Postup : 2017/0128(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0199/2018

Předložené texty :

A8-0199/2018

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 22
CRE 13/02/2019 - 22

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.8
CRE 14/02/2019 - 10.8

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0122

ZPRÁVA     ***I
PDF 1070kWORD 129k
5.6.2018
PE 615.481v02-00 A8-0199/2018

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Massimiliano Salini

(Přepracování – článek 104 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0280),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0173/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. října 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–  s ohledem na dopis, který dne 24. července 2017 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro dopravu a cestovní ruch podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0199/2018);

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Je nezbytné zajistit v členských státech a sousedních zemích široké rozšíření elektronického mýtného a interoperabilní systémy, které vyhoví budoucímu vývoji politiky zpoplatňování silnic na úrovni Unie a budoucímu technickému rozvoji.

(2)  Je nezbytné zajistit v členských státech a sousedních zemích široké rozšíření elektronického mýtného a pokud možno spolehlivé, snadno použitelné, nákladově efektivní interoperabilní systémy, které vyhoví budoucímu vývoji politiky zpoplatňování silnic na úrovni Unie a budoucímu technickému rozvoji.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Jako překážka jak plynulého fungování vnitřního trhu, tak plnění cílů dopravní politiky se může ukázat rozšiřování různých specifikací, které stanoví členské státy a sousední země pro své elektronické systémy mýtného. Tato situace může vést k rozšiřování neslučitelných a nákladných elektronických zařízení v kabinách řidičů těžkých osobních či užitkových vozidel a k tomu, že při užívání těchto zařízení budou řidiči dělat chyby, což může mít například za následek neúmyslné vyhnutí se placení. Takový způsob rozšiřování různých technických zařízení je pro uživatele a výrobce nepřijatelný z důvodů nákladů a bezpečnosti a z právních důvodů.

(4)  Jako překážka plynulému fungování vnitřního trhu, zásadě volného pohybu a plnění cílů dopravní politiky se může ukázat rozšiřování různých specifikací, které stanoví členské státy a sousední země pro své elektronické systémy mýtného. Tato situace může vést k rozšiřování neslučitelných a nákladných elektronických zařízení v kabinách řidičů těžkých osobních či užitkových vozidel a k tomu, že při užívání těchto zařízení budou řidiči dělat chyby, což může mít například za následek neúmyslné vyhnutí se placení. Takový způsob rozšiřování různých technických zařízení je pro uživatele a výrobce nepřijatelný z důvodů nákladů a bezpečnosti a z právních důvodů.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Umělé překážky fungování vnitřního trhu mají být odstraněny, přičemž členské státy a Unie mají mít nadále možnost zavádět na místní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni různé metody zpoplatnění silnic pro všechny typy vozidel. Zařízení instalovaná ve vozidlech mají umožnit zavádění takových metod zpoplatňování silnic, které jsou v souladu se zásadou nediskriminace mezi občany všech členských států. Proto je třeba, aby byla na úrovni Unie zajištěna interoperabilita elektronických systémů mýtného co nejdříve.

(5)  Umělé překážky fungování vnitřního trhu mají být odstraněny, přičemž členské státy a Unie mají mít nadále možnost zavádět na místní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni různé metody zpoplatnění silnic pro všechny typy vozidel. Zařízení instalovaná ve vozidlech mají umožnit zavádění takových metod zpoplatňování silnic, které jsou v souladu se zásadou nediskriminace mezi občany všech členských států. Mělo by být možné používat jednu palubní jednotku ve všech členských státech, aby nebylo nutné pořizovat si pro cestování v Unii jednotlivé krátkodobé dálniční známky. Proto měla být co nejdříve zajištěna spolehlivá interoperabilita elektronických systémů mýtného na úrovni Unie v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů, aniž by se tím vytvářela administrativní zátěž a tak, aby se co nejvíce omezily dodatečné náklady na služby elektronického mýtného a na zařízení instalovaná a provozovaná silničními přepravci.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Subjekty pro výběr mýtného by měly mít povinnost umožnit poskytovatelům EETS přístup do své oblasti EETS na nediskriminačním základě.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  K zajištění průhlednosti a nediskriminačního přístupu ke všem oblastem EETS pro všechny poskytovatele EETS by subjekty pro výběr mýtného měly zveřejnit veškeré potřebné informace týkající se přístupových práv v přehledu o oblasti EETS.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5c)  Vzhledem k tomu, že EETS je tržně orientovaná služba, neměli by být poskytovatelé EETS nuceni k poskytování této služby současně v celé Unii. V zájmu uživatelů by však poskytovatelé EETS měli mít povinnost pokrývat všechny oblasti EETS v každé zemi, v níž se rozhodnou své služby poskytovat. Komise by měla také zajistit, aby flexibilita poskytnutá poskytovatelům EETS nevedla k vyloučení malých či okrajových oblastí EETS z EETS.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  V přehledu o oblasti EETS je třeba podrobně uvést rámcové obchodní podmínky pro operace poskytovatelů EETS v příslušné oblasti EETS. Zejména je třeba popsat metodiku použitou pro výpočet odměny pro poskytovatele EETS.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Poskytovatelé EETS by měli mít nárok na spravedlivou odměnu vypočítanou pomocí transparentní a nediskriminační metodiky.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6c)  Uživatelé EETS by neměli platit vyšší mýtné, než kolik činí odpovídající vnitrostátní/místní mýtné. Veškeré rabaty a slevy uživatelů palubního zařízení z mýtného, které jim poskytuje členský stát nebo subjekt pro výběr mýtného, by za stejných podmínek měly být dostupné klientům poskytovatelů EETS.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6d)  Zavádí-li se nový elektronický systém výběru mýtného nebo mění-li se výrazně stávající systém, měl by být subjekt pro výběr mýtného povinen zveřejnit nové či aktualizované přehledy o oblasti EETS v dostatečném předstihu, aby poskytovatelé EETS mohli být akreditování nebo znovu akreditování pro systém nejpozději jeden měsíc před dnem, kdy bude zahájen jeho provoz. Subjekt pro výběr mýtného by měl být povinen koncipovat a dodržovat postup akreditace či opětovné akreditace poskytovatelů EETS tak, aby postup mohl být dokončen nejpozději měsíc před zahájením provozu nového nebo podstatně změněného systému. Subjekty pro výběr mýtného by měly mít povinnost dodržovat svou část plánovaného postupu, jak je uvedeno v prohlášení o oblasti EETS.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6e)  V prohlášení o oblasti EETS by měl být podrobně uveden postup akreditace poskytovatele EETS pro oblast EETS, zejména postup pro kontrolu souladu se specifikacemi a vhodností pro použití prvků interoperability. Postup by měl být stejný pro všechny poskytovatele EETS.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6f)  Subjektům pro výběr mýtného by nemělo být dovoleno od poskytovatelů EETS žádat ani vyžadovat žádná konkrétní technická řešení, jež by mohla ohrozit interoperabilitu s ostatními oblastmi mýtného a se stávajícími prvky interoperability poskytovatele EETS.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Poskytovatelé EETS by měli mít možnost vystavovat uživatelům faktury. Subjekty pro výběr mýtného by však měly mít možnost žádat, aby faktury byly vystavovány jejich jménem, neboť vystavování faktur přímo na jméno poskytovatele EETS může mít v určitých oblastech mýtného negativní administrativní a daňové důsledky.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  Pokud právnická osoba, která je poskytovatelem služby výběru mýtného, plní také další funkce v elektronickém systému výběru mýtného nebo vykonává další činnosti, které nepřímo souvisejí s elektronickým výběrem mýtného, měla by mít povinnost vést u každého druhu své činnost samostatný výkaz zisků a ztrát. Křížové subvencování mezi těmito odlišnými činnostmi by nemělo být vyloučeno.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Mělo by se potvrdit, že evropská služba elektronického mýtného (EETS) je poskytována poskytovateli EETS, jak je uvedeno v rozhodnutí Komise 2009/750/ES17.

(8)  Mělo by se potvrdit, že evropská služba elektronického mýtného (EETS) je legálně poskytována poskytovateli EETS, jak je uvedeno v rozhodnutí Komise 2009/750/ES17, a plně v souladu se základními právy.

_________________

_________________

17Rozhodnutí Komise 2009/750/ES ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků (Úř. věst. L 268, 13.10.2009, s. 11).

17Rozhodnutí Komise 2009/750/ES ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků (Úř. věst. L 268, 13.10.2009, s. 11).

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Každý členský stát s alespoň dvěma oblastmi EETS by měl určit kontaktní kancelář v rámci své vnitrostátní správy, kam se mohou obrátit poskytovatelé EETS mající zájem poskytovat EETS na jeho území s cílem usnadnit komunikaci se subjekty pro výběr mýtného.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Elektronické mýtné a spolupracující aplikace ITS (C-ITS) používají podobné technologie a sousedící kmitočtová pásma pro komunikaci s krátkým dosahem mezi vozidly navzájem a mezi vozidly a infrastrukturou. Po důkladném posouzení nákladů, přínosů, technických překážek a jejich možných řešení by měl být v budoucnu prozkoumán potenciál pro sloučení elektronického mýtného s C-ITS v pásmu 5,9 GHz, které je v současné době využíváno C-ITS.

(10)  Elektronické mýtné a spolupracující aplikace ITS (C-ITS) používají podobné technologie a sousedící kmitočtová pásma pro komunikaci s krátkým dosahem mezi vozidly navzájem a mezi vozidly a infrastrukturou. V budoucnu by měla být zvážena možnost nových řešení a eventuální součinnosti mezi platformou pro elektronické mýtné a spolupracujícími inteligentními dopravními systémy, se zohledněním podrobné analýzy nákladů a přínosů a možných dopadů na soukromí a ochranu údajů;

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Měly by být zohledněny specifické vlastnosti elektronických systémů výběru mýtného, které jsou v současnosti používány u lehkých osobních či užitkových vozidel. Vzhledem k tomu, že žádný z těchto elektronických systémů výběru mýtného v současné době nevyužívá družicové určování polohy nebo mobilní komunikace, mělo by být poskytovatelům EETS umožněno, aby po omezenou dobu vybavovali lehká osobní či užitková vozidla palubními zařízeními, která mohou využívat výhradně technologii v pásmu 5,8 GHz.

(11)  Měly by být zohledněny specifické vlastnosti elektronických systémů výběru mýtného, které jsou v současnosti používány u lehkých osobních či užitkových vozidel. Vzhledem k tomu, že žádný z těchto elektronických systémů výběru mýtného v současné době nevyužívá družicové určování polohy nebo mobilní komunikace, mělo by být poskytovatelům EETS umožněno, aby po omezenou dobu vybavovali lehká osobní či užitková vozidla palubními zařízeními, která mohou využívat výhradně technologii v pásmu 5,8 GHz. S cílem zamezit vzájemné interferenci ve vozidlech ve vozidlech a C-ITS zařízení by mělo být pásmo 5,8 GHz chráněno pro používání v systémech výběru mýtného.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Přeshraniční vymáhání silničních poplatků, včetně poplatků vybíraných v městských oblastech, a pokut za porušení nařízení o poplatcích vyžaduje mechanismus vzájemné pomoci mezi členskými státy. Aby bylo možné řešit problém přeshraničního postupu proti vyhýbání se placení mýtného, je třeba zavést nové právní dohody zapojující rovněž místní orgány, přičemž je třeba využívat jednoduchý automatický mechanismus pro výměnu informací mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Subjekty pro výběr mýtného by měly mít možnost od poskytovatele EETS vyžádat si údaje o vozidle a vlastníkovi nebo držiteli vozidla, kteří jsou klienty poskytovatele EETS, a to v rámci činností spojených s vymáháním mýtného a za předpokladu, že řidič vozidla nezaplatil silniční poplatek. Subjekt pro výběr mýtného by měl zabránit tomu, aby tyto údaje, které mohou být z obchodního hlediska citlivé, byly používány k jakémukoli jinému účelu, než je vymáhání. Subjekt pro výběr mýtného by zejména měl mít povinnost neposkytovat tyto údaje žádnému konkurentovi poskytovatele EETS. Množství a typ údajů, které poskytovatelé EETS sdělují subjektům pro výběr mýtného pro účely výpočtu a používání mýtného nebo ověření výpočtu mýtného používaného pro vozidla uživatelů EETS ze strany poskytovatelů EETS, by měly být omezeny na nezbytné minimum.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Je třeba zajistit smírčí řízení k řešení sporů mezi subjekty pro výběr mýtného a poskytovateli EETS během sjednávání smluv a v rámci jejich smluvních vztahů. Subjekty pro výběr mýtného a poskytovatelé EETS by měli řešení sporů souvisejících s nediskriminačním přístupem k oblastem EETS konzultovat s vnitrostátními smírčími orgány.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b)  Smírčí orgány by měly mít pravomoc ověřit, že smluvní podmínky uložené kterémukoli poskytovateli EETS jsou nediskriminační. Zejména by měly mít pravomoc ověřit, že odměna nabízená subjektem pro výběr mýtného poskytovatelům EETS je v souladu se zásadami této směrnice.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Zavedení elektronických systémů mýtného zahrnuje zpracovávání osobních údajů. Toto zpracování údajů je třeba provádět v souladu s pravidly Unie, která jsou mimo jiné stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/67919, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68020 a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES21. Právo na ochranu osobních údajů je výslovně uznáno článkem 8 Listiny základních práv Evropské unie.

(17)  Zavedení elektronických systémů mýtného zahrnuje zpracovávání osobních údajů, z nichž lze vyprofilovat rozsáhlé informace o pohybu. Za účelem ochrany soukromí by proto členské státy měly u EETS umožnit anonymní a kódované platební možnosti, které by bylo možné použít v předstihu. Právo na ochranu osobních údajů je explicitně uznáno v článku 8 Listiny základních práv Unie a článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie. Zpracování osobních údajů je třeba provádět v souladu s pravidly Unie, která jsou mimo jiné stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/67919, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2002/58/ES20, a pokud se v daném členském státě, v němž má dojít k úhradě, považuje neplacení mýtného za trestný čin, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68021.

__________________

__________________

19Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

19Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

21Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Poskytovatelé EETS by měli nést odpovědnost za poskytování správných údajů o svých klientech subjektům pro výběr mýtného nebo provozovatelům mýta, neboť tyto údaje mají zásadní význam pro řádný výběr mýtného a jeho účinné vymáhání.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Touto směrnicí není dotčena svoboda členských států stanovit pravidla upravující zpoplatnění silniční infrastruktury a daňové záležitosti.

(18)  Touto směrnicí není dotčena svoboda členských států stanovit pravidla upravující zpoplatnění silniční infrastruktury a daňové záležitosti. Stanovuje se v ní však, že interoperabilní elektronický systém pro výběr mýtného by přispěl k dosažení cílů stanovených v právních předpisech Unie v oblasti silničních poplatků. Ustanovení této směrnice jsou slučitelná s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady.../...22

 

__________________

 

22  Směrnice Evropského parlamentu a Rady.../... ze dne, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly [postup 2017/0114 COD]

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Za účelem zajištění interoperability elektronických systémů silničního mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přizpůsobení seznamu technologií, které mohou být užívány pro provádění transakcí elektronického mýtného v systémech elektronického mýtného, které vyžadují instalaci nebo používání palubních zařízení, technologickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž odborníci těchto dvou orgánů mají systematicky přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(19)  Za účelem zajištění interoperability elektronických systémů silničního mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků právními prostředky by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přizpůsobení seznamu technologií, které mohou být užívány pro provádění transakcí elektronického mýtného v systémech elektronického mýtného, které vyžadují instalaci nebo používání palubních zařízení, technologickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž odborníci těchto dvou orgánů mají systematicky přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví podmínky nezbytné k zajištění interoperability elektronických systémů silničního mýtného a usnadňuje přeshraniční výměnu informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii. Vztahuje se na elektronické vybírání všech typů silničních poplatků na celé městské a meziměstské silniční síti Unie, na dálnicích, hlavních a vedlejších silnicích a na různých stavbách, jako jsou tunely, mosty a trajekty.

Tato směrnice stanoví podmínky nezbytné pro následující účely:

 

a)  k zajištění interoperability elektronických systémů silničního mýtného na celé městské a meziměstské silniční síti, na dálnicích, hlavních a vedlejších silnicích a na různých stavbách, jako jsou tunely, mosty a trajekty, a

 

b)  pro účely usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii, včetně nezaplacení těchto poplatků, jež jsou vybírány manuálně na infrastrukturách, na něž se vztahuje tato směrnice, i poplatků ve městských oblastech, jak jsou uvedeny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/EC23, nebo pokut za nezaplacení těchto poplatků.

 

__________________

 

23Směrnice 2008/50/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 11.6. 2008, s. 1).

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice se použije, aniž jsou dotčena rozhodnutí přijatá členskými státy za účelem vybírání poplatků z určitých typů vozidel, určení výše těchto poplatků a stanovení účelu, za kterým jsou tyto poplatky vybírány.

Za účelem dodržování zásady subsidiarity se tato směrnice použije, aniž jsou dotčena rozhodnutí přijatá členskými státy za účelem vybírání poplatků z určitých typů vozidel a určení výše těchto poplatků a stanovení účelu, za kterým jsou tyto poplatky vybírány.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  „službou mýtného“ služba umožňující uživatelům, kteří mají jednu smlouvu a jeden soubor palubních zařízení, používat vozidlo v jedné či více oblastech mýtného; to zahrnuje zejména:

 

i)  poskytnutí přizpůsobeného palubního zařízení uživatelům a zachování jeho funkčnosti;

 

ii)  zaručení toho, že subjektu pro výběr mýtného je zaplaceno mýtné, které má uživatel uhradit;

 

iii)  zajištění prostředků pro placení uživateli nebo přijetí stávajícího prostředku;

 

iv)  výběr mýtného od uživatelů;

 

v)  řízení vztahů se zákazníky s uživateli;

 

vi)  provádění a dodržování bezpečnostní politiky a politiky ochrany soukromí u systémů pro výběr mýtného;

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „evropskou službou elektronického mýtného (EETS)“ služby poskytované na základě smlouvy poskytovatelem EETS uživateli EETS. Tyto služby zahrnují poskytnutí palubního zařízení potřebného k platbě silničních poplatků ve všech oblastech podléhajících elektronickému výběru mýtného dohodnutých ve smlouvě a zaručení jeho správné parametrizace a funkce, zpracování plateb silničních poplatků dlužných uživatelem subjektu pro výběr mýtného jménem uživatele a poskytování jiných služeb a podpory, které uživatel potřebuje k plnění povinností uložených subjekty pro výběr mýtného v oblastech podléhajících výběru mýtného dohodnutých ve smlouvě;

a)  „evropskou službou elektronického mýtného (EETS)“ služba mýtného poskytovaná na základě smlouvy poskytovatelem EETS uživateli EETS;

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  „mýtným“ poplatek nebo platební povinnost uložená v souvislosti s pohybem vozidel v oblasti podléhající výběru mýtného;

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  „poskytovatelem služby mýtného“ právní subjekt, který zákazníkům poskytuje služby mýtného v jedné či více oblastech mýtného u jedné či více tříd vozidel;

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  „provozovatelem mýta“ soukromý subjekt, na nějž subjekt pro výběr mýtného přenáší funkci výběru silničních poplatků svým jménem a ve svůj prospěch;

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  „vnitrostátním poskytovatelem služby mýtného“ subjekt, který konečným uživatelům poskytuje služby mýtného vytvořené a provozované provozovatelem mýta. Jmenuje jej členský stát a je pověřen závazkem veřejné služby poskytovat všem uživatelům služeb mýtného palubní jednotky a poskytovat tyto služby na celém území příslušného členského státu.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  „hlavním poskytovatelem služeb“ poskytovatel služby mýtného, jemuž subjekt pro výběr mýtného ukládá zvláštní povinnosti (např. povinnost podepisovat smlouvy se všemi zainteresovanými stranami) nebo uděluje zvláštní práva (např. zvláštní odměnu či garantovanou dlouhodobou smlouvu), které se liší od práv a povinností ostatních poskytovatelů služby;

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „oblastí podléhající elektronickému výběru mýtného“ silnice, silniční síť, stavba jako most, tunel nebo trajekt, kde se vybírají silniční poplatky výhradně nebo částečně prostřednictvím automatických mechanismů zjišťování, jako je například komunikace s palubním zařízením umístěným uvnitř vozidla nebo automatické rozpoznávání poznávacích značek;

e)  „oblastí podléhající elektronickému výběru mýtného“ silnice, silniční síť, stavba jako most nebo tunel, nebo trajekt, kde se vybírají silniční poplatky buď výhradně, nebo částečně prostřednictvím automatických mechanismů zjišťování, jako je například komunikace s palubním zařízením umístěným uvnitř vozidla nebo automatické rozpoznávání poznávacích značek;

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  „kontextovými daty mýtného“ informace stanovené odpovědným subjektem pro výběr mýtného, které jsou nezbytné ke stanovení mýtného, jež má být uhrazeno za pohyb vozidla v určité oblasti podléhající výběru mýtného, a k ukončení mýtné transakce;

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  „výkazem o mýtném“ prohlášení určené subjektu pro výběr mýtného, které potvrzuje přítomnost vozidla v oblasti podléhající výběru mýtného, ve formátu dohodnutém mezi poskytovatelem služby mýtného a subjektem pro výběr mýtného;

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  „prvky interoperability“ veškeré základní konstrukční části, skupiny konstrukčních částí, podsestavy nebo úplné sestavy zařízení, která jsou nebo mají být v budoucnu zahrnuta do EETS a na nichž přímo nebo nepřímo závisí interoperabilita, včetně hmotných a nehmotných předmětů, jako je programové vybavení;

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb)  „vhodností pro použití“ schopnost prvku interoperability reprezentativně zabudovaného do EETS v souvislosti se systémem subjektu pro výběr mýtného dosáhnout určené výkonnosti při provozu a tuto výkonnost udržet;

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fc)  „výrazně pozměněným systémem“ stávající elektronický systém výběru mýtného, jenž prošel nebo prochází změnou, která od poskytovatelů EETS vyžaduje, aby provedli změny u prvků interoperability, které jsou v provozu, např. přeprogramování či přezkoušení palubního zařízení nebo přizpůsobení rozhraní jejich obslužnému oddělení;

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fd)  „obslužným oddělením“ centrální elektronický systém používaný subjektem pro výběr mýtného, skupinou subjektů pro výběr mýtného, které vytvořily uzel pro interoperabilitu, či poskytovatelem EETS ke sběru, zpracovávání a zasílání informací v rámci elektronického výběru mýtného;

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fe)  „akreditací“ proces vymezený a řízení subjektem pro výběr mýtného, jenž poskytovatel EETS musí podstoupit, aby získal schválení k poskytování EETS v určité oblasti EETS;

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  „členským státem registrace“ členský stát registrace vozidla, s nímž byl spáchán delikt spočívající v nezaplacení silničního poplatku;

i)  „členským státem registrace“ členský stát, v němž je registrováno vozidlo, s nímž byl spáchán delikt spočívající v nezaplacení silničního poplatku;

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

la)  „parametry klasifikace vozidel“ informace týkající se vozidla, podle nichž se na základě kontextových dat mýtného vypočítává mýtné;

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o)   „lehkým osobním či užitkovým vozidlem“ vozidlo, které není těžkým osobním či užitkovým vozidlem.

o)   „lehkým vozidlem“ osobní automobil, minibus nebo dodávka.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Všechny nové elektronické systémy mýtného, které vyžadují instalaci nebo použití palubních zařízení, užívají pro provádění transakcí elektronického mýtného jednu nebo více z technologií uvedených v příloze IV.

Všechny nové elektronické systémy mýtného, které vyžadují instalaci nebo použití palubních zařízení, užívají pro provádění transakcí elektronického mýtného jednu nebo více z následujících technologií:

 

a)  družicové určování polohy;

 

b)  mobilní komunikace;

 

c)  5.mikrovlnnou technologii na 5,8 GHz.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Stávající elektronické systémy mýtného, které používají jiné technologie než technologie uvedené v příloze IV, musí být v souladu s uvedenými technologiemi, pokud jsou provedena podstatná technologická zlepšení.

Stávající elektronické systémy mýtného, které používají jiné technologie než technologie uvedené v prvním pododstavci, musejí být slučitelné s uvedenými technologiemi, pokud jsou provedena podstatná technická zlepšení.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.    Provozovatelé EETS poskytnou uživatelům palubní zařízení, která jsou vhodná pro užívání a jsou interoperabilní a schopná komunikace se všemi elektronickými systémy mýtného, které jsou v provozu v členských státech a užívají technologie uvedené v příloze IV.

3.   Provozovatelé EETS poskytnou uživatelům palubní zařízení, která jsou vhodná pro užívání a jsou interoperabilní a schopná komunikace se všemi elektronickými systémy mýtného, které jsou v provozu v členských státech a užívají technologie uvedené v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Palubní zařízení může používat vlastní hardware a software, prvky jiného hardwaru a softwaru nacházející se ve vozidle nebo obojí. Za účelem komunikace s jinými hardwarovými systémy nacházejícími se ve vozidle může palubní zařízení používat jiné technologie než technologie uvedené v příloze IV.

4.  Palubní zařízení může používat vlastní hardware a software, prvky jiného hardwaru a softwaru nacházející se ve vozidle nebo obojí. Za účelem komunikace s jinými hardwarovými systémy nacházejícími se ve vozidle může palubní zařízení používat jiné technologie než technologie uvedené v odstavci 1. Každé vozidlo je vybaveno pouze jedním palubním zařízením a tato palubní jednotka může být propojena pouze s jedním vozidlem.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Poskytovatelé EETS mohou uživatelům lehkých osobních či užitkových vozidel do 31. prosince 2027 poskytovat palubní zařízení, která mohou využívat výhradně mikrovlnnou techniku na 5,8 GHz.

5.  Poskytovatelé EETS mohou uživatelům lehkých osobních či užitkových vozidel do 31. prosince 2027 poskytovat palubní zařízení, která mohou využívat výhradně mikrovlnnou techniku na 5,8 GHz a jsou používána v oblastech EETS, jež nevyžadují satelitní stanovení polohy nebo mobilní komunikační technologie.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Členské státy zajistí, aby zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro provoz EETS , bylo prováděno v souladu s pravidly Unie o ochraně svobod a základních práv jednotlivců včetně jejich soukromí, a zejména aby bylo dodržováno nařízení (EU) 2016/679, směrnice (EU) 2016/680 a směrnice 2002/58/ES.

6.  Členské státy zajistí, aby zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro provoz EETS , bylo prováděno v souladu s pravidly Unie o ochraně svobod a základních práv jednotlivců včetně jejich soukromí, a zejména aby bylo dodržováno nařízení (EU) 2016/679, směrnice (EU) 2016/680 a směrnice 2002/58/ES. Členské státy zároveň v řádně odůvodněných případech, jako je nezaplacení silničního poplatku, současně umožní výměnu informací s ostatními členskými státy.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  EETS umožňuje uzavírání smluv bez ohledu na místo registrace vozidla, státní příslušnost smluvních stran a pásmo nebo úsek na silniční síti, kde je silniční poplatek splatný.

2.  EETS umožňuje uzavírání smluv bez ohledu na místo registrace vozidla, státní příslušnost smluvních stran a pásmo nebo úsek na silniční síti, kde je silniční poplatek splatný, přičemž je třeba zohlednit způsoby placení přípustné v daném členském státě.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Služba EETS je poskytována prostřednictvím smluvních ujednání mezi poskytovateli služby a subjekty pro výběr mýtného, na jejichž základě je zajištěno řádné placení příslušného mýtného.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  EETS umožňuje rozvoj kombinované dopravy, aniž by se znevýhodňovaly ostatní druhy dopravy.

3.  EETS umožňuje rozvoj kombinované dopravy při zajištění dodržování zásady „uživatel a znečišťovatel platí“ a rozvoj výhod pro jiné, udržitelnější druhy dopravy.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Postupem, který byl stanoven směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2015/1535/EU, požádá Komise příslušné normalizační subjekty, zejména CEN, aby s ohledem na technologie uvedené v příloze IV rychle přijaly normy použitelné pro elektronické systémy mýtného a v případě potřeby je aktualizovaly. Komise požádá, aby normalizační orgány zajistily soustavnou kompatibilitu prvků interoperability.

5.  Postupem, který byl stanoven směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2015/1535/EU, požádá Komise příslušné normalizační subjekty, zejména CEN, aby s ohledem na technologie uvedené v článku 3 rychle přijaly normy použitelné pro elektronické systémy mýtného a v případě potřeby je aktualizovaly. Komise požádá, aby normalizační orgány zajistily soustavnou kompatibilitu prvků interoperability.

_________________

_________________

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1535/EU ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1535/EU ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Požadavky kladené na poskytovatele EETS

 

Poskytovatelé EETS žádají o registraci v členském státě usazení. Tato registrace je poskytovatelům EETS udělena, splňují-li tyto požadavky:

 

a)  mají certifikaci podle normy EN ISO 9001 nebo rovnocennou certifikaci;

 

b)  prokázali, že mají k dispozici technické vybavení a prohlášení či osvědčení EK dokládající, že prvky interoperability splňují specifikace;

 

c)  prokázali způsobilost při poskytování služeb elektronického mýtného nebo v příslušných oblastech;

 

d)  mají odpovídající finanční situaci;

 

e)  udržují celkový plán řízení rizik, který nejméně každé dva roky podléhá auditu;

 

f)  mají dobrou pověst.

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11, které stanoví specifikace uvedené v prvním odstavci písm. b).

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Článek 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4b

 

Práva a povinnosti poskytovatelů EETS

 

1.  Poskytovatelé EETS uzavírají smlouvy o EETS zahrnující všechny oblasti EETS na území alespoň 4 členských států v rámci 36 měsíců po jejich registraci v souladu s článkem 4a.

 

Uzavírají smlouvy zahrnující všechny oblasti EETS v daném členském státě v rámci 24 měsíců od uzavření první smlouvy v daném členském státě s výjimkou oblastí EETS, v nichž odpovědné subjekty pro výběr mýtného nedodržují ustanovení článku 4d.

 

2.  Jakmile poskytovatelé EETS uzavřeli smlouvy, nepřetržitě zachovávají pokrytí všech oblastí EETS. Pokud poskytovatel EETS není schopen zachovat pokrytí oblasti EETS z důvodu nedodržování povinností ze strany subjektu pro výběr mýtného, pokrytí dotčené oblastí obnoví co nejdříve.

 

3.  Při vymáhání pravidel kontroly nad dodržováním požadavků poskytovatelé EETS spolupracují se subjekty pro výběr mýtného. Existuje-li podezření, že uživatel silnice nezaplatil silniční poplatek, subjekt pro výběr mýtného požádá poskytovatele EETS o údaje o dotčeném vozidle a vlastníkovi či držiteli tohoto vozidla, jenž je klientem poskytovatele EETS. Poskytovatel EETS zajistí, aby tyto údaje byly ihned předány.

 

Subjekt pro výběr mýtného zajistí, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny žádnému jinému poskytovateli služeb mýtného. Pokud je subjekt pro výběr mýtného součástí téhož subjektu jako poskytovatel služby mýtného, přijme vhodná opatření a postupy, jimiž zajistí, aby údaje byly používány výlučně pro účely vymáhání.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Článek 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4c

 

Práva a povinnosti subjektu pro výběr mýtného

 

1.  Každý subjekt pro výběr mýtného vypracuje a vede přehled o oblasti EETS, v němž jsou stanoveny obecné podmínky přístupu poskytovatelů EETS k oblastem podléhajícím výběru mýtného.

 

2.  Je-li vytvářen nový elektronický systém výběru mýtného, zveřejní budoucí subjekt pro výběr mýtného pro tento systém přehled o oblasti EETS v dostatečném předstihu, aby zainteresovaní poskytovatelé EETS mohli dokončit akreditaci nejpozději měsíc před zahájením provozu nového systému, přičemž je třeba řádně zohlednit délku procesu hodnocení dodržení specifikací a vhodnosti prvků interoperability pro použití.

 

3.  Je-li elektronický systém výběru mýtného výrazně pozměněn, zveřejní subjekt pro výběr mýtného revidovaný přehled o oblasti EETS v dostatečném předstihu, aby již akreditovaní poskytovatelé EETS mohli přizpůsobit své prvky interoperability novým požadavkům a v případě potřeby získat novou akreditaci nejpozději měsíc před zahájením provozu pozměněného systému, přičemž je třeba řádně zohlednit délku procesu hodnocení dodržení specifikací a vhodnosti prvků interoperability pro použití.

 

Subjekt pro výběr mýtného v přehledu o oblasti EETS stanoví a zveřejní podrobný plán procesu hodnocení nebo nového hodnocení dodržení specifikací a vhodnosti prvků interoperability pro použití, aby zainteresovaní poskytovatelé EETS mohli dokončit akreditaci nebo získat novou akreditaci nejpozději měsíc před zahájením provozu nového nebo výrazně pozměněného systému. Subjekt pro výběr mýtného je povinen dodržet své povinnosti plánu.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Článek 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4d

 

Subjekty pro výběr mýtného uznají na nediskriminačním základě jakéhokoli poskytovatele EETS žádajícího o poskytování EETS v oblasti/oblastech EETS, za niž/něž subjekt pro výběr mýtného odpovídá.

 

Uznání poskytovatele EETS v určité oblasti mýtného je podmíněno dodržením povinností a obecných podmínek stanovených v přehledu o oblasti EETS z jeho strany.

 

Subjekty pro výběr mýtného od poskytovatele EETS nevyžadují, aby využíval zvláštních technických řešení nebo procesů, které brání interoperabilitě prvků interoperability jiného poskytovatele EETS s elektronickými systémy výběru mýtného v jiných oblastech EETS.

 

Nemohou-li subjekt pro výběr mýtného a poskytovatel EETS dospět k dohodě, je možno záležitost postoupit smírčímu orgánu odpovědnému za příslušnou oblast podléhající výběru mýtného.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Článek 4 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4e

 

Každý členský stát zajistí, aby smlouvy mezi subjektem pro výběr mýtného a poskytovatelem EETS o poskytování EETS na území daného členského státu poskytovateli EETS dovolovaly vystavit fakturu za mýto přímo uživateli EETS. Subjekt pro výběr mýtného může žádat, aby poskytovatel EETS uživateli vystavoval faktury jeho jménem, přičemž poskytovatel EETS této žádosti vyhoví.

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Článek 4 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4f

 

Každý členský stát s nejméně dvěma oblastmi EETS na svém území určí jednotné kontaktní místo pro poskytovatele EETS. Na žádost poskytovatele EETS kontaktní místo usnadňuje a koordinuje počáteční kontakty mezi poskytovatelem EETS a subjekty pro výběr mýtného odpovědnými za oblasti EETS na území daného členského státu. Kontaktním místem může být osoba, veřejný nebo soukromý subjekt.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Článek 4 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4g

 

Mýtné účtované subjekty pro výběr mýtného uživatelům EETS nepřekročí odpovídající vnitrostátní/místní mýtné. Veškeré rabaty a slevy uživatelů palubního zařízení z mýtného, které jim poskytuje členský stát nebo subjekt pro výběr mýtného, by za stejných podmínek měly být dostupné klientům poskytovatelů EETS.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Článek 4 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4h

 

Odměňování

 

1.  Poskytovatelé EETS mají nárok na odměnu od subjektu pro výběr mýtného.

 

2.  Metodika pro stanovení odměny poskytovatelům EETS je transparentní, nediskriminační a stejná pro všechny poskytovatele EETS akreditované pro danou oblast EETS.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Článek 4 i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4i

 

1.  Subjekt pro výběr mýtného stanoví mýtné mimo jiné podle klasifikace vozidel. Klasifikace vozidel je určena na základě parametrů klasifikace vozidel. V případě rozdílu mezi klasifikací vozidla použitou poskytovatelem EETS a subjektem pro výběr mýtného platí klasifikace subjektu pro výběr mýtného, není-li prokázána chyba.

 

2.  Kromě toho, že subjekt pro výběr mýtného může od poskytovatele EETS požadovat platbu za doložený výkaz o mýtném, může od poskytovatele EETS požadovat také platbu za doložené nevykázání mýtného ve vztahu k jakémukoliv uživatelskému účtu, který tento poskytovatel EETS spravuje.

 

3.  Pokud poskytovatel EETS zaslal subjektu pro výběr mýtného seznam neplatného palubního zařízení, nepovažuje se poskytovatel EETS za odpovědného za případné další mýtné vzniklé použitím tohoto neplatného palubního zařízení. Počet záznamů v seznamu neplatného palubního zařízení, formát tohoto seznamu a četnost jeho aktualizace jsou dohodnuty mezi subjekty pro výběr mýtného a poskytovateli EETS.

 

4.  V případě systémů mýtného založených na mikrovlnné technologii předají subjekty pro výběr mýtného poskytovatelům EETS doložené výkazy o mýtném s ohledem na mýtné, které vzniklo jejich příslušným uživatelům EETS.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Článek 4 j (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4j

 

Účetnictví

 

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, která zajistí, aby právní subjekty, jež jsou poskytovateli služby mýtného, vedly oddělené výkazy zisků a ztrát a rozvahy u činností vykonávaných v rámci úlohy spojené s poskytováním služby mýtného, jak stanoví norma ISO 17573:2010, a u všech dalších činností. Členské státy rovněž přijmou nezbytná opatření, která zajistí, aby tyto výkazy a rozvahy byly zveřejňovány odděleně u každého typu činnosti a aby bylo vyloučeno křížové subvencování mezi činnostmi vykonávanými v rámci úlohy spojené s poskytováním služby mýtného a dalšími činnostmi.

 

2.  Účetní systém používaný u činností vykonávaných v rámci úlohy spojené s poskytováním služby mýtného a u dalších činností je oddělený od účtů týkajících se jakéhokoli jiného typu činností, aby mohlo být provedeno srozumitelné hodnocení nákladů a přínosů činností vykonávaných v rámci úlohy spojené s poskytováním služby mýtného.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Článek 4 k (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4k

 

Smírčí orgán

 

1.  Každý členský stát s nejméně jednou oblastí EETS určí nebo zřídí smírčí orgán, aby usnadnil zprostředkování mezi subjekty pro výběr mýtného s oblastí EETS nacházející se na jejich území a poskytovateli EETS, kteří mají s těmito subjekty pro výběr mýtného uzavřeny smlouvy či s nimi vedou smluvní jednání.

 

2.  Smírčí orgán má pravomoc zejména ověřit, že smluvní podmínky uložené subjektem pro výběr mýtného kterémukoli poskytovateli EETS jsou nediskriminační. Tento orgán má pravomoc ověřit, že EETS je odměňována v souladu se zásadami stanovenými touto směrnicí.

 

3.  Členské státy uvedené v odstavci 1 přijmou nezbytná opatření, která zajistí nezávislost jejich smírčích orgánů v jejich organizace a právní struktuře na obchodních zájmech subjektů pro výběr mýtného a poskytovatelů služby mýtného.

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Článek 4 l (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4l

 

Rejstříky

 

1.  Pro účely provádění této směrnice spravují jednotlivé členské státy vnitrostátní elektronický rejstřík těchto údajů:

 

a)  oblastí EETS na jejich území, včetně informací týkajících se:

 

i)  příslušných subjektů pro výběr mýtného,

 

ii)  použitých technologií výběru mýtného,

 

iii)  kontextových dat mýtného,

 

iv)  přehledu o oblasti EETS,

 

v)  poskytovatelů EETS, kteří mají se subjekty pro výběr mýtného působícími v oblasti, za kterou odpovídají, uzavřeny smlouvy o EETS,

 

b)  poskytovatelů EETS, jimž byla udělena registrace;

 

c)  podrobných údajů kontaktního místa uvedeného v článku 4f, pro EETS včetně kontaktní e-mailové adresy a telefonního čísla.

 

Není-li stanoveno jinak, členské státy nejméně jednou ročně ověří, zda jsou nadále plněny požadavky stanovené v čl. 4a písm. a), d), e) a f) a odpovídajícím způsobem rejstřík aktualizují. Rejstřík obsahuje rovněž závěry auditu stanoveného v čl. 4a písm. e). Členský stát se nepovažuje za odpovědný za činnost poskytovatelů EETS uvedených v jeho rejstříku.

 

2.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby všechny údaje obsažené ve vnitrostátním elektronickém rejstříku byly aktualizovány a byly přesné.

 

3.  Rejstříky jsou elektronicky přístupné veřejnosti.

 

4.  Tyto rejstříky jsou k dispozici ode dne vstupu této směrnice v platnost.

 

5.  Na konci každého kalendářního roku orgány členských států pověřené vedením rejstříků sdělí rejstříky oblastí EETS a poskytovatelů EETS elektronickými prostředky svým protějškům v ostatních členských státech a Komisi. Jakékoli nesrovnalosti v situaci daného členského státu se sdělují členskému státu registrace a Komisi.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Článek 4 m (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4m

 

Pilotní systémy mýtného

 

K umožnění technického rozvoje EETS mohou členské státy dočasně povolit v omezených částech své oblasti podléhající výběru mýtného a souběžně se systémem splňujícím požadavky EETS pilotní systémy mýtného zahrnující nové technologie nebo nové koncepce, které nesplňují jedno čí více ustanovení této směrnice.

 

Toto povolení podléhá předchozímu souhlasu Komise.

 

Počáteční doba platnosti tohoto povolení nepřesáhne tři roky. Poskytovatelé EETS se pilotních systémů mýtného účastnit nemusí.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem vyšetření případů nezaplacení silničních poplatků poskytnou členské státy národním kontaktním místům jiných členských států přístup k těmto vnitrostátním údajům o registraci vozidel s oprávněním provádět automatizované vyhledávání:

Členské státy poskytnou pouze národním kontaktním místům jiných členských států přístup k těmto vnitrostátním údajům o registraci vozidel s oprávněním provádět automatizované vyhledávání, a to pouze za účelem vyšetření případů nezaplacení silničních poplatků,

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  údajům o vozidlech a

a)  údajům nutným k identifikaci konkrétního vozidla a

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  údajům o vlastníkovi nebo držiteli vozidla.

b)  údajům nutným k identifikaci a kontaktování vlastníka nebo držitele vozidla.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely výměny údajů podle odstavce 1 určí každý členský stát své národní kontaktní místo. Pravomoci národních kontaktních míst se řídí platnými právními předpisy dotyčného členského státu.

2.  Pro účely výměny údajů podle odstavce 1 určí každý členský stát své národní kontaktní místo. Pravomoci národních kontaktních míst se řídí platnými právními předpisy dotyčného členského státu. Přitom je třeba věnovat zvláštní pozornost náležité ochraně osobních údajů nezbytných pro provoz EETS.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění toho, aby se výměna informací prováděla interoperabilními elektronickými prostředky a nezahrnovala výměnu údajů z dalších databází, jež nejsou používány pro účely této směrnice. Členské státy zajistí, aby tato výměna informací probíhala nákladově efektivním a bezpečným způsobem. Členské státy zajistí, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana předávaných údajů, a to pokud možno za použití existujících softwarových aplikací, jako je aplikace uvedená v článku 15 rozhodnutí 2008/616/SVV, a aktualizovaných verzí těchto aplikací v souladu s přílohou II této směrnice a kapitolou 3 body 2 a 3 přílohy rozhodnutí 2008/616/SVV. Aktualizované verze softwarových aplikací umožní režim výměny informací on-line v reálném čase a dávkový režim výměny informací, který umožňuje výměnu většího počtu žádostí či odpovědí v rámci jedné zprávy.

4.  Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění toho, aby se výměna informací prováděla interoperabilními elektronickými prostředky a nezahrnovala výměnu údajů z dalších databází, jež nejsou používány pro účely této směrnice. Členské státy zajistí, aby tato výměna informací probíhala nákladově efektivním a bezpečným způsobem a aby k těmto údajům nezískal přístup žádný orgán, jenž k tomu není touto směrnicí oprávněn. Členské státy zajistí, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana předávaných údajů, a to pokud možno za použití existujících softwarových aplikací, jako je aplikace uvedená v článku 15 rozhodnutí 2008/616/SVV, a aktualizovaných verzí těchto aplikací v souladu s přílohou II této směrnice a kapitolou 3 body 2 a 3 přílohy rozhodnutí 2008/616/SVV. Aktualizované verze softwarových aplikací umožní režim výměny informací on-line v reálném čase a dávkový režim výměny informací, který umožňuje výměnu většího počtu žádostí či odpovědí v rámci jedné zprávy.

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Kontaktní místa členských států nedovolí za žádných okolností soukromým podnikům ani soukromým subjektům přístup k údajům uvedeným v odstavci 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informační dopis o nezaplacení silničního poplatku

Informační dopis o nezaplacení silničního poplatku a následné řízení

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, se rozhodne, zda zahájí následné řízení ve vztahu k nezaplacení silničního poplatku.

Pokud příslušný vnitrostátní orgán členského státu, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, zjistí, že nebylo zaplaceno mýtné, zahájí řízení pro delikt nezaplacení mýtného v souladu s nástroji stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/41324.

 

__________________

 

24Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu (Úř. věst. L 68, 13.3.2015, s. 9).

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, sdělí v informačním dopise vlastníku nebo držiteli vozidla či jinak zjištěné osobě podezřelé z nezaplacení silničního poplatku v souladu se svými právními předpisy veškeré významné informace, zejména povahu nezaplacení silničního poplatku, místo, den a čas nezaplacení silničního poplatku, název porušeného vnitrostátního právního předpisu a sankci, a případně i údaje o zařízení, jehož bylo ke zjištění deliktu použito. Za tímto účelem členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, může použít formulář uvedený v příloze III.

2.  Členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, sdělí v informačním dopise vlastníku nebo držiteli vozidla či jinak zjištěné osobě podezřelé z nezaplacení silničního poplatku v souladu se svými právními předpisy veškeré významné informace, zejména povahu nezaplacení silničního poplatku, místo, den a čas nezaplacení silničního poplatku, název porušeného vnitrostátního právního předpisu, právo na námitku a právo na informace a sankci, a údaje o zařízení, jehož bylo ke zjištění deliktu použito. Za tímto účelem použije členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, formulář uvedený v příloze III.

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Rozhodnutí přijaté příslušným orgánem členského státu, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy je automaticky uznáno členským státem vlastníka nebo držitele vozidla či jinak zjištěné osoby podezřelé z nezaplacení silničního poplatku.

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Je-li to nutné pro účely následného řízení ve vztahu k nezaplacení silničního poplatku, může národní kontaktní místo poskytnout subjektu pro výběr mýtného, který nezaplacení poplatku řeší, informace nutné pro jeho vymáhání.

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Ujednání o vzájemné pomoci

 

Za účelem přeshraničního vymáhání zaplacení silničních poplatků v celé Unii bude od roku 2021 v platnosti ujednání o vzájemné pomoci, podle něhož poskytne členský stát registrace pomoc členskému státu, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, se získáním silničního poplatku a pokuty. Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví podrobné způsoby vzájemné pomoci. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 11a.

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

Článek 8

Ochrana údajů

Ochrana údajů

1.  Na osobní údaje zpracovávané podle této směrnice se použijí ustanovení nařízení (EU) 2016/679 a vnitrostátní právní a správní předpisy, kterými se provádí směrnice (EU) 2016/680.

1.  Na osobní údaje zpracovávané podle této směrnice se použije nařízení (EU) 2016/679 a směrnice 2002/58/ES. Směrnice (EU) 2016/680 se použije na osobní údaje zpracovávané podle této směrnice, pokud se v daném členském státě, kde má dojít k úhradě, považuje nezaplacení silničního poplatku za trestný čin.

2.  Členské státy zajistí, aby osobní údaje zpracovávané podle této směrnice byly v přiměřené lhůtě opraveny, jsou-li nesprávné, nebo vymazány či blokovány, a aby v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a vnitrostátními právními a správními předpisy, kterými se provádí směrnice (EU) 2016/680, byla stanovena lhůta pro uchovávání údajů.

2.  Členské státy zajistí, aby bylo zpracování osobních údajů pro účely článku 5 omezeno na ty druhy údajů, které jsou uvedeny v příloze II. Členské státy navíc zajistí, aby subjekty údajů měly právo na to, aby byly jejich zpracovávané osobní údaje, jsou-li nesprávné, bez zbytečného prodlení aktualizovány, opraveny nebo vymazány. Členské státy stanoví v souladu s nařízením (EU) 2016/679 nebo případně se směrnicí (EU) 2016/680 lhůtu pro uchovávání osobních údajů.

Členské státy zajistí, aby veškeré osobní údaje zpracovávané podle této směrnice byly používány pouze pro účely usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků a aby subjekty údajů měly stejná práva na informace, na přístup, na opravu, výmaz a blokování, na náhradu škody a na soudní nápravu, jako je tomu podle nařízení (EU) 2016/679 a vnitrostátních právních a správních předpisů, kterými se provádí směrnice (EU) 2016/680.

Členské státy zajistí, aby byly osobní údaje zpracovávané podle této směrnice zpracovávány pouze k zajištění snadnější přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků a nebyly dále zpracovávány za žádným jiným účelem. Členské státy kromě toho zajistí, aby subjekty údajů měly stejná práva na informace, na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz a omezení zpracování, na podání stížnosti u dozorového orgánu pro ochranu údajů, na náhradu škody a na účinný soudní opravný prostředek, jako je tomu podle nařízení (EU) 2016/679 a případně podle směrnice (EU) 2016/680. Členské státy zajistí, aby byl přístup k osobním údajům poskytnut pouze určeným příslušným orgánům pro výměnu údajů o registraci vozidel.

3.  Každá dotčená osoba má právo obdržet informace o tom, jaké osobní údaje zaznamenané v členském státě registrace byly předány členskému státu, v němž došlo k nezaplacení silničního poplatku, včetně informací o datu žádosti a o příslušném orgánu členského státu, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku.

3.  Každá dotčená osoba má právo obdržet bez zbytečného prodlení informace o tom, jaké osobní údaje zaznamenané v členském státě registrace byly předány členskému státu, v němž došlo k nezaplacení silničního poplatku, včetně informací o datu žádosti a o příslušném orgánu členského státu, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku.

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 9

Článek 9

Zpráva

Zpráva

Komise do [pěti let od vstupu této směrnice v platnost] předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování článků 6 a 7 této směrnice členskými státy. Komise se ve své zprávě zaměří zejména na následující aspekty a případně připojí návrhy, které se těchto aspektů týkají:

1.  Komise do [čtyři roky od vstupu této směrnice v platnost] předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění a účincích této směrnice, zejména pokud jde o rozvoj a zavádění EETS a účinnost a účelnost mechanismu pro výměnu údajů v rámci šetření případů nezaplacení silničních poplatků.

 

Ve zprávě se analyzuje zejména následující:

 

a)  účinek ustanovení článku 4b o zavádění EETS s důrazem zejména na dostupnost služby v malých či okrajových oblastech EETS;

-  posouzení účinnosti článků 6 a 7, pokud jde o snížení počtu případů nezaplacení silničních poplatků v Unii,

b)  posouzení účinnosti článků 6 a 7, pokud jde o snížení počtu případů nezaplacení silničních poplatků v Unii,

 

c)  pokrok dosažený u aspektů interoperability mezi družicovými a konvenčními systémy mýtného.

 

2.  Zprávu v případě potřeby doplní návrh určený Evropskému parlamentu a Radě na další revizi této směrnice, pokud jde zejména o následující prvky:

 

a)  další opatření, která zajistí dostupnost EETS ve všech oblastech EETS, včetně malých a okrajových oblastí;

-  posouzení potřeby dále usnadnit přeshraniční vymáhání plateb silničních poplatků v Unii vytvořením mechanismu pomoci poskytované členským státem registrace členskému státu, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, při vymáhání silničních poplatků a pokut.

b)  mechanismus pomoci členského státu registrace členskému státu, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, s cílem více usnadnit přeshraniční vymáhání úhrady silničních poplatků v Unii, zejména používají-li se systémy automatického inkasa.

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11, kterými se mění přílohy I a IV za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.

1.  Komisi je v souladu s článkem 11 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se mění příloha I za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku.

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Postup souhlasu

 

1.  Komisi je nápomocen „Výbor pro elektronické mýtné“.

 

Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011**.

 

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011. Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 1 a 3 až 8 a přílohami II a III do [18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů .

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 1 a 3 až 8 a přílohami II a III do [30 měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů .

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  ověření zvolených technických řešení ve vztahu k pravidlům Unie na ochranu svobod a základních práv jednotlivců, včetně ochrany jejich soukromí a osobních údajů. Zejména je nezbytné zajistit soulad s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí 2002/58/ES;

k)  ověření zvolených technických řešení ve vztahu k pravidlům Unie na ochranu svobod a základních práv jednotlivců, včetně ochrany jejich soukromí a osobních údajů. Zejména je nezbytné zajistit soulad s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí 2002/58/ES, případně také se směrnicí (EU) 2016/680;

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Příloha III – odst. 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Prohlášení o ochraně údajů:

 

V souladu s nařízením (EU) 2016/679 máte právo zažádat o přístup ke svým osobním údajům, o jejich opravu či výmaz, příp. o jejich omezené zpracování, nebo vznést námitku proti jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u [název a adresa příslušného dozorového úřadu].

 

[Pokud se podle právních předpisů členských států považuje nezaplacení silničního poplatku za trestný čin:

 

V souladu s [název právního předpisu členského státu, kterým se provádí směrnice (EU) 2016/680] máte právo požádat správce údajů o přístup ke svým osobním údajům, o jejich opravu či výmaz nebo o jejich omezené zpracování. Máte také právo podat stížnost u [název a adresa příslušného dozorového úřadu. ]

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Příloha IV

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příloha IV

vypouští se

Seznam technologií povolených pro použití v elektronických systémech mýtného k provádění transakcí elektronického mýtného

 

1.  družicové určování polohy;

 

2.  mobilní komunikace;

 

3.  mikrovlnná technika na 5,8 GHz.

 

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)

Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise

Návrh Komise má za cíl odstranit nedostatky stávajících právních předpisů v oblasti evropské služby elektronického mýtného (EETS) na základě stanovení podmínek nutných pro zajištění interoperability elektronických systémů pro výběr silničních poplatků a za účelem usnadnění přeshraniční výměny informací o nedodržování pravidel v souvislosti s nezaplacením silničních poplatků v zemích Unie.

Účelem platných právních předpisů v této oblasti, včetně směrnice 2004/52/ES o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a rozhodnutí Komise 2009/750/ES o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků, bylo zlepšit fungování trhu prostřednictvím služby využívající palubního zařízení schopného komunikace s infrastrukturou zemí tranzitu uživatele, a tím přispět k vytvoření interoperabilního elektronického systému pro výběr mýtného na úrovni Unie.

Komise se nicméně domnívá, že stávající právní předpisy nedosáhly svých cílů, pokud jde o automatický výběr mýtného. Konkrétně Komise shledala u platné legislativy některé nedostatky, mimo jiné překážky v přístupu na trh pro poskytovatele služby EETS, kteří jsou příslušnými ustanoveními nadměrně zatíženi. Pokud jde o technické záležitosti, satelitní zařízení jsou stále nákladnější než mikrovlnné palubní jednotky, ale s pokračujícím vývojem inteligentních dopravních systémů (ITS) je nutno se zamýšlet nad jejich potenciální součinností s elektronickými systémy pro výběr mýtného. Komise navíc konstatovala, že na evropské úrovni neexistuje právní základ pro výměnu údajů o registraci vozidel mezi členskými státy za účelem vymáhání mýtného.

Postoj zpravodaje

•  Zpravodaj návrh Komise vítá a podporuje jej, jakožto významné zlepšení stávajících právních předpisů v oblasti EETS. Navrhuje několik změn, které podle něj představují pro text Komise přidanou hodnotu, s cílem zdůraznit interoperabilní charakter EETS a zefektivnit prosazování daných předpisů.

•  Zpravodaj souhlasí, že je nutné jasně a objektivně definovat jednotlivé provozovatele EETS, kteří jsou v současnosti vymezeni pouze v rozhodnutí 2009/750/ES, a uznává, že je třeba být koherentní se směrnicí 2017/0114(COD).

•  Pokud jde o technické záležitosti, zpravodaj se domnívá, že jde o velmi důležitý aspekt, má-li se vytvořit skutečně interoperabilní elektronický systém pro výběr mýtného. Z tohoto důvodu se zavádějí změny, které zdůrazňují nutnost upřednostňovat postup spolurozhodování, a zapojit tak do rozhodovacího procesu všechny zainteresované subjekty.

•  Co se týče postupu pro vymáhání nezaplacených silničních poplatků, je zpravodaj toho názoru, že mezivládní přístup má svá omezení a není v podstatě schopen přeshraniční vymáhání mýtného zaručit. V souvislosti s prosazováním předpisů se zpravodaj omezuje na návrh několika upřesňujících ustanovení, jejichž smyslem je tento postup zefektivnit.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

D(2017)36120

Karima Delli

Předsedkyně Výboru pro dopravu a cestovní ruch

ASP 04F155

Brusel

Věc:  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění)

  (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Vážená paní předsedkyně,

Výbor pro právní záležitosti výše uvedený návrh projednal na základě článku 104 o přepracování právních předpisů v platném znění jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 169 a 170, jsou ve věcně příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Předseda věcně příslušného výboru však může v jednotlivých případech výjimečně přijmout pozměňovací návrhy k částem návrhu na přepracování, které zůstaly nezměněny, pokud to považuje za nezbytné z naléhavých důvodů vnitřní logiky textu nebo protože pozměňovací návrhy jsou nerozlučně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy. Tyto důvody musí být uvedeny v písemném odůvodnění pozměňovacích návrhů.“

Podle názoru poradní skupiny složené z právních služeb Parlamentu, Rady a Komise, která přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními zpravodaje se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny, kromě těch, které v něm nebo ve stanovisku poradní skupiny byly jako takové označeny, a že, pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů s těmito změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Na své schůzi dne 7. září 2017 Výbor pro právní záležitosti jednomyslně doporučil(1), aby Výbor pro dopravu a cestovní ruch jakožto věcně příslušný výbor provedl přezkoumání výše uvedeného návrhu v souladu s článkem 104 jednacího řádu.

S pozdravem

Pavel Svoboda

Příloha: Zpráva podepsaná předsedou poradní skupiny

(1)

Přítomní členové výboru: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel 24. července 2017

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků  v Unii  (přepracované znění)

COM(2017)0280 final ze dne 31. 5. 2017 – 2017/0128(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 21. června 2017 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby projednala výše uvedený návrh Komise.

Na této schůzi(1) poradní skupina projednala návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovává směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství, a dospěla společnou dohodu k závěru, že šedým podkladem písma, který se obvykle používá ke zvýraznění podstatných změn, by měl být označen následující text:

– v bodě odůvodnění 4 nahrazení slova „nákladních“ výrazem „osobních či užitkových“;

– vypuštění bodu odůvodnění 20 směrnice 2004/52/ES;

– v čl. 4 odst. 6 doplnění úvodního výrazu „Palubní“.

Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby    vedoucí právní služby    generální ředitel

(1)

  Poradní skupina pracovala s anglickým zněním návrhu, které je původní jazykovou verzí projednávaného textu.


STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (28.3.2018)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Zpravodaj: Branislav Škripek

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh  1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Všichni občané EU mají podle článku 6 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) právo na svobodu a osobní bezpečnost, podle článku 7 Listiny právo na respektování soukromého a rodinného života a podle článku 8 Listiny právo na ochranu osobních údajů.

Odůvodnění

Na ochranu výše uvedených práv je třeba zvlášť poukázat, neboť na základě přeshraniční výměny informací prostřednictvím interoperability elektronických systémů pro výběr mýtného by mohlo dojít k ohrožení těchto práv. Tento pozměňovací návrh je nedílně spjat s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Je nezbytné zajistit v členských státech a sousedních zemích široké rozšíření elektronického mýtného a interoperabilní systémy, které vyhoví budoucímu vývoji politiky zpoplatňování silnic na úrovni Unie a budoucímu technickému rozvoji.

2.  Je nezbytné zajistit v členských státech a sousedních zemích široké rozšíření elektronického mýtného a pokud možno spolehlivé, snadno použitelné, nákladově efektivní interoperabilní systémy, které vyhoví budoucímu vývoji politiky zpoplatňování silnic na úrovni Unie a budoucímu technickému rozvoji.

Odůvodnění

Systémy elektronického mýtného by měly být pokud možno spolehlivé, snadno použitelné a nákladově efektivní. Bude to ku prospěchu občanů EU. Tento pozměňovací návrh je nedílně spjat s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Jako překážka jak plynulého fungování vnitřního trhu, tak plnění cílů dopravní politiky se může ukázat rozšiřování různých specifikací, které stanoví členské státy a sousední země pro své elektronické systémy mýtného. Tato situace může vést k rozšiřování neslučitelných a nákladných elektronických zařízení v kabinách řidičů těžkých osobních či užitkových vozidel a k tomu, že při užívání těchto zařízení budou řidiči dělat chyby, což může mít například za následek neúmyslné vyhnutí se placení. Takový způsob rozšiřování různých technických zařízení je pro uživatele a výrobce nepřijatelný z důvodů nákladů a bezpečnosti a z právních důvodů.

(4)  Rozšiřování různých specifikací, které stanovují členské státy a sousední země pro své elektronické systémy mýtného, se může ukázat jako překážka jak bezproblémového fungování vnitřního trhu a zásady volného pohybu, tak plnění cílů dopravní politiky. Tato situace může vést k rozšiřování neslučitelných a nákladných elektronických zařízení v kabinách řidičů těžkých osobních či užitkových vozidel a k tomu, že při užívání těchto zařízení budou řidiči dělat chyby, což může mít například za následek neúmyslné vyhnutí se placení. Takový způsob rozšiřování různých technických zařízení je pro uživatele a výrobce nepřijatelný z důvodů nákladů a bezpečnosti a z právních důvodů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu v zájmu posílení návrhu, neboť uvádí, že různorodost systému elektronického mýtného ovlivňuje zásadu volného pohybu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Umělé překážky fungování vnitřního trhu mají být odstraněny, přičemž členské státy a Unie mají mít nadále možnost zavádět na místní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni různé metody zpoplatnění silnic pro všechny typy vozidel. Zařízení instalovaná ve vozidlech mají umožnit zavádění takových metod zpoplatňování silnic, které jsou v souladu se zásadou nediskriminace mezi občany všech členských států. Proto je třeba, aby byla na úrovni Unie zajištěna interoperabilita elektronických systémů mýtného co nejdříve.

(5)  Umělé překážky fungování vnitřního trhu mají být odstraněny, přičemž členské státy a Unie mají mít nadále možnost zavádět na místní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni různé metody zpoplatnění silnic pro všechny typy vozidel. Zařízení instalovaná ve vozidlech mají umožnit zavádění takových metod zpoplatňování silnic, které jsou v souladu se zásadou nediskriminace mezi občany všech členských států, a to při plném dodržování všech základních práv. Proto by na úrovni Unie měla být co nejdříve zajištěna spolehlivá interoperabilita elektronických systémů mýtného, která by se zakládala na dodržování základních práv.

Odůvodnění

Při zavádění interoperability elektronických systémů mýtného je nezbytné zajistit dodržování všech základních práv občanů. Tento pozměňovací návrh je nedílně spjat s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Mělo by se potvrdit, že evropská služba elektronického mýtného (EETS) je poskytována poskytovateli EETS, jak je uvedeno v rozhodnutí Komise 2009/750/ES17.

(8)  Mělo by se potvrdit, že evropská služba elektronického mýtného (EETS) je legálně poskytována poskytovateli EETS, jak je uvedeno v rozhodnutí Komise 2009/750/ES17, a to plně v souladu se základními právy.

_________________

_________________

17 Rozhodnutí Komise 2009/750/ES ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků (Úř. věst. L 268, 13.10.2009, s. 11).

17 Rozhodnutí Komise 2009/750/ES ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků (Úř. věst. L 268, 13.10.2009, s. 11).

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Elektronické mýtné a spolupracující aplikace ITS (C-ITS) používají podobné technologie a sousedící kmitočtová pásma pro komunikaci s krátkým dosahem mezi vozidly navzájem a mezi vozidly a infrastrukturou. Po důkladném posouzení nákladů, přínosů, technických překážek a jejich možných řešení by měl být v budoucnu prozkoumán potenciál pro sloučení elektronického mýtného s C-ITS v pásmu 5,9 GHz, které je v současné době využíváno C-ITS.

(10)  Elektronické mýtné a spolupracující aplikace ITS (C-ITS) používají podobné technologie a sousedící kmitočtová pásma pro komunikaci s krátkým dosahem mezi vozidly navzájem a mezi vozidly a infrastrukturou. Po důkladném posouzení možného dopadu na soukromí a ochranu údajů a také nákladů, přínosů, technických překážek a jejich možných řešení by měla být v budoucnu prozkoumána možnost sloučení elektronického mýtného s C-ITS v pásmu 5,9 GHz, které je v současné době využíváno C-ITS, aby tento stav nepředstavoval překážku, zvláště pro malé a střední podniky.

Odůvodnění

V souladu se stanoviskem, které přijal výbor LIBE k tématu spolupracujících inteligentních dopravních systémů (Grapiniová).

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Problémy s určováním totožnosti zahraničních pachatelů v souvislosti s elektronickými systémy výběru mýtného brání dalšími rozvoji těchto systémů a širšímu uplatnění zásad „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“ na silnicích Unie.

(13)  Problémy s určováním totožnosti zahraničních pachatelů v souvislosti s elektronickými systémy výběru mýtného brání dalšími rozvoji těchto systémů a širšímu uplatnění zásad „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“ na silnicích Unie, a proto je nutné najít možnost, jak zjišťovat totožnost těchto osob.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Členské státy by měly mít povinnost poskytovat Komisi informace a údaje nezbytné pro posouzení účinnosti a efektivity systému pro výměnu informací o osobách, které nezaplatí silniční poplatek. Komise by měla mít povinnost obdržené údaje a informace posoudit a v případě potřeby navrhnout změny právních předpisů.

(16)  Členské státy by měly mít povinnost poskytovat Komisi informace a údaje nezbytné pro posouzení účinnosti a efektivity systému pro výměnu informací o osobách, které nezaplatí silniční poplatek, a to při plném zajištění ochrany osobních údajů. Komise by měla mít povinnost obdržené údaje a informace posoudit a v případě potřeby navrhnout změny právních předpisů. Komisi by neměly být předávány ani poskytovány žádné osobní údaje.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit právní jednotnost s právem EU v oblasti ochrany údajů.

Je třeba výslovně zdůraznit, že při poskytování příslušných informací z členských států orgánům EU je nutné plně dodržovat právo na ochranu osobních údajů.

Tento pozměňovací návrh je nutno předložit kvůli naléhavým důvodům souvisejícím s vnitřní logikou textu a vazbě na ostatní přípustné pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Zavedení elektronických systémů mýtného zahrnuje zpracovávání osobních údajů. Toto zpracování údajů je třeba provádět v souladu s pravidly Unie, která jsou mimo jiné stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/67919, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68020 a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES21. Právo na ochranu osobních údajů je výslovně uznáno článkem 8 Listiny základních práv Evropské unie.

(17)  Zavedení elektronických systémů mýtného zahrnuje zpracovávání osobních údajů. Právo na ochranu osobních údajů je výslovně uznáno v článku 8 Listiny základních práv Evropské unie a článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie. Toto zpracování údajů je třeba provádět v souladu s pravidly Unie, která jsou mimo jiné stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/67919, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2002/58/ES20, a pokud se v daném členském státě, v němž má dojít k úhradě, považuje neplacení mýtného za trestný čin, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68021.

__________________

__________________

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

Odůvodnění

Podle návrhu by se mělo na zpracování osobních údajů vztahovat obecné nařízení o ochraně osobních údajů a směrnice o policii (2016/680). Je důležité rozlišovat mezi členskými státy, v nichž je neplacení těchto poplatků správní záležitostí a v nichž se jedná o trestný čin. Tento pozměňující návrh je nerozlučně spjat s jinými pozměňovacími návrhy zpravodaje.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Za účelem zajištění interoperability elektronických systémů silničního mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přizpůsobení seznamu technologií, které mohou být užívány pro provádění transakcí elektronického mýtného v systémech elektronického mýtného, které vyžadují instalaci nebo používání palubních zařízení, technologickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž odborníci těchto dvou orgánů mají systematicky přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(19)  Za účelem zajištění interoperability elektronických systémů silničního mýtného a usnadnění zákonem stanovené přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přizpůsobení seznamu technologií, které mohou být užívány pro provádění transakcí elektronického mýtného v systémech elektronického mýtného, které vyžadují instalaci nebo používání palubních zařízení, technickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž odborníci těchto dvou orgánů mají systematicky přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice se použije, aniž jsou dotčena rozhodnutí přijatá členskými státy za účelem vybírání poplatků z určitých typů vozidel, určení výše těchto poplatků a stanovení účelu, za kterým jsou tyto poplatky vybírány.

Za účelem dodržování zásady subsidiarity se tato směrnice použije, aniž jsou dotčena rozhodnutí přijatá členskými státy za účelem vybírání poplatků z určitých typů vozidel, určení výše těchto poplatků a stanovení účelu, za kterým jsou tyto poplatky vybírány.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „oblastí podléhající elektronickému výběru mýtného“ silnice, silniční síť, stavba jako most, tunel nebo trajekt, kde se vybírají silniční poplatky výhradně nebo částečně prostřednictvím automatických mechanismů zjišťování, jako je například komunikace s palubním zařízením umístěným uvnitř vozidla nebo automatické rozpoznávání poznávacích značek;

e)  „oblastí podléhající elektronickému výběru mýtného“ silnice, silniční síť, stavba jako most, tunel nebo trajekt, kde se vybírají silniční poplatky výhradně nebo částečně prostřednictvím automatických mechanismů zjišťování, jako je například komunikace s palubním zařízením umístěným uvnitř vozidla, případně doplněným automatickým rozpoznáváním poznávacích značek;

Odůvodnění

Kvůli nízkému stupni standardizace poznávacích značek a systémů jejich čtení v Unii by přílišné spoléhání se na rozpoznávání poznávacích značek mohlo vést k chybným výsledkům. Z tohoto důvodu by mělo být automatické rozpoznávání poznávacích značek používáno pouze jako doplňkový nástroj výběru mýta.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  „členským státem registrace“ členský stát registrace vozidla, s nímž byl spáchán delikt spočívající v nezaplacení silničního poplatku;

i)  „členským státem registrace“ členský stát, v němž je registrováno vozidlo, s nímž byl spáchán delikt spočívající v nezaplacení silničního poplatku;

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Všechny nové elektronické systémy mýtného, které vyžadují instalaci nebo použití palubních zařízení, užívají pro provádění transakcí elektronického mýtného jednu nebo více z technologií uvedených v příloze IV.

Všechny nové elektronické systémy mýtného, které vyžadují instalaci nebo použití palubních zařízení, užívají pro provádění transakcí elektronického mýtného jednu nebo více z následujících technologií:

 

a)   družicové určování polohy,

 

b)   mobilní komunikaci užívající normu GSM-GPRS (referenční GSM TS 03.60/23.00),

 

c)   mikrovlnnou technologii na 5,8 GHz.

Odůvodnění

Technická řešení jsou klíčovým prvkem zajišťujícím interoperabilitu, což je jeden z hlavních cílů tohoto přepracovaného znění. Z tohoto důvodu by měl o seznamu příslušných technických řešení rozhodnout spolutvůrce právních předpisů, nikoli Komise.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Stávající elektronické systémy mýtného, které používají jiné technologie než technologie uvedené v příloze IV, musí být v souladu s uvedenými technologiemi, pokud jsou provedena podstatná technologická zlepšení.

Stávající elektronické systémy mýtného, které používají jiné technologie než technologie uvedené v prvním pododstavci, musejí být v souladu s uvedenými technologiemi, pokud jsou provedena podstatná technická zlepšení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem, který vypouští přílohu IV a přesunuje seznam příslušných technologií do čl. 3 odst. 1 pododstavce 1.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Provozovatelé EETS poskytnou uživatelům palubní zařízení, která jsou vhodná pro užívání a jsou interoperabilní a schopná komunikace se všemi elektronickými systémy mýtného, které jsou v provozu v členských státech a užívají technologie uvedené v příloze IV.

Provozovatelé EETS poskytnou uživatelům palubní zařízení, která jsou vhodná pro užívání a jsou interoperabilní a schopná komunikace se všemi elektronickými systémy mýtného, které jsou v provozu v členských státech a užívají technologie uvedené v odstavci 1.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem, který vypouští přílohu IV a přesunuje seznam příslušných technologií do čl. 3 odst. 1 pododstavce 1.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Palubní zařízení může používat vlastní hardware a software, prvky jiného hardwaru a softwaru nacházející se ve vozidle nebo obojí. Za účelem komunikace s jinými hardwarovými systémy nacházejícími se ve vozidle může palubní zařízení používat jiné technologie než technologie uvedené v příloze IV.

4.  Palubní zařízení může používat vlastní hardware a software, prvky jiného hardwaru a softwaru nacházející se ve vozidle nebo obojí. Za účelem komunikace s jinými hardwarovými systémy nacházejícími se ve vozidle může palubní zařízení používat jiné technologie než technologie uvedené v odstavci 1.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem, který vypouští přílohu IV a přesunuje seznam příslušných technologií do čl. 3 odst. 1 pododstavce 1.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Členské státy zajistí, aby zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro provoz EETS, bylo prováděno v souladu s pravidly Unie o ochraně svobod a základních práv jednotlivců včetně jejich soukromí, a zejména aby bylo dodržováno nařízení (EU) 2016/679, směrnice (EU) 2016/680 a směrnice 2002/58/ES.

6.  Členské státy zajistí, aby zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro provoz EETS, bylo prováděno v souladu s pravidly Unie o ochraně svobod a základních práv jednotlivců včetně jejich soukromí, a zejména aby bylo dodržováno nařízení (EU) 2016/679 a směrnice 2002/58/ES. Osobní údaje zpracovávané podle této směrnice se nezpracovávají dále pro jiné účely a musejí být vymazány, jakmile již nejsou zapotřebí k účelu, pro který byly zpracovány.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že návrh přinese podstatnou změnu aktuálně platného znění textu pro zajištění interoperability EETS, úhrady poplatků a nových pravidel spolupráce a vymáhání mezi členskými státy ve věci nezaplacených poplatků, znamená zásadní zásah do práva na ochranu údajů, kterým se návrh nezabývá. Je tudíž nutné předložit tento pozměňovací návrh, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů a soulad s právem EU.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem vyšetření případů nezaplacení silničních poplatků poskytnou členské státy národním kontaktním místům jiných členských států přístup k těmto vnitrostátním údajům o registraci vozidel s oprávněním provádět automatizované vyhledávání:

Výhradně za účelem vyšetření případů nezaplacení silničních poplatků poskytnou členské státy národním kontaktním místům jiných členských států přístup k těmto vnitrostátním údajům o registraci vozidel s oprávněním provádět automatizované vyhledávání:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit právní jednotnost s právem EU v oblasti ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  údajům o vozidlech a

a)  údajům nutným k identifikaci konkrétního vozidla a

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  údajům o vlastníkovi nebo držiteli vozidla.

b)  údajům nutným k identifikaci a kontaktování vlastníka nebo držitele vozidla.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato automatizovaná vyhledávání jsou prováděna v souladu s postupy uvedenými v bodech 2 a 3 kapitoly 3 přílohy rozhodnutí Rady 2008/616/SVV26 a v souladu s požadavky přílohy II této směrnice.

Toto automatizované vyhledávání se provádí plně v souladu s postupy uvedenými v bodech 2 a 3 kapitoly 3 přílohy rozhodnutí Rady 2008/616/SVV26 a v souladu s požadavky přílohy II této směrnice a také plně v souladu se všemi základními právy.

_________________

_________________

26 Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12).

26 Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12).

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, sdělí v informačním dopise vlastníku nebo držiteli vozidla či jinak zjištěné osobě podezřelé z nezaplacení silničního poplatku v souladu se svými právními předpisy veškeré významné informace, zejména povahu nezaplacení silničního poplatku, místo, den a čas nezaplacení silničního poplatku, název porušeného vnitrostátního právního předpisu a sankci,případně i údaje o zařízení, jehož bylo ke zjištění deliktu použito. Za tímto účelem členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, může použít formulář uvedený v příloze III.

2.  Členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, sdělí v informačním dopise vlastníku nebo držiteli vozidla či jinak zjištěné osobě podezřelé z nezaplacení silničního poplatku v souladu se svými právními předpisy veškeré významné informace, zejména povahu nezaplacení silničního poplatku, místo, den a čas nezaplacení silničního poplatku, název porušeného vnitrostátního právního předpisu a sankci a údaje o zařízení, jehož bylo ke zjištění deliktu použito. Za tímto účelem může členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, použít formulář uvedený v příloze III.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud se členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, rozhodne zahájit v souvislosti s nezaplacením silničního poplatku následné řízení, zašle s ohledem na zajištění dodržování základních práv informační dopis v jazyce dokladu o registraci vozidla, je-li k dispozici, nebo v jednom z úředních jazyků členského státu registrace.

3.  Pokud se členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku, rozhodne zahájit v souvislosti s nezaplacením silničního poplatku následné řízení, zašle s ohledem na zajištění dodržování základních práv informační dopis v jazyce dokladu o registraci vozidla, je-li k dispozici, nebo v jednom z úředních jazyků členského státu registrace. V tomto dopise členský stát informuje příjemce o mechanismech, které má vlastník vozidla k dispozici pro napadení rozhodnutí o údajném přestupku, zejména o právu na odvolání a opravný prostředek, jakož i o orgánu, u něhož lze tato práva uplatnit.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit právní jednotnost s právem EU v oblasti ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

Článek 8

Ochrana údajů

Ochrana údajů

1.  Na osobní údaje zpracovávané podle této směrnice se použijí ustanovení nařízení (EU) 2016/679 a vnitrostátní právní a správní předpisy, kterými se provádí směrnice (EU) 2016/680.

1.  Na osobní údaje zpracovávané podle této směrnice se použije nařízení (EU) 2016/679 a směrnice 2002/58/ES. Směrnice (EU) 2016/680 se použije na osobní údaje zpracovávané podle této směrnice, pokud se v daném členském státě, kde má dojít k úhradě, považuje nezaplacení silničního poplatku za trestný čin.

2.  Členské státy zajistí, aby osobní údaje zpracovávané podle této směrnice byly v přiměřené lhůtě opraveny, jsou-li nesprávné, nebo vymazány či blokovány, a aby v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a vnitrostátními právními a správními předpisy, kterými se provádí směrnice (EU) 2016/680, byla stanovena lhůta pro uchovávání údajů.

2.  Členské státy zajistí, aby bylo zpracování osobních údajů pro účely článku 5 omezeno na ty druhy údajů, které jsou uvedeny v příloze II. Členské státy navíc zajistí, aby subjekty údajů měly právo na to, aby byly jejich zpracovávané osobní údaje bez zbytečného prodlení aktualizovány, opraveny nebo vymazány. Členské státy stanoví v souladu s nařízením (EU) 2016/679 nebo případně se směrnicí (EU) 2016/680 lhůtu pro uchovávání osobních údajů.

Členské státy zajistí, aby veškeré osobní údaje zpracovávané podle této směrnice byly používány pouze pro účely usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků a aby subjekty údajů měly stejná práva na informace, na přístup, na opravu, výmaz a blokování, na náhradu škody a na soudní nápravu, jako je tomu podle nařízení (EU) 2016/679 a vnitrostátních právních a správních předpisů, kterými se provádí směrnice (EU) 2016/680.

Členské státy zajistí, aby byly osobní údaje zpracovávané podle této směrnice zpracovávány pouze k zajištění snadnější přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků a nebyly dále zpracovávány za žádným jiným účelem. Členské státy kromě toho zajistí, aby subjekty údajů měly stejná práva na informace, na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz a omezení zpracování, na podání stížnosti u dozorového orgánu pro ochranu údajů, na náhradu škody a na účinný soudní opravný prostředek, jako je tomu podle nařízení (EU) 2016/679 a případně podle směrnice (EU) 2016/680. Členské státy zajistí, aby byl přístup k osobním údajům poskytnut pouze určeným příslušným orgánům pro výměnu údajů o registraci vozidel.

3.  Každá dotčená osoba má právo obdržet informace o tom, jaké osobní údaje zaznamenané v členském státě registrace byly předány členskému státu, v němž došlo k nezaplacení silničního poplatku, včetně informací o datu žádosti a o příslušném orgánu členského státu, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku.

3.  Každá dotyčná osoba má právo obdržet bez zbytečného prodlení informace o tom, jaké osobní údaje zaznamenané v členském státě registrace byly předány členskému státu, v němž došlo k nezaplacení silničního poplatku, včetně informací o datu žádosti a o příslušném orgánu členského státu, na jehož území došlo k nezaplacení silničního poplatku.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise do [pěti let od vstupu této směrnice v platnost] předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování článků 6 a 7 této směrnice členskými státy. Komise se ve své zprávě zaměří zejména na následující aspekty a případně připojí návrhy, které se těchto aspektů týkají:

Komise do [čtyř let od vstupu této směrnice v platnost] předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování článků 6 a 7 této směrnice členskými státy. Komise se ve své zprávě zaměří zejména na následující aspekty a případně připojí návrhy, které se těchto aspektů týkají:

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  analýzu dopadu použití článků 6 a 7 této směrnice na základní práva, zejména na právo na soukromí a ochranu osobních údajů,

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11, kterými se mění přílohy I a IV za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.

1.  Komisi je v souladu s článkem 11 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se mění příloha I za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem, který vypouští přílohu IV a přesunuje seznam příslušných technologií do čl. 3 odst. 1 pododstavce 1.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu této směrnice v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu této směrnice v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Ačkoli přenesení pravomoci na Komisi by mělo být časově omezeno, směrnice by měla stanovit možnost automatického prodloužení této lhůty.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  ověření zvolených technických řešení ve vztahu k pravidlům Unie na ochranu svobod a základních práv jednotlivců, včetně ochrany jejich soukromí a osobních údajů. Zejména je nezbytné zajistit soulad s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí 2002/58/ES;

k)  ověření zvolených technických řešení ve vztahu k pravidlům Unie na ochranu svobod a základních práv jednotlivců, včetně ochrany jejich soukromí a osobních údajů. Zejména je nezbytné zajistit soulad s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí 2002/58/ES, případně také se směrnicí (EU) 2016/680;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný, neboť je neoddělitelně spjat s dalšími přípustnými pozměňovacími návrhy, které do textu začleňují odkaz na směrnici 2016/680.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Příloha III – odst. 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Prohlášení o ochraně údajů:

 

V souladu s nařízením (EU) 2016/679 máte právo zažádat o přístup ke svým osobním údajům, o jejich opravu či výmaz, příp. o jejich omezené zpracování, nebo vznést námitku proti jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u [název a adresa příslušného dozorového úřadu].

 

[Pokud se podle právních předpisů členských států považuje nezaplacení silničního poplatku za trestný čin:

 

V souladu s [název právního předpisu členského státu, kterým se provádí směrnice (EU) 2016/680] máte právo požádat správce údajů o přístup ke svým osobním údajům, o jejich opravu či výmaz nebo o jejich omezené zpracování. Máte také právo podat stížnost u [název a adresa příslušného dozorového úřadu]. ]

Odůvodnění

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, příp. se směrnicí o policii musejí být v dopise uvedena základní práva na ochranu osobních údajů, která mají všichni občané k dispozici, a adresa orgánu, u něhož lze podat stížnost. Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Příloha IV

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Seznam technologií povolených pro použití v elektronických systémech mýtného k provádění transakcí elektronického mýtného

vypouští se

1. družicové určování polohy;

 

2. mobilní komunikace;

 

3. mikrovlnná technika na 5,8 GHz.

 

Odůvodnění

Seznam technologií by měl podléhat spolurozhodování tvůrce právních předpisů. Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací o nezaplacení mýtného v Unii (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

15.6.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Branislav Škripek

31.8.2017

Projednání ve výboru

20.2.2018

20.3.2018

27.3.2018

 

Datum přijetí

27.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

2

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

André Elissen

NI

Udo Voigt

4

0

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací o nezaplacení mýtného v Unii (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Datum předložení EP

31.5.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

15.6.2017

LIBE

15.6.2017

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Massimiliano Salini

30.6.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Datum přijetí

24.5.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Datum předložení

5.6.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

40

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

ECR

Jacqueline Foster

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 20. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí