Procedură : 2017/0128(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0199/2018

Texte depuse :

A8-0199/2018

Dezbateri :

PV 13/02/2019 - 22
CRE 13/02/2019 - 22

Voturi :

PV 14/02/2019 - 10.8
CRE 14/02/2019 - 10.8

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0122

RAPORT     ***I
PDF 1134kWORD 157k
5.6.2018
PE 615.481v02-00 A8-0199/2018

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Massimiliano Salini

(Reformare – articolul 104 din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0280),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0173/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 octombrie 2017(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2),

–  având în vedere scrisoarea din 24 iulie 2017 a Comisiei pentru afaceri juridice adresată Comisiei pentru transport și turism în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0199/2018),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Este necesar să se aibă în vedere utilizarea pe scară largă a sistemelor de taxare rutieră electronică în statele membre și țările învecinate, și să existe sisteme interoperabile care să permită dezvoltarea viitoare a politicii de tarifare rutieră la nivelul Uniunii și evoluțiile tehnice viitoare.

(2)  Este necesar să se aibă în vedere utilizarea pe scară largă a sistemelor de taxare rutieră electronică în statele membre și țările învecinate și să existe, pe cât posibil, sisteme interoperabile fiabile, ușor de utilizat și eficiente din punctul de vedere al costurilor, care să permită dezvoltarea viitoare a politicii de tarifare rutieră la nivelul Uniunii și evoluțiile tehnice viitoare.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Numărul din ce în ce mai mare al specificațiilor impuse de statele membre și țările învecinate pentru sistemele proprii de taxare rutieră electronică, pot compromite atât buna funcționare a pieței interne, cât și obiectivele politicii în domeniul transporturilor. Această situație poate duce la creșterea numărului de cutii electronice, incompatibile și scumpe, montate în cabinele vehiculelor grele pentru transport de mărfuri, precum și a greșelilor comise de conducătorii auto în utilizarea lor , având drept consecință, de exemplu, omiterea neintenționată a plății. Această proliferare este inacceptabilă, atât pentru utilizatorii, cât și pentru producătorii de vehicule, din rațiuni financiare, de siguranță și juridice.

(4)  Numărul din ce în ce mai mare al specificațiilor impuse de statele membre și țările învecinate pentru sistemele proprii de taxare rutieră electronică, pot compromite buna funcționare a pieței interne, principiul liberei circulații, dar și obiectivele politicii în domeniul transporturilor. Această situație poate duce la creșterea numărului de cutii electronice, incompatibile și scumpe, montate în cabinele vehiculelor grele pentru transport de mărfuri, precum și a greșelilor comise de conducătorii auto în utilizarea lor, având drept consecință, de exemplu, omiterea neintenționată a plății. Această proliferare este inacceptabilă, atât pentru utilizatorii, cât și pentru producătorii de vehicule, din rațiuni financiare, de siguranță și juridice.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Este necesar să se elimine barierele artificiale care împiedică funcționarea pieței interne și, în același timp, să se permită în continuare statelor membre și Uniunii să pună în aplicare o varietate de politici de tarifare rutieră pentru toate tipurile de vehicule, la nivel local, național sau internațional. Echipamentele instalate pe vehicule ar trebui deci să permită punerea în aplicare a acestor politici de tarifare rutieră în conformitate cu principiile nediscriminării cetățenilor indiferent de statele membre din care provin. Prin urmare, este necesară asigurarea cât mai rapidă a interoperabilității sistemelor de taxare rutieră electronică la nivelul Uniunii.

(5)  Este necesar să se elimine barierele artificiale care împiedică funcționarea pieței interne și, în același timp, să se permită în continuare statelor membre și Uniunii să pună în aplicare o varietate de politici de tarifare rutieră pentru toate tipurile de vehicule, la nivel local, național sau internațional. Echipamentele instalate pe vehicule ar trebui deci să permită punerea în aplicare a acestor politici de tarifare rutieră în conformitate cu principiile nediscriminării cetățenilor indiferent de statele membre din care provin. Ar trebui să fie posibilă utilizarea unor echipamente de bord unice în toate statele membre, astfel încât să nu mai fie necesară obținerea de viniete separate pe termen scurt pentru a călători în Uniune. Prin urmare, ar trebui să se asigure cât mai rapid interoperabilitatea fiabilă a sistemelor de taxare rutieră electronică la nivelul Uniunii în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, fără a impune o sarcină administrativă și limitând cât mai mult posibil costurile suplimentare pentru serviciile de taxare rutieră electronică și pentru echipamentele instalate și operate de operatorii rutieri.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Entităților care percep taxele rutiere ar trebui să li se impună obligația de a acorda accesul la domeniul SETRE de care răspund, fără discriminare, tuturor furnizorilor SETRE.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  În vederea asigurării transparenței și a accesului nediscriminatoriu al tuturor furnizorilor SETRE la domeniile SETRE, entitățile care percep taxele rutiere ar trebui să publice toate informațiile necesare cu privire la drepturile de acces într-o declarație privind domeniul SETRE.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c)  Deoarece SETRE este un serviciu care răspunde la nevoile pieței, furnizorii SETRE nu ar trebui să fie obligați să furnizeze serviciul simultan în întreaga Uniune. Cu toate acestea, în interesul utilizatorilor, furnizorii SETRE ar trebui să aibă obligația de a acoperi toate domeniile SETRE în orice țară în care decid să își furnizeze serviciile. În plus, Comisia ar trebui să se asigure că flexibilitatea acordată furnizorilor SETRE nu duce la excluderea din SETRE a domeniilor SETRE de mică anvergură sau a celor periferice.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Declarația privind domeniul SETRE ar trebui să descrie în detaliu condițiile-cadru comerciale pentru operațiunile furnizorilor SETRE în domeniul SETRE în cauză. În special, aceasta ar trebui să descrie metodologia utilizată pentru calcularea remunerației furnizorilor SETRE.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Furnizorii SETRE ar trebui să aibă dreptul la o remunerație echitabilă, calculată pe baza unei metodologii transparente și nediscriminatorii.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c)  Utilizatorii SETRE nu ar trebui să plătească o taxă mai mare decât ar plăti pentru taxa națională/locală corespunzătoare. Toate reducerile sau diminuările taxelor rutiere acordate utilizatorilor de echipamente de bord de un stat membru sau de o entitate care percepe taxele rutiere ar trebui să fie disponibile în aceleași condiții și pentru clienții furnizorilor SETRE.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 6 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6d)  În cazul în care se lansează un nou sistem de colectare electronică a taxelor rutiere sau dacă un sistem existent este modificat în mod substanțial, entitatea care percepe taxele rutiere ar trebui să aibă obligația de a publica declarații noi sau actualizate privind domeniul SETRE, cu o notificare prealabilă suficientă care să permită furnizorilor SETRE să fie acreditați sau reacreditați pentru sistem cu cel puțin o lună înainte de data lansării sale operaționale. Entitatea care percepe taxele rutiere ar trebui să aibă obligația de a elabora și de a urma procedura de acreditare sau, respectiv, de reacreditare a furnizorilor SETRE astfel încât aceasta să poată fi încheiată cu cel puțin o lună înainte de lansarea operațională a sistemului nou sau modificat substanțial. Entitatea care percepe taxele rutiere ar trebui să fie obligată să își respecte partea care îi revine în cadrul procedurii planificate, astfel cum este definită în declarația privind domeniul SETRE.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 6 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6e)  Declarația privind domeniul SETRE ar trebui să stabilească în detaliu procedura de acreditare a unui furnizor SETRE în domeniul SETRE, în special procedura de verificare a conformității cu specificațiile și a caracterului adecvat de utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate. Procedura ar trebui să fie aceeași pentru toți furnizorii SETRE.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 6 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6f)  Entitatea care percepe taxele rutiere nu ar trebui să aibă permisiunea de a cere sau de a solicita furnizorilor SETRE niciun fel de soluții tehnice specifice care ar putea pune în pericol interoperabilitatea cu alte domenii de taxare rutieră și cu elementele constitutive de interoperabilitate existente ale furnizorului SETRE.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Furnizorilor SETRE ar trebui să li se permită să emită facturi utilizatorilor. Cu toate acestea, entităților care percep taxele rutiere ar trebui să li se permită să solicite ca facturile să fie trimise în numele lor, deoarece facturarea directă în numele furnizorului SETRE poate avea, în anumite domenii de taxare, consecințe administrative și fiscale negative.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Dacă o entitate juridică care este furnizor de servicii de taxare are, de asemenea, și alte roluri în cadrul unui sistem de colectare electronică a taxelor rutiere sau desfășoară alte activități care nu au legătură directă cu colectarea electronică a taxelor rutiere, aceasta ar trebui să aibă obligația de a menține conturi de profit și de pierderi separate pentru fiecare tip de activitate pe care o desfășoară. Subvențiile încrucișate între aceste activități diferite ar trebui excluse.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Ar trebui confirmat faptul că serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE) este furnizat de către furnizori SETRE, astfel cum se prevede în Decizia 2009/750/CE a Comisiei17.

(8)  Ar trebui confirmat faptul că serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE) este furnizat în mod legal de către furnizori SETRE, astfel cum se prevede în Decizia 2009/750/CE a Comisiei17, și în deplină conformitate cu drepturile fundamentale.

_________________

_________________

17 Decizia 2009/750/CE a Comisiei din 6 octombrie 2009 privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică și a elementelor tehnice ale acestuia (JO L 268, 13.10.2009, p. 11).

17 Decizia 2009/750/CE a Comisiei din 6 octombrie 2009 privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică și a elementelor tehnice ale acestuia (JO L 268, 13.10.2009, p. 11).

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Fiecare stat membru care deține cel puțin două domenii SETRE ar trebui să desemneze, în cadrul administrației naționale, un birou de contact pentru furnizorii SETRE care doresc să furnizeze SETRE pe teritoriul acestuia, în vederea facilitării contactului furnizorilor cu entitățile care percep taxele rutiere.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Aplicațiile de taxare rutieră electronică și aplicațiile STI cooperative (C-STI) utilizează tehnologii similare și benzi de frecvențe adiacente pentru comunicații cu rază scurtă de acțiune vehicul-vehicul și vehicul-infrastructură. În viitor, ar trebui explorat potențialul de fuzionare a taxării rutiere electronice cu C-STI în banda de 5,9 GHz, folosită în prezent de C-STI, după o evaluare aprofundată a costurilor, a beneficiilor, a barierelor tehnice și a eventualelor soluții.

(10)  Aplicațiile de taxare rutieră electronică și aplicațiile STI cooperative (C-STI) utilizează tehnologii similare și benzi de frecvențe adiacente pentru comunicații cu rază scurtă de acțiune vehicul-vehicul și vehicul-infrastructură. În viitor, ar trebui explorate fezabilitatea noilor soluții și eventualele sinergii dintre platforma pentru colectarea electronică a taxelor rutiere și sistemele de transport inteligente cooperative, ținând seama de o analiză aprofundată cost-beneficiu și de potențialul impact asupra vieții private și asupra protecției datelor.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Ar trebui să fie luate în considerare caracteristicile specifice ale sistemelor de taxare rutieră electronică care sunt aplicate în prezent pentru vehiculele ușoare. Întrucât niciun astfel de sistem de taxare rutieră electronică nu utilizează în prezent poziționarea prin satelit sau comunicațiile mobile, furnizorilor SETRE ar trebui să li se permită, pentru o perioadă limitată de timp, să furnizeze pentru vehiculele ușoare echipamentele de bord destinate a fi utilizate numai cu tehnologie în banda de 5,8 GHz.

(11)  Ar trebui să fie luate în considerare caracteristicile specifice ale sistemelor de taxare rutieră electronică care sunt aplicate în prezent pentru vehiculele ușoare. Întrucât niciun astfel de sistem de taxare rutieră electronică nu utilizează în prezent poziționarea prin satelit sau comunicațiile mobile, furnizorilor SETRE ar trebui să li se permită, pentru o perioadă limitată de timp, să furnizeze pentru vehiculele ușoare echipamentele de bord destinate a fi utilizate numai cu tehnologie în banda de 5,8 GHz. Pentru a evita interferențele de la sistemele Wi-Fi din vehicule și de la dispozitivele C-STI, banda de 5,8 GHz ar trebui să fie protejată în vederea utilizării în cadrul sistemelor de taxare rutieră electronică.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Pentru a se garanta aplicarea transfrontalieră a taxelor rutiere, inclusiv a taxelor percepute în zonele urbane, și a amenzilor pentru încălcarea reglementărilor, este necesar un mecanism de asistență reciprocă între statele membre. Pentru a soluționa problema executării transfrontaliere a sancțiunilor pentru sustragerea de la plata taxelor rutiere, ar trebui puse în aplicare acorduri juridice, care să includă și autoritățile locale, prin utilizarea unui mecanism simplu automat de schimb de informații între statele membre.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Entitățile care percep taxele rutiere ar trebui să aibă permisiunea să solicite furnizorului SETRE, în cadrul activităților de aplicare a dispozițiilor legale în materie de taxare rutieră și în cazul în care se presupune că conducătorul unui vehicul nu a plătit o taxă rutieră, date privind vehiculele și proprietarii sau deținătorii de vehicule care sunt clienții furnizorului SETRE. Entitatea care percepe taxele rutiere ar trebui să împiedice utilizarea acestor date, care pot fi sensibile din punct de vedere comercial, în orice alt scop decât cel privind aplicarea dispozițiilor legale în materie de taxare rutieră. În special, entitatea care percepe taxele rutiere ar trebui să aibă obligația de a nu divulga aceste date niciunuia dintre concurenții furnizorului SETRE. Cantitatea și tipul de date pe care furnizorii SETRE le comunică entităților care percep taxele rutiere, în scopul calculării și al aplicării taxelor rutiere sau al verificării calculului taxei aplicate de către furnizorii SETRE asupra vehiculelor utilizatorilor SETRE, ar trebui să fie limitate la minimul necesar.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Ar trebui stabilită o procedură de conciliere în scopul soluționării litigiilor dintre entitățile care percep taxele rutiere și furnizorii SETRE în cadrul negocierilor contractelor și în relațiile lor contractuale. Organismele naționale de conciliere ar trebui să fie consultate de către entitățile care percep taxele rutiere și de către furnizorii SETRE atunci când se încearcă soluționarea unui litigiu în legătură cu accesul nediscriminatoriu la domeniile SETRE.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b)  Organismele de conciliere ar trebui să fie împuternicite să verifice dacă condițiile contractuale impuse oricărui furnizor SETRE sunt nediscriminatorii. În special, acestea ar trebui să fie împuternicite să verifice dacă remunerația oferită furnizorilor SETRE de către entitatea care percepe taxele rutiere respectă principiile prezentei directive.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Introducerea sistemelor de taxare rutieră electronică implică prelucrarea datelor cu caracter personal. Această prelucrare trebuie efectuată în conformitate cu normele Uniunii, astfel cum se prevede inter alia în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului19, în Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului20 și în Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului21. Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este recunoscut explicit la articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

(17)  Introducerea sistemelor de taxare rutieră electronică implică prelucrarea datelor cu caracter personal, pe baza cărora se pot reconstitui profiluri de deplasare cuprinzătoare. În consecință, pentru a proteja confidențialitatea, statele membre ar trebui să permită opțiuni de plată anticipată anonimă și criptată pentru SETRE. Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este garantat în mod explicit la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie efectuată în conformitate cu normele Uniunii, astfel cum se prevede, inter alia, în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului19 și în Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului20 și, în cazul în care neplata unei taxe rutiere este considerată o infracțiune de statul membru în care trebuie să fie efectuată plata, în Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului21.

__________________

__________________

19 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1),

19 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1),

20 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

20 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

21 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

21 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Furnizorii SETRE ar trebui să fie responsabili pentru furnizarea corectă de date cu privire la clienții lor entităților care percep taxele rutiere și/sau operatorilor de servicii de taxare, deoarece aceste date sunt esențiale pentru colectarea corectă a taxelor rutiere și aplicarea eficientă a sistemului.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Prezenta directivă nu aduce atingere libertății statelor membre de a stabili norme de reglementare a tarifării infrastructurii rutiere și fiscale.

(18)  Prezenta directivă nu aduce atingere libertății statelor membre de a stabili norme de reglementare a tarifării infrastructurii rutiere și fiscale. Cu toate acestea, prevede că un sistem de taxare rutieră electronică interoperabil ar ajuta la realizarea obiectivelor stabilite în legislația Uniunii privind perceperea taxelor rutiere. Dispozițiile prezentei directive sunt compatibile cu cele ale Directivei .../... a Parlamentului European și a Consiliului22.

 

__________________

 

22  Directiva .../... a Parlamentului European și a Consiliului din ... de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri [procedura 2017/0114 COD]

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Pentru a asigura interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și pentru a facilita schimburile transfrontaliere de informații referitoare la neplata taxelor rutiere, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește adaptarea la progresul tehnologic a listei de tehnologii care pot fi utilizate pentru efectuarea de tranzacții de taxare rutieră electronică în sistemele de taxare rutieră electronică care necesită instalarea sau utilizarea de echipamente de bord. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(19)  Pentru a asigura interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și pentru a facilita, prin mijloace legale, schimburile transfrontaliere de informații referitoare la neplata taxelor rutiere, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește adaptarea la progresul tehnologic a listei de tehnologii care pot fi utilizate pentru efectuarea de tranzacții de taxare rutieră electronică în sistemele de taxare rutieră electronică care necesită instalarea sau utilizarea de echipamente de bord. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă stabilește condițiile necesare asigurării interoperabilității sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitării schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere la nivelul Uniunii. Directiva se aplică încasării electronice a tuturor tipurilor de taxe rutiere pe întreaga rețea rutieră din Uniune , urbană și interurbană, autostrăzi, rute majore și minore și diverse structuri, cum ar fi tuneluri, poduri și feriboturi.

Prezenta directivă stabilește condițiile necesare în vederea:

 

(a)  asigurării interoperabilității sistemelor de taxare rutieră electronică pe întreaga rețea rutieră, autostrăzile urbane și interurbane, rutele majore și minore și diversele structuri, cum ar fi tuneluri, poduri și feriboturi și

 

(b)  facilitării schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere la nivelul Uniunii, inclusiv cu privire la neplata taxelor care se colectează manual pe infrastructurile cărora li se aplică prezenta directivă, precum și a taxelor percepute în zonele urbane menționate în Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului23 sau a amenzilor pentru încălcarea reglementărilor în materie de plată a taxelor.

 

__________________

 

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 11.6.2008, p. 1).

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere deciziilor luate de statele membre de a percepe taxe pentru anumite tipuri de vehicule, și de a stabili atât nivelul respectivelor taxe, cât și scopul pentru care sunt percepute astfel de taxe.

Pentru a respecta principiul subsidiarității, prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere deciziilor luate de statele membre de a percepe taxe pentru anumite tipuri de vehicule și de a stabili atât nivelul respectivelor taxe, cât și scopul pentru care sunt percepute astfel de taxe.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  „serviciu de taxare rutieră” înseamnă serviciul care le permite utilizatorilor care au un singur contract și un singur set de echipamente de bord să utilizeze un vehicul într-unul sau mai multe domenii de taxare; acesta include, în special:

 

i)  furnizarea unui echipament de bord personalizat pentru utilizatori și menținerea funcționalității acestuia;

 

ii)  garantarea faptului că taxa rutieră datorată de utilizator este plătită către entitatea care percepe taxele rutiere;

 

iii)  furnizarea către utilizator a mijloacelor de plată sau acceptarea unui mijloc de plată existent;

 

iv)  colectarea taxei de la utilizator;

 

v)  gestionarea relațiilor cu utilizatorul;

 

vi)  punerea în aplicare și respectarea politicilor de securitate și confidențialitate pentru sistemele de taxare rutieră;

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „Serviciu european de taxare rutieră electronică (SETRE)” înseamnă serviciile prestate, în temeiul unui contract, de către un furnizor SETRE unui utilizator SETRE. Serviciile respective includ punerea la dispoziție și garantarea parametrizării și a funcționării corecte a echipamentelor de bord necesare pentru plata taxelor rutiere în toate domeniile de taxare rutieră electronică convenite în contract, procesarea, în numele utilizatorului, a plății taxelor rutiere datorate de utilizator entității care percepe taxele rutiere, precum și furnizarea altor servicii și a asistenței necesare utilizatorului pentru a se conforma obligațiilor impuse de către entitățile care percep taxele rutiere, în domeniile de taxare rutieră convenite în contract;

(a)  „Serviciu european de taxare rutieră electronică (SETRE)” înseamnă serviciul de taxare rutieră prestat, în temeiul unui contract, de către un furnizor SETRE unui utilizator SETRE;

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  „taxă rutieră” înseamnă o taxă sau o obligație de plată percepută în legătură cu circulația unui vehicul într-un domeniu de taxare rutieră;

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  „furnizor de servicii de taxare rutieră” înseamnă o entitate juridică care furnizează servicii de taxare rutieră pentru clienți într-unul sau mai multe domenii de taxare rutieră pentru una sau mai multe clase de vehicule;

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  „operator de servicii de taxare rutieră” înseamnă o entitate privată căreia entitatea care percepe taxele rutiere îi deleagă sarcina de colectare a taxelor rutiere în numele și în beneficiul entității care percepe taxele rutiere;

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  „furnizor național de servicii de taxare rutieră” înseamnă o entitate care furnizează utilizatorilor finali serviciile de taxare rutieră dezvoltate și operate de operatorul de servicii de taxare rutieră. Acesta este desemnat de un stat membru și îi este încredințată obligația de serviciu public de furnizare de echipamente de bord tuturor utilizatorilor de servicii de taxare rutieră și de furnizare de servicii de taxare rutieră pe întregul teritoriu al statului membru respectiv;

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  „furnizor principal de servicii” înseamnă un furnizor de servicii de taxare rutieră căruia entitatea care percepe taxele rutiere îi impune obligații specifice (cum ar fi obligația de a semna contracte cu toți utilizatorii interesați) sau îi acordă drepturi specifice (cum ar fi o remunerație specifică sau un contract garantat pe termen lung), diferite de drepturile și obligațiile altor furnizori de servicii;

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „domeniu de taxare rutieră electronică” înseamnă o șosea, o rețea rutieră, o structură precum un pod ori un tunel, sau un feribot unde taxele rutiere se colectează, exclusiv sau parțial, prin intermediul unor mecanisme automate de detectare, cum ar fi comunicarea cu echipamentele de bord din interiorul vehiculului sau recunoașterea automată a numărului de înmatriculare;

(e)  „domeniu de taxare rutieră electronică” înseamnă o șosea, o rețea rutieră, o structură precum un pod, un tunel sau un feribot unde taxele rutiere se colectează, fie exclusiv, fie parțial, prin intermediul unor mecanisme automate de detectare, cum ar fi comunicarea cu echipamentele de bord din interiorul vehiculului sau recunoașterea automată a numărului de înmatriculare;

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  „informații privind taxa rutieră” înseamnă datele definite de entitatea responsabilă care percepe taxele rutiere, necesare pentru stabilirea taxei datorate pentru circulația unui vehicul pe un anumit domeniu de taxare rutieră și pentru încheierea tranzacțiilor de taxare rutieră;

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  „declarația privind taxa rutieră” înseamnă o declarație transmisă entității care percepe taxele rutiere, care confirmă prezența unui vehicul într-un domeniu de taxare rutieră, într-un format agreat între furnizorul de servicii de taxare rutieră și entitatea care percepe taxele rutiere;

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  „element constitutiv de interoperabilitate” înseamnă orice componentă elementară, grup de componente, subansamblu sau ansamblu complet al echipamentului încorporat sau care este planificat a fi încorporat în SETRE, de care depinde, direct sau indirect, interoperabilitatea serviciului, inclusiv obiectele tangibile și intangibile, cum sunt programele informatice;

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb)  „caracterul adecvat pentru utilizare” înseamnă capacitatea unui element constitutiv de interoperabilitate de a realiza și a menține o performanță specificată atunci când este dat în exploatare, integrat reprezentativ în SETRE în legătură cu sistemul unei entități care percepe taxele rutiere;

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fc)  „sistem modificat substanțial” înseamnă un sistem existent de colectare electronică a taxelor rutiere care a făcut sau face obiectul unei modificări care impune furnizorilor SETRE să efectueze modificări ale elementelor constitutive de interoperabilitate care sunt în funcțiune, cum ar fi reprogramarea sau retestarea echipamentului de bord sau adaptarea interfețelor serviciului lor administrativ;

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera fd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fd)  „serviciul administrativ” înseamnă sistemul electronic central utilizat de entitatea care percepe taxele rutiere, de un grup de entități care percep taxele rutiere care au creat un centru de interoperabilitate sau de furnizorul SETRE pentru colectarea, prelucrarea și trimiterea de informații în cadrul sistemelor de taxare rutieră electronică;

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera fe (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fe)  „acreditare” înseamnă procesul definit și gestionat de entitatea care percepe taxele rutiere, prin care un furnizor SETRE trebuie să treacă înainte de a fi autorizat să furnizeze SETRE într-un domeniu SETRE;

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  „stat membru de înmatriculare” înseamnă statul membru unde este înmatriculat vehiculul cu care a fost comisă contravenția privind neplata unei taxe rutieră;

(i)  „stat membru de înmatriculare” înseamnă statul membru în care este înmatriculat vehiculul cu care a fost comisă contravenția privind neplata unei taxe rutiere;

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(la)  „parametri de clasificare a vehiculelor” înseamnă informațiile cu privire la vehicul, potrivit cărora se calculează taxele rutiere în baza informațiilor privind taxa rutieră;

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

o)   „vehicul ușor” înseamnă orice vehicul care nu este un vehicul greu.

(o)   „vehicul ușor” înseamnă un autoturism, un minibus sau o camionetă.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toate sistemele de taxare rutieră electronică noi care necesită instalarea sau utilizarea unor echipamente de bord utilizează, în scopul efectuării de tranzacții de taxare rutieră electronică, una sau mai multe din tehnologiile enumerate în anexa IV .

Toate sistemele de taxare rutieră electronică noi care necesită instalarea sau utilizarea unor echipamente de bord utilizează, în scopul efectuării de tranzacții de taxare rutieră electronică, una sau mai multe din tehnologiile următoare:

 

(a)  localizarea prin satelit;

 

(b)  comunicațiile mobile;

 

(c)  5.tehnologia cu microunde cu frecvența de 8 GHz.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sistemele de taxare rutieră electronică existente care utilizează alte tehnologii decât cele enumerate în anexa IV se conformează tehnologiilor respective dacă se întreprind acțiuni de îmbunătățire tehnologică substanțiale.

Sistemele de taxare rutieră electronică existente care utilizează alte tehnologii decât cele enumerate la primul paragraf sunt compatibile cu tehnologiile respective dacă se întreprind acțiuni de îmbunătățire tehnologică substanțiale.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.    Furnizorii SETRE pun la dispoziția utilizatorilor echipamente de bord care sunt adecvate pentru utilizare, interoperabile și capabile să comunice cu toate sistemele de taxare rutieră electronică date în exploatare în statele membre și care utilizează tehnologiile enumerate în anexa IV.

3.   Furnizorii SETRE pun la dispoziția utilizatorilor echipamente de bord care sunt adecvate pentru utilizare, interoperabile și capabile să comunice cu toate sistemele de taxare rutieră electronică date în exploatare în statele membre și care utilizează tehnologiile enumerate în primul paragraf.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Echipamentele de bord pot utiliza propriul hardware și software, pot utiliza alte elemente de hardware și software prezente în vehicul, sau ambele. În scopul comunicării cu alte sisteme hardware prezente în vehicul, echipamentele de bord pot utiliza alte tehnologii decât cele enumerate în anexa IV.

4.  Echipamentele de bord pot utiliza propriul hardware și software, pot utiliza alte elemente de hardware și software prezente în vehicul, sau ambele. În scopul comunicării cu alte sisteme hardware prezente în vehicul, echipamentele de bord pot utiliza alte tehnologii decât cele enumerate în primul paragraf. Fiecare vehicul este dotat cu o singură unitate de bord, iar aceasta poate fi asociată doar unui singur vehicul.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Până la 31 decembrie 2027, furnizorii SETRE pot furniza utilizatorilor de vehicule ușoare echipamente de bord care sunt adecvate utilizării numai cu tehnologia cu microunde cu frecvența de 5,8 GHz.

5.  Până la 31 decembrie 2027, furnizorii SETRE pot furniza utilizatorilor de vehicule ușoare echipamente de bord care sunt adecvate utilizării numai cu tehnologia cu microunde cu frecvența de 5,8 GHz, urmând ca acestea să fie utilizate numai în domeniile SETRE care nu necesită tehnologii de poziționare prin satelit sau de comunicații mobile.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal necesară pentru exploatarea SETRE se efectuează în conformitate cu normele Uniunii de protecție a libertăților și a drepturilor fundamentale ale persoanelor, inclusiv a vieții lor private și, în special, că sunt respectate dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679, ale Directivei (UE) 2016/680 și ale Directivei 2002/58/CE.

6.  Statele membre se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal necesară pentru exploatarea SETRE se efectuează în conformitate cu normele Uniunii de protecție a libertăților și a drepturilor fundamentale ale persoanelor, inclusiv a vieții lor private și, în special, că sunt respectate dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679, ale Directivei (UE) 2016/680 și ale Directivei 2002/58/CE. În același timp, statele membre permit schimbul de informații cu celelalte state membre în cazuri justificate în mod corespunzător, cum ar fi neplata unei taxe rutiere.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  SETRE permite încheierea de contracte indiferent de locul de înmatriculare a vehiculului, de naționalitatea părților contractante sau de zona sau segmentul din rețeaua rutieră pentru care se percep taxele rutiere.

2.  SETRE permite încheierea de contracte indiferent de locul de înmatriculare a vehiculului, de naționalitatea părților contractante sau de zona sau segmentul din rețeaua rutieră pentru care se percep taxele rutiere, ținând cont de mijloacele de plată valide în statul membru în cauză.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  SETRE este furnizat prin acorduri contractuale între furnizorii serviciului și entitățile care percep taxa rutieră, prin care se garantează plata corectă a taxei datorate.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  SETRE permite extinderea intermodalității fără să creeze dezavantaje pentru alte moduri de transport.

3.  SETRE permite extinderea intermodalității, garantând în același timp respectarea principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește” și dezvoltând avantaje pentru alte moduri de transport mai sustenabile.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia solicită organismelor de standardizare relevante, în special CEN, în conformitate cu procedura stabilită prin Directiva 2015/1535/UE a Parlamentului European și a Consiliului23, să adopte cât mai prompt standardele aplicabile sistemelor de taxare rutieră electronică, în ceea ce privește tehnologiile enumerate în anexa IV și să le actualizeze unde este necesar. Comisia solicită organismelor de standardizare să asigure compatibilitate continuă a constituenților de interoperabilitate.

5.  Comisia solicită organismelor de standardizare relevante, în special CEN, în conformitate cu procedura stabilită prin Directiva 2015/1535/UE a Parlamentului European și a Consiliului, să adopte cât mai prompt standardele aplicabile sistemelor de taxare rutieră electronică, în ceea ce privește tehnologiile enumerate la articolul 3 și să le actualizeze unde este necesar. Comisia solicită organismelor de standardizare să asigure compatibilitatea continuă a elementelor constitutive de interoperabilitate.

_________________

_________________

23 Directiva 2015/1535/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).

23 Directiva 2015/1535/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).

 

 

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Cerințe pentru furnizorii SETRE

 

Furnizorii SETRE solicită înregistrarea într-un stat membru în care sunt stabiliți. Această înregistrare se acordă dacă furnizorii SETRE îndeplinesc următoarele cerințe:

 

(a)  dețin o certificare EN ISO 9001 sau o certificare echivalentă;

 

(b)  demonstrează că dispun de echipamentul tehnic și de declarația sau certificatul CE care atestă conformitatea elementelor constitutive de interoperabilitate cu specificațiile;

 

(c)  își demonstrează competența în furnizarea de servicii de taxare rutieră electronică sau în domenii relevante;

 

(d)  au o capacitate financiară corespunzătoare;

 

(e)  mențin un plan de gestionare globală a riscurilor, care este auditat cel puțin o dată la doi ani;

 

(f)  au o reputație bună.

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 11, de stabilire a specificațiilor menționate la primul paragraf litera (b).

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4b

 

Drepturile și obligațiile furnizorilor SETRE

 

1.  Furnizorii SETRE încheie contracte SETRE care acoperă toate domeniile SETRE pe teritoriile a cel puțin patru state membre în termen de 36 de luni de la înregistrarea lor în conformitate cu articolul 4a.

 

Aceștia încheie contracte care acoperă toate domeniile SETRE într-un anumit stat membru, în termen de 24 de luni de la încheierea primului contract în respectivul stat membru, exceptând domeniile SETRE în care entitățile care percep taxele rutiere nu respectă dispozițiile articolului 4d.

 

2.  Prin urmare, furnizorii SETRE mențin în permanență acoperirea tuturor domeniilor SETRE odată ce au încheiat contracte în acest sens. În cazul în care un furnizor SETRE nu este în măsură să mențină acoperirea unui domeniu SETRE, deoarece entitatea care percepe taxele rutiere nu își respectă obligațiile, acesta restabilește cât mai curând posibil acoperirea domeniului în cauză.

 

3.  Furnizorii SETRE cooperează cu entitățile care percep taxele rutiere în ceea ce privește aplicarea măsurilor. În cazul în care este suspectată neplata de către un utilizator al căilor rutiere a unei taxe rutiere, entitatea care percepe taxele rutiere poate solicita furnizorului SETRE să îi furnizeze date referitoare la vehiculul implicat în cazul suspectat de neplată a unei taxe rutiere și date referitoare la proprietarul sau la deținătorul vehiculului respectiv, care este client al furnizorului SETRE. Furnizorul SETRE se asigură că aceste date sunt disponibile imediat.

 

Entitatea care percepe taxele rutiere se asigură că aceste date nu sunt divulgate niciunui alt furnizor de servicii de taxare rutieră. În cazul în care entitatea care percepe taxele rutiere și furnizorul de servicii de taxare rutieră sunt integrate într-o singură entitate, aceasta pune în aplicare măsurile și procedurile adecvate pentru a se asigura că datele sunt utilizate exclusiv în scopul aplicării dispozițiilor legale în materie de taxare rutieră.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4c

 

Drepturile și obligațiile entităților care percep taxele rutiere

 

1.  Fiecare entitate care percepe taxele rutiere întocmește și menține o declarație privind domeniile SETRE, stabilind condițiile generale de accesare a domeniilor de taxare rutieră de către furnizorii SETRE.

 

2.  În cazul în care se creează un nou sistem de colectare electronică a taxelor rutiere, viitoarea entitate care percepe taxele rutiere responsabilă de acest sistem publică declarația privind domeniul SETRE cu o notificare prealabilă suficientă care să permită furnizorilor SETRE interesați să primească acreditarea cu cel puțin o lună înainte de lansarea operațională a noului sistem, ținând seama în mod corespunzător de durata procesului de evaluare a conformității cu specificațiile și a caracterului adecvat de utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate.

 

3.  În cazul în care un sistem de colectare electronică a taxelor rutiere este modificat substanțial, entitatea care percepe taxele rutiere publică declarația privind domeniul SETRE revizuită cu o notificare prealabilă suficientă care să permită furnizorilor SETRE deja acreditați să își adapteze elementele constitutive de interoperabilitate la noile cerințe și să obțină reacreditarea acolo unde este necesar, cu cel puțin o lună înainte de data lansării operaționale a sistemului modificat, ținând seama în mod corespunzător de durata procesului de evaluare a conformității cu specificațiile și a caracterului adecvat de utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate.

 

Entitatea care percepe taxele rutiere stabilește și publică, în declarația privind domeniul SETRE, planificarea detaliată a procesului de evaluare sau reevaluare a conformității cu specificațiile și a caracterului adecvat de utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate, care permite acreditarea sau reacreditarea furnizorilor SETRE interesați cu cel puțin o lună înainte de lansarea operațională a sistemului nou sau modificat substanțial. Entitatea care percepe taxele rutiere este obligată să își respecte partea care îi revine în cadrul planificării.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4d

 

Entitățile care percep taxele rutiere acceptă în mod nediscriminatoriu orice furnizor SETRE care solicită autorizația de a furniza SETRE într-un domeniu (în mai multe domenii) SETRE aflat(e) în responsabilitatea entității care percepe taxele rutiere.

 

Acceptarea unui furnizor SETRE într-un domeniu de taxare rutieră este condiționată de respectarea de către acesta a obligațiilor și a condițiilor generale stabilite în declarația privind domeniul SETRE.

 

Entitățile care percep taxele rutiere nu impun furnizorului SETRE să utilizeze niciun fel de soluții sau procese tehnice specifice care împiedică interoperabilitatea dintre elementele constitutive de interoperabilitate ale furnizorului SETRE și sistemele de taxare rutieră electronică din alte domenii SETRE.

 

În cazul în care o entitate care percepe taxele rutiere și furnizorul SETRE nu ajung la un acord, cauza poate fi deferită organului de conciliere responsabil de domeniul de taxare rutieră în cauză.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 4 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4e

 

Fiecare stat membru se asigură că contractele dintre entitatea care percepe taxele rutiere și furnizorul SETRE, în ceea ce privește furnizarea SETRE pe teritoriul statului membru respectiv, permit ca factura pentru plata taxei rutiere să fie emisă direct către utilizatorul SETRE de către furnizorul SETRE. Entitatea care percepe taxele rutiere poate solicita furnizorului SETRE să emită factura utilizatorului în numele entității care percepe taxele rutiere, iar furnizorul SETRE se conformează cererii respective.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 4 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4f

 

Fiecare stat membru cu cel puțin două domenii SETRE pe teritoriul său desemnează un birou unic de contact pentru furnizorii SETRE. La solicitarea furnizorului SETRE, biroul de contact facilitează și coordonează contactele timpurii dintre furnizorul SETRE și entitățile care percep taxele rutiere responsabile de domeniile SETRE de pe teritoriul statului membru. Biroul de contact poate fi o persoană sau un organism public sau privat.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 4 g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4g

 

Taxa rutieră percepută utilizatorilor SETRE de entitățile care percep taxele rutiere nu depășesc taxa rutieră națională/locală corespunzătoare. Toate reducerile sau diminuările taxelor rutiere acordate utilizatorilor de echipamente de bord de un stat membru sau de o entitate care percepe taxele rutiere ar trebui să fie disponibile în aceleași condiții și pentru clienții furnizorilor SETRE.

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 4 h (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4h

 

Remunerația

 

1.  Furnizorii SETRE au dreptul la remunerație din partea entității care percepe taxele rutiere.

 

2.  Metodologia de definire a remunerației furnizorilor SETRE este transparentă, nediscriminatorie și aceeași pentru toți furnizorii SETRE acreditați pentru un anumit domeniu SETRE.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 4 i (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4i

 

1.  Taxa rutieră este stabilită de către entitățile care percep taxele rutiere, în funcție de clasificarea vehiculului, printre altele. Clasificarea unui vehicul este stabilită pe baza parametrilor de clasificare a vehiculelor. În cazul în care există neconcordanțe între clasificarea vehiculului utilizată de furnizorul SETRE și cea utilizată de către entitatea care percepe taxele rutiere, clasificarea acesteia din urmă are prioritate, cu excepția cazului în care poate fi dovedită o eroare.

 

2.  În plus față de solicitarea unei plăți din partea unui furnizor SETRE pentru orice declarație argumentată privind taxa rutieră, o entitate care percepe taxele rutiere poate solicita unui furnizor SETRE plata pentru orice nedeclarare a unei taxe rutiere, susținută de probe, aferentă oricărui cont de utilizator administrat de furnizorul SETRE respectiv.

 

3.  În cazul în care a transmis entității care percepe taxele rutiere o listă a echipamentelor de bord nevalidate, furnizorul SETRE nu răspunde pentru nicio taxă suplimentară suportată în urma utilizării acestor echipamente de bord nevalidate. Numărul de intrări pe lista echipamentelor de bord nevalidate, formatul listei și frecvența de actualizare a acesteia sunt stabilite prin convenție între entitățile care percep taxele rutiere și furnizorii SETRE.

 

4.  În sistemele de taxare rutieră bazate pe tehnologia cu microunde, entitățile care percep taxele rutiere comunică furnizorilor SETRE declarații argumentate privind taxa rutieră în legătură cu taxele suportate de respectivii utilizatori SETRE.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 4 j (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4j

 

Contabilitatea

 

1.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că entitățile juridice care sunt furnizori de servicii de taxare rutieră mențin conturi de profit și de pierderi și bilanțuri separate pentru activitățile desfășurate în rolul legat de furnizarea serviciului de taxare rutieră, astfel cum este definit în standardul ISO 17573:2010, și pentru toate celelalte activități. Statele membre iau, de asemenea, măsurile necesare pentru a se asigura că aceste conturi și bilanțuri sunt publicate separat pentru fiecare tip de activitate și că subvențiile încrucișate între activitățile desfășurate în rolul legat de furnizarea serviciului de taxare rutieră și alte activități sunt excluse.

 

2.  Sistemele contabile pentru activitățile desfășurate într-un rol legat de furnizarea serviciului de taxare rutieră și pentru alte activități sunt păstrate separat de conturile aferente oricărui alt tip de activități, astfel încât să se poată face o evaluare clară a costurilor și a beneficiilor aferente activităților îndeplinite în rolul legat de furnizarea serviciului de taxare rutieră.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 4 k (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4k

 

Organul de conciliere

 

1.  Fiecare stat membru cu cel puțin un domeniu SETRE desemnează sau înființează un organism de conciliere în scopul facilitării medierii între entitățile care percep taxele rutiere având un domeniu SETRE pe teritoriul său și furnizorii SETRE care au contracte sau se află în negociere contractuală cu aceste entități care percep taxele rutiere.

 

2.  Organismul de conciliere este împuternicit, în special, să verifice dacă condițiile contractuale impuse furnizorilor SETRE de către o entitate care percepe taxele rutiere sunt nediscriminatorii. Acest organism este împuternicit să verifice dacă SETRE este remunerat în conformitate cu principiile prevăzute de prezenta directivă.

 

3.  Statele membre menționate la alineatul (1) iau măsurile necesare pentru a se asigura că organele lor de conciliere sunt independente în ceea ce privește organizarea și structura lor juridică în raport cu interesele comerciale ale entităților care percep taxele rutiere și ale furnizorilor de servicii de taxare.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 4 l (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4l

 

Registrele

 

1.  În scopul punerii în aplicare a prezentei directive, fiecare stat membru păstrează un registru electronic național referitor la următoarele:

 

(a)  domeniile SETRE aflate pe teritoriul lor, inclusiv informații cu privire la:

 

i)  entitățile corespunzătoare care percep taxele rutiere;

 

ii)  tehnologiile de taxare electronică utilizate;

 

iii)  informațiile privind taxa rutieră;

 

iv)  declarația privind domeniul SETRE;

 

v)  furnizorii de servicii care dețin contracte SETRE cu entitățile care percep taxele rutiere și care își desfășoară activitatea în sfera lor de competență;

 

(b)  furnizorii SETRE cărora le-a acordat înregistrarea;

 

(c)  detaliile unui birou de contact pentru SETRE menționat la articolul 4f, inclusiv o adresă de e-mail și un număr de telefon.

 

În lipsa unor dispoziții contrare, statele membre verifică cel puțin o dată pe an îndeplinirea cerințelor prevăzute la articolul 4a literele (a), (d), (e) și (f) și actualizează registrul în mod corespunzător. Registrul conține, de asemenea, concluziile auditului prevăzut la articolul 4a litera (e). Statul membru nu este responsabil pentru acțiunile furnizorilor SETRE incluși în registrul său.

 

2.  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate datele conținute în registrul electronic național sunt actualizate și corecte.

 

3.  Registrele sunt accesibile publicului pe cale electronică.

 

4.  Aceste registre sunt disponibile începând cu data intrării în vigoare a prezentei directive.

 

5.  La sfârșitul fiecărui an calendaristic, autoritățile statelor membre responsabile de registre comunică pe cale electronică autorităților omoloage din celelalte state membre, precum și Comisiei, registrele domeniilor SETRE și ale furnizorilor SETRE. Orice neconcordanță cu situația dintr-un stat membru este adusă în atenția statului membru în care s-a efectuat înregistrarea și Comisiei.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 4 m (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4m

 

Sistemele de taxare pilot

 

Pentru a permite dezvoltarea din punct de vedere tehnic a SETRE, statele membre pot autoriza temporar, în zone limitate ale domeniului lor de taxare rutieră și în paralel cu sistemul conform SETRE, sisteme de taxare pilot care includ concepte sau tehnologii noi care nu sunt conforme cu una sau mai multe dispoziții ale prezentei directive.

 

O astfel de autorizație face obiectul aprobării prealabile din partea Comisiei.

 

Perioada inițială a acestei autorizații nu depășește trei ani. Furnizorii SETRE nu sunt obligați să participe în cadrul sistemelor de taxare pilot.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru investigarea situațiilor de neplată a taxelor rutiere, statul membru acordă punctelor naționale de contact ale altor state membre acces la următoarele date naționale privind înmatricularea vehiculelor, autorizându-le să efectueze căutări automate cu privire la aceste date:

Statul membru acordă exclusiv punctelor naționale de contact ale altor state membre și numai în scopul investigării situațiilor de neplată a taxelor rutiere acces la următoarele date naționale privind înmatricularea vehiculelor, autorizându-le să efectueze căutări automate cu privire la aceste date:

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  datele privind vehiculele și

(a)  datele necesare pentru identificarea unui anumit vehicul și

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  datele privind proprietarii sau deținătorii vehiculelor.

(b)  datele necesare pentru identificarea și contactarea proprietarilor sau a deținătorilor vehiculelor.

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În scopul schimbului de date menționate la alineatul (1), fiecare stat membru desemnează un punct național de contact. Competențele punctelor naționale de contact sunt reglementate de legislația aplicabilă a statului membru în cauză.

(2)  În scopul schimbului de date menționate la alineatul (1), fiecare stat membru desemnează un punct național de contact. Competențele punctelor naționale de contact sunt reglementate de legislația aplicabilă a statului membru în cauză. În acest proces, ar trebui să se acorde o atenție deosebită protecției corespunzătoare a datelor cu caracter personal necesare pentru funcționarea SETRE.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura realizarea schimbului de informații prin mijloace electronice interoperabile, fără să aibă loc un schimb de date între alte baze de date care nu sunt utilizate în scopul prezentei directive. Statele membre se asigură că acest schimb de informații se realizează în mod sigur și eficient din punctul de vedere al costurilor. Statele membre garantează securitatea și protecția datelor transmise, prin utilizarea, într-o măsură cât mai mare, a aplicațiilor informatice existente, precum cea menționată la articolul 15 din Decizia 2008/616/JAI, precum și a versiunilor modificate ale aplicațiilor informatice respective, în concordanță cu anexa II la prezenta directivă și cu punctele 2 și 3 din capitolul 3 al anexei la Decizia 2008/616/JAI. Versiunile modificate ale aplicațiilor informatice permit atât schimbul online în timp real, cât și schimbul de loturi de date, acesta din urmă facilitând schimbul de cereri sau de răspunsuri multiple în cadrul unui singur mesaj.

4.  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura realizarea schimbului de informații prin mijloace electronice interoperabile, fără să aibă loc un schimb de date între alte baze de date care nu sunt utilizate în scopul prezentei directive. Statele membre se asigură că acest schimb de informații se realizează în mod sigur și eficient din punctul de vedere al costurilor și că autorităților care nu sunt împuternicite în temeiul prezentei directive nu li se acordă acces la date. Statele membre garantează securitatea și protecția datelor transmise, prin utilizarea, într-o măsură cât mai mare, a aplicațiilor informatice existente, precum cea menționată la articolul 15 din Decizia 2008/616/JAI, precum și a versiunilor modificate ale aplicațiilor informatice respective, în concordanță cu anexa II la prezenta directivă și cu punctele 2 și 3 din capitolul 3 al anexei la Decizia 2008/616/JAI. Versiunile modificate ale aplicațiilor informatice permit atât schimbul online în timp real, cât și schimbul de loturi de date, acesta din urmă facilitând schimbul de cereri sau de răspunsuri multiple în cadrul unui singur mesaj.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Punctele de contact ale statelor membre nu permit în niciun caz accesul întreprinderilor private sau al persoanelor fizice la datele menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Scrisoarea de informare privind neplata unei taxe rutiere

Scrisoarea de informare și procedurile ulterioare privind neplata unei taxe rutiere

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere decide dacă inițiază sau nu procedurile ulterioare în ceea ce privește neplata unei taxe rutiere.

Autoritatea națională competentă din statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere instituie o procedură contravențională pentru neplata taxei rutiere atunci când se constată că nu a fost achitată taxa rutieră, în conformitate cu instrumentele prevăzute în Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului24.

 

__________________

 

24 Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (JO L 68, 13.3.2015, p. 9).

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când transmite scrisoarea de informare proprietarului, deținătorului vehiculului sau persoanei identificate în alt mod, suspectate de neplata taxei rutiere, statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere include, în conformitate cu legislația națională, toate informațiile relevante, în special natura neplății unei taxe rutiere, locul, data și ora neplății unei taxe rutiere, titlul textelor de drept intern care au fost încălcate și sancțiunea aferentă, precum și, după caz, date privind dispozitivul utilizat pentru constatarea contravenției. În acest scop, statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere poate utiliza modelul prevăzut în anexa III.

2.  Atunci când transmite scrisoarea de informare proprietarului, deținătorului vehiculului sau persoanei identificate în alt mod, suspectate de neplata taxei rutiere, statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere include, în conformitate cu legislația națională, toate informațiile relevante, în special natura neplății unei taxe rutiere, locul, data și ora neplății unei taxe rutiere, titlul textelor de drept intern care au fost încălcate, dreptul la contestație și dreptul de a primi informații și sancțiunea aferentă, precum și date privind dispozitivul utilizat pentru constatarea contravenției. În acest scop, statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere utilizează modelul prevăzut în anexa III.

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Decizia pronunțată de entitatea competentă din statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere, în conformitate cu legislația sa națională, trebuie să fie recunoscută în mod automat în statul membru al proprietarului, al deținătorului vehiculului sau al persoanei identificate în alt mod, suspectată de neplata taxei rutiere.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Dacă este cazul, pentru a se lua măsuri în caz de neplată a unei taxe rutiere, punctul de contact național poate pune la dispoziția entității care percepe taxa rutieră respectivă neplătită informațiile necesare pentru recuperarea acesteia.

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Mecanismul de asistență reciprocă

 

Începând cu anul 2021, pentru a se garanta executarea transfrontalieră a plății taxelor rutiere în Uniune, se aplică un mecanism de asistență reciprocă în baza căruia statul membru de înmatriculare va acorda asistență statului membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere, în vederea recuperării taxelor rutiere și a amenzilor. Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a modalităților detaliate pentru acordarea acestei asistențe reciproce. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11a.

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

Articolul 8

Protecția datelor

Protecția datelor

1.  Datelor cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive li se aplică dispozițiile din Regulamentul (UE) 2016/679 și cele din actele cu putere de lege și actele administrative de transpunere a Directivei (UE) 2016/680.

1.  Regulamentul (UE) 2016/679 și Directiva 2002/58/CE se aplică datelor cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive. Datelor cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive li se aplică Directiva (UE) 2016/680, în cazul în care neplata unei taxe rutiere este considerată infracțiune în statul membru în care trebuie să fie efectuată plata.

2.  Statele membre se asigură că datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive sunt rectificate, într-un interval de timp adecvat, dacă sunt inexacte, sau sunt șterse ori restricționate, și că este stabilită o limită de timp pentru stocarea datelor în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu dispozițiile din actele cu putere de lege și actele administrative de transpunere a Directivei (UE) 2016/680.

2.  Statele membre se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul articolului 5 se limitează la tipurile de date enumerate în anexa II. De asemenea, statele membre se asigură că persoanele vizate au dreptul de a actualiza, rectifica sau șterge datele cu caracter personal prelucrate fără întârzieri nejustificate, dacă sunt inexacte. Statele membre stabilesc o limită de timp pentru stocarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și, după caz, cu Directiva (UE) 2016/680.

Statele membre se asigură că toate datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive sunt utilizate numai pentru a facilita schimbul transfrontalier de informații privind neplata taxelor rutiere, iar persoanele vizate au aceleași drepturi la informare, acces, rectificare, ștergere și blocare, precum și drepturile la compensare și accesul la căi de atac judiciare, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2016/679 și în actele cu putere de lege și actele administrative de transpunere a Directivei (UE) 2016/680.

Statele membre se asigură că datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive sunt prelucrate exclusiv pentru a facilita schimbul transfrontalier de informații privind neplata taxelor rutiere și nu sunt prelucrate în continuare pentru niciun alt scop. De asemenea, statele membre se asigură că persoanele vizate au aceleași drepturi de informare, acces, rectificare, ștergere și restricție a prelucrării, de depunere a unei plângeri la o autoritate de supraveghere a protecției datelor, la compensare, precum și de acces la o cale de atac eficace, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2016/679 și după caz, în Directiva (UE) 2016/680. Statele membre se asigură că accesul la datele cu caracter personal este acordat numai autorităților competente desemnate pentru schimbul de informații privind înmatricularea vehiculelor.

3.  Toate persoanele vizate au dreptul să obțină informații cu privire la datele cu caracter personal înregistrate în statul membru de înmatriculare care au fost transmise statului membru în care a avut loc neplata unei taxe rutiere, inclusiv data solicitării și autoritatea competentă din statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere.

3.  Toate persoanele vizate au dreptul să obțină fără întârzieri nejustificate informații cu privire la datele cu caracter personal înregistrate în statul membru de înmatriculare care au fost transmise statului membru în care a avut loc neplata unei taxe rutiere, inclusiv data solicitării și autoritatea competentă din statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere.

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9

Articolul 9

Raport

Raport

Până la [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a articolelor 6 și 7 din prezenta directivă de către statele membre. În raportul său, Comisia acordă atenție în mod special următoarelor aspecte și, dacă este cazul, prezintă propuneri referitoare la acestea:

1.  Până la [patru ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive și la efectele acesteia, în special în ceea ce privește progresele înregistrate și implementarea SETRE, precum și eficacitatea și eficiența mecanismului pentru schimbul de date în cadrul investigării situațiilor de neplată a taxelor rutiere.

 

Raportul analizează, în special, următoarele aspecte:

 

(a)  efectul dispozițiilor articolului 4b asupra implementării SETRE, acordându-se o atenție deosebită disponibilității serviciului în domenii SETRE de mică anvergură sau periferice;

-  o evaluare a eficacității articolelor 6 și 7 în ceea ce privește reducerea numărului de cazuri de neplată a taxelor rutiere în Uniune,

(b)  eficacitatea articolelor 6 și 7 în ceea ce privește reducerea numărului de cazuri de neplată a taxelor rutiere în Uniune;

 

(c)  progresele înregistrate cu privire la aspectele legate de interoperabilitate între sistemele de taxare prin satelit și cele convenționale.

 

2.  Raportul este însoțit, după caz, de o propunere adresată Parlamentului European și Consiliului privind revizuirea suplimentară a prezentei directive, în special cu privire la următoarele elemente:

 

(a)  măsuri suplimentare pentru asigurarea faptului că SETRE este disponibil în toate domeniile SETRE, inclusiv în cele de mică anvergură și periferice;

-  o evaluare a necesității de a facilita și mai mult aplicarea transfrontalieră a plății taxelor rutiere în Uniune prin instituirea unui mecanism de asistență acordată de către statul membru de înmatriculare statului membru pe teritoriul căruia a avut loc neplata unei taxe rutiere pentru recuperarea taxelor rutiere și a amenzilor.

(b)  un mecanism de asistență acordată de către statul membru de înmatriculare statului membru pe teritoriul căruia a avut loc neplata unei taxe rutiere, pentru a facilita în mai mare măsură executarea la nivel transfrontalier a plății taxelor rutiere în Uniune, în special atunci când se utilizează sisteme de încasare automată.

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11, acte delegate de modificare a anexelor I și IV, în vederea adaptării acestora la progresele tehnice.

1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11, acte delegate de modificare a anexei I în vederea adaptării acesteia la progresele tehnice.

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11 a

 

Procedura comitetului

 

1.  Comisia este asistată de un comitet pentru taxarea rutieră electronică.

 

Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(**).

 

2.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor 1 și 3-8 și anexelor II și III până la [18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive]. Statele membre comunică textele măsurilor respective de îndată Comisiei.

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor 1 și 3-8 și anexelor II și III până la [30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive]. Statele membre comunică textele măsurilor respective de îndată Comisiei.

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Anexa 1 – paragraful 1 – paragraful 3 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  validarea soluțiilor tehnice alese în raport cu normele Uniunii care protejează libertățile și drepturile fundamentale ale persoanelor, inclusiv viața lor privată și protecția datelor cu caracter personal. Este necesar, în special, să se asigure conformitatea cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE;

(k)  validarea soluțiilor tehnice alese în raport cu normele Uniunii care protejează libertățile și drepturile fundamentale ale persoanelor, inclusiv viața lor privată și protecția datelor cu caracter personal. Este necesar, în special, să se asigure conformitatea cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE, precum și, după caz, cu Directiva (UE) 2016/680;

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Notă cu privire la protecția datelor

 

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679, aveți dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal și rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la [numele și adresa autorității de supraveghere competente].

 

[În cazul în care neplata unei taxe rutiere este considerată infracțiune în temeiul dreptului intern:

 

În conformitate cu [numele legii naționale care aplică Directiva (UE) 2016/680], aveți dreptul de a solicita operatorului accesul la datele cu caracter personal și rectificarea sau ștergerea acestora, precum și restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la [numele și adresa autorității de supraveghere competente]. ]

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Anexa IV

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Anexa IV

eliminat

Lista tehnologiilor permise pentru utilizare în sistemele de taxare rutieră electronică pentru efectuarea tranzacțiilor electronice de taxare rutieră

 

1.  poziționarea prin satelit;

 

2.  comunicațiile mobile;

 

3.  tehnologia cu microunde cu frecvența de 5,8 GHz

 

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei

Propunerea Comisiei urmărește să acopere carențele normelor actuale privind serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE), stabilind condițiile necesare pentru a garanta interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și pentru a facilita schimbul transfrontalier de informații cu privire la infracțiunile privind neplata taxelor rutiere în statele membre ale UE.

Legislația în vigoare din domeniu, care cuprinde Directiva 2004/52/CE privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și Decizia 2009/750/CE a Comisiei privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică și a elementelor tehnice ale acestuia, viza îmbunătățirea funcționării pieței prin furnizarea unui serviciu prin intermediul unui aparat la bord capabil să dialogheze cu infrastructurile din țările traversate de către utilizator, favorizând astfel crearea unui sistem de taxare rutieră electronică interoperabil la nivelul Uniunii.

Cu toate acestea, Comisia consideră că legislația actuală nu și-a atins obiectivele în ceea ce privește recuperarea automată a taxelor rutiere. Într-adevăr, Comisia a identificat mai multe lacune în legislația actuală, printre care unele obstacole în calea accesului la piață pentru furnizorii SETRE, cărora li se impun costuri excesive. La nivel tehnologic, echipamentele care utilizează localizarea prin satelit continuă să fie mai costisitoare comparativ cu aparatura la bord care funcționează pe bază de microunde, dar, în același timp, dezvoltarea continuă a sistemelor de transport inteligente (STI) impune o reflecție cu privire la sinergiile potențiale între sistemele de taxare electronică și acestea din urmă. De asemenea, Comisia a constatat că nu există un temei juridic la nivelul UE pentru schimbul de date între statele membre privind înmatricularea vehiculelor, care ar fi totuși util pentru recuperarea coercitivă a taxelor rutiere.

Poziția raportorului

•  Raportorul salută și susține propunerea Comisiei, care îmbunătățește în mod considerabil legislația în vigoare privind SETRE. Raportorul propune o serie de modificări despre care consideră că oferă o valoare adăugată la textul propunerii și care permit, în același timp, să se profite de caracterul interoperabil al SETRE și să se asigure că procedura de asigurare a respectării legii devine mai eficace.

•  Raportorul este de acord cu faptul că trebuie să se definească în mod clar și obiectiv diverșii operatori ai SETRE, care în momentul de față sunt definiți doar în Decizia 2009/750/CE, și recunoaște necesitatea de a se menține coerența cu Directiva 2017/0114(COD).

•  În ceea ce privește aspectele tehnologice, raportorul consideră că acestea au o mare importanță pentru crearea unui sistem de taxare electronică cu adevărat interoperabil. Din acest motiv, se introduc modificări care evidențiază necesitatea de a acorda prioritate procedurii de codecizie, în vederea implicării tuturor părților interesate în procesul decizional.

•  În ceea ce privește procedura de recuperare a plăților neefectuate, raportorul recunoaște limitele abordării interguvernamentale, care nu permite în fapt să se garanteze recuperarea coercitivă a taxelor rutiere la nivel transfrontalier. În ceea ce privește respectarea legislației, raportorul se limitează la propunerea anumitor clarificări ale textului, pentru ca această procedură să devină mai eficientă.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

D(2017)36120

Karima Delli

Președintă, Comisia pentru transport și turism

ASP 04F155

Bruxelles

Subiect:  Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare)

  (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Stimată doamnă președinte,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă pentru subiectul în cauză cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

În urma avizului grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei, care a examinat propunerea de reformare și ținând cont de recomandările raportorului, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și de către grupul consultativ de lucru și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, la reuniunea sa din 7 septembrie 2017, Comisia pentru afaceri juridice a recomandat în unanimitate(1)începerea examinării de către Comisia pentru transport și turism, care este comisie competentă, a propunerii de mai sus, în conformitate cu articolul 104.

Cu deosebită considerație,

Pavel Svoboda

Anexă: Raport semnat de președintele grupului de lucru consultativ

(1)

Au fost prezenți următorii deputați: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 24 iulie 2017

AVIZ

  ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

    CONSILIULUI

    COMISIEI

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare)

COM(2017)0280 din 31.5.2017 – 2017/0128(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 21 iunie 2017 în vederea examinării propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cursul examinării(1) propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de reformare a Directivei 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Uniunii, grupul de lucru consultativ, de comun acord, a constatat că următoarele modificări ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond:

– la considerentul 4, înlocuirea cuvântului „motor vehicles” cu „vehicles” în versiunea engleză (nu privește versiunea în limba română);

– eliminarea considerentului 20 din Directiva 2004/52/CE;

– la articolul 4 alineatul (6), adăugarea cuvintelor „de bord”.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

28.3.2018

AVIZ AL COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE

ȘI AFACERI INTERNE

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Raportor pentru aviz: Branislav Škripek

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Toți cetățenii UE au dreptul la libertate și la siguranța persoanei în temeiul articolului 6 din Carta drepturile fundamentale a Uniunii Europene („Carta”), dreptul la respectarea vieții private și de familie în temeiul articolului 7 din Cartă și dreptul la protecția datelor lor cu caracter personal în temeiul articolului 8 din Cartă.

Justificare

Protecția drepturilor menționate mai sus trebuie subliniată în mod explicit, întrucât schimbul de informații transfrontalier prin interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică ar putea reprezenta o amenințare la adresa acestor drepturi. Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Este necesar să se aibă în vedere utilizarea pe scară largă a sistemelor de taxare rutieră electronică în statele membre și țările învecinate, și să existe sisteme interoperabile care să permită dezvoltarea viitoare a politicii de tarifare rutieră la nivelul Uniunii și evoluțiile tehnice viitoare.

(2)  Este necesar să se aibă în vedere utilizarea pe scară largă a sistemelor de taxare rutieră electronică în statele membre și țările învecinate și să existe, pe cât posibil, sisteme interoperabile fiabile, ușor de utilizat și eficiente din punctul de vedere al costurilor, care să permită dezvoltarea viitoare a politicii de tarifare rutieră la nivelul Uniunii și evoluțiile tehnice viitoare.

Justificare

Sistemele de taxare rutieră electronică ar trebui să fie, pe cât posibil, fiabile, ușor de utilizat și eficiente din punctul de vedere al costurilor. Acest lucru va fi în favoarea cetățenilor UE. Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Numărul din ce în ce mai mare al specificațiilor impuse de statele membre și țările învecinate pentru sistemele proprii de taxare rutieră electronică, pot compromite atât buna funcționare a pieței interne, cât și obiectivele politicii în domeniul transporturilor. Această situație poate duce la creșterea numărului de cutii electronice, incompatibile și scumpe, montate în cabinele vehiculelor grele pentru transport de mărfuri, precum și a greșelilor comise de conducătorii auto în utilizarea lor , având drept consecință, de exemplu, omiterea neintenționată a plății. Această proliferare este inacceptabilă, atât pentru utilizatorii, cât și pentru producătorii de vehicule, din rațiuni financiare, de siguranță și juridice.

(4)  Numărul din ce în ce mai mare al specificațiilor impuse de statele membre și țările învecinate pentru sistemele proprii de taxare rutieră electronică, pot compromite atât buna funcționare a pieței interne, principiul liberei circulații, cât și obiectivele politicii în domeniul transporturilor. Această situație poate duce la creșterea numărului de cutii electronice, incompatibile și scumpe, montate în cabinele vehiculelor grele pentru transport de mărfuri, precum și a greșelilor comise de conducătorii auto în utilizarea lor , având drept consecință, de exemplu, omiterea neintenționată a plății. Această proliferare este inacceptabilă, atât pentru utilizatorii, cât și pentru producătorii de vehicule, din rațiuni financiare, de siguranță și juridice.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative privind logica internă a textului pentru a consolida propunerea prin indicarea faptului că multiplicitatea sistemului de taxare rutieră electronică poate afecta principiul liberei circulații.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Este necesar să se elimine barierele artificiale care împiedică funcționarea pieței interne și, în același timp, să se permită în continuare statelor membre și Uniunii să pună în aplicare o varietate de politici de tarifare rutieră pentru toate tipurile de vehicule, la nivel local, național sau internațional. Echipamentele instalate pe vehicule ar trebui deci să permită punerea în aplicare a acestor politici de tarifare rutieră în conformitate cu principiile nediscriminării cetățenilor indiferent de statele membre din care provin. Prin urmare, este necesară asigurarea cât mai rapidă a interoperabilității sistemelor de taxare rutieră electronică la nivelul Uniunii .

(5)  Este necesar să se elimine barierele artificiale care împiedică funcționarea pieței interne și, în același timp, să se permită în continuare statelor membre și Uniunii să pună în aplicare o varietate de politici de tarifare rutieră pentru toate tipurile de vehicule, la nivel local, național sau internațional. Echipamentele instalate pe vehicule ar trebui deci să permită punerea în aplicare a acestor politici de tarifare rutieră în conformitate cu principiile nediscriminării cetățenilor indiferent de statele membre din care provin, respectând, în același timp, pe deplin toate drepturile fundamentale. Prin urmare, ar trebui să se asigure cât mai repede interoperabilitatea fiabilă, bazată pe respectarea drepturilor fundamentale, a sistemelor de taxare rutieră electronică la nivelul Uniunii.

Justificare

Este necesar să se păstreze respectarea deplină a drepturilor fundamentale ale persoanelor pe durata punerii în aplicare a interoperabilității sistemelor de taxare rutieră electronică. Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Ar trebui confirmat faptul că serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE) este furnizat de către furnizori SETRE, astfel cum se prevede în Decizia 2009/750/CE a Comisiei17.

(8)  Ar trebui confirmat faptul că serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE) este furnizat în mod legal de către furnizori SETRE, astfel cum se prevede în Decizia 2009/750/CE a Comisiei17, și în deplină conformitate cu drepturile fundamentale.

_________________

_________________

17 Decizia 2009/750/CE a Comisiei din 6 octombrie 2009 privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică și a elementelor tehnice ale acestuia (JO L 268, 13.10.2009, p. 11).

17 Decizia 2009/750/CE a Comisiei din 6 octombrie 2009 privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică și a elementelor tehnice ale acestuia (JO L 268, 13.10.2009, p. 11).

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Aplicațiile de taxare rutieră electronică și aplicațiile STI cooperative (C-STI) utilizează tehnologii similare și benzi de frecvențe adiacente pentru comunicații cu rază scurtă de acțiune vehicul-vehicul și vehicul-infrastructură. În viitor, ar trebui explorat potențialul de fuzionare a taxării rutiere electronice cu C-STI în banda de 5,9 GHz, folosită în prezent de C-STI, după o evaluare aprofundată a costurilor, a beneficiilor, a barierelor tehnice și a eventualelor soluții.

(10)  Aplicațiile de taxare rutieră electronică și aplicațiile STI cooperative (C-STI) utilizează tehnologii similare și benzi de frecvențe adiacente pentru comunicații cu rază scurtă de acțiune vehicul-vehicul și vehicul-infrastructură. În viitor, ar trebui explorat potențialul de fuzionare a taxării rutiere electronice cu C-STI în banda de 5,9 GHz, folosită în prezent de C-STI, după o evaluare aprofundată a posibilului impact asupra vieții private și asupra protecției datelor, precum și a costurilor, a beneficiilor, a barierelor tehnice și a eventualelor soluții, astfel încât să nu fie o barieră mai ales pentru IMM-uri.

Justificare

În conformitate cu avizul adoptat al Comisiei LIBE privind sistemele de transport inteligente cooperative (Grapini).

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Problemele legate de identificarea contravenienților nerezidenți la sistemele de taxare rutieră electronică împiedică implementarea unor astfel de sisteme, precum și aplicarea pe scară mai largă a principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește” pe șoselele din Uniune.

(13)  Problemele legate de identificarea contravenienților nerezidenți la sistemele de taxare rutieră electronică împiedică implementarea unor astfel de sisteme, precum și aplicarea pe scară mai largă a principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește” pe șoselele din Uniune, de aceea este nevoie să se găsească o măsură de identificare a acestora.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Statele membre ar trebui să aibă obligația de a furniza Comisiei informațiile și datele necesare pentru a evalua eficacitatea și eficiența sistemului de schimb de informații cu privire la persoanele care nu plătesc o taxă rutieră. Comisia ar trebui să aibă obligația de a evalua datele și informațiile obținute și de a propune, dacă este cazul, modificări legislative.

(16)  Statele membre ar trebui să aibă obligația de a furniza Comisiei, cu respectarea deplină a protecției datelor cu caracter personal, informațiile și datele necesare pentru a evalua eficacitatea și eficiența sistemului de schimb de informații cu privire la persoanele care nu plătesc o taxă rutieră. Comisia ar trebui să aibă obligația de a evalua datele și informațiile obținute și de a propune, dacă este cazul, modificări legislative. Nu ar trebui transmise Comisiei sau partajate cu aceasta date cu caracter personal.

Justificare

Acest amendament urmărește să asigure consecvența juridică cu dreptul Uniunii în domeniul protecției datelor.

Trebuie subliniat în mod explicit că furnizarea informațiilor relevante de către statele membre instituțiilor UE trebuie să respecte pe deplin dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

Este necesar să se propună acest amendament din motive imperative privind logica internă a textului și legătura cu alte amendamente admisibile.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Introducerea sistemelor de taxare rutieră electronică implică prelucrarea datelor cu caracter personal. Această prelucrare trebuie efectuată în conformitate cu normele Uniunii , astfel cum se prevede inter alia în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului19, în Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului20 și în Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului21. Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este recunoscut explicit la articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

(17)  Introducerea sistemelor de taxare rutieră electronică implică prelucrarea datelor cu caracter personal. Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este garantat în mod explicit la articolul 8 din Cartă și la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Această prelucrare trebuie efectuată în conformitate cu normele Uniunii , astfel cum se prevede, inter alia, în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului19 și în Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului20 și, în cazul în care neplata unei taxe rutiere este considerată o infracțiune de statul membru în care trebuie să fie efectuată plata, în Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului21.

__________________

__________________

19 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1),

19 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1),

20 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

20 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

21 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

21 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Justificare

Propunerea aplică Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și Directiva privind poliția (2016/680) în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Este important să se facă diferența între statele membre în care neplata taxelor în cauză este o infracțiune administrativă și cele în care este o infracțiune. Prezentul amendament este indisolubil legat de celelalte amendamente depuse de raportor.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Pentru a asigura interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și pentru a facilita schimburile transfrontaliere de informații referitoare la neplata taxelor rutiere, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește adaptarea la progresul tehnologic a listei de tehnologii care pot fi utilizate pentru efectuarea de tranzacții de taxare rutieră electronică în sistemele de taxare rutieră electronică care necesită instalarea sau utilizarea de echipamente de bord. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(19)  Pentru a asigura interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și pentru a facilita din punct de vedere juridic schimburile transfrontaliere de informații referitoare la neplata taxelor rutiere, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește adaptarea la progresul tehnologic a listei de tehnologii care pot fi utilizate pentru efectuarea de tranzacții de taxare rutieră electronică în sistemele de taxare rutieră electronică care necesită instalarea sau utilizarea de echipamente de bord. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere deciziilor luate de statele membre de a percepe taxe pentru anumite tipuri de vehicule, și de a stabili atât nivelul respectivelor taxe, cât și scopul pentru care sunt percepute astfel de taxe.

Pentru a respecta principiul subsidiarității, prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere deciziilor luate de statele membre de a percepe taxe pentru anumite tipuri de vehicule și de a stabili atât nivelul respectivelor taxe, cât și scopul pentru care sunt percepute astfel de taxe.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „domeniu de taxare rutieră electronică” înseamnă o șosea, o rețea rutieră, o structură precum un pod ori un tunel, sau un feribot unde taxele rutiere se colectează, exclusiv sau parțial, prin intermediul unor mecanisme automate de detectare, cum ar fi comunicarea cu echipamentele de bord din interiorul vehiculului sau recunoașterea automată a numărului de înmatriculare;

(e)  „domeniu de taxare rutieră electronică” înseamnă o șosea, o rețea rutieră, o structură precum un pod ori un tunel, sau un feribot unde taxele rutiere se colectează, exclusiv sau parțial, prin intermediul unor mecanisme automate de detectare, cum ar fi comunicarea cu echipamentele de bord din interiorul vehiculului, eventual completate de recunoașterea automată a numărului de înmatriculare;

Justificare

Din cauza nivelului scăzut de standardizare a numerelor de înmatriculare și a sistemelor de recunoaștere a acestora în cadrul Uniunii, dependența exclusivă de recunoașterea numărului de înmatriculare ar putea duce la rezultate eronate. Din acest motiv, recunoașterea automată a numărului de înmatriculare ar trebui utilizată doar ca instrument suplimentar pentru colectarea taxelor rutiere.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  „stat membru de înmatriculare” înseamnă statul membru unde este înmatriculat vehiculul cu care a fost comisă contravenția privind neplata unei taxe rutieră;

(i)  „stat membru de înmatriculare” înseamnă statul membru în care este înmatriculat vehiculul cu care a fost comisă contravenția privind neplata unei taxe rutieră;

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toate sistemele de taxare rutieră electronică noi care necesită instalarea sau utilizarea unor echipamente de bord utilizează, în scopul efectuării de tranzacții de taxare rutieră electronică, una sau mai multe din tehnologiile enumerate în anexa IV .

Toate sistemele de taxare rutieră electronică noi care necesită instalarea sau utilizarea unor echipamente de bord utilizează, în scopul efectuării de tranzacții de taxare rutieră electronică, una sau mai multe dintre următoarele tehnologii:

 

(a)   poziționarea prin satelit;

 

(b)   comunicațiile mobile în conformitate cu standardul GSM-GPRS (standardul de referință GSM TS 0360/23.00);

 

(c)   tehnologia cu microunde cu frecvența de 5,8 GHz.

Justificare

Soluțiile tehnologice reprezintă un factor determinant al interoperabilității, unul dintre obiectivele principale ale acestei reformări. Din acest motiv, lista soluțiilor tehnologice eligibile ar trebui să fie lăsată la decizia colegiuitorului, și nu a Comisiei.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sistemele de taxare rutieră electronică existente care utilizează alte tehnologii decât cele enumerate în anexa IV se conformează tehnologiilor respective dacă se întreprind acțiuni de îmbunătățire tehnologică substanțiale.

Sistemele de taxare rutieră electronică existente care utilizează alte tehnologii decât cele enumerate la primul paragraf se conformează tehnologiilor respective dacă se întreprind acțiuni de îmbunătățire tehnologică substanțiale.

Justificare

În concordanță cu amendamentul privind eliminarea anexei IV și mutarea listei cu tehnologii eligibile la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorii SETRE pun la dispoziția utilizatorilor echipamente de bord care sunt adecvate pentru utilizare, interoperabile și capabile să comunice cu toate sistemele de taxare rutieră electronică date în exploatare în statele membre și care utilizează tehnologiile enumerate în anexa IV.

Furnizorii SETRE pun la dispoziția utilizatorilor echipamente de bord care sunt adecvate pentru utilizare, interoperabile și capabile să comunice cu toate sistemele de taxare rutieră electronică date în exploatare în statele membre și care utilizează tehnologiile enumerate în primul paragraf.

Justificare

În concordanță cu amendamentul privind eliminarea anexei IV și mutarea listei cu tehnologii eligibile la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Echipamentele de bord pot utiliza propriul hardware și software, pot utiliza alte elemente de hardware și software prezente în vehicul, sau ambele. În scopul comunicării cu alte sisteme hardware prezente în vehicul, echipamentele de bord pot utiliza alte tehnologii decât cele enumerate în anexa IV.

4.  Echipamentele de bord pot utiliza propriul hardware și software, pot utiliza alte elemente de hardware și software prezente în vehicul, sau ambele. În scopul comunicării cu alte sisteme hardware prezente în vehicul, echipamentele de bord pot utiliza alte tehnologii decât cele enumerate în primul paragraf.

Justificare

În concordanță cu amendamentul privind eliminarea anexei IV și mutarea listei cu tehnologii eligibile la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal necesară pentru exploatarea SETRE se efectuează în conformitate cu normele Uniunii de protecție a libertăților și a drepturilor fundamentale ale persoanelor, inclusiv a vieții lor private și, în special, că sunt respectate dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679, ale Directivei (UE) 2016/680 și ale Directivei 2002/58/CE.

6.  Statele membre se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal necesară pentru exploatarea SETRE se efectuează în conformitate cu normele Uniunii de protecție a libertăților și a drepturilor fundamentale ale persoanelor, inclusiv a vieții lor private și, în special, că sunt respectate dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 și ale Directivei 2002/58/CE. Datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive nu trebuie să fie prelucrate ulterior în alte scopuri și sunt eliminate de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost prelucrate.

Justificare

Întrucât propunerea prevede o modificare substanțială a actualului text aflat în vigoare pentru a asigura interoperabilitatea SETRE, a plății taxelor și a noilor norme privind cooperarea și punerea în aplicare între statele membre a dispozițiilor legale în ceea ce privește taxele neplătite, propunerea implică o atingere majoră a dreptului la protecția datelor, care nu este abordat de propunere. Prin urmare, este necesar să se propună acest amendament pentru a se asigura protecția datelor cu caracter personal și consecvența cu dreptul Uniunii.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru investigarea situațiilor de neplată a taxelor rutiere, statul membru acordă punctelor naționale de contact ale altor state membre acces la următoarele date naționale privind înmatricularea vehiculelor, autorizându-le să efectueze căutări automate cu privire la aceste date:

Exclusiv în scopul investigării situațiilor de neplată a taxelor rutiere, statul membru acordă punctelor naționale de contact ale altor state membre acces la următoarele date naționale privind înmatricularea vehiculelor, autorizându-le să efectueze căutări automate cu privire la aceste date:

Justificare

Acest amendament urmărește să asigure consecvența juridică cu dreptul Uniunii în domeniul protecției datelor.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  datele privind vehiculele și

(a)  datele necesare pentru identificarea unui anumit vehicul; și

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  datele privind proprietarii sau deținătorii vehiculelor.

(b)  datele necesare pentru identificarea și contactarea proprietarilor sau a deținătorilor vehiculelor.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste căutări automate se efectuează în conformitate cu procedurile menționate la punctele 2 și 3 din capitolul 3 al anexei la Decizia 2008/616/JAI a Consiliului26 și cu cerințele din anexa II la prezenta directivă.

Aceste căutări automate se efectuează în conformitate deplină cu procedurile menționate la punctele 2 și 3 din capitolul 3 al anexei la Decizia 2008/616/JAI26 a Consiliului și cu cerințele din anexa II la prezenta directivă, precum și în conformitate deplină cu toate drepturile fundamentale.

_________________

_________________

26 Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p.12).

26 Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p.12).

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când transmite scrisoarea de informare proprietarului, deținătorului vehiculului sau persoanei identificate în alt mod, suspectate de neplata taxei rutiere, statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere include, în conformitate cu legislația națională, toate informațiile relevante, în special natura neplății unei taxe rutiere, locul, data și ora neplății unei taxe rutiere, titlul textelor de drept intern care au fost încălcate și sancțiunea aferentă, precum și, după caz, date privind dispozitivul utilizat pentru constatarea contravenției. În acest scop, statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere poate utiliza modelul prevăzut în anexa III.

2.  Atunci când transmite scrisoarea de informare proprietarului, deținătorului vehiculului sau persoanei identificate în alt mod, suspectate de neplata taxei rutiere, statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere include, în conformitate cu legislația națională, toate informațiile relevante, în special natura neplății unei taxe rutiere, locul, data și ora neplății unei taxe rutiere, titlul textelor de drept intern care au fost încălcate și sancțiunea aferentă, precum și date privind dispozitivul utilizat pentru constatarea contravenției. În acest scop, statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere poate utiliza modelul prevăzut în anexa III.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care decide să inițieze proceduri ulterioare referitoare la neplata unei taxe rutiere, statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere transmite scrisoarea de informare, în scopul garantării respectării drepturilor fundamentale, în limba în care este redactat documentul de înmatriculare a vehiculului, dacă acesta este disponibil, sau într-una din limbile oficiale ale statului membru de înmatriculare.

3.  În cazul în care decide să inițieze proceduri ulterioare referitoare la neplata unei taxe rutiere, statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere transmite scrisoarea de informare, în scopul garantării respectării drepturilor fundamentale, în limba în care este redactat documentul de înmatriculare a vehiculului, dacă acesta este disponibil, sau într-una din limbile oficiale ale statului membru de înmatriculare. În acea scrisoare, statul membru informează destinatarul cu privire la mecanismele aflate la dispoziția proprietarului vehiculului pentru a contesta presupusa contravenție și, în special, cu privire la dreptul la recurs și la căile de atac, precum și autoritatea în fața căreia pot fi exercitate aceste drepturi.

Justificare

Acest amendament urmărește să asigure consecvența juridică cu dreptul Uniunii în domeniul protecției datelor.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

Articolul 8

Protecția datelor

Protecția datelor

1.  Datelor cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive li se aplică dispozițiile din Regulamentul (UE) 2016/679 și cele din actele cu putere de lege și actele administrative de transpunere a Directivei (UE) 2016/680.

1.  Regulamentul (UE) 2016/679 și Directiva 2002/58/CE se aplică datelor cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive. Datelor cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive li se aplică Directiva (UE) 2016/680, în cazul în care neplata unei taxe rutiere este considerată infracțiune în statul membru în care trebuie să fie efectuată plata.

2.  Statele membre se asigură că datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive sunt rectificate, într-un interval de timp adecvat, dacă sunt inexacte, sau sunt șterse ori restricționate, și că este stabilită o limită de timp pentru stocarea datelor în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu dispozițiile din actele cu putere de lege și actele administrative de transpunere a Directivei (UE) 2016/680.

2.  Statele membre se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul articolului 5 se limitează la tipurile de date enumerate în anexa II. De asemenea, statele membre se asigură că persoanele vizate au dreptul de a actualiza, rectifica sau șterge datele cu caracter personal prelucrate fără întârzieri nejustificate, dacă sunt inexacte. Statele membre stabilesc o limită de timp pentru stocarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și, după caz, cu Directiva (UE) 2016/680.

Statele membre se asigură că toate datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive sunt utilizate numai pentru a facilita schimbul transfrontalier de informații privind neplata taxelor rutiere, iar persoanele vizate au aceleași drepturi la informare, acces, rectificare, ștergere și blocare, precum și drepturile la compensare și accesul la căi de atac judiciare, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2016/679 și în actele cu putere de lege și actele administrative de transpunere a Directivei (UE) 2016/680.

Statele membre se asigură că datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive sunt prelucrate exclusiv pentru a facilita schimbul transfrontalier de informații privind neplata taxelor rutiere și nu sunt prelucrate în continuare pentru niciun alt scop. De asemenea, statele membre se asigură că persoanele vizate au aceleași drepturi de informare, acces, rectificare, ștergere și restricție a prelucrării, de depunere a unei plângeri la o autoritate de supraveghere a protecției datelor, la compensare, precum și de acces la o cale de atac eficace, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2016/679 și după caz, în Directiva (UE) 2016/680. Statele membre se asigură că accesul la datele cu caracter personal este acordat numai autorităților competente desemnate pentru schimbul de informații privind înmatricularea vehiculelor.

3.  Toate persoanele vizate au dreptul să obțină informații cu privire la datele cu caracter personal înregistrate în statul membru de înmatriculare care au fost transmise statului membru în care a avut loc neplata unei taxe rutiere, inclusiv data solicitării și autoritatea competentă din statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere.

3.  Toate persoanele vizate au dreptul să obțină fără întârzieri nejustificate informații cu privire la datele cu caracter personal înregistrate în statul membru de înmatriculare care au fost transmise statului membru în care a avut loc neplata unei taxe rutiere, inclusiv data solicitării și autoritatea competentă din statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a articolelor 6 și 7 din prezenta directivă de către statele membre. În raportul său, Comisia acordă atenție în mod special următoarelor aspecte și, dacă este cazul, prezintă propuneri referitoare la acestea:

Până la [patru ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a articolelor 6 și 7 din prezenta directivă de către statele membre. În raportul său, Comisia acordă atenție în mod special următoarelor aspecte și, dacă este cazul, prezintă propuneri referitoare la acestea:

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  o analiză a impactului aplicării articolelor 6 și 7 din prezenta directivă asupra drepturilor fundamentale, în special asupra dreptului la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal,

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11, acte delegate de modificare a anexelor I și IV, în vederea adaptării acestora la progresele tehnice.

1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11, acte delegate de modificare a anexei I în vederea adaptării acesteia la progresele tehnice.

Justificare

În concordanță cu amendamentul privind eliminarea anexei IV și mutarea listei cu tehnologii eligibile la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată de la [data intrării în vigoare a prezentei directive].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la [data intrării în vigoare a prezentei directive]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Deși delegarea puterilor Comisiei ar trebui să fie limitată în timp, directiva ar trebui să prevadă posibilitatea unei extinderi tacite a acelei perioade.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – subparagraful 3 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  validarea soluțiilor tehnice alese în raport cu normele Uniunii care protejează libertățile și drepturile fundamentale ale persoanelor, inclusiv viața lor privată și protecția datelor cu caracter personal. Este necesar, în special, să se asigure conformitatea cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE;

(k)  validarea soluțiilor tehnice alese în raport cu normele Uniunii care protejează libertățile și drepturile fundamentale ale persoanelor, inclusiv viața lor privată și protecția datelor cu caracter personal. Este necesar, în special, să se asigure conformitatea cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE, precum și, după caz, cu Directiva (UE) 2016/680;

Justificare

Acest amendament este necesar deoarece este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile care inserează în text referirea la Directiva 2016/680.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Anexa III – paragraful 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Notă cu privire la protecția datelor:

 

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679, aveți dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal și rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la [numele și adresa autorității de supraveghere competente].

 

[În cazul în care neplata unei taxe rutiere este considerată infracțiune în temeiul dreptului intern:

 

În conformitate cu [numele legii naționale care aplică Directiva (UE)2016/680], aveți dreptul de a solicita operatorului accesul la datele cu caracter personal și rectificarea sau ștergerea acestora, precum și restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la [numele și adresa autorității de supraveghere competente]. ]

Justificare

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor sau cu Directiva privind poliția, după caz, scrisoarea ar trebui să menționeze drepturile de bază privind protecția datelor disponibile tuturor cetățenilor și numele și adresa autorității în fața căreia pot depune o plângere. Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Anexa IV

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Lista tehnologiilor permise pentru utilizare în sistemele de taxare rutieră electronică pentru efectuarea tranzacțiilor electronice de taxare rutieră

eliminat

1. poziționarea prin satelit;

 

2. comunicațiile mobile;

 

3. tehnologia cu microunde cu frecvența de 5,8 GHz.

 

Justificare

Lista tehnologiilor ar trebui să facă obiectul codeciziei legiuitorului. Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Interoperabilitatea sistemului de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații privind cazurile de neplată a taxelor rutiere în Uniune (reformare)

Referințe

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

LIBE

15.6.2017

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Branislav Škripek

31.8.2017

Examinare în comisie

20.2.2018

20.3.2018

27.3.2018

 

Data adoptării

27.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

2

4

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

André Elissen

NI

Udo Voigt

4

0

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

  Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Interoperabilitatea sistemului de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații privind cazurile de neplată a taxelor rutiere în Uniune (reformare)

Referințe

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Data prezentării la PE

31.5.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

ITRE

15.6.2017

LIBE

15.6.2017

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Massimiliano Salini

30.6.2017

 

 

 

Examinare în comisie

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Data adoptării

24.5.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Data depunerii

5.6.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

40

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

ECR

Jacqueline Foster

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 20 iunie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate