Postup : 2017/0128(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0199/2018

Predkladané texty :

A8-0199/2018

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 22
CRE 13/02/2019 - 22

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.8
CRE 14/02/2019 - 10.8

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0122

SPRÁVA     ***I
PDF 1066kWORD 155k
5.6.2018
PE 615.481v02-00 A8-0199/2018

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Massimiliano Salini

(Prepracovanie – článok 104 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0280),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0173/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. októbra 2017(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 24. júla 2017 adresovaný Výboru pre dopravu a cestovný ruch v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0199/2018),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Je nevyhnutné zabezpečiť všeobecné zavedenie elektronických mýtnych systémov v členských štátoch a susedných štátoch a interoperabilné systémy vhodné z hľadiska budúceho vývoja politiky spoplatňovania ciest v Únii a budúceho technického vývoja.

(2)  Je nevyhnutné zabezpečiť všeobecné zavedenie elektronických mýtnych systémov v členských štátoch a susedných štátoch a pokiaľ možno spoľahlivé, používateľsky ústretové, nákladovo efektívne interoperabilné systémy vhodné z hľadiska budúceho vývoja politiky spoplatňovania ciest v Únii a budúceho technického vývoja.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Skutočnosť, že pri elektronických mýtnych systémoch členské štáty a susedné štáty ukladajú rôzne špecifikácie, môže ohroziť hladké fungovanie vnútorného trhu, ako aj ciele dopravnej politiky. Táto situácia môže viesť k zavádzaniu nezlučiteľných a drahých elektronických zariadení v kabínach vodičov ťažkých úžitkových vozidiel a k chybám vodičov pri ich obsluhe, a tým napríklad k neúmyselnému vyhnutiu sa platbe. Také zavádzanie je neprijateľné pre užívateľov a pre výrobcov vozidiel z dôvodov nákladov, z bezpečnostných a právnych dôvodov.

(4)  Skutočnosť, že pri elektronických mýtnych systémoch členské štáty a susedné štáty ukladajú rôzne špecifikácie, môže ohroziť hladké fungovanie vnútorného trhu, zásadu voľného pohybu, ako aj ciele dopravnej politiky. Táto situácia môže viesť k zavádzaniu nezlučiteľných a drahých elektronických zariadení v kabínach vodičov ťažkých vozidiel a k chybám vodičov pri ich obsluhe, a tým napríklad k neúmyselnému vyhnutiu sa platbe. Také zavádzanie je neprijateľné pre užívateľov a pre výrobcov vozidiel z dôvodov nákladov, z bezpečnostných a právnych dôvodov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Mali by byť odstránené umelé prekážky fungovania vnútorného trhu, pričom by sa členským štátom a Únii mala ponechať možnosť používať na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni rôzne politiky spoplatňovania všetkých typov vozidiel. Zariadenie inštalované vo vozidlách by malo umožniť realizáciu takých politík spoplatňovania ciest v súlade s princípom nediskriminácie medzi občanmi všetkých členských štátov. Preto sa musí čo najskôr zabezpečiť interoperabilita elektronických mýtnych systémov v Únii .

(5)  Mali by byť odstránené umelé prekážky fungovania vnútorného trhu, pričom by sa členským štátom a Únii mala ponechať možnosť používať na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni rôzne politiky spoplatňovania všetkých typov vozidiel. Zariadenie inštalované vo vozidlách by malo umožniť realizáciu takých politík spoplatňovania ciest v súlade s princípom nediskriminácie medzi občanmi všetkých členských štátov. Malo by byť možné používať jediné palubné zariadenie vo všetkých členských štátoch, aby sa pri cestovaní v Únii už nemuseli kupovať osobitné krátkodobé diaľničné známky. Preto sa musí čo najskôr zabezpečiť spoľahlivá interoperabilita elektronických mýtnych systémov v Únii v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to bez toho, aby vznikla administratívna záťaž, a pri čo najväčšom obmedzení dodatočných nákladov pre elektronické mýtne služby a pre zariadenia inštalované a prevádzkované správcami ciest.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Mýtne úrady by mali mať povinnosť umožniť poskytovateľom EETS prístup do svojej oblasti EETS na nediskriminačnom základe.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Na zaistenie transparentnosti a nediskriminačného prístupu ku všetkým oblastiam EETS pre všetkých poskytovateľov EETS by mýtne úrady mali zverejniť všetky potrebné informácie týkajúce sa prístupových práv v prehľade o oblasti EETS.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5c)  Keďže EETS je trhovou službou, poskytovatelia EETS by nemali byť nútení poskytovať služby ihneď v celej Únii. V záujme používateľov by sa však od poskytovateľov EETS malo požadovať, aby v každej krajine, v ktorej sa rozhodnú poskytovať svoje služby, pokrývali všetky oblasti EETS. Okrem toho by Komisia mala zabezpečiť, aby flexibilita poskytnutá poskytovateľom EETS neviedla k vylúčeniu malých alebo okrajových oblastí EETS z EETS.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Prehľad o oblasti EETS by mal podrobne opisovať rámcové obchodné podmienky pre činnosti poskytovateľov EETS v príslušnej oblasti EETS. Predovšetkým by mal opisovať metodiku používanú na výpočet odmeny poskytovateľov EETS.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Poskytovatelia EETS by mali mať nárok na spravodlivú odmenu vypočítanú na základe transparentnej a nediskriminačnej metodiky.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6c)  Používatelia EETS by nemali platiť vyššie mýto, ako by bolo zodpovedajúce vnútroštátne/miestne mýto. Všetky rabaty alebo zľavy na mýto pre používateľov palubných zariadení, ktoré ponúka členský štát alebo mýtny úrad, by mali byť pre klientov poskytovateľov EETS dostupné za rovnakých podmienok.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6d)  Ak sa spustí nový elektronický systém výberu mýta alebo sa podstatne zmení už existujúci systém, mýtny úrad by mal byť povinný s dostatočným predstihom zverejniť nové alebo aktualizované prehľady o oblasti EETS, aby sa poskytovateľom EETS umožnilo získať alebo obnoviť si akreditáciu pre uvedený systém najneskôr jeden mesiac pred dňom začatia jeho prevádzky. Mýtny úrad by mal byť povinný navrhnúť a sledovať postup akreditácie, resp. obnovenia akreditácie poskytovateľov EETS takým spôsobom, aby bolo možné postup uzavrieť najneskôr jeden mesiac pred začatím prevádzky nového alebo podstatne zmeneného systému. Mýtne úrady by mali byť povinné dodržiavať svoju časť plánovaného postupu, ako je vymedzený v prehľade o oblasti EETS.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6e)  V prehľade o oblasti EETS by sa mal podrobne stanoviť postup akreditácie poskytovateľa EETS pre príslušnú oblasť EETS, najmä postup pre kontrolu zhody komponentov interoperability so špecifikáciami a ich vhodnosti na použitie. Na všetkých poskytovateľov EETS by sa mal vzťahovať rovnaký postup.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6f)  Mýtne úrady by nemali mať možnosť vyžadovať od poskytovateľov EETS žiadne konkrétne technické riešenia, ktoré by mohli narušiť interoperabilitu s ostatnými mýtnymi oblasťami a s existujúcimi komponentmi interoperability poskytovateľa EETS.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Poskytovatelia EETS by mali mať možnosť vystavovať používateľom faktúry. Mýtne úrady by však mali mať možnosť požadovať, aby sa faktúry zasielali z ich poverenia a v ich mene, pretože fakturácia priamo v mene poskytovateľa EETS môže mať v niektorých mýtnych oblastiach negatívne administratívne a daňové dôsledky.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Ak právny subjekt, ktorý je poskytovateľom mýtnej služby, zohráva v rámci systému elektronického výberu mýta aj iné úlohy alebo vykonáva iné činnosti, ktoré priamo nesúvisia s elektronickým výberom mýta, mal by byť povinný viesť oddelené účty ziskov a strát pre každý druh svojich činností. Krížové dotácie medzi týmito rôznymi činnosťami by mali byť vylúčené.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Malo by sa potvrdiť, že Európsku službu elektronického výberu mýta (ďalej aj „EETS“) poskytujú poskytovatelia EETS vymedzení v rozhodnutí Komisie 2009/750/ES17.

(8)  Malo by sa potvrdiť, že Európsku službu elektronického výberu mýta (ďalej aj „EETS“) zákonne poskytujú poskytovatelia EETS vymedzení v rozhodnutí Komisie 2009/750/ES17 v úplnom súlade so základnými právami.

_________________

_________________

17 Rozhodnutie Komisie 2009/750/ES zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov (Ú. v. EÚ L 268, 13.10.2009, s. 11).

17 Rozhodnutie Komisie 2009/750/ES zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov (Ú. v. EÚ L 268, 13.10.2009, s. 11).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Každý členský štát s najmenej dvoma oblasťami EETS by mal v príslušnej vnútroštátnej správe určiť kontaktné miesto pre poskytovateľov EETS, ktorí chcú poskytovať EETS na jeho území, s cieľom uľahčiť im kontakt s mýtnymi úradmi.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Aplikácie elektronického výberu mýta a kooperatívnych inteligentných dopravných systémov (C-ITS) využívajú podobné technológie a susediace frekvenčné pásma na komunikáciu krátkeho dosahu medzi vozidlami alebo medzi vozidlom a infraštruktúrou. V budúcnosti by sa mal preskúmať potenciál zlúčenia elektronického výberu mýta so systémami C-ITS v pásme 5,9 GHz (ktoré v súčasnosti využíva C-ITS), pričom treba dôkladne vyhodnotiť náklady, prínosy, technické prekážky a ich prípadné riešenia.

(10)  Aplikácie elektronického výberu mýta a kooperatívnych inteligentných dopravných systémov (C-ITS) využívajú podobné technológie a susediace frekvenčné pásma na komunikáciu krátkeho dosahu medzi vozidlami alebo medzi vozidlom a infraštruktúrou. V budúcnosti by sa mala preskúmať uskutočniteľnosť nových riešení a možných synergií medzi platformou elektronického výberu mýta a kooperatívnymi inteligentnými dopravnými systémami, pričom sa zohľadní podrobná analýza nákladov a prínosov a potenciálne dôsledky pre ochranu súkromia a osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Treba pritom zohľadniť osobitné charakteristiky systémov elektronického výberu mýta, ktoré sa dnes používajú pri ľahkých vozidlách. Keďže žiadne takéto systémy elektronického výberu mýta v súčasnosti nevyužívajú satelitné určovanie polohy ani mobilné komunikácie, poskytovateľom EETS by sa malo na obmedzený čas umožniť vybavovanie ľahkých vozidiel palubnými zariadeniami, ktoré sú kompatibilné iba s technológiou pásma 5,8 GHz.

(11)  Treba pritom zohľadniť osobitné charakteristiky systémov elektronického výberu mýta, ktoré sa dnes používajú pri ľahkých vozidlách. Keďže žiadne takéto systémy elektronického výberu mýta v súčasnosti nevyužívajú satelitné určovanie polohy ani mobilné komunikácie, poskytovateľom EETS by sa malo na obmedzený čas umožniť vybavovanie ľahkých vozidiel palubnými zariadeniami, ktoré sú kompatibilné iba s technológiou pásma 5,8 GHz. S cieľom zamedziť interferencii s RLAN (WiFi) vo vozidlách a zariadeniach C-ITS by pásmo 5,8 GHz malo byť chránené pre použitie v mýtnych systémoch.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Cezhraničné vymáhanie cestných poplatkov vrátane poplatkov účtovaných v mestských oblastiach a pokút za porušenia si vyžaduje mechanizmus vzájomnej pomoci medzi členskými štátmi. Aby bolo možné riešiť problém cezhraničného vymáhania pri vyhýbaní sa plateniu mýtneho, mali by sa zaviesť právne dohody, do ktorých budú zapojené aj miestne orgány, pričom treba využívať jednoduchý automatický mechanizmus na výmenu informácií medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Mýtne úrady by v rámci činností súvisiacich s vymáhaním mýta a v prípadoch, keď sa predpokladá, že vodič vozidla nezaplatil cestný poplatok, mali mať možnosť požadovať od poskytovateľa EETS údaje týkajúce sa vozidiel a vlastníkov alebo držiteľov vozidiel, ktorí sú klientmi poskytovateľa EETS. Mýtny úrad by mal zabrániť tomu, aby sa tieto údaje, ktoré môžu byť obchodne citlivé, použili na iný účel ako na vymáhanie. Mýtny úrad by mal mať predovšetkým povinnosť neposkytovať tieto údaje žiadnemu z konkurentov poskytovateľa EETS. Množstvo a typ údajov, ktoré poskytovatelia EETS oznamujú mýtnym úradom na účely výpočtu a uplatnenia mýta alebo na overenie výpočtu mýta uplatneného na vozidlá používateľov EETS zo strany poskytovateľov EETS, by mali byť obmedzené na nevyhnutné minimum.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Mal by sa zaistiť zmierovací postup na riešenie sporov medzi mýtnymi úradmi a poskytovateľmi EETS počas rokovaní o zmluvách a v rámci ich zmluvných vzťahov. Mýtne úrady a poskytovatelia EETS by mali urovnávanie sporov týkajúcich sa nediskriminačného prístupu k oblastiam EETS konzultovať s vnútroštátnymi zmierovacími orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16b)  Zmierovacie orgány by mali mať právomoc overiť, či zmluvné podmienky uložené ktorémukoľvek poskytovateľovi EETS nie sú diskriminačné. Predovšetkým by mali mať právomoc overiť, či odmena, ktorú mýtny úrad ponúka poskytovateľom EETS, je v súlade so zásadami tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Zavedenie elektronických mýtnych systémov bude zahŕňať spracovanie osobných údajov. Také spracovanie sa musí vykonávať v súlade s pravidlami Únie stanovenými okrem iného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68020 a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES21. Právo na ochranu osobných údajov je výslovne uznané článkom 8 Charty základných práv Európskej únie;

(17)  Zavedenie elektronických mýtnych systémov zahŕňa spracovanie osobných údajov, z ktorých možno vyprofilovať rozsiahle informácie o pohybe. V záujme ochrany súkromia by preto členské štáty mali v prípade EETS povoliť možnosti anonymných a šifrovaných preddavkových platieb. Právo na ochranu osobných údajov sa jasne uznáva v článku 8 Charty základných práv Európskej únie a v článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Spracovanie osobných údajov sa musí vykonávať v súlade s pravidlami Únie stanovenými okrem iného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67919 a v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2002/58/ES20 a v prípade, keď sa nezaplatenie cestného poplatku považuje za trestný čin v členskom štáte, v ktorom sa má cestný poplatok zaplatiť, v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68021.

__________________

__________________

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Poskytovatelia EETS by mali byť zodpovední za poskytovanie správnych údajov o svojich klientoch mýtnym úradom a/alebo prevádzkovateľom mýtneho systému, pretože tieto údaje sú nevyhnutné pre správny výber mýta a účinné vymáhanie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Táto smernica nemá vplyv na slobodu členských štátov stanoviť predpisy, ktorými sa riadi spoplatňovanie cestnej infraštruktúry a daňové záležitosti.

(18)  Táto smernica nemá vplyv na slobodu členských štátov stanoviť predpisy, ktorými sa riadi spoplatňovanie cestnej infraštruktúry a daňové záležitosti. Stanovuje sa v nej však, že interoperabilný systém elektronického výberu mýta by uľahčil realizáciu cieľov stanovených v právnych predpisoch Únie o cestných poplatkoch. Ustanovenia tejto smernice sú zlučiteľné s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../...22.

 

__________________

 

22  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... z ..., ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami [postup 2017/0114(COD)].

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Na zaistenie interoperability elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatených cestných poplatkoch by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu s cieľom prispôsobiť technologickému pokroku zoznam technológií, ktoré možno použiť pri transakciách elektronickej platby mýta v elektronických mýtnych systémoch, ktoré si vyžadujú montáž alebo používanie palubných zariadení. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie viedla v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(19)  Na zaistenie interoperability elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatených cestných poplatkoch právnymi prostriedkami by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu s cieľom prispôsobiť technologickému pokroku zoznam technológií, ktoré možno použiť pri transakciách elektronickej platby mýta v elektronických mýtnych systémoch, ktoré si vyžadujú montáž alebo používanie palubných zariadení. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie viedla v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto smernica stanovuje podmienky potrebné na zaručenie interoperability elektronických mýtnych systémov a na uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatených cestných poplatkoch v Únii . Vzťahuje sa na elektronické vyberanie všetkých druhov cestných poplatkov na celej cestnej sieti Únie vrátane všetkých mestských a mimomestských ciest, diaľnic, ciest vyššej a nižšej kategórie a rôznych stavebných konštrukcií ako tunely, mosty a prevozné lode.

Táto smernica stanovuje podmienky potrebné na tieto účely:

 

a)  na zaručenie interoperability elektronických mýtnych systémov v celej cestnej sieti, na všetkých mestských a mimomestských cestách, diaľniciach, cestách vyššej a nižšej kategórie a rôznych stavebných konštrukciách ako tunely, mosty a prevozné lode, a

 

b)  na uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatení cestných poplatkov v Únii vrátane nezaplatenia poplatkov, ktoré sa majú vyberať manuálne za používanie infraštruktúr, na ktoré sa táto smernica vzťahuje, ako aj poplatkov účtovaných v mestských oblastiach, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES23, alebo pokút za porušenia v súvislosti s úhradou poplatkov.

 

__________________

 

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli ovplyvnené rozhodnutia členských štátov vyberať poplatky za určité typy vozidiel, určovať výšku týchto poplatkov a účel, na ktorý sa vyberajú.

V záujme dodržiavania zásady subsidiarity sa táto smernica uplatňuje bez toho, aby boli ovplyvnené rozhodnutia členských štátov vyberať poplatky za určité typy vozidiel a určovať výšku týchto poplatkov a účel, na ktorý sa vyberajú.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-a)  „mýtna služba“ znamená službu, ktorá používateľom, ktorí majú jednu zmluvu a jeden súbor palubných zariadení, umožňuje používať vozidlo v jednej alebo viacerých mýtnych oblastiach, pričom ide najmä o:

 

i)  poskytovanie prispôsobených palubných zariadení používateľom a zachovávanie ich funkčnosti;

 

ii)  zaručenie toho, že mýtnemu úradu sa zaplatí mýto, ktoré má uhradiť používateľ;

 

iii)  zabezpečenie platobných prostriedkov pre používateľa alebo prijatie existujúceho prostriedku;

 

iv)  výber mýta od používateľa;

 

v)  správa zákazníckych vzťahov s používateľom;

 

vi)  vykonávanie a dodržiavanie bezpečnostnej politiky a politiky ochrany súkromia v súvislosti s mýtnymi systémami;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „európska služba elektronického výberu mýta (EETS)“ znamená služby, ktoré užívateľovi EETS zmluvne poskytuje poskytovateľ EETS. Tieto služby zahŕňajú sprístupnenie a zaručenie správnej parametrizácie a fungovania palubných zariadení potrebných na úhradu cestného mýta vo všetkých oblastiach elektronického mýta dohodnutých v zmluve, spracovanie platby cestného mýta, ktoré užívateľ dlží mýtnemu úradu, v užívateľovom mene, ako aj poskytovanie iných služieb a podpory, ktoré užívateľ potrebuje na splnenie povinností uložených mýtnymi úradmi v spojení s mýtnymi oblasťami dohodnutými v zmluve;

a)  „európska služba elektronického výberu mýta (EETS)“ znamená mýtnu službu, ktorú užívateľovi EETS zmluvne poskytuje poskytovateľ EETS;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  „mýto“ znamená poplatok alebo platobnú povinnosť uloženú v súvislosti s pohybom vozidiel v mýtnej oblasti;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  „poskytovateľ mýtnej služby“ znamená právny subjekt poskytujúci zákazníkovi mýtne služby v jednej alebo viacerých mýtnych oblastiach pre jednu alebo viacero tried vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  „prevádzkovateľ mýtneho systému“ znamená súkromný subjekt, na ktorý mýtny úrad deleguje úlohu výberu cestných poplatkov v mene a v prospech mýtneho úradu;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  „vnútroštátny poskytovateľ mýtnej služby“ znamená subjekt, ktorý koncovým používateľom poskytuje mýtne služby vyvinuté a prevádzkované prevádzkovateľom mýtneho systému; vymenúva ho členský štát a je poverený záväzkom vyplývajúcim zo služieb vo verejnom záujme, ktorým je zabezpečenie palubných jednotiek pre všetkých používateľov mýtnych služieb a poskytovanie mýtnych služieb na celom území príslušného členského štátu;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  „hlavný poskytovateľ služieb“ znamená poskytovateľa mýtnych služieb, ktorému mýtny úrad ukladá osobitné povinnosti (napríklad povinnosť podpísať zmluvy so všetkými používateľmi, ktorí majú záujem) alebo mu udeľuje osobitné práva (napríklad osobitnú odmenu alebo garantovanú dlhodobú zmluvu), ktoré sa líšia od práv a povinností ostatných poskytovateľov služieb;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „oblasť elektronického mýta“ je cesta, cestná sieť, stavba ako most alebo tunel, alebo trajekt, za ktoré sa vyberajú cestné poplatky s výlučným alebo čiastočným využitím mechanizmov automatického rozpoznávania, ako napríklad komunikácia s palubnými zariadeniami vo vozidle či automatické rozlišovanie evidenčného čísla vozidla;

e)  „oblasť elektronického mýta“ je cesta, cestná sieť, stavba ako most, tunel, alebo trajekt, za ktoré sa vyberajú cestné poplatky buď s výlučným, alebo čiastočným využitím mechanizmov automatického rozpoznávania, ako napríklad komunikácia s palubnými zariadeniami vo vozidle či automatické rozlišovanie evidenčného čísla vozidla;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  „kontextové údaje o mýte“ znamenajú informácie vymedzené zodpovedným mýtnym úradom, ktoré sú potrebné na stanovenie mýta splatného za pohyb vozidla v určitej mýtnej oblasti a na uzavretie mýtnej transakcie;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  „výkaz o mýte“ znamená správu pre mýtny úrad, ktorou sa potvrdzuje prítomnosť vozidla v mýtnej oblasti vo formáte dohodnutom medzi poskytovateľom mýtnej služby a mýtnym úradom;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  „komponenty interoperability“ znamenajú jednotlivé základné komponenty, skupinu komponentov, montážnu podskupinu alebo úplný montážny celok zariadenia, ktoré sú alebo majú byť začlenené do EETS a od ktorých priamo alebo nepriamo závisí interoperabilita služby, vrátane hmotných aj nehmotných predmetov, ako je softvér;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb)  „vhodnosť na použitie“ znamená schopnosť komponentu interoperability reprezentatívne integrovaného do EETS v súvislosti so systémom mýtneho úradu dosiahnuť a udržať si predpísanú výkonnosť pri prevádzke;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fc)  „podstatne zmenený systém“ znamená existujúci systém elektronického výberu mýta, ktorý prešiel alebo prechádza zmenou, ktorá si vyžaduje, aby poskytovatelia EETS vykonali zmeny na komponentoch interoperability, ktoré sú v prevádzke, ako je preprogramovanie či preskúšanie palubného zariadenia, alebo prispôsobenie rozhraní ich systému back office;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fd)  „back office“ znamená centrálny elektronický systém, ktorý používa mýtny úrad, skupina mýtnych úradov, ktoré vytvorili uzol pre interoperabilitu, alebo poskytovateľ EETS na zhromažďovanie, spracovanie a zasielanie informácií v rámci elektronického výberu mýta;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fe)  „akreditácia“ znamená proces vymedzený a riadený mýtnym úradom, ktorý musí poskytovateľ EETS podstúpiť skôr, než získa povolenie na poskytovanie EETS v určitej oblasti EETS;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  „členský štát evidencie“ je členský štát evidencie vozidla, ktorým bol spáchaný delikt nezaplatenia cestného poplatku;

i)  „členský štát evidencie“ je členský štát, v ktorom bolo zaevidované vozidlo, ktorým bol spáchaný delikt nezaplatenia cestného poplatku;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno l a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

la)  „parametre klasifikácie vozidiel“ znamenajú informácie týkajúce sa vozidla, podľa ktorých sa na základe kontextových údajov o mýte vypočítava mýto;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

o)   „ľahké vozidlo“ je každé vozidlo, ktoré nie je ťažkým úžitkovým vozidlom.

o)   „ľahké vozidlo“ je osobný automobil, minibus alebo dodávkové vozidlo.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všetky nové elektronické mýtne systémy , ktoré si vyžadujú montáž alebo použitie palubného zariadenia, musia na vykonávanie elektronických mýtnych transakcií používať jednu alebo viaceré z technológií uvedených v prílohe IV .

Všetky nové elektronické mýtne systémy, ktoré si vyžadujú montáž alebo použitie palubného zariadenia, musia na vykonávanie elektronických mýtnych transakcií používať jednu alebo viaceré z týchto technológií:

 

a)  satelitné určovanie polohy;

 

b)  mobilné komunikačné prostriedky;

 

c)  5.mikrovlnnú technológiu 8 GHz.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Existujúce elektronické mýtne systémy, ktoré využívajú technológie iné než tie uvedené v prílohe IV, musia byť v súlade s týmito technológiami, ak sa vykonávajú významné technologické vylepšenia.

Existujúce elektronické mýtne systémy, ktoré využívajú technológie iné než tie uvedené v prvom pododseku, musia byť zlučiteľné s týmito technológiami, ak sa vykonávajú významné technologické vylepšenia.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.    Poskytovatelia EETS užívateľom sprístupnia palubné zariadenia, ktoré sú vhodné na použitie, interoperabilné a schopné komunikácie so všetkými elektronickými mýtnymi systémami v prevádzke v členských štátoch, ktoré využívajú technológie uvedené v prílohe IV.

3.   Poskytovatelia EETS používateľom sprístupnia palubné zariadenia, ktoré sú vhodné na použitie, interoperabilné a schopné komunikácie so všetkými elektronickými mýtnymi systémami v prevádzke v členských štátoch, ktoré využívajú technológie uvedené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Palubné zariadenia môžu využívať vlastný hardvér a softvér, iné hardvérové a softvérové prvky prítomné vo vozidle, alebo oboje. Na komunikáciu s inými hardvérovými systémami vo vozidle môže palubné zariadenie využívať aj iné technológie než tie uvedené v prílohe IV.

4.  Palubné zariadenia môžu využívať vlastný hardvér a softvér, iné hardvérové a softvérové prvky prítomné vo vozidle, alebo oboje. Na komunikáciu s inými hardvérovými systémami vo vozidle môže palubné zariadenie využívať aj iné technológie, než sú technológie uvedené v odseku 1. Každé vozidlo smie mať len jednu palubnú jednotku, pričom táto jednotka môže byť prepojená len s jedným vozidlom.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Do 31. decembra 2027 môžu poskytovatelia EETS poskytovať užívateľom ľahkých vozidiel palubné zariadenia, ktoré sú vhodné na použitie iba s 5,8 GHz mikrovlnnou technológiou.

5.  Do 31. decembra 2027 môžu poskytovatelia EETS poskytovať užívateľom ľahkých vozidiel palubné zariadenia, ktoré sú vhodné na použitie iba s 5,8 GHz mikrovlnnou technológiou a ktoré sa majú používať v oblastiach EETS, ktoré si nevyžadujú satelitné určovanie polohy ani mobilné komunikačné technológie.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty zabezpečia, aby sa spracovanie osobných údajov potrebné na prevádzku EETS vykonávalo v súlade s právnymi predpismi Únie chrániacimi slobodu a základné práva fyzických osôb vrátane ich súkromia, najmä s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2016/679, smernice (EÚ) 2016/680 a smernice 2002/58/ES.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby sa spracovanie osobných údajov potrebné na prevádzku EETS vykonávalo v súlade s právnymi predpismi Únie chrániacimi slobodu a základné práva fyzických osôb vrátane ich súkromia, najmä s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2016/679, smernice (EÚ) 2016/680 a smernice 2002/58/ES. Členské štáty zároveň v riadne odôvodnených prípadoch, ako je nezaplatenie cestného poplatku, umožnia výmenu informácií s inými členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  EETS umožňuje uzavretie zmlúv bez ohľadu na miesto registrácie vozidla, štátnu príslušnosť zmluvných strán a oblasť alebo úsek na cestnej sieti, za ktoré sa cestný poplatok vyberá.

2.  EETS umožňuje uzavretie zmlúv bez ohľadu na miesto registrácie vozidla, štátnu príslušnosť zmluvných strán a oblasť alebo úsek na cestnej sieti, za ktoré sa cestný poplatok vyberá, pričom sa zohľadňujú platobné prostriedky platné v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  EETS sa poskytuje prostredníctvom zmluvných dohôd medzi poskytovateľmi služieb a mýtnymi úradmi, na základe ktorých je zaručená správna platba mýta.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  EETS umožňuje rozvíjať intermodalitu bez toho, aby znevýhodňoval ostatné druhy dopravy.

3.  EETS umožňuje rozvíjať intermodalitu, pričom zaručuje dodržiavanie zásady „používateľ a znečisťovateľ platí“, a vytvára výhody pre iné, udržateľnejšie druhy dopravy.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V súlade s postupom stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2015/1535/EÚ23 Komisia požiada príslušné európske normalizačné organizácie, predovšetkým CEN, o rýchle schválenie noriem použiteľných na elektronické mýtne systémy vzhľadom na technológie uvedené v prílohe IV a podľa potreby o ich aktualizáciu . Komisia normalizačné orgány požiada o zaistenie trvalej kompatibility komponentov interoperability.

5.  V súlade s postupom stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2015/1535/EÚ23 Komisia požiada príslušné európske normalizačné organizácie, predovšetkým CEN, o rýchle schválenie noriem použiteľných na elektronické mýtne systémy vzhľadom na technológie uvedené v článku 3 a podľa potreby o ich aktualizáciu. Komisia normalizačné orgány požiada o zaistenie trvalej kompatibility komponentov interoperability.

_________________

_________________

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2015/1535/EÚ z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2015/1535/EÚ z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Požiadavky, ktoré musia spĺňať poskytovatelia EETS

 

Poskytovatelia EETS požiadajú o registráciu v členskom štáte, kde sú usadení. Takáto registrácia sa udelí, ak poskytovatelia EETS spĺňajú tieto požiadavky:

 

a)  sú držiteľmi osvedčenia podľa normy EN ISO 9001 alebo rovnocenného osvedčenia;

 

b)  preukážu, že majú technické vybavenie a vyhlásenie ES alebo osvedčenie potvrdzujúce zhodu komponentov interoperability so špecifikáciami;

 

c)  preukážu spôsobilosť pri poskytovaní služieb elektronického výberu mýta alebo v príslušných oblastiach;

 

d)  majú primeranú finančnú spôsobilosť;

 

e)  udržiavajú celkový plán riadenia rizika, ktorý podlieha auditu najmenej každé dva roky;

 

f)  majú dobrú povesť.

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11 prijímať delegované akty stanovujúce špecifikácie uvedené v písmene b) prvého pododseku.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4b

 

Práva a povinnosti poskytovateľov EETS

 

1.  Poskytovatelia EETS uzavrú zmluvy o poskytovaní EETS, ktoré sa vzťahujú na všetky oblasti EETS na území aspoň 4 členských štátov, do 36 mesiacov od registrácie v súlade s článkom 4a.

 

Poskytovatelia EETS uzavrú zmluvy, ktoré sa vzťahujú na všetky oblasti EETS v danom členskom štáte, do 24 mesiacov od uzatvorenia prvej zmluvy v danom členskom štáte, s výnimkou oblastí EETS, v ktorých zodpovedné mýtne úrady nespĺňajú ustanovenia článku 4d.

 

2.  Poskytovatelia EETS po uzavretí príslušných zmlúv neustále zachovávajú pokrytie všetkých oblastí EETS. Ak poskytovateľ EETS nie je schopný zachovať pokrytie oblasti EETS, pretože mýtny úrad nedodržiava svoje záväzky, pokrytie dotknutej oblasti obnoví čo najskôr.

 

3.  Poskytovatelia EETS spolupracujú s mýtnymi úradmi pri presadzovaní práva. Ak existuje podozrenie, že užívateľ cesty nezaplatil cestný poplatok, mýtny úrad môže požiadať poskytovateľa EETS, aby mu poskytol údaje týkajúce sa vozidla, ktorého sa týka údajné nezaplatenie cestného poplatku, a vlastníka alebo držiteľa daného vozidla, ktorý je klientom poskytovateľa EETS. Poskytovateľ EETS zabezpečí, aby takéto údaje boli k dispozícii okamžite.

 

Mýtny úrad zabezpečí, aby sa takéto údaje nesprístupnili iným poskytovateľom mýtnej služby. V prípade, že mýtny úrad je integrovaný s poskytovateľom mýtnej služby v rámci jedného subjektu, zavedie primerané opatrenia a postupy, aby zabezpečil, že údaje sa používajú výlučne na účel presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 4 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4c

 

Práva a povinnosti mýtneho úradu

 

1.  Každý mýtny úrad vypracuje a vedie prehľad o oblasti EETS, v ktorom sú vymedzené všeobecné podmienky prístupu poskytovateľov EETS k ich mýtnym oblastiam.

 

2.  Ak sa vytvára nový systém elektronického výberu mýta, budúci mýtny úrad zodpovedný za tento systém zverejní prehľad o oblasti EETS s dostatočným predstihom, aby sa umožnilo uzavretie akreditácie potenciálnych poskytovateľov EETS najneskôr jeden mesiac pred začatím prevádzky nového systému, a to s náležitým ohľadom na dĺžku procesu posudzovania zhody komponentov interoperability so špecifikáciami a ich vhodnosti na použitie.

 

3.  Ak sa systém elektronického výberu mýta podstatne mení, mýtny úrad zverejní revidovaný prehľad o oblasti EETS s dostatočným predstihom, aby sa umožnilo už akreditovaným poskytovateľom EETS prispôsobiť svoje komponenty interoperability novým požiadavkám a ak sa to vyžaduje, obnoviť si akreditáciu najneskôr jeden mesiac pred začatím prevádzky zmeneného systému, a to s náležitým ohľadom na dĺžku procesu posudzovania zhody komponentov interoperability so špecifikáciami a ich vhodnosti na použitie.

 

Mýtny úrad vypracuje a zverejní v prehľade o oblasti EETS podrobné plánovanie procesu posúdenia alebo opätovného posúdenia zhody komponentov interoperability so špecifikáciami a ich vhodnosti na použitie, ktoré umožňuje akreditáciu alebo opätovnú akreditáciu potenciálnych poskytovateľov EETS najneskôr jeden mesiac pred začatím prevádzky nového alebo podstatne zmeneného systému. Mýtny úrad je povinný dodržiavať svoju časť plánovania.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 4 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4d

 

Mýtne úrady uznajú na nediskriminačnom základe každého poskytovateľa EETS žiadajúceho o poskytovanie EETS v oblasti (oblastiach) EETS, za ktorú (ktoré) je mýtny úrad zodpovedný.

 

Uznanie poskytovateľa EETS v mýtnej oblasti podlieha plneniu povinností a všeobecných podmienok stanovených v prehľade o oblasti EETS zo strany poskytovateľa.

 

Mýtne úrady od poskytovateľa EETS nevyžadujú, aby použil konkrétne technické riešenia alebo postupy, ktoré bránia interoperabilite komponentov interoperability poskytovateľa EETS so systémami elektronického výberu mýta v iných oblastiach EETS.

 

Ak mýtny úrad a poskytovateľ EETS nemôžu dosiahnuť dohodu, vec sa môže postúpiť zmierovaciemu orgánu zodpovednému za príslušnú mýtnu oblasť.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 4 e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4e

 

Každý členský štát zabezpečí, aby zmluvy medzi mýtnym úradom a poskytovateľom EETS týkajúce sa poskytovania EETS na území tohto členského štátu povoľovali vystavenie faktúry za mýto užívateľovi EETS priamo poskytovateľom EETS. Mýtny úrad môže požadovať, aby poskytovateľ EETS fakturoval užívateľovi v mene a z poverenia mýtneho úradu, a poskytovateľ EETS musí túto požiadavku splniť.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 4 f (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4f

 

Každý členský štát s najmenej dvoma oblasťami EETS na svojom území určí jednotné kontaktné miesto pre poskytovateľov EETS. Na žiadosť poskytovateľa EETS kontaktné miesto uľahčuje a koordinuje včasné nadviazanie kontaktov medzi poskytovateľom EETS a mýtnymi úradmi zodpovednými za oblasti EETS na území členského štátu. Kontaktným miestom môže byť osoba alebo verejný či súkromný subjekt.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 4 g (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4g

 

Mýto, ktoré mýtny úrad vyrubí používateľom EETS, nepresiahne výšku zodpovedajúceho vnútroštátneho/miestneho mýta. Všetky rabaty alebo zľavy na mýto pre používateľov palubných zariadení, ktoré ponúka členský štát alebo mýtny úrad, by mali byť pre klientov poskytovateľov EETS dostupné za rovnakých podmienok.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 4 h (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4h

 

Odmena

 

1.  Poskytovatelia EETS majú nárok na odmenu od mýtneho úradu.

 

2.  Metodika určenia odmeny pre poskytovateľov EETS musí byť transparentná, nediskriminačná a rovnaká pre všetkých poskytovateľov EETS akreditovaných v danej oblasti EETS.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 4 i (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4i

 

1.  Mýto určuje mýtny úrad okrem iného podľa klasifikácie vozidla. Klasifikácia vozidla sa určuje na základe parametrov klasifikácie vozidiel. V prípade rozdielu medzi klasifikáciou vozidiel, ktorú používa poskytovateľ EETS, a klasifikáciou vozidiel, ktorú používa mýtny úrad, má prednosť klasifikácia mýtneho úradu, pokiaľ nebola preukázaná chyba.

 

2.  Okrem toho, že mýtny úrad môže od poskytovateľa EETS požadovať platbu za doložený výkaz o mýte, môže od poskytovateľa EETS požadovať aj platbu za doložené nevykázanie mýta vo vzťahu k akémukoľvek účtu používateľa, ktorý tento poskytovateľ EETS spravuje.

 

3.  Ak poskytovateľ EETS zaslal mýtnemu úradu zoznam zneplatnených palubných zariadení, poskytovateľa EETS nemožno pokladať za zodpovedného za žiadne ďalšie mýto vzniknuté z používania takéhoto zneplatneného palubného zariadenia. Na počte záznamov v zozname zneplatnených palubných zariadení, na formáte zoznamu a častosti jeho aktualizácie sa mýtne úrady dohodnú s poskytovateľmi EETS.

 

4.  V prípade mýtnych systémov založených na mikrovlnovej technológii zasielajú mýtne úrady poskytovateľom EETS doložené výkazy o mýte so zreteľom na mýto, ktoré vzniklo ich príslušným používateľom EETS.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 4 j (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4j

 

Účtovníctvo

 

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby právne subjekty, ktoré sú poskytovateľmi mýtnej služby, viedli oddelené účty ziskov a strát a súvahy pre činnosti vykonávané v rámci úloh súvisiacich s poskytovaním mýtnej služby, ako sa vymedzuje v norme ISO 17573:2010, a všetky ostatné činnosti. Členské štáty takisto prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa tieto účty a súvahy zverejňovali samostatne pre každý druh činnosti a aby sa vylúčili krížové dotácie medzi činnosťami vykonávanými v rámci úloh súvisiacich s poskytovaním mýtnej služby a inými činnosťami.

 

2.  Účtovné systémy pre činnosti vykonávané v rámci úloh súvisiacich s poskytovaním mýtnej služby a iné činnosti sa vedú oddelene od účtov vzťahujúcich sa na akýkoľvek iný druh činností tak, aby bolo možné jasne posúdiť náklady a prínosy súvisiace s činnosťami vykonávanými v rámci úloh súvisiacich s poskytovaním mýtnej služby.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 4 k (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4k

 

Zmierovací orgán

 

1.  Každý členský štát s najmenej jednou oblasťou EETS určí alebo zriadi zmierovací orgán s cieľom uľahčiť sprostredkovanie medzi mýtnymi úradmi s mýtnymi oblasťami nachádzajúcimi sa na jeho území a poskytovateľmi EETS, ktorí majú s týmito mýtnymi úradmi uzavreté zmluvy alebo rokujú s nimi o zmluvách.

 

2.  Zmierovaciemu orgánu sa udelí najmä právomoc overovať, či zmluvné podmienky, ktoré mýtny úrad ukladá poskytovateľom EETS, nie sú diskriminačné. Uvedenému orgánu sa udelí právomoc overovať, či je EETS odmeňovaný v súlade so zásadami stanovenými v tejto smernici.

 

3.  Členské štáty uvedené v odseku 1 prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich zmierovacie orgány boli z hľadiska organizácie a právnej štruktúry nezávislé od obchodných záujmov mýtnych úradov a poskytovateľov mýtnej služby.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 4 l (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4l

 

Registre

 

1.  Na účely vykonávania tejto smernice každý členský štát vedie vnútroštátny elektronický register týchto skutočností:

 

a)  oblastí EETS v rámci svojho teritória vrátane informácií týkajúcich sa:

 

i)  zodpovedajúcich mýtnych úradov,

 

ii)  technológií používaných na výber mýta,

 

iii)  kontextových údajov o mýte,

 

iv)  prehľadu o oblasti EETS,

 

v)  poskytovateľov EETS, ktorí majú zmluvy o poskytovaní EETS s mýtnymi úradmi činnými v ich oblasti pôsobnosti;

 

b)  poskytovateľov EETS, ktorým udelil registráciu;

 

c)  podrobností o kontaktnom mieste uvedenom v článku 4f pre EETS vrátane kontaktnej e-mailovej adresy a telefónneho čísla.

 

Pokiaľ nie je uvedené inak, členské štáty aspoň raz ročne overia, či sú aj naďalej splnené požiadavky článku 4a písm. a), d), e) a f), a podľa toho aktualizujú register. Register obsahuje aj závery auditu uvedeného v článku 4a písm. e). Členský štát nezodpovedá za konanie poskytovateľov EETS uvedených vo svojom registri.

 

2.  Členský štát prijme všetky potrebné opatrenia s cieľom zaistiť, aby všetky údaje obsiahnuté vo vnútroštátnom elektronickom registri boli stále aktuálne a presné.

 

3.  Registre musia byť elektronicky prístupné verejnosti.

 

4.  Tieto registre musia byť dostupné odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

 

5.  Orgány členských štátov zodpovedné za registre oznamujú elektronickými prostriedkami svojim partnerom v ostatných členských štátoch a Komisii registre oblastí EETS a poskytovateľov EETS na konci každého kalendárneho roka. Na akýkoľvek nesúlad so situáciou v členskom štáte treba upozorniť členský štát registrácie a Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 4 m (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4m

 

Pilotné mýtne systémy

 

S cieľom umožniť technický rozvoj EETS môžu členské štáty dočasne, na obmedzených častiach svojej mýtnej oblasti a súbežne s vyhovujúcim systémom EETS povoliť pilotné mýtne systémy zahŕňajúce nové technológie alebo nové koncepcie, ktoré nespĺňajú jedno alebo viaceré ustanovenia tejto smernice.

 

Takéto povolenie podlieha predchádzajúcemu schváleniu Komisiou.

 

Počiatočné obdobie takéhoto povolenia nepresiahne 3 roky. Od poskytovateľov EETS sa nemôže požadovať, aby sa zúčastňovali na pilotných mýtnych systémoch.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely vyšetrovania nezaplatenia cestných poplatkov udelí členský štát národným kontaktným miestam ostatných členských štátov prístup k týmto údajom o vnútroštátnej evidencii vozidiel s možnosťou automatického vyhľadávania:

Výhradne na účely vyšetrovania nezaplatenia cestných poplatkov udelí členský štát výhradne národným kontaktným miestam ostatných členských štátov prístup k týmto údajom o vnútroštátnej evidencii vozidiel s možnosťou automatického vyhľadávania:

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  údaje o vozidlách ako aj

a)  údaje potrebné na identifikáciu konkrétneho vozidla, ako aj

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  údaje o vlastníkoch alebo držiteľoch vozidla.

b)  údaje potrebné na identifikáciu a kontaktovanie vlastníkov alebo držiteľov vozidla.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely výmeny údajov uvedených v odseku 1 určí každý členský štát národné kontaktné miesto. Právomoci národných kontaktných miest sa riadia platným právom dotknutého členského štátu.

2.  Na účely výmeny údajov uvedených v odseku 1 určí každý členský štát národné kontaktné miesto. Právomoci národných kontaktných miest sa riadia platným právom dotknutého členského štátu. V tomto procese by sa osobitná pozornosť mala venovať riadnej ochrane osobných údajov potrebných na prevádzku EETS.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zaistenie toho, že výmena informácií sa vykonáva interoperabilnými elektronickými prostriedkami bez toho, aby sa vymieňali údaj zo žiadnych ďalších databáz, ktoré sa nepoužívajú na účely tejto smernice. Členské štáty pri takejto výmene informácií zaistia nákladovú efektívnosť a zabezpečenie. Členské štáty zaistia bezpečnosť a ochranu prenášaných údajov podľa možností použitím existujúcich softvérových aplikácií, ako je napríklad aplikácia uvedená v článku 15 rozhodnutia 2008/616/SVV, a zmenených verzií uvedených softvérových aplikácií, a to v súlade s prílohou II k tejto smernici a kapitolou 3 bodmi 2 a 3 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV. Zmenené verzie softvérových aplikácií musia umožňovať režim online výmeny informácií v reálnom čase a režim hromadnej výmeny informácií, pričom v druhom prípade je možná výmena viacerých požiadaviek alebo odpovedí v rámci jednej správy.

4.  Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zaistenie toho, aby sa výmena informácií vykonávala interoperabilnými elektronickými prostriedkami bez toho, aby sa vymieňali údaje z akýchkoľvek ďalších databáz, ktoré sa nepoužívajú na účely tejto smernice. Členské štáty pri takejto výmene informácií zaistia nákladovú efektívnosť a zabezpečenie, ako aj to, aby orgány, ktoré na to nie sú oprávnené podľa tejto smernice, nemali prístup k údajom. Členské štáty zaistia bezpečnosť a ochranu prenášaných údajov podľa možností použitím existujúcich softvérových aplikácií, ako je napríklad aplikácia uvedená v článku 15 rozhodnutia 2008/616/SVV, a zmenených verzií uvedených softvérových aplikácií, a to v súlade s prílohou II k tejto smernici a kapitolou 3 bodmi 2 a 3 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV. Zmenené verzie softvérových aplikácií musia umožňovať režim online výmeny informácií v reálnom čase a režim hromadnej výmeny informácií, pričom v druhom prípade je možná výmena viacerých požiadaviek alebo odpovedí v rámci jednej správy.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Za žiadnych okolností nesmú kontaktné miesta členských štátov umožniť súkromným podnikom alebo jednotlivcom prístup k údajom uvedeným v odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informačný list o nezaplatení cestného poplatku

Informačný list a následné konanie o nezaplatení cestného poplatku

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát, na území ktorého došlo k nezaplateniu cestného poplatku, rozhodne o tom, či sa v nadväznosti na nezaplatenie cestného poplatku začne konanie, alebo nie.

Príslušný vnútroštátny orgán členského štátu, na území ktorého došlo k nezaplateniu cestného poplatku, začne konanie o delikte nezaplatenia mýta, ak zistí, že nedošlo k zaplateniu mýta, a to v súlade s nástrojmi stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/41324.

 

__________________

 

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 68, 13.3.2015, s. 9).

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát, na území ktorého došlo k nezaplateniu cestného poplatku, v súlade so svojím právom v zasielanom informačnom liste vlastníkovi, držiteľovi vozidla alebo inej identifikovanej osobe podozrivej z nezaplatenia cestného poplatku uvedie všetky relevantné informácie, najmä povahu nezaplatenia cestného poplatku, miesto, dátum a čas nezaplatenia cestného poplatku, názov porušeného vnútroštátneho právneho predpisu, sankciu a v náležitých prípadoch aj údaje o zariadení, ktoré sa použilo na zistenie deliktu. Na tento účel môže členský štát, na území ktorého došlo k nezaplateniu cestného poplatku, použiť vzor stanovený v prílohe III.

2.  Členský štát, na území ktorého došlo k nezaplateniu cestného poplatku, v súlade so svojím právom v zasielanom informačnom liste vlastníkovi, držiteľovi vozidla alebo inej identifikovanej osobe podozrivej z nezaplatenia cestného poplatku uvedie všetky relevantné informácie, najmä povahu nezaplatenia cestného poplatku, miesto, dátum a čas nezaplatenia cestného poplatku, názov porušeného vnútroštátneho právneho predpisu, právo na námietku a poskytnutie informácií, sankciu a údaje o zariadení, ktoré sa použilo na zistenie deliktu. Na tento účel použije členský štát, na území ktorého došlo k nezaplateniu cestného poplatku, vzor stanovený v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Rozhodnutie príslušného orgánu členského štátu, na ktorého území došlo k nezaplateniu cestného poplatku, prijaté v súlade s jeho vnútroštátnym právom automaticky uzná členský štát vlastníka či držiteľa vozidla alebo inej identifikovanej osoby podozrivej z nezaplatenia cestného poplatku.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak je to nevyhnutné na účely vykonania následných krokov v prípade nezaplatenia cestného mýta, národné kontaktné miesto môže sprístupniť subjektu poverenému výberom mýta, ktorému nebolo mýto zaplatené, informácie potrebné na jeho vymáhanie.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Mechanizmus vzájomnej pomoci

 

Od roku 2021 sa s cieľom presadzovať úhrady cestných poplatkov v Únii cez hranice uplatňuje mechanizmus vzájomnej pomoci, v rámci ktorého bude členský štát registrácie pomáhať členskému štátu, na ktorého území došlo k nezaplateniu cestného poplatku, pri vymáhaní cestných poplatkov a pokút. Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce podrobnosti o mechanizme takejto vzájomnej pomoci. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11a.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Ochrana údajov

Ochrana údajov

1.  Na osobné údaje spracúvané podľa tejto smernice sa vzťahujú ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/679 a vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2016/680.

1.  Na osobné údaje spracúvané podľa tejto smernice sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679 a smernica 2002/58/ES. Smernica (EÚ) 2016/680 sa vzťahuje na osobné údaje spracúvané podľa tejto smernice, len ak je nezaplatenie cestného poplatku trestným činom v členskom štáte, v ktorom je splatný.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa osobné údaje spracúvané na základe tejto smernice v primeranej lehote opravili, ak sú nesprávne, alebo vymazali či obmedzili, a aby sa stanovila lehota na uchovávanie údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2016/680.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa spracúvanie osobných údajov na účely článku 5 obmedzilo na typy údajov uvedené v prílohe II. Členské štáty rovnako zabezpečia, aby dotknuté osoby mali právo aktualizovať, opraviť alebo vymazať spracúvané osobné údaje bez zbytočného odkladu, ak sú nesprávne. Členské štáty stanovia lehotu na uchovávanie osobných údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a v príslušných prípadoch so smernicou (EÚ) 2016/680.

Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky osobné údaje spracúvané na základe tejto smernice používali iba na uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatení cestných poplatkov, a aby dotknuté osoby mali rovnaké práva na informácie, prístup, opravu, vymazanie a zablokovanie, odškodnenie a súdne prostriedky nápravy, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2016/679 a vo vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2016/680.

Členské štáty zabezpečia, aby sa osobné údaje spracúvané na základe tejto smernice spracúvali výhradne na účely uľahčenia cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatení cestných poplatkov a nespracúvali sa ďalej na žiadny iný účel. Členské štáty tiež zabezpečia, aby dotknuté osoby mali rovnaké práva na informácie, prístup, opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu údajov, právo na odškodnenie a účinné súdne prostriedky nápravy, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2016/679 a v príslušných prípadoch v smernici (EÚ) 2016/680. Členské štáty zabezpečia, aby sa prístup k osobným údajom poskytoval len určeným príslušným orgánom na účely výmeny údajov o evidencii vozidiel.

3.  Každá dotknutá osoba má právo získať informácie o tom, aké osobné údaje zaznamenané v členskom štáte evidencie boli zaslané členskému štátu, v ktorom došlo k nezaplateniu cestného poplatku, vrátane dátumu požiadavky a identifikácie príslušného orgánu členského štátu, na území ktorého došlo k nezaplateniu cestného poplatku.

3.  Každá dotknutá osoba má právo získať bez zbytočného odkladu informácie o tom, aké osobné údaje zaznamenané v členskom štáte evidencie boli zaslané členskému štátu, v ktorom došlo k nezaplateniu cestného poplatku, vrátane dátumu požiadavky a identifikácie príslušného orgánu členského štátu, na území ktorého došlo k nezaplateniu cestného poplatku.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

Článok 9

Správa

Správa

Komisia do [5 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní článkov 6 a 7 tejto smernice v členských štátoch. V správe sa Komisia zameria predovšetkým na nasledujúce aspekty a v prípade potreby predloží návrhy, ktoré sa ich týkajú:

1.  Komisia do [4 roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní a účinkoch tejto smernice, najmä pokiaľ ide o rozvoj a zavádzanie EETS a účinnosť a efektívnosť mechanizmu na výmenu údajov v rámci vyšetrovania prípadov nezaplatenia cestných poplatkov.

 

V správe sa rozoberie predovšetkým:

 

a)  účinok ustanovení článku 4b na zavádzanie EETS s osobitným dôrazom na dostupnosť služby v malých alebo okrajových oblastiach EETS;

-  posúdenie účinnosti článkov 6 a 7 pri znižovaní počtu prípadov nezaplatenia cestných poplatkov v Únii,

b)  účinnosť článkov 6 a 7 v znižovaní počtu prípadov nezaplatenia cestných poplatkov v Únii;

 

c)  pokrok dosiahnutý v súvislosti s aspektmi interoperability medzi satelitnými a tradičnými mýtnymi systémami;

 

2.  Správu v prípade potreby sprevádza návrh Európskemu parlamentu a Rade na ďalšiu revíziu tejto smernice, najmä pokiaľ ide o tieto prvky:

 

a)  ďalšie opatrenia, aby sa zabezpečilo, že EETS je k dispozícii vo všetkých oblastiach EETS vrátane malých a okrajových oblastí;

-  posúdenie potreby ďalšieho uľahčenia cezhraničného vymáhania úhrady cestných poplatkov v Únii, pričom sa na tento účel vytvorí mechanizmus pomoci zo strany členského štátu evidencie v prospech členského štátu, na území ktorého došlo k nezaplateniu cestného poplatku, pri vymáhaní cestných poplatkov a pokút.

b)  mechanizmus pomoci zo strany členského štátu evidencie v prospech členského štátu, na území ktorého došlo k nezaplateniu, v záujme ďalšieho uľahčenia cezhraničného vymáhania úhrady cestných poplatkov v Únii, najmä ak sa používajú automatické inkasné systémy.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11 prijímať delegované akty s cieľom meniť prílohy I a IV na účely ich prispôsobenia technickému pokroku.

1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11 prijímať delegované akty s cieľom meniť prílohu I na účely jej prispôsobenia technickému pokroku.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11 a

 

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha Výbor pre elektronické mýto.

 

Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(**).

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia návrh vykonávacieho aktu neprijme a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 1 a 3 až 8 a s prílohami II a III do [18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] . Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení .

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 1 a 3 až 8 a s prílohami II a III do [30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  validácia zvolených technických riešení z hľadiska právnych predpisov Únie chrániacich slobodu a základné práva fyzických osôb vrátane súkromia a ochrany osobných údajov . Bude nutné najmä zabezpečiť zhodu s nariadením (EÚ) 2016/679 a so smernicou 2002/58/ES;

k)  validácia zvolených technických riešení z hľadiska právnych predpisov Únie chrániacich slobodu a základné práva fyzických osôb vrátane súkromia a ochrany osobných údajov. Bude nutné najmä zabezpečiť zhodu s nariadením (EÚ) 2016/679 a so smernicou 2002/58/ES a v príslušných prípadoch aj so smernicou (EÚ) 2016/680;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Príloha III – odsek 26 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vyhlásenie o ochrane údajov

 

V súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 máte právo požadovať prístup k osobným údajom a opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov alebo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Takisto máte právo podať sťažnosť [názov a adresa príslušného orgánu dohľadu].

 

[Ak sa nezaplatenie cestného poplatku považuje za trestný čin podľa vnútroštátneho práva:

 

V súlade s [názov vnútroštátneho právneho predpisu, ktorým sa uplatňuje smernica (EÚ) 2016/680] máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom a opravu alebo vymazanie osobných údajov a obmedzenie spracovania svojich osobných údajov. Takisto máte právo podať sťažnosť [názov a adresa príslušného orgánu dohľadu]. ]

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Príloha IV

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príloha IV

vypúšťa sa

Zoznam technológií povolených na použitie v elektronických cestných mýtnych systémoch na výkon transakcií elektronického výberu mýta

 

1.  satelitné určovanie polohy;

 

2.  mobilné komunikačné prostriedky;

 

3.  mikrovlnná technológia 5,8 GHz.

 

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie

Cieľom návrhu Komisie je prekonať nedostatky súčasnej právnej úpravy v oblasti európskej služby elektronického výberu mýta (EETS), pričom sú v ňom stanovené podmienky potrebné na zaručenie interoperability elektronických cestných mýtnych systémov, a zároveň uľahčiť cezhraničnú výmenu informácií o priestupkoch týkajúcich sa nezaplatenia mýta v krajinách Únie.

Príslušné platné právne predpisy vrátane smernice 2004/52/ES o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a rozhodnutia Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov sa zameriavajú na zlepšenie fungovania trhu prostredníctvom poskytovania služby na základe palubného zariadenia schopného komunikovať s infraštruktúrami krajín, cez ktoré používateľ prechádza, čím sa podporuje vytvorenie interoperabilného systému elektronického výberu mýta na úrovni Únie.

Komisia sa však domnieva, že súčasné právne predpisy neumožnili dosiahnuť stanovené ciele, pokiaľ ide o automatický výber cestných poplatkov. Komisia v tomto prípade stanovila určité obmedzenia v súčasných pravidlách, vrátane prekážok prístupu na trh pre poskytovateľov EETS, ktorí boli zaťažení nadmernými požiadavkami. Z technického hľadiska sú satelitné zariadenia ešte stále drahšie než mikrovlnné palubné jednotky, hoci nepretržitý rozvoj inteligentných dopravných systémov si vyžaduje, aby sa zároveň preskúmali potenciálne synergie medzi týmito systémami a elektronickými mýtnymi systémami. Komisia navyše poukázala na to, že na európskej úrovni chýba právny základ na výmenu údajov o evidencii vozidiel medzi členskými štátmi na účely vymáhania mýta.

Stanovisko spravodajcu

•  Spravodajca víta a podporuje návrh Komisie ako významné zlepšenie súčasných právnych predpisov o EETS. Navrhuje niekoľko zmien, ktoré podľa jeho názoru prinesú pridanú hodnotu textu návrhu, a to s cieľom podporiť interoperabilný charakter EETS a zefektívniť postup presadzovania.

•  Spravodajca súhlasí s tým, že je potrebné jasne a objektívne vymedziť jednotlivých prevádzkovateľov EETS, ktorí sú v súčasnosti vymedzení iba v rozhodnutí 2009/750/ES, a uznáva potrebu zabezpečenia súladu so smernicou 2017/0114(COD).

•  Spravodajca považuje technologické aspekty za veľmi dôležité na zabezpečenie toho, aby sa vytvoril skutočne interoperabilný systém elektronického výberu mýta. Z tohto dôvodu sa zavádzajú zmeny, ktoré zdôrazňujú potrebu uprednostniť spolurozhodovací postup, aby sa do rozhodovacieho procesu zapojili všetky zainteresované strany.

•  Pokiaľ ide o vymáhanie chýbajúcich platieb, spravodajca uznáva, že medzivládny prístup má obmedzenia, pretože v skutočnosti nedokáže zabezpečiť cezhraničné vymáhanie platby mýta. Pokiaľ ide o presadzovanie, spravodajca navrhuje iba určité objasnenia textu, vďaka ktorým by sa mal tento postup zefektívniť.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

D(2017)36120

Karima Delli

predsedníčka Výboru pre dopravu a cestovný ruch

ASP 04F155

Brusel

Vec:  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie)

  (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Vážená pani predsedníčka,

Výbor pre právne veci preskúmal uvedený návrh v súlade s článkom 104 o prepracovaní začleneným do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

V odseku 3 tohto článku sa uvádza:

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Pozmeňujúce návrhy k častiam návrhu, ktoré sa nemenia, však môže výnimočne prijať v jednotlivých prípadoch predseda gestorského výboru, ak dospeje k záveru, že je to potrebné z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu alebo preto, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi. Tieto dôvody sa musia uviesť v písomnom odôvodnení k pozmeňujúcim návrhom.“

Na základe stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Parlamentu, Rady a Komisie, ktorá preskúmala návrh prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami spravodajcu Výbor pre právne veci zastáva názor, že predmetný návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré tak boli označené v návrhu a konzultačnou pracovnou skupinou, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúcich aktov s týmito zmenami, tento návrh obsahuje priamu kodifikáciu existujúcich textov bez zmeny ich podstaty.

Výbor pre právne veci napokon na svojej schôdzi 7. septembra 2017 jednomyseľne(1) odporučil, aby Výbor pre dopravu a cestovný ruch ako gestorský výbor prikročil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 104.

S úctou

Pavel Svoboda

Príloha: správa podpísaná predsedom konzultačnej pracovnej skupiny.

(1)

Prítomní boli títo poslanci: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 24. júla 2017

STANOVISKO

  PRE  EURÓPSKY PARLAMENT

    RADU

    KOMISIU

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie)

COM(2017)0280 z 31. mája 2017 – 2017/0128(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov a najmä na jej bod 9 konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojom stretnutí 21. júna 2017 preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Na tomto stretnutí po preskúmaní(1) návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v spoločenstve, konzultačná pracovná skupina na základe vzájomnej dohody určila, že nasledujúce časti textu mali byť zvýraznené sivou farbou, ktorá sa bežne používa na označenie podstatných zmien:

– v odôvodnení 4 nahradenie slova „nákladných“ slovom „úžitkových“;

– vypustenie odôvodnenia 20 smernice 2004/52/ES;

– v článku 4 ods. 6 vloženie úvodného výrazu „Palubné“.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu následne jednomyseľne skonštatovala, že návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v tomto stanovisku. Konzultačná pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho aktu s týmito zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platného právneho aktu bez zmeny jeho podstaty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedúci právnej služby      vedúci právneho servisu      generálny riaditeľ

(1)

  Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou jazykovou verziou skúmaného textu.


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (28.3.2018)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Branislav Škripek

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Všetci občania EÚ majú právo na slobodu a osobnú bezpečnosť podľa článku 6 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa článku 7 charty a právo na ochranu osobných údajov podľa článku 8 charty.

Odôvodnenie

Výslovne sa zdôrazňuje ochrana uvedených práv, keďže cezhraničná výmena informácií prostredníctvom interoperability elektronických systémov cestného mýta by mohla tieto práva ohroziť. Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Je nevyhnutné zabezpečiť všeobecné zavedenie elektronických mýtnych systémov v členských štátoch a susedných štátoch a interoperabilné systémy vhodné z hľadiska budúceho vývoja politiky spoplatňovania ciest v Únii a budúceho technického vývoja.

(2)  Je nevyhnutné zabezpečiť všeobecné zavedenie elektronických mýtnych systémov v členských štátoch a susedných štátoch a pokiaľ možno spoľahlivé, používateľsky ústretové, nákladovo efektívne interoperabilné systémy vhodné z hľadiska budúceho vývoja politiky spoplatňovania ciest v Únii a budúceho technického vývoja.

Odôvodnenie

Elektronické mýtne systémy by mali byť pokiaľ možno spoľahlivé, používateľsky ústretové a nákladovo efektívne. To zvýhodní občanov EÚ. Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Skutočnosť, že pri elektronických mýtnych systémoch členské štáty a susedné štáty ukladajú rôzne špecifikácie, môže ohroziť hladké fungovanie vnútorného trhu, ako aj ciele dopravnej politiky. Táto situácia môže viesť k zavádzaniu nezlučiteľných a drahých elektronických zariadení v kabínach vodičov ťažkých úžitkových vozidiel a k chybám vodičov pri ich obsluhe, a tým napríklad k neúmyselnému vyhnutiu sa platbe. Také zavádzanie je neprijateľné pre užívateľov a pre výrobcov vozidiel z dôvodov nákladov, z bezpečnostných a právnych dôvodov.

(4)  Skutočnosť, že pri elektronických mýtnych systémoch členské štáty a susedné štáty ukladajú rôzne špecifikácie, môže ohroziť hladké fungovanie vnútorného trhu, zásadu voľného pohybu, ako aj ciele dopravnej politiky. Táto situácia môže viesť k zavádzaniu nezlučiteľných a drahých elektronických zariadení v kabínach vodičov ťažkých úžitkových vozidiel a k chybám vodičov pri ich obsluhe, a tým napríklad k neúmyselnému vyhnutiu sa platbe. Také zavádzanie je neprijateľné pre užívateľov a pre výrobcov vozidiel z dôvodov nákladov, z bezpečnostných a právnych dôvodov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu s cieľom posilniť návrh tým, že sa uvádza, že rozmanitosť systému eTolls ovplyvňuje zásadu voľného pohybu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Mali by byť odstránené umelé prekážky fungovania vnútorného trhu, pričom by sa členským štátom a Únii mala ponechať možnosť používať na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni rôzne politiky spoplatňovania všetkých typov vozidiel. Zariadenie inštalované vo vozidlách by malo umožniť realizáciu takých politík spoplatňovania ciest v súlade s princípom nediskriminácie medzi občanmi všetkých členských štátov. Preto sa musí čo najskôr zabezpečiť interoperabilita elektronických mýtnych systémov v Únii.

(5)  Mali by byť odstránené umelé prekážky fungovania vnútorného trhu, pričom by sa členským štátom a Únii mala ponechať možnosť používať na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni rôzne politiky spoplatňovania všetkých typov vozidiel. Zariadenie inštalované vo vozidlách by malo umožniť realizáciu takých politík spoplatňovania ciest v súlade s princípom nediskriminácie medzi občanmi všetkých členských štátov, pričom sa budú v plnej miere rešpektovať všetky základné práva. Preto by sa mala čo najskôr zabezpečiť spoľahlivá interoperabilita elektronických mýtnych systémov v Únii založená na rešpektovaní základných ľudských práv.

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť úplné dodržiavanie základných ľudských práv pri vykonávaní interoperability elektronických systémov cestného mýta. Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Malo by sa potvrdiť, že Európsku službu elektronického výberu mýta (ďalej aj „EETS“) poskytujú poskytovatelia EETS vymedzení v rozhodnutí Komisie 2009/750/ES17.

8.  Malo by sa potvrdiť, že Európsku službu elektronického výberu mýta (ďalej aj „EETS“) zákonne poskytujú poskytovatelia EETS vymedzení v rozhodnutí Komisie 2009/750/ES17 v úplnom súlade so základnými právami.

_________________

_________________

17Rozhodnutie Komisie 2009/750/ES zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov (Ú. v. EÚ L 268, 13.10.2009, s. 11).

17Rozhodnutie Komisie 2009/750/ES zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov (Ú. v. EÚ L 268, 13.10.2009, s. 11).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Aplikácie elektronického výberu mýta a kooperatívnych inteligentných dopravných systémov (C-ITS) využívajú podobné technológie a susediace frekvenčné pásma na komunikáciu krátkeho dosahu medzi vozidlami alebo medzi vozidlom a infraštruktúrou. V budúcnosti by sa mal preskúmať potenciál zlúčenia elektronického výberu mýta so systémami C-ITS v pásme 5,9 GHz (ktoré v súčasnosti využíva C-ITS), pričom treba dôkladne vyhodnotiť náklady, prínosy, technické prekážky a ich prípadné riešenia.

(10)  Aplikácie elektronického výberu mýta a kooperatívnych inteligentných dopravných systémov (C-ITS) využívajú podobné technológie a susediace frekvenčné pásma na komunikáciu krátkeho dosahu medzi vozidlami alebo medzi vozidlom a infraštruktúrou. V budúcnosti by sa mal preskúmať potenciál zlúčenia elektronického výberu mýta so systémami C-ITS v pásme 5,9 GHz (ktoré v súčasnosti využíva C-ITS), pričom treba dôkladne vyhodnotiť možný vplyv na súkromie a ochranu údajov, ako aj náklady, prínosy, technické prekážky a ich prípadné riešenia, aby to nepredstavovalo prekážku, najmä pre MSP.

Odôvodnenie

V súlade s prijatým stanoviskom Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci ku kooperatívnym inteligentným dopravným systémom (Grapini).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Problémy s identifikáciou neplatičov elektronického mýta z iných členských štátov sťažujú zavádzanie takýchto systémov, ako aj širšie uplatňovanie zásad „používateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“ na cestách Únie.

13.  Problémy s identifikáciou neplatičov elektronického mýta z iných členských štátov sťažujú zavádzanie takýchto systémov, ako aj širšie uplatňovanie zásad „používateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“ na cestách Únie, preto je potrebné nájsť spôsob, ako takéto osoby identifikovať.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby Komisii poskytovali informácie a údaje potrebné na vyhodnotenie efektívnosti a účinnosti systému výmeny informácií o neplatičoch cestných poplatkov. Od Komisie by sa malo vyžadovať vyhodnotenie získaných údajov a informácií a navrhnutie prípadne potrebných zmien legislatívy.

(16)  Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby Komisii poskytovali informácie a údaje potrebné na vyhodnotenie efektívnosti a účinnosti systému výmeny informácií o neplatičoch cestných poplatkov, pričom budú v plnej miere dodržiavať ochranu osobných údajov. Od Komisie by sa malo vyžadovať vyhodnotenie získaných údajov a informácií a v prípade potreby navrhnutie potrebných zmien legislatívy. Komisii by sa nemali poskytovať, ani by sa s ňou nemali vymieňať žiadne osobné údaje.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť právny súlad s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov.

Malo by sa výslovne zdôrazniť, že pri poskytovaní relevantných informácií od členských štátov inštitúciám EÚ sa plne dodržiava právo na ochranu osobných údajov.

Z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu a prepojenia s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi je potrebné predložiť tento pozmeňujúci návrh.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Zavedenie elektronických mýtnych systémov bude zahŕňať spracovanie osobných údajov. Také spracovanie sa musí vykonávať v súlade s pravidlami Únie stanovenými okrem iného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67919, smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68020 a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES21. Právo na ochranu osobných údajov je výslovne uznané článkom 8 Charty základných práv Európskej únie.

(17)  Zavedenie elektronických mýtnych systémov zahŕňa spracovanie osobných údajov. Právo na ochranu osobných údajov sa výslovne uznáva v článku 8 Charty základných práv Európskej únie a článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Také spracovanie sa musí vykonávať v súlade s pravidlami Únie stanovenými okrem iného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67919 a v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2002/58/ES20 a v prípade, keď sa nezaplatenie cestného poplatku považuje za trestný čin v členskom štáte, v ktorom sa má cestný poplatok zaplatiť, v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2016/68021.

__________________

__________________

19Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

19Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

20Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

20Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

21Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

21Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

Odôvodnenie

V tomto návrhu sa na spracovanie osobných údajov uplatňuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov a policajná smernica (2016/680). Je však dôležité rozlišovať medzi členskými štátmi, kde je nezaplatenie takýchto poplatkov správnym priestupkom, a tými, kde je trestným činom. Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi spravodajcu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Na zaistenie interoperability elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatených cestných poplatkoch by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu s cieľom prispôsobiť technologickému pokroku zoznam technológií, ktoré možno použiť pri transakciách elektronickej platby mýta v elektronických mýtnych systémoch, ktoré si vyžadujú montáž alebo používanie palubných zariadení. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie viedla v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(19)  Na zaistenie interoperability elektronických cestných mýtnych systémov a zákonné uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatených cestných poplatkoch by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu s cieľom prispôsobiť technologickému pokroku zoznam technológií, ktoré možno použiť pri transakciách elektronickej platby mýta v elektronických mýtnych systémoch, ktoré si vyžadujú montáž alebo používanie palubných zariadení. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie viedla v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli ovplyvnené rozhodnutia členských štátov vyberať poplatky za určité typy vozidiel, určovať výšku týchto poplatkov a účel, na ktorý sa vyberajú.

V záujme dodržiavania zásady subsidiarity sa táto smernica uplatňuje bez toho, aby boli ovplyvnené rozhodnutia členských štátov vyberať poplatky za určité typy vozidiel a určovať výšku týchto poplatkov a účel, na ktorý sa vyberajú.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)  „oblasť elektronického mýta“ je cesta, cestná sieť, stavba ako most alebo tunel, alebo trajekt, za ktoré sa vyberajú cestné poplatky s výlučným alebo čiastočným využitím mechanizmov automatického rozpoznávania, ako napríklad komunikácia s palubnými zariadeniami vo vozidle či automatické rozlišovanie evidenčného čísla vozidla;

(e)  „oblasť elektronického mýta“ je cesta, cestná sieť, stavba ako most alebo tunel, alebo trajekt, za ktoré sa vyberajú cestné poplatky s výlučným alebo čiastočným využitím mechanizmov automatického rozpoznávania, ako napríklad komunikácia s palubnými zariadeniami vo vozidle, ktorú možno doplniť automatickým rozlišovaním evidenčného čísla vozidla;

Odôvodnenie

Vzhľadom na nízky stupeň štandardizácie poznávacích značiek a systémov uznávania v rámci Únie by výlučné spoliehanie sa na rozpoznávanie poznávacích značiek mohlo viesť k nesprávnym výsledkom. Z tohto dôvodu by sa malo automatické rozpoznávanie poznávacích značiek používať iba ako doplnkový nástroj na výber mýta.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i)  „členský štát evidencie“ je členský štát evidencie vozidla, ktorým bol spáchaný delikt nezaplatenia cestného poplatku;

(i)  „členský štát evidencie“ je členský štát, v ktorom bolo zaevidované vozidlo, ktorým bol spáchaný delikt nezaplatenia cestného poplatku;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všetky nové elektronické mýtne systémy , ktoré si vyžadujú montáž alebo použitie palubného zariadenia, musia na vykonávanie elektronických mýtnych transakcií používať jednu alebo viaceré z technológií uvedených v prílohe IV .

Všetky nové elektronické mýtne systémy, ktoré si vyžadujú montáž alebo použitie palubného zariadenia, musia na vykonávanie elektronických mýtnych transakcií používať jednu alebo viaceré z týchto technológií:

 

a)   satelitné určovanie polohy;

 

b)   mobilné komunikácie podľa normy GSM-GPRS (GSM TS 03.60/23.00);

 

c)   mikrovlnná technológia 5,8 GHz.

Odôvodnenie

Technologické riešenia sú kľúčovým determinantom interoperability, čo je jeden z hlavných cieľov tohto prepracovania. Z tohto dôvodu by sa mal zoznam oprávnených technologických riešení ponechať skôr na spoluzákonodarcu než na rozhodnutie Komisie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Existujúce elektronické mýtne systémy, ktoré využívajú technológie iné než tie uvedené v prílohe IV, musia byť v súlade s týmito technológiami, ak sa vykonávajú významné technologické vylepšenia.

Existujúce elektronické mýtne systémy, ktoré využívajú technológie iné než tie uvedené v prvom pododseku, musia byť v súlade s týmito technológiami, ak sa vykonávajú významné technologické vylepšenia.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom, ktorým sa vypúšťa príloha IV a presúva sa zoznam oprávnených technológií do článku 3 ods. 1 pododseku 1.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia EETS užívateľom sprístupnia palubné zariadenia, ktoré sú vhodné na použitie, interoperabilné a schopné komunikácie so všetkými elektronickými mýtnymi systémami v prevádzke v členských štátoch, ktoré využívajú technológie uvedené v prílohe IV.

Poskytovatelia EETS užívateľom sprístupnia palubné zariadenia, ktoré sú vhodné na použitie, interoperabilné a schopné komunikácie so všetkými elektronickými mýtnymi systémami v prevádzke v členských štátoch, ktoré využívajú technológie uvedené v odseku 1.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom, ktorým sa vypúšťa príloha IV a presúva sa zoznam oprávnených technológií do článku 3 ods. 1 pododseku 1.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Palubné zariadenia môžu využívať vlastný hardvér a softvér, iné hardvérové a softvérové prvky prítomné vo vozidle, alebo oboje. Na komunikáciu s inými hardvérovými systémami vo vozidle môže palubné zariadenie využívať aj iné technológie než tie uvedené v prílohe IV.

4.  Palubné zariadenia môžu využívať vlastný hardvér a softvér, iné hardvérové a softvérové prvky prítomné vo vozidle, alebo oboje. Na komunikáciu s inými hardvérovými systémami vo vozidle môže palubné zariadenie využívať aj iné technológie než tie uvedené v odseku 1.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom, ktorým sa vypúšťa príloha IV a presúva sa zoznam oprávnených technológií do článku 3 ods. 1 pododseku 1.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty zabezpečia, aby sa spracovanie osobných údajov potrebné na prevádzku EETS vykonávalo v súlade s právnymi predpismi Únie chrániacimi slobodu a základné práva fyzických osôb vrátane ich súkromia , najmä s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2016/679, smernice (EÚ) 2016/680 a smernice 2002/58/ES.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby sa spracovanie osobných údajov potrebné na prevádzku EETS vykonávalo v súlade s právnymi predpismi Únie chrániacimi slobodu a základné práva fyzických osôb vrátane ich súkromia, najmä s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2016/679 a smernice 2002/58/ES. Osobné údaje spracúvané na základe tejto smernice sa nesmú ďalej spracúvať na iné účely a bezodkladne sa vymažú, keď prestanú byť potrebné na účel, na ktorý boli spracované.

Odôvodnenie

Keďže sa návrhom zabezpečí podstatná zmena súčasného platného textu s cieľom zabezpečiť interoperabilitu EETS, platenie poplatkov a nové pravidlá spolupráce a vymáhania platby medzi členskými štátmi v súvislosti s neuhradenými poplatkami, návrh predpokladá významný zásah do práva na ochranu údajov, na ktorú sa návrh nevzťahuje. Preto je potrebné predložiť tento pozmeňujúci návrh s cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov a súlad s právom Únie.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely vyšetrovania nezaplatenia cestných poplatkov udelí členský štát národným kontaktným miestam ostatných členských štátov prístup k týmto údajom o vnútroštátnej evidencii vozidiel s možnosťou automatického vyhľadávania:

Výhradne na účely vyšetrovania nezaplatenia cestných poplatkov udelí členský štát národným kontaktným miestam ostatných členských štátov prístup k týmto údajom o vnútroštátnej evidencii vozidiel s možnosťou automatického vyhľadávania:

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť právny súlad s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  údaje o vozidlách a

a)  údaje potrebné na identifikáciu konkrétneho vozidla a

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  údaje o vlastníkoch alebo držiteľoch vozidla.

b)  údaje potrebné na identifikáciu a kontaktovanie vlastníkov alebo držiteľov vozidla.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Automatické vyhľadávanie sa vykonáva v súlade s postupmi uvedenými v Kapitole 3 bodoch 2 a 3 prílohy k rozhodnutiu Rady 2008/616/SVV26 a s požiadavkami prílohy II k tejto smernici.

Automatické vyhľadávanie sa vykonáva v plnom súlade s postupmi uvedenými v kapitole 3 bodoch 2 a 3 prílohy k rozhodnutiu Rady 2008/616/SVV26 a s požiadavkami prílohy II k tejto smernici, ako aj v úplnom súlade so všetkými základnými právami.

_________________

_________________

26Rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12).

26Rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát, na území ktorého došlo k nezaplateniu cestného poplatku, v súlade so svojím právom v zasielanom informačnom liste vlastníkovi, držiteľovi vozidla alebo inej identifikovanej osobe podozrivej z nezaplatenia cestného poplatku uvedie všetky relevantné informácie, najmä povahu nezaplatenia cestného poplatku, miesto, dátum a čas nezaplatenia cestného poplatku, názov porušeného vnútroštátneho právneho predpisu, sankciu a v náležitých prípadoch aj údaje o zariadení, ktoré sa použilo na zistenie deliktu. Na tento účel môže členský štát, na území ktorého došlo k nezaplateniu cestného poplatku, použiť vzor stanovený v prílohe III.

2.  Členský štát, na území ktorého došlo k nezaplateniu cestného poplatku, v súlade so svojím právom v zasielanom informačnom liste vlastníkovi, držiteľovi vozidla alebo inej identifikovanej osobe podozrivej z nezaplatenia cestného poplatku uvedie všetky relevantné informácie, najmä povahu nezaplatenia cestného poplatku, miesto, dátum a čas nezaplatenia cestného poplatku, názov porušeného vnútroštátneho právneho predpisu, sankciu a údaje o zariadení, ktoré sa použilo na zistenie deliktu. Na tento účel môže členský štát, na území ktorého došlo k nezaplateniu cestného poplatku, použiť vzor stanovený v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa členský štát, na území ktorého došlo k nezaplateniu cestného poplatku, rozhodne začať konanie v nadväznosti na nezaplatenie cestného poplatku, na zaistenie dodržiavania základných práv zašle informačný list v jazyku, v ktorom je vyhotovený doklad o evidencii vozidla, ak je k dispozícii, alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu evidencie.

3.  Ak sa členský štát, na území ktorého došlo k nezaplateniu cestného poplatku, rozhodne začať konanie v nadväznosti na nezaplatenie cestného poplatku, na zaistenie dodržiavania základných práv zašle informačný list v jazyku, v ktorom je vyhotovený doklad o evidencii vozidla, ak je k dispozícii, alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu evidencie. V tomto liste členský štát informuje príjemcu o mechanizmoch, ktoré má majiteľ vozidla k dispozícii na účely spochybnenia údajného trestného činu, a najmä o práve na odvolanie a právny prostriedok nápravy, ako aj o orgáne, u ktorého možno tieto práva uplatniť.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť právny súlad s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Ochrana údajov

Ochrana údajov

1.  Na osobné údaje spracúvané podľa tejto smernice sa vzťahujú ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/679 a vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2016/680.

1.  Na osobné údaje spracúvané podľa tejto smernice sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679 a smernica 2002/58/ES. Smernica (EÚ) 2016/680 sa vzťahuje len na osobné údaje spracúvané podľa tejto smernice, ak sa nezaplatenie cestného poplatku považuje za trestný čin v členskom štáte, v ktorom je splatný.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa osobné údaje spracúvané na základe tejto smernice v primeranej lehote opravili, ak sú nesprávne, alebo vymazali či obmedzili, a aby sa stanovila lehota na uchovávanie údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2016/680.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa spracúvanie osobných údajov na účely článku 5 obmedzilo na typy údajov uvedené v prílohe II. Členské štáty zabezpečia, aby dotknuté osoby mali právo aktualizovať, opraviť alebo vymazať spracúvané osobné údaje bez zbytočného odkladu, ak sú nesprávne. Členské štáty stanovia lehotu na uchovávanie osobných údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a v prípade potreby so smernicou (EÚ) 2016/680.

Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky osobné údaje spracúvané na základe tejto smernice používali iba na uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatení cestných poplatkov, a aby dotknuté osoby mali rovnaké práva na informácie, prístup, opravu, vymazanie a zablokovanie, odškodnenie a súdne prostriedky nápravy, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2016/679 a vo vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2016/680.

Členské štáty zabezpečia, aby sa osobné údaje spracúvané na základe tejto smernice spracúvali výhradne na účely uľahčenia cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatení cestných poplatkov a nespracúvali sa ďalej na žiadny iný účel. Členské štáty tiež zabezpečia, aby dotknuté osoby mali rovnaké práva na informácie, prístup, opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť orgánu dohľadu na ochranu údajov, právo na odškodnenie a účinné súdne prostriedky nápravy, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2016/679 a v prípade potreby v smernici (EÚ) 2016/680. Členské štáty zabezpečia, aby sa prístup k osobným údajom poskytoval len príslušným orgánom určeným na výmenu údajov o evidencii vozidiel.

3.  Každá dotknutá osoba má právo získať informácie o tom, aké osobné údaje zaznamenané v členskom štáte evidencie boli zaslané členskému štátu, v ktorom došlo k nezaplateniu cestného poplatku, vrátane dátumu požiadavky a identifikácie príslušného orgánu členského štátu, na území ktorého došlo k nezaplateniu cestného poplatku.

3.  Každá dotknutá osoba má právo získať bez zbytočného odkladu informácie o tom, aké osobné údaje zaznamenané v členskom štáte evidencie boli zaslané členskému štátu, v ktorom došlo k nezaplateniu cestného poplatku, vrátane dátumu požiadavky a identifikácie príslušného orgánu členského štátu, na území ktorého došlo k nezaplateniu cestného poplatku.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do [5 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní článkov 6 a 7 tejto smernice v členských štátoch. V správe sa Komisia zameria predovšetkým na nasledujúce aspekty a v prípade potreby predloží návrhy, ktoré sa ich týkajú:

Komisia do [4 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní článkov 6 a 7 tejto smernice v členských štátoch. V správe sa Komisia zameria predovšetkým na nasledujúce aspekty a v prípade potreby predloží návrhy, ktoré sa ich týkajú:

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  analýza vplyvu uplatňovania článkov 6 a 7 tejto smernice na základné práva, najmä právo na súkromie a ochranu osobných údajov,

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11 prijímať delegované akty s cieľom meniť prílohy I a IV na účely ich prispôsobenia technickému pokroku.

1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11 prijímať delegované akty s cieľom meniť prílohu I na účely jej prispôsobenia technickému pokroku.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom, ktorým sa vypúšťa príloha IV a presúva sa zoznam oprávnených technológií do článku 3 ods. 1 pododseku 1.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo [dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov odo [dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú proti takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Hoci by delegovanie právomocí na Komisiu malo byť časovo obmedzené, smernica by mala zabezpečiť možnosť automatického predĺženia tohto obdobia.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  validácia zvolených technických riešení z hľadiska právnych predpisov Únie chrániacich slobodu a základné práva fyzických osôb vrátane súkromia a ochrany osobných údajov . Bude nutné najmä zabezpečiť zhodu s nariadením (EÚ) 2016/679 a so smernicou 2002/58/ES;

k)  validácia zvolených technických riešení z hľadiska právnych predpisov Únie chrániacich slobodu a základné práva fyzických osôb vrátane súkromia a ochrany osobných údajov. Bude nutné najmä zabezpečiť zhodu s nariadením (EÚ) 2016/679 a so smernicou 2002/58/ES a v prípade potreby aj so smernicou (EÚ) 2016/680;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný, lebo je neoddeliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré do textu vkladajú odkaz na smernicu 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Príloha III – odsek 26 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vyhlásenie o ochrane údajov:

 

V súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 máte právo požadovať prístup k osobným údajom a opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov alebo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Máte takisto právo podať sťažnosť [názov a adresa príslušného orgánu dohľadu].

 

[Ak sa nezaplatenie cestného poplatku považuje za trestný čin podľa vnútroštátneho práva:

 

V súlade s [názov vnútroštátneho zákona, ktorým sa uplatňuje smernica (EÚ) 2016/680] máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom a opravu alebo vymazanie osobných údajov a obmedzenie spracovania svojich osobných údajov. Máte takisto právo podať sťažnosť [názov a adresa príslušného orgánu dohľadu]. ]

Odôvodnenie

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov alebo smernicou o polícii by sa v tomto liste mali uviesť základné práva na ochranu údajov, ktoré majú k dispozícii všetci občania, ako aj názov a adresa orgánu, kde môžu podať sťažnosť. Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Príloha IV

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zoznam technológií povolených na použitie v elektronických cestných mýtnych systémoch na výkon transakcií elektronického výberu mýta

vypúšťa sa

1. satelitné určovanie polohy;

 

2. mobilné komunikačné prostriedky;

 

3. mikrovlnná technológia 5,8 GHz.

 

Odôvodnenie

Zoznam technológií by mal podliehať spolurozhodovaniu zo strany zákonodarcu. Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

15.6.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Branislav Škripek

31.8.2017

Prerokovanie vo výbore

20.2.2018

20.3.2018

27.3.2018

 

Dátum prijatia

27.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

André Elissen

NI

Udo Voigt

4

0

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Dátum predloženia v EP

31.5.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

15.6.2017

LIBE

15.6.2017

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Massimiliano Salini

30.6.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Dátum prijatia

24.5.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Dátum predloženia

5.6.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

40

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

ECR

Jacqueline Foster

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 20. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia