Procedūra : 2017/0128(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0199/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0199/2018

Debates :

PV 13/02/2019 - 22
CRE 13/02/2019 - 22

Balsojumi :

PV 14/02/2019 - 10.8
CRE 14/02/2019 - 10.8

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0122

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1204kWORD 127k
5.6.2018
PE 615.481v02-00 A8-0199/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija) (pārstrādāta redakcija)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Massimiliano Salini

(Pārstrādāšana – Reglamenta 104. pants)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS: JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS
 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija) (pārstrādāta redakcija)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0280),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0173/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 18. oktobra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu(2),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2017. gada 24. jūlija vēstuli Transporta un tūrisma komitejai, kura nosūtīta saskaņā ar Reglamenta 104. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 104. un 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu, kā arī Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0199/2018),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās grupas atzinumu Komisijas priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi kā vien tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz iepriekšējo aktu negrozīto noteikumu un minēto grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Jāparedz plaša ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu ieviešana dalībvalstīs un kaimiņvalstīs, un sistēmām jābūt savstarpēji izmantojamām un piemērotām turpmākai ceļu lietotāju maksājumu iekasēšanas politikas attīstībai Savienības līmenī un tehnikas attīstībai.

(2)  Ir jāparedz plaša ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu ieviešana dalībvalstīs un kaimiņvalstīs, un sistēmām ir jābūt pēc iespējas drošām, lietotājdraudzīgām, izmaksu ziņā efektīvām, savstarpēji izmantojamām un piemērotām turpmākai ceļu lietotāju maksājumu iekasēšanas politikas attīstībai Savienības līmenī un turpmākajai tehnikas attīstībai.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  To specifikāciju daudzveidība, ko dalībvalstis un kaimiņvalstis noteikušas savām ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmām, var negatīvi ietekmēt iekšējā tirgus nevainojamu darbību un transporta politikas mērķus. Šāda situācija var izraisīt tādu nesaderīgu un dārgu elektronisko aparātu daudzveidību, kas paredzēti lielas noslodzes transportlīdzekļu vadības kabīnēm, un vadītāju kļūdas to lietošanā, kas var radīt, piemēram, netīšu izvairīšanos no maksāšanas. Šāda daudzveidība izmaksu, drošības un tiesisku apsvērumu dēļ ir nepieņemama transportlīdzekļu lietotājiem un ražotājiem.

(4)  To specifikāciju daudzveidība, ko dalībvalstis un kaimiņvalstis ir noteikušas savām ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmām, var negatīvi ietekmēt iekšējā tirgus nevainojamu darbību, brīvas pārvietošanās principu un transporta politikas mērķus. Šāda situācija var izraisīt tādu nesaderīgu un dārgu elektronisko aparātu daudzveidību, kas ir paredzēti lielas noslodzes transportlīdzekļu vadības kabīnēm, un vadītāju kļūdas to lietošanā, kuras var izpausties, piemēram, kā netīša izvairīšanās no maksāšanas. Šāda daudzveidība izmaksu, drošības un tiesisku apsvērumu dēļ ir nepieņemama transportlīdzekļu lietotājiem un ražotājiem.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Mākslīgie šķēršļi iekšējā tirgus darbībai būtu jāatceļ, tomēr ļaujot dalībvalstīm un Savienībai īstenot atšķirīgu ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas politiku vietējā, valsts vai starptautiskā līmenī attiecībā uz visu veidu transportlīdzekļiem. Transportlīdzekļos uzstādītajām iekārtām vajadzētu būt tādām, lai varētu īstenot šādu ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas politiku saskaņā ar nediskriminēšanas principiem attiecībā pret visu dalībvalstu pilsoņiem. Tādēļ ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība Savienības līmenī jānodrošina pēc iespējas drīz.

(5)  Mākslīgie šķēršļi iekšējā tirgus darbībai būtu jāatceļ, tomēr ļaujot dalībvalstīm un Savienībai īstenot atšķirīgu ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas politiku vietējā, valsts vai starptautiskā līmenī attiecībā uz visu veidu transportlīdzekļiem. Transportlīdzekļos uzstādītajām iekārtām vajadzētu būt tādām, lai varētu īstenot šādu ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas politiku saskaņā ar nediskriminēšanas principiem attiecībā pret visu dalībvalstu pilsoņiem. Vajadzētu būt iespējai visās dalībvalstīs izmantot vienas un tās pašas transportlīdzekļa iekārtas, lai ieceļošanas Savienībā nolūkā vairs nebūtu jāiegādājas atsevišķas īstermiņa vinjetes. Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu droša savstarpēja izmantojamība saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu tādēļ Savienības līmenī būtu jānodrošina pēc iespējas drīz, neuzliekot administratīvo slogu un, cik vien iespējams, ierobežojot elektroniskās iekasēšanas pakalpojumu un uzstādīto un autoceļu apsaimniekotāju izmantoto iekārtu radītās papildu izmaksas.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Nodevu iekasētājiem vajadzētu būt pienākumam nodrošināt EETS pakalpojumu sniedzējiem piekļuvi savam EETS apgabalam bez jebkādas diskriminācijas.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  Lai visiem EETS pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātu pārskatāmību un piekļuvi EETS apgabaliem bez jebkādas diskriminācijas, nodevu iekasētājiem apgabala paziņojumā būtu jāpublicē visa nepieciešamā informācija par piekļuves tiesībām EETS.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5c)  Tā kā EETS ir saskaņā ar tirgus mehānismiem sniegts pakalpojums, EETS pakalpojumu sniedzējiem nebūtu jāliek tos sniegt uzreiz visā Savienībā. Tomēr lietotāju interesēs EETS pakalpojumu sniedzējiem būtu jāvar apkalpot visus EETS apgabalus visās valstīs, kurās tie nolemj sniegt savus pakalpojumus. Turklāt Komisijai būtu jānodrošina, lai EETS pakalpojumu sniedzējiem paredzētā elastība nenovestu pie EETS nesniegšanas mazos vai perifēros EETS apgabalos.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  EETS apgabala paziņojumā būtu izsmeļoši jāapraksta EETS pakalpojumu sniedzēju darbības attiecīgajā EETS apgabalā komercnosacījumu satvars. Jo īpaši tajā būtu jāapraksta metodoloģija, ko izmanto EETS pakalpojumu sniedzēju atlīdzības aprēķināšanā.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b)  EETS pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsaņem taisnīga atlīdzība, kuru aprēķina, pamatojoties uz pārredzamu un nediskriminējošu metodoloģiju.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6c)  EETS lietotāji nedrīkstētu maksāt lielāku nodevu par atbilstošu valsts vai vietējo nodevu. Visām transportlīdzekļa iekārtu izmantošanas atlaidēm vai nodevu samazinājumiem, kurus piedāvā dalībvalstis vai nodevu iekasētājs, EETS pakalpojumu sniedzēju klientiem vajadzētu būt pieejamām saskaņā ar vieniem un tiem pašiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

6.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6d)  Ja tiek ieviesta jauna elektroniskās ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas sistēma vai tiek būtiski mainīta pastāvošā sistēma, nodevu iekasētājam būtu jāpublicē jauni vai atjaunināti EETS apgabalu paziņojumi, paredzot pietiekamu termiņu, kurā EETS pakalpojumu sniedzēji attiecīgajā sistēmā varētu akreditēties pirmo reizi vai atkārtoti vēlākais vienu mēnesi pirms tās darbības sākuma dienas. Nodevu iekasētājam būtu jāliek izstrādāt un ievērot EETS pakalpojumu sniedzēju attiecīgi vai nu pirmreizējās, vai atkārtotās akreditācijas procedūru, lai šo procedūru varētu pabeigt vēlākais vienu mēnesi pirms jaunas vai būtiski mainītas sistēmas darbības sākuma. Nodevu iekasētājiem ir jānosaka pienākums izpildīt savu plānotās procedūras daļu, kā ir definēts EETS apgabala paziņojumā.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

6.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6e)  EETS apgabala paziņojumā būtu izsmeļoši jānosaka EETS pakalpojuma sniedzēja akreditācijas EETS apgabalā procedūra, jo īpaši procedūra, saskaņā ar kuru pārbauda atbilstību specifikācijām un savstarpējas izmantojamības elementu piemērotību lietošanai. Šai procedūrai vajadzētu būt vienai un tai pašai visiem EETS pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

6.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6f)  Nodevu iekasētāji nedrīkstētu prasīt EETS pakalpojumu sniedzējiem īstenot īpašus tehniskus risinājumus, kas varētu apdraudēt savstarpēju izmantojamību attiecībā uz citiem nodevu iekasēšanas apgabaliem un pastāvošajiem EETS pakalpojuma sniedzēja savstarpējas izmantojamības elementiem vai EETS pakalpojumu sniedzējiem noteikt pienākumus šādus īpašus risinājumus īstenot.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  EETS pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt tiesībām lietotājiem izrakstīt rēķinus. Tomēr nodevu iekasētājiem būtu jāatļauj pieprasīt, lai šie rēķini tiktu nosūtīti viņu uzdevumā un viņu vārdā, jo rēķina izrakstīšana nepastarpināti no EETS pakalpojumu sniedzēju puses var dažos nodevu iekasēšanas apgabalos radīt negatīvas administratīvas un fiskālas sekas.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b)  Ja nodevu iekasēšanas pakalpojumus sniedz juridiska persona, kas elektroniskās ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas sistēmā īsteno arī citas funkcijas vai veic citas darbības, kas nav tieši saistītas ar elektronisko ceļu lietotāju nodevu iekasēšanu, tai būtu jāprasa par katru minēto savu darbības veidu veikt atsevišķu peļņas un zaudējumu uzskaiti. Būtu jāizslēdz šo dažādo darbību šķērssubsīdijas.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Būtu jāapstiprina, ka Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas pakalpojumu (EETS) nodrošina EETS pakalpojumu sniedzēji, kā norādīts Komisijas Lēmumā 2009/750/EK17.

(8)  Būtu jāapstiprina, ka Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas pakalpojumu (EETS) likumīgi nodrošina EETS pakalpojumu sniedzēji, kā ir norādīts Komisijas Lēmumā 2009/750/EK17, un pilnībā tiek ievērotas pamattiesības.

_________________

_________________

17 Komisijas 2009. gada 6. oktobra Lēmums 2009/750/EK par Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas un tās tehnisko elementu definēšanu (OV L 268, 13.10.2009., 11. lpp.).

17 Komisijas 2009. gada 6. oktobra Lēmums 2009/750/EK par Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas un tās tehnisko elementu definēšanu (OV L 268, 13.10.2009., 11. lpp.).

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Katrai dalībvalstij, kurai ir vismaz divi EETS apgabali, būtu no sava pārvaldes iestāžu vidus jānorīko struktūra, kas īstenotu saziņu ar EETS pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēlētos sniegt EETS pakalpojumu tās teritorijā, lai sekmētu šo pakalpojumu sniedzēju sakarus ar nodevu iekasētājiem.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas un sadarbīgu ITS (C-ITS) lietotnes maza darbības attāluma sakariem starp transportlīdzekļiem un starp transportlīdzekli un infrastruktūru izmanto līdzīgas tehnoloģijas un blakusesošas frekvenču joslas. Turpmāk pēc izmaksu, ieguvumu, tehnisko šķēršļu un to novēršanas iespēju rūpīgas novērtēšanas būtu jāizpēta iespējas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas un C-ITS apvienošanai 5,9 GHz frekvenču joslā, ko patlaban izmanto C-ITS.

(10)  Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas un sadarbīgu ITS (C-ITS) lietotnes maza darbības attāluma sakariem starp transportlīdzekļiem un starp transportlīdzekli un infrastruktūru izmanto līdzīgas tehnoloģijas un blakusesošas frekvenču joslas. Turpmāk būtu jāizpēta iespējas, rūpīgi analizējot izmaksas un ieguvumus un iespējamo ietekmi uz privātās dzīves un datu aizsardzību, noskaidrot jauno risinājumu praktisko īstenojamību un nodrošināt ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas platformas un sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu iespējamo sinerģiju.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Būtu jāņem vērā ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu īpašās iezīmes, kas patlaban piemērojamas mazas noslodzes transportlīdzekļiem. Šādas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas patlaban neizmanto satelītpozicionēšanu vai mobilos sakarus, tāpēc būtu jāatļauj EETS pakalpojumu sniedzējiem ierobežotu laikposmu mazas noslodzes transportlīdzekļos nodrošināt transportlīdzekļa iekārtas, kas piemērotas izmantošanai tikai ar 5,8 GHz tehnoloģiju.

(11)  Būtu jāņem vērā ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu īpašās iezīmes, kas patlaban piemērojamas mazas noslodzes transportlīdzekļiem. Šādas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas patlaban neizmanto satelītpozicionēšanu vai mobilos sakarus, tāpēc būtu jāatļauj EETS pakalpojumu sniedzējiem ierobežotu laikposmu mazas noslodzes transportlīdzekļos nodrošināt transportlīdzekļa iekārtas, kas piemērotas izmantošanai tikai ar 5,8 GHz tehnoloģiju. Nolūkā transportlīdzekļos C-ITS iekārtās novērst bezvadu lokālā tīkla traucējumu, 5,8 GHz josla būtu jārezervē tikai izmantošanai ceļu nodevu iekasēšanas sistēmās.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  Ceļu lietotāju nodevu, tostarp nodevu, kuras iekasē pilsētu teritorijās, un soda naudas par nodevu priekšrakstu pārkāpumiem pārrobežu piedziņas nolūkā ir jāpanāk vienošanās par dalībvalstu savstarpēju palīdzību. Lai risinātu nodevu nemaksāšanas pārrobežu novēršanas problēmu, būtu jāīsteno juridiski nolīgumi, kurās piedalītos arī vietējā pašpārvalde, izmantojot vienkāršu automātisku mehānismu, ar kuru nodrošina informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Nodevu iekasētājiem vajadzētu būt tiesīgiem, īstenojot ceļu nodevu iekasēšanas darbības un gadījumos, kuros pieņem, ka transportlīdzekļa vadītājs nav samaksājis ceļu lietošanas maksu, no EETS pakalpojumu sniedzējiem pieprasīt datus par transportlīdzekļiem un transportlīdzekļu īpašniekiem un turētājiem, kuri ir EETS pakalpojumu sniedzēja klienti. Nodevu iekasētājam būtu jānodrošina, lai minētie dati, kas var būt komerciāli sensitīvi, tiktu izmantoti tikai nodevu piedziņas nolūkā. Jo īpaši nodevu iekasētājiem būtu jāprasa nedarīt zināmus datus nevienam attiecīgā EETS pakalpojumu sniedzēja konkurentam. To datu apjoms un veids, kurus EETS pakalpojumu sniedzēji dara zināmus nodevu iekasētājiem, lai aprēķinātu nodevas un tās piemērotu vai lai pārbaudītu nodevas, kuras EETS pakalpojumu sniedzēji ir noteikuši EETS lietotāju transportlīdzekļiem, nedrīkstētu pārsniegt minimāli nepieciešamo.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a)  Būtu jānodrošina samierināšanas procedūra, lai izšķirtu nodevu iekasētāju un EETS pakalpojumu sniedzēju strīdus, kas rodas līgumsarunu laikā un kārtojot savstarpējās līgumattiecības. Nodevu iekasētājiem un EETS pakalpojumu sniedzējiem būtu jāapspriežas ar nacionālajām samierināšanas struktūrām, lai rastu tādu strīdu noregulējumu, kas ir saistīti ar nediskriminējošu piekļuvi EETS apgabaliem.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16b)  Samierināšanas struktūrām vajadzētu būt pilnvarām pārbaudīt, vai kādam EETS pakalpojumu sniedzējam uzspiestie līgumnosacījumi nav diskriminējoši. Jo īpaši tām vajadzētu būt tiesībām pārliecināties par to, ka atlīdzība, ko nodevu iekasētāji piedāvā EETS pakalpojumu sniedzējiem, atbilst šīs direktīvas principiem.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu ieviešana ietvers personas datu apstrādi. Šāda apstrāde jāveic saskaņā ar Savienības noteikumiem, kas, inter alia, izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/67919, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/68020 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/58/EK21. Tiesības uz personas datu aizsardzību ir skaidri atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantā.

(17)  Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu ieviešana ietver personas datu apstrādi, pamatojoties uz kuru var izveidot visaptverošu pārvietošanās profilu. Lai aizsargātu privāto dzīvi, dalībvalstīm būtu attiecīgi jāparedz anonīmi un šifrēti EETS nolūkā veikti priekšapmaksas risinājumi. Tiesības uz personas datu aizsardzību ir nepārprotami atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantā. Personas datu apstrāde ir jāveic saskaņā ar Savienības noteikumiem, kas, inter alia, ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/67919, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2002/58/EK20, un — gadījumos, kad dalībvalstī, kurā ir jāveic maksājums, ceļu lietošanas maksas nesamaksāšana tiek kvalificēta kā noziedzīgs nodarījums — Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2016/680/EK21.

__________________

__________________

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016.,89. lpp.).

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a)  EETS pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt atbildīgiem par pareizu datu sniegšanu nodevu iekasētājiem un/vai nodevu iekasēšanas operatoriem attiecībā uz saviem klientiem, jo šie dati ir būtiski no pareizas nodevu iekasēšanas un efektīvas normu īstenošanas viedokļa.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Šī direktīva neietekmē dalībvalstu brīvību paredzēt noteikumus, ar ko reglamentē ceļu infrastruktūras maksājumus un nodokļu jautājumus.

(18)  Šī direktīva neietekmē dalībvalstu brīvību paredzēt noteikumus, ar ko reglamentē ceļu infrastruktūras maksājumus un nodokļu jautājumus. Neskatoties uz to, tajā ir paredzēts, ka savstarpēji izmantojama elektroniskās ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas sistēma veicinātu to mērķu sasniegšanu, kas ir definēti Savienības tiesību aktos, kurā ir reglamentētas ceļu lietotāju nodevas. Šīs direktīvas noteikumi neskar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu ../..22 .

 

__________________

 

22  Eiropas Parlamenta un Padomes .. Direktīva ../.., ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem [procedūra 2017/0114 COD]

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Lai nodrošinātu ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un veicinātu pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz to tehnoloģiju saraksta pielāgošanu tehnoloģiskajam progresam, kuras var izmantot, lai veiktu elektroniskus nodevas darījumus ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kam vajadzīga transportlīdzekļa iekārtu uzstādīšana vai izmantošana. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbu, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(19)  Lai nodrošinātu ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un veicinātu pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz to tehnoloģiju saraksta pielāgošanu tehnoloģiskajam progresam, kuras var izmantot, lai veiktu elektroniskus nodevas darījumus ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kādēļ ir vajadzīga transportlīdzekļa iekārtu uzstādīšana vai izmantošana. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbu, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas ir noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā direktīvā ir paredzēti nosacījumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un veicinātu pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu Savienībā . Tā attiecas uz ceļu lietotāju visu veidu maksājumu elektronisko iekasēšanu uz visiem Savienības ceļu tīkla pilsētu un starppilsētu autoceļiem, automaģistrālēm , galvenajiem ceļiem un mazas nozīmes ceļiem un pie dažādām būvēm, piemēram, tuneļiem, tiltiem un prāmjiem.

Šajā direktīvā ir paredzēti nosacījumi, kas ir nepieciešami šādiem nolūkiem:

 

(a)  lai nodrošinātu elektroniskās ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību uz visiem ceļu tīkla pilsētu un starppilsētu autoceļiem, automaģistrālēm, galvenajiem ceļiem un mazas nozīmes ceļiem un pie dažādām būvēm, piemēram, tuneļiem, tiltiem un prāmjiem, un

 

(b)  veicinātu pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu Savienībā, tostarp par minēto nodevu nesamaksāšanu gadījumos, kad tās iekasē fiziski infrastruktūras objektos, uz kuriem attiecas šī direktīva, kā arī par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/50/EK23 minētajām pilsētu rajonos iekasētajām nodevām vai soda naudām, kas tiek noteiktas attiecībā uz šo nodevu maksāšanas pārkāpumiem.

 

__________________

 

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.)

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo direktīvu piemēro, neskarot dalībvalstu pieņemtos lēmumus iekasēt maksas par konkrētiem transportlīdzekļu veidiem, noteikt šo maksu apmēru un to iekasēšanas mērķi.

Lai ņemtu vērā subsidiaritātes principu, šo direktīvu piemēro, neskarot dalībvalstu pieņemtos lēmumus iekasēt maksas par konkrētiem transportlīdzekļu veidiem, un lai noteiktu šo maksu apmēru un to iekasēšanas mērķi.

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – –a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  “nodevu pakalpojums” ir pakalpojums, kas lietotājiem, kuriem ir viens līgums un viens transportlīdzekļa iekārtu komplekts, dod iespēju izmantot transportlīdzekli vienā vai vairākos nodevu iekasēšanas apgabalos; ar to jo īpaši:

 

i)  lietotājiem nodrošina pielāgotas transportlīdzekļa iekārtas un uztur to funkcionalitāti;

 

ii)  garantē, ka lietotājs iekasētājam samaksā nodevu;

 

iii)  nodrošina maksāšanas iespējas lietotājam vai pieņem jau esošu iespēju;

 

iv)  no lietotāja iekasē nodevu;

 

v)  pārvalda klienta jautājumus, kas attiecas uz lietotāju;

 

vi)  īsteno un ievēro nodevu iekasēšanas sistēmu drošības un privātās dzīves aizsardzības politiku;

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  “Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas pakalpojums (EETS)” ir pakalpojumi, kurus EETS pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar līgumu sniedz EETS lietotājam. Minētie pakalpojumi ietver šādus pakalpojumus: darīt pieejamas transportlīdzekļa iekārtas, kas vajadzīgas ceļu lietošanas maksu maksāšanai visos ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas apgabalos, par kuriem panākta vienošanās līgumā, un garantēt šādu iekārtu pareizu parametrizāciju un darbību, lietotāja uzdevumā apstrādāt ceļu lietošanas maksu maksājumus, ko lietotājs maksā nodevu iekasētājam, un sniegt citus pakalpojumus un palīdzību, kas lietotājam vajadzīga, lai izpildītu nodevu iekasētāju noteiktos pienākumus ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas apgabalos, par kuriem panākta vienošanās līgumā;

(a)  “Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas pakalpojums (EETS)” ir nodevu iekasēšanas pakalpojumi, kurus EETS pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar līgumu sniedz EETS lietotājam;

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  “nodeva” ir maksa vai nodoklis, ko iekasē par transportlīdzekļa atrašanos kustībā kādā nodevas apgabalā;

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab)  “nodevu pakalpojumu sniedzējs” ir juridiska persona, kas klientam sniedz nodevu pakalpojumus vienā vai vairākos nodevu iekasēšanas apgabalos attiecībā uz vienu vai vairākām transportlīdzekļu klasēm;

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  “nodevu iekasēšanas operators” ir privāts subjekts, kam nodevu iekasētājs deleģē uzdevumu iekasēt ceļu lietotāju nodevas nodevu iekasētāja vārdā un labā;

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(c a)  “nacionālais nodevu pakalpojumu sniedzējs” ir subjekts, kas tiešajiem lietotājiem sniedz nodevu pakalpojumus, kurus izstrādā un pārvalda nodevu iekasēšanas operators. To ieceļ dalībvalsts, un tam uztic sabiedrisko pakalpojumu pienākumu visus nodevu pakalpojumu lietotājus nodrošināt ar OBU un nodevu pakalpojumus sniegt visā attiecīgās dalībvalsts teritorijā;

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb)  “galvenais pakalpojumu sniedzējs” ir nodevu pakalpojumu sniedzējs, kuram nodevu iekasētājs ir noteicis īpašus pienākumus (piemēram, pienākumu parakstīt līgumus ar visiem ieinteresētajiem lietotājiem) vai ir piešķīris īpašas tiesības (piemēram, īpašu atalgojumu vai garantētu ilgtermiņa līgumu), kas atšķiras no citu pakalpojumu sniedzēju tiesībām un pienākumiem;

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  “ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas apgabals” ir ceļš, ceļu tīkls, būve, piemēram, tilts vai tunelis, vai prāmis, kur ceļu lietošanas maksas tiek iekasētas, tikai vai daļēji izmantojot automātiskas detektēšanas mehānismus, piemēram, saziņu ar transportlīdzekļa iekārtām vai automātisku numura zīmes atpazīšanu;

(e)  “ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas apgabals” ir ceļš, ceļu tīkls, būve, piemēram, tilts, tunelis vai prāmis, kur ceļu lietošanas maksas tiek iekasētas, vai nu tikai, vai daļēji izmantojot automātiskas detektēšanas mehānismus, piemēram, saziņu ar transportlīdzekļa iekārtām vai automātisku numura zīmes atpazīšanu;

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  “nodevas konteksta dati” ir atbildīgā nodevas iekasētāja definētā informācija, kas ir nepieciešama, lai aprēķinātu nodevas maksājumu par transportlīdzekļa kustību konkrētā nodevas apgabalā, kā arī lai noslēgtu nodevas darījumu;

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb)  “nodevu deklarācija” ir nodevu iekasētājam paredzēts ziņojums, kas apliecina transportlīdzekļa atrašanos nodevas apgabalā, un tiek sastādīta formātā, par kādu ir vienojušies nodevu pakalpojumu sniedzējs un nodevu iekasētājs;

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  “savstarpējas izmantojamības komponenti” ir jebkura atsevišķa detaļa, detaļu grupa, iekārtas mezgla daļa vai vesels mezgls, kas ir iekļauts vai ir paredzēts iekļaušanai EETS un no kā tieši vai netieši ir atkarīga šā pakalpojuma savstarpējā izmantojamība, tai skaitā gan materiālas, gan nemateriālas lietas, piemēram, programmatūra;

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fb)  “piemērotība lietošanai” ir savstarpējas izmantojamības komponenta spēja sasniegt un uzturēt noteiktu veiktspēju ekspluatācijas laikā, kad tas ir pienācīgi integrēts EETS saistībā ar nodevu iekasēšanas sistēmu;

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – fc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fc)  “būtiski pārveidota sistēma” ir pastāvoša elektroniskās nodevu iekasēšanas sistēma, kas ir pārveidota vai tiek pārveidota tā, ka EETS pakalpojumu sniedzējiem ir jāpārveido ekspluatācijā esošie savstarpējas izmantojamības komponenti, piemēram, jāpārprogrammē vai vēlreiz jātestē transportlīdzekļa iekārtas vai jāpielāgo atbalsta sistēmas saskarnes;

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – fd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fd)  “atbalsta sistēma” ir centrālā elektroniskā sistēma, kuru izmanto nodevu iekasētājs vai tādu nodevu iekasētāju grupa, kas ir izveidojuši savstarpējas izmantojamības mezglu, vai — EETS pakalpojumu sniedzējs, lai vāktu, apstrādātu un nosūtītu informāciju elektroniskās nodevu iekasēšanas ietvaros;

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – fe apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fe)  “akreditācija” ir nodevu iekasētāja definēts un pārvaldīts process, kas EETS pakalpojumu sniedzējam ir jāiziet, pirms tam kādā EETS apgabalā ļauj sniegt EETS;

Grozījums Nr.    44

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  “reģistrācijas dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā reģistrēts transportlīdzeklis, ar ko izdarīts pārkāpums, kura rezultātā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa;

(i)  “reģistrācijas dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā transportlīdzeklis, ar ko ir izdarīts pārkāpums, kura rezultātā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, ir reģistrēts;

Grozījums Nr.    45

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(la)  “transportlīdzekļu klasifikācijas parametri” ir ar transportlīdzekli saistītā informācija, saskaņā ar kuru aprēķina nodevas, balstoties uz nodevas konteksta datiem;

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

o)   “mazas noslodzes transportlīdzeklis” ir jebkurš transportlīdzeklis, kas nav lielas noslodzes transportlīdzeklis.

(o)   “mazas noslodzes transportlīdzeklis” ir vieglais pasažieru automobilis, mikroautobuss vai vieglais kravas automobilis.

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visās jaunajās ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kas prasa uzstādīt vai izmantot transportlīdzekļa iekārtas , elektronisku nodevas darījumu veikšanai izmanto vienu vai vairākas no IV pielikumā norādītajām tehnoloģijām.

Visās jaunajās ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kuru īstenošanas nolūkā ir jāuzstāda vai jāizmanto transportlīdzekļa iekārtas, elektronisku nodevas darījumu veikšanai izmanto vienu vai vairākas no šādām tehnoloģijām:

 

(a)  satelītpozicionēšana;

 

(b)  mobilie sakari;

 

(c)  8 GHz mikroviļņu tehnoloģija;

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Esošajās ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kas izmanto tehnoloģijas, kuras nav norādītas IV pielikumā, nodrošina atbilstību IV pielikumā norādītajām tehnoloģijām, kad tiek veikti būtiski tehnoloģiski uzlabojumi.

Esošajās ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kas izmanto tehnoloģijas, kuras nav norādītas pirmajā daļā, ir saderīgas ar šajā daļā norādītajām tehnoloģijām, kad tiek veikti būtiski tehnoloģiski uzlabojumi.

Grozījums Nr.    49

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.    EETS pakalpojumu sniedzēji dara lietotājiem pieejamas transportlīdzekļa iekārtas, kas ir piemērotas izmantošanai, sadarbspējīgas un spēj sazināties ar visām ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmām, kuras tiek ekspluatētas dalībvalstīs un izmanto IV pielikumā norādītās tehnoloģijas.

3.   EETS pakalpojumu sniedzēji dara lietotājiem pieejamas transportlīdzekļa iekārtas, kas ir piemērotas izmantošanai, sadarbspējīgas un spēj sazināties ar visām ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmām, kuras tiek ekspluatētas dalībvalstīs un izmanto 1. punktā norādītās tehnoloģijas.

Grozījums Nr.    50

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Transportlīdzekļa iekārtas drīkst izmantot savu aparatūru un programmatūru un/vai citas transportlīdzeklī esošas aparatūras un programmatūras elementus. Lai sazinātos ar citām transportlīdzeklī esošām aparatūras sistēmām, transportlīdzekļa iekārtas drīkst izmantot tehnoloģijas, kas nav norādītas IV pielikumā.

4.  Transportlīdzekļa iekārtas drīkst izmantot savu aparatūru un programmatūru un/vai citas transportlīdzeklī esošas aparatūras un programmatūras elementus. Lai sazinātos ar citām transportlīdzeklī esošām aparatūras sistēmām, transportlīdzekļa iekārtas drīkst izmantot tehnoloģijas, kas 1. punktā norādītas nav. Katrā transportlīdzeklī drīkst uzstādīt tikai vienu ierīci, un šī transportlīdzeklī uzstādītā ierīce drīkst būt savienota tikai ar vienu transportlīdzekli.

Grozījums Nr.    51

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Līdz 2027. gada 31. decembrim EETS pakalpojumu sniedzēji drīkst mazas noslodzes transportlīdzekļu lietotājus nodrošināt ar transportlīdzekļa iekārtām, kas piemērotas izmantošanai tikai ar 5,8 GHz mikroviļņu tehnoloģiju.

5.  Līdz 2027. gada 31. decembrim EETS pakalpojumu sniedzēji drīkst mazas noslodzes transportlīdzekļu lietotājus nodrošināt ar transportlīdzekļa iekārtām, kas ir piemērotas izmantošanai tikai ar 5,8 GHz mikroviļņu tehnoloģiju, kura ir jāizmanto EETS apgabalos, attiecībā uz kuriem nav nepieciešama satelītpozicionēšana vai mobilo sakaru tehnoloģijas.

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Dalībvalstis nodrošina to, ka personas datu apstrāde, kas vajadzīga EETS darbībai, notiek saskaņā ar Savienības noteikumiem, ar kuriem aizsargā personu brīvības un pamattiesības, ieskaitot viņu privāto dzīvi, un jo īpaši to, ka ir ievēroti Regulas (ES) 2016/679, Direktīvas (ES) 2016/680 un Direktīvas 2002/58/EK noteikumi.

6.  Dalībvalstis nodrošina to, ka personas datu apstrāde, kas ir vajadzīga EETS darbībai, notiek saskaņā ar Savienības noteikumiem, ar kuriem aizsargā personu brīvības un pamattiesības, ieskaitot viņu privāto dzīvi, un jo īpaši to, ka ir ievēroti Regulas (ES) 2016/679, Direktīvas (ES) 2016/680 un Direktīvas 2002/58/EK noteikumi. Tajā pašā laikā dalībvalstis pienācīgi pamatotos gadījumos, piemēram, kad nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, atļauj informācijas apmaiņu ar citām dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    53

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  EETS ļauj slēgt līgumus neatkarīgi no transportlīdzekļa reģistrācijas vietas, līgumslēdzēju pušu valstspiederības un zonas vai posma ceļu tīklā, attiecībā uz kuru maksājama ceļu lietošanas maksa.

2.  EETS ļauj slēgt līgumus neatkarīgi no transportlīdzekļa reģistrācijas vietas, līgumslēdzēju pušu valstspiederības un zonas vai posma ceļu tīklā, attiecībā uz kuru ir maksājama ceļu lietošanas maksa, ņemot vērā šajā dalībvalstī noteiktos maksāšanas līdzekļus.

Grozījums Nr.    54

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  EETS pakalpojumu sniedz, balstoties uz līgumiem, kurus ir noslēguši pakalpojumu sniedzēji un nodevu iekasētāji un kuros ir garantēta nodevu pareiza samaksa.

Grozījums Nr.    55

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  EETS ļauj attīstīties intermodālām transporta sistēmām, neradot nelabvēlīgus apstākļus citiem transporta veidiem.

3.  EETS ļauj attīstīties intermodālām transporta sistēmām, vienlaikus garantējot principa “lietotājs un piesārņotājs maksā” principu un attīstot citu un piemērotāku transporta veidu priekšrocības.

Grozījums Nr.    56

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija saskaņā ar procedūru, kura izklāstīta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/153523, prasa attiecīgajām standartizācijas organizācijām, īpaši CEN, ātri pieņemt standartus, kas piemērojami ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmām attiecībā uz IV pielikumā norādītajām tehnoloģijām , un vajadzības gadījumā tos atjaunināt . Komisija prasa, lai standartizācijas organizācijas nodrošinātu savstarpējas izmantojamības komponentu pastāvīgu saderību.

5.  Komisija saskaņā ar procedūru, kura ir izklāstīta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/153523, prasa attiecīgajām standartizācijas organizācijām, īpaši CEN, ātri pieņemt standartus, kas ir piemērojami ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmām attiecībā uz 3. pantā norādītajām tehnoloģijām, un vajadzības gadījumā tos atjaunināt . Komisija prasa, lai standartizācijas organizācijas nodrošinātu savstarpējas izmantojamības komponentu pastāvīgu saderību.

_________________

_________________

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīva (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.).

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīva (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    57

Direktīvas priekšlikums

4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a pants

 

Prasības, kas ir jāizpilda EETS pakalpojumu sniedzējiem

 

EETS pakalpojumu sniedzēji prasa reģistrāciju dalībvalstī, kurā tie ir nodibināti. Šādu reģistrācijas prasību apmierina, ja EETS pakalpojumu sniedzēji izpilda šādas prasības:

 

(a)  tiem ir EN ISO 9001 sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments;

 

(b)  tie var pierādīt, ka viņiem ir tehniskais aprīkojums un EK deklarācija vai sertifikāts, kas apliecina savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstību specifikācijām;

 

(c)  praksē apliecina kompetenci sniegt nodevu elektroniskās iekasēšanas pakalpojumus vai kompetenci attiecīgajās jomās;

 

(d)  tiem ir pienācīgs finanšu resursu apjoms;

 

(e)  tie pastāvīgi īsteno riska pārvaldības plānu, kuru auditē reizi divos gados;

 

(f)  tiem ir laba reputācija.

 

Komisijai ir tiesības pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11. pantu, kurā ir noteiktas pirmās daļas b) apakšpunktā minētās specifikācijas.

Grozījums Nr.    58

Direktīvas priekšlikums

4.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b pants

 

EETS pakalpojumu sniedzēju tiesības un pienākumi

 

1.  EETS pakalpojumu sniedzēji noslēdz EETS līgumus, kas attiecas uz visiem vismaz 4 dalībvalstu teritorijā esošiem EETS apgabaliem, 36 mēnešu laikā pēc to reģistrācijas saskaņā ar 4.a pantu.

 

Tie noslēdz līgumus, kas attiecas uz visiem kādas konkrētas dalībvalsts EETS apgabaliem, 24 mēnešu laikā pēc pirmā līguma noslēgšanas šajā dalībvalstī, izņemot tos EETS apgabalus, kuros atbildīgie nodevu iekasētāji neatbilst 4.d panta normām.

 

2.  EETS pakalpojumu sniedzēji pastāvīgi nodrošina visu EETS apgabalu apkalpošanu pēc tam, kad tie attiecībā uz šiem apgabaliem ir noslēguši līgumus. Gadījumos, kad EETS pakalpojumu sniedzējs EETS apgabalu turpmāk apkalpot nespēj, jo nodevu iekasētājs neievēro savas saistības, tas, cik vien iespējams ātri, attiecīgo apgabalu sāk apkalpot no jauna.

 

3.  EETS pakalpojumu sniedzēji, pildot savu piedziņas darbu, sadarbojas ar nodevu iekasētājiem. Gadījumos, kad pastāv aizdomas, ka ceļu lietotājs nav samaksājis ceļu lietotāja nodevu, nodevu iekasētājs var pieprasīt, lai EETS pakalpojumu sniedzējs tam sniegtu datus par transportlīdzekli, attiecībā uz kuru pastāv aizdomas par ceļu lietotāja nodevas nesamaksāšanu, un par šā transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju, kurš ir EETS pakalpojumu sniedzēja klients. EETS pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka šie dati ir pieejami nekavējoties.

 

Nodevu iekasētājs nodrošina, lai šādus datus nedarītu zināmus nevienam citam nodevu iekasēšanas pakalpojumu sniedzējam. Ja nodevu iekasētājs ir organizatoriski neatdalāms no nodevu iekasēšanas pakalpojumu sniedzēja, tas veic atbilstošus pasākumus un procedūras, lai nodrošinātu, ka datus izmanto tikai piedziņas nolūkā.

Grozījums Nr.    59

Direktīvas priekšlikums

4.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.c pants

 

Nodevu iekasētāja tiesības un pienākumi

 

1.  Katrs nodevu iekasētājs izstrādā un glabā EETS apgabala paziņojumu, kurā ir izklāstīti vispārējie nosacījumi, saskaņā ar kuriem EETS pakalpojumu sniedzēji var piekļūt saviem nodevu iekasēšanas apgabaliem.

 

2.  Gadījumos, kad ir izveidota jauna elektroniskā nodevu iekasēšanas sistēma, turpmākais nodevu iekasētājs, kas būs atbildīgs par šo sistēmu, publisko EETS apgabala paziņojumu laikposmā, kurš ir pietiekams, lai vēlākais mēnesi pirms jaunās sistēmas darbības sākuma varētu pabeigt ieinteresēto EETS pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, pienācīgi ņemot vērā atbilstības specifikācijām un savstarpējas izmantojamības komponentu piemērotības lietošanai novērtēšanas procesa ilgumu.

 

3.  Gadījumos, kad elektroniskā nodevu iekasēšanas sistēma ir būtiski grozīta, nodevu iekasētājs publisko pārskatīto EETS apgabala paziņojumu laikposmā, kurš ir pietiekams, lai jau akreditētie EETS pakalpojumu sniedzēji varētu pielāgot savus savstarpējas izmantojamības komponentus, ņemot vērā jaunās prasības, un nepieciešamības gadījumā veiktu jaunu akreditāciju vēlākais vienu mēnesi pirms mainītās sistēmas darbības sākuma, pienācīgi ņemot vērā atbilstības specifikācijām un savstarpējas izmantojamības komponentu piemērotības lietošanai novērtēšanas procesa ilgumu.

 

Nodevu iekasētājs EETS apgabala paziņojumā nosaka un publicē sīki izstrādātu atbilstības specifikācijām un savstarpējas izmantojamības komponentu piemērotības lietošanai novērtēšanas un turpmākās novērtēšanas procesa plānu, lai var veikt ieinteresēto EETS pakalpojumu sniedzēju akreditāciju un pārakreditāciju vēlākais vienu mēnesi pirms jaunās vai būtiski grozītās sistēmas darbības sākuma. Nodevu iekasētājam ir jāpilda tā plāna daļa, kas attiecas uz viņu.

Grozījums Nr.    60

Direktīvas priekšlikums

4.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.d pants

 

Nodevu iekasētāji bez diskriminācijas izskata visu tādu EETS pakalpojumu sniedzēju iesniegumus, kuri vēlas sniegt EETS pakalpojumus nodevu iekasētāja(-u) pārzinātajā(-os) EETS apgabalā(-os).

 

EETS pakalpojumu sniedzēja atzīšana pakalpojumu sniegšanai attiecīgajā nodevu apgabalā ir atkarīga no tā, vai pakalpojumu sniedzējs atbilst EETS apgabala paziņojumā izklāstītajiem pienākumiem un vispārējiem nosacījumiem.

 

Nodevu iekasētāji EETS pakalpojumu sniedzējam neliek izmantot nekādus tādus īpašus tehniskus risinājumus vai procesus, kas traucētu EETS pakalpojumu sniedzēja savstarpējas izmantojamības komponentu sadarbspēju ar elektroniskās nodevu iekasēšanas sistēmām citos EETS apgabalos.

 

Gadījumos, kad nodevu iekasētājs un EETS pakalpojumu sniedzējs vienoties nespēj, jautājumu nosūta par attiecīgo nodevu iekasēšanas apgabalu atbildīgajai samierināšanas struktūrai.

Grozījums Nr.    61

Direktīvas priekšlikums

4.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.e pants

 

Katra dalībvalsts nodrošina, lai nodevu iekasētāja un EETS pakalpojumu sniedzēju līgumos par EETS pakalpojumu sniegšanu attiecīgās dalībvalsts teritorijā būtu paredzēta iespēja, ka rēķinu EETS lietotājam izraksta pats EETS pakalpojumu sniedzējs. Nodevu iekasētājs var pieprasīt, lai EETS pakalpojumu sniedzējs rēķinu lietotājam izraksta nodevu iekasētāja vārdā un labā un lai EETS pakalpojumu sniedzējs šo prasību ievērotu.

Grozījums Nr.    62

Direktīvas priekšlikums

4.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.f pants

 

Katra dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas ir vismaz divi EETS apgabali, norīko EETS pakalpojumu sniedzējiem paredzētu vienotu kontaktbiroju. Pēc EETS pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma kontaktbirojs atvieglina un koordinē agrīno EETS pakalpojumu sniedzēju saziņu ar nodevu iekasētājiem, kas dalībvalstu teritorijā ir atbildīgi par EETS apgabaliem. Minētais kontaktbirojs var būt gan persona, gan publiska vai privāta struktūra.

Grozījums Nr.    63

Direktīvas priekšlikums

4.g pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.g pants

 

Nodevas, kuras nodevu iekasētāji iekasē no EETS lietotājiem, nepārsniedz atbilstošās dalībvalstu/vietējās nodevas. Visām transportlīdzekļa iekārtu izmantošanas atlaidēm vai nodevu samazinājumiem, kurus piedāvā dalībvalstis vai nodevu iekasētājs, EETS pakalpojumu sniedzēju klientiem vajadzētu būt pieejamām saskaņā ar vieniem un tiem pašiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.    64

Direktīvas priekšlikums

4.h pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.h pants

 

Atlīdzība

 

1.  EETS pakalpojumu sniedzējiem no nodevu iekasētāja pienākas atlīdzība.

 

2.  EETS pakalpojumu sniedzēju atlīdzības definēšanas metodoloģija ir pārredzama, nediskriminējoša un vienāda visiem EETS pakalpojumu sniedzējiem, kas ir akreditēti noteiktā EETS apgabalā.

Grozījums Nr.    65

Direktīvas priekšlikums

4.i pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.i pants

 

1.  Nodevas nosaka nodevu iekasētājs, cita starpā pamatojoties uz transportlīdzekļa klasifikāciju. Transportlīdzekļa klasifikāciju nosaka, ņemot vērā transportlīdzekļa klasifikācijas parametrus. Gadījumā, kad EETS pakalpojumu sniedzēja izmantotā transportlīdzekļa klasifikācija atšķiras no nodevu iekasētāja izmantotās transportlīdzekļa klasifikācijas, noteicošā ir nodevu iekasētāja klasifikācija, izņemot gadījumus, kad var pierādīt kļūdu.

 

2.  Papildus pieprasījumam EETS pakalpojumu sniedzējam veikt maksājumu par ikvienu dokumentētu nodevu deklarāciju nodevu iekasētājs var EETS pakalpojumu sniedzējam pieprasīt maksājumu par ikvienu dokumentētu nodevu nedeklarēšanu, kas attiecas uz visiem lietotāju kontiem, kurus pārvalda minētais EETS pakalpojumu sniedzējs.

 

3.  Gadījumos, kad EETS pakalpojumu sniedzējs nodevu iekasētājam ir nosūtījis sarakstu ar nederīgām transportlīdzekļa iekārtām, EETS pakalpojumu sniedzējs par visām papildu nodevām, kas rodas šādu nederīgu transportlīdzekļa iekārtu izmantošanas rezultātā, atbildīgs nav. Nodevu iekasētāji un EETS pakalpojumu sniedzēji vienojas par nederīgo transportlīdzekļa iekārtu sarakstā ierakstāmo punktu skaitu, šā saraksta formātu un tā atjaunināšanas biežumu.

 

4.  Uz mikroviļņu tehnoloģiju balstītās nodevu iekasēšanas sistēmas izmantojošie nodevu iekasētāji EETS pakalpojumu sniedzējiem dara zināmas dokumentētās nodevu deklarācijas par nodevām, kas ir jāmaksā to attiecīgajiem EETS lietotājiem.

Grozījums Nr.    66

Direktīvas priekšlikums

4.j pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.j pants

 

Grāmatvedība

 

1.  Dalībvalstis veic pasākumus, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu, ka juridiskās personas, kuras sniedz nodevu iekasēšanas pakalpojumus, bilancē atsevišķi uzskaita peļņu un zaudējumus par darbībām, kas ir īstenotas, sniedzot nodevu iekasēšanas pakalpojumu, kā ir definēts ISO 17573:2010 standartā, un par visām citām darbībām. Dalībvalstis papildus tam veic pasākumus, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu , ka šie pārskati un bilance tiek publicēti, atsevišķi atspoguļojot katru darbības veidu, un ka tiek izslēgtas šķērssubsīdijas starp darbībām, kas ir īstenotas, sniedzot nodevu iekasēšanas pakalpojumu, un citām darbībām.

 

2.  Grāmatvedības dokumentus, kuros uzskaita darbības, kas ir īstenotas, sniedzot nodevu iekasēšanas pakalpojumu, un citas darbības, glabā atsevišķi no pārskatiem, kas attiecas uz visiem citiem darbību veidiem, lai var precīzi novērtēt izmaksas un ieguvumus, ko ir radījušas darbības, kas ir īstenotas, sniedzot nodevu iekasēšanas pakalpojumus.

Grozījums Nr.    67

Direktīvas priekšlikums

4.k pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.k pants

 

Samierināšanas struktūra

 

1.  Katra dalībvalsts, kurai ir vismaz viens EETS apgabals, norīko vai izveido samierināšanas struktūru, lai atvieglinātu starpniecību starp nodevu iekasētājiem, kuru EETS apgabals atrodas tās teritorijā, un EETS pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir līgumi vai kuri risina sarunas par līgumiem ar minētajiem nodevu iekasētājiem.

 

2.  Samierināšanas struktūrām ir pilnvaras jo īpaši pārbaudīt, vai kādam EETS pakalpojumu sniedzējam noteiktie līgumnosacījumi nav diskriminējoši. Minēto struktūru pilnvaro pārbaudīt, vai par EETS pakalpojumiem noteiktā atlīdzība atbilst šajā direktīvā noteiktajiem principiem.

 

3.  Šā panta 1. punktā minētās dalībvalstis veic pasākumus, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu to, ka to samierināšanās struktūras no organizatoriskā un juridiskā viedokļa neietekmē nodevu iekasētāju un nodevu iekasēšanas pakalpojumu sniedzēju komerciālās intereses.

Grozījums Nr.    68

Direktīvas priekšlikums

4.l pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.l pants

 

Reģistri

 

1.  Šīs direktīvas īstenošanas nolūkā katra dalībvalsts ievieš savu elektronisko reģistru, kurā ievada:

 

(a)  tās teritorijā esošos EETS apgabalus, tostarp informāciju par:

 

i)  atbilstošajiem nodevu iekasētājiem;

 

ii)  izmantotajām nodevu iekasēšanas tehnoloģijām;

 

iii)  nodevu konteksta datiem;

 

iv)  EETS apgabala paziņojumu;

 

v)  EETS pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ar to pārzinātajā teritorijā darbojošamies nodevu iekasētājiem ir noslēgti EETS līgumi;

 

(b)  EETS pakalpojumu sniedzējiem, kurus tā ir atļāvusi reģistrēt;

 

(c)  4.f pantā minētā kontaktbiroja izsmeļošu kontaktinformāciju, tostarp kontakta e-pasta adresi un telefona numuru.

 

Gadījumos, kad nav noteikts citādi, dalībvalstis vismaz reizi gadā pārliecinās, ka joprojām tiek ievēroti 4.a panta a), d), e) un f) apakšpunktā minētās prasības, un attiecīgi atjaunina reģistru. Reģistrā ievada arī tajā auditā izdarītos secinājumus, kas ir minēts 4.a panta e) apakšpunktā. Dalībvalsts neatbild par darbībām, kuras ir veikuši tās reģistrā minētie EETS pakalpojumu sniedzēji.

 

2.  Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu, ka visi dati, kurus satur nacionālais elektroniskais reģistrs, ir aktuāli un precīzi.

 

3.  Ar reģistru datiem sabiedrības locekļi var iepazīties elektroniskā formātā.

 

4.  Minētie reģistri ir pieejami šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā.

 

5.  Dalībvalstu par reģistriem atbildīgās iestādes, izmantojot elektroniskus līdzekļus, katra kalendārā gada beigās savām citu dalībvalstu partneriestādēm un Komisijai dara zināmus EETS apgabalu un EETS  pakalpojumu sniedzēju reģistrus. Reģistrāciju veikušajai dalībvalstij un Komisijai tiek darītas zināmas visas neatbilstības situācijai attiecīgajā dalībvalstī.

Grozījums Nr.    69

Direktīvas priekšlikums

4.m pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.m pants

 

Nodevu iekasēšanas izmēģinājuma sistēmas

 

Lai nodrošinātu EETS tehnoloģisko attīstību, dalībvalstis var uz laiku atļaut atsevišķās savu nodevu iekasēšanas apgabalu vietās uzstādīt nodevu iekasēšanas izmēģinājuma sistēmas, kurās tiktu iebūvētas jaunās tehnoloģijas vai jaunās koncepcijas, kuras neatbilst vienai vai vairākām šīs direktīvas normām, un kuras darbotos paralēli EETS ievērojošajai sistēmai.

 

Šādu atļauju izsniedz, ja pirms tam ir to ir apstiprinājusi Komisija.

 

Minētās atļaujas sākotnējais laikposms nepārsniedz trīs gadus. EETS pakalpojumu sniedzējiem nodevu iekasēšanas izmēģinājuma sistēmu projektā piedalīties neliek.

Grozījums Nr.    70

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai izmeklētu ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījumus, dalībvalsts piešķir citu dalībvalstu valsts kontaktpunktiem piekļuvi ar tiesībām veikt automatizētu meklēšanu attiecībā uz šādiem :

Dalībvalsts piekļuvi šādiem valsts transportlīdzekļu reģistrācijas datiem ar tiesībām veikt automatizētu meklēšanu tajos piešķir tikai citu dalībvalstu valsts kontaktpunktiem un vienīgi nolūkā izmeklēt ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījumus:

Grozījums Nr.    71

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  datiem par transportlīdzekļiem; un

(a)  datiem, kas ir nepieciešami, lai identificētu kādi konkrētu transportlīdzekli, un

Grozījums Nr.    72

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  datiem par transportlīdzekļa īpašniekiem vai turētājiem.

(b)  datiem, kas ir nepieciešami, lai identificētu attiecīgā transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju un sazinātos ar viņu.

Grozījums Nr.    73

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lai varētu apmainīties ar 1. punktā minētajiem datiem, katra dalībvalsts norīko valsts kontaktpunktu. Valstu kontaktpunktu pilnvaras reglamentē attiecīgajā dalībvalstī piemērojamie tiesību akti.

(2)  Lai varētu apmainīties ar 1. punktā minētajiem datiem, katra dalībvalsts norīko valsts kontaktpunktu. Valstu kontaktpunktu pilnvaras reglamentē attiecīgajā dalībvalstī piemērojamie tiesību akti. Šajā procesā īpašu uzmanību pievērš personas datu pienācīgai aizsardzībai, kas ir jānodrošina EETS darbības vajadzībām.

Grozījums Nr.    74

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka informācijas apmaiņai tiek izmantoti sadarbspējīgi elektroniskie līdzekļi un nenotiek apmaiņa ar datiem no citām datubāzēm, kas netiek izmantotas šīs direktīvas piemērošanas nolūkā. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda informācijas apmaiņa tiek veikta rentabli un droši. Dalībvalstis nodrošina pārsūtīto datu drošību un aizsardzību, pēc iespējas izmantojot esošās lietojumprogrammas, piemēram, Lēmuma 2008/616/TI 15. pantā minēto programmatūru, un šo lietojumprogrammu atjauninātās versijas, atbilstīgi šīs direktīvas II pielikumam un Lēmuma 2008/616/TI pielikuma 3. nodaļas 2. un 3. punktam. Lietojumprogrammu atjauninātās versijas darbojas gan tiešsaistes apmaiņas režīmā reāllaikā, gan pakešapmaiņas režīmā, kurš ļauj vienā ziņojumā apmainīties ar vairākiem pieprasījumiem vai atbildēm.

4.  Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka informācijas apmaiņai tiek izmantoti sadarbspējīgi elektroniskie līdzekļi un nenotiek apmaiņa ar datiem no citām datubāzēm, kas netiek izmantotas šīs direktīvas piemērošanas nolūkā. Dalībvalstis nodrošina, ka šāda informācijas apmaiņa tiek veikta rentabli un droši un ka iestādes, kas saskaņā ar šo direktīvu pilnvarotas nav, datiem nepiekļūst. Dalībvalstis nodrošina pārsūtīto datu drošību un aizsardzību, pēc iespējas izmantojot esošās lietojumprogrammas, piemēram, Lēmuma 2008/616/TI 15. pantā minēto programmatūru, un šo lietojumprogrammu atjauninātās versijas, atbilstīgi šīs direktīvas II pielikumam un Lēmuma 2008/616/TI pielikuma 3. nodaļas 2. un 3. punktam. Lietojumprogrammu atjauninātās versijas darbojas gan tiešsaistes apmaiņas režīmā reāllaikā, gan pakešapmaiņas režīmā, kurš ļauj vienā ziņojumā apmainīties ar vairākiem pieprasījumiem vai atbildēm.

Grozījums Nr.    75

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Dalībvalstu kontaktpunkti nekādā ziņā neļauj privātuzņēmumiem vai privātpersonām piekļūt šā panta 1. punktā minētajiem datiem.

Grozījums Nr.    76

Direktīvas priekšlikums

6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informatīva vēstule par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu

Informatīva vēstule par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu un uzraudzības procedūra

Grozījums Nr.    77

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, lemj par to, vai sākt turpmākas procedūras saistībā ar ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu.

Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/41324 paredzētos instrumentus, sāk procedūru, pamatojoties uz maksas nesamaksāšanas pārkāpumu, ja tā konstatē, ka maksa samaksāta nav.

 

__________________

 

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 11. marta Direktīva (ES) 2015/413, ar ko veicina pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem (OV L 68, 13.3.2015., 9. lpp.).

Grozījums Nr.    78

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Nosūtot informatīvu vēstuli transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam vai citādi identificētai personai, kuru tur aizdomās par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu, dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, saskaņā ar saviem tiesību aktiem iekļauj tajā visu attiecīgo informāciju, proti, informāciju par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījuma būtību, vietu, datumu un laiku, kur un kad nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, pārkāpto valsts tiesību aktu nosaukumu un sankcijām un attiecīgā gadījumā datus par ierīci, kas izmantota pārkāpuma fiksēšanai. Dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, šādā nolūkā var izmantot III pielikumā noteikto veidni.

2.  Nosūtot informatīvu vēstuli transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam vai citādi identificētai personai, kuru tur aizdomās par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu, dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, saskaņā ar saviem tiesību aktiem iekļauj tajā visu attiecīgo informāciju, proti, informāciju par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījuma būtību, vietu, datumu un laiku, kur un kad nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, pārkāpto valsts tiesību aktu nosaukumu, tiesībām apstrīdēt un būt informētam un sankcijām, un datus par ierīci, kas izmantota pārkāpuma fiksēšanai. Dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, šādā nolūkā izmanto III pielikumā noteikto veidni.

Grozījums Nr.    79

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Tās dalībvalsts kompetentās struktūras saskaņā ar tās iekšējiem tiesību aktiem pieņemtu lēmumu, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietotāja nodeva, automātiski atzīst tāda transportlīdzekļa īpašnieka, turētāja vai citādi identificētas personas dalībvalsts, attiecībā uz kuru pastāv aizdomas, ka tā nav samaksājusi ceļu lietotāju nodevu.

Grozījums Nr.    80

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja tas ir nepieciešams, lai noskaidrotu ceļu lietošanas maksas nesamaksājušās personas, dalībvalstu kontaktpunkti var nodevu iekasētājam, kuram nav samaksāta attiecīgā maksa, sniegt informāciju, kas ir nepieciešama šīs maksas iekasēšanā.

Grozījums Nr.    81

Direktīvas priekšlikums

6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a pants

 

Savstarpējas palīdzības sniegšanas kārtība

 

Sākot ar 2021. gadu, nolūkā Savienībā veikt ceļu lietotāju nodevu pārrobežu piedziņu, piemēro savstarpējas palīdzības sniegšanas kārtību, saskaņā ar kuru reģistrācijas dalībvalsts palīdz dalībvalstij, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietotāju nodeva, iekasēt ceļu lietotāju nodevas un soda naudas. Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka sīki reglamentētu šādas savstarpējas palīdzības sniegšanas kārtību. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11.a pantā minēto izskatīšanas procedūru.

Grozījums Nr.    82

Direktīvas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. pants

8. pants

Datu aizsardzība

Datu aizsardzība

1.  Uz personas datiem, ko apstrādā saskaņā ar šo direktīvu, attiecas Regulas (ES) 2016/679 noteikumi un valsts normatīvie un administratīvie akti, ar kuriem transponē Direktīvu (ES) 2016/680.

1.  Uz personas datiem, ko apstrādā saskaņā ar šo direktīvu, attiecas Regulas (ES) 2016/679 un Direktīvas 2002/58/EK noteikumi. Direktīvu (ES) 2016/680 piemēro tikai personas datiem, kurus apstrādā saskaņā ar šo direktīvu, ja ceļu lietotāju nodevu nesamaksāšana dalībvalstī, kurā maksājums ir jāveic, tiek kvalificēta kā noziedzīgs nodarījums.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka personas datus, ko apstrādā saskaņā ar šo direktīvu, attiecīgā laikposmā labo, ja tie ir neprecīzi, vai dzēš, vai ierobežo to pieejamību un ka tiek noteikts termiņš šādu datu glabāšanai sakaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, ar kuriem transponē Direktīvu (ES) 2016/680.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka personas dati, ko apstrādā 5. panta nolūkā, attiecas tikai uz II pielikumā uzskaitīto datu veidu. Dalībvalstis papildus tam nodrošina, lai datu subjektiem būtu tiesības bez liekas kavēšanās apstrādātos personas datus atjaunināt, labot vai dzēst, ja tie ir neprecīzi.

Dalībvalstis nodrošina, ka visus personas datus, ko apstrādā saskaņā ar šo direktīvu, izmanto vienīgi nolūkā veicināt pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu un ka datu subjektiem ir tādas pašas tiesības saņemt informāciju, tiesības uz piekļuvi, datu labošanu, dzēšanu un bloķēšanu, tiesības uz kompensāciju un tiesību aizsardzību, kā noteiktas Regulā (ES) 2016/679 un valsts normatīvajos un administratīvajos aktos, ar kuriem transponē Direktīvu (ES) 2016/680.

Papildus tam dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar šo direktīvu apstrādātos datus apstrādā tikai nolūkā sekmēt informācijas pārrobežu apmaiņu par ceļu lietotāju nodevu nesamaksāšanu, un tos turpmāk neizmanto nekādiem citiem mērķiem. Turklāt dalībvalstis nodrošina arī to, lai datu subjektiem būtu tādas pašas tiesības uz informāciju, piekļuvi, labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, sūdzības iesniegšanu datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kompensāciju un efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli tiesā, kādas ir paredzētas Regulā (ES) 2016/679 un, ja vajadzīgs, — Direktīvā (ES) 2016/680. Dalībvalstis nodrošina, lai piekļuve personas datiem tiek atļauta tikai kompetentajām iestādēm, kas ir norīkotas nolūkā apmainīties ar transportlīdzekļu reģistrācijas datiem.

3.  Visām attiecīgajām personām ir tiesības saņemt informāciju par to, kādi reģistrācijas dalībvalstī reģistrētie personas dati nosūtīti dalībvalstij, kurā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, kā arī informāciju par pieprasījuma datumu un komptento iestādi dalībvalstī, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa.

3.  Visām attiecīgajām personām ir tiesības bez liekas kavēšanās saņemt informāciju par to, kādi reģistrācijas dalībvalstī reģistrētie personas dati ir nosūtīti dalībvalstij, kurā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, kā arī informāciju par pieprasījuma datumu un kompetento iestādi dalībvalstī, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa.

Grozījums Nr.    83

Direktīvas priekšlikums

9. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. pants

9. pants

Ziņojums

Ziņojums

Komisija līdz [gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas 6. un 7. panta piemērošanu dalībvalstīs. Ziņojumā Komisija it sevišķi pievērš uzmanību šādiem jautājumiem un attiecīgā gadījumā iesniedz priekšlikumus šo jautājumu risināšanai:

1.  Līdz [4 gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanas ietekmi, jo īpaši attiecībā uz EETS ieviešanas virzību un uzstādīšanu un tā mehānisma efektivitāti un lietderību, ar kuru tiek īstenota datu apmaiņa, izmeklējot ceļu lietotāju nodevu nesamaksāšanas gadījumus.

 

Ziņojumā analizē jo īpaši šādus aspektus:

 

(a)  4.b panta normu ietekme uz EETS uzstādīšanu, īpašu uzmanību pievēršot šā pakalpojuma pieejamībai mazos vai perifēros EETS apgabalos;

-  novērtējums par 6. un 7. panta efektivitāti ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanas gadījumu skaita mazināšanā Savienībā,

(b)  6. un 7. panta efektivitāte ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanas gadījumu skaita mazināšanā Savienībā;

 

(c)  panākumi, kas ir gūti attiecībā uz satelītu un parasto nodevu iekasēšanas sistēmu savstarpējas izmantojamības aspektiem;

 

2.  Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikumu šo direktīvu pārskatīt vēlreiz, jo īpaši attiecībā uz šādiem aspektiem:

 

(a)  papildus pasākumi, ar kuriem nodrošina EETS pieejamību visos EETS apgabalos, tostarp mazos un perifēros apgabalos;

-  novērtējums par nepieciešamību vēl vairāk veicināt ceļu lietošanas maksu pārrobežu iekasēšanu Savienībā, šādā nolūkā izveidojot mehānismu, ar kuru reģistrācijas dalībvalsts palīdz dalībvalstij, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, piedzīt ceļu lietošanas maksas un soda naudas.

(b)  mehānismu, ar kuru reģistrācijas dalībvalsts palīdz dalībvalstij, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, piedzīt ceļu lietošanas maksas un soda naudas, lai vēl vairāk Savienībā sekmētu ceļu lietotāju nodevu pārrobežu piedziņu, jo īpaši gadījumos, kad tiek izmantotas automātiskās debeta sistēmas.

Grozījums Nr.    84

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 11. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza I un IV pielikumu, lai tos pielāgotu tehnikas attīstībai.

1.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 11. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza I pielikumu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai.

Grozījums Nr.    85

Direktīvas priekšlikums

11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a pants

 

Komiteju procedūra

 

1.  Komisijai palīdz Elektroniskās iekasēšanas komiteja.

 

Šī komiteja ir uzskatāma par komiteju Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē (**).

 

2.  Ja tiek sniegta atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. Ja komiteja atzinumu nesniedz, Komisija īstenošanas akta projektu nepieņem un piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešo daļu.

Grozījums Nr.    86

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstīs līdz [18 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu 1. panta un 3.−8. panta, un II un III pielikuma prasības. Tās tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus .

Dalībvalstīs līdz [30 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu 1. panta un 3.−8. panta, un II un III pielikuma prasības. Tās tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus .

Grozījums Nr.    87

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. punkts – 3. daļa – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  izraudzīto tehnisko risinājumu apstiprināšana attiecībā uz Savienības noteikumiem, ar ko aizsargā personu brīvības un pamattiesības, ieskaitot viņu privāto dzīvi un personas datu aizsardzību. Īpaši vajadzēs nodrošināt atbilstību Regulai (ES) 2016/679 un Direktīvai 2002/58/EK;

(k)  izraudzīto tehnisko risinājumu apstiprināšana attiecībā uz Savienības noteikumiem, ar ko aizsargā personu brīvības un pamattiesības, ieskaitot viņu privāto dzīvi un personas datu aizsardzību. Īpaši vajadzēs nodrošināt atbilstību Regulai (ES) 2016/679 un Direktīvai 2002/58/EK, kā arī vajadzības gadījumā Direktīvai (ES) 2016/680;

Grozījums Nr.    88

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 26.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Atruna par datu aizsardzību

 

Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 jums ir tiesības pieprasīt atļauju piekļūt personas datiem, tos labot vai dzēst, vai ierobežot jūsu personas datu apstrādi, vai iebilst pret to apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību. Jums turklāt ir tiesības iesniegt sūdzību [attiecīgās uzraudzības iestādes nosaukums un adrese].

 

[Ja ceļu nodevas nesamaksāšana saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesībām tiek kvalificēta kā noziedzīgs nodarījums:

 

saskaņā ar [tā dalībvalsts tiesību akta nosaukums, ar kuru piemēro Direktīvu (ES) 2016/680,] jums ir tiesības kontrolētājam pieprasīt atļauju piekļūt personas datiem, tos labot vai dzēst un ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību [attiecīgās uzraudzības iestādes nosaukums un adrese].]

Grozījums Nr.    89

Direktīvas priekšlikums

IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IV pielikums

svītrots

To tehnoloģiju saraksts, kuras atļauts izmantot, lai veiktu elektroniskus nodevas darījumus ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmās

 

1.  satelītpozicionēšana;

 

2.  mobilie sakari;

 

3.  5,8 GHz mikroviļņu tehnoloģija.

 

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)

OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.


PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums

Komisijas priekšlikuma izstrādes iecere, pirmkārt, bija novērst nepilnības patlaban spēkā esošajā regulējumā, ar kuru reglamentē Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas pakalpojumu (EETS), paredzot nosacījumus, ar kuriem nodrošina ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību, un, otrkārt, sekmēt informācijas pārrobežu apmaiņu par Savienībā dalībvalstīs konstatētiem ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas pārkāpumiem.

Šajā jomā patlaban piemērojamajos tiesību aktus, tostarp Direktīvu 2004/52/EK par ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un Komisijas Lēmumu 2009/750/EK par Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas un tās tehnisko elementu definēšanu, pieņēma, lai uzlabotu tirgus darbību, sniedzot pakalpojumu, kura pamatā ir transportlīdzekļa iekārta, kas var veikt datu apmaiņu ar to valstu infrastruktūru, kuras lietotājs šķērso, šādējādi sekmējot tādas ceļu lietotāju nodokļa elektroniskās iekasēšanas sistēmas izveidi, kas būtu savstarpēji izmantojama Savienības līmenī.

Neskatoties uz to, Komisija uzskata, ka patlaban spēkā esošais regulējums nav sasniedzis iepriekš nospraustos mērķus, kas attiecas uz ceļu lietotāju nodevu automātisku iekasēšanu. Šajā gadījumā Komisija ir atklājusi dažas spēkā esošā regulējuma nepilnības, pie kurām ir pieskaitāmi EETS pakalpojumu sniedzējiem liktie šķēršļi iekļūt tirgū, jo tiem ir noteiktas pārmērīgi augstas nodevas. Runājot par tehnoloģijām, jāteic, ka satelītiekārtas joprojām ir izmaksu ziņā dārgākas par transportlīdzekļos iebūvētām ierīcēm, kurās izmanto mikroviļņu tehnoloģiju, taču vienlaikus intelektisku transporta sistēmu (ITS) nepārtrauktā izstrāde liek pārdomāt ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas un intelektisku transporta sistēmu iespējamo sinerģiju. Turklāt Komisija ir secinājusi, ka ES līmenī nav juridiskā pamata, lai ceļu lietotāju nodevu obligātās iekasēšanas nolūkā dalībvalstu starpā īstenotu transportlīdzekļu reģistrācijas datu apmaiņu.

Referenta nostāja

•  Referents atzinīgi vērtē un atbalsta Komisijas priekšlikumu, kas paredz EETS patlaban reglamentējošā regulējuma ievērojamu uzlabošanu. Viņš ierosina veikt virkni grozījumu, kas viņa skatījumā priekšlikuma tekstam piešķir pievienoto vērtību, lai pastiprinātu EETS savstarpējas izmantojamības iezīmi un padarītu efektīvu īstenošanas kontroles procedūru.

•  Referents piekrīt vajadzībai precīzi un objektīvi definēt dažādos EETS operatorus, kas patlaban ir definēti tikai Lēmumā 2009/750/EK, un atzīst nepieciešamību nodrošināt saskaņu ar Direktīvu 2017/0114(COD).

•  Attiecībā uz tehnoloģiskajiem aspektiem referents uzskata par ļoti nozīmīgu argumentu, kas paredz patiesi savstarpēji izmantojamas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas izveidi. Šā iemesla dēļ tiek veikti grozījumi, no kuriem nepārprotami izriet, ka koplēmuma procedūra ir uzskatāma par prioritāti, lai lēmumu pieņemšanas procesā iesaistītu visas ieinteresētās puses.

•  Attiecībā uz neveikto maksājumu iekasēšanas procedūru referents atzīst starpvaldību pieejas nepilnības, jo ar to praksē nav iespējams nodrošināt ceļu lietotāju nodevu iekasēšanu pārrobežu līmenī, izmantojot piespiedu līdzekļus. Runājot par īstenošanas kontroli, referents aprobežojas ar dažu precizējumu tekstā priekšlikumiem, kas ir formulēti, lai šo procedūru padarītu efektīvāku.


PIELIKUMS: JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

D(2017)36120

Karima Delli

Transporta un tūrisma komitejas priekšsēdētājai

ASP 04F155

Briselē

Priekšmets:  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija)

  (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Godātā priekšsēdētāja!

Juridiskā komiteja ir izskatījusi iepriekšminēto priekšlikumu, ievērojot Eiropas Parlamenta Reglamentā iekļauto 104. pantu par pārstrādāšanu.

Minētā panta 3. punkts ir formulēts šādi:

“Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā par to informē par konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju.

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 169. un 170. pantā, grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr izņēmuma gadījumā un izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, par konkrēto jautājumu atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var pieņemt grozījumus tajās priekšlikuma daļās, kuras nav tikušas mainītas, ja viņš uzskata, ka tas ir steidzami nepieciešams tādēļ, lai nodrošinātu teksta iekšējo konsekvenci, vai tādēļ, ka šie grozījumi ir cieši saistīti ar citiem grozījumiem, kas ir pieņemami. Šādus iemeslus norāda rakstiskā grozījumu pamatojumā.”

Ņemot vērā atzinumu, kas ir saņemts no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas, kura izskatīja pārstrādāšanas priekšlikumu, un ievērojot referenta ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav citu būtisku grozījumu kā vien tie, kas šajā priekšlikumā skaidri norādīti un kurus par tādiem atzinusi konsultatīvā darba grupa, un ka ar šiem grozījumiem iepriekš pieņemto tiesību aktu negrozītos noteikumus priekšlikumā ir paredzēts tikai kodificēt, negrozot tos pēc būtības.

Visbeidzot 2017. gada 7. septembra sanāksmē Juridiskā komiteja vienbalsīgi(1) pieņēma ieteikumu Transporta un tūrisma komitejai, kas ir atbildīga par šo jautājumu, turpināt iepriekš minētā priekšlikuma izskatīšanu saskaņā ar Reglamenta 104. pantu.

Ar cieņu

Pavel Svoboda

Pielikumā: konsultatīvās darba grupas priekšsēdētāja parakstīts ziņojums.

(1)

Sanāksmē piedalījās šādi deputāti: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2017. gada 24. jūlijā

ATZINUMS

    EIROPAS PARLAMENTAM

    PADOMEI

    KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija) (pārstrādāta redakcija)

COM(2017)0280, 31.5.2017 – 2017/0128(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu un jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kuras sastāvā ir Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu pārstāvji, 2017. gada 21. jūnijā rīkoja sanāksmi, lai apspriestu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Šajā sanāksmē, izskatot priekšlikumu(1) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/52/EK par EK par ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību Kopienā, konsultatīvā darba grupa vienojās, ka ar pelēko fonu, kuru parasti izmanto, lai norādītu uz būtiskām izmaiņām, būtu jāiezīmē šādas teksta daļas:

– 4. apsvērumā vārds „smagkravas” ir aizstāts ar vārdiem „lielas noslodzes”;

– svītrots Direktīvas 2004/52/EK 20. apsvērums;

– 4. panta 6. punkta teikuma sākumā vārdi „Iekārtas Eiropas elektroniskās iekasēšanas pakalpojumam” ir aizstāti ar vārdiem „EETS paredzētās transportlīdzekļa iekārtas”.

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa tādējādi, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā vien tie, kas šajā priekšlikumā skaidri norādīti. Konsultatīvā darba grupa arī konstatēja, ka attiecībā uz spēkā esošā tiesību akta negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai to kodifikācija, negrozot to būtību.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

juriskonsults      juridiskais padomnieks  ģenerāldirektors

(1)

  Konsultatīvā darba grupa strādāja ar priekšlikuma tekstu angļu valodā, kas ir apspriežamā teksta oriģinālvaloda.


Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS (28.3.2018)

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Branislav Škripek

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

-1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1)  visiem ES iedzīvotājiem ir tiesības uz personas brīvību un drošību (saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (“Harta”) 6. pantu), tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību saskaņā ar Hartas 7. pantu un tiesības uz personas datu aizsardzību saskaņā ar Hartas 8. pantu.

Pamatojums

Minēto tiesību aizsardzība ir īpaši jāuzsver, jo pārrobežu informācijas apmaiņa ar ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpējas izmantojamības palīdzību varētu apdraudēt šīs tiesības. Šis grozījums ir cieši saistīts ar citiem grozījumiem, kas ir pieņemami.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Jāparedz plaša ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu ieviešana dalībvalstīs un kaimiņvalstīs, un sistēmām jābūt savstarpēji izmantojamām un piemērotām turpmākai ceļu lietotāju maksājumu iekasēšanas politikas attīstībai Savienības līmenī un tehnikas attīstībai.

(2)  Jāparedz plaša ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu ieviešana dalībvalstīs un kaimiņvalstīs, un sistēmām jābūt pēc iespējas uzticamām, lietotājdraudzīgām, izmaksu ziņā efektīvām, savstarpēji izmantojamām un piemērotām turpmākai ceļu lietotāju maksājumu iekasēšanas politikas attīstībai Savienības līmenī un tehnikas attīstībai.

Pamatojums

Elektroniskās iekasēšanas sistēmām jābūt pēc iespējas uzticamām, lietotājdraudzīgām un izmaksu ziņā efektīvām. Tas nāks par labu ES iedzīvotājiem. Šis grozījums ir cieši saistīts ar citiem grozījumiem, kas ir pieņemami.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  To specifikāciju daudzveidība, ko dalībvalstis un kaimiņvalstis noteikušas savām ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmām, var negatīvi ietekmēt iekšējā tirgus nevainojamu darbību un transporta politikas mērķus. Šāda situācija var izraisīt tādu nesaderīgu un dārgu elektronisko aparātu daudzveidību, kas paredzēti lielas noslodzes transportlīdzekļu vadības kabīnēm, un vadītāju kļūdas to lietošanā, kas var radīt, piemēram, netīšu izvairīšanos no maksāšanas. Šāda daudzveidība izmaksu, drošības un tiesisku apsvērumu dēļ ir nepieņemama transportlīdzekļu lietotājiem un ražotājiem.

(4)  To specifikāciju daudzveidība, ko dalībvalstis un kaimiņvalstis noteikušas savām ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmām, var negatīvi ietekmēt iekšējā tirgus nevainojamu darbību, brīvas pārvietošanās principu un transporta politikas mērķus. Šāda situācija var izraisīt tādu nesaderīgu un dārgu elektronisko aparātu daudzveidību, kas paredzēti lielas noslodzes transportlīdzekļu vadības kabīnēm, un vadītāju kļūdas to lietošanā, kas var radīt, piemēram, netīšu izvairīšanos no maksāšanas. Šāda daudzveidība izmaksu, drošības un tiesisku apsvērumu dēļ ir nepieņemama transportlīdzekļu lietotājiem un ražotājiem.

Pamatojums

Šis grozījums neatliekami vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences dēļ, lai stiprinātu šo priekšlikumu un norādītu, ka atšķirīgās elektroniskās iekasēšanas sistēmas ietekmē brīvas pārvietošanās principu.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Mākslīgie šķēršļi iekšējā tirgus darbībai būtu jāatceļ, tomēr ļaujot dalībvalstīm un Savienībai īstenot atšķirīgu ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas politiku vietējā, valsts vai starptautiskā līmenī attiecībā uz visu veidu transportlīdzekļiem. Transportlīdzekļos uzstādītajām iekārtām vajadzētu būt tādām, lai varētu īstenot šādu ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas politiku saskaņā ar nediskriminēšanas principiem attiecībā pret visu dalībvalstu pilsoņiem. Tādēļ ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība Savienības līmenī jānodrošina pēc iespējas drīz.

(5)  Mākslīgie šķēršļi iekšējā tirgus darbībai būtu jāatceļ, tomēr ļaujot dalībvalstīm un Savienībai īstenot atšķirīgu ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas politiku vietējā, valsts vai starptautiskā līmenī attiecībā uz visu veidu transportlīdzekļiem. Transportlīdzekļos uzstādītajām iekārtām vajadzētu būt tādām, lai varētu īstenot šādu ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas politiku saskaņā ar nediskriminēšanas principiem attiecībā pret visu dalībvalstu pilsoņiem, vienlaikus pilnībā ievērojot visas pamattiesības. Tādēļ uz pamattiesību ievērošanu balstīta ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu uzticama savstarpēja izmantojamība Savienības līmenī būtu jānodrošina pēc iespējas drīz.

Pamatojums

Ieviešot elektronisko ceļu nodevu sistēmu savstarpējo izmantojamību, iedzīvotāju pamattiesības ir jānodrošina pilnībā. Šis grozījums ir cieši saistīts ar citiem grozījumiem, kas ir pieņemami.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Būtu jāapstiprina, ka Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas pakalpojumu (EETS) nodrošina EETS pakalpojumu sniedzēji, kā norādīts Komisijas Lēmumā 2009/750/EK17.

(8)  Būtu jāapstiprina, ka Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas pakalpojumu (EETS) likumīgi nodrošina EETS pakalpojumu sniedzēji, kā norādīts Komisijas Lēmumā 2009/750/EK17, un pilnībā tiek ievērotas pamattiesības.

_________________

_________________

17 Komisijas 2009. gada 6. oktobra Lēmums 2009/750/EK par Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas un tās tehnisko elementu definēšanu (OV L 268, 13.10.2009., 11. lpp.).

17 Komisijas 2009. gada 6. oktobra Lēmums 2009/750/EK par Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas un tās tehnisko elementu definēšanu (OV L 268, 13.10.2009., 11. lpp.).

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas un sadarbīgu ITS (C-ITS) lietotnes maza darbības attāluma sakariem starp transportlīdzekļiem un starp transportlīdzekli un infrastruktūru izmanto līdzīgas tehnoloģijas un blakusesošas frekvenču joslas. Turpmāk pēc izmaksu, ieguvumu, tehnisko šķēršļu un to novēršanas iespēju rūpīgas novērtēšanas būtu jāizpēta iespējas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas un C-ITS apvienošanai 5,9 GHz frekvenču joslā, ko patlaban izmanto C-ITS.

(10)  Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas un sadarbīgu ITS (C-ITS) lietotnes maza darbības attāluma sakariem starp transportlīdzekļiem un starp transportlīdzekli un infrastruktūru izmanto līdzīgas tehnoloģijas un blakusesošas frekvenču joslas. Turpmāk pēc iespējamās ietekmes uz privātumu un datu aizsardzību, kā arī izmaksu, ieguvumu, tehnisko šķēršļu un to novēršanas iespēju rūpīgas novērtēšanas būtu jāizpēta iespējas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas un C-ITS apvienošanai 5,9 GHz frekvenču joslā, ko patlaban izmanto C-ITS, lai tas neradītu šķēršļus, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

Pamatojums

Saskaņā ar pieņemto LIBE atzinumu par sadarbīgām intelektiskām transporta sistēmām (Grapini).

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu problemātiskie aspekti to pārkāpēju identificēšanā, kas nav attiecīgās valsts iedzīvotāji, kavē šādu sistēmu turpmāku izplatīšanos un principu “lietotājs maksā” un “piesārņotājs maksā” plašāku piemērošanu uz Savienības ceļiem.

(13)  Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu problemātiskie aspekti to pārkāpēju identificēšanā, kas nav attiecīgās valsts iedzīvotāji, kavē šādu sistēmu turpmāku izplatīšanos un principu “lietotājs maksā” un “piesārņotājs maksā” plašāku piemērošanu uz Savienības ceļiem, un tāpēc ir jāatrod veids, kā noskaidrot šādas personas.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Būtu jāprasa dalībvalstīm sniegt Komisijai informāciju un datus, kas vajadzīgi, lai novērtētu to, cik efektīvas un lietderīgas ir sistēmas apmaiņai ar informāciju par ceļu lietošanas maksas nemaksātājiem. Būtu jāprasa Komisijai novērtēt saņemtos datus un informāciju un vajadzības gadījumā ierosināt tiesību aktu grozījumus.

(16)  Būtu jāprasa dalībvalstīm sniegt Komisijai informāciju un datus, kas vajadzīgi, lai novērtētu to, cik efektīvas un lietderīgas ir sistēmas apmaiņai ar informāciju par ceļu lietošanas maksas nemaksātājiem, vienlaikus pilnībā ievērojot personas datu aizsardzību. Būtu jāprasa Komisijai novērtēt saņemtos datus un informāciju un vajadzības gadījumā ierosināt tiesību aktu grozījumus. Personas dati Komisijai nebūtu nebūtu nedz jānosūta, nedz jāpaziņo.

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai nodrošinātu juridisko konsekvenci ar ES tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.

Ir skaidri jāuzsver, ka attiecīgās informācijas nodošanā no dalībvalstīm ES iestādēm ir pilnībā jāievēro tiesības uz personas datu aizsardzību.

Šo grozījumu jāiesniedz neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar teksta iekšējo konsekvenci un saistību ar citiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu ieviešana ietvers personas datu apstrādi. Šāda apstrāde ir jāveic saskaņā ar Savienības noteikumiem, kas, inter alia, ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/67919, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/68020 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/58/EK21. Tiesības uz personas datu aizsardzību ir skaidri atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantā.

(17)  Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu ieviešana ietver personas datu apstrādi. Tiesības uz personas datu aizsardzību ir skaidri atzītas Hartas 8. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantā. Šāda apstrāde jāveic saskaņā ar Savienības noteikumiem, kas, inter alia, ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/67919, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2002/58/EK20, un — gadījumos, kad dalībvalstī, kurai pienākas maksājums, ceļu lietošanas maksas nesamaksāšana ir noziedzīgs nodarījums — Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2016/680/EK21.

__________________

__________________

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Pamatojums

Priekšlikumā uz personas datu apstrādi tiek attiecināta VDAR un Policijas direktīva (2016/680). Tomēr ir svarīgi nošķirt dalībvalstis, kurās šādas maksas nesamaksāšana ir administratīvs pārkāpums, no dalībvalstīm, kurās tā tiek uzskatīta par noziedzīgu nodarījumu. Šis grozījums ir nedalāmi saistīts ar citiem atzinuma sagatavotāja grozījumiem.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Lai nodrošinātu ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un veicinātu pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz to tehnoloģiju saraksta pielāgošanu tehnoloģiskajam progresam, kuras var izmantot, lai veiktu elektroniskus nodevas darījumus ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kam vajadzīga transportlīdzekļa iekārtu uzstādīšana vai izmantošana. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbu, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(19)  Lai nodrošinātu ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un likumīgi veicinātu pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz to tehnoloģiju saraksta pielāgošanu tehnoloģiskajam progresam, kuras var izmantot, lai veiktu elektroniskus nodevas darījumus ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kam vajadzīga transportlīdzekļa iekārtu uzstādīšana vai izmantošana. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbu, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo direktīvu piemēro, neskarot dalībvalstu pieņemtos lēmumus iekasēt maksas par konkrētiem transportlīdzekļu veidiem, noteikt šo maksu apmēru un to iekasēšanas mērķi.

Lai būtu ņemts vērā subsidiaritātes princips, šo direktīvu piemēro, neskarot dalībvalstu pieņemtos lēmumus iekasēt maksas par konkrētiem transportlīdzekļu veidiem, noteikt šo maksu apmēru un to iekasēšanas mērķi.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  “ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas apgabals” ir ceļš, ceļu tīkls, būve, piemēram, tilts vai tunelis, vai prāmis, kur ceļu lietošanas maksas tiek iekasētas, tikai vai daļēji izmantojot automātiskas detektēšanas mehānismus, piemēram, saziņu ar transportlīdzekļa iekārtām vai automātisku numura zīmes atpazīšanu;

(e)  “ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas apgabals” ir ceļš, ceļu tīkls, būve, piemēram, tilts vai tunelis, vai prāmis, kur ceļu lietošanas maksas tiek iekasētas, tikai vai daļēji izmantojot automātiskas detektēšanas mehānismus, piemēram, saziņu ar transportlīdzekļa iekārtām, ko, iespējams, papildina automātiska numura zīmes atpazīšana;

Pamatojums

Tā kā Savienībā ir zems standartizācijas līmenis attiecībā gan uz numura zīmēm, gan to atpazīšanas sistēmām, paļaušanās vienīgi uz numura zīmes atpazīšanu var dot nepareizus rezultātus. Šā iemesla dēļ automātiska numura zīmes atpazīšana būtu jāizmanto tikai kā papildu līdzeklis nodevu iekasēšanā.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  “reģistrācijas dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā reģistrēts transportlīdzeklis, ar ko izdarīts pārkāpums, kura rezultātā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa;

(i)  “reģistrācijas dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā transportlīdzeklis, ar ko izdarīts pārkāpums, kura rezultātā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, ir reģistrēts;

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visās jaunajās ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kas prasa uzstādīt vai izmantot transportlīdzekļa iekārtas , elektronisku nodevas darījumu veikšanai izmanto vienu vai vairākas no IV pielikumā norādītajām tehnoloģijām.

Visās jaunajās ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kas prasa uzstādīt vai izmantot transportlīdzekļa iekārtas, elektronisku nodevas darījumu veikšanai izmanto vienu vai vairākas šādas tehnoloģijas:

 

(a)   satelītpozicionēšana;

 

(b)   mobilie sakari, izmantojot GSM–GPRS standartu (atsauces standarts GSM TS 03.60/23.00);

 

(c)   5,8 GHz mikroviļņu tehnoloģija.

Pamatojums

Viens no galvenajiem mērķiem šajā pārstrādātajā redakcijā attiecas uz tehnoloģiskajiem risinājumiem kā savstarpējās izmantojamības noteicošo faktoru. Šā iemesla dēļ sarakstam ar atbilstīgiem tehniskiem risinājumiem vajadzētu būt nevis Komisijas, bet likumdevēja kompetencē.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Esošajās ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kas izmanto tehnoloģijas, kuras nav norādītas IV pielikumā, nodrošina atbilstību IV pielikumā norādītajām tehnoloģijām, kad tiek veikti būtiski tehnoloģiski uzlabojumi.

Esošajās ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kas izmanto tehnoloģijas, kuras nav norādītas pirmajā daļā, nodrošina atbilstību IV pielikumā norādītajām tehnoloģijām, kad tiek veikti būtiski tehnoloģiski uzlabojumi.

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu, ar ko svītro IV pielikumu un sarakstu ar atbilstīgām tehnoloģijām pārceļ uz 3. panta 1. punkta 1. daļu.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EETS pakalpojumu sniedzēji dara lietotājiem pieejamas transportlīdzekļa iekārtas, kas ir piemērotas izmantošanai, sadarbspējīgas un spēj sazināties ar visām ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmām, kuras tiek ekspluatētas dalībvalstīs un izmanto IV pielikumā norādītās tehnoloģijas.

EETS pakalpojumu sniedzēji dara lietotājiem pieejamas transportlīdzekļa iekārtas, kas ir piemērotas izmantošanai, sadarbspējīgas un spēj sazināties ar visām ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmām, kuras tiek ekspluatētas dalībvalstīs un izmanto pirmajā daļā norādītās tehnoloģijas.

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu, ar ko svītro IV pielikumu un sarakstu ar atbilstīgām tehnoloģijām pārceļ uz 3. panta 1. punkta 1. daļu.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Transportlīdzekļa iekārtas drīkst izmantot savu aparatūru un programmatūru un/vai citas transportlīdzeklī esošas aparatūras un programmatūras elementus. Lai sazinātos ar citām transportlīdzeklī esošām aparatūras sistēmām, transportlīdzekļa iekārtas drīkst izmantot tehnoloģijas, kas nav norādītas IV pielikumā.

4.  Transportlīdzekļa iekārtas drīkst izmantot savu aparatūru un programmatūru un/vai citas transportlīdzeklī esošas aparatūras un programmatūras elementus. Lai sazinātos ar citām transportlīdzeklī esošām aparatūras sistēmām, transportlīdzekļa iekārtas drīkst izmantot tehnoloģijas, kas nav norādītas pirmajā daļā.

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu, ar ko svītro IV pielikumu un sarakstu ar atbilstīgām tehnoloģijām pārceļ uz 3. panta 1. punkta 1. daļu.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Dalībvalstis nodrošina to, ka personas datu apstrāde, kas vajadzīga EETS darbībai, notiek saskaņā ar Savienības noteikumiem, ar kuriem aizsargā personu brīvības un pamattiesības, ieskaitot viņu privāto dzīvi, un jo īpaši to, ka ir ievēroti Regulas (ES) 2016/679, Direktīvas (ES) 2016/680 un Direktīvas 2002/58/EK noteikumi.

6.  Dalībvalstis nodrošina, ka to personas datu apstrāde, kuri vajadzīgi EETS darbībai, notiek saskaņā ar Savienības noteikumiem, ar kuriem aizsargā personu brīvības un pamattiesības, ieskaitot viņu privāto dzīvi, un jo īpaši to, ka ir ievēroti Regulas (ES) 2016/679 un Direktīvas 2002/58/EK noteikumi. Saskaņā ar šo direktīvu apstrādātus personas datus turpmāk neapstrādā nekādos citos nolūkos un izdzēš, līdzko tie nav vajadzīgi mērķim, kādam tie tika apstrādāti.

Pamatojums

Tā kā priekšlikums paredz būtiskas izmaiņas pašlaik spēkā esošajā tekstā nolūkā panākt EETS sadarbspēju, nodevu maksāšanu un jaunus noteikumus par sadarbību un izpildi starp dalībvalstīm saistībā ar nodevas nesamaksāšanu, šis priekšlikums nozīmē būtisku iejaukšanos tiesībās uz datu aizsardzību, un šis jautājums priekšlikumā nav risināts. Tādēļ ir jāiesniedz šis grozījums, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību un juridisko konsekvenci ar ES tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai izmeklētu ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījumus, dalībvalsts piešķir citu dalībvalstu valsts kontaktpunktiem piekļuvi ar tiesībām veikt automatizētu meklēšanu attiecībā uz šādiem valsts transportlīdzekļu reģistrācijas datiem:

Vienīgi tāpēc, lai izmeklētu ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījumus, dalībvalsts piešķir citu dalībvalstu valsts kontaktpunktiem piekļuvi ar tiesībām veikt automatizētu meklēšanu attiecībā uz šādiem valsts transportlīdzekļu reģistrācijas datiem:

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai nodrošinātu juridisko konsekvenci ar ES tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  datiem par transportlīdzekļiem; un

(a)  datiem, kas vajadzīgi konkrēta transportlīdzekļa noteikšanai; un

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  datiem par transportlīdzekļa īpašniekiem vai turētājiem.

(b)  datiem, kas vajadzīgi transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju noteikšanai un saziņai ar tiem.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šādu automatizētu meklēšanu veic atbilstīgi Padomes Lēmuma 2008/616/TI26 pielikuma 3. nodaļas 2. un 3. punktā minētajām procedūrām un šīs direktīvas II pielikuma prasībām.

Šādu automatizētu meklēšanu veic pilnībā atbilstīgi Padomes Lēmuma 2008/616/TI26 pielikuma 3. nodaļas 2. un 3. punktā minētajām procedūrām un šīs direktīvas II pielikuma prasībām, kā arī pilnībā ievērojot visas pamattiesības.

_________________

_________________

26 Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmums 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 12. lpp.).

26 Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmums 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 12. lpp.).

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Nosūtot informatīvu vēstuli transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam vai citādi identificētai personai, kuru tur aizdomās par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu, dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, saskaņā ar saviem tiesību aktiem iekļauj tajā visu attiecīgo informāciju, proti, informāciju par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījuma būtību, vietu, datumu un laiku, kur un kad nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, pārkāpto valsts tiesību aktu nosaukumu un sankcijām un attiecīgā gadījumā datus par ierīci, kas izmantota pārkāpuma fiksēšanai. Dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, šādā nolūkā var izmantot III pielikumā noteikto veidni.

2.  Nosūtot informatīvu vēstuli transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam vai citādi identificētai personai, kuru tur aizdomās par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu, dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, saskaņā ar saviem tiesību aktiem iekļauj tajā visu attiecīgo informāciju, proti, informāciju par ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas gadījuma būtību, vietu, datumu un laiku, kur un kad nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, pārkāpto valsts tiesību aktu nosaukumu un sankcijām un datus par ierīci, kas izmantota pārkāpuma fiksēšanai. Dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, šādā nolūkā var izmantot III pielikumā noteikto veidni.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, nolemj sākt turpmākas procedūras saistībā ar ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu, tā nolūkā nodrošināt pamattiesību ievērošanu nosūta informatīvo vēstuli valodā, kas lietota transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā, ja tas ir pieejams, vai vienā no reģistrācijas dalībvalsts oficiālajām valodām.

3.  Ja dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, nolemj sākt turpmākas procedūras saistībā ar ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanu, tā nolūkā nodrošināt pamattiesību ievērošanu nosūta informatīvo vēstuli valodā, kas lietota transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā, ja tas ir pieejams, vai vienā no reģistrācijas dalībvalsts oficiālajām valodām. Šajā vēstulē dalībvalsts informē saņēmēju par transportlīdzekļa īpašniekam pieejamajiem mehānismiem, lai apstrīdētu iespējamo pārkāpumu un it īpaši par pārsūdzības tiesībām un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kā arī iestādi, kurā šo tiesību īstenošanai var vērsties.

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai nodrošinātu juridisko konsekvenci ar ES tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. pants

8. pants

Datu aizsardzība

Datu aizsardzība

1.  Uz personas datiem, ko apstrādā saskaņā ar šo direktīvu, attiecas Regulas (ES) 2016/679 noteikumi un valsts normatīvie un administratīvie akti, ar kuriem transponē Direktīvu (ES) 2016/680.

1.  Uz personas datiem, ko apstrādā saskaņā ar šo direktīvu, attiecas Regula (ES) 2016/679 un Direktīva 2002/58/EK. Direktīva (ES) 2016/680 attiecināma tikai uz saskaņā ar šo direktīvu apstrādājamiem personas datiem, ja dalībvalstī, kurai pienākas maksājums, ceļu lietošanas nodevas nesamaksāšana ir noziedzīgs nodarījums.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka personas datus, ko apstrādā saskaņā ar šo direktīvu, attiecīgā laikposmā labo, ja tie ir neprecīzi, vai dzēš, vai ierobežo to pieejamību un ka tiek noteikts termiņš šādu datu glabāšanai saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, ar kuriem transponē Direktīvu (ES) 2016/680.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka personas datu apstrādi 5. panta nolūkā ierobežo un attiecina vienīgi uz datu veidiem, kas uzskaitīti II pielikumā.Dalībvalstis arī nodrošina datu subjektu tiesības uz apstrādāto personas datu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, ja šie dati nav precīzi. Dalībvalstis arī nosaka termiņu personas datu glabāšanai saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 vai, attiecīgos gadījumos, Direktīvu (ES) 2016/680.

Dalībvalstis nodrošina, ka visus personas datus, ko apstrādā saskaņā ar šo direktīvu, izmanto vienīgi nolūkā veicināt pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu un ka datu subjektiem ir tādas pašas tiesības saņemt informāciju, tiesības uz piekļuvi, datu labošanu, dzēšanu un bloķēšanu, tiesības uz kompensāciju un tiesību aizsardzību, kā noteiktas Regulā (ES) 2016/679 un valsts normatīvajos un administratīvajos aktos, ar kuriem transponē Direktīvu (ES) 2016/680.

Dalībvalstis nodrošina, ka personas datus, ko apstrādā saskaņā ar šo direktīvu, apstrādā tikai un vienīgi tāpēc, lai atvieglotu pārrobežu informācijas apmaiņu par ceļu lietošanas nodevas nesamaksāšanu, un šos datus pēc tam neapstrādā nekādiem citiem mērķiem. Dalībvalstis arī nodrošina, ka datu subjektiem ir tādas pašas tiesības saņemt informāciju, tiesības uz piekļuvi, datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei, tiesības uz kompensāciju un tiesības izmantot efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kā noteikts Regulā (ES) 2016/679 un, attiecīgā gadījumā, Direktīvā (ES) 2016/680. Dalībvalstis nodrošina, ka piekļuvi personas datiem piešķir tikai norīkotajām kompetentajām iestādēm transportlīdzekļu reģistrācijas datu apmaiņai.

3.  Visām attiecīgajām personām ir tiesības saņemt informāciju par to, kādi reģistrācijas dalībvalstī reģistrētie personas dati nosūtīti dalībvalstij, kurā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, kā arī informāciju par pieprasījuma datumu un kompetento iestādi dalībvalstī, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa.

3.  Visām attiecīgajām personām ir tiesības bez nepamatotas kavēšanās saņemt informāciju par to, kādi reģistrācijas dalībvalstī reģistrētie personas dati nosūtīti dalībvalstij, kurā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, kā arī informāciju par pieprasījuma datumu un kompetento iestādi dalībvalstī, kuras teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas maksa.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija līdz [5 gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas 6. un 7. panta piemērošanu dalībvalstīs. Ziņojumā Komisija it sevišķi pievērš uzmanību šādiem jautājumiem un attiecīgā gadījumā iesniedz priekšlikumus šo jautājumu risināšanai:

Komisija līdz [4 gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas 6. un 7. panta piemērošanu dalībvalstīs. Ziņojumā Komisija it sevišķi pievērš uzmanību šādiem jautājumiem un attiecīgā gadījumā iesniedz priekšlikumus šo jautājumu risināšanai:

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-  analīzi par šīs direktīvas 6. un 7. panta ietekmi uz pamattiesībām, jo īpaši tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību,

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 11. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza I un IV pielikumu, lai tos pielāgotu tehnikas attīstībai.

1.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 11. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza I pielikumu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai.

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu, ar ko svītro IV pielikumu un sarakstu ar atbilstīgām tehnoloģijām pārceļ uz 3. panta 1. punkta 1. daļu.

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].

2.  Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no [šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Kaut arī pilnvaru deleģēšanas Komisijai laikposms būtu jāierobežo, direktīvā vajadzētu paredzēt iespēju šo laikposmu automātiski pagarināt.

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 3. apakšpunkts – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  izraudzīto tehnisko risinājumu apstiprināšana attiecībā uz Savienības noteikumiem, ar ko aizsargā personu brīvības un pamattiesības, ieskaitot viņu privāto dzīvi un personas datu aizsardzību. Īpaši vajadzēs nodrošināt atbilstību Regulai (ES) 2016/679 un Direktīvai 2002/58/EK;

(k)  izraudzīto tehnisko risinājumu apstiprināšana attiecībā uz Savienības noteikumiem, ar ko aizsargā personu brīvības un pamattiesības, ieskaitot viņu privāto dzīvi un personas datu aizsardzību. Īpaši vajadzēs nodrošināt atbilstību Regulai (ES) 2016/679 un Direktīvai 2002/58/EK, kā arī, attiecīgā gadījumā, Direktīvai (ES) 2016/680;

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, jo tas ir cieši saistīts ar citiem pieņemamiem grozījumiem, ar ko tekstā iekļauj atsauci uz Direktīvu (ES) 2016/680.

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 26.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Atruna par datu aizsardzību:

 

Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai pieprasīt ierobežot to apstrādi vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī datu pārnešanu; Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību [attiecīgās uzraudzības iestādes nosaukums un adrese].

 

[Ja ceļu lietošanas nodevas nesamaksāšana tiek uzskatīta par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem:

 

Saskaņā ar [tā valsts tiesību akta nosaukums, ar kuru īsteno Direktīvu (ES) 2016/680] jums ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi jūsu personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, kā arī jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību [attiecīgās uzraudzības iestādes nosaukums un adrese]. ]

Pamatojums

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, vai, attiecīgā gadījumā, Policijas direktīvu, vēstulē jānorāda svarīgākās datu aizsardzības tiesības, kas pieejamas visiem iedzīvotājiem, un tās iestādes nosaukums un adrese, kurā viņi var iesniegt sūdzību. Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To tehnoloģiju saraksts, kuras atļauts izmantot, lai veiktu elektroniskus nodevas darījumus ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmās

svītrots

1. satelītpozicionēšana;

 

2. mobilie sakari;

 

3. 5,8 GHz mikroviļņu tehnoloģija.

 

Pamatojums

Sarakstam ar tehnoloģijām ir jāpiemēro likumdevēju koplēmuma procedūra. Šis grozījums ir vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā (pārstrādāta redakcija)

Atsauces

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

15.6.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Branislav Škripek

31.8.2017

Izskatīšana komitejā

20.2.2018

20.3.2018

27.3.2018

 

Pieņemšanas datums

27.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

2

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

André Elissen

NI

Udo Voigt

4

0

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā (pārstrādāta redakcija)

Atsauces

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

31.5.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

15.6.2017

LIBE

15.6.2017

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Massimiliano Salini

30.6.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Pieņemšanas datums

24.5.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Iesniegšanas datums

5.6.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

40

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

ECR

Jacqueline Foster

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 20. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika