Členské štáty, v ktorých sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, zohľadnia stanovisko Komisie, a ak stanovisku nevyhovejú, písomne to Komisii vysvetlia. Komisia postúpi toto vysvetlenie ostatným členským štátom, pričom sa v plnej miere zohľadní článok 11 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Požiadavky v oblasti poskytovania informácií

Výmena informácií

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby informácie, o ktoré Komisia a iné členské štáty požiadali podľa článku 8 ods. 4 a článku 9 ods. 2, mali Komisia a žiadajúce členské štáty bezodkladne k dispozícii.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetky informácie požadované Komisiou na základe článkov 8(4) a 9(2) alebo koordinačnou skupinou na preverovanie investícií boli sprístupnené bez zbytočného odkladu, pričom sa zohľadní citlivosť informácií a zaručí sa dôvernosť.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  K informáciám uvedeným v odseku 1 tohto článku patria najmä:

2.  K informáciám uvedeným v odseku 1 tohto článku môžu patriť okrem iného:

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vlastnícka štruktúra zahraničného investora a podniku, do ktorého sa priama zahraničná investícia plánuje alebo v ktorom sa zrealizovala, vrátane informácií o ich konečnom ovládajúcom akcionárovi, resp. akcionároch;

a)  vlastnícka štruktúra zahraničného investora a podniku, do ktorého sa priama zahraničná investícia plánuje alebo v ktorom sa zrealizovala, vrátane informácií o ich konečnom ovládajúcom akcionárovi, resp. akcionároch, správnych a kontrolných orgánoch;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  hodnota priamej zahraničnej investície;

b)  hodnota priamej zahraničnej investície a jej predpokladaný sektorový vplyv;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  financovanie investície na základe informácií, ktoré má členský štát k dispozícii.

e)  financovanie investície a zákonnosť jeho zdroja na základe informácií, ktoré má členský štát k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty a Komisia zabezpečia ochranu dôverných informácií získaných pri uplatňovaní tohto nariadenia.

2.  Členské štáty, Európsky parlament a Komisia zabezpečia úplnú ochranu dôverných informácií vrátane citlivých obchodných informácií získaných pri uplatňovaní tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát vymenuje kontaktné miesto na preverovanie priamych zahraničných investícií (ďalej len „kontaktné miesto na preverovanie PZI“) na účely preverovania priamej zahraničnej investície. Komisia a iné členské štáty zapoja tieto kontaktné miesta na preverovanie PZI do všetkých záležitostí súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia.

Každý členský štát bez ohľadu na to, či má zavedený mechanizmus preverovania, vymenuje kontaktné miesto na preverovanie priamych zahraničných investícií (ďalej len „kontaktné miesto na preverovanie PZI“). Komisia a iné členské štáty zapoja tieto kontaktné miesta na preverovanie PZI a koordinačnú skupinu na preverovanie investícií do všetkých záležitostí súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Koordinačná skupina na preverovanie investícií

 

1.   Zriaďuje sa koordinačná skupina na preverovanie investícií, ktorej predsedá zástupca Komisie. Každý členský štát vymenuje zástupcu alebo experta do tejto skupiny.

 

2.   Skupina môže uskutočňovať výmeny názorov a informácií o všetkých priamych zahraničných investíciách preverovaných v rámci mechanizmov preverovania členských štátov, v prípade ktorých bol podľa článku 8 alebo 9 aktivovaný mechanizmus spolupráce, a to aj o výmene najlepších postupov a získaných poznatkov medzi členskými štátmi v oblasti preverovania priamych zahraničných investícií.

 

3.  Skupina tiež môže rokovať o akejkoľvek otázke týkajúcej sa politiky zahraničných investícií prichádzajúcich do Únie.

 

4.   Komisia môže na žiadosť členských štátov do svojho programu zaradiť investície plánované v členských štátoch, ktoré nemajú zavedený mechanizmus preverovania.

 

5.   Komisia predloží Európskemu parlamentu výročnú správu o činnostiach, preskúmaniach a výmene názorov koordinačnej skupiny na preverovanie investícií.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia najneskôr tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti a predloží o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade. Do tohto procesu sa zapoja aj členské štáty a poskytnú Komisii informácie potrebné na prípravu uvedenej správy.

1.  Komisia zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia a predloží o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do... [4 roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a následne každých 5 rokov. Do tohto procesu sa zapoja aj členské štáty a poskytnú Komisii informácie potrebné na prípravu uvedenej správy.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Vykonávanie delegovaných právomocí

 

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

 

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Príloha I – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  Spoločné technologické iniciatívy Únie vrátane: iniciatíva pre palivové články a vodík, letectvo a leteckú dopravu, iniciatíva pre inovačné lieky, elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy, pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály, Shift2Rail, jednotné európske nebo (SESAR),

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Príloha I – zarážka 3 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  Nástroj na prepájanie Európy: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Príloha I – zarážka 3 c (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  Európsky fond pre strategické investície

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Príloha I – zarážka 3 d (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Príloha I – zarážka 3 e (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj o zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Príloha I – zarážka 6 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  Program rozvoja európskeho obranného priemyslu;

 

a) Program rozvoja európskeho obranného priemyslu a

 

b) európsky program výskumu v oblasti obrany / Európsky obranný fond

 

-   rozhodnutie Európskej komisie o financovaní prípravnej akcie týkajúcej sa výskumu v oblasti obrany (PADR);

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Stanovenie rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

Referenčné čísla

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

26.10.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

26.10.2017

Pridružené výbory – dátum oznámenia na schôdzi

18.1.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Reinhard Bütikofer

9.11.2017

Prerokovanie vo výbore

21.2.2018

 

 

 

Dátum prijatia

24.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

8

19

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN

VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

36

+

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

8

-

ALDE

Frederick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Rupert Mathews

EFDD

Jonathan Bullock

19

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Razvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (22.3.2018)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

(COM(2017)0487 – C8‑0309/2017 – 2017/0224(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Geoffrey Van Orden

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Priame zahraničné investície mali vždy nezastupiteľné miesto, pokiaľ ide o rozvoj európskych národov a Európskej únie. Pokým zdroje priamych zahraničných investícií (PZI) prinášajú najväčší priamy prínos odvetviam hospodárskeho a sociálneho rozvoja, rovnako významný môže byť aj ich vplyv na bezpečnosť a strategické záujmy Únie a členských štátov. Najnovšie udalosti v oblasti európskej bezpečnosti a obrany, ku ktorým patrí aj nedávne podpísanie stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) v novembri 2017, svedčia o tom, že priame zahraničné investície majú stále širšie dôsledky. Proces plnenia stanovených cieľov, ktorými sú väčšia transparentnosť, zodpovednosť a bezpečnosť pri nakladaní s priamymi zahraničnými investíciami v EÚ, sa musí starostlivo riadiť, aby sa zaručilo rešpektovanie kompetencií a práv jednotlivých členských štátov namiesto toho, aby tieto práva a kompetencie postupne prevzala Komisia alebo iné orgány Únie, a aby si členské štáty zachovali konečnú právomoc schvaľovať alebo odmietať priame zahraničné investície na svojom území. Je to mimoriadne dôležité, keďže každý členský štát je zodpovedný za svoju národnú bezpečnosť a môže ísť o citlivé obchodné informácie a postupy náročné z časového hľadiska.

Preto je veľmi dôležité, aby členské štáty neboli nútené prijať alebo si ponechať mechanizmy preverovania, ak nie sú v súlade s ich záujmami. Zatiaľ čo v návrhu Komisie sa deklaruje, že sa bude v tejto oblasti rešpektovať vôľa jednotlivých členských štátov, je nevyhnutné, aby „základné požiadavky“ spoločné pre budúce mechanizmy preverovania nezasahovali do rôznorodých a špecifických požiadaviek jednotlivých členských štátov, najmä v oblasti bezpečnosti a strategických záujmov, a aby sa členské štáty pri vymieňaní údajov a citlivých informácií nevzdali svojej integrity a bezpečnosti v prospech iného orgánu. Treba sa preto vyhnúť akýmkoľvek povinným prvkom.

Napokon so zreteľom na blížiace sa vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, ktoré je tranzitným uzlom pre zahraničných investorov usilujúcich sa o prístup na jednotný trh EÚ, je navyše potrebné aj to, aby sa v mechanizmoch preverovania osobitne zohľadnili toky priamych zahraničných investícií, ktoré do EÚ smerujú cez Spojené kráľovstvo, a aby sa prijali osobitné opatrenia týkajúce sa budúcich investícií Spojeného kráľovstva v EÚ ako nového zdroja priamych zahraničných investícií.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Priame zahraničné investície napomáhajú rast Únie tým, že zvyšujú jej konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné miesta a umožňujú úspory z rozsahu, prinášajú kapitál, technológie, inováciu, expertízu a tým, že otvárajú nové trhy pre vývoz z Únie. Prispievajú k dosiahnutiu cieľov Investičného plánu Komisie pre Európu a podieľajú sa na iných projektoch a programoch Únie.

(1)  Priame zahraničné investície napomáhajú rast Únie tým, že zvyšujú jej konkurencieschopnosť, vedú k rastu, vytvárajú pracovné miesta a umožňujú úspory z rozsahu, prinášajú kapitál, technológie, inováciu, expertízu, a tým, že otvárajú nové trhy pre vývoz z Únie. Prispievajú k dosiahnutiu cieľov Investičného plánu Komisie pre Európu a podieľajú sa na iných projektoch a programoch Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  Európska ekonomika je jednou z najotvorenejších na svete a rast aj konkurencieschopnosť Európy sa zakladajú na tejto otvorenosti a na hospodárskych výmenách. Európa však trpí tým, že obchodní partneri jej neposkytujú recipročný prístup na svoje trhy, čo má negatívny vplyv na jej hospodárstvo, priemysel a podniky.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Podľa medzinárodných záväzkov prijatých v rámci Svetovej obchodnej organizácie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a v obchodných a investičných dohodách uzavretých s tretími krajinami môžu Únia a jej členské štáty prijať reštriktívne opatrenia týkajúce sa priamych zahraničných investícií, a to z dôvodu bezpečnosti alebo verejného poriadku a za predpokladu, že sú splnené určité požiadavky.

(3)  Podľa medzinárodných záväzkov prijatých v rámci Svetovej obchodnej organizácie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a v obchodných a investičných dohodách uzavretých s tretími krajinami môžu Únia a jej členské štáty prijať reštriktívne opatrenia týkajúce sa priamych zahraničných investícií, a to z dôvodu bezpečnosti, verejného poriadku, strategického záujmu, základných práv alebo ochrany kľúčových technológií a za predpokladu, že sú splnené určité požiadavky.

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na celý text.)

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Viaceré členské štáty majú zavedené opatrenia, na základe ktorých môžu z dôvodu verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti obmedziť pohyb kapitálu medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Uvedené opatrenia sú vyjadrením cieľov a obáv, ktoré majú členské štáty v oblasti priamych zahraničných investícií, a vedú k istému počtu odlišných opatrení z hľadiska rozsahu pôsobnosti a postupu. Iné členské štáty takéto mechanizmy nemajú.

(4)  Viaceré členské štáty majú zavedené opatrenia, na základe ktorých môžu z dôvodu verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti obmedziť pohyb kapitálu medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Uvedené opatrenia sú vyjadrením cieľov a obáv, ktoré majú členské štáty v oblasti priamych zahraničných investícií, a vedú k istému počtu odlišných opatrení z hľadiska rozsahu pôsobnosti a postupu. Iné členské štáty takéto mechanizmy nemajú, a mali by ich preto zaviesť.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Je dôležité poskytnúť právnu istotu a zabezpečiť celoúnijnú širokú koordináciu a spoluprácu tak, že sa zriadi rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku. Nie je tým dotknutá výlučná právomoc členských štátov v oblasti ochrany národnej bezpečnosti.

(7)  Je dôležité poskytnúť právnu istotu a zabezpečiť celoúnijnú širokú koordináciu a spoluprácu tak, že sa zriadi rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku. Táto právna istota by nemala ovplyvňovať jedinečnú právomoc členských štátov nariaďovať a kontrolovať národnú bezpečnosť svojich príslušných krajín a mala by riadne zohľadňovať ustanovenia článku 346 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií by mal členským štátom a Komisii poskytovať prostriedky na odstránenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť alebo verejný poriadok komplexným spôsobom a na prispôsobenie sa meniacim okolnostiam, pričom sa zachová potrebná pružnosť, aby mohli členské štáty pri preverovaní priamych zahraničných investícií z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku zohľadniť svoju osobitnú situáciu a vnútroštátne okolnosti.

(8)  Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií by mal členským štátom a Komisii poskytovať prostriedky potrebné na odstránenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť alebo verejný poriadok komplexným spôsobom, čo umožní prispôsobenie sa meniacim okolnostiam, pričom sa zachová potrebná pružnosť, aby mohli členské štáty pri preverovaní priamych zahraničných investícií z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku zohľadniť osobitnú situáciu a odlišné vnútroštátne okolnosti v každom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Na usmernenie členských štátov a Komisie pri uplatňovaní nariadenia je vhodné poskytnúť zoznam faktorov, ktoré možno zvážiť pri preverovaní priamej zahraničnej investície z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku. Vďaka tomuto zoznamu sa zároveň zlepší transparentnosť procesu preverovania z pohľadu investorov, ktorí v Únii realizujú alebo zrealizovali priame zahraničné investície. Tento zoznam faktorov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by mal zostať informatívny.

(11)  Na usmernenie členských štátov a Komisie pri uplatňovaní nariadenia je vhodné poskytnúť zoznam faktorov, ktoré možno zvážiť pri preverovaní priamej zahraničnej investície z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku. Vďaka tomuto zoznamu sa zároveň zlepší transparentnosť procesu preverovania z pohľadu investorov, ktorí v Únii realizujú alebo zrealizovali priame zahraničné investície, a poskytne sa príslušnému orgánu základ, aby mohol reagovať na akékoľvek možné súdne preskúmanie tohto preverovania. Tento zoznam faktorov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by mal zostať informatívny.

Odôvodnenie

Medzi preverovaním investície a bezpečnostnou hrozbou by mala existovať jasná súvislosť. Pri akomkoľvek možnom súdnom preskúmaní by mali byť súdy schopné identifikovať faktory, ktoré orgán zohľadnil.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by mali byť členské štáty a Komisia schopné zvážiť všetky príslušné faktory vrátane jej účinkov na kritickú infraštruktúru, technológie (aj dôležité podporné technológie) a vstupy, ktoré sú zásadné z hľadiska bezpečnosti alebo zachovania verejného poriadku, ktorých znefunkčnenie, strata alebo zničenie by mali v danom členskom štáte alebo v Únii značný vplyv. Členské štáty a Komisia by mali byť v tomto ohľade zároveň schopné zohľadniť, či je zahraničný investor priamo alebo nepriamo (napríklad formou poskytovania značných finančných prostriedkov aj za pomoci subvencií) pod kontrolou vlády tretej krajiny.

(12)  Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by mali členské štáty a Komisia zvážiť všetky príslušné faktory vrátane jej účinkov na kritickú infraštruktúru, dôsledky pre národnú obranu a európsky obranný priemysel, kritické technológie (aj dôležité podporné technológie) a vstupy, ktoré sú zásadné z hľadiska bezpečnosti alebo zachovania verejného poriadku, ktorých znefunkčnenie, strata alebo zničenie by mali v danom členskom štáte alebo v Únii značný vplyv. Členské štáty a Komisia by mali v tomto ohľade zároveň zohľadniť, či je zahraničný investor priamo alebo nepriamo (napríklad formou poskytovania značných finančných prostriedkov aj za pomoci subvencií) pod kontrolou vlády tretej krajiny, a to so zreteľom na to, že účinná kontrola môže pochádzať aj z využívania rozšíreného úveru a poskytovania pôžičiek vládou tretej krajiny alebo finančnou inštitúciou vo vlastníctve štátu či akýmkoľvek podnikom tretej krajiny vo vlastníctve štátu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Je vhodné ustanoviť základné prvky procesného rámca na preverovanie priamej zahraničnej investície členskými štátmi, aby sa investorom, Komisii a iným členským štátom umožnilo porozumieť tomu, ako by sa takéto investície mali preverovať, a zabezpečiť transparentnosť preverovania týchto investícií a nediskriminačný prístup k jednotlivým tretím krajinám. Tieto prvky by mali zahŕňať aspoň stanovenie lehôt na preverovanie a možnosť, aby si zahraniční investori uplatňovali nárok na súdnu nápravu rozhodnutí o preverení.

(13)  Je vhodné ustanoviť základné prvky procesného rámca na preverovanie priamej zahraničnej investície členskými štátmi, aby sa investorom, Komisii a iným členským štátom umožnilo porozumieť tomu, ako by sa takéto investície mali preverovať, a zabezpečiť transparentnosť preverovania týchto investícií a nediskriminačný prístup k jednotlivým tretím krajinám. Tieto prvky by mali zahŕňať aspoň stanovenie lehôt na preverovanie, minimálne kvalitatívne požiadavky na poskytované údaje v záujme lepšej spoľahlivosti a porovnateľnosti súborov údajov poskytovaných členskými štátmi a týkajúcich sa priamych zahraničných investícií a možnosť, aby si zahraniční investori uplatňovali nárok na súdnu nápravu rozhodnutí o preverení.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Mal by sa zriadiť mechanizmus, ktorý členským štátom umožní spolupracovať a navzájom si pomáhať, keď priama zahraničná investícia v jednom členskom štáte môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok iných členských štátov. Členské štáty by mali mať možnosť predložiť pripomienky členskému štátu, v ktorom sa investícia plánuje alebo sa zrealizovala, bez ohľadu na to, či členské štáty predkladajúce pripomienky alebo členské štáty, v ktorých sa investícia plánuje alebo sa zrealizovala, majú alebo nemajú zavedený mechanizmus preverovania alebo či investíciu preverujú alebo nepreverujú. Pripomienky členských štátov by sa mali postúpiť aj Komisii. Komisia by takisto mala mať možnosť vydať v prípade potreby stanovisko pre členský štát, v ktorom sa investícia plánuje alebo sa zrealizovala, a to bez ohľadu na to, či tento členský štát má zavedený mechanizmus preverovania alebo preveruje investíciu, a bez ohľadu na to, či iné členské štáty predložili pripomienky.

(14)  Mal by sa zriadiť mechanizmus, ktorý členským štátom umožní spolupracovať a navzájom si pomáhať, keď priama zahraničná investícia v jednom členskom štáte môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok iných členských štátov. Členské štáty by mali mať možnosť prostredníctvom vhodných kanálov primerane komunikovať s ďalším členským štátom, v ktorom sa investícia plánuje alebo sa zrealizovala, bez ohľadu na to, či členské štáty predkladajúce pripomienky alebo členské štáty, v ktorých sa investícia plánuje alebo sa zrealizovala, majú alebo nemajú zavedený mechanizmus preverovania alebo či investíciu preverujú alebo nepreverujú. Pripomienky členských štátov by sa mali postúpiť aj Komisii. Komisia by takisto mala mať možnosť vydať v prípade potreby stanovisko pre členský štát, v ktorom sa investícia plánuje alebo sa zrealizovala, a to bez ohľadu na to, či tento členský štát má zavedený mechanizmus preverovania alebo preveruje investíciu, a bez ohľadu na to, či iné členské štáty predložili pripomienky.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Komisia by navyše mala mať možnosť preverovať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty a programy v záujme Únie. Komisia by tak získala nástroj na ochranu projektov a programov, ktoré slúžia Únii ako celku, a sú významným prínosom k jej hospodárskemu rastu, tvorbe pracovných miest a konkurencieschopnosti. Týka sa to predovšetkým projektov a programov, ktoré sú do veľkej miery financované z EÚ alebo sú zavedené právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa kritickej infraštruktúry, kritických technológií či kritických vstupov. V záujme väčšej jasnosti by sa mal v prílohe uvádzať orientačný zoznam projektov alebo programov v záujme Únie, v súvislosti s ktorými môže Komisia podrobiť priamu zahraničnú investíciu preverovaniu.

(15)  Komisia by navyše mala mať možnosť preverovať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty a programy v záujme Únie. Komisia by tak získala nástroj na ochranu projektov a programov, ktoré slúžia Únii ako celku a sú významným prínosom k jej hospodárskemu rastu, tvorbe pracovných miest, bezpečnosti, strategickému záujmu a konkurencieschopnosti. Týka sa to predovšetkým projektov a programov, ktoré sú financované z EÚ alebo sú zavedené právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa kritickej infraštruktúry, obrany, kritických technológií či kritických vstupov. V záujme väčšej jasnosti by sa mal v prílohe uvádzať orientačný zoznam projektov alebo programov v záujme Únie, v súvislosti s ktorými by mala Komisia podrobiť priamu zahraničnú investíciu preverovaniu. Tento zoznam by sa mal bezodkladne aktualizovať vždy, keď sa zriadia nové projekty alebo programy.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

15a)  Európsky parlament by mal mať možnosť požadovať z dôvodu bezpečnosti alebo verejného poriadku, aby Komisia aktivovala mechanizmus spolupráce v prípade projektov a programov v záujme Únie. Komisia by mala v čo najväčšej miere zohľadniť pozíciu Európskeho parlamentu a vždy, keď pozícia Parlamentu zohľadnená nebola, mala by to vysvetliť.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie, mala by mať možnosť v primeranej lehote adresovať stanovisko tým členským štátom, v ktorých sa takáto investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Členské štáty by mali stanovisko v čo najväčšej miere zohľadniť, a ak mu nevyhovejú, mali by to Komisii vysvetliť v súlade s povinnosťou lojálnej spolupráce podľa článku 4 ods. 3 ZEÚ. Komisia by zároveň mala mať možnosť požiadať dané členské štáty o informácie, ktoré potrebuje na účely preverenia takejto investície.

(16)  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie, mala by mať možnosť v primeranej lehote adresovať stanovisko tým členským štátom, v ktorých sa takáto investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Členské štáty by mali stanovisko v čo najväčšej miere zohľadniť, a ak mu nevyhovejú, mali by to Komisii podrobne vysvetliť v súlade s povinnosťou lojálnej spolupráce podľa článku 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ. Komisia by zároveň mala byť schopná požiadať dané členské štáty o informácie, ktoré potrebuje na účely preverenia takejto investície.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)   S cieľom uľahčiť spoluprácu s inými členskými štátmi a Komisii preverovanie priamej zahraničnej investície by členské štáty mali Komisii oznamovať svoje mechanizmy preverovania a všetky ich zmeny a mali by pravidelne podávať správy o uplatňovaní svojich mechanizmov preverovania. Z rovnakého dôvodu by členské štáty, ktoré nemajú mechanizmus preverovania, mali takisto podávať správu o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa vykonali na ich území, a to na základe informácií, ktoré majú k dispozícii.

(17)  Keďže národná bezpečnosť je aj naďalej v právomoci členských štátov, s cieľom uľahčiť spoluprácu s inými členskými štátmi a Komisii preverovanie priamej zahraničnej investície a v záujme lepšej spoľahlivosti a porovnateľnosti údajov poskytovaných členskými štátmi by členské štáty mali Komisii oznamovať svoje mechanizmy preverovania a všetky zmeny a mali by pravidelne podávať správy o uplatňovaní svojich mechanizmov preverovania. Z rovnakého dôvodu by členské štáty, ktoré nemajú mechanizmus preverovania, mali takisto podávať správu o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa vykonali na ich území, a to na základe informácií, ktoré majú k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Členské štáty a Komisia by mali prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany dôverných a iných citlivých informácií.

(20)  Členské štáty a Komisia by mali prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany dôverných a iných citlivých informácií, a to najmä v súvislosti s bezpečnosťou a integritou členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku, ktoré vykonávajú členské štáty a Komisia.

V tomto nariadení sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku bez toho, aby bola dotknutá výlučná zodpovednosť členských štátov za svoju národnú bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „priama zahraničná investícia“ je investícia každého druhu zo strany zahraničného investora, ktorý sa usiluje vytvoriť alebo udržať trvácne a priame väzby medzi zahraničným investorom a podnikateľom či podnikom, ktorému dáva k dispozícii daný kapitál, s cieľom vykonávať hospodársku činnosť v členskom štáte, vrátane investícií, ktoré umožňujú účinnú účasť na riadení alebo kontrole spoločnosti, ktorá vykonáva hospodársku činnosť;

1.  „priama zahraničná investícia“ je investícia každého druhu zo strany zahraničného investora, ktorý sa usiluje vytvoriť alebo udržať trvácne a priame väzby medzi zahraničným investorom a podnikateľom či podnikom, ktorému dáva k dispozícii daný kapitál, s cieľom vykonávať hospodársku činnosť na území alebo vo výhradnej hospodárskej zóne členského štátu, vrátane investícií, ktoré umožňujú účinnú účasť na riadení alebo kontrole spoločnosti, ktorá vykonáva hospodársku činnosť;

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že nariadenie sa musí vzťahovať aj na investície do hospodárskej činnosti vo výhradnej hospodárskej zóne členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  „zahraničný investor“ je fyzická osoba z tretej krajiny alebo podnik z tretej krajiny, ktorí plánujú zrealizovať alebo zrealizovali priamu zahraničnú investíciu;

2.  „zahraničný investor“ je fyzická osoba z tretej krajiny alebo podnik z tretej krajiny, ktorí plánujú zrealizovať alebo zrealizovali priamu zahraničnú investíciu, ako aj fyzická osoba alebo podnik so sídlom v členskom štáte, ktorých však v skutočnosti riadi alebo financuje tretia krajina;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  „kľúčové technológie“ sú technológie alebo firmy, od ktorých závisí priemyselné odvetvie, ako sa stanovuje napríklad v článku 4 ods. 1 druhej zarážke;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty si môžu zachovať zavedené mechanizmy na preverovanie priamych zahraničných investícií z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku, zmeniť ich alebo prijať za podmienok stanovených v tomto nariadení a v súlade s ním.

1.  Členské štáty si zachovajú zavedené mechanizmy na preverovanie priamych zahraničných investícií z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku, zmenia ich alebo prijmú za podmienok stanovených v tomto nariadení a v súlade s ním.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku preverovať priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie.

2.  Komisia preveruje z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty a programy Únie.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  K projektom alebo programom v záujme Únie patria najmä projekty alebo programy, na financovaní ktorých sa veľkou sumou alebo významnou časťou podieľa EÚ alebo na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie týkajúce sa kritickej infraštruktúry, kritických technológií či kritických vstupov. Orientačný zoznam projektov alebo programov v záujme Únie sa uvádza v prílohe 1.

3.  K projektom alebo programom v záujme Únie patria najmä projekty alebo programy, na financovaní ktorých sa podieľa EÚ alebo na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie týkajúce sa kritickej infraštruktúry, obrany, kritických technológií či kritických vstupov. Orientačný a neúplný zoznam projektov alebo programov v záujme Únie sa uvádza v prílohe 1.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Faktory, ktoré možno zvážiť pri preverovaní

Faktory, ktoré sa zvážia pri preverovaní

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty a Komisia môžu pri preverovaní priamej zahraničnej investície z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku zvážiť jej prípadné účinky napríklad na:

Členské štáty a Komisia pri preverovaní priamej zahraničnej investície z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku zvážia jej prípadné účinky napríklad na:

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  kritickú infraštruktúru vrátane energetiky, dopravy, komunikácií, uchovávanie údajov, vesmírnu alebo finančnú infraštruktúru, ako aj citlivé zariadenia,

-  kritickú infraštruktúru vrátane kritických materiálov a surovín, energetickej bezpečnosti, dopravy, komunikácií, poskytovania verejného zdravotníctva, médií, uchovávania údajov, leteckej a kozmickej alebo finančnej infraštruktúry, ako aj citlivých zariadení a bezpečnostného a obranného priemyslu a infraštruktúry, ako sú vojenské základne, a priamych zahraničných investícií do pôdy a nehnuteľností, ktoré môžu mať vplyv na využívanie tejto bezpečnostnej infraštruktúry;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  kritické technológie vrátane umelej inteligencie, robotiky, polovodičov, technológií s aplikáciami možného dvojakého použitia, kybernetickej bezpečnosti, vesmírnej alebo jadrovej technológie,

-  kritické technológie vrátane umelej inteligencie, robotiky, polovodičov, nanotechnológií, biotechnológií, technológií, iných technológií s aplikáciami možného dvojakého použitia, kybernetickej bezpečnosti, technológie kybernetického dohľadu a technológie v prípade neoprávneného vniknutia, leteckej a kozmickej, vesmírnej alebo jadrovej technológie alebo akejkoľvek inej špičkovej technológie strategického významu, ako aj podniky v dodávateľskom reťazci výrobkov v oblasti obrany a technológie, pri ktorých existuje riziko premiestnenia do krajiny, ktorá predstavuje globálne alebo regionálne bezpečnostné riziko;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  úlohu, ktorú podnik zohráva v rámci výskumných a vývojových projektov založených na spolupráci a prístupe k technológiám, právam duševného vlastníctva a know-how spojenému s programom výskumu a vývoja,

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  prístup k citlivým informáciám alebo schopnosť kontrolovať citlivé informácie.

-  prístup k citlivým alebo strategickým informáciám týkajúcim sa vnútroštátnej a európskej bezpečnosti alebo schopnosť kontrolovať citlivé alebo strategické bezpečnostné informácie.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, môžu členské štáty a Komisia zohľadniť, či je zahraničný investor pod kontrolou vlády tretej krajiny, a to aj formou poskytovania značných finančných prostriedkov.

Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť, verejný poriadok, základné práva alebo ochranu kľúčových technológií, členské štáty a Komisia zohľadnia, či je zahraničný investor pod priamou či nepriamou kontrolou vlády tretej krajiny, a to aj formou poskytovania značných finančných prostriedkov, najmä ak táto vláda v plnej miere nedodržiava medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a medzinárodné humanitárne právo a nie je v súlade s príslušnými medzinárodnými normami na kontrolu zbraní, ako je Zmluva o obchodovaní so zbraňami (ATT), či sa používajú nepriehľadné vlastnícke štruktúry tam, kde konečný vlastník nie je jasný, alebo či sa porušujú spoločné trhové pravidlá.

 

Komisia alebo členské štáty môžu pozitívne hodnotiť geopolitické faktory, napríklad či má podnik sídlo v členskom štáte NATO.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty si môžu ponechať opatrenia potrebné na zabránenie obchádzaniu mechanizmov na preverovanie a rozhodnutí o preverení, môžu ich meniť alebo prijímať.

Členské štáty si ponechajú opatrenia potrebné na zabránenie obchádzaniu mechanizmov na preverovanie a rozhodnutí o preverení, zmenia ich alebo ich prijmú.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Zahraniční investori a dotknuté podniky majú možnosť uplatniť si súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiam vnútroštátnych orgánov o preverení.

4.  Zahraniční investori a dotknuté podniky majú možnosť uplatniť si súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiam vnútroštátnych orgánov o preverení, avšak uvedený prostriedok však nesmie byť v rozpore s podstatnými bezpečnostnými záujmami členského štátu či narúšať schopnosť členských štátov rozhodovať.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty oznámia Komisii svoje existujúce mechanizmy preverovania najneskôr do […] (30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia). Členské štáty oznámia Komisii každú zmenu existujúceho mechanizmu preverovania alebo každý novoprijatý mechanizmus preverovania najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti daného mechanizmu preverovania.

1.  Členské štáty oznámia Komisii svoje existujúce mechanizmy preverovania najneskôr do […] (30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia). (Netýka sa SK verzie)

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty nie sú povinné poskytovať žiadne informácie, ktorých sprístupnenie podľa ich názoru odporuje ich základným bezpečnostným záujmom.

Odôvodnenie

Určité informácie o preverovaní možno oprávnene považovať za tajomstvo národnej bezpečnosti a treba ich chrániť.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty, ktoré nemajú zavedené mechanizmy preverovania, podávajú Komisii výročnú správu o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa vykonali na ich území, na základe informácií, ktoré majú k dispozícii.

3.  Členské štáty, ktoré nemajú zavedené mechanizmy preverovania, sa zaväzujú, že ich zavedú, a podávajú Komisii výročnú správu o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa vykonali na ich území, na základe informácií, ktoré majú k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, môže vydať stanovisko učené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Komisia môže vydať stanovisko bez ohľadu na to, či iné členské štáty predložili pripomienky.

3.  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, vydá stanovisko učené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Komisia vydá stanovisko bez ohľadu na to, či iné členské štáty predložili pripomienky.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie, môže vydať stanovisko určené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala.

1.  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie, vydá stanovisko určené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Európsky parlament môže z dôvodu bezpečnosti alebo verejného poriadku požiadať o aktiváciu mechanizmu spolupráce pri projektoch a programoch v záujme Únie.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Stanovisko Komisie sa oznámi ostatným členským štátom.

4.  Stanovisko Komisie sa oznámi ostatným členským štátom. Ak Komisia poskytla stanovisko podľa tohto článku, informuje o tom Európsky parlament v rámci štruktúrovaného dialógu o priamych zahraničných investíciách, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť a verejný poriadok.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty, v ktorých sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, v čo najväčšej miere zohľadnia stanovisko Komisie, a ak stanovisku nevyhovejú, vysvetlia to Komisii.

5.  Členské štáty, v ktorých sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, v čo najväčšej miere zohľadnia stanovisko Komisie, a ak stanovisku nevyhovejú, podrobne to vysvetlia Komisii.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby informácie, o ktoré Komisia a iné členské štáty požiadali podľa článku 8 ods. 4 a článku 9 ods. 2, mali Komisia a žiadajúce členské štáty bezodkladne k dispozícii.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby informácie, o ktoré Komisia a iné členské štáty požiadali podľa článku 8 ods. 4 a článku 9 ods. 2, mali Komisia a žiadajúce členské štáty bezodkladne k dispozícii v lehote uvedenej v článku 6 ods. 2 a dodržiavajú pritom minimálne kvalitatívne požiadavky v záujme spoľahlivosti a porovnateľnosti súborov údajov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  výrobky, služby a obchodné transakcie zahraničného investora a podniku, do ktorého sa priama zahraničná investícia plánuje alebo v ktorom sa zrealizovala;

c)  výrobky, služby, patenty a obchodné transakcie zahraničného investora a podniku, do ktorého sa priama zahraničná investícia plánuje alebo v ktorom sa zrealizovala;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  tretie krajiny, v ktorých zahraničný investor uskutočňuje podstatnú časť svojich investičných a obchodných operácií;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  všetky ďalšie informácie, ktoré má členský štát k dispozícii a ktoré môžu pomôcť určiť, či investícia patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty a Komisia zabezpečia ochranu dôverných informácií získaných pri uplatňovaní tohto nariadenia.

2.  Členské štáty a Komisia zabezpečia ochranu dôverných informácií získaných pri uplatňovaní tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o ochranu obchodných tajomstiev.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát vymenuje kontaktné miesto na preverovanie priamych zahraničných investícií (ďalej len „kontaktné miesto na preverovanie PZI“) na účely preverovania priamej zahraničnej investície. Komisia a iné členské štáty zapoja tieto kontaktné miesta na preverovanie PZI do všetkých záležitostí súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia.

Každý členský štát vymenuje inštitucionálne kontaktné miesto na preverovanie priamych zahraničných investícií (ďalej len „inštitucionálne kontaktné miesto na preverovanie PZI“) na účely preverovania priamej zahraničnej investície. Komisia a iné členské štáty zapoja tieto kontaktné miesta na preverovanie PZI do všetkých záležitostí súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia. Komisia a členské štáty sa pravidelne stretávajú s cieľom diskutovať o najlepších postupoch v oblasti preverovania investícií a zhodnúť sa na faktoroch, ktoré sa zohľadňujú v zmysle článku 4, s cieľom tieto faktory harmonizovať.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia najneskôr tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti a predloží o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade. Do tohto procesu sa zapoja aj členské štáty a poskytnú Komisii informácie potrebné na prípravu uvedenej správy.

1.  Komisia zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia najneskôr tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti a predloží o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade. Do tohto procesu sa zapoja aj členské štáty a poskytnú Komisii informácie potrebné na prípravu uvedenej správy. V každom prípade Komisia predloží revíziu tohto nariadenia, a to najneskôr do šiestich rokov po nadobudnutí jeho účinnosti. Ak Komisia dospeje k názoru, že takáto revízia nie je potrebná, poskytne Európskemu parlamentu a Rade odôvodnenie svojho rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Príloha I – zarážka -1 (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Európsky obranný fond a Program rozvoja európskeho obranného priemyslu:

 

  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity európskeho obranného priemyslu;

 

  rozhodnutie Európskej komisie o financovaní prípravnej akcie týkajúcej sa výskumu v oblasti obrany (PADR),

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Stanovenie rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

Referenčné čísla

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

26.10.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

26.10.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Geoffrey Van Orden

21.11.2017

Prerokovanie vo výbore

26.2.2018

 

 

 

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

5

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

5

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

7

0

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (5.4.2018)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

(COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Roberts Zīle

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Priame zahraničné investície (PZI) sú neoddeliteľnou súčasťou hospodárstva Únie, ktoré prispievajú k rozvoju a rastu. PZI však nie sú len o peniazoch a tvorbe pracovných miest, ale aj o technológiách, odborných znalostiach, riadení a iných najlepších postupoch, ktoré investori prinášajú. Zároveň môžu niektoré investície byť spojené s rizikami, a to často ani nie tak pre prijímajúce krajiny ako pre iné susediace krajiny. Členské štáty, ktoré môžu byť potenciálne ovplyvnené určitými investíciami, majú nárok na rámec na výmenu informácií a oznamovanie svojich obáv ostatným štátom.

Spravodajca víta návrh nariadenia Európskej komisie na vytvorenie rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií prichádzajúcich do Európskej únie z tretích krajín. Táto iniciatíva je konštruktívna, prospeli by jej však tieto pozmeňujúce návrhy a objasnenia.

Preverovacie postupy

Návrh dáva Komisii možnosť vydávať stanoviská určené členským štátom, ktorých PZI sú naplánované alebo zrealizované. Hoci navrhnuté časové rámce na vydanie takýchto stanovísk sú primerané, je nevyhnutné, aby to Komisia robila čo najskôr, aby sa predišlo zbytočnej neistote pre členské štáty a investorov.

Vymedzenie priamych zahraničných investícií (PZI) a konečných investorov

Mala by sa rozšíriť definícia toho, čo predstavuje investíciu z tretej krajiny. Zatiaľ čo návrh Komisie sa zaoberá skutočnosťou, že spoločnosť z EÚ sa môže použiť ako prostriedok na zakrytie PZI, existujú aj ďalšie nedostatky. Hoci tzv. programy cash-for-passport ešte nie sú veľmi rozšírené, v určitých členských štátoch naturalizujú nielen zahraničných investorov, ale aj súvisiace peniaze. Konečný investor často nie je známy alebo sa ukrýva za nepriehľadnými viacvrstvovými štruktúrami. V tejto súvislosti by mali dotknuté členské štáty mať možnosť nájsť informácie o konečných investoroch a konečných hostiteľských krajinách priamych zahraničných investícií. Spravodajca sa domnieva, že členské štáty by navrhnuté kontaktné miesta mohli používať okrem iného s cieľom získať od Komisie informácie o konečných investoroch a hostiteľských krajinách priamych zahraničných investícií v iných členských štátoch.

Dôvody na preverovanie

Spravodajca sa domnieva, že zoznam faktorov na preverovanie investícií z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku by mali zahŕňať aj médiá. Treba tiež zohľadniť priamu alebo nepriamu kontrolu štátu spojenú s investorom z tretej krajiny. Pozornosť treba venovať aj investíciám, ktoré pochádzajú z krajín, na ktoré sa vzťahujú sankcie EÚ, alebo sú s nimi priamo alebo nepriamo spojené, alebo ktoré sa trvalo neriadia zásadou právneho štátu alebo najlepšími daňovými postupmi. Portfóliové investície tiež nemožno úplne ignorovať. Napríklad nadmerné množstvo zahraničných vkladov splatných na požiadanie v najväčšej banke členského štátu môže mať určitý dosahy v susedných krajinách. Mechanizmus preverovania musí zahŕňať a členské štáty by vo svojich správach mali uvádzať aj investície, ktoré sa uskutočňujú v ich teritoriálnych vodách. Na druhej strane, transparentné priame investície na jasne vymedzené bezpečnostné alebo obranné účely, ktoré pochádzajú z členských štátov NATO a podporuje alebo financuje ich vláda, by nemali byť podliehať zvýšenej kontrole.

Žiadosti o informácie a zabezpečenie dôverných informácií

Žiadosti o informácie zo strany Komisie alebo iných členských štátov týkajúce sa určitých investícií v krajine by mali byť riadne odôvodnené. Členské štáty, ktoré prijímajú priame zahraničné investície (PZI) nemusia byť zbytočne zaťažené zvýšeným počtom žiadostí. Môže to mať za následok neistotu pre investorov a zníženie konkurencieschopnosti nielen v príslušných členských štátoch jednotlivo, ale aj v Európskej únii ako celku. Okrem toho tieto strany, ktorým boli poskytnuté dôverné informácie, musia nielen zabezpečiť, ale aj prevziať zodpovednosť za ich ochranu. Ustanovenie o dôvernosti by sa však nemalo zneužívať s cieľom skryť dôležité informácie o investíciách.

Stručne povedané, je dôležité sledovať priame zahraničné investície pochádzajúce z tretích krajín. Treba to však robiť primeraným a konštruktívnym spôsobom s jasnými a ucelenými usmerneniami pre všetkých: investorov, tých, ktorí prijímajú priame zahraničné investície, ako aj zainteresované strany, ktoré sú nimi dotknuté. EÚ musí ostať príťažlivou pre investície.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Priame zahraničné investície napomáhajú rast Únie tým, že zvyšujú jej konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné miesta a umožňujú úspory z rozsahu, prinášajú kapitál, technológie, inováciu, expertízu a tým, že otvárajú nové trhy pre vývoz z Únie. Prispievajú k dosiahnutiu cieľov Investičného plánu Komisie pre Európu a podieľajú sa na iných projektoch a programoch Únie.

(1)  Priame zahraničné investície napomáhajú rast Únie tým, že zvyšujú jej konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné miesta a umožňujú úspory z rozsahu, stimulujú produktivitu, prinášajú kapitál, technológie, inováciu, expertízu a tým, že otvárajú nové trhy pre vývoz z Únie. Prispievajú k dosiahnutiu cieľov Investičného plánu Komisie pre Európu a podieľajú sa na iných projektoch a programoch Únie. Pri vykonávaní tohto nariadenia by sa členské štáty nemali snažiť zbytočne obmedzovať priame zahraničné investície v strategických odvetviach.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Silné hospodárstvo založené na otvorených trhoch, ktoré vytvára podnikateľskú klímu s podporou inovácií, celosvetové vedúce postavenie a rast, je najlepším základom pre bezpečnosť, integritu a zvrchovanosť. Zahraničné investície prispievajú nielen k európskemu rastu, ale aj k vedúcemu postaveniu Európy, pokiaľ ide o inovácie, výskum a vedu. Keď zahraničné subjekty investujú do inovácií a výskumu v Európe, investujú do budúcej sily a spôsobilostí Európy. Protekcionizmus Európu výrazne oslabuje a otvorené trhy ju posilňujú. To však nevylučuje, že niektoré investície určitých subjektov môžu mať taký charakter, keď musí byť Európa obozretná, aby sa zabránilo prípadným hrozbám pre jej bezpečnosť, integritu a zvrchovanosť.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Podľa medzinárodných záväzkov prijatých v rámci Svetovej obchodnej organizácie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a v obchodných a investičných dohodách uzavretých s tretími krajinami môžu Únia a jej členské štáty prijať reštriktívne opatrenia týkajúce sa priamych zahraničných investícií, a to z dôvodu bezpečnosti alebo verejného poriadku a za predpokladu, že sú splnené určité požiadavky.

(3)  Podľa medzinárodných záväzkov prijatých v rámci Svetovej obchodnej organizácie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a v obchodných a investičných dohodách uzavretých s tretími krajinami môžu Únia a jej členské štáty prijať reštriktívne opatrenia týkajúce sa priamych zahraničných investícií, a to len z dôvodu bezpečnosti alebo verejného poriadku a za predpokladu, že sú splnené určité požiadavky.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Je dôležité poskytnúť právnu istotu a zabezpečiť celoúnijnú širokú koordináciu a spoluprácu tak, že sa zriadi rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku. Nie je tým dotknutá výlučná právomoc členských štátov v oblasti ochrany národnej bezpečnosti.

(7)  Je dôležité poskytnúť právnu istotu a zabezpečiť celoúnijnú širokú koordináciu a spoluprácu tak, že sa zriadi rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku. Nie je tým dotknutá výlučná právomoc členských štátov v oblasti ochrany národnej bezpečnosti. Súčasný právny rámec sa musí posilniť vzhľadom na zmeny v postupoch týkajúcich sa priamych zahraničných investícií a v systémoch preverovania na celom svete.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií by sa mal vnímať ako nástroj na podporu pravidelnejšieho dialógu medzi príslušnými vnútroštátnymi a európskymi orgánmi a investormi. Mal by vytvoriť vzťah založený na dôvere a transparentnosti a zároveň by sa mala poskytnúť investorom väčšia právna istota. Komisia by mala byť schopná monitorovať systémy preverovania používané v iných právnych systémoch po celom svete.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií by mal členským štátom a Komisii poskytovať prostriedky na odstránenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť alebo verejný poriadok komplexným spôsobom a na prispôsobenie sa meniacim okolnostiam, pričom sa zachová potrebná pružnosť, aby mohli členské štáty pri preverovaní priamych zahraničných investícií z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku zohľadniť svoju osobitnú situáciu a vnútroštátne okolnosti.

(8)  Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií by mal členským štátom a Komisii poskytovať prostriedky na monitorovanie a odstránenie všetkých rizík ohrozujúcich bezpečnosť alebo verejný poriadok komplexným spôsobom a na prispôsobenie sa meniacim okolnostiam, pričom sa zachová potrebná pružnosť, aby mohli členské štáty pri preverovaní priamych zahraničných investícií z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku zohľadniť svoju osobitnú situáciu a vnútroštátne okolnosti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Mal by sa vzťahovať na široké spektrum investícií, ktorými vznikajú alebo sa udržiavajú trvácne a priame väzby medzi investormi z tretích krajín a podnikmi vykonávajúcimi hospodársku činnosť v niektorom členskom štáte.

(9)  Mal by sa vzťahovať na široké spektrum investícií, ktorými vznikajú alebo sa udržiavajú trvácne a priame väzby medzi investormi z tretích krajín a podnikmi vykonávajúcimi hospodársku činnosť v niektorom členskom štáte. Okrem toho by sa mal rámec pre preverovanie priamych zahraničných investícií vzťahovať na krátkodobé investície, ktoré sa prezentujú ako dlhodobé záväzky, vrátane priamych investičných tokov zameraných na vyhnutie sa dani alebo na účely prania špinavých peňazí, a investície smerujúce do odvetví s vysokým podielom výdavkov na výskum a vývoj výrobkov s cieľom získať technológiu.

Odôvodnenie

Vyššie priame zahraničné investície z krajín mimo EÚ vo veľkej miere smeruje do odvetví špičkových technológií, a to pokiaľ ide o akvizície aj nové investície. Z hľadiska svojej relatívnej hodnoty sú najvyhľadávanejším cieľom pre akvizície investorov z tretích krajín počítače a elektronika. V druhom štvrťroku 2017 sa v tomto sektore investovalo viac ako 323 mld. EUR. Z výskumu vyplýva, že obchodné operácie sa určujú podľa toho, odkiaľ investícia pochádza a prečo bola vykonaná.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Na usmernenie členských štátov a Komisie pri uplatňovaní nariadenia je vhodné poskytnúť zoznam faktorov, ktoré možno zvážiť pri preverovaní priamej zahraničnej investície z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku. Vďaka tomuto zoznamu sa zároveň zlepší transparentnosť procesu preverovania z pohľadu investorov, ktorí v Únii realizujú alebo zrealizovali priame zahraničné investície. Tento zoznam faktorov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by mal zostať informatívny.

(11)  Na usmernenie členských štátov a Komisie pri uplatňovaní nariadenia je vhodné poskytnúť zoznam faktorov, ktoré by sa mali zvážiť pri preverovaní priamej zahraničnej investície z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku. Vďaka tomuto zoznamu sa zároveň zlepší transparentnosť procesu preverovania z pohľadu investorov, ktorí v Únii realizujú alebo zrealizovali priame zahraničné investície. Tento zoznam faktorov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by mal zostať informatívny. Pri preverovaní priamych zahraničných investícií by mali členské štáty a Komisia zvážiť aj to, či existujú podobné možnosti investovania pre európskych investorov v príslušných tretích krajinách, čím sa dodrží zásada reciprocity.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by mali byť členské štáty a Komisia schopné zvážiť všetky príslušné faktory vrátane jej účinkov na kritickú infraštruktúru, technológie (aj dôležité podporné technológie) a vstupy, ktoré sú zásadné z hľadiska bezpečnosti alebo zachovania verejného poriadku, ktorých znefunkčnenie, strata alebo zničenie by mali v danom členskom štáte alebo v Únii značný vplyv. Členské štáty a Komisia by mali byť v tomto ohľade zároveň schopné zohľadniť, či je zahraničný investor priamo alebo nepriamo (napríklad formou poskytovania značných finančných prostriedkov aj za pomoci subvencií) pod kontrolou vlády tretej krajiny.

(12)  Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by mali byť členské štáty a Komisia schopné zvážiť všetky príslušné faktory vrátane jej účinkov na kritickú infraštruktúru, technológie (aj dôležité podporné technológie) a vstupy, ktoré sú zásadné z hľadiska bezpečnosti alebo zachovania verejného poriadku, ktorých znefunkčnenie, strata alebo zničenie by mali v danom členskom štáte alebo v Únii značný vplyv. Malo by to zahŕňať aj bezpečnosť dodávok potravín vrátane investícií do poľnohospodárskej pôdy a iných poľnohospodárskych aktív. Členské štáty a Komisia by mali v tomto ohľade zároveň zohľadniť, či je zahraničný investor priamo alebo nepriamo (napríklad formou poskytovania značných finančných prostriedkov aj za pomoci subvencií, preferenčného daňového zaobchádzania, záruk či investícií štátnych fondov atď.) pod kontrolou vlády tretej krajiny alebo či je tento zahraničný investor v skutočnom vlastníctve tejto vlády. Pozornosť by sa mala venovať investíciám, ktoré majú pôvod v krajinách uvedených v záveroch Rady z 5. decembra 2017 týkajúcich sa zoznamu EÚ obsahujúceho jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely, vrátane 47 jurisdikcií, ktoré sa zaviazali, že budú riešiť nedostatky vo svojich daňových systémoch. Pozornosť by sa mala venovať aj investíciám štátnych investičných fondov, ktoré je potrebné zosúladiť so všeobecne uznanými zásadami a postupmi týkajúcimi sa štátnych investičných fondov (tzv. zásady zo Santiaga).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Pri prijímaní rozhodnutia o postupe preverovania by členské štáty a Komisia mali venovať osobitnú pozornosť komplexným a umelým daňovým dohodám, pretože môžu byť spôsobom, ako preverovacie systémy obchádzať. Povesť investora a krajiny pôvodu a tranzitu investície by sa mala preto mala tiež zohľadniť.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať investíciám pochádzajúcim z krajín označených za daňové raje, ako aj tretím krajinám, ktoré neoprávnene chránia finančné aktíva a majetok získaný v Únii.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12c)  Pri vykonávaní preverovania by mali členské štáty a Komisia zohľadňovať vplyv priamych zahraničných investícií na strategickú nezávislosť Únie a jej členských štátov a na hodnotový reťazec pre kritické technológie a sektory.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Je vhodné ustanoviť základné prvky procesného rámca na preverovanie priamej zahraničnej investície členskými štátmi, aby sa investorom, Komisii a iným členským štátom umožnilo porozumieť tomu, ako by sa takéto investície mali preverovať, a zabezpečiť transparentnosť preverovania týchto investícií a nediskriminačný prístup k jednotlivým tretím krajinám. Tieto prvky by mali zahŕňať aspoň stanovenie lehôt na preverovanie a možnosť, aby si zahraniční investori uplatňovali nárok na súdnu nápravu rozhodnutí o preverení.

(13)  Je vhodné, aby členské štáty stanovili základné prvky procesného rámca na preverovanie priamej zahraničnej investície, aby sa investorom, Komisii a iným členským štátom umožnilo porozumieť tomu, ako by sa takéto investície mali preverovať, a zabezpečiť transparentnosť preverovania týchto investícií a nediskriminačný prístup k jednotlivým tretím krajinám. Tieto prvky by mali zahŕňať aspoň stanovenie lehôt na preverovanie a možnosť, aby si zahraniční investori uplatňovali nárok na súdnu nápravu rozhodnutí o preverení.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií by mal členským štátom a Komisii poskytovať flexibilitu potrebnú na preverenie priamych zahraničných investícií predtým (ex-ante) a potom (ex-post), ako sa vykonajú.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b)  Členské štáty a Komisia by mali mať možnosť zvážiť potenciálne vplyvy zahraničných investícií, okrem iného na: kritickú infraštruktúru vrátane energetiky, dopravy, komunikácií, médií, uchovávania údajov, vesmírnej alebo finančnej infraštruktúry, ako aj citlivých zariadení, kritické technológie vrátane umelej inteligencie, robotiky, polovodičov, technológií s aplikáciami možného dvojakého použitia, kybernetickej bezpečnosti, vesmírnej alebo jadrovej technológie, bezpečnosť dodávok kritických vstupov a prístup k citlivým informáciám alebo schopnosť kontrolovať takéto informácie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13c)  Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by členské štáty a Komisia mali byť schopné zohľadniť, či je zahraničný investor priamo alebo nepriamo kontrolovaný alebo podporovaný vládou tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Komisia by navyše mala mať možnosť preverovať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty a programy v záujme Únie. Komisia by tak získala nástroj na ochranu projektov a programov, ktoré slúžia Únii ako celku, a sú významným prínosom k jej hospodárskemu rastu, tvorbe pracovných miest a konkurencieschopnosti. Týka sa to predovšetkým projektov a programov, ktoré sú do veľkej miery financované z EÚ alebo sú zavedené právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa kritickej infraštruktúry, kritických technológií či kritických vstupov. V záujme väčšej jasnosti by sa mal v prílohe uvádzať orientačný zoznam projektov alebo programov v záujme Únie, v súvislosti s ktorými môže Komisia podrobiť priamu zahraničnú investíciu preverovaniu.

(15)  Komisia by navyše mala mať možnosť preverovať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na minulé, súčasné a budúce projekty a programy v záujme Únie. Komisia by tak získala nástroj na ochranu projektov a programov, ktoré slúžia Únii ako celku, a sú významným prínosom k jej hospodárskemu rastu, tvorbe pracovných miest a konkurencieschopnosti. Týka sa to predovšetkým projektov a programov, ktoré sú do veľkej miery financované z EÚ alebo sú zavedené právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa kritickej infraštruktúry, kritických technológií či kritických vstupov. V záujme väčšej jasnosti by sa mal v prílohe uvádzať orientačný zoznam projektov alebo programov v záujme Únie, v súvislosti s ktorými môže Komisia podrobiť priamu zahraničnú investíciu preverovaniu.

Odôvodnenie

Projekty a programy v strategickom záujme Únie, napríklad v oblasti kritickej infraštruktúry, ktoré sú alebo boli financované z peňazí platiteľov daní v EÚ, musí komisia v prípade potreby chrániť, a to pred, počas a po ich skončení.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  S cieľom uľahčiť spoluprácu s inými členskými štátmi a Komisii preverovanie priamej zahraničnej investície by členské štáty mali Komisii oznamovať svoje mechanizmy preverovania a všetky ich zmeny a mali by pravidelne podávať správy o uplatňovaní svojich mechanizmov preverovania. Z rovnakého dôvodu by členské štáty, ktoré nemajú mechanizmus preverovania, mali takisto podávať správu o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa vykonali na ich území, a to na základe informácií, ktoré majú k dispozícii.

(17)  S cieľom uľahčiť spoluprácu s inými členskými štátmi a Komisii preverovanie priamej zahraničnej investície by členské štáty mali Komisii oznamovať svoje mechanizmy preverovania a všetky ich zmeny a mali by pravidelne podávať správy o uplatňovaní svojich mechanizmov preverovania. Z rovnakého dôvodu by členské štáty, ktoré nemajú mechanizmus preverovania, mali takisto podávať správu o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa vykonali na ich území vrátane ich teritoriálnych vôd, a to na základe informácií, ktoré majú k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Na tieto účely je taktiež dôležité zabezpečiť vo všetkých členských štátoch určitú minimálnu úroveň informácií a spolupráce, pokiaľ ide o priame zahraničné investície patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Členské štáty, v ktorých sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, by mali na žiadosť členských štátov alebo Komisie sprístupniť tieto informácie. Súčasťou príslušných informácií sú aspekty ako vlastnícka štruktúra zahraničného investora a financovanie plánovanej alebo zrealizovanej investície vrátane informácií o subvenciách poskytnutých tretími krajinami, ak sú k dispozícii.

(18)  Na tieto účely je taktiež dôležité zabezpečiť vo všetkých členských štátoch určitú dostatočnú úroveň informácií a spolupráce, pokiaľ ide o priame zahraničné investície patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Členské štáty, v ktorých sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, by mali na žiadosť členských štátov alebo Komisie sprístupniť všetky tieto informácie. Súčasťou príslušných informácií sú aspekty ako vlastnícka štruktúra zahraničného investora a financovanie plánovanej alebo zrealizovanej investície vrátane informácií o subvenciách poskytnutých tretími krajinami, ak sú k dispozícii. Citlivé informácie by sa mali vylúčiť z rozsahu podávania správ a Komisia by v žiadnom prípade nemala zasahovať do práva každého členského štátu chrániť citlivé alebo dôverné informácie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  V súlade s článkom 346 ods. 1 písm. a) ZFEÚ nemá byť žiaden členský štát povinný poskytovať informácie, ktorých sprístupnenie odporuje podľa jeho názoru základným záujmom jeho bezpečnosti. Platí to aj v prípade, keď členské štáty preverujú priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie, a to z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku. Komisia a členské štáty by nemali od príslušného členského štátu vyžadovať takéto informácie.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Komunikáciu a spoluprácu na úrovni členských štátov a Únie by malo posilniť zriadenie kontaktných miest na účely preverovania priamych zahraničných investícií v každom členskom štáte.

(19)  Komunikácia a spolupráca na úrovni členských štátov a Únie by sa mala zabezpečiť zriadením kontaktných miest na účely preverovania priamych zahraničných investícií v každom členskom štáte, ktoré by mali byť koordinované ústredným kontaktným miestom. Členské štáty by mali mať možnosť využívať kontaktné miesta okrem iného s cieľom získať od Komisie informácie o konečných investoroch a hostiteľských krajinách priamych zahraničných investícií v iných členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Členské štáty a Komisia by mali prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany dôverných a iných citlivých informácií.

(20)  Členské štáty a Komisia by mali prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany dôverných a iných citlivých informácií a prevziať za to zodpovednosť.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Toto nariadenie sa týka nového opatrenia Únie na kontrolu priamych zahraničných investícií. Naďalej by sa mal zdôrazňovať význam otvoreného investičného prostredia. Toto nariadenie je tiež zamerané na dosiahnutie cieľa voľného pohybu kapitálu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v najširšom možnom rozsahu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia by Komisia mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o jeho uplatňovaní. Ak sa v správe navrhne zmena ustanovení tohto nariadenia, môže sa k nej v prípade potreby pripojiť sprievodný legislatívny návrh.

(21)  Každoročne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia by Komisia mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o jeho uplatňovaní. Táto správa by mala obsahovať príslušné informácie o spôsobe, akým členské štáty a Komisia využili svoje systémy preverovania. Najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia by Komisia mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade dôkladné posúdenie rámcov na preverovanie priamych zahraničných investícií a vývoja v oblasti systémov v jurisdikcii krajín mimo EÚ, ku ktorému sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „priama zahraničná investícia“ je investícia každého druhu zo strany zahraničného investora, ktorý sa usiluje vytvoriť alebo udržať trvácne a priame väzby medzi zahraničným investorom a podnikateľom či podnikom, ktorému dáva k dispozícii daný kapitál, s cieľom vykonávať hospodársku činnosť v členskom štáte, vrátane investícií, ktoré umožňujú účinnú účasť na riadení alebo kontrole spoločnosti, ktorá vykonáva hospodársku činnosť;

1.  „priama zahraničná investícia“ je investícia každého druhu zo strany zahraničného investora, ktorý sa usiluje vytvoriť alebo udržať trvácne a priame väzby medzi zahraničným investorom a podnikateľom či podnikom, ktorému dáva k dispozícii daný kapitál, s cieľom vykonávať hospodársku činnosť na území alebo vo výhradnej hospodárskej zóne členského štátu, vrátane investícií, ktoré umožňujú účinnú účasť na riadení alebo kontrole spoločnosti, ktorá vykonáva hospodársku činnosť;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  „zahraničný investor“ je fyzická osoba z tretej krajiny alebo podnik z tretej krajiny, ktorí plánujú zrealizovať alebo zrealizovali priamu zahraničnú investíciu;

2.  „zahraničný investor“ je fyzická osoba alebo podnik z tretej krajiny, alebo fyzická osoba alebo podnik registrovaný v členskom štáte, ktorí sú finančne spojení alebo priamo alebo nepriamo kontrolovaní fyzickou osobou alebo podnikom z tretej krajiny, ktorí plánujú v Únii zrealizovať alebo zrealizovali priame zahraničné investície;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty si môžu zachovať zavedené mechanizmy na preverovanie priamych zahraničných investícií z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku, zmeniť ich alebo prijať za podmienok stanovených v tomto nariadení a v súlade s ním.

1.  Členské štáty si zachovajú, menia alebo prijímajú zavedené mechanizmy na preverovanie priamych zahraničných investícií na svojom území. Preverovanie sa môže vykonávať, ak je to nevyhnutné, na ochranu bezpečnosti alebo na zachovanie verejného poriadku a uskutočňuje sa najmä na základe podmienok stanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku preverovať priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie.

2.  Okrem členských štátov Komisia z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku preverí priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  K projektom alebo programom v záujme Únie patria najmä projekty alebo programy, na financovaní ktorých sa veľkou sumou alebo významnou časťou podieľa EÚ alebo na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie týkajúce sa kritickej infraštruktúry, kritických technológií či kritických vstupov. Orientačný zoznam projektov alebo programov v záujme Únie sa uvádza v prílohe 1.

3.  K projektom alebo programom v záujme Únie patria najmä projekty alebo programy, na financovaní ktorých sa veľkou sumou alebo významnou časťou podieľa alebo podieľala EÚ alebo na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie týkajúce sa kritickej infraštruktúry, kritických technológií či kritických vstupov. Orientačný zoznam projektov alebo programov v záujme Únie sa uvádza v prílohe 1.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Faktory, ktoré možno zvážiť pri preverovaní

Faktory, ktoré sa zvážia pri preverovaní

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty a Komisia môžu pri preverovaní priamej zahraničnej investície z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku zvážiť jej prípadné účinky napríklad na:

Členské štáty a Komisia pri preverovaní priamej zahraničnej investície z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku zvážia jej prípadné priame a nepriame účinky napríklad na:

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  kritickú infraštruktúru vrátane energetiky, dopravy, komunikácií, uchovávanie údajov, vesmírnu alebo finančnú infraštruktúru, ako aj citlivé zariadenia,

-  kritickú infraštruktúru vrátane energetiky, dodávok vody, dopravy, komunikácií, médií, zdravotníctva, vzdelávania, základného výskumu, uchovávania údajov, vesmírnej alebo finančnej infraštruktúry, ako aj citlivých zariadení,

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  akvizície majetku, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť alebo verejný poriadok;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  kritické technológie vrátane umelej inteligencie, robotiky, polovodičov, technológií s aplikáciami možného dvojakého použitia, kybernetickej bezpečnosti, vesmírnej alebo jadrovej technológie,

-  kritické technológie vrátane umelej inteligencie, robotiky, polovodičov, progresívnych materiálov, kritických surovín, nanotechnológií, biotechnológií, zdravotníckych technológií, technológií s aplikáciami možného dvojakého použitia, kybernetickej bezpečnosti, leteckej a vesmírnej alebo jadrovej technológie, ako aj technológií vyvinutých s verejnou podporou,

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  bezpečnosť dodávok kritických vstupov alebo

-  strategickú nezávislosť Únie a jej členských štátov a hodnotový reťazec kritických technológií a sektorov, ako aj bezpečnosť dodávok kritických vstupov; bezpečnosť dodávok potravín vrátane poľnohospodárskej pôdy a iných poľnohospodárskych aktív alebo;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pri preverovaní priamych zahraničných investícií členské štáty a Komisia zvážia aj to, či existujú podobné možnosti investovania pre európskych investorov v príslušných tretích krajinách so zreteľom na štruktúru najmenej rozvinutých krajín (zásada reciprocity).

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, môžu členské štáty a Komisia zohľadniť, či je zahraničný investor pod kontrolou vlády tretej krajiny, a to aj formou poskytovania značných finančných prostriedkov.

Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, členské štáty a Komisia zohľadnia v maximálnej miere, či je zahraničný investor pod priamou alebo nepriamou kontrolou vlády tretej krajiny, a to aj formou poskytovania značných finančných prostriedkov, ako aj to, či má tento zahraničný investor nadnárodný charakter, a najmä, aké je jeho správanie, pokiaľ ide o daňové úniky, agresívne daňové plánovanie a systematické premiestňovanie výroby.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty si môžu ponechať opatrenia potrebné na zabránenie obchádzaniu mechanizmov na preverovanie a rozhodnutí o preverení, môžu ich meniť alebo prijímať.

Členské štáty si ponechajú, menia alebo prijímajú opatrenia potrebné na zabránenie obchádzaniu mechanizmov na preverovanie a rozhodnutí o preverení vrátane tých, ktoré sa týkajú situácie, keď je podnik napriek registrácii v určitom členskom štáte pod účinnou kontrolou alebo vo vlastníctve štátnych príslušníkov tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

S cieľom vylúčiť finančné toky v rámci platobnej bilancie zahŕňajú opatrenia uvedené v prvom odseku štatistické údaje o priamych investíciách odzrkadľujúce skutočné investície, ktoré boli zostavené v súlade s usmerneniami OECD a MMF.

Odôvodnenie

Štatistika priamych zahraničných investícií často zaznamenáva namiesto skutočných investícií toky peňazí medzi domácimi a zahraničnými jednotkami nadnárodných konglomerátov, ako aj akvizície medzinárodných spoločností . Investície „pretekajú“ napríklad vtedy, keď dcérska spoločnosť zahraničného konglomerátu využíva financovanie kapitálu, ktorý dostala ako priame investície s cieľom vykonať ďalšie investície v zahraničí, čo ešte zvyšuje prílev a odlev priamych zahraničných investícií.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty informujú ostatné členské štáty a Komisiu o akýchkoľvek pokusoch investorov obísť mechanizmy preverovania a rozhodnutia o preverení.

Odôvodnenie

V prípade, že by sa zahraničný investor pokúša obísť mechanizmy preverovania, a teda právne predpisy členských štátov a EÚ, znamenalo by to riziko pre daný členský štát a potenciálne aj ostatné členské štáty. Je logické informovať ostatné členské štáty o takomto potenciálnom riziku.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Mechanizmy preverovania členských štátov musia byť transparentné a nesmú diskriminovať jednotlivé tretie krajiny. Členské štáty stanovia predovšetkým okolnosti vedúce k preverovaniu, dôvody na preverovanie a uplatniteľné podrobné procesné pravidlá.

1.  Mechanizmy preverovania členských štátov musia byť transparentné a nediskriminačné. Členské štáty stanovia predovšetkým okolnosti vedúce k preverovaniu, dôvody na preverovanie a uplatniteľné procesné pravidlá.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Dôverné informácie vrátane citlivých obchodných informácií, ktoré sprístupnili zahraniční investori a dotknutý podnik, sú chránené.

3.  Členské štáty zaručia úplnú dôvernosť informácií vrátane citlivých obchodných informácií a obchodných tajomstiev, ktoré sprístupnili zahraniční investori a dotknutý podnik v postupoch preverovania.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Zahraniční investori a dotknuté podniky majú možnosť uplatniť si súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiam vnútroštátnych orgánov o preverení.

4.  Zahraniční investori a dotknuté podniky majú možnosť uplatniť si súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiam vnútroštátnych orgánov o preverení, pokiaľ sa to nepovažuje za opatrenie, ktoré je v rozpore so základnými bezpečnostnými záujmami členského štátu.

Odôvodnenie

Zatiaľ čo právo na súdny prostriedok nápravy je základným prvkom právneho štátu v Európe, toto právo možno za určitých okolností obmedziť, ak by bolo v rozpore so záujmom národnej bezpečnosti, a to najmä vtedy, keď rozhodnutia o preverovaní vydal najvyšší výkonný orgán v krajine.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia rozvíja a sprístupňuje „osvedčený postup“ v rámci mechanizmu preverovania, ktorý môžu členské štáty prijať, napríklad ak ešte nie je zavedený žiadny mechanizmus preverovania. Členské štáty môžu pri vytváraní mechanizmu preverovania využiť službu Komisie na podporu štrukturálnych reforiem.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty, ktoré si zachovajú mechanizmy preverovania, podávajú Komisii o uplatňovaní svojich mechanizmov preverovania výročnú správu. Správa obsahuje za každé vykazované obdobie predovšetkým údaje o:

2.  Členské štáty podávajú Komisii o uplatňovaní svojich mechanizmov preverovania výročnú správu. Správa obsahuje za každé vykazované obdobie predovšetkým údaje o:

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V súlade s článkom 346 ods. 1 písm. a) ZFEÚ nie je žiadny členský štát povinný poskytovať informácie, ktorých sprístupnenie odporuje podľa jeho názoru základným záujmom jeho bezpečnosti.

Odôvodnenie

Určité informácie o preverovaní možno oprávnene považovať za tajomstvo národnej bezpečnosti a treba ich chrániť.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty, ktoré nemajú zavedené mechanizmy preverovania, podávajú Komisii výročnú správu o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa vykonali na ich území, na základe informácií, ktoré majú k dispozícii.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Členské štáty si zachovajú mechanizmy preverovania.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Na základe výročných správ členských štátov a s náležitým zreteľom na dôvernosť citlivých informácií Komisia zverejňuje výročnú správu so súhrnnými informáciami o uplatňovaní mechanizmov preverovania.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Keď sa členský štát domnieva, že priama zahraničná investícia plánovaná alebo zrealizovaná v inom členskom štáte by mohla mať vplyv na jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok, môže predložiť pripomienky členskému štátu, v ktorom sa daná priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Tieto pripomienky sa súčasne postúpia Komisii.

2.  Keď sa členský štát domnieva, že priama zahraničná investícia plánovaná alebo zrealizovaná v inom členskom štáte by mohla mať vplyv na jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok, predloží pripomienky členskému štátu, v ktorom sa daná priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Tieto pripomienky sa súčasne postúpia Komisii.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, môže vydať stanovisko učené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Komisia môže vydať stanovisko bez ohľadu na to, či iné členské štáty predložili pripomienky.

3.  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, vydá stanovisko učené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala. Komisia vydá stanovisko bez ohľadu na to, či iné členské štáty predložili pripomienky.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Keď sa Komisia alebo členský štát náležite domnievajú, že priama zahraničná investícia by mohla mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, môžu požiadať členský štát, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, o akékoľvek informácie potrebné na pripomienkovanie uvedené v odseku 2 alebo na vydanie stanoviska uvedeného v odseku 3.

4.  Na žiadosť Komisie alebo členského štátu, ktorí sa náležite domnievajú, že priama zahraničná investícia by mohla mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, členský štát, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, poskytne relevantné informácie potrebné na pripomienkovanie uvedené v odseku 2 alebo na vydanie stanoviska uvedeného v odseku 3. Komisia môže okrem toho požadovať, aby sa daná otázka prerokovala v ústrednom mieste preverovania.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Pripomienky podľa odseku 2 alebo stanoviská podľa odseku 3 sa adresujú členskému štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, a to v primeranej lehote a v žiadnom prípade nie neskôr ako 25 pracovných dní po doručení informácií uvedených v odsekoch 1 alebo 4. Keď stanovisko Komisie nadväzuje na pripomienky od iných členských štátov, Komisia má na vydanie stanoviska ďalších 25 pracovných dní.

5.  Pripomienky podľa odseku 2 alebo stanoviská podľa odseku 3 sa bezodkladne adresujú členskému štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, a to a v žiadnom prípade nie neskôr ako 25 pracovných dní po doručení informácií uvedených v odsekoch 1 alebo 4. Keď stanovisko Komisie nadväzuje na pripomienky od iných členských štátov, Komisia má na vydanie stanoviska ďalších 25 pracovných dní.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie, môže vydať stanovisko určené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala.

1.  Keď sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia by mohla mať z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie, vydá stanovisko určené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže požiadať členský štát, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, o všetky informácie, ktoré potrebuje na vydanie stanoviska uvedeného v odseku 1.

2.  Na žiadosť Komisie členský štát, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa zrealizovala, predloží relevantné informácie uvedené v článku 10.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia adresuje svoje stanovisko dotknutému členskému štátu v primeranej lehote a v žiadnom prípade nie neskôr ako 25 pracovných dní po doručení informácií, o ktoré požiadala podľa odseku 2. Keď má členský štát zavedený mechanizmus preverovania podľa článku 3 ods. 1 a Komisii boli doručené informácie o preverovanej priamej zahraničnej investícii podľa článku 8 ods. 1, stanovisko sa vydá najneskôr 25 pracovných dní po doručení takýchto informácií. Keď sú na vydanie stanoviska potrebné dodatočné informácie, daná 25-dňová lehota plynie odo dňa doručenia týchto dodatočných informácií.

3.  Komisia adresuje svoje stanovisko dotknutému členskému štátu bezodkladne a v žiadnom prípade nie neskôr ako 25 pracovných dní po doručení informácií, o ktoré požiadala podľa odseku 2. Keď boli Komisii doručené informácie o preverovanej priamej zahraničnej investícii podľa článku 8 ods. 1, stanovisko sa vydá najneskôr 25 pracovných dní po doručení takýchto informácií. Keď sú na vydanie stanoviska potrebné dodatočné informácie, daná 25-dňová lehota plynie odo dňa doručenia týchto dodatočných informácií.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby informácie, o ktoré Komisia a iné členské štáty požiadali podľa článku 8 ods. 4 a článku 9 ods. 2, mali Komisia a žiadajúce členské štáty bezodkladne k dispozícii.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby informácie, o ktoré Komisia a iné členské štáty požiadali podľa článku 8 ods. 4 a článku 9 ods. 2, mali Komisia a žiadajúce členské štáty bez odôvodneného odkladu k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vlastnícka štruktúra zahraničného investora a podniku, do ktorého sa priama zahraničná investícia plánuje alebo v ktorom sa zrealizovala, vrátane informácií o ich konečnom ovládajúcom akcionárovi, resp. akcionároch;

a)  úplná vlastnícka štruktúra zahraničného investora a podniku, do ktorého sa priama zahraničná investícia plánuje alebo v ktorom sa zrealizovala, vrátane informácií o ich konečných skutočných vlastníkoch;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Informácie doručené v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia sa používajú len na účely, na ktoré sa o ne požiadalo.

1.  Informácie doručené v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia sa používajú len na účely, na ktoré sa o ne požiadalo, a nesmú viesť k prezradeniu obchodného, priemyselného alebo služobného tajomstva alebo obchodného postupu, alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku.

Odôvodnenie

V rámci tohto nariadenia je potrebná spolupráca, ktorá si vyžaduje výmenu informácií. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa riešia možné obavy v súvislosti s dôvernosťou a ochrana komerčne a profesionálne citlivých informácií.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty a Komisia zabezpečia ochranu dôverných informácií získaných pri uplatňovaní tohto nariadenia.

2.  Členské štáty a Komisia zabezpečia čo najvyššiu úroveň dôvernosti a ochranu citlivých informácií vrátane obchodných tajomstiev vymedzených v smernici (EÚ) 2016/943 1a získaných a poskytovaných príslušnými zahraničnými investormi a podnikmi. Členské štáty a Komisia sú zodpovedné za ochranu obchodného tajomstva pri vykonávaní postupov preverovania.

 

______________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát vymenuje kontaktné miesto na preverovanie priamych zahraničných investícií (ďalej len „kontaktné miesto na preverovanie PZI“) na účely preverovania priamej zahraničnej investície. Komisia a iné členské štáty zapoja tieto kontaktné miesta na preverovanie PZI do všetkých záležitostí súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia.

Každý členský štát vymenuje kontaktné miesto na preverovanie priamych zahraničných investícií (ďalej len „kontaktné miesto na preverovanie PZI“) na účely preverovania priamej zahraničnej investície. Komisia poskytne ústredné miesto preverovania, prostredníctvom ktorého môžu členské štáty úzko spolupracovať. Komisia a iné členské štáty zapoja tieto kontaktné miesta na preverovanie PZI do všetkých záležitostí súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia najneskôr tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti a predloží o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade. Do tohto procesu sa zapoja aj členské štáty a poskytnú Komisii informácie potrebné na prípravu uvedenej správy.

1.  Každoročne po [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia, pričom uvedie relevantné informácie o činnostiach filtrovacích systémoch členských štátov a Komisie. Najneskôr [tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade dôkladné posúdenie rámcov na filtrovanie priamych zahraničných investícií a vývoja filtrovacích systémov v jurisdikcii krajín mimo EÚ, ku ktorému v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Príloha – zarážka 6 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Program rozvoja európskeho obranného priemyslu:

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z ... ktorým sa ustanovuje Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraného na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ; Ú. v. EÚ L ... (COM(2017)0294).

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Príloha – zarážka 6 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Európsky obranný fond:

 

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Zriadenie Európskeho obranného fondu (COM(2017)0295).

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Príloha – zarážka 6 c (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO):

 

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2315 z 11. decembra 2017 o nadviazaní stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) a stanovení zoznamu zúčastnených členských štátov; Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2017, s. 57.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Príloha – zarážka 6 d (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Európsky fond pre strategické investície

 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013;

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj o zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva;

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Stanovenie rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

Referenčné čísla

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

26.10.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

26.10.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Roberts Zīle

5.10.2017

Prerokovanie vo výbore

25.1.2018

20.3.2018

 

 

Dátum prijatia

27.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

8

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matt Carthy, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Maydell, Ana Miranda, Luigi Morgano, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Iturgaiz, Arndt Kohn, Peter Liese

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

38

+

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Peter Liese, Ivana Maletić, Thomas Mann, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Paul Tang

VERTS/ALE

Ana Miranda, Molly Scott Cato

8

-

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Matt Carthy

NI

Sotirios Zarianopoulos

S&D

Alfred Sant

4

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Stanovenie rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

Referenčné čísla

COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Dátum predloženia EP

13.9.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

26.10.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanoviská

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

26.10.2017

ECON

26.10.2017

ITRE

26.10.2017

JURI

26.10.2017

 

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Bez predloženia stanovísk

       dátum rozhodnutia

JURI

9.10.2017

LIBE

16.10.2017

 

 

Pridružené výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

18.1.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Franck Proust

11.10.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.11.2017

22.3.2018

24.4.2018

 

Dátum prijatia

28.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Reinhard Bütikofer

Dátum predloženia

5.6.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Danilo Oscar Lancini, Franz Obermayr

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer

7

-

ECR

Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 19. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia