Procedure : 2017/0128(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0199/2018

Indgivne tekster :

A8-0199/2018

Forhandlinger :

PV 13/02/2019 - 22
CRE 13/02/2019 - 22

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.8
CRE 14/02/2019 - 10.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0122

BETÆNKNING     ***I
PDF 851kWORD 126k
5.6.2018
PE 615.481v02-00 A8-0199/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (omarbejdning)

(COM(2017) – C8-0173/2017 – /(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Massimiliano Salini

(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 104)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (omarbejdning)

(COM(2017) – C8-0173/2017 – /(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0280),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0173/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 18. oktober 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(2),

–  der henviser til skrivelse af 24. juli 2017 fra Retsudvalget til Transport- og Turismeudvalget, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0199/2018),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Der må skabes grundlag for udbredt anvendelse af elektroniske bompengesystemer i medlemsstaterne og nabolandene og indbyrdes kompatible systemer, der kan tilpasses den fremtidige udvikling i vejafgiftspolitikken på EU-plan og den fremtidige tekniske udvikling.

2)  Der må skabes grundlag for udbredt anvendelse af elektroniske bompengesystemer i medlemsstaterne og nabolandene og så vidt muligt for pålidelige, brugervenlige og omkostningseffektive indbyrdes kompatible systemer, der kan tilpasses den fremtidige udvikling i vejafgiftspolitikken på EU-plan og den fremtidige tekniske udvikling.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  De stadig flere specifikationer, som medlemsstaterne og nabolandene opstiller for disse, kan skabe hindringer for det indre markeds funktion og for de transportpolitiske mål. Denne situation vil kunne medføre, at der installeres et stort antal indbyrdes inkompatible og dyre elektroniske enheder i tunge køretøjers førerhuse, og at der er risiko for, at chaufførerne anvender dem forkert eller på en sådan måde, at de f.eks. utilsigtet kommer til ikke at betale. En sådan udbredelse er af omkostningsmæssige, sikkerhedsmæssige og retlige grunde uacceptabel for brugerne og køretøjsproducenterne.

4)  De stadig flere specifikationer, som medlemsstaterne og nabolandene opstiller for disse, kan skabe hindringer for det indre markeds funktion, princippet om fri bevægelighed og for de transportpolitiske mål. Denne situation vil kunne medføre, at der installeres et stort antal indbyrdes inkompatible og dyre elektroniske enheder i tunge køretøjers førerhuse, og at der er risiko for, at chaufførerne anvender dem forkert eller på en sådan måde, at de f.eks. utilsigtet kommer til ikke at betale. En sådan udbredelse er af omkostningsmæssige, sikkerhedsmæssige og retlige grunde uacceptabel for brugerne og køretøjsproducenterne.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  De kunstige hindringer for det indre markeds funktion bør fjernes uden dog at forhindre medlemsstaterne eller Unionen i at indføre forskellige vejafgiftspolitikker for alle køretøjstyper på lokalt, nationalt eller internationalt plan. Udstyret i køretøjerne bør gøre det muligt at gennemføre disse vejafgiftspolitikker under overholdelse af princippet om ikke-forskelsbehandling mellem borgerne i alle medlemsstaterne. Det er derfor nødvendigt hurtigst muligt at sikre indbyrdes kompatibilitet mellem bompengesystemerne på EU-plan .

5)  De kunstige hindringer for det indre markeds funktion bør fjernes uden dog at forhindre medlemsstaterne eller Unionen i at indføre forskellige vejafgiftspolitikker for alle køretøjstyper på lokalt, nationalt eller internationalt plan. Udstyret i køretøjerne bør gøre det muligt at gennemføre disse vejafgiftspolitikker under overholdelse af princippet om ikke-forskelsbehandling mellem borgerne i alle medlemsstaterne. Det bør være muligt at anvende én enkelt type køretøjsudstyr i alle medlemsstater, således at det ikke længere er nødvendigt særskilt at erhverve vignetter med kort gyldighed for at rejse i Unionen. Det er derfor nødvendigt hurtigst muligt at sikre pålidelig indbyrdes kompatibilitet mellem bompengesystemerne på EU-plan under overholdelse af den generelle forordning om databeskyttelse, og uden at der pålægges en administrativ byrde, samtidig med at yderligere omkostninger for elektroniske bompengetjenester og for det udstyr, som installeres og drives af vejoperatører, begrænses i videst mulig udstrækning.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  Bompengeopkræverne bør på ikkediskriminerende vilkår være forpligtet til at give EETS-udbyderne adgang til deres EETS-område.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b)  For at sikre åbenhed og ikkediskriminerende adgang til EETS-områderne for alle EETS-udbydere bør bompengeopkræverne offentliggøre alle nødvendige oplysninger om adgangsrettigheder i en EETS-områdeerklæring.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5c)  Eftersom EETS er en markedsbaseret tjeneste, bør EETS-udbydere ikke være tvunget til at tilbyde tjenesten på én gang i hele Unionen. I brugernes interesse bør EETS-udbyderne imidlertid være forpligtet til at dække alle EETS-områder i alle de lande, hvor de beslutter sig for at levere deres tjenesteydelser. Endvidere bør Kommissionen sikre, at råderummet for EETS-udbydere ikke fører til, at EETS udelukker mindre eller fjerntliggende EETS-områder.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a)  EETS-områdeerklæringen bør i detaljer beskrive rammeværket for de kommercielle betingelser for EETS-udbyderes handlinger i det pågældende EETS-område. Den bør navnlig beskrive den metode, der anvendes til beregning af aflønningen af EETS-udbydere.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b)  EETS-udbydere bør have ret til en rimelig godtgørelse, beregnet på grundlag af en gennemsigtig og ikkediskriminerende metodik.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6c)  EETS-brugerne bør ikke betale mere i bompenge, end de ville have skullet efter den tilsvarende nationale eller lokale betalingsordning. Alt ombordværende udstyr til brugerrabatter på eller nedslag i bompenge, som udbydes af en medlemsstat eller af afgiftsopkrævere, bør være tilgængeligt på samme vilkår for EETS-udbyderes kunder.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 6 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6d)  Hvis et nyt automatisk bompengesystem lanceres eller et eksisterende system ændres væsentligt, bør bompengeopkræveren være forpligtet til at offentliggøre nye eller ajourførte EETS-områdeerklæringer i tilstrækkelig god tid til, at EETS-udbydere har mulighed for at blive akkrediteret eller genakkrediteret i systemet senest en måned før dagen for systemets operationelle lancering. Bompengeopkræveren bør forpligtes til at udforme og følge proceduren for henholdsvis godkendelse eller fornyet godkendelse af EETS-udbydere på en sådan måde, at proceduren kan afsluttes senest en måned før den operationelle lancering af det nye eller det væsentligt ændrede system. Bompengeopkræverne bør være forpligtet til at skulle overholde deres del af den planlagte procedure som fastlagt i erklæringen om EETS-området.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 6 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6e)  EETS-områdeerklæringen bør i detaljer fastlægge proceduren for akkreditering af en EETS-udbyder til EETS-området, navnlig proceduren til kontrol af overensstemmelse med specifikationer og anvendelsesegnethed af interoperabilitetskomponenter. Proceduren bør være den samme for alle EETS-udbydere.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 6 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6f)  Bompengeopkrævere bør ikke have tilladelse til at anmode om eller opkræve nogen form for specifik teknisk løsning fra EETS-udbydere, der kan bringe interoperabiliteten med andre betalingsområder og med EETS-udbyderens eksisterende interoperabilitetskomponenter i fare.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a)  EETS-udbydere bør have tilladelse til at udstede fakturaer til brugerne. Bompengeopkræverne bør dog have mulighed for at anmode om, at fakturaer fremsendes på deres vegne og i deres navn, eftersom direkte fakturering af EETS-udbyderen inden for visse betalingsområder kan have ugunstige administrative og skattemæssige konsekvenser.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b)  Hvis en juridisk enhed, der udbyder afgiftstjenester, også har andre funktioner i elektronisk afgiftsopkrævning eller har andre aktiviteter, der ikke er direkte forbundet med elektronisk afgiftsopkrævning, bør den være forpligtet til at føre separate driftsregnskaber for hver aktivitetstype. Krydssubsidiering mellem disse forskellige aktiviteter bør udelukkes.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  Det bør bekræftes, at den europæiske elektroniske bompengetjeneste (EETS) udbydes af EETS-udbydere som præciseret i Kommissionens beslutning 2009/750/EF17.

8)  Det bør bekræftes, at den europæiske elektroniske bompengetjeneste (EETS) retligt udbydes af EETS-udbydere som præciseret i Kommissionens beslutning 2009/750/EF17, og at den er i fuld overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder.

_________________

_________________

17Kommissionens beslutning 2009/750/EF af 6. oktober 2009 om definitionen af den europæiske bompengetjeneste og de tilhørende tekniske løsninger (EUT L 268 af 13.10.2009. s. 11).

17 Kommissionens beslutning 2009/750/EF af 6. oktober 2009 om definitionen af den europæiske bompengetjeneste og de tilhørende tekniske løsninger (EUT L 268 af 13.10.2009. s. 11).

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a)  Hver medlemsstat med mindst to EETS-områder bør udpege et kontaktkontor i den nationale forvaltning for EETS-udbydere, der ønsker at udbyde EETS på deres område, for at lette deres kontakter med bompengeopkræverne.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  Applikationer til elektronisk bompengebetaling og kooperativ ITS (C-ITS) bruger lignende teknologier og tilgrænsende frekvensbånd til kortdistancekommunikation mellem køretøjer indbyrdes og mellem køretøjer og infrastruktur. I fremtiden bør potentialet for at forene elektronisk bompengebetaling med C-ITS i det 5,9 GHz-bånd, som pt. bruges af C-ITS, udforskes efter en grundig vurdering af omkostninger, fordele, tekniske hindringer og mulige løsninger.

10)  Applikationer til elektronisk bompengebetaling og kooperativ ITS (C-ITS) bruger lignende teknologier og tilgrænsende frekvensbånd til kortdistancekommunikation mellem køretøjer indbyrdes og mellem køretøjer og infrastruktur. I fremtiden bør potentialet for nye løsninger og eventuelle synergier mellem den elektroniske platform og samarbejdende intelligente transportsystemer (C-ITS) undersøges, idet der bør tages højde for en detaljeret cost-benefit-analyse og potentielle indvirkninger på retten til privatlivets fred og databeskyttelse.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11)  De særlige karakteristika ved elektroniske bompengesystemer, som for indeværende anvendes for lette køretøjer, bør tages i betragtning. Da ingen elektroniske bompengesystemer pt. bruger satellitbaseret positionsbestemmelse eller mobilkommunikation, bør EETS-udbydere gives mulighed for i en begrænset tidsperiode at udstyre lette køretøjer med køretøjsudstyr, som alene er egnet til brug med 5,8 GHz-teknologi.

11)  De særlige karakteristika ved elektroniske bompengesystemer, som for indeværende anvendes for lette køretøjer, bør tages i betragtning. Da ingen elektroniske bompengesystemer pt. bruger satellitbaseret positionsbestemmelse eller mobilkommunikation, bør EETS-udbydere gives mulighed for i en begrænset tidsperiode at udstyre lette køretøjer med køretøjsudstyr, som alene er egnet til brug med 5,8 GHz-teknologi. For at undgå interferens fra trådløst udstyr i køretøjer og C-ITS-udstyr, bør 5,8 GHz-båndet beskyttes med henblik på anvendelse i bompengesystemer.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Grænseoverskridende håndhævelse af vejafgifter, herunder afgifter i byområder, og bøder for overtrædelser af forskrifter kræver, at der findes en ordning med gensidig bistand mellem medlemsstaterne. For at imødegå problemet med grænseoverskridende håndhævelse af vejafgiftsomgåelser, bør der indføres retlige ordninger, som også omfatter lokale myndigheder, ved hjælp af en enkel automatisk mekanisme til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne .

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Afgiftsopkrævere bør have lov til at komme med anmodninger til EETS-udbyderen inden for rammerne af afgiftshåndhævelsesaktiviteter og, hvor det antages, at føreren af et køretøj har undladt at betale et gebyr for oplysninger vedrørende køretøjer og køretøjers ejere eller indehavere af køretøjer, der er kunder hos EETS-udbyderen. Afgiftsopkræveren bør forebygge, at disse oplysninger, som kan være forretningsmæssigt følsomme, bliver anvendt til andre formål end håndhævelse. Navnlig bør det påkræves af afgiftsopkræveren ikke at videregive oplysningerne til nogen af EETS-udbyderens konkurrenter. Beløbet og typen af data, som EETS-udbydere giver afgiftsopkræverne med henblik på beregningen og planlæggelsen af afgifter eller for at kontrollere beregningen af den pålagte afgift af EETS-brugernes køretøjer af EETS-udbyderne bør begrænses til et absolut minimum.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Der bør indføres en forligsprocedure med henblik på at afgøre tvister mellem afgiftsopkrævere og EETS-udbydere under kontraktforhandlinger og i deres kontraktforhold. Opstår der tvist om ikkediskriminerende adgang til EETS-områder, bør afgiftsopkræverne og EETS-udbyderne konsultere de nationale forligsorganer for at finde en måde at bilægge tvisten på.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b)  Forligsorganerne bør have beføjelse til at kontrollere, at de kontraktlige betingelser, der pålægges enhver EETS-udbyder, ikke er diskriminerende. De bør især være bemyndiget til at kontrollere, at det vederlag, der tilbydes af afgiftsopkræveren til EETS-udbydere, overholder principperne i dette direktiv.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17)  Oprettelsen af elektroniske bompengesystemer indebærer behandling af personoplysninger. Denne behandling skal foretages under overholdelse af EU-regler , som findes i bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67919, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68020 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF21. Retten til beskyttelse af personoplysninger er udtrykkeligt anerkendt i artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

17)  Oprettelsen af elektroniske bompengesystemer indebærer behandling af personoplysninger på baggrund af hvilke, der kan tegnes en omfattende profil af bevægelser. Medlemsstaterne bør derfor give EETS mulighed for anonym og krypteret forudbetalingsmuligheder for at beskytte privatlivets fred. Retten til beskyttelse af personoplysninger er eksplicit sikret i medfør af artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Behandling af personoplysninger skal foretages under overholdelse af EU-regler, som findes i bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67919, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF20 og, såfremt den manglende betaling af en vejafgift betragtes som en strafbar handling i den medlemsstat, hvor betalingen er skyldig, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68021.

__________________

__________________

19Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

20Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  EETS-udbydere bør være ansvarlige for at give bompengeopkræverne og/eller bompengeoperatører korrekte oplysninger om deres kunder, eftersom disse oplysninger er afgørende for en korrekt opkrævning af afgifter og effektiv håndhævelse.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

18)  Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes frihed til at fastsætte deres afgiftsordninger for vejbenyttelse og regler om skatte- og afgiftsspørgsmål.

18)  Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes frihed til at fastsætte deres afgiftsordninger for vejbenyttelse og regler om skatte- og afgiftsspørgsmål. Ikke desto mindre anføres det heri, at et interoperabelt elektronisk bompengesystem vil bidrage til gennemførelsen af de målsætninger, der er fastlagt i Unionens lovgivning om vejafgifter. Bestemmelserne i dette direktiv er identiske med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv .../...22

 

__________________

 

22  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv .../... om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer [procedure 2017/0114 COD].

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  For at sikre elektroniske bompengesystemers interoperabilitet og lette udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår tilpasning til den teknologiske udvikling af listen over teknologier, som kan bruges til at udføre elektroniske bompengetransaktioner i elektroniske bompengesystemer, som forudsætter installation eller brug af køretøjsudstyr. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

19)  For at sikre elektroniske bompengesystemers interoperabilitet og på retlig vis lette udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår tilpasning til den teknologiske udvikling af listen over teknologier, som kan bruges til at udføre elektroniske bompengetransaktioner i elektroniske bompengesystemer, som forudsætter installation eller brug af køretøjsudstyr. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes de betingelser, som er nødvendige for at sikre interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og lette udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen. Det finder anvendelse på alle former for elektronisk opkrævning af bompenge på hele Unionens vejnet, i byområder og mellem større byer, på motorveje, større og mindre veje samt på forskellige anlæg som f.eks. tunneler, broer og færger.

I dette direktiv fastsættes de betingelser, der er nødvendige for at:

 

a)  sikre, at elektroniske bompengesystemers interoperabilitet finder anvendelse på samtlige vejnet, på motorveje i og mellem byer, større og mindre veje samt på forskellige anlæg som f.eks. tunneler, broer og færger, og for at

 

b)  lette den grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen, herunder om den manglende betaling af gebyrer, der skal opkræves manuelt på infrastrukturer, som er omfattet af dette direktiv, og af de gebyrer, der opkræves i byområder som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF23 eller af bøder for overtrædelser vedrørende betaling af gebyrer.

 

__________________

 

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1).

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes beslutninger om at opkræve afgifter for særlige typer af køretøjer, fastsætte størrelsen af sådanne afgifter og formålet med at opkræve sådanne afgifter.

Med henblik på at overholde nærhedsprincippet berører dette direktiv ikke medlemsstaternes beslutninger om at opkræve afgifter for særlige typer af køretøjer og fastsætte størrelsen af sådanne afgifter samt formålet med at opkræve sådanne afgifter.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  ”bompengetjeneste”: en tjeneste, der gør det muligt for brugere at have en kontrakt og et sæt OBE til brug i et køretøj i et eller flere betalingsområder; Den skal navnlig:

 

i)  levere et skræddersyet OBE til brugerne og vedligeholdelse af dets funktionalitet

 

ii)  sikre, at bompengeopkræveren betales den skyldige afgift af brugeren

 

iii)  fastlægge betalingsmidler til brugeren eller acceptere en eksisterende

 

iv)  opkræve vejafgift fra brugeren

 

v)  forvalte toldforbindelserne med brugeren

 

vi)  gennemføre og overholde politikker for sikkerhed og privatlivets fred for bompengesystemer

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  ”europæisk elektronisk bompengetjeneste (EETS)": tjenester, som en EETS-udøver leverer til en EETS-bruger i henhold til en kontrakt. Disse tjenester består blandt andet i at levere og garantere en korrekt parametrisk programmering og virkemåde af det køretøjsudstyr, der er nødvendigt for at betale vejafgifter i alle elektroniske betalingsområder, der er indgået aftale om i kontrakten, samt i administration af brugerens betaling af skyldige vejafgifter til bompengeopkræveren på brugerens vegne og levering af andre tjenester og anden bistand, der er nødvendig for at brugeren kan opfylde de forpligtelser, som bompengeopkræverne pålægger i de betalingsområder, der er indgået aftale om i kontrakten

a)  "europæisk elektronisk bompengetjeneste (EETS)": bompengetjeneste, som en EETS-udøver leverer til en EETS-bruger i henhold til en kontrakt

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  ”bompenge”: skat eller afgift, der opkræves, når et køretøj færdes i et betalingsområde

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  "bompengetjenesteyder": juridisk enhed, som leverer bompengetjenesteydelser til brugere inden for et eller flere bompengeområder til et eller flere klasser af køretøjer

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  "bompengeoperatør": privat enhed, til hvilken bompengeopkræveren uddelegerer opgaven med opkrævning af bompenge på vegne af og til fordel for bompengeopkræveren

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c a)  "national bompengetjenesteudbyder": enhed, der leverer bompengetjenester, som udvikles og drives af bompengeoperatøren, til slutbrugerne. Den er udpeget af en medlemsstat, og den betros forpligtelse til offentlig tjeneste med at levere OBU'er til alle brugere af bompengetjenester og hele den pågældende medlemsstats område

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  "hovedtjenesteyder": bomafgiftstjenesteyder som bomafgiftsopkræveren pålægger specifikke forpligtelser (såsom forpligtelsen til at indgå kontrakter med alle interesserede brugere) eller som yder særlige rettigheder (f.eks. specifikke vederlag eller en garanteret langsigtet kontrakt), der afviger fra andre tjenesteudbyderes rettigheder og forpligtelser

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  ”elektronisk betalingsområde": en vej, et vejnet eller infrastruktur såsom en bro, tunnel eller færge, hvor der opkræves vejafgifter udelukkende eller delvis med automatiske detektionsmekanismer som f.eks. kommunikation med køretøjsudstyr i køretøjet eller automatisk nummerpladegenkendelse

e)  "elektronisk betalingsområde": en vej, et vejnet eller infrastruktur såsom en bro, tunnel eller færge, hvor der opkræves vejafgifter enten udelukkende eller delvis med automatiske detektionsmekanismer som f.eks. kommunikation med køretøjsudstyr i køretøjet eller automatisk nummerpladegenkendelse;

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  ”bompengedata”: oplysninger, der udpeges af den ansvarlige bompengeopkræver som nødvendige for, at det skyldige beløb for at færdes med et køretøj i et bestemt betalingsområde kan fastslås og bompengetransaktionen afsluttes

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  ”bompengeangivelse” en erklæring fra en bompengeopkræver, som bekræfter et køretøjs færdsel i et betalingsområde i et format, der er aftalt mellem bompengetjenesteudbyderen og bompengeopkræveren

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  "interoperabilitetskomponent": hver enkelt del, gruppe af dele, underenhed eller komplet enhed af udstyr, som indgår i eller er bestemt til at indgå i EETS, og som er direkte eller indirekte afgørende for tjenestens interoperabilitet, herunder både materielle og immaterielle objekter, f.eks. software

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)  ”anvendelsesegnethed”: interoperabilitetskomponents evne til at opnå og fastholde et specificeret resultatniveau, når den er i drift og er integreret repræsentativt i EETS i forbindelse med et bompengeopkræversystem

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fc)  "væsentlig ændring": et eksisterende elektronisk bompengesystem, som har undergået eller undergår en ændring, som kræver, at EETS-udbydere foretager ændringer af interoperabilitetskomponenter, der er i drift, som f.eks. omprogrammering og omprøvning af OBE eller tilpasning af grænsefladerne i deres backoffice

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra f d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fd)  "backoffice": det centrale elektroniske system, der anvendes af bompengeopkræveren, en gruppe af bompengeopkræverne, som har skabt et knudepunkt for interoperabilitet eller af EETS-udbyderen ved at indsamle, behandle og fremsende oplysninger inden for rammerne af elektronisk opkrævning af bompenge

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra f e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fe)  "akkreditering": den proces, der fastlægges og forvaltes af den bompengeopkræver, som en EETS-udbyder skal underkastes, før den har tilladelse til at udbyde EETS i et EETS-område

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  ”registreringsmedlemsstat": den medlemsstat, der har registreret køretøjet, med hvilket overtrædelsen i form af manglende betaling af en vejafgift blev begået

i)  "registreringsmedlemsstat": den medlemsstat, hvori det køretøj, med hvilket overtrædelsen i form af manglende betaling af en vejafgift blev begået, er registreret;

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

la)  "køretøjsklassificeringsparametre": de køretøjsrelaterede oplysninger, som bruges ved beregning af bompengebeløbet ud fra bompengedataene

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

o)   ”let køretøj": andre køretøjer end tunge køretøjer.

o)   "let køretøj": en personbil, en minibus eller en varevogn

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle nye elektroniske bompengesystemer, som forudsætter installation eller brug af køretøjsudstyr, skal bygge på en eller flere teknologier , som er angivet i bilag IV, i forbindelse med udførelsen af elektroniske bompengetransaktioner.

Alle nye elektroniske bompengesystemer, som forudsætter installation eller brug af køretøjsudstyr, skal i forbindelse med udførelsen af elektroniske bompengetransaktioner bygge på en eller flere af følgende teknologier:

 

a)  satellitpositionering

 

b)  mobil kommunikation

 

c)  5.8 GHz mikrobølgeteknologi.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Eksisterende bompengesystemer, der bruger andre teknologier end dem, som er angivet i bilag IV, skal bringes i overensstemmelse med disse teknologier, hvis der foretages væsentlige teknologiske forbedringer.

Eksisterende bompengesystemer, der bruger andre teknologier end dem, som er angivet i første afsnit, skal være kompatible med disse teknologier, hvis der foretages væsentlige teknologiske forbedringer.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.    EETS-udbydere stiller køretøjsudstyr til rådighed for brugere, og dette udstyr skal være brugsegnet, interoperabelt og i stand til at kommunikere med alle elektroniske bompengesystemer, der er i drift i de medlemsstater, som bruger de teknologier, der er nævnt i bilag IV.

3.   EETS-udbydere stiller køretøjsudstyr til rådighed for brugere, og dette udstyr skal være brugsegnet, interoperabelt og i stand til at kommunikere med alle elektroniske bompengesystemer, der er i drift i de medlemsstater, som bruger de teknologier, der er nævnt i stk. 1.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Køretøjsudstyret må bruge egen hardware og software og/eller bruge elementer af anden hardware og software i køretøjet. Køretøjsudstyret må bruge andre teknologier end dem, der er angivet i bilag IV, til at kommunikere med andre hardwaresystemer, som befinder sig i køretøjet.

4.  Køretøjsudstyret må bruge egen hardware og software og/eller bruge elementer af anden hardware og software i køretøjet. Køretøjsudstyret må bruge andre teknologier end dem, der er angivet i stk. 1, til at kommunikere med andre hardwaresystemer, som befinder sig i køretøjet. Hvert køretøj skal kun have én OBU, og denne OBU-enhed må kun være tilknyttet ét køretøj.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Indtil den 31. december 2027 må EETS-udbydere udstyre lette køretøjer med køretøjsudstyr, som alene er egnet til brug med 5,8 GHz-mikrobølgeteknologi.

5.  Indtil den 31. december 2027 må EETS-udbydere udstyre lette køretøjer med køretøjsudstyr, som alene er egnet til brug med 5,8 GHz-mikrobølgeteknologi til brug for EETS-områder, som ikke kræver satellitpositionsbestemmelse eller mobile kommunikationsteknologier.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne sikrer sig, at behandling af de personoplysninger, der er nødvendige for EETS' funktion, foregår i overensstemmelse med EU-reglerne for beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder privatlivets fred, og navnlig at bestemmelserne i forordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 og direktiv 2002/58/EF overholdes.

6.  Medlemsstaterne sikrer sig, at behandling af de personoplysninger, der er nødvendige for EETS' funktion, foregår i overensstemmelse med EU-reglerne for beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder privatlivets fred, og navnlig at bestemmelserne i forordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 og direktiv 2002/58/EF overholdes. Medlemsstaterne tillader udveksling af oplysninger med de øvrige medlemsstater i behørigt begrundede tilfælde, såsom i forbindelse med manglende betaling af vejafgift.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  EETS skal gøre det muligt at indgå aftaler, uanset køretøjets registreringssted, aftaleparternes nationalitet eller det område eller den strækning på vejnettet, hvor vejafgiften skal betales.

2.  EETS skal gøre det muligt at indgå aftaler, uanset køretøjets registreringssted, aftaleparternes nationalitet eller det område eller den strækning på vejnettet, hvor vejafgiften skal betales, under hensyntagen til de gyldige betalingsformer i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  EETS ydes gennem kontraktmæssige aftaler mellem tjenesteudbyderne og bompengeopkræverne, på grundlag af hvilke den korrekte betaling af den skyldige afgift sikres.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  EETS skal gøre det muligt at udvikle intermodalitet, uden at dette indebærer ulemper for andre transportformer.

3.  EETS skal tillade den fortsatte udvikling af intermodalitet, samtidig med at der sikres overensstemmelse med princippet om, at "brugeren og forureneren betaler", samt udvikles fordele for andre og mere bæredygtige transportformer.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen anmoder de relevante standardiseringsorganisationer, navnlig CEN, i overensstemmelse med proceduren i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om hurtigt at vedtage standarder, som skal gælde for elektroniske bompengesystemer for så vidt angår de teknologier, der er anført i bilag IV, og om nødvendigt ajourføre dem. Kommissionen skal anmode certificeringsmyndighederne om at sikre interoperabilitetskomponenternes vedvarende kompatibilitet.

5.  Kommissionen anmoder de relevante standardiseringsorganisationer, navnlig CEN, i overensstemmelse med proceduren i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU23 om hurtigt at vedtage standarder, som skal gælde for elektroniske bompengesystemer, for så vidt angår de teknologier, der er anført i artikel 3, og om nødvendigt ajourføre dem. Kommissionen skal anmode certificeringsmyndighederne om at sikre interoperabilitetskomponenternes vedvarende kompatibilitet.

_________________

_________________

23Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4 a

 

Krav, der skal opfyldes af EETS-udbyderne

 

EETS-udbyderne søger registrering i en medlemsstat, i hvilken de er etableret. En sådan registrering skal imødekommes, hvis EETS-udbyderne opfylder følgende krav:

 

a)  er certificeret efter EN ISO 9001 eller tilsvarende

 

b)  kan godtgøre at være i besiddelse af det tekniske udstyr og den EF-overensstemmelseserklæring eller -attest, der erklærer, at der er overensstemmelse mellem interoperabilitetskomponenterne og specifikationerne

 

c)  kan godtgøre deres kvalifikationer på området for elektroniske bompengetjenester eller andre relevante områder

 

d)  er i en passende økonomisk situation

 

e)  vedligeholder en overordnet risikostyringsplan, som revideres mindst hvert andet år

 

f)  har et godt omdømme.

 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11 vedrørende fastsættelse af de i første afsnit, litra b), nævnte foranstaltninger.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4b

 

EETS-udbydernes rettigheder og forpligtelser

 

1.  EETS-udbyderne indgår EETS-kontrakter, der dækker alle EETS-områder i mindst fire medlemsstater, inden for 36 måneder efter deres registrering i henhold til artikel 4 a.

 

De indgår kontrakter, der omfatter alle EETS-områder i en given medlemsstat, inden for 24 måneder fra indgåelsen af den første kontrakt i medlemsstaten, undtagen for de EETS-områder, hvor de ansvarlige bompengeopkræverne ikke lever op til bestemmelserne i artikel 4 d.

 

2.  EETS-udbydere bibeholder til enhver tid dækning af alle EETS-områder, når de har afsluttet kontrakter hertil. Hvis en EETS-udbyder ikke er i stand til at opretholde dækningen af et EETS-område, fordi bompengeopkræveren ikke overholder sine forpligtelser, dækker EETS-udbyderen det pågældende område igen hurtigst muligt.

 

3.  EETS-udbyderne samarbejder med bompengeopkræverne i deres håndhævelsesindsats. Hvis der er mistanke om, at en trafikant har undladt at betale vejafgift, kan bompengeopkræveren anmode EETS-udbyderen om at forsyne bompengeopkræveren med oplysninger vedrørende et køretøj, der var involveret i den formodede manglende betaling af en vejafgift og til ejeren eller indehaveren af køretøjet, som er kunde hos EETS-udbyderen. EETS-leverandøren sikrer, at sådanne oplysninger er umiddelbart tilgængelige.

 

Bompengeopkræveren sikrer, at sådanne oplysninger ikke videregives til nogen anden bompengetjenesteyder. Hvis bompengeopkræveren er integreret med en bompengetjenesteyder i en enhed, skal bompengeopkræveren indføre passende foranstaltninger og procedurer for at sikre, at oplysningerne anvendes udelukkende med henblik på håndhævelse.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4c

 

Bompengeopkræverens rettigheder og forpligtelser

 

1.  Hver bompengeopkræver udformer og vedligeholder en EETS-områdeerklæring, der rummer de generelle betingelser for EETS-udbydernes adgang til bompengeopkræverens betalingsområder.

 

2.  Hvis et nyt elektronisk bompengesystem oprettes, offentliggør den fremtidige bompengeopkræver, der er ansvarlig for dette system, EETS-områdeerklæringen i tilstrækkelig god tid for at muliggøre, at en akkreditering af interesserede EETS-udbydere sker senest en måned før den operationelle lancering af det nye system, under behørig hensyntagen til længden af proceduren for vurdering af overensstemmelse med specifikationer og anvendelsesegnethed for interoperabilitetskomponenter.

 

3.  Når et elektronisk system for indkrævning af bompengesystem ændres væsentligt, offentliggør bompengeopkræveren den reviderede EETS-områdeerklæring med et tilstrækkeligt varsel for at gøre det muligt for allerede godkendte EETS-udbydere at tilpasse deres interoperabilitetskomponenter til de nye krav og opnå fornyet godkendelse, når det skal ske senest én måned før den operationelle lancering af det ændrede system, under behørig hensyntagen til længden af proceduren for vurdering af overensstemmelse med specifikationer og anvendelsesegnethed for interoperabilitetskomponenter.

 

Bompengeopkræveren udarbejder og offentliggør i EETS-områdeerklæringen den detaljerede planlægning af processen for vurdering eller revurdering af interoperabilitetskomponenternes overensstemmelse med specifikationerne og anvendelsesegnethed, hvilket giver mulighed for akkreditering eller fornyet akkreditering af interesserede EETS-udbydere senest en måned før den operationelle lancering af det nye eller det væsentligt ændrede system. Bompengeopkræveren er forpligtet til at overholde sin del af planlægningen.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 4 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4d

 

Bompengeopkræverne accepterer på ikkediskriminerende vis enhver EETS-udbyder, der anmoder om at udbyde EETS på det eller de EETS-områder, som bompengeopkræveren har ansvaret for.

 

Godkendelsen af en EETS-udbyder til et bompengeområde er betinget af, at leverandøren overholder forpligtelserne og de generelle betingelser i EETS-områdeerklæringen.

 

Bompengeopkræverne kræver ikke, at EETS-leverandøren benytter bestemte tekniske løsninger eller processer, som hindrer interoperabiliteten af en EETS-udbyders interoperabilitetskomponenter med elektroniske bompengesystemer i andre EETS-områder.

 

Hvis en bompengeopkræver og en EETS-udbyder ikke kan nå til enighed, kan sagen henvises til forligsorganet, som har ansvaret for det pågældende betalingsområde.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 4 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4e

 

Hver medlemsstat sikrer, at kontrakter mellem bompengeopkræveren og EETS-udbyderen vedrørende levering af EETS på den pågældende medlemsstats område tillader, at fakturaen for bompengene er udstedt direkte til EETS-brugeren af EETS-udbyderen. Bompengeopkræveren kan kræve, at EETS-udbyderen fakturerer brugeren med bompengeopkræverens navn og på vegne af denne, og at EETS-udbyderen efterkommer denne anmodning.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 4 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4f

 

Hver medlemsstat med mindst to EETS-områder på sit område udpeger et enkelt kontaktkontor for EETS-udbydere. På anmodning af EETS-udbyderen letter og koordinerer kontaktkontoret tidlig kontakt mellem EETS-udbyderen og bompengeopkræverne, der er ansvarlig for EETS-områderne på den pågældende medlemsstats område. Kontaktkontoret kan være en fysisk person eller et offentligt eller privat organ.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 4 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4g

 

De bompenge, som bompengeopkræverne opkræver hos EETS-brugerne, må ikke overstige de tilsvarende nationale/lokale bompengesatser. Alt ombordværende udstyr til brugerrabatter på eller nedslag i bompenge, som udbydes af en medlemsstat eller af afgiftsopkrævere, bør være tilgængeligt på samme vilkår for EETS-udbyderes kunder.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 4 h (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4h

 

Aflønning

 

1.  EETS-udbydere er berettiget til aflønning af bompengeopkræveren.

 

2.  Metodologien til fastsættelse af vederlaget til EETS-udbyderne skal være gennemsigtig, ikkediskriminerende og ens for alle EETS-udbydere, der er akkrediteret til et givent EETS-område.

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 4 i (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4i

 

1.  Bompengene fastlægges af bompengeopkræveren, bl.a. ud fra køretøjets klassificering. Et køretøjs klassificering skal bestemmes på grundlag af køretøjsklassificeringsparametrene. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem EETS-udbyderens og bompengeopkræverens køretøjsklassificering skal bompengeopkræverens klassificering være gældende, medmindre der kan påvises en fejl.

 

2.  Bompengeopkrævere har ud over retten til at opkræve betaling fra en EETS-udbyder for enhver dokumenteret bompengeangivelse, også ret til at opkræve betaling fra en EETS-udbyder for enhver dokumenteret manglende bompengeangivelse for en brugerkonto, som EETS-udbyderen forvalter.

 

3.  Hvis en EETS-udbyder har sendt en bompengeopkræver en liste over ugyldiggjort køretøjsudstyr, skal EETS-udbyderen ikke drages til ansvar for yderligere bompenge, som påløber ved brug af dette ugyldiggjorte ombordværende udstyr. Bompengeopkræverne og EETS-udbyderne kommer overens om antallet af ugyldiggjorte stykker ombordværende udstyr på listen, listens udformning og ajourføringshyppigheden.

 

4.  I mikrobølgebaserede betalingssystemer skal bompengeopkræverne indsende dokumenterede bompengeangivelser til EETS-udbyderne for bompenge, som skyldes af deres respektive EETS-brugere.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 4 j (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4j

 

Regnskaber

 

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at juridiske personer, der er bompengetjenesteydere fører separate driftsregnskaber og statusopgørelser for aktiviteter, der udføres i rollen i tilknytning til levering af bompengetjenesteydelse, som defineret i standard ISO 17573: 2010 og alle andre aktiviteter. Medlemsstaterne træffer også de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at disse årsregnskaber og statusopgørelser offentliggøres separat for hver type aktivitet og at krydssubsidiering mellem de aktiviteter, der udføres under rollen i tilknytning til levering af bompengetjeneste og andre aktiviteter er udelukket.

 

2.  Regnskabssystemer for aktiviteter, der udføres i en rolle i forbindelse med levering af bompengetjeneste og andre aktiviteter, skal holdes adskilt fra regnskaber, der vedrører enhver anden type virksomhed, så der kan foretages en klar vurdering af udgifter og indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres i rollen i tilknytning til levering af bompengetjenesten.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 4 k (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4k

 

Forligsorgan

 

1.  Hver medlemsstat med mindst ét EETS-område skal udpege eller oprette et forligsorgan for at befordre mæglingen mellem bompengeopkrævere med et betalingsområde, der er beliggende inden for denne stats territorium, og EETS-udbydere, som har indgået kontrakt eller er i kontraktforhandlinger med disse bompengeopkrævere.

 

2.  Forligsorganet bør navnlig bemyndiges til at kontrollere, at de kontraktlige betingelser, der pålægges enhver EETS-udbyder af en bompengeopkræver, ikke er diskriminerende. Det pågældende organ skal bemyndiges til at kontrollere, at EETS aflønnes i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i dette direktiv.

 

3.  De i afsnit 1 omhandlede medlemsstater skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at deres forligsorganer er uafhængige i deres organisation og juridiske struktur af bompengeopkræveres og -tjenesteudbyderes handelsinteresser.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 4 l (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4l

 

Registre

 

1.  Med henblik på gennemførelsen af dette direktiv fører hver medlemsstat et nationalt elektronisk register over følgende:

 

a)  EETS-områderne på deres territorium med oplysning om:

 

i)  de pågældende bompengeopkrævere

 

ii)  de teknologier, der anvendes til opkrævning af bompenge

 

iii)  bompengedata

 

iv)  EETS-områdeerklæringen

 

v)  de EETS-udbydere, som har indgået EETS-kontrakter med bompengeopkræverne i deres kompetenceområde

 

b)  de EETS-udbydere, som de har tilladt registrering

 

c)  de nærmere oplysninger om et kontaktkontor, der er omhandlet i artikel 4f, for EETS, herunder en e-mailadresse og telefonnummer.

 

Medmindre andet er anført, skal medlemsstaterne mindst en gang om året verificere, om kravene i artikel 4a, litra a), d), e) og f) stadig er opfyldt, og ajourføre registret derefter. Registret skal også indeholde konklusionerne på den revision, der er fastlagt i artikel 4a, litra e). En medlemsstat skal ikke drages til ansvar for handlinger foretaget af EETS-udbydere, der står nævnt i dens register.

 

2.  Medlemsstaterne træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at alle data i det nationale elektroniske register holdes ajour og er korrekte.

 

3.  Offentligheden skal have elektronisk adgang til registrene.

 

4.  Registrene skal være tilgængelige fra datoen for dette direktivs ikrafttræden.

 

5.  Medlemsstaternes registeransvarlige myndigheder sender hvert år ved udgangen af kalenderåret ad elektronisk vej registrene over EETS-områderne og EETS-udbyderne til deres modparter i de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Eventuelle uoverensstemmelser med situationen i en medlemsstat meddeles registreringsmedlemsstaten og Kommissionen.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 4m (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1

 

Forsøgssystemer for opkrævning af bompenge

 

For at give mulighed for teknisk udvikling EETS kan medlemsstaterne give midlertidig tilladelse til forsøgsopstilling af betalingssystemer med nye teknologier eller nye koncepter, som ikke opfylder en eller flere bestemmelser i dette direktiv, hvis det sker på begrænsede delområder af deres betalingsområde og parallelt med det EETS-overensstemmende system.

 

En sådan tilladelse kræver Kommissionens forudgående samtykke.

 

Den første gyldighedsperiode for en sådan tilladelse må ikke være længere end tre år. Det må ikke forlanges, at EETS-udbydere deltager i sådanne forsøgssystemer.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på efterforskning af manglende betaling af vejafgifter giver medlemsstaten de andre medlemsstaters nationale kontaktpunkter adgang til følgende oplysninger i de nationale køretøjsregistre med ret til at foretage automatiseret søgning vedrørende:

Medlemsstaten indrømmer kun andre medlemsstaters nationale kontaktpunkter – og udelukkende med henblik på efterforskning af manglende betaling af bompenge – adgang til følgende oplysninger i de nationale køretøjsregistre med ret til at foretage elektronisk søgning vedrørende:

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  oplysninger vedrørende køretøjer og

a)  oplysninger, der er nødvendige for at identificere et specifikt køretøj, og

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplysninger vedrørende køretøjers ejere eller indehavere.

b)  oplysninger, der er nødvendige for at identificere og kontakte køretøjers ejere eller indehavere.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på den i stk. 1 omhandlede udveksling af oplysninger udpeger hver medlemsstat et nationalt kontaktpunkt. Den berørte medlemsstats gældende lovgivning finder anvendelse på de nationale kontaktpunkters beføjelser.

2)  Med henblik på den i stk. 1 omhandlede udveksling af oplysninger udpeger hver medlemsstat et nationalt kontaktpunkt. Den berørte medlemsstats gældende lovgivning finder anvendelse på de nationale kontaktpunkters beføjelser. I denne proces bør der rettes særlig opmærksomhed mod korrekt beskyttelse af de personoplysninger, der er nødvendige for driften af EETS.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at udvekslingen af oplysninger finder sted ved hjælp af interoperable elektroniske midler og uden udveksling af oplysninger, der involverer andre databaser, som ikke anvendes med henblik på dette direktiv. Medlemsstaterne sikrer, at sådan udveksling af oplysninger foretages på omkostningseffektiv og sikker vis. Medlemsstaterne sikrer beskyttelse af de overførte data ved i videst muligt omfang at anvende eksisterende softwareapplikationer som dem, der er henvist til i artikel 15 i afgørelse 2008/616/RIA, og ændrede versioner af disse softwareapplikationer i overensstemmelse med bilag II til dette direktiv og med kapitel 3, punkt 2 og 3, i bilaget til afgørelse 2008/616/RIA. De ændrede versioner af softwareapplikationerne skal muliggøre både online-realtidsudveksling og udveksling af serier af oplysninger, således at der ved hjælp af en enkelt meddelelse kan udveksles flere anmodninger eller svar.

4.  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at udvekslingen af oplysninger finder sted ved hjælp af interoperable elektroniske midler og uden udveksling af oplysninger, der involverer andre databaser, som ikke anvendes med henblik på dette direktiv. Medlemsstaterne sikrer, at sådan udveksling af oplysninger foretages på omkostningseffektiv og sikker vis, og at myndigheder, der ikke har beføjelse i henhold til dette direktiv, ikke får adgang til data. Medlemsstaterne sikrer beskyttelse af de overførte data ved i videst muligt omfang at anvende eksisterende softwareapplikationer som dem, der er henvist til i artikel 15 i afgørelse 2008/616/RIA, og ændrede versioner af disse softwareapplikationer i overensstemmelse med bilag II til dette direktiv og med kapitel 3, punkt 2 og 3, i bilaget til afgørelse 2008/616/RIA. De ændrede versioner af softwareapplikationerne skal muliggøre både online-realtidsudveksling og udveksling af serier af oplysninger, således at der ved hjælp af en enkelt meddelelse kan udveksles flere anmodninger eller svar.

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaternes kontaktpunkter må under ingen omstændigheder tillade private virksomheder eller personer adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel.

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Meddelelse om manglende betaling af en vejafgift

Meddelelse og opfølgningsprocedurer vedrørende manglende betaling af en vejafgift

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den medlemsstat, på hvis område den manglende betaling af en vejafgift blev konstateret, beslutter, hvorvidt der skal foretages en opfølgning på den manglende betaling af denne afgift.

Den kompetente nationale myndighed i den medlemsstat, på hvis område en vejafgift ikke er blevet betalt, skal indlede retsforfølgning for overtrædelsen for ikke at betale vejafgifter, når den fastslår, at der er sket en undladelse af at betale en vejafgift, i overensstemmelse med de instrumenter, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/41324.

 

__________________

 

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/413 af 11. marts 2015 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (EUT L 68 af 13.3.2015, s. 9).

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaten, på hvis område den manglende betaling af en vejafgift blev konstateret, giver i overensstemmelse med sin lovgivning, når den sender meddelelsen til ejeren, indehaveren af køretøjet eller den person, der på anden måde er identificeret som mistænkt for manglende betaling af en vejafgift, alle relevante oplysninger, navnlig arten af den manglende betaling af vejafgift, sted, dato og tidspunkt for overtrædelsen, titlen på de tekster i den nationale lovgivning, som overtrædelsen vedrører, og sanktionen samt, hvis det er relevant, oplysninger om den anordning, der er anvendt til at afsløre overtrædelsen. Til formålet kan den medlemsstat, på hvis område den manglende betaling af en vejafgift blev konstateret, bruge modellen i bilag III.

2.  Medlemsstaten, på hvis område den manglende betaling af en vejafgift blev konstateret, giver i overensstemmelse med sin lovgivning, når den sender meddelelsen til ejeren, indehaveren af køretøjet eller den person, der på anden måde er identificeret som mistænkt for manglende betaling af en vejafgift, alle relevante oplysninger, navnlig arten af den manglende betaling af vejafgift, sted, dato og tidspunkt for overtrædelsen, titlen på de tekster i den nationale lovgivning, som overtrædelsen vedrører, retten til indsigelse og til at modtage oplysninger samt oplysninger om sanktionen og om data vedrørende den anordning, der er anvendt til at afsløre overtrædelsen. Til formålet bruger den medlemsstat, på hvis område den manglende betaling af en vejafgift blev konstateret, modellen i bilag III.

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Den afgørelse, som det kompetente organ i den medlemsstat, på hvis område der ikke er betalt vejafgift, har truffet i overensstemmelse med den nationale lovgivning, skal automatisk anerkendes af medlemsstaten for indehaveren af køretøjet eller den person, der på anden måde er identificeret som mistænkt for ikke at betale vejafgiften.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Såfremt det er nødvendigt med henblik på opfølgning på en manglende betaling af en vejafgift, kan det nationale kontaktpunkt forsyne den berørte bompengeopkræver med de oplysninger, der er nødvendige for dens inddrivelse.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Ordninger om gensidig bistand

 

Med henblik på at håndhæve betalingen af vejafgifter på tværs af grænserne i Unionen vil en ordning om gensidig bistand finde anvendelse fra 2021, i henhold til hvilken den medlemsstat, hvor registreringen har fundet sted, vil bistå den medlemsstat, på hvis område der har været en manglende betaling af en vejafgift, med opkrævningen af vejafgifter og bøder. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger de nærmere retningslinjer for denne gensidige bistand. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11a.

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

Artikel 8

Databeskyttelse

Databeskyttelse

1.  Bestemmelserne i forordning (EU) 2016/679 og de nationale love eller administrative bestemmelser, der gennemfører direktiv (EU) 2016/680, finder anvendelse på personoplysninger, der behandles i medfør af dette direktiv.

1.  Bestemmelserne i forordning (EU) 2016/679 og i direktiv 2002/58/EF finder anvendelse på personoplysninger, der behandles i medfør af dette direktiv. Direktiv (EU) 2016/680 finder kun anvendelse på personoplysninger, der behandles i henhold til dette direktiv, når den manglende betaling af en vejafgift betragtes som en strafbar handling i den medlemsstat, hvor betalingen er skyldig.

2.  Medlemsstaterne skal sikre sig, at de personoplysninger, der behandles i medfør af dette direktiv, inden for en rimelig tidsfrist berigtiges, hvis de er urigtige, slettede eller er blevet begrænset, samt at der fastsættes en frist for lagringen af data i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og de nationale love eller administrative bestemmelser, som gennemfører direktiv (EU) 2016/680.

2.  Medlemsstaterne skal sikre sig, at behandlingen af personoplysninger i henhold til artikel 5 begrænses til de typer oplysninger, der er anført i bilag II. Medlemsstaterne skal også sikre sig, at de registrerede har ret til at opdatere, rette eller slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis de er urigtige. Medlemsstaterne skal fastsætte en frist for lagringen af personoplysninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og, hvor det er relevant, direktiv (EU) 2016/680.

Medlemsstaterne skal sikre sig, at alle personoplysninger, der behandles i medfør af dette direktiv, udelukkende bruges med det formål at lette udvekslingen af oplysninger på tværs af landegrænser vedrørende manglende betaling af vejafgifter, og at de registrerede personer har samme ret til information, til indsigt i, berigtigelse, sletning og blokering af deres personoplysninger, til erstatning og til retlig prøvelse som dem, der er vedtaget i henhold til forordning (EU) 2016/679 og de nationale love eller administrative bestemmelser, som gennemfører direktiv (EU) 2016/680.

Medlemsstaterne skal sikre sig, at de personoplysninger, der behandles i medfør af dette direktiv, udelukkende behandles med det formål at lette den grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter og ikke behandles yderligere til andre formål. Medlemsstaterne skal også sikre, at de registrerede personer har samme ret til information, til indsigt i, berigtigelse, sletning og begrænsning af behandling, til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed for beskyttelse af personoplysninger, erstatning og et effektivt retshåndhævelsesmiddel som dem, der er vedtaget i henhold til forordning (EU) 2016/679 og, hvor det er relevant, direktiv (EU) 2016/680. Medlemsstaterne sikrer, at der kun gives adgang til personoplysninger for de udpegede kompetente myndigheder til udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre.

3.  Enhver berørt person har ret til at få oplyst, hvilke af de i registreringsstaten registrerede personoplysninger der er blevet fremsendt til den medlemsstat, hvor en manglende betaling af vejafgift blev konstateret, herunder datoen for anmodningen og den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område den manglende betaling af en vejafgift blev konstateret.

3.  Enhver berørt person har ret til uden unødig forsinkelse at få oplyst, hvilke af de i registreringsstaten registrerede personoplysninger der er blevet fremsendt til den medlemsstat, hvor en manglende betaling af vejafgift blev konstateret, herunder datoen for anmodningen og den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område den manglende betaling af en vejafgift blev konstateret.

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

Artikel 9

Betænkning

Rapportering

Kommissionen skal senest den [5 år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv] forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes anvendelse af artikel 6 og 7 i dette direktiv. Kommissionen fokuserer i sin rapport især på og fremsætter eventuelt forslag vedrørende følgende forhold:

1.  Senest [4 år efter dette direktivs ikrafttræden] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen og virkningerne af dette direktiv, navnlig for så vidt angår udviklingen og ibrugtagningen af EETS og effektiviteten af den ordning for udveksling af oplysninger i forbindelse med undersøgelsen af hændelser af manglende betaling af vejafgifter.

 

Rapporten analyserer navnlig følgende:

 

a)  virkningerne af bestemmelserne i artikel 4b om ibrugtagning af EETS med særlig fokus på tilgængelighed af tjenesten i mindre eller fjerntliggende EETS-områder

-  en vurdering af, hvor effektivt artikel 6 og 7 bidrager til at nedbringe antallet af tilfælde med manglende betaling af vejafgifter i Unionen

b)  effektiviteten af artikel 6 og 7 bidrager til at nedbringe antallet af tilfælde med manglende betaling af vejafgifter i Unionen

 

c)  de fremskridt, der er gjort med hensyn til interoperabilitetsaspekter mellem satellitbaserede og konventionelle bompengesystemer.

 

2.  Rapporten ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af forslag til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på yderligere revision af dette direktiv, navnlig med hensyn til følgende elementer:

 

a)  yderligere foranstaltninger for at sikre, at EETS er tilgængelig i alle EETS-områder, herunder små og perifere regioner

-  en vurdering af, om der er behov for yderligere at lette håndhævelsentværs af landegrænser af betaling af vejafgifter i Unionen ved at registreringsmedlemstaten etablerer en bistandsmekanisme, hvormed den medlemsstat, på hvis område den manglende betaling af en vejafgift blev konstateret, bistås med at inddrive vejafgifter og bøder.

b)  en bistandsmekanisme fra registreringsmedlemsstaten til den medlemsstat,hvis område den manglende betaling af en vejafgift blev konstateret, med henblik på at lette den grænseoverskridende håndhævelse af betaling af vejafgifter i EU yderligere, navnlig når der anvendes automatiske debiteringssystemer.

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11 med henblik på at ændre bilag I og IV for at tilpasse dem til den tekniske udvikling.

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11 med henblik på at ændre bilag I for at tilpasse det til den tekniske udvikling.

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11 a

 

Udvalgsprocedure

 

1.  Kommissionen bistås af et udvalg for elektronisk opkrævning af bompenge.

 

Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(**).

 

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011. Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 1, artikel 3 til 8 og bilag II og III senest den [18 måneder efter ikrafttrædelsen af dette direktiv]. De tilsender straks Kommissionen teksten til disse foranstaltninger .

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 1, artikel 3 til 8 og bilag II og III senest den [30 måneder efter ikrafttrædelsen af dette direktiv]. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  validering af de udvalgte tekniske løsninger i forhold til Unionens retsforskrifter for beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, især retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger. Der skal navnlig sikres overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF

k)  validering af de udvalgte tekniske løsninger i forhold til Unionens retsforskrifter for beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, især retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger. Der skal navnlig sikres overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med direktiv (EU) 2016/680, hvor dette er relevant;

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Bilag III – punkt 26 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ansvarsfraskrivelse vedrørende databeskyttelse:

 

I overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 har De retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af Deres personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandlingen heraf, ligesom De har retten til dataportabilitet. De har også ret til at indgive en klage til [navn og adresse på den relevante tilsynsmyndighed].

 

[Hvis den manglende betaling af vejafgift betragtes som en strafbar handling i henhold til national lovgivning:

 

I henhold til [den nationale lovgivning, der gennemfører direktiv (EU) 2016/680] har De ret til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger og begrænsning af behandlingen af Deres personoplysninger. De har også ret til at indgive en klage til [navn og adresse på den relevante tilsynsmyndighed]. ]

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Bilag IV

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bilag IV

udgår

Liste over teknologier, der må benyttes i elektroniske bompengesystemer med henblik på at udføre elektroniske bompengetransaktioner

 

1.  satellitpositionering

 

2.  mobil kommunikation

 

3.  5,8 GHz mikrobølgeteknologi

 

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Kommissionens forslag har til formål at afhjælpe manglerne ved den nuværende lovgivning vedrørende "europæiske bompengetjenester" (EETS) og fastsætte de betingelser, som er nødvendige for at sikre interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og lette udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i EU's medlemsstater

Den gældende lovgivning på området, herunder direktiv 2004/52/EF om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og Kommissionens beslutning 2009/750/EF om definitionen af den europæiske elektroniske bompengetjeneste (EETS) og de tilhørende tekniske løsninger, havde til formål at forbedre markedets funktion ved at give adgang til en tjenesteydelse baseret på køretøjsudstyr, der kan kommunikere med infrastrukturen i de lande, der krydses af brugeren, og således fremme skabelsen af et interoperabelt elektronisk bompengesystem på EU-plan.

Kommissionen mener imidlertid ikke, at den nuværende lovgivning har nået de mål, der var fastsat for så vidt angår automatisk inddrivelse af vejafgifter. I det konkrete tilfælde har Kommissionen udpeget nogle begrænsninger i de nuværende regler, herunder hindringer for markedsadgang for EETS-udbydere, som er blevet pålagt unødigt store byrder. På det teknologiske plan vil satellitudstyr fortsat være dyrere end enheder, der installeres (OBU'er), som benytter mikrobølgeteknologi, men samtidig kræver den fortsatte udvikling af intelligente transportsystemer (ITS) overvejelser om mulige synergier mellem elektroniske bompengesystemer og ITS. Desuden har Kommissionen konstateret, at der ikke findes noget retsgrundlag på EU-plan for at udveksle data om køretøjsregistrering mellem medlemsstaterne med henblik på konsekvent inddrivelse af bompengebetalinger.

Ordførerens holdning

•  Ordføreren glæder sig over og støtter Kommissionens forslag som er en vigtig forbedring i forhold til den nuværende EETS-lovgivning. Han foreslår en række ændringer, som efter hans opfattelse giver forslaget merværdi, med henblik på at øge den interoperable karakter af EETS og gøre håndhævelsesproceduren effektiv.

•  Ordføreren er enig i, at det er nødvendigt klart og objektivt at definere de forskellige EETS-aktører, som i øjeblikke kun er defineret i beslutning 2009/750/EF og anerkende behovet for konsekvens med direktiv 2017/0114(COD).

•  For så vidt angår de teknologiske aspekter, anser ordføreren disse for at være af stor betydning for skabelsen af et reelt interoperabelt elektronisk bompengesystem. Af denne grund indføres der ændringer, som fremhæver behovet for at prioritere den fælles beslutningsprocedure med henblik på at få inddraget alle interessenter i beslutningsprocessen.

•  For så vidt angår proceduren for inddrivelse af manglende betalinger anerkender ordføreren begrænsningerne i den mellemstatslige metode, som reelt ikke er i stand til at sikre en konsekvent inddrivelse af vejafgifter på tværs af grænserne. Med hensyn til håndhævelsen begrænser ordføreren sig til blot at foreslå nogle præciseringer i teksten for at gøre denne procedure mere effektiv.


BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

D(2017)36120

Karima Delli

Formand for Transport- og Turismeudvalget

ASP 04F155

Bruxelles

Vedr.:  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (omarbejdning)

  (COM(2017)0280 – C80530/2017 – 2017/0128(COD))

Kære formand

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 104 om omarbejdning, som er blevet indført i Parlamentets forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Formanden for det kompetente udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis vedkommende skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene."

Efter udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommission, som har behandlet forslaget, og i overensstemmelse med ordførerens henstillinger, finder Retsudvalget, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget og i den rådgivende gruppes udtalelse, og at forslaget, for så vidt angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

På mødet den 7. september 2017 vedtog Retsudvalget enstemmigt(1) at henstille, at Udvalget om Transport og Turisme som korresponderende udvalg behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Bilag: Rapport underskrevet af formanden for den rådgivende gruppe.

(1)

Følgende medlemmer var til stede: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 24. juli 2017

UDTALELSE

  TIL  EUROPA-PARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende indbetaling af vejafgifter i EU (omarbejdning) (EØS‑relevant tekst)

COM(2017)0280 af 23.2.2017 – 2017/0128(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, mødtes den rådgivende gruppe sammensat af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester den 21. juni 2017 for at gennemgå ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen(1) af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/52/EF af 29. april 2004 om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende, at følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer:

– i betragtning 4, erstatningen af termen "lastvognenes" med "tunge køretøjers"

– udeladelsen af betragtning 20 i direktiv 2004/52/EF

– i artikel 4, stk. 6, tilføjelsen af ordet "køretøjs".

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER       H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver    Juridisk rådgiver     Generaldirektør

(1)

  Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.


UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (28.3.2018)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udvekslingen på tværs af grænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (omarbejdning)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Ordfører for udtalelse: Branislav Škripek

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1)  Alle EU-borgere har ret til frihed og personlig sikkerhed i henhold til artikel 6 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (herefter "chartret"), ret til respekt for sit privatliv og familieliv, jf. artikel 7, samt ret til beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 8 i chartret.

Begrundelse

Beskyttelsen af ovennævnte rettigheder skal fremhæves udtrykkeligt, eftersom den grænseoverskridende udveksling af oplysninger, som finder sted i kraft af interoperabiliteten mellem elektroniske bompengesystemer, kan true disse rettigheder. Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Der må skabes grundlag for udbredt anvendelse af elektroniske bompengesystemer i medlemsstaterne og nabolandene og indbyrdes kompatible systemer, der kan tilpasses den fremtidige udvikling i vejafgiftspolitikken på EU-plan og den fremtidige tekniske udvikling.

2)  Der må skabes grundlag for udbredt anvendelse af elektroniske bompengesystemer i medlemsstaterne og nabolandene og så vidt muligt for pålidelige, brugervenlige og omkostningseffektive indbyrdes kompatible systemer, der kan tilpasses den fremtidige udvikling i vejafgiftspolitikken på EU-plan og den fremtidige tekniske udvikling.

Begrundelse

De elektroniske bompengesystemer bør så vidt muligt være pålidelige, brugervenlige og omkostningseffektive. Dette vil være til fordel for EU-borgerne. Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  De stadig flere specifikationer, som medlemsstaterne og nabolandene opstiller for disse, kan skabe hindringer for det indre markeds funktion og for de transportpolitiske mål. Denne situation vil kunne medføre, at der installeres et stort antal indbyrdes inkompatible og dyre elektroniske enheder i tunge køretøjers førerhuse, og at der er risiko for, at chaufførerne anvender dem forkert eller på en sådan måde, at de f.eks. utilsigtet kommer til ikke at betale. En sådan udbredelse er af omkostningsmæssige, sikkerhedsmæssige og retlige grunde uacceptabel for brugerne og køretøjsproducenterne.

4)  De stadig flere specifikationer, som medlemsstaterne og nabolandene opstiller for disse, kan skabe hindringer for det indre markeds funktion, princippet om fri bevægelighed og for de transportpolitiske mål. Denne situation vil kunne medføre, at der installeres et stort antal indbyrdes inkompatible og dyre elektroniske enheder i tunge køretøjers førerhuse, og at der er risiko for, at chaufførerne anvender dem forkert eller på en sådan måde, at de f.eks. utilsigtet kommer til ikke at betale. En sådan udbredelse er af omkostningsmæssige, sikkerhedsmæssige og retlige grunde uacceptabel for brugerne og køretøjsproducenterne.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er ud fra hensynet til den indre logik i teksten tvingende nødvendigt med henblik på at styrke forslaget ved at angive, at de mange forskellige elektroniske bompengesystemer påvirker princippet om fri bevægelighed.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  De kunstige hindringer for det indre markeds funktion bør fjernes uden dog at forhindre medlemsstaterne eller Unionen i at indføre forskellige vejafgiftspolitikker for alle køretøjstyper på lokalt, nationalt eller internationalt plan. Udstyret i køretøjerne bør gøre det muligt at gennemføre disse vejafgiftspolitikker under overholdelse af princippet om ikke-forskelsbehandling mellem borgerne i alle medlemsstaterne. Det er derfor nødvendigt hurtigst muligt at sikre indbyrdes kompatibilitet mellem bompengesystemerne på EU-plan.

5)  De kunstige hindringer for det indre markeds funktion bør fjernes uden dog at forhindre medlemsstaterne eller Unionen i at indføre forskellige vejafgiftspolitikker for alle køretøjstyper på lokalt, nationalt eller internationalt plan. Udstyret i køretøjerne bør gøre det muligt at gennemføre disse vejafgiftspolitikker under overholdelse af princippet om ikke-forskelsbehandling mellem borgerne i alle medlemsstaterne, samtidig med at alle de grundlæggende rettigheder respekteres. Det er derfor nødvendigt hurtigst muligt at sikre pålidelig indbyrdes kompatibilitet mellem bompengesystemerne på EU-plan under samtidig overholdelse af de grundlæggende rettigheder.

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre fuld respekt for personers grundlæggende rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af interoperabiliteten mellem elektroniske bompengesystemer. Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  Det bør bekræftes, at den europæiske elektroniske bompengetjeneste (EETS) udbydes af EETS-udbydere som præciseret i Kommissionens beslutning 2009/750/EF17.

8)  Det bør bekræftes, at den europæiske elektroniske bompengetjeneste (EETS) retligt udbydes af EETS-udbydere, således som præciseret i Kommissionens beslutning 2009/750/EF17, og at den er i fuld overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder.

_________________

_________________

17Kommissionens beslutning 2009/750/EF af 6. oktober 2009 om definitionen af den europæiske bompengetjeneste og de tilhørende tekniske løsninger (EUT L 268 af 13.10.2009. s. 11).

17 Kommissionens beslutning 2009/750/EF af 6. oktober 2009 om definitionen af den europæiske bompengetjeneste og de tilhørende tekniske løsninger (EUT L 268 af 13.10.2009. s. 11).

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  Applikationer til elektronisk bompengebetaling og kooperativ ITS (C-ITS) bruger lignende teknologier og tilgrænsende frekvensbånd til kortdistancekommunikation mellem køretøjer indbyrdes og mellem køretøjer og infrastruktur. I fremtiden bør potentialet for at forene elektronisk bompengebetaling med C-ITS i det 5,9 GHz-bånd, som pt. bruges af C-ITS, udforskes efter en grundig vurdering af omkostninger, fordele, tekniske hindringer og mulige løsninger.

10)  Applikationer til elektronisk bompengebetaling og kooperativ ITS (C-ITS) bruger lignende teknologier og tilgrænsende frekvensbånd til kortdistancekommunikation mellem køretøjer indbyrdes og mellem køretøjer og infrastruktur. I fremtiden bør potentialet for at forene elektronisk bompengebetaling med C-ITS i det 5,9 GHz-bånd, som pt. bruges af C-ITS, udforskes efter en grundig vurdering af de eventuelle indvirkninger på privatlivets fred og databeskyttelsen samt efter en vurdering af omkostninger, fordele, tekniske hindringer og mulige løsninger, således at dette ikke udgør en hindring, navnlig for SMV'er.

Begrundelse

I overensstemmelse med den vedtagne LIBE-udtalelse om samarbejdende intelligente transportsystemer (Grapini).

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13)  Problemer med at identificere ikke-hjemmehørende trafikanter, der ikke betaler de elektroniske bompengesystemer, hæmmer den videre ibrugtagning af sådanne systemer og den mere udbredte anvendelse af principperne om, at "brugeren betaler" og "forureneren betaler" på Unionens vejnet.

13)  Problemer med at identificere ikke-hjemmehørende trafikanter, der ikke betaler de elektroniske bompengesystemer, hæmmer den videre ibrugtagning af sådanne systemer og den mere udbredte anvendelse af principperne om, at "brugeren betaler" og "forureneren betaler" på Unionens vejnet, og det er derfor nødvendigt at finde en måde, hvorpå sådanne personer kan identificeres.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16)  Medlemsstaterne bør pålægges at forelægge Kommissionen oplysninger og data, der er nødvendige for at vurdere, i hvor høj grad systemet til udveksling af oplysninger om personer, der ikke betaler vejafgifter, er effektivt og virkningsfuldt. Kommissionen bør pålægges at vurdere de opnåede data og oplysninger og om nødvendigt foreslå ændringer af lovgivningen.

16)  Medlemsstaterne bør pålægges at forelægge Kommissionen oplysninger og data, der er nødvendige for at vurdere, i hvor høj grad systemet til udveksling af oplysninger om personer, der ikke betaler vejafgifter, er effektivt og virkningsfuldt, samtidig med det overholder princippet om beskyttelse af personoplysninger fuldt ud. Kommissionen bør pålægges at vurdere de opnåede data og oplysninger og om nødvendigt foreslå ændringer af lovgivningen. Ingen personoplysninger bør videregives til eller udveksles med Kommissionen.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer juridisk overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning.

Det skal udtrykkeligt understreges, at levering af relevante oplysninger fra medlemsstaterne til EU's institutioner fuldt ud skal respektere retten til beskyttelse af personoplysninger.

Af hensyn til den indre sammenhæng i teksten samt sammenhængen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling, er det nødvendigt at stille dette ændringsforslag.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17)  Oprettelsen af elektroniske bompengesystemer indebærer behandling af personoplysninger. Denne behandling skal foretages under overholdelse af EU-regler, som findes i bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67919, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68020 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF21. Retten til beskyttelse af personoplysninger er udtrykkeligt anerkendt i artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

17)  Oprettelsen af elektroniske bompengesystemer indebærer behandling af personoplysninger. Retten til beskyttelse af personoplysninger er eksplicit sikret med artikel 8 i chartret og i artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Denne behandling skal foretages under overholdelse af EU-regler, som findes i bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67919, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF20 og, såfremt den manglende betaling af en vejafgift betragtes som en strafbar handling i den medlemsstat, hvor betalingen er skyldig, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68021.

__________________

__________________

19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

20Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

21Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EU af 12. juli 2002 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (EUT L 201 af 29.3.2014, s. 37).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

Begrundelse

Med forslaget underlægges behandlingen af personoplysninger den generelle forordning om databeskyttelse og politidirektivet (2016/680). Det er vigtigt at skelne mellem medlemsstater, hvor manglende betaling af sådanne afgifter er et administrativt anliggende, og hvor det er en strafbar handling. Dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med ordførerens andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

19)  For at sikre elektroniske bompengesystemers interoperabilitet og lette udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår tilpasning til den teknologiske udvikling af listen over teknologier, som kan bruges til at udføre elektroniske bompengetransaktioner i elektroniske bompengesystemer, som forudsætter installation eller brug af køretøjsudstyr. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

19)  For at sikre elektroniske bompengesystemers interoperabilitet og på retlig vis lette udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår tilpasning til den teknologiske udvikling af listen over teknologier, som kan bruges til at udføre elektroniske bompengetransaktioner i elektroniske bompengesystemer, som forudsætter installation eller brug af køretøjsudstyr. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes beslutninger om at opkræve afgifter for særlige typer af køretøjer, fastsætte størrelsen af sådanne afgifter og formålet med at opkræve sådanne afgifter.

Med henblik på at overholde nærhedsprincippet berører dette direktiv ikke medlemsstaternes beslutninger om at opkræve afgifter for særlige typer af køretøjer og fastsætte størrelsen af sådanne afgifter samt formålet med at opkræve sådanne afgifter.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "elektronisk betalingsområde": en vej, et vejnet eller infrastruktur såsom en bro, tunnel eller færge, hvor der opkræves vejafgifter udelukkende eller delvis med automatiske detektionsmekanismer som f.eks. kommunikation med køretøjsudstyr i køretøjet eller automatisk nummerpladegenkendelse

e)  "elektronisk betalingsområde": en vej, et vejnet eller infrastruktur såsom en bro, tunnel eller færge, hvor der opkræves vejafgifter udelukkende eller delvis med automatiske detektionsmekanismer som f.eks. kommunikation med køretøjsudstyr i køretøjet, eventuelt suppleret med automatisk nummerpladegenkendelse

Begrundelse

Som følge af den lave grad af standardisering af nummerplader og nummerpladegenkendelsessystemer inden for EU kan det føre til forkerte resultater, hvis man udelukkende støtter sig på nummerpladegenkendelse. Af denne grund bør automatisk nummerpladegenkendelse kun anvendes som et supplerende værktøj i forbindelse med opkrævning af vejafgifter.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  "registreringsmedlemsstat": den medlemsstat, der har registreret køretøjet, med hvilket overtrædelsen i form af manglende betaling af en vejafgift blev begået

i)  "registreringsmedlemsstat": den medlemsstat, hvori det køretøj, med hvilket overtrædelsen i form af manglende betaling af en vejafgift blev begået, er registreret;

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle nye elektroniske bompengesystemer, som forudsætter installation eller brug af køretøjsudstyr, skal bygge på en eller flere teknologier, som er angivet i bilag IV, i forbindelse med udførelsen af elektroniske bompengetransaktioner.

Alle nye elektroniske bompengesystemer, som forudsætter installation eller brug af køretøjsudstyr, skal i forbindelse med udførelsen af bompengetransaktioner bygge på en eller flere af følgende teknologier:

 

a)   satellitpositionering

 

b)   mobil kommunikation, der anvender standarden GSM-GPRS (reference: GSM TS 03.60/23.00)

 

c)   5,8 GHz mikrobølgeteknologi.

Begrundelse

Teknologiske løsninger af betydning for interoperabiliteten er et af hovedformålene med denne omarbejdning. Det bør derfor overlades til medlovgiverne i stedet for til Kommissionen at fastlægge listen over egnede teknologiske løsninger.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Eksisterende bompengesystemer, der bruger andre teknologier end dem, som er angivet i bilag IV, skal bringes i overensstemmelse med disse teknologier, hvis der foretages væsentlige teknologiske forbedringer.

Eksisterende bompengesystemer, der bruger andre teknologier end dem, som er angivet i første afsnit, skal bringes i overensstemmelse med disse teknologier, hvis der foretages væsentlige teknologiske forbedringer.

Begrundelse

På linje med ændringsforslaget om at udelade bilag IV og flytte listen over støtteberettigede teknologier til artikel 3, stk. 1, underafsnit 1.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EETS-udbydere stiller køretøjsudstyr til rådighed for brugere, og dette udstyr skal være brugsegnet, interoperabelt og i stand til at kommunikere med alle elektroniske bompengesystemer, der er i drift i de medlemsstater, som bruger de teknologier, der er nævnt i bilag IV.

EETS-udbydere stiller køretøjsudstyr til rådighed for brugere, og dette udstyr skal være brugsegnet, interoperabelt og i stand til at kommunikere med alle elektroniske bompengesystemer, der er i drift i de medlemsstater, som bruger de teknologier, der er nævnt i stk. 1.

Begrundelse

På linje med ændringsforslaget om at udelade bilag IV og flytte listen over støtteberettigede teknologier til artikel 3, stk. 1, underafsnit 1.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Køretøjsudstyret må bruge egen hardware og software og/eller bruge elementer af anden hardware og software i køretøjet. Køretøjsudstyret må bruge andre teknologier end dem, der er angivet i bilag IV, til at kommunikere med andre hardwaresystemer, som befinder sig i køretøjet.

4.  Køretøjsudstyret må bruge egen hardware og software og/eller bruge elementer af anden hardware og software i køretøjet. Køretøjsudstyret må bruge andre teknologier end dem, der er angivet i stk. 1, til at kommunikere med andre hardwaresystemer, som befinder sig i køretøjet.

Begrundelse

På linje med ændringsforslaget om at udelade bilag IV og flytte listen over støtteberettigede teknologier til artikel 3, stk. 1, underafsnit 1.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne sikrer sig, at behandling af de personoplysninger, der er nødvendige for EETS' funktion, foregår i overensstemmelse med EU-reglerne for beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder privatlivets fred, og navnlig at bestemmelserne i forordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 og direktiv 2002/58/EF overholdes.

6.  Medlemsstaterne sikrer sig, at behandling af de personoplysninger, der er nødvendige for EETS' funktion, foregår i overensstemmelse med EU-reglerne for beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder privatlivets fred, og navnlig at bestemmelserne i forordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 og direktiv 2002/58/EF overholdes. Personoplysninger, der behandles i henhold til dette direktiv, må ikke behandles yderligere til andre formål og skal slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev behandlet.

Begrundelse

Eftersom forslaget vil udgøre en væsentlig ændring af den nuværende gældende tekst med henblik på at sikre interoperabiliteten i EETS, betaling af gebyrer og nye regler om samarbejde mellem medlemsstaterne vedrørende ubetalte gebyrer, indebærer forslaget en væsentlig indgriben i retten til beskyttelse af personoplysninger, som ikke er omfattet af forslaget. Det er derfor nødvendigt at stille dette ændringsforslag for at sikre beskyttelsen af personoplysninger og overensstemmelsen med EU-retten.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på efterforskning af manglende betaling af vejafgifter giver medlemsstaten de andre medlemsstaters nationale kontaktpunkter adgang til følgende oplysninger i de nationale køretøjsregistre med ret til at foretage automatiseret søgning vedrørende:

Udelukkende med henblik på efterforskning af manglende betaling af vejafgifter giver medlemsstaten de andre medlemsstaters nationale kontaktpunkter adgang til følgende oplysninger i de nationale køretøjsregistre med ret til at foretage automatiseret søgning vedrørende:

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer juridisk overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  oplysninger vedrørende køretøjer og

a)  oplysninger, der er nødvendige for at identificere et specifikt køretøj samt

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplysninger vedrørende køretøjers ejere eller indehavere.

b)  oplysninger, der er nødvendige for at identificere og kontakte køretøjers ejere eller indehavere.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse automatiserede søgninger skal foretages i overensstemmelse med de procedurer, der er beskrevet i kapitel 3, punkt 2 og 3, i bilaget til Rådets afgørelse 2008/616/RIA26 og med kravene i bilag II til dette direktiv.

Disse automatiserede søgninger skal foretages i fuld overensstemmelse med de procedurer, der er beskrevet i kapitel 3, punkt 2 og 3, i bilaget til Rådets afgørelse 2008/616/RIA, med kravene i bilag II til dette direktiv samt i fuld overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder.

_________________

_________________

26Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12).

26Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12).

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaten, på hvis område den manglende betaling af en vejafgift blev konstateret, giver i overensstemmelse med sin lovgivning, når den sender meddelelsen til ejeren, indehaveren af køretøjet eller den person, der på anden måde er identificeret som mistænkt for manglende betaling af en vejafgift, alle relevante oplysninger, navnlig arten af den manglende betaling af vejafgift, sted, dato og tidspunkt for overtrædelsen, titlen på de tekster i den nationale lovgivning, som overtrædelsen vedrører, og sanktionen samt, hvis det er relevant, oplysninger om den anordning, der er anvendt til at afsløre overtrædelsen. Til formålet kan den medlemsstat, på hvis område den manglende betaling af en vejafgift blev konstateret, bruge modellen i bilag III.

2.  Medlemsstaten, på hvis område den manglende betaling af en vejafgift blev konstateret, giver i overensstemmelse med sin lovgivning, når den sender meddelelsen til ejeren, indehaveren af køretøjet eller den person, der på anden måde er identificeret som mistænkt for manglende betaling af en vejafgift, alle relevante oplysninger, navnlig arten af den manglende betaling af vejafgift, sted, dato og tidspunkt for overtrædelsen, titlen på de tekster i den nationale lovgivning, som overtrædelsen vedrører, og sanktionen samt oplysninger om den anordning, der er anvendt til at afsløre overtrædelsen. Til formålet kan den medlemsstat, på hvis område den manglende betaling af en vejafgift blev konstateret, bruge modellen i bilag III.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Beslutter medlemsstaten, på hvis område den manglende betaling af en vejafgift blev konstateret, at iværksætte en opfølgning på den manglende betaling af en vejafgift, skal den, for at sikre respekten for de grundlæggende rettigheder, sende meddelelsen på registreringsdokumentets sprog, hvis det kendes, eller på et af registreringsmedlemsstatens officielle sprog.

3.  Beslutter medlemsstaten, på hvis område den manglende betaling af en vejafgift blev konstateret, at iværksætte en opfølgning på den manglende betaling af en vejafgift, skal den, for at sikre respekten for de grundlæggende rettigheder, sende meddelelsen på registreringsdokumentets sprog, hvis det kendes, eller på et af registreringsmedlemsstatens officielle sprog. Ved denne meddelelse skal medlemsstaten underrette modtageren om, hvilke mekanismer der står til rådighed for køretøjets ejer med henblik på at anfægte den påståede lovovertrædelse og navnlig om retten til at klage og retten til domstolsprøvelse samt ved hvilken myndighed disse rettigheder kan udøves.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer juridisk overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

Artikel 8

Databeskyttelse

Databeskyttelse

1.  Bestemmelserne i forordning (EU) 2016/679 og de nationale love eller administrative bestemmelser, der gennemfører direktiv (EU) 2016/680, finder anvendelse på personoplysninger, der behandles i medfør af dette direktiv.

1.  Bestemmelserne i forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF finder anvendelse på personoplysninger, der behandles i medfør af dette direktiv. Direktiv (EU) 2016/680 finder kun anvendelse på personoplysninger, der behandles i henhold til dette direktiv, når den manglende betaling af en vejafgift betragtes som en strafbar handling i den medlemsstat, hvor betalingen er skyldig.

2.  Medlemsstaterne skal sikre sig, at de personoplysninger, der behandles i medfør af dette direktiv, inden for en rimelig tidsfrist berigtiges, hvis de er urigtige, slettede eller er blevet begrænset, samt at der fastsættes en frist for lagringen af data i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og de nationale love eller administrative bestemmelser, som gennemfører direktiv (EU) 2016/680.

2.  Medlemsstaterne skal sikre sig, at behandlingen af personoplysninger i henhold til artikel 5 begrænses til de typer oplysninger, der er anført i bilag II. Medlemsstaterne skal også sikre sig, at de registrerede har ret til at opdatere, rette eller slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis de er urigtige. Medlemsstaterne skal fastsætte en frist for lagringen af personoplysninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og, hvor det er relevant, direktiv (EU) 2016/680.

Medlemsstaterne skal sikre sig, at alle personoplysninger, der behandles i medfør af dette direktiv, udelukkende bruges med det formål at lette udvekslingen af oplysninger på tværs af landegrænser vedrørende manglende betaling af vejafgifter, og at de registrerede personer har samme ret til information, til indsigt i, berigtigelse, sletning og blokering af deres personoplysninger, til erstatning og til retlig prøvelse som dem, der er vedtaget i henhold til forordning (EU) 2016/679 og de nationale love eller administrative bestemmelser, som gennemfører direktiv (EU) 2016/680.

Medlemsstaterne skal sikre sig, at de personoplysninger, der behandles i medfør af dette direktiv, udelukkende behandles med det formål at lette den grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter og ikke behandles yderligere til andre formål. Medlemsstaterne skal også sikre, at de registrerede personer har samme ret til information, til indsigt i, berigtigelse, sletning og begrænsning af behandling, til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed for beskyttelse af personoplysninger, erstatning og et effektivt retshåndhævelsesmiddel som dem, der er vedtaget i henhold til forordning (EU) 2016/679 og, hvor det er relevant, direktiv (EU) 2016/680. Medlemsstaterne sikrer, at der kun gives adgang til personoplysninger for de udpegede kompetente myndigheder til udveksling af køretøjets registrering.

3.  Enhver berørt person har ret til at få oplyst, hvilke af de i registreringsstaten registrerede personoplysninger der er blevet fremsendt til den medlemsstat, hvor en manglende betaling af vejafgift blev konstateret, herunder datoen for anmodningen og den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område den manglende betaling af en vejafgift blev konstateret.

3.  Enhver berørt person har ret til uden unødig forsinkelse at få oplyst, hvilke af de i registreringsstaten registrerede personoplysninger der er blevet fremsendt til den medlemsstat, hvor en manglende betaling af vejafgift blev konstateret, herunder datoen for anmodningen og den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område den manglende betaling af en vejafgift blev konstateret.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen skal senest den [5 år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv] forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes anvendelse af artikel 6 og 7 i dette direktiv. Kommissionen fokuserer i sin rapport især på og fremsætter eventuelt forslag vedrørende følgende forhold:

Kommissionen skal senest den [4 år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv] forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes anvendelse af artikel 6 og 7 i dette direktiv. Kommissionen fokuserer i sin rapport især på og fremsætter eventuelt forslag vedrørende følgende forhold:

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – led 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  en analyse af virkningerne af anvendelsen af artikel 6 og 7 i nærværende direktivet om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger,

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11 med henblik på at ændre bilag I og IV for at tilpasse dem til den tekniske udvikling.

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11 med henblik på at ændre bilag I for at tilpasse det til den tekniske udvikling.

Begrundelse

På linje med ændringsforslaget om at udelade bilag IV og flytte listen over støtteberettigede teknologier til artikel 3, stk. 1, underafsnit 1.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for dette direktivs ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for dette direktivs ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Selv om delegationen af beføjelser til Kommissionen bør være begrænset i tid, bør direktivet give mulighed for en stiltiende forlængelse af perioden.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Bilag I – stk. 1 – afsnit 3 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  validering af de udvalgte tekniske løsninger i forhold til Unionens retsforskrifter for beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, især retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger. Der skal navnlig sikres overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF

k)  validering af de udvalgte tekniske løsninger i forhold til Unionens retsforskrifter for beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, især retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger. Der skal navnlig sikres overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med direktiv (EU) 2016/680, hvor dette er relevant;

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendig, fordi det er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling, og som indsætter en henvisning til direktiv 2016/680 i teksten.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Bilag III – nr. 26 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ansvarsfraskrivelse vedrørende databeskyttelse:

 

I overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 har De retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af Deres personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandlingen heraf, ligesom De har retten til dataportabilitet. De har også ret til at indgive en klage til [navn og adresse på den relevante tilsynsmyndighed].

 

[Hvis den manglende betaling af vejafgift betragtes som en strafbar handling i henhold til national lovgivning:

 

I henhold til [den nationale lovgivning, der gennemfører direktiv (EU) 2016/680] har De ret til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger og begrænsning af behandlingen af Deres personoplysninger. De har også ret til at indgive en klage til [navn og adresse på den relevante tilsynsmyndighed]. ]

Begrundelse

På linje med den generelle forordning om databeskyttelse eller politidirektivet, hvor dette er relevant, bør meddelelsen omtale de grundlæggende databeskyttelsesrettigheder, alle borgere råder over, samt navn og adresse på den myndighed, hvortil de kan indgive en klage. Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Bilag IV

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Liste over teknologier, der må benyttes i elektroniske bompengesystemer med henblik på at udføre elektroniske bompengetransaktioner

udgår

1. satellitpositionering

 

2. mobil kommunikation

 

3. 5,8 GHz mikrobølgeteknologi.

 

Begrundelse

Listen over teknologier bør være underlagt lovgivningsmyndighedens fælles beslutningstagning. Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (omarbejdning)

Referencer

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

15.6.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Branislav Škripek

31.8.2017

Behandling i udvalg

20.2.2018

20.3.2018

27.3.2018

 

Dato for vedtagelse

27.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

2

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

André Elissen

NI

Udo Voigt

4

0

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (omarbejdning)

Referencer

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Dato for høring af EP

31.5.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

15.6.2017

LIBE

15.6.2017

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Massimiliano Salini

30.6.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Dato for vedtagelse

24.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Dato for indgivelse

5.6.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

40

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

ECR

Jacqueline Foster

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 20. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik