MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa

  6.6.2018 - (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)) - ***I

  Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  Esittelijä: Anna Maria Corazza Bildt


  Menettely : 2017/0228(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0201/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0201/2018
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa

  (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0495),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0312/2017),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottaa huomioon Ranskan senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

  –  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. helmikuuta 2018 antaman lausunnon[1],

  –  on kuullut alueiden komiteaa,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A8-0201/2018),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Talouden digitalisoituminen kiihtyy. Tieto- ja viestintätekniikka ei ole enää erillinen toimiala vaan kaikkien nykyaikaisten innovatiivisten talousjärjestelmien ja yhteiskuntien perusta. Näiden järjestelmien keskiössä on sähköinen tieto, joka analysoituna tai palveluihin ja tuotteisiin yhdistettynä voi olla erittäin arvokasta.

  (1)  Talouden digitalisoituminen kiihtyy. Tieto- ja viestintätekniikka ei ole enää erillinen toimiala vaan kaikkien nykyaikaisten innovatiivisten talousjärjestelmien ja yhteiskuntien perusta. Näiden järjestelmien keskiössä on sähköinen tieto, joka analysoituna tai palveluihin ja tuotteisiin turvallisesti yhdistettynä voi olla erittäin arvokasta.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Tietojen tallentamis- ja muunlaisiin käsittelypalveluihin sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaista sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta. Näiden palvelujen tarjoamista kuitenkin haittaavat tai toisinaan sen estävät kansalliset vaatimukset, joiden mukaan tiedot on säilytettävä tietyllä alueella.

  (3)  Tietojen käsittelypalveluihin, myös tietojen siirtoon, sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaista sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta. Näiden palvelujen tarjoamista kuitenkin haittaavat tai toisinaan sen estävät kansalliset, alueelliset tai paikalliset vaatimukset, joiden mukaan tiedot on säilytettävä tietyllä alueella.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Tällaiset tietojen tallennus- ja muunlaisten käsittelypalvelujen vapaan liikkuvuuden ja näiden palvelujen tarjoajien sijoittautumisoikeuden esteet perustuvat jäsenvaltioiden kansallisiin lakeihin, joiden mukaan tietoja on säilytettävä tietyllä maantieteellisellä alueella niiden tallennusta tai muunlaista käsittelyä varten. Muilla säännöillä tai hallintokäytännöillä on vastaava vaikutus, kun niissä asetetaan erityisvaatimuksia, joiden vuoksi tietojen tallennus tai muunlainen käsittely tietyn maantieteellisen alueen ulkopuolella unionissa on vaikeampaa, jos esimerkiksi vaaditaan käyttämään teknisiä välineitä, jotka ovat sertifioituja tai hyväksyttyjä tietyssä jäsenvaltiossa. Oikeudellinen epävarmuus tietojen säilytyspaikkaa koskevien laillisten ja laittomien vaatimusten laajuudesta rajoittaa vielä lisää markkinatoimijoiden ja julkisen sektorin valinnanvaraa tietojen tallentamisen tai muunlaisen käsittelyn sijaintipaikan suhteen.

  (4)  Tällaiset tietojen käsittelypalvelujen vapaan liikkuvuuden ja näiden palvelujen tarjoajien sijoittautumisoikeuden esteet perustuvat jäsenvaltioiden kansallisiin lakeihin, joiden mukaan tietoja on säilytettävä tietyllä maantieteellisellä alueella niiden käsittelyä varten. Muilla säännöillä tai hallintokäytännöillä on vastaava vaikutus, kun niissä asetetaan erityisvaatimuksia, joiden vuoksi tietojen käsittely tietyn maantieteellisen alueen ulkopuolella unionissa on vaikeampaa, jos esimerkiksi vaaditaan käyttämään teknisiä välineitä, jotka ovat sertifioituja tai hyväksyttyjä tietyssä jäsenvaltiossa. Oikeudellinen epävarmuus tietojen säilytyspaikkaa koskevien laillisten ja laittomien vaatimusten laajuudesta rajoittaa vielä lisää markkinatoimijoiden ja julkisen sektorin valinnanvaraa tietojen käsittelyn sijaintipaikan suhteen. Tällä asetuksella ei rajoiteta millään tavalla yritysten vapautta tehdä sopimuksia siitä, missä tietoja säilytetään. Tällä asetuksella on tarkoitus ainoastaan tukea tätä valintaa varmistamalla, että sovittu sijaintipaikka voi olla missä tahansa unionissa.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Kyseiset esteet yhdessä ovat olleet syynä pilvipalvelujen tarjoajien välisen kilpailun puuttumiseen Euroopassa, ne ovat johtaneet ongelmiin, jotka liittyvät riippuvuussuhteen muodostamiseen tarjoajaan, ja ne ovat heikentäneet vakavasti tietojen liikkuvuutta. Tietojen säilytyspaikkaa koskevat politiikkatoimet ovat heikentäneet myös tutkimus- ja kehittämisyritysten mahdollisuuksia edistää yritysten, yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä niiden oman innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a)  Tietojen vapaalla liikkuvuudella unionissa on tärkeä asema datavetoisen kasvun ja innovoinnin toteutumisessa. Yritysten ja kuluttajien tavoin jäsenvaltioiden viranomaiset ja elimet hyötyvät valinnanvapauden lisääntymisestä datavetoisten palvelujen tarjoajien valinnassa, kilpailukykyisemmistä hinnoista ja palvelujen tehokkaammasta tarjoamisesta kansalaisille. Koska viranomaiset ja elimet käsittelevät suuria määriä tietoja, on äärimmäisen tärkeää, että ne näyttävät esimerkkiä tietojenkäsittelypalvelujen käyttöönotossa ja että ne pidättyvät asettamasta tietojen säilytyspaikkaa koskevia vaatimuksia käyttäessään tietojenkäsittelypalveluja. Tämän vuoksi myös viranomaisten ja elinten olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan myös julkisten hankintojen yhteydessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU1 a soveltamista. Tässä asetuksessa ei velvoiteta julkisyhteisöjä ulkoistamaan tietojen käsittelyä.

   

  _____________

   

  1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9)  Tällä asetuksella ei saisi vaikuttaa luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskeviin oikeudellisiin puitteisiin, erityisesti asetukseen (EU) 2016/67930, direktiiviin (EU) 2016/68031 ja direktiiviin 2002/58/EY32.

  (9)  Tämä asetus ei vaikuta luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä sekä yksityiselämän kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa sähköisessä viestinnässä koskeviin oikeudellisiin puitteisiin, erityisesti asetukseen (EU) 2016/67930, direktiiviin (EU) 2016/68031 ja direktiiviin 2002/58/EY32.

  __________________

  __________________

  30 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

  30 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

  31 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

  31 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

  32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

  32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti jäsenvaltiot eivät voi rajoittaa eivätkä kieltää henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionin sisällä syistä, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä. Tässä asetuksessa vahvistetaan sama vapaan liikkuvuuden periaate unionissa muiden kuin henkilötietojen osalta lukuun ottamatta tapauksia, joissa rajoitus tai kielto on perusteltu turvallisuussyistä.

  (10)  Asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti jäsenvaltiot eivät voi rajoittaa eivätkä kieltää henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionin sisällä syistä, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä. Tässä asetuksessa vahvistetaan sama vapaan liikkuvuuden periaate unionissa muiden kuin henkilötietojen osalta lukuun ottamatta tapauksia, joissa rajoitus tai kielto on perusteltu turvallisuussyistä. Asetuksessa (EU) 2016/679 ja tässä asetuksessa vahvistetaan johdonmukaiset säännöt erilaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta. Jos tietokokonaisuudet sisältävät sekä henkilötietoja että muita kuin henkilötietoja, asetusta (EU) 2016/679 olisi sovellettava tietokokonaisuuksien henkilötietoja koskeviin osiin ja tätä asetusta niiden muita kuin henkilötietoja koskeviin osiin. Jos tietokokonaisuuksissa olevat muut kuin henkilötiedot ja henkilötiedot liittyvät erottamattomasti toisiinsa, olisi sovellettava tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 soveltamista. Jos tekniikan kehitys, esimerkiksi tekoäly, koneoppiminen, esineiden internet ja massadata-analyysi, mahdollistavat anonymisoitujen tietojen muuttamisen henkilötiedoiksi, kyseisiä tietoja käsitellään henkilötietoina ja asetusta (EU) 2016/679 sovelletaan vastaavasti. Tällä asetuksella ei myöskään velvoiteta tallentamaan erilaisia tietoja erikseen eikä erottamaan toisistaan tietokokonaisuuksissa olevia tietoja.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset muodostavat selkeän esteen tietojen tallentamis- tai muiden käsittelypalveluiden tarjonnalle unionissa ja sisämarkkinoilla. Tämän vuoksi ne olisi kiellettävä, elleivät ne ole perusteltuja yleisen turvallisuuden perustella, sellaisena kuin se määritellään unionin lainsäädännössä, erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 52 artiklassa, ja edellyttäen, että ne ovat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklaan kirjatun suhteellisuusperiaatteen vaatimusten mukaisia. Jotta voidaan panna täytäntöön muiden kuin henkilötietojen rajatylittävää vapaata liikkuvuutta koskeva periaate, varmistaa tietojen säilytyspaikkaa koskevien nykyisten vaatimusten poistaminen ja mahdollistaa toiminnallisista syistä useissa paikoissa EU:ssa tapahtuva tietojen tallentaminen tai muu käsittely ja koska tässä asetuksessa säädetään toimenpiteistä, joilla varmistetaan tietojen saatavuus säädösperusteista valvontaa varten, jäsenvaltioiden ei pitäisi voida vedota muihin perusteisiin kuin yleiseen turvallisuuteen.

  (12)  Tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset muodostavat selkeän esteen tietojen käsittelypalveluiden tarjonnalle unionissa ja sisämarkkinoilla. Tämän vuoksi ne olisi kiellettävä, elleivät ne ole perusteltuja yleistä turvallisuutta koskevien pakottavien syiden perusteella, sellaisena kuin se määritellään unionin lainsäädännössä, erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 52 artiklassa, ja edellyttäen, että ne ovat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklaan kirjatun suhteellisuusperiaatteen vaatimusten mukaisia. Jotta voidaan panna täytäntöön muiden kuin henkilötietojen rajatylittävää vapaata liikkuvuutta koskeva periaate, varmistaa tietojen säilytyspaikkaa koskevien nykyisten vaatimusten poistaminen ja mahdollistaa toiminnallisista syistä useissa paikoissa EU:ssa tapahtuva tietojen tallentaminen tai muu käsittely ja koska tässä asetuksessa säädetään toimenpiteistä, joilla varmistetaan tietojen saatavuus säädösperusteista valvontaa varten, jäsenvaltioiden ei pitäisi voida vedota muihin perusteisiin kuin yleiseen turvallisuuteen.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (12 a)  SEUT-sopimuksen 52 artiklassa tarkoitettu ’yleisen turvallisuuden’ käsite, sellaisena kuin tuomioistuin sen tulkitsee, kattaa sekä jäsenvaltion sisäisen että sen ulkoisen turvallisuuden. Sillä viitataan yhteiskunnan perustavanlaatuista etua uhkaavaan todelliseen ja riittävän vakavaan vaaraan, kuten valtion elinten tai sen julkisten peruspalvelujen toimintaan tai väestön eloonjäämiseen kohdistuvaan uhkaan, sekä ulkosuhteiden tai kansojen rauhanomaisen rinnakkaiselon vakavan häiriintymisen vaaraan tai sotilaallisiin etuihin kohdistuvaan uhkaan. ’Yleistä turvallisuutta koskevien pakottavien syiden’ käsitteellä viitataan yleiseen turvallisuuteen kohdistuvaan erityisen vakavaan uhkaan. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti sellaisten tietojen säilytyspaikkaa koskevien vaatimusten, jotka ovat perusteltuja poikkeustapauksissa yleistä turvallisuutta koskevien pakottavien syiden vuoksi, olisi sovelluttava tavoitellun päämäärän saavuttamiseen, eivätkä ne saisi ylittää sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13)  Jotta voidaan varmistaa muiden kuin henkilötietojen rajatylittävää vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen tehokas täytäntöönpano ja estää uusien esteiden syntyminen sisämarkkinoiden joustavalle toiminnalle, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle kaikista uusista säädösesityksistä, joihin sisältyy uusia tietojen säilytyspaikkaa koskevia vaatimuksia tai muutetaan nykyisiä vaatimuksia. Tällaiset ilmoitukset olisi toimitettava ja arvioitava direktiivissä (EU) 2015/153533 säädetyn menettelyn mukaisesti.

  (13)  Jotta voidaan varmistaa muiden kuin henkilötietojen rajatylittävää vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen tehokas täytäntöönpano ja estää uusien esteiden syntyminen sisämarkkinoiden joustavalle toiminnalle, jäsenvaltioiden olisi tiedotettava komissiolle välittömästi kaikista uusista säädösesityksistä, joihin sisältyy uusia tietojen säilytyspaikkaa koskevia vaatimuksia tai muutetaan nykyisiä vaatimuksia. Tällaiset säädösesitykset olisi toimitettava ja arvioitava direktiivin (EU) 2015/153533 mukaisesti.

  __________________

  __________________

  33 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).

  33 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Jotta lisäksi voidaan poistaa mahdolliset nykyiset esteet, jäsenvaltioiden olisi 12 kuukauden siirtymäkauden aikana tehtävä tietojen säilytyspaikkaa koskevien nykyisten kansallisten vaatimusten arviointi ja ilmoitettava komissiolle perusteluineen mahdolliset tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset, joiden ne katsovat olevan tämän asetuksen mukaisia. Tällaisten ilmoitusten ansioista komissio voi arvioida, ovatko mahdolliset jäljelle jääneet tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset tämän asetuksen mukaisia.

  (14)  Jotta lisäksi voidaan poistaa mahdolliset nykyiset esteet, jäsenvaltioiden olisi 12 kuukauden siirtymäkauden aikana tehtävä tietojen säilytyspaikkaa koskevien nykyisten kansallisten vaatimusten arviointi ja tiedotettava komissiolle mahdollisista tietojen säilytyspaikkaa koskevista vaatimuksista, joiden ne katsovat olevan tämän asetuksen mukaisia, ja esitettävä niiden perustelut. Tällaisten tiedonantojen ansiosta komissio voi arvioida, ovatko mahdolliset jäljelle jääneet tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset tämän asetuksen mukaisia, ja tehdä tarvittaessa päätöksiä, joissa jäsenvaltioita kehotetaan muuttamaan kyseisiä tietojen säilytyspaikkaa koskevia vaatimuksia tai kumoamaan ne.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  Jotta voidaan varmistaa tietojen säilytyspaikkaa jäsenvaltioissa koskevien vaatimusten avoimuus luonnollisten ja oikeushenkilöiden, kuten tietojen tallennus- ja muiden käsittelypalveluiden tarjoajien ja käyttäjien osalta, jäsenvaltioiden olisi julkaistava tiedot tällaisista toimenpiteistä yhtenäisessä verkkotiedotuspisteessä ja päivitettävä niitä säännöllisesti. Jotta luonnollisille ja oikeushenkilöille voidaan asianmukaisesti tiedottaa tietojen säilytyspaikkaa koskevista vaatimuksista kaikkialla unionissa, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle tällaisten verkkopisteiden osoitteet. Komission olisi julkaistava kyseiset tiedot verkkosivuillaan.

  (15)  Jotta voidaan varmistaa tietojen säilytyspaikkaa jäsenvaltioissa koskevien vaatimusten avoimuus luonnollisten ja oikeushenkilöiden, kuten tietojen tallennus- ja muiden käsittelypalveluiden tarjoajien ja käyttäjien osalta, jäsenvaltioiden olisi julkaistava yksityiskohtaisia tietoja tällaisista vaatimuksista yhtenäisessä verkkotiedotuspisteessä tai annettava kyseiset yksityiskohtaiset tiedot toisella unionin säädöksellä [kuten yhteisestä digitaalisesta palveluväylästä annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o ...] perustetun unionin tason tiedotuspisteen kautta. Jäsenvaltioiden olisi päivitettävä tietoja säännöllisesti. Jotta luonnollisille ja oikeushenkilöille voidaan asianmukaisesti tiedottaa tietojen säilytyspaikkaa koskevista vaatimuksista kaikkialla unionissa, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle tällaisten verkkopisteiden osoitteet. Komission olisi julkaistava kyseiset tiedot sekä konsolidoitu luettelo jäsenvaltioissa voimassa olevista tietojen säilytyspaikkaa koskevista vaatimuksista verkkosivuillaan. Lisäksi komission olisi julkaistava kyseisiä vaatimuksia koskevat tiedot virallisilla työkielillään.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16)  Tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset perustuvat usein rajatylittävää tietojen tallentamista tai muuta käsittelyä kohtaan tunnetun luottamuksen heikkouteen, joka johtuu siitä, että tietojen uskotaan olevan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saavuttamattomissa esimerkiksi valvovan tarkastuksen tai säädösperusteisen valvonnan piiriin kuluvia tarkastuksia varten. Tämän vuoksi tässä asetuksessa olisi selkeästi vahvistettava, että sillä ei ole vaikutusta toimivaltaisten viranomaisten oikeuksiin pyytää ja saada käyttöönsä tietoja unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja että toimivaltaisten viranomaisten tiedonsaantia ei voida kieltää sillä perusteella, että tiedot on tallennettu tai niitä on muuten käsitelty toisessa jäsenvaltiossa.

  (16)  Tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset perustuvat usein rajatylittävää tietojen käsittelyä kohtaan tunnetun luottamuksen heikkouteen, joka johtuu siitä, että tietojen uskotaan olevan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saavuttamattomissa esimerkiksi valvovan tarkastuksen tai säädösperusteisen valvonnan piiriin kuluvia tarkastuksia varten. Tämän vuoksi olisi parannettava tietojen isännöintijärjestelmien turvallisuutta kaikissa jäsenvaltioissa ja tässä asetuksessa olisi selkeästi vahvistettava, että sillä ei ole vaikutusta toimivaltaisten viranomaisten oikeuksiin pyytää ja saada käyttöönsä tietoja unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja että toimivaltaisten viranomaisten tiedonsaantia ei voida kieltää sillä perusteella, että tiedot on tallennettu tai niitä on muuten käsitelty toisessa jäsenvaltiossa.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Kun luonnollinen tai oikeushenkilö, jota tietojen tarjoamisvelvoitteet koskevat, ei toimi tällaisten velvoitteiden mukaisesti, ja sillä edellytyksellä, että toimivaltainen viranomainen on käyttänyt kaikki soveltuvat keinot saadakseen tiedot käyttöönsä, toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava pyytää apua muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta. Tällaisissa tapauksessa viranomaisten olisi käytettävä unionin lainsäädännön tai kansainvälisten sopimusten erityisiä yhteistyövälineitä kunkin tapauksen erityisalan mukaan, kuten esimerkiksi poliisiyhteistyön, rikos- tai siviilioikeuden tai hallinnollisten kysymysten alalla puitepäätöstä 2006/96034, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/41/EU35, tietoverkkorikollisuutta koskevaa Euroopan neuvoston yleissopimusta36, neuvoston asetusta (EY) N:o 1206/200137, neuvoston direktiiviä 2006/112/EY38 ja neuvoston asetusta (EU) N:o 904/201039. Jos tällaisia erityisiä yhteistyövälineitä ei ole, toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä keskenään yhteistyötä, jotta ne voivat tarjota halutut tiedot saataville nimettyjen keskitettyjen yhteyspisteiden kautta, ellei se olisi pyynnön kohteena olevan jäsenvaltion yleisen järjestyksen vastaista.

  (18)  Kun luonnollinen tai oikeushenkilö, jota tietojen tarjoamisvelvoitteet koskevat, ei toimi tällaisten velvoitteiden mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava pyytää apua muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta. Tällaisissa tapauksessa viranomaisten olisi käytettävä unionin lainsäädännön tai kansainvälisten sopimusten erityisiä yhteistyövälineitä kunkin tapauksen erityisalan mukaan, kuten esimerkiksi poliisiyhteistyön, rikos- tai siviilioikeuden tai hallinnollisten kysymysten alalla puitepäätöstä 2006/96034, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/41/EU35, tietoverkkorikollisuutta koskevaa Euroopan neuvoston yleissopimusta36, neuvoston asetusta (EY) N:o 1206/200137, neuvoston direktiiviä 2006/112/EY38 ja neuvoston asetusta (EU) N:o 904/201039. Jos tällaisia erityisiä yhteistyövälineitä ei ole, toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä keskenään yhteistyötä, jotta ne voivat tarjota halutut tiedot saataville nimettyjen keskitettyjen yhteyspisteiden kautta.

  __________________

  __________________

  34 Neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta (EUVL L 386, 29.12.2006, s. 89).

  34 Neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta (EUVL L 386, 29.12.2006, s. 89).

  35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä (EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1).

  35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä (EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1).

  36 Tietoverkkorikollisuutta koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus, CETS nro 185.

  36 Tietoverkkorikollisuutta koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus, CETS nro 185.

  37 Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (EYVL L 174, 27.6.2001, s. 1).

  37 Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (EYVL L 174, 27.6.2001, s. 1).

  38 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

  38 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

  39 Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1).

  39 Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1).

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 21 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (21)  Jotta kilpaillusta ympäristöstä voidaan hyötyä täysimittaisesti, ammattikäyttäjien olisi voitava tehdä tietoon perustuvia valintoja ja verrata helposti sisämarkkinoilla tarjottavia erilaisia tietojen tallennus- tai muita käsittelypalveluita, mukaan lukien tietojen siirtämistä sopimuksen päättyessä koskevat sopimusehdot. Jotta tallennus- ja muiden käsittelypalveluiden tarjoajien ja ammattikäyttäjien kokemus ja asiantuntemus voidaan liittää markkinoiden innovointipotentiaaliin ja ottaa se huomioon, markkinatoimijoiden olisi itsesääntelyn avulla ja komission tuella määriteltävä yksityiskohtaiset tieto- ja toimintavaatimukset unionin käytännesääntöjen muodossa, joihin voi sisältyä mallisopimuslausekkeita. Jos tällaisia käytännesääntöjä ei toteuteta ja panna tehokkaasti täytäntöön kohtuullisessa ajassa, komission olisi kuitenkin tarkasteltava tilannetta.

  (21)  Jotta kilpaillusta ympäristöstä voidaan hyötyä täysimittaisesti, ammattikäyttäjien olisi voitava tehdä tietoon perustuvia valintoja ja verrata helposti sisämarkkinoilla tarjottavia erilaisia tietojenkäsittelypalveluita, mukaan lukien tietojen siirtämistä sopimuksen päättyessä koskevat sopimusehdot. Jotta tallennus- ja muiden käsittelypalveluiden tarjoajien ja ammattikäyttäjien kokemus ja asiantuntemus voidaan liittää markkinoiden innovointipotentiaaliin ja ottaa se huomioon, markkinatoimijoiden olisi itsesääntelyn avulla ja komission tuella ja seurannassa määriteltävä yksityiskohtaiset tieto- ja toimintavaatimukset unionin käytännesääntöjen muodossa, joihin voi sisältyä mallisopimuslausekkeita. Käytännesääntöjen olisi oltava ymmärrettävät, ja niissä olisi tehtävä selväksi, että riippuvuussuhteen muodostaminen tarjoajaan ei ole hyväksyttävä liiketoimintakäytäntö, niissä olisi tarjottava luottamusta lisääviä tekniikoita ja ne olisi päivitettävä säännöllisesti tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi. Komission olisi varmistettava, että koko prosessin ajan kuullaan kaikkia asianomaisia sidosryhmiä, myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja startup-yrityksiä. Komission olisi arvioitava tällaisten käytännesääntöjen laatimista ja täytäntöönpanon tehokkuutta.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28)  Komission olisi tarkasteltava tätä asetusta säännöllisin väliajoin uudelleen erityisesti tekniikan ja markkinoiden kehitykseen perustuvien muutostarpeiden selvittämiseksi.

  (28)  Komission olisi esitettävä kertomus tämän asetuksen täytäntöönpanosta erityisesti tekniikan ja markkinoiden kehitykseen, kuten tekoälyyn, koneoppimiseen, esineiden internetiin ja massadata-analyysiin, perustuvien muutostarpeiden selvittämiseksi. Kertomuksessa olisi arvioitava erityisesti kokemuksia, joita on saatu tämän asetuksen soveltamisesta erilaisia tietoja sisältäviin tietokokonaisuuksiin, jotta voidaan varmistaa hyvät edellytykset innovoinnille, ja siinä olisi arvioitava yleistä turvallisuutta koskevan poikkeuksen täytäntöönpanoa. Ennen kuin asetuksen muita sääntöjä sovelletaan, komission olisi myös julkaistava ohjeet siitä, miten asetusta sovelletaan erilaisia tietoja sisältäviin tietokokonaisuuksiin, jotta yritykset, myös pk-yritykset, ymmärtäisivät paremmin tämän asetuksen ja asetuksen (EU) 2016/679 välisen vuorovaikutuksen.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Tätä asetusta sovelletaan sellaiseen muiden sähköisten tietojen kuin henkilötietojen tallentamiseen tai muuhun käsittelyyn unionissa,

  1.  Tätä asetusta sovelletaan sellaiseen muiden sähköisten tietojen kuin henkilötietojen käsittelyyn unionissa,

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Erilaisia tietoja sisältävien tietokokonaisuuksien osalta tätä asetusta sovelletaan muita kuin henkilötietoja koskevaan kokonaisuuden osaan. Jos tietokokonaisuuksissa olevat henkilötiedot ja muut kuin henkilötiedot liittyvät erottamattomasti toisiinsa, sovelletaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 soveltamista.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  ’erilaisia tietoja sisältävällä tietokokonaisuudella’ henkilötiedoista ja muista kuin henkilötiedoista muodostuvia tietokokonaisuuksia;

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  ’tietojen tallentamisella’ mitä tahansa tietojen tallentamista sähköisessä muodossa;

  Poistetaan.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  ’käsittelyllä’ toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan sähköisessä muodossa oleviin tietoihin tai tietokokonaisuuksiin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai muutoin, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista;

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  ’palveluntarjoajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa tietojen tallentamista tai muita käsittelypalveluja;

  4.  ’palveluntarjoajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa tietojen käsittelypalveluja;

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  ’tietojen säilytyspaikkaa koskevalla vaatimuksella’ jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa määräyksissä säädettyä velvoitetta, kieltoa, rajoitusta tai muuta vaatimusta, jonka mukaan tietojen tallentamisen tai muun käsittelyn on tapahduttava tietyn jäsenvaltion alueella tai joka estää tietojen tallentamisen tai muun käsittelyn muussa jäsenvaltiossa;

  5.  ’tietojen säilytyspaikkaa koskevalla vaatimuksella’ jäsenvaltioiden ja niiden valvonnassa olevien elinten, myös julkisiin hankintoihin liittyvien elinten, laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa määräyksissä säädettyä tai hallinnollisista käytännöistä johtuvaa velvoitetta, kieltoa, rajoitusta tai muuta vaatimusta, jonka mukaan tietojen käsittelyn on tapahduttava tietyn jäsenvaltion alueella tai joka estää tietojen käsittelyn muussa jäsenvaltiossa;

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  ’toimivaltaisella viranomaisella’ jäsenvaltion viranomaista, jolla on valtuudet saada virallisten tehtäviensä hoitamiseksi pääsy luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tallentamiin ja käsittelemiin tietoihin kansallisen tai unionin lainsäädännön mukaisesti;

  6.  ’toimivaltaisella viranomaisella’ jäsenvaltion viranomaista, jolla on valtuudet saada virallisten tehtäviensä hoitamiseksi pääsy luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön käsittelemiin tietoihin kansallisen tai unionin lainsäädännön mukaisesti;

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7.  ’käyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää tai pyytää tietojen tallentamista tai muuta käsittelypalvelua;

  7.  ’käyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, myös julkisyhteisöä, joka käyttää tai pyytää tietojen käsittelypalvelua;

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  8.  ’ammattimaisella käyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, mukaan lukien julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset, joka käyttää tai pyytää tietojen tallentamista tai muuta käsittelypalvelua tarkoituksiin, jotka liittyvät sen elinkeino-, liike- tai ammattitoimintaan tai tehtävään.

  8.  ’ammattimaisella käyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, mukaan lukien julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset, joka käyttää tai pyytää tietojen käsittelypalvelua tarkoituksiin, jotka liittyvät sen elinkeino-, liike- tai ammattitoimintaan tai tehtävään.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Tietojen tallentamisen tai muun käsittelyn paikkaa unionissa ei saa rajata tietyn jäsenvaltion alueelle, ja tietojen tallentamista tai muuta käsittelyä muiden jäsenvaltioiden alueella ei saa kieltää tai rajoittaa, paitsi jos se on perusteltua yleisen turvallisuuden kannalta.

  1.  Tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset on kiellettävä, elleivät ne poikkeustapauksissa ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ole perusteltuja yleistä turvallisuutta koskevista pakottavista syistä.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista säädösesityksistä, joilla otetaan käyttöön uusi tietojen säilytyspaikkaa koskeva vaatimus tai tehdään muutoksia voimassa olevaan tietojen säilytyspaikkaa koskevaan vaatimukseen, noudattaen niissä säännöksissä vahvistettuja menettelyjä, joilla direktiivi (EU) 2015/1535 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

  2.  Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle välittömästi kaikista säädösesityksistä, joilla otetaan käyttöön uusi tietojen säilytyspaikkaa koskeva vaatimus tai tehdään muutoksia voimassa olevaan tietojen säilytyspaikkaa koskevaan vaatimukseen, noudattaen direktiivin (EU) 2015/1535 5, 6 ja 7 artiklassa vahvistettuja menettelyjä.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Jäsenvaltioiden on 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen soveltamisen alkamisesta varmistettava, että kaikki 1 kohdan vastaiset tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset kumotaan. Jos jäsenvaltio katsoo, että tietojen säilytyspaikkaa koskeva vaatimus on 1 kohdan mukainen ja voi näin ollen pysyä voimassa, sen on ilmoitettava kyseinen toimenpide komissiolle ja perustelut sen voimassa pitämiselle.

  3.  Jäsenvaltioiden on viimeistään ... [12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä] varmistettava, että kaikki 1 kohdan vastaiset tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset on kumottu. Jos jäsenvaltio katsoo viimeistään ... [12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä], että tietojen säilytyspaikkaa koskeva vaatimus on 1 kohdan mukainen ja voi näin ollen pysyä voimassa, sen on tiedotettava kyseisestä toimenpiteestä komissiolle ja esitettävä perustelut sen voimassa pitämiselle.

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Komissio tutkii kolmen kuukauden kuluessa tällaisen tiedonannon vastaanottamisesta, onko toimenpide 1 kohdan mukainen, ja tarvittaessa tekee päätöksen, jossa se pyytää kyseistä jäsenvaltiota muuttamaan toimenpidettä tai kumoamaan sen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta SEUT-sopimuksen 258 artiklan soveltamista.

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Jäsenvaltioiden on asetettava yksityiskohtaiset tiedot kaikista alueellaan sovellettavista tietojen säilytyspaikkaa koskevista vaatimuksista julkisesti saataville verkossa keskitetyn tietopisteen kautta ja pidettävä nämä tiedot ajan tasalla.

  4.  Jäsenvaltioiden on asetettava yksityiskohtaiset tiedot kaikista alueellaan sovellettavista tietojen säilytyspaikkaa koskevista vaatimuksista julkisesti saataville verkossa keskitetyn tietopisteen tai toisella unionin säädöksellä perustetun unionin tason tiedotuspisteen, kun sellainen on käytettävissä, kautta, ja pidettävä nämä tiedot ajan tasalla.

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 4 kohdassa tarkoitetun keskitetyn tietopisteensä osoite. Komissio julkaisee verkkosivustollaan linkit näihin tietopisteisiin.

  5.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 4 kohdassa tarkoitetun keskitetyn tietopisteensä osoite. Komissio julkaisee verkkosivustollaan linkit näihin tietopisteisiin sekä säännöllisesti päivitettävän konsolidoidun luettelon kaikista 4 kohdassa tarkoitetuista tietojen säilytyspaikkaa koskevista vaatimuksista, mukaan lukien tiedot kyseisistä vaatimuksista sen virallisilla työkielillä.

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jos toimivaltainen viranomainen on käyttänyt kaikki sovellettavissa olevat keinot saada pääsy tietoihin, se voi pyytää apua toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta noudattaen 7 artiklassa säädettyä menettelyä, ja pyynnön vastaanottaneen toimivaltaisen viranomaisen on annettava apu 7 artiklan säädettyä menettelyä noudattaen, paitsi jos se olisi vastoin yleistä järjestystä pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa.

  2.  Jos toimivaltainen viranomainen ei saa pääsyä tietoihin otettuaan yhteyttä tietojenkäsittelypalvelun käyttäjään ja jos unionin lainsäädännön tai kansainvälisten sopimusten nojalla ei ole erityistä yhteistyömekanismia tietojen vaihtamiseksi eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken, toimivaltainen viranomainen voi pyytää apua toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta noudattaen 7 artiklassa säädettyä menettelyä. Pyynnön vastaanottaneen toimivaltaisen viranomaisen on annettava apu kyseistä menettelyä noudattaen.

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Jos avunpyyntö edellyttää pyynnön vastaanottaneen viranomaisen pääsyä luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tiloihin, mukaan lukien tiedontallennusvälineet tai muut tietojenkäsittelylaitteet ja -keinot, tietoihin pääsyssä on noudatettava unionin tai jäsenvaltion prosessioikeutta.

  3.  Jos avunpyyntö edellyttää pyynnön vastaanottaneen viranomaisen pääsyä luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tiloihin, mukaan lukien tietojenkäsittelylaitteet ja -keinot, tietoihin pääsyssä on noudatettava unionin oikeutta tai sen jäsenvaltion prosessioikeutta, jossa tilat tai laitteet sijaitsevat.

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan vain, jos tietojen vaihtamiseksi eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä ei ole olemassa erityistä unionin lainsäädännön tai kansainvälisten sopimusten mukaista yhteistyömekanismia.

  Poistetaan.

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Komissio edesauttaa ja helpottaa itsesääntelyyn perustuvien käytännesääntöjen kehittämistä unionin tasolla, jotta voidaan määritellä suuntaviivat parhaille käytännöille helpottaa palveluntarjoajien vaihtamista ja varmistaa, että palveluntarjoajat antavat ammattimaisille käyttäjille seuraavista kysymyksistä riittävän yksityiskohtaiset, selkeät ja avoimet tiedot ennen sopimuksen tekemistä tietojen tallentamisesta ja käsittelystä:

  1.  Jotta voidaan edistää kilpailukykyistä datavetoista taloutta, komissio edesauttaa ja helpottaa sellaisten itsesääntelyyn perustuvien käytännesääntöjen laatimista unionin tasolla, jotka perustuvat avoimuutta koskevaan periaatteeseen ja joissa määritetään muun muassa seuraavat kysymykset kattavat suuntaviivat:

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -a)  parhaat käytännöt, jotka koskevat palveluntarjoajan vaihtamisen tai tietojen siirtämisen helpottamista jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, yhteentoimivassa ja koneellisesti luettavassa muodossa, tarvittaessa tai tietoja vastaanottavan palveluntarjoajan pyynnöstä myös avoimen standardin mukaiset tietomuodot mukaan luettuina;

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  prosessit, tekniset vaatimukset, määräajat ja maksut, joita sovelletaan, jos ammattimainen käyttäjä haluaa siirtyä käyttämään toista palveluntarjoajaa tai siirtää tietoja takaisin omiin tietoteknisiin järjestelmiinsä, mukaan lukien varmuuskopiointimenettelyt ja -paikka, käytettävissä olevat tietojen tallennusmuodot ja -välineet, vaadittu IT-kokoonpano ja kaistan vähimmäisleveys; siirtämisprosessin käynnistämiseen tarvittava aika sekä aika, jonka kuluessa tiedot ovat siirrettävissä; ja takeet pääsystä tietoihin palveluntarjoajan konkurssin tapauksessa; sekä

  a)  vähimmäistietovaatimukset, joilla varmistetaan, että ammattimaiset käyttäjät saavat ennen tietojen tallentamista ja käsittelyä koskevan sopimuksen tekemistä riittävän yksityiskohtaiset, selkeät ja avoimet tiedot prosesseista, teknisistä vaatimuksista, määräajoista ja maksuista, joita sovelletaan, jos ammattimainen käyttäjä haluaa siirtyä käyttämään toista palveluntarjoajaa tai siirtää tietoja takaisin omiin tietoteknisiin järjestelmiinsä, ja takeet pääsystä tietoihin palveluntarjoajan konkurssin tapauksessa.

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  toiminnalliset vaatimukset palveluntarjoajan vaihtamisesta tai tietojen siirtämisestä jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa siten, että käyttäjällä on riittävästi aikaa vaihtaa palveluntarjoajaa tai siirtää tiedot.

  Poistetaan.

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Komissio varmistaa, että 1 kohdassa tarkoitetut käytännesäännöt laaditaan tiiviissä yhteistyössä kaikkien asianomaisten sidosryhmien, myös pienten ja keskisuurten yritysten sekä startup-yritysten järjestöjen, käyttäjien ja pilvipalvelujen tarjoajien kanssa.

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Komissio kannustaa palveluntarjoajia panemaan 1 kohdassa tarkoitetut käytännesäännöt tehokkaasti täytäntöön vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamisen alkamisesta.

  2.  Komissio kannustaa palveluntarjoajia saattamaan 1 kohdassa tarkoitettujen käytännesääntöjen laatimisen päätökseen viimeistään ... [12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen julkaisupäivästä] ja panemaan ne tehokkaasti täytäntöön viimeistään ... [24 kuukauden kuluessa tämän asetuksen julkaisupäivästä].

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Komissio arvioi kyseisten käytännesääntöjen kehittämistä ja tehokasta täytäntöönpanoa sekä palveluntarjoajien tehokasta tiedottamista viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen alkamisesta.

  Poistetaan.

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 6 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a.  Keskitettyjen yhteyspisteiden on annettava käyttäjille yleisiä tietoja tästä asetuksesta, erityisesti 6 artiklassa tarkoitettujen käytännesääntöjen laatimisesta.

  Perustelu

  Sen lisäksi, että keskitettyjen yhteyspisteiden taitotietoa voidaan käyttää jäsenvaltioita ja unionia yhdistävänä tekijänä, sitä voidaan käyttää myös yhteytenä myös instituutioiden ja käyttäjien välillä.

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen viimeistään [5 vuoden kuluttua 10 artiklan 2 kohdassa mainitusta päivämäärästä] ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä uudelleentarkastelun aikana tehdyistä havainnoista.

  1.  Komissio toimittaa viimeistään [3 vuoden ja 6 kuukauden kuluttua tämän asetuksen julkaisupäivästä] Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen, jossa se arvioi tämän asetuksen täytäntöönpanoa erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

   

  a)  tämän asetuksen soveltaminen erilaisia tietoja sisältäviin tietokokonaisuuksiin erityisesti markkinoiden ja tekniikan kehityksen perusteella, sillä tämä saattaa laajentaa tietojen anonymisoinnin poistamista koskevia mahdollisuuksia;

   

  b)  4 artiklan 1 kohdan täytäntöönpano jäsenvaltioissa erityisesti yleistä turvallisuutta koskevan poikkeuksen osalta; sekä

   

  c)  6 artiklassa tarkoitettujen käytännesääntöjen laatiminen ja tehokas täytäntöönpano sekä palveluntarjoajien toimittamat tiedot.

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Komissio julkaisee viimeistään ... [6 kuukauden kuluessa tämän asetuksen julkaisupäivästä] suuntaviivat tämän asetuksen ja asetuksen (EU) 2016/679 välisestä vuorovaikutuksesta erilaisia tietoja sisältävien tietokokonaisuuksien osalta.

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Tätä asetusta sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta.

  2.  Tätä asetusta sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta.

   

  Asetuksen 9 artiklan 2 a kohtaa sovelletaan kuitenkin ...[tämän asetuksen voimaantuloa seuraava päivä] alkaen.

  • [1]  EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0./

  PERUSTELUT

  I. Tausta

  Digitaaliset sisämarkkinat ovat Euroopan talouden kulmakivi, ja niihin liittyy valtavia mahdollisuuksia kasvun ja työpaikkojen luomista ajatellen. Tällä muiden kuin henkilötietojen vapaata liikkuvuutta koskevalla asetuksella vahvistetaan käytännössä tietojen asema sisämarkkinoiden viidentenä vapautena. Uusien tekniikoiden, kuten pilvipalvelujen, massadatan ja tekoälyn, kehittymisen myötä mahdollisuudesta siirtää tietoja vapaasti on tullut eurooppalaisten yritysten kannalta keskeinen kysymys. Kyseessä on tietenkin mahdollisuus, ei velvollisuus. Jäsenvaltioiden asettamat säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset vähentävät kilpailua ja lisäävät säilytyskustannuksia arviolta 120 prosenttia. Vaatimukset poistamalla EU voisi kuitenkin hyötyä jopa 8 miljardin euron eli BKT:n 0,06 prosentin vuotuisesta kasvusta. Tämä vastaa Kanadan ja Etelä-Korean kanssa äskettäin tehtyjen vapaakauppasopimusten yhteisvaikutuksen aikaansaamaa BKT:n kasvua.

  Esittelijä on keskittynyt yksinkertaistamaan ja selkiyttämään asetusta ja tekemään siitä helposti sovellettavan. Esittelijän tavoitteena on tehdä tekstistä oikeudellisesti varma ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava, jotta voidaan maksimoida tietojen vapaan liikkuvuuden tuomat hyödyt.

  II. Esittelijän kanta

  A.  Yleistä turvallisuutta koskeva poikkeus

  Esittelijä myöntää, että jäsenvaltioilla on poikkeustapauksissa perustellut syyt rajoittaa tietojen vapaata liikkuvuutta. Kun otetaan kuitenkin huomioon EU:n digitaalitaloudelle koituvat haittavaikutukset, esittelijä katsoo, että on ehdottoman tärkeää pitää tällaisten vaatimusten määrä mahdollisimman pienenä. Ottamalla käyttöön ’yleistä turvallisuutta koskevien pakottavien syiden’ vakiintunut käsite esittelijä pyrkii varmistamaan, että jäsenvaltiot eivät ylitulkitse yleistä turvallisuutta koskevaa poikkeusta. Koska yleistä turvallisuutta koskevaa määritelmää ei ole olemassa, esittelijä tukeutuu perussopimukseen ja yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskevaan oikeuskäytäntöön tämän käsitteen selkiyttämiseksi ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi.

  Esittelijä täsmentää myös, että yhteiskunnan kaikkien osapuolten, myös julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten, olisi hyödyttävä tietojen vapaasta liikkuvuudesta. Koska monet säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset eivät ole peräisin kansalliselta tasolta, on selvennettävä, että tätä asetusta sovelletaan kaikilla hallinnon tasoilla, myös julkisten hankintojen alalla, koska tämä on yksi merkittävimmistä huolenaiheista erityisesti pk-yrityksille.

  Komissio valtuutetaan ja velvoitetaan seuraamaan poikkeuksen soveltamista ja varmistamaan, ettei sitä tulkita suhteettomalla tavalla. Esittelijä toivoo, että otetaan käyttöön selkeä määräaika, johon mennessä jäsenvaltioiden on ilmoitettava niistä tietojen säilytyspaikkaa koskevista vaatimuksista, jotka ne haluavat pitää voimassa. Komission olisi tarkasteltava säädösesitystä ja päätettävä, olisiko kyseisen jäsenvaltion muutettava tietojen säilytyspaikkaa koskevaa vaatimusta tai kumottava se. Jäljelle jääneet tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset olisi julkaistava komission verkkosivustolla, jotta kyseiset tiedot olisivat helposti saatavilla.

  B.  Viranomaisten pääsy tietoihin

  Yritysten sekä julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten mahdollisuutta käsitellä tietojaan sijoittautumisjäsenvaltionsa ulkopuolella ei saisi missään olosuhteissa käyttää keinona salata tietoja toimivaltaisilta viranomaisilta. Esittelijä katsoo, että tietojen oikeutettu saanti pitkittyisi tarpeettomasti, jos toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää apua muiden jäsenvaltioiden vastaavilta viranomaisilta vasta sitten, kun kaikki muut keinot on käytetty. Tietoihin pääsyn tulisi helpottua myös keskitettyjen yhteyspisteiden uuden järjestelmän myötä. Mietinnössä myös selkeytetään, että pääsy tietojen säilytystiloihin on annettava sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa tilat tai laitteet sijaitsevat.

  C.  Molempia tietotyyppejä sisältävät tietokokonaisuudet

  Tämä asetus ja yleinen tietosuoja-asetus ovat toisiaan täydentäviä, eivät päällekkäisiä. Yhdessä ne tarjoavat johdonmukaiset säännöt, jotka kattavat kaikentyyppiset tiedot ja johtavat ”yhteiseen eurooppalaiseen tietoalueeseen”. Useimpiin tietokokonaisuuksiin sisältyy sekä henkilötietoja että muita kuin henkilötietoja siten, että valtaosa tiedoista on muita kuin henkilötietoja mutta niihin sisältyy pelkästään hallinnollisia tarkoituksia varten henkilötietoja, kuten nimiä ja/tai sähköpostiosoitteita. Jos tällaiset molempia tietotyyppejä sisältävät tietokokonaisuudet suljetaan tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, asetuksesta on huomattavasti vähemmän hyötyä. Jos molempia tietotyyppejä sisältävien tietokokonaisuuksien osat voidaan erottaa helposti toisistaan, tätä asetusta olisi sovellettava muita kuin henkilötietoja koskevaan kokonaisuuden osaan. Jos muut kuin henkilötiedot ja henkilötiedot liittyvästi erottamattomasti toisiinsa, tätä asetusta olisi sovellettava koko tietokokonaisuuteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista. Koska yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisala on rajoitettu henkilötietoihin eikä se kata muita kuin henkilötietoja, olisi suhteetonta ja laillisesti väärin soveltaa molempia tietotyyppejä sisältävään tietokokonaisuuteen yleistä tietosuoja-asetusta tämän asetuksen sijasta. Se loisi tarpeettomia rasitteita yrityksille, kuten pk-yrityksille ja startup-yrityksille, joiden olisi noudatettava tiukempia sääntöjä, mikä haittaisi innovointia. Tämän asetuksen soveltaminen muihin kuin henkilötietoihin ei tarkoita sitä, että yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojaa lakattaisiin soveltamasta molempia tietotyyppejä sisältäviin tietokokonaisuuksiin riippumatta siitä, missä tietoja säilytetään EU:ssa. Tällä asetuksella ei myöskään velvoiteta tallentamaan eri tietotyyppejä erikseen eikä erottamaan toisistaan molempia tietotyyppejä sisältäviä tietokokonaisuuksia.

  D.  Tietojen siirtäminen

  Kilpailua on lisättävä, jotta digitaalisia sisämarkkinoita voitaisiin hyödyntää täysin. Tämä tapahtuu osaltaan varmistamalla eri pilvipalvelujen tarjoajien välinen siirrettävyys. Esittelijä yhtyy ajatukseen siitä, että markkinatoimijoille annetaan tehtäväksi laatia käytännesäännöt, joilla säännellään ammattimaisten käyttäjien mahdollisuutta vaihtaa palvelua ja siirtää tietoja. Komission olisi tuettava, helpotettava ja seurattava tätä prosessia.

  Tasapainoisten ja toimivien käytännesääntöjen laatimisen kannalta on tärkeää sisällyttää prosessiin sekä käyttäjät että palveluntarjoajat. Lisäksi esittelijä korostaa, että käytännesääntöjen olennaisena piirteenä ovat yhteentoimivuus ja avoimuus, minkä vuoksi hän on halunnut poistaa jotkut liian yksityiskohtaiset osat komission tekstistä ja jättää markkinatoimijoille tilaa määrittää, kuinka itsesääntely olisi muotoiltava. Esittelijä on myös pidentänyt määräaikaa kuudella kuukaudella, sillä kokemus on osoittanut, että käytännesääntöjen laatiminen ja täytäntöönpano vaativat aikaa.

  E.  Uudelleentarkastelu

  Koska on tärkeää pysyä teknisen kehityksen mukana, esittelijä ehdottaa arviointijakson lyhentämistä erityisesti molempia tietotyyppejä sisältävien tietokokonaisuuksien osalta, koska harmaat alueet todennäköisesti kasvavat ajan mittaan. Emme tiedä vielä, miltä tietokokonaisuudet näyttävät tulevaisuudessa, minkä vuoksi on tärkeää arvioida, onko tämä asetus ajan tasalla ja tarkoituksenmukainen. Esittelijä haluaa täsmentää, että komission arvioinnin tuloksena lainsäätäjille olisi esiteltävä kertomus, joka sisältää sen tekemän arvioinnin.

  LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ,JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

  Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöluonnosta ennen sen hyväksymistä valiokunnassa:

  Yhteisö ja/tai henkilö

  Allied for Startups

  Almega (Ruotsin palvelualan työnantajien järjestö)

  Ametic

  Ruotsin koneteollisuuden liitto

  AT&T

  Bisnode

  Bitkom

  Business Software Alliance (BSA)

  Bulgarian pysyvä edustusto Euroopan unionissa

  Business Europe

  CERCA - European Council for Motor and Repairs

  Cercle de l'Industrie

  Computer & Communications Industry Association (CCIA Europe)

  Ruotsin elinkeinoelämän keskusliitto

  Confindustria

  Tanskan kauppakamari

  Deutsche Telekom

  Digital Europe

  Kristina Irion – Amsterdamin yliopisto (IMCO-valiokunnan työpaja 20. helmikuuta)

  Simon Forge – SCF Associates (IMCO-valiokunnan työpaja 20. helmikuuta)

  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

  Ericsson

  Viron pysyvä edustusto Euroopan unionissa

  Euroopan komissio

  Euroopan kiinteän verkon operaattoreiden järjestö (ETNO)

  EyeEm

  Euroopan suoramarkkinointiliitto (FEDMA)

  FIGIEFA – Ajoneuvoalan jälkimarkkinoiden jälleenmyyjät

  Företagarna

  France Digitale

  Ranskan pysyvä edustusto Euroopan unionissa

  Saksan vakuutuslaitosten keskusliitto (GDV)

  Google

  GSMA

  IBM

  IDC-European Government Consulting

  Tietotekniikka- ja innovointisäätiö

  INTUG

  Intuit Inc.

  Irlannin viestintä-, ilmastotoimi- ja ympäristöministeriö

  Microsoft

  Kauppakollegio

  Orange Group

  Puolan pysyvä edustusto Euroopan unionissa

  Schneider Electric Services International

  Espanjan pysyvä edustusto Euroopan unionissa

  SUP46

  Swedbank

  Ruotsin tietotekniikka- ja televiestintäteollisuus

  Ruotsin kauppaliitto

  Euroopan arpajaisyhdistys (EL)

  Ruotsin maataloustuottajain keskusliitto (LRF)

  UEAPME – Euroopan käsiteollisuuden ja pk-yritysten työnantajien järjestö

  Yhdistyneen kuningaskunnan pienyritysten liitto

  Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvä edustusto Euroopan unionissa

  Veolia

  Vodaphone

  TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.4.2018)

  sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa
  (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

  Valmistelija: Zdzisław Krasnodębski

  TARKISTUKSET

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Tiedon arvoketjut perustuvat erilaisiin datatoimintoihin: tietojen luominen ja kerääminen; tietojen yhdistäminen ja järjestely; tietojen tallentaminen ja käsittely; tietojen analysointi, markkinointi ja jakelu; tietojen käyttö ja uudelleenkäyttö. Tietojen tallentamisen ja muunlaisen käsittelyn tehokkuus ja toimivuus on keskeinen osatekijä tiedon arvoketjuissa. Tällaista tehokasta ja toimivaa toimintaa ja datatalouden kehittämistä unionissa haittaavat kuitenkin erityisesti kahdenlaiset tietojen liikkuvuuden ja sisämarkkinoiden esteet.

  (2)  Tiedon arvoketjut perustuvat erilaisiin datatoimintoihin: tietojen luominen ja kerääminen; tietojen yhdistäminen ja järjestely; tietojen käsittely; tietojen analysointi, markkinointi ja jakelu; tietojen käyttö ja uudelleenkäyttö. Käsittelyn tehokkuus ja toimivuus on keskeinen osatekijä tiedon arvoketjuissa. Tällaista tehokasta ja toimivaa toimintaa ja datatalouden kehittämistä unionissa haittaavat kuitenkin erityisesti kahdenlaiset tietojen liikkuvuuden ja sisämarkkinoiden esteet.

  Perustelu

  Jäljempänä 3 artiklaan lisätyn termin ”käsittely” määritelmä kattaa myös ”tietojen tallentamisen”. (Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Tietojen tallentamis- ja muunlaisiin käsittelypalveluihin sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaista sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta. Näiden palvelujen tarjoamista kuitenkin haittaavat tai toisinaan sen estävät kansalliset vaatimukset, joiden mukaan tiedot on säilytettävä tietyllä alueella.

  (3)  Käsittelypalveluihin, myös tietojen siirtämiseen, sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 26, 49–55 ja 56–62 artiklassa määrättyä sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta. Näiden palvelujen tarjoamista kuitenkin haittaavat tai toisinaan sen estävät kansalliset vaatimukset, joiden mukaan tiedot on säilytettävä tietyllä alueella.

  Perustelu

  Jäljempänä 6 artiklassa vahvistetaan tietojen siirtämisen tekniset näkökohdat. Asetusehdotuksessa ei säädetä määritelmiä tietojen siirtämistä koskevalle oikeudelle eikä itse tietojen siirtämiselle. Jotta 6 artikla olisi toteuttamiskelpoinen, tietojen siirtäminen on tämän vuoksi määriteltävä palveluksi, jolloin se kuuluu perussopimuksissa vahvistetun palvelujen tarjoamisen vapauden piiriin.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Nämä esteet yhdessä ovat syynä pilvipalvelujen tarjoajien välisen kilpailun puuttumiseen Euroopassa, ne johtavat ongelmiin, jotka liittyvät riippuvuussuhteen luomiseen tarjoajaan (lock-in), ja ne heikentävät tietojen liikkuvuutta. Tietojen säilytyspaikkaa koskevat politiikkatoimet heikentävät myös tutkimus- ja kehittämisyritysten kykyä edistää yritysten, yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä niiden oman innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a)  Yritysten ja kuluttajien lisäksi myös jäsenvaltioiden viranomaisten ja elinten olisi voitava hyötyä valinnanvapauden lisääntymisestä datapalvelujen tarjoajien valinnassa, kilpailukykyisemmistä hinnoista ja kansalaisille suunnatusta tehokkaammasta palvelujen tarjonnasta. Koska viranomaiset ja elimet käsittelevät suuria määriä tietoja, viranomaisten olisi näytettävä esimerkkiä käyttämällä muita kuin henkilötietoja koskevia datapalveluja unionissa, ja niiden olisi pidättäydyttävä asettamasta perusteettomia tietojen säilytyspaikkaa koskevia rajoituksia käyttäessään yksityisten osapuolten datapalveluja.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti jäsenvaltiot eivät voi rajoittaa eivätkä kieltää henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionin sisällä syistä, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä. Tässä asetuksessa vahvistetaan sama vapaan liikkuvuuden periaate unionissa muiden kuin henkilötietojen osalta lukuun ottamatta tapauksia, joissa rajoitus tai kielto on perusteltu turvallisuussyistä.

  (10)  Asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti jäsenvaltiot eivät voi rajoittaa eivätkä kieltää henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionin sisällä syistä, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä. Tässä asetuksessa vahvistetaan sama vapaan liikkuvuuden periaate unionissa muiden kuin henkilötietojen osalta lukuun ottamatta tapauksia, joissa rajoitus tai kielto on perusteltu turvallisuussyistä. Asetuksessa (EU) 2016/679 ja tässä asetuksessa vahvistetaan johdonmukaiset säännöt erilaisten tietotyyppien vapaasta liikkuvuudesta. Tämän vuoksi asetusta (EU) 2016/679 olisi sovellettava henkilötietoja koskevaan tietojoukon osaan ja tätä asetusta olisi sovellettava muita kuin henkilötietoja sisältävän tietojoukon osaan. Jos muut kuin henkilötiedot ja henkilötiedot liittyvät erottamattomasti toisiinsa, tätä asetusta olisi sovellettava, jollei asetuksesta (EU) 2016/679 muuta johdu. Asetuksessa ei myöskään säädetä velvoitteesta erottaa toisistaan erilaisia tietotyyppejä molempia tietotyyppejä sisältävissä tietojoukoissa eikä velvoitteesta tallentaa eri tietotyyppejä erikseen.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 a)  Tämä asetus ei saisi heikentää luonnollisille henkilöille asetuksen (EU) 2016/679 nojalla kuuluvaa suojan tasoa, ja samalla sen olisi oltava sellainen, että yritysten on helppo noudattaa sitä, eikä se etenkään saisi muodostaa estettä uusyritysten ja pk-yritysten kehittämiselle. Komission olisi annettava verkkosivustollaan yrityksille selkeät ohjeet molempia tietotyyppejä sisältävien kokonaisuuksien oikeudellisesta kohtelusta ja annettava tietoa molempia tietotyyppejä sisältävien kokonaisuuksien erottamista koskevista mahdollisuuksista. Komission olisi arvioitava tämän asetuksen soveltamista molempia tietotyyppejä sisältäviin kokonaisuuksiin ja ehdotettava tarvittaessa uusia suosituksia asetuksen tarkastelun yhteydessä.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset muodostavat selkeän esteen tietojen tallentamis- tai muiden käsittelypalveluiden tarjonnalle unionissa ja sisämarkkinoilla. Tämän vuoksi ne olisi kiellettävä, elleivät ne ole perusteltuja yleisen turvallisuuden perustella, sellaisena kuin se määritellään unionin lainsäädännössä, erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 52 artiklassa, ja edellyttäen, että ne ovat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklaan kirjatun suhteellisuusperiaatteen vaatimusten mukaisia. Jotta voidaan panna täytäntöön muiden kuin henkilötietojen rajatylittävää vapaata liikkuvuutta koskeva periaate, varmistaa tietojen säilytyspaikkaa koskevien nykyisten vaatimusten poistaminen ja mahdollistaa toiminnallisista syistä useissa paikoissa EU:ssa tapahtuva tietojen tallentaminen tai muu käsittely ja koska tässä asetuksessa säädetään toimenpiteistä, joilla varmistetaan tietojen saatavuus säädösperusteista valvontaa varten, jäsenvaltioiden ei pitäisi voida vedota muihin perusteisiin kuin yleiseen turvallisuuteen.

  (12)  Tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset muodostavat selkeän esteen käsittelypalveluiden tarjonnalle unionissa ja sisämarkkinoilla. Tämän vuoksi ne olisi kiellettävä, elleivät ne ole perusteltuja yleistä turvallisuutta koskevien pakottavien syiden perustella, sellaisena kuin se määritellään unionin lainsäädännössä, erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 52 artiklassa, ja edellyttäen, että ne ovat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklaan kirjatun suhteellisuusperiaatteen vaatimusten mukaisia. Jotta voidaan panna täytäntöön muiden kuin henkilötietojen rajatylittävää vapaata liikkuvuutta koskeva periaate, varmistaa tietojen säilytyspaikkaa koskevien nykyisten vaatimusten poistaminen ja mahdollistaa toiminnallisista syistä useissa paikoissa EU:ssa tapahtuva tietojen käsittely ja koska tässä asetuksessa säädetään toimenpiteistä, joilla varmistetaan tietojen saatavuus säädösperusteista valvontaa varten, jäsenvaltioiden ei pitäisi voida vedota muihin perusteisiin kuin yleiseen turvallisuuteen. ”Yleisen turvallisuuden” käsite, sellaisena kuin se on tarkoitettu SEUT-sopimuksen 52 artiklassa ja sellaisena kuin unionin tuomioistuin sen tulkitsee, kattaa sekä jäsenvaltion sisäisen että ulkoisen turvallisuuden. Poikkeusta pyytävän jäsenvaltion olisi todistettava, että sen on voitava turvautua poikkeukseen suojellakseen keskeisiä turvallisuusetujaan.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Jotta lisäksi voidaan poistaa mahdolliset nykyiset esteet, jäsenvaltioiden olisi 12 kuukauden siirtymäkauden aikana tehtävä tietojen säilytyspaikkaa koskevien nykyisten kansallisten vaatimusten arviointi ja ilmoitettava komissiolle perusteluineen mahdolliset tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset, joiden ne katsovat olevan tämän asetuksen mukaisia. Tällaisten ilmoitusten ansioista komissio voi arvioida, ovatko mahdolliset jäljelle jääneet tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset tämän asetuksen mukaisia.

  (14)  Jotta lisäksi voidaan poistaa mahdolliset nykyiset esteet, jäsenvaltioiden olisi 12 kuukauden siirtymäkauden aikana tehtävä sellaisten voimassa olevien yleisluonteisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten arviointi, joissa vahvistetaan tietojen säilytyspaikkaa koskevia vaatimuksia, ja ilmoitettava komissiolle perusteluineen mahdolliset tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset, joiden ne katsovat olevan tämän asetuksen mukaisia. Tällaisten ilmoitusten ansiosta komissio voi arvioida, ovatko mahdolliset jäljelle jääneet tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset tämän asetuksen mukaisia, ja antaa tarvittaessa lausuntoja, joissa kehotetaan muuttamaan tai kumoamaan kyseiset tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset, ja jäsenvaltion olisi otettava se mahdollisimman tarkasti huomioon.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  Jotta voidaan varmistaa tietojen säilytyspaikkaa jäsenvaltioissa koskevien vaatimusten avoimuus luonnollisten ja oikeushenkilöiden, kuten tietojen tallennus- ja muiden käsittelypalveluiden tarjoajien ja käyttäjien osalta, jäsenvaltioiden olisi julkaistava tiedot tällaisista toimenpiteistä yhtenäisessä verkkotiedotuspisteessä ja päivitettävä niitä säännöllisesti. Jotta luonnollisille ja oikeushenkilöille voidaan asianmukaisesti tiedottaa tietojen säilytyspaikkaa koskevista vaatimuksista kaikkialla unionissa, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle tällaisten verkkopisteiden osoitteet. Komission olisi julkaistava kyseiset tiedot verkkosivuillaan.

  (15)  Jotta voidaan varmistaa tietojen säilytyspaikkaa jäsenvaltioissa koskevien vaatimusten avoimuus luonnollisten ja oikeushenkilöiden, kuten käsittelypalveluiden tarjoajien ja käyttäjien osalta, jäsenvaltioiden olisi julkaistava tiedot tällaisista toimenpiteistä yhtenäisessä verkkotiedotuspisteessä ja päivitettävä niitä säännöllisesti. Jotta luonnollisille ja oikeushenkilöille voidaan asianmukaisesti tiedottaa tietojen säilytyspaikkaa koskevista vaatimuksista kaikkialla unionissa, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle tällaisten verkkopisteiden osoitteet. Komission olisi julkaistava verkkosivuillaan työ-/käsittelykielillään säännöllisesti päivitettävät tiedot näistä kansallisista toimenpiteistä sekä jäsenvaltioiden yhtenäisten verkkoyhteyspisteiden osoitteet.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 21 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (21)  Jotta kilpaillusta ympäristöstä voidaan hyötyä täysimittaisesti, ammattikäyttäjien olisi voitava tehdä tietoon perustuvia valintoja ja verrata helposti sisämarkkinoilla tarjottavia erilaisia tietojen tallennus- tai muita käsittelypalveluita, mukaan lukien tietojen siirtämistä sopimuksen päättyessä koskevat sopimusehdot. Jotta tallennus- ja muiden käsittelypalveluiden tarjoajien ja ammattikäyttäjien kokemus ja asiantuntemus voidaan liittää markkinoiden innovointipotentiaaliin ja ottaa se huomioon, markkinatoimijoiden olisi itsesääntelyn avulla ja komission tuella määriteltävä yksityiskohtaiset tieto- ja toimintavaatimukset unionin käytännesääntöjen muodossa, joihin voi sisältyä mallisopimuslausekkeita. Jos tällaisia käytännesääntöjä ei toteuteta ja panna tehokkaasti täytäntöön kohtuullisessa ajassa, komission olisi kuitenkin tarkasteltava tilannetta.

  (21)  Jotta kilpaillusta ympäristöstä voidaan hyötyä täysimittaisesti, ammattikäyttäjien olisi voitava tehdä tietoon perustuvia valintoja ja verrata helposti sisämarkkinoilla tarjottavia erilaisia tietojen tallennus- tai muita käsittelypalveluita, mukaan lukien tietojen siirtämistä sopimuksen päättyessä koskevat sopimusehdot. Jotta tallennus- ja muiden käsittelypalveluiden tarjoajien ja ammattikäyttäjien kokemus ja asiantuntemus voidaan liittää markkinoiden innovointipotentiaaliin ja ottaa se huomioon, markkinatoimijoiden olisi itsesääntelyn avulla ja komission tuella määriteltävä yksityiskohtaiset tieto- ja toimintavaatimukset unionin käytännesääntöjen muodossa, joihin voi sisältyä mallisopimuslausekkeita. Näissä käytännesäännöissä olisi määrättävä, että riippuvuussuhteen syntyminen myyjään ei ole hyväksyttävä liiketoimintakäytäntö, niissä olisi hyödynnettävä avoimia standardeja ja avoimia eritelmiä sekä määrättävä luottamusta lisäävistä tekniikoista, esimerkiksi salauksesta. Komission olisi kannustettava kaikkien asiaan liittyvien sidosryhmien, kuten pilvipalvelujen kaikenkokoisten käyttäjien ja tarjoajien, myös startup- ja pk-yritysten, kuulemiseen näiden itsesääntelyyn perustuvien käytännesääntöjen laatimisen aikana. Jos tällaisia käytännesääntöjä ei toteuteta ja panna tehokkaasti täytäntöön vahvistetussa ajassa, komission olisi kuitenkin tarkasteltava tilannetta ja arvioitava tarvetta tehdä lainsäädäntöehdotuksia, joilla vähennetään tehokkaasti tietojen siirtämisen esteiden määrää.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (21 a)  Jos tietoja käsitellään, myös ammattimaisilla käyttäjillä olisi oltava mahdollisuus saada tietoja jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä lähettää sitä tai saada se lähetetyksi suoraan yhdestä tietojenkäsittelystä toiseen tai käsittelypalveluun. Palveluntarjoajia olisi kannustettava kehittämään yhteentoimivia muotoja ja hyödyntämään avoimia standardeja ja avoimia eritelmiä, jotka mahdollistavat tiedon siirtämisen.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 23 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (23)  Jotta taataan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen avunpyyntömenettelyn tehokas täytäntöönpano, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet, pyyntöjen kielet, määräajat tai muut seikat avunpyyntömenettelyjä varten. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201140 mukaisesti.

  (23)  Jotta taataan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen avunpyyntömenettelyn tehokas täytäntöönpano, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet, tietojen toimitusmuoto ja -kanavat, pyyntöjen kielet, määräajat tai muut seikat avunpyyntömenettelyjä varten. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201140 mukaisesti.

  _________________

  _________________

  40 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

  40 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (24)  Lisäämällä luottamusta rajatylittävään tiedon tallentamiseen tai muuhun käsittelyyn pitäisi vähentää markkinatoimijoiden ja julkisen sektorin alttiutta käyttää tiedon säilytyspaikkaa koskevaa vaatimusta tietoturvallisuuden mittarina. Näin pitäisi myös parantaa yritysten oikeusvarmuutta sovellettavien turvallisuusvaatimusten osalta, kun ulkoistetaan tietojen tallennus- tai muita käsittelypalveluita, myös palveluntarjoajille toiseen jäsenvaltioon.

  (24)  Lisäämällä luottamusta rajatylittävään käsittelyyn pitäisi vähentää markkinatoimijoiden ja julkisen sektorin alttiutta käyttää tiedon säilytyspaikkaa koskevaa vaatimusta tietoturvallisuuden mittarina. Näin pitäisi myös parantaa yritysten oikeusvarmuutta sovellettavien turvallisuusvaatimusten osalta, kun ulkoistetaan käsittelypalveluita, myös palveluntarjoajille toiseen jäsenvaltioon, ja ottaa huomioon jatkuva uusien tekniikoiden kehittyminen, jotta niihin sopeudutaan nopeasti. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi vältettävä ylimitoitettua lainsäädäntöä, joka asettaisi kyseenalaiseksi tietojen turvallisuuden, luotettavuuden tai aitouden, ja palveluntarjoajien olisi otettava käyttöön kehittyneintä tekniikkaa, jolla pannaan täytäntöön sisäänrakennettua turvallisuutta ja sisäänrakennettua yksityisyyttä koskevat toimet ja käytännöt. Palveluntarjoajan vaihtamisen helppous ja tietojen siirrettävyys ovat myös luottamusta lisääviä tekijöitä, ja ne olisi varmistettava.

  Perustelu

  Luottamus on nimetty suurimmaksi muusta kuin lainsäädännöstä johtuvaksi esteeksi pilvipalvelujen käytössä. Sen vuoksi luottamuksen lisäämisen on oltava tämän tekstin tavoitteena.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 29 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (29)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja perusoikeuksia ja noudatetaan siinä tunnustettuja periaatteita, ja sitä olisi tulkittava ja sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti, mukaan lukien oikeus henkilötietojen suojaan (8 artikla), elinkeinovapauteen (16 artikla) sekä sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen (11 artikla).

  (29)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa muihin tietojenkäsittelyä koskeviin sovellettaviin asetuksiin. Tässä asetuksessa kunnioitetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja perusoikeuksia ja noudatetaan siinä tunnustettuja periaatteita, ja sitä olisi tulkittava ja sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti, mukaan lukien oikeus henkilötietojen suojaan (8 artikla), elinkeinovapauteen (16 artikla) sekä sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen (11 artikla).

  Perustelu

  Jotta voidaan välttää oikeudellisia tekstejä koskevan hierarkian muodostuminen ja tehostaa perusoikeuksien täytäntöönpanoa, tarvitaan tiukkaa tulkintaa.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Tätä asetusta sovelletaan sellaiseen muiden sähköisten tietojen kuin henkilötietojen tallentamiseen tai muuhun käsittelyyn unionissa,

  1.  Tätä asetusta sovelletaan sellaiseen muiden sähköisten tietojen kuin henkilötietojen käsittelyyn unionissa,

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  joka tarjotaan palveluna käyttäjille, jonka oleskelevat unionissa tai ovat sijoittautuneet unioniin, riippumatta siitä, onko palveluntarjoaja sijoittautunut unioniin vai ei, tai

  a)  joka tarjotaan palveluna käyttäjille, jotka voivat olla joko yksityisiä tai sekaomistuksessa olevia yhteisöjä tai viranomaisia ja jotka oleskelevat unionissa tai ovat sijoittautuneet unioniin, riippumatta siitä, onko palveluntarjoaja sijoittautunut unioniin vai ei, tai

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Molempia tietotyyppejä sisältävien tietojoukkojen tapauksessa asetusta (EU) 2016/679 olisi sovellettava henkilötietoja koskevaan tietojoukon osaan ja tätä asetusta olisi sovellettava muita kuin henkilötietoja sisältävän tietojoukon osaan. Jos henkilötiedot ja muut kuin henkilötiedot liittyvät erottamattomasti toisiinsa, tätä asetusta olisi sovellettava, jollei asetuksesta (EU) 2016/679 muuta johdu.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  ’tietojen tallentamisella’ mitä tahansa tietojen tallentamista sähköisessä muodossa;

  2.  ’käsittelyllä’ toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan sähköisessä muodossa oleviin tietoihin tai tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai muutoin, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista;

   

  (Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  ’palveluntarjoajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa tietojen tallentamista tai muita käsittelypalveluja;

  4.  ’palveluntarjoajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa käsittelypalveluja;

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  ’tietojen säilytyspaikkaa koskevalla vaatimuksella’ jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa määräyksissä säädettyä velvoitetta, kieltoa, rajoitusta tai muuta vaatimusta, jonka mukaan tietojen tallentamisen tai muun käsittelyn on tapahduttava tietyn jäsenvaltion alueella tai joka estää tietojen tallentamisen tai muun käsittelyn muussa jäsenvaltiossa;

  5.  ’tietojen säilytyspaikkaa koskevalla vaatimuksella’ paikallis-, keskus- tai aluehallintojen tai julkisyhteisöjen antamissa jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa määräyksissä tai käytännöissä, myös julkisten hankintojen alalla, säädettyä velvoitetta, kieltoa, rajoitusta tai muuta vaatimusta, jonka mukaan tietojen tallentamisen tai muun käsittelyn on tapahduttava tietyn jäsenvaltion alueella tai joka estää tietojen tallentamisen tai muun käsittelyn muussa jäsenvaltiossa;

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  ’toimivaltaisella viranomaisella’ jäsenvaltion viranomaista, jolla on valtuudet saada virallisten tehtäviensä hoitamiseksi pääsy luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tallentamiin ja käsittelemiin tietoihin kansallisen tai unionin lainsäädännön mukaisesti;

  6.  ’toimivaltaisella viranomaisella’ jäsenvaltion viranomaista, jolla on valtuudet saada virallisten tehtäviensä hoitamiseksi pääsy luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön käsittelemiin tietoihin kansallisen tai unionin lainsäädännön mukaisesti;

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7.  ’käyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää tai pyytää tietojen tallentamista tai muuta käsittelypalvelua;

  7.  ’käyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää tai pyytää tietojenkäsittelypalvelua;

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Tietojen tallentamisen tai muun käsittelyn paikkaa unionissa ei saa rajata tietyn jäsenvaltion alueelle, ja tietojen tallentamista tai muuta käsittelyä muiden jäsenvaltioiden alueella ei saa kieltää tai rajoittaa, paitsi jos se on perusteltua yleisen turvallisuuden kannalta.

  1.  Tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset on kiellettävä, elleivät ne ole perusteltuja dokumentoidun ja vakavan yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan uhan vuoksi ja ovat asianmukainen ja oikeasuhteinen toimenpide.

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Jäsenvaltioiden on 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen soveltamisen alkamisesta varmistettava, että kaikki 1 kohdan vastaiset tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset kumotaan. Jos jäsenvaltio katsoo, että tietojen säilytyspaikkaa koskeva vaatimus on 1 kohdan mukainen ja voi näin ollen pysyä voimassa, sen on ilmoitettava kyseinen toimenpide komissiolle ja perustelut sen voimassa pitämiselle.

  3.  Jäsenvaltioiden on 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen soveltamisen alkamisesta varmistettava, että kaikki 1 kohdan vastaiset tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset kumotaan. Jos jäsenvaltio katsoo ennen kyseisen määräajan päättymistä, että tietojen säilytyspaikkaa koskeva vaatimus on 1 kohdan mukainen ja voi näin ollen pysyä voimassa, sen on ilmoitettava kyseinen toimenpide komissiolle ja perustelut sen voimassa pitämiselle.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a.  Komission on kolmen kuukauden kuluessa tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta tutkittava, onko toimenpide 1 kohdan mukainen, ja tarvittaessa annettava lausunto, jossa se pyytää kyseistä jäsenvaltiota muuttamaan tai kumoamaan toimenpiteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta SEUT-sopimuksen 258 artiklan soveltamista.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 4 kohdassa tarkoitetun keskitetyn tietopisteensä osoite. Komissio julkaisee verkkosivustollaan linkit näihin tietopisteisiin.

  5.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 4 kohdassa tarkoitetun keskitetyn tietopisteensä osoite. Komissio julkaisee verkkosivustollaan työ-/käsittelykielillään säännöllisesti päivitettävät tiedot 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista kansallisista toimenpiteistä sekä jäsenvaltioiden keskitettyjen verkkoyhteyspisteiden osoitteet.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a.  Komissio julkaisee verkkosivustollaan tietojenkäsittelyn tarjoajille ja käyttäjille ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta sekä tietoa erilaisten tietojoukkojen oikeudellisesta kohtelusta.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Komissio edesauttaa ja helpottaa itsesääntelyyn perustuvien käytännesääntöjen kehittämistä unionin tasolla, jotta voidaan määritellä suuntaviivat parhaille käytännöille helpottaa palveluntarjoajien vaihtamista ja varmistaa, että palveluntarjoajat antavat ammattimaisille käyttäjille seuraavista kysymyksistä riittävän yksityiskohtaiset, selkeät ja avoimet tiedot ennen sopimuksen tekemistä tietojen tallentamisesta ja käsittelystä:

  1.  Komissio edesauttaa ja helpottaa yhteentoimivuuden periaatetta noudattavien itsesääntelyyn perustuvien käytännesääntöjen kehittämistä unionin tasolla, jotta voidaan määritellä suuntaviivat seuraavista:

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -a)  parhaat käytännöt, jotka koskevat palveluntarjoajan vaihtamisen tai tietojen siirtämisen helpottamista jäsennellyissä, yleisesti käytetyissä avoimissa standardeissa ja koneellisesti luettavassa muodossa siten, että käyttäjällä on riittävästi aikaa vaihtaa palveluntarjoajaa tai siirtää tiedot; ja

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  prosessit, tekniset vaatimukset, määräajat ja maksut, joita sovelletaan, jos ammattimainen käyttäjä haluaa siirtyä käyttämään toista palveluntarjoajaa tai siirtää tietoja takaisin omiin tietoteknisiin järjestelmiinsä, mukaan lukien varmuuskopiointimenettelyt ja -paikka, käytettävissä olevat tietojen tallennusmuodot ja -välineet, vaadittu IT-kokoonpano ja kaistan vähimmäisleveys; siirtämisprosessin käynnistämiseen tarvittava aika sekä aika, jonka kuluessa tiedot ovat siirrettävissä; ja takeet pääsystä tietoihin palveluntarjoajan konkurssin tapauksessa; sekä

  a)  vähimmäistietovaatimukset, joilla varmistetaan, että ammattimaiset käyttäjät saavat riittävän yksityiskohtaiset, selkeät ja avoimet tiedot ennen tietojenkäsittelysopimuksen tekemistä, ja jotka koskevat seuraavia: prosessit, tekniset vaatimukset, määräajat ja maksut, joita sovelletaan, jos ammattimainen käyttäjä haluaa siirtyä käyttämään toista palveluntarjoajaa tai siirtää tietoja takaisin omiin tietoteknisiin järjestelmiinsä, mukaan lukien varmuuskopiointimenettelyt ja -paikka, käytettävissä olevat tietojen tallennusmuodot ja -välineet, vaadittu IT-kokoonpano ja kaistan vähimmäisleveys; siirtämisprosessin käynnistämiseen tarvittava aika sekä aika, jonka kuluessa tiedot ovat siirrettävissä; ja takeet pääsystä tietoihin palveluntarjoajan konkurssin tapauksessa; sekä

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a a)  tietojenkäsittelytuotteiden ja -palvelujen sertifiointijärjestelmät, jotka helpottavat näiden tuotteiden ja palvelujen laadun vertaamista. Tällaisia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi laadunhallintaa, tietoturvallisuuden hallintaa, liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaa ja ympäristöasioiden hallintaa koskevat järjestelmät;

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Jos itsesääntelyä koskevissa käytännesäännöissä ei ole vähennetty tietojen siirtämisen nykyisten esteiden määrää, arviointiin on tarpeen vaatiessa liitettävä lainsäädäntöehdotus.

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a.  Jos tällaisia käytännesääntöjä ei oteta käyttöön ja panna tehokkaasti täytäntöön asetetun määräajan kuluessa tai jos uudelleentarkastelun jälkeen on syytä huoleen, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä vähimmäisohjeista. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 8 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

  Perustelu

  Vaikka itsesääntelyä kannustetaan, käytännesääntöjen laadintaprosessissa ilmi tulleiden esteiden poistamista voidaan helpottaa komission toimilla.

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet sekä pyyntöjen kielet, määräajat tai muut seikat avunpyyntömenettelyjä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 8 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

  6.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet, tiedonsiirron muoto ja kanavat sekä pyyntöjen kielet, määräajat tai muut seikat avunpyyntömenettelyjä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 8 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 6 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a.  Keskitetyssä yhteyspisteessä on myös annettava ammattimaisille käyttäjille ja yleisölle yleisiä tietoja, jotka koskevat tässä direktiivissä tarkoitettuja velvoitteita sekä kaikkia 6 artiklan mukaisesti laadittuja käytännesääntöjä.

  Perustelu

  Keskitetyt yhteyspisteet on suunniteltu pääasiassa auttamaan jäsenvaltioiden julkishallintoja, mutta niiden tehtäviä voitaisiin yleisesti laajentaa entisestään yleisölle ja liikeyhteisölle tarkoitetuksi yhteyspisteiksi.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa

  Viiteasiakirjat

  COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  IMCO

  23.10.2017

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  23.10.2017

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Zdzisław Krasnodębski

  9.11.2017

  Valiokuntakäsittely

  28.11.2017

  21.2.2018

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  24.4.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  59

  1

  4

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Rosa D’Amato

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  59

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

  ECR

  Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

  EFDD

  Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

  ENF

  Angelo Ciocca, Barbara Kappel

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

  S&D

  Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  VERTS/ALE

  Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

  1

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock

  4

  0

  ENF

  Christelle Lechevalier

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa

  Viiteasiakirjat

  COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  13.9.2017

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  IMCO

  23.10.2017

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  23.10.2017

  JURI

  23.10.2017

  LIBE

  23.10.2017

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  JURI

  2.10.2017

  LIBE

  23.10.2017

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Anna Maria Corazza Bildt

  25.10.2017

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  23.1.2018

  21.3.2018

  24.4.2018

  17.5.2018

  Hyväksytty (pvä)

  4.6.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  28

  3

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  6.6.2018

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  28

  +

  ALDE

  Jasenko Selimovic

  ECR

  Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  Marco Zullo

  PPE

  Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Pascal Durand

  3

  -

  EFDD

  John Stuart Agnew

  ENF

  Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 20. kesäkuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö