RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud)

5.6.2018 - (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) - ***I

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Massimiliano Salini
(Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 104)


Menetlus : 2017/0128(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0199/2018
Esitatud tekstid :
A8-0199/2018
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0280),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 91 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0173/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. oktoobri 2017. aasta arvamust[1],

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta[2],

–  võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 24. juuli 2017. aasta kirja transpordi- ja turismikomisjonile,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0199/2018),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  On vaja hoolitseda elektroonilise maksukogumissüsteemi ulatusliku rakendamise eest liikmes- ja naaberriikides ning kasutada koostalitlusvõimelisi süsteeme, mis vastaksid teede maksustamise põhimõtete edasisele kujundamisele liidu tasemel ja tehnika arenguperspektiivile.

(2)  On vaja hoolitseda elektroonilise maksukogumissüsteemi ulatusliku rakendamise eest liikmes- ja naaberriikides ning kasutada võimalikult usaldusväärseid, kasutajasõbralikke ja kulutõhusaid koostalitlusvõimelisi süsteeme, mis vastaksid teede maksustamise põhimõtete edasisele kujundamisele liidu tasemel ja tehnika arenguperspektiivile.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Liikmes- ja naaberriikide kehtestatud tehniliste kirjelduste kasv oma elektrooniliste maksukogumissüsteemide kohta võib saada takistuseks siseturu tõrgeteta toimimisele ja võib kahjustada transpordipoliitika eesmärke. Selline olukord viib ilmselt ühildumatuse kasvule ja kallite elektroonikaseadmete paigaldamisele raskesõidukite juhiruumi ning autojuhid võivad selle tulemusena nende kasutamisel eksida, näiteks maksmist tahtmatult vältides. Tehnoloogia selline levik on kasutajatele ja tootjatele vastuvõetamatu nii seoses kulude ja ohutusega kui ka õiguslikel põhjustel.

(4)  Liikmes- ja naaberriikide kehtestatud tehniliste kirjelduste kasv oma elektrooniliste maksukogumissüsteemide kohta võib saada takistuseks siseturu tõrgeteta toimimisele ning võib kahjustada vaba liikumise põhimõtet ja transpordipoliitika eesmärke. Selline olukord viib ilmselt ühildumatuse kasvule ja kallite elektroonikaseadmete paigaldamisele raskesõidukite juhiruumi ning autojuhid võivad selle tulemusena nende kasutamisel eksida, näiteks maksmist tahtmatult vältides. Tehnoloogia selline levik on kasutajatele ja tootjatele vastuvõetamatu nii seoses kulude ja ohutusega kui ka õiguslikel põhjustel.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Siseturu toimimist takistavad kunstlikud tõkked tuleks eemaldada, lubades seejuures liikmesriikidel ja liidul rakendada kõikidele sõidukitüüpidele kohalikul, siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil eri teemaksustamise põhimõtteid. Sõidukitesse paigaldatud seadmestik peaks võimaldama selliseid teemaksustamise põhimõtteid, mis vastavad kõikide liikmesriikide kodanike mittediskrimineerimise põhimõtetele. Seetõttu on vaja tagada nii kiiresti kui võimalik liidu tasemel elektroonilise maksukogumissüsteemi koostalitlusvõime.

(5)  Siseturu toimimist takistavad kunstlikud tõkked tuleks eemaldada, lubades seejuures liikmesriikidel ja liidul rakendada kõikidele sõidukitüüpidele kohalikul, siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil eri teemaksustamise põhimõtteid. Sõidukitesse paigaldatud seadmestik peaks võimaldama selliseid teemaksustamise põhimõtteid, mis vastavad kõikide liikmesriikide kodanike mittediskrimineerimise põhimõtetele. Võimaldada tuleks kõikides liikmesriikides ühtse sõiduki seadmestiku kasutamist, et liidus reisimiseks ei oleks enam vaja eraldi lühiajalisi teemaksukleebiseid. Seetõttu on vaja tagada nii kiiresti kui võimalik isikuandmete kaitse üldmäärusega kooskõlas liidu tasemel elektroonilise maksukogumissüsteemi usaldusväärne koostalitlusvõime, tekitamata halduskoormust ning piirates võimalikult suures ulatuses elektroonilise maksukogumissüsteemi teenustega ning teedehaldajate paigaldatud rajatiste ja nende käitamisega seotud lisakulusid.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Teemaksu kehtestajad peavad EETSi osutajatele kedagi diskrimineerimata võimaldama juurdepääsu oma EETSi piirkonnale.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Selleks et tagada kõigile EETSi osutajatele läbipaistvus ja diskrimineerimata juurdepääs EETSi piirkondadele, peaksid teemaksu kehtestajad avaldama EETSi piirkondi käsitlevas teatises kogu juurdepääsuõigustega seotud vajaliku teabe.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 c)  Kuna EETS on turupõhine teenus, ei tohiks EETSi osutajaid sundida teenust osutama korraga kogu ELis. Kuid kasutajate huvides tuleks nõuda, et EETSi osutajad peavad teenusega hõlmama kõik EETSi piirkonnad riigis, kus nad soovivad oma teenuseid pakkuda. Lisaks peaks komisjon tagama, et EETSi osutajatele võimaldatud paindlikkus ei jätaks EETSist välja väikseid või äärepoolsemaid EETSi piirkondi.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  EETS piirkonda käsitlev teatis peaks kirjeldama üksikasjalikult EETSi osutajate tegevuse raamtingimusi asjaomases EETSi piirkonnas. Eelkõige tuleks teatises kirjeldada metoodikat, mida kasutatakse EETSi osutajate tasu arvutamiseks.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b)  EETSi osutajatel peaks olema õigus saada õiglast tasu, mis on arvutatud läbipaistvat ja mittediskrimineerivat metoodikat kasutades.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 c)  EETSi kasutajad ei peaks maksma asjaomasest riiklikust või kohalikust teemaksust suuremat teemaksu. Kõiki liikmesriigi või teemaksu kehtestaja poolt sõidukis oleva seadmestiku kasutamise eest tehtavaid hinnaalandusi või -soodustusi tuleks samadel tingimustel pakkuda EETSi osutajate klientidele.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 d)  Kui uut elektroonilist teemaksu kogumise süsteemi põhjalikult muudetakse, tuleks nõuda, et teemaksu kehtestaja avaldab õigeaegselt EETSi piirkonda käsitleva uue või ajakohastatud teatise, et võimaldada EETSi osutajatel saada süsteemi kasutamise akrediteering või uus akrediteering vähemalt üks kuu enne muudetud süsteemi käikulaskmist. Teemaksu kehtestajalt tuleks nõuda, et ta kujundab EETSi osutajate akrediteerimise või uuesti akrediteerimise menetluse ja kasutab seda viisil, mis võimaldab menetluse lõpule viia hiljemalt üks kuu enne uue või põhjalikult muudetud süsteemi käivitamist. Teemaksu kehtestajad peaksid olema kohustatud täitma oma osa kavandatud menetluses nii, nagu see on EETSi piirkonna teatises kindlaks määratud.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 e)  EETSi piirkonna teatises tuleks üksikasjalikult sätestada EETSi osutaja EETSi piirkonda akrediteerimise menetlus, eelkõige tehnilisele kirjeldusele vastavuse kontrollimise ning koostalitluse komponentide kasutussobivuse hindamise menetlus. Menetlus peaks olema kõigi EETSi osutajate puhul sama.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 f)  Teemaksu kehtestajatel ei tohiks olla lubatud nõuda EETSi osutajatelt mingeid konkreetseid tehnilisi lahendusi, mis võivad kahjustada koostalitlusvõimet teiste maksukogumise piirkondade ja EETSi osutaja olemasolevate koostalitluse komponentidega.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  EETSi osutajatel peaks olema lubatud väljastada kasutajatele arveid. Teemaksu kehtestajatel peaks siiski olema lubatud nõuda, et arved saadetakse nende ülesandel ja nende nimel, kuna arvete esitamisel otse EETSi osutaja nimel võib teatavates maksukogumise piirkondades olla ebasoodne haldus- ja maksualane mõju.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b)  Kui juriidiline isik, kes on maksukogumisteenuse osutaja, täidab elektroonilises maksukogumise süsteemis muid ülesandeid või tegeleb muu tegevusega, mis ei ole otseselt seotud elektroonilise teemaksu kogumisega, peaks ta olema kohustatud pidama iga tegevuse kohta eraldi kasumiaruandeid. Eri tegevuste ristsubsideerimine tuleks välistada.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Tuleks kinnitada, et Euroopa elektroonilist maksukogumisteenust (EETS) osutavad EETSi osutajad vastavalt komisjoni otsusele 2009/750/EÜ17.

(8)  Tuleks kinnitada, et Euroopa elektroonilist maksukogumisteenust (EETS) osutavad EETSi osutajad vastavalt komisjoni otsusele 2009/750/EÜ17 õiguspäraselt ning täielikus kooskõlas põhiõigustega.

_________________

_________________

17 Komisjoni 6. oktoobri 2009. aasta otsus 2009/750/EÜ Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse määratluse ja tehniliste elementide kohta (ELT L 268, 13.10.2009, lk 11).

17 Komisjoni 6. oktoobri 2009. aasta otsus 2009/750/EÜ Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse määratluse ja tehniliste elementide kohta (ELT L 268, 13.10.2009, lk 11).

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Iga vähemalt kahe EETSi piirkonnaga liikmesriik peaks määrama riiklikus haldussüsteemis kontaktpunkti EETSi osutajatele, kes soovivad liikmesriigis EETSi teenust osutada, et hõlbustada nende suhtlust teemaksu kehtestajatega.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Elektroonilise maksukogumise ja koostoimivate arukate transpordisüsteemide rakendustes kasutatakse sõidukite- ning sõiduki ja taristu vahelises lähitoimesides sarnaseid tehnoloogiaid ja naabersagedusalasid. Olles põhjalikult hinnanud kulusid, tulusid, tehnilisi tõkkeid ja nende ületamise võimalusi, tuleks tulevikus uurida elektroonilise maksukogumise ja koostoimivate arukate transpordisüsteemide ühendamise võimalust 5,9 GHz sagedusalal, mida praegu kasutavad koostoimivad arukad transpordisüsteemid.

(10)  Elektroonilise maksukogumise ja koostoimivate arukate transpordisüsteemide rakendustes kasutatakse sõidukite- ning sõiduki ja taristu vahelises lähitoimesides sarnaseid tehnoloogiaid ja naabersagedusalasid. Tulevikus tuleks uurida elektroonilise maksukogumise platvormi ja koostoimivate arukate transpordisüsteemide võimaliku sünergia potentsiaali, võttes arvesse põhjalikku kulude-tulude analüüsi ning võimalikku mõju eraelu puutumatusele ja andmekaitsele.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Arvesse tuleks võtta nende elektrooniliste maksukogumissüsteemide konkreetseid omadusi, mida praegu rakendatakse kergsõidukite puhul. Kuna sellistes elektroonilistes maksukogumissüsteemides ei kasutata praegu satelliitsidel põhinevat asukoha määramise tehnoloogiat ega mobiilsidet, tuleks EETSi osutajatel lubada pakkuda piiratud aja jooksul kergsõidukite kasutajatele sõiduki seadmestikke, mis sobivad kasutamiseks vaid 5,8 GHz kõrgsageduslaine tehnoloogiaga.

(11)  Arvesse tuleks võtta nende elektrooniliste maksukogumissüsteemide konkreetseid omadusi, mida praegu rakendatakse kergsõidukite puhul. Kuna sellistes elektroonilistes maksukogumissüsteemides ei kasutata praegu satelliitsidel põhinevat asukoha määramise tehnoloogiat ega mobiilsidet, tuleks EETSi osutajatel lubada pakkuda piiratud aja jooksul kergsõidukite kasutajatele sõiduki seadmestikke, mis sobivad kasutamiseks vaid 5,8 GHz kõrgsageduslaine tehnoloogiaga. Selleks et vältida sõidukite WiFi seadmete ja koostoimivate arukate transpordisüsteemide seadmete koostoimest tulenevaid häireid, tuleks 5,8 GHz sagedusala maksukogumissüsteemides kasutamiseks kaitsta.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Teemaksude tasumise (sealhulgas tasud linnapiirkondades) ja rikkumiste eest määratud trahvide tasumise piiriülene jõustamine eeldab liikmesriikide vahelist vastastikust abi. Selleks et lahendada teemaksude tasumisest kõrvalehoidumise ja tasumise piiriülese jõustamise probleem, tuleks kohalikke omavalitsusi kaasates sõlmida õiguslikke kokkuleppeid, kasutades liikmesriikide vahel teabe vahetamiseks lihtsat automaatset mehhanismi.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Teemaksu kehtestajatel peaks olema õigus paluda EETSi osutajatelt teemaksu tasumise jõustamise raames ja juhul, kui valitseb kahtlus, et sõidukijuht ei ole tasunud teemaksu, andmeid sõidukite ning nende omanike või valdajate kohta, kes on EETSi osutaja kliendid. Teemaksu kehtestaja peaks tagama, et seda potentsiaalselt tundlikku äriteavet ei kasutata muul eesmärgil kui teemaksu tasumise jõustamiseks. Eelkõige tuleks kehtestada nõue, et teemaksu kehtestaja ei tohi avalikustada teavet EETSi osutaja konkurentidele. Andmete hulk ja liik, mida EETSi osutajad edastavad teemaksu kehtestajatele eesmärgiga arvutada ja koguda teemakse või kontrollida EETSi kasutajate sõidukitele kohaldatud maksu, tuleks hoida minimaalsena.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a)  Teemaksu kehtestajate ja EETSi osutajate vahel lepinguläbirääkimiste ajal ning lepingulistes suhetes tekkida võivate vaidluste lahendamiseks tuleb tagada lepitusmenetlus. EETSi piirkondadele diskrimineerimata juurdepääsuga seonduvatele vaidlustele lahenduse otsimisel peavad teemaksu kehtestajad ja EETSi osutajad konsulteerima riiklike lepitusorganitega.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 b)  Lepitusorganil peaks olema eelkõige õigus kontrollida, et EETSi osutajale kehtestatud lepingulised tingimused on mittediskrimineerivad. Eelkõige peaks neil olema õigus kontrollida, kas teemaksu kehtestaja poolt EETSi osutajale pakutud tasu on kooskõlas käesoleva direktiivi põhimõtetega.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Elektroonilise maksukogumissüsteemi rajamine on seotud isikuandmete töötlemisega. Selliseid andmeid peab töötlema vastavuses liidu seadustega, nagu on sätestatud muu hulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679,19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2016/68020 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/58/EÜ21. Isikuandmete kaitse õigus on esitatud selgesõnaliselt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8.

(17)  Elektroonilise maksukogumissüsteemi rajamine hõlmab isikuandmete töötlemist, mille alusel saab koostada põhjalikke liikumisprofiile. Eraelu kaitsmiseks peaksid liikmesriigid seetõttu lubama EETSiga seoses anonüümseid ja krüpteeritud ettemaksevõimalusi. Isikuandmete kaitse õigus on esitatud selgesõnaliselt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 16. Isikuandmeid peab töötlema vastavuses liidu seadustega, nagu on sätestatud muu hulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/67919 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/58/EÜ20, ning juhul, kui teemaksu tasumata jätmist käsitatakse selles liikmesriigis, kus teemaksu tuleb tasuda, kuriteona, siis Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2016/68021.

__________________

__________________

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a)  EETSi osutajatele tuleks kehtestada kohustus esitada teemaksu kehtestajatele ja/või teemaksuettevõtjatele õigeid andmeid oma klientide kohta, kuna see on nõuetekohaseks maksukogumiseks ja tõhusaks jõustamiseks väga oluline.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  See direktiiv ei mõjuta liikmesriikide vabadust kehtestada eeskirju, mis hõlmavad maanteede infrastruktuuri tasude ja maksustamise küsimusi.

(18)  See direktiiv ei mõjuta liikmesriikide vabadust kehtestada eeskirju, mis hõlmavad maanteede infrastruktuuri tasude ja maksustamise küsimusi. Kuid selles sedastatakse siiski, et koostalitlusvõimeline elektrooniline maksukogumissüsteem aitaks saavutada liidu õigusaktides teemaksude osas määratletud eesmärke. Käesoleva direktiivi sätted on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi .../...22 sätetega.

 

__________________

 

22  Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... direktiiv .../..., millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest [menetlus 2017/0114 COD]

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Selleks et tagada teemaksude elektroonilise kogumissüsteemi koostalitlusvõime ning hõlbustada teemaksude tasumata jätmist käsitlevat piiriülest teabevahetust, tuleks komisjonile anda kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 õigus vastu võtta õigusakte, et viia tehnoloogia arenguga kooskõlla loetelu tehnoloogiatest, mida saab kasutada elektrooniliste maksutehingute tegemiseks elektroonilistes maksukogumissüsteemides, mis nõuavad sõiduki seadmestiku paigaldamist või kasutamist. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(19)  Selleks et tagada teemaksude elektroonilise kogumissüsteemi koostalitlusvõime ning õiguspäraselt hõlbustada teemaksude tasumata jätmist käsitlevat piiriülest teabevahetust, tuleks komisjonile anda kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 õigus vastu võtta õigusakte, et viia tehnoloogia arenguga kooskõlla loetelu tehnoloogiatest, mida saab kasutada elektrooniliste maksutehingute tegemiseks elektroonilistes maksukogumissüsteemides, mis nõuavad sõiduki seadmestiku paigaldamist või kasutamist. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga sätestatakse tingimused, mis on vajalikud liidus teemaksu elektroonilise kogumissüsteemi koostalitlusvõime tagamiseks ja teemaksu tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamiseks. See hõlmab igat liiki teetasude elektroonilist kogumist kogu liidu teedevõrgu ulatuses: linnades ja linnade vahel, kiirteedel, põhi- ja kõrvalmaanteedel ning erinevate ehitiste juures nagu tunnelites, sildadel ja parvlaevadel.

Käesoleva direktiiviga sätestatakse tingimused, mis on vajalikud järgmistel eesmärkidel:

 

a)   liidus teemaksu elektroonilise kogumissüsteemi koostalitlusvõime tagamiseks kogu liidu teedevõrgu ulatuses: linnades ja linnade vahel, kiirteedel, põhi- ja kõrvalmaanteedel ning erinevate ehitiste juures nagu tunnelites, sildadel ja parvlaevadel;

 

b)  liidus teemaksu tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamiseks, sealhulgas nende maksude tasumata jätmise osas, mida kogutakse käsitsi infrastruktuuride puhul, mille suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse, samuti linnapiirkondades kehtestatavate maksude osas, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/50/EÜ23 või maksude tasumisega seotud rikkumiste eest määratud trahvid.

 

__________________

 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (ELT L 152, 11.6.2008, lk 1).

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei mõjuta liikmesriikide otsuseid koguda makse eri tüüpi sõidukitelt, määrata kindlaks maksude tase ja selliste maksude kogumise eesmärk.

Subsidiaarsuse põhimõtte järgimise huvides ei mõjuta käesoleva direktiivi kohaldamine liikmesriikide otsuseid koguda makse eri tüüpi sõidukitelt, määrata kindlaks maksude tase ja selliste maksude kogumise eesmärk.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a)  „maksukogumisteenus“ – teenus, mis võimaldab kasutajatel, kellel on olemas üks leping ja üks sõiduki seadmestiku komplekt, kasutada sõidukit ühes või mitmes maksukogumise piirkonnas; see hõlmab eelkõige järgmist:

 

i)  kasutajate varustamist kohandatud sõiduki seadmestikuga ja selle toimimise tagamist;

 

ii)  tagamist, et teemaksu kehtestajale makstakse kasutaja poolt teemaksu;

 

iii)  kasutajale maksmisvahendite tagamist või olemasoleva maksmisvahendi aktsepteerimist;

 

iv)  kasutajalt teemaksu kogumist;

 

v)  kasutajaga loodud kliendisuhte haldamist;

 

vi)  maksukogumissüsteemi turbe- ja andmekaitsepoliitika rakendamist ja järgimist;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  „Euroopa elektrooniline maksukogumisteenus (EETS)“ – EETSi osutaja poolt EETSi kasutajale lepingu alusel osutatavad teenused. Kõnealused teenused hõlmavad järgmist: õige parameetrite valiku ja toimimise kättesaadavaks tegemine ning tagamine sõiduki seadmestiku puhul, mis on vajalik teemaksu maksmiseks kõigis lepingus kokku lepitud elektroonilise maksukogumise piirkondades; kasutaja poolt teemaksu kehtestajale võlgnetavate teemaksude maksete töötlemine kasutaja nimel; muude teenuste osutamine ja toe pakkumine kasutajale, et tal oleks võimalik täita teemaksu kehtestaja poolt elektroonilise maksukogumise piirkondade suhtes lepingus kokkulepitud kohustusi;

a)  „Euroopa elektrooniline maksukogumisteenus (EETS)“ – EETSi osutaja poolt EETSi kasutajale lepingu alusel osutatavad maksukogumisteenused. Kõnealused teenused hõlmavad järgmist:

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  „teemaks“ – maksukogumise piirkonnas sõidukiga liiklemisega seoses kehtestatav maks või tasu;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a b)  „maksukogumisteenuse osutaja“ – juriidiline isik, kes osutab kliendile maksukogumisteenuseid ühes või mitmes maksukogumise piirkonnas ühe või mitme sõidukiklassi puhul.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  „teemaksuettevõtja“ – eraõiguslik üksus, kellele teemaksu kehtestaja delegeerib ülesande koguda maksu teemaksu kehtestaja nimel ja kasuks;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  „riiklik maksukogumisteenuse osutaja“ – üksus, kes osutab lõppkasutajatele teemaksuettevõtja poolt välja töötatud ja hallatavaid maksukogumisteenuseid. Üksuse määrab asjaomane liikmesriik ja talle kehtestatakse avaliku teenuse osutamise kohustus, mis seisneb kõikide kasutajate varustamises sõiduki seadmestikuga ning maksukogumisteenuste osutamises kogu asjaomase liikmesriigi territooriumil;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c b)  „peamine teenuseosutaja“ – maksukogumisteenuse osutaja, kellele teemaksu kehtestaja seab konkreetsed kohustused (nt kohustus sõlmida lepingud kõigi huvitatud kasutajatega) või annab konkreetsed õigused (näiteks konkreetne töötasu või tagatud pikaajaline leping), mis erinevad muude teenuseosutajate õigustest ja kohustustest;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  „elektroonilise maksukogumise piirkond“ – tee, teedevõrk, rajatis (nt sild või tunnel) või praam, millel kogutakse teemakse, kasutades ainult või osaliselt automaatseid tuvastusmehhanisme, näiteks sidet sõidukis oleva sõiduki seadmestikuga või numbrimärgi automaatse tuvastamise süsteeme;

e)  „elektroonilise maksukogumise piirkond“ – tee, teedevõrk, rajatis (nt sild või tunnel) või praam, millel kogutakse teemakse, kasutades kas ainult või osaliselt automaatseid tuvastusmehhanisme, näiteks sidet sõidukis oleva sõiduki seadmestikuga või numbrimärgi automaatse tuvastamise süsteeme;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  „teemaksu taustaandmed“ – vastutava teemaksu kehtestaja määratletud teave, mis on vajalik tasutava teemaksu kehtestamiseks konkreetses maksukogumise piirkonnas liiklevatele sõidukitele ja teemaksutehingu sooritamiseks;

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e b)  „teemaksu deklaratsioon“ – teatis teemaksu kehtestajale, mis kinnitab sõiduki liiklemist maksukogumise piirkonnas maksukogumisteenuse osutaja ja teemaksu kehtestaja vahel kokku lepitud vormis;

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a)  „koostalitlusvõime komponendid“ – seadmestiku mis tahes lihtkomponent, komponentide kogum, alakoost või kogukoost, mis on inkorporeeritud või mida kavatsetakse inkorporeerida EETSi süsteemi ning millest süsteemi koostalitlusvõime otseselt või kaudselt sõltub, sealhulgas nii materiaalsed kui ka mittemateriaalsed objektid, näiteks tarkvara;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f b)  „kasutussobivus“ – koostalitlusvõime komponendi võime saavutada ja säilitada kasutamise ajal kindlaksmääratud tööparameetreid, olles seoses teemaksu kehtestaja süsteemiga nõuetekohaselt integreeritud EETSi süsteemi;

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f c)  „oluliselt muudetud süsteem“ – olemasolev elektroonilise maksukogumise süsteem, millele on tehtud või tehakse muudatus, mis eeldab, et EETSi osutajad muudavad kasutusel olevaid koostalitlusvõime komponente, sellised muudatused on näiteks ümberprogrammeerimine, sõiduki seadmestiku korduskatsetamine või back office’i liideste kohandamine;

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f d)  „back office“ – keskne elektrooniline süsteem, mida kasutab teemaksu kehtestaja, teemaksu kehtestajate rühm, kes on loonud koostalitlusvõime keskuse, või EETSi osutaja, et koguda, töödelda ja edastada teavet elektroonilise teemaksu kogumise raames;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f e)  „akrediteerimine“ – teemaksu kehtestaja poolt kindlaks määratud ja juhitud protsess, mille EETSi osutaja peab läbima, enne kui ta võib hakata osutama elektroonilise maksukogumise teenust EETSi piirkonnas;

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  „registreerimisliikmesriik“ – liikmesriik, kus õigusrikkumises osalenud sõiduk on registreeritud;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

l a)  „sõiduki klassifikatsiooni parameetrid“– teave sõiduki kohta, mille alusel arvutatakse teemaksu taustaandmete põhjal teemaks;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

o)   „kergsõiduk“ – sõiduk, mis ei ole raskesõiduk.

o)   „kergsõiduk“ – sõiduauto, minibuss või kaubik.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõikides uutes elektroonilistes maksukogumissüsteemides, mis nõuavad sõiduki seadmestiku paigaldamist või kasutamist, tuleb kasutada üht või enamat IV lisas loetletud tehnoloogiat.

Kõikides uutes elektroonilistes maksukogumissüsteemides, mis nõuavad sõiduki seadmestiku paigaldamist või kasutamist, tuleb kasutada üht või enamat järgmist tehnoloogiat:

 

a)  satelliitsidel põhinev asukoha määramine;

 

b)  mobiilside;

 

c)  5,8 GHz kõrgsageduslaine tehnoloogia.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Olemasolevad elektroonilised maksukogumissüsteemid, milles kasutatakse muid kui IV lisas loetletud tehnoloogiaid, ühilduvad oluliste tehnoloogiliste täiustuste tegemise korral kõnealuste tehnoloogiatega.

Olemasolevad elektroonilised maksukogumissüsteemid, milles kasutatakse muid kui esimeses lõigus loetletud tehnoloogiaid, ühilduvad oluliste tehnoloogiliste täiustuste tegemise korral kõnealuste tehnoloogiatega.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.    EETSi osutajad teevad kasutajatele kättesaadavaks sõiduki seadmestiku, mis on sobiv kasutamiseks kõikides liikmesriikides kasutatavates elektroonilise maksukogumise süsteemides, nendega koostalitlusvõimelised ja ühenduvad, kasutades IV lisas sätestatud tehnoloogiaid.

3.   EETSi osutajad teevad kasutajatele kättesaadavaks sõiduki seadmestiku, mis on sobiv kasutamiseks kõikides liikmesriikides kasutatavates elektroonilise maksukogumise süsteemides, nendega koostalitlusvõimelised ja ühenduvad, kasutades lõikes 1 sätestatud tehnoloogiaid.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Sõiduki seadmestikus võib kasutada selle enda riist- ja tarkvara, sõiduki muu riist- ja tarkvara elemente või mõlemat. Ühendumiseks sõiduki teiste riistvarasüsteemidega võidakse sõiduki seadmestikus kasutada muid kui IV lisas loetletud tehnoloogiaid.

4.  Sõiduki seadmestikus võib kasutada selle enda riist- ja tarkvara, sõiduki muu riist- ja tarkvara elemente või mõlemat. Ühendumiseks sõiduki teiste riistvarasüsteemidega võidakse sõiduki seadmestikus kasutada muid kui lõikes 1 loetletud tehnoloogiaid. Igal sõidukil on ainult üks sõiduki seadmestiku komplekt ja see sõiduki seadmestiku komplekt tohib olla seotud ainult ühe sõidukiga.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  31. detsembrini 2027 võivad EETSi osutajad pakkuda kergsõidukite kasutajatele sõiduki seadmestikke, mis sobivad kasutamiseks vaid 5,8 GHz kõrgsageduslaine tehnoloogiaga.

5.  31. detsembrini 2027 võivad EETSi osutajad pakkuda kergsõidukite kasutajatele sõiduki seadmestikke, mis sobivad kasutamiseks vaid 5,8 GHz kõrgsageduslaine tehnoloogiaga nendes EETSi piirkondades, mis ei nõua satelliitsidel põhinevat asukoha määramise ega mobiilside tehnoloogiat.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Liikmesriigid peavad tagama, et EETSi toimimiseks vajalikke isikuandmed töödeldakse vastavalt liidu eeskirjadele, mis kaitsevad üksikisikute vabadust ja põhiõigusi, sealhulgas nende eraelu puutumatust, ning et eelkõige vastaks isikuandmete töötlemine määruse (EL) 2016/679, direktiivi (EL) 2016/680 ja direktiivi 2002/58/EÜ sätetele.

6.  Liikmesriigid peavad tagama, et EETSi toimimiseks vajalikke isikuandmed töödeldakse vastavalt liidu eeskirjadele, mis kaitsevad üksikisikute vabadust ja põhiõigusi, sealhulgas nende eraelu puutumatust, ning et eelkõige vastaks isikuandmete töötlemine määruse (EL) 2016/679, direktiivi (EL) 2016/680 ja direktiivi 2002/58/EÜ sätetele. Ühtlasi lubavad liikmesriigid nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, nt teemaksu tasumata jätmise korral, vahetada teavet teiste liikmesriikidega.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  EETS peab võimaldama lepingute lõpetamist sõltumata sõiduki registreerimiskohast, lepingupoolte rahvusest ning tsoonist või lõigust teedevõrgus, kus teemaks sisse nõutakse.

2.  EETS peab võimaldama lepingute lõpetamist sõltumata sõiduki registreerimiskohast, lepingupoolte rahvusest ning tsoonist või lõigust teedevõrgus, kus teemaks sisse nõutakse, ning võtta arvesse kõnealuses liikmesriigis käibivaid maksevahendeid.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  EETSi rahastatakse teenuseosutajate ja teemaksu kehtestajate vaheliste lepingute alusel, mis tagab tasumisele kuuluva teemaksu nõuetekohase tasumise.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  EETS võimaldab arendada intermodaalsust, tekitamata ebasoodsaid olukordi muudele transpordiliikidele.

3.  EETS võimaldab arendada intermodaalsust, tagada seejuures „kasutaja ja saastaja maksab“ põhimõtte järgimise ja luua eeliseid muudele säästvamatele transpordiliikidele.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon palub vastavatel standardiseerimisorganisatsioonidel, eriti Euroopa Standardikomiteel (CEN) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2015/153523 sätestatud menetlusele kiiresti vastu võtta elektroonilise maksukogumissüsteemi suhtes kohaldatavad standardid seoses IV lisas loetletud tehnoloogiatega ja neid vajaduse korral ajakohastada. Komisjon nõuab standardiseerimisorganisatsioonidelt koostalitluse komponentide jätkuva koostalitlusvõime tagamist.

5.  Komisjon palub vastavatel standardiseerimisorganisatsioonidel, eriti Euroopa Standardikomiteel (CEN) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2015/153523 sätestatud menetlusele kiiresti vastu võtta elektroonilise maksukogumissüsteemi suhtes kohaldatavad standardid seoses artiklis 3 loetletud tehnoloogiatega ja neid vajaduse korral ajakohastada. Komisjon nõuab standardiseerimisorganisatsioonidelt koostalitluse komponentide jätkuva koostalitlusvõime tagamist.

_________________

_________________

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.9.2015, lk 1).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.9.2015, lk 1).

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„Artikkel 4 a

 

Kohustuslikud nõuded EETSi osutajatele

 

EETSi osutajad registreerivad end selles liikmesriigis, kus nad tegutsevad. Registreerimiseks peavad EETSi osutajad vastama järgmistele tingimustele:

 

a)  omavad EN ISO 9001 sertifikaati või samaväärset sertifikaati;

 

b)  tõendavad, et neil on tehniline varustus ja EÜ deklaratsioon või sertifikaat, mis tõendab koostalitluse komponentide vastavust tehnilisele kirjeldusele;

 

c)  tõendavad oma pädevust elektroonilise maksukogumisteenuste osutamisel või sellega seotud valdkondades;

 

d)  omavad vajalikke rahalisi vahendeid;

 

e)  rakendavad terviklikku riskijuhtimiskava, mida kontrollitakse vähemalt kord kahe aasta jooksul;

 

f)  on hea mainega.

 

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 11 vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse esimese lõigu punktis b osutatud tehniline kirjeldus.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 b

 

EETSi osutajate õigused ja kohustused

 

1.  EETSi osutajad sõlmivad 36 kuu jooksul alates artikli 4 a kohasest registreerimisest EETSi lepingud, mis hõlmavad kõiki EETSi piirkondi vähemalt nelja liikmesriigi territooriumil.

 

Nad sõlmivad 24 kuu jooksul alates esimese lepingu sõlmimisest asjaomases liikmesriigis lepingud, mis hõlmavad selles liikmesriigis kõiki EETSi piirkondi, välja arvatud need EETSi piirkonnad, mille puhul vastutavad teemaksu kehtestajad ei järgi artikli 4 d sätteid.

 

2.  Pärast asjaomaste lepingute sõlmimist peavad EETSi osutajad alati katma kõik EETSi piirkonnad. Juhul kui EETSi osutaja ei suuda EETSi piirkonda katta seepärast, et teemaksu kehtestaja ei täida oma kohustusi, taastab ta asjaomase piirkonna katvuse niipea kui võimalik.

 

3.  EETSi osutajad teevad eeskirjade jõustamisel koostööd teemaksu kehtestajatega. Kui valitseb kahtlus, et teekasutaja ei tasu teemaksu, võib teemaksu kehtestaja nõuda, et EETSi osutaja esitaks talle andmed tasu maksmata jätmise kahtlusega seotud sõiduki ning selle omaniku või valdaja kohta, kes on EETSi osutaja klient. EETSi osutaja tagab, et sellised andmed tehakse viivitamata kättesaadavaks.

 

Teemaksu kehtestaja tagab, et neid andmeid ei avalikustata ühelegi teisele maksukogumisteenuse osutajale. Juhul kui teemaksu kehtestaja kuulub maksukogumisteenuse osutajaga samasse üksusse, rakendab ta asjakohaseid meetmeid ja menetlusi, et tagada andmete kasutamine ainult jõustamise eesmärgil.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 c

 

Teemaksu kehtestajate õigused ja kohustused

 

1.  Kõik teemaksu kehtestajad koostavad EETSi piirkonda käsitleva teatise, milles esitatakse EETSi osutajatele üldtingimused teemaksu kehtestaja teemaksupiirkondadele juurdepääsuks, ja hoiavad seda ajakohasena.

 

2.  Kui luuakse uus elektrooniline teemaksu kogumise süsteem, avaldab selle süsteemi eest vastutav tulevane teemaksu kehtestaja õigeaegselt EETSi piirkonda käsitleva teatise, et võimaldada huvitatud EETSi osutajatel viia oma akrediteerimine lõpule hiljemalt üks kuu enne uue süsteemi käikulaskmist, võttes nõuetekohaselt arvesse tehnilisele kirjeldusele vastavuse ja koostalitluse komponentide kasutussobivuse hindamise protsessi kestust.

 

3.  Kui elektroonilist teemaksu kogumise süsteemi põhjalikult muudetakse, avaldab teemaksu kehtestaja õigeaegselt EETSi piirkonda käsitleva teatise muudetud versiooni, et võimaldada juba akrediteeritud EETSi osutajatel kohandada oma koostalitluse komponente uute nõuetega ning saada vajaduse korral uus akrediteering vähemalt üks kuu enne muudetud süsteemi käikulaskmist, võttes nõuetekohaselt arvesse tehnilisele kirjeldusele vastavuse ja koostalitluse komponentide kasutussobivuse hindamise protsessi kestust.

 

Teemaksu kehtestaja määrab EETSi piirkonda käsitlevas teatises kindlaks ja avaldab tehnilisele kirjeldusele vastavuse ja koostalitluse komponentide kasutussobivuse hindamise või uuesti hindamise protsessi üksikasjaliku kava, mis võimaldab huvitatud EETSi osutajate akrediteerimist või uuesti akrediteerimist hiljemalt üks kuu enne uue või põhjalikult muudetud süsteemi käikulaskmist. Teemaksu kehtestaja peab kinni pidama kavas sätestatud kohustustest.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 d

 

Teemaksu kehtestajad annavad diskrimineerimata tegevusloa kõikidele EETSi osutajatele, kes soovivad osutada kõnealust teenust teemaksu kehtestaja vastutusalasse kuuluva(te)s EETSi piirkonnas/piirkondades.

 

EETSi osutajale teatavas maksukogumise piirkonnas tegevusloa andmine sõltub osutaja poolsest EETSi piirkonda käsitlevas teatises sätestatud kohustuste ja üldtingimuste täitmisest.

 

Teemaksu kehtestajad ei nõua, et EETSi osutaja kasutaks konkreetseid tehnilisi lahendusi või menetlusi, mis takistavad EETSi osutaja koostalitluse komponentide koostalitlusvõimet elektrooniliste maksukogumise süsteemidega teistes EETSi piirkondades.

 

Kui teemaksu kehtestaja ja EETSi osutaja ei jõua kokkuleppele, võib küsimuse suunata asjaomase teemaksupiirkonna eest vastutavale lepitusorganile.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 e

 

Iga liikmesriik tagab, et teemaksu kehtestaja ja EETSi osutaja vahelistes lepingutes, mis käsitlevad EETSi osutamist kõnealuse liikmesriigi territooriumil, lubatakse, et EETSi osutaja väljastab teemaksu arve otse EETSi kasutajale. Teemaksu kehtestaja võib nõuda, et EETSi osutaja koostaks kasutajale arve teemaksu kehtestaja nimel ja ülesandel ning EETSi osutaja peab selle nõude täitma.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 f

 

Iga liikmesriik, kelle territooriumil on vähemalt kaks EETSi piirkonda, määrab ühtse kontaktpunkti EETSi osutajate teenindamiseks. EETSi osutaja taotluse korral hõlbustab ja koordineerib kontaktpunkt EETSi osutaja ning kõnealuse liikmesriigi territooriumil EETSi piirkonna eest vastutavate teemaksu kehtestajate esmakontakte. Kontaktpunkt võib olla kas isik või avalik-õiguslik või eraõiguslik organ.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 g (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 g

 

Teemaks, mida teemaksu kehtestajad EETSi kasutajatelt koguvad, ei tohi olla suurem kui asjaomane riiklik/kohalik teemaks. Kõiki liikmesriigi või teemaksu kehtestaja poolt sõidukis oleva seadmestiku kasutamise eest tehtavaid hinnaalandusi või -soodustusi tuleks samadel tingimustel pakkuda EETSi osutajate klientidele.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 h (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 h

 

Tasustamine

 

1.  EETSi osutajatel on õigus saada teemaksu kehtestajalt tasu.

 

2.  EETSi osutajate tasu kindlaksmääramise meetodid peavad olema läbipaistvad, mittediskrimineerivad ja samad kõigile teatavas EETSi piirkonnas akrediteeritud EETSi osutajatele.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 i (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 i

 

1.  Teemaksu kehtestaja määrab teemaksu muu hulgas sõiduki klassifikatsiooni silmas pidades. Sõiduki klassifikatsioon määratletakse sõiduki klassifikatsiooni parameetrite põhjal. Kui EETSi osutaja ja teemaksu kehtestaja kasutavad erinevaid sõidukite klassifikatsioone, kohaldatakse teemaksu kehtestaja klassifikatsiooni, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et selles esineb viga.

 

2.  Lisaks sellele, et teemaksu kehtestaja nõuab EETSi osutajalt makset iga tõestatud teemaksu deklareerimise eest, võib teemaksu kehtestaja nõuda EETSi osutajalt makset ka iga tõestatud teemaksu mittedeklareerimise eest ükskõik millise kõnealuse teenuse osutaja hallatava kasutajakonto puhul.

 

3.  Kui EETSi osutaja on saatnud teemaksu kehtestajale loetelu kehtetutest sõiduki seadmestikest, ei vastuta kõnealune teenuse osutaja enam teemaksude eest, mida selliste kehtetute sõiduki seadmestike kasutamisel edaspidi koguda võidakse. Teemaksu kehtestajad ja EETSi osutajad lepivad omavahel kokku kehtetute sõiduki seadmestike loetelu kannete arvus, loetelu vormingus ja selle ajakohastamise sageduses.

 

4.  Mikrolainetehnoloogial põhinevate teemaksusüsteemide puhul edastavad teemaksu kehtestajad EETSi osutajatele tõestatud deklaratsioonid nende teemaksude kohta, mida on maksnud nende vastavad EETSi kasutajad.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 j (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 j

 

Raamatupidamisarvestus

 

1.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et maksukogumisteenuse osutajatest juriidilised isikud peavad vastavalt standardile ISO 17573: 2010 eraldi kasumi- ja bilansiaruandeid teemaksu kogumise teenuse osutamisega seotud tegevuse ja kõigi muude tegevuste kohta. Liikmesriigid võtavad samuti vajalikud meetmed tagamaks, et nimetatud raamatupidamis- ja bilansiaruanded avaldatakse eraldi iga tegevuse kohta ning et välistatud on maksukogumisteenusega seotud tegevuse ja muu tegevuse ristsubsideerimine.

 

2.  Maksukogumisteenusega seotud tegevuse ja muu tegevuse kohta peetava raamatupidamisarvestuse süsteemid hoitakse lahus mis tahes muu tegevusega seotud raamatupidamisarvestusest, et oleks võimalik selgelt hinnata maksukogumisteenuse osutamisega seotud kulusid ja tulusid.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 k (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 k

 

Lepitusorgan

 

1.  Iga vähemalt ühe EETSi piirkonnaga liikmesriik määrab või asutab lepitusorgani, et hõlbustada teemaksu kehtestajate, kelle teemaksupiirkond asub selle riigi territooriumil, ja EETSi osutajate, kellel on lepingud või kes peavad läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks kõnealuste teemaksu kehtestajatega, vahendamist.

 

2.  Lepitusorganil on eelkõige õigus kontrollida, kas teemaksu kehtestaja poolt EETSi osutajatele kehtestatud lepingulised tingimused on mittediskrimineerivad. Lepitusorganil on õigus kontrollida, et EETSi eest tasumine toimub kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud põhimõtetega.

 

3.  Lõikes 1 osutatud liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et nende lepitusorganite töökorraldus ja õiguslik struktuur on sõltumatud teemaksu kehtestajate ja maksukogumisteenuste osutajate ärihuvidest.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 l (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 l

 

Registrid

 

1.  Käesoleva direktiivi kohaldamise otstarbel peab iga liikmesriik riiklikku elektroonilist registrit, kuhu kantakse järgmine teave:

 

a)  nende territooriumil asuvad EETSi piirkonnad, sh teave järgmise kohta:

 

i)  asjaomased teemaksu kehtestajad;

 

ii)  kasutatavad maksukogumistehnoloogiad;

 

iii)  teemaksu taustaandmed;

 

iv)  EETSi piirkonda käsitlev teatis;

 

v)  EETSi osutajad, kes on sõlminud oma pädevusalas tegutsevate teemaksu kehtestajatega EETSi lepingud.

 

b)  EETSi osutajad, kelle ta on registrisse kandnud;

 

c)  artiklis 4 f EETSi tarvis ettenähtud kontaktpunkti andmed, sh e-posti aadress ja telefoninumber.

 

Kui ei ole teisiti kindlaks määratud, tõendavad liikmesriigid vähemalt üks kord aastas, et punktide a, d, e ja f ning artikli 4 a nõuded on täidetud, ning ajakohastavad sellele vastavalt registri. Register peab sisaldama ka artikli 4 a punktis e ette nähtud kontrollimise järeldusi. Liikmesriik ei vastuta registris mainitud Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse osutajate tegevuse eest.

 

2.  Liikmesriigid tagavad kõiki vajalikke meetmeid rakendades, et riiklikus elektroonilises registris sisalduvad andmed on ajakohased ja täpsed.

 

3.  Registrid on üldsusele elektrooniliselt kättesaadavad.

 

4.  Kõnealused registrid tehakse kättesaadavaks alates käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast.

 

5.  Registri eest vastutavad liikmesriikide ametiasutused teavitavad iga kalendriaasta lõpus elektrooniliselt oma kolleege teistes liikmesriikides ja komisjoni EETSi piirkondade ning EETSi osutajate registritest. Kõigist ebakõladest liikmesriigi olukorras teavitatakse liikmesriiki, kus teenuse osutaja on registreeritud, ja komisjoni.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 m (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 m

 

Teemaksu kogumise katsesüsteemid

 

Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse tehnilise arengu soodustamise otstarbel võivad liikmesriigid ajutiselt lubada oma teemaksupiirkonna piiratud osades samaaegselt asjaomase Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse süsteemiga kasutada teemaksu kogumise katsesüsteeme, mis hõlmavad uusi tehnoloogiaid või uusi kontseptsioone, mis ei ole vastavuses ühe või mitme käesoleva direktiivi sättega.

 

Komisjon peab sellise loa eelnevalt heaks kiitma.

 

Selline luba ei või esialgu kehtida üle kolme aasta. EETSi osutajad ei ole kohustatud teemaksu kogumise katsesüsteemides osalema.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teemaksu tasumata jätmise uurimise eesmärgil annavad liikmesriigid teiste liikmesriikide riiklikele kontaktpunktidele juurdepääsu järgmistele sõidukite riiklikele registreerimisandmetele koos õigusega teha automaatset otsingut järgmise kohta:

Liikmesriigid võimaldavad ainult teiste liikmesriikide riiklikele kontaktpunktidele ning üksnes teemaksu tasumata jätmise uurimise eesmärgil juurdepääsu järgmistele sõidukite riiklikele registreerimisandmetele koos õigusega teha automaatset otsingut järgmise kohta:

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  sõidukitega seotud andmed ning

  andmed, mis on vajalikud konkreetse sõiduki tuvastamiseks ning

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  sõidukite omanike või valdajatega seotud andmed.

(b)  andmed, mis on vajalikud sõidukite omanike või valdajate tuvastamiseks ja nendega ühenduse võtmiseks.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõike 1 kohaseks andmete vahetamiseks määrab iga liikmesriik riikliku kontaktpunkti. Riiklike kontaktpunktide pädevuse puhul lähtutakse asjaomase liikmesriigi siseriiklikust õigusest.

2)  Lõike 1 kohaseks andmete vahetamiseks määrab iga liikmesriik riikliku kontaktpunkti. Riiklike kontaktpunktide pädevuse puhul lähtutakse asjaomase liikmesriigi siseriiklikust õigusest. Selles protsessis tuleks pöörata erilist tähelepanu EETSi toimimiseks vajalike isikuandmete nõuetekohasele kaitsele.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada teabevahetuse toimimine koostalitlusvõimeliste elektrooniliste vahendite kaudu, vahetamata andmeid, mis on pärit muudest andmebaasidest, mida ei kasutata käesoleva direktiivi eesmärgil. Liikmesriigid tagavad, et teabevahetus toimub kulutõhusal ja turvalisel viisil. Liikmesriigid tagavad edastatavate andmete kaitse ja turvalisuse, kasutades maksimaalselt ära olemasolevaid tarkvararakendusi, näiteks otsuse 2008/616/JSK artiklis 15 viidatud tarkvara, ja sellise tarkvara muudetud versioone, kooskõlas käesoleva direktiivi II lisaga ning otsuse 2008/616/JSK lisa 3. peatüki punktidega 2 ja 3. Tarkvararakenduste muudetud versioonid võimaldavad nii võrgus reaalajas toimuvat kui ka pakettide kaupa toimuvat andmevahetust, kusjuures viimasel juhul on võimalik mitme päringu ja vastuse edastamine ühes sõnumis.

4.  Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada teabevahetuse toimimine koostalitlusvõimeliste elektrooniliste vahendite kaudu, vahetamata andmeid, mis on pärit muudest andmebaasidest, mida ei kasutata käesoleva direktiivi eesmärgil. Liikmesriigid tagavad, et teabevahetus toimub kulutõhusal ja turvalisel viisil ning et andmetele juurdepääsu ei võimaldata ametiasutustele, kellel puuduvad käesoleva direktiivi raames volitused. Liikmesriigid tagavad edastatavate andmete kaitse ja turvalisuse, kasutades maksimaalselt ära olemasolevaid tarkvararakendusi, näiteks otsuse 2008/616/JSK artiklis 15 viidatud tarkvara, ja sellise tarkvara muudetud versioone, kooskõlas käesoleva direktiivi II lisaga ning otsuse 2008/616/JSK lisa 3. peatüki punktidega 2 ja 3. Tarkvararakenduste muudetud versioonid võimaldavad nii võrgus reaalajas toimuvat kui ka pakettide kaupa toimuvat andmevahetust, kusjuures viimasel juhul on võimalik mitme päringu ja vastuse edastamine ühes sõnumis.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Liikmesriikide kontaktpunktid ei anna mingil juhul eraettevõtetele ega üksikisikutele juurdepääsu käesoleva artikli lõikes 1 osutatud andmetele.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teemaksu tasumata jätmist käsitlev teatis

Teemaksu tasumata jätmist käsitlev teatis ja järelmeetmed

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriik, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, otsustab, kas alustada järelmenetlust teemaksu tasumata jätmise puhul.

Selle liikmesriigi, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, pädev riiklik asutus algatab kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/413 sätetega õigusrikkumise menetluse, kui ta teeb kindlaks, et teemaks jäeti tasumata.

 

__________________

 

24Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/413, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusnõuete rikkumise kohta (ELT L 68, 13.3.2015, lk 9).

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui liikmesriik, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, saadab teatise sõiduki omanikule, valdajale või muule tuvastatud isikule, keda kahtlustatakse teemaksu tasumata jätmises, lisab ta kooskõlas oma siseriikliku õigusega sellele kogu asjakohase teabe (nimelt ülevaade teemaksu tasumata jätmisest, teemaksu tasumata jätmise koht, kuupäev ja kellaaeg, rikutud siseriiklike õigusaktide nimetus ja karistus) ning vajaduse korral teabe selle kohta, millise seadmega rikkumine tuvastati. Selleks võib liikmesriik, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, kasutada III lisas esitatud vormi.

2.  Kui liikmesriik, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, saadab teatise sõiduki omanikule, valdajale või muule tuvastatud isikule, keda kahtlustatakse teemaksu tasumata jätmises, lisab ta kooskõlas oma siseriikliku õigusega sellele kogu asjakohase teabe (nimelt ülevaade teemaksu tasumata jätmisest, teemaksu tasumata jätmise koht, kuupäev ja kellaaeg, rikutud siseriiklike õigusaktide nimetus, õigus esitada vastuväide ja õigus saada teavet ning karistus) ning teabe selle kohta, millise seadmega rikkumine tuvastati. Selleks kasutab liikmesriik, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, III lisas esitatud vormi.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Sõiduki omaniku, valdaja või teemaksu tasumata jätmises kahtlustatava muu tuvastatud isiku liikmesriik tunnistab automaatselt selle liikmesriigi, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, pädeva asutuse otsust, mis on tehtud kooskõlas siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Kui see osutub vajalikuks teemaksu tasumata jätmisega seotud menetluse korral, võib riiklik kontaktpunkt anda tasumata jäetud teemaksu kehtestajale maksu sissenõudmiseks vajaliku teabe.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 a ( uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 a

 

Vastastikuse abi kord

 

Alates 2021. aastast hakatakse liidus teemaksude piiriülese tasumise jõustamiseks kohaldama vastastikuse abi korda, mille alusel registreerimisliikmesriik abistab liikmesriiki, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, teemaksude ja trahvide sissenõudmisel. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega sätestatakse sellise vastastikuse abi üksikasjalik kord. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 11a osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8

Artikkel 8

Andmekaitse

Andmekaitse

1.  Käesoleva direktiivi kohaselt töödeldavate isikuandmete suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2016/679 sätteid ning liikmesriikide õigus- ja haldusnorme, millega võetakse üle direktiiv (EL) 2016/680.

1.  Käesoleva direktiivi kohaselt töödeldavate isikuandmete suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2016/679 ja direktiivi 2002/58/EÜ sätteid. Direktiivi (EL) 2016/680 kohaldatakse käesoleva direktiivi kohaselt töödeldavate isikuandmete suhtes üksnes juhul, kui teemaksu tasumata jätmist käsitatakse kuriteona selles liikmesriigis, kus teemaks tuleb tasuda.

2.  Liikmesriigid tagavad sobiva aja jooksul käesoleva direktiivi kohaselt töödeldavate isikuandmete parandamise, kui need on ebatäpsed, või kustutamise või neile juurdepääsu piiramise, samuti andmete säilitamise tähtaja määramise kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ning liikmesriikide õigus- ja haldusnormidega, millega võetakse üle direktiiv (EL) 2016/680.

2.  Liikmesriigid tagavad, et isikuandmete töötlemine artiklis 5 osutatud eesmärgil piirdub II lisas loetletud andmeliikidega. Liikmesriigid tagavad samuti, et andmesubjektil on õigus isikuandmeid põhjendamatu viivituseta ajakohastada, parandada või kustutada, kui need on ebatäpsed. Liikmesriigid näevad isikuandmete säilitamiseks ette tähtaja kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ning vajaduse korral kooskõlas direktiiviga (EL) 2016/680.

Lisaks tagavad liikmesriigid, et kõiki käesoleva direktiivi kohaselt töödeldavaid isikuandmeid kasutatakse üksnes teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise eesmärgil ning et andmesubjektidel on samad õigused saada teavet, pääseda andmetele ligi, neid parandada, kustutada ja blokeerida, saada hüvitist ja pöörduda kohtusse, nagu on ette nähtud määruses (EL) 2016/679 ning liikmesriikide õigus- ja haldusnormides, millega võetakse üle direktiiv (EL) 2016/680.

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi kohaselt töödeldavaid isikuandmeid töödeldakse ainult selleks, et hõlbustada teemaksude tasumata jätmist käsitlevat piiriülest teabevahetust, ning neid ei töödelda täiendavalt ühelgi muul otstarbel. Liikmesriigid tagavad lisaks, et andmesubjektidel on samad õigused saada teavet, pääseda andmetele ligi, neid parandada, kustutada ja töötlemist piirata, esitada andmekaitse järelevalveasutusele kaebusi, saada hüvitist ja tõhusat kohtulikku kaitset, nagu on ette nähtud määruses (EL) 2016/679, ning kui see on asjakohane, siis direktiivis (EL) 2016/680. Liikmesriigid tagavad, et juurdepääs isikuandmetele antakse ainult määratud pädevatele asutustele sõidukite registreerimisandmete vahetamiseks.

3.  Kõigil asjaomastel isikutel on õigus saada teavet selle kohta, millised registreerimisliikmesriigis talletatud isikuandmed edastati liikmesriigile, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, kaasa arvatud taotluse kuupäev ja pädev asutus liikmesriigis, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti.

3.  Kõigil asjaomastel isikutel on õigus põhjendamatu viivituseta saada teavet selle kohta, millised registreerimisliikmesriigis talletatud isikuandmed edastati liikmesriigile, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, kaasa arvatud taotluse kuupäev ja pädev asutus liikmesriigis, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 9

Artikkel 9

Raport

Raport

Komisjon esitab [5 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist] Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi artiklite 6 ja 7 kohaldamise kohta liikmesriikides. Oma aruandes käsitleb komisjon eelkõige järgmisi aspekte ning esitab vajaduse korral nende kohta ettepanekud:

1.  Hiljemalt [4 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist] esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva direktiivi rakendamise ja mõju kohta aruande, milles käsitletakse eelkõige EETSi arendamist ja rakendamist ning teemaksu tasumata jätmise juhtumite uurimise käigus andmete vahetamise mehhanismi tulemuslikkust ja tõhusust.

 

Aruandes analüüsitakse eelkõige järgmist:

 

a)  artikli 4 b sätete mõju EETSi rakendamisele, keskendudes eelkõige teenuse kättesaadavusele väikestes või äärepoolsetes EETSi piirkondades;

  hinnang artiklite 6 ja 7 tulemuslikkuse kohta teemaksu tasumata jätmiste arvu vähendamisel liidus;

b)  artiklite 6 ja 7 tulemuslikkus teemaksu tasumata jätmiste arvu vähendamisel liidus;

 

c)  edusammud satelliitsidel põhinevate ja tavapäraste maksukogumissüsteemide koostalitlusvõime teatavate aspektide osas;

 

2.  Aruandele lisatakse vajaduse korral ettepanek Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva direktiivi edasise läbivaatamise kohta, eelkõige järgmistes aspektides:

 

a)  täiendavad meetmed tagamaks, et EETS on kättesaadav kõigis EETSi piirkondades, sealhulgas väikestes ja äärepoolsetes piirkondades;

  hinnang vajaduse kohta veelgi kaasa aidata teemaksude maksmise piiriülesele tagamisele liidus, luues mehhanismi, mille raames registreerimisliikmesriik abistab liikmesriiki, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, teemaksude ja trahvide sissenõudmisel.

b)  mehhanism, mille raames registreerimisliikmesriik abistab liikmesriiki, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, et lihtsustada teemaksude tasumise piiriülest jõustamist liidus, eelkõige juhul, kui kasutatakse automaatset maksekogumissüsteemi.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kooskõlas artikliga 11 on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I ja IV lisa muutmise kohta, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga.

1.  Kooskõlas artikliga 11 on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I lisa muutmise kohta, et kohandada seda teaduse ja tehnika arenguga.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11a ( uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 a

 

Komiteemenetlus

 

1.  Komisjoni abistab elektrooniliste maksukogumissüsteemide komitee.

 

Kõnealune komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011(**) tähenduses.

 

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5. Kui komitee arvamust ei esita, ei võta komisjon rakendusakti eelnõu vastu ja kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artikli 5 lõike 4 kolmandat lõiku.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad artiklite 1 ja 3–8 ning II ja III lisa täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [18 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist]. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad artiklite 1 ja 3–8 ning II ja III lisa täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [30 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist]. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

k)  valitud tehniliste lahenduste valideerimine, arvestades liidu eeskirju, mis kaitsevad üksikisikute vabadusi ja põhiõigusi, sealhulgas nende eraelu puutumatust ja isikuandmete kaitset. Eriti tuleb tagada vastavus määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga 2002/58/EÜ;

k)  valitud tehniliste lahenduste valideerimine, arvestades liidu eeskirju, mis kaitsevad üksikisikute vabadusi ja põhiõigusi, sealhulgas nende eraelu puutumatust ja isikuandmete kaitset. Eriti tuleb tagada vastavus määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga 2002/58/EÜ, vajadusel samuti direktiiviga (EL) 2016/680;

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – punkt 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Andmekaitsealase vastutuse välistamine

 

Vastavalt määrusele (EL) 2016/679 on teil õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või oma isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele, samuti on teil isikuandmete ülekandmise õigus. Samuti on teil õigus esitada kaebus [asjaomase järelevalveasutuse nimi ja aadress].

 

[Kui asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt käsitatakse teemaksu tasumata jätmist kuriteona:

 

on teil õigus vastavalt [direktiivi (EL) 2016/680 kohaldava liikmesriigi nimi] õigusele nõuda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu isikuandmetele ja nende parandamist või kustutamist ning teie isikuandmete töötlemise piiramist. Samuti on teil õigus esitada kaebus [asjaomase järelevalveasutuse nimi ja aadress]. ]

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

IV lisa

välja jäetud

Elektroonilise maanteemaksu puhul maksutehingute elektrooniliseks teostamiseks kasutada lubatava tehnoloogia loetelu

 

1.  satelliitsidel põhinev asukoha määramine;

 

2.  mobiilside;

 

3.  5,8 GHz kõrgsageduslaine tehnoloogia.

 

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
  • [2]  EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.

SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanek

Komisjoni ettepaneku eesmärk on täita Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse (EETS) valdkonnas kehtivate õigusaktide lüngad, kehtestades vajalikud tingimused teemaksude elektroonilise kogumissüsteemi koostalitlusvõime tagamiseks, ning hõlbustada piiriülest teabevahetust teemaksu maksmata jätmisega seotud rikkumiste kohta liidu liikmesriikides.

Selle valdkonna kehtivate õigusaktide (sealhulgas direktiiv 2004/52/EÜ ühenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime kohta ja komisjoni otsus 2009/750/EÜ Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse määratluse ja tehniliste elementide kohta) eesmärk oli parandada turu toimimist, osutades teenust, mis põhineb sõiduki seadmestikul, mis on võimeline suhtlema sõiduki kasutaja poolt läbitavate riikide taristutega, soodustades seeläbi koostalitlusvõimelise elektroonilise teemaksusüsteemi kasutuselevõttu liidu tasandil.

Komisjon on siiski arvamusel, et kehtivate õigusaktidega ei ole saavutanud teemaksu automaatse kogumise osas püstitatud eesmärke. Käesoleval juhul on komisjon tunnistanud, et kehtivates õigusaktides esineb mõningaid puudusi, näiteks EETSi osutajate, kellele on kehtestatud liiga suured tasud, takistused turulepääsul. Tehnoloogia seisukohast on satelliitsidel põhinevad seadmestikud endiselt kallimad kui kõrgsageduslainet kasutavad seadmestikud, kuid arukate transpordisüsteemide pidevat arengut silmas pidades tuleb kaaluda elektroonilise maksukogumise süsteemide ja arukate transpordisüsteemide sünergia võimalusi. Lisaks on komisjon tuvastanud, et ELi tasandil puudub õiguslik alus sõidukite registreerimisandmete liikmesriikide vahel vahetamiseks teemaksude kogumise eesmärgil.

Raportööri seisukoht

•  Raportöör tunnustab ja toetab komisjoni ettepanekut, mis tähendab olulist edasiminekut võrreldes EETSi valdkonnas praegu kehtivate õigusaktidega. Raportöör teeb rea muudatusi, mis pakuvad direktiivi ettepaneku tekstiga võrreldes lisaväärtust, et tõsta esile EETSi koostalitlusvõime aspekti ja tõhusamalt korraldada jõustamisprotsessi.

•  Raportöör on samuti arvamusel, et tuleb selgelt ja objektiivselt määratleda EETSi erinevad käitajad, mis on praegu määratletud üksnes otsuses 2009/750/EÜ.

•  Tehnoloogilisest aspektist peab raportöör kõnealust teemat väga oluliseks tõeliselt koostalitlusvõimelise elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi loomiseks. Sel põhjusel teeb raportöör muudatusi, mis rõhutavad vajadust pidada esmatähtsaks kaasotsustamismenetlust, et kaasata otsustusprotsessi kõik sidusrühmad.

•  Tasumata jäetud maksete kogumise puhul tunnistab raportöör valitsustevahelise lähenemisviisi piiranguid, kuna sellega ei ole võimalik tagada maksude piiriülest kogumist. Jõustamise osas raportöör piirdub raportöör teksti lihtsalt mõningate täpsustuste tegemisega, et muuta jõustamisprotsess tõhusamaks.

LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI

D(2017)36120

Karima Delli

Transpordi- ja turismikomisjoni esimees

ASP 04F155

Brüssel

Teema:  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud)

  (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Austatud esimees

Õiguskomisjon vaatas eelnimetatud ettepaneku läbi vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 104 uuesti sõnastamise kohta.

Selle artikli lõige 3 on järgmine:

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest valdkonna eest vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 169 ja 170 sätestatud tingimustel, on ettepanekule muudatusettepanekute esitamine valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Valdkonna eest vastutava komisjoni esimees võib erandjuhul ja iga üksikjuhtumi puhul eraldi lubada esitada muudatusettepanekuid ettepaneku nende osade kohta, mida ei muudeta, kui ta on arvamusel, et see on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või kui need muudatusettepanekud on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega. Need põhjused tuleb muudatusettepanekute kirjalikes selgitustes välja tuua.“

Järgides uuesti sõnastamise ettepaneku läbi vaadanud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma arvamust ja võttes arvesse raportööri soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus või konsultatiivse töörühma arvamuses esile toodud, ning varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Kokkuvõttes soovitab õiguskomisjon oma 7. septembri 2017. aastal toimunud koosolekul ühehäälselt[1], et vastutav transpordi- ja turismikomisjon jätkaks ettepaneku läbivaatamist kooskõlas kodukorra artikliga 104.

Lugupidamisega

Pavel Svoboda

Lisa: Konsultatiivse töörühma esimehe allkirjastatud aruanne

  • [1]  Kohal viibisid järgmised parlamendiliikmed: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 24. juuli 2017

ARVAMUS

     EUROOPA PARLAMENDILE

    NÕUKOGULE

    KOMISJONILE

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud)

COM(2017)0280, 31.5.2017 – 2017/0128(COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 21. juunil 2017. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates koosolekul läbi ettepaneku[1] võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/52/EÜ ühenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel, et järgmised tekstiosad oleks tulnud märgistada halli taustaga, mida tavaliselt kasutatakse sisuliste muudatuste tähistamiseks:

– põhjenduses 4 sõna „veoautode“ asendamine sõnaga „raskesõidukite“;

– direktiivi 2004/52/EÜ põhjenduse 20 väljajätmine;

– artikli 4 lõikesse 6 sõna „sõiduki“ lisamine.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasema õigusakti muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

õigusnõunik      õigusnõunik      peadirektor

  • [1]   Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS (28.3.2018)

transpordi- ja turismikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud)
(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Arvamuse koostaja: Branislav Škripek

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1)  Kõikidel ELi kodanikel on Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artiklis 6 sätestatud õigus vabadusele ja turvalisusele, vastavalt artiklile 7 õigus era- ja perekonnaelu austamisele ning artikli 8 kohane õigus oma isikuandmete kaitsele.

Selgitus

Eespool nimetatud õiguste kaitset tuleb selgesõnaliselt rõhutada, sest teemaksude elektroonilise kogumissüsteemi koostalitlusvõime tõttu toimiv piiriülene teabevahetus võib neid õigusi ohustada. Muudatusettepanek on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatustega.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  On vaja hoolitseda elektroonilise maksukogumissüsteemi ulatusliku rakendamise eest liikmes- ja naaberriikides ning kasutada koostalitlusvõimelisi süsteeme, mis vastaksid teede maksustamise põhimõtete edasisele kujundamisele liidu tasemel ja tehnika arenguperspektiivile.

(2)  On vaja hoolitseda elektroonilise maksukogumissüsteemi ulatusliku rakendamise eest liikmes- ja naaberriikides ning kasutada koostalitlusvõimelisi süsteeme, mis oleksid võimalikult usaldusväärsed, kasutajasõbralikud ja kulutõhusad ning vastaksid teede maksustamise põhimõtete edasisele kujundamisele liidu tasemel ja tehnika arenguperspektiivile.

Selgitus

Elektrooniline teemaksusüsteem peaks olema võimalikult usaldusväärne, kasutajasõbralik ja kulutõhus. See annab ELi kodanikele eelise. Muudatusettepanek on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatustega.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Liikmes- ja naaberriikide kehtestatud tehniliste kirjelduste kasv oma elektrooniliste maksukogumissüsteemide kohta võib saada takistuseks siseturu tõrgeteta toimimisele ja võib kahjustada transpordipoliitika eesmärke. Selline olukord viib ilmselt ühildumatuse kasvule ja kallite elektroonikaseadmete paigaldamisele raskesõidukite juhiruumi ning autojuhid võivad selle tulemusena nende kasutamisel eksida, näiteks maksmist tahtmatult vältides. Tehnoloogia selline levik on kasutajatele ja tootjatele vastuvõetamatu nii seoses kulude ja ohutusega kui ka õiguslikel põhjustel.

(4)  Liikmes- ja naaberriikide kehtestatud tehniliste kirjelduste kasv oma elektrooniliste maksukogumissüsteemide kohta võib saada takistuseks siseturu tõrgeteta toimimisele, vaba liikumise põhimõttele ja võib kahjustada transpordipoliitika eesmärke. Selline olukord viib ilmselt ühildumatuse kasvule ja kallite elektroonikaseadmete paigaldamisele raskesõidukite juhiruumi ning autojuhid võivad selle tulemusena nende kasutamisel eksida, näiteks maksmist tahtmatult vältides. Tehnoloogia selline levik on kasutajatele ja tootjatele vastuvõetamatu nii seoses kulude ja ohutusega kui ka õiguslikel põhjustel.

Selgitus

See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel, et muuta ettepanek tugevamaks ja näidata, et elektrooniliste maksukogumissüsteemide rohkus mõjutab vaba liikumise põhimõtet.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Siseturu toimimist takistavad kunstlikud tõkked tuleks eemaldada, lubades seejuures liikmesriikidel ja liidul rakendada kõikidele sõidukitüüpidele kohalikul, siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil eri teemaksustamise põhimõtteid. Sõidukitesse paigaldatud seadmestik peaks võimaldama selliseid teemaksustamise põhimõtteid, mis vastavad kõikide liikmesriikide kodanike mittediskrimineerimise põhimõtetele. Seetõttu on vaja tagada nii kiiresti kui võimalik liidu tasemel elektroonilise maksukogumissüsteemi koostalitlusvõime.

(5)  Siseturu toimimist takistavad kunstlikud tõkked tuleks eemaldada, lubades seejuures liikmesriikidel ja liidul rakendada kõikidele sõidukitüüpidele kohalikul, siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil eri teemaksustamise põhimõtteid. Sõidukitesse paigaldatud seadmestik peaks võimaldama selliseid teemaksustamise põhimõtteid, mis vastavad kõikide liikmesriikide kodanike mittediskrimineerimise põhimõtetele ja samas austavad täielikult kõiki põhiõigusi. Seetõttu on vaja tagada nii kiiresti kui võimalik liidu tasemel elektroonilise maksukogumissüsteemi usaldusväärne koostalitlusvõime, mis põhineb põhiõiguste austamisel.

Selgitus

Teemaksude elektroonilise kogumissüsteemi rakendamisel on vaja tagada inimeste põhiõiguste täielik austamine. Muudatusettepanek on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatustega.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Tuleks kinnitada, et Euroopa elektroonilist maksukogumisteenust (EETS) osutavad EETSi osutajad vastavalt komisjoni otsusele 2009/750/EÜ17.

(8)  Tuleks kinnitada, et Euroopa elektroonilist maksukogumisteenust (EETS) osutavad EETSi osutajad vastavalt komisjoni otsusele 2009/750/EÜ17 õiguspäraselt ning täielikult kooskõlas põhiõigustega.

_________________

_________________

17 Komisjoni 6. oktoobri 2009. aasta otsus 2009/750/EÜ Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse määratluse ja tehniliste elementide kohta (ELT L 268, 13.10.2009, lk 11).

17 Komisjoni 6. oktoobri 2009. aasta otsus 2009/750/EÜ Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse määratluse ja tehniliste elementide kohta (ELT L 268, 13.10.2009, lk 11).

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Elektroonilise maksukogumise ja koostoimivate arukate transpordisüsteemide rakendustes kasutatakse sõidukite- ning sõiduki ja taristu vahelises lähitoimesides sarnaseid tehnoloogiaid ja naabersagedusalasid. Olles põhjalikult hinnanud kulusid, tulusid, tehnilisi tõkkeid ja nende ületamise võimalusi, tuleks tulevikus uurida elektroonilise maksukogumise ja koostoimivate arukate transpordisüsteemide ühendamise võimalust 5,9 GHz sagedusalal, mida praegu kasutavad koostoimivad arukad transpordisüsteemid.

(10)  Elektroonilise maksukogumise ja koostoimivate arukate transpordisüsteemide rakendustes kasutatakse sõidukite- ning sõiduki ja taristu vahelises lähitoimesides sarnaseid tehnoloogiaid ja naabersagedusalasid. Olles põhjalikult hinnanud võimalikku mõju privaatsusele ja andmekaitsele, ning kulusid, tulusid, tehnilisi tõkkeid ja nende ületamise võimalusi, tuleks tulevikus uurida elektroonilise maksukogumise ja koostoimivate arukate transpordisüsteemide ühendamise võimalust 5,9 GHz sagedusalal, mida praegu kasutavad koostoimivad arukad transpordisüsteemid, nii et see ei kujutaks endast takistust, eelkõige VKEde jaoks.

Selgitus

Kooskõlas LIBE-komisjoni vastuvõetud arvamusega koostoimeliste intelligentsete transpordisüsteemide kohta (Grapini).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Probleemid mitteresidentidest rikkujate väljaselgitamisega takistavad elektrooniliste maksukogumissüsteemide laiemat kasutuselevõttu ning „kasutaja maksab“ ja „saastaja maksab“ põhimõtete ulatuslikumat rakendamist liidu teedel.

(13)  Probleemid mitteresidentidest rikkujate väljaselgitamisega takistavad elektrooniliste maksukogumissüsteemide laiemat kasutuselevõttu ning „kasutaja maksab“ ja „saastaja maksab“ põhimõtete ulatuslikumat rakendamist liidu teedel ning seetõttu on vaja leida võimalus selliste isikute tuvastamiseks.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Liikmesriikidelt tuleks nõuda komisjonile sellise teabe ja andmete esitamist, mis on vajalikud teemaksu tasumata jätnuid käsitleva teabe vahetamise süsteemi tulemuslikkuse ja tõhususe hindamiseks. Komisjon peaks olema kohustatud saadud andmeid ja teavet hindama ning vajaduse korral esitama õigusaktide muutmise ettepanekud.

(16)  Liikmesriikidelt tuleks nõuda komisjonile sellise teabe ja andmete esitamist, mis on vajalikud teemaksu tasumata jätnuid käsitleva teabe vahetamise süsteemi tulemuslikkuse ja tõhususe hindamiseks, austades samas täielikult isikuandmete kaitset. Komisjon peaks olema kohustatud saadud andmeid ja teavet hindama ning vajaduse korral esitama õigusaktide muutmise ettepanekud. Isikuandmeid ei tohiks komisjonile edastada ega neid komisjoniga jagada.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada õiguslik kooskõla ELi andmekaitsealaste õigusaktidega.

Tuleb selgesõnaliselt rõhutada, et asjaomase teabe edastamise käigus liikmesriikidelt ELi institutsioonidele tuleb täielikult austada isikuandmete kaitse õigust.

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud põhjustel, ning kuna see on seotud teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Elektroonilise maksukogumissüsteemi rajamine on seotud isikuandmete töötlemisega. Selliseid andmeid peab töötlema vastavuses liidu seadustega, nagu on sätestatud muu hulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679,19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2016/68020 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/58/EÜ21. Isikuandmete kaitse õigus on esitatud selgesõnaliselt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8.

(17)  Elektroonilise maksukogumissüsteemi rajamine hõlmab isikuandmete töötlemist. Harta artiklis 8 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 16 tunnustatakse selgesõnaliselt õigust isikuandmete kaitsele. Selliseid andmeid peab töötlema vastavuses liidu seadustega, nagu on sätestatud muu hulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/67919 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/58/EÜ21, ning juhul, kui teemaksu tasumata jätmist käsitatakse selles liikmesriigis, kus teemaksu tuleb tasuda, kuriteona, siis Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2016/68020.

__________________

__________________

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

Selgitus

Ettepanekuga kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes isikuandmete kaitse üldmäärust ja politseidirektiivi ((EL) 2016/680). Siiski on oluline teha vahet liikmesriikidel, kus kõnealuse maksu tasumata jätmist käsitatakse haldusküsimusena, ja liikmesriikidel, kus see on kuritegu. Käesolev muudatusettepanek on lahutamatult seotud teiste arvamuse koostaja esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Selleks et tagada teemaksude elektroonilise kogumissüsteemi koostalitlusvõime ning hõlbustada teemaksude tasumata jätmist käsitlevat piiriülest teabevahetust, tuleks komisjonile anda kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 õigus vastu võtta õigusakte, et viia tehnoloogia arenguga kooskõlla loetelu tehnoloogiatest, mida saab kasutada elektrooniliste maksutehingute tegemiseks elektroonilistes maksukogumissüsteemides, mis nõuavad sõiduki seadmestiku paigaldamist või kasutamist. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(19)  Selleks et tagada teemaksude elektroonilise kogumissüsteemi koostalitlusvõime ning õiguspäraselt hõlbustada teemaksude tasumata jätmist käsitlevat piiriülest teabevahetust, tuleks komisjonile anda kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 õigus vastu võtta õigusakte, et viia tehnoloogia arenguga kooskõlla loetelu tehnoloogiatest, mida saab kasutada elektrooniliste maksutehingute tegemiseks elektroonilistes maksukogumissüsteemides, mis nõuavad sõiduki seadmestiku paigaldamist või kasutamist. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei mõjuta liikmesriikide otsuseid koguda makse eri tüüpi sõidukitelt, määrata kindlaks maksude tase ja selliste maksude kogumise eesmärk.

Subsidiaarsuse põhimõtte järgimise huvides ei mõjuta käesoleva direktiivi kohaldamine liikmesriikide otsuseid koguda makse eri tüüpi sõidukitelt, ning määrata kindlaks maksude tase ja selliste maksude kogumise eesmärk.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  „elektroonilise maksukogumise piirkond“ – tee, teedevõrk, rajatis (nt sild või tunnel) või praam, millel kogutakse teemakse, kasutades ainult või osaliselt automaatseid tuvastusmehhanisme, näiteks sidet sõidukis oleva sõiduki seadmestikuga või numbrimärgi automaatse tuvastamise süsteeme;

e)  „elektroonilise maksukogumise piirkond“ – tee, teedevõrk, rajatis (nt sild või tunnel) või praam, millel kogutakse teemakse, kasutades ainult või osaliselt automaatseid tuvastusmehhanisme, näiteks sidet sõidukis oleva sõiduki seadmestikuga, mida võimaluse korral täiendab numbrimärgi automaatse tuvastamise süsteem;

Selgitus

Kuna numbrimärkide ja nende tuvastamise süsteemide standardimise tase on liidus madal, võib ainuüksi numbrimärkide tuvastamise kasutamine kaasa tuua valetulemusi. Seetõttu tuleks numbrimärkide automaatset tuvastamist kasutada teemaksude kogumisel ainult täiendava vahendina.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  „registreerimisliikmesriik“ – liikmesriik, kus õigusrikkumises osalenud sõiduk on registreeritud;

i)  „registreerimisliikmesriik“ – liikmesriik, kus on registreeritud õigusrikkumises osalenud sõiduk;

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõikides uutes elektroonilistes maksukogumissüsteemides, mis nõuavad sõiduki seadmestiku paigaldamist või kasutamist, tuleb kasutada üht või enamat IV lisas loetletud tehnoloogiat.

Kõikides uutes elektroonilistes maksukogumissüsteemides, mis nõuavad sõiduki seadmestiku paigaldamist või kasutamist, tuleb kasutada üht või enamat järgmist tehnoloogiat:

 

a)   satelliitpositsioneerimine;

 

b)   mobiilside, kasutades GSM-GPRS standardit (viide GSM TS 03.60/23.00);

 

c)   5,8 GHz kõrgsageduslaine tehnoloogia.

Selgitus

Tehnoloogilised lahendused on koostalitlusvõime peamine määraja ja üks selle taaskasutamise põhieesmärke. Sel põhjusel peaks kõlblike tehnoloogiliste lahenduste loend jääma pigem kaasseadusandja, ja mitte komisjoni otsustada.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Olemasolevad elektroonilised maksukogumissüsteemid, milles kasutatakse muid kui IV lisas loetletud tehnoloogiaid, ühilduvad oluliste tehnoloogiliste täiustuste tegemise korral kõnealuste tehnoloogiatega.

Olemasolevad elektroonilised maksukogumissüsteemid, milles kasutatakse muid kui esimeses lõigus loetletud tehnoloogiaid, ühilduvad oluliste tehnoloogiliste täiustuste tegemise korral kõnealuste tehnoloogiatega.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga, millega jäetakse välja IV lisa, ja viiakse kõlblike tehnoloogiate loetelu üle artikli 3 lõike 1 lõiku.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EETSi osutajad teevad kasutajatele kättesaadavaks sõiduki seadmestiku, mis on sobiv kasutamiseks kõikides liikmesriikides kasutatavates elektroonilise maksukogumise süsteemides, nendega koostalitlusvõimelised ja ühenduvad, kasutades IV lisas sätestatud tehnoloogiaid.

EETSi osutajad teevad kasutajatele kättesaadavaks sõiduki seadmestiku, mis on sobiv kasutamiseks kõikides liikmesriikides kasutatavates elektroonilise maksukogumise süsteemides, nendega koostalitlusvõimelised ja ühenduvad, kasutades 1 lõikes sätestatud tehnoloogiaid.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga, millega jäetakse välja IV lisa, ja viiakse kõlblike tehnoloogiate loetelu üle artikli 3 lõike 1 lõiku 1.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Sõiduki seadmestikus võib kasutada selle enda riist- ja tarkvara, sõiduki muu riist- ja tarkvara elemente või mõlemat. Ühendumiseks sõiduki teiste riistvarasüsteemidega võidakse sõiduki seadmestikus kasutada muid kui IV lisas loetletud tehnoloogiaid.

4.  Sõiduki seadmestikus võib kasutada selle enda riist- ja tarkvara, sõiduki muu riist- ja tarkvara elemente või mõlemat. Ühendumiseks sõiduki teiste riistvarasüsteemidega võidakse sõiduki seadmestikus kasutada muid kui lõikes 1 loetletud tehnoloogiaid.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga, millega jäetakse välja IV lisa ja viiakse kõlblike tehnoloogiate loetelu üle artikli 3 lõike 1 lõiku 1.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Liikmesriigid peavad tagama, et EETSi toimimiseks vajalikke isikuandmed töödeldakse vastavalt liidu eeskirjadele, mis kaitsevad üksikisikute vabadust ja põhiõigusi, sealhulgas nende eraelu puutumatust, ning et eelkõige vastaks isikuandmete töötlemine määruse (EL) 2016/679, direktiivi (EL) 2016/680 ja direktiivi 2002/58/EÜ sätetele.

6.  Liikmesriigid peavad tagama, et EETSi toimimiseks vajalikke isikuandmed töödeldakse vastavalt liidu eeskirjadele, mis kaitsevad üksikisikute vabadust ja põhiõigusi, sealhulgas nende eraelu puutumatust, ning et eelkõige vastaks isikuandmete töötlemine määruse (EL) 2016/679 ja direktiivi 2002/58/EÜ sätetele. Käesoleva direktiivi alusel töödeldavaid isikuandmeid ei töödelda täiendavalt muudel eesmärkidel ja need kustutatakse niipea, kui need ei ole enam vajalikud eesmärgil, milleks neid töödeldi.

Selgitus

Kuna ettepanekuga nähakse ette kehtiva teksti oluline muutmine, et tagada Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse koostalitlusvõime, lõivude tasumine ja uued eeskirjad liikmesriikide vahelise koostöö ja jõustamise kohta tasustamata tasude osas, eeldab ettepanek olulist sekkumist andmekaitseõigusse, mida ettepanekus ei käsitleta. Käesolev muudatusettepanek tuli esitada selleks, et tagada isikuandmete kaitse ning vastavus ELi õigusele.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teemaksu tasumata jätmise uurimise eesmärgil annavad liikmesriigid teiste liikmesriikide riiklikele kontaktpunktidele juurdepääsu järgmistele sõidukite riiklikele registreerimisandmetele koos õigusega teha automaatset otsingut järgmise kohta:

Liikmesriigid annavad teiste liikmesriikide riiklikele kontaktpunktidele juurdepääsu järgmistele sõidukite riiklikele registreerimisandmetele koos õigusega teha automaatset otsingut järgmise kohta üksnes teemaksu tasumata jätmise uurimise eesmärgil:

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada õiguslik kooskõla ELi andmekaitsealaste õigusaktidega.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  sõidukitega seotud andmed ning

a)  andmed, mis on vajalikud konkreetse sõiduki tuvastamiseks; ning

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  sõidukite omanike või valdajatega seotud andmed.

b)  andmed, mis on vajalikud sõidukite omanike või valdajate tuvastamiseks ja nendega ühenduse võtmiseks.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõnealused automaatsed otsingud tehakse nõukogu otsuse 2008/616/JSK26 lisa 3. peatüki punktides 2 ja 3 osutatud korra ning käesoleva direktiivi II lisa nõuete kohaselt.

Kõnealused automaatsed otsingud tehakse täielikult nõukogu otsuse 2008/616/JSK26 lisa 3. peatüki punktides 2 ja 3 osutatud korra ning käesoleva direktiivi II lisa nõuete kohaselt, samuti täielikult kooskõlas kõigi põhiõigustega.

_________________

_________________

26 Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/616/JSK, millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, lk 12).

26 Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/616/JSK, millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, lk 12).

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui liikmesriik, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, saadab teatise sõiduki omanikule, valdajale või muule tuvastatud isikule, keda kahtlustatakse teemaksu tasumata jätmises, lisab ta kooskõlas oma siseriikliku õigusega sellele kogu asjakohase teabe (nimelt ülevaade teemaksu tasumata jätmisest, teemaksu tasumata jätmise koht, kuupäev ja kellaaeg, rikutud siseriiklike õigusaktide nimetus ja karistus) ning vajaduse korral teabe selle kohta, millise seadmega rikkumine tuvastati. Selleks võib liikmesriik, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, kasutada III lisas esitatud vormi.

2.  Kui liikmesriik, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, saadab teatise sõiduki omanikule, valdajale või muule tuvastatud isikule, keda kahtlustatakse teemaksu tasumata jätmises, lisab ta kooskõlas oma siseriikliku õigusega sellele kogu asjakohase teabe (nimelt ülevaade teemaksu tasumata jätmisest, teemaksu tasumata jätmise koht, kuupäev ja kellaaeg, rikutud siseriiklike õigusaktide nimetus ja karistus) ning teabe selle kohta, millise seadmega rikkumine tuvastati. Selleks võib liikmesriik, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, kasutada III lisas esitatud vormi.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui liikmesriik, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, otsustab alustada järelmenetlust teemaksu tasumata jätmise suhtes, saadab asjaomane liikmesriik põhiõiguste tagamiseks teatise keeles, milles on välja antud sõiduki registreerimisdokument (kui see on teada) või registreerimisliikmesriigi ühes ametlikus keeles.

3.  Kui liikmesriik, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, otsustab alustada järelmenetlust teemaksu tasumata jätmise suhtes, saadab asjaomane liikmesriik põhiõiguste tagamiseks teatise keeles, milles on välja antud sõiduki registreerimisdokument (kui see on teada) või registreerimisliikmesriigi ühes ametlikus keeles. Selle kirjaga teavitab liikmesriik adressaati sõiduki omanikule kättesaadavatest mehhanismidest väidetava õigusrikkumise vaidlustamiseks, eelkõige kaebuse esitamise õigusest ja õiguskaitsevahenditest, samuti asutusest, kelle poole võidakse nimetatud õiguste kasutamiseks pöörduda.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada õiguslik kooskõla ELi andmekaitsealaste õigusaktidega.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8

Artikkel 8

Andmekaitse

Andmekaitse

1.  Käesoleva direktiivi kohaselt töödeldavate isikuandmete suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2016/679 sätteid ning liikmesriikide õigus- ja haldusnorme, millega võetakse üle direktiiv (EL) 2016/680.

1.  Käesoleva direktiivi kohaselt töödeldavate isikuandmete suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2016/679 ja direktiivi 2002/58/EÜ sätteid. Direktiivi (EL) 2016/680 kohaldatakse käesoleva direktiivi kohaselt töödeldavate isikuandmete suhtes juhul, kui teemaksu tasumata jätmist käsitatakse kuriteona selles liikmesriigis, kus teemaks tuleb tasuda.

2.  Liikmesriigid tagavad sobiva aja jooksul käesoleva direktiivi kohaselt töödeldavate isikuandmete parandamise, kui need on ebatäpsed, või kustutamise või neile juurdepääsu piiramise, samuti andmete säilitamise tähtaja määramise kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ning liikmesriikide õigus- ja haldusnormidega, millega võetakse üle direktiiv (EL) 2016/680.

2.  Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi artiklis 5 osutatud isikuandmete töötlemine piirdub II lisas loetletud andmeliikidega. Liikmesriigid tagavad samuti, et andmesubjektil on õigus ajakohastamata isikuandmeid põhjendamatu viivituseta ajakohastada, parandada või kustutada, kui need on ebatäpsed. Liikmesriigid näevad isikuandmete säilitamiseks ette tähtaja kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ning vajaduse korral direktiiviga (EL) 2016/680.

Lisaks tagavad liikmesriigid, et kõiki käesoleva direktiivi kohaselt töödeldavaid isikuandmeid kasutatakse üksnes teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise eesmärgil ning et andmesubjektidel on samad õigused saada teavet, pääseda andmetele ligi, neid parandada, kustutada ja blokeerida, saada hüvitist ja pöörduda kohtusse, nagu on ette nähtud määruses (EL) 2016/679 ning liikmesriikide õigus- ja haldusnormides, millega võetakse üle direktiiv (EL) 2016/680.

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi kohaselt töödeldavaid isikuandmeid töödeldakse ainult selleks, et hõlbustada piiriülest teabevahetust maanteemaksude maksmata jätmise kohta, ning neid ei töödelda edasi ühelgi muul otstarbel. Liikmesriigid tagavad lisaks, et andmesubjektidel on samad õigused saada teavet, pääseda andmetele ligi, neid parandada, kustutada ja töötlemist piirata, esitada andmekaitse järelevalveasutusele kaebusi, saada hüvitist ja tõhusat kohtulikku kaitset, nagu on ette nähtud määruses (EL) 2016/679 ning kui see on asjakohane, siis direktiivis (EL) 2016/680. Liikmesriigid tagavad, et juurdepääs isikuandmetele antakse ainult määratud pädevatele asutustele sõidukite registreerimisandmete vahetamiseks.

3.  Kõigil asjaomastel isikutel on õigus saada teavet selle kohta, millised registreerimisliikmesriigis talletatud isikuandmed edastati liikmesriigile, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, kaasa arvatud taotluse kuupäev ja pädev asutus liikmesriigis, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti.

3.  Kõigil asjaomastel isikutel on õigus põhjendamatu viivituseta saada teavet selle kohta, millised registreerimisliikmesriigis talletatud isikuandmed edastati liikmesriigile, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti, kaasa arvatud taotluse kuupäev ja pädev asutus liikmesriigis, mille territooriumil teemaks tasumata jäeti.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon esitab [5 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist] Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi artiklite 6 ja 7 kohaldamise kohta liikmesriikides. Oma aruandes käsitleb komisjon eelkõige järgmisi aspekte ning esitab vajaduse korral nende kohta ettepanekud:

Komisjon esitab [4 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist] Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi artiklite 6 ja 7 kohaldamise kohta liikmesriikides. Oma aruandes käsitleb komisjon eelkõige järgmisi aspekte ning esitab vajaduse korral nende kohta ettepanekud:

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõik 1 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–  analüüs käesoleva direktiivi artiklite 6 ja 7 kohaldamise mõju kohta põhiõigustele, eelkõige eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse õigusele,

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kooskõlas artikliga 11 on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I ja IV lisa muutmise kohta, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga.

1.  Kooskõlas artikliga 11 on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I lisa muutmise kohta, et kohandada seda teaduse ja tehnika arenguga.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga, millega jäetakse välja IV lisa ja viiakse kõlblike tehnoloogiate loetelu üle artikli 3 lõike 1 lõiku.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Kuigi volituste delegeerimine komisjonile peaks olema ajaliselt piiratud, tuleks direktiivis sätestada võimalus seda tähtaega vaikimisi pikendada.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – lõik 3 – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

k)  valitud tehniliste lahenduste valideerimine, arvestades liidu eeskirju, mis kaitsevad üksikisikute vabadusi ja põhiõigusi, sealhulgas nende eraelu puutumatust ja isikuandmete kaitset. Eriti tuleb tagada vastavus määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga 2002/58/EÜ;

k)  valitud tehniliste lahenduste valideerimine, arvestades liidu eeskirju, mis kaitsevad üksikisikute vabadusi ja põhiõigusi, sealhulgas nende eraelu puutumatust ja isikuandmete kaitset. Eriti tuleb tagada vastavus määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga 2002/58/EÜ, ning vajadusel samuti direktiiviga 2016/680/EÜ;

Selgitus

See muudatus on vajalik, sest see on lahutamatult seotud teiste vastuvõetavate muudatusettepanekutega, millega teksti lisatakse viide direktiivile 2016/680.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – punkt 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Andmekaitsealase vastutuse välistamine:

 

Vastavalt määrusele (EL) 2016/679 on teil õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või oma isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele, samuti on teil isikuandmete ülekandmise õigus. Samuti on teil õigus esitada kaebus [asjaomase järelevalveasutuse nimi ja aadress].

 

[Kui asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt käsitatakse teemaksu tasumata jätmist kuriteona:

 

on teil õigus vastavalt [direktiivi (EL) 2016/680 kohaldava liikmesriigi nimi] õigusele nõuda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu isikuandmetele ja nende parandamist või kustutamist ning teie isikuandmete töötlemise piiramist. Samuti on teil õigus esitada kaebus [asjaomase järelevalveasutuse nimi ja aadress]. ]

Selgitus

Kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse ja vajadusel politseidirektiiviga tuleks kirjas nimetada kõigile kodanikele kättesaadavad andmekaitseõigused ja asutuse nimi ja aadress, kellele nad saavad kaebuse esitada. See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Elektroonilise maanteemaksu puhul maksutehingute elektrooniliseks teostamiseks kasutada lubatava tehnoloogia loetelu

välja jäetud

1. satelliitpositsioneerimine;

 

2. mobiilside;

 

3. 5,8 GHz kõrgsageduslaine tehnoloogia.

 

Selgitus

Otsused tehnoloogiliste lahenduste loendi kohta peaksid seadusandjad võtma vastu kaasotsustamismenetluse korras. See muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine (uuesti sõnastatud)

Viited

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

15.6.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Branislav Škripek

31.8.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.2.2018

20.3.2018

27.3.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

2

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

ENF

André Elissen

NI

Udo Voigt

4

0

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine (uuesti sõnastatud)

Viited

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

EP-le esitamise kuupäev

31.5.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

15.6.2017

LIBE

15.6.2017

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Massimiliano Salini

30.6.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.5.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Esitamise kuupäev

5.6.2018

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

40

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

ECR

Jacqueline Foster

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 20. juuni 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika