Förfarande : 2017/0128(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0199/2018

Ingivna texter :

A8-0199/2018

Debatter :

PV 13/02/2019 - 22
CRE 13/02/2019 - 22

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.8
CRE 14/02/2019 - 10.8

Antagna texter :

P8_TA(2019)0122

BETÄNKANDE     ***I
PDF 932kWORD 149k
5.6.2018
PE 615.481v02-00 A8-0199/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Massimiliano Salini

(Omarbetning – artikel 104 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0280),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0173/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 oktober 2017(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(2),

–  med beaktande av skrivelsen av den 24 juli 2017 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för transport och turism i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0199/2018), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Det är nödvändigt att skapa förutsättningar för ett allmänt införande av elektroniska vägtullsystem i medlemsstaterna och i grannländerna, och driftskompatibla system som är anpassade till den framtida utvecklingen av unionens strategi för vägavgifter och till den framtida tekniska utvecklingen.

(2)  Det är nödvändigt att skapa förutsättningar för ett allmänt införande av elektroniska vägtullsystem i medlemsstaterna och i grannländerna, och att , så långt det är möjligt, ha tillförlitliga, användarvänliga, kostnadseffektiva och driftskompatibla system som är anpassade till den framtida utvecklingen av unionens strategi för vägavgifter och till den framtida tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Mångfalden av medlemsstaternas och grannländernas krav på de elektroniska vägtullsystemen kan komma att stå i vägen för en väl fungerande inre marknad och transportpolitikens mål. Det finns risk för att detta leder till att förare av tunga fordon på grund av detta har flera olika, dyra och driftsinkompatibla elektroniska enheter i sina förarhytter, samt till ökad risk för felhantering med följden att, t.ex., betalning oavsiktligen inte görs. En sådan utveckling är på grund av kostnader och av säkerhetsrelaterade och rättsliga skäl oacceptabel för användare och tillverkare av lastbilar.

(4)  Mångfalden av medlemsstaternas och grannländernas krav på de elektroniska vägtullsystemen kan komma att stå i vägen för en väl fungerande inre marknad, principen om fri rörlighet och transportpolitikens mål. Det finns risk för att detta leder till att förare av tunga fordon på grund av detta har flera olika, dyra och driftsinkompatibla elektroniska enheter i sina förarhytter, samt till ökad risk för felhantering med följden att, t.ex., betalning oavsiktligen inte görs. En sådan utveckling är på grund av kostnader och av säkerhetsrelaterade och rättsliga skäl oacceptabel för användare och tillverkare av lastbilar.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Konstgjorda hinder för den inre marknadens funktion bör undanröjas, samtidigt som medlemsstaterna och unionen bör ges möjlighet att tillämpa olika avgiftssystem för alla fordonstyper på lokal, nationell och internationell nivå. Fordonsutrustningen bör göra det möjligt att ta ut sådana vägavgifter med beaktande av principen om likabehandling av alla medborgare i medlemsstaterna. Man bör därför så snart som möjligt sörja för driftskompatibilitet mellan de elektroniska vägtullsystemen i hela unionen .

(5)  Konstgjorda hinder för den inre marknadens funktion bör undanröjas, samtidigt som medlemsstaterna och unionen bör ges möjlighet att tillämpa olika avgiftssystem för alla fordonstyper på lokal, nationell och internationell nivå. Fordonsutrustningen bör göra det möjligt att ta ut sådana vägavgifter med beaktande av principen om likabehandling av alla medborgare i medlemsstaterna. Det bör vara möjligt att använda enhetlig fordonsutrustning i alla medlemsstater så att man inte längre behöver införskaffa separata kortvariga vinjetter för resor i unionen. Man bör därför så snart som möjligt sörja för tillförlitlig driftskompatibilitet mellan de elektroniska vägtullsystemen i hela unionen, i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen, utan att lägga på någon administrativ börda och att i möjligaste mån begränsa ytterligare kostnader för elektroniska vägtullar och för den utrustning som installerats och används av vägoperatörer.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Avgiftsupptagarna bör vara skyldiga att ge betalningsförmedlare i EETS- icke-diskriminerande tillträde till sitt EETS-område.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  För att säkerställa öppenhet och icke-diskriminerande tillgång till EETS-områdena för alla betalningsförmedlare i EETS bör avgiftsupptagarna offentliggöra all nödvändig information om åtkomsträttigheter i en EETS-områdesdeklaration.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c)  Eftersom EETS är en marknadsbaserad tjänst bör betalningsförmedlare i EETS inte vara tvungna att tillhandahålla tjänsten på en och samma gång i hela unionen. För användarnas skull bör betalningsförmedlare i EETS dock vara skyldiga att täcka samtliga EETS-områden i varje land där de beslutar att tillhandahålla sina tjänster. Dessutom bör kommissionen se till att den flexibilitet som betalningsförmedlare i EETS ges inte leder till att små eller avsides belägna EETS-områden utesluts ur EETS.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Områdesförklaringen i EETS bör utförligt beskriva de affärsmässiga ramvillkoren för EETS-betalningsförmedlares verksamhet i EETS-området i fråga. Den bör i synnerhet beskriva den metod som används för att beräkna ersättningen till betalningsförmedlare i EETS.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  Betalningsförmedlare i EETS bör ha rätt till skälig ersättning, beräknad på grundval av en transparent och icke-diskriminerande metod.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6c)  EETS-användare bör inte betala mer vägtull än de skulle göra för motsvarande nationella/lokala vägtullar. Alla rabatter eller avdrag på vägtullar som användare av fordonsutrustning erbjuds av en medlemsstat eller avgiftsupptagare bör erbjudas EETS-betalningsförmedlares kunder enligt samma villkor.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 6d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6d)  När ett nytt elektroniskt vägtullsystem lanseras eller när ett befintligt system ändras väsentligt bör avgiftsupptagaren vara skyldig att offentliggöra de nya eller uppdaterade EETS-områdesdeklarationerna i tillräckligt god tid för att göra det möjligt för betalningsförmedlare i EETS att bli ackrediterade till systemet eller få sin ackreditering förnyad senast en månad före dagen för dess driftsättning. Avgiftsupptagaren bör åläggas att utforma och följa förfarandet för ackreditering respektive förnyad ackreditering av betalningsförmedlare i EETS på ett sådant sätt att förfarandet kan avslutas senast en månad innan det nya eller väsentligt ändrade systemet sätts i drift. Avgiftsupptagare bör vara skyldiga att följa sin del av det planerade förfarandet såsom det definieras i EETS-områdesdeklarationen.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 6e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6e)  Områdesförklaringen i EETS bör utförligt beskriva förfarandet för ackreditering av en betalningsförmedlare i EETS till EETS-området, i synnerhet förfarandet för kontroll av driftskompatibilitetskomponenternas överensstämmelse med specifikationerna och lämplighet för användning. Förfarandet bör vara detsamma för alla betalningsförmedlare i EETS.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 6f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6f)  Avgiftsupptagarna bör inte ha rätt att av betalningsförmedlare i EETS begära eller kräva några särskilda tekniska lösningar som skulle kunna äventyra driftskompatibiliteten med andra vägtullsområden och med EETS-betalningsförmedlarnas befintliga driftskompatibilitetskomponenter.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Betalningsförmedlare i EETS bör ha rätt att ställa ut fakturor till användarna. Avgiftsupptagarna bör dock ha rätt att begära att fakturor sänds för deras räkning och i deras namn, eftersom fakturering som sker direkt i en EETS-betalningsförmedlares namn i vissa vägtullsområden kan få negativa administrativa och skattemässiga konsekvenser.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Om en juridisk person som är förmedlare av vägtullar också innehar andra uppgifter i ett elektroniskt vägtullsystem, eller bedriver annan verksamhet som inte är direkt kopplad till elektroniska vägtullsystem, bör denna vara skyldig att föra separata resultaträkningar för varje verksamhetsdel. Korssubventionering mellan dessa olika verksamheter bör uteslutas.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Det bör bekräftas att det europeiska elektroniska vägtullsystemet (EETS) tillhandahålls av betalningsförmedlare i EETS, i enlighet med vad som anges i kommissionens beslut 2009/750/EG17.

(8)  Det bör bekräftas att det europeiska elektroniska vägtullsystemet (EETS) lagligen tillhandahålls av betalningsförmedlare i EETS, i enlighet med vad som anges i kommissionens beslut 2009/750/EG17 och i full överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna.

_________________

_________________

17 Kommissionens beslut 2009/750/EG av den 6 oktober 2009 om definitionen av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar och tekniska uppgifter för detta (EUT L 268, 13.10.2009, s. 11).

17 Kommissionens beslut 2009/750/EG av den 6 oktober 2009 om definitionen av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar och tekniska uppgifter för detta (EUT L 268, 13.10.2009, s. 11).

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Varje medlemsstat med minst två EETS-områden bör utse ett kontaktställe inom den nationella förvaltningen för betalningsförmedlare i EETS som vill tillhandahålla EETS på medlemsstatens territorium för att underlätta deras kontakter med avgiftsupptagarna.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Tillämpningar för elektroniska vägtullar och C-ITS-tillämpningar (Co-operative ITS) utnyttjar liknande teknik och angränsande frekvensband för kommunikation över korta avstånd mellan olika fordon och mellan fordon och infrastruktur. Den framtida potentialen i ny teknik för elektroniska vägtullar med C-ITS i 5,9 GHz-bandet, som för närvarande används av C-ITS, bör utforskas, efter en grundlig bedömning de kostnader, fördelar, tekniska hinder och möjliga lösningar som hänger samman med detta.

(10)  Tillämpningar för elektroniska vägtullar och C-ITS-tillämpningar (Co-operative ITS) utnyttjar liknande teknik och angränsande frekvensband för kommunikation över korta avstånd mellan olika fordon och mellan fordon och infrastruktur. I framtiden bör genomförbarheten för nya lösningar och eventuella synergieffekter mellan plattformen för elektroniska vägtullar och samverkande intelligenta transportsystem utforskas, med beaktande av en detaljerad kostnads-nyttoanalys och eventuella effekter på integritets- och personuppgiftsskyddet.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  De särskilda egenskaper hos elektroniska vägtullsystem som för närvarande tillämpas på lätta fordon bör beaktas. Eftersom inga sådana elektroniska vägtullssystem för närvarande utnyttjar satellitbaserad positionsbestämning eller mobil kommunikation bör betalningsförmedlare i EETS tillåtas att, under en begränsad tidsperiod, förse lätta fordon med fordonsutrustning som lämpar sig för användning endast med 5,8 GHz-teknik.

(11)  De särskilda egenskaper hos elektroniska vägtullsystem som för närvarande tillämpas på lätta fordon bör beaktas. Eftersom inga sådana elektroniska vägtullssystem för närvarande utnyttjar satellitbaserad positionsbestämning eller mobil kommunikation bör betalningsförmedlare i EETS tillåtas att, under en begränsad tidsperiod, förse lätta fordon med fordonsutrustning som lämpar sig för användning endast med 5,8 GHz-teknik. För att undvika störningar från wi-fi i fordon och C-ITS-anordningar bör frekvensbandet 5.8 GHz skyddas för användning i tullsystem.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  För att säkerställa gränsöverskridande indrivning av vägavgifter, däribland avgifter som tas ut i stadsområden, och av böter vid överträdelser behövs det en mekanism med ömsesidigt stöd mellan medlemsstaterna. För att hantera problemet med gränsöverskridande indrivning av obetalda vägtullar bör rättsliga överenskommelser som även engagerar lokala myndigheter införas, med användning en enkel automatisk mekanism för informationsutbyte mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Avgiftsupptagare bör i samband med indrivning av obetalda vägtullar och i fall när föraren av ett fordon antas ha underlåtit att betala en vägtull ha rätt att av betalningsförmedlaren i EETS begära uppgifter om fordonen och om de fordonsägare eller fordonsinnehavare som är EETS-betalningsförmedlarens kunder. Avgiftsupptagaren bör se till att dessa uppgifter, som kan vara kommersiellt känsliga, inte används för andra syften än indrivning. I synnerhet bör avgiftsupptagaren åläggas att inte lämna ut uppgifterna till någon av EETS-betalningsförmedlarens konkurrenter. Den mängd och typ av uppgifter som betalningsförmedlare i EETS översänder till avgiftsupptagare, i syfte att beräkna och tillämpa vägtullar eller för att kontrollera beräkningen av den vägtull som betalningsförmedlarna i EETS tillämpar på EETS-användares fordon, bör begränsas till ett strikt minimum.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Ett förlikningsförfarande bör finnas för lösning av tvister mellan avgiftsupptagare och betalningsförmedlare i EETS under kontraktsförhandlingar och i kontraktsförhållandena mellan dessa. Avgiftsupptagare och betalningsförmedlare i EETS bör samråda med nationella förlikningsorgan när de söker tvistlösning beträffande icke-diskriminerade tillgång till EETS-områden.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b)  Förlikningsorganen bör ha behörighet att undersöka om de kontraktsvillkor som ålagts en betalningsförmedlare i EETS är icke-diskriminerande. De bör särskilt ha behörighet att kontrollera att den ersättning som avgiftsupptagaren erbjuder EETS-betalningsförmedlarna är förenlig med principerna i detta direktiv.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Införandet av elektroniska vägtullsystem kommer att medföra behandling av personuppgifter. Vid sådan behandling måste unionens föreskrifter följas, särskilt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67919, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/68020 samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG21. Rätten till skydd av personuppgifter nämns särskilt i artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(17)  Införandet av elektroniska vägtullsystem medför behandling av personuppgifter som kan användas för att ta fram omfattande rörelseprofiler för personer. För att skydda integriteten bör medlemsstaterna därför göra det möjligt att betala anonymt, krypterat och i förväg inom EETS. Rätten till skydd av personuppgifter erkänns uttryckligen i artikel 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Vid behandlingen av personuppgifter måste unionens föreskrifter följas, särskilt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67919, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG20, och i de fall då underlåtenhet att betala en vägavgift betraktas som ett brott i den medlemsstat där avgiften ska betalas, bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/68021.

__________________

__________________

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

20 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

21 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Betalningsförmedlare i EETS bör åläggas att förse avgiftsupptagare och/eller vägtullsoperatörer med korrekta uppgifter om sina kunder, eftersom dessa uppgifter är nödvändiga för ett korrekt uttag av vägtullar och effektiv indrivning.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas frihet att föreskriva bestämmelser om avgiftsbeläggning av väginfrastruktur och om beskattningsfrågor.

(18)  Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas frihet att föreskriva bestämmelser om avgiftsbeläggning av väginfrastruktur och om beskattningsfrågor. Detta oaktat fastställs det i direktivet att ett driftskompatibelt system för elektroniska vägtullar skulle bidra till att genomföra de mål som fastställs i unionens lagstiftning om vägtullar. Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv .../....22.

 

__________________

 

22 Europaparlamentets och rådets direktiv .../.... om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer [förfarande 2017/0114 COD].

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För att säkerställa driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och för att underlätta det gränsöverskridande utbytet av information om underlåtelse att betala vägavgifter bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på anpassning till tekniska framsteg av den förteckning över teknik som kan användas för att utföra elektroniska vägtullstransaktioner i elektroniska vägtullsystem som kräver installation eller användning av fordonsutrustning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(19)  För att säkerställa driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och för att med rättsliga medel underlätta det gränsöverskridande utbytet av information om underlåtelse att betala vägavgifter bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på anpassning till tekniska framsteg av den förteckning över teknik som kan användas för att utföra elektroniska vägtullstransaktioner i elektroniska vägtullsystem som kräver installation eller användning av fordonsutrustning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs de villkor som är nödvändiga för att säkerställa driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlätta gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen . Detta direktiv ska tillämpas på elektroniskt uttag av alla slags vägavgifter på hela unionens vägnät, inklusive vägar i och utanför städer, motorvägar, större och mindre vägar, samt olika anläggningar som tunnlar, broar och färjor.

I detta direktiv fastställs de villkor som är nödvändiga för att:

 

a)  säkerställa driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem på hela vägnätet, inklusive motorvägar i och utanför städer, större och mindre vägar, samt olika anläggningar som tunnlar, broar och färjor, och

 

b)  underlätta gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen, inbegripet underlåtenhet att betala sådana avgifter som tas ut manuellt för infrastruktur som detta direktiv är tillämpligt på, samt sådana avgifter som tas ut i stadsområden enligt vad som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG23, eller böter vid överträdelser som rör betalning av avgifter.

 

__________________

 

23Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, 11.6.2008, s. 1).

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktiv ska tillämpas utan att det påverkar de beslut som medlemsstaterna fattar om uttag av avgifter för särskilda typer av fordon eller nivån på och ändamålet med de avgifter som tas ut.

För att respektera subsidiaritetsprincipen ska detta direktiv tillämpas utan att det påverkar de beslut som medlemsstaterna fattar om uttag av avgifter för särskilda typer av fordon och nivån på och ändamålet med de avgifter som tas ut.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a)  vägtullstjänst: tjänst som gör det möjligt för användare med ett enda kontrakt och en enda fordonsutrustning att använda ett fordon inom ett eller flera vägtullsområden. Detta omfattar framför allt att

 

i)  tillhandahålla en anpassad fordonsutrustning till användarna och underhålla denna,

 

ii)  säkerställa att användaren betalar den aktuella vägavgiften till avgiftsuttagaren,

 

iii)  tillhandahålla betalningsmöjligheter för användaren eller acceptera en befintlig betalningsmöjlighet,

 

iv)  samla in vägavgiften från användaren,

 

v)  upprätthålla kundkontakterna med användaren,

 

vi)  införa och följa säkerhets- och sekretesspolicyn för vägavgiftssystemen.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  europeiskt system för elektroniska vägtullar: (EETS, European Electronic Toll Service), de tjänster som en betalningsförmedlare i EETS tillhandahåller för en EETS-användare. Dessa tjänster ska inbegripa tillgängliggörande och säkerställande av en korrekt parametrisering och funktion hos den fordonsutrustning som krävs för att betala vägavgifter i alla elektroniska vägtullsområden om vilka det finns en överenskommelse i kontraktet, hantering i rätt tid (på användarens vägnar) av de betalningar till avgiftsupptagaren som avser användarens vägavgifter, samt tillhandahållande av andra tjänster och assistans som krävs för att användaren ska uppfylla de skyldigheter som pålagts av avgiftsupptagarna i de vägtullsområden om vilka det finns en överenskommelse i kontraktet.

a)  europeiskt system för elektroniska vägtullar: (EETS, European Electronic Toll Service), den vägtullstjänst som en betalningsförmedlare i EETS tillhandahåller för en EETS-användare.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  vägtull: tull eller avgift som tas ut i samband med fordonstrafik i ett vägtullsområde.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab)  förmedlare av vägtullstjänster: en juridisk person som tillhandahåller kunder vägtullstjänster inom ett eller flera vägtullsområden för en eller flera typer av fordon.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  vägtullsoperatör: en privat enhet som avgiftsupptagaren delegerar uppgiften att ta ut vägavgifter till på avgiftsupptagarens vägnar och till förmån för denna.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  nationell förmedlare av vägtullstjänster: enhet som till slutanvändarna tillhandahåller de vägtullstjänster som utvecklats och drivs av vägtullsoperatören; den utses av en medlemsstat och har den allmännyttiga skyldigheten att tillhandahålla dels fordonsutrustning till alla användare av vägtullstjänster, dels tulltjänster i den aktuella medlemsstatens hela territorium.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb)  ledande förmedlare av tjänster: förmedlare av vägtullstjänster som avgiftsuttagaren ålägger särskilda skyldigheter (t.ex. skyldighet att underteckna avtal med alla intresserade användare) eller ger särskilda specifika rättigheter (såsom särskild ersättning eller ett garanterat långtidskontrakt) som skiljer sig från de rättigheter och skyldigheter som andra förmedlare av tjänster har.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  elektroniskt vägtullsområde: en väg, ett vägnät, en konstruktion i form av t.ex. en bro eller en tunnel, eller en färja där vägavgifter tas ut med hjälp, helt eller delvis, av automatiska detekteringsmekanismer i form av t.ex. kommunikation med utrustning inuti fordonet eller automatisk nummerplåtsavläsning.

e)  elektroniskt vägtullsområde: en väg, ett vägnät, en konstruktion i form av t.ex. en bro eller en tunnel, eller en färja där vägavgifter tas ut, antingen helt eller delvis, med hjälp av automatiska detekteringsmekanismer i form av t.ex. kommunikation med utrustning inuti fordonet eller automatisk nummerplåtsavläsning.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  tullkontextdata: den information som fastställs av ansvarig avgiftsuttagare och som krävs för att fastställa de vägtullar som ska betalas för fordonstrafik i ett visst vägtullsområde och slutföra vägtullstransaktionerna.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

eb)  färdvägsdeklaration: uppgift till en avgiftsupptagare som bekräftar att ett fordon finns inom ett vägtullsområde, i ett format som förmedlaren av vägtullstjänster och avgiftsupptagaren har kommit överens om.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  driftskompatibilitetskomponenter: alla grundläggande komponenter, grupper av komponenter, underenheter eller kompletta enheter av materiel som har införlivats eller som man avser att införliva i EETS och som driftskompatibiliteten hos systemet är direkt eller indirekt beroende av, inbegripet såväl materiella föremål som immateriella föremål, t.ex. programvara.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fb)  lämplighet för användning: driftskompatibilitetskomponents förmåga att uppnå och bibehålla specificerade prestanda under drift, typiskt integrerad i EETS i förbindelse med en avgiftsupptagares system.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fc)  kraftigt ändrat system: system för elektronisk insamling av vägavgifter som har genomgått eller genomgår en förändring som kräver av -betalningsförmedlare i EETS att göra ändringar i de driftskompatibilitetskomponenter som är i drift, såsom omprogrammering eller omtestning av fordonsutrustning eller anpassning av gränssnitten för deras back office.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led fd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fd)  back office: det centrala elektroniska system som används av avgiftsupptagaren, av en grupp avgiftsupptagare som har skapat gemensam driftskompatibilitet eller av -betalningsförmedlaren i EETS för att samla in, bearbeta och översända uppgifter inom ramen för elektronisk insamling av vägavgifter.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led fe (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fe)  ackreditering: förfarande som definieras och förvaltas av en avgiftsuttagare och som betalningsförmedlare i EETS måste genomgå innan de får tillstånd att tillhandahålla EETS i ett EETS-område.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  registreringsmedlemsstat: den medlemsstat där registrering skett av det fordon som användes vid den faktiska överträdelse som ledde till en underlåtenhet att betala vägavgift.

i)  registreringsmedlemsstat: den medlemsstat där det fordon som användes vid den faktiska överträdelse som ledde till en underlåtenhet att betala vägavgift är registrerat.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led la (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

la)  parametrar för klassificering av fordon: fordonsrelaterade uppgifter enligt vilka vägtullar beräknas på grundval av tullkontextdata.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led o

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

o)   lätt fordon: varje fordon som inte är ett tungt fordon.

o)   lätt fordon: en personbil, minibuss eller lätt lastbil.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I alla nya elektroniska vägtullsystem som kräver installation eller användning av fordonsutrustning ska en eller flera av de tekniska lösningar som förtecknas i bilaga IV tillämpas för vägtullstransaktionerna.

I alla nya elektroniska vägtullsystem som kräver installation eller användning av fordonsutrustning ska en eller flera av de tekniska lösningar som förtecknas nedan tillämpas för vägtullstransaktionerna:

 

a)  Satellitbaserad positionsbestämning.

 

b)  Mobilkommunikation.

 

c)  5.8 GHz mikrovågor.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Befintliga elektroniska vägtullsystem som använder annan teknik än sådan som förtecknas i bilaga IV ska motsvara sådan teknik om betydande tekniska förbättringar genomförs.

Befintliga elektroniska vägtullsystem som använder annan teknik än sådan som förtecknas i första stycket ska vara förenliga med sådan teknik om betydande tekniska förbättringar genomförs.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.    Betalningsförmedlare i EETS ska ge användare tillgång till fordonsutrustning som är lämplig att användas, som är driftskompatibel och som kan kommunicera med alla elektroniska vägtullsystem som är i drift i medlemsstaterna för användningsområdet och som använder sådan teknik som förtecknas i bilaga IV.

3.   Betalningsförmedlare i EETS ska ge användare tillgång till fordonsutrustning som är lämplig att användas, som är driftskompatibel och som kan kommunicera med alla elektroniska vägtullsystem som är i drift i medlemsstaterna för användningsområdet och som använder sådan teknik som förtecknas i punkt 1.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Fordonsutrustningen kan utnyttja egen maskin- och programvara, annan maskin- och programvara som finns i fordonet, eller både och. Fordonsutrustningen kan utnyttja annan teknik än sådan som förtecknas i bilaga IV för att kommunicera med andra maskinvarusystem som finns i fordonet.

4.  Fordonsutrustningen kan utnyttja egen maskin- och programvara, annan maskin- och programvara som finns i fordonet, eller både och. Fordonsutrustningen kan utnyttja annan teknik än sådan som förtecknas i punkt 1 för att kommunicera med andra maskinvarusystem som finns i fordonet. Varje fordon ska ha endast en fordonsenhet som får vara knuten till ett enda fordon.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Till och med den 31 december 2027 får betalningsförmedlare i EETS förse användare av lätta fordon med fordonsutrustning som lämpar sig för användning endast med 5,8 GHz mikrovågsteknik.

5.  Till och med den 31 december 2027 får betalningsförmedlare i EETS förse användare av lätta fordon med fordonsutrustning som lämpar sig för användning endast med 5,8 GHz mikrovågsteknik för att användas i de EETS-områden som inte kräver teknik för satellitbaserad positionsbestämning eller mobil kommunikation.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den behandling av personuppgifter som krävs för driften av EETS sker i enlighet med unionens bestämmelser om skydd av fysiska personers fri- och rättigheter, inklusive rätten till privatliv, och att särskilt bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 och direktiv 2002/58/EG uppfylls.

6.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den behandling av personuppgifter som krävs för driften av EETS sker i enlighet med unionens bestämmelser om skydd av fysiska personers fri- och rättigheter, inklusive rätten till privatliv, och att särskilt bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 och direktiv 2002/58/EG uppfylls. Samtidigt ska medlemsstaterna tillåta informationsutbyte med övriga medlemsstater i vederbörligen motiverade fall, såsom underlåtenhet att betala en vägavgift.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  EETS ska göra det möjligt att ingå kontrakt oavsett var fordonet är registrerat, vilken nationalitet parterna i kontraktet har och vilket område eller vilket avsnitt på vägnätet vägavgiften gäller.

2.  EETS ska göra det möjligt att ingå kontrakt oavsett var fordonet är registrerat, vilken nationalitet parterna i kontraktet har och vilket område eller vilket avsnitt på vägnätet vägavgiften gäller, med hänsyn tagen till giltiga betalningsformer i medlemsstaten i fråga.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  EETS tillhandahålls genom kontrakt mellan förmedlarna av tjänster och avgiftsupptagarna som säkerställer att avgifter betalas korrekt.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  EETS ska medge att intermodalitet utvecklas utan att detta skapar nackdelar för andra transportslag.

3.  EETS ska möjliggöra utvecklingen av intermodalitet, samtidigt som principen ”användaren och förorenaren betalar” följs och fördelar för andra mer hållbara transportslag utvecklas.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  I enlighet med förfarandet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU23 ska kommissionen begära att de relevanta standardiseringsorganen, särskilt Europeiska standardiseringskommittén CEN, snabbt antar standarder för elektroniska vägtullsystem, vad gäller de tekniker som förtecknas i bilaga IV, och uppdaterar dessa när så är nödvändigt. Kommissionen ska begära att standardiseringsorganen säkerställer driftskompatibilitetskomponenternas fortlöpande kompatibilitet.

5.  I enlighet med förfarandet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU23 ska kommissionen begära att de relevanta standardiseringsorganen, särskilt Europeiska standardiseringskommittén CEN, snabbt antar standarder för elektroniska vägtullsystem, vad gäller de tekniker som förtecknas i artikel 3, och uppdaterar dessa när så är nödvändigt. Kommissionen ska begära att standardiseringsorganen säkerställer driftskompatibilitetskomponenternas fortlöpande kompatibilitet.

_________________

_________________

23 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L241, 17.9.2015, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L241, 17.9.2015, s. 1).

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Krav som ska uppfyllas av betalningsförmedlare i EETS

 

EETS-betalningsförmedlare ska ansöka om registrering i den medlemsstat där de är etablerade. Sådan registrering ska beviljas om betalningsförmedlare i EETS uppfyller följande krav:

 

a)  De innehar certifiering enligt EN ISO 9001 eller motsvarande.

 

b)  De visar att de har den tekniska utrustning och den EG-försäkran eller det intyg som styrker driftskompatibilitetskomponenternas överensstämmelse med specifikationerna.

 

c)  De påvisar kompetens avseende tillhandahållandet av system för elektroniska vägtullar eller inom berörda områden.

 

d)  De har en lämplig finansiell ställning.

 

e)  De upprätthåller en global riskhanteringsplan, som granskas minst vartannat år.

 

f)  De har gott anseende.

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11 om fastställande av de specifikationer som avses i första stycket led b.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4b

 

Rättigheter och skyldigheter för betalningsförmedlare i EETS

 

1.  Betalningsförmedlare i EETS ska ingå EETS-kontrakt som omfattar alla EETS-områden på minst 4 medlemsstaters territorier inom 36 månader efter det att de har registrerats enligt artikel 4a.

 

De ska ingå kontrakt som omfattar alla EETS-områden i en viss medlemsstat inom 24 månader från ingåendet av det första kontraktet i den medlemsstaten, med undantag för de EETS-områden där den ansvariga avgiftsupptagaren inte följer bestämmelserna i artikel 4d.

 

2.  Betalningsförmedlare i EETS ska alltid upprätthålla sin täckning av alla EETS-områden när de har ingått kontrakt om detta. Om en EETS-betalningsförmedlare inte kan täcka ett EETS-område på grund av att avgiftsupptagaren inte uppfyller sina skyldigheter ska den återupprätta täckningen av det berörda området så snart som möjligt.

 

3.  Betalningsförmedlare i EETS ska samarbeta med avgiftsupptagare vid indrivningen av betalningar. Om en väganvändare misstänks ha underlåtit att betala en vägtull får avgiftsupptagaren begära att EETS-betalningsförmedlaren tillhandahåller uppgifter om det fordon som misstänks ha använts i det fall då en vägavgift inte har betalats och om ägaren eller innehavaren av fordonet som är betalningsförmedlarens kund. Betalningsförmedlare i EETS ska se till att sådana uppgifter görs tillgängliga på en gång.

 

Avgiftsupptagaren ska se till att sådana uppgifter inte lämnas ut till någon annan betalningsförmedlare. Om avgiftsupptagaren ingår i samma enhet som en betalningsförmedlare ska den införa lämpliga åtgärder och förfaranden för att se till att uppgifterna används endast för indrivningsändamål.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 4c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4c

 

Avgiftsupptagarens rättigheter och skyldigheter

 

1.  Varje avgiftsupptagare ska ta fram och upprätthålla en områdesdeklaration för EETS med de allmänna villkor som gäller för att betalningsförmedlare i EETS ska få tillträde till deras vägtullsområden.

 

2.  När ett nytt system för uttag av elektroniska vägtullar inrättas ska den framtida avgiftsupptagare som ansvarar för detta system offentliggöra områdesdeklarationen i tillräckligt god tid för att möjliggöra en ackreditering av intresserade betalningsförmedlare i EETS, som ska vara avslutad senast en månad innan det nya systemet tas i bruk, med vederbörlig hänsyn till längden på förfarandet för bedömning av överensstämmelse med specifikationerna och lämplighet för att använda driftskompatibilitetskomponenter.

 

3.  Om ett elektroniskt vägtullsystem ändras väsentligt ska avgiftsupptagaren offentliggöra den reviderade områdesdeklarationen i tillräckligt god tid för att möjliggöra för redan ackrediterade betalningsförmedlare i EETS att anpassa sina driftskompatibilitetskomponenter till de nya kraven och erhålla ny ackreditering när så krävs senast en månad innan det ändrade systemet tas i bruk, med vederbörlig hänsyn till längden på förfarandet för bedömning av överensstämmelse med specifikationerna och lämplighet för att använda driftskompatibilitetskomponenter.

 

Avgiftsupptagaren ska i EETS- områdesdeklarationen fastställa och offentliggöra en detaljerad planering av den process för bedömning eller förnyad bedömning av överensstämmelse med specifikationerna och av lämplighet för att använda driftskompatibilitetskomponenter som möjliggör ackreditering eller ny ackreditering av berörda betalningsförmedlare i EETS senast en månad innan det nya eller avsevärt ändrade systemet tas i bruk. Avgiftsupptagaren ska vara skyldig att respektera sin del av planeringen.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 4d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4d

 

Avgiftsupptagarna ska på icke-diskriminerande grund godta alla betalningsförmedlare i EETS som begär att få tillhandahålla EETS i det eller de EETS-områden som avgiftsupptagaren ansvarar för.

 

Godkännandet av en betalningsförmedlare i EETS i ett vägtullsområde ska ske på villkor att betalningsförmedlaren uppfyller skyldigheterna och de allmänna villkoren i EETS-områdesdeklarationen.

 

Avgiftsupptagaren ska inte kräva att betalningsförmedlaren i EETS ska använda sådana särskilda tekniska lösningar eller processer som gör att betalningsförmedlarens driftskompatibilitetskomponenter inte är driftskompatibla med system för uttag av elektroniska vägtullar på andra EETS-områden.

 

Om en avgiftsupptagare och en betalningsförmedlare i EETS inte kan nå en överenskommelse får ärendet hänvisas till det förlikningsorgan som ansvarar för det berörda vägtullsområdet.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 4e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4e

 

Varje medlemsstat ska se till att kontrakten mellan avgiftsupptagare och betalningsförmedlare i EETS avseende tillhandahållandet av EETS på medlemsstatens territorium medger att fakturan för vägtullarna utfärdas direkt till EETS-användarna av EETS-betalningsförmedlaren. Avgiftsupptagaren får kräva att EETS-betalningsförmedlaren fakturerar användarna i avgiftsupptagarens namn eller på uppdrag av avgiftsupptagaren, och EETS-betalningsförmedlaren ska bifalla denna begäran.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 4f (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4f

 

Varje medlemsstat med minst två EETS-områden inom sitt territorium ska utse ett gemensamt kontaktställe för EETS-betalningsförmedlare. På begäran av betalningsförmedlaren ska kontaktstället underlätta och samordna tidiga kontakter mellan betalningsförmedlaren och de avgiftsupptagare som ansvarar för EETS-området på medlemsstatens territorium. Kontaktstället får vara en person eller ett offentligt eller privat organ.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 4g (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4g

 

Den vägtull som avgiftsupptagarna debiterar EETS-användarna ska inte överstiga den motsvarande nationella/lokala vägtullen. Alla rabatter eller avdrag på vägtullar som användare av fordonsutrustning erbjuds av en medlemsstat eller avgiftsupptagare bör erbjudas EETS-betalningsförmedlares kunder enligt samma villkor.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 4h (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4h

 

Ersättning

 

1.  Betalningsförmedlare i EETS ska ha rätt till ersättning från avgiftsupptagaren.

 

2.  Metoden för att fastställa ersättningen till betalningsförmedlare i EETS ska vara öppen, icke-diskriminerande och lika för alla EETS-betalningsförmedlare som är ackrediterade för ett visst EETS-område.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 4i (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4i

 

1.  Avgiftsupptagaren ska fastställa vägtullen bl.a. beroende på fordonets klassificering. Ett fordons klassificering ska fastställas på grundval av parametrarna för klassificering av fordon. Vid skiljaktighet mellan den fordonsklassificering som används av betalningsförmedlaren i EETS och avgiftsupptagaren gäller avgiftsupptagarens klassificering såvida inte ett fel kan påvisas.

 

2.  Förutom att kräva betalning från en betalningsförmedlare i EETS för en bestyrkt färdvägsdeklaration, får en avgiftsupptagare kräva betalning från en betalningsförmedlare i EETS när en bestyrkt färdvägsdeklaration saknas för ett användarkonto som handhas av EETS-betalningsförmedlaren.

 

3.  Om en EETS-betalningsförmedlare har sänt en förteckning över fordonsutrustning som inte längre är godkänd till en avgiftsupptagare ska betalningsförmedlaren i EETS inte hållas ansvarig för någon ytterligare vägtull som har uppkommit genom användning av sådan fordonsutrustning. Avgiftsupptagarna och EETS-betalningsförmedlare ska komma överens om antalet poster i förteckningen över fordonsutrustning som inte längre är godkänd samt förteckningens format och uppdateringsfrekvens.

 

4.  I mikrovågsbaserade vägtullsystem ska avgiftsupptagarna till EETS-betalningsförmedlare översända bestyrkta färdvägsdeklarationer för deras respektive EETS-användares vägtullar.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 4j (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4j

 

Redovisning

 

1.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att juridiska personer som är förmedlare av vägtullstjänster håller separata resultat- och balansräkningar för verksamhet som avser förmedlingen av vägtullstjänster enligt definitionen i ISO-standard 17573: 2010 och all annan verksamhet. Medlemsstaterna ska också vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa resultat- och balansräkningar offentliggörs separat för varje typ av verksamhet och att korssubventionering mellan de verksamheter som är knutna till förmedlingen av vägtullstjänsten och annan verksamhet inte är tillåten.

 

2.  Redovisningssystemen för verksamhet i samband med förmedlingen av vägtullstjänster och andra verksamheter ska hållas separat från redovisningen för all annan typ av verksamhet, så att en tydlig utvärdering kan göras av kostnaderna för och fördelarna med verksamhet som avser förmedlingen av vägtullstjänsten.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 4k (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4k

 

Förlikningsorgan

 

1.  Varje medlemsstat med minst ett EETS-område ska utse eller inrätta ett förlikningsorgan för att underlätta medling mellan avgiftsupptagare med ett vägtullsområde inom medlemsstatens territorium och EETS-betalningsförmedlare som har eller förhandlar om kontrakt med dessa avgiftsupptagare.

 

2.  Förlikningsorganet ska särskilt ha befogenhet att kontrollera att de kontraktsvillkor som en avgiftsupptagare ålägger betalningsförmedlare i EETS inte är diskriminerande. Organet ska ha befogenhet att kontrollera att EETS ersätts i enlighet med de principer som anges i detta direktiv.

 

3.  De medlemsstater som avses i punkt 1 ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att deras förlikningsorgan till sin organisation och juridiska form är oberoende av avgiftsuttagarnas och betalningsförmedlarnas kommersiella intressen.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 4l (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4l

 

Register

 

1.  Vid genomförandet av detta direktiv ska varje medlemsstat föra ett nationellt elektroniskt register över följande:

 

a)  EETS-områden inom deras territorium, däribland information om

 

i)  motsvarande avgiftsupptagare,

 

ii)  den vägtullsteknik som används,

 

iii)  tullkontextdata,

 

iv)  EETS-områdesdeklarationen,

 

v)  de EETS-betalningsförmedlare som har EETS-kontrakt med den avgiftsupptagare som verkar inom deras behörighetsområde.

 

b)  De EETS-betalningsförmedlare som har beviljats registrering.

 

c)  Uppgifter om det kontaktställe som avses i artikel 4f för EETS, inklusive en e-postadress och telefonnummer.

 

Om inget annat anges ska medlemsstaterna minst en gång om året kontrollera att kraven i leden a, d, e och f i artikel 4a fortfarande är uppfyllda och uppdatera registret i enlighet därmed. Registret ska också innehålla slutsatserna från den granskning som föreskrivs i artikel 4a e. En medlemsstat ska inte hållas ansvarig för handlingar som utförs av en EETS-betalningsförmedlare som anges i dess register.

 

2.  Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att alla uppgifter i det nationella elektroniska registret är aktuella och korrekta.

 

3.  Registren ska vara elektroniskt tillgängliga för allmänheten.

 

4.  Dessa register ska vara tillgängliga från och med dagen för detta direktivs ikraftträdande.

 

5.  De myndigheter som ansvarar för registren i respektive medlemsstat ska på elektronisk väg, i slutet av varje kalenderår, sända sina motparter i övriga medlemsstater och kommissionen registren över EETS-områden och EETS-betalningsförmedlare. Registreringsmedlemsstaten och kommissionen ska uppmärksammas på all bristande överensstämmelse med situationen i en medlemsstat.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 4m (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4m

 

Pilotsystem för vägtullar

 

För att möjliggöra en teknisk utveckling av EETS kan medlemsstaterna temporärt, på begränsade delar av sitt tullområde och parallellt med det system som är förenligt med EETS, tillåta pilotsystem för vägtullar som innefattar ny teknik eller nya koncept som inte överensstämmer med en eller flera av bestämmelserna i detta direktiv.

 

Ett sådant tillstånd förutsätter att kommissionen har lämnat sitt förhandsgodkännande.

 

Tillståndet ska inledningsvis ges för högst tre år. Betalningsförmedlare i EETS ska inte åläggas att medverka i pilotsystem för vägtullar.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller en undersökning av underlåtenhet att betala vägavgifter ska medlemsstaten ge övriga medlemsstaters nationella kontaktställen tillgång till följande nationella fordonsregistreringsuppgifter, med befogenhet att utföra sökningar baserade på dessa uppgifter:

Medlemsstaten ska endast till övriga medlemsstaters nationella kontaktställen och endast för att utreda underlåtenhet att betala vägavgifter ge tillgång till följande nationella fordonsregistreringsuppgifter, med befogenhet att utföra sökningar baserade på dessa uppgifter:

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Uppgifter om fordon.

(a)  Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera ett visst fordon.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Uppgifter om fordonsägare eller fordonsinnehavare.

(b)  Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera och kontakta fordonsägare eller fordonsinnehavare.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje medlemsstat ska för utbyte av de uppgifter som avses i punkt 1 utse ett nationellt kontaktställe. De nationella kontaktställenas befogenheter ska fastställas i enlighet med den berörda medlemsstatens tillämpliga nationella lagstiftning.

2.  Varje medlemsstat ska för utbyte av de uppgifter som avses i punkt 1 utse ett nationellt kontaktställe. De nationella kontaktställenas befogenheter ska fastställas i enlighet med den berörda medlemsstatens tillämpliga nationella lagstiftning. I denna process bör särskild uppmärksamhet ägnas åt ett ordentligt skydd av personuppgifter, vilket krävs för driften av EETS.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att informationsutbytet sker via samverkande elektroniska system utan utbyte av uppgifter från andra databaser som inte används för tillämpningen av detta direktiv. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett sådant informationsutbyte sker på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Medlemsstaterna ska säkerställa säkerheten för och skyddet av de överförda uppgifterna, i så stor utsträckning som möjligt med hjälp av befintlig programvara, såsom den som avses i artikel 15 i beslut 2008/616/RIF, och ändrade versioner av denna programvara, i överensstämmelse med bilaga II till detta direktiv och punkterna 2 och 3 i kapitel 3 i bilagan till beslut 2008/616/RIF. De ändrade versionerna av programvaran ska möjliggöra informationsutbyte både online i realtid och via batchöverföring, där det senare alternativet möjliggör ett utbyte av flera förfrågningar eller svar i ett enda meddelande.

4.  Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att informationsutbytet sker via samverkande elektroniska system utan utbyte av uppgifter från andra databaser som inte används för tillämpningen av detta direktiv. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett sådant informationsutbyte sker på ett kostnadseffektivt och säkert sätt och att endast de myndigheter som ges behörighet genom detta direktiv får tillgång till informationen. Medlemsstaterna ska säkerställa säkerheten för och skyddet av de överförda uppgifterna, i så stor utsträckning som möjligt med hjälp av befintlig programvara, såsom den som avses i artikel 15 i beslut 2008/616/RIF, och ändrade versioner av denna programvara, i överensstämmelse med bilaga II till detta direktiv och punkterna 2 och 3 i kapitel 3 i bilagan till beslut 2008/616/RIF. De ändrade versionerna av programvaran ska möjliggöra informationsutbyte både online i realtid och via batchöverföring, där det senare alternativet möjliggör ett utbyte av flera förfrågningar eller svar i ett enda meddelande.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaternas kontaktställen ska på inga villkor tillåta att privata företag eller enskilda personer får tillgång till de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Informationsbrev om underlåtenheten att betala vägavgift

Informationsbrev om och uppföljningsförfaranden för underlåtenheten att betala vägavgift

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den medlemsstat på vars territorium det konstaterades en underlåtenhet att betala vägavgift ska besluta om huruvida ytterligare förfaranden ska inledas avseende underlåtenheten att betala vägavgift.

Den behöriga myndigheten i den medlemsstat på vars territorium en underlåtenhet att betala vägavgift konstaterats ska inleda ett förfarande avseende överträdelsen i form av underlåtenhet att betala vägavgift när den fastställt förekomsten av en sådan underlåtenhet, i enlighet med de verktyg som föreskrivs i Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2015/41324.

 

__________________

 

24 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (EUT L 68, 13.3.2015, s. 9).

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När den medlemsstat på vars territorium det konstaterades en underlåtenhet att betala vägavgift skickar ut informationsbrevet till ägaren, fordonsinnehavaren eller den på annat sätt identifierade person som misstänks för underlåtenheten, ska denna medlemsstat i enlighet med sin nationella lagstiftning inkludera all relevant information, framför allt vilket slags underlåtenhet som avses, ort, datum och tidpunkt för underlåtenheten, vilken nationell lagstiftning som överträtts samt påföljden och i tillämpliga fall uppgifter om den utrustning som har använts för att upptäcka överträdelsen. För detta ändamål får den medlemsstat på vars territorium det konstaterades en underlåtenhet att betala vägavgift använda den mall som anges i bilaga III.

2.  När den medlemsstat på vars territorium det konstaterades en underlåtenhet att betala vägavgift skickar ut informationsbrevet till ägaren, fordonsinnehavaren eller den på annat sätt identifierade person som misstänks för underlåtenheten, ska denna medlemsstat i enlighet med sin nationella lagstiftning inkludera all relevant information, framför allt vilket slags underlåtenhet som avses, ort, datum och tidpunkt för underlåtenheten, vilken nationell lagstiftning som överträtts, vilka rättigheter till överklagande och information som finns samt påföljden och uppgifter om den utrustning som har använts för att upptäcka överträdelsen. För detta ändamål ska den medlemsstat på vars territorium det konstaterades en underlåtenhet att betala vägavgift använda den mall som anges i bilaga III.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Det beslut som på grundval av den egna nationella lagstiftningen fattats av den behöriga myndigheten i den medlemsstat på vars territorium en underlåtenhet att betala vägavgift konstaterats, ska automatiskt erkännas i den medlemsstat där ägaren, fordonsinnehavaren eller den på annat sätt identifierade person som misstänks för att inte ha betalat vägavgiften hör hemma.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om det är nödvändigt för att följa upp underlåtenheten att betala vägavgift får det nationella kontaktstället se till att de uppgifter som behövs för att driva in den utestående betalningen ställs till den berörda avgiftsupptagarens förfogande.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Mekanismer för ömsesidigt stöd

 

För att säkerställa en gränsöverskridande betalning av vägavgifter i unionen ska från och med 2021 en fungerande mekanism gälla för ömsesidigt stöd, där registreringsmedlemsstaten hjälper den medlemsstat på vars territorium vägavgiften uteblev med att driva in vägavgifter och böter. Kommissionen ska anta genomförandeakter med närmare bestämmelser om sådant ömsesidigt stöd. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11a.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 8

Artikel 8

Dataskydd

Dataskydd

1.  Bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 och de nationella lagar och andra författningar som införlivar direktiv (EU) 2016/680 ska tillämpas på personuppgifter som behandlas enligt detta direktiv.

1.  Bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG ska tillämpas på personuppgifter som behandlas enligt detta direktiv. Direktiv (EU) 2016/680 ska endast tillämpas på sådana personuppgifter som behandlas enligt detta direktiv om underlåtenhet att betala vägavgift är ett brott i den medlemsstat där betalningen ska göras.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de personuppgifter som behandlas enligt detta direktiv inom en rimlig tidsperiod korrigeras om de är felaktiga, eller att de raderas eller att åtkomsten begränsas, och att en tidsgräns för lagring av uppgifter fastställs i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och de nationella lagar och andra författningar som införlivar direktiv (EU) 2016/680.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att sådan behandling av personuppgifter som avses i artikel 5 begränsas till de typer av uppgifter som förtecknas i bilaga II. Medlemsstaterna ska också säkerställa att de registrerade har rätt att uppdatera, korrigera eller radera de personuppgifter som behandlas utan onödigt dröjsmål, om de är felaktiga. Medlemsstaterna ska fastställa en tidsgräns för lagring av personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och, i tillämpliga fall, direktiv (EU) 2016/680.

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla personuppgifter som behandlas enligt detta direktiv endast används för att underlätta det gränsöverskridande utbytet av information om underlåtenhet att betala vägavgifter, och att de berörda personerna har samma rätt att ta del av uppgifter och till rättelse, radering och blockering av uppgifter samt att begära ersättning och att överklaga, enligt vad som föreskrivs i förordning (EU) 2016/679 och de nationella lagar och andra författningar som införlivar direktiv (EU) 2016/680.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de personuppgifter som behandlas enligt detta direktiv behandlas enbart i syfte att underlätta det gränsöverskridande utbytet av information om underlåtenhet att betala vägavgifter och att de inte behandlas ytterligare i andra syften. Medlemsstaterna ska också säkerställa att de registrerade har samma rätt till information, tillgång, rättelse, radering och begränsning av behandling, rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet för uppgiftsskydd och att begära ersättning samt rätt till ett effektivt rättsmedel som vad som föreskrivs i förordning (EU) 2016/679 och, i tillämpliga fall, direktiv (EU) 2016/680. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillgång till personuppgifter endast ges till de utsedda behöriga myndigheterna för utbyte av uppgifter ur fordonsregistret.

3.  Alla berörda personer ska ha rätt att få information om vilka personuppgifter, registrerade i registreringsmedlemsstaten, som skickats till den medlemsstat där det konstaterades en underlåtenhet att betala vägavgift, inklusive datum för förfrågan och den behöriga myndigheten i den medlemsstat på vars territorium underlåtenheten konstaterades.

3.  Alla berörda personer ska ha rätt att utan onödigt dröjsmål få information om vilka personuppgifter, registrerade i registreringsmedlemsstaten, som skickats till den medlemsstat där det konstaterades en underlåtenhet att betala vägavgift, inklusive datum för förfrågan och den behöriga myndigheten i den medlemsstat på vars territorium underlåtenheten konstaterades.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 9

Artikel 9

Rapportering

Rapportering

Kommissionen ska senast [fem år efter detta direktivs ikraftträdande] lämna en rapport till Europaparlamentet och till rådet om medlemsstaternas tillämpning av artiklarna 6 och 7 i detta direktiv. I rapporten ska kommissionen framför allt inrikta sig på följande aspekter samt om lämpligt lägga fram förslag som omfattar följande aspekter:

1.  Senast [4 år efter detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet och effekterna av detta direktiv, särskilt avseende utvecklingen och införandet av EETS samt avseende hur ändamålsenlig och effektiv mekanismen för utbyte av uppgifter är inom ramen för undersökningar av fall av underlåtenhet att betala vägavgifter.

 

Rapporten ska särskilt analysera följande:

 

a)  den inverkan som bestämmelserna i artikel 4b har på införandet av EETS, med särskild fokus på systemets förekomst i små eller avsides belägna EETS-områden,

-  En bedömning av hur ändamålsenliga artiklarna 6 och 7 är när det gäller att minska antalet underlåtenheter att betala vägavgifter i unionen.

b)  hur ändamålsenliga bestämmelserna i artiklarna 6 och 7 är när det gäller att minska antalet fall av underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen, och

 

c)  framsteg som gjorts när det gäller driftskompatibiliteten mellan satellitbaserade och konventionella vägtullsystem.

 

2.  Rapporten ska vid behov åtföljas av ett förslag till Europaparlamentet och rådet om ytterligare översyn av detta direktiv, särskilt med avseende på följande:

 

a)  ytterligare åtgärder för att se till att EETS är tillgängligt i alla EETS-områden, inklusive i små och perifera områden, och

-  En bedömning av behovet av att ytterligare underlätta den gränsöverskridande indrivningen av betalning av vägavgifter i unionen, genom inrättande av en mekanism där registreringsmedlemsstaten hjälper den medlemsstat på vars territorium det konstaterades en underlåtenhet att betala vägavgift att driva in vägavgifter och böter.

b)  en mekanism där registreringsmedlemsstaten hjälper den medlemsstat på vars territorium det konstaterades en underlåtenhet att betala vägavgift för att ytterligare underlätta den gränsöverskridande indrivningen av betalning av vägavgifter i unionen, särskilt när system för automatisk betalning används.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11 med avseende på ändring av bilagorna I och IV i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen.

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11 med avseende på ändring av bilaga I syfte att anpassa den till den tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Kommittéförfarande

 

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté för elektroniska vägtullar.

 

Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011**.

 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas. Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 1 och 3–8 samt bilagorna II och III senast [18 månader efter detta direktivs ikraftträdande]. De ska genast till kommissionen överlämna texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 1 och 3–8 samt bilagorna II och III senast [30 månader efter detta direktivs ikraftträdande]. De ska genast till kommissionen överlämna texten till dessa bestämmelser.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Bilaga I – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k)  Validering av de valda tekniska lösningarnas överensstämmelse med unionens bestämmelser om skydd av fysiska personers fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv och skyddet av personuppgifter. Överensstämmelse med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG kommer särskilt att behöva säkerställas.

k)  Validering av de valda tekniska lösningarnas överensstämmelse med unionens bestämmelser om skydd av fysiska personers fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv och skyddet av personuppgifter. Överensstämmelse med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG, liksom i tillämpliga fall med direktiv (EU) 2016/680, kommer särskilt att behöva säkerställas.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Bilaga III – led 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Personuppgiftsskydd – friskrivning

 

I enlighet med förordning (EU) 2016/679 har du rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av dina personuppgifter eller att invända mot behandling, samt rätt till dataportabilitet. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos [namn och adress på den relevanta tillsynsmyndigheten].

 

[Om underlåtenheten att betala vägavgift betraktas som ett brott enligt nationell lagstiftning:

 

I enlighet med [namn på den nationella lag som tillämpar direktiv (EU) 2016/680], har du rätt att av den personuppgiftsansvariga begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av behandlingen av personuppgifter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos [namn och adress på den relevanta tillsynsmyndigheten]. ]

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Bilaga IV

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilaga IV

utgår

Förteckning över teknik som är tillåten att användas i elektroniska vägtullsystem för att utföra elektroniska vägtullstransaktioner

 

1.  Satellitbaserad positionsbestämning.

 

2.  Mobilkommunikation.

 

3.  5,8 GHz mikrovågor.

 

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

EUT C 77, 28.3.2002, s. 1.


MOTIVERING

Kommissionens förslag

Syftet med kommissionens förslag är att fylla luckorna i dagens lagstiftning rörande det europeiska systemet för elektroniska vägtullar (EETS), genom att fastställa nödvändiga förutsättningar för säkerställandet av driftskompatibilitet mellan systemen för elektroniska vägtullar, och att förenkla det gränsöverskridande utbytet av information om överträdelser som orsakas av underlåtenhet att betala vägavgift i EU:s medlemsstater.

Befintlig lagstiftning på detta område, vilken innefattar direktiv 2004/52/EG om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen och kommissionens beslut 2009/750/EG om definitionen av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar och tekniska uppgifter för detta, hade till syfte att få marknaden att fungera bättre genom tillhandahållandet av en tjänst som bygger på fordonsutrustning som kan kommunicera med infrastrukturen i de medlemsstater som användarna passerar, för att på detta sätt främja skapandet av ett driftskompatibelt system för elektroniska vägtullar på EU-nivå.

Kommissionen anser dock att nuvarande lagstiftning inte har uppnått de uppställda målen i fråga om automatiskt uttag av vägavgifter. Kommissionen har i detta fall fastställt vissa begränsningar i den nuvarande lagstiftningen, bl.a. hinder för marknadsinträde för betalningsförmedlare i EETS, vilka har påförts alltför stora skyldigheter. Tekniskt sett fortsätter satellitutrustning att vara dyrare än fordonsenheter som bygger på mikrovågsteknik, men samtidigt gör den fortsatta utvecklingen av intelligenta transportsystem (ITS) det nödvändigt att beakta potentiella synergier mellan systemen för elektroniska vägtullar och ITS. Kommissionen har dessutom konstaterat att det saknas en rättslig grund på EU-nivå för utbyte av uppgifter ur fordonsregister mellan medlemsstaterna i syfte att driva in vägtullar.

Föredragandens ståndpunkt

•  Föredraganden välkomnar och stöder kommissionens förslag, som han anser innebär en stor förbättring av den innevarande lagstiftningen för EETS. Han föreslår en rad ändringar som han anser tillför förslaget mervärde, i syfte att göra EETS mer driftskompatibelt och effektivisera genomförandeförfarandet.

•  Föredraganden håller med om att det är nödvändigt att tydligt och objektivt definiera de olika operatörer som verkar inom EETS, vilka för närvarande bara är definierade i beslut 2009/750/EG, och konstaterar behovet av överensstämmelse med direktiv 2017/0114(COD).

•  Föredraganden anser att de tekniska aspekterna är av stor betydelse för att skapa ett verkligt driftskompatibelt system för elektroniska vägtullar. Det införs därför ändringar som belyser behovet av att prioritera medbeslutandeförfarandet, så att samtliga berörda parter involveras i beslutsprocessen.

•  Vad beträffar förfarandet för indrivning av obetalda vägavgifter konstaterar föredraganden att det mellanstatliga förfarandet har vissa begränsningar och inte är i stånd att garantera indrivning av vägtullar över gränserna. Vad gäller genomförandet nöjer sig föredraganden med att föreslå några förtydliganden till texten som är tänkta att effektivisera detta förfarande.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

D(2017)36120

Karima Delli

Ordförande för utskottet för transport och turism

ASP 04F155

Bryssel

Ärende:  Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning)

  (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Till ordföranden

Utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i enlighet med artikel 104 om omarbetning i parlamentets arbetsordning.

I punkt 3 i denna artikel står följande:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 och 170.

Ändringsförslag till delar av förslaget som inte har ändrats får emellertid, undantagsvis och från fall till fall, godtas av ordföranden i det utskott som ansvarar för ämnet, om han eller hon anser det nödvändigt av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag. Sådana skäl måste anföras i en skriftlig motivering till ändringsförslagen.”

Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, som har granskat det omarbetade förslaget, och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer, anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i förslaget eller i den rådgivande gruppens yttrande samt att förslaget, vad kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter beträffar, enbart innebär att befintliga texter kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak.

Sammanfattningsvis rekommenderar utskottet för rättsliga frågor enhälligt(1) vid sitt sammanträde den 7 september 2017 att utskottet för transport och turism, som är ansvarigt utskott, behandlar ovannämnda förslag i enlighet med artikel 104.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

Bilaga: Rapporten som undertecknats av ordföranden för den rådgivande gruppen.

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET,

RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 24 juli 2017

YTTRANDE

  TILL  EUROPAPARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning)

COM(2017)0280 av den 31.5.2017 – 2017/0128(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 21 juni 2017 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid detta sammanträde behandlade(2) gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29 april 2004 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen, och konstaterade enhälligt att följande borde ha markerats med den gråskuggning som i regel används för att markera innehållsmässiga ändringar:

– I skäl 4: ersättandet av ordet ”lastbilar” med ordet ”fordon”.

– Strykningen av skäl 20 i direktiv 2004/52/EG.

– I artikel 4.6: tillägget av de inledande orden ”Fordonsutrustning för EETS”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll.

DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgivare    Juridisk rådgivare    Generaldirektör

(1)

Följande ledamöter var närvarande: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.

(2)

  Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen, som var textens originalversion.


YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (28.3.2018)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning)

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Föredragande av yttrande: Branislav Škripek

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  Alla EU-medborgare har rätt till frihet och personligt säkerhet enligt artikel 6 i stadgan om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan), rätt till respekt för privatlivet och familjelivet enligt artikel 7 i stadgan och rätt till skydd av personuppgifter enligt artikel 8 i stadgan.

Motivering

Skyddet av ovannämnda rättigheter ska uttryckligen framhållas eftersom gränsöverskridande utbyte av information genom driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem kan hota dessa rättigheter. Detta ändringsförslag är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Det är nödvändigt att skapa förutsättningar för ett allmänt införande av elektroniska vägtullsystem i medlemsstaterna och i grannländerna, och driftskompatibla system som är anpassade till den framtida utvecklingen av unionens strategi för vägavgifter och till den framtida tekniska utvecklingen.

(2)  Det är nödvändigt att skapa förutsättningar för ett allmänt införande av elektroniska vägtullsystem i medlemsstaterna och i grannländerna, och, så långt möjligt, tillförlitliga, användarvänliga, kostnadseffektiva och driftskompatibla system som är anpassade till den framtida utvecklingen av unionens strategi för vägavgifter och till den framtida tekniska utvecklingen.

Motivering

De elektroniska vägtullsystemen bör så långt möjligt vara tillförlitliga, användarvänliga och kostnadseffektiva. Detta kommer att gynna EU:s medborgare. Detta ändringsförslag är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Mångfalden av medlemsstaternas och grannländernas krav på de elektroniska vägtullsystemen kan komma att stå i vägen för en väl fungerande inre marknad och transportpolitikens mål. Det finns risk för att detta leder till att förare av tunga fordon på grund av detta har flera olika, dyra och driftsinkompatibla elektroniska enheter i sina förarhytter, samt till ökad risk för felhantering med följden att, t.ex., betalning oavsiktligen inte görs. En sådan utveckling är på grund av kostnader och av säkerhetsrelaterade och rättsliga skäl oacceptabel för användare och tillverkare av lastbilar.

(4)  Mångfalden av medlemsstaternas och grannländernas krav på de elektroniska vägtullsystemen kan komma att stå i vägen för en väl fungerande inre marknad, principen om fri rörlighet och transportpolitikens mål. Det finns risk för att detta leder till att förare av tunga fordon på grund av detta har flera olika, dyra och driftsinkompatibla elektroniska enheter i sina förarhytter, samt till ökad risk för felhantering med följden att, t.ex., betalning oavsiktligen inte görs. En sådan utveckling är på grund av kostnader och av säkerhetsrelaterade och rättsliga skäl oacceptabel för användare och tillverkare av lastbilar.

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt av brådskande skäl som rör textens interna logik för att stärka förslaget genom att det anger att många eTolls-system påverkar principen om den fria rörligheten.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Konstgjorda hinder för den inre marknadens funktion bör undanröjas, samtidigt som medlemsstaterna och unionen bör ges möjlighet att tillämpa olika avgiftssystem för alla fordonstyper på lokal, nationell och internationell nivå. Fordonsutrustningen bör göra det möjligt att ta ut sådana vägavgifter med beaktande av principen om likabehandling av alla medborgare i medlemsstaterna. Man bör därför så snart som möjligt sörja för driftskompatibilitet mellan de elektroniska vägtullsystemen i hela unionen.

(5)  Konstgjorda hinder för den inre marknadens funktion bör undanröjas, samtidigt som medlemsstaterna och unionen bör ges möjlighet att tillämpa olika avgiftssystem för alla fordonstyper på lokal, nationell och internationell nivå. Fordonsutrustningen bör göra det möjligt att ta ut sådana vägavgifter med beaktande av principen om likabehandling av alla medborgare i medlemsstaterna, med full respekt för alla grundläggande rättigheter. Man bör därför så snart som möjligt sörja för en tillförlitlig driftskompatibilitet mellan de elektroniska vägtullsystemen i hela unionen, som grundar sig på respekten för de grundläggande rättigheterna.

Motivering

Det är nödvändigt att trygga full respekt för grundläggande rättigheter vid genomförandet av driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem. Detta ändringsförslag är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Det bör bekräftas att det europeiska elektroniska vägtullsystemet (EETS) tillhandahålls av betalningsförmedlare i EETS, i enlighet med vad som anges i kommissionens beslut 2009/750/EG17.

(8)  Det bör bekräftas att det europeiska elektroniska vägtullsystemet (EETS) lagligen tillhandahålls av betalningsförmedlare i EETS, i enlighet med vad som anges i kommissionens beslut 2009/750/EG17 och i full överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna.

_________________

_________________

17 Kommissionens beslut 2009/750/EG av den 6 oktober 2009 om definitionen av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar och tekniska uppgifter för detta (EUT L 268, 13.10.2009, s. 11).

17 Kommissionens beslut 2009/750/EG av den 6 oktober 2009 om definitionen av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar och tekniska uppgifter för detta (EUT L 268, 13.10.2009, s. 11).

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Tillämpningar för elektroniska vägtullar och C-ITS-tillämpningar (Co-operative ITS) utnyttjar liknande teknik och angränsande frekvensband för kommunikation över korta avstånd mellan olika fordon och mellan fordon och infrastruktur. Den framtida potentialen i ny teknik för elektroniska vägtullar med C-ITS i 5,9 GHz-bandet, som för närvarande används av C-ITS, bör utforskas, efter en grundlig bedömning de kostnader, fördelar, tekniska hinder och möjliga lösningar som hänger samman med detta.

(10)  Tillämpningar för elektroniska vägtullar och C-ITS-tillämpningar (Co-operative ITS) utnyttjar liknande teknik och angränsande frekvensband för kommunikation över korta avstånd mellan olika fordon och mellan fordon och infrastruktur. Den framtida potentialen i ny teknik för elektroniska vägtullar med C-ITS i 5,9 GHz-bandet, som för närvarande används av C-ITS, bör utforskas, efter en grundlig bedömning av potentiella effekter på integritets- och uppgiftsskyddet och av de kostnader, fördelar, tekniska hinder och möjliga lösningar som hänger samman med detta, så att detta inte utgör ett hinder, i synnerhet för små och medelstora företag.

Motivering

I linje med det antagna yttrandet från LIBE-utskottet om samverkande intelligenta transportsystem (Grapini)

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Problem med att identifiera dem som kommer från utlandet och som underlåter att betala vägtullar hämmar en fortsatt spridning av sådana system och en bredare tillämpning på unionens vägar av principen om att ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar”.

(13)  Problem med att identifiera dem som kommer från utlandet och som underlåter att betala vägtullar hämmar en fortsatt spridning av sådana system och en bredare tillämpning på unionens vägar av principen om att ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar”, och därför måste man komma på ett sätt att identifiera sådana personer.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Medlemsstaterna bör vara skyldiga att förse kommissionen med information och uppgifter som krävs för att utvärdera ändamålsenligheten och effektiviteten i systemen för utbyte av information om dem som underlåter att betala en vägavgift. Kommissionen bör vara skyldig att bedöma de uppgifter och den information som erhålls, och att föreslå ändringar av lagstiftningen om detta är nödvändigt.

(16)  Medlemsstaterna bör vara skyldiga att förse kommissionen med information och uppgifter som krävs för att utvärdera ändamålsenligheten och effektiviteten i systemen för utbyte av information om dem som underlåter att betala en vägavgift och samtidigt fullt ut respektera skyddet av personuppgifter. Kommissionen bör vara skyldig att bedöma de uppgifter och den information som erhålls, och att föreslå ändringar av lagstiftningen om detta är nödvändigt. Inga personuppgifter bör överföras till eller utbytas med kommissionen.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att garantera den rättsliga samstämmigheten med EU:s dataskyddslagstiftning.

Det ska uttryckligen betonas att när medlemsstaterna tillhandahåller relevant information till EU:s institutioner ska det ske med full respekt för rätten till skydd av personuppgifter.

Av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik och sambandet med andra tillåtliga ändringsförslag är det nödvändigt att lägga fram detta ändringsförslag.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Införandet av elektroniska vägtullsystem kommer att medföra behandling av personuppgifter. Vid sådan behandling måste unionens föreskrifter följas, särskilt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67919, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/68020 samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG21. Rätten till skydd av personuppgifter nämns särskilt i artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(17)  Införandet av elektroniska vägtullsystem medför behandling av personuppgifter. Rätten till skydd av personuppgifter erkänns uttryckligen i artikel 8 i stadgan och artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Vid sådan behandling måste unionens föreskrifter följas, särskilt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67919, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG20, och där underlåtenhet att betala en vägavgift betraktas som ett brott i den medlemsstat där avgiften ska betalas, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/68021

__________________

__________________

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

20 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

20Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

21Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

Motivering

I förslaget tillämpas den allmänna dataskyddsförordningen och polisdirektivet (2016/680) på behandling av personuppgifter. Det är viktigt att skilja mellan sådana medlemsstater där underlåtenhet att betala dessa avgifter är ett administrativt ärende och sådana medlemsstater där det är ett brott. Ändringsförslaget är direkt kopplat till föredragandens andra ändringsförslag.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För att säkerställa driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och för att underlätta det gränsöverskridande utbytet av information om underlåtelse att betala vägavgifter bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på anpassning till tekniska framsteg av den förteckning över teknik som kan användas för att utföra elektroniska vägtullstransaktioner i elektroniska vägtullsystem som kräver installation eller användning av fordonsutrustning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(19)  För att säkerställa driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och för att lagligen underlätta det gränsöverskridande utbytet av information om underlåtelse att betala vägavgifter bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på anpassning till tekniska framsteg av den förteckning över teknik som kan användas för att utföra elektroniska vägtullstransaktioner i elektroniska vägtullsystem som kräver installation eller användning av fordonsutrustning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktiv ska tillämpas utan att det påverkar de beslut som medlemsstaterna fattar om uttag av avgifter för särskilda typer av fordon eller nivån på och ändamålet med de avgifter som tas ut.

För att respektera subsidiaritetsprincipen ska detta direktiv tillämpas utan att det påverkar de beslut som medlemsstaterna fattar om uttag av avgifter för särskilda typer av fordon och nivån på och ändamålet med de avgifter som tas ut.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  elektroniskt vägtullsområde: en väg, ett vägnät, en konstruktion i form av t.ex. en bro eller en tunnel, eller en färja där vägavgifter tas ut med hjälp, helt eller delvis, av automatiska detekteringsmekanismer i form av t.ex. kommunikation med utrustning inuti fordonet eller automatisk nummerplåtsavläsning.

e)  elektroniskt vägtullsområde: en väg, ett vägnät, en konstruktion i form av t.ex. en bro eller en tunnel, eller en färja där vägavgifter tas ut med hjälp, helt eller delvis, av automatiska detekteringsmekanismer i form av t.ex. kommunikation med utrustning inuti fordonet, eventuellt kompletterade med automatisk nummerplåtsavläsning.

Motivering

På grund av en låg grad av standardisering av nummerplåtar och avläsningssystem inom unionen, skulle det kunna leda till felaktiga resultat om man enbart förlitar sig på nummerplåtsavsläsning. Därför bör automatisk nummerplåtsavläsning endast användas som ett kompletterande verktyg för uttag av vägavgifter.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  registreringsmedlemsstat: den medlemsstat där registrering skett av det fordon som användes vid den faktiska överträdelse som ledde till en underlåtenhet att betala vägavgift.

i)  registreringsmedlemsstat: den medlemsstat där det fordon som användes vid den faktiska överträdelse som ledde till en underlåtenhet att betala vägavgift är registrerat.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I alla nya elektroniska vägtullsystem som kräver installation eller användning av fordonsutrustning ska en eller flera av de tekniska lösningar som förtecknas i bilaga IV tillämpas för vägtullstransaktionerna.

I alla nya elektroniska vägtullsystem som kräver installation eller användning av fordonsutrustning ska en eller flera av följande tekniska lösningar tillämpas för vägtullstransaktionerna:

 

a)   satellitbaserad positionsbestämning,

 

b)   mobilkommunikation enligt GSM/GPRS-standarden (referens GSM TS 03.60/23.00),

 

c)   5,8 GHz mikrovågor.

Motivering

Tekniska lösningar är en nyckelfaktor för driftskompabilitet, och ett av huvudsyftena med denna omarbetning. Därför bör förteckningen över tänkbara tekniska lösningar lämnas åt medlagstiftare, snarare än kommissionen, att besluta om.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Befintliga elektroniska vägtullsystem som använder annan teknik än sådan som förtecknas i bilaga IV ska motsvara sådan teknik om betydande tekniska förbättringar genomförs.

Befintliga elektroniska vägtullsystem som använder annan teknik än sådan som förtecknas i första stycket ska motsvara sådan teknik om betydande tekniska förbättringar genomförs.

Motivering

I linje med ändringsförslaget om att stryka bilaga IV och flytta förteckningen över tänkbar teknik till artikel 3.1 första stycket.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Betalningsförmedlare i EETS ska ge användare tillgång till fordonsutrustning som är lämplig att användas, som är driftskompatibel och som kan kommunicera med alla elektroniska vägtullsystem som är i drift i medlemsstaterna för användningsområdet och som använder sådan teknik som förtecknas i bilaga IV.

Betalningsförmedlare i EETS ska ge användare tillgång till fordonsutrustning som är lämplig att användas, som är driftskompatibel och som kan kommunicera med alla elektroniska vägtullsystem som är i drift i medlemsstaterna för användningsområdet och som använder sådan teknik som förtecknas i punkt 1.

Motivering

I linje med ändringsförslaget om att stryka bilaga IV och flytta förteckningen över tänkbar teknik till artikel 3.1 första stycket.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Fordonsutrustningen kan utnyttja egen maskin- och programvara, annan maskin- och programvara som finns i fordonet, eller både och. Fordonsutrustningen kan utnyttja annan teknik än sådan som förtecknas i bilaga IV för att kommunicera med andra maskinvarusystem som finns i fordonet.

4.  Fordonsutrustningen kan utnyttja egen maskin- och programvara, annan maskin- och programvara som finns i fordonet, eller både och. Fordonsutrustningen kan utnyttja annan teknik än sådan som förtecknas i punkt 1 för att kommunicera med andra maskinvarusystem som finns i fordonet.

Motivering

I linje med ändringsförslaget om att stryka bilaga IV och flytta förteckningen över tänkbar teknik till artikel 3.1 första stycket.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den behandling av personuppgifter som krävs för driften av EETS sker i enlighet med unionens bestämmelser om skydd av fysiska personers fri- och rättigheter, inklusive rätten till privatliv, och att särskilt bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 och direktiv 2002/58/EG uppfylls.

6.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den behandling av personuppgifter som krävs för driften av EETS sker i enlighet med unionens bestämmelser om skydd av fysiska personers fri- och rättigheter, inklusive rätten till privatliv, och att särskilt bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG uppfylls. Personuppgifter som behandlas enligt detta direktiv ska inte behandlas ytterligare för andra ändamål, och de ska raderas så snart de inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades.

Motivering

Eftersom förslaget kommer att innebära en väsentlig ändring av den nuvarande gällande texten i syfte att säkerställa driftskompatibilitet i EETS, betalning av avgifter och nya bestämmelser om samarbete och verkställighet mellan medlemsstaterna vad gäller obetalda avgifter, medför förslaget ett större ingrepp i rätten till skydd av personuppgifter som inte omfattas av förslaget. Det är därför nödvändigt att lägga fram detta ändringsförslag för att säkerställa skyddet av personuppgifter och förenlighet med EU:s lagstiftning.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller en undersökning av underlåtenhet att betala vägavgifter ska medlemsstaten ge övriga medlemsstaters nationella kontaktställen tillgång till följande nationella fordonsregistreringsuppgifter, med befogenhet att utföra sökningar baserade på dessa uppgifter:

När det endast gäller en undersökning av underlåtenhet att betala vägavgifter ska medlemsstaten ge övriga medlemsstaters nationella kontaktställen tillgång till följande nationella fordonsregistreringsuppgifter, med befogenhet att utföra sökningar baserade på dessa uppgifter:

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att garantera den rättsliga samstämmigheten med EU:s dataskyddslagstiftning.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Uppgifter om fordon.

(a)  Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera ett visst fordon.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Uppgifter om fordonsägare eller fordonsinnehavare.

(b)  Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera och kontakta fordonsägare eller fordonsinnehavare.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa automatiska sökningar ska utföras i enlighet med de förfaranden som avses i punkterna 2 och 3 i kapitel 3 i bilagan till rådets beslut 2008/616/RIF26 och med kraven i bilaga II till detta direktiv.

Dessa automatiska sökningar ska utföras i full överensstämmelse med de förfaranden som avses i punkterna 2 och 3 i kapitel 3 i bilagan till rådets beslut 2008/616/RIF26 och med kraven i bilaga II till detta direktiv samt i full överensstämmelse med alla grundläggande rättigheter.

_________________

_________________

26 Rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 12).

26 Rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 12).

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När den medlemsstat på vars territorium det konstaterades en underlåtenhet att betala vägavgift skickar ut informationsbrevet till ägaren, fordonsinnehavaren eller den på annat sätt identifierade person som misstänks för underlåtenheten, ska denna medlemsstat i enlighet med sin nationella lagstiftning inkludera all relevant information, framför allt vilket slags underlåtenhet som avses, ort, datum och tidpunkt för underlåtenheten, vilken nationell lagstiftning som överträtts samt påföljden och i tillämpliga fall uppgifter om den utrustning som har använts för att upptäcka överträdelsen. För detta ändamål får den medlemsstat på vars territorium det konstaterades en underlåtenhet att betala vägavgift använda den mall som anges i bilaga III.

2.  När den medlemsstat på vars territorium det konstaterades en underlåtenhet att betala vägavgift skickar ut informationsbrevet till ägaren, fordonsinnehavaren eller den på annat sätt identifierade person som misstänks för underlåtenheten, ska denna medlemsstat i enlighet med sin nationella lagstiftning inkludera all relevant information, framför allt vilket slags underlåtenhet som avses, ort, datum och tidpunkt för underlåtenheten, vilken nationell lagstiftning som överträtts samt påföljden och uppgifter om den utrustning som har använts för att upptäcka överträdelsen. För detta ändamål får den medlemsstat på vars territorium det konstaterades en underlåtenhet att betala vägavgift använda den mall som anges i bilaga III.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den medlemsstat på vars territorium det konstaterades en underlåtenhet att betala vägavgift beslutar att inleda ytterligare förfaranden avseende denna underlåtenhet ska denna medlemsstat, för att säkerställa respekten för de grundläggande rättigheterna, skicka ut informationsbrevet på det språk som registreringsbeviset för fordonet är avfattat på, om detta är tillgängligt, eller på ett av de officiella språken i registreringsmedlemsstaten.

3.  Om den medlemsstat på vars territorium det konstaterades en underlåtenhet att betala vägavgift beslutar att inleda ytterligare förfaranden avseende denna underlåtenhet ska denna medlemsstat, för att säkerställa respekten för de grundläggande rättigheterna, skicka ut informationsbrevet på det språk som registreringsbeviset för fordonet är avfattat på, om detta är tillgängligt, eller på ett av de officiella språken i registreringsmedlemsstaten. Genom detta brev ska medlemsstaten informera mottagaren om vilka mekanismer som finns tillgängliga för fordonets ägare för att bestrida det misstänkta brottet, och i synnerhet rätten att överklaga och rätten till rättslig prövning samt inför vilken myndighet sådana rättigheter kan utövas.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att garantera den rättsliga samstämmigheten med EU:s dataskyddslagstiftning.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 8

Artikel 8

Dataskydd

Dataskydd

1.  Bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 och de nationella lagar och andra författningar som införlivar direktiv (EU) 2016/680 ska tillämpas på personuppgifter som behandlas enligt detta direktiv.

1.  Förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG ska tillämpas på personuppgifter som behandlas enligt detta direktiv. Direktiv (EU) 2016/680 ska endast tillämpas på personuppgifter som behandlas enligt detta direktiv om underlåtenhet att betala vägavgift är ett brott i den medlemsstat där betalningen ska göras.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de personuppgifter som behandlas enligt detta direktiv inom en rimlig tidsperiod korrigeras om de är felaktiga, eller att de raderas eller att åtkomsten begränsas, och att en tidsgräns för lagring av uppgifter fastställs i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och de nationella lagar och andra författningar som införlivar direktiv (EU) 2016/680.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att behandlingen av personuppgifter som avses i artikel 5 begränsas till de typer av uppgifter som förtecknas i bilaga II. Medlemsstaterna ska också säkerställa att de registrerade har rätt att uppdatera, korrigera eller radera de personuppgifter som behandlas utan onödigt dröjsmål om de är felaktiga. Medlemsstaterna ska fastställa en tidsgräns för lagring av personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och, i tillämpliga fall, direktiv (EU) 2016/680.

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla personuppgifter som behandlas enligt detta direktiv endast används för att underlätta det gränsöverskridande utbytet av information om underlåtenhet att betala vägavgifter, och att de berörda personerna har samma rätt att ta del av uppgifter och till rättelse, radering och blockering av uppgifter samt att begära ersättning och att överklaga, enligt vad som föreskrivs i förordning (EU) 2016/679 och de nationella lagar och andra författningar som införlivar direktiv (EU) 2016/680.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de personuppgifter som behandlas enligt detta direktiv behandlas i det enda syftet att underlätta det gränsöverskridande utbytet av information om underlåtenhet att betala vägavgifter och får inte behandlas ytterligare för andra ändamål. Medlemsstaterna ska också säkerställa att de berörda personerna har samma rätt att ta del av uppgifter och till rättelse, radering, begränsning av behandling av uppgifter, att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet för uppgiftsskydd, att begära ersättning och rätt till effektivt rättsmedel enligt vad som föreskrivs i förordning (EU) 2016/679 och, i tillämpliga fall, direktiv (EU) 2016/680. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillgång till personuppgifter endast ges de utsedda behöriga myndigheterna för utbyte av registreringsuppgifter om fordon.

3.  Alla berörda personer ska ha rätt att få information om vilka personuppgifter, registrerade i registreringsmedlemsstaten, som skickats till den medlemsstat där det konstaterades en underlåtenhet att betala vägavgift, inklusive datum för förfrågan och den behöriga myndigheten i den medlemsstat på vars territorium underlåtenheten konstaterades.

3.  Alla berörda personer ska ha rätt att utan onödigt dröjsmål få information om vilka personuppgifter, registrerade i registreringsmedlemsstaten, som skickats till den medlemsstat där det konstaterades en underlåtenhet att betala vägavgift, inklusive datum för förfrågan och den behöriga myndigheten i den medlemsstat på vars territorium underlåtenheten konstaterades.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 9 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska senast [fem år efter detta direktivs ikraftträdande] lämna en rapport till Europaparlamentet och till rådet om medlemsstaternas tillämpning av artiklarna 6 och 7 i detta direktiv. I rapporten ska kommissionen framför allt inrikta sig på följande aspekter samt om lämpligt lägga fram förslag som omfattar följande aspekter:

Kommissionen ska senast [fyra år efter detta direktivs ikraftträdande] lämna en rapport till Europaparlamentet och till rådet om medlemsstaternas tillämpning av artiklarna 6 och 7 i detta direktiv. I rapporten ska kommissionen framför allt inrikta sig på följande aspekter samt om lämpligt lägga fram förslag som omfattar följande aspekter:

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 9 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-  En analys av vilka effekter tillämpningen av artiklarna 6 och 7 i detta direktiv har för de grundläggande rättigheterna, särskilt för rätten till privatliv och skyddet av personuppgifter.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11 med avseende på ändring av bilagorna I och IV i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen.

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11 med avseende på ändring av bilaga I syfte att anpassa den till den tekniska utvecklingen.

Motivering

I linje med ändringsförslaget om att stryka bilaga IV och flytta förteckningen över tänkbar teknik till artikel 3.1 första stycket.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen tills vidare från och med [den dag då detta direktiv träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med [den dag då detta direktiv träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Även om delegeringen av befogenheter till kommissionen bör vara tidsbegränsad bör detta direktiv föreskriva möjligheten till en förlängning av denna period genom tyst medgivande.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Bilaga I – stycke 3 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k)  Validering av de valda tekniska lösningarnas överensstämmelse med unionens bestämmelser om skydd av fysiska personers fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv och skyddet av personuppgifter. Överensstämmelse med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG kommer särskilt att behöva säkerställas.

k)  Validering av de valda tekniska lösningarnas överensstämmelse med unionens bestämmelser om skydd av fysiska personers fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv och skyddet av personuppgifter. Överensstämmelse med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG samt, i tillämpliga fall, direktiv (EU) 2016/680 kommer särskilt att behöva säkerställas.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt, eftersom det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag som gäller införande av hänvisningen till direktiv 2016/680 i texten.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Bilaga III – led 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Personuppgiftsskydd – friskrivning

 

I enlighet med förordning (EU) 2016/679 har du rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av personuppgifter eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos [namn och adress på den relevanta tillsynsmyndigheten].

 

[Om underlåtenheten att betala vägavgift betraktas som ett brott enligt nationell lagstiftning:

 

I enlighet med den nationella lagstiftningen [namn på den nationella lag som tillämpar direktiv (EU) 2016/680], har du rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av behandlingen av personuppgifter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos [namn och adress på den relevanta tillsynsmyndigheten]. ]

Motivering

I linje med den allmänna dataskyddsförordningen, eller polisdirektivet i tillämpliga fall, bör skrivelsen nämna den grundläggande rätten till uppgiftsskydd för alla medborgare samt namn och adress för den myndighet där de kan lämna in ett klagomål. Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som sammanhänger med den inre logiken i texten.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Bilaga IV

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förteckning över teknik som är tillåten att användas i elektroniska vägtullsystem för att utföra elektroniska vägtullstransaktioner

utgår

1. Satellitbaserad positionsbestämning.

 

2. Mobilkommunikation.

 

3. 5,8 GHz mikrovågor.

 

Motivering

Förteckningen över teknik bör utgöra föremål för medbeslutande av lagstiftaren. Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som sammanhänger med den inre logiken i texten.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning)

Referensnummer

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

15.6.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Branislav Škripek

31.8.2017

Behandling i utskott

20.2.2018

20.3.2018

27.3.2018

 

Antagande

27.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

2

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

André Elissen

NI

Udo Voigt

4

0

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning)

Referensnummer

COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Framläggande för parlamentet

31.5.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

15.6.2017

LIBE

15.6.2017

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Massimiliano Salini

30.6.2017

 

 

 

Behandling i utskott

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Antagande

24.5.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michael Gahler, Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Annie Schreijer-Pierik, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Ingivande

5.6.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

40

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marek Plura, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

1

-

ECR

Jacqueline Foster

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 20 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy