Procedure : 2017/0228(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0201/2018

Indgivne tekster :

A8-0201/2018

Forhandlinger :

PV 03/10/2018 - 17
CRE 03/10/2018 - 17

Afstemninger :

PV 04/10/2018 - 7.7
CRE 04/10/2018 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0381

BETÆNKNING     ***I
PDF 714kWORD 112k
6.6.2018
PE 619.038v02-00 A8-0201/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Anna Maria Corazza Bildt

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0495),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0312/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Senat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 15. februar 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0201/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Digitaliseringen af økonomien går stadig hurtigere. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er ikke længere en specifik sektor, men grundlaget for alle moderne innovative økonomiske systemer og samfund. Elektroniske data er kernen i disse systemer og kan skabe stor værdi, når de analyseres eller kombineres med tjenester og varer.

(1)  Digitaliseringen af økonomien går stadig hurtigere. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er ikke længere en specifik sektor, men grundlaget for alle moderne innovative økonomiske systemer og samfund. Elektroniske data er kernen i disse systemer og kan skabe stor værdi, når de analyseres eller kombineres, under sikre forhold, med tjenester og varer.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde gælder også for datalagring og andre databehandlingstjenester. Imidlertid bliver leveringen af disse tjenester hæmmet eller forhindret af visse nationale krav vedrørende dataenes placering.

(3)  Etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde gælder også for databehandlingstjenester, herunder dataportering. Imidlertid bliver leveringen af disse tjenester hæmmet eller forhindret af visse nationale, regionale eller lokale krav vedrørende dataenes placering.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Disse hindringer for fri udveksling af datalagring og andre databehandlingstjenester og for etableringsretten for leverandører af sådanne tjenester skyldes krav i medlemsstaternes nationale lovgivning om, at dataene lagres og behandles inden for et bestemt geografisk område eller territorium. Andre regler eller anden administrativ praksis har en tilsvarende virkning ved at pålægge specifikke krav, som gør det vanskeligere at lagre eller på anden måde behandle data uden for et bestemt geografisk område eller territorium i Unionen, f.eks. krav om brug af teknologi, der er certificeret eller godkendt i en bestemt medlemsstat. Usikkerhed om retstilstanden med hensyn til rækkevidden af berettigede og uberettigede dataplaceringskrav begrænser yderligere markedsdeltagernes og den offentlige sektors valgmuligheder med hensyn til, hvor data lagres elleranden vis behandles.

(4)  Disse hindringer for fri udveksling af databehandlingstjenester og for etableringsretten for leverandører af sådanne tjenester skyldes krav i medlemsstaternes nationale lovgivning om, at dataene behandles inden for et bestemt geografisk område eller territorium. Andre regler eller anden administrativ praksis har en tilsvarende virkning ved at pålægge specifikke krav, som gør det vanskeligere at behandle data uden for et bestemt geografisk område eller territorium i Unionen, f.eks. krav om brug af teknologi, der er certificeret eller godkendt i en bestemt medlemsstat. Usikkerhed om retstilstanden med hensyn til rækkevidden af berettigede og uberettigede dataplaceringskrav begrænser yderligere markedsdeltagernes og den offentlige sektors valgmuligheder med hensyn til, hvor data behandles. Denne forordning begrænser på ingen måde virksomheder i at indgå kontraktlige aftaler, der angiver, hvor dataene skal placeres. Denne forordning skal blot forbedre dette valg ved at sikre, at en aftalt placering kan ligge overalt i EU.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Kombination af disse hindringer har ført til en mangel på konkurrence mellem udbydere af cloud-tjenesteudbydere i Europa, til forskellige problemer med "leverandørlåse" og til en alvorlig mangel på datamobilitet. Tilsvarende har datalokaliseringspolitikker undergravet forsknings- og udviklingsvirksomheders mulighed for at fremme samarbejde mellem virksomheder, universiteter og andre forskningsinstitutioner med henblik på at fremme deres egen innovation.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Fri udveksling af data i Unionen vil spille en vigtig rolle i forhold til at opnå datadreven vækst og innovation. I lighed med virksomheder og forbrugere vil medlemsstaternes offentlige myndigheder og organer kunne drage fordel af øget valgfrihed med hensyn til datadrevne tjenesteydere, af mere konkurrencedygtige priser og af en mere effektiv levering af tjenesteydelser til borgerne. I betragtning af de store mængder data, som offentlige myndigheder og organer håndterer, er det af største vigtighed, at de går foran med et godt eksempel med hensyn til anvendelse af tjenester for elektronisk databehandling, og at de afholder sig fra at lægge begrænsninger på dataplacering, når de gør brug af tjenester for elektronisk databehandling. Offentlige myndigheder og organer bør derfor også være omfattet af denne forordning, herunder i forbindelse med offentlige udbud, medmindre andet følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU1a. Denne forordning skaber samtidig ikke nogen forpligtelse for offentlige enheder til at outsource databehandling.

 

_____________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst)(EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  De retlige rammer for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, særlig forordning (EU) 2016/6793030, direktiv (EU) 2016/68031 og direktiv 2002/58/EF32 bør ikke berøres af nærværende forordning.

(9)  De retlige rammer for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og for respekten for privatliv samt beskyttelse af personoplysninger i elektronisk kommunikation, særlig forordning (EU) 2016/67930, direktiv (EU) 2016/68031 og direktiv 2002/58/EF32 berøres ikke af nærværende forordning.

__________________

__________________

30 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om privatlivets fred og elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om privatlivets fred og elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  I henhold til forordning (EU) 2016/679 må medlemsstaterne hverken indskrænke eller forbyde den frie udveksling af personoplysninger inden for Unionen af grunde, der vedrører beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Samme princip om fri udveksling inden for Unionen gælder i henhold til nærværende forordning for ikkepersondata, medmindre en indskrænkning eller et forbud er berettiget af sikkerhedshensyn.

(10)  I henhold til forordning (EU) 2016/679 må medlemsstaterne hverken indskrænke eller forbyde den frie udveksling af personoplysninger inden for Unionen af grunde, der vedrører beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Samme princip om fri udveksling inden for Unionen gælder i henhold til nærværende forordning for ikkepersondata, medmindre en indskrænkning eller et forbud er berettiget af offentlige sikkerhedshensyn. Forordning (EU) 2016/679 og nærværende forordning giver et sammenhængende sæt af regler, der muliggør fri bevægelighed for forskellige typer af data. Når datasæt indeholder både personoplysninger og ikkepersondata, bør forordning (EU) 2016/679 finde anvendelse på personoplysningsdelen af sættet, og nærværende forordning bør finde anvendelse på den del af sættet, der omhandler ikkepersondata. Når personoplysninger og ikkepersondata i et blandet datasæter er knyttet uløseligt sammen, bør nærværende forordning finde anvendelse, uden at det berører forordning (EU) 2016/679. Hvis teknologiske fremskridt såsom kunstig intelligens, maskinlæring, tingenes internet og big data-analyse gør det muligt at omdanne anonymiserede ikkepersondata til personoplysninger, behandles sådanne oplysninger som personoplysninger, og forordning (EU) 2016/679 finder tilsvarende anvendelse. Desuden pålægger nærværende forordning ikke nogen forpligtelse til at lagre forskellige typer af data hver for sig eller en forpligtelse til at skille blandede datasæt ad.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Dataplaceringskrav udgør en klar hindring for fri udveksling af datalagringstjenester og andre databehandlingstjenester i Unionen og for det indre marked. Sådanne krav bør forbydes, medmindre de er begrundet i hensynet til den offentlige sikkerhed, jf. EU-retten, navnlig artikel 52 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og opfylder proportionalitetsprincippet, der er forankret i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. For at gennemføre princippet om fri udveksling af ikkepersondata på tværs af grænserne, sikre en hurtig afskaffelse af eksisterende dataplaceringskrav og gøre det muligt af driftsmæssige årsager at lagre data eller foretage anden databehandling flere steder i Unionen, og da der ved denne forordning indføres foranstaltninger til at sikre myndighederne adgang til data i regulerings- og tilsynsøjemed, bør medlemsstaterne ikke kunne påberåbe sig andre begrundelser for at begrænse den fri udveksling af data end hensynet til den offentlige sikkerhed.

(12)  Dataplaceringskrav udgør en klar hindring for fri udveksling af databehandlingstjenester i Unionen og for det indre marked. Sådanne krav bør forbydes, medmindre de er begrundet i bydende nødvendige hensyn til den offentlige sikkerhed, jf. EU-retten, navnlig artikel 52 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og opfylder proportionalitetsprincippet, der er forankret i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. For at gennemføre princippet om fri udveksling af ikkepersondata på tværs af grænserne, sikre en hurtig afskaffelse af eksisterende dataplaceringskrav og gøre det muligt af driftsmæssige årsager at foretage databehandling flere steder i Unionen, og da der ved denne forordning indføres foranstaltninger til at sikre myndighederne adgang til data i regulerings- og tilsynsøjemed, bør medlemsstaterne ikke kunne påberåbe sig andre begrundelser for at begrænse den fri udveksling af data end hensynet til den offentlige sikkerhed.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Begrebet "den offentlige sikkerhed", som omhandlet i artikel 52 i TEUF og som fortolket af Domstolen, omfatter både den interne og eksterne sikkerhed i en medlemsstat. Det forudsætter, at der foreligger en reel og tilstrækkelig alvorlig trussel, der påvirker en af de grundlæggende interesser i samfundet, såsom en trussel for driften af institutionerne og de livsvigtige offentlige tjenester og for befolkningens overlevelse samt risikoen for en alvorlig forstyrrelse af de internationale relationer eller af nationernes fredelige sameksistens, eller en trussel mod militære interesser. Begrebet "bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed" forudsætter en trussel mod den offentlige sikkerhed, der har en særlig høj grad af alvor. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet bør datalokaliseringskrav, der i særlige tilfælde er begrundet i bydende nødvendige hensyn til den offentlige sikkerhed, være egnede til at nå det tilsigtede mål og bør ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at sikre en effektiv anvendelse af princippet om fri udveksling af ikkepersondata på tværs af grænserne og undgå, at der opstår nye hindringer på det indre marked, bør medlemsstaterne underrette Kommissionen om ethvert udkast til retsakt, der indeholder nye dataplaceringskrav eller ændrer eksisterende krav. Sådanne underretninger bør foretages og vurderes i henhold til den procedure, der er fastlagt i direktiv (EU) 2015/153533.

(13)  For at sikre en effektiv anvendelse af princippet om fri udveksling af ikkepersondata på tværs af grænserne og undgå, at der opstår nye hindringer på det indre marked, bør medlemsstaterne straks underrette Kommissionen om ethvert udkast til retsakt, der indeholder nye dataplaceringskrav eller ændrer eksisterende krav. Sådanne udkast til retsakt bør forelægges og vurderes i henhold til den procedure, der er fastlagt i direktiv (EU) 2015/153533.

__________________

__________________

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at fjerne eventuelle eksisterende hindringer bør medlemsstaterne desuden i løbet af en overgangsperiode på 12 måneder tage eksisterende nationale dataplaceringskrav op til revision og meddele Kommissionen de dataplaceringskrav, som de anser for at være i overensstemmelse med denne forordning, samt give en begrundelse herfor. Disse underretninger bør sætte Kommissionen i stand til at vurdere, om eventuelle resterende dataplaceringskrav er i overensstemmelse med forordningen.

(14)  For at fjerne eventuelle eksisterende hindringer bør medlemsstaterne desuden i løbet af en overgangsperiode på 12 måneder tage eksisterende nationale dataplaceringskrav op til revision og underrette Kommissionen om de dataplaceringskrav, som de anser for at være i overensstemmelse med denne forordning, samt give en begrundelse herfor. Disse underretninger bør sætte Kommissionen i stand til at vurdere, om eventuelle resterende datalokaliseringskrav er opfyldt og, hvor det er relevant, at vedtage afgørelser, hvori medlemsstater anmodes om at ændre eller ophæve sådanne datalokaliseringskrav.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at skabe klarhed om dataplaceringskravene i medlemsstaterne for fysiske og juridiske personer, som f.eks. leverandører og brugere af datalagring og andre databehandlingstjenester, bør medlemsstaterne offentliggøre og jævnligt ajourføre oplysningerne om sådanne foranstaltninger på et centralt onlineinformationssted. Med henblik på at sikre, at fysiske og juridiske personer informeres på passende vis om dataplaceringskrav overalt i Unionen, bør medlemsstaterne meddele Kommissionen adresserne på disse onlineinformationssteder. Kommissionen bør offentliggøre disse adresser på sit eget websted.

(15)  For at skabe klarhed om dataplaceringskravene i medlemsstaterne for fysiske og juridiske personer, som f.eks. leverandører og brugere af datalagring og andre databehandlingstjenester, bør medlemsstaterne offentliggøre detaljerne i disse krav på et centralt onlineinformationssted, eller de bør stille detaljerne til rådighed på et informationssted, der er oprettet på EU-plan i henhold til en anden EU-retsakt, såsom Europa-Parlamentets og Kommissionens forordning (EU) nr. [den fælles digitale portal]. Medlemsstaterne bør jævnligt ajourføre oplysningerne. Med henblik på at sikre, at fysiske og juridiske personer informeres på passende vis om dataplaceringskrav overalt i Unionen, bør medlemsstaterne meddele Kommissionen adresserne på disse onlineinformationssteder. Kommissionen bør offentliggøre disse adresser på sit eget websted sammen med en konsolideret liste over de gældende dataplaceringskrav i medlemsstaterne. Kommissionen bør desuden offentliggøre oplysninger om disse krav på dens officielle arbejdssprog.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Baggrunden for dataplaceringskrav er ofte manglende tillid til datalagring og anden databehandling i andre lande, der udspringer af en formodning om, at dataene ikke er tilgængelige for medlemsstaternes kompetente myndigheder, når de f.eks. skal foretage inspektion og audit i regulerings- eller tilsynsøjemed. Det bør derfor klart fastslås, at denne forordning ikke berører de kompetente myndigheders beføjelser til at anmode om og få adgang til data i overensstemmelse med EU-retten eller national ret, og at kompetente myndigheder ikke må nægtes adgang til data med den begrundelse, at dataene lagres eller på anden vis behandles i en anden medlemsstat.

(16)  Baggrunden for dataplaceringskrav er ofte manglende tillid til databehandling i andre lande, der udspringer af en formodning om, at dataene ikke er tilgængelige for medlemsstaternes kompetente myndigheder, når de f.eks. skal foretage inspektion og audit i regulerings- eller tilsynsøjemed. Det er derfor nødvendigt at forstærke hostingsikkerheden i alle medlemsstater, og det bør klart fastslås, at denne forordning ikke berører de kompetente myndigheders beføjelser til at anmode om og få adgang til data i overensstemmelse med EU-retten eller national ret, og at kompetente myndigheder ikke må nægtes adgang til data med den begrundelse, at dataene lagres eller på anden vis behandles i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Når en fysisk eller juridisk person, der er underlagt forpligtelser til at indberette data, ikke opfylder disse forpligtelser, og den kompetente myndighed har udtømt alle relevante muligheder for at få adgang til dataene, bør myndigheden kunne søge bistand hos de kompetente myndigheder i andre medlemsstater. I sådanne tilfælde bør de kompetente myndigheder, alt afhængigt af emnet i det pågældende tilfælde, gøre brug af de særlige samarbejdsinstrumenter i EU-retten eller internationale aftaler, f.eks. – inden for henholdsvis politisamarbejde og samarbejde i strafferetlige, civilretlige og administrative anliggender – rammeafgørelse 2006/96034, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU35, Europarådets konvention om IT-kriminalitet36, Rådets forordning (EF) nr. 1206/200137, Rådets direktiv 2006/112/EF38 og Rådets forordning (EU) nr. 904/201039. I mangel af sådanne særlige samarbejdsordninger bør de kompetente myndigheder samarbejde med hinanden gennem udpegede centrale kontaktpunkter med henblik på at give adgang til de ønskede data, medmindre det ville være i strid med den offentlige orden i den medlemsstat, der anmodes om bistand.

(18)  Når en fysisk eller juridisk person, der er underlagt forpligtelser til at indberette data, ikke opfylder disse forpligtelser, bør myndigheden kunne søge bistand hos de kompetente myndigheder i andre medlemsstater. I sådanne tilfælde bør de kompetente myndigheder, alt afhængigt af emnet i det pågældende tilfælde, gøre brug af de særlige samarbejdsinstrumenter i EU-retten eller internationale aftaler, f.eks. – inden for henholdsvis politisamarbejde og samarbejde i strafferetlige, civilretlige og administrative anliggender – rammeafgørelse 2006/96034, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU35, Europarådets konvention om IT-kriminalitet36, Rådets forordning (EF) nr. 1206/200137, Rådets direktiv 2006/112/EF38 og Rådets forordning (EU) nr. 904/201039. I mangel af sådanne særlige samarbejdsordninger bør de kompetente myndigheder samarbejde med hinanden gennem udpegede centrale kontaktpunkter med henblik på at give adgang til de ønskede data.

__________________

__________________

34Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89).

34Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager (EUT L 130 af 1.5.2014, s. 1).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager (EUT L 130 af 1.5.2014, s. 1).

36 Europarådets konvention om IT-kriminalitet, CETS nr. 185.

36 Europarådets konvention om IT-kriminalitet, CETS nr. 185.

37 Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (EFT L 174 af 27.6.2001, s. 1).

37 Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (EFT L 174 af 27.6.2001, s. 1).

38 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

38 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

39 Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (EUT L 268 af 12.10.2010, s. 1).

39 Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (EUT L 268 af 12.10.2010, s. 1).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  For at høste det fulde udbytte af et konkurrencepræget miljø bør professionelle brugere kunne træffe informerede valg og nemt kunne sammenligne de enkelte elementer i de forskellige datalagringstjenester eller andre databehandlingstjenester, der udbydes på det indre marked, herunder kontraktvilkårene for portering af data ved opsigelse af en kontrakt. På baggrund af innovationspotentialet på markedet samt erfaringerne og ekspertisen hos leverandører og professionelle brugere af datalagring og andre databehandlingstjenester bør markedsdeltagerne ved selvregulering fastlægge detaljerede informationskrav og operationelle krav vedrørende dataportering; selvreguleringen bør fremmes af Kommissionen og tage form af EU-adfærdskodekser, som kan omfatte standardkontraktvilkår. Hvis sådanne adfærdskodekser ikke er fastlagt og gennemført i praksis inden for en rimelig frist, bør Kommissionen dog tage situationen op til fornyet overvejelse.

(21)  For at høste det fulde udbytte af et konkurrencepræget miljø bør professionelle brugere kunne træffe informerede valg og nemt kunne sammenligne de enkelte elementer i de forskellige databehandlingstjenester, der udbydes på det indre marked, herunder kontraktvilkårene for portering af data ved opsigelse af en kontrakt. På baggrund af innovationspotentialet på markedet samt erfaringerne og ekspertisen hos leverandører og professionelle brugere af datalagring og andre databehandlingstjenester bør markedsdeltagerne ved selvregulering fastlægge detaljerede informationskrav og operationelle krav vedrørende dataportering; selvreguleringen bør fremmes og overvåges af Kommissionen og tage form af EU-adfærdskodekser, som kan omfatte standardkontraktvilkår. Adfærdskodekserne bør være omfattende, bør gøre det klart, at leverandørbinding ikke er acceptabel forretningspraksis, bør fastsætte bestemmelser om tillidsfremmende teknologier og bør ajourføres regelmæssigt for at holde trit med den teknologiske udvikling. Kommissionen bør sikre, at alle berørte interessenter, herunder små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder, høres igennem hele processen. Kommissionen bør evaluere udviklingen og effektiviteten af gennemførelsen af sådanne adfærdskodekser.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Kommissionen bør regelmæssigt tage denne forordnings bestemmelser op til revision, særlig med henblik på at afgøre, om der er behov for ændringer i lyset af udviklingen i de teknologiske betingelser og markedsvilkårene.

(28)  Kommissionen bør forelægge en rapport om gennemførelsen af denne forordning, særlig med henblik på at afgøre, om der er behov for ændringer i lyset af udviklingen i de teknologiske betingelser og markedsvilkårene såsom kunstig intelligens, maskinlæring, tingenes internet og big data-analyse. Rapporten bør navnlig evaluere erfaringerne med forordningens anvendelse på blandede datasæt for at sikre, at innovationen trives, og bør evaluere gennemførelsen af undtagelsen vedrørende den offentlige sikkerhed. Kommissionen bør ligeledes, inden de andre bestemmelser i denne forordning træder i anvendelse, offentliggøre retningslinjer for, hvordan den finder anvendelse på blandede datasæt, således at virksomhederne, herunder SMV'er, bedre kan forstå samspillet mellem denne forordning og forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Denne forordning finder anvendelse på lagring og anden behandling i Unionen af elektroniske data bortset fra personoplysninger, når denne lagring eller behandling:

1.  Denne forordning finder anvendelse på behandling i Unionen af elektroniske data bortset fra personoplysninger, når denne lagring eller behandling:

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når det drejer sig om blandede datasæt, finder denne forordning anvendelse på den del af sættet, der er ikkepersondata. Når personoplysninger og ikkepersondata i et blandet datasæt er knyttet uløseligt sammen, finder nærværende forordning anvendelse, uden at det berører forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  "blandet datasæt": et datasæt bestående af både personoplysninger og ikkepersondata

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  "datalagring": enhver lagring af data i elektronisk format

udgår

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  "behandling": enhver aktivitet eller række af aktiviteter – med eller uden brug af automatisk behandling – som data i elektronisk format eller datasæt gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  "leverandør": en fysisk eller juridisk person, der leverer datalagringstjenester eller andre databehandlingstjenester

4.  "leverandør": en fysisk eller juridisk person, der leverer databehandlingstjenester

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  "dataplaceringskrav": enhver forpligtelse, betingelse og begrænsning og ethvert forbud eller andre krav, der er fastsat i medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, og som indebærer, at datalagring og anden databehandling skal finde sted i en bestemt medlemsstat, eller forhindrer datalagring og anden databehandling i en anden medlemsstat

5.  "dataplaceringskrav": enhver forpligtelse, betingelse og begrænsning og ethvert forbud eller andre krav, der er fastsat i medlemsstaternes love og administrative bestemmelser eller administrative praksis, og dermed forbundne bestemmelser, herunder vedrørende offentlige udbud, og som indebærer, at databehandling skal finde sted i en bestemt medlemsstat, eller forhindrer databehandling i en anden medlemsstat

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  "kompetent myndighed": en myndighed i en medlemsstat, der med henblik på varetagelse af sine officielle opgaver i henhold til national ret eller EU-retten har beføjelse til at få adgang til data, der er lagret eller behandlet af en fysisk eller juridisk person

6.  "kompetent myndighed": en myndighed i en medlemsstat, der med henblik på varetagelse af sine officielle opgaver i henhold til national ret eller EU-retten har beføjelse til at få adgang til data, der er behandlet af en fysisk eller juridisk person

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  "bruger": en fysisk eller juridisk person, der benytter eller anmoder om en datalagringstjeneste eller anden databehandlingstjeneste

7.  "bruger": en fysisk eller juridisk person, herunder en enhed i den offentlige sektor, der benytter eller anmoder om en databehandlingstjeneste

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  "professionel bruger": en fysisk eller juridisk person, herunder en offentlig enhed, der benytter eller anmoder om en datalagringstjeneste eller anden databehandlingstjeneste i forbindelse med sit erhverv, sin forretning, sit håndværk, sin profession eller sine opgaver.

8.  "professionel bruger": en fysisk eller juridisk person, herunder en offentlig enhed, der benytter eller anmoder om en databehandlingstjeneste i forbindelse med sit erhverv, sin forretning, sit håndværk, sin profession eller sine opgaver.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Placeringen af data med henblik på lagring eller anden behandling inden for Unionen må ikke begrænses til en bestemt medlemsstats område, og lagring eller anden behandling i en anden medlemsstat må ikke forbydes eller begrænses, medmindre det er begrundet i hensynet til den offentlige sikkerhed.

1.  Dataplaceringskrav skal forbydes, medmindre de undtagelsesvis og i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er begrundet i bydende nødvendige hensyn til den offentlige sikkerhed.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om ethvert udkast til retsakt, der indebærer nye dataplaceringskrav eller ændringer af eksisterende dataplaceringskrav, i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i den nationale ret til gennemførelse af direktiv (EU) 2015/1535.

2.  Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om ethvert udkast til retsakt, der indebærer nye dataplaceringskrav eller ændringer af eksisterende dataplaceringskrav, i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i artikel 5, 6 og 7 i direktiv (EU) 2015/1535.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Senest 12 måneder efter at denne forordning er bragt i anvendelse, sikrer medlemsstaterne, at ethvert dataplaceringskrav, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, ophæves. Hvis en medlemsstat mener, at et dataplaceringskrav er i overensstemmelse med stk. 1 og derfor kan forblive i kraft, underretter den Kommissionen om den pågældende foranstaltning, idet den giver en begrundelse for at opretholde foranstaltningen.

3.  Senest ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] sikrer medlemsstaterne, at ethvert dataplaceringskrav, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, er ophævet. Hvis en medlemsstat senest ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] mener, at et dataplaceringskrav er i overensstemmelse med stk. 1 og derfor kan forblive i kraft, underretter den Kommissionen om den pågældende foranstaltning, idet den giver en begrundelse for at opretholde foranstaltningen.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Uden at det berører artikel 258 i TEUF, undersøger Kommissionen inden for en frist på tre måneder fra datoen for modtagelsen af denne underretning, om den pågældende foranstaltning er i overensstemmelse med stk. 1, og, hvis det er relevant, vedtager den en afgørelse, hvori den pågældende medlemsstat anmodes om at ændre eller ophæve foranstaltningen.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne gør de nærmere oplysninger om eventuelle dataplaceringskrav, der er gældende på deres område, offentligt tilgængelige online via et centralt informationssted, som de ajourfører.

4.  Medlemsstaterne gør de nærmere oplysninger om eventuelle dataplaceringskrav, der er gældende på deres område, offentligt tilgængelige online via et centralt informationssted, som de ajourfører, eller via et informationssted på EU-plan, som er oprettet i henhold til en anden EU-retsakt, hvis der foreligger et sådant.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen adressen på deres centrale informationssted som omhandlet i stk. 4. Kommissionen offentliggør linkene til disse informationssteder på sit websted.

5.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen adressen på deres centrale informationssted som omhandlet i stk. 4. Kommissionen offentliggør linkene til disse informationssteder på sit websted sammen med en regelmæssigt ajourført konsolideret liste over alle dataplaceringskrav som omhandlet i stk. 4, herunder oplysninger om disse krav på dens officielle arbejdssprog.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis en kompetent myndighed har udtømt alle relevante muligheder for at få adgang til data, kan den anmode om bistand fra en kompetent myndighed i en anden medlemsstat i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i artikel 7, og sidstnævnte myndighed skal yde bistand i overensstemmelse med proceduren i artikel 7, medmindre det ville være i strid med den offentlige orden i denne myndigheds medlemsstat.

2.  Hvis en kompetent myndighed ikke får adgang til data efter at have kontaktet brugeren af databehandlingstjenesten, og hvis der ikke findes nogen specifikke samarbejdsmekanismer i henhold til EU-retten eller internationale aftaler om at udveksle data mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater, kan den pågældende kompetente myndighed anmode om bistand fra en kompetent myndighed i en anden medlemsstat i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i artikel 7. Sidstnævnte myndighed skal yde bistand i overensstemmelse med denne procedure.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en anmodning om bistand indebærer, at den adspurgte myndighed skal have adgang til en fysisk eller juridisk persons lokaler, herunder til udstyr og midler til datalagring eller anden databehandling, skal en sådan adgang være i overensstemmelse med reglerne i Unionens eller medlemsstatens procesret.

3.  Hvis en anmodning om bistand indebærer, at den adspurgte myndighed skal have adgang til en fysisk eller juridisk persons lokaler, herunder til udstyr og midler til databehandling, skal en sådan adgang være i overensstemmelse med EU-retten eller procesretten i den medlemsstat, hvor lokalerne eller udstyret findes.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Stk. 2 finder kun anvendelse, hvis der ikke i henhold til EU-lovgivningen eller internationale aftaler er en specifik samarbejdsordning vedrørende udveksling af data mellem de kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater.

udgår

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen tilskynder til og fremmer udvikling af adfærdskodekser for selvregulering på EU-plan med henblik på at fastlægge retningslinjer for bedste praksis i forbindelse med leverandørskift og for at sikre, at leverandørerne, inden der indgås kontrakt om datalagring eller anden databehandling, giver professionelle brugere tilstrækkeligt detaljerede, klare og gennemskuelige oplysninger om:

1.  Kommissionen tilskynder til og fremmer udvikling af adfærdskodekser for selvregulering på EU-plan med henblik på at bidrage til en konkurrencedygtig dataøkonomi, som er baseret på princippet om gennemsigtighed, og som fastlægger retningslinjer, der bl.a. omfatter følgende:

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  bedste praksis i forbindelse med leverandørskift og portering af data i et struktureret, almindeligt anvendt, interoperabelt og maskinlæsbart format, herunder åbne standardiserede formater, hvis det er nødvendigt, eller hvis den leverandør, der modtager dataene, anmoder derom

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de procedurer, tekniske krav, tidsfrister og gebyrer, der gælder, når en professionel bruger vil skifte leverandør eller føre data tilbage til sine egne IT-systemer, herunder procedurerne for og placeringen af databackup, de dataformater og -medier, der er til rådighed, den krævede IT-konfiguration og minimumsbåndbredde; hvor lang tid der går, inden poteringsprocessen kan sættes i gang, og hvor lang tid dataene forbliver tilgængelige til portering; samt garantierne for adgang til data, såfremt leverandøren går konkurs, og

a)  minimumsoplysningskrav for at sikre, at professionelle brugere, inden der indgås kontrakt om datalagring og -behandling, får tilstrækkeligt detaljerede, klare og gennemskuelige oplysninger om de procedurer, tekniske krav, tidsfrister og gebyrer, der gælder i tilfælde af, at en professionel bruger vil skifte leverandør eller føre data tilbage til sine egne IT-systemer, samt garantierne for adgang til data, såfremt leverandøren går konkurs.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de operationelle krav i forbindelse med leverandørskift eller portering af data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, der giver brugeren tilstrækkelig tid til at skifte leverandør eller portere data.

udgår

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen sikrer, at de adfærdskodekser, der er omhandlet i stk. 1, udvikles i tæt samarbejde med alle relevante interessenter, herunder sammenslutninger af små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder, brugere og leverandører af cloudtjenester.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tilskynder leverandørerne til at gennemføre de adfærdskodekser, der er omhandlet i stk. 1, i praksis, senest et år efter at denne forordning er bragt i anvendelse.

2.  Kommissionen tilskynder leverandørerne til at færdiggøre udviklingen af de adfærdskodekser, der er omhandlet i stk. 1, senest … [12 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning] og til at gennemføre dem i praksis senest … [24 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning].

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Senest to år efter at forordningen er bragt i anvendelse, vurderer Kommissionen udviklingen og den praktiske gennemførelse af adfærdskodekser samt leverandørernes formidling af oplysninger.

udgår

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  De centrale kontaktpunkter giver brugerne generel information om denne forordning, navnlig om udarbejdelsen af adfærdskodekser som omhandlet i artikel 6.

Begrundelse

De centrale kontaktpunkters knowhow kan ikke blot bruges som bindeled mellem medlemsstaterne og Kommissionen, men også som bindeled mellem institutionerne og brugerne.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest [5 år efter den dato, der henvises til i artikel 10, stk. 2] tager Kommissionen denne forordnings bestemmelser op til revision og forelægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

1.  Senest [3 år og 6 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning] forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport med en evaluering af anvendelsen af denne forordning, navnlig med hensyn til:

 

a)  anvendelsen af denne forordning på blandede datasæt, især i lyset af udviklingen på markedet og den teknologiske udvikling, som kan udvide mulighederne for at fjerne anonymisering af data

 

b)  medlemsstaternes gennemførelse af artikel 4, stk. 1, navnlig undtagelsen vedrørende den offentlige sikkerhed, og

 

c)  udviklingen og den praktiske gennemførelse af adfærdskodekserne som omhandlet i artikel 6 samt leverandørernes formidling af oplysninger.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Senest [6 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning] offentliggør Kommissionen retningslinjer om samspillet mellem denne forordning og forordning (EU) 2016/679 med hensyn til blandede datasæt.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forordningen finder anvendelse seks måneder efter offentliggørelsen.

2.  Forordningen finder anvendelse seks måneder efter offentliggørelsen.

Artikel 9, stk. 2a, finder dog anvendelse fra … [1 dag efter denne forordnings ikrafttræden].

(1)

EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0.


BEGRUNDELSE

I. Indledning

Det digitale indre marked er en hjørnesten i den europæiske økonomi med et enormt potentiale for at skabe vækst og job. Denne forordning om fri udveksling af andre data end personoplysninger indfører data som den femte frihed i det indre marked. Med fremkomsten af nye teknologier såsom cloud computing, big data og kunstig intelligens er muligheden for frit at flytte data blevet et centralt anliggende for europæiske virksomheder. Dette er naturligvis en mulighed og ikke en pligt. De placeringskrav, som medlemsstaterne har indført, mindsker konkurrencen og skønnes at øge lagringsomkostningerne med omkring 120 procent. Ved at fjerne disse krav vil EU imidlertid kunne drage fordel af op til 8 mia. EUR, hvilket vil sige 0,06 procent i øget BNP pr. år. Dette svarer til BNP-gevinsterne fra de nylige frihandelsaftaler med Canada og Sydkorea tilsammen.

Ordføreren har fokuseret på forenkling, præcisering og på at gøre forordningen nem at anvende. Ordføreren sigter mod at gøre teksten juridisk holdbar og fremtidssikret for at maksimere fordelene ved fri udveksling af data.

II. Ordførerens holdning

A.  Undtagelsen vedrørende den offentlige sikkerhed

Ordføreren erkender, at medlemsstaterne i undtagelsestilfælde har legitime grunde til at begrænse den frie udveksling af data. I betragtning af de skadelige virkninger for EU's digitale økonomi mener ordføreren dog, at det er afgørende at holde disse krav på et minimum. Ved at indføre det veletablerede begreb "bydende nødvendige hensyn til den offentlige sikkerhed" søger ordføreren at sikre, at medlemsstaterne ikke overfortolker undtagelsen vedrørende den offentlige sikkerhed. Eftersom der ikke er en definition af den offentlige sikkerhed, griber ordføreren tilbage til traktaten og relevant retspraksis fra EU-Domstolen med henblik på at afklare dette begreb og øge retssikkerheden.

Ordføreren præciserer også, at alle dele af samfundet bør kunne nyde gavn af den frie dataudveksling, herunder enheder i den offentlige sektor. Da mange placeringskrav ikke har deres oprindelse på nationalt niveau, præciseres det, at denne forordning finder anvendelse på alle forvaltningsniveauer, herunder i forbindelse med offentlige indkøb, som er et af de vigtigste anliggender for især SMV'er.

Kommissionen får beføjelse og pligt til at føre tilsyn med anvendelsen af undtagelsen og sikre, at den ikke fortolkes på en uforholdsmæssig måde. Ordføreren ønsker at indføre en klar frist for, hvornår medlemsstaterne skal indberette de dataplaceringskrav, som de ønsker at opretholde. Kommissionen bør gennemgå udkastet til retsakt og afgøre, om den pågældende medlemsstat bør ændre eller ophæve dataplaceringskrav. Eventuelle dataplaceringskrav, der er fastholdt, bør offentliggøres på Kommissionens websted for at sikre let adgang til disse oplysninger.

B.  Adgang til data for offentlige myndigheder

Muligheden for virksomheder og offentlige enheder for at behandle deres data uden for deres etableringsmedlemsstat bør under ingen omstændigheder anvendes som et middel til at holde oplysninger borte fra kompetente myndigheder. Ordføreren mener, at det, hvis man forpligter de kompetente myndigheder til at udtømme alle andre muligheder, inden de får lov til at kontakte deres modparter om hjælp, unødigt vil forlænge processen med at opnå legitim adgang til de pågældende data. Lettelse af adgangen til data bør også opnås ved det nye system med centrale kontaktpunkter. Udkastet til betænkning præciserer også, at der bør gives adgang til de lokaler, hvor oplysningerne opbevares, i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor lokalerne eller udstyret findes.

C.  Blandede datasæt

Denne forordning og den generelle forordning om databeskyttelse supplerer, men overlapper ikke hinanden. Sammen giver de et sammenhængende sæt af regler, der omfatter alle typer af data, og som fører til et "fælles EU-dataområde". De fleste datasæt indeholder både personoplysninger og ikkepersondata, idet størsteparten er ikkepersondata, selvom der også er personoplysninger såsom navne og/eller emailadresser, der udelukkende tjener administrative formål. Udelukkelse af sådanne blandede datasæt ville i alvorlig grad begrænse fordelene ved denne forordning. I de tilfælde, hvor blandede datasæt let kan skilles ad, bør forordningen finde anvendelse på den del af sættet, der er ikkepersondata. I et blandet datasæt, hvor ikkepersondata og personoplysninger er knyttet uløseligt sammen, bør forordningen finde anvendelse på hele datasættet med forbehold af den generelle forordning om databeskyttelse. Eftersom anvendelsesområdet for den generelle forordning om databeskyttelse er begrænset til personoplysninger, og ikke omfatter andre oplysninger end personoplysninger, vil det være uforholdsmæssigt og retligt ukorrekt at anvende den generelle forordning om databeskyttelse i stedet for denne forordning på hele det blandede datasæt. Det ville udgøre en unødvendig byrde for virksomheder såsom SMV'er og nystartede virksomheder at skulle følge strengere regler, og det vil kunne hæmme innovation. Anvendelsen af denne forordning på ikkepersondata betyder ikke, at beskyttelsen af privatlivets fred i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse vil ophøre med at gælde for blandede datasæt, uanset hvor dataene lagres i EU. Samtidig pålægger nærværende forordning hverken en forpligtelse til at lagre forskellige typer af data hver for sig eller en forpligtelse til at skille blandede datasæt ad.

D.  Portering af data

For at høste det fulde udbytte af det digitale indre marked må konkurrencen øges. Det indgår heri, at der må sikres portabilitet mellem forskellige leverandører af cloud-tjenester. Ordføreren er enig i idéen om at give markedsdeltagerne opgaven med at udarbejde adfærdskodekser for at regulere professionelle brugeres mulighed for at skifte tjenesteudbyder og portere data. Denne proces bør fremmes og overvåges af Kommissionen.

For oprettelsen af afbalancerede og velfungerende adfærdskodekser er det afgørende, at både brugere og tjenesteleverandører inddrages i processen. Ordføreren understreger desuden, at essensen i en adfærdskodeks er interoperabilitet og gennemsigtighed, og har derfor valgt at fjerne nogle af de mere præskriptive dele af Kommissionens tekst og giver plads for markedsaktørerne til at definere, hvordan selvreguleringen bør udformes. Ordføreren har også forlænget fristen med 6 måneder, da erfaringen viser, at der er behov for mere tid til at udarbejde og gennemføre en adfærdskodeks.

E.  Revision

I betragtning af, hvor vigtigt det er at holde trit med den teknologiske udvikling, foreslår ordføreren at forkorte evalueringsperioden, navnlig hvad angår blandede datasæt, eftersom gråzonerne sandsynligvis vil blive større med tiden. Vi ved endnu ikke, hvordan datasæt vil se ud i fremtiden, og det er derfor vigtigt at vurdere, hvorvidt denne forordning er tidssvarende og formålstjenlig. Ordføreren ønsker at præcisere, at resultatet af Kommissionens evaluering bør være, at den fremlægger en rapport med en evaluering for Europa-Parlamentet og Rådet.


BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af betænkningen frem til vedtagelsen heraf i udvalget:

Enhed og/eller person

Allied for Startups

Almega (den svenske tjenesteydelsessektors arbejdsgiverorganisation)

Ametic

Sammenslutningen af svenske maskinindustrier (Teknikföretagen)

AT&T

Bisnode

Bitkom

BSA - The software alliance

Bulgariens faste repræsentation ved EU

Business Europe

CERCA - European Council for Motor and Repairs

Cercle de l'Industrie

Computer & Communications Industry Association (CCIA Europe)

Svenskt Näringsliv

Confindustria

Dansk Erhverv

Deutsche Telekom

Digital Europe

Dr Kristina Irion - University of Amsterdam (IMCO Workshop den 20. februar)

Dr Simon Forge - SCF Associates (IMCO Workshop den 20. februar)

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Ericsson

Estlands faste repræsentation ved EU

Europa-Kommissionen

European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO)

EyeEm

Federation of European Direct and Interactive Marketing (FEDMA)

FIGIEFA (reservedelsgrossister i motorbranchen)

Företagarna

France Digitale

Frankrigs faste repræsentation ved EU

Den tyske forsikringssammenslutning (GDV)

Google

GSMA

IBM

IDC-European Government Consulting

Information Technology & Innovation Foundation

INTUG

Intuit Inc.

Irish Department of Communications, Climate Action and Environment

Microsoft

National Board of Trade

Orange Group

Polens faste repræsentation ved EU

Schneider Electric Services International

Spaniens faste repræsentation ved EU

SUP46

Swedbank

Det svenske IT&Telekomföretagen

Svensk Handel

Den Europæiske Lotterisammenslutning (EL)

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

UEAPME — de europæiske håndværksfags og SMV'ers arbejdsgiverorganisation

Det Forenede Kongeriges Federation of Small Businesses

Det Forenede Kongeriges faste repræsentation ved EU

Veolia

Vodaphone


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (26.4.2018)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i den Europæiske Union

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

Ordfører for udtalelse: Zdzisław Krasnodębski

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Dataværdikæder bygger på forskellige dataaktiviteter: frembringelse og indsamling af data; aggregering og organisation af data; lagring og behandling af data; analyse, markedsføring og distribution af data; anvendelse og genanvendelse af data. Formålstjenlig og effektiv lagring og anden behandling af data er en grundlæggende byggesten i dataværdikæden. Men en sådan formålstjenlig og effektiv databehandling og udviklingen af dataøkonomien i Unionen hæmmes af navnlig to typer af hindringer for datamobilitet og for det indre marked.

(2)  Dataværdikæder bygger på forskellige dataaktiviteter: frembringelse og indsamling af data; aggregering og organisation af data; behandling; analyse, markedsføring og distribution af data; anvendelse og genanvendelse af data. Formålstjenlig og effektiv behandling er en grundlæggende byggesten i dataværdikæden. Men en sådan formålstjenlig og effektiv databehandling og udviklingen af dataøkonomien i Unionen hæmmes af navnlig to typer af hindringer for datamobilitet og for det indre marked.

Begrundelse

Definitionen af "behandling", der er indført i artikel 3, omfatter "datalagring". Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal der foretages tekniske rettelser i hele teksten.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde gælder også for datalagring og andre databehandlingstjenester. Imidlertid bliver leveringen af disse tjenester hæmmet eller forhindret af visse nationale krav vedrørende dataenes placering.

(3)  Etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser, jf. artikel 26, artikel 49-55 og artikel 56-62 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), gælder også for behandlingstjenester, herunder portering af data. Imidlertid bliver leveringen af disse tjenester hæmmet eller forhindret af visse nationale krav vedrørende dataenes placering.

Begrundelse

Artikel 6 fastsætter de tekniske aspekter af portering. Udkastet til forordning indeholder ikke en definition af retten til at portere data eller en definition af selve begrebet dataportering. For at artikel 6 kan gennemføres, er det derfor nødvendigt at forankre portering af data som en tjenesteydelse, som dermed falder ind under traktatens frie udveksling af tjenesteydelser.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Kombination af disse hindringer fører til en mangel på konkurrence mellem udbydere af cloud-tjenesteudbydere i Europa, forskellige problemer med "leverandørlåse" og en alvorlig mangel på datamobilitet. Tilsvarende undergraver datalokaliseringspolitikker forsknings- og udviklingsvirksomheders mulighed for at fremme samarbejde mellem virksomheder, universiteter og andre forskningsinstitutioner med henblik på at fremme deres egen innovation.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  I lighed med virksomheder og forbrugere bør medlemsstaternes offentlige myndigheder og organer kunne drage fordel af øget valgfrihed med hensyn til datadrevne tjenesteudbydere, mere konkurrencedygtige priser og en mere effektiv levering af tjenesteydelser til borgerne. I betragtning af de store mængder data, som offentlige myndigheder og organer håndterer, bør offentlige myndigheder foregå med et godt eksempel ved at anvende datatjenester i EU, for så vidt angår ikkepersondata, og afholde sig fra at foretage uberettigede datalokaliseringsrestriktioner, når de anvender private parters datatjenester.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  I henhold til forordning (EU) 2016/679 må medlemsstaterne hverken indskrænke eller forbyde den frie udveksling af personoplysninger inden for Unionen af grunde, der vedrører beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Samme princip om fri udveksling inden for Unionen gælder i henhold til nærværende forordning for ikkepersondata, medmindre en indskrænkning eller et forbud er berettiget af sikkerhedshensyn.

(10)  I henhold til forordning (EU) 2016/679 må medlemsstaterne hverken indskrænke eller forbyde den frie udveksling af personoplysninger inden for Unionen af grunde, der vedrører beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Samme princip om fri udveksling inden for Unionen gælder i henhold til nærværende forordning for ikkepersondata, medmindre en indskrænkning eller et forbud er berettiget af sikkerhedshensyn. Ved forordning (EU) 2016/679 og nærværende forordning tilvejebringes et sammenhængende sæt af regler, der tager højde for fri bevægelighed for forskellige typer af data. Forordning (EU) 2016/679 bør derfor finde anvendelse på personoplysningsdelen af sættet, og nærværende forordning bør finde anvendelse på den del af sættet, der omhandler ikkepersondata. Når personoplysninger og ikkepersondata er knyttet uløseligt sammen, bør nærværende forordning finde anvendelse med forbehold af forordning (EU) 2016/679. Desuden indfører forordningen heller ikke en forpligtelse til at skille blandede datasæt ad eller en forpligtelse til at lagre de forskellige typer af data hver for sig.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Denne forordning bør derfor ikke sænke beskyttelsesniveauet for fysiske personer i henhold til forordning (EU) 2016/679 og bør samtidig være let for erhvervslivet at overholde og navnlig ikke udgøre en hindring for nystartede virksomheders og SMV'ers udvikling. Kommissionen bør på sit websted give klar vejledning til erhvervslivet om lovlig behandling af blandede datasæt sammen med oplysninger om mulighederne for at skille blandede datasæt ad. Kommissionen bør vurdere anvendelsen af denne forordning på blandede datasæt og om nødvendigt foreslå yderligere anbefalinger i sin evaluering.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Dataplaceringskrav udgør en klar hindring for fri udveksling af datalagringstjenester og andre databehandlingstjenester i Unionen og for det indre marked. Sådanne krav bør forbydes, medmindre de er begrundet i hensynet til den offentlige sikkerhed, jf. EU-retten, navnlig artikel 52 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og opfylder proportionalitetsprincippet, der er forankret i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. For at gennemføre princippet om fri udveksling af ikkepersondata på tværs af grænserne, sikre en hurtig afskaffelse af eksisterende dataplaceringskrav og gøre det muligt af driftsmæssige årsager at lagre data eller foretage anden databehandling flere steder i Unionen, og da der ved denne forordning indføres foranstaltninger til at sikre myndighederne adgang til data i regulerings- og tilsynsøjemed, bør medlemsstaterne ikke kunne påberåbe sig andre begrundelser for at begrænse den fri udveksling af data end hensynet til den offentlige sikkerhed.

(12)  Dataplaceringskrav udgør en klar hindring for fri udveksling af behandlingstjenester i Unionen og for det indre marked. Sådanne krav bør forbydes, medmindre de er begrundet i bydende nødvendige hensyn til den offentlige sikkerhed, jf. EU-retten, navnlig artikel 52 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og opfylder proportionalitetsprincippet, der er forankret i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. For at gennemføre princippet om fri udveksling af ikkepersondata på tværs af grænserne, sikre en hurtig afskaffelse af eksisterende dataplaceringskrav og gøre det muligt af driftsmæssige årsager at foretage databehandling flere steder i Unionen, og da der ved denne forordning indføres foranstaltninger til at sikre myndighederne adgang til data i regulerings- og tilsynsøjemed, bør medlemsstaterne ikke kunne påberåbe sig andre begrundelser for at begrænse den fri udveksling af data end hensynet til den offentlige sikkerhed. Begrebet "den offentlige sikkerhed", som omhandlet i artikel 52 i TEUF og som fortolket af Domstolen, omfatter både den interne og eksterne sikkerhed i en medlemsstat. Den medlemsstat, der anmoder om en sådan undtagelse, skal bevise, at det er nødvendigt at bringe denne undtagelse i anvendelse for at beskytte landets væsentlige sikkerhedsinteresser.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at fjerne eventuelle eksisterende hindringer bør medlemsstaterne desuden i løbet af en overgangsperiode på 12 måneder tage eksisterende nationale dataplaceringskrav op til revision og meddele Kommissionen de dataplaceringskrav, som de anser for at være i overensstemmelse med denne forordning, samt give en begrundelse herfor. Disse underretninger bør sætte Kommissionen i stand til at vurdere, om eventuelle resterende dataplaceringskrav er i overensstemmelse med forordningen.

(14)  For at fjerne eventuelle eksisterende hindringer bør medlemsstaterne desuden i løbet af en overgangsperiode på 12 måneder tage eksisterende love og administrative bestemmelser af generel karakter, der fastsætter dataplaceringskrav, op til revision og meddele Kommissionen de dataplaceringskrav, som de anser for at være i overensstemmelse med denne forordning, samt give en begrundelse herfor. Disse underretninger bør sætte Kommissionen i stand til at vurdere, om eventuelle resterende dataplaceringskrav er opfyldt og, hvor det er relevant, at vedtage udtalelser med anmodning om at ændre eller ophæve sådanne dataplaceringskrav, og medlemsstaterne bør i videst muligt omfang tage hensyn hertil.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at skabe klarhed om dataplaceringskravene i medlemsstaterne for fysiske og juridiske personer, som f.eks. leverandører og brugere af datalagring og andre databehandlingstjenester, bør medlemsstaterne offentliggøre og jævnligt ajourføre oplysningerne om sådanne foranstaltninger på et centralt onlineinformationssted. Med henblik på at sikre, at fysiske og juridiske personer informeres på passende vis om dataplaceringskrav overalt i Unionen, bør medlemsstaterne meddele Kommissionen adresserne på disse onlineinformationssteder. Kommissionen bør offentliggøre disse adresser på sit eget websted.

(15)  For at skabe klarhed om dataplaceringskravene i medlemsstaterne for fysiske og juridiske personer, som f.eks. leverandører og brugere af behandlingstjenester, bør medlemsstaterne offentliggøre og jævnligt ajourføre oplysningerne om sådanne foranstaltninger på et centralt onlineinformationssted. Med henblik på at sikre, at fysiske og juridiske personer informeres på passende vis om dataplaceringskrav overalt i Unionen, bør medlemsstaterne meddele Kommissionen adresserne på disse onlineinformationssteder. Kommissionen bør på sit eget websted offentliggøre regelmæssigt ajourførte oplysninger om disse nationale foranstaltningersine arbejds-/proceduresprog sammen med adresser på medlemsstaternes online-kvikskranker.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  For at høste det fulde udbytte af et konkurrencepræget miljø bør professionelle brugere kunne træffe informerede valg og nemt kunne sammenligne de enkelte elementer i de forskellige datalagringstjenester eller andre databehandlingstjenester, der udbydes på det indre marked, herunder kontraktvilkårene for portering af data ved opsigelse af en kontrakt. På baggrund af innovationspotentialet på markedet samt erfaringerne og ekspertisen hos leverandører og professionelle brugere af datalagring og andre databehandlingstjenester bør markedsdeltagerne ved selvregulering fastlægge detaljerede informationskrav og operationelle krav vedrørende dataportering; selvreguleringen bør fremmes af Kommissionen og tage form af EU-adfærdskodekser, som kan omfatte standardkontraktvilkår. Hvis sådanne adfærdskodekser ikke er fastlagt og gennemført i praksis inden for en rimelig frist, bør Kommissionen dog tage situationen op til fornyet overvejelse.

(21)  For at høste det fulde udbytte af et konkurrencepræget miljø bør professionelle brugere kunne træffe informerede valg og nemt kunne sammenligne de enkelte elementer i de forskellige datalagringstjenester eller andre databehandlingstjenester, der udbydes på det indre marked, herunder kontraktvilkårene for portering af data ved opsigelse af en kontrakt. På baggrund af innovationspotentialet på markedet samt erfaringerne og ekspertisen hos leverandører og professionelle brugere af datalagring og andre databehandlingstjenester bør markedsdeltagerne ved selvregulering fastlægge detaljerede informationskrav og operationelle krav vedrørende dataportering; selvreguleringen bør fremmes af Kommissionen og tage form af EU-adfærdskodekser, som kan omfatte standardkontraktvilkår. Disse adfærdskodekser bør fastsætte, at leverandørbinding ikke er acceptabel forretningspraksis, bør gøre brug af åbne standarder og åbne specifikationer og fastsætte bestemmelse om teknologier, der skaber større tillid, såsom kryptering. Kommissionen bør tilskynde til en høring af alle relevante interessenter såsom cloudbrugere og -udbydere i alle størrelser, herunder nystartede virksomheder og SMV'er, under udviklingen af denne adfærdskodeks for selvregulering. Hvis sådanne adfærdskodekser ikke er fastlagt og gennemført i praksis inden for den fastsatte frist, bør Kommissionen dog tage situationen op til fornyet overvejelse og vurdere, om der er behov for at fremlægge lovgivningsforslag for effektivt at nedbringe antallet af hindringer for dataportering.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Når der foretages behandling af data, bør professionelle brugere også have mulighed for at modtage dataene i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart og interoperabelt format samt for at videregive dem eller få dem overført direkte fra en databehandling til en anden eller til en databehandlingstjeneste. Tjenesteudbyderne bør opfordres til at udvikle interoperable formater, som gør brug af åbne standarder og åbne specifikationer, der muliggør dataportering.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  For at sikre en effektiv gennemførelse af proceduren for bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, hvori der fastlægges standardformularer, hvilket sprog der anvendes i anmodningerne, tidsfrister eller andre nærmere bestemmelser om procedurerne for anmodninger om bistand. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201140.

(23)  For at sikre en effektiv gennemførelse af proceduren for bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, hvori der fastlægges standardformularer, -formater og fremsendelseskanaler, hvilket sprog der anvendes i anmodningerne, tidsfrister eller andre nærmere bestemmelser om procedurerne for anmodninger om bistand. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201140.

_________________

_________________

40 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

40 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Hvis tilliden til sikkerheden i forbindelse med datalagring og databehandling i andre medlemsstater styrkes, bør det mindske tilbøjeligheden hos markedsdeltagerne og i den offentlige sektor til at bruge placeringen af data som substitut for datasikkerhed. Det bør også forbedre retssikkerheden for virksomhederne med hensyn til, hvilke sikkerhedskrav der gælder, når de outsourcer deres datalagring eller andre former for databehandling til tjenesteleverandører i andre medlemsstater.

(24)  Hvis tilliden til sikkerheden i forbindelse med databehandling i andre medlemsstater styrkes, bør det mindske tilbøjeligheden hos markedsdeltagerne og i den offentlige sektor til at bruge placeringen af data som substitut for datasikkerhed. Det bør også forbedre retssikkerheden for virksomhederne med hensyn til, hvilke sikkerhedskrav der gælder, når de outsourcer deres behandling til tjenesteleverandører i andre medlemsstater, og tage højde for den hurtige løbende udvikling af nye teknologier, så de hurtigt kan tilpasse sig til dem. Til dette formål bør medlemsstaterne undgå indgribende lovgivning, der vil rejse tvivl om dataenes sikkerhed, integritet eller ægthed, og tjenesteudbyderne bør gøre brug af de nyeste tilgængelige teknologier til at gennemføre politikker om og praksis med indbygget sikkerhed og privatlivsbeskyttelse. Nemt udbyderskifte og dataportabilitet er også tillidsfremmende faktorer og bør sikres.

Begrundelse

Tillid er udpeget som den største ikkejuridiske hindring for brugen af cloud-tjenester. Derfor er tillidsskabelse nødt til at være et af tekstens formål.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender, og forordningen bør fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper, herunder retten til beskyttelse af personoplysninger (artikel 8), friheden til at oprette og drive egen virksomhed (artikel 16) og ytrings- og informationsfriheden (artikel 11).

(29)  Denne forordning bør ikke berøre andre gældende regler om behandling af data; den overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender, og bør fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper, herunder retten til beskyttelse af personoplysninger (artikel 8), friheden til at oprette og drive egen virksomhed (artikel 16) og ytrings- og informationsfriheden (artikel 11).

Begrundelse

For at undgå at skabe et hierarki af retsakter og for at styrke håndhævelsen af de grundlæggende rettigheder er en streng fortolkning nødvendig.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Denne forordning finder anvendelse på lagring og anden behandling i Unionen af elektroniske data bortset fra personoplysninger, når denne lagring eller behandling:

1.  Denne forordning finder anvendelse på behandling i Unionen af elektroniske data bortset fra personoplysninger, når denne lagring eller behandling:

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  leveres som en tjeneste til brugere, der er bosiddende eller etableret i Unionen, uanset om leverandøren er etableret i Unionen eller ej, eller

a)  leveres som en tjeneste til brugere, uanset om det er en privat eller en offentlig-privat enhed eller en offentlig myndighed, der er bosiddende eller etableret i Unionen, uanset om leverandøren er etableret i Unionen eller ej, eller

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hvis der er tale om blandede datasæt, bør forordning (EU) 2016/679 finde anvendelse på personoplysningsdelen af sættet, og nærværende forordning bør finde anvendelse på den del af sættet, der omhandler ikkepersondata. Når personoplysninger og ikkepersondata er knyttet uløseligt sammen, finder nærværende forordning anvendelse med forbehold af forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  "datalagring": enhver lagring af data i elektronisk format

2.  "behandling": enhver aktivitet eller række af aktiviteter – med eller uden brug af automatisk behandling – som data i elektronisk format eller datasæt gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  "leverandør": en fysisk eller juridisk person, der leverer datalagringstjenester eller andre databehandlingstjenester

4.  "leverandør": en fysisk eller juridisk person, der leverer databehandlingstjenester

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  "dataplaceringskrav": enhver forpligtelse, betingelse og begrænsning og ethvert forbud eller andre krav, der er fastsat i medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, og som indebærer, at datalagring og anden databehandling skal finde sted i en bestemt medlemsstat, eller forhindrer datalagring og anden databehandling i en anden medlemsstat

5.  "dataplaceringskrav": enhver forpligtelse, betingelse og begrænsning og ethvert forbud eller andre krav, der er fastsat i medlemsstaternes love og administrative bestemmelser eller praksis, herunder inden for offentlige udbud, pålagt af lokale, centrale eller regionale regeringer eller af enkelte offentlige enheder, og som kræver, at databehandling skal finde sted i en bestemt medlemsstat, eller forhindrer datalagring og anden databehandling i en anden medlemsstat

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  "kompetent myndighed": en myndighed i en medlemsstat, der med henblik på varetagelse af sine officielle opgaver i henhold til national ret eller EU-retten har beføjelse til at få adgang til data, der er lagret eller behandlet af en fysisk eller juridisk person

6.  "kompetent myndighed": en myndighed i en medlemsstat, der med henblik på varetagelse af sine officielle opgaver i henhold til national ret eller EU-retten har beføjelse til at få adgang til data, der er behandlet af en fysisk eller juridisk person

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  "bruger": en fysisk eller juridisk person, der benytter eller anmoder om en datalagringstjeneste eller anden databehandlingstjeneste

7.  "bruger": en fysisk eller juridisk person, der benytter eller anmoder om en databehandlingstjeneste

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Placeringen af data med henblik på lagring eller anden behandling inden for Unionen må ikke begrænses til en bestemt medlemsstats område, og lagring eller anden behandling i en anden medlemsstat må ikke forbydes eller begrænses, medmindre det er begrundet i hensynet til den offentlige sikkerhed.

1.  Dataplaceringskrav skal forbydes, medmindre de er begrundet i en dokumenteret og alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed og udgør passende og forholdsmæssige foranstaltninger.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Senest 12 måneder efter at denne forordning er bragt i anvendelse, sikrer medlemsstaterne, at ethvert dataplaceringskrav, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, ophæves. Hvis en medlemsstat mener, at et dataplaceringskrav er i overensstemmelse med stk. 1 og derfor kan forblive i kraft, underretter den Kommissionen om den pågældende foranstaltning, idet den giver en begrundelse for at opretholde foranstaltningen.

3.  Senest 12 måneder efter at denne forordning er bragt i anvendelse, sikrer medlemsstaterne, at ethvert dataplaceringskrav, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, ophæves. Hvis en medlemsstat ved udløbet af denne periode mener, at et dataplaceringskrav er i overensstemmelse med stk. 1 og derfor kan forblive i kraft, underretter den Kommissionen om den pågældende foranstaltning, idet den giver en begrundelse for at opretholde foranstaltningen.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Uden at det berører artikel 258 i TEUF, undersøger Kommissionen inden for en frist på tre måneder fra datoen for modtagelsen af denne underretning, om den pågældende foranstaltning er i overensstemmelse med stk. 1, og, hvis det er relevant, vedtager den en udtalelse, hvori den pågældende medlemsstat anmodes om at ændre eller ophæve foranstaltningen.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen adressen på deres centrale informationssted som omhandlet i stk. 4. Kommissionen offentliggør linkene til disse informationssteder på sit websted.

5.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen adressen på deres centrale informationssted som omhandlet i stk. 4. Kommissionen offentliggør på sit websted regelmæssigt ajourførte oplysninger på sine arbejds-/proceduresprog om de i stk. 2 og 3 omhandlede nationale foranstaltninger sammen med adressermedlemsstaternes online-kvikskranker.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Kommissionen offentliggør på sit websted vejledning til udbydere og brugere af databehandling om anvendelsen af denne forordning, herunder oplysninger om lovlig behandling af forskellige typer af datasæt.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen tilskynder til og fremmer udvikling af adfærdskodekser for selvregulering på EU-plan med henblik på at fastlægge retningslinjer for bedste praksis i forbindelse med leverandørskift og for at sikre, at leverandørerne, inden der indgås kontrakt om datalagring eller anden databehandling, giver professionelle brugere tilstrækkeligt detaljerede, klare og gennemskuelige oplysninger om:

1.  Kommissionen tilskynder til og fremmer udvikling af adfærdskodekser for selvregulering på EU-plan, baseretprincippet om interoperabilitet, med henblik på at fastlægge retningslinjer, der dækker følgende aspekter:

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  bedste praksis i forbindelse med leverandørskift og portering af data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, der giver brugeren tilstrækkelig tid til at skifte leverandør eller portere data, og

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 6– stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de procedurer, tekniske krav, tidsfrister og gebyrer, der gælder, når en professionel bruger vil skifte leverandør eller føre data tilbage til sine egne IT-systemer, herunder procedurerne for og placeringen af databackup, de dataformater og -medier, der er til rådighed, den krævede IT-konfiguration og minimumsbåndbredde; hvor lang tid der går, inden poteringsprocessen kan sættes i gang, og hvor lang tid dataene forbliver tilgængelige til portering; samt garantierne for adgang til data, såfremt leverandøren går konkurs, og

a)  minimumsoplysningskrav for at sikre, at professionelle brugere, inden der indgås kontrakt om databehandling, får tilstrækkeligt detaljerede, klare og gennemskuelige oplysninger om de procedurer, tekniske krav, tidsfrister og gebyrer, der gælder, når en professionel bruger vil skifte leverandør eller føre data tilbage til sine egne IT-systemer, herunder procedurerne for og placeringen af databackup, de dataformater og -medier, der er til rådighed, den krævede IT-konfiguration og minimumsbåndbredde; hvor lang tid der går, inden poteringsprocessen kan sættes i gang, og hvor lang tid dataene forbliver tilgængelige til portering; samt garantierne for adgang til data, såfremt leverandøren går konkurs, og

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 6– stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  certificeringsordninger for databehandlingsprodukter og -tjenester, der letter sammenligneligheden af kvaliteten af disse produkter og tjenesteydelser, herunder kvalitetsstyring, forvaltning af informationssikkerhed, forvaltning af driftskontinuitet og miljøforvaltning

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 6– stk. 3– afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis den selvregulerende adfærdskodeks ikke har mindsket antallet af eksisterende hindringer for dataportering, skal revisionen om nødvendigt efterfølges af et lovgivningsforslag.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvis sådanne adfærdskodekser ikke er udarbejdet og gennemført i praksis inden for den fastsatte frist, eller hvis der efter en grundig gennemgang er anledning til bekymring, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter minimumsretningslinjer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, som der henvises til i artikel 8.

Begrundelse

Selv om der tilskyndes til selvregulering, kan overvindelsen af de hindringer, der kan opstå i forbindelse med udarbejdelsen af kodekserne, hjælpes på vej ved Kommissionens mellemkomst.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, hvori der fastlægges standardformularer, hvilket sprog der anvendes i anmodningerne, tidsfrister eller andre nærmere bestemmelser om procedurerne for anmodninger om bistand. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter den procedure, der henvises til i artikel 8.

6.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, hvori der fastlægges standardformularer, -formater og -fremsendelseskanaler, hvilket sprog der anvendes i anmodningerne, tidsfrister eller andre nærmere bestemmelser om procedurerne for anmodninger om bistand. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, som der henvises til i artikel 8.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Det centrale kontaktpunkt giver desuden generelle oplysninger til professionelle brugere og offentligheden om de forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, samt om en eventuel adfærdskodeks udarbejdet i overensstemmelse med artikel 6.

Begrundelse

Det centrale kontaktpunkt har primært til formål at hjælpe medlemsstaternes forvaltninger, men kan få udvidet sin funktion yderligere som kontaktpunkt for den brede offentlighed og erhvervslivet generelt.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fri udveksling af ikkepersonlige data i Den Europæiske Union

Referencer

COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

23.10.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

23.10.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Zdzisław Krasnodębski

9.11.2017

Behandling i udvalg

28.11.2017

21.2.2018

 

 

Dato for vedtagelse

24.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

59

1

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Rosa D’Amato

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

59

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fri udveksling af ikkepersonlige data i Den Europæiske Union

Referencer

COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

Dato for høring af EP

13.9.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

23.10.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

23.10.2017

JURI

23.10.2017

LIBE

23.10.2017

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

JURI

2.10.2017

LIBE

23.10.2017

 

 

Ordførere

Dato for valg

Anna Maria Corazza Bildt

25.10.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

23.1.2018

21.3.2018

24.4.2018

17.5.2018

Dato for vedtagelse

4.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

Dato for indgivelse

6.6.2018


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 21. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik