IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka)

5.6.2018 - (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) - ***I

Odbor za promet i turizam
Izvjestitelj: Massimiliano Salini
(Preinaka – članak 104. Poslovnika)


Postupak : 2017/0128(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0199/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0199/2018
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0280),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0173/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 18. listopada 2017.[1],

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata[2],

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja od 24. srpnja 2017. upućeno Odboru za promet i turizam u skladu s člankom 104. stavkom 3. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 104. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0199/2018),

A.  budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, Prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao takve u Prijedlogu navedene, te da se Prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene;

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Potrebno je omogućiti široko raspoređivanje elektroničkih sustava naplate cestarine po državama članicama i susjednim državama te imati interoperabilne sustave koji su prilagođeni daljnjem razvoju politika na razini Unije povezanih s obračunavanjem naknada za korištenje cesta i budućim tehničkim otkrićima.

(2)  Potrebno je omogućiti široko raspoređivanje elektroničkih sustava naplate cestarine po državama članicama i susjednim državama te ako je moguće imati pouzdane, korisnicima prilagođene, troškovno učinkovite interoperabilne sustave koji su prilagođeni daljnjem razvoju politika na razini Unije povezanih s obračunavanjem naknada za korištenje cesta i budućim tehničkim otkrićima.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Širenje specifikacija koje su uvele države članice i susjedne zemlje za svoje elektroničke sustave naplate cestarina može, mogu ugroziti neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i ciljeve prometne politike. Postoji mogućnost da takva situacija dovede do širenja neusklađenih i skupih elektroničkih kutija u vozačkim kabinama teških vozila i do grešaka vozača pri njihovoj uporabi, što bi rezultiralo nenamjernim izbjegavanjem plaćanja. Takvo je širenje neprihvatljivo korisnicima i proizvođačima vozila zbog troškova te zbog sigurnosnih i pravnih razloga.

(4)  Širenje specifikacija koje su uvele države članice i susjedne zemlje za svoje elektroničke sustave naplate cestarina može ugroziti neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta, načelo slobode kretanja i ciljeve prometne politike. Postoji mogućnost da takva situacija dovede do širenja neusklađenih i skupih elektroničkih kutija u vozačkim kabinama teških vozila i do grešaka vozača pri njihovoj uporabi, što bi rezultiralo nenamjernim izbjegavanjem plaćanja. Takvo je širenje neprihvatljivo korisnicima i proizvođačima vozila zbog troškova te zbog sigurnosnih i pravnih razloga.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Potrebno je ukloniti umjetne prepreke u funkcioniranju unutarnjeg tržišta, državama članicama i Uniji omogućiti da primijene razne politike obračunavanja naknada za korištenje cesta za sve vrste vozila na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Oprema ugrađena u vozila mora omogućiti primjenu takvih politika obračunavanja naknada za korištenje cesta u skladu s načelima nediskriminacije državljana svih država članica. Zato je potrebno osigurati interoperabilnost elektroničkih sustava naplate cestarina na razini Unije što prije.

(5)  Potrebno je ukloniti umjetne prepreke u funkcioniranju unutarnjeg tržišta, državama članicama i Uniji omogućiti da primijene razne politike obračunavanja naknada za korištenje cesta za sve vrste vozila na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Oprema ugrađena u vozila mora omogućiti primjenu takvih politika obračunavanja naknada za korištenje cesta u skladu s načelima nediskriminacije državljana svih država članica. Trebalo bi biti moguće koristiti jedinstvenu opremu u vozilu u svim državama članicama kako više ne bi bilo potrebe za zasebnim kratkoročnim vinjetama za putovanje u Uniji. Zato je potrebno čim prije osigurati pouzdanu interoperabilnost elektroničkih sustava naplate cestarina na razini Unije u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, bez nametanja administrativnog opterećenja i uz ograničenje, što je više moguće, dodatnih troškova usluga elektroničke naplate i opreme koju su ugradili i kojom upravljaju operatori cestovnog prometa.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Subjekti za naplatu cestarine moraju imati obvezu omogućavanja pristupa svojim područjima EENC-a pružateljima usluge EENC-a na nediskriminirajućoj osnovi.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  Za osiguranje transparentnosti i nediskriminirajućeg pristupa području EENC-a za sve pružatelje usluge EENC-a, subjekti za naplatu cestarine trebali bi objavljivati sve potrebne informacije u vezi s pravima pristupa u izjavi o području EENC-a.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.c)  S obzirom na to da je EENC je usluga temeljena na tržištu, pružatelji usluga EENC-a ne bi smjeli biti prisiljeni pružati uslugu odjedanput u cijeloj Uniji. Međutim, u interesu korisnika, pružatelji usluga EENC-a trebaju biti dužni pokriti sva područja EENC-a u svim državama u kojima su odlučili pružati svoje usluge. Nadalje, Komisija bi trebala osigurati da fleksibilnost dana pružateljima usluga EENC-a ne dovede do isključivanja iz EENC-a malih ili rubnih područja EENC-a.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Izjava o području EENC-a trebala bi detaljno opisati okvirne komercijalne uvjete za operacije pružatelja usluga EENC-a u dotičnom području EENC-a. U izjavi u prvom redu treba biti opisana metodologija koja se koristi za izračunavanje naknade za pružatelje usluga EENC-a.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b)  Pružatelji usluge EENC-a trebaju imati pravo na pravednu naknadu, izračunatu na temelju transparentne i nediskriminirajuće metodologije.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.c)  Korisnicima usluge EENC-a ne smiju se naplaćivati cestarine koje su više od odgovarajućih nacionalnih/lokalnih cestarina. Svi rabati ili popusti na cestarine koje korisnicima opreme u vozilima nudi država članica ili subjekt za naplatu cestarine trebaju pod istim uvjetima biti dostupni korisnicima pružatelja usluga EENC-a.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.d)  Ondje gdje se pokreće novi sustav elektroničke naplate cestarine ili se postojeći sustav znatno mijenja, od subjekta za naplatu cestarine treba zahtijevati objavljivanje novih ili ažuriranih izjava o područjima EENC-a dovoljno rano da se pružateljima usluga EENC-a omogući da u sustavu budu akreditirani ili ponovno akreditirani najkasnije jedan mjesec prije datuma njegova operativnog pokretanja. Od subjekta za naplatu cestarine trebalo bi se zahtijevati da osmisli i nadzire postupak za akreditaciju ili ponovnu akreditaciju pružatelja usluga EENC-a na takav način da se postupak može završiti najkasnije jedan mjesec prije operativnog pokretanja novog ili bitno izmijenjenog sustava. Subjekti za naplatu cestarine trebali bi biti obvezni pridržavati se svog dijela planiranog postupka kako je definiran u izjavi o području EENC-a.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.e)  Izjavom o području EENC-a trebalo bi detaljno odrediti postupak za akreditaciju pružatelja usluga EENC-a za određeno područje EENC-a, a posebno postupak provjere sukladnosti sa specifikacijama i prikladnosti za uporabu sastavnica interoperabilnosti. Postupak bi trebao biti isti za sve pružatelje usluga EENC-a.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.f)  Subjekti za naplatu cestarine od pružatelja usluga EENC-a ne bi smjeli tražiti ili zahtijevati nikakva specifična tehnička rješenja koja bi mogla ugroziti interoperabilnost s drugim područjima naplate cestarine i postojećim sastavnicama interoperabilnosti pružatelja usluga EENC-a.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Pružateljima usluga EENC-a trebalo bi dopustiti da korisnicima izdaju račune. Međutim, subjektima za naplatu cestarine treba omogućiti da zahtijevaju da se računi šalju u njihovo ime, s obzirom na to da izravno izdavanje računa u ime pružatelja usluga EENC-a u određenim područjima naplate cestarine može imati negativne administrativne i porezne implikacije.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.b)  Ako pravna osoba koja je pružatelj usluge naplate cestarine također ima druge uloge u elektroničkom sustavu za naplatu cestarine ili je zadužena za druge aktivnosti koje nisu izravno povezane s elektronikom naplatom cestarine, trebalo bi zahtijevati odvojeno vođenje računa dobiti i gubitka za sve vrste aktivnosti dotične pravne osobe. Trebalo bi isključiti mogućnost unakrsnog subvencioniranja između tih različitih aktivnosti.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Trebalo bi potvrditi da europsku elektroničku naplatu cestarine (EENC) pružaju pružatelji usluge EENC-a, kako je navedeno u Odluci Komisije 2009/750/EZ17.

(8)  Trebalo bi potvrditi da europsku elektroničku naplatu cestarine (EENC) zakonito pružaju pružatelji usluge EENC-a, kako je navedeno u Odluci Komisije 2009/750/EZ17 i uz potpuno poštovanje temeljnih prava.

_________________

_________________

17 Odluka Komisije 2009/750/EZ od 6. listopada 2009. o definiranju europske elektroničke naplate cestarine i njezinih tehničkih elemenata (SL L 268, 13.10.2009., str. 11.).

17 Odluka Komisije 2009/750/EZ od 6. listopada 2009. o definiranju europske elektroničke naplate cestarine i njezinih tehničkih elemenata (SL L 268, 13.10.2009., str. 11.).

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Svaka država članica s najmanje dva područja EENC-a trebala bi uspostaviti kontaktni ured u nacionalnoj upravi za pružatelje usluga EENC-a koji žele pružati usluge EENC-a na njezinu teritoriju kako bi se olakšali njihovi kontakti sa subjektima naplate cestarina.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Aplikacije elektroničke naplate cestarine i kooperativnog ITS-a (C-ITS) služe se sličnim tehnologijama i susjednim frekvencijskim pojasevima za komunikaciju vozilo-vozilo i vozilo-infrastruktura kratkog dometa. U budućnosti bi trebalo istražiti mogućnosti spajanja elektroničke naplate cestarine s C-ITS-om u pojasu od 5,9 GHz kojim se trenutačno služi C-ITS, nakon temeljite ocjene troškova, koristi, tehničkih prepreka i mogućih rješenja za njih.

(10)  Aplikacije elektroničke naplate cestarine i kooperativnog ITS-a (C-ITS) služe se sličnim tehnologijama i susjednim frekvencijskim pojasevima za komunikaciju vozilo-vozilo i vozilo-infrastruktura kratkog dometa. U budućnosti bi trebalo istražiti izvedivost novih rješenja i mogućih sinergija između platforme za elektroničku naplatu cestarine i kooperativnih inteligentnih prometnih sustava, uzimajući u obzir temeljitu analizu troškova i koristi te moguće učinke na privatnost i zaštitu podataka.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Trebale bi se uzeti u obzir posebne karakteristike elektroničkih sustava naplate cestarine koji se danas primjenjuju na laka vozila. Budući da takvi elektronički sustavi naplate cestarine trenutačno ne upotrebljavaju satelitsko određivanje položaja ili mobilne komunikacije, pružateljima usluge EENC-a trebalo bi tijekom ograničenog razdoblja dopustiti da za laka vozila stavljaju na raspolaganje opremu u vozilu prikladnu samo za upotrebu s tehnologijom od 5,8 GHz.

(11)  Trebale bi se uzeti u obzir posebne karakteristike elektroničkih sustava naplate cestarine koji se danas primjenjuju na laka vozila. Budući da takvi elektronički sustavi naplate cestarine trenutačno ne upotrebljavaju satelitsko određivanje položaja ili mobilne komunikacije, pružateljima usluge EENC-a trebalo bi tijekom ograničenog razdoblja dopustiti da za laka vozila stavljaju na raspolaganje opremu u vozilu prikladnu samo za upotrebu s tehnologijom od 5,8 GHz. Kako bi se izbjegle smetnje zbog uporabe bežičnog interneta u vozilima i uređajima C-ITS-a, potrebno je zaštititi pojas 5,8 GHz za uporabu u sustavima naplate cestarine.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Prekogranična naplata pristojbi za ceste, uključujući naknade koje se naplaćuju u gradskim područjima, i kazni za kršenje propisa zahtijeva mehanizam uzajamne pomoći između država članica. Kako bi se riješio problem prekograničnog izvršenja naplate u slučaju izbjegavanja plaćanja cestarine, trebalo bi provesti pravne sporazume, koji uključuju i lokalne vlasti, koristeći se jednostavnim automatskim mehanizmom za razmjenu informacija između država članica.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Subjektima za naplatu cestarine trebalo bi biti dopušteno da od pružatelja usluge EENC-a, u okviru aktivnosti naplate cestarine i ako se pretpostavlja da vozač nije platio pristojbu za cestu, zatraže podatke o vozilima i o vlasnicima ili korisnicima vozila koji su korisnici usluga tog pružatelja. Subjekt za naplatu cestarine trebao bi spriječiti uporabu tih podataka, koji mogu biti komercijalno osjetljivi, u bilo koju drugu svrhu osim radi izvršenja naplate cestarine. Točnije, od subjekta za naplatu cestarine trebalo bi zahtijevati da ne otkriva podatke konkurentima pružatelja usluga EENC-a. Količinu i vrstu podataka koje pružatelji usluga EENC-a prenose subjektima za naplatu cestarine u svrhu izračuna i naplate cestarine ili za provjeru izračuna cestarina koje pružatelji usluga EENC-a naplaćuju za vozila korisnika usluga treba ograničiti na strogi minimum.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Treba osigurati postupak usuglašavanja s ciljem rješavanja sporova između subjekata za naplatu cestarina i pružatelja usluge EENC-a za vrijeme pregovora o ugovoru i njihovih ugovornih odnosa. Nacionalna tijela za mirenje nadležna su za rješavanje sporova između subjekata za naplatu cestarine i pružatelja usluge EENC-a u vezi s nediskriminirajućim pristupom područjima EENC-a.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.b)  Tijela za mirenje trebala bi biti ovlaštena da provjere jesu li ugovorni uvjeti nametnuti svakom pružatelju usluga EENC-a nediskriminirajući. Točnije, trebala bi biti ovlaštena da provjere je li naknada koju subjekt za naplatu cestarine naplate daje pružateljima usluge EENC-a u skladu načelima ove Direktive.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Uvođenje elektroničkog sustava naplate cestarina zahtijevat će obradu osobnih podataka. Takva se obrada treba izvršiti u skladu s pravilima Unije , kako su, inter alia, utvrđena u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća19, Direktivi (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća20 i Direktivi 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća21. Pravo na zaštitu osobnih podataka izričito se priznaje člankom 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(17)  Uvođenje elektroničkog sustava naplate cestarina podrazumijeva obradu osobnih podataka na temelju kojih se mogu izvesti opširni profili kretanja. Kako bi se zaštitila privatnost, države članice trebaju omogućiti anonimno i šifrirano plaćanje usluga EENC-a koje je potrebno obaviti unaprijed. Pravo na zaštitu osobnih podataka izričito se priznaje člankom 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i člankom 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Obrada osobnih podataka treba se izvršiti u skladu s pravilima Unije, utvrđenima, među ostalim, u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća19 i Direktivi 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća20 te, ako se vožnja bez plaćanja pristojbe za ceste smatra kaznenim djelom u državi članici u kojoj se provodi plaćanje, u Direktivi (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća21.

__________________

__________________

19 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

19 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

20 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

20 Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

21 Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

21 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Pružatelji usluga EENC-a trebaju biti odgovorni za pružanje ispravnih podataka o svojim korisnicima subjektima za naplatu cestarine i/ili operaterima jer su ti podaci od presudne važnosti za pravilnu naplatu, tj. izvršenje naplate cestarine.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ova Direktiva ne utječe na slobodu država članica da utvrde pravila u području obračunavanja pristojbi za korištenje cestovne infrastrukture i povezanih davanja.

(18)  Ova Direktiva ne utječe na slobodu država članica da utvrde pravila u području obračunavanja pristojbi za korištenje cestovne infrastrukture i povezanih davanja. Bez obzira na to, u njoj se navodi da bi interoperabilni elektronički sustav za naplatu cestarine pomogao u provedbi ciljeva utvrđenih zakonodavstvom Unije o cestarinama. Odredbe ove Direktive u skladu su s odredbama Direktive .../... Europskog parlamenta i Vijeća22.

 

__________________

 

22 Direktiva .../... Europskog parlamenta i Vijeća od ... o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o pristojbama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila [postupak 2017/0114 COD]

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Kako bi se osigurala interoperabilnost elektroničkih sustava naplate cestarine i olakšala prekogranična razmjena informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu prilagodbe tehnološkom napretku popisa tehnologija koje se mogu upotrebljavati za izvođenje elektroničkih transakcija za naplatu cestarina u elektroničkim sustavima naplate cestarine koji zahtijevaju postavljanje ili upotrebu opreme u vozilu. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provodi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Posebno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(19)  Kako bi se osigurala interoperabilnost elektroničkih sustava naplate cestarine i pravnim putem olakšala prekogranična razmjena informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu prilagodbe tehnološkom napretku popisa tehnologija koje se mogu upotrebljavati za izvođenje elektroničkih transakcija za naplatu cestarina u elektroničkim sustavima naplate cestarine koji zahtijevaju postavljanje ili upotrebu opreme u vozilu. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provodi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Posebno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Direktiva utvrđuje potrebne uvjete za osiguranje interoperabilnosti elektroničkih sustava naplate cestarina i za olakšavanje prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji . Primjenjuje se na elektroničko plaćanje svih vrsta pristojbi za ceste na cijeloj cestovnoj mreži Unije , gradsku i međugradsku, ceste za motorna vozila, glavne i sporedne ceste i različite konstrukcije kao što su tuneli, mostovi i trajekti.

Ova Direktiva utvrđuje uvjete koji su potrebni za sljedeće svrhe:

 

(a)  kako bi se osigurala interoperabilnost elektroničkih sustava naplate cestarina na cijeloj cestovnoj mreži, gradskim i međugradskim autocestama, glavnim i sporednim cestama i različitim strukturama kao što su tuneli, mostovi i trajekti, te

 

(b)  kako bi se olakšala prekogranična razmjena informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji, uključujući o neplaćanju onih pristojbi koje se trebaju ručno prikupiti u infrastrukturama na koje se ova Direktiva primjenjuje, kao i onih pristojbi koje se naplaćuju u gradskim područjima o kojima je riječ u Direktivi 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća23, ili kazni za kršenja koja se tiču plaćanja pristojbi.

 

__________________

 

23 Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11.6.2008., str. 1.).

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Direktiva primjenjuje se ne dovodeći u pitanje odluke država članica o propisivanju pristojbi za određene vrste vozila, utvrđivanju visine tih pristojbi i namjeni za koju se te pristojbe naplaćuju.

Kako bi se poštovalo načelo supsidijarnosti, ova Direktiva primjenjuje se ne dovodeći u pitanje odluke država članica o propisivanju pristojbi za određene vrste vozila i utvrđivanju visine tih pristojbi te namjeni za koju se te pristojbe naplaćuju.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  „naplata cestarine" znači uslugu koja korisnicima koji imaju jedan ugovor i jedan skup opreme u vozilima omogućuje da koriste vozilo u jednom ili više područja EENC-a; to u prvom redu uključuje:

 

i.  pružanje prilagođene opreme u vozilima korisnicima i održavanje njezine funkcionalnosti;

 

ii.  jamstvo da korisnik subjektu za naplatu cestarine plaća cestarinu;

 

iii.  osiguravanje metoda za plaćanje korisniku ili prihvaćanje postojećih metoda;

 

iv.  naplaćivanje cestarine korisniku;

 

v.  upravljanje korisničkim odnosima;

 

vi.  provedbu i pridržavanje pravila o sigurnosti i privatnosti za sustave za naplatu cestarine;

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „Europska usluga elektroničke naplate cestarina (EENC)” znači usluge koje pružatelj usluge EENC-a pruža korisniku EENC-a na temelju ugovora. Te usluge uključuju omogućivanje dostupnosti i jamčenje točne parametrizacije i funkcioniranja opreme u vozilu koja je nužna za plaćanje pristojbi za ceste na svim područjima elektroničke naplate cestarine koja su navedena u ugovoru, obradu plaćanja pristojbi za ceste korisnika u korist subjekta za naplatu cestarine u ime korisnika te pružanje drugih usluga i pomoći potrebnih korisniku kako bi ispunio obveze koje određuju subjekti za naplatu cestarine na područjima naplate cestarine koja su navedena u ugovoru;

(a)  „Europska usluga elektroničke naplate cestarina (EENC)” znači uslugu naplate cestarine koju pružatelj usluge EENC-a pruža korisniku EENC-a na temelju ugovora;

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  „cestarina” znači naknada ili pristojba koja se naplaćuje u vezi s prometovanjem vozila u području naplate cestarine;

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  „pružatelj usluge naplate cestarine” znači pravnu osobu koja korisnicima pruža usluge naplate cestarine u jednom ili više područja naplate cestarine za jednu ili više kategorija vozila.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  „operater” znači privatni subjekt na koji subjekt za naplatu cestarine prenosi zadaću naplaćivanja pristojbi za ceste u ime i u korist subjekta za naplatu cestarine;

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  „nacionalni pružatelj usluge naplate cestarine" znači subjekt koji krajnjim korisnicima pruža usluge naplate cestarine koje je razvio i kojima upravlja operater. Njega imenuje država članica i povjerava mu se obveza javne službe da svim korisnicima usluga naplate cestarine osigurava „jedinice u vozilu” i da pruža usluge naplate cestarine na cijelom državnom području dotične države članice;

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  „glavni pružatelj usluga" znači pružatelj usluge naplate cestarine kojem subjekt za naplatu cestarine zadaje određene obveze (kao što je obveza potpisivanja ugovora sa svim zainteresiranim korisnicima) ili mu dodjeljuje posebna prava (kao što su posebna naknada ili zajamčeni dugoročni ugovor) različita od prava i obveza drugih pružatelja usluga;

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „područje elektroničke naplate cestarine” znači cesta, cestovna mreža, građevina poput mosta ili tunela, ili trajekt, na kojima se pristojbe za ceste prikupljaju, isključivo ili djelomično, mehanizmima automatskog prepoznavanja kao što je komunikacija s opremom u vozilu koja je u njega ugrađena ili automatsko prepoznavanje registarskih pločica;

(e)  „područje elektroničke naplate cestarine” znači cesta, cestovna mreža ili struktura poput mosta, tunela ili trajekta, na kojima se pristojbe za ceste prikupljaju, isključivo ili djelomično, mehanizmima automatskog prepoznavanja kao što je komunikacija s opremom u vozilu koja je u njega ugrađena ili automatsko prepoznavanje registarskih pločica;

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  „podaci za obračun cestarine” znači informacije koje utvrđuje nadležan subjekt za naplatu cestarine, koje su potrebne za određivanje visine cestarine koja se plaća za prometovanje vozila na posebnom području naplate cestarine i za zaključenje transakcije naplate cestarine;

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  „prijava cestarine” znači izjava subjekta za naplatu cestarine koja potvrđuje prisutnost vozila na području naplate cestarine u obliku koji je dogovoren između pružatelja usluge naplate cestarine i subjekta za naplatu cestarine;

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  „sastavni dijelovi interoperabilnosti” znači sve osnovne sastavnice, skupina sastavnica, podsklop ili cjelovit sklop opreme, koja je ugrađena ili namijenjena ugradnji u EENC i o kojima izravno ili neizravno ovisi interoperabilnost usluge, uključujući materijalne i nematerijalne predmete kao što je softver;

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fb)  „primjerenost za uporabu” znači sposobnost sastavnog dijela interoperabilnosti koji je ugrađen u EENC da zajedno u radu sa sustavom subjekta za naplatu cestarine postigne i zadrži utvrđenu učinkovitost;

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka fc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fc)  „znatno izmijenjen sustav” znači postojeći sustav elektroničke naplate cestarina koji je izmijenjen ili se izmjenjuje, zbog čega pružatelji usluge EENC-a moraju uvesti izmjene sastavnica interoperabilnosti koje su aktivne, poput reprogramiranja ili ponovnog testiranja opreme u vozilu ili prilagodbe sučelja njihovih back officea;

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka fd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fd)  „back office” znači središnji elektronički sustav kojim se koristi subjekt za naplatu cestarine, skupina subjekata za naplatu cestarine koji su stvorili središte interoperabilnosti ili pružatelji usluge EENC-a kako bi se prikupili, obradili i poslali podaci u okviru elektroničke naplate cestarina;

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka fe (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fe)  „akreditacija” znači postupak koji utvrđuje i kojim upravlja subjekt za naplatu cestarina, a koji pružatelji usluge EENC-a moraju proći prije odobrenja pružanja usluge EENC-a u području EENC-a;

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  „država članica registracije” znači država članica u kojoj je registrirano vozilo kojim je počinjen prekršaj vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(la)  „parametri za klasifikaciju vozila” znači podaci o vozilu, na temelju kojih se obračunava cestarina na temelju podataka za obračun cestarina;

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka o

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(o)   „lako vozilo” znači bilo koje vozilo koje nije teško vozilo.

(o)   „lako vozilo” znači osobni automobil, minibus ili kombi.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za sve nove elektroničke sustave naplate cestarina koji zahtijevaju postavljanje ili upotrebu opreme u vozilu koristit će se za izvođenje elektroničkih transakcija za naplatu cestarina jedna ili više tehnologija navedenih u Prilogu IV .

Za sve nove elektroničke sustave naplate cestarina koji zahtijevaju postavljanje ili upotrebu opreme u vozilu koristit će se za izvođenje elektroničkih transakcija za naplatu cestarina jedna ili više sljedećih tehnologija:

 

(a)  satelitsko određivanje položaja;

 

(b)  mobilne komunikacije;

 

(c)  mikrovalna tehnologija na frekvenciji 5,8 GHz.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Postojeći elektronički sustavi naplate cestarine koji se služe tehnologijama koje se razlikuju od onih navedenih u Prilogu IV. usklađuju se s tim tehnologijama ako se provedu znatna tehnološka poboljšanja.

Postojeći elektronički sustavi naplate cestarine koji se služe tehnologijama koje se razlikuju od onih navedenih u prvom podstavku usklađeni su s tim tehnologijama ako se provedu znatna tehnološka poboljšanja.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.    Pružatelji usluge EENC-a korisnicima će dati na raspolaganje opremu u vozilu koja je prikladna za upotrebu, interoperabilna i koja može komunicirati sa svim elektroničkim sustavima naplate cestarine koji funkcioniraju u državama članicama s pomoću tehnologija navedenih u Prilogu IV.

3.   Pružatelji usluge EENC-a korisnicima će dati na raspolaganje opremu u vozilu koja je prikladna za upotrebu, interoperabilna i koja može komunicirati sa svim elektroničkim sustavima naplate cestarine koji funkcioniraju u državama članicama s pomoću tehnologija navedenih u stavku 1.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Oprema u vozilu može se služiti vlastitim hardverom i softverom, elementima drugog hardvera i softvera koji se nalaze u vozilu ili obama. U svrhu komunikacije s drugim hardverskim sustavima koji se nalaze u vozilu oprema u vozilu može se služiti tehnologijama koje nisu navedene u Prilogu IV.

4.  Oprema u vozilu može se služiti vlastitim hardverom i softverom, elementima drugog hardvera i softvera koji se nalaze u vozilu ili obama. U svrhu komunikacije s drugim hardverskim sustavima koji se nalaze u vozilu oprema u vozilu može se služiti tehnologijama koje nisu navedene u stavku 1. Svako vozilo raspolaže samo s jednom jedinicom u vozilu, koja može biti povezana samo s jednim vozilom.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pružatelji usluge EENC-a mogu do 31. prosinca 2027. korisnicima lakih vozila staviti na raspolaganje opremu u vozilu koja je prikladna samo za upotrebu s mikrovalnom tehnologijom na frekvenciji 5,8 GHz.

5.  Pružatelji usluge EENC-a mogu do 31. prosinca 2027. korisnicima lakih vozila staviti na raspolaganje opremu u vozilu koja je prikladna samo za upotrebu s mikrovalnom tehnologijom na frekvenciji 5,8 GHz koja se koristi u područjima EENC-a koja ne zahtijevaju tehnologije satelitskog određivanja položaja i mobilnih komunikacija.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice osiguravaju da se obrada osobnih podataka potrebna za funkcioniranje EENC-a vrši u skladu s pravilima Unije o zaštiti sloboda i temeljnih prava pojedinaca i njihove privatnosti te, posebno, da se poštuju odredbe Uredbe (EU) 2016/679, Direktive (EU) 2016/680 i Direktive 2002/58/EZ.

6.  Države članice osiguravaju da se obrada osobnih podataka potrebna za funkcioniranje EENC-a vrši u skladu s pravilima Unije o zaštiti sloboda i temeljnih prava pojedinaca i njihove privatnosti te, posebno, da se poštuju odredbe Uredbe (EU) 2016/679, Direktive (EU) 2016/680 i Direktive 2002/58/EZ. Države članice istovremeno dopuštaju razmjenu informacija s drugim državama članicama u propisno opravdanim slučajevima kao što je neplaćanje pristojbe za ceste.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  EENC omogućuje sklapanje ugovora bez obzira na mjesto registracije vozila, na državljanstvo ugovornih stranaka i na dio na cestovnoj mreži za koji se plaća pristojba za ceste .

2.  EENC omogućuje sklapanje ugovora bez obzira na mjesto registracije vozila, na državljanstvo ugovornih stranaka i na dio na cestovnoj mreži za koji se plaća pristojba za ceste, uzimajući u obzir sredstva plaćanja valjana u toj državi članici.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  EENC se pruža putem ugovornih sporazuma između pružatelja usluga i subjekata za naplatu cestarine, u skladu s kojima se jamči pravilno plaćanje cestarine.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  EENC omogućuje razvoj intermodalnosti, a da ne zakida druge načine prijevoza.

3.  EENC omogućuje razvoj intermodalnosti i istovremeno jamči poštovanje načela „korisnik plaća” i „onečišćivač plaća” te razvija koristi za druge održivije načine prijevoza.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija, u skladu s postupkom utvrđenim Direktivom 2015/1535/EU Europskog parlamenta i Vijeća23, zahtijeva da odgovarajuća tijela za normizaciju , posebno CEN, u što kraćem roku donesu norme za područje elektroničkih sustava naplate cestarina povezanih s tehnologijama navedenima u Prilogu IV. , i ažuriraju ih prema potrebi . Komisija zahtijeva da tijela za normizaciju osiguraju neprekidnu kompatibilnost sastavnica interoperabilnosti.

5.  Komisija, u skladu s postupkom utvrđenim Direktivom 2015/1535/EU Europskog parlamenta i Vijeća23, zahtijeva da odgovarajuća tijela za normizaciju, posebno CEN, u što kraćem roku donesu norme za područje elektroničkih sustava naplate cestarina povezanih s tehnologijama navedenima u članku 3., i ažuriraju ih prema potrebi. Komisija zahtijeva da tijela za normizaciju osiguraju neprekidnu kompatibilnost sastavnica interoperabilnosti.

_________________

_________________

23 Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17.9.2015, str. 1.).

23 Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17.9.2015, str. 1.).

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a

 

Zahtjevi koje trebaju ispuniti pružatelji usluge EENC-a

 

Pružatelji usluge EENC-a podnose zahtjev za registraciju u državi članici u kojoj imaju poslovni nastan. Takva registracija im se odobrava ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

(a)  imaju certifikat EN ISO 9001 ili jednakovrijedan certifikat;

 

(b)  dokažu da raspolažu tehničkom opremom i EU izjavom ili certifikatom o sukladnosti sastavnica interoperabilnosti sa specifikacijama;

 

(c)  dokažu stručne sposobnosti za pružanje usluga elektroničke naplate ili za odgovarajuća područja;

 

(d)  drže odgovarajući financijski položaj;

 

(e)  provode opći plan upravljanja rizicima koji se pregledava najmanje svake 2 godine;

 

(f)  imaju dobar ugled.

 

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11., kojima se propisuju specifikacije iz stavka 1. točke (b).

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.b

 

Prava i obveze pružatelja usluge EENC-a

 

1.  Pružatelji usluge EENC-a sklapaju ugovore o EENC-u koji obuhvaćaju sva područja EENC-a na državnim područjima najmanje četiriju država članica unutar 36 mjeseci od njihove registracije u skladu s člankom 4.a.

 

Sklapaju ugovore koji obuhvaćaju sva područja EENC-a u određenoj državi članici unutar 24 mjeseci od sklapanja prvog ugovora u toj državi članici, osim za ona područja EENC-a u okviru kojih odgovorni subjekti za naplatu cestarine ne poštuju odredbe članka 4.d.

 

2.  Pružatelji usluge EENC-a trajno zadržavaju pokrivenost svih područja EENC-a nakon što sklope ugovore za njih. U slučaju da pružatelj usluge EENC-a ne može zadržati pokrivenost područja EENC-a jer subjekt za naplatu cestarine ne poštuje svoje obveze, on ponovno uspostavlja pokrivenost dotičnog područja čim je prije moguće.

 

3.  Pružatelji usluge EENC-a surađuju sa subjektima za naplatu cestarine u pogledu provedbe. Kada se sumnja da korisnik ceste nije platio cestarinu, subjekt za naplatu cestarine može zatražiti od pružatelja usluge EENC-a da mu pruži podatke o dotičnom vozilu uključeno u navodno neplaćanje cestarine i vlasniku ili korisniku tog vozila koji je klijent pružatelja usluge EENC-a. Pružatelj usluge EENC-a osigurava da su takvi podaci odmah dostupni.

 

Subjekt za naplatu cestarine osigurava da se takvi podaci ne otkrivaju drugim pružateljima usluge naplate cestarine. Ako je subjekt za naplatu cestarine udružen s pružateljem usluge naplate cestarine u jedan subjekt, donosi prikladne mjere i postupke kako bi se zajamčilo da se podaci koriste isključivo u svrhu provedbe.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 4.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.c

 

Prava i obveze subjekta za naplatu cestarine

 

1.  Svaki subjekt za naplatu cestarine priprema i čuva izjavu o području EENC-a, u kojoj su utvrđeni opći uvjeti o pristupu na njegova područja naplate cestarine za pružatelje usluge EENC-a.

 

2.  Kada se stvori novi sustav elektroničke naplate cestarine, budući subjekt za naplatu cestarine koji je odgovoran za taj sustav objavljuje izjavu o području EENC-a dovoljno unaprijed kako bi se mogla izvršiti akreditacija zainteresiranih pružatelja usluge EENC-a najmanje mjesec dana prije operativnog pokretanja novog sustava, uzimajući o obzir dužinu trajanja postupka ocjene sukladnosti sastavnica interoperabilnosti sa specifikacijama i njihove prikladnosti za korištenje.

 

3.  Kada se sustav elektroničke naplate cestarine znatno izmijeni, subjekt za naplatu cestarine objavljuje revidiranu izjavu o području EENC-a dovoljno unaprijed kako bi već akreditirani pružatelji usluge EENC-a mogli prilagoditi svoje sastavnice interoperabilnosti novim zahtjevima i, po potrebi, biti ponovno akreditirani najmanje mjesec dana prije operativnog pokretanja izmijenjenog sustava, uzimajući o obzir dužinu trajanja postupka ocjene sukladnosti sastavnica interoperabilnosti sa specifikacijama i njihove prikladnosti za korištenje.

 

Subjekt za naplatu cestarine utvrđuje i objavljuje u izjavi o području EENC-a detaljni plan postupka ocjenjivanja ili ponovnog ocjenjivanja sukladnosti sa specifikacijama i prikladnosti korištenja sastavnica interoperabilnosti, čime se omogućuje akreditacija ili ponovna akreditacija zainteresiranih pružatelja usluge EENC-a najmanje mjesec dana prije operativnog pokretanja novog ili znatno izmijenjenog sustava. Subjekt za naplatu cestarine obvezan je poštovati svoj dio planova.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 4.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.d

 

Subjekti za naplatu cestarine prihvaćaju bez diskriminacije bilo kojeg pružatelja usluge EENC-a koji podnese zahtjev za ponudu usluga EENC-a na području(-ima) u nadležnosti subjekta za naplatu cestarine.

 

Prihvaćanje pružatelja usluge EENC-a u području EENC-a podložno je uvjetu da pružatelj poštuje obveze i opće uvjete iz izjave o području EENC-a.

 

Subjekti za naplatu cestarine ne zahtijevaju od pružatelja usluge EENC-a da se koriste bilo kojim specifičnim tehničkim rješenjima ili postupcima kojima se ograničava interoperabilnost sastavnica interoperabilnosti pružatelja usluge EENC-a sa sustavima elektroničke naplate cestarine u drugim područjima EENC-a.

 

Ako subjekt za naplatu cestarine i pružatelj usluge EENC-a ne mogu postići dogovor, predmet se može uputiti tijelu za mirenje koje je nadležno za odgovarajuće područje naplate cestarine.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 4.e (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.e

 

Svaka država članica jamči da se ugovorima između subjekta za naplatu cestarine i pružatelja usluge EENC-a o pružanju usluge EENC-a na državnom području države članice omogućuje da pružatelj usluge EENC-a izravno izdaje račun za cestarinu korisniku usluge EENC-a. Subjekt za naplatu cestarine može zahtijevati da pružatelj usluge EENC-a izdaje račun korisniku u ime subjekta za naplatu cestarine, a pružatelj usluge EENC-a treba ispuniti taj zahtjev.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 4.f (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.f

 

Svaka država članica s najmanje dva područja EENC-a na svom državnom području određuje jedinstveni kontaktni ured za pružatelje usluga EENC-a. Kontaktni ured na zahtjev pružatelja usluge EENC-a ostvaruje rane kontakte između pružatelja usluge EENC-a i subjekata za naplatu cestarine odgovornih za područja EENC-a na državnom području države članice. Kontaktni ured može biti fizička osoba ili javno ili privatno tijelo.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 4.g (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.g

 

Cestarina koju zaračunavaju subjekti za naplatu cestarine korisnicima EENC-a ne smije biti viša od nacionalne/lokalne cestarine. Svi rabati ili popusti na cestarine koje korisnicima opreme u vozilima nudi država članica ili subjekt za naplatu cestarine trebaju pod istim uvjetima biti dostupni korisnicima pružatelja usluga EENC-a.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 4.h (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.h

 

Naknada

 

1.  Pružatelji usluge EENC-a imaju pravo na primanje naknade od subjekta za naplatu cestarine.

 

2.  Metodologija utvrđivanja naknade za pružatelje usluge EENC-a treba biti transparentna, nediskriminirajuća i jednaka za sve pružatelje usluge EENC-a akreditirane za određeno područje EENC-a.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 4.i (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.i

 

1.  Subjekt za naplatu cestarine utvrđuje cestarinu među ostalim u skladu s klasifikacijom vozila. Klasifikacija vozila utvrđuje se na temelju parametara za klasifikaciju vozila. U slučaju odstupanja između klasifikacije vozila pružatelja usluge EENC-a i subjekta za naplatu cestarine, prevladava klasifikacija subjekta za naplatu cestarine, osim ako se dokaže pogreška.

 

2.  Osim što subjekt za naplatu cestarine od pružatelja usluge EENC-a može zahtijevati plaćanje za svaku potkrijepljenu prijavljenu cestarinu, može zahtijevati plaćanje i za svaku potkrijepljenu neprijavljenu cestarinu bilo kojeg korisnika, ako njime upravlja taj pružatelj usluge EENC-a.

 

3.  U slučaju da pružatelj usluge EENC-a pošalje subjektu za naplatu cestarine popis poništene opreme, pružatelj usluge EENC-a nije odgovoran za nikakvu cestarinu koja proizlazi iz naknadne uporabe navedene poništene opreme za vozilo. Broj upisa na popisu poništene opreme za vozilo, oblik popisa i učestalost ažuriranja dogovaraju subjekti za naplatu cestarine i pružatelji usluga EENC-a.

 

4.  U sustavima za naplatu cestarine koji se temelje na mikrovalnoj tehnologiji, subjekti za naplatu cestarine dostavljaju potkrijepljene prijave cestarine pružateljima usluga EENC-a za cestarine njihovih korisnika EENC-a.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 4.j (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.j

 

Računovodstvo

 

1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi se zajamčilo da pravne osobe koje su pružatelji usluge naplate cestarine imaju zasebne račune dobiti i gubitaka te bilance za aktivnosti provedene u ulozi povezanoj s pružanjem usluge cestarine, kako je definirano standardom ISO 17573:2010, te za sve druge aktivnosti. Države članice također poduzimaju potrebne mjere kako bi se zajamčilo da su ti računi i bilance zasebno objavljeni za svaku vrstu aktivnosti te da se isključuje unakrsno subvencioniranje između aktivnosti provedene u ulozi povezanoj s pružanjem usluge cestarina i drugih aktivnosti.

 

2.  Računovodstveni sustavi za aktivnosti provedene u ulozi povezanoj s pružanjem usluge cestarina i druge aktivnosti odvojeni su od drugih računa povezanih sa svim drugim vrstama aktivnosti kako bi se mogla izvršiti jasna procjena troškova i koristi povezanih s aktivnostima provedenima u ulozi povezanoj s pružanjem usluge cestarina.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 4.k (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.k

 

Tijelo za mirenje

 

1.  Svaka država članica s najmanje jednim područjem EENC-a imenuje ili uspostavlja tijelo za mirenje za lakše posredovanje između subjekata za naplatu s područjem EENC-a na njezinom državnom području i pružatelja usluge EENC-a koji imaju ugovor ili su u pregovorima za ugovor sa subjektima za naplatu cestarine.

 

2.  Tijelo za mirenje ovlašteno je posebno da provjeri jesu li ugovorni uvjeti koje subjekt za naplatu cestarine nameće pružateljima usluge EENC-a nediskriminirajući. To tijelo ima ovlasti da provjeri prima li pružatelj usluge EENC-a naknadu u skladu s načelima iz ove Direktive.

 

3.  Države članice u kojima je riječ u stavku 1. poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile da su njihova tijela za mirenje u pogledu organizacije i pravne strukture neovisna od komercijalnih interesa subjekata za naplatu cestarine i pružatelja usluge naplate cestarine.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 4.l (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.l

 

Upisnici

 

1.  Za provedbu ove Direktive svaka država članica vodi nacionalni elektronički upisnik za:

 

(a)  područja EENC-a unutar njezina državnog područja, uključujući podatke o:

 

i.  odgovarajućim subjektima za naplatu cestarine,

 

ii.  korištenim tehnologijama za naplatu cestarine,

 

iii.  podacima za obračun naplate cestarine,

 

iv.  izjavi o području EENC-a,

 

v.  pružateljima usluga EENC-a koji imaju ugovore za EENC sa subjektima za naplatu cestarine koji su aktivni na području njihove nadležnosti;

 

(b)  pružatelje usluge EENC-a kojima je odobrila registraciju;

 

(c)  detalje kontaktnog ureda za EENC u kojem je riječ u članku 4.f, uključujući adresu elektroničke pošte i telefonski broj.

 

Osim ako je navedeno drukčije, države članice najmanje jednom godišnje provjeravaju jesu li zahtjevi iz članka 4.a točaka (a), (d), (e) i (f) još uvijek ispunjeni i shodno tome ažuriraju upisnik. Upisnik također sadrži zaključke revizije iz članka 4.a točke (e). Država članica nije odgovorna za radnje pružatelja usluge EENC-a spomenutih u njezinom upisniku.

 

2.  Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da su svi podaci sadržani u nacionalnom elektroničkom upisniku ažurirani i točni.

 

3.  Upisnici su javno dostupni u elektroničkom obliku.

 

4.  Ti upisnici su dostupni od dana stupanja na snagu ove Direktive.

 

5.  Tijela država članica nadležna za upisnike na kraju svake kalendarske godine šalju elektroničkim putem upisnike područja EENC-a i pružatelja usluge EENC-a ugovornim stranama u drugim državama članicama te Komisiji. Država članica registracije i Komisija obavješćuju se o svim odstupanjima od stanja u državi članici.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 4.m (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.m

 

Probni sustavi naplate cestarine

 

Države članice, na ograničenim dijelovima svojeg područja naplate cestarine i usporedno sa sustavom u skladu s EENC-om, mogu privremeno dozvoliti uporabu probnog sustava naplate cestarine s novim tehnologijama ili novim konceptima, koji nisu u skladu s jednom ili više odredbi ove Direktive, u svrhu tehničkog razvoja EENC-a.

 

Takvo ovlaštenje prethodno odobrava Komisija.

 

Početno razdoblje s takvim ovlaštenjem traje najviše tri godine. Pružatelji usluge EENC-a ne moraju sudjelovati u probnom sustavu naplate cestarine.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za istraživanje vožnje bez plaćanja pristojbi za ceste države članice odobravaju nacionalnim kontaktnim točkama drugih država članica pristup sljedećim nacionalnim podacima iz registra vozila, s ovlašću da provode automatizirane pretrage:

Države članice odobravaju isključivo nacionalnim kontaktnim točkama drugih država članica pristup sljedećim nacionalnim podacima iz registra vozila, s ovlaštenjem da provode automatizirane pretrage, i to samo za potrebe istraga u pogledu neplaćanja pristojbi za ceste;

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podacima o vozilima; i

(a)  podacima potrebnima za identifikaciju konkretnog vozila; i

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podacima o vlasnicima ili korisnicima vozila.

(b)  podacima potrebnima za identifikaciju vlasnika ili korisnika vozila i stupanje u kontakt s njima.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U svrhu razmjene podataka iz stavka 1. svaka država članica određuje nacionalnu kontaktnu točku. Ovlasti nacionalnih kontaktnih točaka uređene su primjenjivim pravom predmetne države članice.

2.  U svrhu razmjene podataka iz stavka 1. svaka država članica određuje nacionalnu kontaktnu točku. Ovlasti nacionalnih kontaktnih točaka uređene su primjenjivim pravom predmetne države članice. U tom procesu posebnu pozornost trebalo bi posvetiti prikladnoj zaštiti osobnih podataka potrebnih za funkcioniranje EENC-a.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se razmjena informacija provodi interoperabilnim elektroničkim sredstvima bez razmjene podataka koji uključuju druge baze podataka koje se ne koriste za potrebe ove Direktive. Države članice osiguravaju da se ta razmjena informacija provodi na isplativ i siguran način. Države članice osiguravaju sigurnost i zaštitu podataka koji se prenose, u mjeri u kojoj je to moguće, upotrebljavajući postojeće računalne aplikacije, poput one iz članka 15. Odluke 2008/616/PUP, i izmijenjene verzije tih računalnih aplikacija, u skladu s Prilogom II. ovoj Direktivi i poglavljem 3. točkama 2. i 3. Priloga Odluci 2008/616/PUP. Izmijenjene verzije računalnih aplikacija osiguravaju internetski modul razmjene u stvarnom vremenu i modul razmjene u serijama, pri čemu potonji omogućuje razmjenu višestrukih zahtjeva ili odgovora u jednoj poruci.

4.  Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se razmjena informacija provodi interoperabilnim elektroničkim sredstvima bez razmjene podataka koji uključuju druge baze podataka koje se ne koriste za potrebe ove Direktive. Države članice osiguravaju da se ta razmjena informacija provodi na isplativ i siguran način i da tijela koja nisu ovlaštena na temelju ove Direktive ne dobiju pristup podacima. Države članice osiguravaju sigurnost i zaštitu podataka koji se prenose, u mjeri u kojoj je to moguće, upotrebljavajući postojeće računalne aplikacije, poput one iz članka 15. Odluke 2008/616/PUP, i izmijenjene verzije tih računalnih aplikacija, u skladu s Prilogom II. ovoj Direktivi i poglavljem 3. točkama 2. i 3. Priloga Odluci 2008/616/PUP. Izmijenjene verzije računalnih aplikacija osiguravaju internetski modul razmjene u stvarnom vremenu i modul razmjene u serijama, pri čemu potonji omogućuje razmjenu višestrukih zahtjeva ili odgovora u jednoj poruci.

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Kontaktne točke država članica ni u kojem slučaju ne smiju omogućiti privatnim poduzećima ili pojedincima pristup podacima iz stavka 1. ovog članka.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 6. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pisana obavijest o vožnji bez plaćanja pristojbe za ceste

Pisana obavijest i daljnje postupanje o vožnji bez plaćanja pristojbe za ceste

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste odlučuje hoće li pokrenuti daljnji postupak koji se odnosi na vožnju bez plaćanja pristojbe za ceste.

Domaće nadležno tijelo države članice na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste pokreće prekršajni postupak zbog neplaćanja cestarine ako utvrdi da nije plaćena cestarina, u skladu s alatima predviđenim Direktivom (EU) 2015/413 Europskog parlamenta i Vijeća24.

 

__________________

 

24 Direktiva (EU) 2015/413 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama (SL L 68, 13.3.2015., str. 9.).

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prilikom slanja pisane obavijesti vlasniku, korisniku vozila ili osobi utvrđenoj na drugi način koju se sumnjiči da je počinila vožnju bez plaćanja pristojbe za ceste, država članica na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste uključuje, u skladu sa svojim pravom, sve važne informacije, a posebno prirodu te vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste, mjesto, datum i vrijeme počinjenja vožnje bez plaćanja, naziv prekršenih propisa nacionalnog prava i sankciju te, prema potrebi, podatke o uređaju kojim je utvrđen prekršaj. U tu svrhu, država članica na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste može koristiti obrazac iz Priloga III.

2.  Pri slanju pisane obavijesti vlasniku, korisniku vozila ili osobi utvrđenoj na drugi način koja se sumnjiči za vožnju bez plaćanja pristojbe za ceste država članica na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste uključuje, u skladu sa svojim pravom, sve važne informacije, a posebno prirodu te vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste, mjesto, datum i vrijeme počinjenja vožnje bez plaćanja, naziv prekršenih propisa nacionalnog prava, pravo na prigovor i dobivanje informacija i sankciju te podatke o uređaju kojim je utvrđen prekršaj. U tu svrhu država članica na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste koristi obrazac iz Priloga III.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Odluka nadležnog tijela države članice na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste, u skladu s nacionalnim pravom, automatski se priznaje u državi članici vlasnika, korisnika vozila ili osobe utvrđene na drugi način koju se sumnjiči da nije platila pristojbu za ceste.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Ako je to potrebno u svrhe praćenja zbog neplaćanja pristojbe za ceste, nacionalne kontaktne točke mogu predmetnom subjektu za naplatu cestarine staviti na raspolaganje informacije potrebne za naplatu neplaćene pristojbe za ceste.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Mehanizam uzajamne pomoći

 

Kako bi se zajamčila prekogranična naplata pristojbi za ceste u Uniji, od 2021. godine primjenjivat će se mehanizam uzajamne pomoći unutar kojega država članica registracije pomaže državi članici na čijem državnom području nije plaćena pristojba za ceste u naplati predmetnih pristojbi i kazni. Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju detalji takve uzajamne pomoći. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11.a.

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 8.

Članak 8.

Zaštita podataka

Zaštita podataka

1.  Odredbe Uredbe (EU) 2016/679 i zakoni ili drugi propisi kojima se prenosi Direktiva (EU) 2016/680 primjenjuju se na osobne podatke koji se obrađuju u skladu s ovom Direktivom.

1.  Uredba (EU) 2016/679 i Direktiva 2002/58/EZ primjenjuju se na osobne podatke koji se obrađuju u skladu s ovom Direktivom. Direktiva (EU) 2016/680 primjenjuju se samo na osobne podatke koji se obrađuju u skladu s ovom Direktivom kad je vožnja bez plaćanja pristojbe za ceste kazneno djelo u državi članici u kojoj se provodi plaćanje.

2.  Države članice osiguravaju da se osobni podaci koji se obrađuju na temelju ove Direktive u odgovarajućem razdoblju isprave ako su neispravni, ili izbrišu ili ograniče, te da se odredi rok za pohranu podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i nacionalnim zakonima ili drugim propisima kojima se prenosi Direktiva (EU) 2016/680.

2.  Države članice osiguravaju da se obrada osobnih podataka u svrhe članka 5. ograniči na vrste podataka navedene u Prilogu II. Države članice također osiguravaju da ispitanici imaju pravo bez nepotrebne odgode ažurirati, ispraviti ili izbrisati obrađene osobne podatke ako su neispravni. Države članice određuju rok za pohranjivanje osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i po potrebi Direktivom (EU) 2016/680.

Države članice osiguravaju da se svi osobni podaci koji se obrađuju na temelju ove Direktive koriste samo kako bi se olakšala prekogranična razmjena informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste, i da ispitanici imaju prava obavješćivanja, pristupa, ispravka, brisanja i blokiranja te prava na naknadu i sudsku zaštitu kako je predviđeno Uredbom (EU) 2016/679 i nacionalnim zakonima ili drugim propisima kojima se prenosi Direktiva (EU) 2016/680.

Države članice osiguravaju da se osobni podaci koji se obrađuju na temelju ove Direktive obrađuju isključivo u svrhu omogućavanja prekogranične razmjene informacija o neplaćanju cestarina i da se neće dodatno obrađivati u bilo koju drugu svrhu. Države članice također osiguravaju da ispitanici imaju jednaka prava na obavješćivanje, pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade, podnošenje žalbe nadzornom tijelu za zaštitu podataka, naknadu i učinkovitu sudsku zaštitu kako je predviđeno Uredbom (EU) 2016/679 i po potrebi Direktivom (EU) 2016/680. Države članice osiguravaju da je pristup osobnim podacima dopušten samo imenovanim nadležnim tijelima za razmjenu podataka o registraciji vozila.

3.  Svaka uključena osoba ima pravo dobiti informaciju o tome koji su osobni podaci koji su evidentirani u državi članici registracije preneseni u državu članicu u kojoj je došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste, uključujući datum zahtjeva i nadležno tijelo države članice na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste.

3.  Svaka uključena osoba ima pravo bez ikakve odgode dobiti informaciju o tome koji su osobni podaci koji su evidentirani u državi članici registracije preneseni u državu članicu u kojoj je došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste, uključujući datum zahtjeva i nadležno tijelo države članice na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste.

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.

Članak 9.

Izvješće

Izvješće

Komisija do [pet godina nakon stupanja na snagu ove Direktive] podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni članaka 6. i 7. ove Direktive u državama članicama. U svojem se izvješću Komisija posebno usredotočuje na sljedeće aspekte i, prema potrebi, priprema prijedloge za njihovu obradu:

1.  Komisija do [četiri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive] podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni i učincima ove Direktive, posebno u pogledu razvoja i korištenja EENC-a te učinkovitosti i efikasnosti mehanizma za razmjenu podataka u okviru istrage o slučajevima neplaćanja pristojbi za ceste.

 

U izvješću se posebno analizira sljedeće:

 

(a)  učinak odredbi članka 4.b na korištenje EENC-a, uz usmjeravanje posebne pozornosti na dostupnost usluge u malim ili perifernim područjima EENC-a;

-  procjenu djelotvornosti članaka 6. i 7. u pogledu smanjenja broja vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji,

(b)  djelotvornost članaka 6. i 7. u pogledu smanjenja broja vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji.

 

(c)  napredak ostvaren u pogledu aspekata interoperabilnosti između satelitskih i tradicionalnih sustava naplate cestarine;

 

2.  Izvješće je popraćeno, ako je prikladno, prijedlogom Europskom parlamentu i Vijeću da provedu daljnje preispitivanje ove Direktive, posebno u pogledu sljedećih elemenata:

 

(a)  dodatnih mjera kojima se jamči da je EENC dostupan u svim područjima EENC-a, uključujući u malim i perifernim područjima;

-  procjenu potrebe za daljnjim olakšavanjem prekograničnog izvršenja plaćanja pristojbi za ceste u Uniji utvrđivanjem mehanizma pomoći u državi registracije pri naplati kazni i pristojbi države na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste.

(b)  mehanizma pomoći koju će država članica registracije pružati državi članici na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbi za ceste, kako bi se nadalje olakšala prekogranična provedba plaćanja pristojbi za ceste u Uniji, posebno kada se koriste sustavi automatskog terećenja.

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 11. kojim se izmjenjuju prilozi I. i IV. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku.

1.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 11. kojim se izmjenjuje Prilog I. radi njegove prilagodbe tehničkom napretku.

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Odborski postupak

 

1.  Komisiji pomaže Odbor za elektroničku naplatu cestarina.

 

Navedeni odbor jest odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(**).

 

2.  Kada se poziva na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011. Ako odbor ne da mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s člankom 1. i člancima od 3. do 8. te prilozima II. i III. do [18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive] . One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera.

Države članice donose zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s člankom 1. i člancima od 3. do 8. te prilozima II. i III. do [30 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive] . One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera.

Amandman    87

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – podstavak 3. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  potvrda o valjanosti izabranih tehničkih rješenja u odnosu na pravila Unije kojima se štite slobode i temeljna prava pojedinaca, uključujući njihovu privatnost te zaštitu osobnih podataka . Morat će se posebno osigurati sukladnost s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom 2002/58/EZ;

(k)  potvrda o valjanosti izabranih tehničkih rješenja u odnosu na pravila Unije kojima se štite slobode i temeljna prava pojedinaca, uključujući njihovu privatnost te zaštitu osobnih podataka. Morat će se posebno osigurati sukladnost s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom 2002/58/EZ te po potrebi Direktivom (EU) 2016/680;

Amandman    88

Prijedlog direktive

Prilog III. – točka 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Izjava o zaštiti podataka

 

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 imate pravo zatraži pristup svojim osobnim podacima te njihov ispravak ili brisanje ili ograničavanje njihove obrade ili pravo na ulaganje prigovora na obradu tih podataka te pravo na prenosivost podataka. Također imate pravo podnijeti žalbu [naziv i adresa relevantnog nadzornog tijela].

 

[Ako se neplaćanje pristojbe za ceste smatra kaznenim djelom u skladu s nacionalnim pravom:

 

u skladu s [naziv nacionalnog zakona kojim se primjenjuje Direktiva (EU) 2016/680] imate pravo od nadzornika zatražiti pristup svojim osobnim podacima te njihov ispravak ili brisanje i ograničavanje njihove obrade. Također imate pravo podnijeti žalbu [naziv i adresa relevantnog nadzornog tijela]. ]

Amandman    89

Prijedlog direktive

Prilog IV.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prilog IV.

Briše se.

Popis tehnologija dopuštenih za upotrebu u elektroničkim sustavima naplate cestarina za izvođenje elektroničkih transakcija za naplatu cestarina

 

1.  satelitsko određivanje položaja;

 

2.  mobilne komunikacije;

 

3.  5,8 GHz mikrovalnu tehnologiju.

 

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.
  • [2]  SL C 77, 28.3.2002., str. 1.

OBRAZLOŽENJE

Prijedlog Komisije

Prijedlogom Komisije žele se ukloniti nedostaci postojećeg zakonodavstva o europskoj elektroničkoj naplati cestarine (EENC), utvrditi potrebni uvjeti da se zajamči interoperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšati prekogranična razmjena informacija o prekršajima zbog neplaćene pristojbe za ceste u državama Unije.

Predmetnim zakonodavstvom, uključujući Direktivu 2004/52/EZ o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine te Odluku Komisije 2009/750/EZ o definiranju europske elektroničke naplate cestarine i njezinih tehničkih elemenata, nastojalo se poboljšati funkcioniranje tržišta pružanjem usluga temeljenih na opremi u vozilu koja se može povezati s infrastrukturom u državama kroz koje prolazi korisnik, čime bi se potaknula uspostava interoperabilnih elektroničkih sustava naplate cestarine na razini Unije.

Međutim, Komisija smatra da trenutačno zakonodavstvo nije ostvarilo ciljeve u pogledu automatske naplate cestarine. Komisija je konkretno utvrdila neka ograničenja u postojećem zakonodavstvu, među ostalim i prepreke za pristup tržištu za pružatelje EENC-a, kojima su bila nametnuta pretjerana financijska opterećenja. Na tehnološkoj je razini satelitska oprema i dalje skuplja u odnosu na mikrovalne jedinice u vozilu, no daljnji razvoj inteligentnih prometnih sustava istodobno navodi na razmišljanje o mogućim sinergijama između tih sustava i elektroničkih sustava naplate cestarina. Osim toga, Komisija je ustvrdila da na razini EU-a nema pravne osnove za razmjenu podataka iz registra vozila među državama članicama, što je potrebno za izvršenje naplate cestarine.

Stajalište izvjestitelja

•  Izvjestitelj pozdravlja i podupire Prijedlog Komisije kao bitno poboljšanje postojećeg zakonodavstva o EENC-u i predlaže niz izmjena kojima se, prema njegovu mišljenju, pruža dodana vrijednost tekstu Prijedloga kako bi se istaknuo interoperabilni karakter EENC-a, a postupak izvršenja učinio djelotvornijim.

•  Izvjestitelj se slaže da je potrebno jasno i objektivno definirati različite operatere EENC-a, koji su trenutačno utvrđeni samo u Odluci 2009/750/EZ, i priznaje da je potrebno usklađivanje s Direktivom 2017/0114(COD).

•  Kad je riječ o tehničkim aspektima, izvjestitelj smatra da su oni od velike važnosti za stvaranje istinski interoperabilnog sustava elektroničke naplate cestarine. Zbog toga su uvedene promjene kojima se naglašava potreba da se prednost da postupku suodlučivanja kako bi se u postupak donošenja odluka uključili svi zainteresirani dionici.

•  Kad je riječ o postupku naplate neplaćenih pristojbi za ceste, izvjestitelj je svjestan ograničenja međuvladina pristupa, kojim se ne može zajamčiti prekogranična naplata neplaćenih pristojbi za ceste. Kad je riječ o izvršenju, izvjestitelj samo predlaže određena pojašnjenja teksta kojima bi se taj postupak učinio djelotvornijim.

PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA

D(2017)36120

Karima Delli

predsjednica Odbora za promet i turizam

ASP 04F155

Bruxelles

Predmet:  Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka)

  (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Poštovana predsjednice,

Odbor za pravna pitanja razmotrio je navedeni Prijedlog u skladu s člankom 104. Poslovnika Parlamenta o preinakama.

Stavak 3. tog članka glasi:

„Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, o tome obavještava odbor nadležan za predmet.

U tom slučaju, pored uvjeta utvrđenih člancima 169. i 170., amandmani su dopušteni u odboru nadležnom za dotični predmet samo ako se odnose na dijelove prijedloga koji sadrže promjene.

Međutim, predsjednik odbora nadležnog za dotični predmet iznimno i razmatrajući svaki slučaj zasebno može dopustiti amandmane na dijelove prijedloga koji su ostali nepromijenjeni ako smatra da je to potrebno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima. Ti razlozi moraju se navesti u pisanom obrazloženju amandmana.”

U skladu s mišljenjem savjetodavne radne skupine pravnih službi Parlamenta, Vijeća i Komisije, koja je proučila prijedlog preinake, te u skladu s preporukama izvjestitelja, Odbor za pravna pitanja smatra da dotični Prijedlog ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su navedene kao takve u Prijedlogu i koje je navela savjetodavna radna skupina, te da se Prijedlog, u pogledu kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata s tim promjenama, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene.

Stoga je Odbor za pravna pitanja na svojoj sjednici 7. rujna 2017. jednoglasno[1] preporučio da Odbor za promet i turizam kao nadležni odbor započne s razmatranjem dotičnog Prijedloga u skladu s člankom 104.

S poštovanjem,

Pavel Svoboda

Prilog: Izvješće koje je potpisao predsjednik savjetodavne radne skupine.

  • [1]  Nazočni su bili sljedeći zastupnici: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.

PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 24. srpnja 2017.

MIŠLJENJE

  ZA   EUROPSKI PARLAMENT

    VIJEĆE

    KOMISIJU

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka)

COM(2017)0280 od 31.5.2017. – 2017/0128(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenog 2001. o sustavnijoj primjeni metode preinake pravnih akata, a posebno njegovu točku 9., savjetodavna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 21. lipnja 2017. kako bi razmotrila navedeni Prijedlog koji je podnijela Komisija.

Na toj je sjednici, nakon razmatranja[1] Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o preinaci Direktive 2004/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Zajednici, savjetodavna skupina suglasno utvrdila da je sljedeće dijelove teksta trebalo zasjeniti sivom bojom koja se u načelu koristi za upućivanje na suštinske izmjene:

– zamjena riječi „motorna vozilaˮ s riječju „vozila” u uvodnoj izjavi 4.;

– brisanje uvodne izjave 20. Direktive 2004/52/EZ;

– dodavanje riječi „u vozilu” u članku 4. stavku 6.

Nakon razmatranja Prijedloga savjetodavna skupina jednoglasno je zaključila da Prijedlog ne sadrži suštinske izmjene, osim onih koje su kao takve označene. Savjetodavna skupina također je zaključila da se u pogledu kodifikacije neizmijenjenih odredaba ranijeg akta sa spomenutim promjenama Prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećeg pravnog akta bez suštinskih promjena.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik      Pravni savjetnik      Glavni direktor

  • [1]   Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske verzije Prijedloga koja je bila izvorna verzija razmatranog teksta.

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (28.3.2018)

upućeno Odboru za promet i turizam

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka)
(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Branislav Škripek

AMANDMANI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  Svi građani EU-a imaju pravo na slobodu i sigurnost u skladu s člankom 6. Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”), pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života u skladu s člankom 7. Povelje i pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člankom 8. Povelje.

Obrazloženje

Zaštita navedenih prava izričito se ističe jer bi se ona mogla ugroziti interoperabilnošću elektroničkih sustava za naplatu cestarine u okviru prekogranične razmjene informacija. Ova je izmjena neodvojivo povezana s ostalim dopuštenim amandmanima.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Potrebno je omogućiti široko raspoređivanje elektroničkih sustava naplate cestarine po državama članicama i susjednim državama te imati interoperabilne sustave koji su prilagođeni daljnjem razvoju politika na razini Unije povezanih s obračunavanjem naknada za korištenje cesta i budućim tehničkim otkrićima.

(2)  Potrebno je omogućiti široko raspoređivanje elektroničkih sustava naplate cestarine po državama članicama i susjednim državama te ako je moguće imati pouzdane, korisnicima prilagođene, troškovno učinkovite interoperabilne sustave koji su prilagođeni daljnjem razvoju politika na razini Unije povezanih s obračunavanjem naknada za korištenje cesta i budućim tehničkim otkrićima.

Obrazloženje

Elektronički sustavi naplate cestarine trebali bi ako je moguće biti pouzdani, prilagođeni korisnicima i troškovno učinkoviti. To će koristiti građanima EU-a. Ova je izmjena neodvojivo povezana s ostalim dopuštenim amandmanima.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Širenje specifikacija koje su uvele države članice i susjedne zemlje za svoje elektroničke sustave naplate cestarina može, mogu ugroziti neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i ciljeve prometne politike. Postoji mogućnost da takva situacija dovede do širenja neusklađenih i skupih elektroničkih kutija u vozačkim kabinama teških vozila i do grešaka vozača pri njihovoj uporabi, što bi rezultiralo nenamjernim izbjegavanjem plaćanja. Takvo je širenje neprihvatljivo korisnicima i proizvođačima vozila zbog troškova te zbog sigurnosnih i pravnih razloga.

(4)  Širenje specifikacija koje su uvele države članice i susjedne zemlje za svoje elektroničke sustave naplate cestarina može ugroziti neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta, načelo slobode kretanja i ciljeve prometne politike. Postoji mogućnost da takva situacija dovede do širenja neusklađenih i skupih elektroničkih kutija u vozačkim kabinama teških vozila i do grešaka vozača pri njihovoj uporabi, što bi rezultiralo nenamjernim izbjegavanjem plaćanja. Takvo je širenje neprihvatljivo korisnicima i proizvođačima vozila zbog troškova te zbog sigurnosnih i pravnih razloga.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna zbog hitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta kako bi se ojačao prijedlog navođenjem da višestrukost sustava eTolls utječe na načelo slobode kretanja.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Potrebno je ukloniti umjetne prepreke u funkcioniranju unutarnjeg tržišta, državama članicama i Uniji omogućiti da primijene razne politike obračunavanja naknada za korištenje cesta za sve vrste vozila na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Oprema ugrađena u vozila mora omogućiti primjenu takvih politika obračunavanja naknada za korištenje cesta u skladu s načelima nediskriminacije državljana svih država članica. Zato je potrebno osigurati interoperabilnost elektroničkih sustava naplate cestarina na razini Unije što prije.

(5)  Potrebno je ukloniti umjetne prepreke u funkcioniranju unutarnjeg tržišta te državama članicama i Uniji istodobno omogućiti da primijene razne politike obračunavanja naknada za korištenje cesta za sve vrste vozila na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Oprema ugrađena u vozila mora omogućiti primjenu takvih politika obračunavanja naknada za korištenje cesta u skladu s načelima nediskriminacije državljana svih država članica, pri čemu će se u potpunosti poštovati sva temeljna prava. Zato bi što prije trebalo osigurati pouzdanu interoperabilnost elektroničkih sustava naplate cestarina na razini Unije na temelju poštovanja temeljnih prava.

Obrazloženje

Potrebno je zaštititi potpuno poštovanje temeljnih prava osoba tijekom provedbe interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine. Ova je izmjena neodvojivo povezana s ostalim dopuštenim amandmanima.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Trebalo bi potvrditi da europsku elektroničku naplatu cestarine (EENC) pružaju pružatelji usluge EENC-a, kako je navedeno u Odluci Komisije 2009/750/EZ17.

(8)  Trebalo bi potvrditi da europsku elektroničku naplatu cestarine (EENC) zakonito pružaju pružatelji usluge EENC-a, kako je navedeno u Odluci Komisije 2009/750/EZ17 i uz potpuno poštovanje temeljnih prava.

_________________

_________________

17 Odluka Komisije 2009/750/EZ od 6. listopada 2009. o definiranju europske elektroničke naplate cestarine i njezinih tehničkih elemenata (SL L 268, 13.10.2009., str. 11.).

17 Odluka Komisije 2009/750/EZ od 6. listopada 2009. o definiranju europske elektroničke naplate cestarine i njezinih tehničkih elemenata (SL L 268, 13.10.2009., str. 11.).

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Aplikacije elektroničke naplate cestarine i kooperativnog ITS-a (C-ITS) služe se sličnim tehnologijama i susjednim frekvencijskim pojasevima za komunikaciju vozilo-vozilo i vozilo-infrastruktura kratkog dometa. U budućnosti bi trebalo istražiti mogućnosti spajanja elektroničke naplate cestarine s C-ITS-om u pojasu od 5,9 GHz kojim se trenutačno služi C-ITS, nakon temeljite ocjene troškova, koristi, tehničkih prepreka i mogućih rješenja za njih.

(10)  Aplikacije elektroničke naplate cestarine i kooperativnog ITS-a (C-ITS) služe se sličnim tehnologijama i susjednim frekvencijskim pojasevima za komunikaciju vozilo-vozilo i vozilo-infrastruktura kratkog dometa. U budućnosti bi trebalo istražiti mogućnosti spajanja elektroničke naplate cestarine s C-ITS-om u pojasu od 5,9 GHz kojim se trenutačno služi C-ITS, nakon temeljite procjene mogućeg utjecaja na privatnost i zaštitu podataka te troškova, koristi, tehničkih prepreka i mogućih rješenja za njih tako da to ne bude prepreka, posebno za mala i srednja poduzeća.

Obrazloženje

U skladu s usvojenim mišljenjem odbora LIBE o kooperativnim inteligentnim prometnim sustavima (Grapini).

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Problemi s identificiranjem nerezidentnih prekršitelja u elektroničkim sustavima naplate cestarine ometaju daljnje raspoređivanje tih sustava i širu primjenu načela „korisnik plaća” i „onečišćivač plaća” na cestama Unije.

(13)  Problemi s identificiranjem nerezidentnih prekršitelja u elektroničkim sustavima naplate cestarine ometaju daljnje raspoređivanje tih sustava i širu primjenu načela „korisnik plaća” i „onečišćivač plaća” na cestama Unije pa stoga postoji potreba da se pronađe način identificiranja takvih osoba.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Od država bi članica trebalo zahtijevati da Komisiji dostavljaju informacije i podatke nužne za evaluaciju djelotvornosti i učinkovitosti sustava za razmjenu informacija o onima koji su propustili platiti pristojbu za ceste. Od Komisije bi trebalo zahtijevati pristup dobivenim podacima i informacijama te prijedloge izmjena zakonodavstva, ako je to potrebno.

(16)  Od država bi članica trebalo zahtijevati da Komisiji dostavljaju informacije i podatke nužne za evaluaciju djelotvornosti i učinkovitosti sustava za razmjenu informacija o onima koji su propustili platiti pristojbu za ceste, uz potpuno poštovanje zaštite osobnih podataka. Od Komisije bi trebalo zahtijevati pristup dobivenim podacima i informacijama te prijedloge izmjena zakonodavstva, ako je to potrebno. Osobne podatke ne bi trebalo slati Komisiji niti ih s njom dijeliti.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom nastoji osigurati pravna usklađenost sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti osobnih podataka.

Potrebno je izričito naglasiti da se pri pružanju relevantnih informacija država članica institucijama EU-a mora u potpunosti poštovati pravo na zaštitu osobnih podataka.

Ovaj je amandman potrebno podnijeti zbog hitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta i povezanosti s ostalim dopuštenim amandmanima.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Uvođenje elektroničkog sustava naplate cestarina zahtijevat će obradu osobnih podataka. Takva se obrada treba izvršiti u skladu s pravilima Unije , kako su, inter alia, utvrđena u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća19, Direktivi (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća20 i Direktivi 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća21 . Pravo na zaštitu osobnih podataka izričito se priznaje člankom 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(17)  Uvođenje elektroničkog sustava naplate cestarina zahtijeva obradu osobnih podataka. Pravo na zaštitu osobnih podataka izričito se priznaje člankom 8. Povelje i člankom 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Takva se obrada treba izvršiti u skladu s pravilima Unije, utvrđenima, među ostalim, u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća19 i Direktivi 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća20 te, ako se vožnja bez plaćanja pristojbe za ceste smatra kaznenim djelom u državi članici u kojoj se provodi plaćanje, u Direktivi (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća21.

__________________

__________________

19 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

19 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

20 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

20 Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

21 Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

21 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

Obrazloženje

Prijedlogom se uvodi primjena Opće uredbe o zaštiti podataka i Direktive o policiji (2016/680) na obradu osobnih podataka. Važno je razlikovati između država članica u kojima je vožnja bez plaćanja takvih pristojbi administrativno pitanje i onih u kojima je takva vožnja kazneno djelo. Izmjena je neodvojivo povezana s ostalim izmjenama izvjestitelja.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Kako bi se osigurala interoperabilnost elektroničkih sustava naplate cestarine i olakšala prekogranična razmjena informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu prilagodbe tehnološkom napretku popisa tehnologija koje se mogu upotrebljavati za izvođenje elektroničkih transakcija za naplatu cestarina u elektroničkim sustavima naplate cestarine koji zahtijevaju postavljanje ili upotrebu opreme u vozilu. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provodi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Posebno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(19)  Kako bi se osigurala interoperabilnost elektroničkih sustava naplate cestarine i pravno olakšala prekogranična razmjena informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu prilagodbe tehnološkom napretku popisa tehnologija koje se mogu upotrebljavati za izvođenje elektroničkih transakcija za naplatu cestarina u elektroničkim sustavima naplate cestarine koji zahtijevaju postavljanje ili upotrebu opreme u vozilu. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provodi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Posebno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Direktiva primjenjuje se ne dovodeći u pitanje odluke država članica o propisivanju pristojbi za određene vrste vozila, utvrđivanju visine tih pristojbi i namjeni za koju se te pristojbe naplaćuju.

Kako bi se poštovalo načelo supsidijarnosti, ova Direktiva primjenjuje se ne dovodeći u pitanje odluke država članica o propisivanju pristojbi za određene vrste vozila i utvrđivanju visine tih pristojbi te namjeni za koju se te pristojbe naplaćuju.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „područje elektroničke naplate cestarine” znači cesta, cestovna mreža, građevina poput mosta ili tunela, ili trajekt, na kojima se pristojbe za ceste prikupljaju, isključivo ili djelomično, mehanizmima automatskog prepoznavanja kao što je komunikacija s opremom u vozilu koja je u njega ugrađena ili automatsko prepoznavanje registarskih pločica;

(e)  „područje elektroničke naplate cestarine” znači cesta, cestovna mreža, građevina poput mosta ili tunela, ili trajekt, na kojima se pristojbe za ceste prikupljaju, isključivo ili djelomično, mehanizmima automatskog prepoznavanja kao što je komunikacija s opremom u vozilu koja je u njega ugrađena, eventualno dopunjena automatskim prepoznavanjem registarskih pločica;

Obrazloženje

S obzirom na nizak stupanj standardizacije registarskih pločica i sustava priznavanja unutar Unije isključivo oslanjanje na prepoznavanje registarskih pločica moglo bi dovesti do pogrešnih rezultata. Zbog toga bi se automatsko prepoznavanje registarskih pločica trebalo koristiti samo kao dopunski instrument za naplatu cestarine.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  „država članica registracije” znači država članica u kojoj je registrirano vozilo kojim je počinjen prekršaj vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za sve nove elektroničke sustave naplate cestarina koji zahtijevaju postavljanje ili upotrebu opreme u vozilu koristit će se za izvođenje elektroničkih transakcija za naplatu cestarina jedna ili više tehnologija navedenih u Prilogu IV .

Za sve nove elektroničke sustave naplate cestarina koji zahtijevaju postavljanje ili upotrebu opreme u vozilu koristit će se za izvođenje elektroničkih transakcija za naplatu cestarina jedna ili više sljedećih tehnologija:

 

(a)   satelitsko određivanje položaja;

 

(b)   mobilne komunikacije koje se koriste GSM-GPRS standardom (preporuka GSM TS 03.60/23.00);

 

(c)   mikrovalna tehnologija na frekvenciji 5,8 GHz.

Obrazloženje

Tehnološka rješenja ključni su čimbenik interoperabilnosti, jedan od glavnih ciljeva ove preinake. Zbog toga bi o popisu prihvatljivih tehnoloških rješenja trebao odlučivati suzakonodavac, a ne Komisija.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Postojeći elektronički sustavi naplate cestarine koji se služe tehnologijama koje se razlikuju od onih navedenih u Prilogu IV. usklađuju se s tim tehnologijama ako se provedu znatna tehnološka poboljšanja.

Postojeći elektronički sustavi naplate cestarine koji se služe tehnologijama koje se razlikuju od onih navedenih u prvom podstavku usklađuju se s tim tehnologijama ako se provedu znatna tehnološka poboljšanja.

Obrazloženje

U skladu s izmjenom kojom se briše Prilog IV. i popis prihvatljivih tehnologija premješta u članak 3. stavak 1. podstavak 1.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružatelji usluge EENC-a korisnicima će dati na raspolaganje opremu u vozilu koja je prikladna za upotrebu, interoperabilna i koja može komunicirati sa svim elektroničkim sustavima naplate cestarine koji funkcioniraju u državama članicama s pomoću tehnologija navedenih u Prilogu IV.

Pružatelji usluge EENC-a korisnicima će dati na raspolaganje opremu u vozilu koja je prikladna za upotrebu, interoperabilna i koja može komunicirati sa svim elektroničkim sustavima naplate cestarine koji funkcioniraju u državama članicama s pomoću tehnologija navedenih u stavku 1.

Obrazloženje

U skladu s izmjenom kojom se briše Prilog IV. i popis prihvatljivih tehnologija premješta u članak 3. stavak 1. podstavak 1.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Oprema u vozilu može se služiti vlastitim hardverom i softverom, elementima drugog hardvera i softvera koji se nalaze u vozilu ili obama. U svrhu komunikacije s drugim hardverskim sustavima koji se nalaze u vozilu oprema u vozilu može se služiti tehnologijama koje nisu navedene u Prilogu IV.

4.  Oprema u vozilu može se služiti vlastitim hardverom i softverom, elementima drugog hardvera i softvera koji se nalaze u vozilu ili obama. U svrhu komunikacije s drugim hardverskim sustavima koji se nalaze u vozilu oprema u vozilu može se služiti tehnologijama koje nisu navedene u stavku 1.

Obrazloženje

U skladu s izmjenom kojom se briše Prilog IV. i popis prihvatljivih tehnologija premješta u članak 3. stavak 1. podstavak 1.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice osiguravaju da se obrada osobnih podataka potrebna za funkcioniranje EENC-a vrši u skladu s pravilima Unije o zaštiti sloboda i temeljnih prava pojedinaca i njihove privatnosti te, posebno, da se poštuju odredbe Uredbe (EU) 2016/679, Direktive (EU) 2016/680 i Direktive 2002/58/EZ.

6.  Države članice osiguravaju da se obrada osobnih podataka potrebna za funkcioniranje EENC-a provodi u skladu s pravilima Unije o zaštiti sloboda i temeljnih prava pojedinaca i njihove privatnosti te, posebno, da se poštuju odredbe Uredbe (EU) 2016/679 i Direktive 2002/58/EZ. Osobni podaci koji se obrađuju u skladu s ovom Direktivom ne smiju se dodatno obrađivati u druge svrhe i brišu se čim više nisu potrebni za svrhu u koju su obrađeni.

Obrazloženje

S obzirom na to da će se Prijedlogom znatno promijeniti sadašnji tekst na snazi kako bi se osigurala interoperabilnost EENC-a, plaćanje pristojbi te nova pravila o suradnji i kaznenom progonu zbog neplaćenih pristojbi među državama članicama Prijedlog podrazumijeva znatno zadiranje u pravo na zaštitu podataka, a to se pitanje njime ne rješava. Stoga je potrebno podnijeti ovaj amandman kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka i usklađenost s pravom EU-a.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za istraživanje vožnje bez plaćanja pristojbi za ceste države članice odobravaju nacionalnim kontaktnim točkama drugih država članica pristup sljedećim nacionalnim podacima iz registra vozila, s ovlašću da provode automatizirane pretrage:

Isključivo u svrhu istraživanja vožnje bez plaćanja pristojbi za ceste države članice odobravaju nacionalnim kontaktnim točkama drugih država članica pristup sljedećim nacionalnim podacima iz registra vozila, s ovlašću da provode automatizirane pretrage:

Obrazloženje

Ovom se izmjenom nastoji osigurati pravna usklađenost sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti osobnih podataka.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podacima o vozilima; i

(a)  podacima potrebnima za identifikaciju konkretnog vozila; i

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podacima o vlasnicima ili korisnicima vozila.

(b)  podacima potrebnima za identifikaciju vlasnika ili korisnika vozila i stupanje u kontakt s njima.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Te se automatizirane pretrage provode u skladu s postupcima iz poglavlja 3. točaka 2. i 3. Priloga Odluci Vijeća 2008/616/PUP26 i sa zahtjevima iz Priloga II. ovoj Direktivi.

Te se automatizirane pretrage provode u skladu s postupcima iz poglavlja 3. točaka 2. i 3. Priloga Odluci Vijeća 2008/616/PUP26 i sa zahtjevima iz Priloga II. ovoj Direktivi te uz potpuno poštovanje svih temeljnih prava.

_________________

_________________

26 Odluka Vijeća 2008/616/PUP od 23. lipnja 2008. o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (SL L 210, 6.8.2008., str. 12.).

26 Odluka Vijeća 2008/616/PUP od 23. lipnja 2008. o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (SL L 210, 6.8.2008., str. 12.).

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prilikom slanja pisane obavijesti vlasniku, korisniku vozila ili osobi utvrđenoj na drugi način koju se sumnjiči da je počinila vožnju bez plaćanja pristojbe za ceste, država članica na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste uključuje, u skladu sa svojim pravom, sve važne informacije, a posebno prirodu te vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste, mjesto, datum i vrijeme počinjenja vožnje bez plaćanja, naziv prekršenih propisa nacionalnog prava i sankciju te, prema potrebi, podatke o uređaju kojim je utvrđen prekršaj. U tu svrhu, država članica na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste može koristiti obrazac iz Priloga III.

2.  Prilikom slanja pisane obavijesti vlasniku, korisniku vozila ili osobi utvrđenoj na drugi način koja se sumnjiči da je vozila bez plaćanja pristojbe za ceste država članica na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste uključuje, u skladu sa svojim pravom, sve važne informacije, a posebno prirodu te vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste, mjesto, datum i vrijeme vožnje bez plaćanja, naziv prekršenih propisa nacionalnog prava i sankciju te podatke o uređaju kojim je utvrđen prekršaj. U tu svrhu država članica na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste može koristiti obrazac iz Priloga III.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako država članica na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste odluči pokrenuti daljnji postupak koji se odnosi na vožnju bez plaćanja pristojbe za ceste, kako bi osigurala poštovanje temeljnih prava, ona šalje pisanu obavijest na jeziku dokumenta za registraciju vozila, ako je dostupan, ili na jednom od službenih jezika države članice registracije.

3.  Ako država članica na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste odluči pokrenuti daljnji postupak koji se odnosi na vožnju bez plaćanja pristojbe za ceste, kako bi osigurala poštovanje temeljnih prava, ona šalje pisanu obavijest na jeziku dokumenta za registraciju vozila, ako je dostupan, ili na jednom od službenih jezika države članice registracije. Tim pismom država članica obavješćuje primatelja o mehanizmima dostupnima vlasniku vozila za osporavanje navodnog kaznenog djela, a posebno o pravu na žalbu i pravnoj zaštiti, kao i o tijelu pred kojim se ta prava mogu ostvariti.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom nastoji osigurati pravna usklađenost sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti osobnih podataka.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 8.

Članak 8.

Zaštita podataka

Zaštita podataka

1.  Odredbe Uredbe (EU) 2016/679 i zakoni ili drugi propisi kojima se prenosi Direktiva (EU) 2016/680 primjenjuju se na osobne podatke koji se obrađuju u skladu s ovom Direktivom.

1.  Uredba (EU) 2016/679 i Direktiva 2002/58/EZ primjenjuju se na osobne podatke koji se obrađuju u skladu s ovom Direktivom. Direktiva (EU) 2016/680 primjenjuju se samo na osobne podatke koji se obrađuju u skladu s ovom Direktivom kad je vožnja bez plaćanja pristojbe za ceste kazneno djelo u državi članici u kojoj se provodi plaćanje.

2.  Države članice osiguravaju da se osobni podaci koji se obrađuju na temelju ove Direktive u odgovarajućem razdoblju isprave ako su neispravni, ili izbrišu ili ograniče, te da se odredi rok za pohranu podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i nacionalnim zakonima ili drugim propisima kojima se prenosi Direktiva (EU) 2016/680.

2.  Države članice osiguravaju da se obrada osobnih podataka u svrhe članka 5. ograniči na vrste podataka navedene u Prilogu II. Države članice također osiguravaju da ispitanici imaju pravo bez nepotrebne odgode ažurirati, ispraviti ili izbrisati obrađene osobne podatke ako su neispravni. Države članice određuju rok za pohranjivanje osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i po potrebi Direktivom (EU) 2016/680.

Države članice osiguravaju da se svi osobni podaci koji se obrađuju na temelju ove Direktive koriste samo kako bi se olakšala prekogranična razmjena informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste, i da ispitanici imaju prava obavješćivanja, pristupa, ispravka, brisanja i blokiranja te prava na naknadu i sudsku zaštitu kako je predviđeno Uredbom (EU) 2016/679 i nacionalnim zakonima ili drugim propisima kojima se prenosi Direktiva (EU) 2016/680.

Države članice osiguravaju da se osobni podaci koji se obrađuju na temelju ove Direktive obrađuju isključivo u svrhu omogućavanja prekogranične razmjene informacija o neplaćanju cestarina i da se neće dodatno obrađivati u bilo koju drugu svrhu. Države članice također osiguravaju da ispitanici imaju jednaka prava na obavješćivanje, pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade, podnošenje žalbe nadzornom tijelu za zaštitu podataka, naknadu i učinkovitu sudsku zaštitu kako je predviđeno Uredbom (EU) 2016/679 i po potrebi Direktivom (EU) 2016/680. Države članice osiguravaju da je pristup osobnim podacima dopušten samo imenovanim nadležnim tijelima za razmjenu podataka o registraciji vozila.

3.  Svaka uključena osoba ima pravo dobiti informaciju o tome koji su osobni podaci koji su evidentirani u državi članici registracije preneseni u državu članicu u kojoj je došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste, uključujući datum zahtjeva i nadležno tijelo države članice na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste.

3.  Svaka uključena osoba ima pravo bez ikakve odgode dobiti informaciju o tome koji su osobni podaci koji su evidentirani u državi članici registracije preneseni u državu članicu u kojoj je došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste, uključujući datum zahtjeva i nadležno tijelo države članice na čijem je državnom području došlo do vožnje bez plaćanja pristojbe za ceste.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do [pet godina nakon stupanja na snagu ove Direktive] podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni članaka 6. i 7. ove Direktive u državama članicama. U svojem se izvješću Komisija posebno usredotočuje na sljedeće aspekte i, prema potrebi, priprema prijedloge za njihovu obradu:

Komisija do [četiri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive] podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni članaka 6. i 7. ove Direktive u državama članicama. U svojem se izvješću Komisija posebno usredotočuje na sljedeće aspekte i, prema potrebi, priprema prijedloge za njihovu obradu:

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – alineja 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

‒  analizu učinka primjene članaka 6. i 7. ove Direktive na temeljna prava, osobito pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka,

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 11. kojim se izmjenjuju prilozi I. i IV. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku.

1.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 11. kojima se izmjenjuje prilog I. radi njegove prilagodbe tehničkom napretku.

Obrazloženje

U skladu s izmjenom kojom se briše Prilog IV. i popis prihvatljivih tehnologija premješta u članak 3. stavak 1. podstavak 1.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove Direktive].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od [datuma stupanja na snagu ove Direktive]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Iako bi delegiranje ovlasti Komisiji trebalo biti vremenski ograničeno, Direktivom bi trebalo predvidjeti mogućnost prešutnog produljenja tog razdoblja.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – podstavak 3. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  potvrda o valjanosti izabranih tehničkih rješenja u odnosu na pravila Unije kojima se štite slobode i temeljna prava pojedinaca, uključujući njihovu privatnost te zaštitu osobnih podataka . Morat će se posebno osigurati sukladnost s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom 2002/58/EZ;

(k)  potvrda o valjanosti izabranih tehničkih rješenja u odnosu na pravila Unije kojima se štite slobode i temeljna prava pojedinaca, uključujući njihovu privatnost te zaštitu osobnih podataka. Morat će se posebno osigurati sukladnost s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom 2002/58/EZ te po potrebi Direktivom (EU) 2016/680;

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna zato što je neodvojivo povezana s ostalim dopuštenim amandmanima kojima se u tekst umeće upućivanje na Direktivu 2016/680.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Prilog III. – točka 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Izjava o zaštiti podataka:

 

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 imate pravo zatraži pristup svojim osobnim podacima te njihov ispravak ili brisanje ili ograničavanje njihove obrade ili pravo na ulaganje prigovora na obradu tih podataka te pravo na prenosivost podataka. Također imate pravo podnijeti žalbu [naziv i adresa relevantnog nadzornog tijela].

 

[Ako se neplaćanje pristojbe za ceste smatra kaznenim djelom u skladu s nacionalnim pravom:

 

u skladu s [naziv nacionalnog zakona kojim se primjenjuje Direktiva (EU) 2016/680] imate pravo od nadzornika zatražiti pristup svojim osobnim podacima te njihov ispravak ili brisanje i ograničavanje njihove obrade. Također imate pravo podnijeti žalbu [naziv i adresa relevantnog nadzornog tijela]. ]

Obrazloženje

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka ili po potrebi Direktivom o policiji u posljednjem dijelu trebalo bi navesti temeljna prava na zaštitu podataka koja imaju svi građani te naziv i adresu tijela kojemu mogu podnijeti žalbu. Ova je izmjena nužna zbog hitnih razloga povezanih s unutarnjom logikom teksta.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Prilog IV.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Popis tehnologija dopuštenih za upotrebu u elektroničkim sustavima naplate cestarina za izvođenje elektroničkih transakcija za naplatu cestarina

Briše se.

1. satelitsko određivanje položaja;

 

2. mobilne komunikacije;

 

3. mikrovalna tehnologija na frekvenciji 5,8 GHz.

 

Obrazloženje

Popis tehnologija trebao bi biti predmet suodlučivanja zakonodavca. Ova je izmjena nužna zbog hitnih razloga povezanih s unutarnjom logikom teksta.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Interoperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanje prekogranične razmjene informacija o neplaćanju pristojbi za ceste u Uniji (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

15.6.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Branislav Škripek

31.8.2017

Razmatranje u odboru

20.2.2018

20.3.2018

27.3.2018

 

Datum usvajanja

27.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

2

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

André Elissen

NI

Udo Voigt

4

0

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Interoperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanje prekogranične razmjene informacija o neplaćanju pristojbi za ceste u Uniji (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Datum podnošenja EP-u

31.5.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

15.6.2017

LIBE

15.6.2017

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Massimiliano Salini

30.6.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Datum usvajanja

24.5.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Datum podnošenja

5.6.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

40

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

ECR

Jacqueline Foster

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 20. lipnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti