Ziņojums - A8-0201/2018Ziņojums
A8-0201/2018

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par satvaru nepersonisku datu brīvai apritei Eiropas Savienībā

6.6.2018 - (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)) - ***I

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referente: Anna Maria Corazza Bildt


Procedūra : 2017/0228(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0201/2018

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par satvaru nepersonisku datu brīvai apritei Eiropas Savienībā

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0495),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0312/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Francijas parlamenta Senāts un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 15. februāra atzinumu[1],

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A8-0201/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Tautsaimniecības digitalizācija uzņem ātrumu. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) vairs nav atsevišķa nozare, bet pamats visām mūsdienu novatoriskajām saimnieciskajām sistēmām un sabiedrībai. Elektroniskie dati ir šo sistēmu kodols, kurus analizējot vai kombinējot ar pakalpojumiem un produktiem, var iegūt milzu vērtību.

(1)  Tautsaimniecības digitalizācija uzņem ātrumu. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) vairs nav atsevišķa nozare, bet pamats visām mūsdienu novatoriskajām saimnieciskajām sistēmām un sabiedrībai. Elektroniskie dati ir šo sistēmu kodols, kurus analizējot vai drošos apstākļos kombinējot ar pakalpojumiem un produktiem, var iegūt milzu vērtību.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Uz datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumiem saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību attiecas brīvība veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus. Taču pakalpojumu sniegšanu apgrūtina vai brīžiem pat liedz dažas valstu prasības, lai dati atrastos konkrētā teritorijā.

(3)  Uz datu apstrādes pakalpojumiem, tostarp uz datu pārnešanu, saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību attiecas brīvība veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus. Taču pakalpojumu sniegšanu apgrūtina vai brīžiem pat liedz dažas valstu, reģionālās vai vietējās prasības, lai dati atrastos konkrētā teritorijā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Šādus šķēršļus datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu brīvai apritei un datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu sniedzēju tiesībām veikt uzņēmējdarbību rada dalībvalstu tiesību aktos ietvertās prasības, lai dati glabāšanas vai citādas apstrādes vajadzībām atrastos noteiktā ģeogrāfiskā apgabalā vai teritorijā. Tāpat iedarbojas citas normas vai administratīvā prakse, kas uzliek īpašas prasības, kuras apgrūtina datu glabāšanu vai citādu apstrādi ārpus noteikta ģeogrāfiskā apgabala vai teritorijas Savienības iekšienē, piemēram, prasība izmantot konkrētā dalībvalstī sertificētas vai apstiprinātas tehnoloģiskās iekārtas. Juridiskā nenoteiktība jautājumā par likumīgas vai nelikumīgas datu atrašanās vietas prasību apmēru vēl vairāk ierobežo tirgus subjektiem un publiskajam sektoram pieejamo izvēli datu glabāšanas vai citādas apstrādes vietas ziņā.

(4)  Šādus šķēršļus datu apstrādes pakalpojumu brīvai apritei un datu apstrādes pakalpojumu sniedzēju tiesībām veikt uzņēmējdarbību rada dalībvalstu tiesību aktos ietvertās prasības, lai dati apstrādes vajadzībām atrastos noteiktā ģeogrāfiskā apgabalā vai teritorijā. Tāpat iedarbojas citas normas vai administratīvā prakse, kas uzliek īpašas prasības, kuras apgrūtina datu apstrādi ārpus noteikta ģeogrāfiskā apgabala vai teritorijas Savienības iekšienē, piemēram, prasība izmantot konkrētā dalībvalstī sertificētas vai apstiprinātas tehnoloģiskās iekārtas. Juridiskā nenoteiktība jautājumā par likumīgas vai nelikumīgas datu atrašanās vietas prasību apmēru vēl vairāk ierobežo tirgus subjektiem un publiskajam sektoram pieejamo izvēli datu apstrādes vietas ziņā. Šī regula nekādā veidā neierobežo uzņēmumu brīvību noslēgt līgumus, kuros tiek noteikta datu atrašanās vieta. Šī regula ir paredzēta tikai tam, lai uzlabotu izvēles iespējas, nodrošinot, ka saskaņota atrašanās vieta var būt jebkur Savienībā.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Minēto šķēršļu kombinācija ir novedusi pie mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju konkurences trūkuma Eiropā, dažādām problēmām, ko izraisa piesaiste pārdevējam, un būtiska datu mobilitātes trūkuma. Turklāt datu atrašanās vietas politika apdraud pētniecības un izstrādes uzņēmumu iespējas sekmēt sadarbību starp uzņēmumiem, universitātēm un citām pētniecības organizācijām ar mērķi veicināt pašiem savu inovāciju.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Datu brīvai apritei Savienībā būs svarīga loma datos balstītas izaugsmes un inovācijas sasniegšanā. Tāpat kā uzņēmumi un patērētāji arī dalībvalstu publiskās iestādes un struktūras var gūt labumu no lielākas izvēles brīvības attiecībā uz tādu pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir balstīti uz datiem, kā arī gūt labumu no konkurētspējīgākām cenām un efektīvākas pakalpojumu sniegšanas iedzīvotājiem. Ņemot vērā lielos datu apjomus, ko apstrādā publiskās iestādes un struktūras, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tās rādītu piemēru, ieviešot datu apstrādes pakalpojumus, un atturētos noteikt datu atrašanās vietas ierobežojumus, kad tās izmanto datu apstrādes pakalpojumus. Tāpēc šai regulai būtu jāattiecas arī uz publiskajām iestādēm un struktūrām, tostarp publiskā iepirkuma kontekstā, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/24/ES1a. Tajā pašā laikā šī regula neuzliek publisko tiesību subjektiem pienākumu izmantot datu apstrādes ārpakalpojumus.

 

_____________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Šai regulai nebūtu jāskar galvenokārt Regulā (ES) 2016/67930, Direktīvā (ES) 2016/68031 un Direktīvā 2002/58/EK32 noteiktais tiesiskais regulējums, kas attiecas uz fizisku personu aizsardzību personas datu apstrādē.

(9)  Šī regula neskar tiesisko regulējumu, kas attiecas uz fizisku personu aizsardzību personas datu apstrādē un privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā, jo īpaši Regulu (ES) 2016/67930, Direktīvu (ES) 2016/68031 un Direktīvu 2002/58/EK32.

__________________

__________________

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 dalībvalstis nedrīkst ierobežot un liegt personas datu brīvu apriti Savienībā tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar fizisku personu aizsardzību personas datu apstrādē. Tādu pašu brīvas aprites principu Savienībā šī regula paredz arī nepersonizētiem datiem, izņemot gadījumus, kad tās ierobežojums vai aizliegums ir pamatots ar drošības apsvērumiem.

(10)  Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 dalībvalstis nedrīkst ierobežot un liegt personas datu brīvu apriti Savienībā tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar fizisku personu aizsardzību personas datu apstrādē. Tādu pašu brīvas aprites principu Savienībā šī regula paredz arī nepersoniskiem datiem, izņemot gadījumus, kad tās ierobežojums vai aizliegums ir pamatots ar sabiedriskās drošības apsvērumiem. Regulā (ES) 2016/679 un šajā regulā ir paredzēts saskaņots to noteikumu kopums, ar ko nodrošina dažādu veidu datu brīvu apriti. Gadījumā, ja datu kopas satur gan personas datus, gan nepersoniskus datus, Regula (ES) 2016/679 būtu jāpiemēro tai datu kopas daļai, kas satur personas datus, savukārt šī regula būtu jāpiemēro datu kopas nepersonisko datu daļai. Ja nepersoniskie dati un personas dati jauktu datu kopā ir nedalāmi saistīti, šo regulu piemēro, neskarot Regulu (ES) 2016/679. Ja tehnoloģiski sasniegumi, piemēram, mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās, lietu internets un lielo datu analīze, rada iespēju anonimizētus datus padarīt par personas datiem, šādus datus uzskata par personas datiem un attiecīgi piemēro Regulu (ES) 2016/679. Turklāt šī regula nenosaka nedz pienākumu uzglabāt dažādu veidu datus atsevišķi, nedz pienākumu sadalīt jauktu datu kopas.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Datu atrašanās vietas prasības nepārprotami apgrūtina datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu netraucētu sniegšanu iekšējā tirgū un visā Savienībā. Šādas prasības būtu jāaizliedz, ja vien tām par pamatojumu nav sabiedriskā drošība, kā noteikts Savienības tiesību aktos, jo īpaši Līguma par Eiropas Savienības darbību 52. pantā, un ja vien tās neatbilst Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā ietvertajam proporcionalitātes principam. Lai īstenotu principu, kas paredz nepersonizētu datu brīvu plūsmu pāri robežām, panāktu spēkā esošo datu atrašanās vietas prasību ātru atcelšanu un operatīvu vajadzību dēļ iespējotu datu glabāšanu vai citādu apstrādi dažādās ES vietās, un tā kā šī regula paredz pasākumus, kas nodrošinās datu pieejamību regulatīvās kontroles vajadzībām, nevajadzētu dalībvalstīm dot iespēju izmantot citu pamatojumu kā vien sabiedriskās drošības apsvērumus.

(12)  Datu atrašanās vietas prasības nepārprotami apgrūtina datu apstrādes pakalpojumu netraucētu sniegšanu iekšējā tirgū un visā Savienībā. Šādas prasības būtu jāaizliedz, ja vien tām par pamatojumu nav nopietni sabiedriskās drošības apsvērumi, kā noteikts Savienības tiesību aktos, jo īpaši Līguma par Eiropas Savienības darbību 52. pantā, un ja vien tās neatbilst Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā ietvertajam proporcionalitātes principam. Lai īstenotu principu, kas paredz nepersonisku datu brīvu plūsmu pāri robežām, panāktu spēkā esošo datu atrašanās vietas prasību ātru atcelšanu un radītu iespēju operatīvu iemeslu dēļ apstrādāt datus dažādās ES vietās, un tā kā šī regula paredz pasākumus, kas nodrošinās datu pieejamību regulatīvās kontroles vajadzībām, nevajadzētu dalībvalstīm dot iespēju izmantot citu pamatojumu kā vien sabiedriskās drošības apsvērumus.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Jēdziens “sabiedriskā drošība” LESD 52. panta nozīmē, kā to ir interpretējusi Tiesa, attiecas gan uz dalībvalsts iekšējo, gan ārējo drošību. Ar to tiek iepriekš pieņemts, ka reāli un pietiekami nopietni tiek apdraudētas kādas no sabiedrības pamatinteresēm, piemēram, institūciju darbība, svarīgi sabiedriskie pakalpojumi un iedzīvotāju izdzīvošana, kā arī tas, ka pastāv ārējo attiecību vai tautu mierīgas līdzāspastāvēšanas būtiska traucējuma vai arī militāro interešu apdraudējuma risks. Ar jēdzienu “nopietni sabiedriskās drošības apsvērumi” tiek iepriekš pieņemts, ka pastāv īpaši nopietni draudi sabiedriskajai drošībai. Saskaņā ar proporcionalitātes principu datu atrašanās vietas prasībām, kuras izņēmuma gadījumos tiek pamatotas ar nopietniem sabiedriskās drošības apsvērumiem, vajadzētu būt piemērotām noteiktā mērķa sasniegšanai un tām nevajadzētu pārsniegt to, kas ir nepieciešams, lai šo mērķi sasniegtu.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai efektīvi piemērotu principu par nepersonizētu datu brīvu plūsmu pāri robežām un novērstu jaunus šķēršļus, kas var kavēt iekšējā tirgus darbību, dalībvalstīm būtu jāpaziņo Komisijai par katru tiesību akta projektu, kurā iekļauta kāda jauna vai grozīta spēkā esošā datu atrašanās vietas prasība. Minētie paziņojumi būtu jāiesniedz un jānovērtē saskaņā ar Direktīvā (ES) 2015/153533 noteikto procedūru.

(13)  Lai efektīvi piemērotu principu par nepersonisku datu brīvu plūsmu pāri robežām un novērstu jaunus šķēršļus, kas var kavēt iekšējā tirgus darbību, dalībvalstīm būtu nekavējoties jāpaziņo Komisijai par katru tiesību akta projektu, kurā iekļauta kāda jauna vai grozīta spēkā esošā datu atrašanās vietas prasība. Minētie tiesību aktu projekti būtu jāiesniedz un jānovērtē saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/153533.

__________________

__________________

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīva (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.).

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīva (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Turklāt, lai novērstu iespējamos šķēršļus, dalībvalstīm 12 mēnešu pārejas laikā būtu jāpārskata spēkā esošās datu atrašanās vietas prasības un kopā ar pamatojumu jāpaziņo Komisijai par visām datu atrašanās vietas prasībām, kuras tās uzskata par atbilstošām šai regulai. Šiem ziņojumiem vajadzētu būt tādiem, lai Komisija varētu novērtēt atbilstību visām pārējām datu atrašanās vietas prasībām.

(14)  Turklāt, lai novērstu iespējamos šķēršļus, dalībvalstīm 12 mēnešu pārejas laikā būtu jāpārskata spēkā esošās datu atrašanās vietas prasības un kopā ar pamatojumu jāpaziņo Komisijai par visām datu atrašanās vietas prasībām, kuras tās uzskata par atbilstošām šai regulai. Šiem paziņojumiem vajadzētu būt tādiem, lai Komisija varētu novērtēt visu atlikušo datu atrašanās vietas prasību atbilstību un attiecīgā gadījumā pieņemt lēmumus, ar kuriem dalībvalstīm prasa grozīt vai atcelt šādas datu atrašanās vietas prasības.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Lai dalībvalstīs varētu nodrošinātu datu atrašanās vietas prasību pārredzamību fiziskām un juridiskām personām, piemēram, datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem, informācija par šādiem pasākumiem dalībvalstīm būtu jāpublicē vienotā tiešsaistes informācijas punktā un pastāvīgi jāatjaunina. Lai par datu atrašanās vietas prasībām pienācīgi informētu fiziskās un juridiskās personas visā Savienībā, dalībvalstīm būtu jāpaziņo Komisijai šādu tiešsaistes vietu adreses. Komisijai šāda informācija būtu jāpublicē savā tīmekļa vietnē.

(15)  Lai dalībvalstīs varētu nodrošinātu datu atrašanās vietas prasību pārredzamību fiziskām un juridiskām personām, piemēram, datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem, sīkāka informācija par šādām prasībām dalībvalstīm būtu jāpublicē vienotā tiešsaistes informācijas punktā vai šāda sīkāka informācija būtu jāsniedz Savienības līmeņa informācijas punktam, kas izveidots saskaņā ar citu Savienības tiesību aktu [piemēram, ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. … par vienoto digitālo vārteju]. Dalībvalstīm šī informācija būtu pastāvīgi jāatjaunina. Lai par datu atrašanās vietas prasībām pienācīgi informētu fiziskās un juridiskās personas visā Savienībā, dalībvalstīm būtu jāpaziņo Komisijai šādu tiešsaistes vietu adreses. Komisijai šāda informācija līdz ar dalībvalstīs spēkā esošo datu atrašanās vietas prasību konsolidētu sarakstu būtu jāpublicē savā tīmekļvietnē. Turklāt Komisijai būtu jāpublicē informācija par šīm prasībām savās oficiālajās darba valodās.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Datu atrašanās vietas prasības bieži saistītas ar to, ka trūkst uzticēšanās datu glabāšanai vai citādai apstrādei pāri robežām, jo dati šķietami nav pieejami dalībvalstu kompetentajām iestādēm, piemēram, regulatīvos vai uzraudzības nolūkos veicamai pārbaudei un revīzijai. Tāpēc šajā regulā būtu skaidri jānorāda, ka tā neietekmē kompetento iestāžu pilnvaras pieprasīt un saņemt piekļuvi datiem saskaņā ar Savienības vai valstu tiesību aktiem un ka kompetento iestāžu piekļuvi datiem nedrīkst atteikt, aizbildinoties ar to, ka dati tiek glabāti vai citādi apstrādāti kādā citā dalībvalstī.

(16)  Datu atrašanās vietas prasības bieži saistītas ar to, ka trūkst uzticēšanās datu apstrādei pāri robežām, jo dati šķietami nav pieejami dalībvalstu kompetentajām iestādēm, piemēram, regulatīvos vai uzraudzības nolūkos veicamai pārbaudei un revīzijai. Tāpēc visās dalībvalstīs būtu jānostiprina datu mitināšanas sistēmu drošība un šajā regulā būtu skaidri jānorāda, ka tā neietekmē kompetento iestāžu pilnvaras pieprasīt un saņemt piekļuvi datiem saskaņā ar Savienības vai valstu tiesību aktiem un ka kompetento iestāžu piekļuvi datiem nedrīkst atteikt, aizbildinoties ar to, ka dati tiek glabāti vai citādi apstrādāti kādā citā dalībvalstī.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Ja fiziska vai juridiska persona, kurai ir pienākums sniegt datus, to neizpilda un kompetentā iestāde ir izmantojusi visus attiecīgos līdzekļus, lai iegūtu piekļuvi datiem, būtu jāparedz iespēja, ka kompetentā iestāde var lūgt palīdzību citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Šādos gadījumos atkarā no konkrētā gadījuma, piemēram, policijas sadarbības, krimināltiesību, civiltiesību vai administratīvo jautājumu jomā, attiecīgi Pamatdirektīvā 2006/96034, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/41/ES35, Eiropas Padomes Konvencijā par kibernoziegumiem36, Padomes Regulā (EK) Nr. 1206/200137, Padomes Direktīvā 2006/112/EK38 un Padomes Regulā (ES) Nr. 904/201039, aplūkotā tiesību priekšmeta kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto īpaši Savienības tiesību aktos vai starptautiskajos nolīgumos paredzētie sadarbības instrumenti. Ja šādu konkrētu sadarbības mehānismu nav, kompetentajām iestādēm ar izraudzīto vienoto kontaktpunktu starpniecību būtu savā starpā jāsadarbojas, lai nodrošinātu piekļuvi meklētajiem datiem, ja vien tas nav pretrunā lūgumu saņēmušās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

(18)  Ja fiziska vai juridiska persona, kurai ir pienākums sniegt datus, to neizpilda, būtu jāparedz iespēja, ka kompetentā iestāde var lūgt palīdzību citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Šādos gadījumos atkarībā no konkrētā gadījuma, piemēram, policijas sadarbības, krimināltiesību, civiltiesību vai administratīvo jautājumu jomā, attiecīgi Pamatdirektīvā 2006/96034, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/41/ES35, Eiropas Padomes Konvencijā par kibernoziegumiem36, Padomes Regulā (EK) Nr. 1206/200137, Padomes Direktīvā 2006/112/EK38 un Padomes Regulā (ES) Nr. 904/201039, aplūkotā tiesību priekšmeta kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto īpaši Savienības tiesību aktos vai starptautiskajos nolīgumos paredzētie sadarbības instrumenti. Ja šādu konkrētu sadarbības mehānismu nav, kompetentajām iestādēm ar izraudzīto vienoto kontaktpunktu starpniecību būtu savā starpā jāsadarbojas, lai nodrošinātu piekļuvi meklētajiem datiem.

__________________

__________________

34 Padomes 2006. gada 18. decembra Pamatlēmums 2006/960/TI par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu (OV L 386, 29.12.2006., 89. lpp.).

34 Padomes 2006. gada 18. decembra Pamatlēmums 2006/960/TI par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu (OV L 386, 29.12.2006., 89. lpp.).

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīva 2014/41/ES par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās (OV L 130, 1.5.2014., 1. lpp.).

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīva 2014/41/ES par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās (OV L 130, 1.5.2014., 1. lpp.).

36 Eiropas Padomes Konvencija par kibernoziegumiem, CETS Nr. 185.

36 Eiropas Padomes Konvencija par kibernoziegumiem, CETS Nr. 185.

37 Padomes 2001. gada 28. maija Regula (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un krimināllietās (OV L 174, 27.6.2001., 1. lpp.).

37 Padomes 2001. gada 28. maija Regula (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un krimināllietās (OV L 174, 27.6.2001., 1. lpp.).

38 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).

38 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).

39 Padomes 2010. gada 7. oktobra Regula (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (OV L 268, 12.10.2010, 1. lpp.).

39 Padomes 2010. gada 7. oktobra Regula (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (OV L 268, 12.10.2010, 1. lpp.).

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Lai pilnībā izmantotu konkurences vides piedāvātās priekšrocības, profesionālajiem lietotājiem vajadzētu spēt izdarīt uz informāciju balstītu izvēli un viegli salīdzināt dažādu iekšējā tirgū piedāvāto datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu atsevišķos elementus, tostarp līguma nosacījumus par datu pārvietošanu līguma izbeigšanās gadījumā. Lai izvērstu inovatīvo tirgus potenciālu un ņemtu vērā datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu sniedzēju un profesionālo lietotāju zināšanas un pieredzi, tirgus subjektiem būtu sīki jādefinē datu pārvietošanas informācija un operatīvās prasības, izmantojot pašregulāciju, ko atvieglo un sekmē Komisija, tādu Savienības rīcības kodeksu veidā, kuros būtu izklāstīti līguma paraugnoteikumi. Tomēr tad, ja saprātīgā laikposmā minētie rīcības kodeksi netiek ieviesti un faktiski īstenoti, Komisijai šāda situācija būtu jāpārskata.

(21)  Lai pilnībā izmantotu konkurences vides piedāvātās priekšrocības, profesionālajiem lietotājiem vajadzētu spēt izdarīt uz informāciju balstītu izvēli un viegli salīdzināt dažādu iekšējā tirgū piedāvāto datu apstrādes pakalpojumu atsevišķos elementus, tostarp līguma nosacījumus par datu pārvietošanu līguma izbeigšanās gadījumā. Lai izvērstu inovatīvo tirgus potenciālu un ņemtu vērā datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu sniedzēju un profesionālo lietotāju zināšanas un pieredzi, tirgus subjektiem būtu sīki jādefinē datu pārvietošanas informācija un operatīvās prasības, izmantojot pašregulāciju, ko atvieglo, sekmē un uzrauga Komisija, tādu Savienības rīcības kodeksu veidā, kuros būtu izklāstīti līguma paraugnoteikumi. Rīcības kodeksiem būtu jābūt visaptverošiem, tajos būtu skaidri jānorāda, ka piesaiste pārdevējam ir nepieņemama uzņēmējdarbības prakse, un būtu jāparedz uzticību palielinošas tehnoloģijas, un tie būtu regulāri jāatjaunina, lai ietu kopsolī ar tehnoloģiju attīstību. Komisijai būtu jānodrošina, ka procesa gaitā notiek apspriešanās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp maziem un vidējiem uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem. Komisijai būtu jāizvērtē šādu rīcības kodeksu izstrāde un to īstenošanas efektivitāte.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Komisijai šī regula būtu periodiski jāpārskata, jo īpaši ar mērķi noteikt, vai vajadzīgas izmaiņas tehnoloģisko vai tirgus norišu dēļ.

(28)  Komisijai būtu jāiesniedz ziņojums par šīs regulas īstenošanu, jo īpaši ar mērķi noteikt, vai vajadzīgas izmaiņas tehnoloģisko vai tirgus norišu dēļ, piemēram, saistībā ar mākslīgā intelekta, mašīnmācīšanās, lietu interneta un lielo datu analīzes attīstību. Šādā ziņojumā jo īpaši būtu jānovērtē pieredze, kas gūta šīs regulas piemērošanā jauktu datu kopām, lai nodrošinātu inovāciju attīstību, un būtu jānovērtē sabiedriskās drošības izņēmuma izmantošana. Komisijai pirms citu šīs regulas noteikumu piemērošanas būtu arī jāpublicē vadlīnijas par to, kā to piemēro jauktu datu kopām, lai uzņēmumi, tostarp MVU, varētu labāk izprast šīs regulas mijiedarbību ar Regulu (ES) 2016/679.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šī regula attiecas uz nepersonizētu elektronisko datu glabāšanu vai citādu apstrādi Savienībā,

1.  Šī regula attiecas uz nepersonisku elektronisko datu apstrādi Savienībā,

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Jauktu datu kopu gadījumā šo regulu piemēro datu kopas nepersonisko datu daļai. Ja personas dati un nepersoniskie dati jauktu datu kopā ir nedalāmi saistīti, šo regulu piemēro, neskarot Regulu (ES) 2016/679.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  “jauktu datu kopa” ir datu kopa, kas sastāv gan no personas datiem, gan no nepersoniskiem datiem;

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  “datu glabāšana” ir katra elektroniska datu glabāšanas forma;

svītrots

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  “apstrāde” ir jebkura ar elektroniskiem datiem vai datu kopām veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  “pakalpojumu sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, kas sniedz datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumus;

4.  “pakalpojumu sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, kas sniedz datu apstrādes pakalpojumus;

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  “datu atrašanās vietas prasība” ir katrs dalībvalstu normatīvajos vai administratīvajos aktos noteikts pienākums, aizliegums, nosacījums, ierobežojums vai cita prasība, kas liek datus glabāt vai citādi apstrādāt konkrētas dalībvalsts teritorijā vai traucē datus glabāt vai citādi apstrādāt citā dalībvalstī;

5.  “datu atrašanās vietas prasība” ir jebkāds dalībvalstu vai to emanāciju normatīvajos vai administratīvajos aktos noteikts vai no to administratīvās prakses izrietošs pienākums, aizliegums, nosacījums, ierobežojums vai cita prasība, tostarp publiskā iepirkuma jomā, kas liek datus apstrādāt konkrētas dalībvalsts teritorijā vai traucē datus apstrādāt citā dalībvalstī;

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  “kompetenta iestāde” ir dalībvalsts iestāde, kurai, pildot oficiālos pienākumus tā, kā noteikts valsts vai Savienības tiesību aktos, ir pilnvaras piekļūt fiziskas vai juridiskas personas glabātiem vai apstrādātiem datiem;

6.  “kompetenta iestāde” ir dalībvalsts iestāde, kurai, pildot oficiālos pienākumus tā, kā noteikts valsts vai Savienības tiesību aktos, ir pilnvaras piekļūt fiziskas vai juridiskas personas apstrādātiem datiem;

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  “lietotājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas izmanto vai pieprasa datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu;

7.  “lietotājs” ir fiziska vai juridiska persona, tostarp publiskā sektora struktūra, kas izmanto vai pieprasa datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu;

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  “profesionāls lietotājs” ir fiziska vai juridiska persona, arī publiskā sektora struktūra, kas izmanto vai pieprasa datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu savām tirdzniecības, saimnieciskās darbības, aroda, profesijas vai uzdevuma izpildes vajadzībām.

8.  “profesionāls lietotājs” ir fiziska vai juridiska persona, arī publiskā sektora struktūra, kas izmanto vai pieprasa datu apstrādes pakalpojumu savām tirdzniecības, saimnieciskās darbības, aroda, profesijas vai uzdevuma izpildes vajadzībām.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Datu glabāšanas vai citādas apstrādes vietu Savienībā neierobežo konkrētas dalībvalsts teritorija, un datu glabāšana vai citāda apstrāde citā dalībvalstī nav aizliegta un ierobežota, ja vien tam par pamatu nav sabiedriskā drošība.

1.  Datu atrašanās vietas prasības ir aizliegtas, ja vien izņēmuma kārtā un saskaņā ar proporcionalitātes principu tās nav pamatotas ar nopietniem sabiedriskās drošības apsvērumiem.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis paziņo Komisijai par katru akta projektu, kas saskaņā ar procedūrām, kuras noteiktas valsts tiesību aktos, ar kuriem īsteno Direktīvu (ES) 2015/1535, ievieš jaunu datu atrašanās vietas prasību vai izdara izmaiņas spēkā esošā datu atrašanās vietas prasībā.

2.  Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai par katru akta projektu, kas saskaņā ar procedūrām, kuras noteiktas Direktīvas (ES) 2015/1535 5., 6. un 7. pantā, ievieš jaunu datu atrašanās vietas prasību vai izdara izmaiņas spēkā esošā datu atrašanās vietas prasībā.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  12 mēnešu laikā pēc šīs regulas piemērošanas sākuma dalībvalstis nodrošina, ka tiek atcelta katra datu atrašanās vietas prasība, kas neatbilst 1. punktam. Ja dalībvalsts uzskata, ka datu atrašanās vietas prasība atbilst 1. punktam un tādēļ var palikt spēkā, tā par šo prasību paziņo Komisijai, pamatojot paturēšanu spēkā.

3.  Līdz ... [12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] dalībvalstis nodrošina, ka ir atceltas jebkādas datu atrašanās vietas prasības, kas neatbilst 1. punktam. Ja dalībvalsts uzskata, ka datu atrašanās vietas prasība atbilst 1. punktam un tādēļ var palikt spēkā, tā līdz ... [12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] par šo pasākumu paziņo Komisijai, pamatojot šādu paturēšanu spēkā.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Neskarot LESD 258. pantu, Komisija trīs mēnešu laikā no šāda paziņojuma saņemšanas dienas pārbauda šā pasākuma atbilstību 1. punktam un vajadzības gadījumā pieņem lēmumu, pieprasot attiecīgajai dalībvalstij grozīt vai atcelt attiecīgo pasākumu.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Sīkākas ziņas par visām to teritorijā piemērojamām datu atrašanās vietas prasībām dalībvalstis publisko tiešsaistē no vienota informācijas punkta, ko tās pastāvīgi atjaunina.

4.  Sīkākas ziņas par visām to teritorijā piemērojamām datu atrašanās vietas prasībām dalībvalstis publisko tiešsaistē no vienota informācijas punkta, ko tās pastāvīgi atjaunina, vai, ja tas ir pieejams, no Savienības līmeņa informācijas punkta, kas izveidots saskaņā ar citu Savienības tiesību aktu.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  4. punktā minētā vienotā informācijas punkta adresi dalībvalstis dara zināmu Komisijai. Komisija savā vietnē publicē saites ar tādiem punktiem.

5.  4. punktā minētā vienotā informācijas punkta adresi dalībvalstis dara zināmu Komisijai. Komisija savā vietnē publicē saites uz tādiem punktiem, kā arī regulāri atjauninātu konsolidētu sarakstu ar visām 4. punktā minētajām datu atrašanās vietas prasībām, tostarp informāciju par šīm prasībām, savās oficiālajās darba valodās.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja kompetentā iestāde piekļūšanai datiem ir izsmēlusi visus pieejamos līdzekļus, tā var 7. pantā noteiktajā kārtībā lūgt citas dalībvalsts kompetentās iestādes palīdzību, un lūgumu saņēmusī iestāde 7. pantā noteiktajā kārtībā sniedz palīdzību, ja vien palīdzības sniegšana nebūtu pretrunā tās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

2.  Ja kompetentā iestāde nesaņem piekļuvi datiem pēc sazināšanās ar datu apstrādes pakalpojumu lietotāju un ja saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai starptautiskiem nolīgumiem nav paredzēts īpašs sadarbības mehānisms attiecībā uz datu apmaiņu starp dažādu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, šī kompetentā iestāde var 7. pantā noteiktajā kārtībā lūgt citas dalībvalsts kompetentās iestādes palīdzību. Lūgumu saņēmusī kompetentā iestāde sniedz palīdzību saskaņā ar minēto procedūru.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja palīdzības lūguma izpildei ir vajadzīga lūgumu saņēmušās iestādes piekļūšana fiziskas vai juridiskas personas telpām, ieskaitot datu glabāšanas vai apstrādes iekārtas un līdzekļus, tāda piekļūšana notiek saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts procesuālajām normām.

3.  Ja palīdzības lūguma izpildei ir vajadzīga lūgumu saņēmušās iestādes piekļūšana fiziskas vai juridiskas personas telpām, ieskaitot datu apstrādes iekārtas un līdzekļus, tāda piekļūšana notiek saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai dalībvalsts, kurā atrodas šīs telpas vai iekārtas, procesuālajām normām.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  2. punktu piemēro tikai tad, ja Savienības tiesību aktos vai starptautiskos nolīgumos nav īpašu sadarbības mehānismu, kas paredzēti datu apmaiņai starp dažādu dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

svītrots

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija rosina un sekmē pašregulējošu rīcības kodeksu izstrādi Savienības līmenī, lai noteiktu vadlīnijas vislabākajai pakalpojumu sniedzēju maiņas atvieglināšanas praksei un nodrošinātu, ka pirms datu glabāšanas un citādas apstrādes līguma noslēgšanas tie sniedz profesionālajiem lietotājiem pietiekami sīku, skaidru un pārredzamu informāciju šādos jautājumos:

1.  Lai veicinātu konkurētspējīgu datu ekonomiku, Komisija rosina un sekmē tādu pašregulējošu rīcības kodeksu izstrādi Savienības līmenī, kuri balstās uz pārredzamības principu un ar kuriem nosaka vadlīnijas, kas cita starpā aptver šādus jautājumus:

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – –a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  labākā prakse nolūkā sekmēt pakalpojuma sniedzēja maiņu un datu pārnešanu strukturētā, plaši izmantotā, sadarbspējīgā un mašīnlasāmā formātā, tostarp atvērto standartu formātos, ja to lūdz vai pieprasa pakalpojumu sniedzējs, kas saņem datus;

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  procesi, tehniskās prasības, termiņi un maksa, ko piemēro, kad profesionāls lietotājs vēlas mainīt pakalpojumu sniedzēju vai pārvietot datus atpakaļ savās IT sistēmās, ieskaitot datu dublēšanas procesus un vietu, pieejamos datu formātus un nesējus, vajadzīgo IT konfigurāciju un minimālo tīkla joslas platumu; cik laika vajadzīgs pirms pārvietošanas procesa sākuma, un cik ilgi dati būs pieejami pārvietošanai; datu pieejamības garantijas pakalpojumu sniedzēja bankrota gadījumam; un

(a)  minimālās informācijas prasības, lai nodrošinātu, ka profesionāliem lietotājiem pirms datu uzglabāšanas un apstrādes līguma noslēgšanas sniedz pietiekami detalizētu, skaidru un pārredzamu informāciju par procesiem, tehniskajām prasībām, termiņiem un maksu, ko piemēro gadījumos, kad profesionāls lietotājs vēlas mainīt pakalpojumu sniedzēju vai pārnest datus atpakaļ uz savām IT sistēmām, un datu pieejamības garantijas pakalpojumu sniedzēja bankrota gadījumā;

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  darbības prasības pakalpojuma sniedzēja maiņai vai datu pārvietošanai strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formā, kas dod lietotājam pietiekamu laiku pakalpojuma sniedzēja maiņai vai datu pārvietošanai.

svītrots

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Komisija nodrošina, ka 1. punktā minētie rīcības kodeksi tiek izstrādāti, cieši sadarbojoties ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp ar mazo un vidējo uzņēmumu un jaunuzņēmumu apvienībām, lietotājiem un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija mudina pakalpojumu sniedzējus 1. punktā minētos rīcības kodeksus faktiski ieviest gada laikā pēc šīs regulas piemērošanas sākuma.

2.  Komisija mudina pakalpojumu sniedzējus 1. punktā minēto rīcības kodeksu izstrādi pabeigt līdz ... [12 mēneši pēc šīs regulas publicēšanas dienas] un faktiski ieviest tos līdz [24 mēneši pēc šīs regulas publicēšanas dienas].

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs regulas piemērošanas sākuma Komisija pārskata rīcības kodeksu izstrādi un faktisko ieviešanu un pakalpojumu sniedzēju informācijas faktisko sniegšanu.

svītrots

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

7. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Vienotie kontaktpunkti sniedz lietotājiem vispārēju informāciju par šo regulu un jo īpaši par 6. pantā minēto rīcības kodeksu izstrādi.

Pamatojums

Vienoto kontaktpunktu zinātību var izmantot ne tikai kā saikni starp dalībvalstīm un Komisiju, bet arī kā saikni starp iestādēm un lietotājiem.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne vēlāk kā [5 gadi pēc 10. panta 2. punktā minētā datuma] Komisija šo regulu pārskata un iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem.

1.  Ne vēlāk kā [3 gadi un 6 mēneši pēc šīs regulas publicēšanas dienas] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu, kurā novērtē šīs regulas piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz:

 

(a)  šīs regulas piemērošanu jauktu datu kopām, jo īpaši ņemot vērā tirgus attīstību un tehnoloģiju attīstību, kas varētu paplašināt datu deanonimizācijas iespējas,

 

(b)  to, kā dalībvalstis īsteno 4. panta 1. punktu, jo īpaši sabiedriskās drošības izņēmumu, un

 

(c)  šās regulas 6. pantā minēto rīcības kodeksu izstrādi un efektīvu īstenošanu un pakalpojumu sniedzēju veiktu efektīvu informācijas sniegšanu.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Līdz [6 mēneši pēc šīs regulas publicēšanas dienas] Komisija publicē vadlīnijas par šīs regulas un Regulas (ES) 2016/679 mijiedarbību attiecībā uz jauktu datu kopām.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šo regulu sāk piemērot sešus mēnešus pēc tās publicēšanas.

2.  Šo regulu sāk piemērot sešus mēnešus pēc tās publicēšanas.

Tomēr 9. panta 2.a punktu piemēro no … [1 diena pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

  • [1]  OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp.

PASKAIDROJUMS

I. Ievads

Digitālais vienotais tirgus (DVT) ir viens no Eiropas ekonomikas stūrakmeņiem ar milzīgu potenciālu radīt izaugsmi un darbvietas. Šī regula par nepersonisku datu brīvu apriti de facto nosaka datus kā piekto brīvību vienotajā tirgū. Parādoties jaunām tehnoloģijām, piemēram, tādām kā mākoņdatošana, lielie dati un mākslīgais intelekts, iespēja brīvi pārvietot datus ir kļuvusi par svarīgu jautājumu Eiropas uzņēmumiem. Protams, tā ir iespēja, bet nav pienākums. Dalībvalstu ieviestās atrašanās vietas prasības samazina konkurenci un saskaņā ar aplēsēm palielina glabāšanas izmaksas par 120 procentiem. Tomēr šo prasību likvidēšana ES varētu dot ieguvumu līdz pat EUR 8 miljardiem jeb IKP pieaugumu par 0,06% gadā. Tas atbilst IKP pieaugumam, ko gūst no nesen noslēgtajiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar Kanādu un Dienvidkoreju kopā.

Referente īpašu uzmanību ir veltījusi šīs regulas vienkāršošanai, precizēšanai un piemērošanas atvieglošanai. Referentes mērķis ir padarīt tekstu juridiski noteiktu un nākotnes vajadzībām atbilstošu, lai maksimāli palielinātu ieguvumus no datu brīvas aprites.

II. Referentes nostāja

A.  Sabiedriskās drošības izņēmums

Referente atzīst, ka izņēmuma gadījumos dalībvalstīm ir likumīgi iemesli ierobežot datu brīvu apriti. Tomēr, ņemot vērā nelabvēlīgo ietekmi uz ES digitālo ekonomiku, referente uzskata, ka ir ļoti svarīgi samazināt šīs prasības līdz minimumam. Ieviešot vispāratzītu jēdzienu “nopietni sabiedriskās drošības apsvērumi”, referente cenšas nodrošināt, ka dalībvalstis nepārspīlē ar sabiedriskās drošības izņēmuma interpretēšanu. Tā kā sabiedriskā drošība nav definēta, referente izmanto Līgumu un EKT judikatūru, lai precizētu šo jēdzienu un palielinātu juridisko noteiktību.

Referente arī precizē, ka labums no datu brīvu aprites būtu jāgūst visām sabiedrības daļām, tostarp publiskā sektora struktūrām. Tā kā daudzām atrašanās vietas prasībām izcelsme nav valsts līmenī, tiek precizēts, ka šī regula attiecas uz visiem pārvaldības līmeņiem, tostarp publiskā iepirkuma jomā, kas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, jo īpaši MVU.

Komisijai ir piešķirtas pilnvaras un pienākums uzraudzīt izņēmuma piemērošanu un nodrošināt, ka tā interpretācija nenotiek nesamērīgā veidā. Referente vēlas ieviest skaidru termiņu, līdz kuram dalībvalstīm jāpaziņo datu atrašanās vietas prasības, ko tās vēlas saglabāt. Komisijai būtu jāizskata tiesību akta projekts un jānolemj, vai attiecīgajai dalībvalstij vajadzētu grozīt vai atcelt datu atrašanās vietas prasības. Visas atlikušās datu atrašanās vietas prasības būtu jāpublicē Komisijas tīmekļvietnē, lai nodrošinātu vieglu piekļuvi šai informācijai.

B.  Publisko iestāžu piekļuve datiem

Iespēju uzņēmumiem un publiskā sektora struktūrām apstrādāt savus datus ārpus savas reģistrācijas dalībvalsts nekādā gadījumā nedrīkstētu izmantot kā līdzekli informācijas slēpšanai no kompetentajām iestādēm. Referente uzskata, ka likt kompetentajām iestādēm izmantot visus citus līdzekļus, pirms tām ir atļauts vērsties pēc palīdzības pie partneriestādēm, nevajadzīgi pagarinātu procesu, kurā tiek iegūta likumīga piekļuve attiecīgajiem datiem. Atvieglota piekļuve datiem būtu jāpanāk arī ar vienoto kontaktpunktu jauno sistēmu. Ziņojuma projektā ir arī precizēts, ka piekļuve telpām, kur dati tiek glabāti, ir jāsniedz saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atrodas telpas vai iekārtas.

C.  Jauktu datu kopumi

Šī regula un Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) ir savstarpēji papildinošas un savstarpēji nepārklājas. Tās kopā veido saskaņotu noteikumu kopumu, kas aptver visu veidu datus un kas veido “vienotu ES datu telpu”. Lielākajā daļā gadījumu datu kopumos ir gan personas dati, gan nepersoniskie dati, un lielākā daļa datu ir nepersoniski dati, bet personas dati, piemēram, vārds un/vai e-pasta adrese, ir iekļauti tikai administratīviem nolūkiem. Šādu jauktu datu kopumu izslēgšana no šīs regulas piemērošanas jomas būtiski ierobežotu regulas sniegtās priekšrocības. Gadījumos, kad jauktu datu kopumu ir viegli sadalīt, šī regula būtu jāpiemēro datu kopuma nepersonisko datu daļai. Ja jauktu datu kopumā nepersoniskie un personas dati ir nedalāmi saistīti, šī regula būtu jāpiemēro visam datu kopumam, neskarot VDAR. Tā kā VDAR darbības joma attiecas tikai uz personas datiem un neattiecas uz nepersoniskiem datiem, būtu nesamērīgi un juridiski nepareizi visam jaukto datu kopumam piemērot VDAR, nevis šo regulu. Tas radītu nevajadzīgu slogu uzņēmumiem, piemēram, MVU un jaunuzņēmumiem, kam būtu jāievēro stingrāki noteikumi, un kavētu inovāciju. Šīs regulas piemērošana nepersoniskiem datiem nenozīmē, ka VDAR paredzētā privātuma aizsardzība vairs neattiektos uz jauktu datu kopumiem neatkarīgi no tā, kur šie dati tiek glabāti Eiropas Savienībā. Vienlaikus šī regula nenosaka nedz pienākumu uzglabāt dažādu veidu datus atsevišķi, nedz pienākumu sadalīt jauktu datu kopumus.

D.  Datu pārnešana

Lai pilnībā izmantotu digitālā vienotā tirgus potenciālu, ir jāpalielina konkurence. Daļa no tā ir nodrošināt pārnesamību starp dažādiem mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem. Referente atbalsta domu, ka tirgus dalībniekiem varētu uzdot izstrādāt rīcības kodeksus, lai regulētu iespēju profesionāliem lietotājiem mainīt pakalpojumu sniedzējus un pārnest datus. Šis process Komisijai būtu jāveicina, jāatvieglo un jāuzrauga.

Lai izveidotu līdzsvarotus un labi funkcionējošus rīcības kodeksus (RK), ir svarīgi, lai šajā procesā būtu iesaistīti gan lietotāji, gan pakalpojumu sniedzēji. Turklāt referente uzsver, ka rīcības kodeksu būtība ir savstarpēja izmantojamība un pārredzamība, un tāpēc ierosina svītrot dažas preskriptīvākas Komisijas teksta daļas un ļaut tirgus dalībniekiem definēt, kā pašregulācija būtu jāformulē. Referente arī pagarināja termiņu par 6 mēnešiem, jo pieredze rāda, ka ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai izveidotu un īstenotu rīcības kodeksus.

E.  Pārskatīšana

Ņemot vērā to, cik svarīgi ir iet līdzi tehnoloģiju attīstībai, referente ierosina saīsināt novērtēšanas laikposmu, jo īpaši attiecībā uz jauktu datu kopumiem, jo iespējams, ka pelēkās zonas laika gaitā palielināsies. Šobrīd mēs vēl nezinām, kādi nākotnē būs datu kopumi, un tāpēc ir svarīgi novērtēt, vai šī regula ir atjaunināta un mērķim atbilstoša. Referente vēlas precizēt, ka Komisijas novērtējuma rezultātā būtu jāiesniedz ziņojums abiem likumdevējiem.

PIELIKUMS. STRUKTŪRAS VAI PERSONAS, KAS DEVUŠAS IEGULDĪJUMU ZIŅOJUMA PROJEKTA SAGATAVOŠANĀ

Šo sarakstu sagatavo pilnīgi brīvprātīgi, un par to ir atbildīgs vienīgi referents. Referents, gatavojot ziņojumu, līdz tā pieņemšanai komitejā ir saņēmis informāciju no šādām struktūrām vai personām:

Struktūra un/vai persona

Allied for Startups

Almega (Employers’ Organisation for the Swedish Service Sector )

Ametic

Association of Swedish Engineering Industries

AT&T

Bisnode

Bitkom

BSA - The software alliance

Bulgarian Permanent Representation to the EU

Business Europe

CERCA - European Council for Motor and Repairs

Cercle de l'Industrie

Computer & Communications Industry Association (CCIA Europe)

Confederation of Swedish Enterprise

Confindustria

Danish Chamber of Commerce

Deutsche Telekom

Digital Europe

Dr Kristina IRION - University of Amsterdam (IMCO Workshop of 20th of February)

Dr Simon Forge - SCF Associates (IMCO Workshop of 20th of February)

European Economic and Social Committee

Ericsson

Estonian Permanent Representation to the EU

European Commission

European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO)

EyeEm

Federation of European Direct and Interactive Marketing (FEDMA)

FIGIEFA - Automotive Aftermarket Distributors

Företagarna

France Digitale

French Permanent Representation to the EU

German Insurance Association (GDV)

Google

GSMA

IBM

IDC-European Government Consulting

Information Technology & Innovation Foundation

INTUG

Intuit Inc.

Irish Department of Communications, Climate Action and Environment

Microsoft

National Board of Trade

Orange Group

Polish Permanent Representation to the EU

Schneider Electric Services International

Spanish Permanent Representation to the EU

SUP46

Swedbank

Swedish IT and Telecom Industries

Swedish Trade Federation

The European Lotteries Association (EL)

The Federation of Swedish Farmers (LRF)

UEAPME – the European craft and SME employers’ organisation

UK Federation of Small Businesses

UK Permanent Representation to the EU

Veolia

Vodaphone

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejaS ATZINUMS (26.4.2018)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par satvaru nepersonizētu datu brīvai apritei Eiropas Savienībā
(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Zdzisław Krasnodębski

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Datu vērtības ķēdes veidojas dažādās darbībās ar datiem: radīšana un vākšana, apkopošana un organizēšana, glabāšana un apstrāde, analīze, tirgvedība un izplatīšana, izmantošana un atkalizmantošana. Katras datu ķēdes pamatā ir datu glabāšanas un citādas apstrādes efektīva un lietderīga darbība. Tomēr lietderīgu un efektīvu darbību un datu ekonomikas attīstību Savienībā apgrūtina divējādi šķēršļi datu mobilitātei un iekšējam tirgum.

(2)  Datu vērtības ķēdes veidojas dažādās darbībās ar datiem: radīšana un vākšana, apkopošana un organizēšana, apstrāde, analīze, tirgvedība un izplatīšana, izmantošana un atkalizmantošana. Katras datu ķēdes pamatā ir datu apstrādes efektīva un lietderīga darbība. Tomēr lietderīgu un efektīvu darbību un datu ekonomikas attīstību Savienībā apgrūtina divējādi šķēršļi datu mobilitātei un iekšējam tirgum.

Pamatojums

Termins “apstrāde”, ko iekļauj 3. pantā, ietver “datu glabāšanu”. Šis grozījums ir piemērojams visā tekstā. Tā pieņemšanas gadījumā būs jāveic attiecīgas izmaiņas.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Uz datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumiem saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību attiecas brīvība veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus. Taču pakalpojumu sniegšanu apgrūtina vai brīžiem pat liedz dažas valstu prasības, lai dati atrastos konkrētā teritorijā.

(3)  Uz datu apstrādes pakalpojumiem, tostarp datu pārnešanu, attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 26. pantā, 49. līdz 55. pantā un 56. līdz 62. pantā paredzētā brīvība veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus. Taču pakalpojumu sniegšanu apgrūtina vai brīžiem pat liedz dažas valstu prasības, lai dati atrastos konkrētā teritorijā.

Pamatojums

Datu pārnešanas tehniskie aspekti ir noteikti 6. pantā. Regulas projektā nav definētas nedz tiesības veikt datu pārnešanu, nedz pati datu pārnešana. Tādēļ 6. panta īstenošanas nolūkā datu pārnešana būtu jāuzskata par pakalpojumu, kam līdz ar to piemērojama Līgumā paredzētā pakalpojumu sniegšanas brīvība.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Minēto šķēršļu kombinācija izraisa mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju konkurences trūkumu Eiropā, dažādus “pārdevēja bloķēšanas” jautājumus un būtisku datu mobilitātes trūkumu. Turklāt datu atrašanās vietas politika apdraud pētniecības un izstrādes uzņēmumu iespējas sekmēt sadarbību starp uzņēmumiem, universitātēm un citām pētniecības organizācijām ar mērķi veicināt pašiem savu inovāciju.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Līdzīgi uzņēmumiem un patērētājiem arī dalībvalstu publiskās iestādes un struktūras var gūt labumu no lielākas izvēles brīvības attiecībā uz datu pakalpojumu sniedzējiem, no konkurētspējīgākām cenām un efektīvākas pakalpojumu sniegšanas iedzīvotājiem. Ņemot vērā lielo datu apjomu, ar ko strādā publiskās iestādes un struktūras, tām būtu jārāda piemērs, izmantojot datu pakalpojumus Savienībā attiecībā uz nepersoniskiem datiem, un jāatturas no jebkādiem nepamatotiem datu atrašanās vietas ierobežojumiem, kad tās izmanto privātu pakalpojumu sniedzēju datu pakalpojumus.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 dalībvalstis nedrīkst ierobežot un liegt personas datu brīvu apriti Savienībā tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar fizisku personu aizsardzību personas datu apstrādē. Tādu pašu brīvas aprites principu Savienībā šī regula paredz arī nepersonizētiem datiem, izņemot gadījumus, kad tās ierobežojums vai aizliegums ir pamatots ar drošības apsvērumiem.

(10)  Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 dalībvalstis nedrīkst ierobežot un liegt personas datu brīvu apriti Savienībā tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar fizisku personu aizsardzību personas datu apstrādē. Tādu pašu brīvas aprites principu Savienībā šī regula paredz arī nepersonizētiem datiem, izņemot gadījumus, kad tās ierobežojums vai aizliegums ir pamatots ar drošības apsvērumiem. Regulā (ES) 2016/679 un šajā regulā ir paredzēts saskaņots to noteikumu kopums, ar ko nodrošina dažādu veidu datu brīvu apriti. Tādēļ Regula (ES) 2016/679 būtu jāpiemēro datu kopas personas datu daļai, savukārt šī regula būtu jāpiemēro datu kopas nepersonisko datu daļai. Ja nepersoniskie dati un personas dati ir nedalāmi saistīti, šo regulu piemēro, neskarot Regulu (ES) 2016/679. Turklāt ar šo regulu neuzliek pienākumu nošķirt jauktu datu kopas vai pienākumu uzglabāt dažādu veidu datus atsevišķi.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Minēto iemeslu dēļ ar šo regulu nebūtu jāpazemina aizsardzības līmenis, kas piemērojams fiziskām personām saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, un vienlaikus regulas noteikumiem vajadzētu būt tādiem, ko uzņēmumiem ir viegli ievērot, jo īpaši neradot šķēršļus jaunuzņēmumu un MVU attīstībai. Komisijai savā tīmekļvietnē būtu jāsniedz skaidras vadlīnijas uzņēmumiem par juridisko režīmu, kas piemērojams jauktu datu kopām, kā arī informācija par iespējām nodalīt jauktu datu kopas. Komisijai būtu jāizvērtē šīs regulas piemērošana jauktu datu kopām un pārskatīšanā vajadzības gadījumā jāierosina turpmāki ieteikumi.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Datu atrašanās vietas prasības nepārprotami apgrūtina datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu netraucētu sniegšanu iekšējā tirgū un visā Savienībā. Šādas prasības būtu jāaizliedz, ja vien tām par pamatojumu nav sabiedriskā drošība, kā noteikts Savienības tiesību aktos, jo īpaši Līguma par Eiropas Savienības darbību 52. pantā, un ja vien tās neatbilst Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā ietvertajam proporcionalitātes principam. Lai īstenotu principu, kas paredz nepersonizētu datu brīvu plūsmu pāri robežām, panāktu spēkā esošo datu atrašanās vietas prasību ātru atcelšanu un operatīvu vajadzību dēļ iespējotu datu glabāšanu vai citādu apstrādi dažādās ES vietās, un tā kā šī regula paredz pasākumus, kas nodrošinās datu pieejamību regulatīvās kontroles vajadzībām, nevajadzētu dalībvalstīm dot iespēju izmantot citu pamatojumu kā vien sabiedriskās drošības apsvērumus.

(12)  Datu atrašanās vietas prasības nepārprotami apgrūtina datu apstrādes pakalpojumu netraucētu sniegšanu iekšējā tirgū un visā Savienībā. Šādas prasības būtu jāaizliedz, ja vien to pamatā nav nopietni sabiedriskās drošības apsvērumi, kā noteikts Savienības tiesību aktos, jo īpaši Līguma par Eiropas Savienības darbību 52. pantā, un ja vien tās neatbilst Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā ietvertajam proporcionalitātes principam. Lai īstenotu principu, kas paredz nepersonisko datu brīvu plūsmu pāri robežām, panāktu spēkā esošo datu atrašanās vietas prasību ātru atcelšanu un operatīvu vajadzību dēļ iespējotu datu apstrādi dažādās ES vietās, un tā kā šī regula paredz pasākumus, kas nodrošinās datu pieejamību regulatīvās kontroles vajadzībām, nevajadzētu dalībvalstīm dot iespēju izmantot citu pamatojumu kā vien sabiedriskās drošības apsvērumus. Jēdziens “sabiedriskā drošība” LESD 52. panta nozīmē, kā to ir interpretējusi Tiesa, attiecas gan uz dalībvalsts iekšējo, gan ārējo drošību. Dalībvalstij, kas pieprasa šādu atbrīvojumu, būtu jāpierāda nepieciešamība izmantot minēto atkāpi, lai aizsargātu savas būtiskās drošības intereses.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Turklāt, lai novērstu iespējamos šķēršļus, dalībvalstīm 12 mēnešu pārejas laikā būtu jāpārskata spēkā esošās datu atrašanās vietas prasības un kopā ar pamatojumu jāpaziņo Komisijai par visām datu atrašanās vietas prasībām, kuras tās uzskata par atbilstošām šai regulai. Šiem ziņojumiem vajadzētu būt tādiem, lai Komisija varētu novērtēt atbilstību visām pārējām datu atrašanās vietas prasībām.

(14)  Turklāt, lai novērstu iespējamos šķēršļus, dalībvalstīm 12 mēnešu pārejas laikā būtu jāpārskata spēkā esošie vispārējie normatīvie un administratīvie akti, kuros noteiktas datu atrašanās vietas prasības, un kopā ar pamatojumu jādara Komisijai zināmas visas datu atrašanās vietas prasības, kuras tās uzskata par atbilstošām šai regulai. Šiem paziņojumiem vajadzētu būt tādiem, lai Komisija varētu novērtēt visu pārējo datu atrašanās vietas prasību atbilstību un attiecīgā gadījumā pieņemt atzinumus, ar kuriem prasa grozīt vai atcelt šādas datu atrašanās vietas prasības, un dalībvalstīm tie ir maksimāli jāņem vērā.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Lai dalībvalstīs varētu nodrošinātu datu atrašanās vietas prasību pārredzamību fiziskām un juridiskām personām, piemēram, datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem, informācija par šādiem pasākumiem dalībvalstīm būtu jāpublicē vienotā tiešsaistes informācijas punktā un pastāvīgi jāatjaunina. Lai par datu atrašanās vietas prasībām pienācīgi informētu fiziskās un juridiskās personas visā Savienībā, dalībvalstīm būtu jāpaziņo Komisijai šādu tiešsaistes vietu adreses. Komisijai šāda informācija būtu jāpublicē savā tīmekļa vietnē.

(15)  Lai dalībvalstīs varētu nodrošinātu datu atrašanās vietas prasību pārredzamību fiziskām un juridiskām personām, piemēram, datu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem, informācija par šādiem pasākumiem dalībvalstīm būtu jāpublicē vienotā tiešsaistes informācijas punktā un pastāvīgi jāatjaunina. Lai par datu atrašanās vietas prasībām pienācīgi informētu fiziskās un juridiskās personas visā Savienībā, dalībvalstīm būtu jāpaziņo Komisijai šādu tiešsaistes vietu adreses. Komisijai savā tīmekļvietnē tās darba valodās būtu jāpublicē regulāri atjaunināta informācija par šiem dalībvalstu pasākumiem, kā arī dalībvalstu tiešsaistes vienoto kontaktpunktu adreses.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Lai pilnībā izmantotu konkurences vides piedāvātās priekšrocības, profesionālajiem lietotājiem vajadzētu spēt izdarīt uz informāciju balstītu izvēli un viegli salīdzināt dažādu iekšējā tirgū piedāvāto datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu atsevišķos elementus, tostarp līguma nosacījumus par datu pārvietošanu līguma izbeigšanās gadījumā. Lai izvērstu inovatīvo tirgus potenciālu un ņemtu vērā datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu sniedzēju un profesionālo lietotāju zināšanas un pieredzi, tirgus subjektiem būtu sīki jādefinē datu pārvietošanas informācija un operatīvās prasības, izmantojot pašregulāciju, ko atvieglo un sekmē Komisija, tādu Savienības rīcības kodeksu veidā, kuros būtu izklāstīti līguma paraugnoteikumi. Tomēr tad, ja saprātīgā laikposmā minētie rīcības kodeksi netiek ieviesti un faktiski īstenoti, Komisijai šāda situācija būtu jāpārskata.

(21)  Lai pilnībā izmantotu konkurences vides piedāvātās priekšrocības, profesionālajiem lietotājiem vajadzētu spēt izdarīt uz informāciju balstītu izvēli un viegli salīdzināt dažādu iekšējā tirgū piedāvāto datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu atsevišķos elementus, tostarp līguma nosacījumus par datu pārvietošanu līguma izbeigšanās gadījumā. Lai izvērstu inovatīvo tirgus potenciālu un ņemtu vērā datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu sniedzēju un profesionālo lietotāju zināšanas un pieredzi, tirgus subjektiem būtu sīki jādefinē datu pārvietošanas informācija un operatīvās prasības, izmantojot pašregulāciju, ko atvieglo un sekmē Komisija, tādu Savienības rīcības kodeksu veidā, kuros būtu izklāstīti līguma paraugnoteikumi. Šajos rīcības kodeksos būtu jānosaka, ka piesaiste pārdevējam nav pieņemama uzņēmējdarbības prakse, jāizmanto atvērti standarti un atvērtas specifikācijas un jāparedz tehnoloģijas, kas palielina uzticēšanos, piemēram, šifrēšana. Komisijai būtu jāveicina tas, ka šo pašregulācijas rīcības kodeksu izstrādes laikā notiek apspriešanās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tādām kā mākoņdatošanas pakalpojumu lietotājiem un sniedzējiem, tostarp jaunuzņēmumiem un MVU, neatkarīgi no to lieluma. Tomēr tad, ja noteiktā laikposmā minētie rīcības kodeksi netiek ieviesti un faktiski īstenoti, Komisijai šāda situācija būtu jāpārskata un jāizvērtē nepieciešamība iesniegt tiesību aktu priekšlikumus, lai efektīvi samazinātu šķēršļus datu pārnešanai.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  Ja notiek datu apstrāde, profesionāliem lietotājiem vajadzētu būt arī iespējai saņemt datus strukturētā, plaši izmantotā, mašīnlasāmā un savstarpēji izmantojamā formātā un pārsūtīt tos vai lūgt, lai viens datu apstrādātājs tos tieši pārsūta citam apstrādātājam vai apstrādes pakalpojumu veicējam. Pakalpojumu sniedzēji būtu jāmudina izstrādāt savstarpēji izmantojamus formātus, pamatojoties uz atvērtiem standartiem un atvērtām specifikācijām, kas ļauj veikt datu pārnešanu.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Lai efektīvi īstenotu dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējās palīdzības procedūru, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros būtu noteiktas standartformas, pieprasījuma valodas un termiņi vai citas palīdzības lūguma procedūras detaļas. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201140.

(23)  Lai efektīvi īstenotu dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējās palīdzības procedūru, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros būtu noteiktas standartformas, pārsūtīšanas formāti un kanāli, pieprasījuma valodas un termiņi vai citas palīdzības lūguma procedūras detaļas. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201140.

_________________

_________________

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Uzlabojot tirgus subjektu un publiskā sektora uzticēšanos pārrobežu datu glabāšanas vai citādas apstrādes drošībai, tie arvien retāk izmantotu datu novietošanas ierobežojumus kā līdzekli datu drošībai. Tas uzņēmumiem uzlabotu juridisko noteiktību jautājumā par to, kā piemērojamas drošības prasības, nododot datu glabāšanas vai citādu apstrādes darbības ārpakalpojumā, tostarp pakalpojumu sniedzējiem citās dalībvalstīs.

(24)  Uzlabojot tirgus subjektu un publiskā sektora uzticēšanos pārrobežu datu apstrādes drošībai, tie arvien retāk izmantotu datu novietošanas ierobežojumus kā līdzekli datu drošībai. Tas uzņēmumiem uzlabotu juridisko noteiktību jautājumā par to, kā piemērojamas drošības prasības, nododot datu apstrādes darbības ārpakalpojumā, tostarp pakalpojumu sniedzējiem citās dalībvalstīs, un uzņēmumiem būtu jāņem vērā jauno tehnoloģiju straujā attīstība, lai spētu tām ātri pielāgoties. Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu jāizvairās no ierobežojošiem tiesību aktiem, kas liktu apšaubīt datu drošību, integritāti vai autentiskumu, un pakalpojumu sniedzējiem būtu jāievieš modernākās pieejamās tehnoloģijas, lai īstenotu integrētas drošības un integrēta privātuma politiku un praksi. Iespēja viegli mainīt pakalpojumu sniedzēju un datu pārnesamība arī ir uzticamības palielināšanas faktori, kas tādēļ būtu jānodrošina.

Pamatojums

Uzticēšanās ir lielākais nejuridiskais šķērslis mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanā. Tādēļ šā teksta mērķim ir jābūt uzticēšanās sekmēšanai.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Šajā regulā ir īpaši respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un tā būtu jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar šīm tiesībām un principiem, tostarp tiesībām uz personas datu aizsardzību (8. pants), darījumdarbības brīvību (16. pants) un vārda un informācijas brīvību (11. pants).

(29)  Šai regulai nevajadzētu skart citas piemērojamās regulas par datu apstrādi, un tajā ir īpaši respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un tā būtu jāinterpretē un jāpiemēro saskaņā ar šīm tiesībām un principiem, tostarp tiesībām uz personas datu aizsardzību (8. pants), darījumdarbības brīvību (16. pants) un vārda un informācijas brīvību (11. pants).

Pamatojums

Lai izvairītos no tiesību aktu hierarhijas izveides un sekmētu pamattiesību ievērošanu, ir nepieciešama precīza interpretācija.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šī regula attiecas uz nepersonizētu elektronisko datu glabāšanu vai citādu apstrādi Savienībā,

1.  Šī regula attiecas uz nepersonisko elektronisko datu apstrādi Savienībā,

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  kas ir pakalpojums lietotājiem, kuriem Savienībā ir pastāvīga dzīvesvieta vai iedibinājums, bez izšķirības, vai pakalpojuma sniedzējs ir iedibināts Savienībā vai nav, vai

(a)  kas ir pakalpojums lietotājiem neatkarīgi no tā, vai tie ir privāti lietotāji, jaukta tipa sabiedrības vai publiskas iestādes, kuriem Savienībā ir pastāvīga dzīvesvieta vai iedibinājums, bez izšķirības, vai pakalpojuma sniedzējs ir iedibināts Savienībā vai nav, vai

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Attiecībā uz jauktu datu kopām Regula (ES) 2016/679 būtu jāpiemēro datu kopas personas datu daļai, savukārt šī regula būtu jāpiemēro datu kopas nepersonisko datu daļai. Ja personas dati un nepersoniskie dati ir nedalāmi saistīti, šo regulu piemēro, neskarot Regulu (ES) 2016/679.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  “datu glabāšana” ir katra elektroniska datu glabāšanas forma;

2.  “apstrāde” ir jebkura ar elektroniskiem datiem vai datu kopām veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

 

(Šis grozījums ir piemērojams visā tekstā. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  “pakalpojumu sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, kas sniedz datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumus;

4.  “pakalpojumu sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, kas sniedz datu apstrādes pakalpojumus;

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  “datu atrašanās vietas prasība” ir katrs dalībvalstu normatīvajos vai administratīvajos aktos noteikts pienākums, aizliegums, nosacījums, ierobežojums vai cita prasība, kas liek datus glabāt vai citādi apstrādāt konkrētas dalībvalsts teritorijā vai traucē datus glabāt vai citādi apstrādāt citā dalībvalstī;

5.  “datu atrašanās vietas prasība” ir katrs dalībvalstu normatīvajos vai administratīvajos aktos vai praksē, tostarp publiskā iepirkuma jomā, paredzēts pienākums, aizliegums, nosacījums, ierobežojums vai cita prasība, ko noteikušas vietējās, centrālās vai reģionālās pašvaldības vai publiskās struktūras un kas liek datus apstrādāt konkrētas dalībvalsts teritorijā vai traucē datus glabāt vai citādi apstrādāt citā dalībvalstī;

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  “kompetenta iestāde” ir dalībvalsts iestāde, kurai, pildot oficiālos pienākumus tā, kā noteikts valsts vai Savienības tiesību aktos, ir pilnvaras piekļūt fiziskas vai juridiskas personas glabātiem vai apstrādātiem datiem;

6.  “kompetenta iestāde” ir dalībvalsts iestāde, kurai, pildot oficiālos pienākumus tā, kā noteikts valsts vai Savienības tiesību aktos, ir pilnvaras piekļūt fiziskas vai juridiskas personas apstrādātiem datiem;

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  “lietotājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas izmanto vai pieprasa datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu;

7.  “lietotājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas izmanto vai pieprasa datu apstrādes pakalpojumu;

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Datu glabāšanas vai citādas apstrādes vietu Savienībā neierobežo konkrētas dalībvalsts teritorija, un datu glabāšana vai citāda apstrāde citā dalībvalstī nav aizliegta un ierobežota, ja vien tam par pamatu nav sabiedriskā drošība.

1.  Datu atrašanās vietas prasības ir aizliegtas, ja vien tās nav pamatotas ar dokumentētiem un nopietniem draudiem sabiedriskajai drošībai un veido atbilstīgus un samērīgus pasākumus.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  12 mēnešu laikā pēc šīs regulas piemērošanas sākuma dalībvalstis nodrošina, ka tiek atcelta katra datu atrašanās vietas prasība, kas neatbilst 1. punktam. Ja dalībvalsts uzskata, ka datu atrašanās vietas prasība atbilst 1. punktam un tādēļ var palikt spēkā, tā par šo prasību paziņo Komisijai, pamatojot paturēšanu spēkā.

3.  12 mēnešu laikā pēc šīs regulas piemērošanas sākuma dalībvalstis nodrošina, ka tiek atcelta katra datu atrašanās vietas prasība, kas neatbilst 1. punktam. Ja dalībvalsts šā perioda beigās uzskata, ka datu atrašanās vietas prasība atbilst 1. punktam un tādēļ var palikt spēkā, tā par šo prasību paziņo Komisijai, pamatojot paturēšanu spēkā.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Neskarot LESD 258. pantu, Komisija trīs mēnešu laikā no šāda paziņojuma saņemšanas dienas pārbauda minētā pasākuma atbilstību šā panta 1. punktam un vajadzības gadījumā pieņem atzinumu, pieprasot attiecīgajai dalībvalstij grozīt vai atcelt attiecīgo pasākumu.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  4. punktā minētā vienotā informācijas punkta adresi dalībvalstis dara zināmu Komisijai. Komisija savā vietnē publicē saites ar tādiem punktiem.

5.  4. punktā minētā vienotā informācijas punkta adresi dalībvalstis dara zināmu Komisijai. Komisija savā vietnē publicē regulāri atjauninātu informāciju tās darba valodās par šiem dalībvalstu pasākumiem, kas minēti 2. un 3. punktā, kā arī dalībvalstu tiešsaistes vienoto kontaktpunktu adreses.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Komisija savā tīmekļvietnē publicē norādījumus datu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem par šīs regulas piemērošanu, tostarp informāciju par dažādu veidu datu kopām piemērojamo juridisko režīmu.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija rosina un sekmē pašregulējošu rīcības kodeksu izstrādi Savienības līmenī, lai noteiktu vadlīnijas vislabākajai pakalpojumu sniedzēju maiņas atvieglināšanas praksei un nodrošinātu, ka pirms datu glabāšanas un citādas apstrādes līguma noslēgšanas tie sniedz profesionālajiem lietotājiem pietiekami sīku, skaidru un pārredzamu informāciju šādos jautājumos:

1.  Komisija rosina un sekmē uz sadarbspējas principu balstītu pašregulējošu rīcības kodeksu izstrādi Savienības līmenī, lai noteiktu vadlīnijas attiecībā uz šādiem aspektiem:

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  labākā prakse, sekmējot pakalpojuma sniedzēja maiņu un datu pārnešanu saskaņā ar strukturētiem, plaši izmantotiem un atvērtiem standartiem un mašīnlasāmā formātā, kas dod lietotājam pietiekamu laiku pakalpojuma sniedzēja maiņai vai datu pārnešanai, un

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  procesi, tehniskās prasības, termiņi un maksa, ko piemēro, kad profesionāls lietotājs vēlas mainīt pakalpojumu sniedzēju vai pārvietot datus atpakaļ savās IT sistēmās, ieskaitot datu dublēšanas procesus un vietu, pieejamos datu formātus un nesējus, vajadzīgo IT konfigurāciju un minimālo tīkla joslas platumu; cik laika vajadzīgs pirms pārvietošanas procesa sākuma, un cik ilgi dati būs pieejami pārvietošanai; datu pieejamības garantijas pakalpojumu sniedzēja bankrota gadījumam;

(a)  minimālās informācijas sniegšanas prasības, ar ko nodrošina, ka profesionāliem lietotājiem pirms līguma par datu apstrādi noslēgšanas sniedz pietiekami detalizētu, skaidru un pārredzamu informāciju par procesiem, tehniskām prasībām, termiņiem un maksu, ko piemēro, kad profesionāls lietotājs vēlas mainīt pakalpojumu sniedzēju vai pārvietot datus atpakaļ savās IT sistēmās, ieskaitot datu dublēšanas procesus un vietu, pieejamos datu formātus un nesējus, vajadzīgo IT konfigurāciju un minimālo tīkla joslas platumu; cik laika vajadzīgs pirms pārvietošanas procesa sākuma, un cik ilgi dati būs pieejami pārvietošanai; datu pieejamības garantijas pakalpojumu sniedzēja bankrota gadījumam;

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  datu apstrādes produktu un pakalpojumu sertifikācijas shēmas, ar ko veicina šo produktu un pakalpojumu kvalitātes salīdzināmību, tostarp attiecībā uz kvalitātes pārvaldību, informācijas drošības pārvaldību, darbības nepārtrauktības pārvaldību un vides pārvaldību;

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja ar pašregulējuma rīcības kodeksu neizdodas samazināt pastāvošo datu pārnešanas šķēršļu skaitu, pēc šīs pārskatīšanas attiecīgā gadījumā sagatavo tiesību akta priekšlikumu.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja šādus rīcības kodeksus neievieš un efektīvi neīsteno noteiktajā laika periodā vai ja pēc detalizētas pārskatīšanas ir iemesli bažām, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, nosakot minimālās pamatnostādnes. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 8. pantā.

Pamatojums

Lai gan tiek veicināts pašregulējums, Komisijas iesaistīšanās var palīdzēt novērst šķēršļus, kas var rasties kodeksu izstrādes laikā.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros nosaka palīdzības lūgumu standartformu, pieprasījumu valodu, termiņus vai citas procedūras detaļas. Tādus īstenošanas aktus pieņem 8. pantā noteiktajā kārtībā.

6.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros nosaka palīdzības lūgumu standartformu, formātu un pārsūtīšanas kanālus, pieprasījumu valodu, termiņus vai citas procedūras detaļas. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 8. pantā.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

7. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Vienotais kontaktpunkts sniedz arī vispārīgu informāciju profesionāliem lietotājiem un sabiedrībai par šajā direktīvā paredzēto pienākumu izpildi, kā arī par jebkuru rīcības kodeksu, kas izstrādāts saskaņā ar 6. pantu.

Pamatojums

Vienotais kontaktpunkts galvenokārt ir paredzēts, lai palīdzētu dalībvalstu pārvaldes iestādēm, taču tā funkcijas var paplašināt, tam darbojoties kā vispārējam plašākas sabiedrības un uzņēmējdarbības aprindu kontaktpunktam.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nepersonizētu datu brīva aprite Eiropas Savienībā

Atsauces

COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

23.10.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

23.10.2017

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Zdzisław Krasnodębski

9.11.2017

Izskatīšana komitejā

28.11.2017

21.2.2018

 

 

Pieņemšanas datums

24.4.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

59

1

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rosa D’Amato

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

59

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nepersonizētu datu brīva aprite Eiropas Savienībā

Atsauces

COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

13.9.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

23.10.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

23.10.2017

JURI

23.10.2017

LIBE

23.10.2017

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

JURI

2.10.2017

LIBE

23.10.2017

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Anna Maria Corazza Bildt

25.10.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

23.1.2018

21.3.2018

24.4.2018

17.5.2018

Pieņemšanas datums

4.6.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

Iesniegšanas datums

6.6.2018

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 21. jūnijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika