Procedūra : 2017/0128(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0199/2018

Pateikti tekstai :

A8-0199/2018

Debatai :

PV 13/02/2019 - 22
CRE 13/02/2019 - 22

Balsavimas :

PV 14/02/2019 - 10.8
CRE 14/02/2019 - 10.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0122

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1124kWORD 127k
5.6.2018
PE 615.481v02-00 A8-0199/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Massimiliano Salini

(Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0280),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0173/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 24 d. Teisės reikalų komiteto laišką Transporto ir turizmo komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 3 dalimi,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0199/2018),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  būtina numatyti visuotinį elektroninės rinkliavos sistemų įdiegimą valstybėse narėse ir kaimyninėse šalyse ir turėti sąveikias sistemas, pritaikytas būsimai Sąjungos lygmens kelių apmokestinimo politikos plėtrai ir būsimai technikos raidai;

(2)  būtina numatyti visuotinį elektroninės rinkliavos sistemų įdiegimą valstybėse narėse ir kaimyninėse šalyse ir turėti, kiek tai įmanoma, patikimas, vartotojui patogias, ekonomiškai efektyvias ir sąveikias sistemas, pritaikytas būsimai Sąjungos lygmens kelių apmokestinimo politikos plėtrai ir būsimai technikos raidai;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  valstybių narių bei kaimyninių šalių įvestų specifikacijų jų elektroninės rinkliavos sistemoms gausėjimas gali pakenkti tiek sklandžiam vidaus rinkos veikimui, tiek transporto politikos tikslams. Dėl tokios padėties gali paplisti nesuderinami ir brangūs sunkiųjų transporto priemonių kabinose montuojami elektroniniai blokai, o vairuotojai gali daryti klaidas juos naudodami, pavyzdžiui, netyčia išvengti mokesčių mokėjimo. Toks plitimas nepriimtinas transporto priemonių naudotojams ir gamintojams dėl sąnaudų, saugos ir teisinių priežasčių;

(4)  valstybių narių bei kaimyninių šalių įvestų specifikacijų jų elektroninės rinkliavos sistemoms gausėjimas gali pakenkti tiek sklandžiam vidaus rinkos veikimui, laisvo judėjimo principui, tiek transporto politikos tikslams. Dėl tokios padėties gali paplisti nesuderinami ir brangūs sunkiųjų transporto priemonių kabinose montuojami elektroniniai blokai, o vairuotojai gali daryti klaidas juos naudodami, pavyzdžiui, netyčia išvengti mokesčių mokėjimo. Toks plitimas nepriimtinas transporto priemonių naudotojams ir gamintojams dėl sąnaudų, saugos ir teisinių priežasčių;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  dirbtinės vidaus rinkos veikimo kliūtys turėtų būti pašalintos, valstybėms narėms ir Sąjungai paliekant galimybę vietos, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu įgyvendinti įvairias visų tipų transporto priemonėms skirtas kelių apmokestinimo strategijas. Transporto priemonėse montuojama įranga turėtų leisti tokią kelių apmokestinimo politiką įgyvendinti laikantis visų valstybių narių piliečių nediskriminavimo principų. Todėl kiek galima greičiau reikia užtikrinti elektroninės rinkliavos sistemų sąveikumą Sąjungos lygmeniu;

(5)  dirbtinės vidaus rinkos veikimo kliūtys turėtų būti pašalintos, valstybėms narėms ir Sąjungai paliekant galimybę vietos, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu įgyvendinti įvairias visų tipų transporto priemonėms skirtas kelių apmokestinimo strategijas. Transporto priemonėse montuojama įranga turėtų leisti tokią kelių apmokestinimo politiką įgyvendinti laikantis visų valstybių narių piliečių nediskriminavimo principų. Reikia sudaryti sąlygas visose šalyse naudotis vienoda transporto priemonėse esančia įranga, kad nebereikėtų kelionėms Sąjungos viduje įsigyti atskirų laikinų mokėjimo kortelių. Todėl kiek galima greičiau reikia užtikrinti patikimą elektroninės rinkliavos sistemų sąveikumą Sąjungos lygmeniu, laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir nesukeliant papildomų administracinių kliūčių ir kaip galima labiau apribojant papildomas sąnaudas kelių valdytojams dėl įrengtos ir eksploatuojamos įrangos bei nepadidinant elektroninio rinkliavos rinkimo paslaugų sąnaudų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  rinkliavos rinkėjai turėtų būti įpareigoti leisti EERP teikėjams vykdyti veiklą savo EERP teritorijoje jų nediskriminuodami;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  kad būtų užtikrintas skaidrumas ir nediskriminacinės visų EERP teikėjų galimybės vykdyti veiklą EERP teritorijose, rinkliavos rinkėjai skelbia visą reikiamą informaciją, susijusią su EERP teritorijos dokumente nurodytomis prieigos teisėmis;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5c)  EERP yra rinkos paslauga, todėl EERP teikėjai neturėtų būti priversti vienu metu teikti šią paslaugą visoje Sąjungoje. Tačiau, vadovaujantis naudotojų interesais, turėtų būti reikalaujama, kad EERP teikėjai teiktų paslaugas visose EERP teritorijose bet kurioje šalyje, kurioje jie nusprendžia teikti savo paslaugas. Be to, Komisija turėtų užtikrinti, kad mažesnės arba atokios EERP teritorijos nebūtų pašalintos iš EERP dėl EERP teikėjams suteikto lankstumo;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  EERP teritorijos dokumente turėtų būti išsamiai apibūdintos pagrindinės komercinės sąlygos, susijusios su EERP paslaugų teikėjų veikla atitinkamoje EERP teritorijoje. Visų pirma, jame turėtų būti apibūdinta EERP teikėjų darbo užmokesčio apskaičiavimo metodika;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  EERP teikėjai turėtų turėti teisę į sąžiningą atlygį, apskaičiuojamą remiantis skaidriomis ir nediskriminuojančiomis metodikomis;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6c)  EERP gavėjai neturėtų mokėti sumų, didesnių nei atitinkamos nacionalinės ir (arba) vietos rinkliavos. Visos transporto priemonėje sumontuotos įrangos naudotojams taikomos nuolaidos, kurias siūlo valstybė narė arba rinkliavos rinkėjas, turėtų būti prieinamos tokiomis pat sąlygomis EERP teikėjų klientams;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6d)  jei pradedama taikyti nauja elektroninė rinkliavos rinkimo sistema arba iš esmės pakeičiama esama sistema, turėtų būti reikalaujama, kad rinkliavos rinkėjas paskelbtų naujus ar atnaujintus EERP teritorijos dokumentus, pakankamai iš anksto apie tai pranešdamas, kad EERP teikėjai galėtų būti akredituoti arba pakartotinai akredituoti likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki naujos sistemos veikimo pradžios. Turėtų būti reikalaujama, kad rinkliavos rinkėjas parengtų ir laikytųsi EERP teikėjų akreditavimo arba pakartotinio akreditavimo tvarkos, kad procedūrą būtų galima užbaigti ne vėliau kaip likus mėnesiui iki naujos arba iš esmės pakeistos sistemos veikimo pradžios datos. Rinkliavos rinkėjai turėtų laikytis savo planuojamos procedūros dalies, kaip apibrėžta EERP teritorijos dokumente;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6e)  EERP teritorijos dokumente turėtų būti išsamiai išdėstyta EERP teikėjo akreditavimo procedūra EERP teritorijoje, visų pirma sąveikos sudedamųjų dalių atitikties specifikacijoms ir tinkamumo naudoti patikros procedūra. Procedūra turėtų būti vienoda visiems EERP teikėjams;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6f)  rinkliavos rinkėjams neturėtų būti leidžiama prašyti ar reikalauti iš EERP teikėjų konkrečių techninių sprendimų, galinčių pakenkti sąveikai su kitomis rinkliavos teritorijomis ir su esamomis EERP teikėjo sąveikos sudedamosiomis dalimis;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  EERP teikėjams turėtų būti leista naudotojams išrašyti sąskaitas faktūras. Tačiau rinkliavų rinkėjams turėtų būti suteikta galimybė prašyti, kad sąskaitos faktūros būtų siunčiamos jų naudai ir jų vardu, nes sąskaitų faktūrų išrašymas tiesiogiai EERP teikėjo vardu tam tikrose rinkliavos teritorijose gali turėti neigiamų administracinių ir mokestinių padarinių;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  jei juridinis asmuo, kuris yra rinkliavos paslaugų teikėjas, taip pat atlieka kitas funkcijas elektroninėje rinkliavos rinkimo sistemoje arba vyko kitą veiklą, tiesiogiai nesusijusią su elektroniniu rinkliavos rinkimu, turėtų būti reikalaujama atskirai apskaityti kiekvienos veiklos rūšies pelną ir nuostolius. Kryžminės subsidijos šioms skirtingoms veiklos rūšims neturėtų būti įtrauktos;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  turėtų būti patvirtinta, kad Europos elektroninės rinkliavos paslaugą (EERP) teikia EERP teikėjai, kaip nurodyta Komisijos sprendime 2009/750/EB17;

(8)  turėtų būti patvirtinta, kad Europos elektroninės rinkliavos paslaugą (EERP) teisėtai teikia EERP teikėjai, kaip nurodyta Komisijos sprendime 2009/750/EB17 ir visapusiškai laikydamiesi pagrindinių teisių;

_________________

_________________

17 2009 m. spalio 6 d. Komisijos sprendimas 2009/750/EB dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo ir techninių elementų (OL L 268, 2009 10 13, p. 11).

17 2009 m. spalio 6 d. Komisijos sprendimas 2009/750/EB dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo ir techninių elementų (OL L 268, 2009 10 13, p. 11).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  kiekviena valstybė narė, turinti mažiausiai dvi EERP teritorijas, turėtų paskirti nacionalinės administracijos kontaktinį biurą, skirtą EERP teikėjams, norintiems teikti EERP jos teritorijoje, siekiant palengvinti jų ryšius su mokesčių rinkėjais;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  transporto priemonių tarpusavio bei transporto priemonių ir infrastruktūros objektų trumpojo nuotolio ryšiui palaikyti elektroninės rinkliavos ir sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų (toliau – C-ITS) taikomosios programos naudoja panašias technologijas ir gretimas dažnių juostas. Ateityje reikėtų įvertinti galimybes elektroninės rinkliavos sistemas sujungti su C-ITS 5,9 GHz dažnių juostoje, kurią dabar naudoja C-ITS, prieš tai nuodugniai įvertinus išlaidas, naudą, technines kliūtis ir galimus tų kliūčių šalinimo būdus;

(10)  transporto priemonių tarpusavio bei transporto priemonių ir infrastruktūros objektų trumpojo nuotolio ryšiui palaikyti elektroninės rinkliavos ir sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų (toliau – C-ITS) taikomosios programos naudoja panašias technologijas ir gretimas dažnių juostas. Ateityje reikėtų ištirti galimybes rasti naujus sprendimus ir galimas sąveikas tarp elektroninės rinkliavos platformų ir sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų, atsižvelgiant į nuodugnią sąnaudų ir naudos analizę bei galimą poveikį privatumui ir duomenų apsaugai;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  reikėtų atsižvelgti į elektroninės rinkliavos sistemų, kurios šiandien taikomos lengvosioms transporto priemonėms, ypatybes. Kadangi elektroninės rinkliavos sistemose kol kas nenaudojamas palydovinis padėties nustatymas ar judrusis ryšys, EERP teikėjams turėtų būti leidžiama ribotos trukmės laikotarpiu lengvąsias transporto priemones aprūpinti transporto priemonėse montuojama įranga, kuri yra tinkama naudoti tik su 5,8 GHz dažnių juostoje veikiančiomis technologijomis;

(11)  reikėtų atsižvelgti į elektroninės rinkliavos sistemų, kurios šiandien taikomos lengvosioms transporto priemonėms, ypatybes. Kadangi elektroninės rinkliavos sistemose kol kas nenaudojamas palydovinis padėties nustatymas ar judrusis ryšys, EERP teikėjams turėtų būti leidžiama ribotos trukmės laikotarpiu lengvąsias transporto priemones aprūpinti transporto priemonėse montuojama įranga, kuri yra tinkama naudoti tik su 5,8 GHz dažnių juostoje veikiančiomis technologijomis. Kad būtų išvengta galimų trukdžių dėl belaidžio interneto ryšio automobiliuose ir kitų sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų (C-ITS) įrenginių, 5,8 GHz dažnių juosta turėtų būti apsaugota naudojimui rinkliavos sistemose;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  siekiant užtikrinti, kad kelių mokestis, įskaitant mokesčius miestų zonose ir baudas už pažeidimus būtų išieškomi tarpvalstybiniu lygmeniu, būtina įdiegti valstybių narių tarpusavio pagalbos mechanizmą; siekiant spręsti tarpvalstybinio vykdymo užtikrinimo problemą rinkliavos vengimo atvejais, turėtų būti taikomi nauji teisiniai susitarimai, įtraukiant vietos valdžios institucijas ir naudojant paprastą automatinį valstybių narių keitimosi informacija mechanizmą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  vykdant rinkliavos vykdymo užtikrinimo procedūrą ir tais atvejais, kai manoma, kad transporto priemonės vairuotojas nesumokėjo kelių rinkliavos, rinkliavos rinkėjams turėtų būti suteikta galimybė reikalauti, kad EERP teikėjas pateiktų duomenis, susijusius su transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių savininkais arba valdytojais, kurie yra EERP teikėjo klientai. Rinkliavos rinkėjas turėtų pasirūpinti, kad šie duomenys, kurie gali būti neskelbtina komercinė informacija, nebūtų naudojami kitiems tikslams, išskyrus vykdymo užtikrinimą. Visų pirma, turėtų būti reikalaujama, kad rinkliavos rinkėjas neatskleistų duomenų EERP teikėjo konkurentams. duomenų, kuriuos EERP teikėjai perduoda rinkliavos rinkėjams, kiekis ir rūšis, siekiant apskaičiuoti ir taikyti rinkliavas arba patikrinti EERP teikėjų taikomų rinkliavų apskaičiavimą EERP gavėjų transporto priemonėse, turėtų būti tik minimalūs;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  turėtų būti užtikrinta taikinimo procedūra rinkliavos rinkėjų ir EERP teikėjų ginčams, kylantiems derybose dėl sutarties ir sutartiniuose santykiuose, spręsti. Siekdami išspręsti su nediskriminacine prieiga prie EERP teritorijų susijusį ginčą, rinkliavos rinkėjai ir EERP teikėjai turėtų kreiptis į nacionalines taikinimo institucijas;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16b)  taikinimo institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai tikrinti, ar sutartinės sąlygos, nustatytos bet kuriam EERP teikėjui, yra nediskriminacinės. Visų pirma, jiems turėtų būti suteikta teisė tikrinti, ar rinkliavos rinkėjo siūlomas atlygis EERP teikėjams atitinka šios direktyvos principus;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  įvedus elektroninės rinkliavos sistemas reikės tvarkyti asmens duomenis. Toks tvarkymas turi atitikti Sąjungos taisykles, nustatytas, inter alia, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/67919, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/68020 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB21. Teisė į asmens duomenų apsaugą aiškiai pripažįstama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje;

(17)  įvedus elektroninės rinkliavos sistemas reikia tvarkyti asmens duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti išsamius judėjimo profilius. Todėl, siekdamos apsaugoti privatumą, valstybės narės turėtų suteikti galimybę naudotis anoniminio, koduoto ir išankstinio mokėjimo už EERP būdais. Teisė į asmens duomenų apsaugą aiškiai pripažįstama Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnyje. Asmens duomenų tvarkymas turi atitikti Sąjungos taisykles, nustatytas, inter alia, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/67919 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB20, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/68021, jeigu valstybėje narėje, kurioje mokestis yra nesumokėtas, kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas yra nusikalstama veika;

__________________

__________________

19 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p.1),

19 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p.1),

20 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

20 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

21 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

21 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  EERP teikėjai turėtų būti atsakingi už tinkamų duomenų apie savo klientus pateikimą rinkliavos rinkėjams ir (arba) rinkliavos operatoriams, nes šie duomenys yra būtini tinkamam rinkliavos rinkimui ir veiksmingam vykdymo užtikrinimui;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  ši direktyva nevaržo valstybių narių laisvės nustatyti kelių infrastruktūros apmokestinimo taisykles;

(18)  ši direktyva nevaržo valstybių narių laisvės nustatyti kelių infrastruktūros apmokestinimo taisykles. Vis dėlto teigiama, kad sąveiki elektroninė kelių rinkliavos sistema padėtų įgyvendinti Sąjungos teisės aktuose numatytus tikslus kelių mokesčių srityje. Šios direktyvos nuostatos dera su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../EB22 nuostatomis;

 

__________________

 

22  ... Europos Parlamento ir Tarybos direktyva .../.../EB, iš dalies keičianti Direktyvą 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra [procedūra 2017/0114/COD]

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  siekiant užtikrinti elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumą ir sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl technologijų, kurios gali būti naudojamos elektroninės rinkliavos operacijoms atlikti elektroninės rinkliavos sistemose, kurioms būtina įrengti arba naudoti transporto priemonėse montuojamą įrangą, sąrašo suderinimo su technikos pažanga. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(19)  siekiant užtikrinti elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumą ir teisinėmis priemonėmis sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl technologijų, kurios gali būti naudojamos elektroninės rinkliavos operacijoms atlikti elektroninės rinkliavos sistemose, kurioms būtina įrengti arba naudoti transporto priemonėse montuojamą įrangą, sąrašo suderinimo su technikos pažanga. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomi reikalavimai, būtini siekiant užtikrinti elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumą ir sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje . Ji taikoma visų tipų kelių mokesčių elektroniniam rinkimui visame Sąjungos kelių tinkle, apimančiame miesto ir tarpmiestinius kelius, greitkelius, pagrindinius ir šalutinius kelius, ir už įvairius objektus, tokius kaip tuneliai, tiltai ir keltai.

Šioje direktyvoje nustatomi reikalavimai, reikalingi norint:

 

a)  užtikrinti kelių mokesčių elektroninio rinkimo sąveikumą visame kelių tinkle, apimančiame miesto ir tarpmiestinius kelius, greitkelius, pagrindinius ir šalutinius kelius, ir už įvairius objektus, tokius kaip tuneliai, tiltai ir keltai, ir

 

b)  sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje, įskaitant pažeidimus surenkant fiziškai mokamus mokesčius už infrastruktūrą, kuriai yra taikoma ši direktyva bei mokesčius miestų zonose, minimus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/50/EB23 arba baudas už nusižengimus, susijusius su mokesčių nemokėjimu.

 

__________________

 

23 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL L 152, 2008 6 11, p. 1).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši direktyva taikoma nedarant poveikio valstybių narių sprendimams tam tikrų tipų transporto priemonėms taikyti mokesčius, nustatyti tų mokesčių dydį ir jų taikymo tikslą.

Siekiant laikytis subsidiarumo principo, ši direktyva taikoma nedarant poveikio valstybių narių sprendimams tam tikrų tipų transporto priemonėms taikyti mokesčius ir nustatyti tų mokesčių dydį ir jų taikymo tikslą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  rinkliavos paslauga – paslauga, suteikianti galimybę naudotojams, sudariusiems vieną sutartį ir turintiems vieną transporto priemonėje sumontuotos įrangos rinkinį, naudoti transporto priemonę vienoje ar daugiau rinkliavos teritorijų; ji apima, visų pirma:

 

i)  individualizuotos transporto priemonėje sumontuotos įrangos teikimą naudotojams ir jos funkcijų palaikymą;

 

ii)  užtikrinimą, kad naudotojas sumokės rinkliavos rinkėjui mokėtiną rinkliavą;

 

iii)  mokėjimo būdų suteikimą naudotojui arba esamų mokėjimo būdų priėmimą;

 

iv)  rinkliavos surinkimą iš naudotojo;

 

v)  kliento santykių su naudotojais valdymą;

 

vi)  rinkliavų sistemų saugumo ir privatumo politikos įgyvendinimą ir jos laikymąsi;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Europos elektroninės rinkliavos paslauga (EERP) – paslauga, kurią EERP teikėjas pagal sutartį teikia EERP gavėjui. Teikiant šią paslaugą, be kita ko, sudaromos sąlygos nustatyti tinkamus transporto priemonėse montuojamos įrangos, kurią naudojant visose sutartimi numatytose elektroninės rinkliavos teritorijose mokami kelio mokesčiai, parametrus ir garantuojamas tinkamas tos įrangos veikimas, paslaugos gavėjo vardu tvarkomi kelių mokesčių, kuriuos gavėjas turi mokėti rinkliavos rinkėjui, mokėjimai, taip pat teikiamos kitos gavėjui būtinos paslaugos ir pagalba, kad jis galėtų įvykdyti rinkliavos rinkėjų nustatytus įpareigojimus sutartimi numatytose rinkliavos teritorijose;

a)  Europos elektroninės rinkliavos paslauga (EERP) – rinkliavos paslauga, kurią EERP teikėjas pagal sutartį teikia EERP gavėjui;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  rinkliava – mokestis, renkamas už transporto priemonės važiavimą rinkliavos teritorijoje;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  rinkliavos paslaugų teikėjas – juridinis asmuo, teikiantis rinkliavos paslaugas klientams vienoje ar keliose rinkliavos teritorijose vienai ar kelioms transporto priemonių klasėms.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  rinkliavos operatorius – privatus subjektas, kuriam rinkliavos rinkėjas deleguoja kelių mokesčių surinkimo užduotį rinkliavos rinkėjo vardu ir jo naudai;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  nacionalinis rinkliavos paslaugų teikėjas – subjektas, kuris teikia rinkliavos operatoriaus plėtojamas ir valdomas rinkliavos paslaugas galutiniams naudotojams. Jį skiria valstybė narė, ir jam patikimi su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai teikti transporto priemonėse montuojamą įrangą visiems rinkliavos paslaugų naudotojams bei teikti rinkliavos paslaugas visoje atitinkamos valstybės narės teritorijoje;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  pagrindinis paslaugų teikėjas – tai rinkliavos paslaugų teikėjas, kuriam rinkliavos rinkėjas nustato konkrečius įpareigojimus (pavyzdžiui, pareigą pasirašyti sutartis su visais suinteresuotaisiais naudotojais) arba suteikia konkrečias teises (pvz., konkretų atlygį arba garantuotą ilgalaikę sutartį), besiskiriančias nuo kitų paslaugų teikėjų teisių ir pareigų;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  elektroninės rinkliavos teritorija –kelias, kelių tinklas, statinys (pavyzdžiui, tiltas ar tunelis) arba keltas, už kuriuos kelių mokesčiai renkami taikant automatinio nustatymo būdus (pavyzdžiui, palaikant ryšį su transporto priemonėse montuojama įranga arba automatiškai identifikuojant automobilio registracijos numerį) arba juos derinant su kitais būdais;

e)  elektroninės rinkliavos teritorija –kelias, kelių tinklas, statinys (pavyzdžiui, tiltas ar tunelis) arba keltas, už kuriuos kelių mokesčiai renkami taikant arba automatinio nustatymo būdus (pavyzdžiui, palaikant ryšį su transporto priemonėse montuojama įranga arba automatiškai identifikuojant automobilio registracijos numerį) arba juos derinant su kitais būdais;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  rinkliavos kontekstiniai duomenys – atsakingojo rinkliavos rinkėjo apibrėžta informacija, kurios reikia norint nustatyti rinkliavą už transporto priemonės važiavimą per konkrečią rinkliavos teritoriją ir atlikti rinkliavos operaciją;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  rinkliavos deklaracija – su rinkliavos paslaugos teikėju suderintos formos rinkliavos rinkėjo pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad transporto priemonė važiavo per rinkliavos teritoriją;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalys bet kuri nedaloma sudedamoji dalis, sudedamųjų dalių grupė, mazgas ar sukomplektuotas blokas, kuris yra įtrauktas arba kurį ketinama įtraukti į EERP ir nuo kurio tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso paslaugos funkcinis suderinamumas, įskaitant materialius ir nematerialius objektus, tokius kaip programinė įranga;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)  tinkamumas naudoti naudojamos ir pagal rinkliavos rinkėjo sistemą į EERP būdingai integruotos sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalies ypatybė pasiekti ir išlaikyti nurodytas eksploatacines savybes;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fc)  iš esmės pakeista sistema – esama elektroninė rinkliavos rinkimo sistema, kuri buvo pakeista arba yra keičiama, dėl ko EERP teikėjai turi atlikti veikiančių sąveikos sudedamųjų dalių pakeitimus, pavyzdžiui, perprogramuoti ar pakartotinai testuoti transporto priemonėje sumontuotą įrangą arba pritaikyti savo netiesioginio aptarnavimo padalinio sąsajas;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos f d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fd)  netiesioginio aptarnavimo padalinys – centrinė elektroninė sistema, kuria naudojasi rinkliavos rinkėjas, rinkliavos rinkėjų grupė, sukūrusi sąveikos centrą, arba EERP teikėjas, rinkdami, apdorodami ir siųsdami informaciją vykdant elektroninio rinkliavos rinkimo veiklą;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos f e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fe)  akreditavimas – procesas, kurį apibrėžia ir valdo rinkliavos rinkėjas ir kuris taikomas EERP teikėjui, prieš jam suteikiant teisę teikti EERP teritorijoje;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  registracijos valstybė narė – valstybė narė, įregistravusi transporto priemonę, kuria naudojantis padarytas pažeidimas;

i)  registracijos valstybė narė – valstybė narė, kurie įregistruota transporto priemonė, kuria naudojantis padarytas pažeidimas;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

la)  transporto priemonės klasifikavimo parametrai – su transporto priemone susijusi informacija, pagal kurią, remiantis rinkliavos kontekstiniais duomenimis, apskaičiuojama rinkliava;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos o punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

o)   lengvoji transporto priemonė – kita nei sunkioji transporto priemonė.

o)  lengvoji transporto priemonė – lengvasis automobilis, mikroautobusas arba furgonas.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visose naujose elektroninės rinkliavos sistemose, kurioms būtina įrengti arba naudoti transporto priemonėse montuojamą įrangą , elektroninės rinkliavos operacijoms atlikti turi būti taikoma viena ar daugiau IV priede nurodytų technologijų.

Visose naujose elektroninės rinkliavos sistemose, kurioms būtina įrengti arba naudoti transporto priemonėse montuojamą įrangą , elektroninės rinkliavos operacijoms atlikti turi būti taikoma viena ar daugiau iš šių technologijų:

 

a)  Palydovinis padėties nustatymas

 

b)  Judrusis ryšys

 

c)  5.5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei esamos elektroninės rinkliavos sistemos, kuriose taikomos kitos technologijos nei nurodytosios IV priede, technologiniu požiūriu patobulinamos iš esmės, tai užtikrinama, kad jos derėtų su tam priede nurodytomis technologijomis.

Esamos elektroninės rinkliavos sistemos, kuriose taikomos kitos technologijos nei nurodytosios pirmoje pastraipoje, technologiniu požiūriu dera su šiomis technologijomis, jeigu jos buvo iš esmės patobulintos technologiniu požiūriu.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.    EERP teikėjai EERP gavėjams tiekia transporto priemonėse montuojamą įrangą, kuri yra tinkama naudoti, sąveiki ir gali palaikyti ryšį su visomis valstybėse narėse eksploatuojamomis elektroninės rinkliavos sistemomis, naudojančiomis IV priede nurodytas technologijas.

3.   EERP teikėjai EERP gavėjams tiekia transporto priemonėse montuojamą įrangą, kuri yra tinkama naudoti, sąveiki ir gali palaikyti ryšį su visomis valstybėse narėse eksploatuojamomis elektroninės rinkliavos sistemomis, naudojančiomis 1 dalyje nurodytas technologijas.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Transporto priemonėse montuojama įranga gali naudoti joje įdiegtą techninę ir programinę įrangą, kitos transporto priemonėje jau sumontuotos techninės ir programinės įrangos elementus arba abu dalykus. Transporto priemonėse montuojama įranga gali naudoti kitas technologijas nei nurodytosios IV priede ryšiui su kitomis transporto priemonėje įdiegtomis techninės įrangos sistemomis palaikyti.

4.  Transporto priemonėse montuojama įranga gali naudoti joje įdiegtą techninę ir programinę įrangą, kitos transporto priemonėje jau sumontuotos techninės ir programinės įrangos elementus arba abu dalykus. Transporto priemonėse montuojama įranga gali naudoti kitas technologijas nei nurodytosios 1 dalyje ryšiui su kitomis transporto priemonėje įdiegtomis techninės įrangos sistemomis palaikyti. Kiekvienoje transporto priemonėje turi būti tik viena transporto priemonėse montuojama įranga, ir ta transporto priemonėse montuojama įranga gali būti susieta tik su viena transporto priemone;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Iki 2027 m. gruodžio 31 d. EERP teikėjai lengvųjų transporto priemonių naudotojams gali tiekti tokią transporto priemonėse montuojamą įrangą, kuri gali būti naudojama tik su 5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija.

5.  Iki 2027 m. gruodžio 31 d. EERP teikėjai lengvųjų transporto priemonių naudotojams gali tiekti tokią transporto priemonėse montuojamą įrangą, kuri gali būti naudojama tik su 5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija, naudojama EERP srityse, kuriose nėra naudojama palydovinė padėties nustatymo sistema arba mobilaus ryšio technologijos.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės užtikrina, kad EERP teikti reikalingi asmens duomenys , būtų tvarkomi laikantis Sąjungos taisyklių, kuriomis saugomos asmenų laisvės ir pagrindinės teisės, įskaitant jų privatumą, ir kad visų pirma būtų laikomasi Reglamento (ES) 2016/679, Direktyvos (ES) 2016/680 ir Direktyvos 2002/58/EB nuostatų.

6.  Valstybės narės užtikrina, kad EERP teikti reikalingi asmens duomenys , būtų tvarkomi laikantis Sąjungos taisyklių, kuriomis saugomos asmenų laisvės ir pagrindinės teisės, įskaitant jų privatumą, ir kad visų pirma būtų laikomasi Reglamento (ES) 2016/679, Direktyvos (ES) 2016/680 ir Direktyvos 2002/58/EB nuostatų. Tuo pat metu valstybės narės suteikia galimybę keistis informacija su kitomis valstybėmis narėmis tinkamai pagrįstais atvejais, pvz., kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo atveju.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  EERP turi būti leidžiama sudaryti sutartis neatsižvelgiant į transporto priemonės registracijos vietą, sutarties šalių pilietybę ir kelių tinklo zoną ar ruožą, už kuriuos renkamas kelių mokestis.

2.  EERP turi būti leidžiama sudaryti sutartis neatsižvelgiant į transporto priemonės registracijos vietą, sutarties šalių pilietybę ir kelių tinklo zoną ar ruožą, už kuriuos renkamas kelių mokestis, atsižvelgiant į toje valstybėje narėje galiojančias mokėjimo priemones.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  EERP teikiama pagal paslaugų teikėjų ir rinkliavos rinkėjų sutartis, kurių pagrindu užtikrinamas teisingas mokėtinos rinkliavos sumokėjimas.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  EERP turi būti leidžiama plėtotis tarpmodališkumui, nesukuriant kliūčių kitoms transporto rūšims.

3.  EERP turi būti leidžiama plėtotis tarpmodališkumui ir užtikrinama, kad būtų laikomasi „principo naudotojas ir teršėjas moka“, bei nesukuriama kliūčių kitoms tvaresnėms transporto rūšims.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2015/1535/ES23 nustatyta tvarka Komisija paprašo atitinkamų standartizacijos institucijų, visų pirma CEN, skubiai patvirtinti standartus, taikytinus elektroninės rinkliavos sistemoms, atsižvelgiant į IV priede nurodytas technologijas, ir prireikus juos atnaujinti . Komisija paprašo, kad standartizacijos įstaigos užtikrintų nuolatinį sąveikos sudedamųjų dalių suderinamumą.

5.  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2015/1535/ES23 nustatyta tvarka Komisija paprašo atitinkamų standartizacijos institucijų, visų pirma CEN, skubiai patvirtinti standartus, taikytinus elektroninės rinkliavos sistemoms, atsižvelgiant į 3 straipsnyje nurodytas technologijas, ir prireikus juos atnaujinti. Komisija paprašo, kad standartizacijos įstaigos užtikrintų nuolatinį sąveikos sudedamųjų dalių suderinamumą.

_________________

_________________

23 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2015/1535/ES, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).

23 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2015/1535/ES, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Reikalavimai, kurių turi laikytis EERP teikėjai

 

EERP teikėjai kreipiasi, kad juos įregistruotų toje valstybėje narėje, kurioje jie yra įsisteigę. Jie įregistruojami, jeigu atitinka šiuos reikalavimus:

 

a)  turi EN ISO 9001 arba lygiavertį sertifikatą;

 

b)  įrodo, kad turi techninę įrangą ir EB deklaraciją ar sertifikatą, patvirtinantį, kad sąveikos sudedamosios dalys atitinka specifikacijas;

 

c)  įrodo esą kompetentingi teikti elektronines rinkliavos paslaugas arba vykdyti susijusių sričių veiklą;

 

d)  jų finansinė padėtis tinkama;

 

e)  turi visuotinį rizikos valdymo planą, kuris tikrinamas ne rečiau nei kas dvejus metus;

 

f)  turi gerą reputaciją.

 

Komisijai pagal 11 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos pirmos pastraipos b punkte nurodytos specifikacijos.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b straipsnis

 

EERP teikėjų teisės ir pareigos

 

1.  EERP teikėjai per 36 mėnesius nuo jų įregistravimo pagal 4a straipsnį dienos sudaro EERP sutartis, kurios apima visas EERP teritorijas bent keturiose valstybėse narėse.

 

Jie sudaro sutartis, kurios apima visas EERP teritorijas tam tikroje valstybėje narėje per 24 mėnesius nuo pirmosios sutarties sudarymo toje valstybėje narėje, išskyrus tas EERP teritorijas, kuriose atsakingi rinkliavos rinkėjai neatitinka 4d straipsnio nuostatų.

 

2.  EERP teikėjai, sudarę sutartis, turi visuomet išlaikyti visų EERP teritorijų aprėptį. Jei EERP teikėjas negali išlaikyti EERP teritorijos aprėpties, nes rinkliavos rinkėjas nesilaiko savo įsipareigojimų, jis privalo kuo greičiau atkurti atitinkamos teritorijos aprėptį.

 

3.  EERP teikėjai bendradarbiauja su rinkliavos rinkėjais, šiems ėmusis išieškojimo veiksmų. Jei įtariama, kad eismo dalyvis padarė kelių mokesčio mokėjimo pažeidimą, rinkliavos rinkėjas gali prašyti, kad EERP teikėjas pateiktų duomenis, susijusius su transporto priemone, naudojama padarant įtariamą kelių mokesčio mokėjimo pažeidimą, taip pat su tos transporto priemonės savininku arba valdytoju, kuris yra EERP teikėjo klientas. EERP teikėjas užtikrina, kad tokie duomenys būtų nedelsiant prieinami.

 

Rinkliavos rinkėjas užtikrina, kad tokie duomenys nebūtų atskleisti jokiam kitam rinkliavos paslaugų teikėjui. Jei rinkliavos rinkėjas yra integruotas į rinkliavos paslaugų teikėjo įmonę, jis nustato tinkamas priemones ir procedūras, skirtas užtikrinti, kad duomenys būtų naudojami vien tik išieškojimo tikslais.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c straipsnis

 

Rinkliavos rinkėjo teisės ir pareigos

 

1.  Kiekvienas rinkliavos rinkėjas parengia ir tvarko EERP teritorijos dokumentą, kuriame nustatomos bendrosios sąlygos, kuriomis EERP teikėjai gali teikti paslaugą jų rinkliavos teritorijose.

 

2.  Jei sukuriama nauja elektroninė rinkliavos rinkimo sistema, būsimas rinkliavos rinkėjas, atsakingas už šią sistemą, paskelbia EERP teritorijos dokumentą, pakankamai iš anksto apie tai pranešdamas, kad suinteresuoti EERP teikėjai galėtų būti akredituoti likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki naujos sistemos veikimo pradžios, tinkamai atsižvelgiant į sąveikos sudedamųjų dalių atitikties specifikacijoms ir tinkamumo naudoti vertinimo proceso trukmę.

 

3.  Jei elektroninė rinkliavos rinkimo sistema yra iš esmės pakeičiama, rinkliavos rinkėjas paskelbia peržiūrėtą EERT teritorijos dokumentą, pakankamai iš anksto apie tai pranešdamas, kad jau akredituoti EERP teikėjai galėtų pritaikyti sąveikos sudedamąsias dalis prie naujų reikalavimų ir prireikus būti pakartotinai akredituoti likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki naujos sistemos veikimo pradžios, tinkamai atsižvelgiant į sąveikos sudedamųjų dalių atitikties specifikacijoms ir tinkamumo naudoti vertinimo proceso trukmę.

 

Rinkliavos rinkėjas nustato ir paskelbia EERP teritorijos dokumente išsamų sąveikos sudedamųjų dalių atitikties specifikacijoms ir tinkamumo naudoti vertinimo arba pakartotinio vertinimo proceso planą, kuris suteiktų galimybę suinteresuotiesiems EERP teikėjams būti akredituotais arba pakartotinai akredituotais likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki naujos arba iš esmės pakeistos sistemos veikimo pradžios. Rinkliavos rinkėjas privalo laikytis savo plano dalies.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4 d straipsnis

 

Rinkliavos rinkėjai, laikydamiesi nediskriminavimo principo, leidžia teikti paslaugą bet kuriam EERP teikėjui, paprašiusiam leidimo teikti EERP toje (tose) EERP teritorijoje (-ose), už kurią (-ias) rinkliavos rinkėjas yra atsakingas.

 

Leidimas EERP teikėjui teikti paslaugą rinkliavos teritorijoje priklauso nuo to, ar paslaugų teikėjas laikosi EERP teritorijos dokumente nustatytų įpareigojimų ir bendrųjų sąlygų.

 

Rinkliavos rinkėjai nereikalauja, kad EERP teikėjas naudotų specialius techninius sprendimus ar procesus, trukdančius EERP teikėjo sąveikos sudedamųjų dalių sąveikai su elektroninėmis rinkliavų surinkimo sistemomis kitose EERP teritorijose.

 

Jeigu rinkliavos rinkėjas ir EERP teikėjas nesusitaria, klausimas gali būti perduotas už atitinkamą rinkliavos teritoriją atsakingai taikinimo institucijai.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4e straipsnis

 

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad rinkliavos rinkėjo ir EERP teikėjo sutartys, susijusios su EERP teikimu tos valstybės narės teritorijoje, sudarytų sąlygas EERP paslaugų teikėjui tiesiogiai išrašyti sąskaitą už rinkliavą EERP gavėjui. Rinkliavos rinkėjas gali pareikalauti, kad EERP teikėjas išrašytų sąskaitą naudotojui rinkliavos rinkėjo vardu ir jo naudai, ir EERP teikėjas laikytųsi šio reikalavimo.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4f straipsnis

 

Kiekviena valstybė narė, kurios teritorijoje yra bent dvi EERP teritorijos, paskiria EERP teikėjams bendrą kontaktinį biurą. EERP teikėjo prašymu kontaktinis biuras palengvina ir koordinuoja EERP teikėjo ir rinkliavos rinkėjų, atsakingų už EERP teritorijas, ryšius valstybės narės teritorijoje pradiniu etapu. Kontaktiniu punktu gali būti asmuo, viešojo ar privačiojo sektoriaus įstaiga.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 g straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4g straipsnis

 

EERP gavėjams rinkliavos rinkėjai taiko ne didesnę rinkliavą kaip atitinkama nacionalinė ir (arba) vietos rinkliava. Visos transporto priemonėje sumontuotos įrangos naudotojams taikomos nuolaidos, kurias siūlo valstybė narė arba rinkliavos rinkėjas, turėtų būti prieinamos tokiomis pat sąlygomis EERP teikėjų klientams.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 h straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4h straipsnis

 

Atlygis

 

1.  EERP teikėjai turi teisę gauti rinkliavos rinkėjo siūlomą atlygį.

 

2.  EERP teikėjų atlygio nustatymo metodika turi būti skaidri, nediskriminacinė ir vienoda visiems EERP teikėjams, akredituotiems konkrečioje EERP teritorijoje.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 i straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4i straipsnis

 

1.  Rinkliavos rinkėjas nustato rinkliavą, inter alia, pagal transporto priemonės kategoriją. Transporto priemonės kategorija nustatoma remiantis transporto priemonės klasifikavimo parametrais. Jeigu EERP teikėjo ir rinkliavos rinkėjo taikoma transporto priemonės kategorija skiriasi, laikomasi rinkliavos rinkėjo nustatytos kategorijos, nebent būtų galima įrodyti, kad ji nustatyta klaidingai.

 

2.  Rinkliavos rinkėjas gali pareikalauti, kad EERP teikėjas sumokėtų ne tik už bet kurias pagrįstas rinkliavos deklaracijas, bet ir už bet kurias pagrįstas nepateiktas rinkliavos deklaracijas, susijusias su EERP teikėjo tvarkoma bet kurio paslaugos gavėjo paskyra.

 

3.  Kai EERP teikėjas rinkliavos rinkėjui nusiunčia pripažintos negaliojančia transporto priemonėje sumontuotos įrangos sąrašą, EERP teikėjas nelaikomas atsakingu už bet kokią paskesnę rinkliavą, paskirtą naudojantis tokia negaliojančia transporto priemonėje sumontuota įranga. Rinkliavos rinkėjai ir EERP teikėjai susitaria dėl pripažintos negaliojančia transporto priemonėje sumontuotos įrangos sąrašo įrašų skaičiaus, sąrašo formos ir atnaujinimo dažnumo.

 

4.  Taikant mikrobangomis grindžiamas rinkliavos sistemas, rinkliavos rinkėjai EERP teikėjams perduoda pagrįstas jų atitinkamų EERP gavėjų mokėtinos rinkliavos deklaracijas.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 j straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4j straipsnis

 

Apskaita

 

1.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad juridiniai asmenys, kurie yra rinkliavos paslaugų teikėjai, rengtų atskiras veiklos, vykdomos atliekant su rinkliavos paslaugų teikimu susijusias funkcijas, kaip apibrėžta standarte ISO 17573:2010, ir visų kitų rūšių veiklos pelno (nuostolio) ataskaitas ir balansus. Valstybės narės taip pat imasi reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad būtų skelbiamos atskiros kiekvienos rūšies veiklos pelno ir nuostolių ataskaitos ir balansai ir kad nebūtų taikomas kryžminis veiklos, vykdomos atliekant su rinkliavos paslaugų teikimu susijusias funkcijas, ir kitų rūšių veiklos subsidijavimas.

 

2.  Veiklos, vykdomos atliekant su rinkliavos paslaugų teikimu susijusias funkcijas, apskaitos sistemos atskiriamos nuo ataskaitų, susijusių su bet kokia kita veikla, kad būtų galima aiškiai įvertinti išlaidas ir pelną, susijusius su veikla, vykdoma atliekant su rinkliavos paslaugų teikimu susijusias funkcijas.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 k straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4k straipsnis

 

Taikinimo institucija

 

1.  Kiekviena valstybė narė, kurioje yra bent viena EERP teritorija, paskiria arba įsteigia taikinimo instituciją, kad palengvintų tarpininkavimą tarp rinkliavos rinkėjų, kurių EERP teritorija yra jos teritorijoje, ir EERP teikėjų, kurie su tais rinkliavos rinkėjais yra pasirašę sutartį arba derasi dėl sutarties pasirašymo.

 

2.  Taikinimo institucijai turėtų būti suteikti įgaliojimai, visų pirma, tikrinti, ar sutartinės sąlygos, rinkliavos rinkėjo nustatytos EERP teikėjams, yra nediskriminacinės. Ši institucija yra įgaliota tikrinti, ar EERP atlyginama pagal šioje direktyvoje nustatytus principus.

 

3.  1 dalyje nurodytos valstybės narės imasi reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad jų taikinimo institucijos organizaciniu ir teisinės struktūros atžvilgiu būtų nepriklausomos nuo rinkliavos rinkėjų ir rinkliavos paslaugų teikėjų komercinių interesų.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 l straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4l straipsnis

 

Registrai

 

1.  Šios direktyvos įgyvendinimo tikslais kiekviena valstybė narė tvarko savo nacionalinį elektroninį registrą, kuriame pateikiami duomenys apie:

 

a)  jos teritorijoje esančias EERP teritorijas, įskaitant informaciją apie:

 

i)  atitinkamus rinkliavos rinkėjus,

 

ii)  naudojamas rinkliavos rinkimo technologijas,

 

iii)  rinkliavos kontekstinius duomenis,

 

iv)  EERP teritorijos dokumentą,

 

v)  EERP teikėjus, pasirašiusius EERP sutartis su rinkliavos rinkėjais, vykdančiais veiklą jų kompetencijos srityje;

 

b)  EERP teikėjų, kurias ji įregistravo;

 

c)  straipsnyje nurodytą kontaktinį biurą, skirtą EERP, įskaitant e. pašto adresą ir telefono numerį, kontaktiniai duomenys.

 

Jei nenurodyta kitaip, valstybės narės bent kartą per metus tikrina, ar vis dar laikomasi 4a straipsnio a, d, e ir f punktuose nurodytų reikalavimų, ir atitinkamai atnaujina registrą. Į registrą įtraukiamos ir 4a straipsnio e punkte numatyto audito išvados. Valstybė narė neatsako už jos registre paminėtų EERP teikėjų veiksmus.

 

2.  Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad nacionaliniame elektroniniame registre esantys duomenys būtų atnaujinami ir tikslūs.

 

3.  Registrai yra vieši ir jais galima naudotis elektroniniu būdu.

 

4.  Šie registrai prieinami nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

 

5.  Už registrus atsakingos valstybių narių institucijos kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje elektroninėmis priemonėmis perduoda EERP teritorijų ir EERP teikėjų registrus atitinkamoms kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai. Į bet kokius padėties valstybėje narėje neatitikimus atkreipiamas įregistravusiosios valstybės narės ir Komisijos dėmesys.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 m straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4m straipsnis

 

Bandomosios rinkliavos sistemos

 

Tam, kad EERP galėtų būti techniškai tobulinama, valstybės narės gali laikinai leisti ribotose jų rinkliavos teritorijos dalyse ir kartu su EERP reikalavimus atitinkančia sistema taikyti bandomąsias rinkliavos sistemas, kuriose naudojamos naujos technologijos arba naujos idėjos, neatitinkančios vienos ar kelių šios direktyvos nuostatų.

 

Toks leidimas suteikiamas pirmiau gavus Komisijos pritarimą.

 

Pradinis laikotarpis, kuriam suteikiamas toks leidimas, yra ne ilgesnis kaip 3 metai. Nereikalaujama, kad EERP teikėjai dalyvautų bandomosiose rinkliavos sistemose.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė kitų valstybių narių nacionalinėms ryšių palaikymo institucijoms, tiriančioms kelių mokesčio mokėjimo pažeidimus, suteikia galimybę gauti šiuos nacionalinius transporto priemonių registracijos duomenis kartu su įgaliojimais atlikti automatinę jų paiešką:

Valstybė narė tik kitų valstybių narių nacionalinėms ryšių palaikymo institucijoms ir tik kelių mokesčio mokėjimo pažeidimų tyrimo tikslu suteikia galimybę gauti šiuos nacionalinius transporto priemonių registracijos duomenis kartu su įgaliojimais atlikti automatinę jų paiešką:

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  transporto priemonių duomenis ir

a)  konkrečiai transporto priemonei identifikuoti reikalingus duomenis ir

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  transporto priemonių savininkų ar valdytojų duomenis.

b)  transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyti ir su jais susisiekti reikalingus duomenis.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenims keistis kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę ryšių palaikymo instituciją. Nacionalinės ryšių palaikymo institucijos įgaliojimai reglamentuojami taikytinais atitinkamos valstybės narės teisės aktais.

2)  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenims keistis kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę ryšių palaikymo instituciją. Nacionalinės ryšių palaikymo institucijos įgaliojimai reglamentuojami taikytinais atitinkamos valstybės narės teisės aktais. Šiame procese ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tinkamai EERP veikimui reikalingų asmens duomenų apsaugai.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad informacija būtų keičiamasi sąveikiomis elektroninėmis priemonėmis ir nebūtų keičiamasi kitų duomenų bazių, kurios nėra naudojamos šios direktyvos tikslais, duomenimis. Valstybės narės užtikrina, kad toks keitimasis informacija būtų ekonomiškai efektyvus ir saugus. Valstybės narės užtikrina perduodamų duomenų saugumą ir apsaugą, kiek galima naudodamos esamas programinės įrangos taikomąsias programas, pavyzdžiui, nurodytąją Sprendimo 2008/616/TVR 15 straipsnyje, taip pat pakeistas tų taikomųjų programų versijas, ir laikydamosi šios direktyvos II priedo ir Sprendimo 2008/616/TVR priedo 3 skyriaus 2 ir 3 punktų. Naudojant pakeistas programinės įrangos taikomųjų programų versijas sudaromos sąlygos keistis internetu tiek tikralaikiais duomenimis, tiek duomenų paketais, t. y. siunčiant vieną žinutę pasikeisti daugeliu prašymų ar atsakymų.

4.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad informacija būtų keičiamasi sąveikiomis elektroninėmis priemonėmis ir nebūtų keičiamasi kitų duomenų bazių, kurios nėra naudojamos šios direktyvos tikslais, duomenimis. Valstybės narės užtikrina, kad toks keitimasis informacija būtų ekonomiškai efektyvus ir saugus ir nė viena šioje direktyvoje neįgaliota institucija neturėtų prieigos prie duomenų. Valstybės narės užtikrina perduodamų duomenų saugumą ir apsaugą, kiek galima naudodamos esamas programinės įrangos taikomąsias programas, pavyzdžiui, nurodytąją Sprendimo 2008/616/TVR 15 straipsnyje, taip pat pakeistas tų taikomųjų programų versijas, ir laikydamosi šios direktyvos II priedo ir Sprendimo 2008/616/TVR priedo 3 skyriaus 2 ir 3 punktų. Naudojant pakeistas programinės įrangos taikomųjų programų versijas sudaromos sąlygos keistis internetu tiek tikralaikiais duomenimis, tiek duomenų paketais, t. y. siunčiant vieną žinutę pasikeisti daugeliu prašymų ar atsakymų.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Nacionalinės ryšių palaikymo institucijos privačioms įmonėms arba privatiems asmenims jokiomis aplinkybėmis nesuteikia prieigos prie šio straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacinis raštas dėl kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo

Informacinis raštas dėl kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo ir tolesnė procedūra

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, nusprendžia, ar reikia inicijuoti tolesnę procedūrą dėl kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo.

Valstybės narės, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, kompetentinga šalies institucija, nustačiusi kelių mokesčio mokėjimo pažeidimą, inicijuoja procedūrą dėl kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo, taikydama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/41324 nustatytas priemones.

 

__________________

 

24 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/413, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus (OL L 68, 2015 3 13, p. 9).

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siųsdama informacinį raštą transporto priemonės savininkui, valdytojui arba kitam nustatytam asmeniui, įtariamam nesumokėjus kelių mokesčio, valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, pagal savo teisės aktus pateikia visą susijusią informaciją, visų pirma nurodo kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo pobūdį, vietą, datą ir laiką, pažeisto nacionalinės teisės akto pavadinimą ir sankciją, taip pat prireikus duomenis apie prietaisą, kuriuo nustatytas pažeidimas. Tuo tikslu valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, gali naudoti III priede pateiktą šabloną.

2.  Siųsdama informacinį raštą transporto priemonės savininkui, valdytojui arba kitam nustatytam asmeniui, įtariamam nesumokėjus kelių mokesčio, valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, pagal savo teisės aktus pateikia visą susijusią informaciją, visų pirma nurodo kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo pobūdį, vietą, datą ir laiką, pažeisto nacionalinės teisės akto pavadinimą, teises nesutikti ir teises į informaciją, sankciją, taip pat prireikus duomenis apie prietaisą, kuriuo nustatytas pažeidimas. Tuo tikslu valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, naudoja III priede pateiktą šabloną.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  valstybės narės, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, kompetentingos institucijos sprendimas, priimtas pagal nacionalinės teisės aktus, automatiškai pripažįstamas transporto priemonės savininko, valdytojo arba kito nustatyto asmens, įtariamo nesumokėjus kelių mokesčio, valstybėje narėje.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jeigu tai reikalinga tolesniems veiksmams, susijusiems su kelių mokesčio mokėjimo pažeidimu, atlikti, nacionalinė ryšių palaikymo institucija rinkliavos rinkėjui, kuriam aktualus kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, gali suteikti informaciją, kuri reikalinga siekiant susigrąžinti mokestį.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Tarpusavio pagalbos mechanizmas

 

Siekiant užtikrinti, kad kelių mokestis Europos Sąjungoje būtų išieškomas tarpvalstybiniu lygmeniu, nuo 2021 m. taikomas tarpusavio pagalbos vykdant veiklą mechanizmas, kurį taikydama registracijos valstybė narė padėtų valstybei narei, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, išieškoti kelių mokesčius ir baudas. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma detali tokios tarpusavio pagalbos susitarimų priėmimo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11a straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

8 straipsnis

Duomenų apsauga

Duomenų apsauga

1.  Pagal šią direktyvą tvarkomiems duomenims taikomos Reglamento (ES) 2016/679 nuostatos ir įstatymai bei kiti teisės aktai, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2016/680.

1.  Pagal šią direktyvą tvarkomiems asmens duomenims taikomos Reglamento (ES) 2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB nuostatos. Direktyva (ES) 2016/680 taikoma tik pagal šią direktyvą tvarkomiems asmens duomenims, kai valstybėje narėje, kurioje kelių mokestis yra nesumokėtas, kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas yra nusikalstama veika.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal šią direktyvą tvarkomi asmens duomenys per deramą laikotarpį būtų pataisyti (jei netikslūs), ištrinti arba jų tvarkymas apribotas, o pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir nacionalinius įstatymus bei kitus teisės aktus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2016/680, būtų nustatytas duomenų saugojimo laikotarpis.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas pagal 5 straipsnį būtų ribojamas II priede išvardytais duomenų tipais. Be to, valstybės narės užtikrina, kad duomenų subjektai turėtų teisę nepagrįstai nedelsiant atnaujinti, pataisyti arba ištrinti tvarkomus asmens duomenis, jei jie netikslūs. Remdamosi Reglamentu (ES) 2016/679 ir, jei taikoma, Direktyva (ES) 2016/680, valstybės nustato duomenų saugojimo laikotarpį.

Valstybės narės užtikrina, kad visi pagal šią direktyvą tvarkomi asmens duomenys būtų naudojami siekiant sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus ir kad duomenų subjektai turėtų vienodas teises gauti informacijos, susipažinti su duomenimis, ištaisyti juos, ištrinti ar sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, gauti kompensaciją ir naudotis teisminėmis teisių gynimo priemonėmis, kaip numatyta Reglamente (ES) 2016/679 ir nacionaliniuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2016/680.

Valstybės narės užtikrina, kad pagal šią direktyvą tvarkomi asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant vienintelio tikslo – sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus ir kad jie toliau nebūtų tvarkomi jokiais kitais tikslais. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad duomenų subjektai turėtų vienodas teises gauti informacijos, susipažinti su duomenimis, ištaisyti juos, ištrinti ir apriboti tvarkymą, pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, gauti kompensaciją ir naudotis veiksmingomis teisminėmis teisių gynimo priemonėmis, kaip numatyta Reglamente (ES) 2016/679 ir, kai taikoma, Direktyvoje (ES) 2016/680. Valstybės narės užtikrina, kad prieiga prie asmens duomenų būtų suteikta tik paskirtosioms kompetentingoms institucijoms, kad jos galėtų keistis transporto priemonių registracijos duomenimis.

3.  Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę gauti informacijos apie tai, kokie registracijos valstybėje narėje įrašyti asmens duomenys perduoti valstybei narei, kurioje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, įskaitant užklausos datą ir valstybės narės, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, kompetentingą instituciją.

3.  Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę nepagrįstai nedelsiant gauti informacijos apie tai, kokie registracijos valstybėje narėje įrašyti asmens duomenys perduoti valstybei narei, kurioje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, įskaitant užklausos datą ir valstybės narės, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, kompetentingą instituciją.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

9 straipsnis

Ataskaita

Ataskaita

Komisija iki [5 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šios direktyvos 6 ir 7 straipsnių taikymo valstybėse narėse ataskaitą. Šioje ataskaitoje Komisija daugiausia dėmesio skiria šiems aspektams ir prireikus pateikia su jais susijusius pasiūlymus:

1.  Komisija iki [4 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą ir poveikį, visų pirma apie EERP pažangą ir diegimą bei keitimosi duomenimis mechanizmo veiksmingumą ir efektyvumą tiriant kelių mokesčio pažeidimus.

 

Visų pirma, ataskaitoje analizuojama:

 

a)  4b straipsnio nuostatų dėl EERP diegimo poveikis, ypač daug dėmesio skiriant galimybei teikti paslaugas mažesnėse arba atokiose EERP teritorijose;

  6 ir 7 straipsnių veiksmingumo mažinant kelių rinkliavos mokėjimo pažeidimų skaičių Sąjungoje vertinimas,

b)  6 ir 7 straipsnių veiksmingumas mažinant kelių rinkliavos mokėjimo pažeidimų skaičių Sąjungoje.

 

c)  pažangos, padarytos palydovinių ir tradicinių rinkliavų sistemų sąveikumo srityje, vertinimas;

 

2.  Prie ataskaitos, jei tinkama, pridedamas pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tolesnio šios direktyvos persvarstymo, visų pirma susijusio su šiais aspektais:

 

a)  papildomomis priemonėmis, kuriomis užtikrinama, kad EERP būtų prieinama visose EERP teritorijose, įskaitant mažesnes ir atokias teritorijas;

  būtinybės labiau palengvinti tarpvalstybinį kelių mokesčių išieškojimą Sąjungoje sukuriant priemonę, kurią taikydama registracijos valstybė narė padėtų valstybei narei, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, išieškoti kelių mokesčius ir baudas, vertinimui.

b)  registracijos valstybės narės pagalba valstybei narei, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, siekiant toliau palengvinti tarpvalstybinį kelių mokesčių išieškojimą Sąjungoje, ypač kai yra naudojamos automatinio surinkimo sistemos.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai pagal 11 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir IV priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.

1.  Komisijai pagal 11 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, siekiant suderinti su technikos pažanga.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11 a straipsnis

 

Komiteto procedūra

 

1.  Komisijai padeda Elektroninės rinkliavos komitetas.

 

Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011**.

 

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis. Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir yra taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 1 straipsnio ir 3–8 straipsnių bei II ir III priedų būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [18 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 1 straipsnio ir 3–8 straipsnių bei II ir III priedų būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [30 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 dalies 3 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  pasirinktų techninių sprendimų tvirtinimas pagal Sąjungos taisykles, kuriomis saugomos asmenų laisvės ir pagrindinės teisės, įskaitant jų privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Visų pirma reikės užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB laikymąsi;

k)  pasirinktų techninių sprendimų tvirtinimas pagal Sąjungos taisykles, kuriomis saugomos asmenų laisvės ir pagrindinės teisės, įskaitant jų privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Visų pirma reikės užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB, taip pat, kai taikoma, Direktyvos (ES) 2016/680 laikymąsi;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 26 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atsakomybės už duomenų apsaugą ribojimas:

 

pagal Reglamentą (ES) 2016/679 turite teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą [atitinkamos priežiūros institucijos pavadinimas ir adresas.]

 

[Jei pagal nacionalinę teisę kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas laikomas nusikalstama veika:

 

pagal [nacionalinio įstatymo, kuriuo taikoma Direktyva (ES) 2016/680, pavadinimas] Jūs turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą [atitinkamos priežiūros institucijos pavadinimas ir adresas.] ]

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

IV priedas

Išbraukta.

Technologijų, kurias leidžiama naudoti elektroninėse kelių rinkliavos sistemose elektroninės rinkliavos operacijoms atlikti, sąrašas

 

1.  Palydovinis padėties nustatymas

 

2.  Judrusis ryšys

 

3.  5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija

 

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas

Komisijos pasiūlymu siekiama užpildyti dabartinių teisės aktų spragas Europos elektroninės rinkliavos paslaugos (EERP) srityje ir nustatyti sąlygas, kurios reikalingos norint užtikrinti elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumą, ir sudaryti sąlygas tarpvalstybiniu mastu keistis informacija apie kelių mokesčio mokėjimo pažeidimus Sąjungos šalyse.

Šiuo metu galiojančių šios srities teisės aktų, kurie apima Direktyvą 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje ir Komisijos sprendimą 2009/750/EB dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo ir techninių elementų, tikslas buvo pagerinti rinkos veikimą teikiant paslaugą, kurios pagrindas – transporto priemonėse įmontuota įranga, galinti susisiekti su šalių, per kurias keliauja paslaugos gavėjas, infrastruktūromis, ir taip Sąjungos lygmeniu sukurti sąveikią rinkliavos sistemą.

Nepaisant to, Komisija mano, kad dabartiniais teisės aktais nepasiekta nustatytų tikslų, susijusių su automatiniu mokesčių rinkimu. Šiuo atveju Komisija nustatė keletą dabartinių teisės aktų trūkumų, be kita ko – kliūtis EERP teikėjams, kuriems nustatyta pernelyg didelė našta, patekti į rinką. Technologiniu požiūriu palydovinė įranga ir toliau lieka brangesnė nei transporto priemonėse įmontuota įranga su mikrobangų technologija, tačiau tuo pat metu nuolatinė pažangiųjų transporto sistemų plėtra įpareigoja galvoti apie galimą jų ir elektroninių rinkliavos sistemų sąveiką. Be to, Komisija nustatė, kad ES lygmeniu nėra priimta jokių teisės aktų, kuriais remiantis valstybės narės keistųsi informacija apie transporto priemonių registraciją, kuri yra naudinga siekiant užtikrinti rinkliavų mokėjimą.

Pranešėjo pozicija

•  Pranešėjas palankiai vertina ir remia Komisijos pasiūlymą, nes juo itin patobulinami galiojantys EERP srities teisės aktai. Pranešėjas siūlo keletą pakeitimų, kurie, jo manymu, pasiūlymo tekstui sukurtų pridėtinę vertę, siekiant sustiprinti EERP sąveikumą ir įgyvendinimo užtikrinimo procedūrą padaryti veiksmingesnę.

•  Pranešėjas pritaria, kad reikia aiškiai ir objektyviai apibrėžti įvairius EERP subjektus, kurie šiuo metu apibrėžti tik Sprendime 2009/750/EB, ir pripažįsta, kad reikalingas suderinimas su 2017/0114(COD) procedūros direktyva.

•  Kalbant apie technologinius aspektus, pranešėjas mano, kad jie yra itin svarbūs siekiant sukurti iš tiesų sąveikią elektroninės kelių rinkliavos sistemą. Dėl šios priežasties reikia įtraukti pakeitimus, kuriai pabrėžiama būtinybė teikti prioritetą bendro sprendimo procedūrai, kad į sprendimų priėmimo procesą būtų įtraukti visi suinteresuotieji subjektai.

•  Kalbant apie kelių mokesčio mokėjimo pažeidimų procedūrą, pranešėjas pripažįsta tarpvyriausybinio požiūrio ribotumą, nes iš tiesų jį taikant neužtikrinamas tarpvalstybinis rinkliavų mokėjimas. Vykdymo užtikrinimo srityje pranešėjas siūlo tik keletą teksto patikslinimų, kad ši procedūra būtų veiksmingesnė.


PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2017)36120

Transporto ir turizmo komiteto pirmininkei

Karimai Delli

ASP 04F155

Briuselis

Tema:  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie nesumokėtą kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus rinkliavą Sąjungoje (nauja redakcija)

  (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Gerb. Pirmininke,

Teisės reikalų komitetas išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

Tokiu atveju, be 169 ir 170 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau už atitinkamą klausimą atsakingo komiteto pirmininkas išimties tvarka ir kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas atskirai gali pripažinti priimtinais nepakeistų pasiūlymo dalių pakeitimus, jeigu jis mano, kad tokie pakeitimai būtini siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką arba neatsiejamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais. Tokios priežastys nurodomos rašytiniame pakeitimų pagrindime.“

Atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės, išnagrinėjusios pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, nuomonę ir laikydamasis pranešėjo rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad, be aptariamame pasiūlyme arba konsultacinės darbo grupės nuomonėje nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra, o, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų savo 2017 m. rugsėjo 7 d. posėdyje vienbalsiai(1) rekomenduoja atsakingam Transporto ir turizmo komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsniu.

Pagarbiai

Pavel Svoboda

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės pirmininko pasirašytas pranešimas.

(1)

Posėdyje dalyvavo šie nariai: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2017 m. liepos 24 d., Briuselis

NUOMONĖ

  PATEIKTA  EUROPOS PARLAMENTUI

    TARYBAI

    KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie nesumokėtą kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus rinkliavą Sąjungoje (nauja redakcija)

2017 m. gegužės 31 d. COM(2017)02802017/0128(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 punktą, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2017 m. birželio 21 d. susirinko į posėdį, siekdama išnagrinėti minėtąjį Komisijos pasiūlymą.

Šiame posėdyje apsvarsčiusi(1) pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad pilka spalva, įprastai naudojama esminiams pakeitimams nurodyti, turėtų būti pažymėta:

– 4 konstatuojamojoje dalyje žodžiai „krovininių sunkvežimių“ pakeičiami žodžiais „sunkiųjų transporto priemonių“;

– išbraukiama Direktyvos 2004/52/EB 20 konstatuojamoji dalis;

– 4 straipsnio 6 dalyje įrašomi žodžiai „transporto priemonėse montuojama“;

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlyme, be jame nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas      Juriskonsultas      Generalinis direktorius

(1)

  Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto pirminio originalo kalba.


Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ (28.3.2018)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija)

(COM(2017) 0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Nuomonės referentas: Branislav Škripek

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  visi ES piliečiai turi teisę į laisvę ir saugumą pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 6 straipsnį, teisę į privatų ir šeimos gyvenimą pagal Chartijos 7 straipsnį ir teisę į asmens duomenų apsaugą pagal Chartijos 8 straipsnį);

Pagrindimas

Reikia aiškiai pabrėžti minėtųjų teisių apsaugą, nes tarpvalstybinio lygmens keitimasis informacija pasitelkiant elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumą gali kelti grėsmę šioms teisėms. Šis pakeitimas yra glaudžiai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  būtina numatyti visuotinį elektroninės rinkliavos sistemų įdiegimą valstybėse narėse ir kaimyninėse šalyse ir turėti sąveikias sistemas, pritaikytas būsimai Sąjungos lygmens kelių apmokestinimo politikos plėtrai ir būsimai technikos raidai;

(2)  būtina numatyti visuotinį elektroninės rinkliavos sistemų įdiegimą valstybėse narėse ir kaimyninėse šalyse ir turėti, kiek tai įmanoma, patikimas, vartotojui patogias, ekonomiškai efektyvias ir sąveikias sistemas, pritaikytas būsimai Sąjungos lygmens kelių apmokestinimo politikos plėtrai ir būsimai technikos raidai;

Pagrindimas

Elektroninės rinkliavos sistemos turėtų būti kuo patikimesnės, patogesnės vartotojui ir ekonomiškai efektyvesnės. Tai bus naudinga ES piliečiams. Šis pakeitimas yra glaudžiai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  valstybių narių bei kaimyninių šalių įvestų specifikacijų jų elektroninės rinkliavos sistemoms gausėjimas gali pakenkti tiek sklandžiam vidaus rinkos veikimui, tiek transporto politikos tikslams. Dėl tokios padėties gali paplisti nesuderinami ir brangūs sunkiųjų transporto priemonių kabinose montuojami elektroniniai blokai, o vairuotojai gali daryti klaidas juos naudodami, pavyzdžiui, netyčia išvengti mokesčių mokėjimo. Toks plitimas nepriimtinas transporto priemonių naudotojams ir gamintojams dėl sąnaudų, saugos ir teisinių priežasčių;

(4)  valstybių narių bei kaimyninių šalių įvestų specifikacijų jų elektroninės rinkliavos sistemoms gausėjimas gali pakenkti tiek sklandžiam vidaus rinkos veikimui, laisvo judėjimo principui, tiek transporto politikos tikslams. Dėl tokios padėties gali paplisti nesuderinami ir brangūs sunkiųjų transporto priemonių kabinose montuojami elektroniniai blokai, o vairuotojai gali daryti klaidų juos naudodami, pavyzdžiui, netyčia išvengti mokesčių mokėjimo. Toks plitimas nepriimtinas transporto priemonių naudotojams ir gamintojams dėl sąnaudų, saugos ir teisinių priežasčių;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika, siekiant sustiprinti pasiūlymą nurodant, kad elektroninės rinkliavos sistemų gausa daro poveikį laisvo judėjimo principui.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  dirbtinės vidaus rinkos veikimo kliūtys turėtų būti pašalintos, valstybėms narėms ir Sąjungai paliekant galimybę vietos, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu įgyvendinti įvairias visų tipų transporto priemonėms skirtas kelių apmokestinimo strategijas . Transporto priemonėse montuojama įranga turėtų leisti tokią kelių apmokestinimo politiką įgyvendinti laikantis visų valstybių narių piliečių nediskriminavimo principų. Todėl kiek galima greičiau reikia užtikrinti elektroninės rinkliavos sistemų sąveikumą Sąjungos lygmeniu;

(5)  dirbtinės vidaus rinkos veikimo kliūtys turėtų būti pašalintos, valstybėms narėms ir Sąjungai paliekant galimybę vietos, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu įgyvendinti įvairias visų tipų transporto priemonėms skirtas kelių apmokestinimo strategijas . Transporto priemonėse montuojama įranga turėtų leisti tokią kelių apmokestinimo strategiją įgyvendinti laikantis visų valstybių narių piliečių nediskriminavimo principų, visapusiškai gerbiant visas pagrindines teises. Todėl kuo greičiau reikėtų užtikrinti patikimą elektroninės rinkliavos sistemų sąveikumą, pagrįstą pagarba pagrindinėms teisėms, Sąjungos lygmeniu;

Pagrindimas

Būtina užtikrinti visapusišką pagarbą pagrindinėms asmenų teisėms, užtikrinant elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumą. Šis pakeitimas yra glaudžiai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  turėtų būti patvirtinta, kad Europos elektroninės rinkliavos paslaugą (EERP) teikia EERP teikėjai, kaip nurodyta Komisijos sprendime 2009/750/EB17;

(8)  turėtų būti patvirtinta, kad Europos elektroninės rinkliavos paslaugą (EERP) teisėtai teikia EERP teikėjai, kaip nurodyta Komisijos sprendime 2009/750/EB17, visapusiškai laikydamiesi pagrindinių teisių;

_________________

_________________

17 2009 m. spalio 6 d. Komisijos sprendimas 2009/750/EB dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo ir techninių elementų (OL L 268, 2009 10 13, p. 11).

17 2009 m. spalio 6 d. Komisijos sprendimas 2009/750/EB dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo ir techninių elementų (OL L 268, 2009 10 13, p. 11).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  transporto priemonių tarpusavio bei transporto priemonių ir infrastruktūros objektų trumpojo nuotolio ryšiui palaikyti elektroninės rinkliavos ir sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų (toliau – C-ITS) taikomosios programos naudoja panašias technologijas ir gretimas dažnių juostas. Ateityje reikėtų įvertinti galimybes elektroninės rinkliavos sistemas sujungti su C-ITS 5,9 GHz dažnių juostoje, kurią dabar naudoja C-ITS, prieš tai nuodugniai įvertinus išlaidas, naudą, technines kliūtis ir galimus tų kliūčių šalinimo būdus;

(10)  transporto priemonių tarpusavio bei transporto priemonių ir infrastruktūros objektų trumpojo nuotolio ryšiui palaikyti elektroninės rinkliavos ir sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų (toliau – C-ITS) taikomosios programos naudoja panašias technologijas ir gretimas dažnių juostas. Ateityje reikėtų įvertinti galimybes elektroninės rinkliavos sistemas sujungti su C-ITS 5,9 GHz dažnių juostoje, kurią dabar naudoja C-ITS, prieš tai nuodugniai įvertinus galimą poveikį privatumui ir duomenų apsauga, taip pat išlaidas, naudą, technines kliūtis ir galimus tų kliūčių šalinimo būdus, kad visa tai nesudarytų kliūčių, ypač MVĮ;

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka priimtą LIBE komiteto nuomonę dėl sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų (M. Grapini).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  prievoles pagal elektroninės rinkliavos sistemas pažeidusių nerezidentų nustatymo problemos kliudo labiau plėtoti tokias sistemas ir Sąjungos keliuose plačiau taikyti principus „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“;

(13)  prievoles pagal elektroninės rinkliavos sistemas pažeidusių nerezidentų nustatymo problemos kliudo labiau plėtoti tokias sistemas ir Sąjungos keliuose plačiau taikyti principus „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“, todėl reikia rasti tokių asmenų tapatybės nustatymo būdą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti Komisijai informacijos ir duomenų, būtinų siekiant įvertinti, ar informacijos apie kelių mokesčio nesumokėjusius asmenis mainams skirta sistema yra veiksminga ir efektyvi. Komisija turėtų būti įpareigota įvertinti gautus duomenis bei informaciją ir prireikus pasiūlyti teisės aktų pakeitimų;

(16)  valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti Komisijai informacijos ir duomenų, būtinų siekiant įvertinti, ar informacijos apie kelių mokesčio nesumokėjusius asmenis mainams skirta sistema yra veiksminga ir efektyvi, visapusiškai laikantis asmens duomenų apsaugos. Komisija turėtų būti įpareigota įvertinti gautus duomenis bei informaciją ir prireikus pasiūlyti teisės aktų pakeitimų; Jokie asmens duomenys neturėtų būti perduodami Komisijai ar jais su ja dalijamasi;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti teisinį nuoseklumą su ES duomenų apsaugos teisės aktais.

Reikia aiškiai pabrėžti, kad valstybėms narėms pateikiant atitinkamą informaciją ES institucijoms visapusiškai gerbiama teisė į asmens duomenų apsaugą.

Būtina pateikti šį pakeitimą dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika, ir sąsajos su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  įvedus elektroninės rinkliavos sistemas reikės tvarkyti asmens duomenis. Toks tvarkymas turi atitikti Sąjungos taisykles, nustatytas, inter alia, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/67919, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/68020 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB21. Teisė į asmens duomenų apsaugą aiškiai pripažįstama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje;

(17)  įdiegus elektroninės rinkliavos sistemas reikia tvarkyti asmens duomenis. Teisė į asmens duomenų apsaugą aiškiai pripažįstama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnyje. Toks tvarkymas turi atitikti Sąjungos taisykles, nustatytas, inter alia, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/67919 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB20, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/68021, jeigu valstybėje narėje, kurioje mokestis yra nesumokėtas, kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas yra nusikalstama veika;

__________________

__________________

19 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p.1),

19 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p.1),

20 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

20 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

21 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

21 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

Pagrindimas

Pasiūlyme asmens duomenų tvarkymui taikomas BDAR ir Policijos direktyva (2016/680). Svarbu atskirti valstybes nares, kuriose tokių mokesčių mokėjimo pažeidimas yra administracinis pažeidimas, ir valstybes nares, kuriose tai yra nusikalstama veika. Šis pakeitimas yra neatskiriamai susijęs su kitais nuomonės referento pateiktais pakeitimais.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  siekiant užtikrinti elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumą ir sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl technologijų, kurios gali būti naudojamos elektroninės rinkliavos operacijoms atlikti elektroninės rinkliavos sistemose, kurioms būtina įrengti arba naudoti transporto priemonėse montuojamą įrangą, sąrašo suderinimo su technikos pažanga. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(19)  siekiant užtikrinti elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumą ir sudaryti teisiškai palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl technologijų, kurios gali būti naudojamos elektroninės rinkliavos operacijoms atlikti elektroninės rinkliavos sistemose, kurioms būtina įrengti arba naudoti transporto priemonėse montuojamą įrangą, sąrašo suderinimo su technikos pažanga. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši direktyva taikoma nedarant poveikio valstybių narių sprendimams tam tikrų tipų transporto priemonėms taikyti mokesčius, nustatyti tų mokesčių dydį ir jų taikymo tikslą.

Siekiant laikytis subsidiarumo principo, ši direktyva taikoma nedarant poveikio valstybių narių sprendimams tam tikrų tipų transporto priemonėms taikyti mokesčius ir nustatyti tų mokesčių dydį ir jų taikymo tikslą.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  elektroninės rinkliavos teritorija –kelias, kelių tinklas, statinys (pavyzdžiui, tiltas ar tunelis) arba keltas, už kuriuos kelių mokesčiai renkami taikant automatinio nustatymo būdus (pavyzdžiui, palaikant ryšį su transporto priemonėse montuojama įranga arba automatiškai identifikuojant automobilio registracijos numerį) arba juos derinant su kitais būdais;

e)  elektroninės rinkliavos teritorija – kelias, kelių tinklas, statinys (pavyzdžiui, tiltas ar tunelis) arba keltas, už kuriuos kelių mokesčiai renkami taikant automatinio nustatymo būdus (pavyzdžiui, palaikant ryšį su transporto priemonėse montuojama įranga, kuri gali būti papildoma automatinio automobilio registracijos numerio identifikavimo sistema) arba juos derinant su kitais būdais;

Pagrindimas

Dėl menko automobilių registracijos numerių ir identifikavimo sistemų standartizavimo lygmens Sąjungoje pasikliovus vien tik automobilių registracijos numerių identifikavimu gali pasitaikyti klaidų. Todėl automatinį automobilio registracijos numerio identifikavimą reikėtų naudoti tik kaip papildomą rinkliavos rinkimo priemonę.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  registracijos valstybė narė – valstybė narė, įregistravusi transporto priemonę, kuria naudojantis padarytas pažeidimas;

i)  registracijos valstybė narė – valstybė narė, kurie įregistruota transporto priemonė, kuria naudojantis padarytas pažeidimas;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visose naujose elektroninės rinkliavos sistemose, kurioms būtina įrengti arba naudoti transporto priemonėse montuojamą įrangą , elektroninės rinkliavos operacijoms atlikti turi būti taikoma viena ar daugiau IV priede nurodytų technologijų.

Visose naujose elektroninės rinkliavos sistemose, kurioms būtina įrengti arba naudoti transporto priemonėse montuojamą įrangą, elektroninės rinkliavos operacijoms atlikti turi būti taikoma viena ar daugiau šių technologijų:

 

a)   palydovinis padėties nustatymas;

 

b)   mobilusis ryšys, taikant GSM-GPRS standartą (žymuo GSM TS 03.60/23.00);

 

c)   5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija.

Pagrindimas

Technologiniai sprendimai – pagrindinis sąveikos, kuri yra vienas iš pagrindinių šios naujos redakcijos dokumento tikslų, užtikrinimo veiksnys. Todėl teisės aktų leidėjui, o ne Komisijai turėtų būti palikta nuspręsti dėl tinkamų technologinių sprendimų sąrašo.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei esamos elektroninės rinkliavos sistemos, kuriose taikomos kitos technologijos nei nurodytosios IV priede, technologiniu požiūriu patobulinamos iš esmės, tai užtikrinama, kad jos derėtų su tam priede nurodytomis technologijomis.

Jei esamos elektroninės rinkliavos sistemos, kuriose taikomos kitos technologijos nei nurodytosios pirmoje pastraipoje, technologiniu požiūriu patobulinamos iš esmės, tai užtikrinama, kad jos derėtų su tam priede nurodytomis technologijomis.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pakeitimą, kuriuo išbraukiamas IV priedas ir tinkamų technologijų sąrašas perkeliamas į 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EERP teikėjai EERP gavėjams tiekia transporto priemonėse montuojamą įrangą, kuri yra tinkama naudoti, sąveiki ir gali palaikyti ryšį su visomis valstybėse narėse eksploatuojamomis elektroninės rinkliavos sistemomis, naudojančiomis IV priede nurodytas technologijas.

EERP teikėjai EERP gavėjams tiekia transporto priemonėse montuojamą įrangą, kuri yra tinkama naudoti, sąveiki ir gali palaikyti ryšį su visomis valstybėse narėse eksploatuojamomis elektroninės rinkliavos sistemomis, naudojančiomis 1 dalyje nurodytas technologijas.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pakeitimą, kuriuo išbraukiamas IV priedas ir tinkamų technologijų sąrašas perkeliamas į 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Transporto priemonėse montuojama įranga gali naudoti joje įdiegtą techninę ir programinę įrangą, kitos transporto priemonėje jau sumontuotos techninės ir programinės įrangos elementus arba abu dalykus. Transporto priemonėse montuojama įranga gali naudoti kitas technologijas nei nurodytosios IV priede ryšiui su kitomis transporto priemonėje įdiegtomis techninės įrangos sistemomis palaikyti.

4.  Transporto priemonėse montuojama įranga gali naudoti joje įdiegtą techninę ir programinę įrangą, kitos transporto priemonėje jau sumontuotos techninės ir programinės įrangos elementus arba abu dalykus. Transporto priemonėse montuojama įranga gali naudoti kitas technologijas nei nurodytosios 1 dalyje ryšiui su kitomis transporto priemonėje įdiegtomis techninės įrangos sistemomis palaikyti.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pakeitimą, kuriuo išbraukiamas IV priedas ir tinkamų technologijų sąrašas perkeliamas į 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės užtikrina, kad EERP teikti reikalingi asmens duomenys , būtų tvarkomi laikantis Sąjungos taisyklių, kuriomis saugomos asmenų laisvės ir pagrindinės teisės, įskaitant jų privatumą, ir kad visų pirma būtų laikomasi Reglamento (ES) 2016/679, Direktyvos (ES) 2016/680 ir Direktyvos 2002/58/EB nuostatų.

6.  Valstybės narės užtikrina, kad EERP teikti reikalingi asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Sąjungos taisyklių, kuriomis saugomos asmenų laisvės ir pagrindinės teisės, įskaitant jų privatumą, ir kad visų pirma būtų laikomasi Reglamento (ES) 2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB nuostatų. Pagal šią direktyvą tvarkomi asmens duomenys toliau netvarkomi kitais tikslais ir ištrinami iš karto, kai tik asmens duomenų nebereikia tvarkyti tuo tikslu, kuriuo jie buvo tvarkomi.

Pagrindimas

Kadangi pasiūlyme pateikta esminių galiojančio dabartinio teksto pakeitimų, siekiant užtikrinti EERP sąveiką, mokesčių mokėjimą ir naujas taisykles dėl valstybių narių bendradarbiavimo ir įgyvendinimo užtikrinimo nesumokėtų mokesčių srityje, pasiūlymas susijęs su dideliu kišimusi į teisę į duomenų apsaugą, o tai pasiūlyme neaptariama. Todėl, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir atitiktį ES teisei, būtina pateikti šį pakeitimą.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė kitų valstybių narių nacionalinėms ryšių palaikymo institucijoms, tiriančioms kelių mokesčio mokėjimo pažeidimus, suteikia galimybę gauti šiuos nacionalinius transporto priemonių registracijos duomenis kartu su įgaliojimais atlikti automatinę jų paiešką:

Valstybė narė kitų valstybių narių nacionalinėms ryšių palaikymo institucijoms, vien tik siekiant tirti kelių mokesčio mokėjimo pažeidimus, suteikia galimybę gauti šiuos nacionalinius transporto priemonių registracijos duomenis kartu su įgaliojimais atlikti automatinę jų paiešką:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti teisinį nuoseklumą su ES duomenų apsaugos teisės aktais.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  transporto priemonių duomenis ir

a)  konkrečiai transporto priemonei identifikuoti reikalingus duomenis ir

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  transporto priemonių savininkų ar valdytojų duomenis.

b)  transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyti ir su jais susisiekti reikalingus duomenis.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokia automatinė paieška atliekama laikantis Tarybos sprendimo 2008/616/TVR26 priedo 3 skyriaus 2 ir 3 punktuose nurodytų procedūrų ir šios direktyvos II priede nustatytų reikalavimų.

Tokia automatinė paieška atliekama visapusiškai laikantis Tarybos sprendimo 2008/616/TVR26 priedo 3 skyriaus 2 ir 3 punktuose nurodytų procedūrų ir šios direktyvos II priede nustatytų reikalavimų, taip pat visapusiškai paisant visų pagrindinių teisių.

_________________

_________________

26 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo (OL L 210, 2008 8 6, p. 12).

26 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo (OL L 210, 2008 8 6, p. 12).

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siųsdama informacinį raštą transporto priemonės savininkui, valdytojui arba kitam nustatytam asmeniui, įtariamam nesumokėjus kelių mokesčio, valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, pagal savo teisės aktus pateikia visą susijusią informaciją, visų pirma nurodo kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo pobūdį, vietą, datą ir laiką, pažeisto nacionalinės teisės akto pavadinimą ir sankciją, taip pat prireikus duomenis apie prietaisą, kuriuo nustatytas pažeidimas. Tuo tikslu valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, gali naudoti III priede pateiktą šabloną.

2.  Siųsdama informacinį raštą transporto priemonės savininkui, valdytojui arba kitam nustatytam asmeniui, įtariamam nesumokėjus kelių mokesčio, valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, pagal savo teisės aktus pateikia visą susijusią informaciją, visų pirma nurodo kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo pobūdį, vietą, datą ir laiką, pažeisto nacionalinės teisės akto pavadinimą ir sankciją, taip pat duomenis apie prietaisą, kuriuo nustatytas pažeidimas. Tuo tikslu valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, gali naudoti III priede pateiktą šabloną.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nusprendusi inicijuoti tolesnę procedūrą dėl kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo ir siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių, valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių rinkliavos mokėjimo pažeidimas, informacinį raštą siunčia parengtą tokia kalba, kokia surašytas transporto priemonės registracijos dokumentas (jei toks dokumentas prieinamas), arba viena iš registracijos valstybės narės valstybinių kalbų.

3.  Nusprendusi inicijuoti tolesnę procedūrą dėl kelių mokesčio mokėjimo pažeidimo ir siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių, valstybė narė, kurios teritorijoje padarytas kelių rinkliavos mokėjimo pažeidimas, informacinį raštą siunčia parengtą tokia kalba, kokia surašytas transporto priemonės registracijos dokumentas (jei toks dokumentas prieinamas), arba viena iš registracijos valstybės narės valstybinių kalbų. Šiame rašte valstybė narė gavėją informuoja apie priemones, kurių gali imtis transporto priemonės savininkas norėdamas užginčyti įtariamą nusikalstamą veiką ir, visų pirma, apie teisę apskųsti sprendimą ir naudotis teisių gynimo priemonėmis, taip pat instituciją, kurioje galima pasinaudoti šiomis teisėmis.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti teisinį nuoseklumą su ES duomenų apsaugos teisės aktais.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

8 straipsnis

Duomenų apsauga

Duomenų apsauga

1.  Pagal šią direktyvą tvarkomiems duomenims taikomos Reglamento (ES) 2016/679 nuostatos ir įstatymai bei kiti teisės aktai, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2016/680.

1.  Pagal šią direktyvą tvarkomiems asmens duomenims taikomos Reglamento (ES) 2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB nuostatos. Direktyva (ES) 2016/680 taikoma tik pagal šią direktyvą tvarkomiems asmens duomenims, kai valstybėje narėje, kurioje kelių mokestis yra nesumokėtas, kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas yra nusikalstama veika.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal šią direktyvą tvarkomi asmens duomenys per deramą laikotarpį būtų ištaisyti (jei netikslūs), ištrinti arba jų tvarkymas apribotas, o pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir nacionalinius įstatymus bei kitus teisės aktus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2016/680, būtų nustatytas duomenų saugojimo laikotarpis.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas pagal 5 straipsnį būtų ribojamas II priede išvardytais duomenų tipais. Be to, valstybės narės užtikrina, kad duomenų subjektai turėtų teisę nepagrįstai nedelsiant atnaujinti, pataisyti arba ištrinti tvarkomus asmens duomenis, jei jie netikslūs. Remdamosi Reglamentu (ES) 2016/679 ir, jei taikoma, Direktyva (ES) 2016/680, valstybės nustato duomenų saugojimo laikotarpį.

Valstybės narės užtikrina, kad visi pagal šią direktyvą tvarkomi asmens duomenys būtų naudojami siekiant sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus ir kad duomenų subjektai turėtų vienodas teises gauti informacijos, susipažinti su duomenimis, ištaisyti juos, ištrinti ar sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, gauti kompensaciją ir naudotis teisminėmis teisių gynimo priemonėmis, kaip numatyta Reglamente (ES) 2016/679 ir nacionaliniuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2016/680.

Valstybės narės užtikrina, kad pagal šią direktyvą tvarkomi asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant vienintelio tikslo – sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus ir kad jie toliau nebūtų tvarkomi jokiais kitais tikslais. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad duomenų subjektai turėtų vienodas teises gauti informacijos, susipažinti su duomenimis, ištaisyti juos, ištrinti ir apriboti tvarkymą, pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, gauti kompensaciją ir naudotis veiksmingomis teisminėmis teisių gynimo priemonėmis, kaip numatyta Reglamente (ES) 2016/679 ir, kai taikoma, Direktyvoje (ES) 2016/680. Valstybės narės užtikrina, kad prieiga prie asmens duomenų būtų suteikta tik paskirtosioms kompetentingoms institucijoms, kad jos galėtų keistis transporto priemonių registracijos duomenimis.

3.  Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę gauti informacijos apie tai, kokie registracijos valstybėje narėje įrašyti asmens duomenys perduoti valstybei narei, kurioje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, įskaitant užklausos datą ir valstybės narės, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, kompetentingą instituciją.

3.  Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę nepagrįstai nedelsiant gauti informacijos apie tai, kokie registracijos valstybėje narėje įrašyti asmens duomenys perduoti valstybei narei, kurioje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, įskaitant užklausos datą ir valstybės narės, kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, kompetentingą instituciją.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija iki [5 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šios direktyvos 6 ir 7 straipsnių taikymo valstybėse narėse ataskaitą. Šioje ataskaitoje Komisija daugiausia dėmesio skiria šiems aspektams ir prireikus pateikia su jais susijusius pasiūlymus:

Komisija iki [4 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šios direktyvos 6 ir 7 straipsnių taikymo valstybėse narėse ataskaitą. Šioje ataskaitoje Komisija daugiausia dėmesio skiria šiems aspektams ir prireikus pateikia su jais susijusius pasiūlymus:

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies 1 a įtrauka (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  šios direktyvos 6 ir 7 straipsnių taikymo poveikio pagrindinėms teisėms, ypač teisei į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, analizei,

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai pagal 11 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir IV priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.

1.  Komisijai pagal 11 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, siekiant suderinti su technikos pažanga.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pakeitimą, kuriuo išbraukiamas IV priedas ir tinkamų technologijų sąrašas perkeliamas į 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo data].

2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Nors įgaliojimų delegavimas Komisijai turėtų būti ribotos trukmės, tačiau direktyva turėtų numatyti šio laikotarpio savaiminio pratęsimo galimybę.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  pasirinktų techninių sprendimų tvirtinimas pagal Sąjungos taisykles, kuriomis saugomos asmenų laisvės ir pagrindinės teisės, įskaitant jų privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Visų pirma reikės užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB laikymąsi;

k)  pasirinktų techninių sprendimų tvirtinimas pagal Sąjungos taisykles, kuriomis saugomos asmenų laisvės ir pagrindinės teisės, įskaitant jų privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Visų pirma reikės užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB, taip pat, kai taikoma, Direktyvos (ES) 2016/680 laikymąsi;

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, nes jis neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais, kuriais tekste įterpiama nuoroda į Direktyvą (ES) 2016/680.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 26 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atsakomybės už duomenų apsaugą ribojimas:

 

pagal Reglamentą (ES) 2016/679 turite teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą [atitinkamos priežiūros institucijos pavadinimas ir adresas.]

 

[Jei pagal nacionalinę teisę kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas laikomas nusikalstama veika:

 

pagal [nacionalinio įstatymo, kuriuo taikoma Direktyva (ES) 2016/680, pavadinimas] Jūs turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą [atitinkamos priežiūros institucijos pavadinimas ir adresas.] ]

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ar Policijos direktyvą, kai taikoma, rašte turėtų būti nurodomos pagrindinės duomenų apsaugos teisės, kurias turi visi piliečiai, ir institucijos, kuriai jie gali pateikti skundą, pavadinimas ir adresas. Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Technologijų, kurias leidžiama naudoti elektroninėse kelių rinkliavos sistemose elektroninės rinkliavos operacijoms atlikti, sąrašas

Išbraukta.

1. palydovinis padėties nustatymas;

 

2. Judrusis ryšys

 

3. 5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija.

 

Pagrindimas

Dėl technologijų sąrašo sprendimą bendru sprendimu turėtų priimti teisės aktų leidėjas. Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

15.6.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Branislav Škripek

31.8.2017

Svarstymas komitete

20.2.2018

20.3.2018

27.3.2018

 

Priėmimo data

27.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

2

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

André Elissen

NI

Udo Voigt

4

0

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

31.5.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

15.6.2017

LIBE

15.6.2017

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Massimiliano Salini

30.6.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Priėmimo data

24.5.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Pateikimo data

5.6.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

40

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

ECR

Jacqueline Foster

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. birželio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika