Procedūra : 2017/0228(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0201/2018

Pateikti tekstai :

A8-0201/2018

Debatai :

PV 03/10/2018 - 17
CRE 03/10/2018 - 17

Balsavimas :

PV 04/10/2018 - 7.7
CRE 04/10/2018 - 7.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0381

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 970kWORD 111k
6.6.2018
PE 619.038v02-00 A8-0201/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėja: Anna Maria Corazza Bildt

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. PRANEŠĖJAI PAGALBĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų

(COM(2017) 0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0495),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0312/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A8-0201/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  ekonomika vis sparčiau skaitmeninama. Informacinės ir ryšių technologijos – jau ne atskiras sektorius, o visų modernių novatoriškų ekonomikos ir visuomenės sistemų pamatas. Tose sistemose svarbiausi – elektroniniai duomenys, kuriuos nagrinėjant arba sujungiant galima sukurti didelę vertę;

(1)  ekonomika vis sparčiau skaitmeninama. Informacinės ir ryšių technologijos – jau ne atskiras sektorius, o visų modernių novatoriškų ekonomikos ir visuomenės sistemų pamatas. Tose sistemose svarbiausi – elektroniniai duomenys, kuriuos saugiomis sąlygomis nagrinėjant arba sujungiant galima sukurti didelę vertę.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  įsisteigimo laisvė ir paslaugų teikimo laisvė duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugoms taikoma pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo. Tačiau teikti tokias paslaugas sunku arba apskritai neįmanoma dėl nustatytų kai kurių nacionalinių reikalavimų duomenis laikyti tam tikroje teritorijoje;

(3)  įsisteigimo laisvė ir paslaugų teikimo laisvė duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugoms, įskaitant duomenų perkėlimo paslaugas, taikoma pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo. Tačiau teikti tokias paslaugas sunku arba apskritai neįmanoma dėl nustatytų kai kurių nacionalinių, regioninių ar vietos reikalavimų duomenis laikyti tam tikroje teritorijoje;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  kliūtys laisvai teikti duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugas ir laisvai steigtis duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugų teikėjams atsirado, nes valstybių narių teisės aktuose reikalaujama, kad saugomi arba tvarkomi duomenys turi būti laikomi konkrečioje geografinėje vietovėje arba teritorijoje. Panašiai veikia ir kitos taisyklės arba administravimo praktika, kuriomis nustatomi reikalavimai, dėl kurių sunku duomenis saugoti arba tvarkyti už konkrečios Sąjungos geografinės vietovės arba teritorijos ribų, pavyzdžiui, reikalavimas naudoti tam tikros valstybės narės sertifikuotas ir patvirtintas technines priemones. Rinkos dalyviai ir viešasis sektorius dažnai nėra teisiškai tikri, kurie duomenų vietos reikalavimai, taikomi duomenų saugojimo arba tvarkymo vietoms, yra pagrįsti, o kurie – ne, todėl jie turi dar mažiau pasirinkimo galimybių;

(4)  kliūtys laisvai teikti duomenų tvarkymo paslaugas ir laisvai steigtis duomenų tvarkymo paslaugų teikėjams atsirado, nes valstybių narių teisės aktuose reikalaujama, kad tvarkomi duomenys turi būti laikomi konkrečioje geografinėje vietovėje arba teritorijoje. Panašiai veikia ir kitos taisyklės arba administravimo praktika, kuriomis nustatomi reikalavimai, dėl kurių sunku duomenis tvarkyti už konkrečios Sąjungos geografinės vietovės arba teritorijos ribų, pavyzdžiui, reikalavimas naudoti tam tikros valstybės narės sertifikuotas ir patvirtintas technines priemones. Rinkos dalyviai ir viešasis sektorius dažnai nėra teisiškai tikri, kurie duomenų vietos reikalavimai, taikomi duomenų tvarkymo vietoms, yra pagrįsti, o kurie – ne, todėl jie turi dar mažiau pasirinkimo galimybių; Šiuo reglamentu jokiu būdu nesuvaržoma įmonių laisvė sudaryti sutartinius susitarimus, kuriuose nurodoma, kur turi būti saugomi duomenys. Šiuo reglamentu tik norima suteikti daugiau galimybių pasirinkti užtikrinant, kad sutarta vieta gali būti bet kurioje Sąjungos vietoje;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  dėl visų minėtų kliūčių nepakanka konkurencijos tarp Europos debesijos kompiuterijos paslaugų teikėjų, kyla įvairių susaistymo su pardavėjais problemų ir labai trūksta duomenų judumo. Be to, duomenų vietos nustatymo politika pakenkė mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros įmonių gebėjimams palengvinti bendradarbiavimą tarp įmonių, universitetų ir kitų mokslinių tyrimų organizacijų, kurio tikslas – jų pačių inovacijų diegimo skatinimas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  laisvas duomenų judėjimas Sąjungoje atliks svarbų vaidmenį užtikrinant duomenimis grindžiamą ekonomikos augimą ir inovacijas. valstybių narių valdžios institucijoms ir įstaigoms, kaip ir įmonėms bei vartotojams, būtų naudinga turėti daugiau laisvės savo nuožiūra pasirinkti duomenimis grindžiamų paslaugų teikėjus, konkurencingesnes kainas ir efektyvesnį paslaugų teikimą piliečiams. Atsižvelgiant į tai, kad valdžios institucijos ir įstaigos tvarko didelius duomenų kiekius, labai svarbu, kad naudodamos duomenų tvarkymo paslaugas jos rodytų pavyzdį ir susilaikytų nuo duomenų vietos apribojimų naudojantis duomenų tvarkymo paslaugomis. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas ir valdžios institucijoms bei įstaigoms, įskaitant viešųjų pirkimų kontekste, nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvai (ES) 2014/241a. Kita vertus, šiame reglamente nenustatoma prievolė viešiesiems subjektams sudaryti subrangos sutartį dėl duomenų tvarkymo;

 

_____________

 

1a 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB. Tekstas svarbus EEE (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  šis reglamentas neturėtų paveikti kitais teisės aktais, ypač Reglamentu (ES) 2016/67930, Direktyva (ES) 2016/68031 ir Direktyva 2002/58/EB32, nustatytų fizinių asmenų apsaugos pagrindinių reikalavimų, taikomų tvarkant asmens duomenis;

(9)  šis reglamentas nedaro poveikio kitais teisės aktais, ypač Reglamentu (ES) 2016/67930, Direktyva (ES) 2016/68031 ir Direktyva 2002/58/EB32, nustatytai fizinių asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis, teisei į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugai elektroninių ryšių sektoriuje;

__________________

__________________

30 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

30 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

31 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

31 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

32 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

32 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  pagal Reglamentą (ES) 2016/679 valstybėms narėms negalima riboti arba uždrausti laisvo asmens duomenų judėjimo Sąjungoje dėl priežasčių, susijusių su fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis. Šiuo reglamentu nustatomas toks pats laisvo ne asmens duomenų judėjimo Sąjungoje principas, tačiau numatyta galimybė tokių duomenų judėjimą apriboti arba uždrausti remiantis saugumo argumentais;

(10)  pagal Reglamentą (ES) 2016/679 valstybėms narėms negalima riboti arba uždrausti laisvo asmens duomenų judėjimo Sąjungoje dėl priežasčių, susijusių su fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis. Šiuo reglamentu nustatomas toks pats laisvo ne asmens duomenų judėjimo Sąjungoje principas, tačiau numatyta galimybė tokių duomenų judėjimą apriboti arba uždrausti remiantis visuomenės saugumo argumentais. Reglamentas (ES) 2016/679 ir šis reglamentas sudaro suderintą taisyklių rinkinį, kuris užtikrina skirtingo pobūdžio duomenų laisvą judėjimą. Kai duomenų rinkiniuose yra asmens ir ne asmens duomenų, todėl Reglamentas (ES) 2016/679 turėtų būti taikomas rinkinio daliai, sudarytai iš asmens duomenų, o šis reglamentas – rinkinio daliai, kurią sudaro ne asmens duomenys. Jeigu mišriame dokumentų rinkinyje ne asmens ir asmens duomenys yra neatsiejamai susiję, šis reglamentas turėtų būti taikomas nedarant poveikio Reglamentui (ES) 2016/679. Jei dėl technologinės pažangos, pvz., dirbtinio intelekto, kompiuterių mokymosi, daiktų interneto ir didžiųjų duomenų analizės, galima anoniminius duomenis paversti asmens duomenimis, tokie duomenys laikomi asmens duomenimis ir atitinkamai taikomas Reglamentas (ES) 2016/679. Be to, šiuo reglamentu nenustatoma nei pareigos atskirai saugoti skirtingo pobūdžio duomenis, nei pareigos atskirti mišrių duomenų rinkinius;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  duomenų vietos reikalavimai aiškiai trukdo laisvam duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugų teikimui visoje Sąjungoje ir vidaus rinkai. todėl turėtų būti uždrausta juos taikyti, nebent jų taikymą galima pagrįsti visuomenės saugumo argumentais, kaip nustatyta Sąjungos teisės aktuose, ypač Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 52 straipsnyje, ir jie atitinka Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje įtvirtintą proporcingumo principą. Kad būtų taikomas tarpvalstybinio laisvo ne asmens duomenų judėjimo principas, sparčiai šalinami galiojantys duomenų vietos reikalavimai ir atsirastų galimybė, remiantis veiklos motyvais, duomenis saugoti arba tvarkyti keliose vietose visoje Europos Sąjungoje, taip pat todėl, kad šiame reglamente numatytomis priemonėmis užtikrinama prieiga prie duomenų reguliavimo kontrolės tikslais, valstybės narės neturėtų galėti remtis kitais nei visuomenės saugumo argumentais;

(12)  duomenų vietos reikalavimai aiškiai trukdo laisvam duomenų tvarkymo paslaugų teikimui visoje Sąjungoje ir vidaus rinkai. Todėl jie turėtų būti draudžiami, nebent jie būtų pagrįsti visuomenės saugumo imperatyvo sumetimais, kaip nustatyta Sąjungos teisės aktuose, ypač Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 52 straipsnyje, ir atitiktų Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje įtvirtintą proporcingumo principą. Kad būtų taikomas tarpvalstybinio laisvo ne asmens duomenų judėjimo principas, sparčiai šalinami galiojantys duomenų vietos reikalavimai ir atsirastų galimybė, remiantis veiklos motyvais, duomenis tvarkyti keliose vietose visoje ES, taip pat todėl, kad šiame reglamente numatytomis priemonėmis užtikrinama prieiga prie duomenų reguliavimo kontrolės tikslais, valstybės narės neturėtų galėti remtis kitais nei visuomenės saugumo argumentais;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  sąvoka „visuomenės saugumas“, kaip ji suprantama pagal SESV 52 straipsnį ir kaip ją aiškina Teisingumo Teismas, apima tiek valstybės narės vidaus, tiek išorės saugumą. Tokiu būdu daroma prielaida, kad kyla tikra ir pakankamai rimta grėsmė vienam iš pagrindinių visuomenės interesų, pvz., grėsmė institucijų veikimui ir esminių viešųjų paslaugų teikimui bei gyventojų išlikimui, taip pat kyla pavojus, jog bus rimtai sutrikdyti išorės santykiai, arba pavojus taikiam tautų sambūviui, arba grėsmė kariniams interesams. Sąvoka „visuomenės saugumo imperatyvo sumetimai“, reiškia, kad visuomenės saugumui kyla grėsmė, kurios mastas ypač rimtas. Laikantis proporcingumo principo duomenų vietos reikalavimai, išimtiniais atvejais pagrįsti visuomenės saugumo imperatyvo sumetimais, turėtų būti tinkami siekiamam tikslui įgyvendinti ir neturėtų viršyti to, kas būtina šiam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  kad tarpvalstybinio laisvo ne asmens duomenų judėjimo principas būtų taikomas veiksmingai ir būtų užkirstas kelias kurti naujas kliūtis sklandžiam vidaus rinkos veikimui, valstybės narės turėtų Komisijai pranešti apie visus teisės aktų projektus, kuriais nustatomas naujas arba keičiamas galiojantis duomenų vietos reikalavimas. Tokie pranešimai turėtų būti teikiami ir vertinami pagal Direktyvoje (ES) 2015/153533 nustatytą procedūrą;

(13)  kad tarpvalstybinio laisvo ne asmens duomenų judėjimo principas būtų taikomas veiksmingai ir būtų užkirstas kelias kurti naujas kliūtis sklandžiam vidaus rinkos veikimui, valstybės narės turėtų nedelsdamos pateikti Komisijai visus teisės aktų projektus, kuriais nustatomas naujas arba keičiamas galiojantis duomenų vietos reikalavimas. Tokie teisės aktų projektai turėtų būti teikiami ir vertinami pagal Direktyvoje (ES) 2015/153533 nustatytą procedūrą;

__________________

__________________

33 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).

33 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  be to, kad būtų pašalintos tikėtinos esamos kliūtys, valstybės narės turėtų pereinamuoju dvylikos mėnesių laikotarpiu peržiūrėti galiojančius nacionalinius duomenų vietos reikalavimus ir apie visus, jų manymų, šį reglamentą atitinkančius duomenų vietos reikalavimus ir jų nustatymo argumentus pranešti Komisijai. Remdamasi šiais pranešimais, Komisija turėtų galėti įvertinti paliktų galioti duomenų vietos reikalavimų tinkamumą;

(14)  be to, kad būtų pašalintos tikėtinos esamos kliūtys, valstybės narės turėtų pereinamuoju dvylikos mėnesių laikotarpiu peržiūrėti galiojančius nacionalinius duomenų vietos reikalavimus ir visus, jų manymų, šį reglamentą atitinkančius duomenų vietos reikalavimus ir jų nustatymo argumentus pateikti Komisijai. Remdamasi šiais pateiktais dokumentais, Komisija turėtų galėti įvertinti bet kokių paliktų galioti duomenų vietos reikalavimų tinkamumą ir priimti sprendimus, kur tinkama, kuriais valstybių narių prašoma iš dalies pakeisti arba panaikinti tokius duomenų vietos reikalavimus;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kad fiziniams ir juridiniams asmenims, pavyzdžiui, duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugų teikėjams ir naudotojams, taikomi valstybių narių duomenų vietos reikalavimai būtų skaidrūs , valstybės narės elektroninę informaciją apie tokias priemones turėtų skelbti ir nuolat atnaujinti per bendruosius informacinius centrus. Kad juridiniai ir fiziniai asmenys būtų tinkamai informuojami apie duomenų vietos reikalavimus visoje Sąjungoje, valstybės narės Komisijai turėtų pateikti tokių elektroninių centrų adresus. Komisija šią informaciją turėtų skelbti savo interneto svetainėje;

(15)  kad fiziniams ir juridiniams asmenims, pavyzdžiui, duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugų teikėjams ir naudotojams, taikomi valstybių narių duomenų vietos reikalavimai būtų skaidrūs, valstybės narės turėtų skelbti informaciją apie tokius reikalavimus per bendruosius informacinius centrus arba pateikti tokią informaciją per Sąjungos lygmens informacinį centrą, įsteigtą pagal kitą Sąjungos teisės aktą, [pvz., Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. … dėl bendrųjų skaitmeninių vartų]. Valstybės narės šią informaciją turėtų nuolat atnaujinti. Kad juridiniai ir fiziniai asmenys būtų tinkamai informuojami apie duomenų vietos reikalavimus visoje Sąjungoje, valstybės narės Komisijai turėtų pateikti tokių elektroninių centrų adresus. Komisija šią informaciją turėtų skelbti savo interneto svetainėje kartu su visų duomenų vietos reikalavimų, galiojančių valstybėse narėse, suvestiniu sąrašu. Komisija turėtų papildomai skelbti informaciją apie tuos reikalavimus savo oficialiosiomis darbo kalbomis;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  duomenų vietos reikalavimai dažnai argumentuojami pasitikėjimo tarpvalstybiniu duomenų saugojimu arba tvarkymu stygiumi, nes daroma prielaida, kad valstybių narių kompetentingos institucijos duomenų negaus, pavyzdžiui, patikrinimui ir auditui reguliavimo arba priežiūros kontrolės tikslais. Todėl šiame reglamente turėtų būti aiškiai nustatyta, kad jis nedaro įtakos kompetentingų institucijų įgaliojimams prašyti prieigos prie duomenų ir ją gauti pagal Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus ir kad negalima atsisakyti suteikti kompetentingoms institucijoms prieigą prie duomenų motyvuojant tuo, kad duomenys saugomi arba tvarkomi kitoje valstybėje narėje;

(16)  duomenų vietos reikalavimai dažnai grindžiami pasitikėjimo tarpvalstybiniu duomenų tvarkymu stygiumi, nes daroma prielaida, kad valstybių narių kompetentingos institucijos duomenų negaus, pavyzdžiui, patikrinimui ir auditui reguliavimo arba priežiūros kontrolės tikslais. Todėl duomenų prieglobos saugumas turėtų būti padidintas visose valstybėse narėse, o šiame reglamente turėtų būti aiškiai nustatyta, kad nedaro įtakos kompetentingų institucijų įgaliojimams prašyti prieigos prie duomenų ir ją gauti pagal Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus ir kad negalima atsisakyti suteikti kompetentingoms institucijoms prieigą prie duomenų motyvuojant tuo, kad duomenys saugomi arba tvarkomi kitoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  jei duomenis pateikti įpareigotas fizinis arba juridinis asmuo duomenų nepateikia ir jei išnaudojusi visas turimas priemones išsireikalauti prieigą prie duomenų kompetentinga institucija jos negavo, ta institucija turėtų turėti galimybę kreiptis pagalbos į kompetentingą instituciją kitoje valstybėje narėje. Tokiais atvejais kompetentingos institucijos turėtų naudotis Sąjungos teisės aktuose arba tarptautiniuose susitarimuose numatytomis bendradarbiavimo priemonėmis, kurių pasirinkimas priklauso nuo konkrečių klausimų, pavyzdžiui, bendradarbiavimo policijos, baudžiamosios arba civilinės teisės arba administraciniais klausimais, reguliuojamo atitinkamai Pamatiniu sprendimu 2006/96034, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES35, Europos Tarybos konvencija dėl elektroninių nusikaltimų36, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1206/200137, Tarybos direktyva 2006/112/EB38 ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 904/201039. Jei konkretūs bendradarbiavimo mechanizmai nesukurti, kompetentingos institucijos, siekdamos gauti prieigą prie norimų duomenų, turėtų viena su kita bendradarbiauti per paskirtus bendruosius informacinius centrus, nebent tokia prieiga nesuderinama su valstybės narės, į kurią kreiptasi pagalbos, viešąja tvarka;

(18)  jei duomenis pateikti įpareigotas fizinis arba juridinis asmuo duomenų nepateikia, kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę kreiptis pagalbos į kompetentingas institucijas kitose valstybėse narėse. Tokiais atvejais kompetentingos institucijos turėtų naudotis Sąjungos teisės aktuose arba tarptautiniuose susitarimuose numatytomis bendradarbiavimo priemonėmis, kurių pasirinkimas priklauso nuo konkrečių klausimų, pavyzdžiui, bendradarbiavimo policijos, baudžiamosios arba civilinės teisės arba administraciniais klausimais, reguliuojamo atitinkamai Pamatiniu sprendimu 2006/96034, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES35, Europos Tarybos konvencija dėl elektroninių nusikaltimų36, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1206/200137, Tarybos direktyva 2006/112/EB38 ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 904/201039. Jei konkretūs bendradarbiavimo mechanizmai nesukurti, kompetentingos institucijos, siekdamos gauti prieigą prie norimų duomenų, turėtų viena su kita bendradarbiauti per paskirtus bendruosius informacinius centrus;

__________________

__________________

34 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinamo (OL L 386, 2006 12 29, p. 89).

34 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinamo (OL L 386, 2006 12 29, p. 89).

35 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose (OL L 130, 2014 5 1, p. 1).

35 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose (OL L 130, 2014 5 1, p. 1).

36 Europos Tarybos konvencija dėl elektroninių nusikaltimų, Europos Tarybos sutarčių serija Nr. 185.

36 Europos Tarybos konvencija dėl elektroninių nusikaltimų, Europos Tarybos sutarčių serija Nr. 185.

37 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (OL L 174, 2001 6 27, p. 1).

37 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (OL L 174, 2001 6 27, p. 1).

38 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

38 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

39 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL L 268, 2010 10 12, p. 1).

39 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL L 268, 2010 10 12, p. 1).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  kad galėtų pasinaudoti visa konkurencingos aplinkos teikiama nauda, profesionalieji naudotojai turėtų sprendimus priimti turėdami užtektinai informacijos ir turėtų galėti lengvai palyginti vidaus rinkoje siūlomų įvairių duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugų sudedamąsias dalis, įskaitant sutarties sąlygas, kuriomis duomenys perkeliami nutraukus sutartį. Kad būtų orientuojamasi į naujovių diegimo galimybes rinkoje ir atsižvelgiama į duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugų teikėjų ir profesionaliųjų naudotojų patirtį ir specialiąsias žinias, rinkos dalyviai išsamią informaciją ir veiklos reikalavimus, susijusius su duomenų perkėlimu, turėtų nustatyti Komisijos skatinamos ir remiamos savitvarkos būdu parengtuose Sąjungos elgesio taisyklių sąvaduose, kuriuose gali būti pavyzdinės sutarčių sąlygos. Vis dėlto, jei tokie elgesio taisyklių sąvadai nebūtų parengti ir iš tiesų įgyvendinti per priimtiną laikotarpį, Komisija turėtų persvarstyti šį klausimą;

(21)  kad galėtų pasinaudoti visa konkurencingos aplinkos teikiama nauda, profesionalieji naudotojai turėtų sprendimus priimti turėdami užtektinai informacijos ir turėtų galėti lengvai palyginti vidaus rinkoje siūlomų įvairių duomenų tvarkymo paslaugų sudedamąsias dalis, įskaitant sutarties sąlygas, kuriomis duomenys perkeliami nutraukus sutartį. Kad būtų orientuojamasi į naujovių diegimo galimybes rinkoje ir atsižvelgiama į duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugų teikėjų ir profesionaliųjų naudotojų patirtį ir specialiąsias žinias, rinkos dalyviai išsamią informaciją ir veiklos reikalavimus, susijusius su duomenų perkėlimu, turėtų nustatyti Komisijos skatinamos, remiamos ir stebimos savitvarkos būdu parengtuose Sąjungos elgesio kodeksuose, kuriuose gali būti pavyzdinės sutarčių sąlygos. Elgesio taisyklių sąvadai turėtų būti išsamūs ir juose turėtų būti aiškiai nurodyta, kad susaistymas su pardavėju yra nepriimtina verslo praktika, turėtų būti numatytos pasitikėjimą didinančios technologijos ir turėtų būti nuolat atnaujinami atsižvelgiant į technologinę pažangą. Komisija turėtų užtikrinti, kad šio proceso metu būtų konsultuojamasi su visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones ir naujai įsteigtas įmones. Komisija turėtų įvertinti tokių elgesio kodeksų rengimą ir jų įgyvendinimo efektyvumą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti šį reglamentą, pirmiausia stengdamasi nustatyti, ar reikia jį keisti atsižvelgiant į technologijų arba rinkos raidą;

(28)  Komisija turėtų pateikti ataskaitą dėl šio reglamento įgyvendinimo, pirmiausia stengdamasi nustatyti, ar reikia jį keisti atsižvelgiant į technologijų, pvz., dirbtinio intelekto, kompiuterių mokymosi, daiktų interneto ir didžiųjų duomenų analizės, arba rinkos raidą. Tokioje ataskaitoje visų pirma turėtų būti įvertinta patirtis, įgyta taikant šį reglamentą mišriems duomenų rinkiniams, siekiant užtikrinti, kad inovacijos klestėtų, ir turėtų būti įvertintas išimties dėl visuomenės saugumo taikymas. Prieš taikant kitas šiuo reglamentu nustatytas taisykles, Komisija taip pat turėtų paskelbti šio reglamento taikymo mišriems duomenų rinkiniams gaires, kad įmonės, įskaitant MVĮ, geriau suprastų šio reglamento ir Reglamento (ES) 2016/679 sąveiką.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šis reglamentas taikomas elektroninių ne asmens duomenų saugojimui arba tvarkymui Sąjungoje:

1.  Šis reglamentas taikomas elektroninių ne asmens duomenų tvarkymui Sąjungoje:

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Mišrių duomenų rinkinių atveju šis reglamentas taikomas rinkinio daliai, kurią sudaro ne asmens duomenys. Jeigu mišriame dokumentų rinkinyje ne asmens ir asmens duomenys yra neatsiejamai susiję, šis reglamentas taikomas nedarant poveikio Reglamentui (ES) 2016/679.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  mišrus duomenų rinkinys – duomenų rinkinys, kurį sudaro tiek asmens, tiek ir ne asmens duomenys;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  duomenų saugojimas – duomenų saugojimas elektronine forma;

Išbraukta.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su duomenimis ar duomenų rinkiniais elektronine forma atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  paslaugų teikėjas – duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugas teikiantis fizinis arba juridinis asmuo;

4.  paslaugų teikėjas – duomenų tvarkymo paslaugas teikiantis fizinis arba juridinis asmuo;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  duomenų vietos reikalavimas – valstybės narės įstatymuose, taisyklėse arba administracinėse nuostatose nustatyta pareiga, draudimas, sąlyga, apribojimas arba kitoks reikalavimas, pagal kurį (-ią) duomenys turi būti saugomi arba tvarkomi tam tikros valstybės narės teritorijoje arba kuris (-i) trukdo duomenis saugoti arba tvarkyti bet kurioje kitoje valstybėje narėje;

5.  duomenų vietos reikalavimas – valstybių narių ir jų vardu veikiančių subjektų, taip pat viešųjų pirkimų srityje, įstatymuose, taisyklėse ar administracinėse nuostatose arba administracinės praktikos taikymo rezultate nustatyta pareiga, draudimas, sąlyga, apribojimas arba kitoks reikalavimas, pagal kurį (-ią) duomenys turi būti tvarkomi tam tikros valstybės narės teritorijoje arba kuris (-i) trukdo duomenis tvarkyti bet kurioje kitoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  kompetentinga institucija – valstybės narės institucija, pagal Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus įgaliota prieigą prie fizinio arba juridinio asmens saugomų arba tvarkomų duomenų gauti savo oficialioms pareigoms atlikti;

6.  kompetentinga institucija – valstybės narės institucija, pagal Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus įgaliota prieigą prie fizinio arba juridinio asmens tvarkomų duomenų gauti savo oficialioms pareigoms atlikti;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugomis arba prašo jam tokias paslaugas teikti;

7.  naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, įskaitant viešojo sektoriaus subjektą, kuris naudojasi duomenų tvarkymo paslaugomis arba prašo jam tokias paslaugas teikti;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  profesionalusis naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, įskaitant viešojo sektoriaus subjektus, kuris duomenų saugojimo arba tvarkymo paslauga naudojasi arba prašo jam tokią paslaugą teikti, kad galėtų užsiimti prekyba, verslu, amatu, profesija arba kad galėtų atlikti savo užduotis.

8.  profesionalusis naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, įskaitant viešojo sektoriaus subjektus, kuris duomenų tvarkymo paslauga naudojasi arba prašo jam tokią paslaugą teikti, kad galėtų užsiimti prekyba, verslu, amatu, profesija arba kad galėtų atlikti savo užduotis.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Duomenų saugojimo arba tvarkymo vieta Sąjungoje neribojama konkrečios valstybės narės teritorija, o duomenų saugojimas arba tvarkymas kitoje valstybėje narėje nedraudžiamas arba neribojamas, išskyrus atvejus, kuriais draudimas arba ribojimas grindžiamas visuomenės saugumo argumentais.

1.  Duomenų vietos reikalavimai draudžiami, išskyrus atvejus, kai išimties tvarka ir laikantis proporcingumo principo, yra pateisinami visuomenės saugumo argumentais.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Laikydamosi procedūrų, nustatytų nacionalinės teisės aktuose, kuriais įgyvendinama Direktyva (ES) 2015/1535, valstybės narės Komisijai praneša apie visus teisės aktų projektus, kuriais nustatomi nauji arba keičiami galiojantys duomenų vietos reikalavimai.

2.  Laikydamosi procedūrų, nustatytų Direktyvos (ES) 2015/1535 5, 6 ir 7 straipsniuose, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie visus teisės aktų projektus, kuriais nustatomi nauji arba keičiami galiojantys duomenų vietos reikalavimai.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės per dvylika mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios užtikrina, kad būtų panaikinti visi šio straipsnio 1 dalies neatitinkantys duomenų vietos reikalavimai. Jei valstybė narė mano, kad duomenų vietos reikalavimas atitinka šio straipsnio 1 dalį ir gali likti galioti, ji Komisijai praneša apie tą reikalavimą ir kartu pateikia argumentus, kodėl jis turi toliau galioti.

3.  Ne vėliau kaip per ... [dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės narės užtikrina, kad būtų panaikinti visi šio straipsnio 1 dalies neatitinkantys duomenų vietos reikalavimai. Ne vėliau kaip per ... [dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos], jei valstybė narė mano, kad duomenų vietos reikalavimas atitinka šio straipsnio 1 dalį ir gali likti galioti, Komisijai praneša apie tą reikalavimą ir kartu pateikia argumentus, kodėl jis turi toliau galioti.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nedarant poveikio SESV 258 straipsnio taikymui, Komisija per tris mėnesius nuo tokio pranešimo gavimo dienos išnagrinėja tos priemonės atitiktį 1 dalies nuostatoms ir, kai tinkama, priima sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad atitinkama valstybė narė iš dalies pakeistų arba panaikintų tą priemonę.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės per savo bendruosius informacinius centrus elektroninėmis priemonėmis viešai skelbia informaciją apie jų teritorijose taikomus duomenų vietos reikalavimus ir ją atnaujina.

4.  Valstybės narės per savo bendruosius informacinius centrus arba per Sąjungos lygmens informacinį centrą, įsteigtą pagal kitą Sąjungos teisės aktą, jei toks informacinis centras yra, elektroninėmis priemonėmis viešai skelbia informaciją apie jų teritorijose taikomus duomenų vietos reikalavimus ir ją atnaujina.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės Komisijai pateikia šio straipsnio 4 dalyje nurodytų savo bendrųjų informacinių centrų adresus. Komisija nuorodas į tokius centrus skelbia savo interneto svetainėje.

5.  Valstybės narės Komisijai pateikia šio straipsnio 4 dalyje nurodytų savo bendrųjų informacinių centrų adresus. Komisija nuorodas į tokius centrus skelbia savo interneto svetainėje kartu su nuolat atnaujinamu visų duomenų vietos reikalavimų, nurodytų 4 dalyje, suvestiniu sąrašu, įskaitant su tais reikalavimais susijusią informaciją visomis savo oficialiosiomis darbo kalbomis.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Išnaudojusi visas turimas priemones išsireikalauti prieigą prie duomenų ir jos negavusi, kompetentinga institucija gali kreiptis pagalbos į kompetentingą instituciją kitoje valstybėje narėje pagal 7 straipsnyje nustatytą procedūrą, o pagalbos prašymą gavusi kompetentinga institucija teikia pagalbą pagal 7 straipsnyje nustatytą procedūrą, nebent pagalbos teikimas būtų nesuderinamas su viešąja tvarka pagalbos prašymą gavusioje valstybėje narėje.

2.  Jei kompetentinga institucija negauna prieigos prie duomenų po to, kai kreipėsi į duomenų tvarkymo paslaugų naudotoją ir jei pagal Sąjungos teisę ar tarptautinius susitarimus nėra konkretaus bendradarbiavimo mechanizmo, pagal kurį skirtingų valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų keistis duomenimis, ta kompetentinga institucija gali kreiptis pagalbos į kompetentingą instituciją kitoje valstybėje narėje pagal 7 straipsnyje nustatytą procedūrą. Pagalbos prašymą gavusi kompetentinga institucija teikia pagalbą pagal procedūrą.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei vykdant pagalbos prašymą reikia, kad pagalbos prašymą gavusios valdžios institucijos atstovai įeitų į fizinio arba juridinio asmens patalpas, be kita ko, patektų prie duomenų saugojimo arba tvarkymo įrangos ir priemonių, turi būti laikomasi Sąjungos arba valstybės narės proceso teisės.

3.  Jei vykdant pagalbos prašymą reikia, kad pagalbos prašymą gavusios valdžios institucijos atstovai įeitų į fizinio arba juridinio asmens patalpas, be kita ko, patektų prie duomenų tvarkymo įrangos ir priemonių, turi būti laikomasi Sąjungos teisės arba valstybės narės, kurioje yra patalpos ar įranga, proceso teisės.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Šio straipsnio 2 dalis taikoma tik jei pagal Sąjungos teisę arba tarptautinius susitarimus nenustatyti mechanizmai, kuriais įvairių valstybių narių kompetentingos institucijos keičiasi duomenimis.

Išbraukta.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija skatina ir padeda Sąjungos lygmeniu rengti savitvarkos taisyklių sąvadus, siekiant nusistatyti geriausių darbo metodų gaires, kad būtų lengviau rinktis kitus paslaugų teikėjus ir užtikrinti, kad iki duomenų saugojimo ir tvarkymo sutarties sudarymo paslaugų teikėjai profesionaliems naudotojams pateiktų pakankamai išsamią, aiškią ir skaidrią informaciją apie:

1.  Siekiant prisidėti prie konkurencingos duomenų ekonomikos, Komisija skatina ir padeda Sąjungos lygmeniu rengti savitvarkos taisyklių sąvadus, kuriuose tinkamai atsižvelgiama į skaidrumo principą ir kuriuose nustatomos gairės, apimančios, be kita ko, informaciją apie:

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  geriausią patirtį sudarant palankesnes sąlygas rinktis kitus paslaugų teikėjus ir perkelti duomenis naudojant struktūrinius, įprastai naudojamus, automatinio nuskaitymo ir sąveikius formatus, įskaitant, jei reikia arba paprašius duomenis paslaugos gaunančiam paslaugų teikėjui, atvirojo standarto formatus;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  procesus, techninius reikalavimus, terminus ir mokesčius, taikomus, kai profesionalusis naudotojas nori pasirinkti kitą paslaugų teikėją arba persikelti duomenis į nuosavas informacines sistemas, be kita ko, apie atsarginių duomenų kopijų darymą ir saugojimo vietas, esamus ir tinkamus duomenų formatus, būtiną informacinių technologijų konfigūraciją ir būtiniausią tinklo pralaidumą; laiką, kurio reikia iki duomenų perkėlimo pradžios, ir laiką, kuriuo duomenis bus galima perkelti, duomenų prieigos garantijas, jei paslaugų teikėjas bankrutuotų, ir

a)  minimalios informacijos reikalavimus, norint užtikrinti, kad prieš sudarant duomenų tvarkymo sutartį profesionaliems naudotojams būtų pateikta pakankamai išsami, aiški ir skaidri informacija apie procesus, techninius reikalavimus, terminus ir mokesčius, taikomus, kai profesionalusis naudotojas nori pasirinkti kitą paslaugų teikėją arba persikelti duomenis į nuosavas informacines sistemas, ir apie duomenų prieigos garantijas, jei paslaugų teikėjas bankrutuotų.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  veiklos reikalavimus, kurių reikia laikytis renkantis kitą paslaugų teikėją arba persikeliant duomenis struktūriniu, įprastai naudojamu ir automatinio nuskaitymo formatu, kad naudotojas turėtų pakankamai laiko pasirinkti kitą paslaugų teikėją arba persikelti duomenis.

Išbraukta.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija užtikrina, kad elgesio taisyklių, nurodytų 1 dalyje, sąvadai būtų parengti glaudžiai bendradarbiaujant su visais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant mažųjų ir vidutinių įmonių asociacijas ir startuolius, debesijos kompiuterijos paslaugų naudotojus ir teikėjus.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija skatina paslaugų teikėjus šio straipsnio 1 dalyje nurodytus elgesio taisyklių sąvadus įgyvendinti per vienus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios.

2.  Komisija skatina paslaugų teikėjus šio straipsnio 1 dalyje nurodytus elgesio taisyklių sąvadus baigti rengti iki ... [12 mėnesių nuo šio reglamento paskelbimo dienos] ir veiksmingai juos įgyvendinti iki... [24 mėnesiai nuo šio reglamento paskelbimo datos].

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šio reglamento taikymo pradžios Komisija peržiūri, kaip paslaugų teikėjai parengė ir iš tiesų įgyvendina tokius elgesio taisyklių sąvadus ir kaip jie iš tiesų teikia informaciją.

Išbraukta.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Bendruose informaciniuose punktuose naudotojams turi būti teikiama bendroji informacija apie šį reglamentą ir visų pirma apie 6 straipsnyje minėto elgesio taisyklių sąvado rengimą.

Pagrindimas

Bendrų informacinių punktų žinios gali būti naudojamos ne tik kaip valstybių narių ir Komisijos sąsaja, bet ir kaip ryšių su naudotojais priemonė.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki [įrašyti – 5 metai nuo 10 straipsnio 2 dalyje minimos datos] Komisija atlieka šio reglamento peržiūrą ir pateikia pagrindinių išaiškėjusių faktų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

1.  Iki [3 metai ir 6 mėnesiai nuo šio reglamento paskelbimo dienos] Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ataskaitą, kurioje įvertinamas šio reglamento įgyvendinimas, visų pirma:

 

a)  kaip šis reglamentas taikomas mišrių duomenų rinkiniams, ypač atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir technologinę plėtrą, kurie gali išplėsti duomenų anonimiškumo sumažinimo galimybes;

 

b)  kaip valstybės narės įgyvendina 4 straipsnio 1 dalį, ypač išimtį dėl visuomenės saugumo; taip pat

 

c)  kaip rengiami ir faktiškai įgyvendinami 6 straipsnyje nurodyti elgesio taisyklių sąvadai ir kaip veiksmingai teikėjai teikia informaciją.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po šio reglamento paskelbimo dienos] Komisija paskelbia gaires dėl šio reglamento ir Reglamento (ES) 2016/679 papildomumo mišrių duomenų rinkinių atveju.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šis reglamentas taikomas praėjus šešiems mėnesiams nuo jo paskelbimo.

2.  Šis reglamentas taikomas praėjus šešiems mėnesiams nuo jo paskelbimo.

Tačiau 9 straipsnio 2a dalis taikoma nuo... [pirmos dienos po šio reglamento įsigaliojimo].

(1)

OL C 0, 0000 00 00, p. 0.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įvadas

Bendroji skaitmeninė rinka – kertinis Europos ekonomikos sektorius, turintis didžiulį potencialą užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietas. Šiuo reglamentu dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo tokių duomenų judėjimas de facto nustatomas kaip penktoji laisvė bendrojoje rinkoje. Formuojantis naujoms technologijoms, tokioms kaip debesijos kompiuterija, dideli duomenų kiekiai ir dirbtinis intelektas, laisvo duomenų judėjimo galimybė tapo itin svarbi Europos įmonėms. Žinoma, tai yra galimybė, o ne pareiga. Valstybių narių taikomi duomenų vietos reikalavimai mažina konkurenciją ir maždaug 120 procentų didina saugojimo išlaidas. Vis dėlto, panaikinus šiuos reikalavimus, ES BVP galėtų kasmet papildomai padidėti suma, siekiančia iki 8 mlrd. EUR arba 0,06 proc. Ši suma prilygsta sumai, kuria BVP papildomai padidėja dėl pastarųjų laisvosios prekybos susitarimų su Kanada ir Pietų Korėja drauge paėmus.

Pranešėja daugiausia dėmesio skyrė tam, kad reglamentas taptų paprastesnis, aiškesnis ir lengvai taikomas. Pranešėjos tikslas – užtikrinti teksto teisinį tikrumą ir tinkamumą ateities poreikiams, kad laisvo duomenų judėjimo nauda būtų kuo didesnė.

II. Pranešėjos pozicija

A.  Išimtys dėl visuomenės saugumo

Pranešėja pripažįsta, kad išimtiniais atvejais valstybės narės turi teisėtų priežasčių riboti laisvą duomenų judėjimą. Tačiau, atsižvelgdama į žalingą poveikį ES skaitmeninei ekonomikai, pranešėja mano, kad būtina kuo labiau sumažinti tokius reikalavimus. Pranešėja siekia užtikrinti, kad valstybės narės neinterpretuotų išimčių dėl valstybės saugumo pernelyg plačiai, ir tuo tikslu įtraukė jau nusistovėjusią „būtinų visuomenės saugumo priežasčių“ sąvoką. Kadangi nėra visuomenės saugumo apibrėžties, siekdama paaiškinti šią sąvoką ir padidinti teisinį tikrumą, pranešėja remiasi Sutartimi ir taikytina ETT praktika.

Be to, pranešėja paaiškina, kad laisvas duomenų judėjimas turėtų būti naudingas visoms visuomenės dalims, įskaitant viešojo sektoriaus subjektus. Kadangi daug duomenų vietos reikalavimų kyla ne nacionaliniu lygmeniu, paaiškinama, kad šis reglamentas bus taikomas visiems valdysenos lygmenims, įskaitant viešųjų pirkimų sritį, kuri yra vienas iš pagrindinių rūpimų klausimų, ypač MVĮ.

Komisijai suteikiami įgaliojimai ir pareiga stebėti, kaip taikomos išimtys, taip pat užtikrinti, kad jos nuostatos nebūtų aiškinamos neproporcingai. Pranešėja norėtų nustatyti aiškų terminą, per kurį valstybės narės turėtų pateikti duomenų vietos reikalavimus, kuriuos jos nori ir toliau taikyti. Komisija turėtų išnagrinėti šio akto projektą ir nuspręsti, ar atitinkama valstybė narė turėtų iš dalies pakeisti arba panaikinti duomenų vietos reikalavimus. Visi toliau taikomi duomenų vietos reikalavimai turėtų būti skelbiami Komisijos svetainėje, siekiant užtikrinti, kad ši informacija būtų lengvai prieinama.

B.  Viešojo sektoriaus institucijų prieiga prie duomenų

Galimybe įmonėms ir viešojo sektoriaus subjektams tvarkyti savo duomenis už įsisteigimo valstybės narės ribų jokiu būdu neturėtų būti naudojamasi kaip būdu slėpti informaciją nuo kompetentingų institucijų. Pranešėja mano, kad kompetentingų institucijų įpareigojimas išnaudoti visas kitas priemones ir tik tada leisti joms susisiekti su atitinkamomis institucijomis, kad jos padėtų, be reikalo pailgintų teisėtos prieigos prie atitinkamų duomenų procesą. Lengvesnę prieigą prie duomenų turėtų taip pat užtikrinti nauja bendrųjų informacinių centrų sistema. Pranešimo projekte taip pat paaiškinama, kad prieiga prie patalpų, kuriose saugomi duomenys, turi būti suteikiama pagal valstybės narės, kurioje yra patalpos ar įranga, nacionalinę teisę.

C.  Mišrių duomenų rinkiniai

Šis reglamentas ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas vienas kitą papildo ir nesidubliuoja. Drauge jie sudaro darnias taisykles, apimančias visų rūšių duomenis ir sukuriančias vadinamąją bendrąją ES duomenų erdvę. Į daugumą duomenų rinkinių įtraukiami tiek asmens, tiek ne asmens duomenys, tačiau dauguma duomenų yra ne asmens, o asmens duomenys, tokie kaip pavardės ir (arba) e. pašto adresai, įtraukiami tik administravimo tikslais. Jeigu tokie mišrių duomenų rinkiniai nebūtų įtraukti į taikymo sritį, šio reglamento nauda labai sumažėtų. Tais atvejais, kai mišrių duomenų rinkinį galima lengvai išskirstyti, šis reglamentas turėtų būti taikomas rinkinio daliai, kurią sudaro ne asmens duomenys. Tais atvejais, kai mišrių duomenų rinkinio ne asmens ir asmens duomenys yra neatsiejamai susiję, šis reglamentas turėtų būti taikomas visam mišrių duomenų rinkiniui, nedarant poveikio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymui. Kadangi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo sritis yra tik asmens duomenys ir neapima ne asmens duomenų, būtų neproporcinga ir teisiškai neteisinga visam mišrių duomenų rinkiniui taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, užuot taikius šį reglamentą. Atsirastų nereikalinga našta įmonėms, pvz., MVĮ ir startuoliams, iš kurių būtų reikalaujama laikytis griežtesnių taisyklių, ir tai trukdytų inovacijoms. Šio reglamento taikymas ne asmens duomenims nereiškia, kad privatumo apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą nebebus taikomos mišrių duomenų rinkiniams, neatsižvelgiant į tai, kur duomenys saugomi ES. Be to, šiuo reglamentu nenustatoma nei pareiga atskirai saugoti skirtingo pobūdžio duomenis, nei pareiga išskirstyti mišrių duomenų rinkinius.

D.  Duomenų perkėlimas

Norint visapusiškai išnaudoti bendrosios skaitmeninės rinkos potencialą, būtina didinti konkurenciją. Vienas žingsnių to link – perkeliamumo tarp skirtingų debesijos paslaugų teikėjų užtikrinimas. Pranešėja pritaria pasiūlymui įpareigoti rinkos dalyvius parengti elgesio taisyklių sąvadus, siekiant reguliuoti profesionalių naudotojų galimybes keisti paslaugas ir perkelti duomenis. Komisija šį procesą turėtų skatinti, palengvinti ir stebėti.

Norint parengti subalansuotus ir gerai veikiančius elgesio taisyklių sąvadus, būtina, kad į procesą būtų įtraukti ir naudotojai, ir paslaugų teikėjai. Be to, pranešėja pabrėžia, kad elgesio taisyklių sąvadų esmė yra sąveika ir skaidrumas, todėl nusprendė pašalinti kai kurias labiau imperatyvias Komisijos teksto dalis ir palieka laisvę rinkos dalyviams nustatyti, kaip turėtų būti suformuluotos savireguliacijos nuostatos. Pranešėja taip pat pailgino terminą šešiais mėnesiais, nes patirtis rodo, kad elgesio taisyklių sąvadui sukurti ir įgyvendinti reikia daugiau laiko.

E.  Peržiūra

Atsižvelgiant į tai, kad svarbu neatsilikti nuo technologinės plėtros, pranešėja siūlo sutrumpinti vertinimo laikotarpį, visų pirma dėl mišrių duomenų rinkinių, nes laikui bėgant tikriausiai daugės neapimtų aspektų. Dar nežinome, kaip duomenų rinkiniai atrodys ateityje, todėl svarbu įvertinti, ar šis reglamentas nepasenęs ir tinkamas. Pranešėja norėtų paaiškinti, kad Komisijos atlikto vertinimo rezultatai turėtų būti pateikti ataskaitoje drauge su vertinimu teisės aktų leidėjams.


PRIEDAS. PRANEŠĖJAI PAGALBĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS

Šį sąrašą pranešėjas (-a) rengia savo noru ir tik savo atsakomybe. Pranešėjas (-a), rengdamas (-a) šį pranešimą, gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų prieš jį priimant komitete:

Subjektas ir (arba) asmuo

„Allied for Startups“

„Almega“ (Švedijos paslaugų sektoriaus darbdavių organizacija)

„Ametic“

Švedijos inžinerijos pramonės asociacija

„AT&T“

„Bisnode“

„Bitkom“

BSA, programinės įrangos aljansas

Bulgarijos nuolatinė atstovybė ES

„Business Europe“

CERCA, Europos variklių ir remonto taryba

„Cercle de l'Industrie“

Kompiuterių ir ryšių pramonės asociacija („CCIA Europe“)

Švedijos įmonių konfederacija

„Confindustria“

Danijos prekybos rūmai

„Deutsche Telekom“

„Digital Europe“

Dr. Kristina Irion, Amsterdamo universitetas (IMCO praktinis seminaras, vasario 20 d.)

Dr. Simon Forge, „SCF Associates“ (IMCO praktinis seminaras, vasario 20 d.)

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

„Ericsson“

Estijos nuolatinė atstovybė ES

Europos Komisija

Europos telekomunikacijų tinklų operatorių asociacija (ETNO)

„EyEm“

Europos tiesioginės ir interaktyviosios rinkodaros federacija (FEDMA)

„FIGIEFA - Automotive Aftermarket Distributors“

„Företagarna“

„France Digitale“

Prancūzijos nuolatinė atstovybė ES

Vokietijos draudimo asociacija (GDV)

„Google“

GSMA

IBM

„IDC-European Government Consulting“

Informacinių technologijų ir inovacijų fondas

INTUG

„Intuit Inc.“

Airijos Ryšių, klimato politikos ir aplinkos departamentas

„Microsoft“

Nacionalinė prekybos valdyba

„Orange Group“

Lenkijos nuolatinė atstovybė ES

„Schneider Electric Services International“

Ispanijos nuolatinė atstovybė ES

SUP46

„Swedbank“

Švedijos IT ir telekomunikacijų pramonė

Švedijos prekybos federacija

Europos loterijų asociacija (EL)

Švedijos ūkininkų federacija (LRF)

UEAPME, Europos amatų ir MVĮ darbdavių organizacija

JK mažųjų įmonių federacija

JK nuolatinė atstovybė ES

„Veolia“

„Vodaphone“


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (26.4.2018)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

Nuomonės referentas: Zdzisław Krasnodębski

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  duomenų vertės grandinės sudarytos iš įvairių veiksmų su duomenimis grandžių: duomenų kūrimo ir rinkimo; duomenų agregavimo ir organizavimo; duomenų saugojimo ir tvarkymo; duomenų analizės, pardavimo ir skirstymo; duomenų naudojimo ir pakartotinio naudojimo. Viena iš pagrindinių duomenų vertės grandinės grandžių – veiksmingas ir našus duomenų saugojimas ir tvarkymas. Tačiau veiksmingai ir efektyviai saugoti ir tvarkyti duomenis ir Sąjungoje sukurti duomenų ekonomiką visų pirma trukdo dvi duomenų judėjimą ir vidaus rinką varžančios kliūtys;

(2)  duomenų vertės grandinės sudarytos iš įvairių veiksmų su duomenimis grandžių: duomenų kūrimo ir rinkimo; duomenų agregavimo ir organizavimo; tvarkymo; duomenų analizės, pardavimo ir skirstymo; duomenų naudojimo ir pakartotinio naudojimo. Viena iš pagrindinių duomenų vertės grandinės grandžių – veiksmingas ir našus tvarkymas. Tačiau veiksmingai ir efektyviai tvarkyti duomenis ir Sąjungoje sukurti duomenų ekonomiką visų pirma trukdo dvi duomenų judėjimą ir vidaus rinką varžančios kliūtys;

Pagrindimas

Į 3 straipsnį įtraukta termino „tvarkymas“ apibrėžtis apima „duomenų saugojimą“. Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus pakeitimus.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  įsisteigimo laisvė ir paslaugų teikimo laisvė duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugoms taikoma pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo. Tačiau teikti tokias paslaugas sunku arba apskritai neįmanoma dėl nustatytų kai kurių nacionalinių reikalavimų duomenis laikyti tam tikroje teritorijoje;

(3)  įsisteigimo laisvė ir paslaugų teikimo laisvė, nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 26 straipsnyje, 49–55 straipsniuose ir 56–62 straipsniuose, taikoma tvarkymo paslaugoms, įskaitant duomenų perkėlimą. Tačiau teikti tokias paslaugas sunku arba apskritai neįmanoma dėl nustatytų kai kurių nacionalinių reikalavimų duomenis laikyti tam tikroje teritorijoje;

Pagrindimas

6 straipsnyje išdėstyti duomenų perkėlimo techniniai aspektai. Reglamento projekte nenurodyta teisės į duomenų perkėlimą ar paties duomenų perkėlimo apibrėžtis. Todėl norint, kad 6 straipsnis būtų įgyvendinamas, reikia duomenų perkėlimą susieti su paslaugomis, taigi jam būtų taikoma Sutartyse nustatyta laisvė teikti paslaugas.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  dėl visų šių kliūčių nepakanka konkurencijos tarp Europos debesijos kompiuterijos paslaugų teikėjų, kyla įvairių susaistymo su pardavėjais problemų ir labai trūksta duomenų judumo. Be to, duomenų vietos politika kenkia mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros įmonių gebėjimams palengvinti bendradarbiavimą tarp įmonių, universitetų ir kitų mokslinių tyrimų organizacijų, kad jos kurtų savo inovacijas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  valstybių narių valdžios institucijoms ir įstaigoms, kaip ir įmonėms bei vartotojams, būtų naudinga turėti daugiau laisvės savo nuožiūra pasirinkti duomenimis grindžiamų paslaugų teikėjus, konkurencingesnes kainas ir efektyvesnį paslaugų teikimą piliečiams. Atsižvelgiant į tai, kad valdžios institucijos ir įstaigos tvarko didelius duomenų kiekius, valdžios institucijos turėtų rodyti pavyzdį naudodamos duomenų paslaugas Sąjungoje, susijusias su ne asmens duomenimis, ir susilaikyti nuo bet kokių nepagrįstų duomenų vietos apribojimų naudojantis privačių šalių duomenų paslaugomis;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  pagal Reglamentą (ES) 2016/679 valstybėms narėms negalima riboti arba uždrausti laisvo asmens duomenų judėjimo Sąjungoje dėl priežasčių, susijusių su fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis. Šiuo reglamentu nustatomas toks pats laisvo ne asmens duomenų judėjimo Sąjungoje principas, tačiau numatyta galimybė tokių duomenų judėjimą apriboti arba uždrausti remiantis saugumo argumentais;

(10)  pagal Reglamentą (ES) 2016/679 valstybėms narėms negalima riboti arba uždrausti laisvo asmens duomenų judėjimo Sąjungoje dėl priežasčių, susijusių su fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis. Šiuo reglamentu nustatomas toks pats laisvo ne asmens duomenų judėjimo Sąjungoje principas, tačiau numatyta galimybė tokių duomenų judėjimą apriboti arba uždrausti remiantis saugumo argumentais. Reglamentas (ES) 2016/679 ir šis reglamentas sudaro suderintą taisyklių rinkinį, kuris užtikrina skirtingo pobūdžio duomenų laisvą judėjimą. Todėl Reglamentas (ES) 2016/679 turėtų būti taikomas asmens duomenų rinkinio daliai, o šis reglamentas – ne asmens duomenų rinkinio daliai. Jeigu ne asmens ir asmens duomenys yra neatsiejamai susiję, šis reglamentas turėtų būti taikomas nedarant poveikio Reglamentui (ES) 2016/679. Be to, reglamentu nenustatoma nei pareiga išskirstyti mišrių duomenų rinkinius, nei pareiga atskirai saugoti skirtingo pobūdžio duomenis;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  taigi šis reglamentas neturėtų sumažinti apsaugos, kuri garantuojama fiziniams asmenims pagal Reglamentą (ES) 2016/679, lygio ir tuo pat metu įmonėms turėtų būti lengva jo laikytis, visų pirma jis neturėtų sudaryti kliūčių steigti startuolius ir MVĮ. Komisija savo interneto svetainėje turėtų pateikti aiškias gaires įmonėms dėl mišrių duomenų rinkinių teisinių reikalavimų ir informaciją apie galimybes atskirti mišrių duomenų rinkinius. Komisija turėtų įvertinti šio reglamento taikymą mišrių duomenų rinkiniams ir, jei reikia, atliekant peržiūrą pasiūlyti papildomų rekomendacijų;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  duomenų vietos reikalavimai aiškiai trukdo laisvam duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugų teikimui visoje Sąjungoje ir vidaus rinkai. Todėl turėtų būti uždrausta juos taikyti, nebent jų taikymą galima pagrįsti visuomenės saugumo argumentais, kaip nustatyta Sąjungos teisės aktuose, ypač Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 52 straipsnyje, ir jie atitinka Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje įtvirtintą proporcingumo principą. Kad būtų taikomas tarpvalstybinio laisvo ne asmens duomenų judėjimo principas, sparčiai šalinami galiojantys duomenų vietos reikalavimai ir atsirastų galimybė, remiantis veiklos motyvais, duomenis saugoti arba tvarkyti keliose vietose visoje Europos Sąjungoje, taip pat todėl, kad šiame reglamente numatytomis priemonėmis užtikrinama prieiga prie duomenų reguliavimo kontrolės tikslais, valstybės narės neturėtų galėti remtis kitais nei visuomenės saugumo argumentais;

(12)  duomenų vietos reikalavimai aiškiai trukdo laisvam tvarkymo paslaugų teikimui visoje Sąjungoje ir vidaus rinkai. Todėl turėtų būti uždrausta juos taikyti, nebent jų taikymą galima pagrįsti visuomenės saugumo imperatyvo argumentais, kaip nustatyta Sąjungos teisės aktuose, ypač Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 52 straipsnyje, ir jie atitinka Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje įtvirtintą proporcingumo principą. Kad būtų taikomas tarpvalstybinio laisvo ne asmens duomenų judėjimo principas, sparčiai šalinami galiojantys duomenų vietos reikalavimai ir atsirastų galimybė, remiantis veiklos motyvais, duomenis tvarkyti keliose vietose visoje Europos Sąjungoje, taip pat todėl, kad šiame reglamente numatytomis priemonėmis užtikrinama prieiga prie duomenų reguliavimo kontrolės tikslais, valstybės narės neturėtų galėti remtis kitais nei visuomenės saugumo argumentais. Sąvoka „visuomenės saugumas“, kaip ji suprantama pagal SESV 52 straipsnį ir kaip ją aiškina Teisingumo Teismas, apima tiek valstybės narės vidaus, tiek išorės saugumą. Valstybės narės, prašančios taikyti tokią išimtį, turėtų įrodyti būtinybę pasinaudoti šia leidžiančia nukrypti nuostata, kad būtų apginti jų esminiai saugumo interesai;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  be to, kad būtų pašalintos tikėtinos esamos kliūtys, valstybės narės turėtų pereinamuoju dvylikos mėnesių laikotarpiu peržiūrėti galiojančius nacionalinius duomenų vietos reikalavimus ir apie visus, jų manymų, šį reglamentą atitinkančius duomenų vietos reikalavimus ir jų nustatymo argumentus pranešti Komisijai. Remdamasi šiais pranešimais, Komisija turėtų galėti įvertinti paliktų galioti duomenų vietos reikalavimų tinkamumą;

(14)  be to, kad būtų pašalintos tikėtinos esamos kliūtys, valstybės narės turėtų pereinamuoju dvylikos mėnesių laikotarpiu peržiūrėti galiojančius įstatymus, reglamentus arba bendro pobūdžio administracines nuostatas, kuriuose išdėstyti duomenų vietos reikalavimai, ir apie visus, jų manymų, šį reglamentą atitinkančius duomenų vietos reikalavimus ir jų nustatymo argumentus pranešti Komisijai. Remdamasi šiais pranešimais, Komisija turėtų galėti įvertinti paliktų galioti duomenų vietos reikalavimų tinkamumą ir, jei tinkama, priimti nuomones, kuriose raginama iš dalies pakeisti arba panaikinti tokius duomenų vietos reikalavimus ir į kurias valstybės narės turėtų kuo labiau atsižvelgti;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kad fiziniams ir juridiniams asmenims, pavyzdžiui, duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugų teikėjams ir naudotojams, taikomi valstybių narių duomenų vietos reikalavimai būtų skaidrūs, valstybės narės elektroninę informaciją apie tokias priemones turėtų skelbti ir nuolat atnaujinti per bendruosius informacinius centrus. Kad juridiniai ir fiziniai asmenys būtų tinkamai informuojami apie duomenų vietos reikalavimus visoje Sąjungoje, valstybės narės Komisijai turėtų pateikti tokių elektroninių centrų adresus. Komisija šią informaciją turėtų skelbti savo interneto svetainėje;

(15)  kad fiziniams ir juridiniams asmenims, pavyzdžiui, tvarkymo paslaugų teikėjams ir naudotojams, taikomi valstybių narių duomenų vietos reikalavimai būtų skaidrūs, valstybės narės elektroninę informaciją apie tokias priemones turėtų skelbti ir nuolat atnaujinti per bendruosius informacinius centrus. Kad juridiniai ir fiziniai asmenys būtų tinkamai informuojami apie duomenų vietos reikalavimus visoje Sąjungoje, valstybės narės Komisijai turėtų pateikti tokių elektroninių centrų adresus. Komisija savo darbo ir (arba) procedūrinėmis kalbomis turėtų skelbti savo interneto svetainėje nuolat atnaujinamą informaciją apie šias esamas nacionalines priemones ir nurodyti valstybių narių elektroninių bendrųjų informacinių centrų adresus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  kad galėtų pasinaudoti visa konkurencingos aplinkos teikiama nauda, profesionalieji naudotojai turėtų sprendimus priimti turėdami užtektinai informacijos ir turėtų galėti lengvai palyginti vidaus rinkoje siūlomų įvairių duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugų sudedamąsias dalis, įskaitant sutarties sąlygas, kuriomis duomenys perkeliami nutraukus sutartį. Kad būtų orientuojamasi į naujovių diegimo galimybes rinkoje ir atsižvelgiama į duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugų teikėjų ir profesionaliųjų naudotojų patirtį ir specialiąsias žinias, rinkos dalyviai išsamią informaciją ir veiklos reikalavimus, susijusius su duomenų perkėlimu, turėtų nustatyti Komisijos skatinamos ir remiamos savitvarkos būdu parengtuose Sąjungos elgesio taisyklių sąvaduose, kuriuose gali būti pavyzdinės sutarčių sąlygos. Vis dėlto, jei tokie elgesio taisyklių sąvadai nebūtų parengti ir iš tiesų įgyvendinti per priimtiną laikotarpį, Komisija turėtų persvarstyti šį klausimą;

(21)  kad galėtų pasinaudoti visa konkurencingos aplinkos teikiama nauda, profesionalieji naudotojai turėtų sprendimus priimti turėdami užtektinai informacijos ir turėtų galėti lengvai palyginti vidaus rinkoje siūlomų įvairių duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugų sudedamąsias dalis, įskaitant sutarties sąlygas, kuriomis duomenys perkeliami nutraukus sutartį. Kad būtų orientuojamasi į naujovių diegimo galimybes rinkoje ir atsižvelgiama į duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugų teikėjų ir profesionaliųjų naudotojų patirtį ir specialiąsias žinias, rinkos dalyviai išsamią informaciją ir veiklos reikalavimus, susijusius su duomenų perkėlimu, turėtų nustatyti Komisijos skatinamos ir remiamos savitvarkos būdu parengtuose Sąjungos elgesio taisyklių sąvaduose, kuriuose gali būti pavyzdinės sutarčių sąlygos. Tuose elgesio taisyklių sąvaduose turėtų būti nurodyta, kad susaistymas su pardavėju yra netinkama verslo praktika, turėtų būti naudojami atvirieji standartai ir atviros specifikacijos bei numatytos pasitikėjimą didinančios technologijos, pvz., šifravimas. Komisija turėtų skatinti konsultuotis su visais susijusiais suinteresuotais subjektais, pavyzdžiui, įvairaus dydžio debesijos paslaugų naudotojais ir teikėjais, įskaitant MVĮ ir startuolius, rengiant šį savitvarkos taisyklių sąvadą. Vis dėlto, jei tokie elgesio taisyklių sąvadai nebūtų parengti ir iš tiesų įgyvendinti per nustatytą laikotarpį, Komisija turėtų persvarstyti šį klausimą ir įvertinti poreikį pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų siekiant veiksmingai sumažinti duomenų perkėlimo kliūčių skaičių;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  tvarkant duomenis profesionaliesiems naudotojams taip pat turėtų būti sudaryta galimybė gauti duomenis struktūriniu, įprastai naudojamu, automatinio nuskaitymo ir sąveikiu formatu ir persikelti arba leisti juos perkelti tiesiogiai iš vienos duomenų tvarkymo vietos į kitą arba perkelti tvarkymo paslaugų teikėjui. Paslaugų teikėjai turėtų būti raginami kurti sąveikius formatus, naudojantis atviraisiais standartais ir atviromis specifikacijomis, kuriais užtikrinamas duomenų perkėlimas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  kad valstybių narių kompetentingų institucijų pagalbos viena kitai teikimo procedūra būtų veiksmingai įgyvendinta, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose būtų nustatytos standartinės formos, kalbos, kuriomis teikiami pagalbos prašymai, terminai arba kitos su pagalbos prašymo procedūromis susijusios detalės. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201140;

(23)  kad valstybių narių kompetentingų institucijų pagalbos viena kitai teikimo procedūra būtų veiksmingai įgyvendinta, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose būtų nustatytos standartinės formos, formatai ir perdavimo kanalai, kalbos, kuriomis teikiami pagalbos prašymai, terminai arba kitos su pagalbos prašymo procedūromis susijusios detalės. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201140;

_________________

_________________

40 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

40 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  kai pasitikėjimas tarptautiniu duomenų saugojimu arba tvarkymu bus didesnis, rinkos dalyviai ir viešasis sektorius duomenų vietos reikalavimą mažiau tapatins su duomenų saugumu. Pasitikėjimą turėtų didinti ir įmonėms užtikrinamas teisinis tikrumas, kokie saugumo reikalavimai taikomi, kai duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugos perkamos iš paslaugų teikėjų, įskaitant paslaugų teikėjus kitose valstybėse narėse;

(24)  kai pasitikėjimas tarptautiniu tvarkymu bus didesnis, rinkos dalyviai ir viešasis sektorius duomenų vietos reikalavimą mažiau tapatins su duomenų saugumu. Pasitikėjimą turėtų didinti ir įmonėms užtikrinamas teisinis tikrumas, kokie saugumo reikalavimai taikomi, kai tvarkymo paslaugos perkamos iš paslaugų teikėjų, įskaitant paslaugų teikėjus kitose valstybėse narėse, ir turėtų būti atsižvelgiama į spartų nuolatinį naujų technologijų plėtojimą, kad būtų galima greitai prie jų prisitaikyti. Tuo tikslu valstybės narės turėtų vengti ribojančių teisės aktų, kurie sukeltų abejonių dėl duomenų saugumo, vientisumo ar autentiškumo, o paslaugų teikėjai turėtų taikyti pažangiausias turimas technologijas, kad būtų įgyvendinta integruotojo saugumo ir integruotosios privatumo apsaugos politika ir praktika. Nesudėtingas kito paslaugų teikėjo pasirinkimas ir duomenų perkeliamumas taip pat yra pasitikėjimą didinantys veiksniai ir turėtų būti užtikrinti;

Pagrindimas

Pasitikėjimas laikomas didžiausia ne teisine kliūtimi naudojant debesijos kompiuterijos paslaugas. Todėl pasitikėjimo didinimas turėtų būti įtrauktas į šį dokumentą kaip tikslas.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, todėl jis turėtų būti aiškinamas ir taikomas laikantis tų teisių ir principų, įskaitant teisę į asmens duomenų apsaugą (8 straipsnis), laisvę užsiimti verslu (16 straipsnis) ir saviraiškos ir informacijos laisvę (11 straipsnis);

(29)  šis reglamentas neturėtų daryti poveikio kitiems taikomiems reglamentams dėl duomenų tvarkymo, jame laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, todėl jis turėtų būti aiškinamas ir taikomas laikantis tų teisių ir principų, įskaitant teisę į asmens duomenų apsaugą (8 straipsnis), laisvę užsiimti verslu (16 straipsnis) ir saviraiškos ir informacijos laisvę (11 straipsnis);

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisinių dokumentų hierarchijos nustatymo ir gerinti pagrindinių teisių laikymąsi, reikalingas griežtas taisyklių aiškinimas.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šis reglamentas taikomas elektroninių ne asmens duomenų saugojimui arba tvarkymui Sąjungoje:

1.  Šis reglamentas taikomas elektroninių ne asmens duomenų tvarkymui Sąjungoje:

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kai tokių duomenų saugojimas arba tvarkymas yra Sąjungoje gyvenantiems arba įsisteigusiems naudotojams teikiama paslauga, nesvarbu, ar paslaugų teikėjas įsisteigęs Sąjungoje, ar ne, arba

a)  kai tokių duomenų tvarkymas yra Sąjungoje gyvenantiems arba įsisteigusiems naudotojams, nepriklausomai nuo to, ar tai yra privatus asmuo, viešojo ir privačiojo sektoriaus subjektas ar valdžios institucija, teikiama paslauga, nesvarbu, ar paslaugų teikėjas įsisteigęs Sąjungoje, ar ne, arba

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Mišrių duomenų rinkinių atveju Reglamentas (ES) 2016/679 turėtų būti taikomas asmens duomenų rinkinio daliai, o šis reglamentas – ne asmens duomenų rinkinio daliai. Jeigu asmens ir ne asmens duomenys yra neatsiejamai susiję, šis reglamentas taikomas nedarant poveikio Reglamentui (ES) 2016/679.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  duomenų saugojimas – duomenų saugojimas elektronine forma;

2.  tvarkymasbet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su duomenimis ar duomenų rinkiniais elektronine forma atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  paslaugų teikėjas – duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugas teikiantis fizinis arba juridinis asmuo;

4.  paslaugų teikėjas – tvarkymo paslaugas teikiantis fizinis arba juridinis asmuo;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  duomenų vietos reikalavimas – valstybės narės įstatymuose, taisyklėse arba administracinėse nuostatose nustatyta pareiga, draudimas, sąlyga, apribojimas arba kitoks reikalavimas, pagal kurį (-ią) duomenys turi būti saugomi arba tvarkomi tam tikros valstybės narės teritorijoje arba kuris (-i) trukdo duomenis saugoti arba tvarkyti bet kurioje kitoje valstybėje narėje;

5.  duomenų vietos reikalavimas – valstybės narės vietos, centrinės ar regioninės valdžios institucijų arba viešųjų subjektų taikomuose įstatymuose, taisyklėse arba administracinėse nuostatose ar praktikoje, įskaitant viešųjų pirkimų sritį, nustatyta pareiga, draudimas, sąlyga, apribojimas arba kitoks reikalavimas, pagal kurį (-ią) duomenys turi būti tvarkomi tam tikros valstybės narės teritorijoje arba kuris (-i) trukdo duomenis saugoti arba tvarkyti bet kurioje kitoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  kompetentinga institucija – valstybės narės institucija, pagal Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus įgaliota prieigą prie fizinio arba juridinio asmens saugomų arba tvarkomų duomenų gauti savo oficialioms pareigoms atlikti;

6.  kompetentinga institucija – valstybės narės institucija, pagal Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus įgaliota prieigą prie fizinio arba juridinio asmens tvarkomų duomenų gauti savo oficialioms pareigoms atlikti;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi duomenų saugojimo arba tvarkymo paslaugomis arba prašo jam tokias paslaugas teikti;

7.  naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi duomenų tvarkymo paslaugomis arba prašo jam tokias paslaugas teikti;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Duomenų saugojimo arba tvarkymo vieta Sąjungoje neribojama konkrečios valstybės narės teritorija, o duomenų saugojimas arba tvarkymas kitoje valstybėje narėje nedraudžiamas arba neribojimas, išskyrus atvejus, kuriais draudimas arba ribojimas grindžiamas visuomenės saugumo argumentais.

1.  Duomenų vietos reikalavimai yra draudžiami, išskyrus atvejus, kai tai pateisinama remiantis pagrįsta ir didele grėsme visuomenės saugumui ir yra tinkama ir proporcinga priemonė.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės per dvylika mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios užtikrina, kad būtų panaikinti visi šio straipsnio 1 dalies neatitinkantys duomenų vietos reikalavimai. Jei valstybė narė mano, kad duomenų vietos reikalavimas atitinka šio straipsnio 1 dalį ir gali likti galioti, ji Komisijai praneša apie tą reikalavimą ir kartu pateikia argumentus, kodėl jis turi toliau galioti.

3.  Valstybės narės per dvylika mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios užtikrina, kad būtų panaikinti visi šio straipsnio 1 dalies neatitinkantys duomenų vietos reikalavimai. Jei baigiantis šiam laikotarpiui valstybė narė mano, kad duomenų vietos reikalavimas atitinka šio straipsnio 1 dalį ir gali likti galioti, ji Komisijai praneša apie tą reikalavimą ir kartu pateikia argumentus, kodėl jis turi toliau galioti.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Nedarant poveikio SESV 258 straipsnio taikymui, Komisija per tris mėnesius nuo tokio pranešimo gavimo dienos išnagrinėja tos priemonės atitiktį šio straipsnio 1 dalies nuostatoms ir, kai tinkama, priima nuomonę, pagal kurią reikalaujama, kad atitinkama valstybė narė iš dalies pakeistų arba panaikintų tą priemonę.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės Komisijai pateikia šio straipsnio 4 dalyje nurodytų savo bendrųjų informacinių centrų adresus. Komisija nuorodas į tokius centrus skelbia savo interneto svetainėje.

5.  Valstybės narės Komisijai pateikia šio straipsnio 4 dalyje nurodytų savo bendrųjų informacinių centrų adresus. Komisija savo darbo ir (arba) procedūrinėmis kalbomis skelbia savo interneto svetainėje nuolat atnaujinamą informaciją apie 2 ir 3 dalyse nurodytas nacionalines priemones ir valstybių narių elektroninių bendrųjų informacinių centrų adresus.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Komisija savo interneto svetainėje duomenų tvarkymo paslaugų teikėjams ir naudotojams skelbia šio reglamento taikymo gaires, įskaitant informaciją apie įvairių tipų duomenų rinkinių teisinius reikalavimus.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija skatina ir padeda Sąjungos lygmeniu rengti savitvarkos taisyklių sąvadus, siekiant nusistatyti geriausių darbo metodų gaires, kad būtų lengviau rinktis kitus paslaugų teikėjus ir užtikrinti, kad iki duomenų saugojimo ir tvarkymo sutarties sudarymo paslaugų teikėjai profesionaliems naudotojams pateiktų pakankamai išsamią, aiškią ir skaidrią informaciją apie:

1.  Komisija skatina ir padeda Sąjungos lygmeniu rengti savitvarkos taisyklių sąvadus, pagrįstus sąveikumo principu, siekiant nusistatyti gaires, kurios apimtų šiuos aspektus:

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  geriausią patirtį sudarant palankesnes sąlygas rinktis kitus paslaugų teikėjus arba perkeliant duomenis struktūriniu, įprastai naudojamu atviru standartu ir automatinio nuskaitymo formatu, kad naudotojas turėtų pakankamai laiko pakeisti paslaugų teikėją arba perkelti duomenis, ir

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  procesus, techninius reikalavimus, terminus ir mokesčius, taikomus, kai profesionalusis naudotojas nori pasirinkti kitą paslaugų teikėją arba persikelti duomenis į nuosavas informacines sistemas, be kita ko, apie atsarginių duomenų kopijų darymą ir saugojimo vietas, esamus ir tinkamus duomenų formatus, būtiną informacinių technologijų konfigūraciją ir būtiniausią tinklo pralaidumą; laiką, kurio reikia iki duomenų perkėlimo pradžios, ir laiką, kuriuo duomenis bus galima perkelti, duomenų prieigos garantijas, jei paslaugų teikėjas bankrutuotų, ir

a)  būtiniausius informacijos reikalavimus, norint užtikrinti, kad prieš sudarant duomenų tvarkymo sutartį profesionaliesiems naudotojams būtų pateikta pakankamai išsami, aiški ir skaidri informacija apie procesus, techninius reikalavimus, terminus ir mokesčius, taikomus, kai profesionalusis naudotojas nori pasirinkti kitą paslaugų teikėją arba persikelti duomenis į nuosavas informacines sistemas, be kita ko, apie atsarginių duomenų kopijų darymą ir saugojimo vietas, esamus ir tinkamus duomenų formatus, būtiną informacinių technologijų konfigūraciją ir būtiniausią tinklo pralaidumą; laiką, kurio reikia iki duomenų perkėlimo pradžios, ir laiką, kuriuo duomenis bus galima perkelti, duomenų prieigos garantijas, jei paslaugų teikėjas bankrutuotų, ir

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  duomenų tvarkymo produktų ir paslaugų sertifikavimo sistemas, kad būtų lengviau palyginti šių produktų ir paslaugų kokybę, įskaitant kokybės valdymą, informacijos saugumo valdymą, veiklos tęstinumo valdymą ir aplinkos apsaugos vadybą;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei savitvarkos taisyklių sąvadas nesumažino esamų duomenų perkėlimo kliūčių, po peržiūros, jei reikia, pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jeigu tokie elgesio taisyklių sąvadai nėra parengti ir veiksmingai įgyvendinti per nustatytą laikotarpį arba jei po išsamios peržiūros nustatoma susirūpinimą keliančių priežasčių, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos būtiniausios rekomendacijos. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 8 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pagrindimas

Nors savireguliacija yra skatinama, taisyklių sąvado rengimo metu iškilusias kliūtis būtų lengviau įveikti dalyvaujant Komisijai.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose būtų nustatytos standartinės formos, kalbos, kuriomis teikiami pagalbos prašymai, terminai arba kitos su pagalbos prašymo procedūromis susijusios detalės. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 8 straipsnyje nurodytą procedūrą.

6.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose būtų nustatytos standartinės formos, formatai ir perdavimo kanalai, kalbos, kuriomis teikiami pagalbos prašymai, terminai arba kitos su pagalbos prašymo procedūromis susijusios detalės. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 8 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Bendrasis informacinis centras taip pat teikia bendrąją informaciją profesionaliesiems naudotojams ir visuomenei apie šioje direktyvoje nustatytus įpareigojimus ir apie visus pagal 6 straipsnį parengtus elgesio taisyklių sąvadus.

Pagrindimas

Bendrasis informacinis centras visų pirma skirtas tam, kad padėtų valstybių narių institucijoms, bet galėtų išplėsti savo funkcijas ir tapti kontaktiniu centru plačiajai visuomenei ir visai verslo bendruomenei.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje

Nuorodos

COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

23.10.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

23.10.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Zdzisław Krasnodębski

9.11.2017

Svarstymas komitete

28.11.2017

21.2.2018

 

 

Priėmimo data

24.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

59

1

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Rosa D’Amato

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

59

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje

Nuorodos

COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.9.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

23.10.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

23.10.2017

JURI

23.10.2017

LIBE

23.10.2017

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

2.10.2017

LIBE

23.10.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Anna Maria Corazza Bildt

25.10.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

23.1.2018

21.3.2018

24.4.2018

17.5.2018

Priėmimo data

4.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

Pateikimo data

6.6.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. birželio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika