ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

6.6.2018 - (COM(2017)0495 – C8‑0312/2017 – 2017/0228(COD)) - ***I

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγήτρια: Anna Maria Corazza Bildt


Διαδικασία : 2017/0228(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0201/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0201/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(COM(2017)0495 – C8‑0312/2017 – 2017/0228(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0495),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0312/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γαλλική Γερουσία στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2018[1],

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0201/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η ψηφιοποίηση της οικονομίας επιταχύνεται. Η τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) δεν αποτελεί πλέον ειδικό τομέα αλλά το θεμέλιο όλων των σύγχρονων καινοτόμων οικονομικών συστημάτων και κοινωνιών. Τα ηλεκτρονικά δεδομένα αποτελούν τον πυρήνα των εν λόγω συστημάτων και μπορούν να δημιουργήσουν υψηλή αξία όταν αναλύονται ή συνδυάζονται με υπηρεσίες και προϊόντα.

(1)  Η ψηφιοποίηση της οικονομίας επιταχύνεται. Η τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) δεν αποτελεί πλέον ειδικό τομέα αλλά το θεμέλιο όλων των σύγχρονων καινοτόμων οικονομικών συστημάτων και κοινωνιών. Τα ηλεκτρονικά δεδομένα αποτελούν τον πυρήνα των εν λόγω συστημάτων και μπορούν να δημιουργήσουν υψηλή αξία όταν αναλύονται ή όταν συνδυάζονται, υπό ασφαλείς συνθήκες, με υπηρεσίες και προϊόντα.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η ελευθερία εγκαταστάσεως και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν για τις υπηρεσίες αποθήκευσης ή άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων. Ωστόσο, η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών παρεμποδίζεται ή αποτρέπεται ενίοτε λόγω της ύπαρξης ορισμένων εθνικών απαιτήσεων περιορισμού τοπικοποίησης των δεδομένων σε συγκεκριμένη επικράτεια.

(3)  Η ελευθερία εγκαταστάσεως και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν για τις υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς δεδομένων. Ωστόσο, η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών παρεμποδίζεται ή αποτρέπεται ενίοτε λόγω της ύπαρξης ορισμένων εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών απαιτήσεων περιορισμού τοπικοποίησης των δεδομένων σε συγκεκριμένη επικράτεια.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Τα εν λόγω εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών αποθήκευσης ή άλλων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και στο δικαίωμα εγκαταστάσεως παρόχων υπηρεσιών αποθήκευσης ή άλλων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων οφείλονται στην ύπαρξη απαιτήσεων στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών για τη θέση των δεδομένων σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή επικράτεια με σκοπό την αποθήκευση ή άλλου είδους επεξεργασία. Άλλοι κανόνες ή διοικητικές πρακτικές έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα διά της επιβολής συγκεκριμένων απαιτήσεων, οι οποίες δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την αποθήκευση ή την με άλλο τρόπο επεξεργασία των δεδομένων εκτός συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής ή επικράτειας στην Ένωση, όπως απαιτήσεις χρήσης τεχνολογικών εγκαταστάσεων οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί ή εγκριθεί σε συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η έλλειψη ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την έκταση των νόμιμων και παράτυπων απαιτήσεων τοπικοποίησης των δεδομένων περιορίζει περαιτέρω τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στους φορείς της αγοράς και στον δημόσιο τομέα όσον αφορά τη θέση αποθήκευσης ή άλλου είδους επεξεργασίας των δεδομένων.

(4)  Τα εν λόγω εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και στο δικαίωμα εγκαταστάσεως παρόχων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων οφείλονται στην ύπαρξη απαιτήσεων στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών για τη θέση των δεδομένων σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή επικράτεια με σκοπό την επεξεργασία. Άλλοι κανόνες ή διοικητικές πρακτικές έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα διά της επιβολής συγκεκριμένων απαιτήσεων, οι οποίες δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την επεξεργασία των δεδομένων εκτός συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής ή επικράτειας στην Ένωση, όπως απαιτήσεις χρήσης τεχνολογικών εγκαταστάσεων οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί ή εγκριθεί σε συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η έλλειψη ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την έκταση των νόμιμων και παράτυπων απαιτήσεων τοπικοποίησης των δεδομένων περιορίζει περαιτέρω τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στους φορείς της αγοράς και στον δημόσιο τομέα όσον αφορά τη θέση επεξεργασίας των δεδομένων. Ο παρών κανονισμός δεν περιορίζει με κανέναν τρόπο την ελευθερία των επιχειρήσεων να συνάπτουν συμβατικές συμφωνίες που προσδιορίζουν τη θέση στην οποία θα βρίσκονται τα δεδομένα. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί απλώς στην ενίσχυση της εν λόγω επιλογής, διασφαλίζοντας ότι η συμφωνημένη θέση μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Ο συνδυασμός των εμποδίων αυτών έχει προκαλέσει έλλειψη ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη, διάφορα ζητήματα εγκλωβισμού σε συγκεκριμένο πάροχο (vendor lock-in) καθώς και σοβαρή έλλειψη κινητικότητας δεδομένων. Ομοίως, οι πολιτικές τοπικοποίησης δεδομένων έχουν υπονομεύσει την ικανότητα των επιχειρήσεων έρευνας και ανάπτυξης να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών, πανεπιστημίων και άλλων ερευνητικών οργανισμών, ώστε να προωθούν τη δική τους καινοτομία.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Η ελεύθερη ροή των δεδομένων εντός της Ένωσης θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας που βασίζονται στα δεδομένα. Οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές, αλλά και οι δημόσιες αρχές και λοιποί φορείς των κρατών μελών, θα ωφεληθούν από τη μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών που βασίζονται στα δεδομένα, από τις ανταγωνιστικότερες τιμές και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού δεδομένων που χειρίζονται οι δημόσιες αρχές και φορείς, είναι υψίστης σημασίας να ηγηθούν δίνοντας το παράδειγμα για την αφομοίωση των υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων και να αποφύγουν κάθε περιορισμό στην τοπικοποίηση των δεδομένων όταν κάνουν χρήση υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων. Συνεπώς, οι δημόσιες αρχές και φορείς θα πρέπει επίσης να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, και στο πλαίσιο των δημόσιων προμηθειών. Ταυτόχρονα, ο παρών κανονισμός δεν δημιουργεί υποχρέωση για τις δημόσιες οντότητες να αναθέτουν σε εξωτερικούς φορείς την επεξεργασία δεδομένων.

 

_____________

 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Το νομικό πλαίσιο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/67930, η οδηγία (ΕΕ) 2016/68031 και η οδηγία 2002/58/EΚ32 δεν θα πρέπει να θιγούν από τον παρόντα κανονισμό.

(9)  Το νομικό πλαίσιο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/67930, η οδηγία (ΕΕ) 2016/68031 και η οδηγία 2002/58/EΚ32 δεν θίγονται από τον παρόντα κανονισμό.

__________________

__________________

30 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

30 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

31 Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89)

31 Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89)

32 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

32 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τα κράτη μέλη δεν δύνανται να περιορίζουν ούτε να απαγορεύουν την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στον παρόντα κανονισμό διατυπώνεται η ίδια αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης για τα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν ο περιορισμός ή η απαγόρευση δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας.

(10)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τα κράτη μέλη δεν δύνανται να περιορίζουν ούτε να απαγορεύουν την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στον παρόντα κανονισμό διατυπώνεται η ίδια αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης για τα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν ο περιορισμός ή η απαγόρευση δικαιολογείται για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ο παρών κανονισμός παρέχουν ένα συνεκτικό σύνολο κανόνων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία διάφορων τύπων δεδομένων. Στην περίπτωση που σύνολα δεδομένων περιέχουν τόσο δεδομένα και δεδομένα όσο και δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 θα πρέπει να εφαρμόζεται στο μέρος του συνόλου που αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στο μέρος του συνόλου που αφορά δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα. Όταν τα δεδομένα μη προσωπικού και προσωπικού χαρακτήρα σε ένα μικτό σύνολο δεδομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν οι τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η εκμάθηση μηχανής, το διαδίκτυο των πραγμάτων και η ανάλυση μαζικών δεδομένων, καθιστούν δυνατή τη μετατροπή ανωνυμοποιημένων δεδομένων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα δεδομένα αυτά αντιμετωπίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και εφαρμόζεται αναλόγως ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει υποχρέωση ούτε για χωριστή αποθήκευση των διαφορετικών τύπων δεδομένων, ούτε για διαχωρισμό των τύπων στα μικτά σύνολα δεδομένων.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι απαιτήσεις τοπικοποίησης των δεδομένων αποτελούν σαφές εμπόδιο στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης ή άλλων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων στην Ένωση και στην εσωτερική αγορά. Με δεδομένο το γεγονός αυτό, θα πρέπει να απαγορευτούν, εκτός εάν η ύπαρξή τους δικαιολογείται για λόγους δημόσιας ασφάλειας, όπως αυτή ορίζεται στην ενωσιακή νομοθεσία, και ιδίως, στο άρθρο 52 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής, και εφόσον πληρούν την αρχή της αναλογικότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να τηρηθεί αποτελεσματικά η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα πέραν συνόρων, να εφαρμοστεί η ταχεία κατάργηση των υφιστάμενων απαιτήσεων τοπικοποίησης των δεδομένων και να καταστεί εφικτή η αποθήκευση ή άλλου είδους επεξεργασία δεδομένων σε πολλαπλές θέσεις στην ΕΕ για επιχειρησιακούς λόγους, και δεδομένου ότι στον παρόντα κανονισμό προβλέπεται η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των δεδομένων για λόγους διενέργειας ρυθμιστικών ελέγχων, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να μπορούν να επικαλούνται άλλους λόγους για τη διατήρηση των απαιτήσεων από λόγους εθνικής ασφάλειας.

(12)  Οι απαιτήσεις τοπικοποίησης των δεδομένων αποτελούν σαφές εμπόδιο στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων στην Ένωση και στην εσωτερική αγορά. Με δεδομένο το γεγονός αυτό, θα πρέπει να απαγορευτούν, εκτός εάν η ύπαρξή τους δικαιολογείται για επιτακτικούς λόγους δημόσιας ασφάλειας, όπως αυτή ορίζεται στην ενωσιακή νομοθεσία, και ιδίως, στο άρθρο 52 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής, και εφόσον πληρούν την αρχή της αναλογικότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να τηρηθεί αποτελεσματικά η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα πέραν συνόρων, να εφαρμοστεί η ταχεία κατάργηση των υφιστάμενων απαιτήσεων τοπικοποίησης των δεδομένων και να καταστεί εφικτή η επεξεργασία δεδομένων σε πολλαπλές θέσεις στην ΕΕ για επιχειρησιακούς λόγους, και δεδομένου ότι στον παρόντα κανονισμό προβλέπεται η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των δεδομένων για λόγους διενέργειας ρυθμιστικών ελέγχων, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να μπορούν να επικαλούνται άλλους λόγους για τη διατήρηση των απαιτήσεων από λόγους εθνικής ασφάλειας.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Η έννοια της «δημόσιας ασφάλειας», κατά την έννοια του άρθρου 52 της ΣΛΕΕ, και όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο, καλύπτει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική ασφάλεια ενός κράτους μέλους. Προϋποθέτει την ύπαρξη πραγματικής και αρκούντως σοβαρής απειλής έναντι κάποιου από τα θεμελιώδη συμφέροντα της κοινωνίας, όπως η απειλή έναντι της λειτουργίας των θεσμών και των βασικών δημοσίων υπηρεσιών, η απειλή έναντι της επιβίωσης του πληθυσμού, καθώς και ο κίνδυνος σοβαρής διαταραχής των εξωτερικών σχέσεων ή της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών ή ο κίνδυνος έναντι στρατιωτικών συμφερόντων. Η έννοια «επιτακτικοί λόγοι δημόσιας ασφάλειας» προϋποθέτει μια απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, η οποία είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι απαιτήσεις τοπικοποίησης των δεδομένων που δικαιολογούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις από επιτακτικούς λόγους δημόσιας ασφάλειας θα πρέπει να είναι κατάλληλες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα πέραν συνόρων, και προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία νέων εμποδίων όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν σχέδιο νομοθετικής πράξης στο οποίο περιλαμβάνεται νέα απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων ή διά της οποίας τροποποιείται υφιστάμενη ανάλογη απαίτηση. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται και να αξιολογούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/153533.

(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα πέραν συνόρων, και προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία νέων εμποδίων όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιούν αμέσως στην Επιτροπή τυχόν σχέδιο νομοθετικής πράξης στο οποίο περιλαμβάνεται νέα απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων ή διά της οποίας τροποποιείται υφιστάμενη ανάλογη απαίτηση. Τα εν λόγω σχέδια νομοθετικής πράξης θα πρέπει να υποβάλλονται και να αξιολογούνται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/153533.

__________________

__________________

33 Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (EE L 241 της 17.9.2015, σ. 1).

33 Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (EE L 241 της 17.9.2015, σ. 1).

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Επιπλέον, προκειμένου να εξαλειφθούν πιθανά υφιστάμενα εμπόδια, τα κράτη μέλη θα πρέπει στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 12 μηνών να επανεξετάσουν τις υφιστάμενες εθνικές απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων και να κοινοποιήσουν με τη σχετική αιτιολόγηση στην Επιτροπή τυχόν απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων η οποία κρίνουν ότι είναι σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογεί τη συμμόρφωση τυχόν υπολειπόμενων απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων.

(14)  Επιπλέον, προκειμένου να εξαλειφθούν πιθανά υφιστάμενα εμπόδια, τα κράτη μέλη θα πρέπει στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 12 μηνών να επανεξετάσουν τις υφιστάμενες εθνικές απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων και να γνωστοποιήσουν με τη σχετική αιτιολόγηση στην Επιτροπή τυχόν απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων η οποία κρίνουν ότι είναι σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογεί τη συμμόρφωση τυχόν υπολειπόμενων απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων, και να εκδίδει αποφάσεις, ανάλογα με την περίπτωση, με τις οποίες ζητεί από τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τέτοιες απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια των απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων των κρατών μελών έναντι των φυσικών και νομικών προσώπων, όπως οι πάροχοι και οι χρήστες υπηρεσιών αποθήκευσης και άλλων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημοσιεύουν και να επικαιροποιούν τακτικά σε ένα ενιαίο επιγραμμικό κέντρο πληροφόρησης τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτού του είδους τα μέτρα. Για τη δέουσα πληροφόρηση των νομικών και των φυσικών προσώπων σχετικά με τις απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων στην Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διευθύνσεις των εν λόγω επιγραμμικών κέντρων. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στον δικτυακό της τόπο.

(15)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια των απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων των κρατών μελών έναντι των φυσικών και νομικών προσώπων, όπως οι πάροχοι και οι χρήστες υπηρεσιών αποθήκευσης και άλλων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημοσιεύουν λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις απαιτήσεις σε ένα ενιαίο επιγραμμικό κέντρο πληροφόρησης ή να παρέχουν αυτές τις λεπτομέρειες σε ένα ενωσιακό κέντρο πληροφόρησης που θα συσταθεί βάσει άλλης ενωσιακής πράξης, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ενιαία ψηφιακή πύλη]. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικαιροποιούν τακτικά τις πληροφορίες αυτές. Για τη δέουσα πληροφόρηση των νομικών και των φυσικών προσώπων σχετικά με τις απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων στην Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διευθύνσεις των εν λόγω επιγραμμικών κέντρων. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στον δικτυακό της τόπο, μαζί με έναν ενοποιημένο κατάλογο των απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με αυτές τις απαιτήσεις στις επίσημες γλώσσες εργασίας της.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Οι απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων οφείλονται συχνά σε έλλειψη εμπιστοσύνης στην αποθήκευση ή άλλου είδους επεξεργασία δεδομένων πέραν συνόρων, η οποία απορρέει από την εικαζόμενη μη διαθεσιμότητα δεδομένων για τους σκοπούς των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, όπως η διενέργεια επιθεώρησης και ελέγχου στο πλαίσιο ρυθμιστικού ή εποπτικού ελέγχου. Ως εκ τούτου, στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ότι δεν θίγονται οι αρμοδιότητες των αρμόδιων αρχών να ζητούν και να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, καθώς και ότι η εν λόγω πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στα δεδομένα δεν μπορεί να απορρίπτεται με την αιτιολογία ότι τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα ή υποβάλλονται με άλλο τρόπο σε επεξεργασία σε άλλο κράτος μέλος.

(16)  Οι απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων οφείλονται συχνά σε έλλειψη εμπιστοσύνης στην επεξεργασία δεδομένων πέραν συνόρων, η οποία απορρέει από την εικαζόμενη μη διαθεσιμότητα δεδομένων για τους σκοπούς των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, όπως η διενέργεια επιθεώρησης και ελέγχου στο πλαίσιο ρυθμιστικού ή εποπτικού ελέγχου. Ως εκ τούτου, η ασφάλεια των συστημάτων φιλοξενίας δεδομένων θα πρέπει να ενισχυθεί σε όλα τα κράτη μέλη, και στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ότι δεν θίγονται οι αρμοδιότητες των αρμόδιων αρχών να ζητούν και να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, καθώς και ότι η εν λόγω πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στα δεδομένα δεν μπορεί να απορρίπτεται με την αιτιολογία ότι τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα ή υποβάλλονται με άλλο τρόπο σε επεξεργασία σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Σε περίπτωση που ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποκείμενο σε υποχρεώσεις παροχής δεδομένων δεν συμμορφώνεται προς αυτές και υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει εξαντλήσει όλα τα εφαρμοστέα μέσα προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιοποιούν συγκεκριμένες νομικές πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας ή διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη συνεργασία, ανάλογα με το αντικείμενο της εκάστοτε περίπτωσης, όπως για παράδειγμα, στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας, της ποινικής ή της αστικής δικαιοσύνης ή σε διοικητικά θέματα αντιστοίχως, την απόφαση-πλαίσιο 2006/96034, την οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, τη σύμβαση κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης36, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου37, την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου38 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου39. Ελλείψει παρόμοιων ειδικών μηχανισμών συνεργασίας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να παρέχουν τη ζητούμενη πρόσβαση στα δεδομένα, μέσω καθορισμένων ενιαίων κέντρων επαφής, εκτός εάν αυτό θα αντίκειται στη δημόσια τάξη του κράτους μέλους από το οποίο ζητούνται τα δεδομένα.

(18)  Σε περίπτωση που ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποκείμενο σε υποχρεώσεις παροχής δεδομένων δεν συμμορφώνεται προς αυτές, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιοποιούν συγκεκριμένες νομικές πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας ή διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη συνεργασία, ανάλογα με το αντικείμενο της εκάστοτε περίπτωσης, όπως για παράδειγμα, στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας, της ποινικής ή της αστικής δικαιοσύνης ή σε διοικητικά θέματα αντιστοίχως, την απόφαση-πλαίσιο 2006/96034, την οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, τη σύμβαση κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης36, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου37, την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου38 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου39. Ελλείψει παρόμοιων ειδικών μηχανισμών συνεργασίας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να παρέχουν τη ζητούμενη πρόσβαση στα δεδομένα, μέσω καθορισμένων ενιαίων κέντρων επαφής.

__________________

__________________

34 Απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 386 της 29.12.2006, σ. 89).

34 Απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 386 της 29.12.2006, σ. 89).

35 Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις (ΕΕ L 130 της 1.5.2014, σ. 1).

35 Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις (ΕΕ L 130 της 1.5.2014, σ. 1).

36 Σύμβαση κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης, CETS αριθ. 185.

36 Σύμβαση κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης, CETS αριθ. 185.

37 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1).

37 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1).

38 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

38 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1).

39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως το ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να μπορούν να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές και να συγκρίνουν εύκολα τα επιμέρους χαρακτηριστικά των διαφόρων υπηρεσιών αποθήκευσης ή άλλων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων που παρέχονται στην εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένου σε ό,τι αφορά τους συμβατικούς όρους μεταφοράς δεδομένων κατά την καταγγελία σύμβασης. Προκειμένου να ευθυγραμμίζονται με το δυναμικό καινοτομίας της αγοράς και να λαμβάνουν υπόψη την πείρα και την εμπειρογνωσία των παρόχων και των επαγγελματιών χρηστών υπηρεσιών αποθήκευσης ή άλλων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, οι απαιτήσεις αναλυτικής πληροφόρησης και οι επιχειρησιακές απαιτήσεις όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων θα πρέπει να καθορίζονται από τους φορείς της αγοράς μέσω αυτορρύθμισης, να ενθαρρύνονται και να διευκολύνονται από την Επιτροπή, υπό μορφή ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας οι οποίοι ενδέχεται να συνεπάγονται την κατάρτιση υποδειγμάτων συμβατικών όρων. Εντούτοις, σε περίπτωση που οι εν λόγω κώδικες δεν καταρτιστούν και δεν τεθούν αποτελεσματικά σε εφαρμογή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την κατάσταση.

(21)  Προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως το ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να μπορούν να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές και να συγκρίνουν εύκολα τα επιμέρους χαρακτηριστικά των διαφόρων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων που παρέχονται στην εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένου σε ό,τι αφορά τους συμβατικούς όρους μεταφοράς δεδομένων κατά την καταγγελία σύμβασης. Προκειμένου να ευθυγραμμίζονται με το δυναμικό καινοτομίας της αγοράς και να λαμβάνουν υπόψη την πείρα και την εμπειρογνωσία των παρόχων και των επαγγελματιών χρηστών υπηρεσιών αποθήκευσης ή άλλων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, οι απαιτήσεις αναλυτικής πληροφόρησης και οι επιχειρησιακές απαιτήσεις όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων θα πρέπει να καθορίζονται από τους φορείς της αγοράς μέσω αυτορρύθμισης, να ενθαρρύνονται, να διευκολύνονται και να παρακολουθούνται από την Επιτροπή, υπό μορφή ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας οι οποίοι ενδέχεται να συνεπάγονται την κατάρτιση υποδειγμάτων συμβατικών όρων. Οι κώδικες δεοντολογίας θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένοι, θα πρέπει να καθιστούν σαφές ότι ο εγκλωβισμός σε συγκεκριμένο πάροχο δεν αποτελεί αποδεκτή επιχειρηματική πρακτική, θα πρέπει να περιέχουν προβλέψεις για τεχνολογίες που αυξάνουν την εμπιστοσύνη, και θα πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά προκειμένου να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τη δημιουργία και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των εν λόγω κωδίκων δεοντολογίας.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάζει περιοδικά τον παρόντα κανονισμό, ιδίως προκειμένου να καθορίζεται η ανάγκη τροποποίησης υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην τεχνολογία ή τις αγορές.

(28)  Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως προκειμένου να καθορίζεται η ανάγκη τροποποίησης υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην τεχνολογία ή τις αγορές, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η εκμάθηση μηχανής, το διαδίκτυο των πραγμάτων και η ανάλυση μαζικών δεδομένων. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει, ειδικότερα, να αξιολογεί την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα μικτά σύνολα δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται ότι η καινοτομία ευδοκιμεί, καθώς και να αξιολογεί την εφαρμογή της εξαίρεσης για τη δημόσια ασφάλεια. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης, πριν από την εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται στα μικτά σύνολα δεδομένων, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, να κατανοήσουν καλύτερα την αλληλεπίδραση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην αποθήκευση ή άλλου είδους επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η οποία

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η οποία

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στην περίπτωση των μικτών συνόλων δεδομένων, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο μέρος του συνόλου που αφορά δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα. Όταν τα δεδομένα προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα σε ένα μικτό σύνολο δεδομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  «μικτό σύνολο δεδομένων»: σύνολο δεδομένων που αποτελείται τόσο από δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όσο και από δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  «αποθήκευση δεδομένων»: οποιαδήποτε αποθήκευση δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή,

διαγράφεται

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  «επεξεργασία»: οποιαδήποτε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα ή σε σύνολα δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  «πάροχος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης ή άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων,

4.  «πάροχος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων,

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  «απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων»: οποιαδήποτε υποχρέωση, απαγόρευση, προϋπόθεση, όριο ή άλλη απαίτηση προβλεπόμενη από νομοθεσία, κανονισμούς ή διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών, βάσει των οποίων επιβάλλεται η θέση της αποθήκευσης ή άλλου είδους επεξεργασίας δεδομένων στην επικράτεια συγκεκριμένου κράτους μέλους ή απαγορεύεται η αποθήκευση ή άλλου είδους επεξεργασία δεδομένων σε άλλο κράτος μέλος,

5.  «απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων»: οποιαδήποτε υποχρέωση, απαγόρευση, προϋπόθεση, όριο ή άλλη απαίτηση προβλεπόμενη από νομοθεσία, κανονισμούς ή διοικητικές διατάξεις, ή απορρέουσα από τις διοικητικές πρακτικές, των κρατών μελών, και των εκφάνσεών τους, μεταξύ άλλων και στον τομέα των δημόσιων προμηθειών, βάσει των οποίων επιβάλλεται η θέση της επεξεργασίας δεδομένων στην επικράτεια συγκεκριμένου κράτους μέλους ή απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων σε άλλο κράτος μέλος,

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  «αρμόδια αρχή»: αρχή κράτους μέλους η οποία έχει την αρμοδιότητα να αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα αποθηκευμένα ή υποβληθέντα σε επεξεργασία από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την επιτέλεση των επίσημων καθηκόντων της, όπως προβλέπονται βάσει της εθνικής ή της ενωσιακής νομοθεσίας,

6.  «αρμόδια αρχή»: αρχή κράτους μέλους η οποία έχει την αρμοδιότητα να αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα υποβληθέντα σε επεξεργασία από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την επιτέλεση των επίσημων καθηκόντων της, όπως προβλέπονται βάσει της εθνικής ή της ενωσιακής νομοθεσίας,

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  «χρήστης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ή ζητά την παροχή υπηρεσίας αποθήκευσης ή άλλης υπηρεσίας επεξεργασίας δεδομένων,

7.  «χρήστης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων οντοτήτων, το οποίο χρησιμοποιεί ή ζητά την παροχή υπηρεσίας επεξεργασίας δεδομένων,

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  «επαγγελματίας χρήστης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και οντότητα του δημόσιου τομέα, που χρησιμοποιεί ή ζητά την παροχή υπηρεσίας αποθήκευσης ή άλλης υπηρεσίας επεξεργασίας δεδομένων για λόγους σχετιζόμενους με τις εμπορικές συναλλαγές του, την επιχείρησή του, το επάγγελμα ή την εργασία του.

8.  «επαγγελματίας χρήστης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και οντότητα του δημόσιου τομέα, που χρησιμοποιεί ή ζητά την παροχή υπηρεσίας επεξεργασίας δεδομένων για λόγους σχετιζόμενους με τις εμπορικές συναλλαγές του, την επιχείρησή του, το επάγγελμα ή την εργασία του.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η θέση αποθήκευσης ή άλλου είδους επεξεργασίας δεδομένων στην Ένωση δεν περιορίζεται στην επικράτεια συγκεκριμένου κράτους μέλους και δεν απαγορεύεται ούτε περιορίζεται η αποθήκευση ή άλλου είδους επεξεργασία δεδομένων σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

1.  Οι απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων απαγορεύονται, εκτός εάν, κατ’ εξαίρεση, και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, δικαιολογούνται για επιτακτικούς λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν σχέδιο νομοθετικής πράξης η οποία εισάγει νέα απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων ή επιφέρει αλλαγές σε υφιστάμενη απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στη εθνική νομοθεσία μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535.

2.  Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν αμέσως στην Επιτροπή τυχόν σχέδιο νομοθετικής πράξης η οποία εισάγει νέα απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων ή επιφέρει αλλαγές σε υφιστάμενη απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα άρθρα 5, 6 και 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εντός 12 μηνών από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την κατάργηση οποιασδήποτε απαίτησης τοπικοποίησης δεδομένων η οποία δεν είναι σύμφωνη με την παράγραφο 1. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος κρίνει ότι απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων είναι σύμφωνη με την παράγραφο 1 και, ως εκ τούτου, μπορεί να εξακολουθήσει να ισχύει, κοινοποιεί το μέτρο στην Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω μέτρο διατηρείται σε ισχύ.

3.  Έως... [12 μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι έχει καταργηθεί οποιαδήποτε απαίτησης τοπικοποίησης δεδομένων η οποία δεν είναι σύμφωνη με την παράγραφο 1. Έως... [12 μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού], σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος κρίνει ότι απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων είναι σύμφωνη με την παράγραφο 1 και, ως εκ τούτου, μπορεί να εξακολουθήσει να ισχύει, γνωστοποιεί το μέτρο στην Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω μέτρο διατηρείται σε ισχύ.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης αυτής, εξετάζει τη συμμόρφωση του εν λόγω μέτρου με την παράγραφο 1 και, κατά περίπτωση, εκδίδει απόφαση με την οποία ζητεί από το οικείο κράτος μέλος να το τροποποιήσει ή να το καταργήσει.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν επιγραμμικά τις λεπτομέρειες οποιασδήποτε απαίτησης τοπικοποίησης δεδομένων που εφαρμόζεται στην επικράτειά μέσω ενιαίου κέντρου πληροφόρησης το οποίο επικαιροποιούν.

4.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν επιγραμμικά τις λεπτομέρειες οποιασδήποτε απαίτησης τοπικοποίησης δεδομένων που εφαρμόζεται στην επικράτειά μέσω ενιαίου κέντρου πληροφόρησης το οποίο επικαιροποιούν ή, αν υπάρχει, μέσω ενωσιακού κέντρου πληροφόρησης που θα συσταθεί βάσει άλλης ενωσιακής πράξης.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη διεύθυνση του οικείου ενιαίου κέντρου πληροφόρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τους συνδέσμους προς τα εν λόγω κέντρα στον ιστότοπό της.

5.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη διεύθυνση του οικείου ενιαίου κέντρου πληροφόρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τους συνδέσμους προς τα εν λόγω κέντρα στον ιστότοπό της, μαζί με έναν ενοποιημένο κατάλογο όλων των απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4, ο οποίος επικαιροποιείται τακτικά, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις αυτές στις επίσημες γλώσσες εργασίας της.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση που μια αρμόδια αρχή έχει εξαντλήσει όλα τα εφαρμοστέα μέσα απόκτησης πρόσβασης σε δεδομένα, δύναται να ζητήσει τη συνδρομή αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7, και η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα παρέχει τη συνδρομή της σύμφωνα με το άρθρο 7, εκτός εάν αυτό θα διασάλευε τη δημόσια τάξη του κράτους μέλους από το οποίο ζητήθηκε η πρόσβαση.

2.  Σε περίπτωση που μια αρμόδια αρχή δεν λάβει πρόσβαση σε δεδομένα, αφού επικοινωνήσει με τον χρήστη της υπηρεσίας επεξεργασίας των δεδομένων, και αν δεν υπάρχει κανένας ειδικός μηχανισμός συνεργασίας βάσει ενωσιακού δικαίου ή διεθνών συμφωνιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρμόδιων αρχών των διαφόρων κρατών μελών, η εν λόγω αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει τη συνδρομή αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα παρέχει τη συνδρομή της σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εφόσον αίτημα συνδρομής υποβαλλόμενο σε αρμόδια αρχή συνεπάγεται την απόκτηση πρόσβασης σε εγκαταστάσεις φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και σε κάθε άλλον εξοπλισμό και μέσο αποθήκευσης ή άλλου είδους επεξεργασίας δεδομένων, η εν λόγω πρόσβαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τ δικονομικό δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους.

3.  Εφόσον αίτημα συνδρομής υποβαλλόμενο σε αρμόδια αρχή συνεπάγεται την απόκτηση πρόσβασης σε εγκαταστάσεις φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και σε κάθε άλλον εξοπλισμό και μέσο επεξεργασίας δεδομένων, η εν λόγω πρόσβαση πρέπει να είναι σύμφωνη με το δίκαιο της Ένωσης ή το δικονομικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις ή ο εξοπλισμός.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση που δεν υφίσταται συγκεκριμένος μηχανισμός βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας ή διεθνών συμφωνιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αρμόδιων αρχών διαφορετικών κρατών μελών.

διαγράφεται

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει και διευκολύνει την ανάπτυξη κωδίκων δεοντολογίας αυτορρύθμισης στο επίπεδο της Ένωσης, προκειμένου να προσδιορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη διευκόλυνση αλλαγής παρόχου και να διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι παρέχουν στους επαγγελματίες χρήστες επαρκώς αναλυτικές, σαφείς και διαφανείς πληροφορίες πριν από τη σύναψη σύμβασης για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων όσον αφορά τα ακόλουθα ζητήματα:

1.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει και διευκολύνει την ανάπτυξη κωδίκων δεοντολογίας αυτορρύθμισης στο επίπεδο της Ένωσης, προκειμένου να συμβάλλει σε μια ανταγωνιστική οικονομία των δεδομένων, οι οποίοι βασίζονται στην αρχή της διαφάνειας και καθορίζουν κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες καλύπτουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα ζητήματα:

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  τις βέλτιστες πρακτικές για τη διευκόλυνση της αλλαγής παρόχων και της μεταφοράς δεδομένων σε δομημένο, ευρέως χρησιμοποιούμενο, διαλειτουργικό μορφότυπο με δυνατότητα ανάγνωσης από υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων μορφοτύπων ανοικτών προτύπων όταν αυτό ζητείται ή απαιτείται από τον πάροχο υπηρεσιών που λαμβάνει τα δεδομένα·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τις διαδικασίες, τις τεχνικές απαιτήσεις, τις προθεσμίες και τις οικονομικές επιβαρύνσεις που ισχύουν σε περίπτωση που ένας επαγγελματίας χρήστης επιθυμεί να αλλάξει πάροχο ή να επαναφέρει δεδομένα στα δικά του συστήματα ΤΠ, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών και της θέσης τυχόν εφεδρικών αντιγράφων δεδομένων, των διαθέσιμων μορφότυπων δεδομένων και υποστηριγμάτων, καθώς και της απαιτούμενης διαμόρφωσης παραμέτρων ΤΠ και του ελάχιστου εύρους ζώνης δικτύου· τον χρόνο που απαιτείται πριν από την έναρξη της διαδικασίας μεταφοράς και το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου τα δεδομένα θα παραμείνουν διαθέσιμα για μεταφορά· και τις εγγυήσεις πρόσβασης στα δεδομένα σε περίπτωση πτώχευσης του παρόχου· και

α)  τις ελάχιστες απαιτήσεις ενημέρωσης για να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες χρήστες έχουν στη διάθεσή τους επαρκώς διεξοδικές, σαφείς και διαφανείς πληροφορίες πριν από τη σύναψη συμβολαίου για αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες, τις τεχνικές απαιτήσεις, τις προθεσμίες και τις οικονομικές επιβαρύνσεις που ισχύουν σε περίπτωση που ένας επαγγελματίας χρήστης επιθυμεί να αλλάξει πάροχο ή να επαναφέρει δεδομένα στα δικά του συστήματα ΤΠ και τις εγγυήσεις πρόσβασης στα δεδομένα σε περίπτωση πτώχευσης του παρόχου.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τις λειτουργικές απαιτήσεις αλλαγής ή μεταφοράς δεδομένων σε δομημένο, ευρέως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο με δυνατότητα ανάγνωσης από υπολογιστή που παρέχει επαρκές χρονικό διάστημα στον χρήστη ώστε να αλλάξει ή να μεταφέρει τα δεδομένα.

διαγράφεται

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι κώδικες δεοντολογίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, των χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει τους παρόχους να θέσουν αποτελεσματικά σε εφαρμογή τους κώδικες δεοντολογίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός ενός έτους από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει τους παρόχους να ολοκληρώσουν την ανάπτυξη των κωδίκων δεοντολογίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως … [12 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού] και να τους εφαρμόσουν αποτελεσματικά έως … [24 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή επανεξετάζει την ανάπτυξη και την αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω κωδίκων δεοντολογίας, καθώς και την αποτελεσματική παροχή πληροφοριών από τους παρόχους, το αργότερο εντός δύο ετών από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Τα ενιαία κέντρα επαφής παρέχουν στους χρήστες γενικές πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα κανονισμό και, ειδικότερα, σχετικά με την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6.

Αιτιολόγηση

Η εμπειρογνωμοσύνη των ενιαίων κέντρων επαφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως σύνδεσμος μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, αλλά και για τη σύνδεση των θεσμικών οργάνων με τους χρήστες.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο (5 έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2), η Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις κύριες διαπιστώσεις της.

1.  Το αργότερο (3 έτη και 6 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού), η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τα εξής:

 

α)  την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα μικτά σύνολα δεδομένων, ιδίως υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην αγορά και των τεχνολογικών εξελίξεων, οι οποίες επεκτείνουν τις δυνατότητες αποανωνυμοποίησης των δεδομένων·

 

β)  την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 από τα κράτη μέλη, και ιδίως της εξαίρεσης που αφορά τη δημόσια ασφάλεια· και

 

γ)  τη δημιουργία και την αποτελεσματική εφαρμογή των κωδίκων δεοντολογίας που αναφέρονται στο άρθρο 6 και την αποτελεσματική παροχή πληροφοριών από τους παρόχους.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Έως ... [6 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 όσον αφορά τα μικτά σύνολα δεδομένων.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του.

Ωστόσο, το άρθρο 9 παράγραφος 2α εφαρμόζεται από την ... [1 ημέρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

  • [1]  ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή

Η ψηφιακή ενιαία αγορά (ΨΕΑ) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής οικονομίας με τεράστιες δυνατότητες για δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Ο παρών κανονισμός για την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα ορίζει de facto τα δεδομένα ως αντικείμενο της πέμπτης ελευθερίας εντός της ενιαίας αγοράς. Με την εμφάνιση νέων τεχνολογιών, όπως το υπολογιστικό νέφος, τα μαζικά δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη, η δυνατότητα ελεύθερης μεταφοράς δεδομένων έχει αναδειχθεί σε ζήτημα ζωτικής σημασίας για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Αποτελεί, βέβαια, δυνατότητα και όχι υποχρέωση. Οι απαιτήσεις τοπικοποίησης που θεσπίστηκαν σε επίπεδο κρατών μελών περιορίζουν τον ανταγωνισμό και αυξάνουν το κόστος αποθήκευσης κατά περίπου 120 τοις εκατό. Ωστόσο, με την άρση των απαιτήσεων αυτών, η ΕΕ θα μπορούσε να ωφεληθεί από αύξηση του ΑΕγχΠ έως και 8 δισ. ευρώ ή 0,06 τοις εκατό ανά έτος. Αυτό ισοδυναμεί με την αύξηση του ΑΕγχΠ από τις πρόσφατες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τον Καναδά και τη Νότια Κορέα μαζί.

Η εισηγήτρια επικέντρωσε τις προσπάθειές της στο να απλουστεύσει και να αποσαφηνίσει τον κανονισμό, καθώς και να κάνει εύκολη την εφαρμογή του. Η εισηγήτρια αποσκοπεί στο να καταστήσει το κείμενο νομικά ασφαλές και διαχρονικό προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων.

II. Η θέση της εισηγήτριας

A.  Εξαίρεση για τη δημόσια ασφάλεια

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη έχουν θεμιτούς λόγους για τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις βλαβερές συνέπειες στην ψηφιακή οικονομία της ΕΕ, η εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό αυτές οι απαιτήσεις να διατηρούνται στο ελάχιστο. Με την εισαγωγή της παγιωμένης έννοιας «επιτακτικοί λόγοι δημόσιας ασφάλειας», η εισηγήτρια επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη ερμηνεύουν ορθά την εξαίρεση για τη δημόσια ασφάλεια. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός της δημόσιας ασφάλειας, η εισηγήτρια βασίζεται στη Συνθήκη και στην ισχύουσα νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αποσαφηνίσει την έννοια αυτή και να βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου.

Η εισηγήτρια διευκρινίζει επίσης ότι όλα τα τμήματα της κοινωνίας θα πρέπει να επωφελούνται από την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων του δημόσιου τομέα. Δεδομένου ότι πολλές απαιτήσεις τοπικοποίησης δεν προέρχονται από το εθνικό επίπεδο, διευκρινίζεται ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των δημοσίων προμηθειών, ο οποίος προκαλεί σημαντικές ανησυχίες, ιδίως για τις ΜΜΕ.

Η Επιτροπή έχει την εξουσία και την υποχρέωση να ελέγχει την εφαρμογή της εξαίρεσης και να διασφαλίζει ότι δεν ερμηνεύεται κατά τρόπο δυσανάλογο. Η εισηγήτρια επιθυμεί να εισαγάγει σαφή προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιήσουν τις απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων που επιθυμούν να διατηρήσουν. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το σχέδιο πράξης και να αποφασίσει κατά πόσον το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να τροποποιήσει ή να καταργήσει την απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων. Όλες οι εναπομένουσες απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων θα πρέπει να δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής ώστε να εξασφαλιστεί η εύκολη δυνατότητα πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες.

B.  Πρόσβαση των δημόσιων αρχών σε δεδομένα

Η δυνατότητα των εταιρειών και των οντοτήτων του δημόσιου τομέα να επεξεργάζονται τα δεδομένα τους εκτός του κράτους μέλους εγκατάστασής τους δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιείται ως μέσο για τη μη παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η επιβολή υποχρέωσης στις αρμόδιες αρχές να εξαντλούν όλα τα άλλα μέσα πριν να τους επιτραπεί να έρθουν σε επαφή με τους ομολόγους τους για βοήθεια θα παρέτεινε αδικαιολόγητα τη διαδικασία απόκτησης πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στα δεδομένα θα πρέπει επίσης να επιτευχθεί με το νέο σύστημα των ενιαίων κέντρων επαφής. Το σχέδιο έκθεσης διευκρινίζει επίσης ότι η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις ή ο εξοπλισμός.

Γ.  Μικτά σύνολα δεδομένων

Ο παρών κανονισμός και ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων είναι συμπληρωματικοί και δεν αλληλεπικαλύπτονται. Από κοινού, παρέχουν ένα συνεκτικό σύνολο κανόνων που καλύπτουν όλα τα είδη των δεδομένων και που οδηγούν σε έναν «Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων». Τα περισσότερα σύνολα δεδομένων περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και μη προσωπικού χαρακτήρα με την πλειονότητα των δεδομένων να είναι μη προσωπικού χαρακτήρα, αλλά να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ονόματα ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που περιλαμβάνονται μόνο για διοικητικούς σκοπούς. Η εξαίρεση αυτών των μικτών συνόλων δεδομένων από το πεδίο εφαρμογής θα περιόριζε σημαντικά τα οφέλη του παρόντος κανονισμού. Στις περιπτώσεις που τα μικτά σύνολα δεδομένων μπορούν να διαχωριστούν εύκολα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στο μέρος του συνόλου που αφορά δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα. Στα μικτά σύνολα δεδομένων όπου τα δεδομένα μη προσωπικού και προσωπικού χαρακτήρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ολόκληρο το σύνολο δεδομένων με την επιφύλαξη του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων. Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεν καλύπτει τα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, θα ήταν δυσανάλογη και νομικά εσφαλμένη η εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων αντί του παρόντος κανονισμού για ολόκληρο το μικτό σύνολο δεδομένων. Θα δημιουργούσε περιττό φόρτο για τις εταιρείες, όπως οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις που υποχρεούνται να ακολουθήσουν πιο αυστηρούς κανόνες, και θα παρεμπόδιζε την καινοτομία. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα δεν σημαίνει ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων θα παύσει να εφαρμόζεται στα μικτά σύνολα δεδομένων ανεξάρτητα από τον τόπο όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα στην ΕΕ. Ταυτόχρονα, ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει υποχρέωση ούτε για χωριστή αποθήκευση των διαφορετικών τύπων δεδομένων, ούτε για διαχωρισμό των τύπων στα μικτά σύνολα δεδομένων.

Δ.  Μεταφορά δεδομένων

Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, πρέπει να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Ένα μέρος της διαδικασίας αυτής είναι η εξασφάλιση της φορητότητας μεταξύ των διαφόρων παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Η εισηγήτρια συμφωνεί με την ιδέα να ανατεθεί στους συντελεστές της αγοράς η εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας για τη ρύθμιση της δυνατότητας των επαγγελματιών χρηστών να αλλάζουν υπηρεσίες και να μεταφέρουν δεδομένα. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, να διευκολυνθεί και να παρακολουθηθεί από την Επιτροπή.

Για τη δημιουργία ισορροπημένων κωδίκων δεοντολογίας που θα λειτουργούν εύρυθμα είναι επιτακτική ανάγκη να συμμετάσχουν στη διαδικασία τόσο οι χρήστες όσο και οι φορείς παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, η εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι η ουσία των κωδίκων δεοντολογίας είναι η διαλειτουργικότητα και η διαφάνεια, και, για τον λόγο αυτό, επέλεξε να αφαιρέσει ορισμένα από τα πιο περιοριστικά τμήματα του κειμένου της Επιτροπής και αφήνει περιθώρια για τους παράγοντες της αγοράς να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα διατυπωθεί η αυτορρύθμιση. Η εισηγήτρια παρέτεινε επίσης την προθεσμία κατά 6 μήνες, καθώς η πείρα δείχνει ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί ένας κώδικας δεοντολογίας.

E.  Επανεξέταση

Δεδομένης της σημασίας που έχει η σύμπλευση με τις τεχνολογικές εξελίξεις, η εισηγήτρια προτείνει τη συντόμευση της περιόδου αξιολόγησης, ιδίως όσον αφορά τα μικτά σύνολα δεδομένων, καθώς οι «γκρίζες ζώνες» πιθανότατα θα αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τη μορφή που θα έχουν τα σύνολα δεδομένων στο μέλλον και, ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αξιολογείται κατά πόσον ο παρών κανονισμός είναι επικαιροποιημένος και κατάλληλος για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η εισηγήτρια επιθυμεί να διευκρινίσει ότι το συμπέρασμα της αξιολόγησης της Επιτροπής θα πρέπει να είναι η υποβολή έκθεσης με την εκτίμησή της στους συννομοθέτες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη της εισηγήτριας. Στην εισηγήτρια κατατέθηκαν κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης μέχρι την έγκρισή του στην επιτροπή απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα:

Οντότητα ή/και πρόσωπο

Allied for Startups

Almega (Οργάνωση Εργοδοτών για τον Σουηδικό Τομέα Υπηρεσιών)

Ametic

Ένωση Σουηδικών Μηχανολογικών Βιομηχανιών

AT&T

Bisnode

Bitkom

BSA - The software alliance

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Βουλγαρίας στην ΕΕ

Business Europe

CERCA - European Council for Motor and Repairs

Cercle de l'Industrie

Computer & Communications Industry Association (CCIA Europe)

Συνομοσπονδία Σουηδικών Επιχειρήσεων

Confindustria

Εμπορικό Επιμελητήριο της Δανίας

Deutsche Telekom

Digital Europe

Δρ Kristina IRION - Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (εργαστήριο IMCO της 20ής Φεβρουαρίου)

Δρ Simon Forge - SCF Associates (εργαστήριο IMCO της 20ής Φεβρουαρίου)

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Ericsson

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Εσθονίας στην ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ένωση Ευρωπαϊκών Φορέων Εκμετάλλευσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων (ETNO)

EyeEm

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Άμεσου και Διαδραστικού Μάρκετινγκ (FEDMA)

FIGIEFA - Διεθνής Ένωση Προμηθευτών Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων

Företagarna

France Digitale

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Γαλλίας στην ΕΕ

Γερμανική Ένωση Ασφαλιστών (GDV)

Google

GSMA

IBM

IDC-European Government Consulting

Information Technology & Innovation Foundation

INTUG

Intuit Inc.

Διεύθυνση Επικοινωνιών, Δράσης για το Κλίμα και Περιβάλλοντος της Ιρλανδίας

Microsoft

Εθνικό Συμβούλιο Εμπορίου

Όμιλος Orange

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Πολωνίας στην ΕΕ

Schneider Electric Services International

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ισπανίας στην ΕΕ

SUP46

Swedbank

Σουηδικές Βιομηχανίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Σουηδική Ομοσπονδία Εμπορίου

The European Lotteries Association (EL)

Ομοσπονδία Σουηδών Αγροτών (ΣΓΜ)

UEAPME – Ευρωπαϊκή οργάνωση εργοδοτών βιοτεχνιών και ΜΜΕ

Ομοσπονδία Μικρών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου

Μόνιμη Αντιπροσωπία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Veolia

Vodaphone

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (26.4.2018)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Zdzisław Krasnodębski

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι αλυσίδες αξίας δεδομένων αποτελούνται από διάφορες δραστηριότητες δεδομένων: τη δημιουργία και συλλογή δεδομένων· τη συγκέντρωση και οργάνωση δεδομένων· την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων· την ανάλυση, την εμπορία και τη διανομή δεδομένων· τη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων. Η αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της αποθήκευσης και άλλου είδους επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί θεμέλιο λίθο οποιασδήποτε αλυσίδας αξίας δεδομένων. Ωστόσο, η εν λόγω αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία και η ανάπτυξη της οικονομίας δεδομένων στην Ένωση παρεμποδίζονται, πιο συγκεκριμένα, από δύο τύπους εμποδίων στην κινητικότητα των δεδομένων και στην εσωτερική αγορά.

(2)  Οι αλυσίδες αξίας δεδομένων αποτελούνται από διάφορες δραστηριότητες δεδομένων: τη δημιουργία και συλλογή δεδομένων· τη συγκέντρωση και οργάνωση δεδομένων· την επεξεργασία δεδομένων· την ανάλυση, την εμπορία και τη διανομή δεδομένων· τη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων. Η αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί θεμέλιο λίθο οποιασδήποτε αλυσίδας αξίας δεδομένων. Ωστόσο, η εν λόγω αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία και η ανάπτυξη της οικονομίας δεδομένων στην Ένωση παρεμποδίζονται, πιο συγκεκριμένα, από δύο τύπους εμποδίων στην κινητικότητα των δεδομένων και στην εσωτερική αγορά.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της «επεξεργασίας» που προστέθηκε στο άρθρο 3 περιέχει την «αποθήκευση δεδομένων». (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η ελευθερία εγκαταστάσεως και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν για τις υπηρεσίες αποθήκευσης ή άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων. Ωστόσο, η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών παρεμποδίζεται ή αποτρέπεται ενίοτε λόγω της ύπαρξης ορισμένων εθνικών απαιτήσεων περιορισμού τοπικοποίησης των δεδομένων σε συγκεκριμένη επικράτεια.

(3)  Η ελευθερία εγκαταστάσεως και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 26, στα άρθρα 49 έως 55 και στα άρθρα 56 έως 62 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ισχύουν για τις υπηρεσίες αποθήκευσης ή άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς δεδομένων. Ωστόσο, η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών παρεμποδίζεται ή αποτρέπεται ενίοτε λόγω της ύπαρξης ορισμένων εθνικών απαιτήσεων περιορισμού τοπικοποίησης των δεδομένων σε συγκεκριμένη επικράτεια.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 θεσπίζει τις τεχνικές πτυχές της μεταφοράς δεδομένων. Το σχέδιο κανονισμού δεν προβλέπει ορισμό του δικαιώματος μεταφοράς δεδομένων ούτε ορισμό της μεταφοράς δεδομένων καθεαυτής. Συνεπώς, προκειμένου το άρθρο 6 να μπορεί να εφαρμοστεί, πρέπει να κατοχυρώσουμε τη μεταφορά δεδομένων ως υπηρεσία, ώστε να εμπίπτει στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών δυνάμει της Συνθήκης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Ο συνδυασμός των εμποδίων αυτών προκαλεί έλλειψη ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη, διάφορα ζητήματα εγκλωβισμού σε συγκεκριμένο πάροχο (vendor lock-in) καθώς και σοβαρή έλλειψη κινητικότητας δεδομένων. Ομοίως, οι πολιτικές τοπικοποίησης δεδομένων υπονομεύουν την ικανότητα των επιχειρήσεων έρευνας και ανάπτυξης να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών, πανεπιστημίων και άλλων ερευνητικών οργανισμών, ώστε να προωθούν τη δική τους καινοτομία.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές, αλλά και οι δημόσιες αρχές και λοιποί φορείς των κρατών μελών, θα πρέπει να ωφεληθούν από την μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών που βασίζονται στα δεδομένα, από τις ανταγωνιστικότερες τιμές και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Δεδομένων των μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων που διαχειρίζονται οι δημόσιες αρχές και οι φορείς, θα πρέπει να λειτουργούν παραδειγματικά χρησιμοποιώντας στην Ένωση υπηρεσίες δεδομένων που αφορούν δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα και αποφεύγοντας κάθε αδικαιολόγητο περιορισμό της τοπικοποίησης δεδομένων όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες δεδομένων ιδιωτών.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τα κράτη μέλη δεν δύνανται να περιορίζουν ούτε να απαγορεύουν την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στον παρόντα κανονισμό διατυπώνεται η ίδια αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης για τα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν ο περιορισμός ή η απαγόρευση δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας.

(10)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τα κράτη μέλη δεν δύνανται να περιορίζουν ούτε να απαγορεύουν την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στον παρόντα κανονισμό διατυπώνεται η ίδια αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης για τα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν ο περιορισμός ή η απαγόρευση δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ο παρών κανονισμός παρέχουν ένα συνεκτικό σύνολο κανόνων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία διάφορων τύπων δεδομένων. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 πρέπει να εφαρμόζεται στο μέρος του συνόλου που αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στο μέρος του συνόλου που αφορά δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα. Όταν τα δεδομένα μη προσωπικού και προσωπικού χαρακτήρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Επί πλέον, ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει ούτε υποχρέωση ούτε για χωριστή αποθήκευση των διαφορετικών τύπων δεδομένων, ούτε για χωριστή αποθήκευση των διαφορετικών τύπων δεδομένων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει συνεπώς να υποβαθμίζει το επίπεδο προστασίας που διασφαλίζει ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για τα φυσικά πρόσωπα και, ταυτόχρονα, πρέπει να είναι εύκολο για τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν σε αυτόν και, ιδίως, να μην αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει στον ιστότοπό του σαφή καθοδήγηση στις επιχειρήσεις σχετικά με τη νομική μεταχείριση των μεικτών δεδομένων μαζί με πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες αποδεσμοποίησης μικτών συνόλων δεδομένων. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα μικτά σύνολα δεδομένων και να προτείνει περαιτέρω συστάσεις στο πλαίσιο της επανεξέτασής του, αν χρειαστεί.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι απαιτήσεις τοπικοποίησης των δεδομένων αποτελούν σαφές εμπόδιο στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης ή άλλων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων στην Ένωση και στην εσωτερική αγορά. Με δεδομένο το γεγονός αυτό, θα πρέπει να απαγορευτούν, εκτός εάν η ύπαρξή τους δικαιολογείται για λόγους δημόσιας ασφάλειας, όπως αυτή ορίζεται στην ενωσιακή νομοθεσία, και ιδίως, στο άρθρο 52 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής, και εφόσον πληρούν την αρχή της αναλογικότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να τηρηθεί αποτελεσματικά η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα πέραν συνόρων, να εφαρμοστεί η ταχεία κατάργηση των υφιστάμενων απαιτήσεων τοπικοποίησης των δεδομένων και να καταστεί εφικτή η αποθήκευση ή άλλου είδους επεξεργασία δεδομένων σε πολλαπλές θέσεις στην ΕΕ για επιχειρησιακούς λόγους, και δεδομένου ότι στον παρόντα κανονισμό προβλέπεται η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των δεδομένων για λόγους διενέργειας ρυθμιστικών ελέγχων, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να μπορούν να επικαλούνται άλλους λόγους για τη διατήρηση των απαιτήσεων από λόγους εθνικής ασφάλειας.

(12)  Οι απαιτήσεις τοπικοποίησης των δεδομένων αποτελούν σαφές εμπόδιο στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων στην Ένωση και στην εσωτερική αγορά. Με δεδομένο το γεγονός αυτό, θα πρέπει να απαγορευτούν, εκτός εάν η ύπαρξή τους δικαιολογείται για επιτακτικούς λόγους δημόσιας ασφάλειας, όπως αυτή ορίζεται στην ενωσιακή νομοθεσία, και ιδίως, στο άρθρο 52 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής, και εφόσον πληρούν την αρχή της αναλογικότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να τηρηθεί αποτελεσματικά η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα πέραν συνόρων, να εφαρμοστεί η ταχεία κατάργηση των υφιστάμενων απαιτήσεων τοπικοποίησης των δεδομένων και να καταστεί εφικτή η επεξεργασία δεδομένων σε πολλαπλές θέσεις στην ΕΕ για επιχειρησιακούς λόγους, και δεδομένου ότι στον παρόντα κανονισμό προβλέπεται η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των δεδομένων για λόγους διενέργειας ρυθμιστικών ελέγχων, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να μπορούν να επικαλούνται άλλους λόγους για τη διατήρηση των απαιτήσεων από λόγους εθνικής ασφάλειας. Η έννοια της «δημόσιας ασφάλειας», κατά την έννοια του άρθρου 52 της ΣΛΕΕ και όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο, καλύπτει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική ασφάλεια ενός κράτους μέλους. Το κράτος μέλος που ζητεί τέτοια εξαίρεση θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι απαραίτητο να καταφύγει στην εν λόγω παρέκκλιση προκειμένου να προστατευθούν τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Επιπλέον, προκειμένου να εξαλειφθούν πιθανά υφιστάμενα εμπόδια, τα κράτη μέλη θα πρέπει στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 12 μηνών να επανεξετάσουν τις υφιστάμενες εθνικές απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων και να κοινοποιήσουν με τη σχετική αιτιολόγηση στην Επιτροπή τυχόν απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων η οποία κρίνουν ότι είναι σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογεί τη συμμόρφωση τυχόν υπολειπόμενων απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων.

(14)  Επιπλέον, προκειμένου να εξαλειφθούν πιθανά υφιστάμενα εμπόδια, τα κράτη μέλη θα πρέπει στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 12 μηνών να επανεξετάσουν τους υφιστάμενους νόμους, τους κανονισμούς ή τις διοικητικές διατάξεις γενικού χαρακτήρα που θεσπίζουν απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων και να ανακοινώσουν με τη σχετική αιτιολόγηση στην Επιτροπή τυχόν απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων η οποία κρίνουν ότι είναι σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογεί τη συμμόρφωση τυχόν υπολειπόμενων απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων, και να εκδίδει αποφάσεις, ανάλογα με την περίπτωση, με τις οποίες θα ζητείται από τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τέτοιες απαιτήσεις τοπικποποίησης δεδομένων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια των απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων των κρατών μελών έναντι των φυσικών και νομικών προσώπων, όπως οι πάροχοι και οι χρήστες υπηρεσιών αποθήκευσης και άλλων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημοσιεύουν και να επικαιροποιούν τακτικά σε ένα ενιαίο επιγραμμικό κέντρο πληροφόρησης τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτού του είδους τα μέτρα. Για τη δέουσα πληροφόρηση των νομικών και των φυσικών προσώπων σχετικά με τις απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων στην Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διευθύνσεις των εν λόγω επιγραμμικών κέντρων. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στον δικτυακό της τόπο.

(15)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια των απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων των κρατών μελών έναντι των φυσικών και νομικών προσώπων, όπως οι πάροχοι και οι χρήστες υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημοσιεύουν και να επικαιροποιούν τακτικά σε ένα ενιαίο επιγραμμικό κέντρο πληροφόρησης τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτού του είδους τα μέτρα. Για τη δέουσα πληροφόρηση των νομικών και των φυσικών προσώπων σχετικά με τις απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων στην Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διευθύνσεις των εν λόγω επιγραμμικών κέντρων. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο πληροφορίες τακτικά επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα εθνικά μέτρα που είναι διαθέσιμα στις γλώσσες εργασίας/διαδικασίας, μαζί με τις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών ενιαίων σημείων επαφής των κρατών μελών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως το ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να μπορούν να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές και να συγκρίνουν εύκολα τα επιμέρους χαρακτηριστικά των διαφόρων υπηρεσιών αποθήκευσης ή άλλων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων που παρέχονται στην εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένου σε ό,τι αφορά τους συμβατικούς όρους μεταφοράς δεδομένων κατά την καταγγελία σύμβασης. Προκειμένου να ευθυγραμμίζονται με το δυναμικό καινοτομίας της αγοράς και να λαμβάνουν υπόψη την πείρα και την εμπειρογνωσία των παρόχων και των επαγγελματιών χρηστών υπηρεσιών αποθήκευσης ή άλλων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, οι απαιτήσεις αναλυτικής πληροφόρησης και οι επιχειρησιακές απαιτήσεις όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων θα πρέπει να καθορίζονται από τους φορείς της αγοράς μέσω αυτορρύθμισης, να ενθαρρύνονται και να διευκολύνονται από την Επιτροπή, υπό μορφή ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας οι οποίοι ενδέχεται να συνεπάγονται την κατάρτιση υποδειγμάτων συμβατικών όρων. Εντούτοις, σε περίπτωση που οι εν λόγω κώδικες δεν καταρτιστούν και δεν τεθούν αποτελεσματικά σε εφαρμογή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την κατάσταση.

(21)  Προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως το ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να μπορούν να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές και να συγκρίνουν εύκολα τα επιμέρους χαρακτηριστικά των διαφόρων υπηρεσιών αποθήκευσης ή άλλων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων που παρέχονται στην εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένου σε ό,τι αφορά τους συμβατικούς όρους μεταφοράς δεδομένων κατά την καταγγελία σύμβασης. Προκειμένου να ευθυγραμμίζονται με το δυναμικό καινοτομίας της αγοράς και να λαμβάνουν υπόψη την πείρα και την εμπειρογνωσία των παρόχων και των επαγγελματιών χρηστών υπηρεσιών αποθήκευσης ή άλλων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, οι απαιτήσεις αναλυτικής πληροφόρησης και οι επιχειρησιακές απαιτήσεις όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων θα πρέπει να καθορίζονται από τους φορείς της αγοράς μέσω αυτορρύθμισης, να ενθαρρύνονται και να διευκολύνονται από την Επιτροπή, υπό μορφή ενωσιακών κωδίκων δεοντολογίας οι οποίοι ενδέχεται να συνεπάγονται την κατάρτιση υποδειγμάτων συμβατικών όρων. Αυτοί οι κώδικες δεοντολογίας πρέπει να ορίζουν ότι η εξάρτηση από έναν προμηθευτή δεν αποτελεί αποδεκτή επιχειρηματική πρακτική και ότι πρέπει να γίνεται χρήση ανοικτών προτύπων και ανοικτών προδιαγραφών, καθώς και τεχνολογιών που αυξάνουν την εμπιστοσύνη, όπως, για παράδειγμα, η κρυπτογράφηση. Η Επιτροπή θα πρέπει κατά την ανάπτυξη του εν λόγω αυτορρυθμιστικού κώδικα δεοντολογίας να ενθαρρύνει διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως με χρήστες και παρόχους υπολογιστικού νέφους όλων των μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ. Εντούτοις, σε περίπτωση που οι εν λόγω κώδικες δεν καταρτιστούν και δεν τεθούν αποτελεσματικά σε εφαρμογή εντός χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την κατάσταση και να αξιολογήσει την ανάγκη να παρουσιάσει νομοθετικές προτάσεις ώστε να μειωθεί πραγματικά ο αριθμός των φραγμών στη φορητότητα των δεδομένων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Όταν γίνεται επεξεργασία δεδομένων, οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα δεδομένα σε δομημένο, συνήθους χρήσης, μηχαναγνώσιμο και διαλειτουργικό μορφότυπο, και να τα διαβιβάζουν ή να αναθέτουν τη διαβίβασή τους απευθείας από έναν χώρο επεξεργασίας δεδομένων σε άλλον ή σε μια υπηρεσία επεξεργασίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν διαλειτουργικούς μορφότυπους, με τη χρήση ανοικτών προτύπων και προδιαγραφών που επιτρέπουν τη φορητότητα των δεδομένων.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας παροχής συνδρομής μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, η Επιτροπή ενδέχεται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες καθορίζονται τυποποιημένα έντυπα, γλώσσες υποβολής των αιτημάτων, προθεσμίες ή άλλες λεπτομέρειες των διαδικασιών υποβολής αιτημάτων συνδρομής. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40.

(23)  Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας παροχής συνδρομής μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, η Επιτροπή ενδέχεται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες καθορίζονται τυποποιημένα έντυπα, μορφότυποι και δίαυλοι διαβίβασης, γλώσσες υποβολής των αιτημάτων, προθεσμίες ή άλλες λεπτομέρειες των διαδικασιών υποβολής αιτημάτων συνδρομής. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40.

_________________

_________________

40 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

40 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ασφάλεια της αποθήκευσης ή άλλου είδους επεξεργασίας δεδομένων πέραν συνόρων αναμένεται να περιορίσει την τάση των φορέων της αγοράς και του δημόσιου τομέα να χρησιμοποιούν την τοπικοποίηση των δεδομένων ως μέσο για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων. Αναμένεται επίσης να βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας κατά την εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων τους αποθήκευσης ή άλλου είδους επεξεργασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη.

(24)  Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων πέραν συνόρων αναμένεται να περιορίσει την τάση των φορέων της αγοράς και του δημόσιου τομέα να χρησιμοποιούν την τοπικοποίηση των δεδομένων ως μέσο για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων. Αναμένεται επίσης να βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας κατά την εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων τους επεξεργασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη, και να λαμβάνει υπόψη την ταχεία και συνεχή εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, ώστε να προσαρμόζονται προς αυτές εγκαίρως. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν την παρεμβατική νομοθεσία που θα έθετε σε αμφισβήτηση την ασφάλεια, την ακεραιότητα και τη γνησιότητα των δεδομένων, και οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζουν σύγχρονες διαθέσιμες τεχνολογίες για την εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών για την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό. Η διευκόλυνση της αλλαγής παρόχου και της φορητότητας των δεδομένων είναι επίσης παράγοντας αύξησης της εμπιστοσύνης και, συνεπώς, θα πρέπει να εξασφαλίζεται.

Αιτιολόγηση

Η εμπιστοσύνη ορίζεται ως το μεγαλύτερο μη νομικό εμπόδιο στη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Ως εκ τούτου, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης πρέπει να αποτελέσει στόχο του παρόντος κειμένου.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), της επιχειρηματικής ελευθερίας (άρθρο 16) και της ελευθερίας της έκφρασης και ενημέρωσης (άρθρο 11).

(29)  Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων κανονισμών που έχουν εφαρμογή στην επεξεργασία δεδομένων, σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), της επιχειρηματικής ελευθερίας (άρθρο 16) και της ελευθερίας της έκφρασης και ενημέρωσης (άρθρο 11).

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μη δημιουργηθεί ιεραρχία των νομικών κειμένων και να ενισχυθεί η επιβολή του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι αναγκαία μια αυστηρή ερμηνεία.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην αποθήκευση ή άλλου είδους επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η οποία

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, η οποία

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  παρέχεται ως υπηρεσία σε χρήστες που έχουν τόπο διαμονής ή εγκατάσταση στην Ένωση, ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος έχει την έδρα της επιχείρησής του στην Ένωση, ή

α)  παρέχεται ως υπηρεσία σε χρήστες ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ιδιωτική ή δημόσια ιδιωτική οντότητα ή δημόσια αρχή, που έχουν τόπο διαμονής ή εγκατάσταση στην Ένωση, ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος έχει την έδρα της επιχείρησής του στην Ένωση, ή

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Στην περίπτωση των μικτών συνόλων δεδομένων, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 πρέπει να εφαρμόζεται στο μέρος του συνόλου που αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στο μέρος του συνόλου που αφορά δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα. Όταν τα δεδομένα προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  «αποθήκευση δεδομένων» οποιαδήποτε αποθήκευση δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή,

2.  «επεξεργασία» οποιαδήποτε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα ή σε σύνολα δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  «πάροχος» φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης ή άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων,

4.  «πάροχος» φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων,

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  «απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων» οποιαδήποτε υποχρέωση, απαγόρευση, προϋπόθεση, όριο ή άλλη απαίτηση προβλεπόμενη από νομοθεσία, κανονισμούς ή διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών, βάσει των οποίων επιβάλλεται η θέση της αποθήκευσης ή άλλου είδους επεξεργασίας δεδομένων στην επικράτεια συγκεκριμένου κράτους μέλους ή απαγορεύεται η αποθήκευση ή άλλου είδους επεξεργασία δεδομένων σε άλλο κράτος μέλος,

5.  «απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων» οποιαδήποτε υποχρέωση, απαγόρευση, προϋπόθεση, όριο ή άλλη απαίτηση προβλεπόμενη από νομοθεσία, κανονισμούς ή διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών, περιλαμβανομένων των κανόνων και των πρακτικών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που επιβάλλονται από τοπικές, κεντρικές ή περιφερειακές αρχές ή από δημόσιους φορείς, βάσει των οποίων απαιτείται η θέση επεξεργασίας δεδομένων στην επικράτεια συγκεκριμένου κράτους μέλους ή απαγορεύεται η αποθήκευση ή άλλου είδους επεξεργασία δεδομένων σε άλλο κράτος μέλος,

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  «αρμόδια αρχή» αρχή κράτους μέλους η οποία έχει την αρμοδιότητα να αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα αποθηκευμένα ή υποβληθέντα σε επεξεργασία από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την επιτέλεση των επίσημων καθηκόντων της, όπως προβλέπονται βάσει της εθνικής ή της ενωσιακής νομοθεσίας,

6.  «αρμόδια αρχή» αρχή κράτους μέλους η οποία έχει την αρμοδιότητα να αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα υποβληθέντα σε επεξεργασία από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την επιτέλεση των επίσημων καθηκόντων της, όπως προβλέπονται βάσει της εθνικής ή της ενωσιακής νομοθεσίας,

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  «χρήστης» φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ή ζητά την παροχή υπηρεσίας αποθήκευσης ή άλλης υπηρεσίας επεξεργασίας δεδομένων,

7.  «χρήστης» φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ή ζητά την παροχή υπηρεσίας επεξεργασίας δεδομένων,

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η θέση αποθήκευσης ή άλλου είδους επεξεργασίας δεδομένων στην Ένωση δεν περιορίζεται στην επικράτεια συγκεκριμένου κράτους μέλους και δεν απαγορεύεται ούτε περιορίζεται η αποθήκευση ή άλλου είδους επεξεργασία δεδομένων σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

1.  Οι απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων απαγορεύονται, εκτός εάν δικαιολογούνται από τεκμηριωμένη και σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και συνιστούν επαρκή και αναλογικά μέτρα.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εντός 12 μηνών από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την κατάργηση οποιασδήποτε απαίτησης τοπικοποίησης δεδομένων η οποία δεν είναι σύμφωνη με την παράγραφο 1. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος κρίνει ότι απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων είναι σύμφωνη με την παράγραφο 1 και, ως εκ τούτου, μπορεί να εξακολουθήσει να ισχύει, κοινοποιεί το μέτρο στην Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω μέτρο διατηρείται σε ισχύ.

3.  Εντός 12 μηνών από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την κατάργηση οποιασδήποτε απαίτησης τοπικοποίησης δεδομένων η οποία δεν είναι σύμφωνη με την παράγραφο 1. Στο τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος κρίνει ότι απαίτηση τοπικοποίησης δεδομένων είναι σύμφωνη με την παράγραφο 1 και, ως εκ τούτου, μπορεί να εξακολουθήσει να ισχύει, ανακοινώνει το μέτρο στην Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω μέτρο διατηρείται σε ισχύ.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης αυτής, εξετάζει τη συμμόρφωση του εν λόγω μέτρου με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και, κατά περίπτωση, εκδίδει γνωμοδότηση με την οποία ζητεί από το οικείο κράτος μέλος να το τροποποιήσει ή να το καταργήσει.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη διεύθυνση του οικείου ενιαίου κέντρου πληροφόρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τους συνδέσμους προς τα εν λόγω κέντρα στον ιστότοπό της.

5.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη διεύθυνση του οικείου ενιαίου κέντρου πληροφόρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της τακτικά επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, καθώς και τις διευθύνσεις των ενιαίων ηλεκτρονικών σημείων επαφής των κρατών μελών.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Η Επιτροπή δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο κατευθυντήριες γραμμές για τους παρόχους και τους χρήστες της επεξεργασίας των δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τη νομική μεταχείριση των διαφόρων τύπων δεδομένων.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει και διευκολύνει την ανάπτυξη κωδίκων δεοντολογίας αυτορρύθμισης στο επίπεδο της Ένωσης, προκειμένου να προσδιορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη διευκόλυνση αλλαγής παρόχου και να διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι παρέχουν στους επαγγελματίες χρήστες επαρκώς αναλυτικές, σαφείς και διαφανείς πληροφορίες πριν από τη σύναψη σύμβασης για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων όσον αφορά τα ακόλουθα ζητήματα:

1.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει και διευκολύνει την ανάπτυξη κωδίκων δεοντολογίας αυτορρύθμισης στο επίπεδο της Ένωσης, βάσει της αρχής της διαλειτουργικότητας, προκειμένου να προσδιορίζονται κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τις ακόλουθες πτυχές:

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  τις ορθές πρακτικές για την αλλαγή παρόχων και τη μεταφορά δεδομένων σε δομημένο, ευρέως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ανοικτών προτύπων με δυνατότητα ανάγνωσης από υπολογιστή που παρέχει επαρκές χρονικό διάστημα στον χρήστη ώστε να αλλάξει ή να μεταφέρει τα δεδομένα· και

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τις διαδικασίες, τις τεχνικές απαιτήσεις, τις προθεσμίες και τις οικονομικές επιβαρύνσεις που ισχύουν σε περίπτωση που ένας επαγγελματίας χρήστης επιθυμεί να αλλάξει πάροχο ή να επαναφέρει δεδομένα στα δικά του συστήματα ΤΠ, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών και της θέσης τυχόν εφεδρικών αντιγράφων δεδομένων, των διαθέσιμων μορφότυπων δεδομένων και υποστηριγμάτων, καθώς και της απαιτούμενης διαμόρφωσης παραμέτρων ΤΠ και του ελάχιστου εύρους ζώνης δικτύου· τον χρόνο που απαιτείται πριν από την έναρξη της διαδικασίας μεταφοράς και το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου τα δεδομένα θα παραμείνουν διαθέσιμα για μεταφορά· και τις εγγυήσεις πρόσβασης στα δεδομένα σε περίπτωση πτώχευσης του παρόχου· και

α)  τις ελάχιστες απαιτήσεις ενημέρωσης για να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες χρήστες θα έχουν στη διάθεσή τους επαρκώς διεξοδικές, σαφείς και διαφανείς πληροφορίες πριν από τη σύναψη συμβολαίου για επεξεργασία δεδομένων, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες, τις τεχνικές απαιτήσεις, τις προθεσμίες και τις οικονομικές επιβαρύνσεις που ισχύουν σε περίπτωση που ένας επαγγελματίας χρήστης επιθυμεί να αλλάξει πάροχο ή να επαναφέρει δεδομένα στα δικά του συστήματα ΤΠ, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών και της θέσης τυχόν εφεδρικών αντιγράφων δεδομένων, των διαθέσιμων μορφότυπων δεδομένων και υποστηριγμάτων, καθώς και της απαιτούμενης διαμόρφωσης παραμέτρων ΤΠ και του ελάχιστου εύρους ζώνης δικτύου· τον χρόνο που απαιτείται πριν από την έναρξη της διαδικασίας μεταφοράς και το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου τα δεδομένα θα παραμείνουν διαθέσιμα για μεταφορά· και τις εγγυήσεις πρόσβασης στα δεδομένα σε περίπτωση πτώχευσης του παρόχου· και

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  συστήματα πιστοποίησης για προϊόντα και υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, που διευκολύνουν τη συγκρισιμότητα της ποιότητας των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη διαχείριση της ποιότητας, τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας και η διαχείριση του περιβάλλοντος·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εάν ο εν λόγω αυτορρυθμιστικός κώδικας δεοντολογίας δεν οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των υφιστάμενων φραγμών στη φορητότητα των δεδομένων, η αναθεώρηση ακολουθείται , εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Εάν οι εν λόγω κώδικες δεοντολογίας δεν θεσπιστούν και εφαρμοστούν αποτελεσματικά εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ή αν υφίστανται λόγοι ανησυχίας, μετά από δέουσα εξέταση, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει εκτελεστικές πράξεις θέτοντας τις ελάχιστες εγγυήσεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8.

Αιτιολόγηση

Παρότι η αυτορρύθμιση ενθαρρύνεται, η συμμετοχή της Επιτροπής θα μπορούσε να βοηθήσει στην υπέρβαση των φραγμών που μπορεί να προκύψουν κατά τη σύνταξη των κωδίκων.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες να καθορίζονται τυποποιημένα έντυπα, γλώσσες υποβολής των αιτημάτων, προθεσμίες ή άλλες λεπτομέρειες των διαδικασιών υποβολής αιτημάτων συνδρομής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8.

6.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες να καθορίζονται τυποποιημένα έντυπα, μορφότυποι και δίαυλοι διαβίβασης, γλώσσες υποβολής των αιτημάτων, προθεσμίες ή άλλες λεπτομέρειες των διαδικασιών υποβολής αιτημάτων συνδρομής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Το ενιαίο σημείο επαφής παρέχει επίσης γενικές πληροφορίες στους επαγγελματίες χρήστες και το κοινό σχετικά με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, καθώς και σχετικά με κάθε κώδικα δεοντολογίας που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.

Αιτιολόγηση

Το ενιαίο σημείο επαφής έχει κυρίως ως στόχο να βοηθήσει τις διοικήσεις των κρατών μελών, αλλά θα μπορούσε να διευρυνθεί περαιτέρω η λειτουργία του ως σημείο επαφής για τους πολίτες και την επιχειρηματική κοινότητα εν γένει.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

23.10.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

23.10.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Zdzisław Krasnodębski

9.11.2017

Εξέταση στην επιτροπή

28.11.2017

21.2.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

59

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

59

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.9.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

23.10.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

23.10.2017

JURI

23.10.2017

LIBE

23.10.2017

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

2.10.2017

LIBE

23.10.2017

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Anna Maria Corazza Bildt

25.10.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.1.2018

21.3.2018

24.4.2018

17.5.2018

Ημερομηνία έγκρισης

4.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

Ημερομηνία κατάθεσης

6.6.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου