RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană

6.6.2018 - (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)) - ***I

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportoare: Anna Maria Corazza Bildt


Procedură : 2017/0228(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0201/2018

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0495),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0312/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Franței în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 februarie 2018[1],

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, precum și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0201/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Digitalizarea economiei se accelerează. Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) nu mai reprezintă un sector specific, ci fundamentul tuturor sistemelor economice și al societăților inovatoare moderne. Datele electronice se află în centrul acestor sisteme și pot genera o valoare semnificativă atunci când sunt analizate sau utilizate împreună cu servicii și produse.

(1)  Digitalizarea economiei se accelerează. Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) nu mai reprezintă un sector specific, ci fundamentul tuturor sistemelor economice și al societăților inovatoare moderne. Datele electronice se află în centrul acestor sisteme și pot genera o valoare semnificativă atunci când sunt analizate sau utilizate, în regim de siguranță, împreună cu servicii și produse.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Libertatea de stabilire și libertatea de a furniza servicii în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene se aplică serviciilor de stocare sau altor servicii de prelucrare a datelor. Totuși, furnizarea acestor servicii este îngreunată sau uneori împiedicată de anumite cerințe naționale de localizare a datelor într-un anumit teritoriu.

(3)  Libertatea de stabilire și libertatea de a furniza servicii în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene se aplică serviciilor de prelucrare a datelor, inclusiv serviciilor de portare a datelor. Totuși, furnizarea acestor servicii este îngreunată sau uneori împiedicată de anumite cerințe naționale, regionale sau locale de localizare a datelor într-un anumit teritoriu.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Aceste obstacole în calea liberei circulații a serviciilor de stocare sau a altor servicii de prelucrare a datelor și a dreptului de stabilire a furnizorilor de servicii de stocare sau de alte servicii de prelucrare a datelor sunt generate de cerințele prevăzute de legislațiile naționale ale statelor membre de a localiza datele într-o anumită zonă geografică sau într-un anumit teritoriu în scopul stocării sau al altei prelucrări. Alte norme sau practici administrative au un efect echivalent prin impunerea unor cerințe specifice care fac mai dificilă stocarea sau prelucrarea în alt mod a datelor în afara unei anumite zone geografice sau a unui anumit teritoriu din Uniune, cum ar fi cerințele de a utiliza mijloacele tehnologice care sunt certificate sau omologate într-un anumit stat membru. Securitatea juridică, în măsura în care privește cerințele legitime și ilegitime de localizare a datelor, limitează și mai mult opțiunile aflate la dispoziția actorilor de pe piață și a sectorului public în ceea privește localizarea stocării sau a altei prelucrări a datelor.

(4)  Aceste obstacole în calea liberei circulații a serviciilor de prelucrare a datelor și a dreptului de stabilire a furnizorilor de servicii de prelucrare a datelor sunt generate de cerințele prevăzute de legislațiile naționale ale statelor membre de a localiza datele într-o anumită zonă geografică sau într-un anumit teritoriu în scopul prelucrării. Alte norme sau practici administrative au un efect echivalent prin impunerea unor cerințe specifice care fac mai dificilă prelucrarea datelor în afara unei anumite zone geografice sau a unui anumit teritoriu din Uniune, cum ar fi cerințele de a utiliza mijloacele tehnologice care sunt certificate sau omologate într-un anumit stat membru. Securitatea juridică, în măsura în care privește cerințele legitime și ilegitime de localizare a datelor, limitează și mai mult opțiunile aflate la dispoziția actorilor de pe piață și a sectorului public în ceea privește localizarea prelucrării datelor. Prezentul regulament nu limitează în niciun fel libertatea întreprinderilor de a încheia acorduri contractuale care să precizeze locul în care trebuie să se afle datele. Prezentul regulament urmărește mai mult să lărgească paleta de opțiuni, garantând că locul convenit poate fi situat oriunde în Uniune.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Cumularea acestor obstacole a dus la o lipsă a concurenței între furnizorii de servicii de cloud computing din Europa, la diferite probleme legate de „dependența de un singur furnizor” și la o imobilitate acută a datelor. În mod similar, politicile de localizare a datelor au subminat capacitatea companiilor din domeniul cercetării și dezvoltării de a facilita colaborarea între întreprinderi, universități și alte organizații de cercetare pentru a stimula propria lor inovare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Fluxul liber al datelor în Uniune va juca un rol principal în realizarea creșterii și a inovării bazate pe date. La fel ca întreprinderile și consumatorii, autoritățile publice și organismele statelor membre vor beneficia de o libertate mai mare de alegere în ceea ce privește furnizorii de servicii bazate pe date, de prețuri mai competitive și de furnizarea mai eficientă a serviciilor pentru cetățeni. Având în vedere cantitățile mari de date pe care le gestionează, este extrem de important ca autoritățile și organismele publice să dea un exemplu prin utilizarea serviciilor de prelucrare a datelor și să nu impună restricții în materie de localizare a datelor când folosesc servicii de prelucrare a datelor. De aceea, autoritățile și organismele publice ar trebui să facă și ele obiectul prezentului regulament inclusiv, fără a aduce atingere Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a, în contextul achizițiilor publice. În același timp, prezentul regulament nu creează vreo obligație pentru entitățile publice de a externaliza prelucrarea datelor.

 

_____________

 

1a Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE - Text cu relevanță pentru SEE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Cadrul juridic privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (UE) 2016/67930, Directiva (UE) 2016/68031 și Directiva 2002/58/CE32, nu ar trebui să fie afectat de prezentul regulament.

(9)  Cadrul juridic privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și respectarea sferei private și protejarea datelor personale în comunicațiile electronice, în special Regulamentul (UE) 2016/67930 , Directiva (UE) 2016/68031 și Directiva 2002/58/CE32, nu este afectat de prezentul regulament.

__________________

__________________

30 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

30 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

31Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

31Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

32Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

32Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, statele membre nu pot nici să limiteze, nici să interzică libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii din motive legate de protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Prezentul regulament stabilește același principiu al liberei circulații în cadrul Uniunii pentru datele fără caracter personal, cu excepția cazului în care o restricție sau o interdicție ar fi justificată din motive de securitate.

(10)  În temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, statele membre nu pot nici să limiteze, nici să interzică libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii din motive legate de protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Prezentul regulament stabilește același principiu al liberei circulații în cadrul Uniunii pentru datele fără caracter personal, cu excepția cazului în care o restricție sau o interdicție ar fi justificată din motive de securitate publică. Regulamentul (UE) 2016/679 și prezentul regulament prevăd un set coerent de norme, care iau în considerare aspectele legate de libera circulație a diferitelor tipuri de date. În cazul în care seturile de date conțin atât date cu caracter personal, cât și date fără caracter personal, Regulamentul (UE) 2016/679 ar trebui să se aplice datelor cu caracter personal, iar prezentul regulament ar trebui să se aplice datelor fără caracter personal din setul de date. În cazul în care datele cu și fără caracter personal dintr-un set mixt sunt legate în mod indisolubil, prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/679. În cazul în care progresele tehnologice, precum inteligența artificială, internetul obiectelor, învățarea automatizată și analiza volumelor mari de date vor face posibilă transformarea datelor anonime în date cu caracter personal, aceste date sunt tratate ca date cu caracter personal, iar Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică în mod corespunzător. În plus, prezentul regulament nu impune nici obligația de a stoca separat diferitele tipuri de date, nici obligația de a separa seturile de date mixte.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Cerințele de localizare a datelor reprezintă un obstacol clar în calea liberei furnizări a serviciilor de stocare sau a altor servicii de prelucrare a datelor în Uniune și în calea pieței interne. Prin urmare, acestea ar trebui interzise, cu excepția cazului în care sunt justificate din motive de siguranță publică, astfel cum sunt definite de dreptul Uniunii, în special articolul 52 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și respectă principiul proporționalității, prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Pentru a pune în aplicare principiul fluxului liber al datelor fără caracter personal la nivel transfrontalier, pentru a asigura eliminarea rapidă a cerințelor existente de localizare a datelor și pentru a permite, din motive operaționale, stocarea sau altă prelucrare a datelor în mai multe locuri în UE și deoarece prezentul regulament prevede măsuri de asigurare a disponibilității datelor în scopuri de control de reglementare, statele membre nu ar trebui să poată invoca alte motive în afară de siguranța publică.

(12)  Cerințele de localizare a datelor reprezintă un obstacol clar în calea liberei furnizări a serviciilor de prelucrare a datelor în Uniune și în calea pieței interne. Prin urmare, acestea ar trebui interzise, cu excepția cazului în care sunt justificate din motive imperative de siguranță publică, astfel cum sunt definite de dreptul Uniunii, în special articolul 52 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și respectă principiul proporționalității, prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Pentru a pune în aplicare principiul fluxului liber al datelor fără caracter personal la nivel transfrontalier, pentru a asigura eliminarea rapidă a cerințelor existente de localizare a datelor și pentru a permite, din motive operaționale, prelucrarea datelor în mai multe locuri în UE și deoarece prezentul regulament prevede măsuri de asigurare a disponibilității datelor în scopuri de control de reglementare, statele membre nu ar trebui să poată invoca alte motive în afară de siguranța publică.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Conceptul de „siguranță publică”, în sensul articolul 52 din TFUE și conform interpretării date de Curtea de Justiție, cuprinde atât siguranța internă, cât și cea externă a unui stat membru. Aceasta presupune existența unei amenințări reale și suficient de grave care afectează unul dintre interesele fundamentale ale societății, cum ar fi o amenințare la adresa funcționării instituțiilor și a serviciilor publice esențiale, precum și supraviețuirea populației, precum și riscul unei perturbări grave a relațiilor externe sau a conviețuirii pașnice a națiunilor ori un risc la adresa intereselor militare. Conceptul de „motive imperative de siguranță publică” presupune o amenințare la adresa siguranței publice care are un nivel de gravitate deosebit de ridicat. Potrivit principiului proporționalității, cerințele privind localizarea datelor care sunt justificate în cazuri excepționale de motive imperative de siguranță publică ar trebui să corespundă îndeplinirii obiectivului urmărit și nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a se asigura aplicarea eficace a principiului fluxului liber al datelor fără caracter personal la nivel transfrontalier și pentru a preveni apariția unor noi bariere în calea bunei funcționări a pieței interne, statele membre ar trebui să notifice Comisiei orice proiect de act care conține o nouă cerință de localizare a datelor sau modifică o cerință existentă de localizare a datelor. Aceste notificări ar trebui să fie prezentate și evaluate în conformitate cu procedura prevăzută în Directiva (UE) 2015/153533.

(13)  Pentru a se asigura aplicarea eficace a principiului fluxului liber al datelor fără caracter personal la nivel transfrontalier și pentru a preveni apariția unor noi bariere în calea bunei funcționări a pieței interne, statele membre ar trebui să comunice imediat Comisiei orice proiect de act care conține o nouă cerință de localizare a datelor sau modifică o cerință existentă de localizare a datelor. Aceste proiecte de documente ar trebui să fie prezentate și evaluate în conformitate cu Directiva (UE) 2015/153533.

__________________

__________________

33 Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).

33 Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  În plus, pentru a elimina potențialele bariere existente, în decursul unei perioade de tranziție de 12 luni, statele membre ar trebui să efectueze o examinare a cerințelor naționale existente de localizare a datelor și să notifice Comisiei, împreună cu o justificare, orice cerință de localizare a datelor pe care o consideră ca fiind conformă cu prezentul regulament. Aceste notificări ar trebui să permită Comisiei să evalueze conformitatea oricăror cerințe rămase de localizare a datelor.

(14)  În plus, pentru a elimina potențialele bariere existente, în decursul unei perioade de tranziție de 12 luni, statele membre ar trebui să efectueze o examinare a cerințelor naționale existente de localizare a datelor și să comunice Comisiei, împreună cu o justificare, orice cerință de localizare a datelor pe care o consideră ca fiind conformă cu prezentul regulament. Aceste comunicări ar trebui să permită Comisiei să evalueze conformitatea oricăror cerințe rămase de localizare a datelor și de a adopta decizii, după caz, prin care se solicită statelor membre să modifice sau să abroge aceste cerințe privind localizarea datelor.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În vederea asigurării transparenței cerințelor de localizare a datelor în statele membre pentru persoanele fizice și juridice, cum ar fi furnizorii și utilizatorii de servicii de stocare sau de alte servicii de prelucrare a datelor, statele membre ar trebui să publice informații într-un punct unic de informare online șiactualizeze periodic informațiile cu privire la aceste măsuri. Pentru a informa în mod corespunzător persoanele juridice și fizice cu privire la cerințele de localizare a datelor la nivelul întregii Uniuni, statele membre ar trebui să notifice Comisiei adresele acestor puncte online. Comisia ar trebui să publice aceste informații pe propriul site web.

(15)  În vederea asigurării transparenței cerințelor de localizare a datelor în statele membre pentru persoanele fizice și juridice, cum ar fi furnizorii și utilizatorii de servicii de stocare sau de alte servicii de prelucrare a datelor, statele membre ar trebui să publice detaliile acestor cerințe într-un punct unic de informare online sau ar trebuiofere astfel de detalii cu privire la un punct de informare la nivelul Uniunii creat în temeiul unui alt act al Uniunii, cum ar fi Regulamentul (UE) nr ... al Parlamentului European și al Comisiei [portalul unic digital]. Statele membre ar trebui să actualizeze periodic aceste informații. Pentru a informa în mod corespunzător persoanele juridice și fizice cu privire la cerințele de localizare a datelor la nivelul întregii Uniuni, statele membre ar trebui să notifice Comisiei adresele acestor puncte online. Comisia ar trebui să publice aceste informații pe propriul site web, împreună cu o listă consolidată a cerințelor de localizare a datelor în vigoare în statele membre. Comisia ar trebui în plus să publice pe site-ul său web informații privind cerințele respective în limbile sale de lucru oficiale.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Cerințele de localizare a datelor au la bază, în mod frecvent, o lipsă de încredere în stocarea sau altă prelucrare a datelor la nivel transfrontalier, care rezultă din presupusa indisponibilitate a datelor pentru scopurile autorităților competente din statele membre, cum ar fi inspecția și auditul sau controlul de reglementare sau de supraveghere. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să stabilească în mod clar faptul că nu aduce atingere competențelor autorităților competente de a solicita și de a primi acces la date, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul național, și că accesul autorităților competente la date nu poate fi refuzat pe motiv că datele sunt stocate sau prelucrate în alt mod în alt stat membru.

(16)  Cerințele de localizare a datelor au la bază, în mod frecvent, o lipsă de încredere în prelucrarea datelor la nivel transfrontalier, care rezultă din presupusa indisponibilitate a datelor pentru scopurile autorităților competente din statele membre, cum ar fi inspecția și auditul sau controlul de reglementare sau de supraveghere. Prin urmare, ar trebui consolidată securitatea serviciilor de domiciliere în toate statele membre și prezentul regulament ar trebui să stabilească în mod clar faptul că nu aduce atingere competențelor autorităților competente de a solicita și de a primi acces la date, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul național, și că accesul autorităților competente la date nu poate fi refuzat pe motiv că datele sunt stocate sau prelucrate în alt mod în alt stat membru.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  În cazul în care o persoană fizică sau juridică ce este supusă obligațiilor de a furniza date nu respectă aceste obligații și cu condiția ca autoritatea competentă să fi epuizat toate mijloacele aplicabile pentru a obține acces la date, autoritatea competentă ar trebui să fie în măsură să solicite asistență din partea autorităților competente din alte state membre. În astfel de cazuri, autoritățile competente ar trebui să utilizeze instrumentele de cooperare specifice prevăzute în dreptul Uniunii sau în acordurile internaționale, în funcție de obiectul specific fiecărui caz, de exemplu, în domeniul cooperării polițienești, al justiției penale sau civile sau, respectiv, în materie administrativă, Decizia-cadru 2006/96034, Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului35, Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică36, Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului37, Directiva 2006/112/CE a Consiliului38 și Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului39. În absența unor astfel de mecanisme de cooperare specifice, autoritățile competente ar trebui să coopereze pentru a oferi acces la datele solicitate, prin intermediul punctelor unice de contact desemnate, cu excepția cazului în care acest lucru ar fi contrar ordinii publice a statului membru solicitat.

(18)  În cazul în care o persoană fizică sau juridică ce este supusă obligațiilor de a furniza date nu respectă aceste obligații, autoritatea competentă ar trebui să fie în măsură să solicite asistență din partea autorităților competente din alte state membre. În astfel de cazuri, autoritățile competente ar trebui să utilizeze instrumentele de cooperare specifice prevăzute în dreptul Uniunii sau în acordurile internaționale, în funcție de obiectul specific fiecărui caz, de exemplu, în domeniul cooperării polițienești, al justiției penale sau civile sau, respectiv, în materie administrativă, Decizia-cadru 2006/96034, Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului35, Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică36, Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului37, Directiva 2006/112/CE a Consiliului38 și Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului39. În absența unor astfel de mecanisme de cooperare specifice, autoritățile competente ar trebui să coopereze pentru a oferi acces la datele solicitate prin intermediul punctelor unice de contact desemnate.

__________________

__________________

34 Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 386, 29.12.2006, p. 89).

34 Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 386, 29.12.2006, p. 89).

35 Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală (JO L 130, 1.5.2014, p. 1).

35 Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală (JO L 130, 1.5.2014, p. 1).

36 Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, STCE nr. 185.

36 Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, STCE nr. 185.

37 Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (JO L 174, 27.6.2001, p. 1).

37 Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (JO L 174, 27.6.2001, p. 1).

38 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

38 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

39 Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 268, 12.10.2010, p. 1).

39 Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 268, 12.10.2010, p. 1).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Pentru a beneficia pe deplin de mediul concurențial, utilizatorii profesioniști ar trebui să fie în măsură să facă alegeri în cunoștință de cauză și să compare cu ușurință componentele individuale ale diverselor servicii de stocare sau alte servicii de prelucrare a datelor oferite pe piața internă, inclusiv în ceea ce privește condițiile contractuale de portare a datelor la încheierea unui contract. În vederea alinierii la potențialul de inovare al pieței și pentru a lua în considerare experiența și cunoștințele de specialitate ale furnizorilor și ale utilizatorilor profesioniști de servicii de stocare sau de alte servicii de prelucrare a datelor, informațiile detaliate și cerințele operaționale pentru portarea datelor ar trebui să fie definite de actorii de pe piață prin autoreglementare, încurajată și facilitată de Comisie, sub formă de coduri de conduită ale Uniunii care pot include un model de clauze contractuale. Dacă aceste coduri de conduită nu sunt însă instituite și puse în aplicare în mod eficace într-un interval de timp rezonabil, Comisia ar trebui să reexamineze situația.

(21)  Pentru a beneficia pe deplin de mediul concurențial, utilizatorii profesioniști ar trebui să fie în măsură să facă alegeri în cunoștință de cauză și să compare cu ușurință componentele individuale ale diverselor servicii de prelucrare a datelor oferite pe piața internă, inclusiv în ceea ce privește condițiile contractuale de portare a datelor la încheierea unui contract. În vederea alinierii la potențialul de inovare al pieței și pentru a lua în considerare experiența și cunoștințele de specialitate ale furnizorilor și ale utilizatorilor profesioniști de servicii de stocare sau de alte servicii de prelucrare a datelor, informațiile detaliate și cerințele operaționale pentru portarea datelor ar trebui să fie definite de actorii de pe piață prin autoreglementare, încurajată, facilitată și monitorizată de Comisie, sub formă de coduri de conduită ale Uniunii care pot include un model de clauze contractuale. Codurile de conduită ar trebui să fie cuprinzătoare, să precizeze clar că dependența de un singur furnizor nu este o practică comercială acceptabilă, să prevadă tehnologii care să mărească încrederea clienților și să fie actualizate periodic pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice. Comisia ar trebui să aibă grijă ca toate părțile interesate relevante, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile nou-înființate, să fie consultate în acest proces. Comisia ar trebui să evalueze elaborarea și eficacitatea aplicării unor astfel de coduri de conduită.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Comisia ar trebui să examineze periodic prezentul regulament, în special pentru a stabili dacă este necesar să se efectueze modificări ca urmare a evoluțiilor tehnologice sau ale pieței.

(28)  Comisia ar trebui să prezinte un raport cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, în special pentru a stabili dacă este necesar să se efectueze modificări ca urmare a evoluțiilor tehnologice sau ale pieței, precum inteligența artificială, învățarea automatizată, internetul obiectelor și analiza volumelor mari de date. Acest raport ar trebui să evalueze, în special, experiența dobândită în aplicarea prezentului regulament la seturile de date mixte pentru a asigura dezvoltarea inovării și să evalueze punerea în aplicare a excepției din motive de siguranță publică. Comisia ar trebui totodată să publice orientări, înainte să se aplice celelalte reguli ale prezentului regulament, privind modul în care se aplică seturilor de date mixte, pentru ca companiile, inclusiv IMM-urile, să înțeleagă mai bine interacțiunea dintre prezentul regulament și Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament se aplică stocării sau altei prelucrări a datelor electronice, altele decât datele cu caracter personal, în Uniune, care

1.  Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor electronice, altele decât datele cu caracter personal, în Uniune, care

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul unui set de date mixte, regulamentul se aplică părții din set cu date fără caracter personal. În cazul în care datele cu și fără caracter personal dintr-un set mixt sunt legate în mod indisolubil, prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/679.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  „set de date mixte” înseamnă un set compus atât din datele cu caracter personal cât și din cele fără caracter personal;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  „stocare a datelor” înseamnă orice stocare a datelor în format electronic;

eliminat

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor sau a seturilor de date în format electronic, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  „furnizor” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce furnizează servicii de stocare sau alte servicii de prelucrare a datelor;

4.  „furnizor” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce furnizează servicii de prelucrare a datelor;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  „cerință de localizare a datelor” înseamnă orice obligație, interdicție, condiție, limită sau altă cerință prevăzută în actele legislative, regulamentele sau dispozițiile administrative ale statelor membre care impune localizarea stocării sau a altei prelucrări a datelor pe teritoriul unui anumit stat membru sau împiedică stocarea sau altă prelucrare a datelor în orice alt stat membru;

5.  „cerință de localizare a datelor” înseamnă orice obligație, interdicție, condiție, limită sau altă cerință prevăzută în actele legislative, regulamentele sau dispozițiile sau practicile administrative ale statelor membre și textele derivate, inclusiv în domeniul achizițiilor publice, care impune localizarea prelucrării datelor pe teritoriul unui anumit stat membru sau împiedică prelucrarea datelor în orice alt stat membru;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  „autoritate competentă” înseamnă o autoritate a unui stat membru care are competența de a obține acces la datele stocate sau prelucrate de o persoană fizică ori juridică în exercitarea atribuțiilor sale oficiale, astfel cum se prevede în dreptul național sau în dreptul Uniunii;

6.  „autoritate competentă” înseamnă o autoritate a unui stat membru care are competența de a obține acces la datele prelucrate de o persoană fizică ori juridică în exercitarea atribuțiilor sale oficiale, astfel cum se prevede în dreptul național sau în dreptul Uniunii;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  „utilizator” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce utilizează ori solicită un serviciu de stocare sau un alt serviciu de prelucrare a datelor;

7.  „utilizator” înseamnă o persoană fizică sau juridică, inclusiv o entitate din sectorul public, ce utilizează ori solicită un serviciu de prelucrare a datelor;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  „utilizator profesionist” înseamnă o persoană fizică sau juridică, inclusiv o entitate din sectorul public, care utilizează ori solicită un serviciu de stocare sau alt serviciu de prelucrare a datelor în scopuri legate de activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau profesională ori de sarcinile sale.

8.  „utilizator profesionist” înseamnă o persoană fizică sau juridică, inclusiv o entitate din sectorul public, care utilizează ori solicită un serviciu de prelucrare a datelor în scopuri legate de activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau profesională ori de sarcinile sale.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Locul unde se află datele în scopul stocării sau al altei prelucrări în cadrul Uniunii nu este restricționat la teritoriul unui anumit stat membru, iar stocarea ori altă prelucrare în orice alt stat membru nu este interzisă sau restricționată, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat din motive de siguranță publică.

1.  Cerințele de localizare a datelor sunt interzise, cu excepția cazului în care, în mod excepțional, acest lucru este justificat din motive imperative de siguranță publică, în conformitate cu principiul proporționalității.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre notifică Comisiei orice proiect de act care introduce o nouă cerință de localizare a datelor sau care aduce modificări unei cerințe existente de localizare a datelor, în conformitate cu procedurile stabilite în legislația națională de punere în aplicare a Directivei (UE) 2015/1535.

2.  Statele membre comunică imediat Comisiei orice proiect de act care introduce o nouă cerință de localizare a datelor sau care aduce modificări unei cerințe existente de localizare a datelor, în conformitate cu procedurile stabilite în articolele 5, 6 și 7 din Directiva (UE) 2015/1535.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În termen de 12 luni de la începerea aplicării prezentului regulament, statele membre se asigură că orice cerință de localizare a datelor care nu respectă alineatul (1) este abrogată. Dacă un stat membru consideră că o cerință de localizare a datelor respectă alineatul (1) și poate, prin urmare, să rămână în vigoare, acesta notifică Comisiei măsura respectivă, împreună cu o justificare pentru menținerea sa în vigoare.

3.  În termen de... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], statele membre se asigură că orice cerință de localizare a datelor care nu respectă alineatul (1) a fost abrogată. În termen de... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], dacă un stat membru consideră că o cerință de localizare a datelor respectă alineatul (1) și poate, prin urmare, să rămână în vigoare, acesta comunică Comisiei măsura respectivă, împreună cu o justificare pentru menținerea sa în vigoare.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 258 din TFUE, Comisia, în termen de trei luni de la data primirii unei astfel de comunicări, examinează conformitatea măsurii respective cu alineatul (1) și, dacă este cazul, adoptă o decizie prin care solicită statului membru în cauză să modifice sau să abroge măsura respectivă.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că informațiile referitoare la orice cerință de localizare a datelor aplicabile pe teritoriul lor sunt disponibile online publicului prin intermediul unui punct unic de informare, pe care îl actualizează periodic.

4.  Statele membre se asigură că informațiile referitoare la orice cerință de localizare a datelor aplicabile pe teritoriul lor sunt disponibile online publicului prin intermediul unui punct unic de informare, pe care îl actualizează periodic sau prin intermediul unui punct de informare la nivelul Uniunii, dacă este disponibil, creat în temeiul unui alt act al Uniunii.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre informează Comisia cu privire la adresa punctului unic de informare menționat la alineatul (4). Comisia publică linkurile către aceste puncte pe site-ul său web.

5.  Statele membre informează Comisia cu privire la adresa punctului unic de informare menționat la alineatul (4). Comisia publică linkurile către aceste puncte pe site-ul său web, împreună cu o listă consolidată, actualizată periodic, a tuturor cerințelor de localizare a datelor menționate la alineatul (4), inclusiv informații despre cerințele menționate în limbile sale de lucru oficiale.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care o autoritate competentă a epuizat toate mijloacele aplicabile pentru a obține acces la date, aceasta poate solicita asistența autorității competente dintr-un alt stat membru, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7, iar autoritatea competentă solicitată oferă asistență în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7, cu excepția cazului în care acest lucru ar fi contrar ordinii publice a statului membru solicitat.

2.  În cazul în care o autoritate competentă nu primește acces la date după ce l-a contactat pe utilizatorul serviciului de prelucrare a datelor și dacă nu există un mecanism specific de cooperare în temeiul dreptului Uniunii sau al acordurilor internaționale de schimb de date între autoritățile competente din diferite state membre, respectiva autoritate competentă poate solicita asistența autorității competente dintr-un alt stat membru, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7. Autoritatea competentă solicitată oferă asistență în conformitate cu procedura respectivă.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care o cerere de asistență implică obținerea accesului autorității solicitate la orice sediu al unei persoane fizice sau juridice, inclusiv la orice echipamente și mijloace de stocare sau altă prelucrare a datelor, acest acces trebuie să fie conform cu dreptul procedural al Uniunii sau al statului membru.

3.  În cazul în care o cerere de asistență implică obținerea accesului autorității solicitate la orice sediu al unei persoane fizice sau juridice, inclusiv la orice echipamente și mijloace de prelucrare a datelor, acest acces trebuie să fie conform cu dreptul procedural al Uniunii sau al statului membru în care este situat sediul sau echipamentul respectiv.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Alineatul (2) se aplică numai în cazul în care nu există mecanisme de cooperare specifice în temeiul dreptului Uniunii sau al acordurilor internaționale pentru a efectua schimburi de date între autoritățile competente ale diferitelor state membre.

eliminat

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia încurajează și facilitează elaborarea unor coduri de conduită de autoreglementare la nivelul Uniunii, pentru a stabili orientări privind bunele practici în facilitarea schimbării furnizorilor de servicii și pentru a asigura faptul că aceștia oferă utilizatorilor profesioniști informații suficient de detaliate, clare și transparente înainte de încheierea unui contract pentru stocarea și prelucrarea datelor, în ceea ce privește următoarele aspecte:

1.  Pentru a contribui la o economie competitivă a datelor, Comisia încurajează și facilitează elaborarea unor coduri de conduită de autoreglementare la nivelul Uniunii, bazate pe principiul transparenței și care stabilesc orientări care tratează, printre altele, următoarele aspecte:

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  cele mai bune practici pentru a facilita schimbarea furnizorului și portarea datelor într-un format structurat, utilizat în mod curent, interoperabil și care poate fi prelucrat electronic, inclusiv formate de standarde deschise dacă sunt impuse sau solicitate de furnizorul de servicii care primește datele;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  procesele, cerințele tehnice, termenele și tarifele care se aplică în cazul în care un utilizator profesionist dorește să schimbe un furnizor sau să își porteze datele înapoi către propriile sisteme informatice, inclusiv procesele și locația oricăror copii de siguranță ale datelor, formatele și suporturile disponibile ale datelor, configurația informatică necesară și lărgimea minimă de bandă, perioada de timp necesară înainte de a începe procesul de portare și perioada de timp pe parcursul căreia datele vor rămâne disponibile pentru portare și garanțiile privind accesarea datelor în cazul falimentului furnizorului și

(a)  cerințele minime de informare, pentru a garanta că utilizatorii profesioniști dispun de informații suficient de detaliate, clare și transparente înainte de încheierea unui contract de prelucrare a datelor, cu privire la procesele, cerințele tehnice, termenele și tarifele care se aplică în cazul în care un utilizator profesionist dorește să se mute la un alt furnizor sau să își porteze datele înapoi către propriile sisteme informatice, precum și garanțiile privind accesarea datelor în cazul falimentului furnizorului.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  cerințele operaționale pentru schimbarea furnizorului sau pentru portarea datelor într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit în mod automat, care acordă timp suficient utilizatorului pentru schimbarea furnizorului sau portarea datelor.

eliminat

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia se asigură că codurile de conduită menționate la alineatul (1) sunt elaborate în strânsă cooperare cu toate părțile interesate relevante, inclusiv asociațiile de întreprinderi mici și mijlocii și de întreprinderi nou-înființate, utilizatorii și furnizorii de servicii de tip cloud.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia încurajează furnizorii să pună în aplicare în mod eficace codurile de conduită menționate la alineatul (1) în termen de un an de la începerea aplicării prezentului regulament.

2.  Comisia încurajează furnizorii să finalizeze redactarea codurilor de conduită menționate la alineatul (1) în termen de... [12 de luni de la data publicării prezentului regulament] și să le aplice efectiv în termen de... [24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia examinează elaborarea și punerea în aplicare eficace a acestor coduri de conduită și furnizarea eficace a informațiilor de către furnizori în termen de cel mult doi ani de la începerea aplicării prezentului regulament.

eliminat

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Punctele unice de contact le oferă utilizatorilor informații generale privind dispozițiile prezentului regulament, în special cu privire la elaborarea codurilor de conduită menționate la articolul 6.

Justificare

Know-how-ul punctelor unice de contact poate fi utilizat nu numai ca o legătură între statele membre și Comisie, ci și ca o legătură între instituții și utilizatori.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de cel mult [5 ani de la data prevăzută la articolul 10 alineatul (2)], Comisia efectuează o examinare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind principalele constatări.

1.  În termen de cel mult [3 ani și 6 luni de la data publicării prezentului regulament], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport de evaluare a punerii în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește:

 

(a)  aplicarea prezentului regulament la seturile de date mixte, în special având în vedere evoluțiile tehnologiei și pieței care pot înmulți posibilitățile de dezanonimizare a datelor;

 

(b)  punerea în aplicare de către statele membre a articolului 4 alineatul (1), în special a excepției privind siguranța publică; precum și

 

(c)  elaborarea și aplicarea eficace a codurilor de conduită menționate la articolul 6 și furnizarea eficace a informațiilor de către furnizori.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În termen de... [șase luni de la data publicării prezentului regulament], Comisia publică orientări privind interacțiunea dintre prezentul regulament și Regulamentul (UE) 2016/679 în ce privește seturile de date mixte.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezentul regulament se aplică la șase luni de la data publicării.

2.  Prezentul regulament se aplică la șase luni de la data publicării.

Cu toate acestea, articolul 9 alineatul (2a) se aplică după ... [1 zi de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

  • [1]  JO C 0, 0.0.0000, p. 0.

EXPUNERE DE MOTIVE

I. Introducere

Piața unică digitală este o piatră de temelie a economiei europene, cu un potențial enorm de a genera creștere economică și locuri de muncă. Regulamentul privind fluxul liber al datelor fără caracter personal stabilește de facto că datele reprezintă a cincea libertate pe piața unică. Odată cu apariția unor noi tehnologii, cum ar fi tehnologia de tip cloud computing, volumele mari de date și inteligența artificială, posibilitatea de a transfera date în mod liber a devenit o problemă majoră pentru întreprinderile europene. Acest lucru este, desigur, o posibilitate, nu o obligație. Cerințele de localizare implementate de statele membre reduc concurența și cresc costurile de stocare cu un nivel estimat de 120 de procente. Cu toate acestea, prin eliminarea acestor cerințe, UE ar putea beneficia de o creștere anuală a PIB-ului de până la 8 miliarde EUR, sau de 0,06 procente. Acesta este echivalentul creșterii PIB rezultate din recentele acorduri de liber schimb cu Canada și Coreea de Sud luate împreună.

Raportoarea și-a concentrat atenția asupra simplificării, clarificării și ușurinței de aplicat a regulamentului. Raportoarea urmărește siguranța juridică și orientarea către viitor a textului pentru a spori la maximum beneficiile liberei circulații a datelor.

II. Poziția raportoarei

A.  Excepția privind siguranța publică

Raportoarea recunoaște că, în cazuri excepționale, statele membre au motive legitime să restricționeze libera circulație a datelor. Cu toate acestea, având în vedere efectele nocive pentru economia digitală a UE, raportoarea consideră că este esențial ca aceste cerințe să fie ținute la un nivel minim. Prin introducerea conceptului bine stabilit de „motive imperative de siguranță publică”, raportoarea urmărește să garanteze că statul membru respectiv nu interpretează în mod exagerat excepția privind siguranța publică. Întrucât nu există o definiție a siguranței publice, raportoarea se bazează pe tratat și pe jurisprudența aplicabilă a CJUE pentru a clarifica acest concept și pentru a spori siguranța juridică.

Raportoarea clarifică, de asemenea, faptul că toate componentele societății ar trebui să beneficieze de libera circulație a datelor, inclusiv entitățile din sectorul public. Întrucât numeroase cerințe de localizare nu provin de la nivel național, se clarifică faptul că prezentul regulament se aplică la toate nivelurile de guvernanță, inclusiv în domeniul achizițiilor publice, care este una din principalele preocupări, în special pentru IMM-uri.

Comisiei îi revine competența și obligația de a monitoriza punerea în aplicare a excepției și de a se asigura că aceasta nu este interpretată în mod disproporționat. Raportoarea dorește să introducă un termen clar până la care statele membre trebuie să raporteze cerințele de localizare a datelor pe care doresc să le mențină. Comisia ar trebui să examineze proiectul de act și să decidă dacă statul membru în cauză ar trebui să modifice sau să abroge cerința de localizare a datelor. Toate cerințele de localizare a datelor rămase ar trebui să fie publicate pe site-ul web al Comisiei, pentru a asigura accesibilitatea acestor informații.

B.  Accesul autorităților publice la date

Posibilitatea ca întreprinderile și entitățile din sectorul public să își prelucreze datele în afara statului membru de reședință al acestora nu ar trebui în niciun caz să fie folosită ca o modalitate de a nu dezvălui informațiile autorităților competente. Raportoarea consideră că obligarea autorităților competente să utilizeze toate celelalte mijloace înainte de a li se permite să își contacteze omologii pentru asistență ar prelungi în mod nejustificat procesul de obținere a accesului legitim la datele în cauză. Accesul la date ar trebui, de asemenea, să fie facilitat prin noul sistem de puncte unice de contact. Proiectul de raport clarifică, de asemenea, faptul că accesul la sediile în care sunt stocate datele trebuie fie acordat în conformitate cu dreptul intern al statului membru în care sunt situate sediul sau echipamentele respective.

C.  Seturile de date mixte

Prezentul regulament și Regulamentul general privind protecția datelor sunt complementare și nu se suprapun. Împreună, acestea oferă un set coerent de norme care acoperă toate tipurile de date și care conduce la un „spațiu unic al datelor în UE”. Cele mai multe seturi de date conțin atât date cu caracter personal, cât și date fără caracter personal, majoritatea datelor neavând caracter personal, dar datele personale precum numele și/sau adresele de e-mail vor fi incluse doar în scop administrativ. Excluderea unor astfel de seturi de date mixte din domeniul de aplicare al regulamentului ar limita în mod semnificativ avantajele ce decurg din prezentul regulament. În cazul în care seturile de date mixte pot fi separate cu ușurință, prezentul regulament ar trebui să se aplice părții din set cu date fără caracter personal. Într-un set de date mixte în care datele fără caracter personal și cele cu caracter personal sunt legate în mod indisolubil, prezentul regulament ar trebui să se aplice întregului set fără a aduce atingere Regulamentul general privind protecția datelor. Întrucât domeniul de aplicare a Regulamentul general privind protecția datelor este limitat la datele cu caracter personal și nu include date fără caracter personal, ar fi disproporționat și eronat din punct de vedere juridic ca Regulamentul GDPR să se aplice în locul prezentului regulament întregului set de date mixte. Acest lucru ar crea sarcini inutile pentru întreprinderi, cum ar fi IMM-urile și întreprinderile nou-înființate, care trebuie să respecte norme mai stricte, și ar constitui un obstacol în calea inovării. Aplicarea prezentului regulament la datele fără caracter personal nu înseamnă că protecția vieții private în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor ar înceta să se aplice în cazul setului de date mixte, indiferent de locul în care datele sunt stocate în UE. Totodată, prezentul regulament nu impune obligația de a stoca separat diferitele tipuri de date, și nici obligația de a separa seturile de date mixte.

D.  Portarea datelor

Pentru a beneficia pe deplin de potențialul pieței unice digitale, ar trebui mărită concurența. Acest lucru se poate realiza parțial prin asigurarea portabilității între diferiți furnizori de servicii de cloud. Raportoarea este de acord cu ideea de a le oferi actorilor de pe piață sarcina de a elabora coduri de conduită pentru a reglementa posibilitatea ca utilizatorii profesioniști să schimbe furnizorii de servicii și să porteze datele. Acest proces ar trebui să fie încurajat, facilitat și monitorizat de către Comisie.

Pentru crearea unor coduri de conduită echilibrate și funcționale, este imperios necesar ca atât utilizatorii, cât și furnizorii de servicii să fie incluși în proces. În plus, raportoarea subliniază faptul că esența unui cod de conduită este interoperabilitatea și transparența, și, în consecință, a ales să elimine unele dintre elementele mai prescriptive din textul Comisiei și lasă la latitudinea actorilor de pe piață să definească modul în care ar trebui formulată autoreglementarea. Raportoarea a prelungit, de asemenea, termenul de 6 luni deoarece experiența demonstrează că este nevoie de mai mult timp pentru a crea și a aplica un cod de conduită.

E.  Examinarea

Fiind important să ținem pasul cu evoluțiile tehnologice, raportoarea propune să se reducă perioada de evaluare, în special în ceea ce privește seturile de date mixte, întrucât este probabil ca „zonele gri” să se extindă în timp. Încă nu știm cum vor arăta seturile de date în viitor și, prin urmare, este important să se evalueze dacă prezentul regulament este actualizat și adecvat scopului urmărit. Raportoarea dorește să clarifice faptul că rezultatul evaluării Comisiei ar trebui să fie prezentarea unui raport cuprinzând evaluarea sa pentru colegiuitori.

ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este elaborată în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei. Raportorul a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea raportului, până la adoptarea acestuia în comisie:

Entitatea și/sau persoana

Allied for Startups

Almega (Organizația angajatorilor din sectorul serviciilor suedeze)

Ametic

Asociația industriei construcțiilor de mașini din Suedia

AT&T

Bisnode

Bitkom

BSA - Alianța producătorilor de software

Reprezentanța Permanentă a Bulgariei la UE

Business Europe

CERCA - Consiliul European de reparații pentru autovehicule

Cercle de l'Industrie

Computer & Communications Industry Association (Asociația industriei computerelor și comunicațiilor) (CCIA Europe)

Confederația Întreprinderilor din Suedia

Confindustria

Camera de Comerț Daneză

Deutsche Telekom

Digital Europe (Europa digitală)

Dr Kristina IRION - Universitatea din Amsterdam (seminarul IMCO din 20 februarie)

Dr Simon Forge - SCF Associates (seminarul IMCO din 20 februarie)

Comitetul Economic și Social European

Ericsson

Reprezentanța permanentă a Estoniei la UE

Comisia Europeană

Asociația Europeană a Operatorilor de Rețele de Telecomunicații (ETNO)

EyeEm

Federația de marketing european direct și interactiv (FEDMA)

FIGIEFA - Federația internațională a distribuitorilor de piese auto aftermarket

Företagarna

France Digitale

Reprezentanța permanentă a Franței la UE

Asociația asiguratorilor din Germania (GDV)

Google

GSMA

IBM

IDC-European Government Consulting

Information Technology & Innovation Foundation (Fundația pentru tehnologia informației și inovare)

INTUG

Intuit Inc.

Ministrul Comunicațiilor, Acțiunilor Climatice și Mediului din Irlanda

Microsoft

Consiliul Național pentru Comerț

Grupul Orange

Reprezentanța permanentă a Poloniei la UE

Schneider Electric Services International

Reprezentanța permanentă a Spaniei la UE

SUP46

Swedbank

Sectoarele IT și telecomunicațiilor din Suedia

Federația pentru comerț din Suedia

Asociația Europeană a Loteriilor (EL)

Federația Fermierilor Suedezi (LRF)

UEAPME – Organizația meșteșugarilor europeni și a angajatorilor din IMM-uri

Federația întreprinderilor mici din Regatul Unit

Reprezentanța Permanentă a Regatului Unit la UE

Veolia

Vodaphone

AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (26.4.2018)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

Raportor pentru aviz: Zdzisław Krasnodębski

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Lanțurile valorice ale producției de date se bazează pe diferite activități legate de date: crearea și colectarea datelor; agregarea și organizarea datelor; stocarea și prelucrarea datelor; analiza, comercializarea și distribuirea datelor; utilizarea și reutilizarea datelor. Funcționarea eficace și eficientă a stocării și a altei prelucrări a datelor este o componentă fundamentală a oricărui lanț valoric al producției de date. Cu toate acestea, o astfel de funcționare eficace și eficientă și dezvoltarea economiei bazate pe date în Uniune sunt afectate, în special, de două tipuri de obstacole în calea mobilității datelor și a pieței interne.

(2)  Lanțurile valorice ale producției de date se bazează pe diferite activități legate de date: crearea și colectarea datelor; agregarea și organizarea datelor; prelucrare; analiza, comercializarea și distribuirea datelor; utilizarea și reutilizarea datelor. Funcționarea eficace și eficientă a prelucrării este o componentă fundamentală a oricărui lanț valoric de date. Cu toate acestea, o astfel de funcționare eficace și eficientă și dezvoltarea economiei bazate pe date în Uniune sunt afectate, în special, de două tipuri de obstacole în calea mobilității datelor și a pieței interne.

Justificare

Definiția „prelucrării” adăugată la articolul 3 conține „stocarea de date”. Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Libertatea de stabilire și libertatea de a furniza servicii în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene se aplică serviciilor de stocare sau altor servicii de prelucrare a datelor. Totuși, furnizarea acestor servicii este îngreunată sau uneori împiedicată de anumite cerințe naționale de localizare a datelor într-un anumit teritoriu.

(3)  Libertatea de stabilire și libertatea de a furniza servicii prevăzute la articolul 26 și la articolele 49-55 și 56-62 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) se aplică serviciilor de prelucrare , inclusiv portării datelor. Totuși, furnizarea acestor servicii este îngreunată sau uneori împiedicată de anumite cerințe naționale de localizare a datelor într-un anumit teritoriu.

Justificare

Articolul 6 prevede o serie de aspecte tehnice legate de portarea datelor. Proiectul de regulament nu conține nici o definiție a dreptului de portare a datelor, nici o definiție a portării ca atare. În consecință, pentru ca articolul 6 să fie viabil, portarea datelor trebuie tratată ca serviciu, intrând astfel în sfera libertății de a presta servicii prevăzută în tratat.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Cumularea acestor obstacole duce la o lipsă a concurenței între furnizorii de servicii de cloud computing din Europa, la diferite probleme legate de „dependența de un singur furnizor” și la o deficiență acută a mobilității datelor. În mod similar, politicile de localizare a datelor subminează capacitatea companiilor care desfășoară activități în domeniul cercetării și dezvoltării de a facilita colaborarea între întreprinderi, universități și alte organizații de cercetare pentru a stimula propria lor inovare.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  La fel ca întreprinderile și consumatorii, autoritățile și organismele publice din statele membre ar trebui să beneficieze de o mai mare libertate de alegere în ceea ce privește furnizorii de servicii bazate pe date, de prețuri mai competitive și de furnizarea mai eficientă a serviciilor către cetățeni. Având în vedere volumul mare de date pe care autoritățile și organismele publice le tratează, autoritățile publice ar trebui să dea un exemplu, utilizând serviciile de date din UE în ceea ce privește datele fără caracter personal și să nu impună nicio restricție nejustificată în materie de localizare atunci când utilizează serviciile de date ale părților private.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, statele membre nu pot nici să limiteze, nici să interzică libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii din motive legate de protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Prezentul regulament stabilește același principiu al liberei circulații în cadrul Uniunii pentru datele fără caracter personal, cu excepția cazului în care o restricție sau o interdicție ar fi justificată din motive de securitate.

(10)  În temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, statele membre nu pot nici să limiteze, nici să interzică libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii din motive legate de protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Prezentul regulament stabilește același principiu al liberei circulații în cadrul Uniunii pentru datele fără caracter personal, cu excepția cazului în care o restricție sau o interdicție ar fi justificată din motive de securitate. Regulamentul (UE) 2016/679 și prezentul regulament prevăd un set coerent de norme care iau în considerare aspectele legate de libera circulație a diferitelor tipuri de date. Prin urmare, Regulamentul (UE) 2016/679 ar trebui să fie aplicat părții de date cu caracter personal a setului, iar prezentul regulament ar trebui să fie aplicat părții de date fără caracter personal din set. În cazul în care datele cu și fără caracter personal sunt legate în mod indisolubil, prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/679. În plus, regulamentul nu impune nici obligația de a separa seturile de date mixte, nici de a stoca separat diferitele tipuri de date.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Prin urmare, prezentul regulament nu ar trebui să reducă nivelul de protecție de care beneficiază persoanele fizice în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și, în același timp, întreprinderile ar trebui să se poată conforma cu ușurință acestuia, el nereprezentând un obstacol pentru dezvoltarea întreprinderilor nou-înființate și a IMM-urilor. Comisia ar trebui să pună la dispoziție pe site-ul său web orientări clare pentru întreprinderi cu privire la tratamentul juridic al seturilor de date mixte, precum și informații privind posibilitățile de a separa seturile de date mixte. Comisia ar trebui să evalueze aplicarea prezentului regulament în cazul seturilor de date mixte și să propună alte recomandări, dacă este cazul.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Cerințele de localizare a datelor reprezintă un obstacol clar în calea liberei furnizări a serviciilor de stocare sau a altor servicii de prelucrare a datelor în Uniune și în calea pieței interne. Prin urmare, acestea ar trebui interzise, cu excepția cazului în care sunt justificate din motive de siguranță publică, astfel cum sunt definite de dreptul Uniunii, în special articolul 52 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și respectă principiul proporționalității, prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Pentru a pune în aplicare principiul fluxului liber al datelor fără caracter personal la nivel transfrontalier, pentru a asigura eliminarea rapidă a cerințelor existente de localizare a datelor și pentru a permite, din motive operaționale, stocarea sau altă prelucrare a datelor în mai multe locuri în UE și deoarece prezentul regulament prevede măsuri de asigurare a disponibilității datelor în scopuri de control de reglementare, statele membre nu ar trebui să poată invoca alte motive în afară de siguranța publică.

(12)  Cerințele de localizare a datelor reprezintă un obstacol clar în calea liberei furnizări a serviciilor de prelucrare în Uniune și în calea pieței interne. Prin urmare, acestea ar trebui interzise, cu excepția cazului în care sunt justificate din motive imperative de siguranță publică, astfel cum sunt definite de dreptul Uniunii, în special articolul 52 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și respectă principiul proporționalității, prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Pentru a pune în aplicare principiul fluxului liber al datelor fără caracter personal la nivel transfrontalier, pentru a asigura eliminarea rapidă a cerințelor existente de localizare a datelor și pentru a permite, din motive operaționale, prelucrarea datelor în mai multe locuri în UE și deoarece prezentul regulament prevede măsuri de asigurare a disponibilității datelor în scopuri de control de reglementare, statele membre nu ar trebui să poată invoca alte motive în afară de siguranța publică. Conceptul de „siguranță publică”, în sensul articolul 52 din TFUE și conform interpretării date de Curtea de Justiție, cuprinde atât securitatea internă, cât și cea externă a unui stat membru. Statul membru care solicită o astfel de exceptare trebuie să dovedească că recurgerea la derogarea respectivă este necesară pentru protejarea intereselor sale esențiale în materie de securitate.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  În plus, pentru a elimina potențialele bariere existente, în decursul unei perioade de tranziție de 12 luni, statele membre ar trebui să efectueze o examinare a cerințelor naționale existente de localizare a datelor și să notifice Comisiei, împreună cu o justificare, orice cerință de localizare a datelor pe care o consideră ca fiind conformă cu prezentul regulament. Aceste notificări ar trebui să permită Comisiei să evalueze conformitatea oricăror cerințe rămase de localizare a datelor.

(14)  În plus, pentru a elimina potențialele bariere existente, în decursul unei perioade de tranziție de 12 luni, statele membre ar trebui să efectueze o revizuire a actelor legislative, reglementărilor sau dispozițiilor administrative existente de natură generală care stabilesc cerințele de localizare a datelor și să notifice Comisiei, oferind o justificare, orice cerință de localizare a datelor pe care o consideră ca fiind conformă cu prezentul regulament. Aceste notificări ar trebui să permită Comisiei să evalueze conformitatea oricăror cerințe rămase de localizare a datelor și să adopte avize, după caz, prin care să solicite modificarea sau abrogarea acestor cerințe privind localizarea datelor, statul membru trebuind să în considerare cu prioritate aceste avize.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În vederea asigurării transparenței cerințelor de localizare a datelor în statele membre pentru persoanele fizice și juridice, cum ar fi furnizorii și utilizatorii de servicii de stocare sau de alte servicii de prelucrare a datelor, statele membre ar trebui să publice informații pe un punct unic de informare online și să actualizeze periodic informațiile cu privire la aceste măsuri. Pentru a informa în mod corespunzător persoanele juridice și fizice cu privire la cerințele de localizare a datelor la nivelul întregii Uniuni, statele membre ar trebui să notifice Comisiei adresele acestor puncte online. Comisia ar trebui să publice aceste informații pe propriul site web.

(15)  În vederea asigurării transparenței cerințelor de localizare a datelor în statele membre pentru persoanele fizice și juridice, cum ar fi furnizorii și utilizatorii de servicii de prelucrare, statele membre ar trebui să publice informații la un ghișeu unic de informare online și să actualizeze periodic informațiile cu privire la aceste măsuri. Pentru a informa în mod corespunzător persoanele juridice și fizice cu privire la cerințele de localizare a datelor la nivelul întregii Uniuni, statele membre ar trebui să notifice Comisiei adresele acestor ghișee online. Comisia ar trebui să publice pe site-ul său web informații actualizate periodic cu privire la aceste măsuri naționale, în limbile sale de lucru/procedură, împreună cu adresele ghișeelor unice online din statele membre.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Pentru a beneficia pe deplin de mediul concurențial, utilizatorii profesioniști ar trebui să fie în măsură să facă alegeri în cunoștință de cauză și să compare cu ușurință componentele individuale ale diverselor servicii de stocare sau alte servicii de prelucrare a datelor oferite pe piața internă, inclusiv în ceea ce privește condițiile contractuale de portare a datelor la încheierea unui contract. În vederea alinierii la potențialul de inovare al pieței și pentru a lua în considerare experiența și cunoștințele de specialitate ale furnizorilor și ale utilizatorilor profesioniști de servicii de stocare sau de alte servicii de prelucrare a datelor, informațiile detaliate și cerințele operaționale pentru portarea datelor ar trebui să fie definite de actorii de pe piață prin autoreglementare, încurajată și facilitată de Comisie, sub formă de coduri de conduită ale Uniunii care pot include un model de clauze contractuale. Dacă aceste coduri de conduită nu sunt însă instituite și puse în aplicare în mod eficace într-un interval de timp rezonabil, Comisia ar trebui să reexamineze situația.

(21)  Pentru a beneficia pe deplin de mediul concurențial, utilizatorii profesioniști ar trebui să fie în măsură să facă alegeri în cunoștință de cauză și să compare cu ușurință componentele individuale ale diverselor servicii de stocare sau alte servicii de prelucrare a datelor oferite pe piața internă, inclusiv în ceea ce privește condițiile contractuale de portare a datelor la încheierea unui contract. În vederea alinierii la potențialul de inovare al pieței și pentru a lua în considerare experiența și cunoștințele de specialitate ale furnizorilor și ale utilizatorilor profesioniști de servicii de stocare sau de alte servicii de prelucrare a datelor, informațiile detaliate și cerințele operaționale pentru portarea datelor ar trebui să fie definite de actorii de pe piață prin autoreglementare, încurajată și facilitată de Comisie, sub formă de coduri de conduită ale Uniunii care pot include un model de clauze contractuale. Aceste coduri de conduită ar trebui să prevadă că dependența de un singur furnizor nu este o practică comercială acceptabilă, să utilizeze standarde și specificații deschise și să prevadă tehnologii care cresc gradul de încredere, precum criptarea. Comisia ar trebui să încurajeze consultarea tuturor actorilor relevanți implicați, cum ar fi utilizatorii și furnizorii mai mici sau mai mari, inclusiv întreprinderile nou-înființate și IMM-urile, în decursul elaborării acestui cod de conduită de autoreglementare. Dacă aceste coduri de conduită nu sunt instituite și puse în aplicare în mod eficace în intervalul de timp stabilit, Comisia ar trebui să reexamineze situația și să analizeze necesitatea de a prezenta propuneri legislative pentru a reduce în mod eficace numărul de bariere din calea portării datelor.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Atunci când are loc prelucrarea datelor, utilizatorii profesionali ar trebui, de asemenea, să poată primi date într-un format structurat, folosit în mod obișnuit, care poate fi prelucrat electronic și interoperabil și să îl transmită sau să solicite ca acesta să fie transmis direct de la o prelucrare de date la alta sau către un serviciu de prelucrare. Furnizorii de servicii ar trebui să fie încurajați să dezvolte formate interoperabile, utilizând standarde și specificații deschise care permit portarea datelor.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Pentru a asigura punerea în aplicare eficace a procedurii de asistență între autoritățile competente ale statelor membre, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a formularelor standard, a regimului lingvistic al cererilor, a termenelor sau a altor detalii referitoare la procedurile privind cererile de asistență. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.40

(23)  Pentru a asigura punerea în aplicare eficace a procedurii de asistență între autoritățile competente ale statelor membre, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a formularelor standard, a formatelor și canalelor de transmisie, a regimului lingvistic al cererilor, a termenelor sau a altor detalii referitoare la procedurile privind cererile de asistență. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.40

_________________

_________________

40 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

40 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Consolidarea încrederii în securitatea stocării sau a altei prelucrări a datelor la nivel transfrontalier ar trebui să reducă tendința actorilor de pe piață și a sectorului public de a utiliza localizarea datelor ca un indicator pentru securitatea datelor. De asemenea, aceasta ar trebui să îmbunătățească securitatea juridică pentru întreprinderi cu privire la cerințele de securitate aplicabile atunci când își externalizează activitățile de stocare sau altă prelucrare a datelor, inclusiv către furnizorii de servicii în alte state membre.

(24)  Consolidarea încrederii în securitatea prelucrării la nivel transfrontalier ar trebui să reducă tendința actorilor de pe piață și a sectorului public de a utiliza localizarea datelor ca un indicator pentru securitatea datelor. De asemenea, aceasta ar trebui să îmbunătățească securitatea juridică pentru întreprinderi cu privire la cerințele de securitate aplicabile atunci când își externalizează activitățile de prelucrare, inclusiv către furnizorii de servicii din alte state membre, și să ia în considerare evoluția rapidă și constantă a noilor tehnologii pentru a se adapta în timp util la aceste evoluții. În acest scop, statele membre ar trebui să evite o legislație invazivă care ar arunca o umbră de îndoială în ce privește securitatea, integritatea sau autenticitatea datelor, iar furnizorii de servicii ar trebui să utilizeze tehnologii de ultimă generație disponibile pentru a pune în aplicare politicile și practicile de „securitate și confidențialitate încă din faza de concepție”. Ușurința de a schimba furnizorii și de a porta date sunt, de asemenea, factori de consolidare a încrederii și ar trebui să fie garantate

Justificare

Încrederea este considerată cea mai mare barieră non-juridică în utilizarea serviciilor cloud.Prin urmare, consolidarea încrederii trebuie să fie un obiectiv al acestui text.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și ar trebui să fie interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii, inclusiv dreptul la protecția datelor cu caracter personal (articolul 8), libertatea de a desfășura o activitate comercială (articolul 16) și libertatea de expresie și de informare (articolul 11).

(29)  Prezentul regulament, care nu ar trebui să aducă atingere altor regulamente aplicabile privind prelucrarea datelor, respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și ar trebui să fie interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii, inclusiv dreptul la protecția datelor cu caracter personal (articolul 8), libertatea de a desfășura o activitate comercială (articolul 16) și libertatea de expresie și de informare (articolul 11).

Justificare

Pentru a evita stabilirea unei ierarhii de texte juridice și pentru a consolida aplicarea drepturilor fundamentale, este necesară o interpretare strictă.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament se aplică stocării sau altei prelucrări a datelor electronice, altele decât datele cu caracter personal, în Uniune, care

1.  Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor electronice, altele decât datele cu caracter personal, în Uniune, care

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  este furnizată ca serviciu utilizatorilor ce își au reședința ori au un sediu în Uniune, indiferent dacă furnizorul este stabilit sau nu în Uniune, sau

(a)  este furnizată ca serviciu utilizatorilor, indiferent dacă este vorba de o entitate privată sau cu capital mixt sau de o autoritate publică ce își are reședința sau un sediu în Uniune, indiferent dacă furnizorul este stabilit sau nu în Uniune, sau

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În cazul seturilor de date mixte, Regulamentul (UE) 2016/679 ar trebui să se aplice părții de date cu caracter personal a setului, iar prezentul regulament ar trebui să se aplice părții de date fără caracter personal din set. În cazul în care datele cu și fără caracter personal sunt legate în mod indisolubil, prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/679.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  „stocare a datelor” înseamnă orice stocare a datelor în format electronic;

2.  „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor sau a seturilor de date în format electronic, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  „furnizor” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce furnizează servicii de stocare sau alte servicii de prelucrare a datelor;

4.  „furnizor” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce furnizează servicii de prelucrare;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  „cerință de localizare a datelor” înseamnă orice obligație, interdicție, condiție, limită sau altă cerință prevăzută în actele legislative, regulamentele sau dispozițiile administrative ale statelor membre care impune localizarea stocării sau a altei prelucrări a datelor pe teritoriul unui anumit stat membru sau împiedică stocarea sau altă prelucrare a datelor în orice alt stat membru;

5.  „cerință de localizare a datelor” înseamnă orice obligație, interdicție, condiție, limită sau altă cerință prevăzută în actele legislative, regulamentele, dispozițiile sau practicile administrative , inclusiv în domeniul achizițiilor publice, ale statelor membre, impusă de guvernele locale, centrale sau regionale ori de entitățile publice, care necesită localizarea prelucrării pe teritoriul unui anumit stat membru sau împiedică stocarea sau altă prelucrare a datelor în orice alt stat membru;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  „autoritate competentă” înseamnă o autoritate a unui stat membru care are competența de a obține acces la datele stocate sau prelucrate de o persoană fizică ori juridică în exercitarea atribuțiilor sale oficiale, astfel cum se prevede în dreptul național sau în dreptul Uniunii;

6.  „autoritate competentă” înseamnă o autoritate a unui stat membru care are competența de a obține acces la datele prelucrate de o persoană fizică ori juridică în exercitarea atribuțiilor sale oficiale, astfel cum se prevede în dreptul național sau în dreptul Uniunii;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  „utilizator” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce utilizează ori solicită un serviciu de stocare sau un alt serviciu de prelucrare a datelor;

7.  „utilizator” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce utilizează ori solicită un serviciu de prelucrare a datelor;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Locul unde se află datele în scopul stocării sau al altei prelucrări în cadrul Uniunii nu este restricționat la teritoriul unui anumit stat membru, iar stocarea ori altă prelucrare în orice alt stat membru nu este interzisă sau restricționată, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat din motive de siguranță publică.

1.  Cerințele privind localizarea datelor sunt interzise, cu excepția cazului în care acestea sunt justificate de o amenințare dovedită și gravă la adresa securității publice și constă în măsuri adecvate și proporționale.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În termen de 12 luni de la începerea aplicării prezentului regulament, statele membre se asigură că orice cerință de localizare a datelor care nu respectă alineatul (1) este abrogată. Dacă un stat membru consideră că o cerință de localizare a datelor respectă alineatul (1) și poate, prin urmare, să rămână în vigoare, acesta notifică Comisiei măsura respectivă, împreună cu o justificare pentru menținerea sa în vigoare.

3.  În termen de 12 luni de la începerea aplicării prezentului regulament, statele membre se asigură că orice cerință de localizare a datelor care nu respectă alineatul (1) este abrogată. Dacă, până la sfârșitul acestei perioade, un stat membru consideră că o cerință de localizare a datelor respectă alineatul (1) și poate, prin urmare, să rămână în vigoare, acesta notifică Comisiei măsura respectivă, împreună cu o justificare pentru menținerea sa în vigoare.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 258 din TFUE, în termen de trei luni de la data primirii unei astfel de notificări, Comisia examinează conformitatea măsurii respective cu alineatul (1) de la prezentul articol și, dacă este cazul, adoptă un aviz prin care solicită statului membru în cauză să modifice sau să abroge măsura respectivă.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre informează Comisia cu privire la adresa punctului unic de informare menționat la alineatul (4). Comisia publică linkurile către aceste puncte pe site-ul său web.

5.  Statele membre informează Comisia cu privire la adresa ghișeului unic de informare menționat la alineatul (4). Comisia publică pe site-ul său web informații actualizate regulat, în limbile sale de lucru/procedură, cu privire la măsurile naționale menționate la alineatele (2) și (3), împreună cu adresele ghișeelor unice online din statele membre.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Comisia publică pe site-ul său web orientări pentru furnizorii și utilizatorii de servicii de prelucrare a datelor privind aplicarea prezentului regulament, inclusiv informații privind tratamentul juridic al diferitelor tipuri de seturi de date.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia încurajează și facilitează elaborarea unor coduri de conduită de autoreglementare la nivelul Uniunii, pentru a stabili orientări privind bunele practici în facilitarea schimbării furnizorilor de servicii și pentru a asigura faptul că aceștia oferă utilizatorilor profesioniști informații suficient de detaliate, clare și transparente înainte de încheierea unui contract pentru stocarea și prelucrarea datelor, în ceea ce privește următoarele aspecte:

1.  Comisia încurajează și facilitează elaborarea unor coduri de conduită de autoreglementare la nivelul Uniunii, bazate pe principiul interoperabilității, pentru a stabili orientări cu privire la următoarele aspecte:

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  bunele practici pentru a facilita schimbarea furnizorului și portarea datelor într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi prelucrat electronic, care acordă timp suficient utilizatorului pentru a schimba furnizorul sau a porta datele; și

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  procesele, cerințele tehnice, termenele și tarifele care se aplică în cazul în care un utilizator profesionist dorește să schimbe un furnizor sau să își porteze datele înapoi către propriile sisteme informatice, inclusiv procesele și locația oricăror copii de siguranță ale datelor, formatele și suporturile disponibile ale datelor, configurația informatică necesară și lărgimea minimă de bandă, perioada de timp necesară înainte de a începe procesul de portare și perioada de timp pe parcursul căreia datele vor rămâne disponibile pentru portare și garanțiile privind accesarea datelor în cazul falimentului furnizorului și

(a)  cerințe minime în materie de informare, pentru ca utilizatorii profesioniști să dispună de informații suficient de detaliate, clare și transparente înainte de încheierea unui contract de prelucrare a datelor, cu privire la procesele, cerințele tehnice, termenele și tarifele care se aplică în cazul în care un utilizator profesionist dorește să schimbe un furnizor sau să își porteze datele înapoi către propriile sisteme informatice, inclusiv procesele și locația oricăror copii de siguranță ale datelor, formatele și suporturile disponibile ale datelor, configurația informatică necesară și lărgimea minimă de bandă, perioada de timp necesară înainte de a începe procesul de portare și perioada de timp pe parcursul căreia datele vor rămâne disponibile pentru portare; și garanțiile privind accesarea datelor în cazul falimentului furnizorului; și

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  sistemele de certificare pentru produsele și serviciile de prelucrare a datelor, facilitând comparabilitatea calității acestor produse și servicii, inclusiv managementul calității, managementul securității informației, gestionarea continuității activității și managementul de mediu;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care codul de conduită de autoreglementare nu a redus numărul barierelor existente din calea portării datelor, examinarea este urmată, după caz, de o propunere legislativă.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Dacă aceste coduri de conduită nu sunt instituite și puse în aplicare în mod eficace în termenul stabilit sau dacă există motive de îngrijorare după o revizuire adecvată, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care prevăd orientări minime. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8.

Justificare

Deși autoreglementarea este încurajată, implicarea Comisiei ar putea contribui la depășirea barierelor care ar putea apărea în procesul de elaborare a codurilor.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a formularelor standard, a regimului lingvistic al cererilor, a termenelor sau a altor detalii referitoare la procedurile privind cererile de asistență. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8.

6.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a formularelor standard, a formatelor și canalelor de transmisie, a regimului lingvistic al cererilor, a termenelor sau a altor detalii referitoare la procedurile privind cererile de asistență. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Ghișeul unic furnizează, de asemenea, informații generale utilizatorilor profesioniști și publicului privind obligațiile prevăzute în prezenta directivă, precum și privind orice cod de conduită elaborat în conformitate cu articolul 6.

Justificare

Ghișeul unic a fost conceput, în principal, pentru a veni în ajutorul administrațiilor din statele membre, însă rolul său ar putea fi extins și mai mult pentru a funcționa ca ghișeu unic pentru publicul larg și pentru comunitatea oamenilor de afaceri, în general.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană

Referințe

COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

IMCO

23.10.2017

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

ITRE

23.10.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Zdzisław Krasnodębski

9.11.2017

Examinare în comisie

28.11.2017

21.2.2018

 

 

Data adoptării

24.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

59

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Rosa D’Amato

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

59

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană

Referințe

COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

Data prezentării la PE

13.9.2017

 

 

 

Comisie competentă

  Data anunțului în plen

IMCO

23.10.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

  Data anunțului în plen

ITRE

23.10.2017

JURI

23.10.2017

LIBE

23.10.2017

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

JURI

2.10.2017

LIBE

23.10.2017

 

 

Raportori

  Data numirii

Anna Maria Corazza Bildt

25.10.2017

 

 

 

Examinare în comisie

23.1.2018

21.3.2018

24.4.2018

17.5.2018

Data adoptării

4.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

Data depunerii

6.6.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 21 iunie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate