Процедура : 2017/0128(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0199/2018

Внесени текстове :

A8-0199/2018

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 22
CRE 13/02/2019 - 22

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.8
CRE 14/02/2019 - 10.8

Приети текстове :

P8_TA(2019)0122

ДОКЛАД     ***I
PDF 1248kWORD 166k
5.6.2018
PE 615.481v02-00 A8-0199/2018

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (преработен текст)

(COM(2017)0280 – C8‑0173/2017 – 2017/0128(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Масимилиано Салини

(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (преработен текст)

(COM(2017)0280 – C8‑0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0280),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0173/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2017 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

–  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 24 юли 2017 г. до комисията по транспорт и туризъм съгласно член 104, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм, както и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0199/2018),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Необходимо е да се предвиди широкото разпространение на електронните системи за пътно таксуване в държавите членки, както и в съседните страни, и да се разполага с работещи съвместно системи, които да са подходящи за използване в бъдещото развитие на политиката на Съюза за заплащане на пътя и бъдещите технически разработки.

(2)  Необходимо е да се предвиди широкото разпространение на електронните системи за пътно таксуване в държавите членки, както и в съседните страни, и да се разполага в рамките на възможното с надеждни, лесни за употреба, икономически ефективни работещи съвместно системи, които да са подходящи за използване в бъдещото развитие на политиката на Съюза за заплащане на пътя и бъдещите технически разработки.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Умножаването на спецификациите, налагани от държавите членки и съседните страни за техните електронни системи за пътно таксуване, може да попречи на доброто действие на вътрешния пазар, както и на целите на транспортната политика. Това положение рискува да доведе до умножаването на несъвместими и скъпи електронни кутии в шофьорските кабини на тежките превозни средства, както и до рискове от грешки от страна на шофьори при използването им, например неволно избягване на плащане. Такова умножаване е неприемливо за потребителите и за производителите на превозни средства по причини свързани със стойността и безопасността, както и по юридически такива.

(4)  Умножаването на спецификациите, налагани от държавите членки и съседните страни за техните електронни системи за пътно таксуване, може да попречи на доброто действие на вътрешния пазар, на принципа на свободно движение, както и на целите на транспортната политика. Това положение рискува да доведе до умножаването на несъвместими и скъпи електронни кутии в шофьорските кабини на тежките превозни средства, както и до рискове от грешки от страна на шофьори при използването им, например неволно избягване на плащане. Такова умножаване е неприемливо за потребителите и за производителите на превозни средства по причини свързани със стойността и безопасността, както и по юридически такива.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Следва да се премахват изкуствените бариери пред действието на вътрешния пазар, като обаче се позволява на държавите членки и на Съюза да въвеждат различни политики за пътно таксуване за всички типове превозни средства на местно, национално или международно ниво. Апаратурите, разположени на превозните средства, трябва да позволяват такива политики за пътно таксуване да бъдат въвеждани в съответствие с принципите на равнопоставеност между гражданите на всички държави членки. Оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване на равнището на Съюза , следователно, е необходимо да се въведе колкото може по-скоро.

(5)  Следва да се премахват изкуствените бариери пред действието на вътрешния пазар, като обаче се позволява на държавите членки и на Съюза да въвеждат различни политики за пътно таксуване за всички типове превозни средства на местно, национално или международно ниво. Апаратурите, разположени на превозните средства, трябва да позволяват такива политики за пътно таксуване да бъдат въвеждани в съответствие с принципите на равнопоставеност между гражданите на всички държави членки. Следва да е възможно да се използва единна бордова апаратура във всички държави членки, така че вече да не е необходимо да се закупуват отделни краткосрочни винетки за пътуване в рамките на Съюза. В тази връзка надеждната оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване на равнището на Съюза, в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните, следва да се въведе колкото може по-скоро, без да се налага административна тежест и като се ограничават, в границите на възможното, допълнителните разходи за услугите за електронно пътно таксуване и за оборудването, инсталирано и използвано от пътните оператори.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Структурите, събиращи пътна такса, следва да бъдат задължавани да предоставят достъп на доставчиците на ЕУЕПТ до своята област на ЕУЕПТ, без да допускат дискриминация.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  За да се осигури прозрачност и недискриминационен достъп до областите на ЕУЕПТ за всички доставчици на ЕУЕПТ, структурите, събиращи пътна такса, следва да публикуват цялата необходима информация, отнасяща се до правото на достъп, в заявление за областта на ЕУЕПТ.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в)  Тъй като ЕУЕПТ е пазарно ориентирана услуга, доставчиците на ЕУЕПТ не следва да бъдат задължавани да предоставят услугата веднага в целия Съюз. В интерес на ползвателите обаче от доставчиците на ЕУЕПТ следва да се изисква да покриват всички области на ЕУЕПТ във всяка държава, в която решат да предоставят услугите си. Освен това, Комисията следва да гарантира, че предоставената на доставчиците на ЕУЕПТ гъвкавост не води да изключване от ЕУЕПТ на малките и периферните области на ЕУЕПТ.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  В заявлението за областта на ЕУЕПТ следва подробно да се описват рамковите търговски условия, приложими спрямо дейностите на доставчиците на ЕУЕПТ в съответната област на ЕУЕПТ. По-конкретно, следва да се описва методологията, използвана за изчисляване на възнаграждението на доставчиците на ЕУЕПТ.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Доставчиците на ЕУЕПТ следва да имат право на справедливо възнаграждение, изчислено въз основа на прозрачна и недискриминационна методология.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в)  Ползвателите на ЕУЕПТ не следва да заплащат по-висока пътна такса от тази, която биха заплатили като съответна национална/местна пътна такса. Всички отстъпки или намаления за пътни такси за ползватели на бордова апаратура, предлагани от държава членка или от структура, събираща пътна такса, следва да бъдат достъпни при едни и същи условия за клиентите на доставчиците на ЕУЕПТ.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 6 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6г)  Когато бъде стартирана нова електронна система за пътно таксуване или бъде изменена съществено действаща система, от структурата, събираща пътна такса, следва да се изисква да публикува нови или актуализирани заявления за областта на ЕУЕПТ с достатъчен срок на предизвестие, за да се позволи на доставчиците на ЕУЕПТ да получат акредитация или повторно да се акредитират в системата най-късно един месец преди оперативното й стартиране. От структурата, събираща пътна такса, следва да се изисква да установи и следва процедура съответно за акредитиране и повторно акредитиране на доставчици на ЕУЕПТ, така че процедурата да може да бъде приключена най-късно един месец преди оперативното стартиране на новата съществено изменена система. Структурите, събиращи пътна такса, следва да имат задължението да спазват своята част от планираната процедура, както е определена в заявлението за областта на ЕУЕПТ.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 6 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6д)  В заявлението за областта на ЕУЕПТ следва подробно да се посочва процедурата за акредитиране на доставчика на ЕУЕПТ за областта на ЕУЕПТ, по-конкретно процедурата за проверка на съответствието със спецификациите и пригодността за използване на съставните елементи на оперативната съвместимост. Процедурата следва да е еднаква за всички доставчици на ЕУЕПТ.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 6 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6е)  На структурите, събиращи пътна такса, не следва да се разрешава да изискват или налагат на доставчиците на ЕУЕПТ каквито и да е технически решения, които биха могли да попречат на оперативната съвместимост с други области на пътно таксуване и със съществуващите съставни елементи на оперативната съвместимост на доставчика на ЕУЕПТ.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  На доставчиците на ЕУЕПТ следва да бъде разрешено да издават фактури на ползвателите. На структурите, събиращи пътна такса, обаче следва да бъде разрешено да изискват фактурите да бъдат изпращани за тяхна сметка и от тяхно име, тъй като фактурирането директно на името на доставчика на ЕУЕПТ може да доведе в някои области на пътно таксуване до отрицателни административни и данъчни последици.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Ако правен субект – доставчик на услуга за пътно таксуване, същевременно изпълнява и други задължения в електронната система за пътно таксуване или развива други дейности, които не са пряко свързани с електронното пътно таксуване, следва от него да се изисква да води отделно счетоводство за печалбите и загубите от всяка от своите дейности. Следва да се изключват кръстосани субсидии между различните дейности.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Следва да се потвърди, че европейската услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ) се осигурява от доставчици на ЕУЕПТ съгласно посоченото в Решение 2009/750/ЕО на Комисията17.

(8)  Следва да се потвърди, че европейската услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ) се осигурява законно от доставчици на ЕУЕПТ съгласно посоченото в Решение 2009/750/ЕО на Комисията17 и в пълно съответствие с основните права.

_________________

_________________

17 Решение на Комисията 2009/750/ЕО от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (ОВ L 268, 13.10.2009 г., стр. 11).

17 Решение на Комисията 2009/750/ЕО от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (ОВ L 268, 13.10.2009 г., стр. 11).

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Всяка държава членка с поне две области на ЕУЕПТ следва да определи в националната администрация служба за контакт с доставчиците на ЕУЕПТ, желаещи да предоставят ЕУЕПТ на нейна територия, с цел да улесни техните контакти със службите, събиращи пътна такса.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Приложенията за електронно таксуване и съвместните интелигентни транспортни системи (СИТС) използват сходни технологии и съседни честотни ленти за комуникация с малък обхват между превозните средства и между превозните средства и инфраструктурата. В бъдеще трябва да бъде изследван потенциалът за сливане на електронното пътно таксуване със СИТС в радиочестотния обхват 5,9 GHz, който понастоящем се използва от СИТС, след като внимателно бъдат оценени разходите, ползите, техническите препятствия и възможните решения за тях.

(10)  Приложенията за електронно таксуване и съвместните интелигентни транспортни системи (СИТС) използват сходни технологии и съседни честотни ленти за комуникация с малък обхват между превозните средства и между превозните средства и инфраструктурата. В бъдеще трябва да бъде изследвана осъществимостта на нови решения и възможни полезни взаимодействия между платформата за електронно пътно таксуване и съвместните интелигентни транспортни системи, като се вземе предвид подробен анализ на разходите и ползите и възможното въздействие върху защитата на правото на неприкосновеност на личния живот и личните данни.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Следва да бъдат взети предвид специфичните характеристики на електронните системи за пътно таксуване, които днес се прилагат за леките превозни средства. Тъй като понастоящем електронните системи за пътно таксуване не използват спътниково позициониране или мобилни комуникации, на доставчиците на ЕУЕПТ следва да бъде разрешено за ограничен период от време да доставят бордова апаратура за леките превозни средства, подходяща за използване само с технология за радиочестотния обхват 5,8 GHz.

(11)  Следва да бъдат взети предвид специфичните характеристики на електронните системи за пътно таксуване, които днес се прилагат за леките превозни средства. Тъй като понастоящем електронните системи за пътно таксуване не използват спътниково позициониране или мобилни комуникации, на доставчиците на ЕУЕПТ следва да бъде разрешено за ограничен период от време да доставят бордова апаратура за леките превозни средства, подходяща за използване само с технология за радиочестотния обхват 5,8 GHz. С цел да се избегнат смущения от безжичен интернет в превозните средства и устройства СИТС, радиочестотният обхват от 5,8 GHz следва да се защитава за употреба в системи за пътно таксуване.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Трансграничното налагане на пътни такси, включително такси в градските райони, и на глоби за нарушения изисква договореност за взаимопомощ между държавите членки. За да се преодолее проблемът с трансграничното изпълнение на разпоредбите относно избягването на плащането на пътни такси, следва да се прилагат юридически споразумения, включващи също така местните органи, като се използва опростен автоматичен механизъм за обмен на информация между държави членки.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  На структурите, събиращи пътна такса, следва да се разрешава да изискват от доставчика на ЕУЕПТ, в рамките на изпълнение на дейностите по събиране на пътни такси и когато се предполага, че водачът на превозното средство не е заплатил пътна такса, данни свързани с превозните средства и собствениците или водачите на превозните средства, които са клиенти на доставчика на ЕУЕПТ. Структурата, събираща пътна такса, следва да попречи на използването на посочените данни, които могат да бъдат чувствителни от търговска гледна точка, за друга цел, различна от събирането на пътна такса. По-конкретно, от структурата, събираща пътна такса, следва да се изисква да не разкрива данните на конкурентите на доставчика на ЕУЕПТ. Обемът и видът данни, които доставчиците на ЕУЕПТ съобщават на структурите, събиращи пътна такса, за целите на изчисляването и прилагането на таксите или за проверка на изчислението на таксата, налагана на превозните средства на потребителите на ЕУЕПТ от доставчиците на ЕУЕПТ, следва да бъдат сведени до стриктния минимум.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а)  Следва да се осигури помирителна процедура с цел уреждане на споровете между структурите, събиращи пътна такса, и доставчиците на ЕУЕПТ, възникнали при воденето на преговори по договор и в рамките на договорните им взаимоотношения. Структурите, събиращи пътна такса, и доставчиците на ЕУЕПТ се консултират с националните помирителни органи с цел уреждане на споровете, свързани с недискриминационния достъп до области на ЕУЕПТ.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б)  На помирителните органи се предоставя правомощието да проверяват дали договорните условия, наложени на доставчик на ЕУЕПТ, са недискриминационни. По-специално, те са оправомощени да проверяват дали възнаграждението, предоставено на доставчика на ЕУЕПТ от структурата, събираща пътна такса, спазва принципите на настоящата директива.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Въвеждането на електронните системи за пътно таксуване включва обработката на лични данни. Такава обработка трябва да бъде извършвана в съответствие със стандартите на Съюза , заложени между другото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета19 и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Правото на защита на личните данни е изрично признато от член 8 от Хартата за основните права в Европейския съюз.

(17)  Въвеждането на електронните системи за пътно таксуване включва обработката на лични данни, въз основа на която е възможно да се изготвят подробни профили на движенията. С цел защита на неприкосновеността на личния живот държавите членки следва съответно да позволят варианти за анонимно и кодирано авансово плащане за ЕУЕПТ. Правото на защита на личните данни е изрично признато от член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Обработката на лични данни трябва да бъде извършвана в съответствие със стандартите на Съюза, заложени между другото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета19, и Директива 2002/2016/ЕО на Европейския парламент и на Съвета20, а в случаите, в които неплащането на пътна такса представлява престъпление в държавата членка, в която е дължимо заплащането – в Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета21.

__________________

__________________

19 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

19 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

20 Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

20 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

21 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

21 Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17а)  Доставчиците на ЕУЕПТ следва да имат задачата да предоставят на структурите, събиращи пътна такса, и/или на операторите на пътно таксуване верни данни относно своите клиенти, тъй като тези данни са от първостепенно значение за правилното пътно таксуване и ефективното прилагане.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Тази директива не нарушава свободата на държавите членки да определят правила, свързани със заплащането на пътната инфраструктура и с данъчното облагане.

(18)  Тази директива не нарушава свободата на държавите членки да определят правила, свързани със заплащането на пътната инфраструктура и с данъчното облагане. Тя предвижда обаче, че оперативно съвместима електронна система за пътно таксуване ще спомогне за изпълнението на целите, определени от законодателството на Съюза в областта на пътните такси. Разпоредбите на настоящата директива са съвместими с тези на Директива .../... на Европейския парламент и на Съвета22.

 

__________________

 

22  Директива .../... на Европейския парламент и на Съвета от ... за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури [процедура 2017/0114 COD]

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  За да се гарантира оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и да се улесни трансграничният обмен на информация относно неплащането на пътни такси, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския Съюз по отношение на адаптиране към техническия прогрес на списъка с технологии, които могат да се използват за извършване на транзакциите в системите за електронно пътно таксуване, които изискват инсталирането или използването на бордова апаратура. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(19)  За да се гарантира оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и да се улесни със законни средства трансграничният обмен на информация относно неплащането на пътни такси, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския Съюз по отношение на адаптиране към техническия прогрес на списъка с технологии, които могат да се използват за извършване на транзакциите в системите за електронно пътно таксуване, които изискват инсталирането или използването на бордова апаратура. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива определя условията, необходими, за да се осигури оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и да се улесни обменът на информация за неплащането на пътна такса в Съюза. Тя се прилага за електронното събиране на всички видове пътни такси, в цялата пътна мрежа на Съюза , селищна и междуселищна, магистрали, главни и второстепенни пътища и различни структури като тунели, мостове и фериботи.

Настоящата директива определя условията, необходими за следните цели:

 

а)  за да се осигури оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване в цялата пътна мрежа, селищна и междуселищна, магистрали, главни и второстепенни пътища и различни структури като тунели, мостове и фериботи, както и

 

б)  за да се улесни обменът на информация за неплащането на пътна такса в Съюза, включително за неплащане на тези такси, които се събират ръчно за инфраструктури, за които се прилага настоящата директива, както и таксите, събирани в градските райони, посочени в Директива № 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета23, или глобите за нарушения по отношение на заплащането на такси.

 

__________________

 

23 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1).

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива се прилага без да се засягат решенията, взети от държавите членки относно събирането на такси за определени типове превозни средства, определянето на равнището на тези такси и целта, за която те се събират. .

С оглед зачитането на принципа на субсидиарност настоящата директива се прилага без да се засягат решенията, взети от държавите членки относно събирането на такси за определени типове превозни средства и определянето на равнището на тези такси и целта, за която те се събират.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  „услуга за пътно таксуване“ означава услуга, която дава възможност на ползвателите, които са сключили договор и имат набор бордова апаратура, да използват превозно средство в една или повече области на пътно таксуване; тя включва по-специално:

 

i)  предоставяне на персонализирана бордова апаратура на ползвателите и поддържането на нейната функционалност;

 

ii)  гарантиране, че дължимата от ползвателя пътна такса е платена на структурата, събираща пътна такса;

 

iii)  осигуряване на платежни средства на ползвателя или приемане на съществуващо платежно средство;

 

iv)  събиране на пътната такса от ползвателя;

 

v)  управление на клиентските отношения с ползвателя;

 

vi)  прилагане и зачитане на политиките в областта на сигурността и неприкосновеността на личния живот в системите за пътно таксуване;

Изменение    30

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „европейска услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ)“ означава услугите, които се предоставят по договор от оператор на ЕУЕПТ на ползвател на ЕУЕПТ. Услугите включват предоставяне и гарантиране на правилната настройка и правилното функциониране на бордовата апаратура, която е необходима за плащане на пътни такси във всички области на електронно събиране на пътни такси, обхванати от договора, за обработката на плащането на пътните такси, дължими от ползвателя на структурата, събираща пътна такса, от името на ползвателя, както и предоставяне на други услуги и на помощ, необходими на ползвателя с оглед на изпълняване на изискванията, налагани от структурите, събиращи пътна такса, в областите на плащане на пътна такса, обхванати от договора;

а)  „европейска услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ)“ означава услугата за пътно таксуване, която се предоставя по договор от оператор на ЕУЕПТ на ползвател на ЕУЕПТ.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  „пътна такса“ е такса или задължение, събирани във връзка с движението на превозно средство в рамките на област на събиране на пътна такса;

Изменение    32

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  „доставчик на услуги за пътно таксуване“ означава юридическо лице, предоставящо на ползвателите услуги за пътно таксуване в една или повече области на събиране на пътна такса за един или повече класове превозни средства.“

Изменение    33

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  „оператор на пътно таксуване“ означава частноправен субект, на който структура, събираща пътна такса, делегира задачата за събиране на пътните такси от нейно име и в нейна полза;

Изменение    34

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  „национален доставчик на услуги за пътно таксуване“ означава субект, който предоставя на крайните ползватели услуги за пътно таксуване, разработени и управлявани от оператора на пътното таксуване. Той се определя от държавата членка и е натоварен със задължението за обществена услуга да доставя бордови апаратури на всички ползватели на услугите за пътно таксуване и да предоставя услуги за пътно таксуване на цялата територия на съответната държава членка.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  „основен доставчик на услуги“ означава доставчик на услуги за пътно таксуване, на който структурата, събираща пътна такса, определя специфични задължения (като например задължението за подписване на договори с всички заинтересовани ползватели) или предоставя специфични права (като например специални възнаграждения или гарантиран дългосрочен договор), различни от правата и задълженията на други доставчици на услуги;

Изменение    36

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „област на електронно събиране на пътна такса“ е път, пътна мрежа, структура като мост, тунел или ферибот, където пътните такси се събират, като се използват, изключително или частично, автоматични механизми за идентификация, напр. комуникация с бордовата апаратура в превозното средство или автоматично разпознаване на регистрационната табела;

д)  „област на електронно събиране на пътна такса“ е път, пътна мрежа, структура като мост, тунел или ферибот, където пътните такси се събират, като се използват или изключително, или частично, автоматични механизми за идентификация, напр. комуникация с бордовата апаратура в превозното средство или автоматично разпознаване на регистрационната табела;

Изменение    37

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  „данни, необходими за пътната такса“ е информацията, определена от отговорната структура, събираща пътна такса, необходима за установяване на дължимата пътна такса за движението на превозно средство в рамките на определена област на събиране на пътна такса, както и за извършване на свързаното с това пътно таксуване;

Изменение    38

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  „декларация на пътна такса“ е заявление пред структурата, събираща пътна такса, което потвърждава движението на превозно средство в рамките на определена област на събиране на пътна такса и е във формат, предварително договорен между доставчика на ЕУЕПТ и структурата, събираща пътната такса;

Изменение    39

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  „съставни елементи на оперативната съвместимост“ означава елементарен компонент, група от компоненти, подкомплект или пълен комплект от оборудване, включени или предназначени за включване в ЕУЕПТ, от които пряко или косвено зависи оперативната съвместимост на услугата, включително материални обекти и нематериални обекти, например софтуер;

Изменение    40

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб)  „годност за ползване“ е способността на съставен елемент на оперативната съвместимост да постига и поддържа определени експлоатационни характеристики, когато функционира и е интегриран представително в ЕУЕПТ във връзка със система на структурата, събираща пътна такса;

Изменение    41

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква e в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ев)  „съществено изменена система“ е съществуваща система за електронно пътно таксуване, върху която е извършена или се извършва промяна, която налага доставчиците на ЕУЕПТ да променят функциониращите съставни елементи на оперативната съвместимост, като например препрограмиране или повторно изпитване на бордовата апаратура, или приспособяване на интерфейсите в техния бекофис;

Изменение    42

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква e г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ег)  „бекофис“ е централната електронна система, използвана от структурата, събираща пътна такса, група от структури, събиращи пътна такса, които са създали център за оперативна съвместимост, или от доставчиците на ЕУЕПТ с цел събиране, обработване и изпращане на информация в рамките на електронното пътно таксуване;

Изменение    43

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква e д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ед)  „акредитиране“ е процедурата, определена и управлявана от структурата, събираща пътна такса, на която трябва да бъде подложен доставчикът на ЕУЕПТ, преди да получи разрешение да предоставя ЕУЕПТ в област на електронно събиране на пътна такса;

Изменение    44

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  „държава членка на регистрация“ е държавата членка, в която е регистрирано превозното средство, с което е извършено нарушението неплащане на пътна такса;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    45

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ла)  „параметри за класифициране на превозните средства“ е свързаната с превозното средство информация, според която се изчисляват съответните пътни такси въз основа на данните, необходими за пътната такса.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията

Изменение

о)   „леко превозно средство“ е всяко превозно средство, което не е тежко превозно средство

о)   „лекo превознo средствo“ е лек автомобил, микробус или лекотоварeн автомобил.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всички нови електронни системи за пътно таксуване, които изискват монтирането или използването на бордова апаратура , за да извършват операции по електронно пътно таксуване, използват една или повече от посочените в приложение IV технологии.

Всички нови електронни системи за пътно таксуване, които изискват монтирането или използването на бордова апаратура, за да извършват операции по електронно пътно таксуване, използват една или повече от следните технологии:

 

а)  позициониране чрез спътник;

 

б)  мобилни комуникации;

 

в)  микровълнова технология 5,8 GHz.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съществуващите понастоящем електронни системи за пътно таксуване, които използват различни от изброените в приложение IV технологии, се привеждат в съответствие с тези технологии, ако в тях се внасят значителни технологични подобрения

Съществуващите понастоящем електронни системи за пътно таксуване, които използват различни от изброените в първа алинея технологии, са съвместими с тези технологии, ако в тях се внасят значителни технологични подобрения

Изменение    49

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.    Доставчиците на ЕУЕПТ предоставят на потребителите бордова апаратура, която е подходяща за ползване, оперативно съвместима и с възможност за комуникация с всички системи за електронно пътно таксуване, използвани в държавите членки, които използват технологиите, посочени в приложение IV.

3.   Доставчиците на ЕУЕПТ предоставят на потребителите бордова апаратура, която е подходяща за ползване, оперативно съвместима и с възможност за комуникация с всички системи за електронно пътно таксуване, използвани в държавите членки, които използват технологиите, посочени в параграф 1.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Бордовата апаратура може да използва собствените си апаратни компоненти и програмно осигуряване, да използва други налични в превозно средство апаратни компоненти и програмно осигуряване, или да използва и двете. За целите на комуникацията с други апаратни системи, налични в превозните средства, бордовата апаратура може да използва технологии, различни от посочените в приложение IV.

4.  Бордовата апаратура може да използва собствените си апаратни компоненти и програмно осигуряване, да използва други налични в превозно средство апаратни компоненти и програмно осигуряване, или да използва и двете. За целите на комуникацията с други апаратни системи, налични в превозните средства, бордовата апаратура може да използва технологии, различни от посочените в параграф 1. Всяко превозно средство има само една бордова апаратура и тя може да бъде свързана само с едно превозно средство.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  До 31 декември 2027 г. доставчиците на ЕУЕПТ могат да предоставят на потребителите на леки превозни средства бордова апаратура, подходяща за използване само с микровълнова технология за 5,8 GHz.

  До 31 декември 2027 г. доставчиците на ЕУЕПТ могат да предоставят на потребителите на леки превозни средства бордова апаратура, подходяща за използване само с микровълнова технология за 5,8 GHz, която да се използва в области на ЕУЕПТ, които не изискват технологии за спътниково позициониране или мобилна комуникация.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки осигуряват обработването на лични данни, необходими за действието на ЕУЕПТ , да се извършва в съответствие с правилата на Съюза , защитаващи свободите и основните права на физическите лица, включително частния им живот и особено да се спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, Директива (ЕС) 2016/680 и Директива 2002/58/ЕО.

6.  Държавите членки осигуряват обработването на лични данни, необходими за действието на ЕУЕПТ , да се извършва в съответствие с правилата на Съюза , защитаващи свободите и основните права на физическите лица, включително частния им живот и особено да се спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, Директива (ЕС) 2016/680 и Директива 2002/58/ЕО. Същевременно държавите членки предвиждат обмен на информация с останалите държави членки в надлежно обосновани случаи, например неплащане на пътна такса.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  ЕУЕТП позволява договорите да бъдат сключвани независимо от мястото на регистрация на превозното средство, националността на участниците в договора и зоната или отрязъка от пътната мрежа, за който се дължи таксуване .

2.  ЕУЕТП позволява договорите да бъдат сключвани независимо от мястото на регистрация на превозното средство, националността на участниците в договора и зоната или отрязъка от пътната мрежа, за който се дължи таксуване, като се вземат предвид разплащателните средства, валидни в съответната държава членка.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  ЕУЕСТ се предоставя чрез договорни споразумения между доставчиците на услугата и структурите, събиращи пътна такса, като правилното заплащане на дължимата пътна такса се гарантира въз основа на тези споразумения.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  ЕУЕПТ позволява интермодалността да се развива без неблагоприятни последствия за други видове транспорт.

3.  ЕУЕПТ позволява интермодалността да се развива, като се гарантира спазването на принципа „потребителят и замърсителят плаща“ и се разработват предимства за други и по-устойчиви видове транспорт.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията изисква , в съответствие с процедурата, установена с Директива 2015/1535/ЕС на Европейския парламент и на Съвета23 , компетентните органи по стандартизация в областта, особено Европейския институт по стандартизация (CEN), да приемат бързо стандартите, приложими към електронните системи за пътно таксуване, по отношение на технологиите, изброени в приложение IV , и да ги актуализират, когато е необходимо . Комисията изисква от органите по стандартизация да осигурят непрекъснатата съвместимост на съставните елементи на оперативната съвместимост.

5.  Комисията изисква , в съответствие с процедурата, установена с Директива 2015/1535/ЕС на Европейския парламент и на Съвета23, компетентните органи по стандартизация в областта, особено Европейския институт по стандартизация (CEN), да приемат бързо стандартите, приложими към електронните системи за пътно таксуване, по отношение на технологиите, изброени в член 3, и да ги актуализират, когато е необходимо . Комисията изисква от органите по стандартизация да осигурят непрекъснатата съвместимост на съставните елементи на оперативната съвместимост.

_________________

_________________

23 Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).

23 Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).

Изменение    57

Предложение за директива

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Изисквания, които доставчиците на ЕУЕПТ трябва да изпълняват

 

Доставчиците на ЕУЕПТ искат регистрация в държавата членка, в която са установени. Тази регистрация се предоставя, ако доставчиците на ЕУЕПТ изпълняват следните изисквания:

 

а)  притежават сертификат EN ISO 9001 или негов еквивалент;

 

б)  доказват, че притежават техническото оборудване и декларация „ЕО“ или сертификат, който удостоверява съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост със спецификациите;

 

в)  доказват компетентност при предоставянето на услуги за електронно пътно таксуване или в други свързани области;

 

г)  имат необходимата финансова стабилност;

 

д)  разполагат с глобален план за управление на риска, който подлежи на одит поне веднъж на всеки две години;

 

е)  имат добра репутация.

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11, с които да определя спецификациите, посочени в първи параграф, буква б).

Изменение    58

Предложение за директива

Член 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4б

 

Права и задължения на доставчиците на ЕУЕПТ

 

1.  Доставчиците на ЕУЕПТ сключват договори за ЕУЕПТ, които обхващат всички области на ЕУЕПТ на територията на най-малко 4 държави членки, в рамките на 36 месеца след регистрирането си в съответствие с член 4а.

 

Те сключват договори, които обхващат всички области на ЕУЕПТ в дадена държава членка, в рамките на 24 месеца от сключването на първия договор в тази държава членка, с изключение на областите на ЕУЕПТ, в които отговорните структури, събиращи пътна такса, не спазват разпоредбите на член 4г.

 

2.  След сключването на договорите доставчиците на ЕУЕПТ гарантират във всеки един момент покритието на всички области на ЕУЕПТ. Когато доставчик на ЕУЕПТ не е в състояние да поддържа покритието на ЕУЕПТ, тъй като структурата, събираща пътна такса, не изпълнява задълженията си, той възстановява покритието на съответната област във възможно най-кратък срок.

 

3.  Доставчиците на ЕУЕПТ сътрудничат на структурите, събиращи пътна такса, при действията за правоприлагане. В случаите, когато има съмнение за неплащане на пътна такса, структурата, събираща пътна такса, може да поиска доставчикът на ЕУЕПТ да ѝ предостави информация, свързана с превозното средство, за което има съмнение, че не е заплатена пътна такса, и за собственика или държателя на това превозно средство, който е клиент на доставчика на ЕУЕПТ. Доставчикът на ЕУЕПТ гарантира, че тези данни са на разположение незабавно.

 

Структурата, събираща пътна такса, гарантира, че тези данни не се съобщават на нито един друг доставчик на услуга за пътно таксуване. Ако структурата, събираща пътна такса, е заедно с доставчика на услуга за пътно таксуване част от един субект, тя въвежда подходящи мерки и процедури, за да гарантира, че данните се използват единствено за целите на правоприлагането.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4в

 

Права и задължения на структурата, събираща пътна такса

 

1.  Всяка структура, събираща пътна такса, изготвя и поддържа заявление за област на ЕУЕПТ, в което се определят общите условия за доставчиците на ЕУЕПТ за достъп до неговите области на събиране на пътни такси.

 

2.  Когато бъде създадена нова система за електронно пътно таксуване, бъдещата структура, събираща пътна такса, отговаряща за тази система, своевременно публикува заявлението за област на ЕУЕПТ, за да се даде възможност акредитирането на заинтересованите доставчици на ЕУЕПТ да приключи най-късно един месец преди оперативния старт на новата система, при надлежно спазване на продължителността на процедурата за оценка на съответствието със спецификациите и на годността за употреба на съставните елементи на оперативната съвместимост.

 

3.  Когато система за електронно пътно таксуване бъде съществено променена, структурата, събираща пътна такса, своевременно публикува преразгледаното заявление за областта на ЕУЕПТ, за да се даде възможност на вече акредитираните доставчици на ЕУЕПТ да приспособят своите съставни елементи на оперативната съвместимост към новите изисквания и да получат нова акредитация, когато е необходимо, най-късно един месец преди оперативния старт на променената система, при спазване на продължителността на процедурата на оценка на съответствието със спецификациите и на годността за употреба на съставните елементи на оперативната съвместимост.

 

Структурата, събираща пътна такса, изготвя и публикува в заявлението за областта на ЕУЕПТ подробен график за процедурата на оценка или повторна оценка на съответствието със спецификациите и на годността за употреба на съставните елементи на оперативната съвместимост, като това дава възможност за акредитиране или повторно акредитиране на заинтересованите доставчици на ЕУЕПТ най-късно един месец преди оперативния старт на новата или съществено променената система. Структурата, събираща пътна такса, се задължава да спазва своята част от графика.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 4 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4г

 

Структурите, събиращи пътна такса, приемат на недискриминационна основа всеки доставчик на ЕУЕПТ, желаещ да доставя ЕУЕПТ в рамките на областта/областите на ЕУЕПТ в обхвата на отговорност на съответната структура, събираща пътна такса.

 

Приемането на доставчик на ЕУЕПТ в област на събиране на пътна такса се извършва при условие че доставчикът спазва задълженията и общите условия, посочени в заявлението за областта на ЕУЕПТ.

 

Структурите, събиращи пътна такса, не изискват от доставчика на ЕУЕПТ да използва специфични технически решения или процедури, които пречат на оперативната съвместимост на съставните елементи на оперативната съвместимост на даден доставчик на ЕУЕПТ с електронните системи за пътно таксуване в други области на ЕУЕПТ.

 

Ако структура, събираща пътна такса, и доставчик на ЕУЕПТ не могат да постигнат споразумение, въпросът може да бъде отнесен до помирителния орган, отговорен за съответната област.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 4 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4д

 

Всяка държава членка гарантира, че договорите между структурата, събираща пътна такса, и доставчика на ЕУЕПТ относно предоставянето на ЕУЕПТ на територията на въпросната държава членка позволяват издаването на фактура за пътно таксуване на потребителя на ЕУЕПТ пряко от доставчика на ЕУЕПТ. Структурата, събираща пътна такса, може да изиска доставчикът на ЕУЕПТ да издава фактури на потребителя от името на и за сметка на структурата, събираща пътна такса, и доставчикът на ЕУЕПТ се съобразява с това искане.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 4 e (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4е

 

Всяка държава членка с поне две области на ЕУЕПТ на своята територия определя единна служба за контакт за доставчиците на ЕУЕПТ. По искане на доставчика на ЕУЕПТ службата за контакт улеснява и координира контактите на ранен етап между доставчика на ЕУЕПТ и структурите, събиращи пътна такса, отговорни за областите на ЕУЕПТ на територията на държавата членка. Службата за контакт може да бъде лице или обществен или частен орган.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 4 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4ж

 

Пътната такса за потребителите на ЕУЕПТ, начислена от структурите, събиращи пътна такса, не надвишава съответната национална/местна такса. Всички отстъпки или намаления за пътни такси за ползватели на бордова апаратура, предлагани от държава членка или от структурата, събираща пътна такса, следва да бъдат достъпни при едни и същи условия за клиентите на доставчиците на ЕУЕПТ.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 4 з (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4з

 

Възнаграждения

 

1.  Доставчиците на ЕУЕПТ имат право на възнаграждение от структурата, събираща пътна такса.

 

2.  Методологията за определяне на възнаграждението на доставчиците на ЕУЕПТ е прозрачна, недискриминационна и еднаква за всички доставчици на ЕУЕПТ, акредитирани в дадена област на ЕУЕПТ.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 4 и (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4и

 

1.  Пътната такса се определя от структурата, събираща пътна такса, в съответствие, наред с другото, с класификацията на превозното средство. Класификацията на превозното средство се определя въз основа на параметрите за класифициране на превозните средства. При несъответствие между класификацията на превозното средство, използвана от доставчик на ЕУЕПТ, и структурата, събираща пътна такса, преимущество има класификацията на структурата, събираща пътна такса, освен ако не съществуват доказателства за допусната грешка.

 

2.  Освен да изиска плащане от страна на доставчика на ЕУЕПТ за всяка потвърдена декларация за пътна такса, структурата, събираща пътна такса, може да изиска плащане от доставчика на ЕУЕПТ и за всяка пътна такса, за която не е подадена декларация, във връзка с всяка клиентска сметка, управлявана от въпросния доставчик на ЕУЕПТ.

 

3.  Когато доставчик на ЕУЕПТ е изпратил на структурата, събираща пътна такса, списък с невалидна бордова апаратура, доставчикът на ЕУЕПТ не носи отговорност за всяка последваща такса, начислена вследствие на използването на тази невалидна бордова апаратура. Броят на записите в списъка с невалидната бордова апаратура, форматът на списъка и честотата на неговото актуализиране са предмет на договаряне между доставчиците на ЕУЕПТ и структурите, събиращи пътна такса.

 

4.  При базирани на микровълни системи за пътно таксуване структурите, събиращи пътна такса, съобщават на доставчиците на ЕУЕПТ декларациите за пътни такси, дължими от съответните техни потребители на ЕУЕПТ.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 4 й (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4й

 

Счетоводно отчитане

 

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че правните субекти, които са доставчици на услуги за пътно таксуване, водят отделни отчети за приходите и разходите и счетоводни баланси за дейностите, извършени в ролята, свързана с предоставянето услуга за пътно таксуване, по смисъла на стандарт ISO 17573: 2010 и за всички други дейности. Държавите членки предприемат също така необходимите мерки, за да гарантират, че тези отчети и баланси се публикуват отделно за всеки вид дейност и че е изключено кръстосано субсидиране между дейностите, извършвани при изпълнението на ролята, свързана с предоставянето на услуга за пътно таксуване, и другите дейности.

 

2.  Системите за счетоводно отчитане на дейностите, извършвани при изпълнението на роля, свързана с предоставянето на услуга за пътно таксуване, и другите дейности, се съхраняват отделно от отчетите, свързани с всякакъв друг вид дейности, за да може да бъде извършена точна оценка на разходите и ползите, свързани с дейностите, извършвани в роля, свързана с предоставянето на услуга за пътно таксуване.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 4 к (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4к

 

Помирителен орган

 

1.  Всяка държава членка, на чиято територия има поне една област на ЕУЕПТ, определя или създава помирителен орган, за да се улесни посредничеството при спорове между структурите, събиращи пътна такса, чиято област на събиране на такси се намира на нейна територия, и доставчиците на ЕУЕПТ, които са сключили договори или водят преговори за сключване на договори с тези структури, събиращи пътна такса.

 

2.  На помирителния орган се предоставя правомощието по-конкретно да проверява дали договорните условия, наложени на доставчиците на ЕУЕПТ от структурата, събираща пътна такса, са недискриминационни. Този орган е оправомощен да проверява дали ЕУЕСТ получава възнаграждение в съответствие с принципите, предвидени в настоящата директива.

 

3.  Държавите членки, посочени в параграф 1, предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че техните помирителни органи са независими по отношение на своята организация и правна структура от търговските интереси на структурите, събиращи пътна такса, и на доставчиците на услуги за пътно таксуване.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 41 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4л

 

Регистри

 

1.  За целите на прилагане на настоящата директива всяка държава членка води национален електронен регистър на:

 

а)  намиращите се на нейната територия области на ЕУЕПТ, в т.ч. информация относно:

 

i)  съответните структури, събиращи пътна такса,

 

ii)  използваните технологии за събиране на пътна такса,

 

iii)  данните, необходими за пътната такса,

 

iv)  заявлението за областта на ЕУЕПТ,

 

v)  доставчиците на ЕУЕПТ, сключили договори за ЕУЕПТ със структурите, събиращи пътна такса, които действат в тяхната област на компетентност.

 

б)  доставчиците на ЕУЕПТ, на които е предоставена регистрация.

 

в)  данни за службата за контакт, посочена в член 4е, за ЕУЕПТ, включително адрес на електронната поща и телефонен номер.

 

Освен ако не е предвидено друго, държавите членки проверяват най-малко веднъж годишно дали посочените в член 4а, букви а), г), д) и е) изисквания са изпълнени и извършват съответните актуализации в регистъра. Регистърът съдържа също и заключенията от предвидения в член 4а, буква д) одит. Държавите членки не носят отговорност за действията на посочените в регистъра доставчици на ЕУЕПТ.

 

2.  Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да осигурят актуализирането и точността на всички данни, които се съдържат в националния електронен регистър.

 

3.  Регистрите са достъпни по електронен път за обществеността.

 

4.  Тези регистри са на разположение от деня на влизане в сила на настоящата директива.

 

5.  В края на всяка календарна година органите на държавите членки, които отговарят за регистрите, предават на съответните органи на другите държави членки и на Комисията регистрите на областите на ЕУЕПТ и на доставчиците на ЕУЕПТ. Всяко несъответствие със ситуацията в дадена държава членка бива представено на вниманието на държавата членка на регистрация и на Комисията.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 4 м (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4м

 

Пилотни системи за събиране на пътна такса

 

За да се подпомогне техническото развитие на ЕУЕПТ, държавите членки могат, в рамките на ограничени части от тяхната област на събиране на пътна такса и паралелно на действащата система на ЕУЕПТ, временно да разрешат пилотни системи за събиране на пътна такса, които включват нови технологии или нови концепции, несъответстващи на една или повече от разпоредбите на настоящата директива.

 

Това разрешение подлежи на предварително одобрение от страна на Комисията.

 

Първоначалният период на такова разрешение не надхвърля три години. От доставчиците на ЕУЕПТ не се изисква да участват в пилотни системи за събиране на пътна такса.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За разследване на неплащането на пътни такси държавите членки предоставят на националните звена за контакт на другите държави членки достъп до следните национални данни за регистрацията на превозни средства, с правото да извършват е тях автоматизирано търсене на:

Държавите членки предоставят само на националните звена за контакт на другите държави членки и единствено за целите на разследвания на неплащането на пътни такси достъп до следните национални данни за регистрацията на превозни средства, с правото да извършват е тях автоматизирано търсене на:

Изменение    71

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  данни, свързани с превозни средства; както и

а)  данни, необходими за идентифицирането на определено превозно средство; както и

Изменение    72

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  данни, свързани със собствениците или държателите на превозното средство.

б)  данни, необходими за идентифицирането и осъществяването на контакт със собствениците или държателите на превозното средство.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на обмена на данни, посочен в параграф 1, всяка държава членка определя национално звено за контакт. Правомощията на националните звена за контакт се уреждат от приложимото право на съответната държава членка.

(2)  За целите на обмена на данни, посочен в параграф 1, всяка държава членка определя национално звено за контакт. Правомощията на националните звена за контакт се уреждат от приложимото право на съответната държава членка. В рамките на този процес следва да се обърне особено внимание на осигуряването на необходимата защита на личните данни, необходими за функционирането на ЕУЕПТ.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че обменът на информация се осъществява чрез оперативно съвместими електронни средства, без обмен на данни, принадлежащи на други бази данни, които не се използват за целите на настоящата директива. Държавите членки гарантират, че този обмен на информация се осъществява по икономически ефективен и сигурен начин. Държавите членки гарантират сигурността и защитата на предаваните данни, доколкото е възможно, чрез използване на съществуващи програмни приложения като посоченотo в член 15 от Решение 2008/616/ПВР, и изменените версии на тези програмни приложения, в съответствие с приложение II към настоящата директива и с глава 3, точки 2 и 3 от приложението към Решение 2008/616/ПВР. Изменените версии на програмните приложения предоставят както режим на онлайн обмен в реално време, така и пакетен режим на обмен, като последният позволява обмен на множество искания или отговори в рамките на едно съобщение.

4.  Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че обменът на информация се осъществява чрез оперативно съвместими електронни средства, без обмен на данни, принадлежащи на други бази данни, които не се използват за целите на настоящата директива. Държавите членки гарантират, че този обмен на информация се осъществява по икономически ефективен и сигурен начин и че органите без правомощия по силата на настоящата директива не получават достъп до данните. Държавите членки гарантират сигурността и защитата на предаваните данни, доколкото е възможно, чрез използване на съществуващи програмни приложения като посоченотo в член 15 от Решение 2008/616/ПВР, и изменените версии на тези програмни приложения, в съответствие с приложение II към настоящата директива и с глава 3, точки 2 и 3 от приложението към Решение 2008/616/ПВР. Изменените версии на програмните приложения предоставят както режим на онлайн обмен в реално време, така и пакетен режим на обмен, като последният позволява обмен на множество искания или отговори в рамките на едно съобщение.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  При никакви обстоятелства звената за контакт на държавите членки не позволяват на частни дружества или лица достъп до данните, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Изменение    76

Предложение за директива

Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Уведомително писмо за неплащане на пътна такса

Уведомително писмо и последващо производство за неплащане на пътна такса

Изменение    77

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса, решава дали да започне последващо производство по отношение на наплащането на пътна такса.

Компетентният орган в държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса, започва производство за нарушението „неплащане на пътна такса“, когато установи, че е налице неплащане на пътна такса, в съответствие с инструментите, предвидени в Директива (ЕС) 2015/413 на Европейския съвет и на Съвета24.

 

__________________

 

24 Директива (ЕС) 2015/413 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (ОВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 9).

Изменение    78

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато изпраща уведомителното писмо до собственика, държателя на превозното средство или идентифицираното по друг начин лице, за което съществува подозрение, че е извършило нарушението „неплащане на пътна такса“, държавата членка, на чиято територия е извършено неплащането на пътна такса, включва, в съответствие със своето право, необходимата информация — а именно информация за естеството, мястото, датата и часа на нарушението „неплащане на пътна такса“, заглавието на текстовете от националното право, чиито разпоредби са нарушени, и съответната санкция и, когато е приложимо, данни за уреда, който е използван за установяване на нарушението. За целта, държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса, можа да използва образеца, посочен в приложение III.

2.  Когато изпраща уведомителното писмо до собственика, държателя на превозното средство или идентифицираното по друг начин лице, за което съществува подозрение, че е извършило нарушението „неплащане на пътна такса“, държавата членка, на чиято територия е извършено неплащането на пътна такса, включва, в съответствие със своето право, необходимата информация — а именно информация за естеството, мястото, датата и часа на нарушението „неплащане на пътна такса“, заглавието на текстовете от националното право, чиито разпоредби са нарушени, правото на възражение и на получаване на информация, съответната санкция и данни за уреда, който е използван за установяване на нарушението. За целта, държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса, използва образеца, посочен в приложение III.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Решението на компетентния орган в държавата членка, на чиято територия е било извършено нарушението „неплащане на пътна такса“, взето в съответствие с националното право, се признава автоматично от държавата членка на собственика, държателя на превозното средство или идентифицираното по друг начин лице, за което съществува подозрение, че е извършило нарушението „неплащане на пътна такса“.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Когато това е необходимо за целите на последващи действия по отношение на неплащане на пътна такса, националното звено за контакт може да предоставя на заинтересованата структура, събираща пътна такса, информацията, необходима за събирането на неплатените суми.

Изменение    81

Предложение за директива

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6а

 

Разпоредби за взаимопомощ

 

От 2021 г., с оглед на правоприлагането относно трансграничното плащане на пътни такси в Съюза, ще се прилага разпоредба за взаимопомощ, по силата на която държавата членка на регистрация подпомага държавата членка, на чиято територия е било извършено неплащането на пътна такса, с цел събиране на пътни такси и глоби. Комисията приема актове за изпълнение за определяне в подробности на реда и условията за тази взаимопомощ. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по член 11а.

Изменение    82

Предложение за директива

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

Член 8

Защита на данните

Защита на данните

1.  Разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и националните законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се транспонира Директива (ЕС) 2016/680, се прилагат за личните данни, обработвани в съответствие с настоящата директива.

1.  За личните данни, обработвани в съответствие с настоящата директива, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Директива 2002/58/ЕО. Когато неплащането на пътна такса представлява престъпление в държавата членка, в която се дължи плащането, за личните данни, обработвани в съответствие с настоящата директива, се прилага Директива (ЕС) 2016/680.

2.  Държавите членки гарантират, че обработваните съгласно настоящата директива лични данни се поправят, ако са неточни, или се заличават или блокират в подходящ срок, както и че в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и националните законови, подзаконови и административни разпоредби, с които се транспонира Директива (ЕС) 2016/680, е определен срок на съхраняването им.

2.  Държавите членки гарантират, че обработването на лични данни за целите на член 5 се ограничава до видовете данни, изредени в приложение II. Държавите членки гарантират също така, че субектите на данните имат право да актуализират, коригират или заличават без ненужно забавяне обработваните лични данни, ако те са неточни. Държавите членки определят периодите на съхранение на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и където е приложимо, с Директива (ЕС) 2016/680.

Държавите членки гарантират, че всички лични данни, обработвани съгласно настоящата директива, се използват само с цел улесняване на трансграничния обмен на информация относно неплащането на пътна такса, и че лицата, за които се отнасят данните, имат същите права на информация, достъп, поправка, заличаване и блокиране, на обезщетение и на съдебна защита, както е предвидено в Регламент (ЕС) 2016/679 и националните законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се транспонира Директива (ЕС) 2016/680.

Държавите членки гарантират, че обработваните съгласно настоящата директива лични данни се обработват единствено за целите на улесняване на трансграничния обмен на информация относно неплащането на пътни такси и не се обработват допълнително за никакви други цели. Държавите членки гарантират също така, че лицата, за които се отнасят данните, имат същите права на информация, достъп, поправка, заличаване и ограничаване на обработката, на подаване на жалба до надзорен орган за защита на данните, на обезщетение и на ефективни правни средства за защита, както е предвидено в Регламент (ЕС) 2016/679 и където е приложимо, в Директива (ЕС) 2016/680. Държавите членки гарантират, че достъп до личните данни се дава единствено на посочените компетентни органи за обмен на данни за регистрацията на превозните средства.

3.  Всяко заинтересовано лице има право да получи информация относно това какви лични данни, регистрирани в държавата членка на регистрация, са били предадени на държавата членка, в която е извършено нарушението „неплащане на пътна такса“, включително датата на искането и компетентния орган на държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса.

3.  Всяко заинтересовано лице има право да получи без ненужно забавяне информация относно това какви лични данни, регистрирани в държавата членка на регистрация, са били предадени на държавата членка, в която е извършено нарушението „неплащане на пътна такса“, включително датата на искането и компетентния орган на държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

Член 9

Доклад

Доклад

До [5 години след влизането в сила на настоящата директива] Комисията подава доклад до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на членове 6 и 7 на настоящата директива от страна на държавите членки. В доклада си Комисията се съсредоточава по-специално върху следните аспекти и ако е целесъобразно, прави предложения за включването им:

1.  В срок до [4 години след влизането в сила на настоящата директива] Комисията представя доклад до Европейския парламент и Съвета относно прилагането и въздействието от настоящата директива, по-специално по отношение на развитието и разгръщането на ЕУЕПТ и ефективността и ефикасността на механизма за обмен на данни в рамките на разследванията на случаи на неплащане на пътни такси.

 

Докладът анализира, по-специално, следното:

 

а)  въздействието от разпоредбите на член 4б върху разгръщането на ЕУЕСТ, с особен акцент върху наличието на услугата в малки или периферни райони на ЕУЕСТ;

  оценка на ефективността на членове 6 и 7 по отношение на намаляването на броя на нарушенията „неплащане на пътна такса“ в Съюза,

б)  ефективността на членове 6 и 7 по отношение на намаляването на броя на нарушенията „неплащане на пътна такса“ в Съюза;

 

в)  постигнатия напредък относно оперативната съвместимост между спътниковите и конвенционалните системи за пътно таксуване;

 

2.  Докладът се придружава, по целесъобразност, от предложение до Европейския парламент и до Съвета за по-нататъшно преразглеждане на настоящата директива, по-специално по отношение на следните елементи:

 

а)  допълнителни мерки, за да се гарантира, че ЕУЕСТ е достъпна във всички области на ЕУЕСТ, в т.ч. малките и периферните области;

  оценка на необходимостта от по-нататъшно улесняване на трансграничното правоприлагане относно плащането на пътните такси в Съюза чрез създаване на механизъм за оказване на помощ от страна на държавата членка на регистрация на държавата членка, на чиято територия е било извършено неплащането на пътна такса, с цел събиране на пътни такси и глоби.

б)  механизъм за оказване на помощ от страна на държавата членка на регистрация на държавата членка, на чиято територия е било извършено неплащането, с цел допълнително да се улесни трансграничното правоприлагане относно плащането на пътни такси в Съюза, особено когато се използват автоматични дебитни системи.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11 за изменение на приложения I и IV с цел адаптирането им към техническия прогрес.

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11 за изменение на приложение I с цел адаптирането му към техническия прогрес.

Изменение    85

Предложение за директива

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

 

Процедура на комитет

 

1.  Комисията се подпомага от Комитет за електронно пътно таксуване.

 

Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(**).

 

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Когато Комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта за акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение    86

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат в действие законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими, за да се съобразят с членове 1 и 38, както и с приложения II и III до [18 месеца след влизане в сила на настоящата директива] . Те незабавно изпращат текста на тези мерки на Комисията.

Държавите членки въвеждат в действие законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими, за да се съобразят с членове 1 и 38, както и с приложения II и III до [30 месеца след влизане в сила на настоящата директива] . Те незабавно изпращат текста на тези мерки на Комисията.

Изменение    87

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – алинея 3 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  валидиране на избраните технически решения, като се имат предвид правилата на Съюза за защита на свободите и основните права на физическите лица, включително частния им живот и защитата на личните данни. По-конкретно ще бъде необходимо да се осигури съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО;

к)  валидиране на избраните технически решения, като се имат предвид правилата на Съюза за защита на свободите и основните права на физическите лица, включително частния им живот и защитата на личните данни. По-конкретно ще бъде необходимо да се осигури съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО, а също така, където е приложимо, с Директива (ЕС) 2016/680;

Изменение    88

Предложение за директива

Приложение III – параграф 26 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Защита на данните:

 

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да изисквате достъп до и коригиране или заличаване на личните данни или ограничаване на обработването на Вашите лични данни или да възразите срещу обработването, както и право на преносимост на данните. Също така имате право да подадете жалба до [име и адрес на съответния надзорен орган].

 

[Ако неплащането на пътна такса се счита за престъпление съгласно националното законодателство:

 

В съответствие с [наименование на националния законодателен акт, прилагащ Директива (ЕС) 2016/680] имате право да изисквате от администратора достъп до и коригиране или изтриване на личните данни и ограничаване на обработването на личните ви данни. Също така имате право да подадете жалба до [име и адрес на съответния надзорен орган]. ]

Изменение    89

Предложение за директива

Приложение ІV

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложение ІV

заличава се

Списък на технологиите, разрешени за използване в електронните системи за пътно таксуване за извършване на операции по електронно пътно таксуване

 

1.  позициониране чрез спътник;

 

2.  мобилни комуникации;

 

3.  микровълнова технология 5,8 GHz.

 

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложение на Комисията

Предложението на Комисията има за цел да преодолее недостатъците на действащата нормативна уредба в областта на европейската услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ), като определи условията, необходими за осигуряване на оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване, и да улесни трансграничния обмен на информация относно нарушенията, свързани с неплащането на пътни такси в държавите – членки на ЕС.

Действащото законодателство в тази област, което включва Директива 2004/52/ЕО за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и Решение 2009/750/ЕО на Комисията за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи, беше изготвено с цел да подобри функционирането на пазара чрез предоставяне на услуга, основаваща се на бордова апаратура, която може да установи контакт с инфраструктурата на държавите, през които преминава потребителят, като по този начин се благоприятства създаването на оперативно съвместима система за електронно пътно таксуване на равнището на Съюза.

Комисията обаче счита, че действащото законодателство не е постигнало целите си по отношение на автоматичното удържане на пътните такси. В конкретния случай Комисията установи някои ограничения в действащото законодателство, сред които пречките за достъп до пазара за доставчиците на ЕУЕСТ, на които са наложени прекалено високи изисквания. На технологично равнище сателитното оборудване все още е по-скъпо в сравнение с микровълновите бордови апаратури, но същевременно продължаващото разработване на интелигентни транспортни системи (ИТС) налага да се разгледа въпросът за евентуални взаимодействия между системите за електронно пътно таксуване и ИТС. Освен това Комисията отбелязва липсата на равнището на ЕС на правно основание за обмен на данни за регистрацията на превозните средства между държавите членки за целите на принудителното събиране на пътни такси.

Позиция на докладчика

• Докладчикът приветства и подкрепя предложението на Комисията, което представлява значително подобряване на настоящото законодателство относно ЕУЕПТ. Той предлага редица изменения, които по негово мнение носят добавена стойност в текста на предложението, с цел пълноценното използване на оперативната съвместимост на ЕУЕПТ и гарантиране на ефективността на процедурата на прилагане.

•  Докладчикът споделя виждането за необходимостта от ясно и обективно определяне на различните доставчици на ЕУЕПТ, които понастоящем са определени само в Решение № 2009/750/ЕО, и признава необходимостта от съгласуваност с Директива 2017/0114 (COD).

•  Що се отнася до технологичните аспекти, докладчикът счита този въпрос от голямо значение с оглед на създаването на действително оперативно съвместима система за електронно пътно таксуване. Поради тази причина се въвеждат промени, които подчертават необходимостта да се даде приоритет на процедурата за съвместно вземане на решение, за да се включат в процеса на вземане на решения всички заинтересовани страни.

•  Що се отнася до събиране на неплатените пътни такси, докладчикът признава ограниченията на междуправителствения подход, който действително не е в състояние да гарантира трансграничното принудително събиране на пътни такси. Във връзка с прилагането докладчикът се ограничава с предлагането на някои пояснения в текста, за да стане тази процедура да стане по-ефективна.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

D(2017)36120

Карима Дели

Председател на комисията по транспорт и туризъм

ASP 04F155

Брюксел

Относно:  Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация относно неплащането на пътни такси в Съюза (преработен текст)

  (COM(2017)0280 – C8‑0173/2017 – 2017/0128(COD))

Уважаеми господин Председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 104 относно преработката, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това комисията, компетентна по въпроса.

В този случай, в допълнение към условията, установени в членове 169 и 170, в комисията, компетентна по въпроса, се допускат само изменения, които се отнасят до частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на комисията, компетентна по въпроса, ако той счита, че това е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, или тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.“

Съгласно становището на консултативната работна група, съставена от правните служби на Парламента, Съвета и Комисията, която разгледа предложението за преработване, и в съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви изменения по същество, освен посочените като такива в предложението и от консултативната работна група, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

В заключение, на своето заседание на 7 септември 2017 г. комисията по правни въпроси(1) единодушно даде препоръка, че комисията по транспорт и туризъм, в качеството си на комисия, компетентна по въпроса, може да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104.

С уважение,

Павел Свобода

Приложение: Доклад, подписан от председателя на консултативната работна група.

(1)

Присъстваха следните членове на ЕП: Изабела Адинолфи, Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Жан-Мари Кавада, Костас Хрисогонос, Серджо Гаетано Коферати, Ангел Джамбазки, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Мери Хънибол, Силвия-Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Антониу Мариню и Пинту, Габриел Мато, Андрей Новаков, Юлия Реда, Евелин Регнер, Аксел Фос, Райнер Виланд, Тимо Вьолкен, Тадеуш Звефка.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 24 юли 2017 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация относно неплащането на пътни такси в Съюза (преработен текст)

COM(2017)0280 of 31.5.2017 – 2017/0128(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 21 юни 2017 г. за разглеждане на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на заседанието, след като разгледа(1) предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преработване на Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността, консултативната работна група заключи единодушно, че следните елементи е следвало да се отбележат със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на промените по същество:

– в съображение 4 замяната на израза „големите камиони“ с израза „тежките превозни средства“;

– заличаването на съображение 20 от Директива 2004/52/ЕО;

– в член 4, параграф 6, добавяне на начална дума „Бордовите“;

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива. Работната група заключи също така, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на действащия акт, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР      Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

(1)

  Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (28.3.2018)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация относно неплащането на пътни такси в Съюза (преработен текст)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Докладчик по становище: Бранислав Шкрипек

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  Всички граждани на ЕС имат право на свобода и сигурност съгласно член 6 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата”), право на зачитане на личния и семейния живот съгласно член 7 от Хартата, както и право на защита на техните личните данни съгласно член 8 от Хартата.

Обосновка

На защитата на гореспоменатите права трябва изрично да се отреди водещо място, тъй като трансграничният обмен на информация посредством оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване може да застраши тези права. Изменението е неразривно свързано с други допустими изменения.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Необходимо е да се предвиди широкото разпространение на електронните системи за пътно таксуване в държавите членки, както и в съседните страни, и да се разполага с работещи съвместно системи, които да са подходящи за използване в бъдещото развитие на политиката на Съюза за заплащане на пътя и бъдещите технически разработки.

(2)  Необходимо е да се предвиди широкото разпространение на електронните системи за пътно таксуване в държавите членки, както и в съседните страни, и да се разполага, доколкото е възможно, с надеждни, лесни за ползване, икономически ефективни работещи съвместно системи, които да са подходящи за използване в бъдещото развитие на политиката на Съюза за заплащане на пътя и бъдещите технически разработки.

Обосновка

Електронните системи за пътно таксуване трябва да бъдат максимално надеждни, лесни за ползване и икономически ефективни. Това ще се окаже благоприятно за гражданите на ЕС. Изменението е неразривно свързано с други допустими изменения.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Умножаването на спецификациите, налагани от държавите членки и съседните страни за техните електронни системи за пътно таксуване, може да попречи на доброто действие на вътрешния пазар, както и на целите на транспортната политика. Това положение рискува да доведе до умножаването на несъвместими и скъпи електронни кутии в шофьорските кабини на тежките превозни средства, както и до рискове от грешки от страна на шофьори при използването им, например неволно избягване на плащане. Такова умножаване е неприемливо за потребителите и за производителите на превозни средства по причини свързани със стойността и безопасността, както и по юридически такива.

(4)  Умножаването на спецификациите, налагани от държавите членки и съседните страни за техните електронни системи за пътно таксуване, може да попречи на доброто действие на вътрешния пазар, на принципа на свободно движение, както и на целите на транспортната политика. Това положение рискува да доведе до умножаването на несъвместими и скъпи електронни кутии в шофьорските кабини на тежките превозни средства, както и до рискове от грешки от страна на шофьори при използването им, например неволно избягване на плащане. Такова умножаване е неприемливо за потребителите и за производителите на превозни средства по причини свързани със стойността и безопасността, както и по юридически такива.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, за да се подобри предложението, като се посочи, че разнообразието на електронните системи за пътно таксуване се отразява на принципа на свободно движение.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Следва да се премахват изкуствените бариери пред действието на вътрешния пазар, като обаче се позволява на държавите членки и на Съюза да въвеждат различни политики за пътно таксуване за всички типове превозни средства на местно, национално или международно ниво. Апаратурите, разположени на превозните средства, трябва да позволяват такива политики за пътно таксуване да бъдат въвеждани в съответствие с принципите на равнопоставеност между гражданите на всички държави членки. Оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване на равнището на Съюза , следователно, е необходимо да се въведе колкото може по-скоро.

(5)  Следва да се премахват изкуствените бариери пред действието на вътрешния пазар, като обаче се позволява на държавите членки и на Съюза да въвеждат различни политики за пътно таксуване за всички типове превозни средства на местно, национално или международно ниво. Апаратурите, разположени на превозните средства, трябва да позволяват такива политики за пътно таксуване да бъдат въвеждани в съответствие с принципите на равнопоставеност между гражданите на всички държави членки, като същевременно напълно се зачитат всички основни права. Надеждната оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване на равнището на Съюза, основаваща се на зачитането на основните права, следователно следва да се въведе колкото може по-скоро.

Обосновка

При прилагането на оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване е необходимо да се гарантира пълното зачитане на основните човешки права. Изменението е неразривно свързано с други допустими изменения.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Следва да се потвърди, че европейската услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ) се осигурява от доставчици на ЕУЕПТ съгласно посоченото в Решение 2009/750/ЕО на Комисията17 .

(8)  Следва да се потвърди, че европейската услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ) се осигурява законно от доставчици на ЕУЕПТ съгласно посоченото в Решение 2009/750/ЕО на Комисията17 и в пълно съответствие с основните права.

_________________

_________________

17 Решение на Комисията 2009/750/ЕО от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (ОВ L 268, 13.10.2009 г., стр. 11).

17 Решение на Комисията 2009/750/ЕО от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (ОВ L 268, 13.10.2009 г., стр. 11).

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Приложенията за електронно таксуване и съвместните интелигентни транспортни системи (СИТС) използват сходни технологии и съседни честотни ленти за комуникация с малък обхват между превозните средства и между превозните средства и инфраструктурата. В бъдеще трябва да бъде изследван потенциалът за сливане на електронното пътно таксуване със СИТС в радиочестотния обхват 5,9 GHz, който понастоящем се използва от СИТС, след като внимателно бъдат оценени разходите, ползите, техническите препятствия и възможните решения за тях.

(10)  Приложенията за електронно таксуване и съвместните интелигентни транспортни системи (СИТС) използват сходни технологии и съседни честотни ленти за комуникация с малък обхват между превозните средства и между превозните средства и инфраструктурата. В бъдеще трябва да бъде изследван потенциалът за сливане на електронното пътно таксуване със СИТС в радиочестотния обхват 5,9 GHz, който понастоящем се използва от СИТС, след като внимателно бъдат оценени възможното въздействие върху неприкосновеността на личния живот и защитата на данните и разходите, ползите, техническите препятствия и възможните решения за тях, така че това да не представлява бариера, особено за МСП.

Обосновка

В съответствие с приетото от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи становище относно съвместните интелигентни транспортни системи (Грапини).

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Проблемите, които имат електронните системи за пътно таксуване при идентифицирането на нарушители на пътното таксуване с чуждестранна регистрация, възпрепятстват по-нататъшното внедряване на такива системи и по-широкото приложение на принципите „потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“ по пътищата на Съюза.

(13)  Проблемите, които имат електронните системи за пътно таксуване при идентифицирането на нарушители на пътното таксуване с чуждестранна регистрация, възпрепятстват по-нататъшното внедряване на такива системи и по-широкото приложение на принципите „потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“ по пътищата на Съюза и следователно е необходимо да се намери начин да се идентифицират такива лица.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  От държавите членки трябва се изисква да осигуряват на Комисията необходимите информация и данни за оценка на ефективността и ефикасността на системата за обмен на информация за неплатилите пътни такси ползватели. От Комисията следва да се изиска да оцени данните и информацията, които е получила, и да предложи, ако е необходимо, поправки в законодателството.

(16)  От държавите членки трябва да се изисква да осигуряват на Комисията необходимите информация и данни за оценка на ефективността и ефикасността на системата за обмен на информация за неплатилите пътни такси ползватели, при пълно зачитане на защитата на личните данни. От Комисията следва да се изиска да оцени данните и информацията, които е получила, и да предложи, ако е необходимо, поправки в законодателството. На Комисията не следва да се предават и с нея не следва да се споделят никакви лични данни.

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира правно съответствие със законодателството на ЕС по отношение на защитата на личните данни.

Изрично се подчертава, че при предоставянето на съответна информация от държавите членки на институциите на ЕС напълно се зачита правото на защита на личните данни.

Изменението е необходимо да се внесе поради наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста и връзката с други допустими изменения.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Въвеждането на електронните системи за пътно таксуване включва обработката на лични данни. Такава обработка трябва да бъде извършвана в съответствие със стандартите на Съюза , заложени между другото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета19, Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета20 и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета21. Правото на защита на личните данни е изрично признато от член 8 от Хартата за основните права в Европейския съюз.

(17)  Въвеждането на електронните системи за пътно таксуване включва обработката на лични данни. Правото на защита на личните данни е изрично признато от член 8 от Хартата и член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Такава обработка трябва да бъде извършвана в съответствие с стандартите на Съюза, заложени между другото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета19 и Директива 2002/2016/ЕО на Европейския парламент и на Съвета20, а в случаите, в които неплащането на пътна такса представлява престъпление в държавата членка, в която е дължимо заплащането – в Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета21.

__________________

__________________

19 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

19 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

20 Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

20 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

21 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

21 Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

Обосновка

Предложението прилага Общия регламент относно защитата на данните и Директивата във връзка с полицейското сътрудничество (2016/680) към обработването на личните данни. Важно е да се прави разлика между държавите членки, в които неплащането на такива такси е административен въпрос, и тези, в които то е престъпление. Изменението е неразривно свързано с останалите изменения, предложени от докладчика.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  За да се гарантира оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и да се улесни трансграничният обмен на информация относно неплащането на пътни такси, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския Съюз по отношение на адаптиране към техническия прогрес на списъка с технологии, които могат да се използват за извършване на транзакциите в системите за електронно пътно таксуване, които изискват инсталирането или използването на бордова апаратура. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(19)  За да се гарантира оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и законно да се улесни трансграничният обмен на информация относно неплащането на пътни такси, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския Съюз по отношение на адаптиране към техническия прогрес на списъка с технологии, които могат да се използват за извършване на транзакциите в системите за електронно пътно таксуване, които изискват инсталирането или използването на бордова апаратура. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива се прилага без да се засягат решенията, взети от държавите членки относно събирането на такси за определени типове превозни средства, определянето на равнището на тези такси и целта, за която те се събират. .

С оглед зачитането на принципа на субсидиарност настоящата директива се прилага без да се засягат решенията, взети от държавите членки относно събирането на такси за определени типове превозни средства и определянето на равнището на тези такси и на целта, за която те се събират.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „област на електронно събиране на пътна такса“ е път, пътна мрежа, структура като мост, тунел или ферибот, където пътните такси се събират, като се използват, изключително или частично, автоматични механизми за идентификация, напр. комуникация с бордовата апаратура в превозното средство или автоматично разпознаване на регистрационната табела;

д)  „област на електронно събиране на пътна такса“ е път, пътна мрежа, структура като мост, тунел или ферибот, където пътните такси се събират, като се използват, изключително или частично, автоматични механизми за идентификация, напр. комуникация с бордовата апаратура в превозното средство, евентуално допълнена от автоматично разпознаване на регистрационната табела;

Обосновка

Поради ниската степен на стандартизация на регистрационните табели и системите за разпознаване в Съюза, изключителната зависимост от разпознаването на регистрационната табела би могло да доведе до грешни резултати. Поради тази причина автоматичното разпознаване на регистрационната табела следва да се използва единствено като допълнително средство за събирането на такси.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(i)  „държава членка на регистрация“ е държавата членка, в която е регистрирано превозното средство, с което е извършено нарушението неплащане на пътна такса;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    14

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всички нови електронни системи за пътно таксуване, които изискват монтирането или използването на бордова апаратура , за да извършват операции по електронно пътно таксуване, използват една или повече от посочените в приложение IV технологии.

Всички нови електронни системи за пътно таксуване, които изискват монтирането или използването на бордова апаратура, за да извършват операции по електронно пътно таксуване, използват една или повече от следните технологии:

 

а)   позициониране чрез спътник;

 

б)   мобилни комуникации по стандарт GSM-GPRS (справка GSM TS 03.60/23.00);

 

в)   микровълнова технология 5,8 GHz.

Обосновка

Технологичните решения са определящ фактор за оперативната съвместимост – една от основните цели на настоящата преработка. Поради тази причина списъкът с приемливи технологични решения следва да бъде решен от съзаконодател, а не от Комисията.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съществуващите понастоящем електронни системи за пътно таксуване, които използват различни от изброените в приложение IV технологии, се привеждат в съответствие с тези технологии, ако в тях се внасят значителни технологични подобрения

Съществуващите понастоящем електронни системи за пътно таксуване, които използват различни от изброените в първа алинея технологии, се привеждат в съответствие с тези технологии, ако в тях се внасят значителни технологични подобрения

Обосновка

В съответствие с изменението, с което се заличава приложение IV и списъкът с допустими технологии се премества в член 3, параграф 1, алинея 1.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доставчиците на ЕУЕПТ предоставят на потребителите бордова апаратура, която е подходяща за ползване, оперативно съвместима и с възможност за комуникация с всички системи за електронно пътно таксуване, използвани в държавите членки, които използват технологиите, посочени в приложение IV.

Доставчиците на ЕУЕПТ предоставят на потребителите бордова апаратура, която е подходяща за ползване, оперативно съвместима и с възможност за комуникация с всички системи за електронно пътно таксуване, използвани в държавите членки, които използват технологиите, посочени в параграф 1.

Обосновка

В съответствие с изменението, с което се заличава приложение IV и списъкът с допустими технологии се премества в член 3, параграф 1, алинея 1.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Бордовата апаратура може да използва собствените си апаратни компоненти и програмно осигуряване, да използва други налични в превозно средство апаратни компоненти и програмно осигуряване, или да използва и двете. За целите на комуникацията с други апаратни системи, налични в превозните средства, бордовата апаратура може да използва технологии, различни от посочените в приложение IV.

4.  Бордовата апаратура може да използва собствените си апаратни компоненти и програмно осигуряване, да използва други налични в превозно средство апаратни компоненти и програмно осигуряване, или да използва и двете. За целите на комуникацията с други апаратни системи, налични в превозните средства, бордовата апаратура може да използва технологии, различни от посочените в параграф 1.

Обосновка

В съответствие с изменението, с което се заличава приложение IV и списъкът с допустими технологии се премества в член 3, параграф 1, алинея 1.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки осигуряват обработването на лични данни, необходими за действието на ЕУЕПТ , да се извършва в съответствие с правилата на Съюза , защитаващи свободите и основните права на физическите лица, включително частния им живот и особено да се спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, Директива (ЕС) 2016/680 и Директива 2002/58/ЕО.

6.  Държавите членки осигуряват обработването на лични данни, необходими за действието на ЕУЕПТ, да се извършва в съответствие с правилата на Съюза, защитаващи свободите и основните права на физическите лица, включително частния им живот и особено да се спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО. Личните данни, обработвани съгласно настоящата директива, не се обработват допълнително за други цели и се заличават веднага, щом престанат да бъдат необходими за целта, за която са били обработвани.

Обосновка

Тъй като предложението ще предвиди значителна промяна на настоящия текст в сила, за да се гарантира оперативната съвместимост на ЕУЕПТ, плащането на таксите и новите правила относно сътрудничеството и изпълнението между държавите членки по отношение на неплатените такси, предложението предполага значителна намеса в правото на защита на данните, която не е разгледана в предложението. Следователно се налага да се внесе настоящото изменение, за да се гарантира защитата на личните данни и съвместимост със законодателството на ЕС.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За разследване на неплащането на пътни такси държавите членки предоставят на националните звена за контакт на другите държави членки достъп до следните национални данни за регистрацията на превозни средства, с правото да извършват е тях автоматизирано търсене на:

Единствено с цел разследване на неплащането на пътни такси държавите членки предоставят на националните звена за контакт на другите държави членки достъп до следните национални данни за регистрацията на превозни средства, с правото да извършват е тях автоматизирано търсене на:

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира правно съответствие със законодателството на ЕС по отношение на защитата на личните данни.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  данни, свързани с превозни средства; както и

а)  данни, необходими за идентифицирането на определено превозно средство; както и

Изменение    21

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  данни, свързани със собствениците или държателите на превозното средство.

б)  данни, необходими за идентифицирането и осъществяването на контакт със собствениците или държателите на превозното средство.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посоченото автоматизирано търсене се извършва в съответствие процедурите, посочени в точки 2 и 3 от глава 3 от приложението към Решение 2008/616/ПВР26 на Съвета, и в съответствие с изискванията на приложение II към настоящата директива.

Посоченото автоматизирано търсене се извършва в пълно съответствие процедурите, посочени в точки 2 и 3 от глава 3 от приложението към Решение 2008/616/ПВР на Съвета26, и в съответствие с изискванията на приложение II към настоящата директива, както и в пълно съответствие с всички основни права.

_________________

_________________

26 Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 12).

26 Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 12).

Изменение    23

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато изпраща уведомителното писмо до собственика, държателя на превозното средство или идентифицираното по друг начин лице, за което съществува подозрение, че е извършило нарушението „неплащане на пътна такса“, държавата членка, на чиято територия е извършено неплащането на пътна такса, включва, в съответствие със своето право, необходимата информация — а именно информация за естеството, мястото, датата и часа на нарушението „неплащане на пътна такса“, заглавието на текстовете от националното право, чиито разпоредби са нарушени, и съответната санкция и, когато е приложимо, данни за уреда, който е използван за установяване на нарушението. За целта, държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса, можа да използва образеца, посочен в приложение III.

2.  Когато изпраща уведомителното писмо до собственика, държателя на превозното средство или идентифицираното по друг начин лице, за което съществува подозрение, че е извършило нарушението „неплащане на пътна такса“, държавата членка, на чиято територия е извършено неплащането на пътна такса, включва, в съответствие със своето право, необходимата информация — а именно информация за естеството, мястото, датата и часа на нарушението „неплащане на пътна такса“, заглавието на текстовете от националното право, чиито разпоредби са нарушени, и съответната санкция и данни за уреда, който е използван за установяване на нарушението. За целта, държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса, можа да използва образеца, посочен в приложение III.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса, реши да започне последващо производство по отношение на нарушението „неплащане на пътна такса“, с цел да гарантира спазването на основните права, тя изпраща уведомителното писмо на езика, на който е изготвен документът за регистрация на превозното средство, ако той е на разположение, или на един от официалните езици на държавата членка на регистрация.

3.  Когато държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса, реши да започне последващо производство по отношение на нарушението „неплащане на пътна такса“, с цел да гарантира спазването на основните права, тя изпраща уведомителното писмо на езика, на който е изготвен документът за регистрация на превозното средство, ако той е на разположение, или на един от официалните езици на държавата членка на регистрация. В това писмо държавата членка информира получателя относно механизмите, с които разполага собственикът на превозното средство, за да оспори предполагаемото нарушение, и по-специално правото на обжалване и правна защита, както и относно органа, пред който може да се упражняват подобни права.

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира правно съответствие със законодателството на ЕС по отношение на защитата на личните данни.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

Член 8

Защита на данните

Защита на данните

1.  Разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и националните законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се транспонира Директива (ЕС) 2016/680, се прилагат за личните данни, обработвани в съответствие с настоящата директива.

1.  За личните данни, обработвани в съответствие с настоящата директива, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Директива 2002/58/ЕО. Когато неплащането на пътна такса представлява престъпление в държавата членка, в която се дължи плащането, за личните данни, обработвани в съответствие с настоящата директива, се прилага Директива (ЕС) 2016/680.

2.  Държавите членки гарантират, че обработваните съгласно настоящата директива лични данни се поправят, ако са неточни, или се заличават или блокират в подходящ срок, както и че в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и националните законови, подзаконови и административни разпоредби, с които се транспонира Директива (ЕС) 2016/680, е определен срок на съхраняването им.

2.  Държавите членки гарантират, че обработването на лични данни за целите на член 5 се ограничава до видовете данни, изредени в приложение II. Държавите членки гарантират също така, че субектите на данни имат право да актуализират, коригират или заличават без ненужно забавяне обработваните лични данни, ако те са неточни. Държавите членки определят периодите на съхранение на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и където е приложимо, с Директива (ЕС) 2016/680.

Държавите членки гарантират, че всички лични данни, обработвани съгласно настоящата директива, се използват само с цел улесняване на трансграничния обмен на информация относно неплащането на пътна такса, и че лицата, за които се отнасят данните, имат същите права на информация, достъп, поправка, заличаване и блокиране, на обезщетение и на съдебна защита, както е предвидено в Регламент (ЕС) 2016/679 и националните законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се транспонира Директива (ЕС) 2016/680.

Държавите членки гарантират, че обработваните съгласно настоящата директива лични данни се обработват единствено за целите на улесняване на трансграничния обмен на информация относно неплащането на пътни такси и не се обработват допълнително за никакви други цели. Държавите членки гарантират също така, че лицата, за които се отнасят данните, имат същите права на информация, достъп, поправка, заличаване и ограничаване на обработката, на подаване на жалба до надзорен орган за защита на данните, на обезщетение и на ефективни правни средства за защита, както е предвидено в Регламент (ЕС) 2016/679 и където е приложимо, в Директива (ЕС) 2016/680. Държавите членки гарантират, че достъп до личните данни се дава единствено на посочените компетентни органи за обмен на данни за регистрацията на превозните средства.

3.  Всяко заинтересовано лице има право да получи информация относно това какви лични данни, регистрирани в държавата членка на регистрация, са били предадени на държавата членка, в която е извършено нарушението „неплащане на пътна такса“, включително датата на искането и компетентния орган на държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса.

3.  Всяко заинтересовано лице има право да получи без ненужно забавяне информация относно това какви лични данни, регистрирани в държавата членка на регистрация, са били предадени на държавата членка, в която е извършено нарушението „неплащане на пътна такса“, включително датата на искането и компетентния орган на държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До [5 години след влизането в сила на настоящата директива] Комисията подава доклад до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на членове 6 и 7 на настоящата директива от страна на държавите членки. В доклада си Комисията се съсредоточава по-специално върху следните аспекти и ако е целесъобразно, прави предложения за включването им:

До [4 години след влизането в сила на настоящата директива] Комисията подава доклад до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на членове 6 и 7 на настоящата директива от страна на държавите членки. В доклада си Комисията се съсредоточава по-специално върху следните аспекти и ако е целесъобразно, прави предложения за включването им:

Изменение    27

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  анализ на влиянието на прилагането на членове 6 и 7 от настоящата директива върху основните права, и по-специално върху правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни,

Изменение    28

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11 за изменение на приложения I и IV с цел адаптирането им към техническия прогрес.

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11 за изменение на приложение I с цел адаптирането му към техническия прогрес.

Обосновка

В съответствие с изменението, с което се заличава приложение IV и списъкът с допустими технологии се премества в член 3, параграф 1, алинея 1.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящата Директива].

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Въпреки че делегирането на правомощия на Комисията трябва да бъде ограничено във времето, директивата следва да осигури възможност за мълчаливо продължаване на този период.

Изменение    30

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – алинея 3 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  валидиране на избраните технически решения, като се имат предвид правилата на Съюза за защита на свободите и основните права на физическите лица, включително частния им живот и защитата на личните данни. По-конкретно ще бъде необходимо да се осигури съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО;

к)  валидиране на избраните технически решения, като се имат предвид правилата на Съюза за защита на свободите и основните права на физическите лица, включително частния им живот и защитата на личните данни. По-конкретно ще бъде необходимо да се осигури съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО, а също така, където е приложимо, с Директива (ЕС) 2016/680;

Обосновка

Изменение е необходимо, защото е неразривно свързано с други допустими изменения, които добавят в текста препратката към Директива 2016/680.

Изменение    31

Предложение за директива

Приложение III – параграф 26 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Защита на данните:

 

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да изисквате достъп до и коригиране или заличаване на личните данни или ограничаване на обработването на Вашите лични данни или да възразите срещу обработването, както и право на преносимост на данните. Също така имате право да подадете жалба до [название и адрес на съответния надзорен орган].

 

[Ако неплащането на пътна такса се счита за престъпление съгласно националното право:

 

В съответствие с [название на националния закон, с който се прилага Директива (ЕС) 2016/680] имате право да изискате от администратора достъп до и коригиране или заличаване на личните данни и ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Също така имате право да подадете жалба до [название и адрес на съответния надзорен орган]. ]

Обосновка

В съответствие с ОРЗД или Директивата за полицейското сътрудничество, когато е приложимо, в писмото следва да се споменат основните права за защита на данните на разположение на всички граждани и названието и адресът на органа, пред който те могат да подадат жалба. Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    32

Предложение за директива

Приложение IV

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Списък на технологиите, разрешени за използване в електронните системи за пътно таксуване за извършване на операции по електронно пътно таксуване

заличава се

1. позициониране чрез спътник;

 

2. мобилни комуникации;

 

3. микровълнова технология 5,8 GHz.

 

Обосновка

Списъкът с технологии следва да бъде обект на съвместно вземане на решения от законодателя. Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Оперативна съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация относно неплащането на пътни такси в Съюза (преработен текст)

Позовавания

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

15.6.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Branislav Škripek

31.8.2017

Разглеждане в комисия

20.2.2018

20.3.2018

27.3.2018

 

Дата на приемане

27.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

André Elissen

NI

Udo Voigt

4

0

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (преработент текст)

Позовавания

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Дата на представяне на ЕП

31.5.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

15.6.2017

LIBE

15.6.2017

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Massimiliano Salini

30.6.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Дата на приемане

24.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Дата на внасяне

5.6.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

ECR

Jacqueline Foster

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 20 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност