Postup : 2017/0228(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0201/2018

Předložené texty :

A8-0201/2018

Rozpravy :

PV 03/10/2018 - 17
CRE 03/10/2018 - 17

Hlasování :

PV 04/10/2018 - 7.7
CRE 04/10/2018 - 7.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0381

ZPRÁVA     ***I
PDF 921kWORD 112k
6.6.2018
PE 619.038v02-00 A8-0201/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodajka: Anna Maria Corazza Bildt

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB,OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA INFORMACE
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0495),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0312/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené francouzským Senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. února 2018,(1)

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0201/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.    vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Digitalizace hospodářství nabírá na rychlosti. Informační a komunikační technologie (IKT) již nejsou specifickým sektorem, nýbrž základem všech moderních inovativních ekonomických systémů a společností. Jádrem těchto systémů jsou elektronické údaje; analýzou těchto údajů či jejich spojením se službami a produkty lze vytvořit značnou hodnotu.

(1)  Digitalizace hospodářství nabírá na rychlosti. Informační a komunikační technologie (IKT) již nejsou specifickým sektorem, nýbrž základem všech moderních inovativních ekonomických systémů a společností. Jádrem těchto systémů jsou elektronické údaje; analýzou těchto údajů či jejich spojením, za bezpečných podmínek, se službami a produkty lze vytvořit značnou hodnotu.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Na služby uchovávání nebo jiného zpracování údajů se vztahuje svoboda usazování a volný pohyb služeb podle Smlouvy o fungování Evropské unie. Poskytování takových služeb však ztěžují nebo někdy znemožňují některé vnitrostátní požadavky, aby údaje byly umístěny na určitém území.

(3)  Na služby zpracování údajů, včetně přenesení údajů se vztahuje svoboda usazování a volný pohyb služeb podle Smlouvy o fungování Evropské unie. Poskytování takových služeb však ztěžují nebo někdy znemožňují některé vnitrostátní, regionální nebo místní požadavky, aby údaje byly umístěny na určitém území.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Tyto překážky, které brání volnému pohybu služeb uchovávání nebo jiného zpracování údajů a svobodě usazování poskytovatelů uchovávání nebo jiného zpracování údajů, vyplývají z požadavků vnitrostátních právních předpisů členských států, aby údaje byly pro účely uchovávání nebo jiného zpracování umístěny v určité zeměpisné oblasti nebo na určitém území. Rovnocenný účinek mají i jiná pravidla nebo správní praxe ukládající zvláštní požadavky, které znesnadňují uchovávání nebo jiné zpracování údajů mimo určitou zeměpisnou oblast nebo území v rámci Unie, například požadavky na použití technických prostředků, které jsou certifikovány nebo schváleny v konkrétním členském státě. Možnosti výběru, které jsou účastníkům trhu a veřejnému sektoru k dispozici, pokud jde o místo uchovávání nebo jiného zpracování údajů, jsou dále omezeny právní nejistotou ohledně rozsahu legitimních a nelegitimních požadavků ohledně umístění údajů.

(4)  Tyto překážky, které brání volnému pohybu služeb zpracování údajů a svobodě usazování poskytovatelů služeb zpracování údajů, vyplývají z požadavků vnitrostátních právních předpisů členských států, aby byly údaje pro účely zpracování umístěny v určité zeměpisné oblasti nebo na určitém území. Rovnocenný účinek mají i jiná pravidla nebo správní praxe ukládající zvláštní požadavky, které znesnadňují zpracování údajů mimo určitou zeměpisnou oblast nebo území v rámci Unie, například požadavky na použití technických prostředků, které jsou certifikovány nebo schváleny v konkrétním členském státě. Možnosti výběru, které jsou účastníkům trhu a veřejnému sektoru k dispozici, pokud jde o místo zpracování údajů, jsou dále omezeny právní nejistotou ohledně rozsahu legitimních a nelegitimních požadavků ohledně umístění údajů. Toto nařízení v žádném případě neomezuje svobodu podniků uzavírat smluvní dohody, které stanoví, kde mají být údaje umístěny. Toto nařízení má tuto volbu pouze podpořit tím, že zajišťuje, aby dohodnuté umístění mohlo být kdekoli v Unii.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Kombinace těchto překážek vede k nedostatečné konkurenci mezi poskytovateli cloudových služeb v Evropě, k různým typům proprietárního uzamčení (tzv. vendor lock-in) a k vážným problémům s mobilitou údajů. Politiky lokalizace údajů stejně tak omezují možnosti výzkumných a vývojářských společností k usnadnění spolupráce mezi firmami, univerzitami a jinými výzkumnými organizacemi s cílem podnítit jejich vlastní inovace.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Volný pohyb údajů na území Unie bude hrát důležitou úlohu při docílení růstu a inovací založených na údajích. Veřejné orgány a subjekty členských států mají mít, stejně jako podniky a spotřebitelé, možnost svobodnější volby mezi poskytovateli služeb založených na údajích, konkurenčnějšími cenami a efektivnějšími službami poskytovanými občanům. Vzhledem k velkému množství údajů zpracovávaných veřejnými orgány a subjekty je mimořádně důležité, aby veřejné orgány a subjekty šly při zavádění služeb zpracování údajů příkladem a aby se v rámci využívání těchto služeb zdržely jakýchkoliv omezení ohledně umístění údajů. Toto nařízení by se proto mělo vztahovat i na veřejné orgány a subjekty, včetně zadávání veřejných zakázek, aniž je tím dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU1a. Nařízení však veřejným subjektům neukládá povinnost, aby zpracování údajů zadávali externím poskytovatelům služeb.

 

_____________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES ((Text s významem pro EHP, Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Tímto nařízením by neměl být dotčen právní rámec o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména nařízení (EU) 2016/67930, směrnice (EU) 2016/68031 a směrnice 2002/58/ES32.

(9)  Tímto nařízením není dotčen právní rámec o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ani právní rámec týkající se respektování soukromého života a ochrany osobních údajů v elektronických komunikacích, zejména nařízení (EU) 2016/67930, směrnice (EU) 2016/68031 a směrnice 2002/58/ES32.

__________________

__________________

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Podle nařízení (EU) 2016/679 členské státy nesmějí omezit ani zakázat volný pohyb osobních údajů v Unii z důvodů souvisejících s ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Toto nařízení stanoví stejnou zásadu volného pohybu v Unii pro neosobní údaje, s výjimkou případů, kdy by omezení nebo zákaz ospravedlňovaly bezpečnostní důvody.

(10)  Podle nařízení (EU) 2016/679 členské státy nesmějí omezit ani zakázat volný pohyb osobních údajů v Unii z důvodů souvisejících s ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Toto nařízení stanoví stejnou zásadu volného pohybu v Unii pro neosobní údaje, s výjimkou případů, kdy by omezení nebo zákaz ospravedlňovaly důvody veřejné bezpečnosti. Nařízení (EU) 2016/679 a toto nařízení poskytují konzistentní soubor pravidel, která upravují volný pohyb různých typů údajů. Pokud datové soubory obsahují osobní i neosobní údaje, použije se na tu část souboru, která obsahuje osobní údaje, nařízení (EU) 2016/679 a na tu část souboru, která obsahuje neosobní údaje, by se mělo použít toto nařízení. Pokud jsou neosobní a osobní údaje ve smíšeném datovém souboru neoddělitelně spojeny, mělo by se uplatnit toto nařízení, aniž je dotčeno nařízení (EU) 2016/679. Pokud nové technologie, jako je např. umělá inteligence, strojové učení či internet věcí, a analýza dat velkého objemu umožňují konvertovat neosobní údaje na údaje osobní, považují se takové údaje za údaje osobní a uplatní se na ně náležitým způsobem nařízení (EU) 2016/679. Toto nařízení nestanovuje povinnost uchovávat jednotlivé typy údajů odděleně, ani povinnost rozdělit smíšené soubory údajů.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Požadavky ohledně umístění údajů představují zjevnou překážku volnému poskytování služeb uchovávání nebo jiného zpracování údajů v rámci Unie a na vnitřním trhu. Jako takové by měly být zakázány, ledaže by byly odůvodněny veřejnou bezpečností, jak ji vymezuje právo Unie, zejména článek 52 Smlouvy o fungování Evropské unie, a byly v souladu se zásadou proporcionality zakotvenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. Aby zásada volného pohybu neosobních údajů přes hranice byla účinná, zajistilo se rychlé odstranění stávajících požadavků ohledně umístění údajů a umožnilo se uchovávání nebo jiné zpracování údajů na více místech v EU z provozních důvodů, jakož i vzhledem k tomu, že toto nařízení stanoví opatření k zajištění dostupnosti údajů pro účely regulační kontroly, neměly by členské státy mít možnost uplatnit jiné důvody, než je veřejná bezpečnost.

(12)  Požadavky ohledně umístění údajů představují zjevnou překážku volnému poskytování služeb zpracování údajů v rámci Unie a na vnitřním trhu. Jako takové by měly být zakázány, ledaže by byly odůvodněny naléhavými důvody veřejné bezpečnosti, jak je vymezuje právo Unie, zejména článek 52 Smlouvy o fungování Evropské unie, a byly v souladu se zásadou proporcionality zakotvenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. Aby zásada volného pohybu neosobních údajů přes hranice byla účinná, aby se zajistilo rychlé odstranění stávajících požadavků ohledně umístění údajů a aby se umožnilo zpracování údajů na více místech v EU z provozních důvodů, jakož i vzhledem k tomu, že toto nařízení stanoví opatření k zajištění dostupnosti údajů pro účely regulační kontroly, neměly by členské státy mít možnost uplatnit jiné důvody, než je veřejná bezpečnost.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Pojem „veřejná bezpečnost“ ve smyslu článku 52 SFEU, jak jej vykládá Soudní dvůr, zahrnuje jak vnitřní, tak vnější bezpečnost členského státu. Předpokládá existenci skutečné a dostatečně vážné hrozby pro některý základní zájem společnosti, jako je např. ohrožení chodu veřejných institucí a základních veřejných služeb a přežití obyvatelstva, a dále rizik vážného narušení zahraničních vztahů, mírového soužití národů nebo vojenských zájmů. Pojem „naléhavé důvody veřejné bezpečnosti“ předpokládá mimořádně vážné ohrožení veřejné bezpečnosti. V souladu se zásadou proporcionality by požadavky ohledně umisťování údajů, které jsou ve výjimečných případech ospravedlněny naléhavými důvody veřejné bezpečnosti, měly odpovídat sledovaným cílům a neměly by překračovat rámec toho, co je k dosažení daného cíle nezbytné.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Aby se zajistilo účinné uplatňování zásady volného pohybu neosobních údajů přes hranice a předešlo se vzniku nových překážek bránících hladkému fungování vnitřního trhu, měly by členské státy Komisi oznámit každý návrh aktu, který obsahuje nový požadavek ohledně umístění údajů nebo mění stávající požadavek ohledně umístění údajů. Tato oznámení by měla být předkládána a posuzována v souladu s postupem stanoveným ve směrnici (EU) 2015/153533.

(13)  Aby se zajistilo účinné uplatňování zásady volného pohybu neosobních údajů přes hranice a předešlo se vzniku nových překážek bránících hladkému fungování vnitřního trhu, měly by členské státy Komisi neprodleně sdělit každý návrh aktu, který obsahuje nový požadavek ohledně umístění údajů nebo mění stávající požadavek ohledně umístění údajů. Tyto návrhy aktů by měly být předkládány a posuzovány v souladu s postupem stanoveným ve směrnici (EU) 2015/153533.

__________________

__________________

33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Kromě toho by za účelem odstranění možných stávajících překážek členské státy měly během dvanáctiměsíčního přechodného období provést přezkum stávajících vnitrostátních požadavků ohledně umístění údajů a veškeré požadavky ohledně umístění údajů, u kterých mají za to, že jsou v souladu s tímto nařízením, oznámit i s jejich odůvodněním Komisi. Tato oznámení by měla Komisi umožnit posoudit soulad veškerých zbývajících požadavků ohledně umístění údajů.

(14)  Kromě toho by za účelem odstranění možných stávajících překážek členské státy měly během dvanáctiměsíčního přechodného období provést přezkum stávajících vnitrostátních požadavků ohledně umístění údajů a veškeré požadavky ohledně umístění údajů, u kterých mají za to, že jsou v souladu s tímto nařízením, sdělit i s jejich odůvodněním Komisi. Tato sdělení by měla Komisi umožnit posoudit soulad veškerých zbývajících požadavků ohledně umístění údajů a případně přijmout rozhodnutí, aby členské státy tyto požadavky upravily nebo zrušily.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Za účelem zajištění transparentnosti požadavků ohledně umístění údajů, které v členských státech platí pro fyzické a právnické osoby, např. poskytovatele a uživatele služeb uchovávání nebo jiného zpracování údajů, by členské státy měly zveřejnit informace o takových opatřeních na jednotném internetovém informačním místě a pravidelně je aktualizovat. Aby byly právnické a fyzické osoby řádně informovány o požadavcích ohledně umístění údajů platných v Unii, měly by členské státy oznámit adresy těchto internetových míst Komisi. Komise by měla tyto informace zveřejnit na svých internetových stránkách.

(15)  Za účelem zajištění transparentnosti požadavků ohledně umístění údajů, které v členských státech platí pro fyzické a právnické osoby, např. poskytovatele a uživatele služeb uchovávání nebo jiného zpracování údajů, by členské státy měly zveřejnit podrobné informace o takových požadavcích na jednotném internetovém informačním místě nebo je poskytnout informační platformě Unie vytvořené dalším aktem Unie [např. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ... o jednotné digitální bráně]. Členské státy by měly tyto informace pravidelně aktualizovat. Aby byly právnické a fyzické osoby řádně informovány o požadavcích ohledně umístění údajů platných v Unii, měly by členské státy oznámit adresy těchto internetových míst Komisi. Komise by měla tyto informace zveřejnit na svých internetových stránkách společně s konsolidovaným seznamem požadavků ohledně umístění údajů, které jsou platné v jednotlivých členských státech. Komise by informace o těchto požadavcích měla také zveřejnit ve svých oficiálních pracovních jazycích.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Požadavky ohledně umístění údajů často plynou z nedostatku důvěry v přeshraniční uchovávání nebo jiné zpracování údajů a vycházejí z předpokládané nedostupnosti údajů pro účely příslušných orgánů členských států, například pro inspekci a audit za účelem regulační kontroly či dohledu. Proto by toto nařízení mělo jasně stanovit, že jím nejsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů požadovat a získat přístup k údajům v souladu s právem Unie nebo vnitrostátním právem a že přístup příslušných orgánů k údajům nelze odmítnout na základě toho, že údaje jsou uchovávány nebo jinak zpracovávány v jiném členském státě.

(16)  Požadavky ohledně umístění údajů často plynou z nedostatku důvěry v přeshraniční zpracování údajů a vycházejí z předpokládané nedostupnosti údajů pro účely příslušných orgánů členských států, například pro inspekci a audit za účelem regulační kontroly či dohledu. Proto je třeba posílit bezpečnost systémů hostování dat ve všech členských státech a jasně stanovit, že tímto nařízením nejsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů požadovat a získat přístup k údajům v souladu s právem Unie nebo vnitrostátním právem a že přístup příslušných orgánů k údajům nelze odmítnout na základě toho, že údaje jsou uchovávány nebo jinak zpracovávány v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Jestliže fyzická nebo právnická osoba, která je povinna poskytnout údaje, tyto povinnosti nesplní a příslušný úřad vyčerpal všechny použitelné prostředky, jak získat k údajům přístup, měl by tento příslušný orgán mít možnost požádat o pomoc příslušné orgány v jiných členských státech. V takových případech by příslušné orgány měly použít zvláštní nástroje pro spolupráci podle práva Unie nebo mezinárodních dohod v závislosti na předmětu dané věci, tedy v oblastech, jako je policejní spolupráce, trestní nebo civilní soudnictví či správní záležitosti, jde například o rámcové rozhodnutí 2006/96034, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU35, Úmluvu Rady Evropy o kyberkriminalitě36, nařízení Rady (ES) č. 1206/200137, směrnici Rady 2006/112/ES38 a nařízení Rady (EU) č. 904/201039. Pokud takové zvláštní mechanismy spolupráce neexistují, měly by příslušné orgány vzájemně spolupracovat prostřednictvím určených jednotných kontaktních míst s cílem poskytnout přístup k požadovaným údajům, ledaže by to bylo v rozporu s veřejným pořádkem dožádaného členského státu.

(18)  Jestliže fyzická nebo právnická osoba, která je povinna poskytnout údaje, tyto povinnosti nesplní, měl by mít příslušný orgán možnost požádat o pomoc příslušné orgány v jiných členských státech. V takových případech by příslušné orgány měly použít zvláštní nástroje pro spolupráci podle práva Unie nebo mezinárodních dohod v závislosti na předmětu dané věci, tedy v oblastech, jako je policejní spolupráce, trestní nebo civilní soudnictví či správní záležitosti, jde například o rámcové rozhodnutí 2006/96034, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU35, Úmluvu Rady Evropy o kyberkriminalitě36, nařízení Rady (ES) č. 1206/200137, směrnici Rady 2006/112/ES38 a nařízení Rady (EU) č. 904/201039. Pokud takové zvláštní mechanismy spolupráce neexistují, měly by příslušné orgány vzájemně spolupracovat prostřednictvím určených jednotných kontaktních míst s cílem poskytnout přístup k požadovaným údajům.

__________________

__________________

34 Rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie (Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89).

34 Rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie (Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89).

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (Úř. věst. L 130, 1.5.2014, s. 1).

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (Úř. věst. L 130, 1.5.2014, s. 1).

36 Úmluva Rady Evropy o kyberkriminalitě, CETS č. 185.

36 Úmluva Rady Evropy o kyberkriminalitě, CETS č. 185.

37 Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (Úř. věst. L 174, 27.6.2001, s. 1).

37 Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (Úř. věst. L 174, 27.6.2001, s. 1).

38 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

38 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

39 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1).

39 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Aby mohli profesionální uživatelé plně využít výhod konkurenčního prostředí, měli by mít možnost činit informované volby a snadno porovnávat jednotlivé složky různých služeb uchovávání nebo jiného zpracování údajů nabízených na vnitřním trhu, včetně smluvních podmínek upravujících přenášení údajů při ukončení smlouvy. V zájmu sladění s inovačním potenciálu trhu a zohlednění zkušeností a odborných znalostí poskytovatelů a profesionálních uživatelů služeb uchovávání nebo jiného zpracování údajů by podrobné informační a provozní požadavky ohledně přenesení údajů měly být definovány ze strany účastníků trhu prostřednictvím samoregulace, kterou podpoří a usnadní Komise, a to ve formě kodexů chování Unie, jež mohou zahrnovat vzorové smluvní podmínky. Pokud by však tyto kodexy chování nebyly zavedeny a účinně prováděny v přiměřené lhůtě, Komise by měla situaci přezkoumat.

(21)  Aby mohli profesionální uživatelé plně využít výhod konkurenčního prostředí, měli by mít možnost činit informované volby a snadno porovnávat jednotlivé složky různých služeb zpracování údajů nabízených na vnitřním trhu, včetně smluvních podmínek upravujících přenášení údajů při ukončení smlouvy. V zájmu sladění s inovačním potenciálem trhu a zohlednění zkušeností a odborných znalostí poskytovatelů a profesionálních uživatelů služeb uchovávání nebo jiného zpracování údajů by podrobné informační a provozní požadavky ohledně přenesení údajů měly být definovány ze strany účastníků trhu prostřednictvím samoregulace, kterou podpoří, usnadní a monitoruje Komise, a to ve formě kodexů chování Unie, jež mohou zahrnovat vzorové smluvní podmínky. Tyto kodexy chování by být komplexní, měly by jasně stanovit, že proprietární uzamčení není přijatelnou obchodní praxí, měly by prosazovat technologie, které zvyšují důvěru, a měly by být pravidelně aktualizovány, aby držely krok s vývojem technologií. Komise by měla zajistit, aby v průběhu tohoto procesu byly konzultovány všechny příslušné zúčastněné strany, včetně malých a středních podniků a začínajících podniků. Komise by měla hodnotit vývoj a účinnost provádění těchto kodexů chování.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Komise by měla ustanovení tohoto nařízení pravidelně přezkoumávat, zejména s ohledem na určení, zda jsou nutné změny zohledňující vývoj techniky nebo vývoj na trhu.

(28)  Komise by měla předložit zprávu o uplatňování tohoto nařízení, zejména s ohledem na určení, zda jsou nutné změny zohledňující vývoj techniky nebo vývoj na trhu, jako je umělá inteligence, strojové učení, internet věcí a analýza dat velkého objemu. Tato zpráva by měla zejména zhodnotit zkušenosti získané s uplatňováním tohoto nařízení na smíšené soubory údajů, aby zajistila rozvoj inovací, a posoudit uplatňování výjimky z důvodu veřejné bezpečnosti. Předtím, než začnou platit ostatní ustanovení tohoto nařízení, by Komise také měla zveřejnit pokyny ohledně toho, jak se toto nařízení vztahuje na smíšené soubory údajů, aby podniky, včetně malých a středních podniků, lépe chápaly vzájemnou doplňkovost tohoto nařízení a nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení se použije na uchovávání nebo jiné zpracování elektronických údajů jiných než osobních údajů v Unii, které je

1.  Toto nařízení se použije na zpracování elektronických údajů jiných než osobních údajů v Unii, které je

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě smíšených souborů údajů se toto nařízení vztahuje na část souboru s neosobními údaji. Pokud jsou osobní a neosobní údaje ve smíšeném souboru údajů neoddělitelně propojeny, použije se toto nařízení, aniž je dotčeno nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  „smíšeným souborem údajů“ soubor údajů, který obsahuje jak osobní, tak neosobní údaje;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  „uchováváním údajů“ jakékoli uchovávání údajů v elektronické podobě;

vypouští se

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  „zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s údaji nebo soubory údajů v elektronické podobě, prováděné pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  „poskytovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje služby uchovávání nebo jiného zpracování údajů;

4.  „poskytovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje služby zpracování údajů;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  „požadavkem ohledně umístění údajů“ jakákoli povinnost, zákaz, podmínka, omezení nebo jiný požadavek stanovený právními a správními předpisy členských států, který vyžaduje, aby se místo uchovávání nebo jiného zpracování údajů nacházelo na území určitého členského státu, nebo znesnadňuje uchovávání nebo jiné zpracování údajů v kterémkoli jiném členském státě;

5.  „požadavkem ohledně umístění údajů“ jakákoli povinnost, zákaz, podmínka, omezení nebo jiný požadavek stanovené právními a správními předpisy nebo vyplývající ze správních postupů členských států a jejich orgánů, mimo jiné v oblasti zadávání veřejných zakázek, které vyžadují, aby se místo uchovávání nebo jiného zpracování údajů nacházelo na území určitého členského státu, nebo znesnadňuje zpracování údajů v kterémkoli jiném členském státě;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  „příslušným orgánem“ orgán členského státu, který má podle vnitrostátního práva nebo práva Unie pravomoc získat přístup k údajům uchovávaným nebo zpracovávaným fyzickou nebo právnickou osobou pro účely výkonu svých úředních povinností;

6.  „příslušným orgánem“ orgán členského státu, který má podle vnitrostátního práva nebo práva Unie pravomoc získat přístup k údajům zpracovávaným fyzickou nebo právnickou osobou pro účely výkonu svých úředních povinností;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  „uživatelem“ fyzická nebo právnická osoba, která využívá nebo požaduje službu uchovávání nebo jiného zpracování údajů;

7.  „uživatelem“ fyzická nebo právnická osoba, včetně subjektů veřejného sektoru, která využívá nebo požaduje službu zpracování údajů;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  „profesionálním uživatelem“ fyzická nebo právnická osoba, včetně subjektu veřejného sektoru, která využívá nebo požaduje službu uchovávání nebo jiného zpracování údajů pro účely související s její obchodní činností, podnikáním, řemeslem, profesí či úlohou.

8.  „profesionálním uživatelem“ fyzická nebo právnická osoba, včetně subjektu veřejného sektoru, která využívá nebo požaduje službu zpracování údajů pro účely související s její obchodní činností, podnikáním, řemeslem, profesí či úlohou.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Místo uchovávání nebo jiného zpracování údajů v rámci Unie nesmí být omezeno na území určitého členského státu a uchovávání nebo jiné zpracování v jakémkoli jiném členském státě nesmí být zakázáno ani omezeno, není-li to odůvodněno veřejnou bezpečností.

1.  Požadavky ohledně umístění údajů jsou zakázány kromě případů, kdy to je výjimečně opodstatněné naléhavými důvody veřejné bezpečnosti, přičemž je nutné dodržovat zásadu proporcionality.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy oznámí Komisi každý návrh aktu, kterým se zavádí nový požadavek ohledně umístění údajů nebo mění stávající požadavek ohledně umístění údajů, v souladu s postupy stanovenými vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí směrnice (EU) 2015/1535.

2.  Členské státy okamžitě sdělí Komisi každý návrh aktu, kterým se zavádí nový požadavek ohledně umístění údajů nebo mění stávající požadavek ohledně umístění údajů, v souladu s postupy stanovenými v článcích 5, 6 a 7 směrnice (EU) 2015/1535.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Do dvanácti měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení členské státy zajistí zrušení všech požadavků ohledně umístění údajů, které nejsou v souladu s odstavcem 1. Pokud se členský stát domnívá, že požadavek ohledně umístění údajů je v souladu s odstavcem 1, a může proto zůstat v platnosti, oznámí toto opatření Komisi spolu s důvody pro jeho zachování v platnosti.

3.  Do ... [12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] členské státy zajistí zrušení všech požadavků ohledně umístění údajů, které nejsou v souladu s odstavcem 1. Do ... [12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost], pokud se členský stát domnívá, že požadavek ohledně umístění údajů je v souladu s odstavcem 1, a může proto zůstat v platnosti, sdělí toto opatření Komisi spolu s důvody pro jeho zachování v platnosti.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aniž je dotčen článek 258 SFEU, Komise do tří měsíců od obdržení uvedeného sdělení přezkoumá, zda je takové opatření v souladu s odstavcem 1, a případně přijme rozhodnutí, v němž dotčený členský stát vyzve, aby toto opatření změnil nebo zrušil.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zveřejní podrobnosti o veškerých požadavcích ohledně umístění údajů použitelných na svém území online prostřednictvím jednotného informačního místa, které průběžně aktualizují.

4.  Členské státy zveřejní podrobnosti o veškerých požadavcích ohledně umístění údajů použitelných na svém území online prostřednictvím jednotného informačního místa, které průběžně aktualizují, nebo prostřednictvím informačního místa na úrovni Unie zřízeného jiným aktem Unie, pokud je takové místo k dispozici.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy informují Komisi o adrese svého jednotného informačního místa uvedeného v odstavci 4. Komise zveřejní odkazy na tato místa na svých internetových stránkách.

5.  Členské státy informují Komisi o adrese svého jednotného informačního místa uvedeného v odstavci 4. Komise zveřejní odkazy na tato místa na svých internetových stránkách, spolu s pravidelně aktualizovaným a konsolidovaným seznamem všech požadavků ohledně umístění údajů podle odstavce 4, včetně informací o těchto požadavcích ve všech úředních pracovních jazycích.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud příslušný orgán vyčerpal všechny použitelné prostředky, jak získat přístup k údajům, může požádat o pomoc příslušný orgán v jiném členském státě v souladu s postupem stanoveným v článku 7 a dožádaný příslušný orgán pomoc poskytne v souladu s postupem stanoveným v článku 7, ledaže by to bylo v rozporu s veřejným pořádkem dožádaného členského státu.

2.  Pokud příslušný orgán nezíská přístup k údajům poté, co kontaktoval uživatele služeb zpracování údajů, a pokud podle práva Unie nebo mezinárodních dohod neexistuje zvláštní mechanismus spolupráce za účelem výměny údajů mezi příslušnými orgány různých členských států, může příslušný orgán požádat o pomoc příslušný orgán jiného členského státu v souladu s postupem stanoveným v článku 7. Dožádaný příslušný orgán poskytne pomoc v souladu s tímto postupem.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud žádost o poskytnutí pomoci obnáší získání přístupu dožádaného orgánu do jakýchkoli prostor fyzické nebo právnické osoby, včetně přístupu k jakýmkoli zařízením a prostředkům pro uchovávání nebo jiné zpracování údajů, musí být takový přístup v souladu s procesním právem Unie nebo členského státu.

3.  Pokud žádost o poskytnutí pomoci obnáší získání přístupu dožádaného orgánu do jakýchkoli prostor fyzické nebo právnické osoby, včetně přístupu k jakýmkoli zařízením a prostředkům pro zpracování údajů, musí být takový přístup v souladu s právem Unie nebo procesním právem členského státu, na jehož území se dotčené prostory nebo zařízení nacházejí.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Odstavec 2 se použije, pouze pokud neexistuje žádný zvláštní mechanismus spolupráce podle práva Unie nebo mezinárodních dohod za účelem výměny údajů mezi příslušnými orgány různých členských států.

vypouští se

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise podporuje a usnadňuje tvorbu samoregulačních kodexů chování na úrovni Unie s cílem vymezit pokyny ohledně osvědčených postupů pro usnadňování změny poskytovatele a s cílem zajistit, že poskytovatelé profesionálním uživatelům před uzavřením smlouvy o uchovávání a zpracování údajů poskytnou dostatečně podrobné, jasnétransparentní informace, pokud jde o tyto otázky:

1.  Komise v zájmu budování konkurenceschopné ekonomiky založené na datech podporuje a usnadňuje tvorbu samoregulačních kodexů chování na úrovni Unie, které jsou založeny na zásadě transparentnosti a stanoví pokyny mj. pro tyto otázky:

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  osvědčené postupy pro usnadnění změny poskytovatele nebo přenesení údajů ve strukturovaném, běžně používaném, interoperabilním a strojově čitelném formátu, včetně otevřených standardních formátů, pokud je to nezbytné nebo to požaduje poskytovatel služeb, který údaje dostává;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  postupy, technické požadavky, časové rámce a poplatky, které se uplatní v případě, že profesionální uživatel chce změnit poskytovatele nebo přenést údaje zpět do svých vlastních IT systémů, včetně případných postupů zálohování údajů a místa uložení záloh, dostupných formátů a nosičů údajů, požadované IT konfigurace a minimální přenosové rychlosti sítě, dále pak doba potřebná k zahájení procesu přenesení a doba, po kterou údaje zůstanou k dispozici pro přenesení, jakož i záruky, pokud jde o přístup k údajům v případě úpadku poskytovatele, a

a)  minimální požadavky na informace, které zajistí, aby profesionálním uživatelům byly před uzavřením smlouvy o uchovávání a zpracování údajů poskytnuty dostatečně podrobné, jasné atransparentní informace o postupech, technických požadavcích, časových rámcích a poplatcích, které se uplatní v případě, že profesionální uživatel chce změnit poskytovatele nebo přenést údaje zpět do svých vlastních IT systémů, jakož i záruky, pokud jde o přístup k údajům v případě úpadku poskytovatele.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  provozní požadavky na změnu poskytovatele nebo přenesení údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, které uživateli dávají dostatečný čas na změnu poskytovatele nebo přenesení údajů.

vypouští se

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise zajistí, aby byly kodexy chování uvedené v odstavci 1 připravovány v úzké spolupráci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, včetně sdružení malých a středních podniků a startupů, uživatelů a poskytovatelů cloudových služeb.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise podněcuje poskytovatele k tomu, aby kodexy chování uvedené v odstavci 1 účinně provedli do jednoho roku od data použitelnosti tohoto nařízení.

2.  Komise podněcuje poskytovatele k tomu, aby přípravu kodexů chování uvedených v odstavci 1 dokončili do ... [12 měsíců po datu zveřejnění tohoto nařízení] a účinně je provedli do ... [24 měsíců po datu zveřejnění tohoto nařízení].

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise přezkoumá tvorbu a účinné provádění těchto kodexů chování a účinné poskytování informací ze strany poskytovatelů nejpozději do dvou let od data použitelnosti tohoto nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Jednotná kontaktní místa poskytují uživatelům souhrnné informace o tomto nařízení, zejména o přípravě kodexů chování uvedených v článku 6.

Odůvodnění

Know-how jednotných kontaktních míst lze použít nejen k propojení členských států a Komise, ale také k propojení mezi institucemi a uživateli.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději [5 let po datu uvedeném v čl. 10 odst. 2] Komise provede přezkum tohoto nařízení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

1.  Nejpozději [3 roky a 6 měsíců po datu zveřejnění tohoto nařízení] Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu hodnotící uplatňování tohoto nařízení, zejména pokud jde o:

 

a)  uplatňování tohoto nařízení na smíšené soubory údajů, především s ohledem na vývoj na trhu a na technologický vývoj, který může rozšířit možnosti deanonymizace údajů;

 

b)  provádění čl. 4 odst. 1 členskými státy, především výjimky týkající se veřejné bezpečnosti a

 

c)  přípravu a účinné provádění kodexů chování uvedených v článku 6 a účinné poskytování informací ze strany poskytovatelů.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Do ... [6 měsíců po datu zveřejnění tohoto nařízení] zveřejní Komise pokyny k vzájemné doplňkovosti tohoto nařízení a nařízení (EU) 2016/679, pokud jde o smíšené soubory údajů.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Toto nařízení se použije po šesti měsících od vyhlášení.

2.  Toto nařízení se použije po šesti měsících od vyhlášení.

Avšak čl. 9 odst. 2a se použije od ... [1 den po vstupu tohoto nařízení v platnost].

(1)

Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Úvod

Jednotný digitální trh je základním kamenem evropského hospodářství a má obrovský potenciál vytvářet růst a pracovní místa. Toto nařízení o volném pohybu neosobních údajů de facto zavádí údaje jakožto pátou oblast svobody na jednotném trhu. S nástupem nových technologií, jako je cloud computing, data velkého objemu a umělá inteligence, se možnost svobodného přenášení údajů stala pro evropské podniky klíčovým tématem. Jedná se samozřejmě o možnost, nikoli povinnost. Požadavky ohledně umístění údajů, které zavedly členské státy, omezují hospodářskou soutěž a podle odhadů zvyšují náklady na uchovávání údajů o 120 procent. Odstraněním těchto požadavků by však EU mohla těžit z ročního nárůstu HDP až o 8 miliard EUR, tedy 0,06 procent. Odpovídá to součtu zvýšení HDP, jež vyplynulo z nedávných dohod o volném obchodu s Kanadou a Jižní Koreou.

Zpravodajka se zaměřila na zjednodušení a vyjasnění nařízení a usnadnění jeho uplatňování. Její snahou je, aby znění vykazovalo právní jistotu a obstálo i v budoucnu s cílem maximalizovat přínosy volného pohybu údajů.

II. Postoj zpravodajky

A.  Výjimka týkající se veřejné bezpečnosti

Zpravodajka uznává, že ve výjimečných případech mají členské státy legitimní důvody k tomu, volný pohyb údajů omezit. Vzhledem k tomu, že by to mělo škodlivý účinek na digitální ekonomiku EU, se však zpravodajka domnívá, že je nezbytně nutné, aby těchto požadavků bylo co nejméně. Přichází proto s již zavedeným pojmem „naléhavých důvodů týkajících se veřejné bezpečnosti“, který má zajistit, aby členské státy nepřeceňovaly výklad výjimky týkající se veřejné bezpečnosti. Jelikož definice veřejné bezpečnosti neexistuje, zpravodajka se snaží tento pojem vyjasnit a zvýšit právní jistotu, a vychází proto ze Smlouvy a z použitelné judikatury ESD.

Zpravodajka rovněž vyjasňuje, že prospěch z volného pohybu údajů by měly mít všechny složky společnosti včetně subjektů veřejného sektoru. Vzhledem k tomu, že mnoho požadavků ohledně umístění údajů nevzniká na vnitrostátní úrovni, uvádí se jasně, že se toto nařízení bude používat na všech úrovních správy, včetně oblasti zadávání veřejných zakázek, což je obzvláště důležité zejména z hlediska malých a středních podniků.

Komisi je udělena pravomoc a povinnost monitorovat uplatňování výjimky a zajistit, aby nebyla vykládána nepřiměřeně. Zpravodajka chce rovněž zavést jasný konečný termín, před jehož uplynutím musí členské státy oznámit požadavky ohledně umístění údajů, které hodlají uplatňovat. Komise by měla návrh aktu přezkoumat a rozhodnout, zda by měly dotčené členské státy příslušný požadavek ohledně umístění údajů změnit nebo zrušit. Veškeré zbývající požadavky ohledně umístění údajů by měly být zveřejněny na internetové stránce Komise, aby byly tyto informace snadno přístupné.

B.  Přístup k údajům pro orgány veřejné moci

Společnosti a subjekty veřejného sektoru mohou své údaje zpracovávat mimo členský stát, v němž jsou usazeny, avšak tato možnost by za žádných okolností neměla být zneužívána k zatajování informací před příslušnými orgány. Zpravodajka se domnívá, že povinnost příslušných orgánů vyčerpat všechny ostatní prostředky předtím, než by směly kontaktovat své příslušné protějšky s žádostí o pomoc, by celý proces získání oprávněného přístupu k dotčeným údajům zbytečně prodloužila. Přístup k údajům by měl usnadnit i nový systém jednotných kontaktních míst. Návrh zprávy rovněž vyjasňuje, že udělení přístupu do prostor, kde jsou údaje uchovávány, musí být v souladu s vnitrostátním právem členského státu, na jehož území se tyto prostory nebo zařízení nacházejí.

C.  Smíšené soubory údajů

Toto nařízení a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se vzájemně doplňují a nepřekrývají se. Společně poskytují soudržný soubor pravidel, která se vztahují na všechny typy údajů a vytvářejí „jednotný prostor údajů EU“. Většina datových souborů obsahuje osobní i neosobní údaje, přičemž převládají neosobní údaje, avšak čistě pro administrativní účely jsou v nich zahrnuty i osobní údaje, např. jména a e-mailové adresy. Pokud by byly takové smíšené soubory vyloučeny z působnosti tohoto nařízení, vážně by to omezilo jeho přínosy. Pokud lze údaje ve smíšených souborech vzájemně oddělit, mělo by se toto nařízení vztahovat jen na část souboru s neosobními údaji. Pokud jsou neosobní a osobní údaje ve smíšeném souboru údajů neoddělitelně spojeny, mělo by se toto nařízení vztahovat na celý soubor, aniž je dotčeno nařízení GDPR. Vzhledem k tomu, že nařízení GDPR je omezeno na osobní údaje a netýká se neosobních údajů, bylo by nepřiměřené a z právního hlediska nesprávné použít na celý smíšený soubor údajů nařízení GDPR namísto tohoto nařízení. Pro společnosti, jako např. malé a střední podniky a začínající podniky, na které by se tak vztahovala přísnější pravidla, by to znamenalo zbytečnou zátěž a bránilo by to inovacím. Uplatňování tohoto nařízení na neosobní údaje neznamená, že by tím v případě smíšených souborů údajů přestala platit ochrana soukromí na základě nařízení GDPR, a to bez ohledu na to, kde v EU jsou údaje uchovávány. Toto nařízení zároveň nestanovuje povinnost uchovávat jednotlivé typy údajů odděleně, ani povinnost smíšené soubory údajů rozdělit.

D.  Přenesení údajů

Pro využití plného potenciálu jednotného digitálního trhu je nezbytné posílit hospodářskou soutěž. Jeden způsob představuje zajištění přenositelnosti údajů mezi různými poskytovateli cloudových služeb. Zpravodajka souhlasí s myšlenkou, aby byli účastníci trhu nuceni vypracovat kodexy chování, které by pro profesionální uživatele upravovaly možnost změnit poskytovatele služeb a přenést své údaje. Tento proces by měla podpořit, usnadnit a monitorovat Komise.

Pro vytvoření vyvážených a dobře fungujících kodexů chování je bezpodmínečně nutné, aby byli do tohoto procesu zahrnuti i uživatelé a poskytovatelé služeb. Zpravodajka dále zdůrazňuje, že podstatou kodexu chování je interoperabilita a transparentnost, a proto se rozhodla některé normativnější pasáže znění předloženého Komisí odstranit, což účastníkům trhu umožní, aby sami rozhodli o tom, jak by měla být samoregulace formulována. Zpravodajka také o 6 měsíců prodloužila konečný termín, neboť podle zkušenosti je pro vypracování a provedení kodexu chování zapotřebí více času.

E.  Přezkum

Vzhledem k tomu, že je důležité držet krok s rozvojem techniky, zpravodajka navrhuje zkrátit období hodnocení, zejména pokud jde o smíšené soubory údajů, neboť výskyt šedých zón se časem pravděpodobně ještě zvýší. Zatím netušíme, jak budou soubory údajů vypadat v budoucnu, a je tudíž důležité posuzovat, zda je toto nařízení aktuální a účelné. Zpravodajka by ráda vyjasnila, že výsledkem posouzení Komisí by mělo být předložení zprávy včetně příslušného hodnocení spolunormotvůrcům.


PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB,OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA INFORMACE

Za vypracování tohoto seznamu nese výlučnou odpovědnost zpravodajka a poskytuje jej zcela dobrovolně. Při sestavování této zprávy a před jejím přijetím ve výboru obdržela zpravodajka podněty od těchto subjektů či osob:

Subjekt nebo osoba

Allied for Startups

Almega (Organizace zaměstnavatelů pro švédský sektor služeb)

Ametic

Sdružení švédského odvětví strojírenství

AT&T

Bisnode

Bitkom

BSA – The Software Alliance

Stálé zastoupení Bulharska při Evropské unii

Business Europe

CECRA – European Council for Motor Trades and Repairs

Cercle de l'Industrie

Computer & Communications Industry Association (CCIA Europe)

Konfederace švédských podniků

Confindustria

Dánská obchodní komora

Deutsche Telekom

Digitální Evropa

dr. Kristina IRION – Amsterodamská univerzita (seminář výboru IMCO dne 20. února)

dr. Simon Forge – SCF Associates (seminář výboru IMCO dne 20. února)

Evropský hospodářský a sociální výbor

Ericsson

Stálé zastoupení Estonska při Evropské unii

Evropská komise

Sdružení evropských provozovatelů telekomunikačních sítí (ETNO)

EyeEm

Federace evropského přímého a interaktivního marketingu (FEDMA)

FIGIEFA – Automotive Aftermarket Distributors

Företagarna

France Digitale

Stálé zastoupení Francie při Evropské unii

Německé sdružení odvětví pojišťovnictví (GDV)

Google

GSMA

IBM

IDC – European Government Consulting

Information Technology & Innovation Foundation

INTUG

Intuit Inc.

Ministerstvo komunikací, činnosti v oblasti klimatu a životního prostředí Irské republiky

Microsoft

National Board of Trade (Národní obchodní rada)

Orange Group

Stálé zastoupení Polska při Evropské unii

Schneider Electric Services International

Stálé zastoupení Španělska při Evropské unii

SUP46

Swedbank

Švédské odvětví informačních technologií a telekomunikací

Švédská obchodní federace

Sdružení European Lotteries (EL)

Federace švédských zemědělců (LRF)

UEAPME – zaměstnavatelská organizace evropských řemeslných a malých a středních podniků

Federace malých podniků Spojeného království (FDB)

Stálé zastoupení Spojeného království při Evropské unii

Veolia

Vodaphone


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (26.4.2018)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Hodnotové řetězce dat jsou postaveny na různých činnostech v oblasti údajů: vytváření a shromažďování údajů, agregaci a organizování údajů, uchovávání a zpracování údajů, analýze, uvádění na trh a šíření údajů, používání údajů včetně opakovaného použití. Základním stavebním kamenem jakéhokoli hodnotového řetězce dat je účinně a efektivně fungující uchovávání nebo jiné zpracování údajů. Nicméně takovému účinnému a efektivnímu fungování a rozvoji ekonomiky založené na datech v Unii brání zejména dva druhy překážek, a to v oblasti mobility údajů a vnitřního trhu.

(2)  Hodnotové řetězce dat jsou postaveny na různých činnostech v oblasti údajů: vytváření a shromažďování údajů; agregaci a organizování údajů; zpracování; analýze, uvádění na trh a šíření údajů; používání údajů včetně opakovaného použití. Základním stavebním kamenem jakéhokoli hodnotového řetězce dat je účinně a efektivně fungující zpracování. Nicméně takovému účinnému a efektivnímu fungování a rozvoji ekonomiky založené na datech v Unii brání zejména dva druhy překážek, a to v oblasti mobility údajů a vnitřního trhu.

Odůvodnění

Definice „zpracování“ v článku 3 obsahuje „uchovávání údajů“. Tato změna se týká celého textu. Přijetí si vyžádá odpovídající změny.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Na služby uchovávání nebo jiného zpracování údajů se vztahuje svoboda usazování a volný pohyb služeb podle Smlouvy o fungování Evropské unie. Poskytování takových služeb však ztěžují nebo někdy znemožňují některé vnitrostátní požadavky, aby údaje byly umístěny na určitém území.

(3)  Na služby zpracování, včetně přenesení údajů, se vztahuje svoboda usazování a volný pohyb služeb podle článků 26, 49 až 55 a 56 až 62 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Poskytování takových služeb však ztěžují nebo někdy znemožňují některé vnitrostátní požadavky, aby údaje byly umístěny na určitém území.

Odůvodnění

Článek 6 stanoví technické aspekty přenosu údajů. Návrh nařízení nestanoví ani definici práva na přenesení údajů, ani definici samotného přenesení údajů. Aby tedy bylo možné uplatnit článek 6, musíme zakotvit přenos údajů jako službu, která tudíž spadá do volného pohybu služeb podle Smlouvy.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Kombinace těchto překážek vede k nedostatečné konkurenci mezi poskytovateli cloudových služeb v Evropě, různým typům „blokování prodejce“ a vážnému nedostatku mobility údajů. Stejně tak politika lokalizace údajů oslabuje schopnost podniků činných ve výzkumu a vývoji umožnit spolupráci mezi podniky, univerzitami a jinými výzkumnými organizacemi, aby přinášely své vlastní inovace.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Stejně jako podniky a spotřebitelé by i veřejné orgány a subjekty členských států měly mít prospěch z větší svobody volby, pokud jde o poskytovatele služeb založených na datech, z konkurenceschopnějších cen a z efektivnějšího poskytování služeb občanům. S ohledem na velké objemy údajů, s nimiž veřejné orgány a subjekty zacházejí, by měly jít příkladem tím, že budou v rámci Unie využívat služby založené na datech, pokud jde o neosobní údaje, a zdrží se jakéhokoli neodůvodněného omezení, co se týče lokalizace údajů, využívají-li služby soukromých subjektů založené na datech.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Podle nařízení (EU) 2016/679 členské státy nesmějí omezit ani zakázat volný pohyb osobních údajů v Unii z důvodů souvisejících s ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Toto nařízení stanoví stejnou zásadu volného pohybu v Unii pro neosobní údaje, s výjimkou případů, kdy by omezení nebo zákaz ospravedlňovaly bezpečnostní důvody.

(10)  Podle nařízení (EU) 2016/679 členské státy nesmějí omezit ani zakázat volný pohyb osobních údajů v Unii z důvodů souvisejících s ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Toto nařízení stanoví stejnou zásadu volného pohybu v Unii pro neosobní údaje, s výjimkou případů, kdy by omezení nebo zákaz ospravedlňovaly bezpečnostní důvody. Nařízení (EU) 2016/679 a toto nařízení poskytují soudržný soubor pravidel, která upravují volný pohyb různých typů údajů. Nařízení (EU) 2016/679 by se proto mělo vztahovat na část souboru obsahující osobní údaje a toto nařízení by se mělo vztahovat na část souboru s neosobními údaji. Pokud jsou neosobní a osobní údaje neoddělitelně spojeny, mělo by se uplatnit toto nařízení, aniž je dotčeno nařízení (EU) 2016/679. Toto nařízení navíc nestanovuje povinnost rozdělit smíšené soubory údajů ani povinnost uchovávat jednotlivé typy údajů odděleně.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Toto nařízení by tudíž nemělo snižovat úroveň ochrany, kterou mají fyzické osoby podle nařízení (EU) 2016/679 a zároveň by pro podniky nemělo být těžké jej dodržovat, především by nemělo představovat překážku pro rozvoj začínajících podniků a malých a středních podniků. Komise by měla na svých internetových stránkách poskytnout jasné pokyny pro podniky ohledně právního zacházení se smíšenými soubory údajů a informace o možnostech, jak smíšené soubory údajů rozdělit. Komise by měla posoudit uplatňování tohoto nařízení na smíšené soubory údajů a v případě potřeby navrhnout další doporučení v rámci svého přezkumu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Požadavky ohledně umístění údajů představují zjevnou překážku volnému poskytování služeb uchovávání nebo jiného zpracování údajů v rámci Unie a na vnitřním trhu. Jako takové by měly být zakázány, ledaže by byly odůvodněny veřejnou bezpečností, jak ji vymezuje právo Unie, zejména článek 52 Smlouvy o fungování Evropské unie, a byly v souladu se zásadou proporcionality zakotvenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. Aby zásada volného pohybu neosobních údajů přes hranice byla účinná, zajistilo se rychlé odstranění stávajících požadavků ohledně umístění údajů a umožnilo se uchovávání nebo jiné zpracování údajů na více místech v EU z provozních důvodů, jakož i vzhledem k tomu, že toto nařízení stanoví opatření k zajištění dostupnosti údajů pro účely regulační kontroly, neměly by členské státy mít možnost uplatnit jiné důvody, než je veřejná bezpečnost.

(12)  Požadavky ohledně umístění údajů představují zjevnou překážku volnému poskytování služeb zpracování v rámci Unie a na vnitřním trhu. Jako takové by měly být zakázány, ledaže by byly odůvodněny naléhavými důvody veřejné bezpečnosti, jak vymezuje právo Unie, zejména článek 52 Smlouvy o fungování Evropské unie, a byly v souladu se zásadou proporcionality zakotvenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. Aby zásada volného pohybu neosobních údajů přes hranice byla účinná, zajistilo se rychlé odstranění stávajících požadavků ohledně umístění údajů a umožnilo se zpracování údajů na více místech v EU z provozních důvodů, jakož i vzhledem k tomu, že toto nařízení stanoví opatření k zajištění dostupnosti údajů pro účely regulační kontroly, neměly by členské státy mít možnost uplatnit jiné důvody, než je veřejná bezpečnost. Pojem „veřejná bezpečnost“ ve smyslu čl. 52 SFEU, jak jej vykládá Soudní dvůr, zahrnuje jak vnitřní, tak vnější bezpečnost členského státu. Členský stát žádající o takové osvobození by měl prokázat, že je nezbytné využít stanovené výjimky za účelem ochrany jeho podstatných bezpečnostních zájmů.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Kromě toho by za účelem odstranění možných stávajících překážek členské státy měly během dvanáctiměsíčního přechodného období provést přezkum stávajících vnitrostátních požadavků ohledně umístění údajů a veškeré požadavky ohledně umístění údajů, u kterých mají za to, že jsou v souladu s tímto nařízením, oznámit i s jejich odůvodněním Komisi. Tato oznámení by měla Komisi umožnit posoudit soulad veškerých zbývajících požadavků ohledně umístění údajů.

(14)  Kromě toho by za účelem odstranění možných stávajících překážek členské státy měly během dvanáctiměsíčního přechodného období provést přezkum stávajících právních nebo správních předpisů obecné povahy, které stanovují požadavky ohledně umístění údajů, a veškeré požadavky ohledně umístění údajů, u kterých mají za to, že jsou v souladu s tímto nařízením, oznámit i s jejich odůvodněním Komisi. Tato oznámení by měla Komisi umožnit posoudit soulad veškerých zbývajících požadavků ohledně umístění údajů a případně přijmout stanoviska, kterými požádá o změnu či zrušení takových požadavků ohledně umístění údajů a která členské státy řádně zohlední.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Za účelem zajištění transparentnosti požadavků ohledně umístění údajů, které v členských státech platí pro fyzické a právnické osoby, např. poskytovatele a uživatele služeb uchovávání nebo jiného zpracování údajů, by členské státy měly zveřejnit informace o takových opatřeních na jednotném internetovém informačním místě a pravidelně je aktualizovat. Aby byly právnické a fyzické osoby řádně informovány o požadavcích ohledně umístění údajů platných v Unii, měly by členské státy oznámit adresy těchto internetových míst Komisi. Komise by měla tyto informace zveřejnit na svých internetových stránkách.

(15)  Za účelem zajištění transparentnosti požadavků ohledně umístění údajů, které v členských státech platí pro fyzické a právnické osoby, např. poskytovatele a uživatele služeb zpracování, by členské státy měly zveřejnit informace o takových opatřeních na jednotném internetovém informačním místě a pravidelně je aktualizovat. Aby byly právnické a fyzické osoby řádně informovány o požadavcích ohledně umístění údajů platných v Unii, měly by členské státy oznámit adresy těchto internetových míst Komisi. Komise by měla zveřejňovat na svých internetových stránkách pravidelně aktualizované informace o těchto vnitrostátních opatřeních dostupné v jejích pracovních či jednacích jazycích, jakož i adresy online jednotných kontaktních míst členských států.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Aby mohli profesionální uživatelé plně využít výhod konkurenčního prostředí, měli by mít možnost činit informované volby a snadno porovnávat jednotlivé složky různých služeb uchovávání nebo jiného zpracování údajů nabízených na vnitřním trhu, včetně smluvních podmínek upravujících přenášení údajů při ukončení smlouvy. V zájmu sladění s inovačním potenciálu trhu a zohlednění zkušeností a odborných znalostí poskytovatelů a profesionálních uživatelů služeb uchovávání nebo jiného zpracování údajů by podrobné informační a provozní požadavky ohledně přenesení údajů měly být definovány ze strany účastníků trhu prostřednictvím samoregulace, kterou podpoří a usnadní Komise, a to ve formě kodexů chování Unie, jež mohou zahrnovat vzorové smluvní podmínky. Pokud by však tyto kodexy chování nebyly zavedeny a účinně prováděny v přiměřené lhůtě, Komise by měla situaci přezkoumat.

(21)  Aby mohli profesionální uživatelé plně využít výhod konkurenčního prostředí, měli by mít možnost činit informované volby a snadno porovnávat jednotlivé složky různých služeb uchovávání nebo jiného zpracování údajů nabízených na vnitřním trhu, včetně smluvních podmínek upravujících přenášení údajů při ukončení smlouvy. V zájmu sladění s inovačním potenciálem trhu a zohlednění zkušeností a odborných znalostí poskytovatelů a profesionálních uživatelů služeb uchovávání nebo jiného zpracování údajů by podrobné informační a provozní požadavky ohledně přenesení údajů měly být definovány ze strany účastníků trhu prostřednictvím samoregulace, kterou podpoří a usnadní Komise, a to ve formě kodexů chování Unie, jež mohou zahrnovat vzorové smluvní podmínky. Tyto kodexy chování by měly stanovit, že blokování prodejců není přijatelnou obchodní praxí, měly by využívat otevřených standardů a otevřených specifikací a zajišťovat technologie zvyšující důvěru, jako je šifrování. Během vytváření samoregulačního kodexu chování by Komise měla podporovat konzultace se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, jako jsou uživatelé a poskytovatelé cloudu všech velikostí, včetně začínajících podniků a malých a středních podniků. Pokud by však tyto kodexy chování nebyly zavedeny a účinně prováděny ve stanovené lhůtě, Komise by měla situaci přezkoumat a vyhodnotit potřebu předložit legislativní návrhy na účinné snížení počtu překážek pro přenos údajů.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Tam, kde probíhá zpracování údajů, by profesionálním uživatelům mělo být povoleno i přijímat údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném a interoperabilním formátu a předávat je nebo je nechat předávat přímo z jednoho zpracování údajů do jiného nebo do služby zpracovávající údaje. Poskytovatelé služeb by měli být podněcováni k tomu, aby rozvíjeli interoperabilní formáty využívající otevřené standardy a otevřené specifikace, které umožňují přenášení údajů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Za účelem zajištění účinného provádění postupu pro poskytování pomoci mezi příslušnými orgány členských států může Komise přijmout prováděcí akty, kterými se stanoví jednotné formuláře, jazyky žádostí, lhůty nebo jiné podrobnosti postupů týkajících se žádostí o pomoc. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.40

(23)  Za účelem zajištění účinného provádění postupu pro poskytování pomoci mezi příslušnými orgány členských států může Komise přijmout prováděcí akty, kterými se stanoví jednotné formuláře, formáty a kanály přenosu, jazyky žádostí, lhůty nebo jiné podrobnosti postupů týkajících se žádostí o pomoc. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.40

_________________

_________________

40Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

40Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Posílením důvěry v bezpečnost přeshraničního uchovávání nebo jiného zpracování údajů by se měla omezit tendence účastníků trhu a veřejného sektoru používat umístění údajů jako náhražku bezpečnosti údajů. Měla by se tím zlepšit i právní jistota pro společnosti, pokud jde o použitelné bezpečnostní požadavky při externím zajišťování činností v oblasti uchovávání nebo jiného zpracování údajů, též s využitím poskytovatelů služeb v jiných členských státech.

(24)  Posílením důvěry v bezpečnost přeshraničního zpracování by se měla omezit tendence účastníků trhu a veřejného sektoru používat umístění údajů jako náhražku bezpečnosti údajů. Měla by se tím zlepšit i právní jistota pro společnosti, pokud jde o použitelné bezpečnostní požadavky při externím zajišťování činností v oblasti zpracování, též s využitím poskytovatelů služeb v jiných členských státech, a zohlednit rychlý vývoj nových technologií tak, aby bylo možné se jim okamžitě přizpůsobit. Za tímto účelem by se členské státy měly vyvarovat rušivých právních předpisů, které by zpochybňovaly bezpečnost, integritu nebo autenticitu údajů, a poskytovatelé služeb by měli nasadit nejmodernější dostupné technologie s cílem uskutečňovat politiky a praktiky založené na bezpečnosti a soukromí již ve fázi návrhu. Snadná změna poskytovatelů a přenositelnost údajů jsou rovněž faktorem zvyšujícím důvěru a měly by být zajištěny.

Odůvodnění

Důvěra je zmiňována jako největší nelegislativní překážka v používání cloudových služeb. Proto musí být cílem tohoto textu budování důvěry.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Toto nařízení respektuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie a mělo by být vykládáno a uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami, včetně práv na ochranu osobních údajů (článek 8), svobodu podnikání (článek 16) a svobodu projevu a informací (článek 11).

(29)  Tímto nařízením by neměla být dotčena jiná platná nařízení o zacházení s údaji a toto nařízení respektuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie a mělo by být vykládáno a uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami, včetně práv na ochranu osobních údajů (článek 8), svobodu podnikání (článek 16) a svobodu projevu a informací (článek 11).

Odůvodnění

Aby nedošlo k vytvoření hierarchie právních textů a posílilo se prosazování základních práv, je zapotřebí striktní výklad.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení se použije na uchovávání nebo jiné zpracování elektronických údajů jiných než osobních údajů v Unii, které je

1.  Toto nařízení se použije na zpracování elektronických údajů jiných než osobních údajů v Unii, které je

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a)  poskytováno jako služba uživatelům, kteří mají bydliště nebo provozovnu v Unii, bez ohledu na to, zda je v Unii usazen poskytovatel, nebo

a)  poskytováno jako služba uživatelům, ať už se jedná o soukromou osobu, veřejnoprávní subjekt nebo veřejný orgán, kteří mají bydliště nebo provozovnu v Unii, bez ohledu na to, zda je v Unii usazen poskytovatel, nebo

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  V případě smíšených souborů údajů by se nařízení (EU) 2016/679 mělo vztahovat na část souboru obsahující osobní údaje a toto nařízení by se mělo vztahovat na část souboru s neosobními údaji. Pokud jsou osobní a neosobní údaje neoddělitelně spojeny, uplatní se toto nařízení, aniž je dotčeno nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  „uchováváním údajů“ jakékoli uchovávání údajů v elektronické podobě;

2.  „zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s údaji nebo soubory údajů v elektronické podobě, prováděné pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  „poskytovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje služby uchovávání nebo jiného zpracování údajů;

4.  „poskytovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje služby zpracování;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  „požadavkem ohledně umístění údajů“ jakákoli povinnost, zákaz, podmínka, omezení nebo jiný požadavek stanovený právními a správními předpisy členských států, který vyžaduje, aby se místo uchovávání nebo jiného zpracování údajů nacházelo na území určitého členského státu, nebo znesnadňuje uchovávání nebo jiné zpracování údajů v kterémkoli jiném členském státě;

5.  „požadavkem ohledně umístění údajů“ jakákoli povinnost, zákaz, podmínka, omezení nebo jiný požadavek stanovený právními a správními předpisy nebo postupy členských států, včetně pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jež jsou určovány místními, ústředními nebo regionálními správami či veřejnými subjekty, který vyžaduje, aby se místo zpracování nacházelo na území určitého členského státu, nebo znesnadňuje uchovávání nebo jiné zpracování údajů v kterémkoli jiném členském státě;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  „příslušným orgánem“ orgán členského státu, který má podle vnitrostátního práva nebo práva Unie pravomoc získat přístup k údajům uchovávaným nebo zpracovávaným fyzickou nebo právnickou osobou pro účely výkonu svých úředních povinností;

6.  „příslušným orgánem“ orgán členského státu, který má podle vnitrostátního práva nebo práva Unie pravomoc získat přístup k údajům zpracovávaným fyzickou nebo právnickou osobou pro účely výkonu svých úředních povinností;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  „uživatelem“ fyzická nebo právnická osoba, která využívá nebo požaduje službu uchovávání nebo jiného zpracování údajů;

7.  „uživatelem“ fyzická nebo právnická osoba, která využívá nebo požaduje službu zpracování údajů;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Místo uchovávání nebo jiného zpracování údajů v rámci Unie nesmí být omezeno na území určitého členského státu a uchovávání nebo jiné zpracování v jakémkoli jiném členském státě nesmí být zakázáno ani omezeno, není-li to odůvodněno veřejnou bezpečností.

1.  Požadavky ohledně umístění údajů jsou zakázány vyjma případů, kdy jsou odůvodněny zdokumentovaným a vážným ohrožením veřejné bezpečnosti a představují odpovídající a přiměřená opatření.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Do dvanácti měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení členské státy zajistí zrušení všech požadavků ohledně umístění údajů, které nejsou v souladu s odstavcem 1. Pokud se členský stát domnívá, že požadavek ohledně umístění údajů je v souladu s odstavcem 1, a může proto zůstat v platnosti, oznámí toto opatření Komisi spolu s důvody pro jeho zachování v platnosti.

3.  Do dvanácti měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení členské státy zajistí zrušení všech požadavků ohledně umístění údajů, které nejsou v souladu s odstavcem 1. Pokud se na konci tohoto období členský stát domnívá, že požadavek ohledně umístění údajů je v souladu s odstavcem 1, a může proto zůstat v platnosti, oznámí toto opatření Komisi spolu s důvody pro jeho zachování v platnosti.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Aniž je dotčen článek 258 SFEU, Komise do tří měsíců od obdržení uvedeného oznámení přezkoumá, zda je takové opatření v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, a případně přijme stanovisko, v němž dotčený členský stát požádá, aby toto opatření změnil nebo zrušil.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy informují Komisi o adrese svého jednotného informačního místa uvedeného v odstavci 4. Komise zveřejní odkazy na tato místa na svých internetových stránkách.

5.  Členské státy informují Komisi o adrese svého jednotného informačního místa uvedeného v odstavci 4. Komise na svých internetových stránkách zveřejňuje pravidelně aktualizované informace, které jsou k dispozici v jejích pracovních/jednacích jazycích, o vnitrostátních opatřeních uvedených v odstavcích 2 a 3, spolu s adresami online jednotných kontaktních míst v členských státech.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Komise na svých internetových stránkách zveřejní pokyny pro poskytovatele a uživatele zpracování údajů týkající se uplatňování tohoto nařízení, včetně informací o právním zacházení s různými druhy souborů údajů.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise podporuje a usnadňuje tvorbu samoregulačních kodexů chování na úrovni Unie s cílem vymezit pokyny ohledně osvědčených postupů pro usnadňování změny poskytovatele a s cílem zajistit, že poskytovatelé profesionálním uživatelům před uzavřením smlouvy o uchovávání a zpracování údajů poskytnou dostatečně podrobné, jasné a transparentní informace, pokud jde o tyto otázky:

1.  Komise podporuje a usnadňuje tvorbu samoregulačních kodexů chování na úrovni Unie na základě zásady interoperability s cílem vymezit pokyny týkající se těchto aspektů:

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  osvědčené postupy pro usnadňování změny poskytovatele nebo přenesení údajů ve strukturovaném, běžně používaném otevřeném standardu a strojově čitelném formátu, které uživateli poskytují dostatečný čas na změnu poskytovatele nebo přenesení údajů; a

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  postupy, technické požadavky, časové rámce a poplatky, které se uplatní v případě, že profesionální uživatel chce změnit poskytovatele nebo přenést údaje zpět do svých vlastních IT systémů, včetně případných postupů zálohování údajů a místa uložení záloh, dostupných formátů a nosičů údajů, požadované IT konfigurace a minimální přenosové rychlosti sítě, dále pak doba potřebná k zahájení procesu přenesení a doba, po kterou údaje zůstanou k dispozici pro přenesení, jakož i záruky, pokud jde o přístup k údajům v případě úpadku poskytovatele, a

a)  minimální požadavky na informace, které zajistí, aby profesionálním uživatelům před uzavřením smlouvy o zpracování údajů byly poskytnuty dostatečně podrobné, jasné a transparentní informace upřesňující postupy, technické požadavky, časové rámce a poplatky, které se uplatní v případě, že profesionální uživatel chce změnit poskytovatele nebo přenést údaje zpět do svých vlastních IT systémů, včetně případných postupů zálohování údajů a místa uložení záloh, dostupných formátů a nosičů údajů, požadované IT konfigurace a minimální přenosové rychlosti sítě, dále pak doba potřebná k zahájení procesu přenesení a doba, po kterou údaje zůstanou k dispozici pro přenesení, jakož i záruky, pokud jde o přístup k údajům v případě úpadku poskytovatele, a

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  systémy certifikace pro produkty a služby zpracování údajů, čímž se usnadní srovnatelnost jakosti těchto produktů a služeb, např. řízení jakosti, řízení bezpečnosti informací, řízení kontinuity provozu a řízení v oblasti životního prostředí;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud samoregulační kodex chování nesníží počet stávajících překážek při přenosu údajů, bude po přezkumu případně následovat legislativní návrh.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud tyto kodexy chování nebudou ve stanoveném časovém období zavedeny a účinně prováděny nebo pokud budou po řádném přezkumu existovat důvody k obavám, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými stanoví minimální pokyny. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle článku 8.

Odůvodnění

Samoregulace je podporována, nicméně překonání překážek, které by mohly vyvstat během procesu tvorby kodexů, může napomoci zapojení Komise.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými se stanoví jednotné formuláře, jazyky žádostí, lhůty nebo jiné podrobnosti postupů týkajících se žádostí o pomoc. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle článku 8.

6.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými se stanoví jednotné formuláře, formáty a kanály přenosu, jazyky žádostí, lhůty nebo jiné podrobnosti postupů týkajících se žádostí o pomoc. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 8.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Jednotné kontaktní místo rovněž poskytuje profesionálním uživatelům a veřejnosti obecné informace o povinnostech stanovených v této směrnici, jakož i o veškerých kodexech chování vypracovaných podle článku 6.

Odůvodnění

Jednotné kontaktní místo bylo navrženo především s cílem pomáhat správním orgánům členských států, ale mohlo by být dále rozšířeno o funkci kontaktního místa pro širokou veřejnost a podnikatelskou obec.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Svobodný pohyb jiných než osobních údajů v Evropské unii

Referenční údaje

COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

IMCO

23.10.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ITRE

23.10.2017

Zpravodaj(ka)

Datum jmenování

Zdzisław Krasnodębski

9.11.2017

Projednání ve výboru

28.11.2017

21.2.2018

 

 

Datum přijetí

24.4.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

59

1

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

59

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Svobodný pohyb jiných než osobních údajů v Evropské unii

Referenční údaje

COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

Datum předložení EP

13.9.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

23.10.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

23.10.2017

JURI

23.10.2017

LIBE

23.10.2017

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

2.10.2017

LIBE

23.10.2017

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Anna Maria Corazza Bildt

25.10.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

23.1.2018

21.3.2018

24.4.2018

17.5.2018

Datum přijetí

4.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

Datum předložení

6.6.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 21. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí