POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji

6.6.2018 - (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)) - ***I

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalka: Anna Maria Corazza Bildt


Postopek : 2017/0228(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0201/2018
Predložena besedila :
A8-0201/2018
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2017)0495),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0312/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja francoskega senata, predloženega v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. februarja 2018[1],

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0201/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Digitalizacija gospodarstva poteka vedno hitreje. Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) niso več poseben sektor, temveč temelj vseh modernih inovativnih gospodarskih sistemov in družb. V središču navedenih sistemov so elektronski podatki, s katerimi se lahko ustvari visoka vrednost, če se analizirajo ali združujejo s storitvami in izdelki.

(1)  Digitalizacija gospodarstva poteka vedno hitreje. Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) niso več poseben sektor, temveč temelj vseh modernih inovativnih gospodarskih sistemov in družb. V središču navedenih sistemov so elektronski podatki, s katerimi se lahko ustvari visoka vrednost, kadar se v varnih pogojih analizirajo ali združujejo s storitvami in izdelki.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev iz Pogodbe o delovanju Evropske unije se uporabljata tudi za storitve shranjevanja ali druge storitve obdelave podatkov. Vendar opravljanje navedenih storitev ovirajo ali včasih preprečujejo določene nacionalne zahteve za lokalizacijo podatkov na določenem ozemlju.

(3)  Svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev iz Pogodbe o delovanju Evropske unije se uporabljata tudi za storitve obdelave podatkov, vključno s prenosom podatkov. Vendar opravljanje navedenih storitev ovirajo ali včasih preprečujejo določene nacionalne, regionalne ali lokalne zahteve za lokalizacijo podatkov na določenem ozemlju.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Takšne ovire za prosti pretok podatkov v zvezi s storitvami shranjevanja ali drugimi storitvami obdelave podatkov ali pravico do ustanavljanja ponudnikov storitev shranjevanja ali drugih storitev obdelave podatkov izhajajo iz zahtev v nacionalnih zakonodajah držav članic, da se za namen shranjevanja ali druge obdelave podatki lokalizirajo na določenem geografskem območju ali ozemlju. Enakovreden učinek imajo tudi druga pravila ali upravne prakse, saj vsebujejo posebne zahteve, ki otežujejo shranjevanje ali drugo obdelavo podatkov zunaj posebnega geografskega območja ali ozemlja v Uniji, kot so zahteve za uporabo tehnoloških naprav, certificiranih ali odobrenih v določeni državi članici. Možnosti izbire, ki so v zvezi z lokacijo shranjevanja ali druge obdelave podatkov na voljo subjektom na trgu in javnemu sektorju, nadalje omejuje pravna negotovost pri obsegu zakonitih in nezakonitih zahtev glede lokalizacije podatkov.

(4)  Takšne ovire za prosti pretok podatkov v zvezi s storitvami obdelave podatkov ali pravico do ustanavljanja ponudnikov storitev obdelave podatkov izhajajo iz zahtev v nacionalnih zakonodajah držav članic, da se za namen obdelave podatki lokalizirajo na določenem geografskem območju ali ozemlju. Enakovreden učinek imajo tudi druga pravila ali upravne prakse, saj vsebujejo posebne zahteve, ki otežujejo obdelavo podatkov zunaj posebnega geografskega območja ali ozemlja v Uniji, kot so zahteve za uporabo tehnoloških naprav, certificiranih ali odobrenih v določeni državi članici. Možnosti izbire, ki so v zvezi z lokacijo obdelave podatkov na voljo subjektom na trgu in javnemu sektorju, nadalje omejuje pravna negotovost pri obsegu zakonitih in nezakonitih zahtev glede lokalizacije podatkov. Ta uredba z ničemer ne omejuje svobode podjetij, da sklenejo pogodbene sporazume, ki določajo lokacijo podatkov. Namen uredbe je zgolj okrepiti to možnost, s tem ko zagotavlja, da se lahko dogovorjena lokacija nahaja kjer koli v Uniji.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Kombinacija teh ovir je povzročila pomanjkanje konkurence med ponudniki storitev v oblaku v Evropi, različne težave, povezane z odvisnostjo od enega prodajalca, in zelo slabo mobilnost podatkov. Politike lokalizacije podatkov prav tako podjetjem za raziskave in razvoj otežujejo sodelovanje s podjetji, univerzami in drugimi raziskovalnimi organizacijami, da bi spodbujala lastne inovacije.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Prosti pretok podatkov v Uniji bo imel pomembno vlogo pri doseganju rasti in inovacij, ki temeljijo na podatkih. Tako kot podjetja in potrošniki imajo tudi javni organi držav članic koristi od večje svobode izbire, kar zadeva ponudnike storitev na podlagi podatkov, od konkurenčnejših cen in od učinkovitejšega zagotavljanja storitev državljanom. Glede na velike količine podatkov, ki jih obdelujejo javni organi, je ključnega pomena, da dajejo zgled z uporabo storitev obdelave podatkov in ne določajo omejitev za lokalizacijo podatkov, kadar uporabljajo storitev obdelave podatkov. Zato bi morali biti tudi javni organi in telesa zajeti v tej uredbi, brez poseganja v Direktivo 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a, v okviru javnega naročanja. Obenem ta uredba ne ustvarja obveznosti za javne subjekte, da bi morali obdelavo podatkov dati v zunanje izvajanje.

 

_____________

 

1a Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, besedilo velja za EGP (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Na pravni okvir o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov, zlasti Direktivo (EU) 2016/67930, Direktivo (EU) 2016/68031 in Direktivo 2002/58/ES32 ta uredba ne bi smela imeti vpliva.

(9)  Ta uredba ne vpliva na pravni okvir o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov, na spoštovanje zasebnega življenja in na varstvo osebnih podatkov v elektronskih komunikacijah, zlasti Uredbo (EU) 2016/67930, Direktivo (EU) 2016/68031 in Direktivo 2002/58/ES32.

__________________

__________________

30 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

30 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

31 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

31 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

32 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

32 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 države članice ne smejo niti omejiti niti prepovedati prostega pretoka osebnih podatkov v Uniji iz razlogov, povezanih z varstvom posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. Ta uredba določa enako načelo prostega pretoka v Uniji za neosebne podatke, razen če bi bila omejitev ali prepoved upravičena iz varnostnih razlogov.

(10)  V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 države članice ne smejo niti omejiti niti prepovedati prostega pretoka osebnih podatkov v Uniji iz razlogov, povezanih z varstvom posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. Ta uredba določa enako načelo prostega pretoka v Uniji za neosebne podatke, razen če bi bila omejitev ali prepoved upravičena iz razlogov javne varnosti. Uredba (EU) 2016/679 in ta uredba določata enoten sklop pravil, ki urejajo prosti pretok različnih vrst podatkov. Kadar podatkovni nizi vsebujejo tako osebne kot neosebne podatke, bi bilo treba uporabljati Uredbo (EU) 2016/679 za del niza, ki obsega osebne podatke, to uredbo pa za del niza z neosebnimi podatki. Kadar so neosebni in osebni podatki v mešanim nizu podatkov neločljivo povezani, se ta uredba uporablja brez poseganja v Uredbo (EU) 2016/679. Če tehnološki napredki, kot so umetna inteligenca, strojno učenje, internet stvari in analiza velepodatkov, omogočajo pretvorbo anonimiziranih podatkov v osebne, se takšni podatki obravnavajo ko osebni podatki in se ustrezno uporablja Uredba (EU) 2016/679. Poleg tega ta uredba ne nalaga obveznosti ločenega shranjevanja različnih vrst podatkov ali obveznosti razvezave mešanih podatkovnih nizov.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Zahteve glede lokalizacije podatkov nedvomno ovirajo prosti pretok storitev shranjevanja ali drugih storitev obdelave podatkov v Uniji in notranji trg. Zato bi jih bilo kot take treba prepovedati, razen če so utemeljene na podlagi javne varnosti, kot je opredeljeno s pravom Unije, zlasti členom 52 Pogodbe o delovanju Evropske unije, in so v skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Da bi se uveljavilo načelo prostega pretoka neosebnih podatkov prek meja, zagotovila hitra odprava obstoječih zahtev glede lokalizacije podatkov ter iz operativnih razlogov omogočilo shranjevanje ali druga obdelava podatkov na več lokacijah v EU in ker ta uredba določa ukrepe za zagotovitev razpoložljivosti podatkov za namene regulativnega nadzora, države članice ne bi smele imeti možnosti sklicevanja na razloge, ki niso v zvezi z javno varnostjo.

(12)  Zahteve glede lokalizacije podatkov nedvomno ovirajo prosti pretok storitev obdelave podatkov v Uniji in notranji trg. Zato bi jih bilo kot take treba prepovedati, razen če so utemeljene na podlagi nujnih razlogov javne varnosti, kot je opredeljeno s pravom Unije, zlasti členom 52 Pogodbe o delovanju Evropske unije, in so v skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Da bi se uveljavilo načelo prostega pretoka neosebnih podatkov prek meja, zagotovila hitra odprava obstoječih zahtev glede lokalizacije podatkov ter iz operativnih razlogov omogočila obdelava podatkov na več lokacijah v EU in ker ta uredba določa ukrepe za zagotovitev razpoložljivosti podatkov za namene regulativnega nadzora, države članice ne bi smele imeti možnosti sklicevanja na razloge, ki niso v zvezi z javno varnostjo.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Pojem „javna varnost“ v smislu člena 52 PDEU, kot ga razlaga Sodišče Evropske unije, zajema tako notranjo kot zunanjo varnost države članice. Predpostavlja obstoj dejanske in dovolj resne grožnje, ki vpliva na enega od temeljnih interesov družbe, kot je ogrožanje delovanja institucij in temeljnih javnih služb ter preživetja prebivalstva, pa tudi tveganje resnih motenj v zunanjih odnosih ali v mirnem sobivanju narodov oziroma tveganje za vojaške interese. Pojem „nujni razlogi javne varnosti“ predpostavlja grožnjo javni varnosti z izredno visoko stopnjo resnosti. V skladu z načelom sorazmernosti bi morale biti zahteve glede lokalizacije podatkov, ki so v izjemnih primerih utemeljene z nujnimi razlogi javne varnosti, primerne za uresničitev zastavljenega cilja in ne bi smele presegati tistega, kar je potrebno za ta namen.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Da bi se zagotovila učinkovita uporaba načela prostega pretoka neosebnih podatkov prek meja in preprečilo nastajanje novih ovir za nemoteno delovanje notranjega trga, bi morale države članice Komisijo uradno obvestiti o vsakem osnutku akta, ki vsebuje novo zahtevo glede lokalizacije podatkov ali spreminja obstoječo zahtevo glede lokalizacije podatkov. Navedena uradna obvestila bi se morala predložiti in oceniti v skladu s postopkom iz Direktive (EU) 2015/153533.

(13)  Da bi se zagotovila učinkovita uporaba načela prostega pretoka neosebnih podatkov prek meja in preprečilo nastajanje novih ovir za nemoteno delovanje notranjega trga, bi morale države članice Komisijo nemudoma obvestiti o vsakem osnutku akta, ki vsebuje novo zahtevo glede lokalizacije podatkov ali spreminja obstoječo zahtevo glede lokalizacije podatkov. Navedeni osnutki aktov bi se morali predložiti in oceniti v skladu s postopkom iz Direktive (EU) 2015/153533.

__________________

__________________

33 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 17.9.2015, str. 1).

33 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 17.9.2015, str. 1).

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Da bi se odpravile morebitne obstoječe ovire, bi morale države članice poleg tega v prehodnem obdobju 12 mesecev pregledati veljavne nacionalne zahteve glede lokalizacije podatkov ter Komisijo uradno obvestiti, skupaj z utemeljitvijo, o vseh zahtevah glede lokalizacije podatkov, za katere menijo, da so v skladu s to uredbo. S temi uradnimi obvestili bi se moralo Komisiji omogočiti, da oceni skladnost preostalih zahtev glede lokalizacije podatkov.

(14)  Da bi se odpravile morebitne obstoječe ovire, bi morale države članice poleg tega v prehodnem obdobju 12 mesecev pregledati veljavne nacionalne zahteve glede lokalizacije podatkov ter Komisijo obvestiti, skupaj z utemeljitvijo, o vseh zahtevah glede lokalizacije podatkov, za katere menijo, da so v skladu s to uredbo. S temi obvestili bi se moralo Komisiji omogočiti, da oceni skladnost preostalih zahtev glede lokalizacije podatkov in sprejme sklepe, kjer je ustrezno, s katerimi od držav članic zahteva, da spremenijo ali razveljavijo take zahteve glede lokalizacije podatkov.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Da bi se v državah članicah zagotovila preglednost zahtev glede lokalizacije podatkov za fizične in pravne osebe, kot so ponudniki in uporabniki storitev shranjevanja ali drugih storitev obdelave podatkov, bi morale države članice informacije o takšnih ukrepih objavljati in redno posodabljati na enotni spletni informacijski točki. Za ustrezno obveščanje pravnih in fizičnih oseb o zahtevah glede lokalizacije podatkov v Uniji bi morale države članice Komisijo uradno obvestiti o naslovih takšnih spletnih točk. Komisija bi morala te informacije objaviti na svojem spletišču.

(15)  Da bi se v državah članicah zagotovila preglednost zahtev glede lokalizacije podatkov za fizične in pravne osebe, kot so ponudniki in uporabniki storitev shranjevanja ali drugih storitev obdelave podatkov, bi morale države članice podrobnosti o takšnih zahtevah objavljati na enotni spletni informacijski točki ali zagotavljati take podrobnosti na informacijski točki na ravni Unije, vzpostavljeni v skladu z drugim aktom Unije, kot je Uredba (EU) št. ... Evropskega parlamenta in Komisije [enotni digitalni portal]. Države članice bi morale te informacije redno posodabljati. Za ustrezno obveščanje pravnih in fizičnih oseb o zahtevah glede lokalizacije podatkov v Uniji bi morale države članice Komisijo uradno obvestiti o naslovih takšnih spletnih točk. Komisija bi morala te informacije objaviti na svojem spletišču skupaj z zbirnim seznamom zahtev glede lokalizacije podatkov, ki veljajo v državah članicah. Komisija bi morala poleg tega objavljati informacije o teh zahtevah v svojih delovnih jezikih.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Zahteve glede lokalizacije podatkov pogosto temeljijo na pomanjkanju zaupanja v čezmejno shranjevanje ali drugo obdelavo podatkov, saj se predpostavlja, da podatki niso razpoložljivi za namene pristojnih organov držav članic, kot so inšpekcijski pregledi in revizije za regulativne ali nadzorne namene. Zato bi se moralo v tej uredbi jasno določiti, da ne posega v pooblastila pristojnih organov, da v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom zahtevajo in pridobijo dostop do podatkov, in da se pristojnim organom dostop do podatkov ne sme zavrniti na podlagi dejstva, da so podatki shranjeni ali drugače obdelani v drugi državi članici.

(16)  Zahteve glede lokalizacije podatkov pogosto temeljijo na pomanjkanju zaupanja v čezmejno obdelavo podatkov, saj se predpostavlja, da podatki niso razpoložljivi za namene pristojnih organov držav članic, kot so inšpekcijski pregledi in revizije za regulativne ali nadzorne namene. Zato bi bilo treba okrepiti varnost sistemov shranjevanja podatkov v vseh državah članicah in jasno določiti, da ta uredba ne posega v pooblastila pristojnih organov, da v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom zahtevajo in pridobijo dostop do podatkov, in da se pristojnim organom dostop do podatkov ne sme zavrniti na podlagi dejstva, da so podatki shranjeni ali drugače obdelani v drugi državi članici.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Kadar fizična ali pravna oseba, za katero veljajo obveznosti zagotavljanja podatkov, obveznosti ne izpolni, bi moral imeti pristojni organ, če je že uporabil vsa razpoložljiva sredstva za pridobitev dostopa do podatkov, možnost, da zaprosi za pomoč pristojne organe v drugih državah članicah. V takšnih primerih bi morali pristojni organi uporabiti posebne sodelovalne instrumente, ki jih določajo pravo Unije ali mednarodni sporazumi glede na predmet urejanja v posameznem primeru za področje policijskega sodelovanja, pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah oziroma sodelovanja v upravnih zadevah, na primer v Okvirnem sklepu 2006/96034, Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2014/41/EU35, Konvenciji Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti36, Uredbi Sveta (ES) št. 1206/200137, Direktivi Sveta 2006/112/ES38 in Uredbi Sveta (EU) št. 904/201039. Kadar takšnih sodelovalnih mehanizmov ni, bi morali pristojni organi sodelovati med seboj, da bi se zagotovil dostop do zaprošenih podatkov prek imenovanih enotnih kontaktnih točk, razen če bi bilo to v nasprotju z javnim redom zaprošene države članice.

(18)  Kadar fizična ali pravna oseba, za katero veljajo obveznosti zagotavljanja podatkov, obveznosti ne izpolni, bi moral imeti pristojni organ možnost, da zaprosi za pomoč pristojne organe v drugih državah članicah. V takšnih primerih bi morali pristojni organi uporabiti posebne sodelovalne instrumente, ki jih določajo pravo Unije ali mednarodni sporazumi glede na predmet urejanja v posameznem primeru za področje policijskega sodelovanja, pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah oziroma sodelovanja v upravnih zadevah, na primer v Okvirnem sklepu 2006/96034, Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2014/41/EU35, Konvenciji Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti36, Uredbi Sveta (ES) št. 1206/200137, Direktivi Sveta 2006/112/ES38 in Uredbi Sveta (EU) št. 904/201039. Kadar takšnih sodelovalnih mehanizmov ni, bi morali pristojni organi sodelovati med seboj, da bi se zagotovil dostop do zaprošenih podatkov prek imenovanih enotnih kontaktnih točk.

__________________

__________________

34 Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije (UL L 386, 29.12.2006, str. 89).

34 Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije (UL L 386, 29.12.2006, str. 89).

35 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah (UL L 130, 1.5.2014, str. 1).

35 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah (UL L 130, 1.5.2014, str. 1).

36 Konvencija Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti, CETS št. 185.

36 Konvencija Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti, CETS št. 185.

37 Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1).

37 Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1).

38 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).

38 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).

39 Uredba Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (UL L 268, 12.10.2010, str. 1).

39 Uredba Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (UL L 268, 12.10.2010, str. 1).

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Da bi v celoti izkoristili konkurenčno okolje, bi morali imeti poklicni uporabniki možnost ozaveščenega odločanja in preproste primerjave posameznih komponent različnih storitev shranjevanja ali drugih storitev obdelave podatkov, ki jih ponuja notranji trg, vključno v zvezi s pogodbenimi pogoji za prenos podatkov ob prenehanju pogodbe. Za uskladitev z inovacijskim potencialom trga ter upoštevanje izkušenj in strokovnega znanja ponudnikov in poklicnih uporabnikov storitev shranjevanja ali drugih storitev obdelave podatkov, bi morali podrobne informacije in operativne zahteve za prenos podatkov s samoregulacijo opredeliti subjekti na trgu v obliki kodeksov ravnanja na ravni Unije, ki lahko vključujejo vzorčne pogodbene pogoje, kar bi spodbujala in olajševala Komisija. Vendar če se takšni kodeksi ravnanja ne bi vzpostavili in učinkovito uveljavili v razumnem času, bi morala Komisija pregledati stanje.

(21)  Da bi v celoti izkoristili konkurenčno okolje, bi morali imeti poklicni uporabniki možnost ozaveščenega odločanja in preproste primerjave posameznih komponent različnih storitev obdelave podatkov, ki jih ponuja notranji trg, vključno v zvezi s pogodbenimi pogoji za prenos podatkov ob prenehanju pogodbe. Za uskladitev z inovacijskim potencialom trga ter upoštevanje izkušenj in strokovnega znanja ponudnikov in poklicnih uporabnikov storitev shranjevanja ali drugih storitev obdelave podatkov, bi morali podrobne informacije in operativne zahteve za prenos podatkov s samoregulacijo opredeliti subjekti na trgu v obliki kodeksov ravnanja na ravni Unije, ki lahko vključujejo vzorčne pogodbene pogoje, kar bi spodbujala, olajševala in spremljala Komisija. Kodeksi ravnanja bi morali biti obsežni, morali bi pojasniti, da vezanost na ponudnika ni sprejemljiva poslovna praksa, omogočati bi morali tehnologije, ki povečujejo zaupanje, obenem pa bi jih bilo treba redno posodabljati, da bodo sledili tehnološkemu razvoju. Komisija bi morala zagotoviti, da bo v postopek vključeno posvetovanje z vsemi ustreznimi deležniki, vključno z malimi in srednjimi podjetji ter zagonskimi podjetji. Komisija bi morala oceniti razvoj in učinkovitost izvajanja takšnih kodeksov ravnanja.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Komisija bi morala to uredbo redno pregledovati, zlasti zaradi ugotavljanja, ali so glede na tehnološki ali tržni razvoj potrebne spremembe.

(28)  Komisija bi morala predložiti poročilo o izvajanju te uredbe, zlasti zaradi ugotavljanja, ali so potrebne spremembe glede na tehnološki ali tržni razvoj, kot so umetna inteligenca, strojno učenje, internet stari in analiza velepodatkov. Tako poročilo bi moralo vsebovati zlasti oceno pridobljenih izkušenj pri uporabi te uredbe za mešane podatkovne nize, da bi se zagotovilo uspevanje inovacij, in oceno izvajanja izjeme glede javne varnosti. Komisija bi morala tudi, preden se začnejo uporabljati druga pravila te uredbe, objaviti smernice o tem, kako se uporablja za mešane podatkovne nize, da bi zlasti mala in srednja podjetja lažje razumela medsebojni vpliv med to uredbo in Uredbo (EU) 2016/679.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba se uporablja za shranjevanje ali drugo obdelavo elektronskih podatkov, ki niso osebni podatki, v Uniji, ki

1.  Ta uredba se uporablja za obdelavo elektronskih podatkov, ki niso osebni podatki, v Uniji, ki

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V primeru mešanih podatkovnih nizov se ta uredba uporablja za del niza, ki obsega neosebne podatke. Kadar so osebni in neosebni podatki v mešanim podatkovnem nizu neločljivo povezani, se ta uredba uporablja brez poseganja v Uredbo (EU) 2016/679.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  „mešani podatkovni niz“ pomeni podatkovni niz, sestavljen iz osebnih in neosebnih podatkov;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  „shranjevanje podatkov“ pomeni kakršno koli shranjevanje podatkov v elektronski obliki;

črtano

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  „obdelava“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi s podatki ali nizi podatkov v elektronski obliki z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  „ponudnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki izvaja storitve shranjevanja ali druge storitve obdelave podatkov;

4.  „ponudnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki izvaja storitve obdelave podatkov;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  „zahteva glede lokalizacije podatkov“ pomeni kakršno koli obveznost, prepoved, pogoj, omejitev ali drugo zahtevo iz zakonov in drugih predpisov držav članic, ki določa, da mora biti lokacija shranjevanja ali druge obdelave podatkov na ozemlju določene države članice, ali ovira shranjevanje ali drugo obdelavo podatkov v kateri koli drugi državi članici;

5.  „zahteva glede lokalizacije podatkov“ pomeni kakršno koli obveznost, prepoved, pogoj, omejitev ali drugo zahtevo iz zakonov in drugih predpisov ali administrativne prakse držav članic in njihovih pojavnih oblik, vključno s tistimi, povezanimi z javnim naročanjem, ki določa, da mora biti lokacija obdelave podatkov na ozemlju določene države članice, ali ovira obdelavo podatkov v kateri koli drugi državi članici;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  „pristojni organ“ pomeni organ države članice, ki je pooblaščen, da za opravljanje svojih uradnih dolžnosti pridobi dostop do podatkov, ki jih hrani ali obdeluje naravna ali fizična oseba, kot je določeno z nacionalnim pravom ali pravom Unije;

6.  „pristojni organ“ pomeni organ države članice, ki je pooblaščen, da za opravljanje svojih uradnih dolžnosti pridobi dostop do podatkov, ki jih obdeluje naravna ali fizična oseba, kot je določeno z nacionalnim pravom ali pravom Unije;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  „uporabnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki uporablja ali naroči storitev shranjevanja ali drugo storitev obdelave podatkov;

7.  „uporabnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, vključno s subjektom javnega sektorja, ki uporablja ali naroči storitev obdelave podatkov;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  „poklicni uporabnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, tudi subjekt javnega sektorja, ki uporablja ali naroči storitev shranjevanja ali drugo storitev obdelave podatkov za namene v zvezi s svojo trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo oziroma izpolnjevanjem nalog.

8.  „poklicni uporabnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, tudi subjekt javnega sektorja, ki uporablja ali naroči storitev obdelave podatkov za namene v zvezi s svojo trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo oziroma izpolnjevanjem nalog.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Lokacija podatkov za shranjevanje ali drugo obdelavo podatkov v Uniji ni omejena na ozemlje določene države članice, shranjevanje ali druga obdelava v kateri koli drugi državi članici pa nista prepovedani ali omejeni, razen če je to utemeljeno na podlagi javne varnosti.

1.  Zahteve glede lokalizacije podatkov so prepovedane, razen če so, v izrednih primerih, utemeljene na podlagi nujnih razlogov javne varnosti v skladu z načelom sorazmernosti.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice v skladu s postopki iz nacionalne zakonodaje, s katero se izvaja Direktiva (EU) 2015/1535, Komisijo uradno obvestijo o vsakem osnutku akta, s katerim se uvaja nova zahteva glede lokalizacije podatkov ali spreminja obstoječa zahteva glede lokalizacije podatkov.

2.  Države članice v skladu s postopki iz členov 5, 6 in 7 Direktive (EU) 2015/1535 Komisijo nemudoma obvestijo o vsakem osnutku akta, s katerim se uvaja nova zahteva glede lokalizacije podatkov ali spreminja obstoječa zahteva glede lokalizacije podatkov.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice v 12 mesecih po začetku uporabe te uredbe zagotovijo, da se vse zahteve glede lokalizacije podatkov , ki niso v skladu z odstavkom 1, razveljavijo. Če država članica meni, da je zahteva glede lokalizacije podatkov v skladu z odstavkom 1 in lahko zato ostane v veljavi, o navedenem ukrepu, skupaj z utemeljitvijo ohranitve njene veljavnosti, uradno obvesti Komisijo.

3.  Do ... [12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] države članice zagotovijo, da se vse zahteve glede lokalizacije podatkov, ki niso v skladu z odstavkom 1, razveljavijo. Če država članica do ... [12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] meni, da je zahteva glede lokalizacije podatkov v skladu z odstavkom 1 in lahko zato ostane v veljavi, o navedenem ukrepu, skupaj z utemeljitvijo ohranitve njene veljavnosti obvesti Komisijo.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija brez poseganja v člen 258 PDEU v treh mesecih od datuma prejema takega sporočila preveri skladnost navedenega ukrepa z odstavkom 1 in, če je ustrezno, sprejme sklep, da mora zadevna država članica ukrep spremeniti ali razveljaviti.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice zagotovijo javno dostopnost podrobnosti o vseh zahtevah glede lokalizacije podatkov, ki se uporabljajo na njihovem ozemlju, prek enotne spletne informacijske točke in te informacije posodabljajo.

4.  Države članice zagotovijo javno dostopnost podrobnosti o vseh zahtevah glede lokalizacije podatkov, ki se uporabljajo na njihovem ozemlju, prek enotne spletne informacijske točke in te informacije posodabljajo ali, kadar je na voljo, prek informacijske točke na ravni Unije v skladu z drugim aktom Unije.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice Komisijo obvestijo o naslovu svoje enotne informacijske točke iz odstavka 4. Komisija objavi povezave do takšnih točk na svojem spletišču.

5.  Države članice Komisijo obvestijo o naslovu svoje enotne informacijske točke iz odstavka 4. Komisija objavi povezave do takšnih točk na svojem spletišču, skupaj z zbirnim seznamom vseh zahtev glede lokalizacije podatkov iz odstavka 4, ki ga redno posodablja, vključno z informacijami o teh zahtevah v vseh uradnih delovnih jezikih.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar je pristojni organ že uporabil vsa razpoložljiva sredstva za pridobitev dostopa do podatkov, lahko v skladu s postopkom iz člena 7 zaprosi za pomoč pristojni organ v drugi državi članici; zaprošeni pristojni organ zagotovi pomoč v skladu s postopkom iz člena 7, razen če bi bilo to v nasprotju z javnim redom zaprošene države članice.

2.  Kadar pristojni organ ne pridobi dostopa do podatkov, potem ko je stopil v stik z uporabnikom storitve obdelave podatkov, in če ne obstajajo posebni mehanizmi sodelovanja v okviru prava Unije ali mednarodnih sporazumov za izmenjavo podatkov med pristojnimi organi različnih držav članic, lahko ta pristojni organ v skladu s postopkom iz člena 7 zaprosi za pomoč pristojni organ v drugi državi članici. Zaprošeni pristojni organ zagotovi pomoč v skladu z omenjenim postopkom.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar prošnja za pomoč vključuje, da zaprošeni organ pridobi dostop do prostorov fizične ali pravne osebe, vključno z vso opremo in sredstvi za shranjevanje ali drugo obdelavo podatkov, mora biti takšen dostop v skladu s postopkovnim pravom Unije ali države članice.

3.  Kadar prošnja za pomoč vključuje, da zaprošeni organ pridobi dostop do prostorov fizične ali pravne osebe, vključno z vso opremo in sredstvi za obdelavo podatkov, mora biti takšen dostop v skladu s postopkovnim pravom Unije ali države članice, v kateri so prostori ali oprema.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Odstavek 2 se uporablja le, če za izmenjavo podatkov med pristojnimi organi različnih držav članic pravo Unije ali mednarodni sporazumi ne določajo posebnih sodelovalnih mehanizmov.

črtano

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija spodbuja in olajšuje pripravo samoregulativnih kodeksov ravnanja na ravni Unije, da se oblikujejo smernice o najboljših praksah pri lajšanju zamenjave ponudnikov in zagotovi, da ponudniki poklicnim uporabnikom pred sklenitvijo pogodbe za shranjevanje in obdelavo podatkov dajo dovolj podrobne, jasne in pregledne informacije glede naslednjih vprašanj:

1.  Komisija spodbuja in olajšuje pripravo samoregulativnih kodeksov ravnanja na ravni Unije, s čimer prispeva h konkurenčnemu podatkovnemu gospodarstvu; ti kodeksi temeljijo na načelu preglednosti in opredeljujejo smernice, ki med drugim zajemajo naslednja vprašanja:

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  zglede dobre prakse za lajšanje zamenjave ponudnika in prenosa podatkov v strukturirani, splošno uporabljani, strojno berljivi in interoperabilni obliki, vključno s formati odprtih standardov, kadar je to potrebno ali če to zahteva ponudnik storitev, ki sprejema podatke;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  postopkov, tehničnih zahtev, rokov in stroškov, ki se uporabljajo v primeru, da poklicni uporabnik želi zamenjati ponudnika ali prenesti podatke nazaj v lastne informacijske sisteme, vključno s postopki in lokacijo varnostnih kopij podatkov, razpoložljivimi oblikami in nosilci podatkov, zahtevano konfiguracijo informacijske tehnologije ter najmanjšo pasovno širino; potrebnim časom pred začetkom postopka prenosa in časom, ko podatki ostanejo na voljo za prenos; in jamstvi za dostop do podatkov ob stečaju ponudnika, ter

(a)  zahteve za minimalne informacije, da se profesionalnim uporabnikom zagotovijo dovolj podrobne, jasne in pregledne informacije pred sklenitvijo pogodbe za shranjevanje in obdelavo podatkov v zvezi s postopki, tehničnimi zahtevami, roki in stroški, ki se uporabljajo v primeru, da poklicni uporabnik želi zamenjati ponudnika ali prenesti podatke nazaj v lastne informacijske sisteme, in jamstvi za dostop do podatkov ob stečaju ponudnika.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  operativnih zahtev za zamenjavo ponudnika ali prenos podatkov v strukturirani, običajno uporabljani in strojno berljivi obliki, ki dajejo uporabniku dovolj časa za zamenjavo ponudnika ali prenos podatkov.

črtano

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija zagotovi, da se kodeksi ravnanja iz odstavka 1 razvijejo v tesnem sodelovanju z vsemi ustreznimi deležniki, vključno z združenji malih in srednjih ter zagonskih podjetij, uporabniki in ponudniki storitev v oblaku.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija spodbuja ponudnike k začetku učinkovitega izvajanja kodeksov ravnanja iz odstavka 1 v enem letu po začetku uporabe te uredbe.

2.  Komisija spodbuja ponudnike, naj zaključijo pripravo kodeksov ravnanja iz odstavka 1 do... [12 mesecev od datuma objave te uredbe] in naj jih učinkovito izvajajo do ... [24 mesecev od datuma objave te uredbe].

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija pregleda pripravo in učinkovitost izvajanja takšnih kodeksov ravnanja ter učinkovitost dajanja informacij s strani ponudnikov najpozneje dve leti po začetku uporabe te uredbe.

črtano

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Enotne kontaktne točke morajo uporabnikom zagotavljati splošne informacije o tej uredbi, zlasti o pripravi kodeksov ravnanja iz člena 6.

Obrazložitev

Strokovno znanje kontaktnih točk je mogoče uporabiti kot vezni člen med državami članicami in Komisijo ter kot povezavo med institucijami in uporabniki.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija najpozneje [pet let po datumu iz člena 10(2)] izvede pregled te uredbe in predloži poročilo o glavnih ugotovitvah Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru.

1.  Komisija najpozneje [tri leta in šest mesecev od datuma objave te uredbe] predloži poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, v katerem oceni izvajanje te uredbe, zlasti glede:

 

(a)  uporabe te uredbe za mešane podatkovne nize, zlasti ob upoštevanju tehnološkega razvoja in razvoja trga, ki lahko razširi možnosti za deanonimizacijo podatkov;

 

(b)  tega, kako države članice izvajajo člen 4(1), predvsem izjemo glede javne varnosti, ter

 

(c)  razvoja in učinkovitega izvajanja kodeksov ravnanja iz člena 6 ter učinkovitega zagotavljanja informacij s strani ponudnikov.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija do ... [šest mesecev po objavi te uredbe] objavi smernice o medsebojnem vplivu med to uredbo in Uredbo (EU) 2016/679, kar zadeva mešane podatkovne nize.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta uredba se začne uporabljati šest mesecev po objavi.

2.  Ta uredba se začne uporabljati šest mesecev po objavi.

Vendar se člen 9(2a) uporablja od ... [1 dan po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

  • [1]  UL C 0, 0.0.0000, str. 0.

OBRAZLOŽITEV

I. Uvod

Enotni digitalni trg je eden od temeljev evropskega gospodarstva z ogromnim potencialom za ustvarjanje rasti in delovnih mest. Uredba o prostem pretoku neosebnih podatkov podatke dejansko opredeljuje kot peto svoboščino na enotnem trgu. S pojavom novih tehnologij, kot so računalništvo v oblaku, velepodatki in umetna inteligenca, je možnost prostega pretoka podatkov za evropska podjetja postala eno ključnih vprašanj. Seveda gre pri tem za možnost in ne za obveznost. Zahteve držav članic glede lokalizacije zmanjšujejo konkurenco in po ocenah zvišujejo stroške shranjevanja za 120 odstotkov. Letno bi se lahko z ukinitvijo teh zahtev BDP EU povečal za 8 milijard EUR oziroma 0,06 odstotka. To ustreza povečanju BDP na podlagi nedavnih sporazumov o prosti trgovini s Kanado in Južno Korejo skupaj.

Poročevalka se osredotoča na poenostavitev, pojasnitev in preprostost uporabe uredbe. Prizadeva si za pravno varnost besedila in njegovo usmerjenost v prihodnost, da bi čim bolj povečali koristi prostega pretoka podatkov.

II. Stališče poročevalke

A.  Izjema glede javne varnosti

Poročevalka priznava, da imajo države članice v izjemnih primerih upravičene razloge za omejitev prostega pretoka podatkov. Glede na škodljive učinke na digitalno gospodarstvo EU pa meni, da je treba te zahteve ohraniti v čim manjšem obsegu. Poročevalka poskuša z uvedbo uveljavljenega koncepta utemeljenosti iz nujnih razlogov javne varnosti zagotoviti, da si države članice ne bi preširoko razlagale izjeme glede javne varnosti. Ker ni opredelitve javne varnosti, za pojasnitev tega koncepta in povečanje pravne varnosti izhaja iz Pogodbe in veljavne sodne prakse Sodišča Evropske unije.

Poročevalka pojasni tudi, da bi moral prosti pretok podatkov koristiti vsem delom družbe, tudi subjektom javnega sektorja. Ker številne zahteve glede lokalizacije niso oblikovane na nacionalni ravni, je pojasnjeno, da se bo ta uredba uporabljala na vseh ravneh upravljanja, tudi na področju javnih naročil, kar je bil eden največjih pomislekov, zlasti za mala in srednja podjetja.

Komisija ima pristojnost in obveznost, da spremlja uporabo izjeme in zagotavlja, da se je ne razlaga nesorazmerno. Poročevalka želi uvesti jasen rok, do katerega morajo države članice poročati o zahtevah glede lokalizacije podatkov, ki jih želijo ohraniti. Komisija bi morala preučiti osnutek akta in odločiti, ali bi morala zadevna država članica zahtevo glede lokalizacije podatkov spremeniti oziroma razveljaviti. Vse preostale zahteve glede lokalizacije podatkov bi morale biti objavljene na spletnem mestu Komisije, da bi bile te informacije zlahka dostopne vsem.

B.  Dostop do podatkov za javne organe

Podjetja in subjekti javnega sektorja možnosti, da lahko podatke obdelujejo zunaj države članice, v kateri imajo sedež, nikakor ne bi smeli izkoriščati za prikrivanje informacij pred pristojnimi organi. Poročevalka meni, da bi se z naložitvijo obveznosti pristojnim organom, da morajo uporabiti vsa druga sredstva, preden lahko zaprosijo za pomoč pristojne organe drugih držav, po nepotrebnem podaljšal proces pridobivanja zakonitega dostopa do zadevnih podatkov. Dostop do podatkov naj bi med drugim pospeševal novi sistem enotnih kontaktnih točk. V osnutku poročila je med drugim pojasnjeno, da je treba dostop do prostorov, kjer se hranijo podatki, omogočiti v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, v kateri se nahajajo prostori ali oprema.

C.  Mešani podatkovni nizi

Ta uredba in splošna uredba o varstvu podatkov se dopolnjujeta in se ne prekrivata. Skupaj zagotavljata enoten sklop pravil, ki zajemajo vse vrste podatkov in so usmerjena v enotni podatkovni prostor v EU. Večina podatkovnih nizov zajema osebne in neosebne podatke, pri čemer je večina podatkov neosebnih, vendar vsebujejo osebne podatke, kot so imena in/ali elektronski naslovi, ki so vključeni samo za upravne namene. Izključitev takih mešanih podatkovnih nizov iz področja uporabe te uredbe bi močno omejila njene koristi. Kadar je mogoče mešane podatkovne nize zlahka razvezati, bi se morala ta uredba uporabljati za del niza, ki obsega neosebne podatke. Kadar so osebni in neosebni podatki v mešanem podatkovnem nizu neločljivo povezani, se ta uredba brez poseganja v splošno uredbo o varstvu podatkov uporablja za celoten podatkovni niz. Ker je področje uporabe uredbe o varstvu podatkov omejeno na osebne podatke in ne zajema neosebnih podatkov, bi jo bilo nesorazmerno in pravno nepravilno uporabljati za celotne mešane podatkovne nize namesto te uredbe. To bi po nepotrebnem obremenilo podjetja, kot so mala in srednja ter zagonska podjetja, ki morajo upoštevati strožja pravila, in oviralo inovacije. Uporaba te uredbe za neosebne podatke ne pomeni, da se za mešane podatkovne nize ne bi več uporabljalo varstvo zasebnosti na podlagi splošne uredbe o varstvu podatkov ne glede na to, kje v EU se hranijo podatki. Obenem ta uredba ne nalaga niti obveznosti ločenega shranjevanja različnih vrst podatkov niti obveznosti razvezave mešanih podatkovnih nizov.

D.  Prenos podatkov

Da bi v celoti izkoristili potencial enotnega digitalnega trga, je treba okrepiti konkurenco. To bi lahko med drugim dosegli z zagotavljanjem prenosljivosti med različnimi ponudniki storitev v oblaku. Poročevalka se strinja, da bi morali pripravo kodeksov ravnanja prepustiti subjektom na trgu, ki bi opredelili možnost poklicnih uporabnikov za zamenjavo storitev in prenos podatkov. Komisija bi morala spodbujati, olajševati in spremljati ta proces.

Za oblikovanje uravnoteženih in učinkovitih kodeksov ravnanja je treba vanj nujno vključiti uporabnike in ponudnike storitev. Poročevalka poudarja tudi, da bi morali kodeksi ravnanja temeljiti na interoperabilnosti in preglednosti, zato se je odločila črtati nekatere bolj predpisujoče dele besedila Komisije in opredelitev oblike samoregulacije prepustiti subjektom na trgu. Poleg tega je rok podaljšala za šest mesecev, saj je po izkušnjah za pripravo in izvajanje kodeksov ravnanja potrebno več časa.

E.  Pregled

Ker je treba slediti tehnološkemu razvoju, poročevalka predlaga, da bi zlasti pri mešanih podatkovnih nizih skrajšali rok za oceno, saj je verjetno, da bi se sčasoma povečala siva območja na tem področju. Ker še ne vemo, kakšni bodo podatkovni nizi v prihodnosti, je pomembno oceniti, ali je ta uredba posodobljena in primerna za uporabo. Poročevalka želi pojasniti, da bi morala Komisija sozakonodajalcema po izvedbi ocene predložiti poročilo s svojo oceno.

PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALKA PREJELA PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalke. Poročevalka je pri pripravi osnutka poročila do njegovega sprejetja v odboru prejela prispevke od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

Allied for Startups

Almega (organizacija delodajalcev švedskega storitvenega sektorja)

Ametic

Združenje švedske strojne industrije

AT&T

Bisnode

Bitkom

BSA - The software alliance

Stalno predstavništvo Bolgarije pri EU

Business Europe

CECRA – Evropski svet za trgovino z motornimi vozili in njihovo popravilo

Cercle de l'Industrie

Združenje računalniške in komunikacijske industrije (CCIA Europe)

Konfederacija švedskih podjetij

Confindustria

Danska gospodarska zbornica

Deutsche Telekom

Digital Europe

Kristina Irion – Univerza v Amsterdamu (delavnica Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov z dne 20. februarja)

Simon Forge – SCF Associates (delavnica Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov z dne 20. februarja)

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Ericsson

Stalno predstavništvo Estonije pri EU

Evropska komisija

Združenje evropskih operaterjev telekomunikacijskih omrežij (ETNO)

EyeEm

Zveza evropskega direktnega in interaktivnega marketinga (FEDMA)

FIGIEFA – Mednarodna zveza distributerjev za trg za poprodajne storitve motornih vozil

Företagarna

France Digitale

Stalno predstavništvo Francije pri EU

Združenje nemških zavarovalnic (GDV)

Google

GSMA

IBM

IDC-European Government Consulting

Fundacija za informacijsko tehnologijo in inovacije

INTUG

Intuit Inc.

Irsko ministrstvo za komunikacije, podnebne ukrepe in okolje

Microsoft

Nacionalni svet za trgovino

Orange Group

Stalno predstavništvo Poljske pri EU

Schneider Electric Services International

Stalno predstavništvo Španije pri EU

SUP46

Swedbank

Švedski informacijski in telekomunikacijski sektor

Švedsko trgovinsko združenje

Evropsko loterijsko združenje (EL)

Združenje švedskih kmetov (LRF)

UEAPME – Evropsko združenje obrti, malih in srednjih podjetij

Združenje malih podjetij Združenega kraljestva

Stalno predstavništvo Združenega kraljestva pri EU

Veolia

Vodaphone

MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (26.4.2018)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji
(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

Pripravljavec mnenja: Zdzisław Krasnodębski

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Podatkovne vrednostne verige temeljijo na različnih dejavnostih v zvezi s podatki: ustvarjanju in zbiranju podatkov; združevanju in organizaciji podatkov; shranjevanju in obdelavi podatkov; analizi, trženju in razširjanju podatkov; uporabi in ponovni uporabi podatkov. Uspešno in učinkovito delovanje storitev shranjevanja in drugih storitev obdelave podatkov je temeljni gradnik v vseh podatkovnih vrednostnih verigah. Vendar takšno uspešno in učinkovito delovanje ter razvoj podatkovnega gospodarstva v Uniji omejujeta zlasti dve vrsti ovir, tj. v zvezi z mobilnostjo podatkov in notranjim trgom.

(2)  Podatkovne vrednostne verige temeljijo na različnih dejavnostih v zvezi s podatki: ustvarjanju in zbiranju podatkov; združevanju in organizaciji podatkov; obdelavi; analizi, trženju in razširjanju podatkov; uporabi in ponovni uporabi podatkov. Uspešno in učinkovito delovanje storitev obdelave podatkov je temeljni gradnik v vseh podatkovnih vrednostnih verigah. Vendar takšno uspešno in učinkovito delovanje ter razvoj podatkovnega gospodarstva v Uniji omejujeta zlasti dve vrsti ovir, tj. v zvezi z mobilnostjo podatkov in notranjim trgom.

Obrazložitev

Opredelitev „obdelave“, dodana v členu 3, zajema „shranjevanje podatkov“. Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev iz Pogodbe o delovanju Evropske unije se uporabljata tudi za storitve shranjevanja ali druge storitve obdelave podatkov. Vendar opravljanje navedenih storitev ovirajo ali včasih preprečujejo določene nacionalne zahteve za lokalizacijo podatkov na določenem ozemlju.

(3)  Svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev iz členov 26, 49 do 55 in 56 do 62 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) se uporabljata tudi za storitve shranjevanja ali druge storitve obdelave podatkov, vključno s prenosom podatkov. Vendar opravljanje navedenih storitev ovirajo ali včasih preprečujejo določene nacionalne zahteve za lokalizacijo podatkov na določenem ozemlju.

Obrazložitev

V členu 6 so določeni tehnični vidiki prenosa podatkov. Osnutek uredbe ne opredeljuje, kaj je pravica do prenosa podatkov niti kaj je sam prenos podatkov. Da bi bilo torej mogoče izvajati člen 6, je treba prenos podatkov opredeliti kot storitev, ki zato spada v svobodo zagotavljanja storitev iz Pogodbe.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Kombinacija teh ovir povzroča pomanjkanje konkurence med ponudniki storitev v oblaku v Evropi, različne težave, povezane z odvisnostjo od enega prodajalca in veliko pomanjkanje mobilnosti podatkov. Ravno tako politike lokalizacije podatkov spodkopavajo sposobnost podjetij za raziskave in razvoj za lajšanje sodelovanja med podjetji, univerzami in drugimi raziskovalnimi organizacijami, da bi pognale lastne inovacije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Tako kot podjetja in potrošniki imajo tudi javni organi in organizacije držav članic koristi od večje svobode izbire glede ponudnikov podatkovnih storitev, konkurenčnejših cen in učinkovitejšega zagotavljanja storitev državljanom. Javni organi in organizacije bi morali glede na velike količine podatkov, ki jih obdelujejo, dajati zgled z uporabo podatkovnih storitev v Uniji v zvezi z neosebnimi podatki ter se pri uporabi podatkovnih storitev zasebnih strank vzdržati vsakršnih neupravičenih omejitev glede lokalizacije podatkov.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 države članice ne smejo niti omejiti niti prepovedati prostega pretoka osebnih podatkov v Uniji iz razlogov, povezanih z varstvom posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. Ta uredba določa enako načelo prostega pretoka v Uniji za neosebne podatke, razen če bi bila omejitev ali prepoved upravičena iz varnostnih razlogov.

(10)  V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 države članice ne smejo niti omejiti niti prepovedati prostega pretoka osebnih podatkov v Uniji iz razlogov, povezanih z varstvom posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. Ta uredba določa enako načelo prostega pretoka v Uniji za neosebne podatke, razen če bi bila omejitev ali prepoved upravičena iz varnostnih razlogov. Uredba (EU) 2016/679 in ta uredba določata skladen sklop pravil, ki urejajo prosti pretok različnih vrst podatkov. Zato bi bilo treba za del sklopa, ki se nanaša na osebne podatke, uporabljati Uredbo (EU) 2016/679, za del sklopa z neosebnimi podatki pa to uredbo. Kadar so neosebni in osebni podatki neločljivo povezani, se ta uredba uporablja brez poseganja v Uredbo (EU) 2016/679. Poleg tega ta uredba ne nalaga obveznosti razvezave mešanih podatkovnih nizov niti obveznosti ločenega shranjevanja različnih vrst podatkov.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  S to uredbo se torej ne bi smela znižati raven varstva, ki jo uživajo fizične osebe v skladu z Uredbo 2016/679, podjetja pa bi morala z lahkoto izpolnjevati zahteve uredbe, zlasti pa ta ne bi smela predstavljati ovire za razvoj zagonskih ter malih in srednjih podjetij. Komisija bi morala na svojem spletišču zagotoviti jasne smernice za podjetja glede pravne obravnave mešanih podatkovnih nizov, pa tudi informacije glede možnosti njihove razvezave. Komisija bi morala oceniti uporabo te uredbe za nize mešanih podatkov in ob njenem pregledu po potrebi predlagati dodatna priporočila.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Zahteve glede lokalizacije podatkov nedvomno ovirajo prosti pretok storitev shranjevanja ali drugih storitev obdelave podatkov v Uniji in notranji trg. Zato bi jih bilo kot take treba prepovedati, razen če so utemeljene na podlagi javne varnosti, kot je opredeljeno s pravom Unije, zlasti členom 52 Pogodbe o delovanju Evropske unije, in so v skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Da bi se uveljavilo načelo prostega pretoka neosebnih podatkov prek meja, zagotovila hitra odprava obstoječih zahtev glede lokalizacije podatkov ter iz operativnih razlogov omogočilo shranjevanje ali druga obdelava podatkov na več lokacijah v EU in ker ta uredba določa ukrepe za zagotovitev razpoložljivosti podatkov za namene regulativnega nadzora, države članice ne bi smele imeti možnosti sklicevanja na razloge, ki niso v zvezi z javno varnostjo.

(12)  Zahteve glede lokalizacije podatkov nedvomno ovirajo prosti pretok storitev obdelave podatkov v Uniji in notranji trg. Zato bi jih bilo kot take treba prepovedati, razen če so utemeljene na nujnih razlogih javne varnosti, kot je opredeljeno s pravom Unije, zlasti členom 52 Pogodbe o delovanju Evropske unije, in so v skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Da bi se uveljavilo načelo prostega pretoka neosebnih podatkov prek meja, zagotovila hitra odprava obstoječih zahtev glede lokalizacije podatkov ter iz operativnih razlogov omogočilo shranjevanje ali druga obdelava podatkov na več lokacijah v EU in ker ta uredba določa ukrepe za zagotovitev razpoložljivosti podatkov za namene regulativnega nadzora, države članice ne bi smele imeti možnosti sklicevanja na razloge, ki niso v zvezi z javno varnostjo. Pojem „javne varnosti“ v smislu člena 52 PDEU in kot ga razlaga Sodišče, zajema tako notranjo kot zunanjo varnost države članice. Država članica, ki zahteva tako izvzetje, bi morala dokazati, da je uporaba tega izvzetja potrebna zato, da bi lahko zaščitila svoje bistvene varnostne interese.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Da bi se odpravile morebitne obstoječe ovire, bi morale države članice poleg tega v prehodnem obdobju 12 mesecev pregledati veljavne nacionalne zahteve glede lokalizacije podatkov ter Komisijo uradno obvestiti, skupaj z utemeljitvijo, o vseh zahtevah glede lokalizacije podatkov, za katere menijo, da so v skladu s to uredbo. S temi uradnimi obvestili bi se moralo Komisiji omogočiti, da oceni skladnost preostalih zahtev glede lokalizacije podatkov.

(14)  Da bi se odpravile morebitne obstoječe ovire, bi morale države članice poleg tega v prehodnem obdobju 12 mesecev pregledati veljavne zakone, predpise in upravne določbe splošne narave, ki določajo zahteve glede lokalizacije podatkov, ter Komisiji sporočiti, skupaj z utemeljitvijo, vse zahteve glede lokalizacije podatkov, za katere menijo, da so v skladu s to uredbo. S temi uradnimi obvestili bi se moralo Komisiji omogočiti, da oceni skladnost preostalih zahtev glede lokalizacije podatkov in po potrebi sprejme mnenja, s katerimi zahteva spremembo ali razveljavitev takih zahtev glede lokalizacije podatkov, pri čemer bi morale države članice ta mnenja v največji možni meri upoštevati.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Da bi se v državah članicah zagotovila preglednost zahtev glede lokalizacije podatkov za fizične in pravne osebe, kot so ponudniki in uporabniki storitev shranjevanja ali drugih storitev obdelave podatkov, bi morale države članice informacije o takšnih ukrepih objavljati in redno posodabljati na enotni spletni informacijski točki. Za ustrezno obveščanje pravnih in fizičnih oseb o zahtevah glede lokalizacije podatkov v Uniji bi morale države članice Komisijo uradno obvestiti o naslovih takšnih spletnih točk. Komisija bi morala te informacije objaviti na svojem spletišču.

(15)  Da bi se v državah članicah zagotovila preglednost zahtev glede lokalizacije podatkov za fizične in pravne osebe, kot so ponudniki in uporabniki storitev obdelave podatkov, bi morale države članice informacije o takšnih ukrepih objavljati in redno posodabljati na enotni spletni informacijski točki. Za ustrezno obveščanje pravnih in fizičnih oseb o zahtevah glede lokalizacije podatkov v Uniji bi morale države članice Komisijo uradno obvestiti o naslovih takšnih spletnih točk. Komisija bi morala na svojem spletišču in v svojih delovnih/postopkovnih jezikih objavljati redno posodobljene informacije o teh nacionalnih ukrepih ter naslove enotnih spletnih kontaktnih točk držav članic.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Da bi v celoti izkoristili konkurenčno okolje, bi morali imeti poklicni uporabniki možnost ozaveščenega odločanja in preproste primerjave posameznih komponent različnih storitev shranjevanja ali drugih storitev obdelave podatkov, ki jih ponuja notranji trg, vključno v zvezi s pogodbenimi pogoji za prenos podatkov ob prenehanju pogodbe. Za uskladitev z inovacijskim potencialom trga ter upoštevanje izkušenj in strokovnega znanja ponudnikov in poklicnih uporabnikov storitev shranjevanja ali drugih storitev obdelave podatkov, bi morali podrobne informacije in operativne zahteve za prenos podatkov s samoregulacijo opredeliti subjekti na trgu v obliki kodeksov ravnanja na ravni Unije, ki lahko vključujejo vzorčne pogodbene pogoje, kar bi spodbujala in olajševala Komisija. Vendar če se takšni kodeksi ravnanja ne bi vzpostavili in učinkovito uveljavili v razumnem času, bi morala Komisija pregledati stanje.

(21)  Da bi v celoti izkoristili konkurenčno okolje, bi morali imeti poklicni uporabniki možnost ozaveščenega odločanja in preproste primerjave posameznih komponent različnih storitev shranjevanja ali drugih storitev obdelave podatkov, ki jih ponuja notranji trg, vključno v zvezi s pogodbenimi pogoji za prenos podatkov ob prenehanju pogodbe. Za uskladitev z inovacijskim potencialom trga ter upoštevanje izkušenj in strokovnega znanja ponudnikov in poklicnih uporabnikov storitev shranjevanja ali drugih storitev obdelave podatkov, bi morali podrobne informacije in operativne zahteve za prenos podatkov s samoregulacijo opredeliti subjekti na trgu v obliki kodeksov ravnanja na ravni Unije, ki lahko vključujejo vzorčne pogodbene pogoje, kar bi spodbujala in olajševala Komisija. Ti kodeksi ravnanja bi morali določati, da vezanost na ponudnika ni sprejemljiva poslovna praksa, uporabljati bi morali odprte standarde in odprte specifikacije ter omogočati tehnologije, ki povečujejo zaupanje, kot je šifriranje. Komisija bi morala med oblikovanjem tega samoregulativnega kodeksa ravnanja spodbujati posvetovanje z vsemi zadevnimi deležniki, kot so večji ali manjši uporabniki in ponudniki računalništva v oblaku, tudi zagonska podjetja ter mala in srednja podjetja. Vendar če se takšni kodeksi ravnanja ne bi vzpostavili in učinkovito uveljavili v dogovorjenem času, bi morala Komisija pregledati stanje in oceniti, ali bi bilo treba predstaviti zakonodajne ukrepe zaradi učinkovitega zmanjšanja števila ovir za prenos podatkov.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Če se izvaja obdelava podatkov, bi morali poklicnim uporabnikom omogočiti, da prejemajo podatke v strukturirani, splošno uporabljeni, strojno berljivi in interoperabilni obliki, in da jih prenašajo ali jih dajo prenesti neposredno od ene k drugi storitvi obdelave podatkov ali k storitvi obdelave podatkov. Ponudnike storitev bi bilo treba spodbujati, da razvijajo interoperabilne oblike in da pri tem uporabljajo odprte standarde in odprte specifikacije, ki omogočajo prenos podatkov.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Za zagotovitev učinkovitega izvajanja postopka za pomoč med pristojnimi organi držav članic lahko Komisija sprejme izvedbene akte o določitvi standardnih obrazcev, jezikov prošenj, rokov ali drugih podrobnosti postopkov za prošnje za pomoč. Navedena pooblastila bi se morala izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta.40

(23)  Za zagotovitev učinkovitega izvajanja postopka za pomoč med pristojnimi organi držav članic lahko Komisija sprejme izvedbene akte o določitvi standardnih obrazcev, oblik in kanalov za prenos, jezikov prošenj, rokov ali drugih podrobnosti postopkov za prošnje za pomoč. Navedena pooblastila bi se morala izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta.40

_________________

_________________

40 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

40 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  S spodbujanjem zaupanja v varnost čezmejnega shranjevanja ali druge obdelave podatkov bi se morala zmanjšati nagnjenost subjektov na trgu in javnega sektorja k uporabi lokalizacije podatkov kot nadomestka za varnost podatkov. Prav tako bi se morala za podjetja izboljšati pravna varnost v zvezi z veljavnimi varnostnimi zahtevami, kadar dejavnosti shranjevanja ali druge dejavnosti obdelave podatkov oddajo v zunanje izvajanje, tudi ponudnikom storitev v drugih državah članicah.

(24)  S spodbujanjem zaupanja v varnost čezmejne obdelave podatkov bi se morala zmanjšati nagnjenost subjektov na trgu in javnega sektorja k uporabi lokalizacije podatkov kot nadomestka za varnost podatkov. Prav tako bi se morala za podjetja izboljšati pravna varnost v zvezi z veljavnimi varnostnimi zahtevami, kadar dejavnosti obdelave podatkov oddajo v zunanje izvajanje, tudi ponudnikom storitev v drugih državah članicah, pa tudi upoštevanje hitro potekajočega razvoja novih tehnologij, da bi se nanje hitro prilagodili. Države članice se torej morajo izogibati vsiljivi zakonodaji, ki bi ogrozila varnost, celovitost in verodostojnost podatkov, ponudniki storitev pa bi morali uporabiti najnaprednejše razpoložljive tehnologije za izvajanje politik in prakse vgrajene varnosti in vgrajene zasebnosti. Enostavna zamenjava ponudnikov in prenosljivost podatkov sta tudi dejavnika, ki povečujeta zaupanje, zato bi ju bilo treba zagotoviti.

Obrazložitev

Zaupanje se omenja kot največja nepravna ovira pri uporabi storitev v oblaku. Eden od ciljev tega besedila mora torej biti večanje zaupanja.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ter bi jo bilo treba razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli, vključno s pravicami do varstva osebnih podatkov (člen 8), do svobode gospodarske pobude (člen 16) ter do svobodnega izražanja in obveščanja (člen 11).

(29)  Ta uredba ne bi smela posegati v druge veljavne predpise o obdelavi podatkov, spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ter bi jo bilo treba razlagati in uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli, vključno s pravicami do varstva osebnih podatkov (člen 8), do svobode gospodarske pobude (člen 16) ter do svobodnega izražanja in obveščanja (člen 11).

Obrazložitev

Da bi se izognili določitvi hierarhije pravnih besedil in okrepili uresničevanje temeljnih pravic, je potrebna stroga razlaga.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba se uporablja za shranjevanje ali drugo obdelavo elektronskih podatkov, ki niso osebni podatki, v Uniji, ki

1.  Ta uredba se uporablja za obdelavo elektronskih podatkov, ki niso osebni podatki, v Uniji, ki

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  se zagotavlja kot storitev za uporabnike, ki prebivajo ali imajo sedež v Uniji, ne glede na to, ali ima ponudnik sedež v Uniji ali ne, ali

(a)  se zagotavlja kot storitev za uporabnike, ne glede na to, ali so to zasebni ali javno-zasebni subjekti ali javni organi, ki prebivajo ali imajo sedež v Uniji, in ne glede na to, ali ima ponudnik sedež v Uniji ali ne ali

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  V primeru mešanih podatkovnih nizov bi bilo treba za del niza, ki obsega osebne podatke, uporabljati Uredbo (EU) 2016/679, za del niza z neosebnimi podatki pa to uredbo. Kadar so osebni in neosebni podatki neločljivo povezani, se uporablja ta uredba, brez poseganja v Uredbo (EU) 2016/679.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  „shranjevanje podatkov“ pomeni kakršno koli shranjevanje podatkov v elektronski obliki;

2.  „obdelava“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi s podatki ali nizi podatkov v elektronski obliki z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  „ponudnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki izvaja storitve shranjevanja ali druge storitve obdelave podatkov;

4.  „ponudnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki izvaja storitve obdelave podatkov;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  „zahteva glede lokalizacije podatkov“ pomeni kakršno koli obveznost, prepoved, pogoj, omejitev ali drugo zahtevo iz zakonov in drugih predpisov držav članic, ki določa, da mora biti lokacija shranjevanja ali druge obdelave podatkov na ozemlju določene države članice, ali ovira shranjevanje ali drugo obdelavo podatkov v kateri koli drugi državi članici;

5.  „zahteva glede lokalizacije podatkov“ pomeni kakršno koli obveznost, prepoved, pogoj, omejitev ali drugo zahtevo iz zakonov in drugih predpisov ali praks držav članic, tudi na področju javnih naročil, ki jih določajo lokalne, centralne ali regionalne oblasti ali javni subjekti, ki zahteva, da mora biti lokacija obdelave podatkov na ozemlju določene države članice, ali ovira shranjevanje ali drugo obdelavo podatkov v kateri koli drugi državi članici;

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  „pristojni organ“ pomeni organ države članice, ki je pooblaščen, da za opravljanje svojih uradnih dolžnosti pridobi dostop do podatkov, ki jih hrani ali obdeluje naravna ali fizična oseba, kot je določeno z nacionalnim pravom ali pravom Unije;

6.  „pristojni organ“ pomeni organ države članice, ki je pooblaščen, da za opravljanje svojih uradnih dolžnosti pridobi dostop do podatkov, ki jih obdeluje naravna ali fizična oseba, kot je določeno z nacionalnim pravom ali pravom Unije;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  „uporabnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki uporablja ali naroči storitev shranjevanja ali drugo storitev obdelave podatkov;

7.  „uporabnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki uporablja ali naroči storitev obdelave podatkov;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Lokacija podatkov za shranjevanje ali drugo obdelavo podatkov v Uniji ni omejena na ozemlje določene države članice, shranjevanje ali druga obdelava v kateri koli drugi državi članici pa nista prepovedani ali omejeni, razen če je to utemeljeno na podlagi javne varnosti.

1.  Zahteve glede lokalizacije so prepovedane, razen če so utemeljene na podlagi dokumentirane in resne grožnje za javno varnost in predstavljajo ustrezne in sorazmerne ukrepe.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice v 12 mesecih po začetku uporabe te uredbe zagotovijo, da se vse zahteve glede lokalizacije podatkov , ki niso v skladu z odstavkom 1, razveljavijo. Če država članica meni, da je zahteva glede lokalizacije podatkov v skladu z odstavkom 1 in lahko zato ostane v veljavi, o navedenem ukrepu, skupaj z utemeljitvijo ohranitve njene veljavnosti, uradno obvesti Komisijo.

3.  Države članice v 12 mesecih po začetku uporabe te uredbe zagotovijo, da se vse zahteve glede lokalizacije podatkov , ki niso v skladu z odstavkom 1, razveljavijo. Če po poteku tega obdobja država članica meni, da je zahteva glede lokalizacije podatkov v skladu z odstavkom 1 in lahko zato ostane v veljavi, o navedenem ukrepu, skupaj z utemeljitvijo ohranitve njene veljavnosti, uradno obvesti Komisijo.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija brez poseganja v člen 258 PDEU v treh mesecih od datuma prejetja takega uradnega obvestila preveri skladnost navedenega ukrepa z odstavkom 1 tega člena in po potrebi sprejme mnenje, v katerem zadevno državo članico zaprosi, naj ukrep spremeni ali razveljavi.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice Komisijo obvestijo o naslovu svoje enotne informacijske točke iz odstavka 4. Komisija objavi povezave do takšnih točk na svojem spletišču.

5.  Države članice Komisijo obvestijo o naslovu svoje enotne informacijske točke iz odstavka 4. Komisija v svojih uradnih/postopkovnih jezikih na svojem spletišču objavi redno posodobljene informacije o nacionalnih ukrepih iz členov 2 in 3, skupaj z naslovi spletnih enotnih kontaktnih točk držav članic.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Komisija na svojem spletišču objavi smernice o uporabi te uredbe za ponudnike in uporabnike obdelave podatkov, vključno z informacijami o pravni obravnavi različnih vrst podatkovnih nizov.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija spodbuja in olajšuje pripravo samoregulativnih kodeksov ravnanja na ravni Unije, da se oblikujejo smernice o najboljših praksah pri lajšanju zamenjave ponudnikov in zagotovi, da ponudniki poklicnim uporabnikom pred sklenitvijo pogodbe za shranjevanje in obdelavo podatkov dajo dovolj podrobne, jasne in pregledne informacije glede naslednjih vprašanj:

1.  Komisija spodbuja in olajšuje pripravo samoregulativnih kodeksov ravnanja na ravni Unije na podlagi načela interoperabilnosti, da se oblikujejo smernice glede naslednjih vidikov:

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  zgledov najboljše prakse pri lajšanju zamenjave ponudnika in prenosa podatkov v strukturirani, običajno uporabljani odprto standardni in strojno berljivi obliki, ki dajejo uporabniku dovolj časa za zamenjavo ali prenos podatkov; ter

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  postopkov, tehničnih zahtev, rokov in stroškov, ki se uporabljajo v primeru, da poklicni uporabnik želi zamenjati ponudnika ali prenesti podatke nazaj v lastne informacijske sisteme, vključno s postopki in lokacijo varnostnih kopij podatkov, razpoložljivimi oblikami in nosilci podatkov, zahtevano konfiguracijo informacijske tehnologije ter najmanjšo pasovno širino; potrebnim časom pred začetkom postopka prenosa in časom, ko podatki ostanejo na voljo za prenos; in jamstvi za dostop do podatkov ob stečaju ponudnika, ter

(a)  zahtev za minimalne informacije, da se poklicnim uporabnikom pred sklenitvijo pogodbe o obdelavi podatkov zagotovijo dovolj podrobne, jasne in pregledne informacije v zvezi s postopki, tehničnimi zahtevami, roki in stroški, ki se uporabljajo v primeru, da poklicni uporabnik želi zamenjati ponudnika ali prenesti podatke nazaj v lastne informacijske sisteme, vključno s postopki in lokacijo varnostnih kopij podatkov, razpoložljivimi oblikami in nosilci podatkov, zahtevano konfiguracijo informacijske tehnologije ter najmanjšo pasovno širino; potrebnim časom pred začetkom postopka prenosa in časom, ko podatki ostanejo na voljo za prenos; in jamstvi za dostop do podatkov ob stečaju ponudnika, ter

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  certifikacijskih shem za proizvode in storitve obdelave podatkov, ki olajšujejo primerljivost kakovosti teh proizvodov in storitev, vključno z upravljanjem kakovosti, upravljanjem informacijske varnosti, upravljanjem neprekinjenosti poslovanja in okoljskim upravljanjem.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če se s samoregulativnim kodeksom ravnanja ne zmanjša število obstoječih ovir za prenos podatkov, se po pregledu po potrebi vloži zakonodajni predlog.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Če se takšni kodeksi ravnanja ne uvedejo in učinkovito uveljavijo v dogovorjenem času ali če po pravilno izvedeni reviziji obstajajo razlogi za zaskrbljenost, Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi minimalne smernice. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 8.

Obrazložitev

Čeprav se spodbuja samoregulacija, vključitev Komisije lahko pomaga pri premagovanju ovir, ki se lahko pojavijo v postopku priprave kodeksov.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte o določitvi standardnih obrazcev, jezikov prošenj, rokov ali drugih podrobnosti postopkov za prošnje za pomoč. Takšni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 8.

6.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte o določitvi standardnih obrazcev, oblik in kanalov za prenos, jezikov prošenj, rokov ali drugih podrobnosti postopkov za prošnje za pomoč. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 8.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Enotna kontaktna točka zagotavlja tudi splošne informacije poklicnim uporabnikom in javnosti glede obveznosti, ki jih določa ta direktiva, pa tudi glede vseh kodeksov ravnanja, oblikovanih v skladu s členom 6.

Obrazložitev

Enotna kontaktna točka je bila vzpostavljena predvsem za pomoč upravam v državah članicah, njeno delovanje pa bi lahko razširili, da bi služila kot kontaktna točka za širšo javnost in vso poslovno skupnost.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji

Referenčni dokumenti

COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

23.10.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

23.10.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Zdzisław Krasnodębski

9.11.2017

Obravnava v odboru

28.11.2017

21.2.2018

 

 

Datum sprejetja

24.4.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

59

1

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Rosa D’Amato

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

59

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Hermann Winkler

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji

Referenčni dokumenti

COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)

Datum predložitve EP

13.9.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

23.10.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

23.10.2017

JURI

23.10.2017

LIBE

23.10.2017

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

JURI

2.10.2017

LIBE

23.10.2017

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Anna Maria Corazza Bildt

25.10.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

23.1.2018

21.3.2018

24.4.2018

17.5.2018

Datum sprejetja

4.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Clara Eugenia Aguilera García, Klaus Buchner, Peter Liese, Emilian Pavel, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský

Datum predložitve

6.6.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Peter Liese, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Annie Schreijer-Pierik, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Emilian Pavel, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 20. junij 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov