Eljárás : 2017/0128(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0199/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0199/2018

Viták :

PV 13/02/2019 - 22
CRE 13/02/2019 - 22

Szavazatok :

PV 14/02/2019 - 10.8
CRE 14/02/2019 - 10.8

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0122

JELENTÉS     ***I
PDF 1069kWORD 130k
5.6.2018
PE 615.481v02-00 A8-0199/2018

az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Massimiliano Salini

(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 104. cikke)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE
 VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0280),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0173/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. október 18-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi Bizottságnak a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsághoz intézett 2017. július 24-i levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0199/2018),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Rendelkezni kell arról, hogy a tagállamokban és a szomszédos országokban az elektronikus útdíjszedő rendszerek széleskörűen elterjedjenek, uniós szinten pedig szükség van a jövőbeni útdíjpolitikának és a jövőbeni műszaki fejlesztéseknek megfelelően átjárható rendszerekre.

(2)  Rendelkezni kell arról, hogy a tagállamokban és a szomszédos országokban az elektronikus útdíjszedő rendszerek széleskörűen elterjedjenek, uniós szinten pedig lehetőség szerint szükség van a jövőbeni útdíjpolitikának és a jövőbeni műszaki fejlesztéseknek megfelelően átjárható, megbízható, felhasználóbarát és költséghatékony rendszerekre.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok és a szomszédos országok által az elektronikus útdíjszedő rendszereikkel kapcsolatban kötelezővé tett előírások elburjánzása veszélyezteti mind a belső piac zökkenőmentes működését, mind pedig a közlekedéspolitika célkitűzéseinek a megvalósítását. Ez ahhoz vezethet, hogy a nehézgépjárművek vezetőfülkéiben elszaporodnak az inkompatibilis és drága elektronikus berendezések, illetve ahhoz, hogy a vezetők hibát követnek el a berendezések használata során, például akaratukon kívül elmulasztják a fizetést. A különböző technológiák ilyen mértékű elburjánzása a felhasználók és a gépjárműgyártók számára a költségek miatt, valamint biztonsági és jogi szempontból is elfogadhatatlan.

(4)  A tagállamok és a szomszédos országok által az elektronikus útdíjszedő rendszereikkel kapcsolatban kötelezővé tett előírások elburjánzása veszélyezteti mind a belső piac zökkenőmentes működését, a szabad mozgás alapelvét mind pedig a közlekedéspolitika célkitűzéseinek a megvalósítását. Ez ahhoz vezethet, hogy a nehézgépjárművek vezetőfülkéiben elszaporodnak az inkompatibilis és drága elektronikus berendezések, illetve ahhoz, hogy a vezetők hibát követnek el a berendezések használata során, például akaratukon kívül elmulasztják a fizetést. A különböző technológiák ilyen mértékű elburjánzása a felhasználók és a gépjárműgyártók számára a költségek miatt, valamint biztonsági és jogi szempontból is elfogadhatatlan.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A belső piac működésének mesterséges akadályait meg kell szüntetni, továbbra is lehetővé téve azonban a tagállamok és az Unió számára helyi, nemzeti vagy nemzetközi szinten az összes járműtípusra vonatkozóan különböző útdíj-felszámítási politikák végrehajtását. A gépjárművekbe szerelt berendezéseknek lehetővé kell tenniük ezen útdíjszámítási elvek alkalmazását, az összes tagállam állampolgáraira vonatkozó megkülönböztetésmentesség elveinek megfelelően. Ezért a lehető leghamarabb biztosítani kell az elektronikus útdíjszedő rendszerek uniós szintű átjárhatóságát.

(5)  A belső piac működésének mesterséges akadályait meg kell szüntetni, továbbra is lehetővé téve azonban a tagállamok és az Unió számára helyi, nemzeti vagy nemzetközi szinten az összes járműtípusra vonatkozóan különböző útdíj-felszámítási politikák végrehajtását. A gépjárművekbe szerelt berendezéseknek lehetővé kell tenniük ezen útdíjszámítási elvek alkalmazását, az összes tagállam állampolgáraira vonatkozó megkülönböztetésmentesség elveinek megfelelően. Lehetővé kell tenni egységes fedélzeti berendezés használatát minden tagállamban annak érdekében, hogy megszűnjön az Unióban való utazáshoz szükséges, rövid időtartamra érvényes külön szelvények megvásárlásának kötelezettsége. Az általános adatvédelmi rendelettel összhangban ezért a lehető leghamarabb biztosítani kell az elektronikus útdíjszedő rendszerek uniós szintű megbízható átjárhatóságát az adminisztratív terhek fokozása nélkül, és amennyire lehetséges, korlátozva az elektronikus útdíjszedési szolgáltatások és a közútkezelők által beszerelt és üzemeltetett berendezések lehetséges további költségeit.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az útdíjszedőket kötelezni kell arra, hogy az általuk felügyelt EETS-területen megkülönböztetésmentes alapon biztosítsák az EETS-szolgáltatók számára a rendszerhez való hozzáférést.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Az átláthatóság és az EETS-szolgáltatóknak az EETS-területekhez való megkülönböztetésmentes hozzáférése érdekében az útdíjszedőknek a hozzáférési jogokra vonatkozó minden szükséges információt közzé kell tenniük az EETS-területi nyilatkozat formájában.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c)  Mivel az EETS piaci alapú szolgáltatás, az EETS-szolgáltatók nem kényszeríthetők arra, hogy az egész Unióban azonnal biztosítsák a szolgáltatást. A felhasználók érdekében azonban kötelezni kell az EETS-szolgáltatókat arra, hogy minden EETS-területet lefedjenek bármely olyan országban, ahol elhatározásuk szerint szolgáltatást nyújtanak. A Bizottságnak továbbá garantálnia kell, hogy az EETS-szolgáltatók számára biztosított rugalmasság ne vezessen a kis vagy külső EETS-területek EETS-ből való kizárásához.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az EETS-területi nyilatkozatnak részletesen ismertetnie kell az EETS-szolgáltatóknak a szóban forgó EETS-területen végzett műveleteire vonatkozó kereskedelmi keretfeltételeket. Ismertetnie kell különösen az EETS-szolgáltatók díjazásának kiszámításához használt módszert.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Az EETS-szolgáltatók átlátható és megkülönböztetésmentes módszer alapján kiszámított tisztességes díjazásra jogosultak.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c)  Az EETS-felhasználók nem fizethetnek több útdíjat annál, mint amennyit nemzeti/helyi útdíjként fizetnének. A tagállam vagy az útdíjszedő által a fedélzeti berendezések felhasználóinak kínált valamennyi úthasználatidíj-kedvezményt vagy -engedményt azonos feltételek mellett kell elérhetővé tenni az EETS-szolgáltatók ügyfelei számára.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

6 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6d)  Új elektronikus útdíjszedési rendszer bevezetése vagy meglévő rendszer lényeges változtatása esetén az útdíjszedőtől meg kell követelni, hogy kellő időben tegye közzé az új vagy aktualizált EETS-területi nyilatkozatokat, hogy az EETS-szolgáltatók legalább egy hónappal a rendszer operatív elindításának napja előtt megszerezhessék az akkreditációt vagy reakkreditációt a rendszerhez. Az útdíjszedőtől meg kell követelni, hogy úgy tervezze meg és kövesse nyomon az EETS-szolgáltatók akkreditációjára, illetve reakkreditációjára vonatkozó eljárást, hogy azt az új vagy lényegesen módosított rendszer elindítása előtt legalább egy hónappal be lehessen fejezni. Az útdíjszedőket kötelezni kell arra, hogy tartsák tiszteletben a tervezett eljárás rájuk eső részét az EETS-területi nyilatkozatban meghatározottak szerint.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

6 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6e)  Az EETS-területi nyilatkozatban részletesen ismertetni kell az EETS-szolgáltatónak az EETS-területre való akkreditációjával kapcsolatos eljárást, különösen az átjárhatósági rendszerelemek előírásoknak való megfelelőségének és használatra való alkalmasságának ellenőrzésére vonatkozó eljárást. Minden EETS-szolgáltató esetében ugyanazt az eljárást kell alkalmazni.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

6 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6f)  Az útdíjszedőknek nem engedhető meg, hogy az EETS-szolgáltatóktól olyan különleges műszaki megoldásokat kérjenek vagy követeljenek, amelyek veszélyeztethetik a többi útdíjköteles közúthálózattal és az EETS-szolgáltató meglévő átjárhatósági rendszerelemeivel való átjárhatóságot.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Az EETS-szolgáltatók számára engedélyezni kell, hogy számlát állítsanak ki a felhasználóknak. Az útdíjszedők számára mindemellett engedélyezni kell, hogy kérhessék, hogy a számlákat a megbízásukból és a nevükben küldjék ki, mivel közvetlenül az EETS-szolgáltató nevében történő számlázásnak bizonyos útdíjköteles közúthálózatok esetében kedvezőtlen adminisztratív következményei és adóvonzatai lehetnek.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  Ha egy útdíjszolgáltató jogi személy más szerepet is betölt egy elektronikus útdíjszedési rendszerben, vagy az elektronikus útdíjszedéshez közvetlenül nem kapcsolódó egyéb tevékenységeket végez, elő kell írni, hogy minden egyes típusú tevékenységre vonatkozóan külön eredménykimutatást készítsen. Ki kell zárni az ilyen különböző tevékenységek közötti kereszttámogatásokat.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Meg kell erősíteni, hogy az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatást az EETS-szolgáltatók biztosítják, amint arról a 2009/750/EK bizottsági határozat rendelkezik17.

(8)  Meg kell erősíteni, hogy az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatást az alapvető jogokkal teljes összhangban jogszerűen az EETS-szolgáltatók biztosítják, amint arról a 2009/750/EK bizottsági határozat rendelkezik17.

_________________

_________________

17 A Bizottság 2009/750/EK határozata (2009. október 6.) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról (HL L 268., 2009.10.13., 11. o.).

17 A Bizottság 2009/750/EK határozata (2009. október 6.) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról (HL L 268., 2009.10.13., 11. o.).

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Minden olyan tagállamnak, amely legalább két EETS-területtel rendelkezik, az útdíjszedőkkel való kapcsolatok megkönnyítése érdekében a nemzeti közigazgatáson belül kapcsolattartó irodát kell kijelölnie azon EETS-szolgáltatók számára, amelyek európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatást szeretnének nyújtani a területén.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az elektronikus útdíjszedési alkalmazások és a kooperatív ITS rendszereken (C-ITS) alapuló alkalmazások a rövid hatótávolságú, járművek közötti, illetve jármű és infrastruktúra közötti kommunikáció céljára hasonló technológiákat és szomszédos frekvenciasávokat alkalmaznak. A várható költségek, előnyök, technikai akadályok és azok lehetséges megoldásai részletes értékelését követően meg kell vizsgálni, hogy a jövőben milyen mértékben lehetséges az elektronikus útdíjszedés és a C-ITS egy sávban, nevezetesen az 5,9 GHz-es sávban való egyesítése.

(10)  Az elektronikus útdíjszedési alkalmazások és a kooperatív ITS rendszereken (C-ITS) alapuló alkalmazások a rövid hatótávolságú, járművek közötti, illetve jármű és infrastruktúra közötti kommunikáció céljára hasonló technológiákat és szomszédos frekvenciasávokat alkalmaznak. A jövőben – részletes költség-haszon elemzés alapján és figyelembe véve a magánéletre és az adatvédelemre gyakorolt lehetséges hatásokat – meg kell vizsgálni az elektronikus útdíjszedési platform és a kooperatív intelligens közlekedési rendszerek közötti lehetséges szinergiák és új megoldások megvalósíthatóságát.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A könnyűgépjárművek esetében jelenleg használatos elektronikus útdíjszedési rendszerek különleges jellemzőire is tekintettel kell lenni. Mivel jelenleg ezen rendszerek egyike sem használ sem műholdas helymeghatározást, sem mobiltávközlést, engedélyezni kell az EETS-szolgáltatók számára, hogy meghatározott ideig olyan fedélzeti berendezéssel lássák el a könnyűgépjárműveket, amelyek csak az 5,8 GHz-es technológiával való használatra alkalmasak.

(11)  A könnyűgépjárművek esetében jelenleg használatos elektronikus útdíjszedési rendszerek különleges jellemzőire is tekintettel kell lenni. Mivel jelenleg ezen rendszerek egyike sem használ sem műholdas helymeghatározást, sem mobiltávközlést, engedélyezni kell az EETS-szolgáltatók számára, hogy meghatározott ideig olyan fedélzeti berendezéssel lássák el a könnyűgépjárműveket, amelyek csak az 5,8 GHz-es technológiával való használatra alkalmasak. A fedélzeti wifi és a C-ITS-eszközök használatából származó interferencia elkerülése érdekében az 5,8 GHz-es sávot az útdíjszedési rendszerekben való használathoz kell fenntartani.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Az úthasználati díjak, köztük a városi területeken kivetett díjak és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztása miatt kiszabott bírságok határokon átnyúló behajtása szükségessé teszi a tagállamok közötti kölcsönös segítségnyújtási megállapodás létrehozását. Az úthasználatidíj-fizetés elkerülésének határokon átnyúló szankcionálásával kapcsolatos probléma kezeléséhez a helyi hatóságok részvételével jogi megállapodásokat kell megvalósítani, a tagállamok közötti információcserét szolgáló egyszerű automatikus mechanizmust alkalmazva.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Az útdíjszedők számára engedélyezni kell, hogy az úthasználati díjak beszedésével kapcsolatos tevékenységek keretében, és amennyiben feltételezhető, hogy a járművezető elmulasztotta az úthasználatidíj-fizetést, az EETS-szolgáltatótól a járművekre és a járművek tulajdonosaira vagy üzemben tartóira – akik az adott EETS-szolgáltató ügyfelei – vonatkozó adatokat kérjenek. Az útdíjszedőnek meg kell akadályoznia, hogy ezeket az adatokat, amelyek bizalmas üzleti adatok lehetnek, az úthasználati díjak beszedésétől eltérő célokra használják fel. Az útdíjszedőtől különösen meg kell követelni, hogy ne közölje az adatokat az EETS-szolgáltató versenytársaival. Az EETS-szolgáltatók által az úthasználati díjak kiszámítása és alkalmazása céljából vagy az EETS-szolgáltatók által az EETS-felhasználók járműveire alkalmazott úthasználati díj kiszámításának ellenőrzéséhez az útdíjszedőkkel közölt adatok mennyiségét és típusát a szigorúan szükséges minimumra kell korlátozni.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  Egyeztetési eljárást szükséges biztosítani az útdíjszedők és az EETS-szolgáltatók között a szerződéskötési tárgyalások során, illetve a szerződéses kapcsolatuk keretében felmerülő viták rendezésére. Az útdíjszedőknek és az EETS-szolgáltatóknak az EETS-területekhez való megkülönböztetésmentes hozzáféréssel kapcsolatos vitáik rendezése céljából célszerű tagállami egyeztető szervhez fordulniuk.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b)  Az egyeztető szerveket fel kell hatalmazni az EETS-szolgáltató számára előírt szerződéses feltételek megkülönböztetésmentes voltának ellenőrzésére. Különösen fel kell hatalmazni őket annak ellenőrzésére, hogy az útdíjszedők által az EETS-szolgáltatóknak kínált díjazás tiszteletben tartja-e az ezen irányelvben foglalt elveket.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az elektronikus útdíjszedő rendszerek bevezetésével együtt jár a személyes adatok kezelése. A személyes adatok kezelését az uniós szabályokkal összhangban kell végezni, többek között az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek19, az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek20, valamint a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek21 megfelelően. A személyes adatok védelméhez való jogot az Európai Unió alapjogi chartájának 8. cikke kifejezetten elismeri.

(17)  Az elektronikus útdíjszedő rendszerek bevezetésével együtt jár a személyes adatok kezelése, amelyekből átfogó mozgási mintázatokra lehet következtetni. A magánélet védelme érdekében a tagállamoknak ezért az EETS tekintetében lehetőséget kell biztosítaniukk arra, hogy névtelenül, titkosított formában, előre is lehessen fizetni. A személyes adatok védelméhez való jogot az Unió Alapjogi Chartájának 8. cikke és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke kifejezetten elismeri. A személyes adatok kezelését az uniós szabályokkal összhangban kell végezni, többek között az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek19 és a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően20, továbbá az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv21 alapján, amennyiben a tagállamban, ahol a fizetés esedékes, az úthasználatidíj-fizetés elmulasztása bűncselekménynek minősül.

__________________

__________________

19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. (EU) 2016/680 irányelve a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/680 irányelve a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  Az EETS-szolgáltatóknak kell felelniük azért, hogy az útdíjszedők és/vagy az útdíjszedő rendszer üzemeltetői számára pontos adatokat szolgáltassanak az ügyfeleikről, mivel ezek az adatok nélkülözhetetlenek a helyes útdíjszedéshez és a hatékony végrehajtáshoz.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Ez az irányelv nem befolyásolja a tagállamok szabadságát abban a tekintetben, hogy a közúti infrastruktúra használatáért felszámított díjak vonatkozásában és adózási ügyekben szabályokat állapítsanak meg.

(18)  Ez az irányelv nem befolyásolja a tagállamok szabadságát abban a tekintetben, hogy a közúti infrastruktúra használatáért felszámított díjak vonatkozásában és adózási ügyekben szabályokat állapítsanak meg. Ugyanakkor rögzíti, hogy az átjárható elektronikus útdíjszedési rendszer elősegítené az útdíjszedésről szóló uniós jogszabályok céljainak teljesítését. Ezen irányelv rendelkezései összhangban állnak a .../... európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt rendelkezésekkel22.

 

__________________

 

22  Az Európai Parlament és a Tanács .../...irányelve (...) a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról [2017/0114 COD eljárás]

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságának biztosítása és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el azon jegyzék kiigazítása céljából, amely felsorolja a fedélzeti berendezés beépítését igénylő elektronikus útdíjszedési rendszerekben történő elektronikus útdíjfizetési műveletek végzésére használható technológiákat. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(19)  Az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságának biztosítása és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének jogi eszközökkel történő elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el azon jegyzék kiigazítása céljából, amely felsorolja a fedélzeti berendezés beépítését igénylő elektronikus útdíjszedési rendszerekben történő elektronikus útdíjfizetési műveletek végzésére használható technológiákat. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez az irányelv meghatározza az Unión belüli elektronikus útdíjszedő rendszerek átjárhatóságának biztosításához és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséhez szükséges feltételeket. Ez az irányelv mindenfajta útdíj elektronikus úton történő beszedésére vonatkozik az Unió egész közúthálózatára, városi és városok közötti utakra, autópályákra, fő- és mellékutakra, valamint különböző olyan építményekre vonatkozóan, mint alagutak, hidak, illetve kompok.

Ez az irányelv meghatározza az alábbi célokat szolgáló feltételeket:

 

a)  az elektronikus útdíjszedő rendszerek átjárhatóságának biztosítása az egész közúthálózatra, városi és városok közötti autópályákra, fő- és mellékutakra, valamint különböző olyan építményekre vonatkozóan, mint alagutak, hidak, illetve kompok, valamint

 

b)  az úthasználatidíj-fizetés Unión belüli elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése, ideértve az ezen irányelv hatálya alá tartozó infrastruktúrákra kivetett, manuálisan beszedendő útdíjak fizetésének elmulasztását, valamint a 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben23 foglalt városi területeken felszámolt díjakat vagy a díjfizetésekkel kapcsolatos jogsértések miatt kiszabott bírságokat.

 

__________________

 

23Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról (HL L 152., 2008.6.11., 1. o.).

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez az irányelv nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy bizonyos járműtípusokra díjakat szabhassanak ki, továbbá meghatározhassák e díjak mértékét és rendeltetését.

A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása érdekében ez az irányelv nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy bizonyos járműtípusokra díjakat szabhassanak ki, továbbá hogy meghatározhassák e díjak mértékét és rendeltetését.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  „útdíjszedési szolgáltatás”: olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az egyetlen szerződéssel és egy fedélzeti berendezéssel rendelkező felhasználók számára, hogy egy vagy több útdíjköteles közúthálózaton járművet használjanak; e szolgáltatás az alábbiakat foglalja magában:

 

i.  egyedi kialakítású fedélzeti berendezés biztosítása a felhasználók számára és e berendezés működőképességének fenntartása;

 

ii.  annak garantálása, hogy a felhasználó kifizeti az útdíjszedőnek járó úthasználati díjat;

 

iii.  a fizetési módok biztosítása a felhasználó számára vagy egy már meglévő elfogadása;

 

iv.  az útdíj beszedése a felhasználótól;

 

v.  a felhasználóval fennálló ügyfélkapcsolatok kezelése;

 

vi.  az útdíjszedő rendszerekre vonatkozó biztonsági és adatvédelmi politikák alkalmazása és betartása;

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  „európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás (EETS)”: szerződés keretében egy EETS-szolgáltató által valamely EETS-felhasználó számára nyújtott szolgáltatások. E szolgáltatások közé tartoznak a következők: az olyan fedélzeti berendezések rendelkezésre bocsátása, továbbá megfelelő parametrizációjának és működésének biztosítása, amelyekre a szerződés tárgyát képező bármely elektronikusútdíj-köteles közúthálózaton az úthasználati díjak megfizetéséhez szükség van; az útdíjszedőnek járó úthasználati díjak kifizetésének az úthasználó nevében történő lebonyolítása; valamint az úthasználónak abból a célból nyújtott egyéb szolgáltatások és támogatás, hogy a szerződés tárgyát képező valamennyi elektronikusútdíj-köteles közúthálózat vonatkozásában teljesíteni tudja az útdíjszedők által megállapított kötelezettségeket;

a)  „európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás (EETS)”: szerződés keretében egy EETS-szolgáltató által valamely EETS-felhasználó számára nyújtott útdíjszedési szolgáltatások;

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  „útdíj”: egy járműnek az adott útdíjköteles közúthálózaton való közlekedéséért kiszabott díj vagy illeték;

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  „útdíjszedési szolgáltató”: olyan jogi személy, amely egy vagy több útdíjköteles közúthálózaton egy vagy több járműosztály számára nyújt útdíjszedési szolgáltatásokat.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  „az útdíjszedő rendszer üzemeltetője”: magánjogi jogalany, amelyre az útdíjszedő átruházza azt a feladatot, hogy az ő nevében és az ő javára beszedje az útdíjakat;

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  „nemzeti útdíjszedési szolgáltató”: olyan jogalany, amely az útdíjszedő rendszer üzemeltetője által kifejlesztett és üzemeltetett útdíjszedési szolgáltatásokat nyújtja a végfelhasználóknak. A tagállam jelöli ki és azzal a közszolgáltatási kötelezettséggel bízza meg, hogy fedélzeti berendezést biztosítson az útdíjszedési szolgáltatások valamennyi felhasználója számára, és útdíjszedési szolgáltatásokat nyújtson az adott tagállam teljes területén.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  „fő szolgáltatásnyújtó”: olyan útdíjszedési szolgáltató, amelyre az útdíjszedő különös kötelezettségeket ró (úgymint szerződéskötési kötelezettség valamennyi érdekelt felhasználó felé), vagy különös jogokat biztosít (úgymint egyedi díjazás vagy garantált hosszú távú szerződés), amely jogok és kötelezettségek eltérnek a többi szolgáltató jogaitól és kötelezettségeitől;

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „elektronikusútdíj-köteles közúthálózat”: olyan út, úthálózat, infrastruktúra-elem (például híd, alagút) vagy komp, amelyek használatáért úthasználati díjat szednek, kizárólag vagy részben olyan automatikus észlelési módszereket alkalmazva, mint például a jármű belsejében található fedélzeti berendezéssel való kommunikáció vagy az automatikus rendszámleolvasás;

e)  „elektronikusútdíj-köteles közúthálózat”: olyan út, úthálózat, infrastruktúra-elem (például híd, alagút) vagy komp, amelyek használatáért úthasználati díjat szednek, vagy kizárólag vagy részben olyan automatikus észlelési módszereket alkalmazva, mint például a jármű belsejében található fedélzeti berendezéssel való kommunikáció vagy az automatikus rendszámleolvasás;

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  „útdíj megállapításával összefüggő adatok”: a felelős útdíjszedő által meghatározott információ, amely egy gépjárműnek a megadott útdíjköteles közúthálózaton való közlekedéséhez szükséges díj meghatározásához és az útdíjügylet lebonyolításához szükséges;

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb)  „útdíjbevallás”: az útdíjszedőnek tett bejelentés, amely az útdíjszolgáltató és az útdíjszedő által megszabott formában igazolja egy adott gépjármű közlekedését az útdíjköteles közúthálózaton;

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  „átjárhatósági rendszerelemek”: minden olyan, az EETS-be beépített vagy beépítésre szánt alapvető összetevő, összetevőcsoport, berendezés-részegység vagy teljes egység, amelytől a szolgáltatás átjárhatósága közvetlenül vagy közvetetten függ, beleértve az anyagi és a szellemi javakat (például szoftver) is;

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb)  „használatra való alkalmasság”: egy adott útdíjszedő rendszerén belül az EETS-be reprezentatív jelleggel integrált átjárhatósági rendszerelem alkalmassága a meghatározott működési teljesítmény elérésére és fenntartására;

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fc)  „lényegesen megváltoztatott rendszer”: meglévő elektronikus útdíjszedési rendszer, amely olyan változáson ment vagy megy keresztül, amely szükségessé teszi, hogy az EETS-szolgáltatók változtatásokat hajtsanak végre az üzemben lévő átjárhatósági rendszerelemek tekintetében, például újraprogramozzák vagy újból teszteljék a fedélzeti berendezést, vagy kiigazítást végezzenek a központi adatfeldolgozó rendszerük csatlakozási felületeit illetően;

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fd)  „központi adatfeldolgozó iroda”: az útdíjszedő, az útdíjszedők átjárhatósági központi adatbázist létrehozó csoportja vagy az EETS-szolgáltató által az elektronikus útdíjszedés keretében történő információgyűjtés, -feldolgozás és -küldés céljából használt központi elektronikus rendszer;

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fe)  „akkreditáció”: az útdíjszedő által meghatározott és irányított eljárás, amelynek alá kell vetni az EETS-szolgáltatót, mielőtt engedélyezik számára, hogy egy adott EETS-területen európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatást nyújtson;

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  „a nyilvántartás helye szerinti tagállam”: az a tagállam, amelynek nyilvántartásában az úthasználati díj megfizetésének elmulasztásában álló jogsértés elkövetéséhez használt jármű szerepel;

i)  „a nyilvántartás helye szerinti tagállam”: az a tagállam, ahol az úthasználati díj megfizetésének elmulasztásában álló jogsértés elkövetéséhez használt járművet nyilvántartásba vették;

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

la)  „gépjármű-osztályozási paraméterek”: a gépjárművel kapcsolatos információ, amelynek megfelelően az útdíjakat az útdíj megállapításával összefüggő adatok alapján kiszámítják.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o)   „könnyűgépjármű”: minden olyan jármű, amely nem nehézgépjármű.

o)   „könnyűgépjármű”: személygépkocsi, minibusz vagy kisteherautó;

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az összes olyan új elektronikus díjszedő rendszernek , amely fedélzeti berendezés beépítését vagy használatát igényli, az elektronikus útdíjszedési műveletek végrehajtása céljából a IV. mellékletben felsorolt technológiák közül egyet vagy többet alkalmaznia kell.

Az összes olyan új elektronikus díjszedő rendszernek, amely fedélzeti berendezés beépítését vagy használatát igényli, az elektronikus útdíjszedési műveletek végrehajtása céljából az alábbiakban felsorolt technológiák közül egyet vagy többet alkalmaznia kell:

 

a)  műholdas helymeghatározás;

 

b)  mobiltávközlés;

 

c)  5.8 GHz-es mikrohullámú technológia.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Jelentős technológiai fejlesztések végrehajtásakor a IV. mellékletben felsoroltaktól eltérő technológiákat alkalmazó, már használatban lévő elektronikus útdíjszedési rendszereket is alkalmassá kell tenni a szóban forgó technológiák alkalmazására.

Jelentős technológiai fejlesztések végrehajtásakor az első albekezdésben felsoroltaktól eltérő technológiákat alkalmazó, már használatban lévő elektronikus útdíjszedési rendszereket is kompatibilissé kell tenni a szóban forgó technológiákkal.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)   Az EETS-szolgáltatók olyan fedélzeti berendezéseket bocsátanak a felhasználók rendelkezésére, amelyek alkalmasak a IV. mellékletben felsorolt technológiákat alkalmazó tagállamokban üzemben lévő összes elektronikus útdíjszedési rendszerrel való együttes használatra, kölcsönösen átjárhatók és képesek e rendszerekkel kommunikálni.

(3)  Az EETS-szolgáltatók olyan fedélzeti berendezéseket bocsátanak a felhasználók rendelkezésére, amelyek alkalmasak az (1) bekezdésben felsorolt technológiákat alkalmazó tagállamokban üzemben lévő összes elektronikus útdíjszedési rendszerrel való együttes használatra, kölcsönösen átjárhatók és képesek e rendszerekkel kommunikálni.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A fedélzeti berendezés használhat saját hardvert és szoftvert, és/vagy használhatja a járműben lévő egyéb hardverek és szoftverek műszaki elemeit. A fedélzeti berendezés a IV. mellékletben felsorolt technológiáktól eltérő technológiákat is használhat a jármű egyéb hardverrendszereivel való kommunikáció céljára.

(4)  A fedélzeti berendezés használhat saját hardvert és szoftvert, és/vagy használhatja a járműben lévő egyéb hardverek és szoftverek műszaki elemeit. A fedélzeti berendezés az (1) bekezdésben felsorolt technológiáktól eltérő technológiákat is használhat a jármű egyéb hardverrendszereivel való kommunikáció céljára. Minden jármű kizárólag egy fedélzeti egységgel rendelkezik, amely kizárólag egy járműhöz társítható.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  2027. december 31-éig megengedett, hogy az EETS-szolgáltatók olyan fedélzeti berendezéseket bocsássanak a könnyűgépjárművek használói rendelkezésére, amelyek csak az 5,8 GHz-es mikrohullámú technológiával való használatra alkalmasak.

(5)  2027. december 31-éig megengedett, hogy az EETS-szolgáltatók műholdas helymeghatározást vagy mobiltávközlési technológiát nem igénylő EETS-területeken való használatra olyan fedélzeti berendezéseket bocsássanak a könnyűgépjárművek használói rendelkezésére, amelyek csak az 5,8 GHz-es mikrohullámú technológiával való használatra alkalmasak.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamok biztosítják, hogy az EETS üzemeltetéséhez szükséges személyes adatok kezelése az egyének szabadságát és alapvető jogait védő uniós szabályokkal összhangban történjék, beleértve a magánélet védelmét is, valamint különösen az (EU) 2016/679 rendelet, az (EU) 2016/680 irányelv és a 2002/58/EK irányelv rendelkezéseinek betartását.

(6)  A tagállamok biztosítják, hogy az EETS üzemeltetéséhez szükséges személyes adatok kezelése az egyének szabadságát és alapvető jogait védő uniós szabályokkal összhangban történjék, beleértve a magánélet védelmét is, valamint különösen az (EU) 2016/679 rendelet, az (EU) 2016/680 irányelv és a 2002/58/EK irányelv rendelkezéseinek betartását. A tagállamok ugyanakkor indokolt esetekben – például az útdíjhasználati díj befizetésének elmulasztása esetén – lehetővé teszik a más tagállamokkal történő információcserét.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az EETS lehetővé teszi a szerződéskötést függetlenül a jármű nyilvántartásba vételének helyétől, a szerződő felek állampolgárságától, valamint a közúthálózat azon zónájától vagy szakaszától, amelyre vonatkozóan az úthasználati díjat fizetni kell.

(2)  Az EETS lehetővé teszi a szerződéskötést függetlenül a jármű nyilvántartásba vételének helyétől, a szerződő felek állampolgárságától, valamint a közúthálózat azon zónájától vagy szakaszától, amelyre vonatkozóan az úthasználati díjat fizetni kell, figyelembe véve az adott tagállamban érvényes fizetési módokat.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az EETS-t a szolgáltatók és az útdíjszedők közötti, az útdíjak megfelelő fizetését garantáló szerződéses megállapodások alapján bocsátják rendelkezésre.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az EETS-nek lehetővé kell tennie az intermodalitás fejlesztését a szállítás egyéb módjainak hátrányos helyzetbe hozása nélkül.

(3)  Az EETS-nek lehetővé kell tennie az intermodalitás fejlesztését, egyúttal garantálnia kell a „felhasználó és a szennyező fizet” elv teljesülését, és előnyös helyzetet kell kialakítania a szállítás egyéb és fenntarthatóbb módjai számára.

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság felszólítja az érintett szabványügyi szerveket, különösen a CEN-t, a 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben23 meghatározott eljárásnak megfelelően, hogy sürgősen fogadják el az elektronikus útdíjszedő rendszerekre alkalmazandó szabványokat a IV. mellékletben felsorolt technológiákat illetően , és szükség esetén aktualizálják azokat . A Bizottság előírja, hogy a szabványügyi szervek gondoskodjanak a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek folyamatos kompatibilitásáról.

(5)  A Bizottság felszólítja az érintett szabványügyi szerveket, különösen a CEN-t, a 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott eljárásnak megfelelően, hogy sürgősen fogadják el az elektronikus útdíjszedő rendszerekre alkalmazandó szabványokat a 3. cikkben felsorolt technológiákat illetően, és szükség esetén aktualizálják azokat. A Bizottság előírja, hogy a szabványügyi szervek gondoskodjanak a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek folyamatos kompatibilitásáról.

_________________

_________________

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.).

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

Az EETS-szolgáltatókra vonatkozó követelmények

 

Az EETS-szolgáltatókat a székhelyük szerinti tagállamban kell nyilvántartásba venni. Abban az esetben kerülnek be a nyilvántartásba, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

 

a)  EN ISO 9001 tanúsítvánnyal vagy annak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkeznek;

 

b)  bizonyítják, hogy rendelkeznek a szükséges műszaki berendezésekkel és az átjárhatósági rendszerelemek előírásoknak való megfelelőségét igazoló EK-nyilatkozattal vagy tanúsítvánnyal;

 

c)  bizonyítják hozzáértésüket az elektronikus útdíjszedési szolgáltatások nyújtásában vagy kapcsolódó területeken;

 

d)  pénzügyi helyzetük megfelelő;

 

e)  legalább kétévente auditált, átfogó kockázatkezelési tervvel rendelkeznek;

 

f)  jó hírnévvel rendelkeznek.

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első bekezdés b) pontjában említett előírások meghatározására vonatkozóan.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

4 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. cikk

 

Az EETS-szolgáltatók jogai és kötelezettségei

 

(1)  Az EETS-szolgáltatóknak legalább négy tagállam területén található valamennyi EETS-területre kiterjedő EETS-szerződéseket kell kötniük a 4a. cikknek megfelelő nyilvántartásba vételüktől számított 36 hónapon belül.

 

Az egy adott tagállamban található valamennyi EETS-területre kiterjedő szerződéseket az érintett tagállamban megkötött első szerződés napjától számított 24 hónapon belül kell megkötni, kivéve azon EETS-területeket, ahol a felelős útdíjszedők nem tesznek eleget a 4d. cikk rendelkezéseinek.

 

(2)  Az EETS-szolgáltató a szerződések megkötésétől kezdve mindvégig lefedi az összes EETS-területet. Ha az EETS-szolgáltató azért nem tudja fenntartani egy EETS-terület lefedettségét, mert az útdíjszedő nem teljesíti a kötelezettségeit, minél hamarabb helyre kell állítania az érintett terület lefedettségét.

 

(3)  Az EETS-szolgáltatók a bírságok érvényesítése során együttműködnek az útdíjszedőkkel. Ha fennáll a gyanúja annak, hogy az úthasználó elmulasztotta az úthasználatidíj-fizetést, az útdíjszedő kérheti az EETS-szolgáltatótól, hogy adja meg az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának gyanújában érintett járművel, valamint a jármű tulajdonosával vagy üzemben tartójával ‒ aki az EETS-szolgáltató ügyfele ‒ kapcsolatos adatokat. Az EETS-szolgáltató biztosítja, hogy ezek az adatok azonnal rendelkezésre álljanak.

 

Az útdíjszedő biztosítja, hogy ezeket az adatokat ne közöljék más útdíjszedési szolgáltatóval. Ha az útdíjszedő és egy útdíjszedési szolgáltató ugyanazon jogalanyhoz tartozik, az útdíjszedőnek megfelelő intézkedéseket és eljárásokat kell alkalmaznia annak biztosítására, hogy az adatokat kizárólag útdíjbeszedés céljára használják fel.

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

4 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4c. cikk

 

Az útdíjszedő jogai és kötelezettségei

 

(1)  Minden útdíjszedő az általa felügyelt területekhez olyan EETS-területi nyilatkozatot készít és tart karban, amely tartalmazza az útdíjköteles közúthálózatához való hozzáférés EETS-szolgáltatókra vonatkozó általános feltételeit.

 

(2)  Új elektronikus útdíjszedési rendszer létrehozása esetén a rendszerért a jövőben felelős útdíjszedő kellő időben közzéteszi az EETS-területi nyilatkozatot, hogy az érdekelt EETS-szolgáltatók akkreditációja legalább egy hónappal az új rendszer operatív elindításának napja előtt befejeződhessen, kellően figyelembe véve az átjárhatósági rendszerelemek előírásoknak való megfelelőségét és használatra való alkalmasságát értékelő eljárás időtartamát.

 

(3)  Ha egy elektronikus útdíjszedési rendszeren lényeges változást hajtanak végre, az útdíjszedő kellő időben közzéteszi a felülvizsgált EETS-területi nyilatkozatot, hogy a már akkreditált EETS-szolgáltatók az új követelményekhez igazíthassák átjárhatósági rendszerelemeiket, és szükség esetén legalább egy hónappal a megváltoztatott rendszer operatív elindításának napja előtt ismételt akkreditációt szerezzenek, kellően figyelembe véve az átjárhatósági rendszerelemek előírásoknak való megfelelőségét és használatra való alkalmasságát értékelő eljárás időtartamát.

 

Az útdíjszedő az EETS-területi nyilatkozatban kialakítja és közzéteszi az átjárhatósági rendszerelemek előírásoknak való megfelelőségét és használatra való alkalmasságát értékelő vagy újból értékelő eljárás részletes tervét, ami lehetővé teszi, hogy az érdekelt EETS-szolgáltatók legalább egy hónappal az új vagy lényegesen megváltoztatott rendszer operatív elindításának napja előtt akkreditációt vagy ismételt akkreditációt szerezzenek. Az útdíjszedő köteles elvégezni a terv szerinti feladatát.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

4 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4d. cikk

 

Az útdíjszedők megkülönböztetésmentes alapon fogadják el bármely EETS-szolgáltató azon kérését, hogy az útdíjszedő felelősségi körébe tartozó EETS-terület(ek)en EETS-szolgáltatást nyújtson.

 

Egy EETS-szolgáltató elfogadása egy adott útdíjköteles közúthálózaton az EETS-területi nyilatkozatban meghatározott kötelezettségeknek és általános feltételeknek való megfeleléstől függ.

 

Az útdíjszedők nem írhatják elő az EETS-szolgáltató számára olyan különleges műszaki megoldások vagy eljárások alkalmazását, amelyek veszélyeztetik az EETS-szolgáltató átjárhatósági rendszerelemei és a többi útdíjköteles közúthálózat elektronikus útdíjszedési rendszerei közötti átjárhatóságot.

 

Amennyiben egy útdíjszedő és egy EETS-szolgáltató nem jut megegyezésre, az ügy az érintett útdíjköteles közúthálózatért felelős egyeztető szerv elé terjeszthető.

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

4 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4e. cikk

 

A tagállamok biztosítják, hogy az útdíjszedő és az EETS-szolgáltató közötti, az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatásnak az adott tagállam területén történő nyújtásával kapcsolatos szerződések lehetővé tegyék, hogy az úthasználati díjjal kapcsolatos számlát közvetlenül az EETS-szolgáltató állítsa ki az EETS-felhasználó számára. Az útdíjszedő kérheti az EETS-szolgáltatótól, hogy a nevében és a megbízásából állítson ki számlát, az EETS-szolgáltató pedig teljesíti ezt a kérést.

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

4 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4f. cikk

 

Minden olyan tagállam, amely legalább két EETS-területtel rendelkezik, egyetlen kapcsolattartó irodát jelöl ki az EETS-szolgáltatók számára. Az EETS-szolgáltató kérésére a kapcsolattartó iroda elősegíti és koordinálja az EETS-szolgáltató és a tagállam területén az EETS-területekért felelős útdíjszedők közötti előzetes kapcsolatok létrejöttét. A kapcsolattartó iroda feladatát elláthatja egy személy, közfeladatot ellátó szerv vagy magánjogi szervezet.

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

4 g cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4g. cikk

 

Az útdíjszedő által az EETS-felhasználó részére kiszabott útdíj összege nem haladhatja meg az adott helyen érvényes nemzeti/helyi útdíjat. A tagállam vagy az útdíjszedő által a fedélzeti berendezések felhasználóinak kínált valamennyi úthasználatidíj-kedvezményt vagy -engedményt azonos feltételek mellett kell elérhetővé tenni az EETS-szolgáltatók ügyfelei számára.

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

4 h cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4h. cikk

 

Díjazás

 

(1)  Az EETS-szolgáltatók díjazásra jogosultak az útdíjszedők részéről.

 

(2)  Az EETS-szolgáltatók díjazásának meghatározására szolgáló módszernek átláthatónak, megkülönböztetésmentesnek és egy adott EETS-területre akkreditált valamennyi EETS-szolgáltató vonatkozásában azonosnak kell lennie.

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

4 i cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4i. cikk

 

(1)  Az útdíjat az útdíjszedő határozza meg, többek között a gépjármű osztályozásának megfelelően. A gépjárművek osztályozását a gépjármű-osztályozási paraméterek alapján határozzák meg. Az EETS-szolgáltató, illetve az útdíjszedő által használt gépjármű-osztályozás közötti eltérés esetén az útdíjszedő által alkalmazott osztályozás érvényes, kivéve, ha abban hiba mutatható ki.

 

(2)  A megerősített útdíjbevallások alapján esedékes összegen túlmenően az útdíjszedő fizetésre kötelezheti az EETS-szolgáltatót minden bizonyíthatóan be nem vallott útdíjért is az EETS-szolgáltató által kezelt bármely felhasználói egyenleg esetében.

 

(3)  Amennyiben az EETS-szolgáltató megküldte egy útdíjszedőnek az érvénytelenített fedélzeti berendezések jegyzékét, az EETS-szolgáltató a továbbiakban nem tehető felelőssé az érvénytelenített fedélzeti berendezésen keresztül felmerülő útdíjakért. Az érvénytelenített fedélzeti berendezések jegyzékébe vett bejegyzések számában, a jegyzék formátumában és a frissítés gyakoriságában az útdíjszedőnek és az EETS-szolgáltatónak együttesen kell megállapodnia.

 

(4)  A mikrohullámon alapuló útdíjszedési rendszerekben az útdíjszedő a megerősített útdíjbevallásokat eljuttatja az EETS-szolgáltatóknak az egyes EETS-felhasználóik tekintetében felszámított útdíjakra vonatkozóan.

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

4 j cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4j. cikk

 

Számvitel

 

(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az útdíjszedési szolgáltatást nyújtó jogalanyok külön eredménykimutatást és mérleget készítsenek az ISO 17573:2010 szabványban meghatározott, az útdíjszedési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos funkció keretében végrehajtott tevékenységek és minden más tevékenység vonatkozásában. A tagállamok az annak biztosításához szükséges intézkedéseket is megteszik, hogy ezeket az eredménykimutatásokat és mérlegeket minden egyes tevékenységtípus vonatkozásában külön tegyék közzé, és hogy ne kerülhessen sor az útdíjszedési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos funkció keretében végrehajtott tevékenységek és más tevékenységek közötti keresztfinanszírozásra.

 

(2)  Az útdíjszedési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos funkció keretében végrehajtott tevékenységek és más tevékenységek számviteli elszámolását minden egyéb tevékenységtől elkülönítve kell vezetni annak érdekében, hogy az útdíjszedési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos funkció keretében végrehajtott tevékenységek költségei és haszna egyértelműen értékelhetők legyenek.

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

4 k cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4k. cikk

 

Egyeztető szerv

 

(1)  Minden olyan tagállam, amely legalább egy EETS-területtel rendelkezik, egyeztető szervet jelöl ki vagy hoz létre annak érdekében, hogy elősegítse a közvetítést a területén található útdíjköteles közúthálózathoz tartozó útdíjszedők és azon EETS-szolgáltatók között, amelyek szerződéses viszonyban állnak vagy szerződéskötésre irányuló tárgyalásokat folytatnak a szóban forgó útdíjszedőkkel.

 

(2)  Az egyeztető szerveket különösen annak ellenőrzésére kell felhatalmazni, hogy az útdíjszedő által az EETS-szolgáltatók számára előírt szerződéses feltételek megkülönböztetésmentesek legyenek. E szerveket fel kell hatalmazni annak ellenőrzésére, hogy az EETS díjazása összhangban áll-e az ezen irányelvben előírt elvekkel.

 

(3)  Az (1) bekezdésben említett tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy egyeztető szerveik a szervezeti felépítésüket és a jogi struktúrájukat illetően függetlenek legyenek az útdíjszedők és az útdíjszedési szolgáltatók kereskedelmi érdekeitől.

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

4 l cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4l. cikk

 

Nyilvántartások

 

(1)  Ezen irányelv végrehajtása céljából minden tagállam a következőkre kiterjedő elektronikus nemzeti nyilvántartást vezet:

 

a)  a területükhöz tartozó EETS-területek, továbbá az alábbiakra vonatkozó adatok:

 

i.  a kapcsolódó útdíjszedők,

 

ii.  az alkalmazott díjszedési technológiák,

 

iii.  az útdíj megállapításával összefüggő adatok,

 

iv.  az EETS-területi nyilatkozat,

 

v.  azon EETS-szolgáltatók, amelyek szerződéses jogviszonyban állnak az illetékességi területükön működő útdíjszedőkkel.

 

b)  azon EETS-szolgáltatók, amelyek bejegyzését a tagállam engedélyezte.

 

c)  a 4f. cikkben említett kapcsolattartó iroda elérhetőségei, EETS esetében az e-mail-cím és a telefonszám is.

 

Eltérő rendelkezés hiányában a tagállamok évente legalább egyszer ellenőrzik, hogy a 4a. cikk a), d), e) és f) pontjának követelményei továbbra is teljesülnek-e, és ennek megfelelően frissítik a nyilvántartást. A nyilvántartás tartalmazza a 4a. cikk e) pontjában előírt audit következtetéseit is. A tagállam nem tehető felelőssé a nyilvántartásában szereplő EETS-szolgáltatók cselekedeteiért.

 

(2)  A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek az elektronikus nemzeti nyilvántartásban szereplő adatok naprakészségének és pontosságának biztosítása érdekében.

 

(3)  A nyilvántartásokat elektronikus úton hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.

 

(4)  A nyilvántartásoknak az ezen irányelv hatálybalépésének napjától rendelkezésre kell állniuk.

 

(5)  A nyilvántartások vezetésével megbízott tagállami hatóságok minden naptári év végén elektronikus úton eljuttatják a többi tagállam megfelelő hatóságának és a Bizottságnak az EETS-területekről és -szolgáltatókról készült nyilvántartásaikat. Az adatok és az egy adott tagállamban tapasztalt tényleges helyzet közötti eltérés esetén értesíteni kell a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamot és a Bizottságot.

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

4 m cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4m. cikk

 

Kísérleti útdíjrendszerek

 

Az EETS műszaki fejlesztésének érdekében a tagállamok ideiglenesen, az útdíjköteles közúthálózatuk korlátozott részén és az előírt EETS-rendszerrel párhuzamosan az ezen irányelv egy vagy több rendelkezésének meg nem felelő új technológiákat vagy új megközelítéseket magukban foglaló kísérleti útdíjrendszereket engedélyezhetnek.

 

Az engedély kibocsátásához az Európai Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

 

Az engedély kezdeti időszaka legfeljebb három év. Az EETS-szolgáltató nem kötelezhető kísérleti útdíjrendszerben való részvételre.

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának kivizsgálása céljából a tagállamok lehetővé teszik a többi tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjai számára, hogy azok automatizált keresés végzésére való jogosultsággal hozzáférjenek a következő nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatokhoz:

A tagállamok csak a többi tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjai számára és kizárólag az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának kivizsgálása céljából teszik lehetővé, hogy a többi tagállam kapcsolattartó pontjai automatizált keresés végzésére való jogosultsággal hozzáférjenek a következő nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatokhoz:

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  járművekre vonatkozó adatok; valamint

a)  az adott jármű azonosításához szükséges adatok; valamint

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a jármű tulajdonosaira vagy üzemben tartóira vonatkozó adatok.

b)  a jármű tulajdonosainak vagy üzemben tartóinak azonosításához és megkereséséhez szükséges adatok.

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A (1) bekezdésben említett adatcsere céljából minden tagállam nemzeti kapcsolattartó pontot jelöl ki. A nemzeti kapcsolattartó pontok hatáskörét az érintett tagállam alkalmazandó jogszabályai határozzák meg.

(2)  A (1) bekezdésben említett adatcsere céljából minden tagállam nemzeti kapcsolattartó pontot jelöl ki. A nemzeti kapcsolattartó pontok hatáskörét az érintett tagállam alkalmazandó jogszabályai határozzák meg. E folyamat során különös figyelmet kell fordítani az EETS üzemeltetéséhez szükséges személyes adatok megfelelő védelmére.

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az információcserére interoperábilis elektronikus berendezések alkalmazása révén kerüljön sor, mellőzve az irányelv hatálya alá nem tartozó egyéb adatbázisok bevonásával történő adatcserét. A tagállamok biztosítják, hogy az említett információcsere költséghatékony és biztonságos módon valósuljon meg. A tagállamok garantálják a továbbított adatok biztonságát és védelmét, lehetőleg a már létező szoftveralkalmazások – mint például a 2008/616/IB határozat 15. cikkében említett szoftveralkalmazás – és azok módosított verzióinak igénybevételével, az ezen irányelv II. mellékletével, valamint a 2008/616/IB határozat melléklete 3. fejezetének 2. és 3. pontjával összhangban. A szoftveralkalmazások módosított verzióinak biztosítaniuk kell mind a valós idejű online, mind pedig a csomagokban történő adatcsere lehetőségét, amely utóbbi lehetővé teszi több kérelem vagy válasz egyetlen üzenetben történő továbbítását.

(4)  A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az információcserére interoperábilis elektronikus berendezések alkalmazása révén kerüljön sor, mellőzve az irányelv hatálya alá nem tartozó egyéb adatbázisok bevonásával történő adatcserét. A tagállamok biztosítják, hogy az említett információcsere költséghatékony és biztonságos módon valósuljon meg, és hogy az ezen irányelv értelmében jogosultsággal nem rendelkező hatóságok ne kapjanak hozzáférést az adatokhoz. A tagállamok garantálják a továbbított adatok biztonságát és védelmét, lehetőleg a már létező szoftveralkalmazások – mint például a 2008/616/IB határozat 15. cikkében említett szoftveralkalmazás – és azok módosított verzióinak igénybevételével, az ezen irányelv II. mellékletével, valamint a 2008/616/IB határozat melléklete 3. fejezetének 2. és 3. pontjával összhangban. A szoftveralkalmazások módosított verzióinak biztosítaniuk kell mind a valós idejű online, mind pedig a csomagokban történő adatcsere lehetőségét, amely utóbbi lehetővé teszi több kérelem vagy válasz egyetlen üzenetben történő továbbítását.

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tagállamok kapcsolattartó pontjai semmilyen körülmények között nem adhatnak hozzáférést a magántársaságok vagy a magánszemélyek számára az e cikk (1) bekezdésében említett adatokhoz.

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásáról szóló tájékoztató levél

Az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásáról szóló tájékoztató levél és a jogkövetkezmények érvényesítése érdekében indított eljárás

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam határoz arról, hogy indít-e eljárást a jogkövetkezmények érvényesítése érdekében az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatban.

Az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam illetékes hatósága az úthasználatidíj-fizetés elmaradásának megállapításakor bírság kiszabására irányuló eljárást indít az úthasználatidíj-fizetés elmulasztása miatt a 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben24 foglalt lehetőségekkel összhangban.

 

__________________

 

24Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/413 irányelve (2015. március 11.) a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről (HL L 68., 2015.3.13., 9. o.).

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A jármű tulajdonosának, üzemben tartójának vagy az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával gyanúsított, egyéb módon azonosított személynek küldött tájékoztató levélben az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam a nemzeti jogának megfelelően feltüntet minden releváns információt, nevezetesen az úthasználatidíj-fizetés szóban forgó elmulasztásának jellegét, helyét, napját és idejét, a megsértett nemzeti jogszabályok címét és a szankciót, valamint adott esetben a jogsértés elkövetésének megállapításához használt eszközre vonatkozó adatokat. E célra az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam a III. mellékletben fogalt nyomtatványt használhatja.

(2)  A jármű tulajdonosának, üzemben tartójának vagy az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával gyanúsított, egyéb módon azonosított személynek küldött tájékoztató levélben az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam a nemzeti jogának megfelelően feltüntet minden releváns információt, nevezetesen az úthasználatidíj-fizetés szóban forgó elmulasztásának jellegét, helyét, napját és idejét, a megsértett nemzeti jogszabályok címét, a tiltakozáshoz és a tájékoztatáshoz való jogot, a szankciót, valamint a jogsértés elkövetésének megállapításához használt eszközre vonatkozó adatokat. E célra az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállamnak a III. mellékletben fogalt nyomtatványt kell használnia.

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam illetékes hatósága által a nemzeti jogával összhangban hozott döntést a jármű tulajdonosának, üzemben tartójának vagy az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával gyanúsított, egyéb módon azonosított személynek a tagállama köteles automatikusan elfogadni.

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Amennyiben a be nem fizetett útdíjak nyomon követése céljából szükséges, a nemzeti kapcsolattartó pont megadhatja a díj beszedéséhez szükséges információt a be nem fizetett útdíj miatt érintett díjszedőnek.

Módosítás    81

Irányelvre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

Kölcsönös segítségnyújtási megállapodás

 

Az Unión belül fizetendő úthasználati díjak határokon átnyúló behajtása érdekében 2021-től egy kölcsönös segítségnyújtási megállapodás lép életbe, amelynek alapján a nyilvántartás helye szerinti tagállam segíteni fog az úthasználati díjak és kapcsolódó bírságok behajtásában annak a tagállamnak, amelynek területén az úthasználati díj megfizetését elmulasztották. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza az említett kölcsönös segítségnyújtással kapcsolatos részletes szabályokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 11a. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás    82

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. cikk

8. cikk

Adatvédelem

Adatvédelem

(1)  Az ezen irányelv alapján kezelt személyes adatokra az (EU) 2016/679 rendelet rendelkezései, valamint az (EU) 2016/680 irányelvet átültető nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések vonatkoznak.

(1)  Az ezen irányelv alapján kezelt személyes adatokra az (EU) 2016/679 rendeletet és a 2002/58/EK irányelvet kell alkalmazni. Az (EU) 2016/680 irányelv csak abban az esetben alkalmazandó az ezen irányelv alapján feldolgozott személyes adatokra, ha a tagállamban, ahol esedékes a fizetés, bűncselekménynek minősül az úthasználatidíj-fizetés elmulasztása.

(2)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv alapján kezelt személyes adatokat pontatlanság esetén megfelelő időn belül helyesbítsék, illetve töröljék vagy zárolják azokat, és az adatok tárolására vonatkozó határidőt az (EU) 2016/679 rendelettel, valamint az (EU) 2016/680 irányelvet átültető nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel összhangban állapítsák meg.

(2)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a személyes adatok 5. cikk alapján történő kezelése a II. mellékletben felsorolt adattípusokra korlátozódjon. A tagállamok gondoskodnak arról is, hogy az érintettek jogosultak legyenek a feldolgozott személyes adatok pontatlansága esetén azok indokolatlan késedelem nélküli frissítésére, helyesbítésére vagy törlésére. A tagállamok az (EU) 2016/679 rendelettel, valamint adott esetben az (EU) 2016/680 irányelvvel összhangban meghatározzák a személyes adatok tárolására vonatkozó határidőt.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv alapján kezelt valamennyi személyes adatot csak az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítésére lehessen felhasználni, továbbá hogy az érintettek a tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés, törlés és zárolás, továbbá kártérítés és bírósági jogorvoslat tekintetében ugyanazokkal a jogokkal rendelkezzenek, mint amelyeket az (EU) 2016/679 rendelet és az (EU) 2016/680 irányelvet átültető nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések biztosítanak.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv alapján kezelt személyes adatokat kizárólag az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése érdekében dolgozzák fel, és hogy más célra történő további feldolgozásukra ne kerüljön sor. A tagállamok gondoskodnak arról is, hogy az érintettek a tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés, törlés és az adatkezelés korlátozása, az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtás, továbbá kártérítés és a hatékony bírósági jogorvoslat tekintetében ugyanazokkal a jogokkal rendelkezzenek, mint amelyeket az (EU) 2016/679 rendelet és adott esetben az (EU) 2016/680 irányelv biztosít. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a személyes adatokhoz a kijelölt illetékes hatóságok számára csak a gépjármű-nyilvántartási adatok cseréje céljából biztosítsanak hozzáférést.

(3)  Minden érintett személynek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy a nyilvántartás helye szerinti tagállamban nyilvántartott személyes adatai közül melyeket továbbították az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállamnak, ideértve a kérelem napjára és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságára vonatkozó tájékoztatást is.

(3)  Minden érintett személynek joga van indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást kapni arról, hogy a nyilvántartás helye szerinti tagállamban nyilvántartott személyes adatai közül melyeket továbbították az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállamnak, ideértve a kérelem napjára és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságára vonatkozó tájékoztatást is.

Módosítás    83

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. cikk

9. cikk

Jelentés

Jelentés

A Bizottság [ezen irányelv hatálybalépésétől számított öt éven belül]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv 6. és 7. cikkének tagállamok általi alkalmazásáról. A Bizottság a jelentésben különös figyelmet fordít a következő vonatkozásokra, és szükség esetén azok tekintetében javaslatokat is előterjeszt:

(1)  A Bizottság [ezen irányelv hatálybalépésétől számított éven belül]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról és hatásairól, különös tekintettel az EETS fejlődésére és kiépítésére, valamint a mechanizmus hatékonyságáról és eredményességéről az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos esetek kivizsgálása keretében történő adatcsere szempontjából.

 

A jelentés mindenekelőtt a következőket vizsgálja:

 

a)  a 4b. cikk rendelkezéseinek hatása az EETS kiépítésére, különös hangsúlyt helyezve a szolgáltatás kis vagy külső EETS-területeken való elérhetőségére;

  a 6. és 7. cikk értékelése a tekintetben, hogy mennyire eredményesen csökkentették az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos esetek számát az Unióban,

b)  a 6. és 7. cikk eredményessége abban a tekintetben, hogy mennyire csökkentette az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos esetek számát az Unióban;

 

c)  a műholdalapú és a hagyományos útdíjszedési rendszerek közötti átjárhatósági aspektusok terén elért eredmények;

 

(2)  Adott esetben a jelentéssel együtt javaslatot kell benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv további felülvizsgálatára vonatkozóan, különösen a következő elemekkel kapcsolatban:

 

a)  annak biztosítására szolgáló további intézkedések, hogy az EETS valamennyi EETS-területen, a kis vagy külső EETS-területeken is elérhető legyen;

  annak felmérése, hogy szükséges-e még könnyebbé tenni az úthasználati díjak határokon átnyúló behajtását az Unión belül egy olyan segítségnyújtási mechanizmus bevezetése révén, amelyben a nyilvántartás helye szerinti tagállam segítene az úthasználati díjak és kapcsolódó bírságok behajtásában annak a tagállamnak, melynek területén az úthasználati díj megfizetését elmulasztották.

b)  olyan segítségnyújtási mechanizmus, amelynek révén a nyilvántartás helye szerinti tagállam segítene annak a tagállamnak, ahol elmulasztották az úthasználati díj megfizetését annak érdekében, hogy még inkább megkönnyítsék az úthasználati díjak határokon átnyúló behajtását az Unión belül, különösen ott, ahol automatikus díjbeszedési rendszereket alkalmaznak.

Módosítás    84

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa az I. és a IV. mellékletet.

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa az I. mellékletet.

Módosítás    85

Irányelvre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

A bizottsági eljárás

 

(1)  A Bizottságot az elektronikus útdíjjal foglalkozó bizottság segíti.

 

A szóban forgó bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(**) szerinti bizottság.

 

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni. Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

Módosítás    86

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 1. és a 3–8. cikknek, valamint a II. és III. mellékletnek [ezen irányelv hatálybalépésétől számított 18 hónap]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 1. és a 3–8. cikknek, valamint a II. és III. mellékletnek [ezen irányelv hatálybalépésétől számított 30 hónap]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Módosítás    87

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – 1 bekezdés – 3 albekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  a kiválasztott műszaki megoldások érvényesítése az egyének szabadságának és alapvető jogainak védelmére – beleértve a magánélet és személyes adatok védelmét is – szolgáló uniós szabályokhoz képest. Különösen az (EU) 2016/679 rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek való megfelelést kell biztosítani;

k)  a kiválasztott műszaki megoldások érvényesítése az egyének szabadságának és alapvető jogainak védelmére – beleértve a magánélet és személyes adatok védelmét is – szolgáló uniós szabályokhoz képest. Különösen az (EU) 2016/679 rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek, valamint adott esetben az (EU) 2016/680 irányelvnek való megfelelést kell biztosítani;

Módosítás    88

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – 26 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Adatvédelmi nyilatkozat:

 

Az (EU) 2016/679 irányelvvel összhangban önnek joga van arra, hogy kérelmezze az adatkezelőtől az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Jogosult panaszt is benyújtani a [az illetékes felügyeleti hatóság neve és címe]-hoz/-hez/-höz.

 

[Ha a nemzeti jog alapján bűncselekménynek minősül az úthasználatidíj-fizetés elmulasztása:

 

A [az (EU) 2016/680 irányelvet alkalmazó nemzeti jog] alapján joga van kérelmezni az adatkezelőtől az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását. Jogosult panaszt is benyújtani a [az illetékes felügyeleti hatóság neve és címe]-hoz/-hez/-höz.]

Módosítás    89

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

IV melléklet

törölve

Az elektronikus útdíjszedési rendszerekben történő elektronikus útdíjfizetési műveletek végzésére használható technológiák listája

 

1.  műholdas helymeghatározás;

 

2.  mobilkommunikáció;

 

3.  5,8 GHz-es mikrohullámú technológia.

 

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata

A bizottsági javaslat célja, hogy megteremtve az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságát garantáló szükséges feltételeket kijavítsa az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatást (EETS) jelenleg szabályozó jogszabály hiányosságait, valamint elősegítse az uniós tagállamokban az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos szabálysértésekről szóló információk határokon átnyúló cseréjét.

A jelenleg hatályos jogi szabályozást, amelynek része az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról szóló 2004/52/EK irányelv és az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról szóló 2009/750/EK bizottsági határozat, annak érdekében alkották meg, hogy javuljon a piac működése azáltal, hogy bevezetnek egy szolgáltatást, amelynek alapja az úthasználó által az útja során érintett országok infrastruktúrájával kommunikálni képes fedélzeti eszköz, elősegítve ezzel egy uniós szintű átjárható elektronikus útdíjszedési rendszer létrehozását.

Ennek ellenére a Bizottság azt állítja, hogy a hatályos jogi szabályozás nem tette lehetővé az automatikus útdíjszedéssel kapcsolatos célok elérését. A Bizottság konkrétan rámutat a jelenleg hatályos szabályozás bizonyos hiányosságaira, köztük a túl sok kötelezettséggel terhelt EETS-szolgáltatók piacra jutását nehezítő akadályokra. Technológiai szempontból a műholdas eszközök még mindig drágábbak, mint a mikrohullámú technológiákat alkalmazó fedélzeti egységek, bár az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) jelenleg zajló fejlesztésének rá kell irányítania a figyelmet e rendszerek és az elektronikus útdíjszedési rendszerek közötti potenciális szinergiákra. Emellett a Bizottság megállapítja, hogy uniós szinten hiányzik a jogalap ahhoz, hogy az úthasználati díjak beszedése céljából a tagállamok megosszák egymás között a gépjármű-nyilvántartási adatokat.

Az előadó álláspontja

•  Az előadó üdvözli és támogatja a bizottsági javaslatot, amely jelentős előrelépés az EETS-t szabályozó hatályos jogszabályhoz képest. Az előadó egy sor módosítást javasol, amelyek véleménye szerint növelik a javaslat hozzáadott értékét az EETS átjárhatóságának javítása érdekében, valamint hatékonyabbá teszik a végrehajtási eljárást.

•  Az előadó egyetért abban, hogy egyértelműen és objektíven kell meghatározni a különböző EETS-szolgáltatókat, amelyeket jelenleg csak a 2009/750/EK határozat határoz meg, továbbá elismeri a 2017/0114(COD) irányelvvel való következetesség szükségességét.

•  Az előadó a valóban átjárható elektronikus útdíjszedési rendszer létrehozása szempontjából rendkívül fontosnak tartja a technológiai aspektusokat. Ezért olyan módosítások kerültek benyújtásra, amelyek hangsúlyozzák az együttdöntés prioritásának szükségességét valamennyi érdekelt fél döntéshozatalba való bevonása érdekében.

•  Az úthasználati díjak beszedésével kapcsolatos eljárást illetően az előadó elismeri a kormányközi megközelítés korlátait, amely valóban nem tudja garantálni az úthasználatidíj-fizetés kikényszerítését. A végrehajtás tekintetében az előadó csak néhány pontosítást szeretne beilleszteni a szövegbe, amelyek célja az eljárás hatékonyabbá tétele.


MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

D(2017)36120

Karima Delli

elnök, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

ASP 04F155

Brüsszel

Tárgy:  Javaslat az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás)

  (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 104. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

A 104. cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást, erről tájékoztatja a téma szerint illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 169. és a 170. cikkben támasztott feltételeken túl a téma szerint illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

A javaslatban változatlanul maradót részekre vonatkozó módosításokat kivételesen és eseti jelleggel a téma szerint illetékes bizottság elnöke azonban elfogadhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a szöveg belső koherenciája vagy más elfogadható módosításokhoz való szoros kapcsolódásuk folytán erre halaszthatatlan okok miatt szükség van. Ezen okokat a módosításokhoz fűzött írásos indokolásban kell feltüntetni.”

A Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye alapján, amely megvizsgálta az átdolgozásra irányuló javaslatot, valamint az előadó ajánlásaival összhangban a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó javaslat nem tartalmaz érdemi módosításokat a javaslatban vagy a tanácsadó munkacsoport által ekként feltüntetetteken kívül, valamint hogy a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen a Jogi Bizottság 2017. október 10-i ülésén egyhangúlag(1) azt javasolta a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságnak mint illetékes bizottságnak, hogy az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Pavel Svoboda

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport elnöke által aláírt jelentés

(1)

A következő képviselők voltak jelen: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2017. július 24.

VÉLEMÉNY

  A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  EURÓPAI PARLAMENT

    TANÁCS

    BIZOTTSÁG

Javaslat az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás)

COM(2017)0280 of 31.5.2017 – 2017/0128(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2017. június 21-én összeült, hogy megvizsgálja a Bizottság által benyújtott, fent említett javaslatot.

Az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról szóló 2004. április 29-i 2004/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átdolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálata(1) a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel született azon megállapításával zárult, hogy az érdemi változtatások azonosítására szolgáló, szürke kiemeléssel kellett volna jelölni a következőket:

– a (4) preambulumbekezdésben a „motorkerékpárok” szónak a „járművek” szóval való felváltását;

– a 2004/52/EK irányelv (20) preambulumbekezdésének törlését;

– a 4. cikk (6) bekezdésében a „fedélzeti” szó beillesztését.

Ezért a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

(1)

  A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó szöveg eredeti nyelvi változata.


VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről (28.3.2018)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

A vélemény előadója: Branislav Škripek

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Minden uniós polgárnak joga van a szabadsághoz és biztonsághoz (az Európai Unió Alapjogi Chartájának – a továbbiakban: a Charta – 6. cikke értelmében), a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához (a Charta 7. cikke értelmében) és a személyes adatok védelméhez (a Charta 8. cikke értelmében).

Indokolás

Kifejezetten ki kell emelni a fent említett jogok védelmét, mivel az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságán keresztül megvalósuló határokon átnyúló információcsere veszélyeztetheti ezeket a jogokat. Ez a módosítás elválaszthatatlanul összefügg más elfogadható módosításokkal.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Rendelkezni kell arról, hogy a tagállamokban és a szomszédos országokban az elektronikus útdíjszedő rendszerek széleskörűen elterjedjenek, uniós szinten pedig szükség van a jövőbeni útdíjpolitikának és a jövőbeni műszaki fejlesztéseknek megfelelően átjárható rendszerekre.

(2)  Rendelkezni kell arról, hogy a tagállamokban és a szomszédos országokban az elektronikus útdíjszedő rendszerek széleskörűen elterjedjenek, uniós szinten pedig lehetőség szerint szükség van a jövőbeni útdíjpolitikának és a jövőbeni műszaki fejlesztéseknek megfelelően átjárható, megbízható, felhasználóbarát és költséghatékony rendszerekre.

Indokolás

Az elektronikus útdíjszedő rendszereknek a lehetséges mértékig megbízhatónak, felhasználóbarátnak és költséghatékonynak kell lenniük. Ez előnyös lesz az uniós polgárok számára. Ez a módosítás elválaszthatatlanul összefügg más elfogadható módosításokkal.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok és a szomszédos országok által az elektronikus útdíjszedő rendszereikkel kapcsolatban kötelezővé tett előírások elburjánzása veszélyezteti mind a belső piac zökkenőmentes működését, mind pedig a közlekedéspolitika célkitűzéseinek a megvalósítását. Ez ahhoz vezethet, hogy a nehézgépjárművek vezetőfülkéiben elszaporodnak az inkompatibilis és drága elektronikus berendezések, illetve ahhoz, hogy a vezetők hibát követnek el a berendezések használata során, például akaratukon kívül elmulasztják a fizetést. A különböző technológiák ilyen mértékű elburjánzása a felhasználók és a gépjárműgyártók számára a költségek miatt, valamint biztonsági és jogi szempontból is elfogadhatatlan.

(4)  A tagállamok és a szomszédos országok által az elektronikus útdíjszedő rendszereikkel kapcsolatban kötelezővé tett előírások elburjánzása veszélyezteti mind a belső piac zökkenőmentes működését, a szabad mozgás elvét mind pedig a közlekedéspolitika célkitűzéseinek a megvalósítását. Ez ahhoz vezethet, hogy a nehézgépjárművek vezetőfülkéiben elszaporodnak az inkompatibilis és drága elektronikus berendezések, illetve ahhoz, hogy a vezetők hibát követnek el a berendezések használata során, például akaratukon kívül elmulasztják a fizetést. A különböző technológiák ilyen mértékű elburjánzása a felhasználók és a gépjárműgyártók számára a költségek miatt, valamint biztonsági és jogi szempontból is elfogadhatatlan.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájával kapcsolatos sürgető indokok miatt szükséges a javaslat megerősítéséhez, jelezve, hogy az elektronikus útdíjrendszer sokfélesége befolyásolja a szabad mozgás elvét.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A belső piac működésének mesterséges akadályait meg kell szüntetni, továbbra is lehetővé téve azonban a tagállamok és az Unió számára helyi, nemzeti vagy nemzetközi szinten az összes járműtípusra vonatkozóan különböző útdíj-felszámítási politikák végrehajtását. A gépjárművekbe szerelt berendezéseknek lehetővé kell tenniük ezen útdíjszámítási elvek alkalmazását, az összes tagállam állampolgáraira vonatkozó megkülönböztetésmentesség elveinek megfelelően. Ezért a lehető leghamarabb biztosítani kell az elektronikus útdíjszedő rendszerek uniós szintű átjárhatóságát.

(5)  A belső piac működésének mesterséges akadályait meg kell szüntetni, továbbra is lehetővé téve azonban a tagállamok és az Unió számára helyi, nemzeti vagy nemzetközi szinten az összes járműtípusra vonatkozóan különböző útdíj-felszámítási politikák végrehajtását. A gépjárművekbe szerelt berendezéseknek lehetővé kell tenniük ezen útdíjszámítási elvek alkalmazását, az összes tagállam állampolgáraira vonatkozó megkülönböztetésmentesség elveinek megfelelően, ugyanakkor tiszteletben tartva valamennyi alapvető jogot. Ezért az alapvető jogokat tiszteletben tartva a lehető leghamarabb biztosítani kell a megbízható elektronikus útdíjszedő rendszerek uniós szintű átjárhatóságát.

Indokolás

Biztosítani kell az emberek alapvető jogainak teljes körű tiszteletben tartását az elektronikus útdíjszedő rendszerek átjárhatóságának megvalósítása során. Ez a módosítás elválaszthatatlanul összefügg más elfogadható módosításokkal.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Meg kell erősíteni, hogy az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatást az EETS-szolgáltatók biztosítják, amint arról a 2009/750/EK bizottsági határozat rendelkezik17.

(8)  Meg kell erősíteni, hogy az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatást az alapvető jogokkal teljes összhangban jogszerűen az EETS-szolgáltatók biztosítják, amint arról a 2009/750/EK bizottsági határozat rendelkezik17.

_________________

_________________

17 A Bizottság 2009/750/EK határozata (2009. október 6.) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról (HL L 268., 2009.10.13., 11. o.).

17 A Bizottság 2009/750/EK határozata (2009. október 6.) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról (HL L 268., 2009.10.13., 11. o.).

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az elektronikus útdíjszedési alkalmazások és a kooperatív ITS rendszereken (C-ITS) alapuló alkalmazások a rövid hatótávolságú, járművek közötti, illetve jármű és infrastruktúra közötti kommunikáció céljára hasonló technológiákat és szomszédos frekvenciasávokat alkalmaznak. A várható költségek, előnyök, technikai akadályok és azok lehetséges megoldásai részletes értékelését követően meg kell vizsgálni, hogy a jövőben milyen mértékben lehetséges az elektronikus útdíjszedés és a C-ITS egy sávban, nevezetesen az 5,9 GHz-es sávban való egyesítése.

(10)  Az elektronikus útdíjszedési alkalmazások és a kooperatív ITS rendszereken (C-ITS) alapuló alkalmazások a rövid hatótávolságú, járművek közötti, illetve jármű és infrastruktúra közötti kommunikáció céljára hasonló technológiákat és szomszédos frekvenciasávokat alkalmaznak. A magánélet védelmére és az adatvédelemre gyakorolt lehetséges hatások és a várható költségek, előnyök, technikai akadályok és azok lehetséges megoldásai részletes értékelését követően meg kell vizsgálni, hogy a jövőben milyen mértékben lehetséges az elektronikus útdíjszedés és a C-ITS egy sávban, nevezetesen az 5,9 GHz-es sávban való egyesítése oly módon, hogy az különösen a kkv-k számára ne jelentsen akadályt.

Indokolás

Az LIBE-bizottság kooperatív intelligens közlekedési rendszerekről szóló véleményével (előadó: Grapini) összhangban.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az elektronikus útdíjszedési rendszert kijátszó, külföldi illetőségű személyek azonosításával kapcsolatos problémák hátráltatják e rendszerek elterjedését, csakúgy mint az uniós utakon a „felhasználó fizet” és a „szennyező fizet” elv széles körű alkalmazását.

(13)  Az elektronikus útdíjszedési rendszert kijátszó, külföldi illetőségű személyek azonosításával kapcsolatos problémák hátráltatják e rendszerek elterjedését, csakúgy mint az uniós utakon a „felhasználó fizet” és a „szennyező fizet” elv széles körű alkalmazását, ezért szükséges az ilyen személyek azonosítását lehetővé tevő intézkedés kidolgozása.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A tagállamokat kötelezni kell arra, hogy bocsássák a Bizottság rendelkezésére azokat az információkat és adatokat, amelyekre szükség van az úthasználatidíj-fizetést elmulasztó úthasználókkal kapcsolatos információcseréhez használt rendszer hatékonyságának és eredményességének értékeléséhez. A Bizottságot pedig arra kell kötelezni, hogy értékelje ki a kapott adatokat és információkat, és szükség esetén jogszabály-módosításokat terjesszen elő.

(16)  A tagállamokat kötelezni kell arra, hogy – a személyes adatok védelmének teljes körű tiszteletben tartása mellett – bocsássák a Bizottság rendelkezésére azokat az információkat és adatokat, amelyekre szükség van az úthasználatidíj-fizetést elmulasztó úthasználókkal kapcsolatos információcseréhez használt rendszer hatékonyságának és eredményességének értékeléséhez. A Bizottságot pedig arra kell kötelezni, hogy értékelje ki a kapott adatokat és információkat, és szükség esetén jogszabály-módosításokat terjesszen elő. Személyes adatokat nem szabad továbbítani a Bizottságnak, illetve azok nem oszthatók meg vele.

Indokolás

Ez a módosítás az uniós adatvédelmi joggal való jogi összhangot hivatott biztosítani.

Kifejezetten hangsúlyozni kell, hogy a vonatkozó információknak a tagállamoktól az uniós intézmények felé történő átadása során teljes mértékben tiszteletben kell tartani a személyes adatok védelméhez való jogot.

A szöveg belső logikájából következő sürgető okok és a más elfogadható módosításokkal való összefüggés miatt kell benyújtani ezt a módosítást.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az elektronikus útdíjszedő rendszerek bevezetésével együtt jár a személyes adatok kezelése. A személyes adatok kezelését az uniós szabályokkal összhangban kell végezni, többek között az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek19, az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek20, valamint a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek21 megfelelően. A személyes adatok védelméhez való jogot az Európai Unió alapjogi chartájának 8. cikke kifejezetten elismeri.

(17)  Az elektronikus útdíjszedő rendszerek bevezetésével együtt jár a személyes adatok kezelése. A személyes adatok védelméhez való jogot a Charta 8. cikke és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke kifejezetten elismeri. A személyes adatok kezelését az uniós szabályokkal összhangban kell végezni, többek között az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek19, valamint a 2002/2016/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően20, továbbá az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv21 alapján, amennyiben a tagállamban, ahol a fizetés esedékes, az úthasználatidíj-fizetés elmulasztása bűncselekménynek minősül.

__________________

__________________

19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. (EU) 2016/680 irányelve a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

Indokolás

A javaslat az általános adatvédelmi rendeletet és a rendőrségi irányelvet (2016/680) alkalmazza a személyes adatok feldolgozására. Fontos különbséget tenni a tagállamok között abban az esetben, ha az ilyen díjak megfizetésének elmulasztása közigazgatási kérdés, vagy ha bűncselekménynek minősül. A módosítás elválaszthatatlanul kapcsolódik az előadó egyéb módosításaihoz.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságának biztosítása és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el azon jegyzék kiigazítása céljából, amely felsorolja a fedélzeti berendezés beépítését igénylő elektronikus útdíjszedési rendszerekben történő elektronikus útdíjfizetési műveletek végzésére használható technológiákat. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(19)  Az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságának biztosítása és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének jogszerű elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el azon jegyzék kiigazítása céljából, amely felsorolja a fedélzeti berendezés beépítését igénylő elektronikus útdíjszedési rendszerekben történő elektronikus útdíjfizetési műveletek végzésére használható technológiákat. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez az irányelv nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy bizonyos járműtípusokra díjakat szabhassanak ki, továbbá meghatározhassák e díjak mértékét és rendeltetését.

A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása érdekében ez az irányelv nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy bizonyos járműtípusokra díjakat szabhassanak ki, továbbá hogy meghatározhassák e díjak mértékét és rendeltetését.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „elektronikusútdíj-köteles közúthálózat”: olyan út, úthálózat, infrastruktúra-elem (például híd, alagút) vagy komp, amelyek használatáért úthasználati díjat szednek, kizárólag vagy részben olyan automatikus észlelési módszereket alkalmazva, mint például a jármű belsejében található fedélzeti berendezéssel való kommunikáció vagy az automatikus rendszámleolvasás;

e)  „elektronikusútdíj-köteles közúthálózat”: olyan út, úthálózat, infrastruktúra-elem (például híd, alagút) vagy komp, amelyek használatáért úthasználati díjat szednek, kizárólag vagy részben olyan, adott esetben automatikus rendszámleolvasással is kiegészült automatikus észlelési módszereket alkalmazva, mint például a jármű belsejében található fedélzeti berendezéssel való kommunikáció;

Indokolás

Mivel az Unión belül alacsony szintű a rendszámtáblák és a leolvasási rendszerek szabványosítása, téves eredményekhez vezethet, ha csak a rendszámleolvasásra hagyatkozunk. Emiatt az automatikus rendszámfelismerést csak a díjszedés kiegészítő eszközeként szabad felhasználni.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  „a nyilvántartás helye szerinti tagállam”: az a tagállam, amelynek nyilvántartásában az úthasználati díj megfizetésének elmulasztásában álló jogsértés elkövetéséhez használt jármű szerepel;

i)  „a nyilvántartás helye szerinti tagállam”: az a tagállam, ahol az úthasználati díj megfizetésének elmulasztásában álló jogsértés elkövetéséhez használt jármű nyilvántartásba van véve;

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az összes olyan új elektronikus díjszedő rendszernek , amely fedélzeti berendezés beépítését vagy használatát igényli, az elektronikus útdíjszedési műveletek végrehajtása céljából a IV. mellékletben felsorolt technológiák közül egyet vagy többet alkalmaznia kell.

Az összes olyan új elektronikus díjszedő rendszernek , amely fedélzeti berendezés beépítését vagy használatát igényli, az elektronikus útdíjszedési műveletek végrehajtása céljából a következő technológiák közül egyet vagy többet alkalmaznia kell:

 

a)   műholdas helymeghatározás;

 

b)   GSM-GPRS szabványt (hivatkozás: GSM TS 03.60/23.00) használó mobilkommunikáció;

 

c)   5,8 GHz-es mikrohullámú technológia.

Indokolás

A technológiai megoldások kulcsfontosságúak az interoperabilitás szempontjából, amely az átdolgozás egyik fő célkitűzése. Emiatt a felhasználható technológiai megoldásokat a társjogalkotónak kell meghatároznia, és nem a Bizottságnak.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Jelentős technológiai fejlesztések végrehajtásakor a IV. mellékletben felsoroltaktól eltérő technológiákat alkalmazó, már használatban lévő elektronikus útdíjszedési rendszereket is alkalmassá kell tenni a szóban forgó technológiák alkalmazására.

Jelentős technológiai fejlesztések végrehajtásakor az első albekezdésben felsoroltaktól eltérő technológiákat alkalmazó, már használatban lévő elektronikus útdíjszedési rendszereket is alkalmassá kell tenni a szóban forgó technológiák alkalmazására.

Indokolás

Összhangban azzal a módosítással, amely törölte a IV. mellékletet, és a felhasználható technológiák felsorolását a 3. cikk (1) bekezdésének első albekezdésébe helyezte át.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EETS-szolgáltatók olyan fedélzeti berendezéseket bocsátanak a felhasználók rendelkezésére, amelyek alkalmasak a IV. mellékletben felsorolt technológiákat alkalmazó tagállamokban üzemben lévő összes elektronikus útdíjszedési rendszerrel való együttes használatra, kölcsönösen átjárhatók és képesek e rendszerekkel kommunikálni.

Az EETS-szolgáltatók olyan fedélzeti berendezéseket bocsátanak a felhasználók rendelkezésére, amelyek alkalmasak az (1) bekezdésben felsorolt technológiákat alkalmazó tagállamokban üzemben lévő összes elektronikus útdíjszedési rendszerrel való együttes használatra, kölcsönösen átjárhatók és képesek e rendszerekkel kommunikálni.

Indokolás

Összhangban azzal a módosítással, amely törölte a IV. mellékletet, és a felhasználható technológiák felsorolását a 3. cikk (1) bekezdésének első albekezdésébe helyezte át.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A fedélzeti berendezés használhat saját hardvert és szoftvert, és/vagy használhatja a járműben lévő egyéb hardverek és szoftverek műszaki elemeit. A fedélzeti berendezés a IV. mellékletben felsorolt technológiáktól eltérő technológiákat is használhat a jármű egyéb hardverrendszereivel való kommunikáció céljára.

(4)  A fedélzeti berendezés használhat saját hardvert és szoftvert, és/vagy használhatja a járműben lévő egyéb hardverek és szoftverek műszaki elemeit. A fedélzeti berendezés az (1) bekezdésben felsorolt technológiáktól eltérő technológiákat is használhat a jármű egyéb hardverrendszereivel való kommunikáció céljára.

Indokolás

Összhangban azzal a módosítással, amely törölte a IV. mellékletet, és a felhasználható technológiák felsorolását a 3. cikk (1) bekezdésének első albekezdésébe helyezte át.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamok biztosítják, hogy az EETS üzemeltetéséhez szükséges személyes adatok kezelése az egyének szabadságát és alapvető jogait védő uniós szabályokkal összhangban történjék, beleértve a magánélet védelmét is, valamint különösen az (EU) 2016/679 rendelet, az (EU) 2016/680 irányelv és a 2002/58/EK irányelv rendelkezéseinek betartását.

(6)  A tagállamok biztosítják, hogy az EETS üzemeltetéséhez szükséges személyes adatok kezelése az egyének szabadságát és alapvető jogait védő uniós szabályokkal összhangban történjék, beleértve a magánélet védelmét is, valamint különösen az (EU) 2016/679 rendelet és a 2002/58/EK irányelv rendelkezéseinek betartását. Az ezen irányelv hatálya alatt feldolgozott személyes adatokat más célra nem dolgozzák fel, azokat azonnal törölni kell, amint már nem szükségesek arra a célra, amelyhez feldolgozták őket.

Indokolás

Mivel a javaslat jelentős mértékben módosítja a hatályos szöveget az EETS átjárhatóságának, a díjak megfizetésének, valamint az együttműködésre és a be nem fizetett díjak beszedésére vonatkozó új szabályok biztosítása érdekében, ez azzal jár, hogy jelentős mértékben beavatkoznak az adatvédelemhez való jogba, amivel a javaslat nem foglalkozik. Ezért a személyes adatok védelmének és az uniós joggal való összhangnak a biztosítása érdekében be kell nyújtani ezt a módosítást.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának kivizsgálása céljából a tagállamok lehetővé teszik a többi tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjai számára, hogy azok automatizált keresés végzésére való jogosultsággal hozzáférjenek a következő nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatokhoz:

Az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának kivizsgálása kizárólagos céljából a tagállamok lehetővé teszik a többi tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjai számára, hogy azok automatizált keresés végzésére való jogosultsággal hozzáférjenek a következő nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatokhoz:

Indokolás

Ez a módosítás az uniós adatvédelmi joggal való jogi összhangot hivatott biztosítani.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  járművekre vonatkozó adatok; valamint

a)  az adott jármű azonosításához szükséges adatok; valamint

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a jármű tulajdonosaira vagy üzemben tartóira vonatkozó adatok.

b)  a jármű tulajdonosainak vagy üzemben tartóinak azonosításához és megkereséséhez szükséges adatok.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket az automatizált kereséseket a 2008/616/IB határozat26 melléklete 3. fejezetének 2. és 3. pontjában leírt eljárásoknak, valamint az ezen irányelv II. mellékletében megállapított előírásoknak megfelelően kell végezni.

Ezeket az automatizált kereséseket a 2008/616/IB határozat26 melléklete 3. fejezetének 2. és 3. pontjában leírt eljárásoknak, valamint az ezen irányelv II. mellékletében megállapított előírásoknak, valamint valamennyi alapvető jognak teljes mértékben megfelelve kell végezni.

_________________

_________________

26 A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról (HL L 210., 2008.8.6., 12. o.).

26 A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról (HL L 210., 2008.8.6., 12. o.).

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A jármű tulajdonosának, üzemben tartójának vagy az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával gyanúsított, egyéb módon azonosított személynek küldött tájékoztató levélben az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam a nemzeti jogának megfelelően feltüntet minden releváns információt, nevezetesen az úthasználatidíj-fizetés szóban forgó elmulasztásának jellegét, helyét, napját és idejét, a megsértett nemzeti jogszabályok címét és a szankciót, valamint adott esetben a jogsértés elkövetésének megállapításához használt eszközre vonatkozó adatokat. E célra az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam a III. mellékletben fogalt nyomtatványt használhatja.

(2)  A jármű tulajdonosának, üzemben tartójának vagy az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával gyanúsított, egyéb módon azonosított személynek küldött tájékoztató levélben az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam a nemzeti jogának megfelelően feltüntet minden releváns információt, nevezetesen az úthasználatidíj-fizetés szóban forgó elmulasztásának jellegét, helyét, napját és idejét, a megsértett nemzeti jogszabályok címét és a szankciót, valamint a jogsértés elkövetésének megállapításához használt eszközre vonatkozó adatokat. E célra az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam a III. mellékletben fogalt nyomtatványt használhatja.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam úgy határoz, hogy a jogkövetkezmények érvényesítése érdekében eljárást indít az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatban, akkor az alapvető jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében a tájékoztató levelet a gépjármű forgalmi engedélye kiállításának nyelvén – amennyiben rendelkezésére áll ez az információ – vagy a nyilvántartás helye szerinti tagállam valamelyik hivatalos nyelvén küldi meg.

(3)  Ha az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam úgy határoz, hogy a jogkövetkezmények érvényesítése érdekében eljárást indít az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatban, akkor az alapvető jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében a tájékoztató levelet a gépjármű forgalmi engedélye kiállításának nyelvén – amennyiben rendelkezésére áll ez az információ – vagy a nyilvántartás helye szerinti tagállam valamelyik hivatalos nyelvén küldi meg. Ebben a levélben a tagállam tájékoztatja a címzettet a jogsértés kifogásolása céljából a jármű tulajdonosának rendelkezésére álló mechanizmusokról és különösen a fellebbezéshez és jogorvoslathoz való jogról, valamint arról a hatóságról, amely előtt ezeket a jogokat gyakorolni lehet.

Indokolás

Ez a módosítás az uniós adatvédelmi joggal való jogi összhangot hivatott biztosítani.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. cikk

8. cikk

Adatvédelem

Adatvédelem

(1)  Az ezen irányelv alapján kezelt személyes adatokra az (EU) 2016/679 rendelet rendelkezései, valamint az (EU) 2016/680 irányelvet átültető nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések vonatkoznak.

(1)  Az ezen irányelv alapján kezelt személyes adatokra az (EU) 2016/679 rendeletet és a 2002/58/EK irányelvet kell alkalmazni. Az (EU) 2016/680 irányelv csak abban az esetben vonatkozik az ezen irányelv alapján feldolgozott személyes adatokra, ha a tagállamban, ahol esedékes a fizetés, bűncselekménynek minősül az úthasználatidíj-fizetés elmulasztása.

(2)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv alapján kezelt személyes adatokat pontatlanság esetén megfelelő időn belül helyesbítsék, illetve töröljék vagy zárolják azokat, és az adatok tárolására vonatkozó határidőt az (EU) 2016/679 rendelettel, valamint az (EU) 2016/680 irányelvet átültető nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel összhangban állapítsák meg.

(2)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 5. cikk alapján történő személyesadat-kezelés a II. mellékletben felsorolt adattípusokra korlátozódjon.A tagállamok gondoskodnak arról is, hogy az érintettek jogosultak legyenek a feldolgozott személyes adatok pontatlansága esetén azok indokolatlan késedelem nélküli frissítésére, helyesbítésére vagy törlésére. A tagállamok az (EU) 2016/679 rendelettel, valamint adott esetben az (EU) 2016/680 irányelvvel összhangban meghatározzák a személyes adatok tárolására vonatkozó határidőt.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv alapján kezelt valamennyi személyes adatot csak az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítésére lehessen felhasználni, továbbá hogy az érintettek a tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés, törlés és zárolás, továbbá kártérítés és bírósági jogorvoslat tekintetében ugyanazokkal a jogokkal rendelkezzenek, mint amelyeket az (EU) 2016/679 rendelet és az (EU) 2016/680 irányelvet átültető nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések biztosítanak.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv alapján kezelt személyes adatokat kizárólag az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése érdekében dolgozzák fel, és hogy más célra történő további feldolgozásukra ne kerüljön sor. A tagállamok gondoskodnak arról is, hogy az érintettek a tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés, törlés és az adatkezelés korlátozása, az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtás, továbbá kártérítés és a hatékony bírósági jogorvoslat tekintetében ugyanazokkal a jogokkal rendelkezzenek, mint amelyeket az (EU) 2016/679 rendelet és adott esetben az (EU) 2016/680 irányelv biztosít. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a személyes adatokhoz a kijelölt illetékes hatóságok számára csak a gépjármű-nyilvántartási adatok cseréje céljából biztosítsanak hozzáférést.

(3)  Minden érintett személynek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy a nyilvántartás helye szerinti tagállamban nyilvántartott személyes adatai közül melyeket továbbították az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállamnak, ideértve a kérelem napjára és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságára vonatkozó tájékoztatást is.

(3)  Minden érintett személynek joga van indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást kapni arról, hogy a nyilvántartás helye szerinti tagállamban nyilvántartott személyes adatai közül melyeket továbbították az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállamnak, ideértve a kérelem napjára és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságára vonatkozó tájékoztatást is.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság [ezen irányelv hatálybalépésétől számított öt éven belül]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv 6. és 7. cikkének tagállamok általi alkalmazásáról. A Bizottság a jelentésben különös figyelmet fordít a következő vonatkozásokra, és szükség esetén azok tekintetében javaslatokat is előterjeszt:

A Bizottság [ezen irányelv hatálybalépésétől számított négy éven belül]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv 6. és 7. cikkének tagállamok általi alkalmazásáról. A Bizottság a jelentésben különös figyelmet fordít a következő vonatkozásokra, és szükség esetén azok tekintetében javaslatokat is előterjeszt:

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  elemzés az ezen irányelv 6. és 7. cikke alkalmazásának az alapvető jogokra gyakorolt hatásáról, különös tekintettel a magánélethez és a személyes adatok védelméhez fűződő jogra;

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa az I. és a IV. mellékletet.

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa az I. mellékletet.

Indokolás

Összhangban azzal a módosítással, amely törölte a IV. mellékletet, és a felhasználható technológiák felsorolását a 3. cikk (1) bekezdésének első albekezdésébe helyezte át.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 10. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától kezdődő] hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 10. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától kezdődő] hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

Bár a Bizottságra ruházott felhatalmazásnak korlátozott időre kell szólnia, az irányelvnek rendelkeznie kell ezen időszak hallgatólagos meghosszabbításáról.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 3 albekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  a kiválasztott műszaki megoldások érvényesítése az egyének szabadságának és alapvető jogainak védelmére – beleértve a magánélet és személyes adatok védelmét is – szolgáló uniós szabályokhoz képest. Különösen az (EU) 2016/679 rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek való megfelelést kell biztosítani;

k)  a kiválasztott műszaki megoldások érvényesítése az egyének szabadságának és alapvető jogainak védelmére – beleértve a magánélet és személyes adatok védelmét is – szolgáló uniós szabályokhoz képest. Különösen az (EU) 2016/679 rendeletnek és a 2002/58/EK irányelvnek, valamint adott esetben az (EU) 2016/680 irányelvnek való megfelelést kell biztosítani;

Indokolás

Ez a módosítás elválaszthatatlanul összekapcsolódik a többi elfogadható módosítással, amelyek az (EU) 2016/680 irányelvre utaló hivatkozást illesztik be a szövegbe.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – 26 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Adatvédelmi nyilatkozat:

 

Az (EU) 2016/679 irányelvvel összhangban önnek joga van arra, hogy kérelmezze az adatkezelőtől az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Jogosult panaszt is benyújtani a [az illetékes felügyeleti hatóság neve és címe]-hoz/-hez/-höz.

 

[Ha a nemzeti jog alapján bűncselekménynek minősül az úthasználatidíj-fizetés elmulasztása:

 

A [az (EU) 2016/680 irányelvet alkalmazó nemzeti jog] alapján joga van kérelmezni az adatkezelőtől az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását. Jogosult panaszt is benyújtani a [az illetékes felügyeleti hatóság neve és címe]-hoz/-hez/-höz.]

Indokolás

Az általános adatvédelmi rendelettel vagy adott esetben a rendőrségi irányelvvel összhangban a levélnek meg kell említenie a minden állampolgárt megillető alapvető adatvédelmi jogokat és annak a hatóságnak a címét, ahová panaszt nyújthat be. Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

IV melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elektronikus útdíjszedési rendszerekben történő elektronikus útdíjfizetési műveletek végzésére használható technológiák listája

törölve

1. műholdas helymeghatározás;

 

2. mobilkommunikáció;

 

3. 5,8 GHz-es mikrohullámú technológia.

 

Indokolás

A technológiák listáját együttdöntési eljárás keretében a jogalkotóknak kell meghatározniuk. Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatósága és az útdíjak kifizetésének elmulasztására vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése az Unióban (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

15.6.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Branislav Škripek

31.8.2017

Vizsgálat a bizottságban

20.2.2018

20.3.2018

27.3.2018

 

Az elfogadás dátuma

27.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

48

2

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

André Elissen

NI

Udo Voigt

4

0

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatósága és az útdíjak kifizetésének elmulasztására vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése az Unióban (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

31.5.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

15.6.2017

LIBE

15.6.2017

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Massimiliano Salini

30.6.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Az elfogadás dátuma

24.5.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Benyújtás dátuma

5.6.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

40

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

ECR

Jacqueline Foster

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. június 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat