Procedura : 2017/0128(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0199/2018

Teksty złożone :

A8-0199/2018

Debaty :

PV 13/02/2019 - 22
CRE 13/02/2019 - 22

Głosowanie :

PV 14/02/2019 - 10.8
CRE 14/02/2019 - 10.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0122

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1222kWORD 160k
5.6.2018
PE 615.481v02-00 A8-0199/2018

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Massimiliano Salini

(Przekształcenie – art. 104 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ
 ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0280),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 91 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0173/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 października 2017 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(2),

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 24 lipca 2017 r. skierowane do Komisji Transportu i Turystyki zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0199/2018),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Niezbędne jest zapewnienie powszechnego wykorzystywania systemów elektronicznego poboru opłat w państwach członkowskich oraz państwach sąsiednich oraz posiadanie systemów interoperacyjnych dopasowanych do dalszego rozwoju polityki pobierania opłat drogowych na poziomie Unii oraz dalszego rozwoju technicznego.

(2)  Niezbędne jest zapewnienie powszechnego wykorzystywania systemów elektronicznego poboru opłat w państwach członkowskich oraz państwach sąsiednich oraz w miarę możliwości posiadanie niezawodnych, przyjaznych dla użytkownika i opłacalnych systemów interoperacyjnych dopasowanych do dalszego rozwoju polityki pobierania opłat drogowych na poziomie Unii oraz dalszego rozwoju technicznego.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Upowszechnianie się specyfikacji nałożonych przez państwa członkowskie i kraje sąsiednie w odniesieniu do ich systemów elektronicznego poboru opłat może utrudniać zarówno sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, jak i realizację celów polityki transportowej. Taka sytuacja może prowadzić do namnożenia się niekompatybilnych i kosztownych elektronicznych urządzeń w kabinie kierowcy pojazdów ciężkich oraz do popełniania błędów przez kierowców przy korzystaniu z nich, skutkujących na przykład niezamierzonym unikaniem płatności. Taki przyrost liczby urządzeń jest niemożliwy do zaakceptowania dla użytkowników oraz producentów pojazdów z uwagi na koszty, bezpieczeństwo, jak również z przyczyn prawnych.

(4)  Upowszechnianie się specyfikacji nałożonych przez państwa członkowskie i kraje sąsiednie w odniesieniu do ich systemów elektronicznego poboru opłat może utrudniać zarówno sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, korzystanie ze swobody przemieszczania się, jak i realizację celów polityki transportowej. Taka sytuacja może prowadzić do namnożenia się niekompatybilnych i kosztownych elektronicznych urządzeń w kabinie kierowcy pojazdów ciężkich oraz do popełniania błędów przez kierowców przy korzystaniu z nich, skutkujących na przykład niezamierzonym unikaniem płatności. Taki przyrost liczby urządzeń jest niemożliwy do zaakceptowania dla użytkowników oraz producentów pojazdów z uwagi na koszty, bezpieczeństwo, jak również z przyczyn prawnych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Sztuczne bariery dla funkcjonowania rynku wewnętrznego powinny zostać usunięte, przy jednoczesnym umożliwieniu państwom członkowskim oraz Unii realizowania nadal różnych polityk w zakresie opłat drogowych w odniesieniu do wszystkich rodzajów pojazdów, na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Urządzenia zainstalowane w pojazdach powinny umożliwiać realizację tych polityk w zakresie opłat drogowych zgodnie z zasadami niedyskryminacji pomiędzy obywatelami wszystkich państw członkowskich. Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat na poziomie Unii powinna zatem zostać zapewniona tak szybko, jak to możliwe.

(5)  Sztuczne bariery dla funkcjonowania rynku wewnętrznego powinny zostać usunięte, przy jednoczesnym umożliwieniu państwom członkowskim oraz Unii realizowania nadal różnych polityk w zakresie opłat drogowych w odniesieniu do wszystkich rodzajów pojazdów, na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Urządzenia zainstalowane w pojazdach powinny umożliwiać realizację tych polityk w zakresie opłat drogowych zgodnie z zasadami niedyskryminacji pomiędzy obywatelami wszystkich państw członkowskich. Możliwe powinno być korzystanie z jednego urządzenia pokładowego we wszystkich państwach członkowskich, aby nie było konieczne nabywanie oddzielnych winiet czasowych na podróże w obrębie Unii. Niezawodna interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat na poziomie Unii, zgodna z ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych, powinna zatem zostać zapewniona tak szybko, jak to możliwe, bez nakładania obciążeń administracyjnych i przy możliwie największym ograniczeniu kosztów usług elektronicznego poboru opłat oraz urządzeń instalowanych i obsługiwanych przez przewoźników drogowych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Podmioty pobierające opłaty powinno się zobowiązać do przyznawania dostawcom EETS niedyskryminacyjnego dostępu do swoich obszarów EETS.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  Aby zapewnić wszystkim dostawcom EETS przejrzystość i niedyskryminacyjny dostęp do obszarów EETS, podmioty pobierające opłaty powinny publikować wszystkie niezbędne informacje dotyczące uprawnień do dostępu w informacji o obszarze EETS.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5c)  Jako że EETS jest usługą rynkową, dostawcy EETS nie mogą być zmuszani do świadczenia usługi od razu w całej Unii. W interesie użytkowników powinno się jednak wymagać od dostawców EETS, by objęli swoimi usługami wszystkie obszary EETS, na których decydują się świadczyć swe usługi. Ponadto Komisja powinna zagwarantować, że elastyczność zapewniona dostawcom EETS nie prowadzi do wyłączenia z EETS małych lub peryferyjnych obszarów EETS.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  W informacji dotyczącej obszaru EETS należy szczegółowo określić ramowe warunki handlowe działalności dostawców EETS w danym obszarze EETS. W szczególności informacja ta powinna zawierać opis metod stosowanych do obliczania wynagrodzenia dostawców EETS.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Dostawcy EETS powinni mieć prawo do godziwego wynagrodzenia obliczonego w oparciu o przejrzyste i niedyskryminacyjne metody.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c)  Opłata drogowa uiszczana przez użytkowników EETS nie może przewyższać odpowiadającej jej opłaty krajowej/lokalnej. Wszystkie rabaty lub zniżki dla opłat drogowych oferowane użytkownikom urządzeń pokładowych przez państwo członkowskie lub podmiot pobierający opłaty powinny być dostępne dla klientów dostawców EETS na takich samych warunkach.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6d)  W przypadku wprowadzania nowego systemu elektronicznego poboru opłat drogowych lub znacznej modyfikacji funkcjonującego już systemu podmiot pobierający opłaty powinien być zobowiązany opublikować nowe lub zaktualizowane informacje o obszarach EETS z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić zatwierdzenie lub ponowne zatwierdzenie dostawców EETS w systemie najpóźniej na miesiąc przed dniem uruchomienia systemu. Podmiot pobierający opłaty powinien być zobowiązany do opracowania oraz stosowania procedury zatwierdzania lub ponownego zatwierdzania dostawców EETS, tak aby procedura mogła zakończyć się przynajmniej na miesiąc przed uruchomieniem nowego lub znacznie zmodyfikowanego systemu. Podmioty pobierające opłaty powinny zostać zobowiązane do przestrzegania swej części planowanej procedury opisanej w informacji o obszarze EETS.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6e)  Informacja o obszarze EETS powinna szczegółowo opisywać procedurę zatwierdzania dostawcy EETS w obszarze EETS, w szczególności procedurę kontrolowania zgodności ze specyfikacjami oraz zdatności do użytku elementów interoperacyjności. W stosunku do wszystkich dostawców EETS powinno się stosować tę samą procedurę.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6f)  Podmioty pobierające opłaty nie powinny mieć prawa zwracać się do dostawców EETS o zapewnienie konkretnych rozwiązań technicznych, które mogą zagrozić interoperacyjności z innymi obszarami poboru opłat oraz z istniejącymi już składnikami interoperacyjności dostawcy EETS, ani też wymagać od nich zapewnienia tych rozwiązań.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Dostawcy EETS powinni mieć prawo do wystawiania użytkownikom faktur. Jednak podmioty pobierające opłaty powinny mieć prawo do zażądania, by faktury były przesyłane w ich imieniu, jako że na niektórych obszarach poboru opłat bezpośrednie fakturowanie w imieniu dostawcy EETS może mieć niepożądane skutki administracyjne i podatkowe.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Jeżeli osoba prawna będąca dostawcą usługi poboru opłat drogowych odgrywa również inne role w systemie elektronicznego poboru opłat drogowych lub prowadzi inną działalność niezwiązaną bezpośrednio z elektronicznym poborem opłat drogowych, osoba ta powinna być zobowiązana do prowadzenia odrębnych rachunków zysków i strat dla każdego rodzaju działalności. Nie powinno zezwalać się na subsydiowanie skrośne pomiędzy różnymi rodzajami działalności.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Należy potwierdzić, że europejską usługę opłaty elektronicznej (EETS) świadczą dostawcy EETS, jak określono w decyzji Komisji 2009/750/WE17.

(8)  Należy potwierdzić, że europejską usługę opłaty elektronicznej (EETS) świadczą zgodnie z prawem dostawcy EETS, jak określono w decyzji Komisji 2009/750/WE17, przy zachowaniu pełnej zgodności z prawami podstawowymi.

_________________

_________________

17 Decyzja Komisji 2009/750/WE z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (Dz.U. L 268 z 13.10.2009, s. 11).

17 Decyzja Komisji 2009/750/WE z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (Dz.U. L 268 z 13.10.2009, s. 11).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Każde państwo członkowskie posiadające przynajmniej dwa obszary EETS powinno wyznaczyć w ramach swojej administracji krajowej biuro kontaktowe dla tych dostawców EETS, którzy chcą świadczyć usługi EETS na jego terytorium, aby ułatwić im kontakty z podmiotami pobierającymi opłatę.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Rozwiązania z zakresu elektronicznego poboru opłat oraz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (C-ITS) korzystają z podobnych technologii oraz sąsiednich pasm częstotliwości na potrzeby łączności krótkiego zasięgu między pojazdami oraz między pojazdami a elementami infrastruktury. W przyszłości należy przeanalizować możliwość scalenia elektronicznego poboru opłat i C-ITS w paśmie 5,9 GHz, z którego obecnie korzysta C-ITS, po przeprowadzeniu dokładnej oceny związanych z tym kosztów, korzyści, barier technicznych i możliwych rozwiązań.

(10)  Rozwiązania z zakresu elektronicznego poboru opłat oraz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (C-ITS) korzystają z podobnych technologii oraz sąsiednich pasm częstotliwości na potrzeby łączności krótkiego zasięgu między pojazdami oraz między pojazdami a elementami infrastruktury. W przyszłości powinno się zbadać wykonalność nowych rozwiązań i ewentualne synergie między platformą elektronicznego poboru opłat i współpracującymi inteligentnymi systemami transportowymi, z uwzględnieniem dokładnej oceny kosztów i korzyści oraz ewentualnych skutków dla prywatności i ochrony danych.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Należy uwzględnić przy tym cechy szczególne systemów elektronicznego poboru opłat, które obecnie stosowane są w odniesieniu do pojazdów lekkich. Ponieważ żadne tego rodzaju systemy nie wykorzystują obecnie pozycjonowania satelitarnego ani łączności ruchomej, dostawcom EETS należy zezwolić – przez ograniczony czas – na wyposażanie pojazdów lekkich w urządzenia pokładowe nadające się wyłącznie do pracy w technologii 5,8 GHz.

(11)  Należy uwzględnić przy tym cechy szczególne systemów elektronicznego poboru opłat, które obecnie stosowane są w odniesieniu do pojazdów lekkich. Ponieważ żadne tego rodzaju systemy nie wykorzystują obecnie pozycjonowania satelitarnego ani łączności ruchomej, dostawcom EETS należy zezwolić – przez ograniczony czas – na wyposażanie pojazdów lekkich w urządzenia pokładowe nadające się wyłącznie do pracy w technologii 5,8 GHz. W celu uniknięcia interferencji z Wi-Fi w pojazdach i innych urządzeniach C-ITS powinno się zarezerwować pasmo 5,8 GHz na potrzeby systemów poboru opłat.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Transgraniczne egzekwowanie opłat drogowych, w tym opłat pobieranych na obszarach miejskich, i grzywien za naruszenia przepisów wymaga mechanizmu wzajemnej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi. Aby rozwiązać problem transgranicznego egzekwowania nieuiszczonych opłat drogowych, należy wprowadzić porozumienia prawne, w tym z organami lokalnymi, za pomocą prostego automatycznego mechanizmu wymiany informacji między państwami członkowskimi.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  W ramach działalności związanej z egzekwowaniem nieuiszczonych opłat drogowych oraz w przypadkach podejrzeń, że kierowca pojazdu nie uiścił opłaty drogowej, podmioty pobierające opłaty powinny móc zażądać od dostawcy EETS danych odnoszących się do pojazdów i właścicieli lub posiadaczy pojazdów, którzy są klientami EETS. Podmiot pobierający opłaty powinien uniemożliwić wykorzystanie tych danych, które mogą być szczególnie chronione pod względem handlowym, do jakichkolwiek innych celów niż egzekwowanie opłat. Podmiot pobierający opłaty powinien być w szczególności zobowiązany do nieujawniania danych któregokolwiek z konkurentów dostawcy EETS. Ilość i rodzaj danych przekazywanych przez dostawców EETS podmiotom pobierającym opłaty na potrzeby obliczania wysokości opłat i ich nakładania lub w celu weryfikacji sposobu obliczenia przez dostawców EETS wysokości nałożonej opłaty od pojazdów użytkowników EETS powinny ograniczać się do niezbędnego minimum.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Powinno się zapewnić możliwość korzystania z postępowania pojednawczego w celu rozstrzygania sporów między podmiotami pobierającymi opłaty a dostawcami EETS w trakcie negocjowania umów i w czasie ich obowiązywania. Podmioty pobierające opłaty oraz dostawcy EETS zwracają się do krajowych organów pojednawczych w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących niedyskryminacyjnego dostępu do obszarów EETS.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b)  Organy pojednawcze powinny mieć uprawnienia do sprawdzania, czy warunki umów obowiązujących któregokolwiek z dostawców EETS nie mają charakteru dyskryminacyjnego. Organy te powinny w szczególności mieć uprawnienia do kontroli, czy wynagrodzenie oferowane dostawcom EETS przez podmiot pobierający opłaty jest zgodne z zasadami niniejszej dyrektywy.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Wprowadzenie systemów elektronicznego poboru opłat wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Takie przetwarzanie powinno być przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa Unii, określonymi między innymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67919, dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68020 oraz w dyrektywie 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady21. Prawo do ochrony danych osobowych jest w sposób wyraźny uznane przez art. 8 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

(17)  Wprowadzenie systemów elektronicznego poboru opłat wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie których da się sporządzić szczegółowy obraz przemieszczania się podmiotu danych. W celu ochrony prywatności państwa członkowskie powinny więc zezwolić na anonimowe i szyfrowane opcje przedpłaty w ramach EETS. Prawo do ochrony danych osobowych jest w sposób wyraźny uznane przez art. 8 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przetwarzanie danych osobowych powinno być przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa Unii, określonymi między innymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67919, w dyrektywie 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady20 oraz w przypadku gdy nieuiszczenie opłat drogowych jest przestępstwem w tym państwie członkowskim, w którym opłata jest należna – w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68021.

__________________

__________________

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

20 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

21 Dyrektywa 2002/58/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Dostawcy EETS powinni być odpowiedzialni za dostarczanie podmiotom pobierającym opłaty lub operatom systemów poboru opłat drogowych poprawnych danych dotyczących ich klientów, ponieważ dane te są niezbędne do prawidłowego pobierania opłat i skutecznego egzekwowania ich.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Niniejsza dyrektywa nie narusza swobody państw członkowskich w zakresie ustanawiania reguł dotyczących pobierania opłat w zakresie infrastruktury drogowej oraz kwestii podatkowych.

(18)  Niniejsza dyrektywa nie narusza swobody państw członkowskich w zakresie ustanawiania reguł dotyczących pobierania opłat w zakresie infrastruktury drogowej oraz kwestii podatkowych. Jednakże przewiduje ona, że interoperacyjny system elektronicznego poboru opłat drogowych pomógłby osiągnąć cele określone w unijnych przepisach dotyczących opłat drogowych. Przepisy niniejszej dyrektywy są spójne z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady .../...22.

 

__________________

 

22  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady .../... zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe [procedura 2017/0114 COD].

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W celu zapewnienia interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych oraz ułatwienia transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłaty drogowej należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do dostosowania do postępu technologicznego wykazu technologii, z których można korzystać do przeprowadzania transakcji elektronicznego poboru opłat w systemach elektronicznego poboru opłat wymagających instalacji lub zastosowania urządzeń pokładowych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(19)  W celu zapewnienia interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych oraz ułatwienia za pomocą środków prawnych transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłaty drogowej należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do dostosowania do postępu technologicznego wykazu technologii, z których można korzystać do przeprowadzania transakcji elektronicznego poboru opłat w systemach elektronicznego poboru opłat wymagających instalacji lub zastosowania urządzeń pokładowych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa określa warunki niezbędne do zapewnienia interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych oraz ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii. Niniejszą dyrektywę stosuje się do elektronicznego poboru wszystkich rodzajów opłat drogowych w ramach całej unijnej sieci dróg miejskich i międzymiastowych, autostrad, większych i mniejszych dróg oraz różnych obiektów, takich jak tunele, mosty oraz promy.

Niniejsza dyrektywa określa warunki niezbędne do następujących celów:

 

a)  zapewnienie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych w ramach całej unijnej sieci dróg miejskich i międzymiastowych, autostrad, większych i mniejszych dróg oraz różnych obiektów, takich jak tunele, mosty i promy, oraz

 

b)  ułatwianie transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii, w tym na temat nieuiszczenia opłat pobieranych ręcznie w infrastrukturze, do której ma zastosowanie niniejsza dyrektywa, a także opłat pobieranych na obszarach miejskich, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE23, lub grzywien za naruszenia dotyczące opłat.

 

__________________

 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1).

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla podejmowanych przez państwa członkowskie decyzji o pobieraniu opłat od określonych rodzajów pojazdów oraz decyzji określających wysokość tych opłat i cel ich pobierania.

Aby przestrzegać zasady pomocniczości, niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla podejmowanych przez państwa członkowskie decyzji o pobieraniu opłat od określonych rodzajów pojazdów oraz decyzji określających wysokość tych opłat i cel ich pobierania.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  „usługa opłaty” oznacza usługę umożliwiającą użytkownikom korzystanie z wielu obszarów poboru opłat po podpisaniu jednej umowy i przy użyciu jednego urządzenia pokładowego; obejmuje ona między innymi:

 

(i)  dostarczanie użytkownikom urządzeń pokładowych dostosowanych do ich potrzeb i utrzymywanie ich funkcjonalności;

 

(ii)  zapewnianie, aby użytkownicy dokonywali należnych opłat na rzecz podmiotów pobierających opłaty;

 

(iii)  udostępnianie użytkownikom nowych sposobów płatności lub przyjmowanie już istniejących;

 

(iv)  pobieranie opłat od użytkowników;

 

(v)  utrzymywanie kontaktów z użytkownikami;

 

(vi)  wdrażanie polityki bezpieczeństwa i prywatności w systemach poboru opłat i przestrzeganie jej;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „europejska usługa opłaty elektronicznej (usługa EETS)” oznacza usługi świadczone na podstawie umowy przez dostawcę EETS na rzecz użytkownika EETS. Usługi te obejmują udostępnianie i gwarantowanie prawidłowej parametryzacji i prawidłowego funkcjonowania urządzeń pokładowych niezbędnych do uiszczania opłat drogowych na wszystkich obszarach elektronicznego poboru opłat uzgodnionych w umowie, obsługę – w imieniu użytkownika – płatności z tytułu opłat drogowych należnych od użytkownika na rzecz podmiotu pobierającego opłaty oraz świadczenie innych usług oraz innego rodzaju pomocy, których użytkownik może wymagać, aby wypełnić obowiązki nałożone przez podmioty pobierające opłaty na obszarach poboru opłat uzgodnionych w umowie;

a)  „europejska usługa opłaty elektronicznej (usługa EETS)” oznacza usługę poboru opłat świadczoną na podstawie umowy przez dostawcę EETS na rzecz użytkownika EETS;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  „opłata” oznacza opłatę lub należność pobierane z tytułu poruszania się pojazdem na obszarze poboru opłat;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  „dostawca usługi poboru opłat” oznacza podmiot prawny świadczący usługi poboru opłat na co najmniej jednym obszarze w odniesieniu do co najmniej jednej klasy pojazdów.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  „operator systemów poboru opłat drogowych” oznacza podmiot prywatny, któremu podmiot pobierający opłaty przekazuje zadanie pobierania opłat drogowych w imieniu i na rzecz podmiotu pobierającego opłaty;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  „krajowy dostawca usługi poboru opłat” oznacza podmiot świadczący na rzecz użytkowników końcowych usługi poboru opłat opracowane i obsługiwane przez operatora systemów poboru opłat drogowych. Powołuje go państwo członkowskie i powierza mu obowiązek świadczenia usługi publicznej polegający na dostarczaniu wszystkim korzystającym z usługi poboru opłat urządzeń pokładowych oraz świadczeniu usług poboru opłat na całym terytorium tego państwa członkowskiego;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  „główny usługodawca” oznacza dostawcę usługi poboru opłat, na którego podmiot pobierający opłatę nakłada konkretne obowiązki (takie jak obowiązek podpisywania umów ze wszystkimi zainteresowanymi użytkownikami) lub któremu przyznaje pewne prawa (takie jak określone wynagrodzenie czy gwarantowana umowa długoterminowa); są one różne od praw i obowiązków innych dostawców usług;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „obszar elektronicznego poboru opłat” oznacza drogę, sieć dróg, obiekt, taki jak most lub tunel, bądź prom, gdzie opłaty drogowe pobiera się – wyłącznie lub częściowo – za pomocą mechanizmów automatycznego wykrywania, takich jak łączność z urządzeniem pokładowym wewnątrz pojazdu lub automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych;

e)  „obszar elektronicznego poboru opłat” oznacza drogę, sieć dróg, obiekt, taki jak most, tunel lub prom, gdzie opłaty drogowe pobiera się – wyłącznie lub częściowo – za pomocą mechanizmów automatycznego wykrywania, takich jak łączność z urządzeniem pokładowym wewnątrz pojazdu lub automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  „dane dotyczące opłat” oznaczają informacje określone przez właściwy podmiot pobierający opłaty, niezbędne do ustalenia wysokości opłaty należnej za poruszanie się pojazdem na określonym obszarze poboru opłat i do zawarcia transakcji związanej z opłatą;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  „zgłoszenie opłaty” oznacza oświadczenie przekazane podmiotowi pobierającemu opłaty, które zatwierdza obecność pojazdu na obszarze poboru opłat, w formie uzgodnionej przez dostawcę usługi opłaty i podmiot pobierający opłaty;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  „składniki interoperacyjności” oznaczają każdy podstawowy element, grupę elementów, podzespół lub pełny zespół sprzętu włączonego lub przeznaczonego do włączenia w system EETS, od których bezpośrednio lub pośrednio zależy interoperacyjność usługi, w tym zarówno elementy materialne, jak i niematerialne, takie jak oprogramowanie;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  „przydatność do stosowania” oznacza zdolność składnika interoperacyjności do uzyskania i utrzymania określonego rezultatu w czasie jego użytkowania, po zintegrowaniu go w sposób reprezentatywny z usługą EETS w powiązaniu z systemem podmiotu pobierającego opłaty;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera f c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fc)  „system istotnie zmieniony” oznacza istniejący system elektronicznego poboru opłat, który został poddany lub jest poddawany zmianie wymagającej od dostawców EETS dokonania zmian użytkowanych składników interoperacyjności, takich jak przeprogramowanie lub ponowne przetestowanie urządzeń pokładowych lub dostosowanie interfejsów ich zaplecza administracyjnego;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera f d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fd)  „zaplecze administracyjne” oznacza centralny system elektroniczny używany przez podmiot pobierający opłaty, grupę podmiotów pobierających opłaty, które stworzyły jednostkę interoperacyjną, lub dostawcę EETS do gromadzenia, przetwarzania i przesyłania informacji w ramach elektronicznego pobierania opłat;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera f e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fe)  „akredytacja” oznacza proces określony przez podmiot pobierający opłaty i przez niego kierowany, któremu poddawany jest dostawca EETS w celu uzyskania zezwolenia na świadczenie usługi EETS na obszarze EETS;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  „państwo członkowskie rejestracji” oznacza państwo członkowskie rejestracji pojazdu, przy pomocy którego popełniono wykroczenie, jakim jest nieuiszczenie opłaty drogowej;

i)  „państwo członkowskie rejestracji” oznacza państwo członkowskie, gdzie zarejestrowano pojazd, przy pomocy którego popełniono wykroczenie, jakim jest nieuiszczenie opłaty drogowej;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

la)  „parametry klasyfikacji pojazdów” oznaczają informacje dotyczące pojazdu, zgodnie z którymi obliczana jest wysokość opłat na podstawie danych dotyczących opłat;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o)   „pojazd lekki” oznacza każdy pojazd, który nie jest pojazdem ciężkim.

o)   „pojazd lekki” oznacza samochód osobowy, mikrobus lub samochód dostawczy.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszystkie nowe systemy elektronicznego poboru opłat , które wymagają instalacji lub zastosowania urządzeń pokładowych stosują – do celów przeprowadzania transakcji związanych z opłatami elektronicznymi – jedną lub więcej spośród technologii wymienionych w załączniku IV.

Wszystkie nowe systemy elektronicznego poboru opłat, które wymagają instalacji lub zastosowania urządzeń pokładowych, stosują – do celów przeprowadzania transakcji związanych z opłatami elektronicznymi – co najmniej jedną spośród następujących technologii:

 

a)  pozycjonowanie satelitarne;

 

b)  łączność ruchoma;

 

c)  5.technologia mikrofalowa 8 GHz.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Istniejące systemy elektronicznego poboru opłat, które wykorzystują technologie inne niż technologie wymienione w załączniku IV, muszą zapewniać obsługę wymienionych w tym załączniku technologii w przypadku dokonania w tych systemach istotnych ulepszeń technologicznych.

Istniejące systemy elektronicznego poboru opłat, które wykorzystują technologie inne niż technologie wymienione w akapicie pierwszym, muszą być kompatybilne z technologiami wymienionymi w tym załączniku w przypadku dokonania w tych systemach istotnych ulepszeń technologicznych.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.    Dostawcy EETS udostępniają użytkownikom urządzenia pokładowe, które pozwalają korzystać ze wszystkich systemów elektronicznego poboru opłat eksploatowanych w państwach członkowskich działających w oparciu o technologie wymienione w załączniku IV, są interoperacyjne z tymi systemami oraz mogą się z nimi komunikować.

3.   Dostawcy EETS udostępniają użytkownikom urządzenia pokładowe, które pozwalają korzystać ze wszystkich systemów elektronicznego poboru opłat eksploatowanych w państwach członkowskich działających w oparciu o technologie wymienione w ust. 1, są interoperacyjne z tymi systemami oraz mogą się z nimi komunikować.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Urządzenia pokładowe mogą korzystać z własnych podzespołów sprzętowych i oprogramowania, wykorzystywać elementy innych podzespołów sprzętowych i oprogramowania obecnych w pojeździe bądź korzystać z obu tych rozwiązań. Do celów komunikowania się z innymi podzespołami sprzętowymi obecnymi w pojeździe urządzenia pokładowe mogą korzystać z technologii innych niż technologie wymienione w załączniku IV.

4.  Urządzenia pokładowe mogą korzystać z własnych podzespołów sprzętowych i oprogramowania, wykorzystywać elementy innych podzespołów sprzętowych i oprogramowania obecnych w pojeździe bądź korzystać z obu tych rozwiązań. Do celów komunikowania się z innymi podzespołami sprzętowymi obecnymi w pojeździe urządzenia pokładowe mogą korzystać z technologii innych niż technologie wymienione w ust. 1. Każdy pojazd posiada tylko jeden identyfikator pokładowy i identyfikator ten może być powiązany tylko z jednym pojazdem.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Do dnia 31 grudnia 2027 r. dostawcy EETS mogą udostępniać użytkownikom pojazdów lekkich urządzenia pokładowe nadające się wyłącznie do pracy w technologii mikrofalowej 5,8 GHz.

5.  Do dnia 31 grudnia 2027 r. dostawcy EETS mogą udostępniać użytkownikom pojazdów lekkich urządzenia pokładowe nadające się wyłącznie do pracy w technologii mikrofalowej 5,8 GHz do wykorzystywania na obszarach EETS, które nie wymagają pozycjonowania satelitarnego lub technologii łączności ruchomej.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przetwarzanie danych osobistych niezbędne do funkcjonowania usługi EETS było przeprowadzane zgodnie z unijnymi przepisami chroniącymi wolności i podstawowe prawa osób fizycznych, łącznie z ich prywatnością oraz zapewniają, aby w szczególności przestrzegane były przepisy rozporządzenia (UE) 2016/679, dyrektywy (UE) 2016/680 i dyrektywy 2002/58/WE.

6.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przetwarzanie danych osobistych niezbędne do funkcjonowania usługi EETS było przeprowadzane zgodnie z unijnymi przepisami chroniącymi wolności i podstawowe prawa osób fizycznych, łącznie z ich prywatnością oraz zapewniają, aby w szczególności przestrzegane były przepisy rozporządzenia (UE) 2016/679, dyrektywy (UE) 2016/680 i dyrektywy 2002/58/WE. Jednocześnie państwa członkowskie w należycie uzasadnionych przypadkach, takich jak nieuiszczenie opłaty drogowej, zezwalają na wymianę informacji z innymi państwami członkowskimi.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Usługa EETS umożliwia zawieranie umów niezależnie od miejsca rejestracji pojazdu, przynależności państwowej stron umowy oraz strefy lub odcinka sieci dróg, w odniesieniu do których opłata drogowa jest należna.

2.  Usługa EETS umożliwia zawieranie umów niezależnie od miejsca rejestracji pojazdu, przynależności państwowej stron umowy oraz strefy lub odcinka sieci dróg, w odniesieniu do których opłata drogowa jest należna, z uwzględnieniem środków płatności obowiązujących w danym państwie członkowskim.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  EETS jest wprowadzany za pośrednictwem zawieranych między dostawcami usługi i podmiotami pobierającymi opłaty umów, na mocy których gwarantuje się właściwe uiszczanie należności.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Usługa EETS umożliwia rozwijanie intermodalności bez tworzenia niekorzystnych warunków dla innych środków transportu.

3.  Usługa EETS umożliwia rozwijanie intermodalności, gwarantując jednocześnie poszanowanie zasady „użytkownik i zanieczyszczający płaci”, a także wprowadzenie korzystnych warunków dla innych, bardziej zrównoważonych środków transportu.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja, zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady23, zwraca się do właściwych organów normalizacyjnych, w szczególności do CEN, o szybkie przyjęcie norm mających zastosowanie do systemów elektronicznego poboru opłat w odniesieniu do technologii wymienionych w załączniku IV oraz o aktualizację, w razie konieczności, tych norm. Komisja zwraca się do organów normalizacyjnych o zapewnienie ciągłej kompatybilności składników interoperacyjności.

5.  Komisja, zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady23, zwraca się do właściwych organów normalizacyjnych, w szczególności do CEN, o szybkie przyjęcie norm mających zastosowanie do systemów elektronicznego poboru opłat w odniesieniu do technologii wymienionych w art. 3 oraz o aktualizację tych norm w razie konieczności. Komisja zwraca się do organów normalizacyjnych o zapewnienie ciągłej kompatybilności składników interoperacyjności.

_________________

_________________

23 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1).

23 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1).

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Wymogi obowiązujące dostawców EETS

 

Dostawcy EETS uzyskują rejestrację w państwie członkowskim swojej siedziby. Rejestracja jest dokonywana po spełnieniu przez dostawców EETS następujących wymogów:

 

a)  posiadanie certyfikatu EN ISO 9001 lub jego odpowiednika;

 

b)  wykazanie, że posiadają wyposażenie techniczne oraz deklarację WE lub certyfikat stwierdzające zgodność składników interoperacyjności ze specyfikacjami;

 

c)  dowiedzenie kompetencji w świadczeniu usług elektronicznego poboru opłat lub w powiązanych dziedzinach;

 

d)  odpowiednia kondycja finansowa;

 

e)  posiadanie globalnego planu zarządzania ryzykiem, który jest poddawany audytowi co najmniej raz na dwa lata;

 

f)  posiadanie dobrej opinii.

 

Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11 w odniesieniu do definicji specyfikacji, o których mowa w ust. 1 lit. b).

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4b

 

Prawa i obowiązki dostawców EETS

 

1.  Dostawcy EETS zawierają umowy EETS obejmujące wszystkie obszary EETS na terytorium co najmniej 4 państw członkowskich w ciągu 36 miesięcy od dnia rejestracji zgodnie z art. 4a.

 

Zawierają umowy obejmujące wszystkie obszary EETS w danym państwie członkowskim w ciągu 24 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy w tym państwie członkowskim, z wyjątkiem obszarów EETS, w których właściwe podmioty pobierające opłaty nie stosują postanowień art. 4d.

 

2.  Dostawcy EETS utrzymują stały zasięg na wszystkich obszarach EETS po zawarciu umów w tym zakresie. W przypadku gdy dostawca EETS nie jest w stanie utrzymać zasięgu na danym obszarze EETS, ponieważ podmiot pobierający opłaty nie przestrzega swoich zobowiązań, dostawca ten przywraca zasięg na tym obszarze w jak najkrótszym terminie.

 

3.  Dostawcy EETS współpracują z podmiotami pobierającymi opłaty w zakresie działań dotyczących egzekwowania opłat. W przypadku podejrzenia nieuiszczenia opłaty drogowej przez użytkownika drogi podmiot pobierający opłaty może zażądać od dostawcy EETS danych dotyczących pojazdu takiego użytkownika podejrzewanego o nieuiszczenie opłaty drogowej, a także właściciela lub posiadacza tego pojazdu, będącego klientem dostawcy EETS. Dostawcy EETS zapewniają natychmiastowe udostępnianie takich danych.

 

Podmiot pobierający opłaty gwarantuje, że takie dane nie są ujawniane żadnemu innemu dostawcy usług poboru opłat. Jeżeli podmiot pobierający opłaty i dostawca usługi poboru opłat są tą samą jednostką, wprowadzają odpowiednie środki i procedury gwarantujące, że ww. dane są wykorzystywane wyłącznie do celów egzekwowania opłat.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4c

 

Prawa i obowiązki podmiotu pobierającego opłaty

 

1.  Każdy podmiot pobierający opłaty opracowuje i zachowuje informację o obszarze EETS, określającą warunki ogólne dostępu dostawców EETS do obszarów poboru opłat.

 

2.  W przypadku stworzenia nowego systemu elektronicznego poboru opłat przyszły podmiot pobierający opłaty odpowiedzialny za ten system publikuje informację o obszarze EETS z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić akredytację zainteresowanych dostawców EETS najpóźniej na miesiąc przed uruchomieniem nowego systemu, z należytym uwzględnieniem czasu trwania procedury oceny zgodności ze specyfikacjami i przydatności do stosowania składników interoperacyjności.

 

3.  W przypadku istotnej zmiany elektronicznego systemu poboru opłat podmiot pobierający opłaty publikuje zmienioną informację o obszarze EETS z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić akredytowanym dostawcom EETS dostosowanie składników interoperacyjności do nowych wymogów i uzyskanie ponownej akredytacji w razie potrzeby najpóźniej na miesiąc przed uruchomieniem zmienionego systemu, z należytym uwzględnieniem czasu trwania procedury oceny zgodności ze specyfikacjami i przydatności do stosowania składników interoperacyjności.

 

Podmiot pobierający opłaty opracowuje i publikuje w informacji o obszarze EETS szczegółowe informacje o planowanej procedurze oceny lub ponownej oceny zgodności ze specyfikacjami i przydatności do stosowania składników interoperacyjności, które pozwalają na akredytowanie lub ponowne akredytowanie zainteresowanych dostawców EETS najpóźniej na miesiąc przed datą rozpoczęcia eksploatacji nowego systemu lub systemu istotnie zmienionego. Podmiot pobierający opłaty jest zobowiązany do przestrzegania planu ze swojej strony.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4d

 

Podmioty pobierające opłaty udzielają niedyskryminacyjnego dostępu wszystkim dostawcom EETS ubiegającym się o świadczenie EETS na obszarze EETS podlegającym odpowiedzialności danego podmiotu pobierającego opłaty.

 

Udostępnienie dostawcy EETS obszaru poboru opłat następuje pod warunkiem przestrzegania przez dostawcę obowiązków i warunków ogólnych określonych w informacji o obszarze EETS.

 

Podmioty pobierające opłaty nie mogą nakładać na dostawcę EETS obowiązku korzystania z konkretnych rozwiązań lub procesów technicznych, które zakłócałyby interoperacyjność składników interoperacyjności dostawcy EETS z systemami elektronicznego poboru opłat w innych obszarach EETS.

 

Jeżeli podmiot pobierający opłaty i dostawca EETS nie mogą osiągnąć porozumienia, sprawę można skierować do rozpatrzenia przez organ pojednawczy odpowiedzialny za dany obszar poboru opłat.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4e

 

Każde państwo członkowskie dopilnowuje, żeby zawierane między podmiotem pobierającym opłaty a dostawcą EETS umowy dotyczące świadczenia EETS na terytorium tego państwa członkowskiego umożliwiały wystawianie przez dostawcę EETS faktury za opłaty bezpośrednio użytkownikowi EETS. Podmiot pobierający opłaty może zażądać, aby dostawca EETS wystawiał faktury użytkownikowi w imieniu i na rzecz podmiotu pobierającego opłaty; dostawca EETS ma obowiązek spełnić to żądanie.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4f

 

Każde państwo członkowskie posiadające na swoim terytorium co najmniej dwa obszary EETS wyznacza jedno biuro kontaktowe dla dostawców EETS. Na wniosek dostawcy EETS biuro kontaktowe ułatwia i koordynuje nawiązywanie kontaktów na początkowym etapie pomiędzy dostawcą EETS a podmiotami pobierającymi opłaty odpowiedzialnymi za obszary EETS na terytorium danego państwa członkowskiego. Biuro kontaktowe może być osobą fizyczną, podmiotem publicznym lub podmiotem prywatnym.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4g

 

Wysokość opłaty pobieranej od użytkowników EETS przez podmiot pobierający opłaty nie przekracza wysokości odpowiadającej jej opłaty krajowej/lokalnej. Wszystkie rabaty lub zniżki opłat drogowych oferowane użytkownikom urządzeń pokładowych przez państwo członkowskie lub podmiot pobierający opłaty powinny być dostępne dla klientów dostawców EETS na takich samych warunkach.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4h

 

Wynagrodzenie

 

1.  Dostawcy EETS są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia od podmiotów pobierających opłaty.

 

2.  Metoda określania wynagrodzenia dostawców EETS powinna być przejrzysta, niedyskryminująca i jednakowa dla wszystkich akredytowanych dostawców EETS na danym obszarze EETS.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4i

 

1.  Wysokość opłaty jest ustalana przez podmiot pobierający opłaty m.in. w oparciu o klasyfikację pojazdu. Klasyfikację pojazdu ustala się na podstawie parametrów klasyfikacji pojazdów. Jeśli klasyfikacja pojazdów stosowana przez dostawcę EETS różni się od klasyfikacji stosowanej przez podmiot pobierający opłaty, wiążąca jest klasyfikacja stosowana przez podmiot pobierający opłaty, chyba że można wykazać, iż jest ona błędna.

 

2.  Poza żądaniem od dostawcy EETS uiszczenia opłat w odniesieniu do każdego uzasadnionego zgłoszenia opłaty podmiot pobierający opłaty może zażądać od dostawcy EETS uiszczenia opłat w każdym przypadku uzasadnionego braku zgłoszenia opłaty na koncie użytkownika zarządzanym przez danego dostawcę EETS.

 

3.  Jeżeli dostawca EETS przesłał podmiotowi pobierającemu opłaty wykaz urządzeń pokładowych, które utraciły ważność, dostawca EETS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dalsze opłaty naliczone przy pomocy takiego urządzenia pokładowego. Podmioty pobierające opłaty i dostawcy EETS uzgadniają między sobą liczbę pozycji w wykazie urządzeń pokładowych, które utraciły ważność, format wykazu oraz częstotliwość, z jaką jest on uaktualniany.

 

4.  W systemach opłat opartych na technologii mikrofalowej podmioty pobierające opłaty przekazują dostawcom EETS uzasadnione zgłoszenia opłaty dotyczące opłat poniesionych przez odnośnych użytkowników EETS.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 j (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4j

 

Rachunkowość

 

1.  Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby osoby prawne działające jako dostawcy usługi poboru opłat prowadziły oddzielne rachunki zysków i strat oraz bilanse dla działalności związanej ze świadczeniem usługi poboru opłat, zgodnie z normą ISO 17573:2010, oraz dla każdej innej działalności. Państwa członkowskie podejmują również niezbędne środki w celu zapewnienia, że ww. roczne sprawozdania finansowe i bilans są publikowane oddzielnie dla każdego rodzaju działalności oraz w celu uniemożliwienia subsydiowania skrośnego między działalnością związaną ze świadczeniem usługi poboru opłat a działalnością w innym zakresie.

 

2.  Systemy rachunkowości dotyczące działalności wykonywanej w związku ze świadczeniem usługi poboru opłat i dotyczące innej działalności są prowadzone oddzielnie od sprawozdań finansowych z innych rodzajów działalności, tak by można było jednoznacznie ocenić koszty i zyski związane z działalnością prowadzoną w związku ze świadczeniem usługi poboru opłat.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 k (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4k

 

Organ pojednawczy

 

1.  Każde państwo członkowskie posiadające co najmniej jeden obszar EETS wyznacza lub powołuje organ pojednawczy mający za zadanie ułatwianie mediacji między podmiotami pobierającymi opłaty, których obszar poboru opłat znajduje się na terytorium danego państwa członkowskiego, a dostawcami EETS, którzy podpisali umowy lub prowadzą negocjacje umowne z tymi podmiotami pobierającymi opłaty.

 

2.  Organ pojednawczy jest uprawniony w szczególności do sprawdzania, czy warunki umowne nałożone na dostawców EETS przez podmiot pobierający opłaty nie mają charakteru dyskryminacyjnego. Organ ten jest upoważniony do kontrolowania, czy wynagrodzenie z tytułu świadczenia EETS jest zgodne z zasadami przewidzianymi w niniejszej dyrektywie.

 

3.  Państwa członkowskie, o których mowa w ust. 1, przyjmują niezbędne środki w celu zagwarantowania, że ich organy pojednawcze są niezależne pod względem organizacyjnym i prawnym od interesów handlowych podmiotów pobierających opłaty i dostawców usługi poboru opłat.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 l (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4l

 

Rejestry

 

1.  Do celów wdrożenia niniejszej decyzji każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny:

 

a)  obszarów EETS na swoim terytorium, obejmujący informacje o:

 

(i)  odpowiednich podmiotach pobierających opłaty,

 

(ii)  stosowanych technologiach pobierania opłat,

 

(iii)  danych dotyczących opłat,

 

(iv)  informacji o obszarze EETS,

 

(v)  dostawcach EETS, którzy zawarli umowy EETS z podmiotami pobierającymi opłaty działającymi na obszarze kompetencji danego państwa członkowskiego;

 

b)  dostawców EETS zarejestrowanych przez dane państwo;

 

c)  danych biura kontaktowego EETS, o którym mowa w art. 4f, zawierających kontaktowy adres e-mail i numer telefonu.

 

Jeżeli nie ustalono inaczej, państwa członkowskie co najmniej raz w roku sprawdzają, czy wymogi przewidziane w art. 4a lit. a), d), e) i f) są nadal spełniane, i odpowiednio aktualizują rejestr. Rejestr zawiera również wnioski z audytu przewidzianego w art. 4a lit. e). Państwo członkowskie nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców EETS wymienionych w prowadzonym przez nie rejestrze.

 

2.  Państwa członkowskie przyjmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia aktualności i prawidłowości wszystkich danych przechowywanych w krajowym rejestrze elektronicznym.

 

3.  Rejestry są publicznie dostępne drogą elektroniczną.

 

4.  Rejestry są udostępniane od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

 

5.  Z końcem każdego roku kalendarzowego organy państw członkowskich odpowiedzialne za rejestry przekazują drogą elektroniczną rejestry obszarów EETS i dostawców EETS swoim odpowiednikom w pozostałych państwach członkowskich oraz Komisji. O wszelkich niespójnościach dotyczących sytuacji w jednym z państw członkowskich należy poinformować państwo członkowskie rejestracji oraz Komisję.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 m (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4m

 

Pilotażowe systemy poboru opłat

 

W celu umożliwienia rozwoju technicznego EETS państwa członkowskie mogą na ograniczonej części swojego obszaru poboru opłat czasowo zezwolić na wprowadzenie, równolegle do systemu zgodnego z EETS, pilotażowych systemów poboru opłat obejmujących nowe technologie lub nowe rozwiązania, które nie są zgodne z co najmniej jednym postanowieniem niniejszej dyrektywy.

 

Takie zezwolenie podlega wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Komisję.

 

Początkowy okres ważności takiego zezwolenia nie powinien być dłuższy niż trzy lata. Dostawcy EETS nie są zobowiązani do uczestnictwa w pilotażowych systemach poboru opłat.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów prowadzenia dochodzeń w sprawach dotyczących nieuiszczenia opłat drogowych państwa członkowskie udzielają krajowym punktom kontaktowym innych państw członkowskich dostęp do następujących danych rejestracyjnych pojazdów wraz z uprawnieniami do przeprowadzania automatycznych wyszukiwań w odniesieniu do tych danych:

Państwa członkowskie udzielają wyłącznie krajowym punktom kontaktowym innych państw członkowskich i wyłącznie w celu prowadzenia dochodzeń w sprawach dotyczących nieuiszczenia opłat drogowych dostępu do następujących danych rejestracyjnych pojazdów wraz z uprawnieniami do przeprowadzania automatycznych wyszukiwań w odniesieniu do tych danych:

Poprawka    71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  danych dotyczących pojazdów; oraz

a)  danych koniecznych do zidentyfikowania określonego pojazdu; oraz

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  danych dotyczących właścicieli lub posiadaczy pojazdu.

b)  danych koniecznych do zidentyfikowania właścicieli lub posiadaczy pojazdu oraz nawiązania z nimi kontaktu.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów wymiany danych, o której mowa w ust. 1, każde państwo członkowskie wyznacza krajowy punkt kontaktowy. Uprawnienia krajowych punktów kontaktowych reguluje mające zastosowanie prawo danego państwa członkowskiego.

2.  Do celów wymiany danych, o której mowa w ust. 1, każde państwo członkowskie wyznacza krajowy punkt kontaktowy. Uprawnienia krajowych punktów kontaktowych reguluje mające zastosowanie prawo danego państwa członkowskiego. W tym procesie szczególną uwagę należy zwrócić na właściwą ochronę danych osobowych niezbędnych do funkcjonowania EETS.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie przyjmują wszelkie środki konieczne do zapewnienia, by wymiana informacji była prowadzona za pomocą interoperacyjnych środków elektronicznych bez wymiany danych wiążącej się z użyciem innych baz danych, które nie są wykorzystywane do celów niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie zapewniają, by taką wymianę informacji prowadzono w sposób oszczędny i bezpieczny. Państwa członkowskie zapewniają bezpieczeństwo i ochronę przekazywanych danych, z wykorzystaniem w jak największym stopniu istniejącego oprogramowania komputerowego, takiego jak oprogramowanie, o którym mowa w art. 15 decyzji 2008/616/WSiSW, oraz zmienione wersje tego oprogramowania, zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy oraz z rozdziałem 3 pkt 2 i 3 w załączniku do decyzji 2008/616/WSiSW. Zmienione wersje oprogramowania muszą zapewniać zarówno tryb wymiany danych on-line w czasie rzeczywistym, jak i tryb wsadowej wymiany danych, przy czym ten drugi tryb musi pozwalać na wymianę wielu zapytań lub odpowiedzi w ramach jednej wiadomości.

4.  Państwa członkowskie przyjmują wszelkie środki konieczne do zapewnienia, by wymiana informacji była prowadzona za pomocą interoperacyjnych środków elektronicznych bez wymiany danych wiążącej się z użyciem innych baz danych, które nie są wykorzystywane do celów niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie zapewniają, by taką wymianę informacji prowadzono w sposób oszczędny i bezpieczny oraz by do danych nie miały dostępu organy nieupoważnione do tego na mocy niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie zapewniają bezpieczeństwo i ochronę przekazywanych danych, z wykorzystaniem w jak największym stopniu istniejącego oprogramowania komputerowego, takiego jak oprogramowanie, o którym mowa w art. 15 decyzji 2008/616/WSiSW, oraz zmienione wersje tego oprogramowania, zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy oraz z rozdziałem 3 pkt 2 i 3 w załączniku do decyzji 2008/616/WSiSW. Zmienione wersje oprogramowania muszą zapewniać zarówno tryb wymiany danych on-line w czasie rzeczywistym, jak i tryb wsadowej wymiany danych, przy czym ten drugi tryb musi pozwalać na wymianę wielu zapytań lub odpowiedzi w ramach jednej wiadomości.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Punkty kontaktowe państw członkowskich w żadnym wypadku nie umożliwiają prywatnym przedsiębiorstwom lub osobom fizycznym dostępu do danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zawiadomienie w sprawie nieuiszczenia opłaty drogowej

Zawiadomienie i dalsze postępowanie w sprawie nieuiszczenia opłaty drogowej

Poprawka    77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwo członkowskie, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, decyduje o wszczęciu lub zaniechaniu wszczęcia postępowania dotyczącego przypadku nieuiszczenia opłaty drogowej.

Właściwy organ krajowy państwa członkowskiego, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, w przypadku stwierdzenia nieuiszczenia opłaty drogowej wszczyna postępowanie w sprawie nieuiszczenia opłaty drogowej zgodnie z narzędziami przewidzianymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/41324.

 

__________________

 

24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego (Dz.U. L 68 z 13.3.2015, s. 9).

Poprawka    78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wysyłając zawiadomienie do właściciela pojazdu, posiadacza pojazdu lub osoby zidentyfikowanej w inny sposób, którą podejrzewa się o nieuiszczenie opłaty drogowej, państwo członkowskie, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, zgodnie ze swoim prawem, podaje wszystkie istotne informacje, w szczególności charakter przypadku nieuiszczenia opłaty drogowej, miejsce, datę i czas nieuiszczenia opłaty drogowej, tytuły aktów prawa krajowego, których przepisy naruszono, oraz sankcję, a także, w stosownych przypadkach, dane dotyczące urządzenia, przy pomocy którego wykryto dane wykroczenie. W tym celu państwo członkowskie, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, może skorzystać ze wzoru określonego w załączniku III.

2.  Wysyłając zawiadomienie do właściciela pojazdu, posiadacza pojazdu lub osoby zidentyfikowanej w inny sposób, którą podejrzewa się o nieuiszczenie opłaty drogowej, państwo członkowskie, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, zgodnie ze swoim prawem, podaje wszystkie istotne informacje, w szczególności charakter przypadku nieuiszczenia opłaty drogowej, miejsce, datę i czas nieuiszczenia opłaty drogowej, tytuły aktów prawa krajowego, których przepisy naruszono, prawo do sprzeciwu i uzyskania informacji oraz sankcję, a także, w stosownych przypadkach, dane dotyczące urządzenia, przy pomocy którego wykryto dane wykroczenie. W tym celu państwo członkowskie, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, korzysta ze wzoru określonego w załączniku III.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Decyzja wydana – zgodnie z prawem krajowym – przez właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, jest automatycznie uznawana w państwie członkowskim właściciela lub posiadacza pojazdu lub zidentyfikowanej w inny sposób osoby, którą podejrzewa się o nieuiszczenie opłaty drogowej.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Jeżeli zachodzi taka potrzeba, do celów działań następczych dotyczących przypadku nieuiszczenia opłaty drogowej krajowy punkt kontaktowy może udostępnić podmiotowi pobierającemu opłaty, któremu takiej opłaty nie uiszczono, informacje niezbędne do jej ściągnięcia.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Mechanizm wzajemnej pomocy

 

W celu transgranicznego egzekwowania płatności z tytułu opłat drogowych w Unii od 2021 r. wprowadzony zostanie mechanizm wzajemnej pomocy, w ramach którego państwo członkowskie rejestracji będzie pomagać państwu członkowskiemu, na którego terytorium doszło do nieuiszczenia opłaty drogowej, w ściąganiu opłat drogowych i grzywien. Komisja przyjmuje akty wykonawcze zawierające szczegółowe uzgodnienia dotyczące takiej wzajemnej pomocy. Komisja przyjmuje takie akty wykonawcze zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11a.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 8

Artykuł 8

Ochrona danych

Ochrona danych

1.  Do danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej dyrektywy zastosowanie mają przepisy rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne stanowiące transpozycję dyrektywy (UE) 2016/680.

1.  Do danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej dyrektywy zastosowanie ma rozporządzenie (UE) 2016/679 i dyrektywa 2002/58/WE. Dyrektywa (UE) 2016/680 ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej dyrektywy, w sytuacji gdy nieuiszczenie opłaty drogowej jest uznawane za przestępstwo w państwie członkowskim, w którym opłata jest należna.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej dyrektywy w odpowiednim terminie poprawiano w razie ich niedokładności bądź je usuwano lub ograniczano ich przetwarzanie, a termin przechowywania danych określano zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 oraz krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi stanowiącymi transpozycję dyrektywy (UE) 2016/680.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, by przetwarzanie danych osobowych do celów art. 5 ograniczało się do typów danych wymienionych w załączniku II. Państwa członkowskie zapewniają również, aby osoby, których dane dotyczą, miały w razie niedokładności tych danych prawo do ich aktualizacji, sprostowania lub usunięcia bez nieuzasadnionej zwłoki. Państwa członkowskie określają termin przechowywania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 oraz – w stosownych przypadkach – z dyrektywą (UE) 2016/680.

Państwa członkowskie zapewniają, aby wszelkie dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej dyrektywy wykorzystywano wyłącznie na potrzeby ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłaty drogowej oraz aby osobom, których dane dotyczą, przysługiwały takie same prawa do informacji, dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i zastrzeżenia oraz do odszkodowania i sądowego środka zaskarżenia jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) 2016/679 i w krajowych przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych stanowiących transpozycję dyrektywy (UE) 2016/680.

Państwa członkowskie zapewniają, aby dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej dyrektywy były przetwarzane jedynie w celu ułatwiania transgranicznej wymiany informacji o przypadkach nieuiszczenia opłaty drogowej oraz aby nie przetwarzano ich następnie w żadnym innym celu. Państwa członkowskie zapewniają także, aby osobom, których dane dotyczą, przysługiwały takie same prawa do informacji, dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzoru ds. ochrony danych, do odszkodowania i skutecznego środka zaskarżenia, jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) 2016/679 i, w stosownych przypadkach, w dyrektywie (UE) 2016/680. Państwa członkowskie dopilnowują, by dostęp do danych osobowych przyznawano wyłącznie wyznaczonym właściwym organom do celów wymiany danych rejestracyjnych pojazdu.

3.  Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo do uzyskania informacji na temat tego, jakie dane utrwalone w państwie członkowskim rejestracji przesłano do państwa członkowskiego, w którym miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, w tym informacji dotyczących daty zapytania oraz właściwego organu państwa członkowskiego, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej.

3.  Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo do uzyskania bez nieuzasadnionej zwłoki informacji na temat tego, jakie dane utrwalone w państwie członkowskim rejestracji przesłano do państwa członkowskiego, w którym miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, w tym informacji dotyczących daty zapytania oraz właściwego organu państwa członkowskiego, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9

Artykuł 9

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Do dnia [5 lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy] r. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania przez państwa członkowskie przepisów art. 6 i 7 niniejszej dyrektywy. W sprawozdaniu tym Komisja koncentruje się w szczególności na poniższych aspektach i, w stosownych przypadkach, przedstawia wnioski dotyczące tych aspektów:

1.  Do dnia [4 lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy] r. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wdrażania i skutków niniejszej dyrektywy, w szczególności w odniesieniu do postępów w zakresie EETS i wprowadzania EETS oraz efektywności i skuteczności mechanizmu wymiany danych w ramach dochodzenia w przypadku nieuiszczania opłat drogowych.

 

Sprawozdanie zawiera w szczególności analizę:

 

a)  wpływu przepisów art. 4b na wprowadzanie EETS, ze szczególnym naciskiem na dostępność usługi na małych lub peryferyjnych obszarach EETS;

-  ocena skuteczności przepisów art. 6 i 7 w ograniczaniu liczby przypadków nieuiszczenia opłaty drogowej w Unii;

b)  skuteczności przepisów art. 6 i 7 w ograniczaniu liczby przypadków nieuiszczenia opłaty drogowej w Unii;

 

c)  postępów poczynionych w zakresie aspektów interoperacyjności między satelitarnym a konwencjonalnym systemem elektronicznego poboru opłat drogowych.

 

2.  Sprawozdaniu towarzyszy, w stosownych przypadkach, wniosek do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia dalszych zmian do niniejszej dyrektywy, w szczególności w odniesieniu do następujących elementów:

 

a)  dodatkowych środków na rzecz zapewnienia dostępności EETS na wszystkich obszarach EETS, w tym na obszarach małych i peryferyjnych;

-  ocena potrzeby dalszego ułatwiania transgranicznego egzekwowania płatności z tytułu opłat drogowych w Unii poprzez ustanowienie mechanizmu pomocy w ściąganiu opłat drogowych i grzywien udzielanej przez państwo członkowskie rejestracji na rzecz państwa członkowskiego, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej.

b)  mechanizmu pomocy udzielanej przez państwo członkowskie rejestracji na rzecz państwa członkowskiego, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, w celu dalszego ułatwienia transgranicznego egzekwowania opłat drogowych w Unii, zwłaszcza gdy używane są systemy automatycznego poboru opłat.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 11, aktów delegowanych zmieniających załączniki I i IV w celu dostosowania ich do postępu technicznego.

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 11, aktów delegowanych zmieniających załącznik I w celu dostosowania go do postępu technicznego.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Procedura komitetowa

 

1.  Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Opłat Elektronicznych.

 

Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011(**).

 

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. W przypadku gdy komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 1 i art. 3–8 oraz załączników II i III do dnia [18 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy] r. . Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 1 i art. 3–8 oraz załączników II i III do dnia [30 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy] r. . Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – ustęp 1 – akapit 3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  zatwierdzenie wybranych rozwiązań technicznych pod względem zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony wolności i podstawowych praw osób fizycznych, łącznie z ich prywatnością i ochroną danych osobowych. W szczególności niezbędne będzie zapewnienie przestrzegania przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679 i dyrektywy 2002/58/WE;

k)  zatwierdzenie wybranych rozwiązań technicznych pod względem zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony wolności i podstawowych praw osób fizycznych, łącznie z ich prywatnością i ochroną danych osobowych. W szczególności niezbędne będzie zapewnienie przestrzegania przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679 i dyrektywy 2002/58/WE, a także, w stosownych przypadkach, dyrektywy (UE) 2016/680;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – ustęp 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych

 

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 mają Państwo prawo zażądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do [nazwa i adres właściwego organu nadzorczego].

 

[Jeśli nieuiszczenie opłaty drogowej jest uznawane w prawie krajowym za przestępstwo:

 

Zgodnie z [nazwa ustawy krajowej wykonującej dyrektywę (UE) 2016/680] mają Państwo prawo zażądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do [nazwa i adres właściwego organu nadzorczego]. ]

Poprawka    89

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Załącznik IV

skreśla się

Wykaz technologii dopuszczonych do użytku w systemach elektronicznego poboru opłat do celów realizacji transakcji elektronicznego poboru opłat

 

1.  pozycjonowanie satelitarne;

 

2.  łączność ruchoma;

 

3.  technologia mikrofalowa 5,8 GHz.

 

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym

(2)

Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


UZASADNIENIE

Wniosek Komisji

Celem wniosku Komisji jest zapełnienie luk w obecnych przepisach dotyczących europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS) dzięki określeniu warunków koniecznych do zagwarantowania interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych, a także ułatwienie transgranicznej wymiany informacji na temat wykroczeń związanych z nieuiszczaniem opłat drogowych w państwach Unii.

Przepisy obecnie obowiązujące w tej dziedzinie, obejmujące dyrektywę 2004/52/WE w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych oraz decyzję Komisji 2009/750/WE w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych, miały na celu poprawę funkcjonowania rynku dzięki świadczeniu usługi opartej na urządzeniu pokładowym zdolnym do nawiązania kontaktu z infrastrukturą krajów, przez które przejeżdża użytkownik, co sprzyjałoby powstaniu systemu poboru opłat drogowych interoperacyjnego na szczeblu Unii.

Komisja utrzymuje jednak, że obowiązujące przepisy nie osiągnęły wcześniej zakładanych celów w zakresie automatycznego poboru opłat. W tym konkretnym przypadku Komisja wytknęła pewne ograniczenia w obecnych przepisach, m.in. przeszkody w dostępie do rynku dla dostawców EETS, na których nałożono nadmierne koszty. Z punktu widzenia technologicznego urządzenia satelitarne nadal są droższe od urządzeń pokładowych wykorzystujących technologię mikrofalową, ale równocześnie stały rozwój inteligentnych systemów transportowych (ITS) zmusza do refleksji nad ewentualną synergią między systemami poboru opłat i tymi ostatnimi. Ponadto Komisja stwierdziła brak podstawy prawnej na poziomie UE w zakresie wymiany danych rejestracyjnych pojazdów między państwami członkowskimi, użytecznej do egzekwowania opłat.

Stanowisko sprawozdawcy

•  Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje i popiera wniosek Komisji jako znaczącą poprawę aktualnych przepisów w obszarze EETS. Proponuje serię zmian, które jego zdaniem dają tekstowi wniosku wartość dodaną, aby uwypuklić interoperacyjny charakter EETS i uczynić procedurę egzekwowania skuteczną.

•  Sprawozdawca zgadza się z wymogiem określenia w sposób jasny i obiektywny poszczególnych operatorów EETS, którzy są obecnie zdefiniowani jedynie w decyzji 2009/750/WE, a także uznaje potrzebę spójności z dyrektywą 2017/0114 (COD).

•  Jeśli chodzi o aspekty technologiczne, sprawozdawca uważa ten temat za niezwykle istotny do celów utworzenia systemu poboru opłat rzeczywiście interoperacyjnego. Z tego powodu wprowadzono zmiany, które wskazują na konieczność nadania pierwszeństwa współdecyzji, aby zaangażować w proces decyzyjny wszystkie zainteresowane podmioty.

•  W odniesieniu do procedury ściągania nieuiszczonych opłat sprawozdawca przyznaje, że podejście międzyrządowe ma ograniczenia i w rzeczywistości nie jest w stanie zagwarantować ściągnięcia płatności na szczeblu transgranicznym. W odniesieniu do egzekwowania sprawozdawca ogranicza się do zaproponowania pewnych uściśleń w tekście, mających na celu uczynienie takiej procedury bardziej skuteczną.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

D(2017)36120

Karima Delli

Przewodnicząca Komisji Transportu i Turystyki

ASP 04F155

Bruksela

Przedmiot:  Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona)

  (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Szanowna Pani Przewodnicząca!

Komisja Prawna rozpatrzyła wyżej wymieniony wniosek zgodnie z art. 104 Regulaminu dotyczącym przekształcenia, wprowadzonym do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:

Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 169 i 170, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Poprawki do niezmienionych fragmentów wniosku mogą jednak być dopuszczone – w drodze wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich – przez przewodniczącego komisji przedmiotowo właściwej, jeżeli uzna on, że jest to niezbędne z przyczyn związanych z wewnętrzną logiką tekstu lub ponieważ poprawki te są nierozerwalnie związane z innymi dopuszczalnymi poprawkami. Przyczyny te należy wymienić w pisemnym uzasadnieniu do poprawek.

W oparciu o opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji, która przeanalizowała wniosek dotyczący przekształcenia, oraz zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy Komisja Prawna uważa, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych oprócz tych, które już zaznaczono jako takie we wniosku lub w opinii grupy roboczej, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów poprzedniego aktu wraz ze zmianami merytorycznymi wniosek zawiera zwykłą kodyfikację istniejącego tekstu, bez żadnych zmian merytorycznych.

Podsumowując, na posiedzeniu w dniu 7 września 2017 r. Komisja Prawna jednogłośnie zaleciła(1), by Komisja Transportu i Turystyki, będąca komisją właściwą, przystąpiła do rozpatrywania omawianego wniosku zgodnie z art. 104.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

Zał.: Sprawozdanie podpisane przez przewodniczącego konsultacyjnej grupy roboczej.

(1)

Obecni byli następujący posłowie: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, 24 lipca 2017 r.

OPINIA

  PRZEZNACZONA DLA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

    RADY

    KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona)

COM(2017)0280 z dnia 31.5.2017 – 2017/0128(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego ust. 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z przedstawicieli odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zebrała się w dniu 21 czerwca 2017 r. w celu zbadania ww. wniosku przedłożonego przez Komisję.

Podczas tego posiedzenia(1) konsultacyjna grupa robocza rozpatrująca wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych jednogłośnie stwierdziła, że następujące elementy należało zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania istotnych zmian:

– w motywie 4 słowo „ciężarowych” zastępuje się słowem „ciężkich”;

– skreślenie motywu 20 dyrektywy 2004/52/WE;

– w art. 4 ust. 6 dodaje się słowo „pokładowe”.

Rozpatrzenie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednomyślne stwierdzenie, że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych innych niż wskazane jako takie. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami merytorycznymi wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejącego aktu prawnego, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny    Dyrektor Generalny    Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego    Wydziału Prawnego

(1)

  Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim, będącą oryginalną wersją omawianego tekstu.


OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (28.3.2018)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Branislav Škripek

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  Wszyscy obywatele UE mają prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego na mocy art. 6 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”), prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego na mocy art. 7 Karty, a także prawo do ochrony danych osobowych na mocy art. 8 Karty).

Uzasadnienie

Należy wyraźnie podkreślić znaczenie ochrony wyżej wymienionych praw, ponieważ transgraniczna wymiana informacji za pośrednictwem interoperacyjnych systemów elektronicznego poboru opłat mogłaby zagrażać tym prawom. Niniejsza poprawka jest nieodłącznie powiązana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Niezbędne jest zapewnienie powszechnego wykorzystywania systemów elektronicznego poboru opłat w państwach członkowskich oraz państwach sąsiednich oraz posiadanie systemów interoperacyjnych dopasowanych do dalszego rozwoju polityki pobierania opłat drogowych na poziomie Unii oraz dalszego rozwoju technicznego.

(2)  Niezbędne jest zapewnienie powszechnego wykorzystywania systemów elektronicznego poboru opłat w państwach członkowskich oraz państwach sąsiednich oraz w miarę możliwości posiadanie niezawodnych, przyjaznych dla użytkownika i opłacalnych systemów interoperacyjnych dopasowanych do dalszego rozwoju polityki pobierania opłat drogowych na poziomie Unii oraz dalszego rozwoju technicznego.

Uzasadnienie

Systemy elektronicznego poboru opłat powinny być w miarę możliwości niezawodne, przyjazne dla użytkownika i opłacalne. Będzie to przynosić korzyści obywatelom UE. Niniejsza poprawka jest nieodłącznie powiązana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Upowszechnianie się specyfikacji nałożonych przez państwa członkowskie i kraje sąsiednie w odniesieniu do ich systemów elektronicznego poboru opłat może utrudniać zarówno sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, jak i realizację celów polityki transportowej. Taka sytuacja może prowadzić do namnożenia się niekompatybilnych i kosztownych elektronicznych urządzeń w kabinie kierowcy pojazdów ciężkich oraz do popełniania błędów przez kierowców przy korzystaniu z nich, skutkujących na przykład niezamierzonym unikaniem płatności. Taki przyrost liczby urządzeń jest niemożliwy do zaakceptowania dla użytkowników oraz producentów pojazdów z uwagi na koszty, bezpieczeństwo, jak również z przyczyn prawnych.

(4)  Upowszechnianie się specyfikacji nałożonych przez państwa członkowskie i kraje sąsiednie w odniesieniu do ich systemów elektronicznego poboru opłat może utrudniać zarówno sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, korzystanie ze swobody przemieszczania się, jak i realizację celów polityki transportowej. Taka sytuacja może prowadzić do namnożenia się niekompatybilnych i kosztownych elektronicznych urządzeń w kabinie kierowcy pojazdów ciężkich oraz do popełniania błędów przez kierowców przy korzystaniu z nich, skutkujących na przykład niezamierzonym unikaniem płatności. Taki przyrost liczby urządzeń jest niemożliwy do zaakceptowania dla użytkowników oraz producentów pojazdów z uwagi na koszty, bezpieczeństwo, jak również z przyczyn prawnych.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna z ważnych powodów wynikających z wewnętrznej logiki tekstu, aby zaostrzyć wniosek dzięki wskazaniu, że wielość systemów elektronicznego poboru opłat wpływa na zasadę swobodnego przemieszczania się.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Sztuczne bariery dla funkcjonowania rynku wewnętrznego powinny zostać usunięte, przy jednoczesnym umożliwieniu państwom członkowskim oraz Unii realizowania nadal różnych polityk w zakresie opłat drogowych w odniesieniu do wszystkich rodzajów pojazdów, na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Urządzenia zainstalowane w pojazdach powinny umożliwiać realizację tych polityk w zakresie opłat drogowych zgodnie z zasadami niedyskryminacji pomiędzy obywatelami wszystkich państw członkowskich. Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat na poziomie Unii powinna zatem zostać zapewniona tak szybko, jak to możliwe.

(5)  Sztuczne bariery dla funkcjonowania rynku wewnętrznego powinny zostać usunięte, przy jednoczesnym umożliwieniu państwom członkowskim oraz Unii realizowania nadal różnych polityk w zakresie opłat drogowych w odniesieniu do wszystkich rodzajów pojazdów, na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Urządzenia zainstalowane w pojazdach powinny umożliwiać realizację tych polityk w zakresie opłat drogowych zgodnie z zasadami niedyskryminacji pomiędzy obywatelami wszystkich państw członkowskich, przy jednoczesnym poszanowaniu wszystkich praw podstawowych. Niezawodna interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat na poziomie Unii bazująca na poszanowaniu praw podstawowych powinna zatem zostać zapewniona tak szybko, jak to możliwe

Uzasadnienie

Przy zapewnianiu interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat należy w pełni przestrzegać praw podstawowych obywateli. Niniejsza poprawka jest nieodłącznie powiązana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Należy potwierdzić, że europejską usługę opłaty elektronicznej (EETS) świadczą dostawcy EETS, jak określono w decyzji Komisji 2009/750/WE17.

(8)  Należy potwierdzić, że europejską usługę opłaty elektronicznej (EETS) świadczą zgodnie z prawem dostawcy EETS, jak określono w decyzji Komisji 2009/750/WE17, przy zachowaniu pełnej zgodności z prawami podstawowymi.

_________________

_________________

17 Decyzja Komisji 2009/750/WE z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (Dz.U. L 268 z 13.10.2009, s. 11).

17 Decyzja Komisji 2009/750/WE z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (Dz.U. L 268 z 13.10.2009, s. 11).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Rozwiązania z zakresu elektronicznego poboru opłat oraz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (C-ITS) korzystają z podobnych technologii oraz sąsiednich pasm częstotliwości na potrzeby łączności krótkiego zasięgu między pojazdami oraz między pojazdami a elementami infrastruktury. W przyszłości należy przeanalizować możliwość scalenia elektronicznego poboru opłat i C-ITS w paśmie 5,9 GHz, z którego obecnie korzysta C-ITS, po przeprowadzeniu dokładnej oceny związanych z tym kosztów, korzyści, barier technicznych i możliwych rozwiązań.

(10)  Rozwiązania z zakresu elektronicznego poboru opłat oraz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (C-ITS) korzystają z podobnych technologii oraz sąsiednich pasm częstotliwości na potrzeby łączności krótkiego zasięgu między pojazdami oraz między pojazdami a elementami infrastruktury. W przyszłości należy przeanalizować możliwość scalenia elektronicznego poboru opłat i C-ITS w paśmie 5,9 GHz, z którego obecnie korzysta C-ITS, po przeprowadzeniu dokładnej oceny potencjalnego wpływu na prywatność i ochronę danych, a także związanych z tym kosztów, korzyści, barier technicznych i możliwych rozwiązań, aby nie stanowiło to przeszkody, zwłaszcza dla MŚP.

Uzasadnienie

Zgodnie z przyjętą opinią komisji LIBE w sprawie współpracujących inteligentnych systemów transportowych (Grapini).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Problemy z ustaleniem tożsamości nierezydentów popełniających wykroczenie na szkodę systemów elektronicznego poboru opłat utrudniają dalsze wdrażanie tych systemów oraz stosowanie na szerszą skalę na unijnych drogach zasady „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”.

(13)  Problemy z ustaleniem tożsamości nierezydentów popełniających wykroczenie na szkodę systemów elektronicznego poboru opłat utrudniają dalsze wdrażanie tych systemów oraz stosowanie na szerszą skalę na unijnych drogach zasady „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”, dlatego też istnieje potrzeba znalezienia sposobu identyfikacji takich osób.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Państwa członkowskie należy zobowiązać do przekazywania Komisji informacji i danych koniecznych do oceny skuteczności i wydajności systemu wymiany informacji na temat osób, które nie uiściły opłaty drogowej. Komisję należy zobowiązać do przeprowadzenia oceny uzyskanych danych i informacji oraz do zaproponowania, w razie potrzeby, zmian w przepisach.

(16)  Państwa członkowskie należy zobowiązać do przekazywania Komisji informacji i danych koniecznych do oceny skuteczności i wydajności systemu wymiany informacji na temat osób, które nie uiściły opłaty drogowej, przy pełnym poszanowaniu ochrony danych osobowych. Komisję należy zobowiązać do przeprowadzenia oceny uzyskanych danych i informacji oraz do zaproponowania, w razie potrzeby, zmian w przepisach. Nie należy przekazywać ani udostępniać Komisji jakichkolwiek danych osobowych.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie spójności z unijnymi przepisami o ochronie danych.

Należy wyraźnie podkreślić, że przekazywanie stosownych informacji instytucjom UE przez państwa członkowskie musi odbywać się przy zapewnieniu pełnego przestrzegania prawa do ochrony danych osobowych.

Niniejsza poprawka jest konieczna z istotnych względów wynikających z wewnętrznej logiki tekstu oraz powiązania z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Wprowadzenie systemów elektronicznego poboru opłat wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Takie przetwarzanie powinno być przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa Unii , określonymi między innymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67919, dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68020 oraz w dyrektywie 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady21. Prawo do ochrony danych osobowych jest w sposób wyraźny uznane przez art. 8 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

(17)  Wprowadzenie systemów elektronicznego poboru opłat wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Prawo do ochrony danych osobowych jest wyraźnie uznane w art. 8 Karty i art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Takie przetwarzanie powinno być przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa Unii, określonymi między innymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67919 oraz w dyrektywie 2002/58/WE20 Parlamentu Europejskiego i Rady, a w przypadku gdy nieuiszczenie opłat drogowych jest przestępstwem w tym państwie członkowskim, w którym opłata jest należna, w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68021.

__________________

__________________

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

20 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

21 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

Uzasadnienie

Wniosek ma zastosowanie do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a dyrektywa dotycząca policji (2016/680) do przetwarzania danych osobowych. Ważne jest rozróżnienie państw członkowskich, w których nieuiszczenie opłat drogowych jest kwestią administracyjną, i państw członkowskich, w których jest to przestępstwo. Poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami sprawozdawcy.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W celu zapewnienia interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych oraz ułatwienia transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłaty drogowej należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do dostosowania do postępu technologicznego wykazu technologii, z których można korzystać do przeprowadzania transakcji elektronicznego poboru opłat w systemach elektronicznego poboru opłat wymagających instalacji lub zastosowania urządzeń pokładowych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(19)  W celu zapewnienia interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych oraz zgodnego z prawem ułatwienia transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłaty drogowej należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do dostosowania do postępu technologicznego wykazu technologii, z których można korzystać do przeprowadzania transakcji elektronicznego poboru opłat w systemach elektronicznego poboru opłat wymagających instalacji lub zastosowania urządzeń pokładowych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla podejmowanych przez państwa członkowskie decyzji o pobieraniu opłat od określonych rodzajów pojazdów oraz decyzji określających wysokość tych opłat i cel ich pobierania.

W celu poszanowania zasady pomocniczości niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla podejmowanych przez państwa członkowskie decyzji o pobieraniu opłat od określonych rodzajów pojazdów oraz decyzji określających wysokość tych opłat i cel ich pobierania.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „obszar elektronicznego poboru opłat” oznacza drogę, sieć dróg, obiekt, taki jak most lub tunel, bądź prom, gdzie opłaty drogowe pobiera się – wyłącznie lub częściowo – za pomocą mechanizmów automatycznego wykrywania, takich jak łączność z urządzeniem pokładowym wewnątrz pojazdu lub automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych;

e)  „obszar elektronicznego poboru opłat” oznacza drogę, sieć dróg, obiekt, taki jak most lub tunel, bądź prom, gdzie opłaty drogowe pobiera się – wyłącznie lub częściowo – za pomocą mechanizmów automatycznego wykrywania, takich jak łączność z urządzeniem pokładowym wewnątrz pojazdu, ewentualnie uzupełnionych o automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych;

Uzasadnienie

Ze względu na niski stopień standaryzacji tablic rejestracyjnych oraz systemów rozpoznawania w obrębie Unii, poleganie wyłącznie na rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych może prowadzić do błędnych wyników. Z tego powodu automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych powinno być wykorzystywane jedynie jako dodatkowe narzędzie do pobierania opłat za przejazd.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  „państwo członkowskie rejestracji” oznacza państwo członkowskie rejestracji pojazdu, przy pomocy którego popełniono wykroczenie, jakim jest nieuiszczenie opłaty drogowej;

i)  „państwo członkowskie rejestracji” oznacza państwo członkowskie, w którym zarejestrowano pojazd, przy pomocy którego popełniono wykroczenie jakim jest nieuiszczenie opłaty drogowej;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszystkie nowe systemy elektronicznego poboru opłat , które wymagają instalacji lub zastosowania urządzeń pokładowych , stosują – do celów przeprowadzania transakcji związanych z opłatami elektronicznymi – jedną lub więcej spośród technologii wymienionych w załączniku IV.

Wszystkie nowe systemy elektronicznego poboru opłat, które wymagają instalacji lub zastosowania urządzeń pokładowych, stosują – do celów przeprowadzania transakcji związanych z opłatami elektronicznymi – jedną lub więcej spośród następujących technologii:

 

a)   pozycjonowanie satelitarne;

 

b)   łączność ruchoma stosująca normę GSM-GPRS (ref. GSM TS 60/23.00);

 

c)   technologia mikrofalowa 5,8 GHz.

Uzasadnienie

Rozwiązania technologiczne są kluczowym czynnikiem warunkującym interoperacyjność, co stanowi jeden z głównych celów tego przekształcenia. W związku z tym decyzję dotyczącą wykazu kwalifikujących się rozwiązań technologicznych należy pozostawić współprawodawcy, a nie Komisji.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Istniejące systemy elektronicznego poboru opłat, które wykorzystują technologie inne niż technologie wymienione w załączniku IV, muszą zapewniać obsługę wymienionych w tym załączniku technologii w przypadku dokonania w tych systemach istotnych ulepszeń technologicznych.

Istniejące systemy elektronicznego poboru opłat, które wykorzystują technologie inne niż technologie wymienione w pierwszym akapicie muszą zapewniać obsługę wymienionych w tym załączniku technologii w przypadku dokonania w tych systemach istotnych ulepszeń technologicznych.

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką skreślającą załącznik IV i przenoszącą do art. 3 ust. 1 akapit pierwszy wykaz kwalifikujących się technologii.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawcy EETS udostępniają użytkownikom urządzenia pokładowe, które pozwalają korzystać ze wszystkich systemów elektronicznego poboru opłat eksploatowanych w państwach członkowskich działających w oparciu o technologie wymienione w załączniku IV, są interoperacyjne z tymi systemami oraz mogą się z nimi komunikować.

Dostawcy EETS udostępniają użytkownikom urządzenia pokładowe, które pozwalają korzystać ze wszystkich systemów elektronicznego poboru opłat eksploatowanych w państwach członkowskich działających w oparciu o technologie wymienione w ust. 1, są interoperacyjne z tymi systemami oraz mogą się z nimi komunikować.

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką skreślającą załącznik IV i przenoszącą do art. 3 ust. 1 akapit pierwszy wykaz kwalifikujących się technologii.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Urządzenia pokładowe mogą korzystać z własnych podzespołów sprzętowych i oprogramowania, wykorzystywać elementy innych podzespołów sprzętowych i oprogramowania obecnych w pojeździe bądź korzystać z obu tych rozwiązań. Do celów komunikowania się z innymi podzespołami sprzętowymi obecnymi w pojeździe urządzenia pokładowe mogą korzystać z technologii innych niż technologie wymienione w załączniku IV.

4.  Urządzenia pokładowe mogą korzystać z własnych podzespołów sprzętowych i oprogramowania, wykorzystywać elementy innych podzespołów sprzętowych i oprogramowania obecnych w pojeździe bądź korzystać z obu tych rozwiązań. Do celów komunikowania się z innymi podzespołami sprzętowymi obecnymi w pojeździe urządzenia pokładowe mogą korzystać z technologii innych niż technologie wymienione w ust. 1.

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką skreślającą załącznik IV i przenoszącą do art. 3 ust. 1 akapit pierwszy wykaz kwalifikujących się technologii.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przetwarzanie danych osobistych niezbędne do funkcjonowania usługi EETS było przeprowadzane zgodnie z unijnymi przepisami chroniącymi wolności i podstawowe prawa osób fizycznych, łącznie z ich prywatnością oraz zapewniają, aby w szczególności przestrzegane były przepisy rozporządzenia (UE) 2016/679, dyrektywy (UE) 2016/680 i dyrektywy 2002/58/WE.

6.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przetwarzanie danych osobowych niezbędne do funkcjonowania usługi EETS było przeprowadzane zgodnie z unijnymi przepisami chroniącymi wolności i podstawowe prawa osób fizycznych, łącznie z ich prywatnością oraz zapewniają, aby w szczególności przestrzegane były przepisy rozporządzenia (UE) 2016/679 i dyrektywy 2002/58/WE. Danych osobowych przetwarzanych na mocy niniejszej dyrektywy nie przetwarza się później do innych celów i usuwa się je natychmiast, gdy nie są dłużej potrzebne do celu, w jakim zostały przetworzone.

Uzasadnienie

Ponieważ wniosek przewiduje istotną zmianę obowiązującego tekstu, która ma na celu zapewnienie interoperacyjności EETS, uiszczania opłat i nowych przepisów w zakresie współpracy między państwami członkowskimi oraz egzekwowania prawa w przypadku nieuiszczonych opłat, stanowi on istotną ingerencję w prawo do ochrony danych, do której wniosek ten się nie odnosi. Niniejsza poprawka jest zatem niezbędna w celu zapewnienia ochrony danych osobowych i zgodności z prawem UE.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów prowadzenia dochodzeń w sprawach dotyczących nieuiszczenia opłat drogowych państwa członkowskie udzielają krajowym punktom kontaktowym innych państw członkowskich dostęp do następujących danych rejestracyjnych pojazdów wraz z uprawnieniami do przeprowadzania automatycznych wyszukiwań w odniesieniu do tych danych:

Do wyłącznego celu prowadzenia dochodzeń w sprawach dotyczących nieuiszczenia opłat drogowych państwa członkowskie przyznają krajowym punktom kontaktowym innych państw członkowskich dostęp do następujących danych rejestracyjnych pojazdów wraz z uprawnieniami do przeprowadzania automatycznych wyszukiwań w odniesieniu do tych danych:

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie spójności z unijnymi przepisami o ochronie danych.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  danych dotyczących pojazdów; oraz

a)  danych koniecznych do zidentyfikowania określonego pojazdu; oraz

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  danych dotyczących właścicieli lub posiadaczy pojazdu.

b)  danych koniecznych do zidentyfikowania właścicieli lub posiadaczy pojazdu oraz nawiązania z nimi kontaktu.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wspomniane automatyczne wyszukiwania przeprowadza się zgodnie z procedurami, o których mowa w rozdziale 3 pkt 2 i 3 w załączniku do decyzji Rady 2008/616/WSiSW26, oraz z wymogami określonymi w załączniku II do niniejszej dyrektywy.

Wspomniane automatyczne wyszukiwania przeprowadza się z zachowaniem pełnej zgodności z procedurami, o których mowa w rozdziale 3 pkt 2 i 3 w załączniku do decyzji Rady 2008/616/WSiSW26, z wymogami określonymi w załączniku II do niniejszej dyrektywy, a także ze wszystkimi prawami podstawowymi.

_________________

_________________

26 Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12).

26 Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12).

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wysyłając zawiadomienie do właściciela pojazdu, posiadacza pojazdu lub osoby zidentyfikowanej w inny sposób, którą podejrzewa się o nieuiszczenie opłaty drogowej, państwo członkowskie, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, zgodnie ze swoim prawem, podaje wszystkie istotne informacje, w szczególności charakter przypadku nieuiszczenia opłaty drogowej, miejsce, datę i czas nieuiszczenia opłaty drogowej, tytuły aktów prawa krajowego, których przepisy naruszono, oraz sankcję, a także, w stosownych przypadkach, dane dotyczące urządzenia, przy pomocy którego wykryto dane wykroczenie. W tym celu państwo członkowskie, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, może skorzystać ze wzoru określonego w załączniku III.

2.  Wysyłając zawiadomienie do właściciela pojazdu, posiadacza pojazdu lub osoby zidentyfikowanej w inny sposób, którą podejrzewa się o nieuiszczenie opłaty drogowej, państwo członkowskie, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, zgodnie ze swoim prawem, podaje wszystkie istotne informacje, w szczególności charakter przypadku nieuiszczenia opłaty drogowej, miejsce, datę i czas nieuiszczenia opłaty drogowej, tytuły aktów prawa krajowego, których przepisy naruszono, oraz sankcję, a także dane dotyczące urządzenia, przy pomocy którego wykryto dane wykroczenie. W tym celu państwo członkowskie, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, może skorzystać ze wzoru określonego w załączniku III.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy państwo członkowskie, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, podejmie decyzję o wszczęciu postępowania dotyczącego przypadku nieuiszczenia opłaty drogowej, to państwo członkowskie – w celu zapewnienia poszanowania praw podstawowych – wysyła zawiadomienie w języku, w jakim sporządzono dokument rejestracyjny pojazdu, jeśli jest on znany, lub w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego rejestracji.

3.  W przypadku gdy państwo członkowskie, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, podejmie decyzję o wszczęciu postępowania dotyczącego przypadku nieuiszczenia opłaty drogowej, to państwo członkowskie – w celu zapewnienia poszanowania praw podstawowych – wysyła zawiadomienie w języku, w jakim sporządzono dokument rejestracyjny pojazdu, jeśli jest on znany, lub w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego rejestracji. W zawiadomieniu tym państwo członkowskie informuje adresata o dostępnych właścicielowi pojazdu mechanizmach zakwestionowania domniemanego wykroczenia, a zwłaszcza o prawie do odwołania i dochodzenia roszczeń oraz o organie, u którego można dochodzić tych praw.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie spójności z unijnymi przepisami o ochronie danych.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 8

Artykuł 8

Ochrona danych

Ochrona danych

1.  Do danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej dyrektywy zastosowanie mają przepisy rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne stanowiące transpozycję dyrektywy (UE) 2016/680.

1.  Do danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej dyrektywy zastosowanie ma rozporządzenie (UE) 2016/679 i dyrektywa 2002/58/WE. Dyrektywa (UE) 2016/680 ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej dyrektywy w sytuacji gdy nieuiszczenie opłaty drogowej jest przestępstwem w państwie członkowskim, w którym opłata jest należna.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej dyrektywy w odpowiednim terminie poprawiano w razie ich niedokładności bądź je usuwano lub ograniczano ich przetwarzanie, a termin przechowywania danych określano zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 oraz krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi stanowiącymi transpozycję dyrektywy (UE) 2016/680.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przetwarzanie danych osobowych do celów art. 5 ograniczało się do typów danych wymienionych w załączniku II.Państwa członkowskie zapewniają również, aby osoby, których dane dotyczą, miały w razie niedokładności tych danych prawo do ich aktualizacji, sprostowania lub usunięcia bez nieuzasadnionej zwłoki. Państwa członkowskie określają termin przechowywania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 oraz – w stosownych przypadkach – z dyrektywą (UE) 2016/680.

Państwa członkowskie zapewniają, aby wszelkie dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej dyrektywy wykorzystywano wyłącznie na potrzeby ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłaty drogowej oraz aby osobom, których dane dotyczą, przysługiwały takie same prawa do informacji, dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i zastrzeżenia oraz do odszkodowania i sądowego środka zaskarżenia jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) 2016/679 i w krajowych przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych stanowiących transpozycję dyrektywy (UE) 2016/680.

Państwa członkowskie zapewniają, aby dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej dyrektywy były przetwarzane jedynie w celu ułatwiania transgranicznej wymiany informacji o przypadkach nieuiszczenia opłaty drogowej oraz aby nie przetwarzano ich następnie w żadnym innym celu. Państwa członkowskie zapewniają również, aby osobom, których dane dotyczą, przysługiwały takie same prawa do informacji, dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych, do odszkodowania i skutecznego środka zaskarżenia, jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) 2016/679 i, w stosownych przypadkach, w dyrektywie (UE) 2016/680. Państwa członkowskie dopilnowują, by dostęp do danych osobowych przyznawano wyłącznie wyznaczonym właściwym organom do celów wymiany danych rejestracyjnych pojazdu.

3.  Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo do uzyskania informacji na temat tego, jakie dane utrwalone w państwie członkowskim rejestracji przesłano do państwa członkowskiego, w którym miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, w tym informacji dotyczących daty zapytania oraz właściwego organu państwa członkowskiego, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej.

3.  Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo do uzyskania bez nieuzasadnionej zwłoki informacji na temat tego, jakie dane utrwalone w państwie członkowskim rejestracji przesłano do państwa członkowskiego, w którym miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, w tym informacji dotyczących daty zapytania oraz właściwego organu państwa członkowskiego, na którego terytorium miało miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia [5 lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy] r. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania przez państwa członkowskie przepisów art. 6 i 7 niniejszej dyrektywy. W sprawozdaniu tym Komisja koncentruje się w szczególności na poniższych aspektach i, w stosownych przypadkach, przedstawia wnioski dotyczące tych aspektów:

Do dnia [4 lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy] r. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania przez państwa członkowskie przepisów art. 6 i 7 niniejszej dyrektywy. W sprawozdaniu tym Komisja koncentruje się w szczególności na poniższych aspektach i, w stosownych przypadkach, przedstawia wnioski dotyczące tych aspektów:

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – akapit 1 – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  analiza wpływu stosowania art. 6 i 7 niniejszej dyrektywy na prawa podstawowe, zwłaszcza prawo do prywatności i ochrony danych osobowych,

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 11, aktów delegowanych zmieniających załączniki I i IV w celu dostosowania ich do postępu technicznego.

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 11, aktów delegowanych zmieniających załącznik I w celu dostosowania go do postępu technicznego.

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką skreślającą załącznik IV i przenoszącą do art. 3 ust. 1 akapit pierwszy wykaz kwalifikujących się technologii.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 10, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [wejście w życie niniejszej dyrektywy] r.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia [wejście w życie niniejszej dyrektywy]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Chociaż przekazanie Komisji uprawnień powinno być ograniczone w czasie, dyrektywa powinna przewidywać możliwość automatycznego przedłużenia okresu przekazania uprawnień.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – ustęp 1 – akapit 3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  zatwierdzenie wybranych rozwiązań technicznych pod względem zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony wolności i podstawowych praw osób fizycznych, łącznie z ich prywatnością i ochroną danych osobowych . W szczególności niezbędne będzie zapewnienie przestrzegania przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679 i dyrektywy 2002/58/WE;

k)  zatwierdzenie wybranych rozwiązań technicznych pod względem zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony wolności i podstawowych praw osób fizycznych, łącznie z ich prywatnością i ochroną danych osobowych . W szczególności niezbędne będzie zapewnienie przestrzegania przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679 i dyrektywy 2002/58/WE, a także, w stosownych przypadkach, dyrektywy (UE) 2016/680;

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna, ponieważ jest nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami, które wprowadzają do tekstu odniesienie do dyrektywy 2016/680.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – ustęp 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych

 

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 mają Państwo prawo do zażądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do [nazwa i adres właściwego organu nadzorczego].

 

[Jeśli nieuiszczenie opłaty drogowej jest uznawane w prawie krajowym za przestępstwo:

 

Zgodnie z [nazwa ustawy krajowej wykonującej dyrektywę (UE) 2016/680] mają Państwo prawo do zażądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do [nazwa i adres właściwego organu nadzorczego]. ]

Uzasadnienie

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych lub z dyrektywą w sprawie policji w zawiadomieniu należy podać podstawowe prawa do ochrony danych przysługujące wszystkim obywatelom oraz nazwę i adres organu, do którego mogą złożyć skargę. Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wykaz technologii dopuszczonych do użytku w systemach elektronicznego poboru opłat do celów realizacji transakcji elektronicznego poboru opłat

skreśla się

1. pozycjonowanie satelitarne;

 

2. łączność ruchoma;

 

3. technologia mikrofalowa 5,8 GHz.

 

Uzasadnienie

Wykaz technologii powinien zostać poddany przez ustawodawcę procedurze współdecyzji. Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwianie transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

15.6.2017

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Branislav Škripek

31.8.2017

Rozpatrzenie w komisji

20.2.2018

20.3.2018

27.3.2018

 

Data przyjęcia

27.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

2

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

André Elissen

NI

Udo Voigt

4

0

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

31.5.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

15.6.2017

LIBE

15.6.2017

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data decyzji

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Massimiliano Salini

30.6.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Data przyjęcia

24.5.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Data złożenia

5.6.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

40

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

ECR

Jacqueline Foster

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności