Menettely : 2017/0128(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0199/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0199/2018

Keskustelut :

PV 13/02/2019 - 22
CRE 13/02/2019 - 22

Äänestykset :

PV 14/02/2019 - 10.8
CRE 14/02/2019 - 10.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0122

MIETINTÖ     ***I
PDF 924kWORD 148k
5.6.2018
PE 615.481v02-00 A8-0199/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Massimiliano Salini

(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 104 artikla)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO
 KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0280),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2  kohdan ja 91 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0173/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. lokakuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(2),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan liikenne- ja matkailuvaliokunnalle työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 24. heinäkuuta 2017 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0199/2017),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Olisi huolehdittava sähköisten tiemaksujärjestelmien laajasta käyttöönotosta jäsenvaltioissa ja naapurivaltioissa sekä siitä, että käytössä on keskenään yhteentoimivia järjestelmiä, jotka vastaavat tulevan tiemaksupolitiikan tarpeita unionin tasolla ja tekniikan tulevaa kehitystä.

(2)  Olisi huolehdittava sähköisten tiemaksujärjestelmien laajasta käyttöönotosta jäsenvaltioissa ja naapurivaltioissa sekä siitä, että käytössä on mahdollisimman luotettavia, käyttäjäystävällisiä, kustannustehokkaita ja keskenään yhteentoimivia järjestelmiä, jotka vastaavat tulevan tiemaksupolitiikan tarpeita unionin tasolla ja tekniikan tulevaa kehitystä.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Jäsenvaltioiden ja naapurimaiden sähköisille tiemaksujärjestelmilleen asettamien vaatimusten moninkertaistuminen voivat haitata sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja liikennepolitiikan tavoitteiden saavuttamista. Tämä tilanne uhkaa tulevaisuudessa johtaa siihen, että raskaiden ajoneuvojen ohjaamoissa on oltava useita keskenään yhteensopimattomia ja kalliita sähköisiä laitteita, mikä lisää vaaraa, että kuljettajat niitä käyttäessään tekevät virheitä ja siten esimerkiksi tahattomasti välttyvät maksamasta. Tällainen tekniikoiden runsaslukuisuus ei ole ajoneuvojen käyttäjien ja valmistajien kannalta hyväksyttävää lainsäädännöllisistä, kustannus- ja turvallisuussyistä.

(4)  Jäsenvaltioiden ja naapurimaiden sähköisille tiemaksujärjestelmilleen asettamien vaatimusten moninkertaistuminen voivat haitata sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa, vapaan liikkuvuuden periaatetta ja liikennepolitiikan tavoitteiden saavuttamista. Tämä tilanne uhkaa tulevaisuudessa johtaa siihen, että raskaiden ajoneuvojen ohjaamoissa on oltava useita keskenään yhteensopimattomia ja kalliita sähköisiä laitteita, mikä lisää vaaraa, että kuljettajat niitä käyttäessään tekevät virheitä ja siten esimerkiksi tahattomasti välttyvät maksamasta. Tällainen tekniikoiden runsaslukuisuus ei ole ajoneuvojen käyttäjien ja valmistajien kannalta hyväksyttävää lainsäädännöllisistä, kustannus- ja turvallisuussyistä.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Sisämarkkinoiden toimintaa jäsenvaltioiden välillä haittaavat keinotekoiset esteet olisi poistettava estämättä kuitenkaan sitä, että jäsenvaltiot ja unioni voivat soveltaa erilaisia tiemaksupolitiikkoja kaikkiin ajoneuvotyyppeihin paikallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Ajoneuvoihin asennettujen laitteiden olisi mahdollistettava näiden tiemaksupolitiikkojen soveltaminen siten, että noudatetaan periaatetta, jonka mukaan minkään jäsenvaltion kansalaisia ei saa syrjiä. Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus unionissa olisi siksi varmistettava mahdollisimman pian.

(5)  Sisämarkkinoiden toimintaa jäsenvaltioiden välillä haittaavat keinotekoiset esteet olisi poistettava estämättä kuitenkaan sitä, että jäsenvaltiot ja unioni voivat soveltaa erilaisia tiemaksupolitiikkoja kaikkiin ajoneuvotyyppeihin paikallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Ajoneuvoihin asennettujen laitteiden olisi mahdollistettava näiden tiemaksupolitiikkojen soveltaminen siten, että noudatetaan periaatetta, jonka mukaan minkään jäsenvaltion kansalaisia ei saa syrjiä. Olisi oltava mahdollista käyttää yhtä ajoneuvolaitetta kaikissa jäsenvaltioissa, jotta ei enää ole tarpeen hankkia erillisiä lyhytaikaisia vinjettejä unionissa liikkumista varten. Sähköisten tiemaksujärjestelmien luotettava yhteentoimivuus unionissa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti olisi siksi varmistettava mahdollisimman pian ilman, että se aiheuttaa hallinnollista taakkaa, ja siten, että sähköisten tiemaksujärjestelmien ja tienpitäjien asentamien ja hallinnoimien laitteiden lisäkustannuksia rajoitetaan mahdollisimman paljon.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Tietullioperaattoreita olisi vaadittava antamaan syrjimättömästi kaikille EETS-palveluntarjoajille oikeus tarjota EETS-palvelua tietullikohteissaan.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Jotta kaikille EETS-palveluntarjoajille taattaisiin avoimuus ja syrjimättömin ehdoin oikeus tarjota EETS-palvelua tietullikohteissa, tietullioperaattoreiden olisi julkaistava kaikki tarvittavat tiedot toimintaoikeuksista EETS-tietullikohteen määrityksessä.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 c)  Kun otetaan huomioon, että EETS-järjestelmä on markkinaperusteinen palvelu, EETS-palveluntarjoajia ei pitäisi pakottaa tarjoamaan palveluja välittömästi kaikkialla unionissa. Käyttäjien etua ajatellen olisi kuitenkin vaadittava, että EETS-palveluntarjoajat kattavat kaikki EETS-tietullikohteet niissä maissa, joissa ne palvelujaan tarjoavat. Lisäksi komission olisi varmistettava, että EETS-palveluntarjoajille myönnetty jousto ei johda pienten ja syrjäisten EETS-tietullikohteiden joutumiseen EETS-järjestelmän ulkopuolelle.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  EETS-tietullikohteen määrityksessä olisi kuvattava yksityiskohtaisesti kaupallisten ehtojen kehys EETS-palveluntarjoajien toiminnoille kyseisessä EETS-tietullikohteessa. Siinä olisi erityisesti kuvattava menetelmät, joita on käytetty EETS-palveluntarjoajille maksettavan korvauksen laskemisessa.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b)  EETS-palveluntarjoajilla olisi oltava oikeus saada oikeudenmukainen korvaus, joka lasketaan avoimen ja syrjimättömän menetelmän mukaisesti.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 c)  EETS:n käyttäjien suorittamien tiemaksujen määrä ei saisi ylittää määrää, joka maksettaisiin vastaavina kansallisina/paikallisina tietulleina. Kaikkien tiemaksuja koskevien alennusten, joita jäsenvaltio tai tietullioperaattori tarjoaa ajoneuvolaitteiden käyttäjille, olisi oltava samoin edellytyksin EETS-palveluntarjoajien asiakkaiden saatavilla.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 d)  Jos otetaan käyttöön uusi sähköinen tietullien keruujärjestelmä tai olemassa olevaa järjestelmää muutetaan olennaisesti, tietullioperaattoria olisi vaadittava julkaisemaan EETS-tietullikohteita koskevat uudet tai päivitetyt määritykset riittävän ajoissa, jotta EETS-palveluntarjoajat voidaan akkreditoida tai uudelleenakkreditoida järjestelmään viimeistään kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Tietullioperaattoria olisi vaadittava suunnittelemaan ja noudattamaan EETS-palveluntarjoajien akkreditointi- tai uudelleenakkreditointimenettelyä tilanteen mukaan siten, että menettely voidaan saattaa päätökseen viimeistään kuukautta ennen uuden tai olennaisesti muutetun järjestelmän toiminnan aloittamista. Tietullioperaattoreilla olisi oltava velvollisuus täyttää oma tehtävänsä suunnitellussa menettelyssä sellaisena kuin se on määritelty EETS-tietullikohteen määrityksessä.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 e)  EETS-tietullikohteen määrityksessä olisi esitettävä yksityiskohtaisesti menettely, jolla EETS-tietullikohteelle akkreditoidaan EETS-palveluntarjoaja, erityisesti menettely, jolla tarkistetaan vaatimustenmukaisuus ja soveltuvuus yhteentoimivuuden osatekijöiden käyttöön. Menettelyn olisi oltava sama kaikille EETS-palveluntarjoajille.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 f)  Ei tulisi sallia sitä, että tietullioperaattorit pyytävät tai vaativat EETS-palveluntarjoajilta mitään erityisiä teknisiä ratkaisuja, jotka voisivat vaarantaa yhteentoimivuuden muiden tietullikohteiden kanssa ja EETS-palveluntarjoajan olemassa olevien yhteentoimivuuden osatekijöiden kanssa.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  EETS-palveluntarjoajien olisi voitava laskuttaa käyttäjiä. Tietullioperaattoreiden olisi kuitenkin voitava pyytää, että laskut lähetetään niiden puolesta ja nimissä, koska laskuttamisella suoraan EETS-palveluntarjoajan nimissä voi tietyissä tietullikohteissa olla kielteisiä hallinnollisia ja verotuksellisia vaikutuksia.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Jos tietullipalvelujen tarjoajana toimivalla oikeushenkilöllä on myös muita rooleja sähköisessä tietullien keruujärjestelmässä tai jos se harjoittaa muuta toimintaa, joka ei suoraan liity tiemaksujen sähköiseen keräämiseen, sitä olisi vaadittava pitämään kustakin toimintansa tyypistä erilliset tuloslaskelmat. Näiden eri toimintojen väliset ristikkäistuet olisi jätettävä tuloslaskelmien ulkopuolelle.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Olisi vahvistettava, että eurooppalaista sähköistä tietullipalvelua (European Electronic Toll Service, EETS) tarjoavat EETS-palveluntarjoajat, siten kuin täsmennetään komission päätöksessä 2009/750/EY.17

(8)  Olisi vahvistettava, että eurooppalaista sähköistä tietullipalvelua (European Electronic Toll Service, EETS) tarjoavat laillisesti EETS-palveluntarjoajat, siten kuin täsmennetään komission päätöksessä 2009/750/EY17, kunnioittaen täysin perusoikeuksia.

_________________

_________________

17 Komission päätös 2009/750/EY, tehty 6 päivänä lokakuuta 2009, eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun ja sen teknisten osien määrittelystä (EUVL L 268, 13.10.2009, s. 11).

17 Komission päätös 2009/750/EY, tehty 6 päivänä lokakuuta 2009, eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun ja sen teknisten osien määrittelystä (EUVL L 268, 13.10.2009, s. 11).

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Kunkin jäsenvaltion, jolla on vähintään kaksi EETS-tietullikohdetta, olisi nimettävä kansalliseen hallintoonsa yhteystoimisto niitä EETS-palveluntarjoajia varten, jotka haluavat tarjota EETS-palvelua omalla alueellaan, jotta voidaan helpottaa niiden yhteyksiä tietullioperaattoreihin.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Sähköisten tiemaksujärjestelmien ja vuorovaikutteisten älykkäiden liikennejärjestelmien (C-ITS) sovelluksissa käytetään samanlaisia tekniikoita ja vierekkäisiä taajuuskaistoja ajoneuvojen välisessä ja ajoneuvon ja infrastruktuurin välisessä viestinnässä. Tulevaisuudessa olisi tutkittava mahdollisuutta yhdistää sähköiset tiemaksujärjestelmät C-ITS-järjestelmiin 5,9 GHz:n taajuuskaistalla, jota C-ITS nykyisin käyttää. Ennen yhdistämistä olisi kuitenkin arvioitava tarkasti sen kustannukset, hyödyt, tekniset esteet ja mahdolliset ratkaisut niiden poistamiseksi.

(10)  Sähköisten tiemaksujärjestelmien ja vuorovaikutteisten älykkäiden liikennejärjestelmien (C-ITS) sovelluksissa käytetään samanlaisia tekniikoita ja vierekkäisiä taajuuskaistoja ajoneuvojen välisessä ja ajoneuvon ja infrastruktuurin välisessä viestinnässä. Tulevaisuudessa olisi tutkittava uusien ratkaisujen ja mahdollisten synergioiden toteuttamiskelpoisuutta sähköisten tiemaksujärjestelmien ja vuorovaikutteisten älykkäiden liikennejärjestelmien välillä, ottaen huomioon perusteellisen kustannus-hyötyanalyysin ja mahdolliset vaikutukset yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Sähköisten tiemaksujärjestelmien, joita sovelletaan nykyisin kevyisiin ajoneuvoihin, erityisominaisuudet olisi otettava huomioon. Koska missään tällaisista sähköisistä tiemaksujärjestelmistä ei nykyisin käytetä satelliittipaikannusta tai matkaviestintää, EETS-palveluntarjoajille olisi annettava rajoitetuksi ajaksi mahdollisuus varustaa kevyitä ajoneuvoja ajoneuvolaitteilla, jotka soveltuvat käytettäviksi ainoastaan 5,8 GHz:n tekniikan kanssa.

(11)  Sähköisten tiemaksujärjestelmien, joita sovelletaan nykyisin kevyisiin ajoneuvoihin, erityisominaisuudet olisi otettava huomioon. Koska missään tällaisista sähköisistä tiemaksujärjestelmistä ei nykyisin käytetä satelliittipaikannusta tai matkaviestintää, EETS-palveluntarjoajille olisi annettava rajoitetuksi ajaksi mahdollisuus varustaa kevyitä ajoneuvoja ajoneuvolaitteilla, jotka soveltuvat käytettäviksi ainoastaan 5,8 GHz:n tekniikan kanssa. Jotta vältyttäisiin ajoneuvojen langattomien lähiverkkojen ja C-ITS-laitteiden aiheuttamilta häiriöiltä, 5,8 GHz:n taajuuskaista olisi suojattava tiemaksujärjestelmien käyttöön.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Tiemaksujen, mukaan luettuna kaupunkialueilla perittävät maksut, ja tiemaksusääntöjen rikkomuksista määrättävien sakkojen rajatylittävä täytäntöönpanon valvonta edellyttää, että perustetaan jäsenvaltioiden keskinäisen avunannon mekanismi. Tietullien kiertämisen rajatylittävää valvontaa koskevan ongelman ratkaisemiseksi olisi otettava käyttöön oikeudellisia sopimuksia, joissa myös paikallisviranomaiset ovat mukana, hyödyntäen jäsenvaltioiden välistä yksinkertaista automaattista tietojenvaihtojärjestelmää.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Tietullioperaattoreiden olisi tiemaksuvelvoitteiden noudattamisen valvonnan yhteydessä voitava pyytää EETS-palveluntarjoajalta sen asiakkaina olevia ajoneuvoja ja niiden omistajia tai haltijoita koskevia tietoja, jos oletetaan, että ajoneuvon kuljettaja on laiminlyönyt tiemaksuja. Tietullioperaattorin olisi estettävä näiden tietojen, jotka voivat olla kaupallisesti arkaluonteisia, käyttämistä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin noudattamisen valvontaan. Tietullioperaattorilta olisi erityisesti edellytettävä, että se ei paljasta tietoja EETS-palveluntarjoajan kilpailijoille. Niiden tietojen määrä ja tyyppi, joita EETS-palveluntarjoajat välittävät tietullioperaattoreille tiemaksujen laskemista ja soveltamista varten tai EETS-palveluntarjoajien EETS:n käyttäjien ajoneuvoihin soveltamien maksujen tarkistamiseksi, olisi rajoitettava ehdottomaan minimiin.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Olisi varmistettava, että käytössä on sovittelumenettely tietullioperaattorien ja EETS-palveluntarjoajien välisten riitojen ratkaisemiseksi sopimusneuvottelujen ja sopimussuhteen aikana. Tietullioperaattoreiden ja EETS-palveluntarjoajien olisi kuultava kansallisia sovitteluelimiä haettaessa ratkaisua riitaan, joka koskee syrjimätöntä oikeutta harjoittaa toimintaa EETS-tietullikohteissa.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b)  Sovitteluelimille olisi annettava valtuudet tarkistaa, että EETS-palveluntarjoajille määrätyt sopimusehdot ovat syrjimättömiä. Niillä olisi erityisesti oltava valtuudet tarkastaa, että tietullioperaattorin EETS-palveluntarjoajille tarjoama korvaus on tämän direktiivin periaatteiden mukainen.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Sähköisten tiemaksujärjestelmien käyttöönottoon liittyy henkilötietojen käsittelyä. Se olisi tehtävä erityisesti noudattaen unionin sääntöjä, joista säädetään muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/67919, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/68020 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/58/EY21. Oikeus henkilötietojen suojaan tunnustetaan yksiselitteisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa.

(17)  Sähköisten tiemaksujärjestelmien käyttöönottoon liittyy henkilötietojen käsittelyä, jonka perusteella voidaan luoda kattava profiili henkilöiden liikkeistä. Yksityisyyden turvaamiseksi jäsenvaltioiden olisi näin ollen sallittava EETS:ssä nimettömät ja salatut ennakkomaksuvaihtoehdot. Oikeus henkilötietojen suojaan tunnustetaan yksiselitteisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklassa. Henkilötietojen käsittely olisi tehtävä erityisesti noudattaen unionin sääntöjä, joista säädetään muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/67919, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2002/58/EY20 ja tapauksissa, joissa tiemaksun laiminlyönti on rikos jäsenvaltiossa, jossa maksu peritään, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/680.21

__________________

__________________

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (EUVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  EETS-palveluntarjoajat olisi velvoitettava antamaan tietullioperaattoreille ja/tai tiemaksupalvelutoiminnan harjoittajille paikkansapitäviä tietoja asiakkaistaan, koska nämä tiedot ovat tärkeitä tiemaksujen virheettömän keräämisen ja tehokkaan noudattamisen valvonnan kannalta.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden vapauteen vahvistaa sääntöjä tieinfrastruktuurin käyttöä koskevista maksuista ja verotuksesta.

(18)  Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden vapauteen vahvistaa sääntöjä tieinfrastruktuurin käyttöä koskevista maksuista ja verotuksesta. Tästä huolimatta siinä todetaan, että yhteentoimiva sähköinen tiemaksujärjestelmä edistäisi unionin tiemaksuja koskevassa lainsäädännössä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista. Tämän direktiivin säännökset ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin .../.../...22 säännösten mukaisia.

 

__________________

 

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta [menettely 2017/0114(COD)]

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat niiden tekniikoiden luettelon mukauttamista tekniikan kehitykseen, joita voidaan käyttää sähköisten tiemaksutapahtumien suorittamiseen sähköisissä tiemaksujärjestelmissä, jotka edellyttävät ajoneuvolaitteiden asentamista tai käyttöä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(19)  Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamiseksi oikeudellisin keinoin komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat niiden tekniikoiden luettelon mukauttamista tekniikan kehitykseen, joita voidaan käyttää sähköisten tiemaksutapahtumien suorittamiseen sähköisissä tiemaksujärjestelmissä, jotka edellyttävät ajoneuvolaitteiden asentamista tai käyttöä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä säädetään välttämättömistä edellytyksistä sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamiseksi unionissa. Direktiiviä sovelletaan kaikentyyppisten tiemaksujen sähköiseen keräämiseen unionin koko tieverkostossa, kaupungeissa ja kaupunkien välillä, moottoriteillä, valtateillä ja kantateillä sekä erilaisissa rakenteissa kuten tunneleissa, silloilla ja lautoilla tai losseilla.

Tässä direktiivissä säädetään edellytyksistä, jotka ovat tarpeen seuraavia tarkoituksia varten:

 

a)  sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi unionin koko tieverkostossa, kaupungeissa ja kaupunkien välillä, moottoriteillä, valtateillä ja kantateillä sekä erilaisissa rakenteissa kuten tunneleissa, silloilla ja lautoilla tai losseilla, ja

 

b)  tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamiseksi unionissa, mukaan luettuna niiden maksujen laiminlyönti, joita kerätään manuaalisesti infrastruktuureissa, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/50/EY23 tarkoitettujen kaupunkialueilla perittävien maksujen laiminlyönti tai maksujen suorittamista koskevista rikkomuksista määrättävien sakkomaksujen laiminlyönti.

 

__________________

 

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1).

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän direktiivin soveltaminen ei rajoita jäsenvaltioiden päätöksiä periä maksuja tietynlaisilta ajoneuvoilta ja määrittää tällaisten maksujen taso sekä tarkoitus, jota varten niitä kerätään.

Toissijaisuusperiaatteen noudattamiseksi tämän direktiivin soveltaminen ei rajoita jäsenvaltioiden päätöksiä periä maksuja tietynlaisilta ajoneuvoilta ja määrittää tällaisten maksujen taso sekä tarkoitus, jota varten niitä kerätään.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  ’tiemaksujärjestelmällä’ palvelua, jonka avulla käyttäjät, joilla on yksi sopimus ja yksi ajoneuvolaite, voivat käyttää ajoneuvoa yhdessä tai useammassa tietullikohteessa; näihin palveluihin kuuluvat muun muassa

 

i)  räätälöidyn ajoneuvolaitteen tarjoaminen käyttäjille ja sen toiminnan ylläpitäminen;

 

ii)  sen takaaminen, että tietullioperaattorille maksetaan käyttäjältä veloitettava tiemaksu;

 

iii)  maksuvälineiden tarjoaminen käyttäjille tai olemassa olevan maksuvälineen hyväksyminen;

 

iv)  tiemaksun periminen käyttäjältä;

 

v)  asiakassuhteiden hoitaminen käyttäjän kanssa;

 

vi)  tiemaksujärjestelmien turvallisuutta ja yksityisyydensuojaa koskevien toimintalinjojen täytäntöönpaneminen ja noudattaminen;

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ’eurooppalaisella sähköisellä tiemaksujärjestelmällä’ (EETS) palveluja, joita EETS-palveluntarjoaja tarjoaa sopimuksen perusteella EETS:n käyttäjälle. Näihin palveluihin on sisällyttävä seuraavien saatavuus ja varmistaminen: sellaisten ajoneuvolaitteiden asianmukainen parametrisointi ja toiminta, joita tarvitaan tiemaksujen maksamiseen kaikissa sopimukseen sisältyvissä sähköisissä tietullikohteissa, käyttäjältä tietullioperaattorille veloitettavien tiemaksujen käsittely käyttäjän puolesta sekä muut käyttäjän tarvitsemat palvelut ja tuki, jotka ovat tarpeen, jotta käyttäjä voi täyttää tietullioperaattorien asettamat velvoitteet sopimuksessa sovituissa tietullikohteissa;

a)  ’eurooppalaisella sähköisellä tiemaksujärjestelmällä’ tiemaksupalveluja, joita EETS-palveluntarjoaja tarjoaa sopimuksen perusteella EETS:n käyttäjälle;

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  ’tietullilla’ maksua, veroa tai muuta maksuvelvollisuutta, joka peritään ajoneuvon liikkumisesta tietullikohteessa;

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  ’tietullipalvelujen tarjoajalla’ oikeushenkilöä, joka tarjoaa asiakkaille tiemaksupalveluja yhdessä tai useammassa tietullikohteessa yhdelle tai useammalle ajoneuvoluokalle;

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  ’tiemaksuoperaattorilla’ yksityistä yksikköä, jolle tietullioperaattori delegoi tiemaksujen perimisen tietullioperaattorin puolesta ja hyväksi;

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  ’kansallisella tietullipalvelujen tarjoajalla’ yksikköä, joka tarjoaa loppukäyttäjille tiemaksuoperaattorin kehittämiä ja ylläpitämiä palveluja. Se on jäsenvaltion nimeämä ja sille on uskottu julkisen palvelun velvoite tarjota ajoneuvolaitteita kaikille tietullipalvelujen käyttäjille ja tietullipalveluja koko kyseisen jäsenvaltion alueella;

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  ’tärkeimmällä palveluntarjoajalla’ tietullipalvelujen tarjoajaa, jolle tiemaksuoperaattori asettaa erityisiä velvoitteita (kuten velvoite allekirjoittaa sopimuksia kaikkien kiinnostuneiden käyttäjien kanssa) tai myöntää erityisiä oikeuksia (kuten erityinen korvaus tai taattu pitkän aikavälin sopimus) ja jonka oikeudet ja velvoitteet ovat erilaisia kuin muilla palveluntarjoajilla;

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’sähköisellä tietullikohteella’ tietä, tieverkostoa taikka rakennetta, kuten tunnelia, siltaa, lauttaa tai lossia, jossa tiemaksuja kerätään käyttäen yksinomaan tai osittain automaattisia mekanismeja, kuten viestintää ajoneuvossa olevien ajoneuvolaitteiden kanssa tai automaattista rekisterikilven tunnistusta;

e)  ’sähköisellä tietullikohteella’ tietä, tieverkostoa taikka rakennetta, kuten tunnelia, siltaa, lauttaa tai lossia, jossa tiemaksuja kerätään käyttäen joko yksinomaan tai osittain automaattisia mekanismeja, kuten viestintää ajoneuvossa olevien ajoneuvolaitteiden kanssa tai automaattista rekisterikilven tunnistusta;

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  ’tietullin perustiedoilla’ vastaavan tietullioperaattorin määrittelemiä tietoja, jotka tarvitaan tietullin määrittämiseksi tietyssä tietullikohteessa liikkuvalle ajoneuvolle ja tietullitapahtuman suorittamiseksi;

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e b)  ’tietulli-ilmoituksella’ tietullipalvelujen tarjoajan ja tietullioperaattorin keskenään sopimassa muodossa tietullioperaattorille tehtävää ilmoitusta, joka vahvistaa ajoneuvon läsnäolon tietullikohteessa;

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  ’yhteentoimivuuden osatekijöillä’ sellaista EETS:ään kuuluvan tai siihen liitettäväksi tarkoitetun laitteen perusosaa, osien ryhmää, osakokonaisuutta tai kokonaisuutta, josta palvelun yhteentoimivuus riippuu suoraan tai epäsuorasti ja joita voivat olla aineellisten esineiden lisäksi myös aineettomat hyödykkeet kuten tietokoneohjelmat;

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f b)  ’käyttöönsoveltuvuudella’ yhteentoimivuuden osatekijän kykyä ylläpitää määrättyä suoritustasoa käytössä, kun se toimii tarkoituksensa mukaisesti osana EETS:ää suhteessa tietullioperaattorin järjestelmään;

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f c)  ’olennaisesti muutetulla järjestelmällä’ olemassa olevaa sähköistä tietullien keruujärjestelmää, jolle on tehty tai tehdään muutos, joka edellyttää muutoksia EETS-palveluntarjoajien toiminnassa oleviin yhteentoimivuuden osatekijöihin, kuten ajoneuvolaitteiden uudelleenohjelmointia tai uudelleentestausta tai ajoneuvolaitteiden taustajärjestelmäliitäntöjen mukauttamista;

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – f d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f d)  ’taustajärjestelmällä’ tietullioperaattorin, yhteentoimivuuskeskuksen perustaneen tietullioperaattoreiden ryhmän tai EETS-palveluntarjoajan käyttämää sähköistä keskusjärjestelmää, jonka avulla kerätään, käsitellään ja toimitetaan tietoja sähköisessä tiemaksujärjestelmässä;

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – f e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f e)  ’akkreditoinnilla’ tietullioperaattorin määrittämää ja ohjaamaa prosessia, joka EETS-palveluntarjoajan on käytävä läpi ennen kuin sille annetaan lupa tarjota EETS-palveluja EETS-tietullikohteessa;

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  ’rekisteröintijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa on rekisteröity ajoneuvo, jolla tiemaksun laiminlyöntiin on syyllistytty;

i)  ’rekisteröintijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa ajoneuvo, jolla tiemaksun laiminlyöntiin on syyllistytty, on rekisteröity;

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

l a)  ’ajoneuvon luokitusperusteilla’ ajoneuvotietoja, joiden mukaisesti tietullit lasketaan tietullin perustietojen perusteella;

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti

Tarkistus

o)  ’kevyellä ajoneuvolla’ mitä tahansa ajoneuvoa, joka ei ole raskas ajoneuvo.

o)  ’kevyellä ajoneuvolla’ henkilöautoa, pienoisbussia tai pakettiautoa.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikkien uusien sähköisten tiemaksujärjestelmien, jotka edellyttävät ajoneuvolaitteiden asennusta tai käyttöä, on perustuttava yhteen tai useampaan liitteessä IV luetelluista tekniikoista sähköisen tiemaksunkeruun hoitamiseksi.

Kaikkien uusien sähköisten tiemaksujärjestelmien, jotka edellyttävät ajoneuvolaitteiden asennusta tai käyttöä, on perustuttava yhteen tai useampaan seuraavassa luetelluista tekniikoista sähköisen tiemaksunkeruun hoitamiseksi:

 

a)  satelliittipaikannus;

 

b)  matkaviestintä;

 

c)  5,8 GHz:n mikroaaltotekniikka.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jo olemassa oleviin sähköisiin tiemaksujärjestelmiin, joissa käytetään muita kuin liitteessä IV lueteltuja tekniikoita, tehdään merkittäviä teknisiä parannuksia, on varmistettava yhteensopivuus mainittujen tekniikkojen kanssa.

Jos jo olemassa oleviin sähköisiin tiemaksujärjestelmiin, joissa käytetään muita kuin ensimmäisessä alakohdassa lueteltuja tekniikoita, tehdään merkittäviä teknisiä parannuksia, on varmistettava, että nämä järjestelmät ovat yhteensopivia mainittujen tekniikkojen kanssa.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.    EETS-palveluntarjoajien on annettava käyttäjien saataville ajoneuvolaite, jota voidaan käyttää kaikissa jäsenvaltioissa käytössä olevissa sähköisissä tiemaksujärjestelmissä, joissa käytetään liitteessä IV lueteltuja tekniikoita, ja joka on yhteentoimiva ja pystyy viestimään kaikkien näiden järjestelmien kanssa.

3.   EETS-palveluntarjoajien on annettava käyttäjien saataville ajoneuvolaite, jota voidaan käyttää kaikissa jäsenvaltioissa käytössä olevissa sähköisissä tiemaksujärjestelmissä, joissa käytetään 1 alakohdassa lueteltuja tekniikoita, ja joka on yhteentoimiva ja pystyy viestimään kaikkien näiden järjestelmien kanssa.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ajoneuvolaitteessa voidaan käyttää sen omia laitteistoja ja ohjelmistoja, osia muista ajoneuvossa olevista laitteistoista ja ohjelmistoista tai molempia. Ajoneuvolaite voi käyttää viestimiseen muiden ajoneuvossa olevien laitteiden kanssa muita kuin liitteessä IV lueteltuja tekniikoita.

4.  Ajoneuvolaitteessa voidaan käyttää sen omia laitteistoja ja ohjelmistoja, osia muista ajoneuvossa olevista laitteistoista ja ohjelmistoista tai molempia. Ajoneuvolaite voi käyttää viestimiseen muiden ajoneuvossa olevien laitteiden kanssa muita kuin 1 alakohdassa lueteltuja tekniikoita. Kussakin ajoneuvossa on oltava vain yksi ajoneuvolaite, ja se voidaan liittää vain yhteen ajoneuvoon.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  EETS-palveluntarjoajat saavat 31 päivään joulukuuta 2027 asti tarjota kevyiden ajoneuvojen käyttäjille ajoneuvolaitteita, jotka soveltuvat käytettäviksi ainoastaan 5,8 GHz:n mikroaaltotekniikan kanssa.

5.  EETS-palveluntarjoajat saavat 31 päivään joulukuuta 2027 asti tarjota kevyiden ajoneuvojen käyttäjille ajoneuvolaitteita, jotka soveltuvat käytettäviksi ainoastaan 5,8 GHz:n mikroaaltotekniikan kanssa, käytettäviksi EETS-tietullikohteissa, joissa ei edellytä satelliittipaikannus- tai matkaviestintätekniikkaa.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että EETS:n edellyttämä henkilötietojen käsittely tehdään yksilön vapauksien ja perusoikeuksien, erityisesti yksityisyyden, suojaamista koskevia unionin sääntöjä noudattaen ja että varsinkin asetuksen (EU) 2016/679, direktiivin (EU) 2016/680 ja direktiivin 2002/58/EY säännöksiä noudatetaan.

6.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että EETS:n edellyttämä henkilötietojen käsittely tehdään yksilön vapauksien ja perusoikeuksien, erityisesti yksityisyyden, suojaamista koskevia unionin sääntöjä noudattaen ja että varsinkin asetuksen (EU) 2016/679, direktiivin (EU) 2016/680 ja direktiivin 2002/58/EY säännöksiä noudatetaan. Samanaikaisesti jäsenvaltioiden on sallittava tietojenvaihto muiden jäsenvaltioiden kanssa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, kuten silloin, kun tiemaksun maksaminen on laiminlyöty.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  EETS mahdollistaa sopimusten tekemisen riippumatta siitä, missä ajoneuvo on rekisteröity, mikä on sopimuspuolten kansalaisuus tai minkä tieverkoston vyöhykkeen tai osuuden osalta tiemaksu peritään.

2.  EETS mahdollistaa sopimusten tekemisen riippumatta siitä, missä ajoneuvo on rekisteröity, mikä on sopimuspuolten kansalaisuus tai minkä tieverkoston vyöhykkeen tai osuuden osalta tiemaksu peritään, ottaen huomioon kyseisessä jäsenvaltioissa hyväksyttävät maksutavat.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  EETS-järjestelmä tarjotaan palveluntarjoajien ja tietullioperaattorien välisin sopimusjärjestelyin, joilla varmistetaan tiemaksujen asianmukainen maksaminen.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  EETS:n on mahdollistettava intermodaalisuuden kehittyminen siten, että ei aiheuteta haittoja muille liikennemuodoille.

3.  EETS:n on mahdollistettava intermodaalisuuden kehittyminen ja samalla on taattava käyttäjä ja saastuttaja maksaa -periaatteen noudattaminen ja kehitettävä etuja muille ja kestävämmille liikennemuodoille.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio pyytää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2015/1535/EU23 säädettyä menettelyä noudattaen asianmukaisia standardointielimiä ja erityisesti Euroopan standardointikomiteaa hyväksymään nopeasti sähköisiin tiemaksujärjestelmiin sovellettavat standardit liitteessä IV lueteltujen tekniikkojen osalta sekä ajantasaistamaan ne tarvittaessa. Komissio pyytää standardointielimiä varmistamaan yhteentoimivuuden osatekijöiden jatkuvan yhteensopivuuden.

5.  Komissio pyytää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2015/1535/EU23 säädettyä menettelyä noudattaen asianmukaisia standardointielimiä ja erityisesti Euroopan standardointikomiteaa hyväksymään nopeasti sähköisiin tiemaksujärjestelmiin sovellettavat standardit 3 artiklassa lueteltujen tekniikkojen osalta sekä ajantasaistamaan ne tarvittaessa Komissio pyytää standardointielimiä varmistamaan yhteentoimivuuden osatekijöiden jatkuvan yhteensopivuuden.

_________________

_________________

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

EETS-palveluntarjoajia koskevat vaatimukset

 

EETS-palveluntarjoajien on haettava rekisteröintiä sijoittautumisjäsenvaltiossaan. Rekisteröinti on myönnettävä, jos EETS-palveluntarjoaja täyttää seuraavat vaatimukset:

 

a)  sillä on EN ISO 9001 -sertifikaatti tai vastaava;

 

b)  se osoittaa, että sillä on tekniset laitteet ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai sertifikaatti, jolla todistetaan, että yhteentoimivuuden osatekijät vastaavat eritelmien vaatimuksia;

 

c)  se osoittaa pätevyytensä sähköisten tietullipalvelujen tarjoamisessa tai asiankuuluvilla aloilla;

 

d)  sillä on asianmukainen vakavaraisuus;

 

e)  sillä on jatkuva ja kattava riskinhallintasuunnitelma, joka auditoidaan vähintään joka toinen vuosi;

 

f)  sillä on hyvä maine.

 

Siirretään komissiolle valta antaa 11 artiklan mukaisesti ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitettujen eritelmien vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

4 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b artikla

 

EETS-palveluntarjoajien oikeudet ja velvollisuudet

 

1.  EETS-palveluntarjoajien on tehtävä EETS-palvelusopimukset, jotka kattavat kaikki EETS-tietullikohteet vähintään neljän jäsenvaltion alueella, 36 kuukauden kuluessa siitä, kun ne on rekisteröity 4 a artiklan mukaisesti.

 

Niiden on tehtävä sopimuksia, jotka kattavat kaikki EETS-tietullikohteet tietyssä jäsenvaltiossa, 24 kuukauden kuluessa ensimmäisen sopimuksen tekemisestä kyseisessä jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta niitä EETS-tietullikohteita, joista vastaavat tietullioperaattorit eivät noudata 4 d artiklan säännöksiä.

 

2.  EETS-palveluntarjoajien on aina katettava kaikki EETS-tietullikohteet, kun ne ovat tehneet niitä koskevan sopimuksen. Jos EETS-palveluntarjoaja ei pysty kattamaan jotakin EETS-tietullikohdetta, koska tietullioperaattori ei noudata omia velvoitteitaan, sen on palautettava kattavuus mahdollisimman pian.

 

3.  EETS-palveluntarjoajien on valvontatoimissaan toimittava yhteistyössä tietullioperaattoreiden kanssa. Jos epäillään, että tienkäyttäjä on laiminlyönyt tiemaksun maksamisen, tietullioperaattori voi pyytää EETS-palveluntarjoajaa toimittamaan sille tiedot tiemaksun epäiltyyn laiminlyöntiin liittyvästä ajoneuvosta ja kyseisen ajoneuvon omistajasta tai haltijasta, joka on EETS-palveluntarjoajan asiakas. EETS-palveluntarjoajan on varmistettava, että tällaiset tiedot ovat välittömästi saatavilla.

 

Tietullioperaattorin on varmistettava, että näitä tietoja ei paljasteta muille tietullipalvelujen tarjoajille. Jos tietullioperaattori ja tietullipalvelun tarjoaja kuuluvat samaan yksikköön, tietullioperaattorin on otettava käyttöön asianmukaisia toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla varmistetaan, että tietoja käytetään yksinomaan valvontatarkoituksiin.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

4 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c artikla

 

Tietullioperaattorin oikeudet ja velvollisuudet

 

1.  Kunkin tietullioperaattorin on laadittava ja pidettävä ajan tasalla EETS-tietullikohteen määritys, jossa esitetään yleiset ehdot, joiden mukaisesti EETS-palveluntarjoajat voivat harjoittaa toimintaa sen tietullikohteissa.

 

2.  Kun perustetaan uusi sähköinen tiemaksujen keruujärjestelmä, järjestelmästä vastaisuudessa vastaavan tietullioperaattorin on julkaistava riittävän ajoissa EETS-tietullikohteen määritys, jotta asianomaisten EETS-palveluntarjoajien akkreditointi voidaan saada päätökseen viimeistään kuukautta ennen uuden järjestelmän toiminnan käynnistämistä, ottaen huomioon eritelmien mukaisuuden arviointia ja yhteentoimivuuden osatekijöiden käyttöönsoveltuvuuden arviointia koskevan prosessin kesto.

 

3.  Kun sähköistä tiemaksujen keruujärjestelmää muutetaan olennaisesti, tietullioperaattorin on julkaistava riittävän ajoissa EETS-tietullikohteen tarkistettu määritys, jotta jo akkreditoidut EETS-palveluntarjoajat voivat mukauttaa yhteentoimivuuden osatekijöitään uusiin vaatimuksiin ja hankkia uuden akkreditoinnin, jos sitä vaaditaan, viimeistään kuukautta ennen muutetun järjestelmän toiminnan käynnistämistä, ottaen huomioon eritelmien mukaisuuden arviointia ja yhteentoimivuuden osatekijöiden käyttöönsoveltuvuuden arviointia koskevan prosessin kesto.

 

Tietullioperaattorin on laadittava ja julkaistava EETS-tietullikohteen määrityksessä eritelmien mukaisuuden ja yhteentoimivuuden osatekijöiden käyttöönsoveltuvuuden arviointia ja uudelleenarviointia koskevasta prosessista yksityiskohtainen suunnitelma, joka mahdollistaa asianomaisten EETS-palveluntarjoajien akkreditoinnin tai uudelleenakkreditoinnin viimeistään kuukautta ennen uuden tai olennaisesti muutetun järjestelmän toiminnan käynnistämistä. Tietullioperaattorin on huolehdittava omasta osuudestaan suunnittelussa.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

4 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 d artikla

 

Tietullioperaattoreiden on hyväksyttävä syrjimättömästi kaikki EETS-palveluntarjoajat, jotka haluavat tarjota EETS-palveluja tietullioperaattorin vastuulle kuuluvassa EETS-tietullikohteessa tai -kohteissa.

 

EETS-palveluntarjoajan tietullikohteeseen hyväksynnän ehtona on oltava, että EETS-palveluntarjoaja noudattaa EETS-tietullikohteen määrityksessä vahvistettuja velvoitteita ja yleisiä edellytyksiä.

 

Tietullioperaattorit eivät saa edellyttää, että EETS-palveluntarjoaja käyttää tiettyjä teknisiä ratkaisuja tai prosesseja, jotka estävät EETS-palveluntarjoajan yhteentoimivuuden osatekijöiden ja tiemaksujen sähköisen keruujärjestelmän välisen yhteentoimivuuden muissa EETS-tietullikohteissa.

 

Jos tietullioperaattori ja EETS-palveluntarjoaja eivät pääse sopimukseen, asia voidaan antaa kyseisestä tietullikohteesta vastaavan sovitteluelimen käsiteltäväksi.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

4 e artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 e artikla

 

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että EETS-palvelujen tarjoamista kyseisen jäsenvaltion alueella koskevissa tietullioperaattorin ja EETS-palveluntarjoajan välisissä sopimuksissa sallitaan, että EETS-palveluntarjoaja laskuttaa tiemaksun suoraan EETS:n käyttäjältä. Tietullioperaattori voi vaatia EETS-palveluntarjoajaa laskuttamaan käyttäjää tietullioperaattorin nimissä ja puolesta, ja EETS-palveluntarjoajan on noudatettava tätä pyyntöä.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

4 f artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 f artikla

 

Kunkin jäsenvaltion, joiden alueella on vähintään kaksi EETS-tietullikohdetta, on nimettävä keskitetty kansallinen yhteystoimisto EETS-palveluntarjoajia varten. EETS-palveluntarjoajan pyynnöstä yhteystoimiston on helpotettava ja koordinoitava EETS-palveluntarjoajan ja jäsenvaltion alueella olevista EETS-tietullikohteista vastaavien tietullioperaattorien välistä varhaista yhteydenpitoa. Yhteystoimisto voi olla henkilö tai julkinen tai yksityinen elin.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

4 g artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 g artikla

 

Tietullioperaattoreiden EETS:n käyttäjiltä perimä tietulli ei saa ylittää vastaavaa kansallista tai paikallista tietullia. Kaikkien tiemaksuja koskevien alennusten, joita jäsenvaltio tai tietullioperaattori tarjoaa ajoneuvolaitteiden käyttäjille, on oltava samoin edellytyksin EETS-palveluntarjoajien asiakkaiden saatavilla.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

4 h artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 h artikla

 

Korvaus

 

1.  EETS-palveluntarjoajilla on oltava oikeus tietullioperaattorin maksamaan korvaukseen.

 

2.  EETS-palveluntarjoajien saaman korvauksen määrittämisessä käytetyn menetelmän on oltava avoin, syrjimätön ja sama kaikille tiettyyn EETS-tietullikohteeseen akkreditoiduille EETS-palveluntarjoajille.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

4 i artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 i artikla

 

1.  Tietullioperaattorin on määritettävä tietulli muun muassa ajoneuvon luokituksen perusteella. Ajoneuvon luokitus on määritettävä ajoneuvon luokitusperusteiden mukaisesti. Jos EETS-palveluntarjoajan käyttämä ajoneuvon luokitus poikkeaa tietullioperaattorin käyttämästä, sovelletaan tietullioperaattorin käyttämää luokitusta, jollei sen voida osoittaa olevan virheellinen.

 

2.  Sen lisäksi, että tietullioperaattori vaatii EETS-palveluntarjoajalta maksun kaikista perustelluista tietulli-ilmoituksista, tietullioperaattori voi vaatia EETS-palveluntarjoajalta maksun myös kaikista kyseisen EETS-palveluntarjoajan hallinnoimaan käyttäjätiliin liittyvistä perustelluista tietulli-ilmoituksen tekemättä jättämisistä.

 

3.  Jos EETS-palveluntarjoaja on lähettänyt tietullioperaattorille luettelon käytöstä poistetuista ajoneuvolaitteista, EETS-palveluntarjoaja ei enää vastaa kyseisten käytöstä poistettujen ajoneuvolaitteiden käytön kautta tämän jälkeen mahdollisesti aiheutuvista tiemaksuista. Tietullioperaattorit ja EETS-palveluntarjoajat sopivat keskenään käytöstä poistettujen ajoneuvolaitteiden luettelon sisältämien kohtien määrästä, luettelon muodosta ja luettelon päivitystiheydestä.

 

4.  Mikroaaltoteknologiaan perustuvissa järjestelmissä tietullioperaattoreiden on ilmoitettava perustellut tietulli-ilmoitukset EETS-palveluntarjoajille kulloisenkin EETS:n käyttäjille aiheutuneiden tiemaksujen osalta.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

4 j artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 j artikla

 

Kirjanpito

 

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yksiköt, jotka ovat tiepalvelujen tarjoajia, laativat erilliset tuloslaskelmat ja taseet tiemaksupalvelujen tarjoamiseen liittyvässä tehtävässä toteutetuista toimista, jotka on määritelty standardissa ISO 17573:2010, ja kaikista muista toimista. Jäsenvaltioiden on myös toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että nämä tuloslaskelmat ja taseet julkaistaan erikseen kustakin toiminnasta ja että tiemaksupalvelujen tarjoamisen ja muiden toimien yhteydessä toteutettujen toimien väliset ristikkäistuet jätetään tuloslaskelmien ja taseiden ulkopuolelle.

 

2.  Tiemaksupalvelujen tarjoamiseen ja muihin toimiin liittyvässä tehtävässä toteutettujen toimien tilinpitojärjestelmät on pidettävä erillään kaikkiin muihin toimiin liittyvästä kirjanpidosta, jotta voidaan tehdä selkeä arvio tietullipalvelujen tarjoamiseen liittyvässä tehtävässä toteutettujen toimien kustannuksista ja niistä saaduista hyödyistä.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

4 k artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 k artikla

 

Sovitteluelin

 

1.  Jokaisen jäsenvaltion, jossa on vähintään yksi EETS-tietullikohde, on nimettävä tai perustettava sovitteluelin, joka helpottaa sovittelua sen alueella EETS-tietullikohdetta hoitavien tietullioperaattorien ja kyseisten tietullioperaattorien kanssa sopimussuhteessa olevien tai sopimusneuvotteluja käyvien EETS-palveluntarjoajien välillä.

 

2.  Sovitteluelimelle on annettava valtuudet tarkistaa erityisesti, että tietullioperaattorin EETS-palveluntarjoajille määräämät sopimusehdot ovat syrjimättömiä. Sillä on oltava valtuudet tarkastaa, että EETS-palvelusta maksettu korvaus vastaa tässä direktiivissä säädettyjä periaatteita.

 

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden sovitteluelinten organisaatio ja oikeudellinen rakenne ovat riippumattomia tietullioperaattoreiden ja palveluntarjoajien kaupallisista eduista.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

4 l artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 l artikla

 

Rekisterit

 

1.  Tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten kunkin jäsenvaltion on ylläpidettävä kansallista sähköistä rekisteriä seuraavista:

 

a)  alueellaan olevat EETS-tietullikohteet, mukaan lukien seuraavat tiedot:

 

i)  vastaavat tietullioperaattorit,

 

ii)  käytetyt tiemaksuteknologiat,

 

iii)  tietullin perustiedot,

 

iv)  EETS-tietullikohteen määritys,

 

v)  EETS-palveluntarjoajat, jotka ovat tehneet EETS-sopimuksia niiden toimivaltaan kuuluvalla alueella toimivien tietullioperaattorien kanssa.

 

b)  EETS-palveluntarjoajat, jotka jäsenvaltio on rekisteröinyt.

 

c)  EETS-palvelua koskevan 4 f artiklassa tarkoitetun yhteystoimiston yhteystiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

 

Jollei toisin säädetä, jäsenvaltioiden on tarkastettava vähintään kerran vuodessa, että 4 a artiklan a, d, e ja f alakohdan vaatimukset täyttyvät edelleen, ja päivitettävä rekisteriä vastaavasti. Rekisterin on sisällettävä myös 4 a artiklan e alakohdassa tarkoitetun auditoinnin päätelmät. Jäsenvaltiota ei voida saattaa vastuuseen rekisterissään mainittujen EETS-palveluntarjoajien toimista.

 

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikki kansallisessa sähköisessä rekisterissä olevat tiedot ovat paikkansa pitäviä ja ajan tasalla.

 

3.  Rekisterien on oltava julkisesti käytettävissä sähköisessä muodossa.

 

4.  Rekisterien on oltava käytettävissä tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

 

5.  Rekistereistä vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten on kunkin kalenterivuoden lopussa toimitettava muiden jäsenvaltioiden vastaaville viranomaisille ja komissiolle EETS-tietullikohteiden ja EETS-palveluntarjoajien rekisterit sähköisessä muodossa. Mahdolliset epäjohdonmukaisuudet suhteessa jonkin jäsenvaltion tilanteeseen on tuotava rekisterinpitäjänä toimivan jäsenvaltion ja komission tietoon.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

4 m artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 m artikla

 

Pilottijärjestelmät

 

EETS:n teknologian kehittämiseksi jäsenvaltiot voivat tilapäisesti sallia rajatuissa osissa tietullikohteitaan ja samanaikaisesti EETS-vaatimusten mukaisen järjestelmän kanssa tiemaksujärjestelmiä, joissa kokeillaan uusia teknologioita tai uusia konsepteja, jotka poikkeavat yhdestä tai useammasta tämän direktiivin säännöksestä.

 

Pilottijärjestelmien salliminen edellyttää komission etukäteishyväksyntää.

 

Ne voidaan sallia ensivaiheessa enintään kolmeksi vuodeksi. EETS-palveluntarjoajien ei tarvitse osallistua pilottijärjestelmiin.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tiemaksujen laiminlyöntien tutkintaa varten jäsenvaltioiden on annettava muiden jäsenvaltioiden kansallisille yhteyspisteille pääsy seuraaviin kansallisiin ajoneuvorekisteritietoihin ja oikeus tehdä niissä automaattisia hakuja:

Jäsenvaltioiden on annettava pääsy seuraaviin kansallisiin ajoneuvorekisteritietoihin ja oikeus tehdä niissä automaattisia hakuja yksinomaan muiden valtioiden kansallisille yhteyspisteille ainoastaan tiemaksujen laiminlyömisen tutkintaa varten:

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tiedot ajoneuvoista; sekä

a)  tietyn ajoneuvon tunnistamiseksi tarvittavat tiedot; ja

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tiedot ajoneuvon omistajista tai haltijoista.

b)  tarvittavat tiedot ajoneuvon omistajien tai haltijoiden tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi.

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen yhteyspiste 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi. Kansallisen yhteyspisteen toimivaltuudet määräytyvät asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan.

2.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen yhteyspiste 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi. Kansallisen yhteyspisteen toimivaltuudet määräytyvät asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan. Tässä prosessissa on kiinnitettävä erityistä huomiota EETS:n toiminnassa tarvittavien henkilötietojen asianmukaiseen suojaamiseen.

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietojenvaihto suoritetaan yhteentoimivin sähköisin keinoin ilman sellaista tietojenvaihtoa, johon liittyy muita tietokantoja, joita ei käytetä tämän direktiivin mukaisia tarkoituksia varten. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällainen tietojenvaihto suoritetaan kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Jäsenvaltioiden on huolehdittava toimitettujen tietojen turvallisuudesta ja suojaamisesta, käyttäen mahdollisimman suurelta osin olemassa olevia ohjelmistosovelluksia, kuten erityisesti päätöksen 2008/616/YOS 15 artiklassa tarkoitettua sovellusta ja näiden ohjelmasovellusten muutettuja versioita tämän direktiivin liitettä II ja päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevan 3 luvun 2 ja 3 kohtaa noudattaen. Ohjelmasovellusten muutettujen versioiden on mahdollistettava sekä verkon välityksellä tapahtuva reaaliaikainen vaihto että erissä tapahtuva vaihto, joista jälkimmäinen mahdollistaa monien pyyntöjen tai vastausten vaihdon yhdessä viestissä.

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietojenvaihto suoritetaan yhteentoimivin sähköisin keinoin ilman sellaista tietojenvaihtoa, johon liittyy muita tietokantoja, joita ei käytetä tämän direktiivin mukaisia tarkoituksia varten. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällainen tietojenvaihto suoritetaan kustannustehokkaasti ja turvallisesti ja siten, että viranomaiset, joilla ei ole tämän direktiivin mukaisia valtuuksia, eivät saa niitä käyttöönsä. Jäsenvaltioiden on huolehdittava toimitettujen tietojen turvallisuudesta ja suojaamisesta, käyttäen mahdollisimman suurelta osin olemassa olevia ohjelmistosovelluksia, kuten erityisesti päätöksen 2008/616/YOS 15 artiklassa tarkoitettua sovellusta ja näiden ohjelmasovellusten muutettuja versioita tämän direktiivin liitettä II ja päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevan 3 luvun 2 ja 3 kohtaa noudattaen. Ohjelmasovellusten muutettujen versioiden on mahdollistettava sekä verkon välityksellä tapahtuva reaaliaikainen vaihto että erissä tapahtuva vaihto, joista jälkimmäinen mahdollistaa monien pyyntöjen tai vastausten vaihdon yhdessä viestissä.

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltioiden yhteyspisteet eivät missään olosuhteissa saa antaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja yksityisten yritysten tai henkilöiden saataville.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tiemaksun laiminlyöntiä koskeva ilmoitus

Tiemaksun laiminlyöntiä koskeva ilmoitus ja seurantamenettely.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, on päätettävä, toteutetaanko menettelyjä laiminlyönnin jatkokäsittelemiseksi.

Sen jäsenvaltion toimivaltaisen kansallisen viranomaisen, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, on laiminlyönnin todettuaan pantava vireille laiminlyöntiä koskeva rikkomusmenettely Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2015/41324 säädettyjä välineitä käyttäen.

 

__________________

 

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/413, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta (EUVL L 68, 13.3.2015, s. 9);

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltion, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, on lainsäädäntönsä mukaisesti sisällytettävä ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai muutoin tunnistetulle tiemaksun laiminlyönnistä epäillylle henkilölle lähetettävään ilmoitukseen kaikki asiaan vaikuttavat tiedot, erityisesti tiemaksun laiminlyönnin luonne, tekopaikka, -päivämäärä ja -aika, niiden kansallisten säännösten nimikkeet ja tekstit, joita on rikottu, ja tästä seuraava rangaistus sekä tarvittaessa tiedot rikkomuksen toteamiseen käytetystä laitteesta. Jäsenvaltio, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, voi käyttää tähän tarkoitukseen liitteessä III annettua mallia.

2.  Jäsenvaltion, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, on lainsäädäntönsä mukaisesti sisällytettävä ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai muutoin tunnistetulle tiemaksun laiminlyönnistä epäillylle henkilölle lähetettävään ilmoitukseen kaikki asiaan vaikuttavat tiedot, erityisesti tiemaksun laiminlyönnin luonne, tekopaikka, -päivämäärä ja -aika, niiden kansallisten säännösten nimikkeet ja tekstit, joita on rikottu, vastustamisoikeus ja oikeus saada tietoja, ja rikkomuksesta seuraava rangaistus sekä tiedot rikkomuksen toteamiseen käytetystä laitteesta. Jäsenvaltion, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, on käytettävä tähän tarkoitukseen liitteessä III annettua mallia.

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Sen jäsenvaltion, jossa tiemaksun epäiltyyn laiminlyöntiin syyllistynyt ajoneuvon omistaja, haltija tai muulla tavalla tunnistettu henkilö asuu, on automaattisesti tunnustettava päätös, jonka on tehnyt sen jäsenvaltion toimivaltainen elin, jonka alueella kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisen tiemaksun laiminlyönti tapahtui.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos tiemaksun laiminlyönnin seurantatoimia varten on tarpeen, kansallinen yhteyspiste voi antaa kyseiselle tietullioperaattorille maksun perimistä varten tarvittavat tiedot.

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Keskinäistä avunantoa koskevat järjestelyt

 

Tiemaksujen rajatylittävän maksamisen tehostamiseksi unionissa vuonna 2021 otetaan käyttöön keskinäistä avunantoa koskeva järjestely, jonka mukaisesti ajoneuvon rekisteröineen jäsenvaltion on avustettava tiemaksujen ja verojen perimisessä jäsenvaltiota, jonka alueella tiemaksun laiminlyönti tapahtuu. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan keskinäiseen avunantoon liittyvät yksityiskohtaiset järjestelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 a artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

8 artikla

8 artikla

Tietosuoja

Tietosuoja

1.  Tämän direktiivin mukaisesti käsiteltäviin henkilötietoihin sovelletaan asetuksen (EU) 2016/679 säännöksiä sekä direktiivin (EU) 2016/680 täytäntöön panemiseksi annettuja kansallisia lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä.

1.  Tämän direktiivin mukaisesti käsiteltäviin henkilötietoihin sovelletaan asetuksen (EU) 2016/679 sekä direktiivin 2002/58/EY säännöksiä. Tämän direktiivin mukaisesti käsiteltäviin henkilötietoihin sovelletaan direktiivin (EU) 2016/680 säännöksiä vain tapauksissa, joissa tiemaksun laiminlyönti on rikos jäsenvaltiossa, jossa maksu peritään.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin mukaisesti käsiteltävät henkilötiedot oikaistaan, jos ne ovat virheellisiä, tai poistetaan tai niiden saatavuutta rajoitetaan asianmukaisen ajan kuluessa ja että tietojen säilyttämisen aikaraja vahvistetaan asetuksen (EU) 2016/679 sekä direktiivin (EU) 2016/680 täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että henkilötietojen käsittely 5 artiklan mukaisiin tarkoituksiin rajataan liitteessä II lueteltuihin tietotyyppeihin. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että rekisteröidyillä on oikeus ajantasaistaa, oikaista tai poistaa henkilötietoja ilman aiheetonta viivytystä, jos ne ovat virheellisiä. Jäsenvaltioiden on vahvistettava henkilötietojen säilyttämisen aikaraja asetuksen (EU) 2016/679 sekä soveltuvin osin direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkia tämän direktiivin mukaisesti käsiteltäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamiseen ja että rekisteröidyillä on oikeudet tutustua omiin tietoihinsa ja oikaista tai poistaa ne tai kieltää niiden käyttö sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja oikeudellisiin muutoksenhakukeinoihin samalla tavoin kuin säädetään asetuksessa (EU) 2016/679 ja direktiivin (EU) 2016/680 täytäntöön panemiseksi annetuissa kansallisissa laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa määräyksissä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin mukaisesti käsiteltäviä henkilötietoja käsitellään ainoastaan tiemaksujen laiminlyömistä koskevien tietojen rajatylittävän vaihdon helpottamiseksi ja että niitä ei käsitellä myöhemmin muihin tarkoituksiin. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että rekisteröidyillä on oikeudet tutustua omiin tietoihinsa ja oikaista tai poistaa ne tai rajoittaa niiden käyttöä, tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, oikeus vahingonkorvaukseen ja tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin samalla tavoin kuin säädetään asetuksessa (EU) 2016/679 ja soveltuvin osin direktiivissä (EU) 2016/680. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että henkilötiedot ovat ainoastaan nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ajoneuvojen rekisteritietojen vaihtoa varten.

3.  Henkilöillä, joita asia koskee, on oltava oikeus saada tietää, mitkä rekisteröintijäsenvaltiossa tallennetut henkilötiedot on toimitettu jäsenvaltiolle, jonka alueella tiemaksun laiminlyönti tapahtui, mukaan lukien pyynnön päivämäärä ja sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka alueella tiemaksun laiminlyönti tapahtui.

3.  Henkilöillä, joita asia koskee, on oltava oikeus saada ilman aiheetonta viivytystä tietää, mitkä rekisteröintijäsenvaltiossa tallennetut henkilötiedot on toimitettu jäsenvaltiolle, jonka alueella tiemaksun laiminlyönti tapahtui, mukaan lukien pyynnön päivämäärä ja sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka alueella tiemaksun laiminlyönti tapahtui.

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

9 artikla

9 artikla

Mietintö

Kertomus

Komissio antaa [viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin 6 ja 7 artiklan soveltamisesta jäsenvaltioissa. Kertomuksessa komissio keskittyy erityisesti seuraaviin näkökohtiin sekä tekee tarvittaessa niitä koskevia ehdotuksia:

1.  Komissio toimittaa [neljän vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja vaikutuksista, erityisesti siltä osin kuin on kyse EETS:n edistymisestä ja käyttöönotosta sekä tietojenvaihtomekanismin tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta tiemaksujen laiminlyöntitapausten tutkinnan yhteydessä.

 

Kertomuksessa analysoidaan erityisesti seuraavia:

 

a)  4 b artiklan säännösten vaikutukset EETS:n käyttöönottoon kiinnittäen erityistä huomiota palvelun saatavuuteen pienissä ja syrjäisillä alueilla sijaitsevissa EETS-tietullikohteissa,

  arvio 6 ja 7 artiklan vaikutuksesta tiemaksujen laiminlyöntien vähenemiseen unionissa,

b)  6 ja 7 artiklan vaikutus tiemaksujen laiminlyöntien vähenemiseen unionissa,

 

c)  satelliittijärjestelmien ja tavanomaisten järjestelmien välistä yhteentoimivuutta koskevien näkökohtien osalta saavutettu edistys;

 

2.  Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotus Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin edelleen tarkistamiseksi, ja se koskee erityisesti seuraavia seikkoja:

 

a)  lisätoimenpiteet sen varmistamiseksi, että EETS on saatavilla kaikissa, myös pienissä ja syrjäisillä alueilla sijaitsevissa, EETS-tietullikohteissa,

  arvio siitä, onko tarpeen helpottaa entisestään tiemaksujen maksamiseen liittyvää täytäntöönpanon valvontaa luomalla mekanismi, joka koskee rekisteröintijäsenvaltion avunantoa tiemaksujen ja sakkojen perimiseksi jäsenvaltiolle, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti.

b)  mekanismi, jolla rekisteröinnin tehnyt jäsenvaltio tarjoaa apua sille jäsenvaltiolle, jonka alueella maksamisen laiminlyönti tapahtui, jotta entisestään helpotetaan tiemaksujen noudattamisen rajatylittävää valvontaa unionissa, erityisesti silloin, kun automaattiset veloitusjärjestelmät ovat käytössä.

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 11 artiklan mukaisesti liitteiden I ja IV mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 11 artiklan mukaisesti liitteen I mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Komiteamenettely

 

1.  Komissiota avustaa sähköisiä tiemaksujärjestelmiä käsittelevä komitea.

 

Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011(**) tarkoitettu komitea.

 

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan ja 3–8 artiklan ja liitteiden II ja III noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset .

Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan ja 3–8 artiklan ja liitteiden II ja III noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [30 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – 3 alakohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  Valittujen teknisten ratkaisujen vahvistaminen sen osalta, ovatko ne yksilön vapauksien ja perusoikeuksien suojaamista ja erityisesti yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa koskevien unionin sääntöjen mukaisia. Erityisesti on varmistettava asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY noudattaminen.

k)  Valittujen teknisten ratkaisujen vahvistaminen sen osalta, ovatko ne yksilön vapauksien ja perusoikeuksien suojaamista ja erityisesti yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa koskevien unionin sääntöjen mukaisia. Erityisesti on varmistettava asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY noudattaminen ja tarvittaessa direktiivin (EU) 2016/680 noudattaminen.

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 26 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tietosuojaseloste

 

Asetuksen (EU) 2016/679 mukaan rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus [asianomaisen valvontaviranomaisen nimi ja osoite].

 

[Jos tiemaksujen laiminlyönti katsotaan kansallisessa lainsäädännössä rikokseksi:

 

[kansallinen laki direktiivin (EU) 2016/680 täytäntöönpanemiseksi] mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus [asianomaisen valvontaviranomaisen nimi ja osoite].

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

Liite IV

Komission teksti

Tarkistus

Liite IV

Poistetaan.

Luettelo tekniikoista, joita voidaan käyttää sähköisten tiemaksutapahtumien suorittamiseen sähköisissä tiemaksujärjestelmissä

 

1.  satelliittipaikannus;

 

2.  matkaviestintä;

 

3.  5,8 GHz:n mikroaaltotekniikka.

 

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

EYVL L 77, 28.3.2002, s. 1.


PERUSTELUT

Komission ehdotus

Komission ehdotuksella pyritään korjaamaan eurooppalaista sähköistä tiemaksujärjestelmää (EETS) koskevan nykyisen lainsäädännön puutteet luomalla tarvittavat edellytykset tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuuden takaamiseksi. Tarkoituksena on myös helpottaa rajatylittävää tietojenvaihtoa tiemaksujen laiminlyönneistä unionin jäsenvaltioissa.

Asiaa koskevan voimassa olevan lainsäädännön, mukaan luettuina sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä annettu direktiivi 2004/52/EY ja eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun ja sen teknisten osien määrittelystä tehty komission päätös 2009/750/EY, tarkoituksena oli parantaa markkinoiden toimivuutta tarjoamalla palvelua, joka perustuu ajoneuvolaitteisiin, jotka kykenevät vuoropuheluun niiden maiden infrastruktuurien kanssa, joiden kautta käyttäjä kulkee, tukien näin yhteentoimivan sähköisen tiemaksujärjestelmän luomista unionin tasolla.

Komissio katsoo kuitenkin, että nykyisellä lainsäädännöllä ei ole saavutettu tiemaksujen automaattiselle keräämiselle asetettuja tavoitteita. Tältä osin komissio on havainnut joitakin nykyisen lainsäädännön rajoitteita, kuten markkinoillepääsyn esteet EETS-palveluntarjoajille, joille on asetettu liian raskaita vaatimuksia. Teknisellä tasolla satelliittilaitteet ovat edelleen kalliimpia kuin mikroaaltoteknologiaan perustuvat ajoneuvolaitteet, mutta samalla älykkäiden liikennejärjestelmien (ITS) jatkuva kehitys velvoittaa pohtimaan mahdollisia synergioita sähköisten maksujärjestelmien ja ITS:n välillä. Lisäksi komissio toteaa, että EU:ssa ei ole oikeusperustaa ajoneuvojen rekisteröintitietojen vaihtamiselle jäsenvaltioiden välillä tiemaksuvelvollisuuksien noudattamista varten.

Esittelijän kanta

•  Esittelijä suhtautuu komission ehdotukseen myönteisesti ja tukee sitä merkittävänä parannuksena EETS-järjestelmää koskevaan nykyiseen lainsäädäntöön nähden. Hän ehdottaa joitakin muutoksia, jotka hänen mielestään tarjoavat lisäarvoa ehdotuksen tekstiin ja lisäävät EETS:n yhteentoimivuutta ja tehostavat täytäntöönpanomenettelyä.

•  Esittelijä on samaa mieltä siitä, että on määriteltävä selvästi ja objektiivisesti EETS:n eri toiminnanharjoittajat, jotka on tällä hetkellä määritelty vain päätöksessä 2009/750/EY, ja toteaa, että ehdotus on yhdenmukaistettava direktiivin 2017/0114(COD) kanssa.

•  Mitä tulee teknisiin näkökohtiin, esittelijä pitää niitä merkittävinä, jotta voidaan luoda aidosti yhteentoimiva sähköinen tiemaksujärjestelmä. Tästä syystä tehdään muutoksia, jotka osoittavat, että on annettava etusija yhteispäätösmenettelylle, jotta päätöksentekoprosessiin saadaan mukaan kaikki asianomaiset sidosryhmät.

•  Viitaten laiminlyötyjen tiemaksujen perimismenettelyyn, esittelijä panee merkille hallitustenvälisen lähestymistavan rajoitukset. Tällainen toimintatapa ei takaa tiemaksuvelvollisuuksien noudattamista rajatylittävästi. Täytäntöönpanon osalta esittelijä ehdottaa joitakin selvennyksiä tekstiin, jotta tästä menettelystä saataisiin tehokkaampi.


LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D(2017)36120

Karima Delli

Liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja

ASP 04F155

Bryssel

Asia:  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja maksamattomia tiemaksuja koskevan rajatylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu)

  (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasisällöstä vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 169 ja 170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin osiin, jos hän pitää sitä tarpeellisena pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. Tällaiset syyt on mainittava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa.”

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän, joka käsitteli uudelleenlaadittua ehdotusta, lausunnon johdosta ja valmistelijan antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei käsillä oleva ehdotus sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai neuvoa-antavan ryhmän lausunnossa on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta.

Kokouksessaan 7. syyskuuta 2017 oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa yksimielisesti(1), että asiasta vastaava liikenne- ja matkailuvaliokunta voi tarkastella edellä mainittua ehdotusta työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajan allekirjoittama raportti.

(1)

Läsnä olleet jäsenet: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Brysselissä 24. heinäkuuta 2017

LAUSUNTO

    EUROOPAN PARLAMENTILLE

    NEUVOSTOLLE

    KOMISSIOLLE

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu)

COM(2017)0280, 31.5.2017 – 2017/0128(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 21. kesäkuuta 2017 tarkastelemaan edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli(1) tässä kokouksessa ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla laaditaan uudelleen sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä 29. huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/52/EY, ja totesi yksimielisesti, että seuraavat kohdat olisi pitänyt merkitä harmaalla varjostuksella, jota käytetään yleensä merkittävien muutosten esittämiseen:

–  johdanto-osan 4 kappaleessa sanan ”tavarankuljetusajoneuvo” korvaaminen sanalla ’ajoneuvo’;

–  direktiivin 2004/52/EY johdanto-osan 20 kappaleen poistaminen;

–  4 artiklan 6 kohdassa sanan ’laitteiden’ korvaaminen sanalla ’ajoneuvolaitteiden’.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies    Neuvoston oikeudellinen  Pääjohtaja

neuvonantaja      

(1)

Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.


KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (28.3.2018)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Valmistelija: Branislav Škripek

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1)  Kaikilla EU:n kansalaisilla on Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä ’perusoikeuskirja’) 6 artiklan nojalla oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen, perusoikeuskirjan 7 artiklan nojalla oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen sekä perusoikeuskirjan 8 artiklan nojalla oikeus henkilötietojensa suojaan.

Perustelu

Edellä mainittujen oikeuksien suojelua on korostettava erityisesti, koska tietojen rajatylittävä vaihtaminen sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuuden kautta voi uhata näitä oikeuksia. Tarkistus liittyy erottamattomasti muihin käsiteltäväksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Olisi huolehdittava sähköisten tiemaksujärjestelmien laajasta käyttöönotosta jäsenvaltioissa ja naapurivaltioissa sekä siitä, että käytössä on keskenään yhteentoimivia järjestelmiä, jotka vastaavat tulevan tiemaksupolitiikan tarpeita unionin tasolla ja tekniikan tulevaa kehitystä.

(2)  Olisi huolehdittava sähköisten tiemaksujärjestelmien laajasta käyttöönotosta jäsenvaltioissa ja naapurivaltioissa sekä siitä, että käytössä on mahdollisimman luotettavia, käyttäjäystävällisiä, kustannustehokkaita ja keskenään yhteentoimivia järjestelmiä, jotka vastaavat tulevan tiemaksupolitiikan tarpeita unionin tasolla ja tekniikan tulevaa kehitystä.

Perustelu

Sähköisten tiemaksujärjestelmien on oltava mahdollisimman luotettavia, käyttäjäystävällisiä ja kustannustehokkaita. Se on eduksi EU:n kansalaisille. Tarkistus liittyy erottamattomasti muihin käsiteltäväksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Jäsenvaltioiden ja naapurimaiden sähköisille tiemaksujärjestelmilleen asettamien vaatimusten moninkertaistuminen voivat haitata sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja liikennepolitiikan tavoitteiden saavuttamista. Tämä tilanne uhkaa tulevaisuudessa johtaa siihen, että raskaiden ajoneuvojen ohjaamoissa on oltava useita keskenään yhteensopimattomia ja kalliita sähköisiä laitteita, mikä lisää vaaraa, että kuljettajat niitä käyttäessään tekevät virheitä ja siten esimerkiksi tahattomasti välttyvät maksamasta. Tällainen tekniikoiden runsaslukuisuus ei ole ajoneuvojen käyttäjien ja valmistajien kannalta hyväksyttävää lainsäädännöllisistä, kustannus- ja turvallisuussyistä.

(4)  Jäsenvaltioiden ja naapurimaiden sähköisille tiemaksujärjestelmilleen asettamien vaatimusten moninkertaistuminen voivat haitata sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa, vapaan liikkuvuuden periaatetta ja liikennepolitiikan tavoitteiden saavuttamista. Tämä tilanne uhkaa tulevaisuudessa johtaa siihen, että raskaiden ajoneuvojen ohjaamoissa on oltava useita keskenään yhteensopimattomia ja kalliita sähköisiä laitteita, mikä lisää vaaraa, että kuljettajat niitä käyttäessään tekevät virheitä ja siten esimerkiksi tahattomasti välttyvät maksamasta. Tällainen tekniikoiden runsaslukuisuus ei ole ajoneuvojen käyttäjien ja valmistajien kannalta hyväksyttävää lainsäädännöllisistä, kustannus- ja turvallisuussyistä.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä, jotta ehdotusta voidaan vahvistaa toteamalla, että sähköisten tiemaksujärjestelmien moninkertaisuus vaikuttaa vapaan liikkuvuuden periaatteeseen.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Sisämarkkinoiden toimintaa jäsenvaltioiden välillä haittaavat keinotekoiset esteet olisi poistettava estämättä kuitenkaan sitä, että jäsenvaltiot ja unioni voivat soveltaa erilaisia tiemaksupolitiikkoja kaikkiin ajoneuvotyyppeihin paikallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Ajoneuvoihin asennettujen laitteiden olisi mahdollistettava näiden tiemaksupolitiikkojen soveltaminen siten, että noudatetaan periaatetta, jonka mukaan minkään jäsenvaltion kansalaisia ei saa syrjiä. Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus unionissa olisi siksi varmistettava mahdollisimman pian.

(5)  Sisämarkkinoiden toimintaa jäsenvaltioiden välillä haittaavat keinotekoiset esteet olisi poistettava estämättä kuitenkaan sitä, että jäsenvaltiot ja unioni voivat soveltaa erilaisia tiemaksupolitiikkoja kaikkiin ajoneuvotyyppeihin paikallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Ajoneuvoihin asennettujen laitteiden olisi mahdollistettava näiden tiemaksupolitiikkojen soveltaminen siten, että noudatetaan periaatetta, jonka mukaan minkään jäsenvaltion kansalaisia ei saa syrjiä, samalla kun kunnioitetaan täysimääräisesti perusoikeuksia. Sähköisten tiemaksujärjestelmien luotettava yhteentoimivuus, joka perustuu perusoikeuksien kunnioittamiseen unionissa, olisi siksi varmistettava mahdollisimman pian.

Perustelu

On turvattava ihmisten perusoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuuden käyttöönotossa. Tarkistus liittyy erottamattomasti muihin käsiteltäväksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Olisi vahvistettava, että eurooppalaista sähköistä tietullipalvelua (European Electronic Toll Service, EETS) tarjoavat EETS-palveluntarjoajat, siten kuin täsmennetään komission päätöksessä 2009/750/EY17.

(8)  Olisi vahvistettava, että eurooppalaista sähköistä tietullipalvelua (European Electronic Toll Service, EETS) tarjoavat laillisesti EETS-palveluntarjoajat, siten kuin täsmennetään komission päätöksessä 2009/750/EY17, kunnioittaen täysin perusoikeuksia.

_________________

_________________

17 Komission päätös 2009/750/EY, tehty 6 päivänä lokakuuta 2009, eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun ja sen teknisten osien määrittelystä (EUVL L 268, 13.10.2009, s. 11).

17 Komission päätös 2009/750/EY, tehty 6 päivänä lokakuuta 2009, eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun ja sen teknisten osien määrittelystä (EUVL L 268, 13.10.2009, s. 11).

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Sähköisten tiemaksujärjestelmien ja vuorovaikutteisten älykkäiden liikennejärjestelmien (C-ITS) sovelluksissa käytetään samanlaisia tekniikoita ja vierekkäisiä taajuuskaistoja ajoneuvojen välisessä ja ajoneuvon ja infrastruktuurin välisessä viestinnässä. Tulevaisuudessa olisi tutkittava mahdollisuutta yhdistää sähköiset tiemaksujärjestelmät C-ITS-järjestelmiin 5,9 GHz:n taajuuskaistalla, jota C-ITS nykyisin käyttää. Ennen yhdistämistä olisi kuitenkin arvioitava tarkasti sen kustannukset, hyödyt, tekniset esteet ja mahdolliset ratkaisut niiden poistamiseksi.

(10)  Sähköisten tiemaksujärjestelmien ja vuorovaikutteisten älykkäiden liikennejärjestelmien (C-ITS) sovelluksissa käytetään samanlaisia tekniikoita ja vierekkäisiä taajuuskaistoja ajoneuvojen välisessä ja ajoneuvon ja infrastruktuurin välisessä viestinnässä. Tulevaisuudessa olisi tutkittava mahdollisuutta yhdistää sähköiset tiemaksujärjestelmät C-ITS-järjestelmiin 5,9 GHz:n taajuuskaistalla, jota C-ITS nykyisin käyttää. Ennen yhdistämistä olisi kuitenkin arvioitava tarkasti mahdolliset vaikutukset yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan sekä sen kustannukset, hyödyt, tekniset esteet ja mahdolliset ratkaisut niiden poistamiseksi, ettei siitä tule estettä varsinkaan pk-yrityksille.

Perustelu

Oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan vuorovaikutteisista älykkäistä liikennejärjestelmistä annetun lausunnon mukaisesti (Grapini).

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Sähköisten tiemaksujärjestelmien jatkokehittämistä sekä ”käyttäjä maksaa”- ja ”saastuttaja maksaa” -periaatteiden laajempaa soveltamista unionin teillä haittaavat sähköisten tiemaksujärjestelmien maksuja laistavien ulkomaisten kuljettajien tunnistamisen ongelmat.

(13)  Sähköisten tiemaksujärjestelmien jatkokehittämistä sekä ”käyttäjä maksaa”- ja ”saastuttaja maksaa” -periaatteiden laajempaa soveltamista unionin teillä haittaavat sähköisten tiemaksujärjestelmien maksuja laistavien ulkomaisten kuljettajien tunnistamisen ongelmat, ja sen vuoksi on löydettävä keino näiden henkilöiden tunnistamiseen.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jäsenvaltioita olisi vaadittava toimittamaan komissiolle tiedot ja data, jotka ovat tarpeen tiemaksun laiminlyöjiä koskevien tietojen vaihtamiseen käytettävien järjestelmien tehokkuuden ja toimivuuden arvioimiseksi. Komission olisi arvioitava saadut tiedot ja data sekä ehdotettava tarvittaessa muutoksia lainsäädäntöön.

(16)  Jäsenvaltioita olisi vaadittava toimittamaan komissiolle tiedot ja data, jotka ovat tarpeen tiemaksun laiminlyöjiä koskevien tietojen vaihtamiseen käytettävien järjestelmien tehokkuuden ja toimivuuden arvioimiseksi kunnioittaen täysimääräisesti henkilötietojen suojaa. Komission olisi arvioitava saadut tiedot ja data sekä ehdotettava tarvittaessa muutoksia lainsäädäntöön. Henkilötietoja ei olisi toimitettava komissiolle eikä jaettava sen kanssa.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan lainsäädännön johdonmukaisuus EU:n tietosuojalainsäädännön kanssa.

On erityisesti painotettava sitä, että jäsenvaltioiden toimittaessa tietoja EU:n toimielimille on kunnioitettava täysimääräisesti henkilötietojen suojaa.

Pakottavista tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä syistä ja muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin liittyvän yhteyden vuoksi on esitettävä tämä tarkistus.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Sähköisten tiemaksujärjestelmien käyttöönottoon liittyy henkilötietojen käsittelyä. Se olisi tehtävä erityisesti noudattaen unionin sääntöjä, joista säädetään muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/67919, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/68020 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/58/EY21. Oikeus henkilötietojen suojaan tunnustetaan yksiselitteisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa.

(17)  Sähköisten tiemaksujärjestelmien käyttöönottoon liittyy henkilötietojen käsittelyä. Oikeus henkilötietojen suojaan tunnustetaan yksiselitteisesti perusoikeuskirjan 8 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklassa. Se olisi tehtävä erityisesti noudattaen unionin sääntöjä, joista säädetään muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/67919, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2002/58/EY20 ja tapauksissa, joissa tiemaksun laiminlyönti on rikos jäsenvaltiossa, jossa maksu peritään, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/68021.

__________________

__________________

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (EUVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

Perustelu

Ehdotuksessa henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yleistä tietosuoja-asetusta ja poliisidirektiiviä (2016/680). On tärkeää erottaa toisistaan jäsenvaltiot, joissa näiden maksujen laiminlyönti on hallinnollinen kysymys, ja jäsenvaltiot, joissa kyse on rikoksesta. Tarkistus liittyy erottamattomasti valmistelijan muihin tarkistuksiin.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat niiden tekniikoiden luettelon mukauttamista tekniikan kehitykseen, joita voidaan käyttää sähköisten tiemaksutapahtumien suorittamiseen sähköisissä tiemaksujärjestelmissä, jotka edellyttävät ajoneuvolaitteiden asentamista tai käyttöä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(19)  Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamiseksi oikeudellisesti komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat niiden tekniikoiden luettelon mukauttamista tekniikan kehitykseen, joita voidaan käyttää sähköisten tiemaksutapahtumien suorittamiseen sähköisissä tiemaksujärjestelmissä, jotka edellyttävät ajoneuvolaitteiden asentamista tai käyttöä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän direktiivin soveltaminen ei rajoita jäsenvaltioiden päätöksiä periä maksuja tietynlaisilta ajoneuvoilta ja määrittää tällaisten maksujen taso sekä tarkoitus, jota varten niitä kerätään.

Toissijaisuusperiaatteen noudattamiseksi tämän direktiivin soveltaminen ei rajoita jäsenvaltioiden päätöksiä periä maksuja tietynlaisilta ajoneuvoilta ja määrittää tällaisten maksujen taso sekä tarkoitus, jota varten niitä kerätään.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’sähköisellä tietullikohteella’ tietä, tieverkostoa taikka rakennetta, kuten tunnelia, siltaa, lauttaa tai lossia, jossa tiemaksuja kerätään käyttäen yksinomaan tai osittain automaattisia mekanismeja, kuten viestintää ajoneuvossa olevien ajoneuvolaitteiden kanssa tai automaattista rekisterikilven tunnistusta;

e)  ’sähköisellä tietullikohteella’ tietä, tieverkostoa taikka rakennetta, kuten tunnelia, siltaa, lauttaa tai lossia, jossa tiemaksuja kerätään käyttäen yksinomaan tai osittain automaattisia mekanismeja, kuten viestintää ajoneuvossa olevien ajoneuvolaitteiden kanssa, mahdollisesti täydennettynä automaattisella rekisterikilven tunnistuksella;

Perustelu

Koska rekisterikilpien ja tunnistusjärjestelmien standardointi on unionissa vielä vähäistä, pelkkä rekisterikilpeen luottaminen voisi johtaa vääriin tuloksiin. Tämän vuoksi automaattista rekisterikilven tunnistusta olisi käytettävä vain täydentävänä välineenä tiemaksujen keräämisessä.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  ’rekisteröintijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa on rekisteröity ajoneuvo, jolla tiemaksun laiminlyöntiin on syyllistytty;

i)  ’rekisteröintijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa ajoneuvo, jolla tiemaksun laiminlyöntiin on syyllistytty, on rekisteröity;

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikkien uusien sähköisten tiemaksujärjestelmien, jotka edellyttävät ajoneuvolaitteiden asennusta tai käyttöä, on perustuttava yhteen tai useampaan liitteessä IV luetelluista tekniikoista sähköisen tiemaksunkeruun hoitamiseksi.

Kaikkien uusien sähköisten tiemaksujärjestelmien, jotka edellyttävät ajoneuvolaitteiden asennusta tai käyttöä, on perustuttava yhteen tai useampaan seuraavassa luetelluista tekniikoista sähköisen tiemaksunkeruun hoitamiseksi:

 

a)   satelliittipaikannus;

 

b)   GSM-GPRS-standardin (viite GSM TS 03.60/23.00) mukainen matkaviestintä;

 

c)   5,8 GHz:n mikroaaltotekniikka.

Perustelu

Tekniset ratkaisut ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä yhteentoimivuuden kannalta, joka on yksi tämän uudelleenlaatimisen pääasiallisista tavoitteista. Tämän vuoksi soveltuvat tekniikat olisi jätettävä pikemminkin lainsäädäntövallan käyttäjien kuin komission päätettäväksi.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jo olemassa oleviin sähköisiin tiemaksujärjestelmiin, joissa käytetään muita kuin liitteessä IV lueteltuja tekniikoita, tehdään merkittäviä teknisiä parannuksia, on varmistettava yhteensopivuus mainittujen tekniikkojen kanssa.

Jos jo olemassa oleviin sähköisiin tiemaksujärjestelmiin, joissa käytetään muita kuin ensimmäisessä alakohdassa lueteltuja tekniikoita, tehdään merkittäviä teknisiä parannuksia, on varmistettava yhteensopivuus mainittujen tekniikkojen kanssa.

Perustelu

Johdonmukainen sen tarkistuksen kanssa, jolla poistetaan liite IV ja siirretään soveltuvien tekniikoiden luettelo 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

EETS-palveluntarjoajien on annettava käyttäjien saataville ajoneuvolaite, jota voidaan käyttää kaikissa jäsenvaltioissa käytössä olevissa sähköisissä tiemaksujärjestelmissä, joissa käytetään liitteessä IV lueteltuja tekniikoita, ja joka on yhteentoimiva ja pystyy viestimään kaikkien näiden järjestelmien kanssa.

EETS-palveluntarjoajien on annettava käyttäjien saataville ajoneuvolaite, jota voidaan käyttää kaikissa jäsenvaltioissa käytössä olevissa sähköisissä tiemaksujärjestelmissä, joissa käytetään 1 kohdassa lueteltuja tekniikoita, ja joka on yhteentoimiva ja pystyy viestimään kaikkien näiden järjestelmien kanssa.

Perustelu

Johdonmukainen sen tarkistuksen kanssa, jolla poistetaan liite IV ja siirretään soveltuvien tekniikoiden luettelo 3 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ajoneuvolaitteessa voidaan käyttää sen omia laitteistoja ja ohjelmistoja, osia muista ajoneuvossa olevista laitteistoista ja ohjelmistoista tai molempia. Ajoneuvolaite voi käyttää viestimiseen muiden ajoneuvossa olevien laitteiden kanssa muita kuin liitteessä IV lueteltuja tekniikoita.

4.  Ajoneuvolaitteessa voidaan käyttää sen omia laitteistoja ja ohjelmistoja, osia muista ajoneuvossa olevista laitteistoista ja ohjelmistoista tai molempia. Ajoneuvolaite voi käyttää viestimiseen muiden ajoneuvossa olevien laitteiden kanssa muita kuin 1 kohdassa lueteltuja tekniikoita.

Perustelu

Johdonmukainen sen tarkistuksen kanssa, jolla poistetaan liite IV ja siirretään soveltuvien tekniikoiden luettelo 3 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen 1 alakohtaan.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että EETS:n edellyttämä henkilötietojen käsittely tehdään yksilön vapauksien ja perusoikeuksien, erityisesti yksityisyyden, suojaamista koskevia unionin sääntöjä noudattaen ja että varsinkin asetuksen (EU) 2016/679, direktiivin (EU) 2016/680 ja direktiivin 2002/58/EY säännöksiä noudatetaan.

6.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että EETS: n edellyttämä henkilötietojen käsittely tehdään yksilön vapauksien ja perusoikeuksien, erityisesti yksityisyyden, suojaamista koskevia unionin sääntöjä noudattaen ja että varsinkin asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY säännöksiä noudatetaan. Tämän direktiivin nojalla käsiteltäviä henkilötietoja ei saa käsitellä myöhemmin muihin tarkoituksiin, ja ne on poistettava heti kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten niitä on käsitelty.

Perustelu

Koska ehdotuksella muutetaan huomattavasti nykyisin voimassa olevaa lainsäädäntöä EETS-järjestelmän yhteentoimivuuden varmistamiseksi ja maksujen maksamisen osalta sekä lisätään uusia yhteistyötä ja täytäntöönpanon valvontaa koskevia sääntöjä maksamattomien maksujen osalta, ehdotukseen liittyy merkittävä puuttuminen tietosuojaa koskevaan oikeuteen, mitä ehdotuksessa ei käsitellä. Tämän vuoksi tarkistus on tarpeen henkilötietojen suojan varmistamiseksi ja johdonmukaisuuden takaamiseksi EU:n oikeuden kanssa.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tiemaksujen laiminlyöntien tutkintaa varten jäsenvaltioiden on annettava muiden jäsenvaltioiden kansallisille yhteyspisteille pääsy seuraaviin kansallisiin ajoneuvorekisteritietoihin ja oikeus tehdä niissä automaattisia hakuja:

Yksinomaan tiemaksujen laiminlyöntien tutkintaa varten jäsenvaltioiden on annettava muiden jäsenvaltioiden kansallisille yhteyspisteille pääsy seuraaviin kansallisiin ajoneuvorekisteritietoihin ja oikeus tehdä niissä automaattisia hakuja:

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan lainsäädännön johdonmukaisuus EU:n tietosuojalainsäädännön kanssa.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tiedot ajoneuvoista; sekä

a)  tietyn ajoneuvon tunnistamiseksi tarvittavat tiedot; sekä

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tiedot ajoneuvon omistajista tai haltijoista.

b)  tarvittavat tiedot ajoneuvon omistajien tai haltijoiden määrittämiseksi ja tavoittamiseksi.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällaisia automaattisia hakuja tehtäessä on noudatettava neuvoston päätöksen 2008/616/YOS26 liitteessä olevan 3 luvun 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä ja tämän direktiivin liitteen II vaatimuksia.

Tällaisia automaattisia hakuja tehtäessä on noudatettava täysimääräisesti neuvoston päätöksen 2008/616/YOS26 liitteessä olevan 3 luvun 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä ja tämän direktiivin liitteen II vaatimuksia sekä kaikkia perusoikeuksia.

_________________

_________________

26 Neuvoston päätös 2008/616/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12)

26 Neuvoston päätös 2008/616/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12)

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltion, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, on lainsäädäntönsä mukaisesti sisällytettävä ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai muutoin tunnistetulle tiemaksun laiminlyönnistä epäillylle henkilölle lähetettävään ilmoitukseen kaikki asiaan vaikuttavat tiedot, erityisesti tiemaksun laiminlyönnin luonne, tekopaikka, -päivämäärä ja -aika, niiden kansallisten säännösten nimikkeet ja tekstit, joita on rikottu, ja tästä seuraava rangaistus sekä tarvittaessa tiedot rikkomuksen toteamiseen käytetystä laitteesta. Jäsenvaltio, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, voi käyttää tähän tarkoitukseen liitteessä III annettua mallia.

2.  Jäsenvaltion, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, on lainsäädäntönsä mukaisesti sisällytettävä ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai muutoin tunnistetulle tiemaksun laiminlyönnistä epäillylle henkilölle lähetettävään ilmoitukseen kaikki asiaan vaikuttavat tiedot, erityisesti tiemaksun laiminlyönnin luonne, tekopaikka, -päivämäärä ja -aika, niiden kansallisten säännösten nimikkeet ja tekstit, joita on rikottu, ja tästä seuraava rangaistus sekä tiedot rikkomuksen toteamiseen käytetystä laitteesta. Jäsenvaltio, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, voi käyttää tähän tarkoitukseen liitteessä III annettua mallia.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos jäsenvaltio, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, päättää aloittaa tiemaksun laiminlyönnin johdosta jatkotoimia, sen on perusoikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi lähetettävä ilmoitus ajoneuvon rekisteröintiasiakirjan kielellä, mikäli tällainen tieto on saatavilla, tai jollakin rekisteröintivaltion virallisista kielistä.

3.  Jos jäsenvaltio, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, päättää aloittaa tiemaksun laiminlyönnin johdosta jatkotoimia, sen on perusoikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi lähetettävä ilmoitus ajoneuvon rekisteröintiasiakirjan kielellä, mikäli tällainen tieto on saatavilla, tai jollakin rekisteröintivaltion virallisista kielistä. Tässä ilmoituksessa jäsenvaltion on tiedotettava vastaanottajalle ajoneuvon omistajan käytettävissä olevista mekanismeista väitetyn rikkomuksen kiistämiseksi sekä erityisesti muutoksenhakuoikeudesta ja oikeudesta valittaa sekä viranomaisesta, jossa näitä oikeuksia voidaan harjoittaa.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan lainsäädännön johdonmukaisuus EU:n tietosuojalainsäädännön kanssa.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

8 artikla

8 artikla

Tietosuoja

Tietosuoja

1.  Tämän direktiivin mukaisesti käsiteltäviin henkilötietoihin sovelletaan asetuksen (EU) 2016/679 säännöksiä sekä direktiivin (EU) 2016/680 täytäntöön panemiseksi annettuja kansallisia lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä.

1.  Tämän direktiivin mukaisesti käsiteltäviin henkilötietoihin sovelletaan asetuksen (EU) 2016/679 säännöksiä sekä direktiivin 2002/58/EY määräyksiä. Tämän direktiivin mukaisesti käsiteltäviin henkilötietoihin sovelletaan direktiivin (EU) 2016/680 säännöksiä vain tapauksissa, joissa tiemaksun laiminlyönti on rikos jäsenvaltiossa, jossa maksu peritään.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin mukaisesti käsiteltävät henkilötiedot oikaistaan, jos ne ovat virheellisiä, tai poistetaan tai niiden saatavuutta rajoitetaan asianmukaisen ajan kuluessa ja että tietojen säilyttämisen aikaraja vahvistetaan asetuksen (EU) 2016/679 sekä direktiivin (EU) 2016/680 täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että henkilötietojen käsittely 5 artiklan mukaisiin tarkoituksiin rajataan liitteessä II lueteltuihin tietotyyppeihin. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että rekisteröidyillä on oikeus ajantasaistaa, oikaista tai poistaa henkilötietoja ilman aiheetonta viivytystä, jos ne ovat virheellisiä. Jäsenvaltioiden on vahvistettava henkilötietojen säilyttämisen aikaraja asetuksen (EU) 2016/679 sekä soveltuvin osin direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkia tämän direktiivin mukaisesti käsiteltäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamiseen ja että rekisteröidyillä on oikeudet tutustua omiin tietoihinsa ja oikaista tai poistaa ne tai kieltää niiden käyttö sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja oikeudellisiin muutoksenhakukeinoihin samalla tavoin kuin säädetään asetuksessa (EU) 2016/679 ja direktiivin (EU) 2016/680 täytäntöön panemiseksi annetuissa kansallisissa laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa määräyksissä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin mukaisesti käsiteltävät henkilötiedot käsitellään ainoastaan tiemaksujen laiminlyömistä koskevien tietojen rajatylittävän vaihdon helpottamiseksi ja että niitä ei käsitellä myöhemmin muihin tarkoituksiin. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että rekisteröidyillä on oikeudet tutustua omiin tietoihinsa ja oikaista tai poistaa ne tai rajoittaa niiden käsittelyä, oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin samalla tavoin kuin säädetään asetuksessa (EU) 2016/679 ja soveltuvin osin direktiivissä (EU) 2016/680. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että pääsy henkilötietoihin myönnetään ainoastaan nimetyille toimivaltaisille viranomaisille ajoneuvojen rekisteritietojen vaihtoa varten.

3.  Henkilöillä, joita asia koskee, on oltava oikeus saada tietää, mitkä rekisteröintijäsenvaltiossa tallennetut henkilötiedot on toimitettu jäsenvaltiolle, jonka alueella tiemaksun laiminlyönti tapahtui, mukaan lukien pyynnön päivämäärä ja sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka alueella tiemaksun laiminlyönti tapahtui.

3.  Henkilöillä, joita asia koskee, on oltava oikeus saada ilman aiheetonta viivytystä tietää, mitkä rekisteröintijäsenvaltiossa tallennetut henkilötiedot on toimitettu jäsenvaltiolle, jonka alueella tiemaksun laiminlyönti tapahtui, mukaan lukien pyynnön päivämäärä ja sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka alueella tiemaksun laiminlyönti tapahtui.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa [viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin 6 ja 7 artiklan soveltamisesta jäsenvaltioissa. Kertomuksessa komissio keskittyy erityisesti seuraaviin näkökohtiin sekä tekee tarvittaessa niitä koskevia ehdotuksia:

Komissio antaa [neljän vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin 6 ja 7 artiklan soveltamisesta jäsenvaltioissa. Kertomuksessa komissio keskittyy erityisesti seuraaviin näkökohtiin sekä tekee tarvittaessa niitä koskevia ehdotuksia:

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

–  analyysi tämän direktiivin 6 ja 7 artiklan soveltamisen vaikutuksista perusoikeuksiin, erityisesti oikeuteen yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen suojaan,

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 11 artiklan mukaisesti liitteiden I ja IV mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 11 artiklan mukaisesti liitteen I mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

Perustelu

Johdonmukainen sen tarkistuksen kanssa, jolla poistetaan liite IV ja siirretään soveltuvien tekniikoiden luettelo 3 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän direktiivin voimaantulopäivä] määräämättömäksi ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän direktiivin voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Vaikka säädösvallan siirto komissiolle on rajattava ajallisesti, direktiivissä olisi tarjottava mahdollisuus jatkaa tätä aikaa ilman eri toimenpiteitä.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – 3 alakohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  Valittujen teknisten ratkaisujen vahvistaminen sen osalta, ovatko ne yksilön vapauksien ja perusoikeuksien suojaamista ja erityisesti yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa koskevien unionin sääntöjen mukaisia. Erityisesti on varmistettava asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY noudattaminen.

k)  Valittujen teknisten ratkaisujen vahvistaminen sen osalta, ovatko ne yksilön vapauksien ja perusoikeuksien suojaamista ja erityisesti yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa koskevien unionin sääntöjen mukaisia. Erityisesti on varmistettava asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY noudattaminen ja soveltuvin osin direktiivin (EU) 2016/680 noudattaminen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti muihin tarkistuksiin, joilla lisätään tekstiin viittaus direktiiviin 2016/680.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 26 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tietosuojaseloste

 

Asetuksen (EU) 2016/679 mukaan rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus [asianomaisen valvontaviranomaisen nimi ja osoite].

 

[Jos tiemaksujen laiminlyönti katsotaan kansallisessa lainsäädännössä rikokseksi:

 

[Kansallinen laki direktiivin (EU) 2016/680 täytäntöönpanemiseksi] mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus [asianomaisen valvontaviranomaisen nimi ja osoite].

Perustelu

Yleisen tietosuoja-asetuksen tai soveltuvin osin poliisidirektiivin mukaisesti tiedotteessa olisi mainittava kaikkiin kansalaisiin sovellettavat tietosuojaoikeudet sekä sen viranomaisen nimi ja osoite, jolle asiasta voi valittaa. Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Liite IV

Komission teksti

Tarkistus

Luettelo tekniikoista, joita voidaan käyttää sähköisten tiemaksutapahtumien suorittamiseen sähköisissä tiemaksujärjestelmissä

Poistetaan.

1. satelliittipaikannus;

 

2. matkaviestintä;

 

3. 5,8 GHz:n mikroaaltotekniikka.

 

Perustelu

Lainsäätäjien olisi yhdessä päätettävä tekniikkoja koskevasta luettelosta. Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

15.6.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Branislav Škripek

31.8.2017

Valiokuntakäsittely

20.2.2018

20.3.2018

27.3.2018

 

Hyväksytty (pvä)

27.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

2

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

André Elissen

NI

Udo Voigt

4

0

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja maksamattomia tiemaksuja koskevan rajatylittävän tietojenvaihdon helpottaminen unionissa (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

31.5.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

15.6.2017

LIBE

15.6.2017

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Massimiliano Salini

30.6.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Hyväksytty (pvä)

24.5.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

5.6.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

ECR

Jacqueline Foster

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 20. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö