Процедура : 2017/0114(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0202/2018

Внесени текстове :

A8-0202/2018

Разисквания :

PV 24/10/2018 - 21
CRE 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 21

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0423

ДОКЛАД     ***I
PDF 1394kWORD 203k
7.6.2018
PE 615.363v04-00 A8-0202/2018

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Кристин Рево д'Алон Бонфоа

Докладчик по становище (*):

Себ Данс, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ И ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0275),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0171/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираното становище, внесено от Федералния съвет на Република Австрия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2017 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2018 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0202/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  В посочената Бяла книга Комисията определя срок до 2020 г. „да се продължи към пълното и задължително вътрешно поемане на външните разходи (включително шум, местно замърсяване и задръствания в допълнение към задължителното възстановяване на разходите от износването) за автомобилния и релсовия транспорт“.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Движението на превозните средства за превоз на товари и пътници е фактор, който допринася за отделянето на замърсители в атмосферата. Тези замърсители имат сериозно отражение върху здравето на хората и водят до влошаване на качеството на атмосферния въздух в Съюза, включително PM 2,5, NO2 и О3. По данни на Европейската агенция за околната среда от 2017 г. тези три замърсителя са причина през 2014 г. съответно за 399 000, 75 000 и 13 600 случая на преждевременна смърт в Съюза поради продължителна експозиция.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  Според Световната здравна организация шумът от движението по пътищата е на второ място сред най-вредните стресови фактори в околната среда в Европа, като отстъпва само на замърсяването на въздуха. Най-малко 9 000 случая на преждевременна смърт годишно могат да се свържат със сърдечни заболявания, причинени от шума от движението по пътищата.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1г)  Според доклада на Европейската агенция за околната среда от 2017 г. относно качеството на въздуха в Европа секторът на автомобилния транспорт през 2015 г. е бил секторът с най-големи емисии на NOx и е заемал второ място сред източниците на замърсяване със сажди.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Всички тежки превозни средства оказват значително въздействие върху пътната инфраструктура и допринасят за замърсяването на въздуха, докато леките превозни средства са в основата на повечето отрицателни екологични и социални въздействия на пътния транспорт, свързани с емисиите и задръстванията. В интерес на равното третиране и лоялната конкуренция следва да се гарантира, че превозните средства, които все още не са обхванати от рамката, определена в Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15 по отношение на таксите за изминато разстояние и таксите за ползване, ще бъдат включени в тази рамка. Следователно обхватът на посочената директива следва да бъде разширен върху тежки превозни средства, различни от предвидените за превоз на товари, както и леки превозни средства, включително леки автомобили.

(3) Всички превозни средства оказват значително въздействие върху пътната инфраструктура и допринасят за замърсяването на въздуха, докато леките превозни средства са в основата на повечето отрицателни екологични и социални въздействия на пътния транспорт, свързани с емисиите и задръстванията. В интерес на равното третиране и лоялната конкуренция следва да се гарантира, че превозните средства, които все още не са обхванати от рамката, определена в Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15 по отношение на таксите за изминато разстояние и таксите за ползване, ще бъдат включени в тази рамка. Следователно обхватът на посочената директива следва да бъде разширен върху тежки превозни средства, различни от предвидените за превоз на товари, както и леки превозни средства, леки автомобили и мотоциклети. Таксите за леки автомобили могат да бъдат адаптирани, така че да се избегне прекомерното санкциониране на редовните ползватели. В интерес на равното третиране таксите следва да се прилагат недискриминационно въз основа на категорията на превозното средство и диференцирано, в зависимост от въздействието на превозните средства върху инфраструктурата и върху околната среда и обществото, както и в зависимост от социално-икономическото положение на някои ползватели, които нямат друг избор освен автомобилен транспорт до работното място.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а)  За да се установи вътрешен пазар в областта на автомобилния транспорт при еднакви условия на конкуренция, правилата трябва да бъдат прилагани по еднакъв начин. Една от основните цели на настоящата директива е да се премахне нарушаването на конкуренцията между ползвателите. Съответно лекотоварните автомобили, извързващи превоз на товари, следва да бъдат включени в обхвата на таксите, прилагани спрямо тежките превозни средства.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  За да се гарантира пропорционалността на тази мярка, е важно тя да е насочена единствено към лекотоварните автомобили, извършващи превоз на товари, които се регулират от Регламенти (EС) № 1071/20091a и 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета и от Регламент (EС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета.

 

_________________

 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).

 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).

 

Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Таксите за ползване на основата на време по същността си не отразяват точно реално породените инфраструктурни разходи и по сходни причини не въздействат за стимулирането на по-чисти и по-ефективни транспортни дейности или за намаляването на задръстванията. Поради това те следва да бъдат постепенно заменени от такси въз основа на изминато разстояние, които са по-справедливи, ефикасни и ефективни.

(4) Таксите за ползване на основата на време по същността си не отразяват точно реално породените инфраструктурни разходи и по сходни причини не въздействат за стимулирането на по-чисти и по-ефективни транспортни дейности или за намаляването на задръстванията. Поради това за тежките превозни средства таксите за ползване на основата на време следва да бъдат постепенно заменени от такси въз основа на изминато разстояние, които са по-справедливи, ефикасни и ефективни.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  Развиването и/или поддържане на схеми за таксуване въз основа на изминатото разстояние следва да бъде паралелно с определянето на независим надзорен орган във всяка държава членка, за да се следи за правилното функциониране на националните схеми за таксуване, така че да се гарантира прозрачност и недискриминация, и да се проверява дали таксите за изминато разстояние и използването на приходите от тях са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива. Всяка държава членка следва да може да определи независим надзорен орган в съответствие със специфичните характеристики на националната си мрежа.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  С цел да не се допуска тази постепенна замяна на таксите въз основа на време с такси въз основа на разстояние да се превърне в допълнителна пречка за достъпа до основните европейски пазари на превози от периферни държави и региони, е целесъобразно във възможно най-кратки срокове да се създаде система за компенсации с цел уравновесяване на допълнителните разходи и да се избегне по този начин по-голяма загуба на конкурентоспособност.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в)  За да се предотврати отклоняването на трафика към пътища без такси с възможни тежки последици за пътната безопасност и за оптималното използване на пътната мрежа, държавите членки трябва да могат да налагат пътни такси на всички пътища, които се конкурират непосредствено с трансевропейските пътни мрежи.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4г)  Таксите въз основа на време насърчават водачите да пътуват повече в периода на валидност на винетките, като по този начин неправилно се прилагат принципите „замърсителят плаща“ и „ползвателят плаща“;

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 4 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4д)  За да се гарантира, че настоящата директива се прилага правилно, договорните рамки, регулиращи концесионните договори за събиране на пътни такси, следва да улеснят, при надлежно спазване на Директива № 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, привеждането на тези договори в съответствие с промените в регулаторната рамка на Съюза.

 

 

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 4 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4е)  В този смисъл следва да се проучи възможността за компенсиране на допълнителните разходи, произтичащи от периферното положение, посредством улеснения по отношение на достъпа до парк от по-енергийноефективни превозни средства и приоритетно предоставяне на изключителни инфраструктури или технологии като електрическите магистрали. Тези компенсаторни облекчения могат да бъдат част от бъдещия Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) за периода след 2020 г.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) За да се осигури приемане от страна на ползвателите на бъдещите схеми за пътно таксуване, на държавите членки следва да се разреши да въведат адекватни системи за събиране на такси като част от по-широк пакет от услуги за мобилност. Такива системи следва да осигуряват справедливо разпределение на разходите за инфраструктура и да отразяват принципа „замърсителят плаща“. Всички държави членки, които въвеждат подобна система, следва да гарантират, че тя съответства на разпоредбите на Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

(5) За да се осигури приемане от страна на ползвателите на бъдещите схеми за пътно таксуване, на държавите членки следва да се разреши да въведат адекватни системи за събиране на такси като част от по-широк пакет от услуги за мобилност. Такива системи следва да осигуряват справедливо разпределение на разходите за инфраструктура, да отразяват принципа „замърсителят плаща“ и да включват целево използване на приходите от таксите, налагани на ползвателите. В това отношение държавите членки имат свободата да налагат пътни такси за пътища, които не са част от основната пътна мрежа. Всички държави членки, които въвеждат подобна система, следва да гарантират, че тя съответства на разпоредбите на Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а) Държавите членки следва да бъдат насърчени да вземат под внимание социално-икономическите фактори при прилагането схемите за таксуване на пътната инфраструктура по отношение на леките автомобили.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Налагането на пътни такси на всички ползватели на пътната мрежа чрез електронни средства предполага масово събиране и съхраняване на лични данни, които могат също така да се използват за установяване на цялостни профили на движението. При прилагането на настоящата директива държавите членки и Комисията следва системно да отчитат принципите на ограничаване в рамките на целта и свеждане на данните до минимум. Поради това техническите решения за събиране на данни във връзка с налагането на такси за ползване на пътната мрежа следва да съдържат варианти за анонимизирано, кодирано или предварително заплащане.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в)  Данъците върху превозните средства могат да представляват пречка за въвеждането на такси за изминато разстояние. За да се осигури подкрепа за въвеждането на такси за изминато разстояние, държавите членки следва да разполагат с по-голяма свобода на действие за бързо намаляване на данъците върху превозните средства, което означава намаляване във възможно най-кратки срокове на минималните ставки, посочени в Директива 1999/62/ЕО.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 5 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5г)  За да се гарантира хармонизирано прилагане на разпоредбите на настоящата директива и да се наблюдава нейното въздействие върху функционирането на европейското пространство на свободно движение и върху оперативната съвместимост на системите за пътно таксуване, надзорът на оперативната съвместимост следва да бъде възложен на Европейска агенция за автомобилен транспорт. На тази агенция би могло да се възложи, наред с другото, наблюдение на изпълнението на разпоредбите на настоящата директива и тя би могла да действа в случай на нарушаване на правилното функциониране на вътрешния пазар на пътния транспорт или в случай на пречки пред свободното движение на пътници.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 5 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5д)  От особено значение е държавите членки да въведат справедлива система за таксуване, която да не ощетява ползвателите на лични превозни средства, които поради факта, че живеят в селски райони или в труднодостъпни или изолирани райони, са принудени да използват редовно пътища, за които се заплаща такса. Съгласно политиката за териториално устройство държавите членки следва да прилагат отстъпки от таксите за ползвателите на такива райони.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Както по отношение на тежките превозни средства, важно е да се гарантира, че всички такси на основата на време, прилагани за леки превозни средства, са пропорционални, включително по отношение на периоди на ползване, по-кратки от една година. В това отношение е необходимо да се вземе предвид фактът, че леките превозни средства имат модел на използване, различен от този на тежките превозни средства. Изчисляването на пропорционални такси на основата на време може да се базира на наличните данни относно моделите на пътуване.

(6) Както по отношение на тежките превозни средства, важно е да се гарантира, че ако държави членки въведат такси на основата на време, прилагани за леки превозни средства, те са пропорционални, включително по отношение на периоди на ползване, по-кратки от една година. В това отношение е необходимо да се вземе предвид фактът, че леките превозни средства имат модел на използване, различен от този на тежките превозни средства. Изчисляването на пропорционални такси на основата на време може да се базира на наличните данни относно моделите на пътуване, при условие че се гарантира недискриминация.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Съгласно Директива 1999/62/ЕО може да се наложи такса за външни разходи на ниво, близка до пределната социална цена за използването на съответното превозно средство. Този метод се оказа най-справедливият и ефективен начин да се вземат предвид отрицателните въздействия върху околната среда и здравето от замърсяването на въздуха и шума, предизвикани от тежките превозни средства; той би гарантирал справедлив принос на тежките превозни средства за постигането на целите на ЕС за качество на въздуха17 и всички приложими гранични или целеви стойности за нивата на шума. Поради това следва да се улесни прилагането на такива такси.

(7) Съгласно Директива 1999/62/ЕО следва да се наложи такса за външни разходи, която отразява принципа „замърсителят плаща“ и е на ниво, близко до пределната социална цена за използването на съответното превозно средство. Този метод се оказа най-справедливият и ефективен начин да се вземат предвид отрицателните въздействия върху околната среда и здравето от замърсяването на въздуха и шума, предизвикани от тежките превозни средства; той би гарантирал справедлив принос на тежките превозни средства за постигането на целите на ЕС за качество на въздуха17 и всички приложими гранични или целеви стойности за нивата на шума. Поради това следва да се улесни прилагането на такива такси.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) За тази цел максималните среднопретеглени такси за външни разходи следва да се заменят с лесно приложими референтни стойности, актуализирани предвид инфлацията, постигнатия научен напредък в изчисляването на външните разходи за автомобилния транспорт и промяната на състава на автопарка.

(8) За тази цел следва да се въведе възможността за прилагане на такса за външни разходи за мрежи, които не са обхванати от такса за инфраструктура, и максималните среднопретеглени такси за външни разходи следва да се заменят с лесно приложими минимални стойности, актуализирани предвид инфлацията, постигнатия научен напредък в изчисляването на външните разходи за автомобилния транспорт и промяната на състава на автопарка.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  За да се спомогне за осъществяването на целта на Бялата книга за транспорта за преминаване към пълно прилагане на принципа „замърсителят плаща“, следва да се гарантира, че при мрежи, обхванати от такса за инфраструктура, се прилага такса за външни разходи за тежките превозни средства и лекотоварните автомобили, извързващи превоз на товари.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) За да се осигури подходящо повторно използване на приходите от таксите за външни разходи, би било целесъобразно тези приходи да бъдат реинвестирани в сектора на транспортната инфраструктура, за да се насърчават по-устойчиви видове транспорт с по-малко въздействие върху околната среда.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8в)   „Наръчникът за външни разходи за транспорт“ на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Комисията следва да се разглежда като основата за определяне на минималните стойности за интернализация на външни разходи.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Варирането на таксите за инфраструктура според класа на емисии EURO допринесе за използването на по-чисти превозни средства. При подновяването на автомобилния парк, обаче, варирането на таксите на тази основа по междуградската мрежа се очаква да остарее морално до края на 2020 г. и следва да бъде преустановено дотогава. От същия момент таксуването за външните разходи следва да се прилага по-систематично като целенасочен метод за възстановяване на външните разходи по отношение на случаите, в които това е от най-голямо значение.

(9) Варирането на таксите за инфраструктура според класа на емисии EURO допринесе за използването на по-чисти превозни средства. При подновяването на автомобилния парк, обаче, варирането на таксите на тази основа по междуградската мрежа се очаква да бъде по-малко ефективно до края на 2020 г. и следва да бъде преустановено дотогава. От същия момент таксуването за външните разходи следва да се прилага по-систематично като целенасочен метод за възстановяване на външните разходи по отношение на случаите, в които това е от най-голямо значение.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За да се насърчи използването на най-чистите и икономични превозни средства, държавите членки следва да прилагат значително намалени пътни такси и такси за използване спрямо тези превозни средства.

(12)  За да се насърчи използването на най-чистите и по-икономични превозни средства, държавите членки следва да прилагат значително намалени пътни такси и такси за използване спрямо тези превозни средства. За да се улесни и ускори прилягането на такива схеми, намаленията трябва да се прилагат независимо от влизането в сила на Регламент (ЕС) …/… на Комисията за изпълнение на Регламент (EС) № 595/2009 по отношение на сертифицирането на емисиите на СО2 и разхода на гориво от тежки превозни средства. Превозните средства с нулеви емисии не следва да подлежат на такса за външни разходи, свързана със замърсяването на въздуха.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а)  Транзитният маршрут през Алпите представлява особена тежест за засегнатите региони от гледна точка на шума, замърсяването на въздуха и амортизацията на инфраструктурата, които допълнително се увеличават в резултат на конкуренцията с близките коридори по отношение на разходите. Поради това на засегнатите региони и на държавите членки следва да се предостави голяма гъвкавост при възстановяването на външните разходи и при въвеждането на мерки за управление на трафика, включително с оглед на предотвратяването на нежелани последици от изместване и отклоняване на движението между коридорите.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Задръстванията по пътищата, за които всички моторни превозни средства допринасят в различна степен, представляват разход в размер на около 1 % от БВП. Значителна част от този разход може да бъде отдадена на междуградските задръствания. Поради това следва да се позволи налагането на конкретна такса за задръствания, стига тя да се прилага спрямо всички категории превозни средства. За да бъде ефективна и пропорционална, тази такса следва да се изчислява въз основа на пределния разход от задръстванията и да се диференцира според местоположение, време и категория на превозното средство. За да се увеличи максимално положително въздействие на таксите за задръствания, съответните приходи следва да се разпределят за проекти за преодоляване на причините за проблема.

(13)  Задръстванията по пътищата, за които всички моторни превозни средства допринасят в различна степен, представляват разход в размер на около 1 % от БВП. Значителна част от този разход може да бъде отдадена на междуградските задръствания. Поради това следва да се позволи налагането на конкретна такса за задръствания, стига тя да се прилага спрямо всички категории превозни средства. За да бъде ефективна, пропорционална и недискриминационна, тази такса следва да се изчислява въз основа на пределния разход от задръстванията и да се диференцира според местоположение, време и категория на превозното средство. Също така следва да се намерят формули за балансиране и компенсиране, които да не дискриминират работниците, които живеят в предградията и които съответно ще поемат както разходите за таксите за ползване на инфраструктура, така и таксите за изминато разстояние. За да се увеличи максимално положително въздействие на таксите за задръствания, съответните приходи следва да се разпределят за проекти за преодоляване на причините за проблема.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а) За да се даде възможност за опазване на автомобилното наследство на Съюза, държавите членки следва да създадат специална категория за превозни средства, които представляват исторически интерес, с цел да се адаптира размерът на различните такси, които се плащат по смисъла на настоящата директива.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а)  С оглед на големите външни разходи поради пътни произшествия, които възлизат на десетки милиарди евро годишно, на държавите членки следва да се предостави възможността, във връзка с разпоредбите относно средните социални разходи за произшествия, предизвикали смърт, и за тежки произшествия съгласно Директива № 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a, за по-добра интернализация на разходите, които не се покриват от застрахователните договори. Част от тези разходи ще бъдат поети от съответната система за социална сигурност или от обществото като цяло, като например административните разходи за обществени услуги, някои разходи за медицински услуги, както и загубите на човешки капитал и разходите за физически и психически вреди.

 

_____________

 

1a Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (ОВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 59).

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Надценките, добавяни към таксата за инфраструктура, също могат да дадат полезен принос за решаването на проблемите, свързани със значителните щети за околната среда или задръстванията, предизвиквани от използването на определени пътища, не само в планинските райони. Настоящото ограничение на надценките за тези райони следва да бъде премахнато. За да се избегне двойното таксуване на ползвателите, надценките следва да бъдат изключени на онези участъци от пътищата, за които се прилага такса за задръствания.

(16)  Надценките, добавяни към таксата за инфраструктура, също могат да дадат полезен принос за решаването на проблемите, свързани със значителните щети за околната среда или задръстванията, предизвиквани от използването на определени пътища, не само в планинските райони. Поради това надценките следва да бъдат улеснени, като се премахнат сегашните ограниченията те да се прилагат само за тези области, както и разпределянето им за проекти в рамките на основната мрежа на трансевропейската транспортна мрежа. За да се избегне двойното таксуване на ползвателите, надценките следва да бъдат по-стриктно ограничени на онези участъци от пътищата, за които се прилага такса за задръствания. Максималното равнище следва също така да бъде адаптирано към различни обстоятелства.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17а)  Както по отношение на леките превозни средства, важно е да се гарантира, че настоящата директива не затруднява свободното движение на гражданите. На държавите членки следва да се разреши да въвеждат отстъпки и намаления, когато ползвателите на пътищата са непропорционално засегнати от таксите поради географски или социални причини.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се използват потенциалните полезни взаимодействия между съществуващите системи за събиране на пътни такси и да се намалят оперативните разходи, Комисията следва да участва пълноценно в сътрудничеството сред държавите членки, които възнамеряват да въведат общи схеми за пътно таксуване.

(18)  За да се използват потенциалните полезни взаимодействия между съществуващите системи за събиране на пътни такси и да се намалят оперативните разходи, Комисията следва да участва пълноценно в сътрудничеството сред държавите членки, които възнамеряват да въведат общи и оперативно съвместими схеми за пътно таксуване.

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Пътните такси могат да мобилизират ресурси, които да допринесат за финансирането на поддръжката и развитието на висококачествена транспортна инфраструктура. Поради това е уместно държавите членки да бъдат стимулирани да използват приходите от пътните такси за целта, както и да докладват изчерпателно за използването на такива приходи. Това следва да помогне по-конкретно за установяването на евентуални пропуски във финансирането, както и да засили положителното приемане на пътните такси от обществеността.

(19)  Пътните такси мобилизират ресурси за финансирането и кръстосаното финансиране на алтернативни проекти за транспортна инфраструктура, както и поддръжката и развитието на висококачествена транспортна инфраструктура и услуги. Поради това е уместно държавите членки да използват приходите от пътните такси, както и да докладват изчерпателно за използването на такива приходи. Приходите от таксите за инфраструктура и таксите за външни разходи следва да се инвестират отново в транспортния сектор. Това следва да помогне по-конкретно за установяването на евентуални пропуски във финансирането, както и да засили положителното приемане на пътните такси от обществеността.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Необходимо е да се гарантира, че таксите за външни разходи продължават да отразяват разходите за замърсяването на въздуха и шума, предизвикани от тежките превозни средства възможно най-точно, без схемата за таксуване да става прекалено усложнена, за да се стимулира използването на най-икономичните превозни средства и стимулите да продължат да бъдат ефективни, а диференцирането на пътните такси актуално. Поради това на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за целите на приспособяването на референтните стойности на таксуване за външни разходи в съответствие с научния прогрес, като определя условията на неутралните от гледна точка на приходите промени на таксите за инфраструктура според емисиите на СО2 от тежки превозни средства и адаптира условията на промени на таксите за инфраструктура за леки превозни средства към техническия напредък. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.21 По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(21)  Необходимо е да се гарантира, че таксите за външни разходи продължават да отразяват разходите за замърсяването на въздуха и шума, предизвикани от тежките превозни средства възможно най-точно, без схемата за таксуване да става прекалено усложнена, за да се стимулира използването на най-икономичните превозни средства и стимулите да продължат да бъдат ефективни, а диференцирането на пътните такси актуално. Поради това на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за целите на приспособяването на минималните стойности на таксуване за външни разходи в съответствие с научния прогрес, като определя условията на неутралните от гледна точка на приходите промени на таксите за инфраструктура според емисиите на СО2 от тежки превозни средства и адаптира условията на промени на таксите за инфраструктура за леки превозни средства към техническия напредък. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21а)  Най-късно две години след влизането в сила на директивата Комисията представя общоприложима, прозрачна и ясна рамка за интернализация на външните разходи, свързани с околната среда, задръстванията и здравето, която да залегне в основата на бъдещите изчисления на таксите за инфраструктура. В тази връзка Комисията следва да може да предложи модел, който се придружава от анализ на въздействието върху интернализацията на външните разходи за всички видове транспорт. С оглед на пропорционалността при таксуването на външните разходи трябва да бъдат взети под внимание всички видове транспорт.

Изменение    39

Предложение за директива

Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21б)  С цел подобряване на прозрачността би било целесъобразно държавите членки да направят публично достояние за ползвателите на пътищата резултатите, постигнати чрез реинвестиране на таксите за инфраструктура, за външни разходи и за задръствания. Следователно следва да се оповестяват ползите, постигнати по отношение на подобряването на пътната безопасност, намаляването на въздействието върху околната среда и задръстванията.

Изменение    40

Предложение за директива

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от превозни средства за използване на пътни инфраструктури“;

„Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси въз основа на изминато разстояние от превозни средства за използване на пътни инфраструктури“;

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  нова инфраструктура или нови подобрения на инфраструктурата, включително значителни структурни ремонти;

а)  нова инфраструктура или нови подобрения на инфраструктурата, включително значителни структурни ремонти, или алтернативна транспортна инфраструктура за преминаване към други видове транспорт;

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „такса за изминато разстояние“ означава определена сума въз основа на изминатото разстояние по дадена инфраструктура и на типа превозно средство, заплащането на която дава право на превозното средство да използва инфраструктурата; таксата се състои от такса за инфраструктура и, според случая, такса за задръствания или такса за външни разходи, или и двете;

(6)  „такса за изминато разстояние“ означава определена сума въз основа на изминатото разстояние по дадена инфраструктура и на типа превозно средство, заплащането на която дава право на превозното средство да използва инфраструктурата; тя включва една или повече от следните такси: такса за инфраструктура или такса за външни разходи.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  „разходи във връзка със замърсяването на въздуха, причинено от трафика“ означава стойността на вредите, причинени от изпускането на прахови частици и на прекурсори на озона, като азотен оксид и летливи органични съединения, при експлоатацията на превозно средство;

(11)  „разходи във връзка със замърсяването на въздуха, причинено от трафика“ означава стойността на вредите за здравето на човека и за околната среда, причинени от изпускането на прахови частици и на прекурсори на озона, като азотен оксид и летливи органични съединения, при експлоатацията на превозно средство;

Изменение    44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  „разходи във връзка с шумовото замърсяване, причинено от трафика“ означава стойността на вредите, причинени от шума, генериран от превозните средства или причинен от тяхното взаимодействие с пътната настилка;

(12)  „разходи във връзка с шумовото замърсяване, причинено от трафика“ означава стойността на вредите за здравето на човека и за околната среда, причинени от шума, генериран от превозните средства или причинен от тяхното взаимодействие с пътната настилка;

Изменение  45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  „превозно средство“ означава моторно превозно средство с четири или повече колела или съчленена комбинация от превозни средства, предназначени или използвани за превоз на пътници или товари;

(15)  „превозно средство“ означава моторно превозно средство с две или повече колела или съчленена комбинация от превозни средства, предназначени или използвани за превоз на пътници или товари;

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 –параграф 1 – точка 18 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а)  „лекo превознo средствo“ означава лекотоварно превозно средство, лек автомобил или мотоциклет;

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  „лекo превознo средствo“ означава лек автомобил, микробус или лекотоварeн автомобил;

(19)  „лекo превознo средствo“ означава , микробус, лекотоварeн автомобил или лекотоварен автомобил, предназначен за превоз на товари;

Изменение    48

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 –параграф 1 – точка 20 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20а)  „превозно средство, което представлява исторически интерес“ означава превозно средство, което представлява исторически интерес по смисъла на определението в член 3, параграф 7 от Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета*;

 

_______________

 

* Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 22

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  „лекотоварен автомобил“ означава превозно средство, предназначено за превоз на товари с максимално допустима маса, не по-голяма от 3,5 тона;

(22)  „лекотоварен автомобил“ означава превозно средство, различно от лек автомобил, с максимално допустима маса, не по-голяма от 3,5 тона;

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 22 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22а)  „лекотоварен автомобил, предназначен за превоз на товари“ означава превозно средство, което се използва при упражняване на професията автомобилен превозвач съгласно определеното в Регламент (EО) 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета и с максимално допустима маса в натоварено състояние между 2,4 и 3,5 тона и височина повече от 2 метра.

 

______________

 

* Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 22 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22б)  „режим на работа с нулеви емисии“ означава превозно средство, което функционира без емисии на отработили газове във всички участъци на съответната пътна мрежа по подлежащ на проверка начин;

Изменение    52

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 23 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23а)  „мотоциклет“ означава двуколесно превозно средство със или без кош и всяко триколесно и четириколесно превозно средство от категории L3e, L4e, L5e, L6e и L7e, посочени в Регламент (ЕС) № 168/2013;

Изменение    53

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 27

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  „концесионен договор“ означава обществена поръчка за строителни работи съгласно определението по член 1 от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета**;

(27)  „Концесионен договор“ означава концесия съгласно определението в член 5, параграф 1 от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

 

_______________

 

Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагането на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).

Изменение    54

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  „значително изменен начин за таксуване“ означава начин за събиране на такси за изминато разстояние или такси за ползване, който е бил изменен така, че разходите или приходите са променени с поне 5% в сравнение с предходната година след корекция за инфлация, измерена чрез промените в хармонизирания индекс на потребителските цени в ЕС, като се изключат енергетиката и непреработените храни, съгласно публикуваното от Комисията (Евростат).

(29)  „значително изменен начин за таксуване“ означава начин за събиране на такси за изминато разстояние или такси за ползване, който е бил изменен така, че разходите или приходите са променени с поне 15% в сравнение с предходната година след корекция за инфлация, измерена чрез промените в хармонизирания индекс на потребителските цени в ЕС, като се изключат енергетиката и непреработените храни, съгласно публикуваното от Комисията (Евростат). Измененията в концесионните договори, които отговарят на критериите, посочени в член 43, параграфи 1 и 2 от Директива 2014/23/ЕС, не се считат за съществени.

Обосновка

Следва да се избегне прекалено ограничаващо определение на съществените изменения, за да се избегне прекомерно увеличаване на административната тежест за компетентните органи. Целта на настоящото изменение е да улесни модулирането на системите за пътни такси, по-специално за да се прилагат по-лесно разпоредбите на настоящата директива, като се избегне нотифицирането на Комисията за всички изменения на системите за пътни такси. Настоящото изменение позволява също по-добро съответствие на определението на съществени изменения с Директива 2014/23/ЕС за възлагане на концесионни договори.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 29 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29а)  „кръстосано финансиране“ означава финансиране на ефективни алтернативни проекти за пътни инфраструктури с приходи от пътни такси и такси за инфраструктура, налагани в рамките на съществуващи пътни инфраструктури;

Изменение    56

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 29 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29б)  „държави членки“ означава всички органи на държавите членки, т.е. централни правителствени органи, органи в рамките на федерална държава и други териториални органи, оправомощени да гарантират спазването на правото на Съюза.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 2 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  инфраструктурните разходи или разходите за подобрения на инфраструктурата могат да включват всички специфични разходи за инфраструктура, проектирана да намали шума или да повиши пътната безопасност, и действителните плащания, направени от оператора на инфраструктурата, съответстващи на обективни екологични елементи като защита срещу замърсяване на почвата;

б)  инфраструктурните разходи или разходите за подобрения на инфраструктурата могат да включват всички специфични разходи за инфраструктура, в това число настъпилите вследствие на нови нормативни задължения, проектирана да намали шума, да въведе иновативни технологии или да повиши пътната безопасност, и действителните плащания, направени от оператора на инфраструктурата, съответстващи на обективни екологични елементи като защита срещу замърсяване на почвата;

Изменение    58

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 6 - параграф 2 - буква б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  В член 6, параграф 2 се добавя нова буква ба):

 

„ба)  превозни средства, които представляват исторически интерес;“

Изменение    59

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 9, считано от 1 януари 2018 г. държавите членки няма да въвеждат такси за ползване за тежки превозни средства. Таксите за ползване, въведени преди тази дата, могат да продължат да се прилагат до 31 декември 2023 г.

6.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 9, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива], държавите членки няма да въвеждат такси за ползване за тежки превозни средства и лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на товари. Таксите за ползване, въведени преди тази дата, могат да продължат да се прилагат до 31 декември 2022 г. и се заменят от такси за инфраструктура от 1 януари 2023 г. по пътната мрежа, обхваната от настоящата директива.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива], държавите членки няма да въвеждат такси за ползване за леки превозни средства. Таксите за ползване, въведени преди тази дата, ще отпаднат постепенно до 31 декември 2027 г.

7.  Считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива], държавите членки няма да въвеждат такси за ползване за леки превозни средства. Таксите за ползване, въведени преди тази дата, могат да продължат да се прилагат до 31 декември 2025 г.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 – параграф 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Считано от 1 януари 2020 г., таксите за изминато разстояние и таксите за ползване, прилагани за тежките превозни средства, се прилагат за всички тежки превозни средства.

9.  Считано от 1 януари 2020 г., таксите за изминато разстояние и таксите за ползване, прилагани за тежките превозни средства, се прилагат за всички тежки превозни средства и за лекотоварните автомобили, предназначени за превоз на товари.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 – параграф 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  Таксите за изминато разстояние и таксите за ползване за тежките превозни средства от една страна, и за леките превозни средства от друга страна, може да бъдат въведени или запазени независимо една от друга.

10.  До 31 декември 2022 г. таксите за изминато разстояние и таксите за ползване за тежките превозни средства и лекотоварните автомобили, предназначени за превоз на товари, от една страна, и за леките превозни средства, различни от лекотоварните автомобили, предназначени за превоз на товари, от друга страна, могат да бъдат въведени или запазени независимо една от друга.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 1999/62/ЕО

Член 7a – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доколкото се налагат такси за ползване по отношение на леките автомобили, ползването на инфраструктурата се предлага най-малко за следните периоди: 10 дни, един или два месеца, или и двете, и една година. Двумесечният размер не трябва да надвишава 30% от годишния размер, месечният размер не трябва да надвишава 18% от годишния размер, а 10-дневният размер не трябва да надвишава 8% от годишния размер.

Доколкото се налагат такси за ползване по отношение на леките автомобили, ползването на инфраструктурата се предлага най-малко за следните периоди: един ден, една седмица, 10 дни, един или два месеца, или и двете, и една година. Двумесечният размер не трябва да надвишава 30% от годишния размер, месечният размер не трябва да надвишава 18% от годишния размер, а 10-дневният, дневният и месечният размер не трябва да надвишават 8% от годишния размер.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 1999/62/ЕО

Член 7a – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  За микробуси и лекотоварни автомобили държавите членки спазват разпоредбите на параграф 2 или параграф 3. Държавите членки обаче определят по-високи такси за ползване за микробуси и лекотоварни автомобили, отколкото за леки автомобили, считано най-късно от 1 януари 2024 г.;

4.  За микробуси, лекотоварни автомобили и лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на товари, държавите членки спазват разпоредбите на параграф 2 или параграф 3. Държавите членки обаче определят по-високи такси за ползване за микробуси, лекотоварни автомобили и лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на товари, отколкото за леки автомобили, считано най-късно от 1 януари 2024 г.;

Изменение    65

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 а – параграф 4 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Пропорционалността на таксите за ползване може да отчита спецификата на транспортните операции, започващи в държава членка в периферните райони на ЕС.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 7b – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  В член 7б се добавя следният параграф 2a:

 

„2а  Участъците от автомагистралата, за които се прилагат такса за инфраструктура, следва да имат необходимата инфраструктура, за да се гарантира пътната безопасност за всички ползватели, и могат да имат безопасни зони за паркиране при всякакви метеорологични условия в съответствие с Регламент (ЕС) .../… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и с Регламент (EС) 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (2017/0122(COD)).“

Обосновка

Автомагистралните мрежи, обхванати от такси за инфраструктура, трябва да предоставят възможност за автомобилните превозвачи изцяло да изпълняват задълженията, предвидени в Регламента относно периодите на почивка и времето на управление, и да осигурят високо равнище на пътна безопасност за всички ползватели.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 1999/62/ЕО

Член 7в – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки могат да запазят или да въведат такса за външни разходи, свързана с разходите от замърсяването на въздуха или шумовото замърсяване, или и двете.

1.  Държавите членки могат да запазят или да въведат такса за външни разходи, свързана с разходите от замърсяването на въздуха или шумовото замърсяване, или и двете.

 

Таксите за външни разходи могат да бъдат въведени или запазени на участъци на пътната мрежа, на които не се прилагат такси за инфраструктура.

За тежки превозни средства таксата за външни разходи е променлива и се определя в съответствие с минималните изисквания и методите, посочени в приложение IIIа, и при зачитане на референтните стойности, предвидени в приложение IIIб.

Таксата за външни разходи за замърсяването на въздуха или шумовото замърсяване, дължащи се на движението по пътищата, е променлива и се определя в съответствие с минималните изисквания и методите, посочени в приложение IIIа, и в съответствие най-малко с минималните стойности, предвидени в приложение IIIб.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 1999/62/ЕО

Член 7в – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Считано от 1 януари 2021 г., държавите членки, които събират такси за изминато разстояние, прилагат такса за външни разходи за тежки превозни средства поне за тази част от мрежата, посочена в член 7, параграф 1, където екологичните щети, причинени от тежки превозни средства, са по-големи от средните екологични щети, причинени от тежки превозни средства, определени съгласно съответните изисквания за докладване, посочени в приложение IIIa.“;

5.  Считано от 1 януари 2021 г., държавите членки, които събират такси за изминато разстояние, прилагат такса за външни разходи за замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, дължащи се на движението по пътищата, за тежки превозни средства и за лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на товари, за всички части от мрежата, посочена в член 7, параграф 1, на които се прилага такса за инфраструктура“;

Изменение    69

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 1999/62/ЕО

Член 7в — параграф 5 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  От 1 януари 2026 г. такса за външни разходи, наложена за който и да било участък от пътната мрежа, посочена в член 7, параграф 1, се прилага без дискриминация спрямо всички категории превозни средства.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 1999/62/ЕО

Член 7в – параграф 5 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  Държавите членки могат да прилагат дерогации, позволяващи адаптиране на размера на таксата за външни разходи по отношение на превозни средства, които представляват исторически интерес.

Изменение    71

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 га – параграф 1а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Таксите за задръстване могат да бъдат въведени или запазени независимо от таксите за инфраструктура.

Изменение    72

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 га – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Таксата за задръствания, наложена за който и да било участък от пътната мрежа, се прилага без дискриминация спрямо всички категории превозни средства в съответствие със стандартните коефициенти на еквивалентност, посочени в приложение V.

3.  Таксата за задръствания, наложена за който и да било участък от пътната мрежа, се прилага без дискриминация спрямо всички категории превозни средства в съответствие със стандартните коефициенти на еквивалентност, посочени в приложение V. Държавите членки обаче могат да решат да освободят автобусите за насърчаване на колективния транспорт, социално-икономическото развитие и териториалното сближаване.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 га – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Таксата за задръствания отразява разходите, предизвикани от дадено превозно средство за други ползватели на пътя и непряко — за обществото, но не надхвърля максималните нива за отделните видове пътища, както са посочени в приложение VI.

4.  Таксата за задръствания не е по-малка от нивата за отделните видове пътища, както са посочени в приложение VI.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 га – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки установяват подходящи механизми за наблюдение на въздействието на таксите за задръствания и преразглеждане на техния размер. Те преразглеждат размера на таксите редовно, поне веднъж на три години, за да гарантират, че не са по-високи от разходите, които задръстванията предизвикват в съответната държава членка по посочените участъци от пътя, за които се прилагат.“;

5.  Държавите членки установяват подходящи механизми за наблюдение на въздействието на таксите за задръствания и преразглеждане на техния размер. Те преразглеждат размера на таксите всяка година, за да гарантират, че не са по-високи от разходите, които задръстванията предизвикват в съответната държава членка по посочените участъци от пътя, за които се прилагат.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 1999/62/ЕО

Член 7е– параграф 1 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  генерираният от надценката приход се инвестира във финансирането на изграждането на транспортна инфраструктура от централната мрежа, определена съгласно глава III от Регламент (ЕС) № 1315/2013, която допринася пряко за намаляване на задръстванията или щетите върху околната среда и която се намира в същия коридор, в който се намира участъкът от пътя, за който се прилага увеличението;

а)  генерираният от надценката приход се инвестира във финансирането на изграждането на транспортна инфраструктура или транспортни услуги, които се намират в същия коридор, в който се намира участъкът от пътя, за който се прилага увеличението;

Изменение    76

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 1999/62/ЕО

Член 7е– параграф 1 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  надценката не надвишава 15 % от среднопретеглената такса за инфраструктура, изчислена в съответствие с член 7б, параграф 1 и член 7д, с изключение на случаите, когато генерираният приход се инвестира в трансгранични участъци от основни коридори на мрежата, като в този случай надценката не може да надвишава 25 %;

б)  надценката не надвишава 15% от среднопретеглената такса за инфраструктура, изчислена в съответствие с член 7б, параграф 1 и член 7д, освен в планинските райони, където разходите за инфраструктура, както и климатичните и екологичните щети са по-високи, като в този случай надценката не може да надвишава 50%;

Обосновка

Изменението цели да опрости въвеждането на надценки чрез определяне на единен процент на надценка от 25%, независимо от целевото заделяне на приходи.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 1999/62/ЕО

Член 7е – параграф 1 – буква г)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  описание на точното място, за което се отнася надценката, и доказателство за решението за финансиране на изграждането на коридори на основната мрежа, посочени в буква а), се изпращат до Комисията преди прилагане на надценката;

г)  описание на точното място, за което се отнася надценката, и доказателство за решението за финансиране на транспортна инфраструктура и транспортни услуги, посочени в буква а), се изпращат до Комисията преди прилагане на надценката;

Изменение    78

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 1999/62/ЕО

Член 7е — параграф 1 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1а.  При нови трансгранични проекти надценки могат да се добавят само ако всички държави членки, участващи в този проект са съгласни.

заличава се

Обосновка

Целта на изменението е да се опрости регулаторната рамка, уреждаща реда и условията на въвеждане на надценка за съществуващи такси за изминато разстояние.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 е – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  След получаване на необходимата информация от държавата членка, възнамеряваща да приложи надценка, Комисията предоставя тази информация на разположение на членовете на комитета, посочен в член 9в. Ако Комисията счете, че планираната надценка не удовлетворява условията, определени в параграф 1, или ако счете, че тя ще окаже значително неблагоприятно влияние върху икономическото развитие на периферните региони, тя може посредством акт за изпълнение да отхвърли или да поиска изменение в плановете за такси, представени от съответната държава членка. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 9в, параграф 2.

3.  След получаване на необходимата информация от държавата членка, възнамеряваща да приложи надценка, Комисията предоставя тази информация на разположение на членовете на комитета, посочен в член 9в. Ако Комисията счете, че планираната надценка не удовлетворява условията, определени в параграф 1, или ако счете, че тя ще окаже значително неблагоприятно влияние върху икономическото развитие на периферните региони, тя може посредством акт за изпълнение да отхвърли или да поиска изменение в плановете за такси, представени от съответната държава членка. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 9в, параграф 2. Когато се прилага към системите за събиране на такси за изминато разстояние, посочени в член 7д, параграф 3, надценката не се счита за съществено изменение за целите на настоящата директива

Изменение    80

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 е – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Размерът на надценката се изважда от размера на таксата за външни разходи, изчислен в съответствие с член 7в, като се изключват превозните средства с класа на емисии EURO 0, I и II от 15 октомври 2011 г., III и IV от 1 януари 2015 г., V от 1 януари 2019 г. и VI от януари 2023 г. нататък. Всички тези приходи, генерирани от едновременното прилагане на надценката и на таксите за външни разходи, се инвестират за финансиране на изграждането на коридори от основната мрежа, посочени в част I от приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013.

заличава се

Изменение    81

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 1999/62/ЕО

Член 7ж – параграф 1 – буква г)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  върховите периоди, когато се налагат по-високи такси за инфраструктура с цел намаляване на задръстванията, не надхвърлят пет часа на ден;

г)  върховите периоди, когато се налагат по-високи такси за инфраструктура с цел намаляване на задръстванията, не надхвърлят пет часа на ден или броя часове, в които процентното съотношение на задръстванията надвишава 100% от капацитета;

Изменение    82

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 1999/62/ЕО

Член 7ж – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато водач на превозно средство или, ако е приложимо, превозвач, не може да представи при проверка документите на превозното средство, необходими за удостоверяване на класа на емисии за целите на параграф 2, държавата членка може да прилага такси за изминато разстояние до максималния размер.

3.  Когато при проверка водач на превозно средство или ако е приложимо, превозвач, не използва начините на плащане чрез електронни системи за пътно таксуване или не притежава валиден абонамент , или превозното му средство не е снабдено с бордовата апаратура, одобрена от оператора на таксите за изминато разстояние, необходима за удостоверяване на класа на емисии за целите на параграф 2, държавата членка може да прилага такси за изминато разстояние до максималния размер.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 1999/62/ЕО

Член 7ж – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В срок от една година след като Комисията публикува официалните данни за емисиите на СО2 съгласно Регламент (ЕС) …/…*****, тя приема делегиран акт в съответствие с член 9д, за да определи референтните стойности на емисиите на СО2, както и подходяща категоризация на съответните тежки превозни средства.

4.  В срок от една година след като Комисията публикува официалните данни за емисиите на СО2 съгласно Регламент (ЕС) …/…*****, тя приема делегиран акт в съответствие с член 9д, за да определи референтните стойности на емисиите на СО2, както и подходяща категоризация на съответните тежки превозни средства, като взема предвид технологиите за намаляване на емисиите.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 1999/62/ЕО

Член 7ж – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок от една година от датата на влизане в сила на делегирания акт държавите членки променят таксата за инфраструктура, като вземат предвид референтните стойности на емисиите на CO2 и съответната категоризация на превозните средства. Таксите се променят по такъв начин, че никоя такса за инфраструктура да не надхвърля с повече от 100 % същата такса за еквивалентни превозни средства с възможно най-ниските, но различни от нулеви емисии на CO2. Превозните средства с нулеви емисии се ползват от намаление на таксата за инфраструктура със 75 % в сравнение с максималния размер.

В срок от една година от датата на влизане в сила на делегирания акт държавите членки променят таксата за инфраструктура, като вземат предвид референтните стойности на емисиите на CO2 и съответната категоризация на превозните средства.

Изменение    85

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 1999/62/ЕО

Член 7ж — параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Считано от... [датата на влизането в сила на настоящата директива] превозните средства с нулеви емисии се ползват от намаление на таксата за инфраструктура със 50% в сравнение с минималния размер . Режимът на работа с нулеви емисии следва да се ползва от същото намаление, при условие че този режим може да се докаже.

Изменение    86

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 1999/62/ЕО

Член 7ж – параграф 4 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията изготвя доклад за оценка относно пазарния дял на превозните средства с нулеви емисии и режима на работа с нулеви емисии до ... [OВ: моля, въведете дата: пет години след влизането в сила на настоящата директива]. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9д, ако е целесъобразно, за преизчисляване на отстъпката, приложима към превозните средства с нулеви емисии, в сравнение с най-ниския размер на таксата за инфраструктура.

Изменение    87

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 жа – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 31 декември 2021 г. държавите членки могат да променят таксите за изминато разстояние и таксите за ползване за леките превозни средства в зависимост от екологичните характеристики на превозното средство.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    88

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 1999/62/ЕО

Член 7ga – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки могат да вземат предвид подобряването на екологичните показатели на превозното средство във връзка с преминаването на това превозно средство към употреба на алтернативни горива. Постоянен абонамент или всеки друг механизъм, одобрен от оператора на системата за пътно таксуване, следва да позволява на ползвателите да се ползват от промяна на таксите за изминато разстояние като възнаграждение за подобрените екологични показатели на превозните средства след такова преминаване.

Изменение    89

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 жа – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато водач на превозно средство или, ако е приложимо, превозвач, не може да представи при проверка документите на превозното средство, необходими за удостоверяване на нивата на емисии (сертификат за съответствие) съгласно Регламент (ЕС) …/…****** на Комисията, държавата членка може да приложи такси за изминато разстояние или годишни такси за ползване до максималния размер.

3.  Когато водач на превозно средство или, ако е приложимо, превозвач, няма абонамент или друг механизъм, одобрен от оператор, или не може да представи при проверка документите на превозното средство, необходими за удостоверяване на нивата на емисии (сертификат за съответствие) съгласно Регламент (ЕС) …/…****** на Комисията, държавата членка може да приложи такси за изминато разстояние или годишни такси за ползване до максималния размер. Последващо предоставяне на съответните документи, доказващи нивата на емисии на превозното средство, води до възстановяване на всяка разлика между приложените такси за изминато разстояние или такси за ползване и подходящата такса за изминато разстояние или друга такса за съответното превозно средство.

Изменение    90

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 1999/62/ЕО

Член 7жа – параграф 3a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Държавите членки могат да приемат извънредни мерки за целите на таксуването на превозните средства, които представляват исторически интерес.

Изменение    91

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 жа – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9д за изменение на приложение VII с цел адаптирането на посочените в него условия към техническия прогрес.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9д за изменение на приложение VII с цел адаптирането на посочените в него условия към техническия прогрес и отчитането на ролята на компонентите за подобряването както на пътната безопасност, така и на декарбонизацията на транспорта.

Изменение    92

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а а (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 7з – параграф 1 – буква а – тире 3 (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  в член 7з, параграф 1, буква а) се добавя следното тире:

 

„– ясна информация относно оперативната съвместимост на бордовата апаратура, която се намира на борда на превозните средства за плащане на такси за ползване и такси за изминато разстояние; в тази информация се посочват причините, поради които друга бордова апаратура в употреба в други държави – членки на ЕС, не може да се прилага от потребителите за тези такси за изминат участък“.

Изменение    93

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а а (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 7з – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  вмъква се следният параграф:

 

„1а.  Целта на договорната рамка, която урежда отношенията между възложителите и концесионерите, е да даде възможност концесионните договори да бъдат приведени в съответствие с промените в регулаторната рамка на Съюза или в националната регулаторна рамка във връзка със задълженията, определени в членове 7в, 7га, 7ж и 7жа от настоящата директива.“

Изменение    94

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква -а (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 7и — параграф 2 — уводна част

 

Текст в сила

Изменение

 

-а)  в параграф 2 уводната част се заменя със следното:

2.  Държавите-членки могат да предоставят отстъпки или намаления за таксата за инфраструктура, при условие че:

2.  За тежките превозни средства и лекотоварните автомобили, предназначени за превоз на товари, държавите членки могат да предоставят отстъпки или намаления за таксата за инфраструктура, при условие че:

Изменение    95

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а)

Директива 1999/62/ЕО

Член 7и – параграф 2 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  такива отстъпки или намаления не надхвърлят 13% от таксата за инфраструктура, заплащана от еквивалентни превозни средства, които нямат право на отстъпка или намаление.

в)  такива отстъпки или намаления не надхвърлят 20% от таксата за инфраструктура, заплащана от еквивалентни превозни средства, които нямат право на отстъпка или намаление, и от превозните средства, които извършват местен или обичаен превоз, или и двата вида превоз;

Изменение    96

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а а (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 7и – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  след параграф 2 се вмъква следният параграф:

 

2а.  За леките превозни средства, по-специално за честите ползватели в районите с разпръснато население и в предградията, държавите членки могат да предоставят отстъпки или намаления за таксата за инфраструктура при условие че:

 

а)  получената структура на таксите е пропорционална, разгласява се публично, достъпна е за ползвателите при едни и същи условия и не води до допълнителни разходи, които да се прехвърлят върху други ползватели под формата на по-високи такси за изминато разстояние;

 

б)  такива отстъпки и намаления допринасят

 

i)  за социалното сближаване; и/или

 

ii)  за осигуряване на мобилността на периферните региони или на отдалечените райони, или и на двата вида региони;

Изменение    97

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а б (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 7и – параграф 2б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  след параграф 2 се вмъква следният параграф:

 

2б.  Държавите членки или компетентните органи могат да въвеждат фиксирано по размер освобождаване на базата на изминати километри по определен участък от пътя, като се вземат под внимание моделите на мобилност и икономическият интерес на периферните региони, при условие че получената структура на таксите е пропорционална, разгласява се публично, достъпна е за ползвателите при едни и същи условия и не води до допълнителни разходи, които да се прехвърлят върху други ползватели под формата на по-високи такси за изминато разстояние;

Изменение    98

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б)

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 и – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При условията, установени в член 7ж, параграф 1, буква б) и параграф 5, когато се отнася за специфични проекти от голямо европейско значение, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1315/2013, размерът на таксите за изминато разстояние може да подлежи на други форми на промяна с цел да се осигури търговската жизнеспособност на тези проекти, когато те са подложени на пряка конкуренция с други видове транспорт. Получената структура на таксите трябва да бъде линейна, пропорционална, да бъде публично разгласена и да бъде достъпна за всички ползватели при едни и същи условия, и да не води до допълнителни разходи, които да се прехвърлят върху други ползватели под формата на по-високи такси за изминато разстояние.“;

3.  При условията, установени в член 7ж, параграф 1, буква б) и параграф 5, когато се отнася за специфични проекти от голямо европейско значение, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1315/2013, размерът на таксите за изминато разстояние може да подлежи на други форми на промяна с цел да се осигури търговската жизнеспособност на тези проекти, когато те са подложени на пряка конкуренция с други видове транспорт. Получената структура на таксите трябва да бъде публично разгласена и да бъде достъпна за всички ползватели при едни и същи условия.

Изменение    99

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б a (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 7и – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  след параграф 3 се добавя следният параграф:

 

„3а.  В планинските и периферните райони държавите членки и компетентните органи могат да променят размерите на таксите за изминат участък за тежките превозни средства в зависимост от разстоянието, пропътувано от таксуваните превозни средства, за да се намали социално-икономическото въздействие, при условие че:

 

а)  промяната в зависимост от изминатото разстояние отчита различните характеристики на превоза на късо и дълго разстояние, особено наличните опции за преминаване към други видове транспорт;

 

б)  промяната се прилага по недискриминационен начин;

 

в)  техническото оборудване позволява засичането на входните и изходните точки на превозното средство през националните граници.“

Изменение    100

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а)

Директива 1999/62/ЕО

Член 7й – параграф 1 – второ изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За тази цел държавите членки си сътрудничат за установяване на методи, които позволяват на ползвателите на пътищата да плащат такси за изминато разстояние и такси за ползване 24 часа в денонощието, най-малко в главните търговски обекти, като се използват общоприетите начини на плащане, във и извън държавите членки, в които те се прилагат.“;

За тази цел държавите членки си сътрудничат за установяване на методи, които позволяват на ползвателите на пътищата да плащат такси за изминато разстояние и такси за ползване 24 часа в денонощието, или на границата, или във всеки друг търговски обект , с възможност за получаване на квитанция, като се използват общоприетите начини на плащане, включително електронни средства, във и извън държавите членки, в които те се прилагат.“;

Изменение    101

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б)

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 й – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако дадена държава членка налага на превозно средство такса за изминато разстояние, в предоставена на ползвателя на пътя, по възможност електронно, квитанция се означават общият размер на таксата за изминато разстояние, размерът на таксата за инфраструктура, размерът на таксата за външни разходи.;

3.  Ако дадена държава членка налага на превозно средство такса за изминато разстояние, в предоставена на ползвателя на пътя, по възможност електронно, квитанция се означават, по искане на ползвателя, общият размер на таксата за изминато разстояние, размерът на таксата за инфраструктура, размерът на таксата за външни разходи.;

Изменение    102

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Директива 1999/62/ЕО

Член 7к – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз, настоящата директива не оказва въздействие върху свободата на държавите членки, които въвеждат система за такси за изминато разстояние да предвидят подходящи компенсации.“;

Без да се засягат членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз, настоящата директива не оказва въздействие върху свободата на държавите членки, които въвеждат система за такси за изминато разстояние да предвидят подходящи компенсации, при условие че не водят до никакво нарушение или отрицателно въздействие по отношение на превозвачите, извършващи местни и или обичайни превози, или и двата вида превоз.

Изменение    103

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 13 а (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 8 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Вмъква се следният член 8:

 

Член 8а

 

Мониторинг и докладване

 

1.  Всяка държава членка определя независим надзорен орган за налагане на такси за инфраструктура, който да следи за съответствието с настоящата директива.

 

2.  Надзорният орган извършва икономически и финансови проверки на концесионните договори, по-специално с цел да гарантира спазването на разпоредбите на член 7б.

 

3.  Държавите членки информират Комисията за определянето на надзорния орган.

Изменение    104

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква -а (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 9 – параграф 2 – уводна част

 

Текст в сила

Изменение

 

-а)  в член 9, параграф 2 уводната част се заменя със следното:

2.  Държавите-членки определят предназначението на приходите, получени по силата на настоящата директива. За да се осигури възможност за развитие на транспортната мрежа като цяло, приходите от такси за инфраструктура и от таксите за външни разходи, или финансовият еквивалент на тяхната стойност, се използват в полза на транспортния сектор и за оптимизиране на цялата транспортна система. По-специално приходите, получени от таксите за външни разходи, или финансовият еквивалент на тяхната стойност, следва да се изразходват за превръщането на транспорта в по-устойчив, включително за един или повече от следните елементи:

“2.  За да се осигури възможност за развитие на транспортната мрежа като цяло, приходите от такси за инфраструктура и от таксите за външни разходи, или финансовият еквивалент на тяхната стойност, се използват за обслужване и поддръжка на пътните мрежи и за оптимизиране на цялата транспортна система. По-специално приходите, получени от таксите за външни разходи, или финансовият еквивалент на тяхната стойност, се изразходват за превръщането на транспорта в по-устойчив, включително за един или повече от следните елементи:

Изменение    105

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква -а а (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 9 – параграф 2 – буква б)

 

Текст в сила

Изменение

 

-аа)  в параграф 2 буква б) се заменя със следното:

б)  намаляване на замърсяването от автомобилния транспорт при източника;

„б)  намаляване на замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт и шумовото замърсяване;

Изменение    106

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква -аб (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 9 - параграф 2 - буква б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-аб)  в параграф 2 се добавя следната буква:

 

„ба)  финансиране на колективни и устойчиви видове транспорт;“

Изменение    107

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква -а в (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 9 – параграф 2 – буква д)

 

Текст в сила

Изменение

 

-ав)  в параграф 2, буква д) се заменя със следното:

д)  разработване на алтернативна инфраструктура за ползвателите на транспорта и/или увеличаване на съществуващия капацитет;

„д)  разработване на инфраструктура за алтернативни горива в съответствие с Директива 2014/94/EС и на алтернативни услуги за ползвателите на транспорта и/или увеличаване на съществуващия капацитет;

Изменение    108

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква -а г (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 9 – параграф 2 – буква е

 

Текст в сила

Изменение

 

-аг)  в параграф 2 буква е) се заменя със следното:

е)  предоставяне на подкрепа за трансевропейската транспортна мрежа;

„е)  предоставяне на подкрепа за трансевропейската транспортна мрежа и премахване на участъците с недостатъчен капацитет;

Изменение    109

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква -а д (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 9 – параграф 2 – буква з

 

Текст в сила

Изменение

 

-ад)  параграф 2, буква з) се заменя със следното:

з)  подобряване на пътната безопасност; както и

„з)  подобряване на пътната безопасност и безопасна пътна инфраструктура; както и“

Изменение    110

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква -а е (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 9 – параграф 2 – буква и

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-ае)  в параграф 2 буква е) се заменя със следното:

i)  осигуряване на сигурни места за паркиране.

„i)  осигуряване на безопасни и сигурни зони за паркиране. "

Изменение    111

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква б)

Директива 1999/62/ЕО

Член 9 – параграф 3 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Приходите, генерирани от такси за задръствания, или паричната равностойност на тези приходи, се използват за решаване на проблема със задръстванията, по-конкретно чрез:

3.  Приходите, генерирани от такси за задръствания, или паричната равностойност на тези приходи, се използват за решаване на проблема със задръстванията, например чрез:

Изменение    112

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква б)

Директива 1999/62/ЕО

Член 9 – параграф 3 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  елиминиране на участъците с недостатъчен капацитет по трансевропейската пътна мрежа;

б)  елиминиране на участъците с недостатъчен капацитет и липсващите връзки по съответните мрежи навсякъде, където се прилага таксата, и по трансевропейската пътна мрежа;

Изменение    113

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква б)

Директива 1999/62/ЕО

Член 9 – параграф 3 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  разработване на алтернативна инфраструктура за ползвателите на транспорта.“;

в)  разработване на алтернативна инфраструктура и мултимодални центрове за ползвателите на транспорта.“;

Изменение    114

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква б a (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 9 – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  вмъква се нов параграф:

 

„3а.  Приходите от таксите за инфраструктура и от таксите за външни разходи се използват на територията на пътния участък, където таксите са приложени.“

Изменение    115

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 15

Директива 1999/62/ЕО

Член 9д – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7ж, параграф 4, член 7жа, параграф 4 и член , се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива].

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7ж, параграф 4, член 7жа, параграф 4 и член 9г се предоставя на Комисията за срок от 5 години, считано от ... [дата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение    116

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 18

Директива 1999/62/ЕО

Член 11 – параграф -1 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Държавите членки или компетентните органи представят информация по най-прозрачния и ясен начин относно употребата на генерираните приходи от участниците в движението по пътищата.

Изменение    117

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 18

Директива 1999/62/ЕО

Член 11 – параграф 2 – буква д a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  общия приход от надценките и върху кои участъци от пътя са налагани.

Изменение    118

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 18

Директива 1999/62/ЕО

Член 11 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Държавите членки правят публично достояние резултатите от повторното инвестиране на таксите за инфраструктура и таксите за външни разходи, както и ползите по отношение на повишена пътна сигурност, намалено въздействие върху околната среда и намаляване на задръстванията по пътищата.

Изменение    119

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 18

Директива 1999/62/ЕО

Член 11 – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  В рамките на пет години след влизането в сила на настоящата директива Комисията представя доклад относно промените в пазарния дял на превозните средства с нулеви емисии и преразглежда съответно, ако е необходимо, намалението, прилагано към тези превозни средства.

Изменение    120

Предложение за директива

Приложение І – точка 1 – буква б – подточка i – тире 1

Директива 1999/62/ЕО

Приложение III – раздел 2 – точка 2.1 – тире 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разходите се разпределят за тежки превозни средства по обективен и прозрачен начин, като се отчитат частта от трафика на тежки превозни средства по пътната мрежа и съответните разходи. Километрите, пропътувани от тежките превозни средства, за тази цел могат да се коригират с обективно аргументирани „коефициенти за еквивалентност“ като посочените в точка 4 (*).

Разходите се разпределят за всеки вид превозни средства по обективен и прозрачен начин, като се отчитат частта от трафика на всеки вид превозни средства по пътната мрежа и съответните разходи. Километрите, пропътувани от тежките превозни средства, за тази цел могат да се коригират с обективно аргументирани „коефициенти за еквивалентност“ като посочените в точка 4 (*).

Обосновка

При разширяването на обхвата на таксуването за използването на пътна инфраструктура правилото за разпределяне трябва да се отнася до всички видове превозни средства.

Изменение    121

Предложение за директива

Приложение І – точка 1 – буква б – подточка i – тире 2

Директива 1999/62/ЕО

Приложение III – раздел 2 – точка 2.2 – тире 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези разходи се разпределят между тежките превозни средства и останалия трафик на базата на действителни и прогнозни дялове на километрите на различните превозни средства и могат да бъдат коригирани с обективно аргументирани коефициенти за еквивалентност като посочените в точка 4.“;

—  Тези разходи се разпределят между тежките превозни средства и леките превозни средства на базата на действителни и прогнозни дялове на километрите на различните превозни средства и могат да бъдат коригирани с обективно аргументирани коефициенти за еквивалентност като посочените в точка 4.“;

Изменение    122

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – буква в)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIа – параграф 1 - алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато държава членка възнамерява да наложи такса за външни разходи единствено за част или части от пътната мрежа, съставени от нейния дял от трансевропейската мрежа и нейните магистрали, частта или частите се избират след оценка, която установява, че:

заличава се

когато превозните средства използват пътищата, за които се прилага такса за външни разходи, това причинява вреди за околната среда, по-големи от средните, оценявани съгласно докладите за замърсяването на въздуха, националните инвентаризации на емисиите, обема на трафика или (когато става дума за шума) съгласно Директива 2002/49/ЕО, или

 

прилагането на такса за външни разходи за други части от пътната мрежа, съставени по гореописания начин, може да има неблагоприятни последствия за околната среда или за безопасността по пътищата или налагането и събирането на такса за външни разходи за тях би довело до прекомерни разходи.

 

Изменение    123

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – буква в)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIа – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Обхванати превозни средства, пътища и периоди

2.   Обхванати превозни средства, пътища и периоди

Когато държава членка възнамерява да прилага по-високи такси за външни разходи в сравнение с референтните стойности, определени в приложение IIIб, тя уведомява Комисията за класификацията на превозните средства, според която варира таксата за външни разходи. Тя също уведомява Комисията за местоположението на пътищата, които подлежат на облагане с по-високи такси за външни разходи (наричани по-нататък „крайградски пътища (включително автомагистрали)“) и пътищата, които подлежат на облагане с по-ниски такси за външни разходи (наричани по-нататък „междуградски пътища (включително автомагистрали)“).

 

Когато е приложимо, тя също уведомява Комисията за точните периоди, съответстващи на нощния период, през които може да бъде приложена по-висока такса за външни разходи във връзка с шума, за да се отчете по-голямото въздействие на шума като дразнител.

 

Класификацията на пътищата като крайградски пътища (включително. автомагистрали) и междуградски пътища (включително автомагистрали) и определянето на периоди се основават на обективни критерии, свързани с равнището на излагане на пътищата и техните околности на замърсяване, като гъстотата на населението, средните годишни стойности на замърсяването на въздуха (по-специално с PM10 и NO2) и броят на дните (за PM10) и часовете (NO2), в които се превишават граничните стойности, установени съгласно Директива 2008/50/ЕО. Използваните критерии се включват в уведомлението.

Класификацията на пътищата като крайградски пътища (включително. автомагистрали) и междуградски пътища (включително автомагистрали) и определянето на периоди се основават на обективни критерии, свързани с равнището на излагане на пътищата и техните околности на замърсяване, като гъстотата на населението, средните годишни стойности на замърсяването на въздуха (по-специално с PM10 и NO2) и броят на дните (за PM10) и часовете (NO2), в които се превишават граничните стойности, установени съгласно Директива 2008/50/ЕО. Използваните критерии се включват в уведомлението.

Изменение    124

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – буква в)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIа – таблица 3 (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

 

Изменение

Таблица 3: Минимални стойности на таксата за външни разходи за леки автомобили (евроцента/vkm)

Превозно средство

Двигател

Клас „ЕВРО“

Крайградски

Междуградски

Дизелови автомобили

<1,4l

Евро 2

1,9

0,9

 

 

Евро 3

1,6

0,9

 

 

Евро 4

1,3

0,7

 

 

Евро 5

0,9

0,5

 

 

Евро 6

0,6

0,3

 

1,4 – 2,0 l

Евро 0

3,6

1,0

 

 

Евро 1

1,9

0,9

 

 

Евро 2

1,8

0,8

 

 

Евро 3

1,7

0,9

 

 

Евро 4

1,4

0,7

 

 

Евро 5

0,9

0,5

 

 

Евро 6

0,6

0,3

 

>2,0l

Евро 0

3,9

1,3

 

 

Евро 1

1,9

0,9

 

 

Евро 2

1,8

0,9

 

 

Евро 3

1,7

0,9

 

 

Евро 4

1,4

0,7

 

 

Евро 5

0,9

0,5

 

 

Евро 6

0,6

0,3

Бензинови автомобили

<1,4l

Евро 0

3,7

2,4

 

 

Евро 1

1,0

0,4

 

 

Евро 2

0,7

0,3

 

 

Евро 3

0,5

0,2

 

 

Евро 4

0,5

0,2

 

 

Евро 5

0,5

0,2

 

 

Евро 6

0,5

0,2

 

1,4 – 2,0 l

Евро 0

3,9

3,0

 

 

Евро 1

1,1

0,4

 

 

Евро 2

0,7

0,3

 

 

Евро 3

0,5

0,2

 

 

Евро 4

0,5

0,2

 

 

Евро 5

0,4

0,2

 

 

Евро 6

0,4

0,2

 

>2,0l

Евро 0

4,0

3,0

 

 

Евро 1

1,0

0,4

 

 

Евро 2

0,5

0,3

 

 

Евро 3

0,5

0,2

 

 

Евро 4

0,5

0,2

 

 

Евро 5

0,4

0,2

 

 

Евро 6

0,4

0,2

Изменение    125

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – буква в)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIа – таблица 4 (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

 

Изменение

Таблица 4: минимални стойности на таксата за външни разходи за леки превозни средства (евроцентове/vkm)

Превозно средство

Клас „ЕВРО“

Крайградски

Междуградски

Бензинови леки търговски превозни средства

Евро 1

2,4

0,7

 

Евро 2

1,9

0,4

 

Евро 3

1,8

0,4

 

Евро 4

1,7

0,3

 

Евро 5

1,6

0,3

 

Евро 6

1,6

0,3

Дизелови леки търговски превозни средства

Евро 1

4,0

1,7

 

Евро 2

4,1

1,7

 

Евро 3

3,5

1,3

 

Евро 4

3,0

1,1

 

Евро 5

2,2

0,8

 

Евро 6

1,9

0,5

Изменение    126

Предложение за директива

Приложение 1 – параграф 1 – буква г)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIб – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ НА ТАКСАТА ЗА ВЪНШНИ РАЗХОДИ

МИНИМАЛНИ СТОЙНОСТИ НА ТАКСАТА ЗА ВЪНШНИ РАЗХОДИ

С настоящото приложение се определят референтни стойности за таксата за външни разходи, включително разходите за замърсяването на въздуха и шума.

С настоящото приложение се определят минимални стойности за таксата за външни разходи, включително разходите за замърсяването на въздуха и шума.

Изменение    127

Предложение за директива

Приложение 1 – точка 1 – буква г)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIб – Таблица 1 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Таблица 1: референтни стойности на таксата за външни разходи за тежкотоварни превозни средства

Таблица 1: минимални стойности на таксата за външни разходи за тежкотоварни превозни средства

Изменение    128

Предложение за директива

Приложение 1 – точка 1 – буква г)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIб – таблица 2 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Таблица 2: референтни стойности на таксата за външни разходи за автобуси

Таблица 2: минимални стойности на таксата за външни разходи за автобуси

Изменение    129

Предложение за директива

Приложение 1 – точка 1 – буква г)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIб – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Стойностите в таблици 1 и 2 могат да бъдат умножени по коефициент до 2 в планинските райони и около агломерации, доколкото това е оправдано от по-ниската разпръснатост, наклона на пътищата, височината или температурните инверсии.;

Стойностите в таблици 1 и 2 могат да бъдат умножени по референтен коефициент до 4 в планинските райони и около агломерации, доколкото това е оправдано от по-ниската разпръснатост, наклона на пътищата, височината или температурните инверсии. Ако има научни доказателства за по-висок коефициент в планинските райони или около агломерации, тази референтна стойност може да се увеличи въз основа на подробна обосновка;

Изменение    130

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква д a) (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IV – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  В приложение IV се добавя следният параграф:

 

За всички моторни превозни средства с алтернативно гориво максималното разрешено тегло се увеличава с допълнително тегло, изисквано от използваната технология за алтернативно гориво, като максималното увеличение e един тон.

Изменение    131

Предложение за директива

Приложение I – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Приложение V – раздел 1 – буква в – таблица 2 – колона 2 – ред 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Автобуси

Автобуси

2,5

1,5

(1)

OВ C 81, 2.3.2018 г., стp. 188.

(2)

OВ C 176, 2.5.2018 г., стp. 66.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Настоящо положение

Директива 1999/68/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварните автомобили за използване на определени инфраструктури има за цел главно да премахне нарушаването на конкуренцията между транспортните предприятия, с цел да се гарантират правилното функциониране на вътрешния пазар и принципът на свободното движение на стоки.

Преразглеждането на Директива 1999/68/ЕО през 2011 г. позволи да се вземат предвид отрицателните външни фактори при промяната на таксите и да се включи възможността за въвеждане на такси за външни разходи. Въпреки това директивата от 2011 г. не допринесе пълноценно за целите на Бялата книга за транспорта за пълно прилагане на принципите „замърсителят плаща“ и „потребителят плаща“ по трансевропейската пътна мрежа. Днес само около 25% от широкообхватната трансевропейска пътна мрежа са обхванати от такси въз основа на изминато разстояние за тежкотоварните автомобили.

2. Предложения на Комисията

  Включване на всички тежки превозни средства в приложното поле: от 2020 г. нататък съществуващите и новите системи за такси за изминато разстояние, които се прилагат към тежкотоварните автомобили, следва да се прилагат и за автобусите. Освен това вече няма да бъде възможно да се освобождават превозните средства под 12 тона от системите за таксуване. Тази мярка цели да ограничи нарушаването на конкуренцията между тежките превозни средства и да не се прехвърля тежестта на таксите само върху тежкотоварните автомобили над 12 тона;

  Комисията предлага да се разширят някои разпоредби на директивата по отношение на леките превозни средства, в частност по отношение на промяната на таксите за инфраструктура.

  Забрана на винетките за тежките превозни средства от 2024 г., а от 2028 г. и за леките превозни средства, за да се отрази по-добре принципът „потребителят плаща“.

  Възможност за въвеждане на такси за задръстване;

  Промяна на таксите за инфраструктура в зависимост от емисиите на CO2 от тежкотоварните автомобили от 2021 г. и в зависимост от емисиите на CO2 и стандартите Евро за леките превозни средства;

  75% намаление на таксите за инфраструктура за превозните средства с „нулеви емисии“;

  Задължение за въвеждане на такси за външни разходи по определени пътища, където екологичните щети, причинени от тежкотоварните автомобили, са по-големи от средните.

  Предложенията на Комисията имат за цел също така да се повишат прозрачността на системите за такси за изминато разстояние и мониторингът на използването на приходите.

3. Предложения на докладчика

Предложението на Комисията съдържа редица мерки, които са в съответствие с целите на Бялата книга за транспорта да се премине към пълното прилагане на принципите „потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“. Във връзка с това докладчикът счита, че Европейският парламент следва да запази нивото на амбициозност на предложението на Комисията.

Докладчикът счита също, че предложението на Комисията следва да бъде подобрено и засилено по редица основни въпроси. В тази перспектива докладът представя редица изменения относно основни елементи от текста, които се групират около пет ключови предизвикателства:

а)  премахване на дискриминацията между различните ползватели на пътищата и прилагане на принципите „потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“ за всички превозни средства;

  За да се постигне тази цел, докладчикът предлага да се прилага, след края на системите на винетки, таксуване без дискриминация на превозните средства, така че всички ползватели на пътя да участват в таксите за инфраструктура и таксите за външни разходи.

  С цел изясняване на предложението на Комисията за външните разходи, следва да бъде въведена такса за външни разходи в мрежите, в които се прилага такса за инфраструктура.

  Прилагането на принципите „ползвателят плаща“ и „замърсителят плаща“ за всички превозни средства ще допринесе за премахването на дискриминацията между различните ползватели на пътищата;

б)  премахване на нарушенията на конкуренцията в автомобилния транспорт и между различните видове транспорт:

  За да се постигне тази цел, докладчикът предлага не само да се забранят винетките, но и те да бъдат заменени със системи, основани на изминатото разстояние. Целта е да се гарантира, че на пътищата от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), за които преди се е прилагала винетка, се прилага такса, по-специално за да се избегне нарушаване на конкуренцията с други видове транспорт.

  За да се премахнат нарушенията на конкуренцията, се предлага да се приведат в съответствие разпоредбите, приложими за лекотоварните автомобили, извършващи превоз на товари, с разпоредбите, приложими за тежкотоварните автомобили.

в)  борба с продължаващото влошаване на пътните мрежи в Европа;

  Публичните разходи за поддръжка на пътищата в ЕС намаляха с около 30% между 2006 г. и 2013 г. Това е предизвикателство за пътната безопасност. За да се отговори на това предизвикателство, докладчикът предлага насочване на таксите за инфраструктура към поддръжката и подобряването на пътната инфраструктура и подобряването на транспортната система.

г)  ускоряване на прехода към чиста мобилност;

  Докладчикът предлага приходите от таксите за външни разходи да бъдат използвани за финансиране на прехода към мобилност с ниски емисии.

  Докладчикът предлага също така да се улесни прилагането на системите за надценки за финансирането на проекти на трансевропейската транспортна мрежа;

д)  приемливост и прозрачност на системите за таксуване:

  Докладчикът счита, че предназначаването на приходите допринася за приемливостта на системите за събиране на такси за изминато разстояние. В тази връзка докладчикът предлага приходите от таксите за се използват на територията на пътния участък, в рамките на който се прилагат таксите.

  За да бъде отчетена спецификата на някои територии, докладчикът предлага да се въведе възможност за прилагане на фиксирано по размер освобождаване на километър на конкретен пътен участък, за да се предостави по-голяма гъвкавост и свобода за отчитането на положението в периферните региони.

  За да се гарантират социалното приобщаване и териториалното сближаване, докладчикът предлага увеличение на равнищата на отстъпките, предвидени за честите ползватели, особено в периферията на големите агломерации.

  Докладчикът счита, че пътните мрежи, в които се прилага такса за инфраструктура, трябва да предлагат високо ниво на пътна безопасност, както и цялата необходима инфраструктура като безопасни и сигурни паркинги, за да спазят задълженията, предвидени в Регламента относно времето за почивка и за управление на водачите, извършващи автомобилен превоз.

  За да се гарантира прозрачност на системите за събиране на такси за изминато разстояние, по-специално по отношение на изчисляването на таксите и разпределянето на приходите, докладчикът предлага да се създаде във всяка държава членка независим орган за надзор на системите за такси за изминато разстояние и да се гарантира висока степен на информираност на всички ползватели относно използването на приходите.

  Докладчикът изменя предложението на Комисията относно таксите за задръствания, за да не бъдат санкционирани несправедливо автобусите, и в частност общественият транспорт.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ И ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът. Докладчикът е получил информация от следните субекти или лица при подготовката на проектодоклада:

ENTITÉ OU PERSONNE

AEGPL EUROPE

ALBERTIS

ALBERTO MAZZO RAPPORTEUR DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN

ASFINAG LIAISON OFFICE BRUSSELS

ASSOCIATION DES RÉGIONS DE FRANCE

BORNE ÉLISABETH MINISTRE DES TRANSPORTS DE FRANCE

CLECAT

COMITÉ D'ORIENTATION DES ASSISES DE LA MOBILITÉ

COMITÉ POUR LA TRANSALPINE

CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES ET MARITIMES (CRPM)

CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES DIRECTEURS DE ROUTES

CONFÉRENCE EUROPÉENNE DU RAIL (CER)

DEUTSCHE BAHN

EL KHADRAOUI SAÏD - EUROPEAN POLITICAL STRATEGY CENTRE

E-MOBILITY PLATFORM

EURELECTRIC

EUROPEAN ASSOCIATION OF TOLLED MOTORWAYS (ASECAP)

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATION – ACEA

EUROPEAN EXPRESS ASSOCIATION (EEA)

EUROPEAN RAIL FREIGHT ASSOCIATION

EUROPEAN SHIPPERS' COUNCIL (ESC)

EUROPEAN UNION ROAD FEDERATION (ERF)

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE (FIA)

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

HISTORIC VEHICLE GROUP

IMONITRAF

INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION (IRU)

LAHELLEC GERARD- VICE PRÉSIDENT DE LA RÉGION BRETAGNE EN CHARGE DES TRANSPORTS

MICHELIN

MISSION OF NORWAY TO THE EUROPEAN UNION

MOSKOVSKI IVAYLO , MINISTER OF TRANSPORT OF BULGARIA

PICHEREAU DAMIEN - DÉPUTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

ÖBB-HOLDING AG (AUSTRIAN FEDERAL RAILWAYS)

SHV ENERGY 

SIEMENS

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF)

TDIE

TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT

VAN ESSEN HUIB CE DEFLT

VINCI CONCESSION

ŽAGAR IVAN RAPPORTEUR COMITÉ DES RÉGIONS


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (28.3.2018)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

Докладчик по становище (*): Себ Данс

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Директива 1999/62/ЕО осигурява правната уредба за таксуването на тежкотоварни автомобили за използването на определени пътища. Тя не задължава държавите членки да въвеждат такси, но предвижда минималните изисквания за начина, по който следва да се определят таксите за ползването на инфраструктурата.

Според Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) автомобилният транспорт е най-големият източник на емисии на парникови газове в ЕС. При положение че транспортът като цяло е източник на 23% от общите емисии на CO2 в ЕС, на автомобилния транспорт се падат 72% процента от посочения общ дял. Най-голямата част от посочените емисии (над 60%) се дължи на леките автомобили, а емисиите от тежките превозни средства се увеличават. Ако се запазят сегашните тенденции, намаляването на емисиите от сектора на автомобилния транспорт няма да е достатъчно за постигане на целите на ЕС за 2030 г. и 2050 г. в областта на климата.

Разходите, свързани с емисиите на замърсители на въздуха, които се генерират от автомобилния транспорт, представляват друг значителен разход за обществото. Според ЕАОС замърсяването на въздуха всяка година е причина за около 500 000 случая на преждевременна смърт в ЕС, като емисиите от автомобилния транспорт са основният фактор в тази връзка.

В условията на нарастващо търсене на транспортни услуги, задръстванията се превръщат във все по-значим проблем, което води до значителни икономически, социални и свързани с околната среда разходи, включително забавяне, разхищение на горива и допълнителни емисии на CO2 и на замърсители, които се равняват общо на 1 – 2% от БВП на ЕС. Въпреки че настоящата директива включва възможността да се начисляват такси за външните разходи на автомобилния транспорт, тази разпоредба почти не е използвана.

В своята Бяла книга от 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“, Комисията определя срок до 2020 г. „да се продължи към пълното и задължително вътрешно поемане на външните разходи (включително шум, местно замърсяване и задръствания в допълнение към задължителното възстановяване на разходите от износването) за автомобилния и железопътния транспорт“. С оглед на настоящите тенденции ЕС все още е далеч от постигането на тази цел.

Докладчикът като цяло приветства целите на предложението на Комисията: да се насърчава устойчивият във финансово отношение и по отношение на околната среда автомобилен транспорт чрез по-широко прилагане на принципите „потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“: Целта на изготвеното от мен становище е да се гарантира, че ефикасното и справедливо ценообразуване за ползването на пътната инфраструктура може да допринесе за постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 и на замърсители чрез по-добро прилагане на принципите „потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“ и като се спомогне за ускоряването на прехода към чиста мобилност с нулеви емисии.

Приложно поле

Настоящата директива се отнася само за тежкотоварните превозни средства, но Комисията предлага разширяване на обхвата на правната уредба, за да включва всички тежки превозни средства — градски и междуградски автобуси, и леки превозни средства — леки автомобили и лекотоварни автомобили. Докладчикът подкрепя това разширяване на обхвата. Градските и междуградските автобуси и леките и лекотоварните автомобили не допринасят в достатъчна степен чрез пътни такси, макар на посочените превозни средства да се пада значителен дял от транспортната дейност и на тях да се дължи голяма част от въздействието върху износването на инфраструктурата (и други външни разходи).

С цел да се насърчава справедливото и ефикасно ценообразуване, докладчикът предлага да се направи разделение между леките автомобили и лекотоварните автомобили, предназначени за превоз на стоки, така че пътните такси за тежки превозни средства с тегло от 3,5 тона или повече да се прилагат и за големите лекотоварни автомобили, използвана в транспорта. Големи лекотоварни автомобили все повече се използват за превоз на товари с цел да се заобиколят правилата, приложими за тежките превозни средства.

Такси за ползването на инфраструктурата: за изминато разстояние или за време

Докладчикът приветства предложението за постепенно извеждане от употреба на пътните такси, обвързани с времето на ползване (винетки), тъй като те не отразяват реалното ползване на пътищата и насърчават водачите да шофират повече през периода, за който са платили. От друга страна, таксите за изминато разстояние са пропорционални на използването на пътищата и чрез тях по-добро се прилагат принципите „замърсителят плаща „и „потребителят плаща“.

Докладчикът предлага да се изтеглят напред във времето датите за постепенното премахване на винетките за тежките превозни средства, включително лекотоварните автомобили за превоз на стоки, и лекотоварните превозни средства, тъй като така ще се ускори вътрешното поемане на външните разходи от автомобилния транспорт и ще се ускори прилагането на принципа „замърсителят плаща“.

Външни разходи

Автомобилният транспорт е източник на значителни външни разходи, включително изменение на климата, замърсяване на въздуха и шум. Понастоящем тези разходи само частично се поемат от сектора. Макар докладчикът да приветства предложението на Комисията да се разшири обхватът на задължителните такси за външни разходи за тежките превозни средства в най-силно замърсените части от пътната мрежа, това не е достатъчно, за да се достигне заявената цел за задължително вътрешно поемане на външните разходи за автомобилния транспорт.

Поради това докладчикът предлага прилагането на такса за външни разходи, свързана с разходите от замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, да се направи задължително за цялата пътна мрежа, за която се налагат такси за ползване на инфраструктурата. За да се улеснят по-ефективното ценообразуване и преходът към по-чисти превозни средства, референтните стойности в приложение IIIб са заменени със задължителни минимални стойности на таксите за разходите за замърсяване на въздуха и шумово замърсяване.

Мобилност с нулеви емисии

Пътните такси може да бъде ефективен инструмент по отношение на търсенето, за да се спомогне за по-широкото използване на превозни средства с нулеви емисии. С цел ускоряване на прехода към мобилност с нулеви емисии, докладчикът предлага да се запази отстъпката от 75% за превозните средства с нулеви емисии, но независимо от влизането в сила на изпълнението на Регламент (ЕС) № 595/2009.

Докладчикът също така предлага да се заличи освобождаването за срок от четири години от таксата за външни разходи за превозните средства, отговарящи на най-строгите норми Евро. Това освобождаване би престанало да бъде релевантно за превозните средства, отговарящи на изискванията за Евро VI , а освен това премахването на освобождаването за бъдещите норми Евро също така ще ускори по-широкото използване на превозни средства с нулеви емисии.

Разпределяне на приходите

Пътните такси мобилизират ресурси, които следва да допринасят за финансирането на поддръжката и развитието на транспортната инфраструктура, за намаляването на замърсяването от пътния транспорт при източника и за улесняване на производството и навлизането на превозни средства с нулеви емисии.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  В посочената Бяла книга Комисията определя срок до 2020 г. „да се продължи към пълното и задължително вътрешно поемане на външните разходи (включително шум, местно замърсяване и задръствания в допълнение към задължителното възстановяване на разходите от износването) за автомобилния и железопътния транспорт“.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Движението на превозните средства за превоз на товари и пътници е фактор, който допринася за отделянето на замърсители във въздуха. Тези замърсители имат сериозно отражение върху здравето на хората и водят до влошаване на качеството на атмосферния въздух в Съюза, включително PM 2.5, NO2 и О3, които според данните на Европейската агенция за околната среда през 2017 г. са довели съответно до 399 000, 75 000 и 13 600 случая на преждевременна смърт на територията на Съюза поради продължително излагане.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  Задръстванията се превръщат във все по-значим проблем, което води до значителни икономически, социални и свързани с околната среда разходи, включително забавяне, разхищение на горива и допълнителни емисии на CO2 и на замърсители.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1г)  Според Световната здравна организация (СЗО) шумът от движението по пътищата е на второ място сред най-вредните стресови фактори в околната среда в Европа, като отстъпва само на замърсяването на въздуха. Най-малко 9 000 случая на преждевременна смърт годишно може де свържат със сърдечни заболявания, причинени от шума от движението по пътищата.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 1 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1д)  Според доклада на Европейската агенция за околната среда от 2017 г. относно качеството на въздуха в Европа през 2015 г. секторът на автомобилния транспорт е бил секторът с най-големи емисии на NOx е на второ място сред източниците на замърсяване със сажди.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а)  С цел да се гарантира пропорционалността на таксите е важно да се прави разграничение между леките превозни средства, предназначени за превоз на хора, и лекотоварните автомобили, предназначени за превоз на стоки, съгласно посоченото в регламенти (ЕО) № 1071/20091a и (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета и съгласно посоченото в Регламент (ЕО) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета.

 

____________________

 

1a  Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).

 

  Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).

 

  Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  Лекотоварните автомобили все повече се използват като средство за заобикаляне на социалните и пазарните разпоредби за камионите. Настоящата директива следва да гарантира, че държавите налагат пътни такси на големите микробуси, които се използват за целите на професионалните товарни превози.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  Таксите за определено време насърчават водачите да пътуват повече в периода на валидност на винетките, като по този начин неправилно се прилагат принципите „замърсителят плаща“ и „ползвателят плаща“;

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  За да се осигури приемане от страна на ползвателите на бъдещите схеми за пътно таксуване, на държавите членки следва да се разреши да въведат адекватни системи за събиране на такси като част от по-широк пакет от услуги за мобилност. Такива системи следва да осигуряват справедливо разпределение на разходите за инфраструктура и да отразяват принципа „замърсителят плаща“. Всички държави членки, които въвеждат подобна система, следва да гарантират, че тя съответства на разпоредбите на Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16.

(5)  За да се осигури приемане от страна на ползвателите на бъдещите схеми за пътно таксуване, на държавите членки следва да се разреши да въведат адекватни системи за събиране на такси като част от по-широк пакет от услуги за мобилност. Държавите членки се насърчават да вземат под внимание социалната приемливост на таксите и социално-икономическите фактори при тяхното прилагане, по-специално за да се запази конкурентоспособността на транспортния сектор, в който има много малки и средни предприятия, и да се способства за по-голяма гъвкавост на таксите за ползвателите на лични превозни средства, които са принудени да използват редовно транспортната инфраструктура. Такива системи следва да осигуряват справедливо разпределение на разходите за инфраструктура и да отразяват принципа „замърсителят плаща“. Всички държави членки, които въвеждат подобна система, следва да гарантират, че тя съответства на разпоредбите на Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16.

_________________

_________________

16 Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността (Текст от значение за ЕИП), ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 124 – 143.

16 Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността (Текст от значение за ЕИП), ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 124 – 143.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  От особено значение е държавите членки да въведат справедлива система за таксуване, която да не ощетява ползвателите на лични превозни средства, които поради факта, че живеят в селски райони, в труднодостъпни или изолирани райони са принудени да използват редовно пътища, за които се заплаща такса. Съгласно политиката за териториално устройство държавите членки следва да прилагат отстъпки от таксите за ползвателите на такива райони.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  С цел да се осигури приемането от страна на ползвателите на бъдещите схеми за пътно таксуване, държавите членки следва да бъдат насърчавани да вземат предвид социално-икономическите фактори, когато прилагат мерки за събиране на пътни такси за пътническите автомобили.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Съгласно Директива 1999/62/ЕО може да се наложи такса за външни разходи на ниво, близка до пределната социална цена за използването на съответното превозно средство. Този метод се оказа най-справедливият и ефективен начин да се вземат предвид отрицателните въздействия върху околната среда и здравето от замърсяването на въздуха и шума, предизвикани от тежките превозни средства; той би гарантирал справедлив принос на тежките превозни средства за постигането на целите на ЕС за качество на въздуха17 и всички приложими гранични или целеви стойности за нивата на шума. Поради това следва да се улесни прилагането на такива такси.

(7)  Съгласно Директива 1999/62/ЕО може да се наложи такса за външни разходи на ниво, близка до пределната социална цена за използването на съответното превозно средство. Този метод се оказа най-справедливият и ефективен начин да се вземат предвид отрицателните въздействия върху околната среда и здравето от замърсяването на въздуха и шума, предизвикани от тежките превозни средства; той би гарантирал справедлив принос на тежките превозни средства за постигането на целите на ЕС17 за качество на въздуха и всички приложими гранични или целеви стойности за нивата на шума и би позволил да се осигурят стимули за използването на незамърсяващи превозни средства. Поради това следва да се улесни прилагането на такива такси.

_________________

_________________

17 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1—44.

17 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1—44.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  За тази цел максималните среднопретеглени такси за външни разходи следва да се заменят с лесно приложими референтни стойности, актуализирани предвид инфлацията, постигнатия научен напредък в изчисляването на външните разходи за автомобилния транспорт и промяната на състава на автопарка.

(8)  За тази цел максималните среднопретеглени такси за външни разходи следва да се заменят с лесно приложими минимални стойности, актуализирани предвид инфлацията, постигнатия научен напредък в изчисляването на външните разходи за автомобилния транспорт и промяната на състава на автопарка.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  С цел да се допринесе за постигането на целта, определена в Бялата книга на Комисията от 28 март 2011 г. – да се продължи към пълното и задължително вътрешно поемане на външните разходи, таксата за външни разходи следва да бъде задължителна за частта от пътната мрежа, за която се налага таксата за инфраструктура.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б)  Без да се засяга член 9, параграф 1а от Директива 1999/62/ЕО, на държавите членки следва да се разреши да прилагат и запазят такса за външни разходи за частите от мрежата, които не са обхванати от такса за инфраструктура.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8в)  Наръчникът за външни разходи за транспорт на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Комисията следва да се разглежда като основата за определяне на минималните стойности за вътрешното поемане на външните разходи.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Варирането на таксите за инфраструктура според класа на емисии EURO допринесе за използването на по-чисти превозни средства. При подновяването на автомобилния парк, обаче, варирането на таксите на тази основа по междуградската мрежа се очаква да остарее морално до края на 2020 г. и следва да бъде преустановено дотогава. От същия момент таксуването за външните разходи следва да се прилага по-систематично като целенасочен метод за възстановяване на външните разходи по отношение на случаите, в които това е от най-голямо значение.

(9)  Варирането на таксите за инфраструктура според класа на емисии EURO допринесе за използването на по-чисти превозни средства. При подновяването на автомобилния парк, обаче, варирането на таксите на тази основа по междуградската мрежа се очаква да остарее морално до края на 2020 г. и следва да бъде преустановено дотогава. От същия момент таксуването за външните разходи следва да се прилага като целенасочен метод за възстановяване на външните разходи по отношение на случаите, в които това е от най-голямо значение.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За да се насърчи използването на най-чистите и икономични превозни средства, държавите членки следва да прилагат значително намалени пътни такси и такси за използване спрямо тези превозни средства.

(12)  За да се насърчи използването на най-чистите и икономични превозни средства, и по-специално превозните средства с нулеви емисии, и да се намали тяхно неблагоприятно конкурентно положение спрямо конвенционалните превозни средства, държавите членки следва да започнат да прилагат възможно най-скоро намалени пътни такси и такси за използване спрямо тези превозни средства. С цел да се ускори преходът към най-чистите и най-икономичните превозни средства е необходимо тези намаления да се прилагат независимо от датата на влизане в сила на изпълнението на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета.

 

__________________

 

  Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 1).

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Задръстванията по пътищата, за които всички моторни превозни средства допринасят в различна степен, представляват разход в размер на около 1 % от БВП. Значителна част от този разход може да бъде отдадена на междуградските задръствания. Поради това следва да се позволи налагането на конкретна такса за задръствания, стига тя да се прилага спрямо всички категории превозни средства. За да бъде ефективна и пропорционална, тази такса следва да се изчислява въз основа на пределния разход от задръстванията и да се диференцира според местоположение, време и категория на превозното средство. За да се увеличи максимално положително въздействие на таксите за задръствания, съответните приходи следва да се разпределят за проекти за преодоляване на причините за проблема.

(13)  Задръстванията по пътищата, за които всички моторни превозни средства допринасят в различна степен, представляват разход в размер на около 1 – 2 % от БВП. Значителна част от този разход може да бъде отдадена на междуградските и трансграничните задръствания. Поради това следва да се позволи налагането на конкретна такса за задръствания, без да се засягат разпоредбите на член 9, параграф 1а от Директива 1999/62/ЕО, и стига тя да се прилага спрямо всички категории превозни средства. За да бъде ефективна и пропорционална, тази такса следва да се изчислява въз основа на пределния разход от задръстванията и да се диференцира според местоположение, време и категория на превозното средство. За да се увеличи максимално положителното въздействие на таксите за задръствания, съответните приходи следва да се разпределят за проекти, имащи за цел да се предприемат мерки за преодоляване на първопричините за проблема, като например трансгранична инфраструктура или пренасочване към друг вид транспорт, и за стимулиране пренасочването на движението към алтернативни транспортни маршрути, както и използването във възможно най-голяма степен на обществен транспорт с ниски емисии. Когато става дума за нова инфраструктура за събиране, методът на събиране на такси за задръствания трябва сам по себе си да не допринася за създаването или допълнителното нарастване на задръстването.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Таксите за задръствания следва да отразяват пропорционално действителните разходи, пряко породени от всяко превозно средство за другите ползватели на пътя, и непряко — за обществото като цяло. За да се избегне непропорционалното възпрепятстване на свободното движение на хора и стоки, тези такси следва да бъдат ограничени до конкретни размери, отразяващи пределните разходи на задръстванията при почти пълна пропускателна способност, тоест когато обемът на трафика доближава максималната пропускателна способност на пътя.

(14)  Таксите за задръствания следва да отразяват пропорционално действителните разходи, пряко породени от всяко превозно средство за другите ползватели на пътя, и непряко — за обществото като цяло. За да се избегне непропорционалното възпрепятстване на свободното движение на хора и стоки, по-специално в трансграничните и градските зони, тези такси следва да бъдат ограничени до конкретни размери, отразяващи пределните разходи на задръстванията при почти пълна пропускателна способност, тоест когато обемът на трафика доближава максималната пропускателна способност на пътя.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Пътните такси могат да мобилизират ресурси, които да допринесат за финансирането на поддръжката и развитието на висококачествена транспортна инфраструктура. Поради това е уместно държавите членки да бъдат стимулирани да използват приходите от пътните такси за целта, както и да докладват изчерпателно за използването на такива приходи. Това следва да помогне по-конкретно за установяването на евентуални пропуски във финансирането, както и да засили положителното приемане на пътните такси от обществеността.

(19)  Пътните такси мобилизират ресурси, които допринасят за финансирането на поддръжката и развитието на висококачествена транспортна инфраструктура, включително алтернативна транспортна инфраструктура, за намаляването на замърсяването от автомобилния транспорт при източника и за улесняване на производството и навлизането на превозни средства с нулеви емисии. Поради това държавите членки следва да разпределят и използват приходите от пътните такси по целесъобразност и за целта и да докладват изчерпателно за използването на такива приходи. Това следва да помогне по-конкретно за установяването на евентуални пропуски във финансирането, както и да засили положителното приемане на пътните такси за изминато разстояние от обществеността.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Необходимо е да се гарантира, че таксите за външни разходи продължават да отразяват разходите за замърсяването на въздуха и шума, предизвикани от тежките превозни средства възможно най-точно, без схемата за таксуване да става прекалено усложнена, за да се стимулира използването на най-икономичните превозни средства и стимулите да продължат да бъдат ефективни, а диференцирането на пътните такси — актуално. Поради това на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за целите на приспособяването на референтните стойности на таксуване за външни разходи в съответствие с научния прогрес, като определя условията на неутралните от гледна точка на приходите промени на таксите за инфраструктура според емисиите на СО2 от тежки превозни средства и адаптира условията на промени на таксите за инфраструктура за леки превозни средства към техническия напредък. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.21 По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(21)  Необходимо е да се гарантира, че таксите за външни разходи продължават да отразяват разходите за замърсяването на въздуха и шума, предизвикани от тежките превозни средства и лекотоварните автомобили за превоз на стоки възможно най-точно, без схемата за таксуване да става прекалено усложнена, за да се стимулира използването на най-икономичните и най-малко замърсяващите превозни средства и стимулите да продължат да бъдат ефективни, а диференцирането на пътните такси — актуално. Поради това на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за целите на приспособяването на минималните стойности на таксуване за външни разходи в съответствие с научния прогрес, като определя условията на неутралните от гледна точка на приходите промени на таксите за инфраструктура според емисиите на СО2 от тежки превозни средства и лекотоварните автомобили за превоз на стоки и адаптира условията на промени на таксите за инфраструктура за леки превозни средства към техническия напредък. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.21 По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

____________________

____________________

21 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

21 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 1 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Съществуващите концесионни договори може да бъдат освободени от изискванията на директивата до подновяването на договора.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  нова инфраструктура или нови подобрения на инфраструктурата, включително значителни структурни ремонти, или

а)  нова инфраструктура, нови алтернативни транспортни инфраструктури за прехвърляне към друг вид транспорт или нови подобрения на инфраструктурата, включително значителни структурни ремонти, или

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  „такса за изминато разстояние“ означава определена сума въз основа на изминатото разстояние по дадена инфраструктура и на типа превозно средство, заплащането на която дава право на превозното средство да използва инфраструктурата; таксата се състои от такса за инфраструктура и, според случая, такса за задръствания или такса за външни разходи, или и двете;

6.  „такса за изминато разстояние“ означава определена сума въз основа на изминатото разстояние по дадена инфраструктура и на типа превозно средство, заплащането на която дава право на превозното средство да използва инфраструктурата; таксата се състои от такса за инфраструктура, такса за външни разходи и, според случая, такса за задръствания;

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  „такса за инфраструктура“ означава такса, налагана с цел да се възстановят разходите, направени в дадена държава членка за изграждане, поддържане, експлоатация и развитие ;

7.  „такса за инфраструктура“ означава такса, налагана с цел да се възстановят разходите, направени в дадена държава членка за изграждане, поддържане, експлоатация и развитие на инфраструктурата и за кръстосано финансиране на нови алтернативни проекти за транспортна инфраструктура в съответната държава;

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  „разходи във връзка със замърсяването на въздуха, причинено от трафика“ означава стойността на вредите, причинени от изпускането на прахови частици и на прекурсори на озона, като азотен оксид и летливи органични съединения, при експлоатацията на превозно средство;

11.  „разходи във връзка със замърсяването на въздуха, причинено от трафика“ означава стойността на вредите за здравето на човека и вредите за околната среда, причинени от изпускането на прахови частици и на прекурсори на озона, като азотен оксид и летливи органични съединения, при експлоатацията на превозно средство;

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12.  „разходи във връзка с шумовото замърсяване, причинено от трафика“ означава стойността на вредите, причинени от шума, генериран от превозните средства или причинен от тяхното взаимодействие с пътната настилка;

12.  „разходи във връзка с шумовото замърсяване, причинено от трафика“ означава стойността на вредите за здравето на човека и вредите за околната среда, причинени от шума, генериран от превозните средства или причинен от тяхното взаимодействие с пътната настилка;

Изменение    29

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  „лекo превознo средствo“ означава лек автомобил, микробус или лекотоварeн автомобил;

(19)  „лекo превознo средствo“ означава лек автомобил, микробус, лекотоварeн автомобил или лекотоварен автомобил, предназначен за превоз на стоки;

Изменение    30

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 22

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  „лекотоварен автомобил“ означава превозно средство предназначено за превоз на товари, с максимално допустима маса, не по-голяма от 3,5 тона;

(22)  „лекотоварен автомобил“ означава превозно средство с максимално допустима маса, не по-голяма от 3,5 тона;

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 22 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22а)  „лекотоварен автомобил, предназначен за превоз на стоки“ означава превозно средство от категория N1, клас III в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007, предназначено за превоз на стоки;

 

__________________

 

Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (OВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).

Изменение    32

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 23 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23а)  „работа с нулеви емисии“ се отнася до хибридни превозни средства, когато работят без емисии на отработили газове в рамките на обхванатата пътна мрежа;

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Член 2 – параграф 2 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  инфраструктурните разходи или разходите за подобрения на инфраструктурата могат да включват всички специфични разходи за инфраструктура, проектирана да намали шума или да повиши пътната безопасност, и действителните плащания, направени от оператора на инфраструктурата, съответстващи на обективни екологични елементи като защита срещу замърсяване на почвата;

б)  инфраструктурните разходи или разходите за подобрения на инфраструктурата могат да включват всички специфични разходи за инфраструктура, проектирана да намали шума, замърсяването на въздуха или да повиши пътната безопасност, и действителните плащания, направени от оператора на инфраструктурата, съответстващи на обективни екологични елементи като защита срещу замърсяване на почвата;

Изменение    34

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 9, считано от 1 януари 2018 г. държавите членки няма да въвеждат такси за ползване за тежки превозни средства. Таксите за ползване, въведени преди тази дата, могат да продължат да се прилагат до 31 декември 2023 г.

6.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 9, считано от 1 януари 2018 г. държавите членки няма да въвеждат такси за ползване за тежки превозни средства. Таксите за ползване, въведени преди тази дата, могат да продължат да се прилагат до 31 декември 2021 г.

Обосновка

Не съществуват технически причини, поради които държавите членки да не могат постепенно да премахнат таксите за ползване за тежките превозни средства на по-ранен етап.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 – параграф 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Считано от 1 януари 2020 г., таксите за изминато разстояние и таксите за ползване, прилагани за тежките превозни средства, се прилагат за всички тежки превозни средства.

9.  Считано от 1 януари 2020 г., таксите за изминато разстояние и таксите за ползване, прилагани за тежките превозни средства, се прилагат за всички тежки превозни средства, както и за всички лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на стоки, оборудвани с тахограф, уредени с Регламент (ЕС) № 165/2014.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 – параграф 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. Таксите за изминато разстояние и таксите за ползване за тежките превозни средства от една страна, и за леките превозни средства — от друга страна, може да бъдат въведени или запазени независимо една от друга.

10. До 31 декември 2025 г. таксите за изминато разстояние и таксите за ползване за тежките превозни средства, от една страна, и за леките превозни средства – от друга страна, може да бъдат въведени или запазени независимо една от друга.

Обосновка

Постепенно премахване на винетките за всички превозни средства до 31 декември 2025 г.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 1999/62/ЕО

Член 7в – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки могат да запазят или да въведат такса за външни разходи, свързана с разходите от замърсяването на въздуха или шумовото замърсяване, или и двете.

1.  Държавите членки запазват или въвеждат такса за външни разходи, свързана с разходите от замърсяването на въздуха или шумовото замърсяване, или и двете по отношение на всички категории превозни средства.

За тежки превозни средства таксата за външни разходи е променлива и се определя в съответствие с минималните изисквания и методите, посочени в приложение IIIа, и при зачитане на референтните стойности, предвидени в приложение IIIб.

Таксата за външни разходи е променлива и се определя в съответствие с минималните изисквания и методите, посочени в приложение IIIа, и в съответствие поне с минималните стойности, предвидени в приложение IIIб.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 1999/62/ЕО

Член 7в — параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Считано от 1 януари 2022 г., държавите членки, които налагат пътни такси за изминато разстояние, прилагат такса за външни разходи, свързана с разходите от замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, дължащи се на движението по пътищата, за тежки превозни средства и лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на стоки, за всички части от пътната мрежа, за които се налага такса за инфраструктура.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 1999/62/ЕО

Член 7в – параграф 4 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Считано от 1 януари 2025 г., държавите членки прилагат или запазват таксата за външни разходи, свързана с разходите от замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, дължащи се на движението по пътищата, за всички тежки и леки превозни средства за всички части от пътната мрежа, за които се налага такса за инфраструктура.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 1999/62/ЕО

Член 7в – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Считано от 1 януари 2021 г., държавите членки, които събират такси за изминато разстояние, прилагат такса за външни разходи за тежки превозни средства поне за тази част от мрежата, посочена в член 7, параграф 1, където екологичните щети, причинени от тежки превозни средства, са по-големи от средните екологични щети, причинени от тежки превозни средства, определени съгласно съответните изисквания за докладване, посочени в приложение IIIa.“;

5.  Държавите членки, които събират такси за изминато разстояние, могат да прилагат по-висока такса за външни разходи за тежки и леки превозни средства за тази част от мрежата, посочена в член 7, параграф 1, където екологичните щети, причинени от тежки превозни средства и лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на стоки, са по-големи от средните екологични щети, причинени от тежки превозни средства и лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на стоки, определени съгласно съответните изисквания за докладване, посочени в приложение IIIa.;

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 1999/62/ЕО

Член 7в — параграф 5 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Държавите членки и компетентните региони могат да прилагат или да запазят такса за външни разходи, свързана с разходите от замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, дължащи се на движението по пътищата, за всички части от пътната мрежа, които не са обхванати от такса за инфраструктура.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 га – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Когато става дума за нова инфраструктура за събиране, методът на събиране на такси за задръствания следва сам по себе си да не допринася за създаване или допълнително развитие на задръстването.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 1999/62/ЕО

Член 7е — параграф 1 — уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  След като информират Комисията, държавите членки могат да добавят надценка към таксата за инфраструктура, налагана за определени пътни участъци, които редовно са претоварени, или чието използване от превозни средства нанася значителни щети на околната среда, ако са изпълнени следните условия:

1.  След като информират Комисията, държавите членки или компетентният регион могат да добавят надценка към таксата за инфраструктура, налагана за определени пътни участъци, които редовно са претоварени, или чието използване от превозни средства нанася значителни щети на околната среда, ако са изпълнени следните условия:

Изменение    44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 1999/62/ЕО

Член 7е– параграф 1 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  надценката не надвишава 15 % от среднопретеглената такса за инфраструктура, изчислена в съответствие с член 7б, параграф 1 и член 7д, с изключение на случаите, когато генерираният приход се инвестира в трансгранични участъци от основни коридори на мрежата, като в този случай надценката не може да надвишава 25 %;

б)  надценката не надвишава 15% от среднопретеглената такса за инфраструктура, изчислена в съответствие с член 7б, параграф 1 и член 7д, с изключение на случаите, когато генерираният приход се инвестира в трансгранични участъци от основни коридори на мрежата, като в този случай надценката не може да надвишава 50%;

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 1999/62/ЕО

Член 7ж – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок от една година от датата на влизане в сила на делегирания акт държавите членки променят таксата за инфраструктура, като вземат предвид референтните стойности на емисиите на CO2 и съответната категоризация на превозните средства. Таксите се променят по такъв начин, че никоя такса за инфраструктура да не надхвърля с повече от 100 % същата такса за еквивалентни превозни средства с възможно най-ниските, но различни от нулеви емисии на CO2. Превозните средства с нулеви емисии се ползват от намаление на таксата за инфраструктура със 75 % в сравнение с максималния размер.

В срок от една година от датата на влизане в сила на делегирания акт държавите членки променят таксата за инфраструктура, като вземат предвид референтните стойности на емисиите на CO2 и съответната категоризация на превозните средства. Таксите се променят по такъв начин, че никоя такса за инфраструктура да не надхвърля с повече от 100 % същата такса за еквивалентни превозни средства с възможно най-ниските, но различни от нулеви емисии на CO2. Считано от... [датата на влизането в сила на настоящата директива], превозните средства с нулеви емисии се ползват от намаление на таксата за инфраструктура със 75% в сравнение с максималния размер. По подобен начин, работата с нулеви емисии следва да се ползва от същото намаление, при условие че този режим на работа може да се докаже.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 1999/62/ЕО

Член 7ж — параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Комисията изготвя доклад за оценка относно пазарния дял на превозните средства с нулеви емисии до... [OВ: моля, въведете дата: пет години след влизането в сила на настоящата директива]. На Комисията се предоставя правомощието да приема, ако е целесъобразно, делегирани актове в съответствие с член 9д, за преизчисляване на отстъпката, приложима към превозните средства с нулеви емисии, в сравнение с най-високата ставка на таксата за инфраструктура.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 1999/62/ЕО

Член 7 жа – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  От 1 януари 2022 г. държавите членки изменят таксите за изминато разстояние, а при таксите за ползване — поне годишните такси, според емисиите на CO2 и на замърсители на съответните превозни средства съгласно правилата, определени в приложение VII.

2.  От 1 януари 2022 г. държавите членки изменят таксите за изминато разстояние, а при таксите за ползване — поне месечните такси, според емисиите на CO2 и на замърсители на съответните превозни средства съгласно правилата, определени в приложение VII.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 1999/62/ЕО

Член 7жа – параграф 3a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Считано от... [датата на влизането в сила на настоящата директива], леките превозни средства с нулеви емисии се ползват от намаление на таксата за инфраструктура със 75% в сравнение с максималната ставка.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква аа (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 7и – параграф 2 – буква в a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  в параграф 2 се добавя следната буква:

 

„вa)  ползвателите на леки превозни средства, които са принудени да използват редовно тази инфраструктура, по-специално поради това, че живеят в селски, труднодостъпни или изолирани райони, се ползват от тези отстъпки или намаления в размер на максимум 50 %;“

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква -а (нова)

Директива 1999/62/ЕО

Член 9 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-а)  в параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

Държавите-членки определят предназначението на приходите, получени по силата на настоящата директива. За да се осигури възможност за развитие на транспортната мрежа като цяло, приходите от такси за инфраструктура и от таксите за външни разходи, или финансовият еквивалент на тяхната стойност, се използват в полза на транспортния сектор и за оптимизиране на цялата транспортна система.

За да се осигури възможност за развитие на транспортната мрежа като цяло, приходите от такси за инфраструктура и от таксите за външни разходи, се използват в полза на транспортния сектор и за оптимизиране на цялата транспортна система. Приходите от такси за инфраструктура или финансовият еквивалент на тяхната стойност се реинвестира в една или повече от следните области:

 

а)  подкрепа за трансевропейската транспортна мрежа и нейната поддръжка и ремонт;

 

б)  оптимизиране на логистиката;

 

в)  подобряване на пътната безопасност;

 

г)  осигуряване на сигурни места за паркиране.

По-специално приходите, получени от таксите за външни разходи, или финансовият еквивалент на тяхната стойност, следва да се изразходват за превръщането на транспорта в по-устойчив, включително за един или повече от следните елементи:

Приходите, получени от таксите за външни разходи, или финансовият еквивалент на тяхната стойност, се изразходват за превръщането на транспорта в по-устойчив и за да се предотвратят вреди за здравето на човека и за околната среда, включително за един или повече от следните елементи:

а)  улесняване на ефективното ценообразуване;

а)  улесняване на ефективното ценообразуване;

б)  намаляване на замърсяването от автомобилния транспорт при източника;

б)  намаляване на замърсяването от автомобилния транспорт при източника;

в)  смекчаване на последиците от замърсяването от автомобилния транспорт при източника;

в)  смекчаване на последиците от замърсяването от автомобилния транспорт при източника;

г)  подобряване на показателите за CO2 и на енергийната ефективност на превозните средства;

г)  подобряване на показателите за CO2 и на енергийната ефективност на превозните средства;

д)  разработване на алтернативна инфраструктура за ползвателите на транспорта и/или увеличаване на съществуващия капацитет;

д)  разработване на алтернативна инфраструктура за ползвателите на транспорта и/или увеличаване на съществуващия капацитет;

е)  предоставяне на подкрепа за трансевропейската транспортна мрежа;

е)  подпомагане и засилване на развитието на електромобилността, включително инфраструктура за прехвърляне на електроенергия към превозните средства;

ж)  оптимизиране на логистиката;

ж)  кръстосано финансиране на алтернативни ефективни транспортни проекти, вследствие на което автомобилното движение се преразпределя по щадящ околната среда начин;

з)  подобряване на пътната безопасност; и

з)  подпомагане на колективните видове транспорт.“

и)  осигуряване на сигурни места за паркиране.

 

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква б

Директива 1999/62/ЕО

Член 9 – параграф 3 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  насърчаване на по-широкото използване на електрически и (зареждащи се от електрическата мрежа ) хибридни превозни средства;

Изменение    52

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 15

Директива 1999/62/ЕО

Член 9д – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7ж, параграф 4, член 7жа, параграф 4 и член 9г, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива].

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7ж, параграф 4, член 7жа, параграф 4 и член 9г се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [дата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение    53

Предложение за директива

Приложение І – точка 1 – буква б – подточка i – тире 1

Директива 1999/62/ЕО

Приложение III – раздел 2 – точка 2.1 – тире 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  Разходите се разпределят за тежки превозни средства по обективен и прозрачен начин, като се отчитат частта от трафика на тежки превозни средства по пътната мрежа и съответните разходи. Километрите, пропътувани от тежките превозни средства, за тази цел могат да се коригират с обективно аргументирани „коефициенти за еквивалентност“ като посочените в точка 4 (*).

-  Разходите се разпределят за тежки и леки превозни средства по обективен и прозрачен начин, като се отчитат частта от трафика на различните превозни средства по пътната мрежа и съответните разходи. Километрите, пропътувани от тежките превозни средства, за тази цел могат да се коригират с обективно аргументирани „коефициенти за еквивалентност“ като посочените в точка 4 (*).

Изменение    54

Предложение за директива

Приложение І – точка 1 – буква б – подточка i – тире 2

Директива 1999/62/ЕО

Приложение III – раздел 2 – точка 2.2 – тире 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  Тези разходи се разпределят между тежките превозни средства и останалия трафик на базата на действителни и прогнозни дялове на километрите на различните превозни средства и могат да бъдат коригирани с обективно аргументирани коефициенти за еквивалентност като посочените в точка 4.“;

-  Тези разходи се разпределят между тежките превозни средства и другите леки превозни средства на базата на действителни и прогнозни дялове на километрите на различните превозни средства и могат да бъдат коригирани с обективно аргументирани коефициенти за еквивалентност като посочените в точка 4.“;

Изменение    55

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква в)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIа – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА ТАКСА ЗА ВЪНШНИ РАЗХОДИ

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА ПО-ВИСОКА ТАКСА ЗА ВЪНШНИ РАЗХОДИ

Изменение    56

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква в)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIа - уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В настоящото приложение се предвиждат минималните изисквания за налагане на такса за външни разходи и, когато е приложимо, за изчисляване на максималната такса за външни разходи.

В настоящото приложение се предвиждат минималните изисквания за налагане на по-висока такса за външни разходи в сравнение с минималните стойности, посочени в приложение IIIб, и, когато е приложимо, за изчисляване на максималната такса за външни разходи.

Изменение    57

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква в)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIа – част 1 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки уточняват подробно частите от своите пътни мрежи, които ще подлежат на облагане с такса за външни разходи.

Държавите-членки уточняват подробно частите от своите пътни мрежи, които ще подлежат на облагане с по-висока такса за външни разходи в сравнение с минималните стойности, посочени в приложение IIIб.

Изменение    58

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква в)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIа – част 2 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато държава членка възнамерява да прилага по-високи такси за външни разходи в сравнение с референтните стойности, определени в приложение IIIб, тя уведомява Комисията за класификацията на превозните средства, според която варира таксата за външни разходи. Тя също уведомява Комисията за местоположението на пътищата, които подлежат на облагане с по-високи такси за външни разходи (наричани по-нататък „крайградски пътища (включително автомагистрали)“) и пътищата, които подлежат на облагане с по-ниски такси за външни разходи (наричани по-нататък „междуградски пътища (включително автомагистрали)“).

Когато държава членка възнамерява да прилага по-високи такси за външни разходи в сравнение с минималните стойности, определени в приложение IIIб, тя уведомява Комисията за класификацията на превозните средства, според която варира таксата за външни разходи. Тя също уведомява Комисията за местоположението на пътищата, които подлежат на облагане с по-високи такси за външни разходи (наричани по-нататък „крайградски пътища (включително автомагистрали)“) и пътищата, които подлежат на облагане с минималните такси за външни разходи (наричани по-нататък „междуградски пътища (включително автомагистрали)“).

Изменение    59

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква в)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIа – част 3 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият раздел се прилага, когато дадена държава членка възнамерява да прилага по-високи такси за външни разходи в сравнение с референтните стойности, определени в приложение IIIб.

Настоящият раздел се прилага, когато дадена държава членка възнамерява да прилага по-високи такси за външни разходи в сравнение с минималните стойности, определени в приложение IIIб.

Изменение    60

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква в)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIа – част 4 – точка 4.1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато държава членка възнамерява да прилага по-високи такси за външни разходи в сравнение с референтните стойности, определени в приложение IIIб, тази държава членка или независимият орган, ако има такъв, изчислява дължимите разходи въз основа на замърсяването на въздуха, причинено от превозните средства, като прилага следната формула:

Когато държава членка възнамерява да прилага по-високи такси за външни разходи в сравнение с минималните стойности, определени в приложение IIIб, тази държава членка или независимият орган, ако има такъв, изчислява дължимите разходи въз основа на замърсяването на въздуха, причинено от превозните средства, като прилага следната формула:

Изменение    61

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква в)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIа – част 4 – точка 4.2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато държава членка възнамерява да прилага по-високи такси за външни разходи в сравнение с референтните стойности, определени в приложение IIIб, тази държава членка или независимият орган, ако има такъв, изчислява дължимите разходи въз основа на шумовото замърсяване, причинено от превозните средства, като прилага следните формули:

Когато държава членка възнамерява да прилага по-високи такси за външни разходи в сравнение с минималните стойности, определени в приложение IIIб, тази държава членка или независимият орган, ако има такъв, изчислява дължимите разходи въз основа на шумовото замърсяване, причинено от превозните средства, като прилага следните формули:

Изменение    62

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква г)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIб – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ НА ТАКСАТА ЗА ВЪНШНИ РАЗХОДИ

МИНИМАЛНИ СТОЙНОСТИ НА ТАКСАТА ЗА ВЪНШНИ РАЗХОДИ

Изменение    63

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква г)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIб – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящото приложение се определят референтни стойности за таксата за външни разходи, включително разходите за замърсяването на въздуха и шума.

С настоящото приложение се определят минимални стойности за таксата за външни разходи, включително разходите за замърсяването на въздуха и шума.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква г)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIб – Таблица 1 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Таблица 1: референтни стойности на таксата за външни разходи за тежкотоварни превозни средства

Таблица 1: минимални стойности на таксата за външни разходи за тежкотоварни превозни средства

Изменение    65

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква г)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIб – таблица 2 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Таблица 2: референтни стойности на таксата за външни разходи за автобуси

Таблица 2: минимални стойности на таксата за външни разходи за автобуси

Изменение    66

Предложение за директива

Приложение 1 – точка 1 – буква г)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIб – таблица 2 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

Изменение

Таблица 2а: минимални стойности на таксата за външни разходи за пътнически автомобили:

 

Превозно средство

Двигател

Клас „Евро“

Крайградски

Междуградски

Дизелови автомобили

<1.4l

Евро 2

1,9

0,9

Евро 3

1,6

0,9

Евро 4

1,3

0,7

Евро 5

0,9

0,5

Евро 6

0,6

0,3

1,4 – 2,0 l

Евро 0

3,6

1,0

Евро 1

1,9

0,9

Евро 2

1,8

0,8

Евро 3

1,7

0,9

Евро 4

1,4

0,7

Евро 5

0,9

0,5

Евро 6

0,6

0.3

>2,0l

Евро 0

3,9

1.3

Евро 1

1,9

0.9

Евро 2

1,8

0,9

Евро 3

1,7

0,9

Евро 4

1,4

0,7

Евро 5

0,9

0,5

Евро 6

0,6

0,3

Бензинови автомобили

<1.4l

Евро 0

3,7

2,4

Евро 1

1,0

0,4

Евро 2

0,7

0,3

Евро 3

0,5

0,2

Евро 4

0,5

0,2

Евро 5

0,5

0,2

Евро 6

0,5

0,2

1,4 – 2,0 l

Евро 0

3,9

3,0

Евро 1

1,1

0,4

Евро 2

0,7

0,3

Евро 3

0,5

0,2

 

 

Евро 4

0,5

0,2

Евро 5

0,4

0,2

Евро 6

0,4

0,2

>2,0l

Евро 0

4,0

3,0

Евро 1

1,0

0,4

Евро 2

0,5

0,3

Евро 3

0,5

0,2

Евро 4

0,5

0,2

Евро 5

0,4

0,2

Евро 6

0,4

0,2

Изменение    67

Предложение за директива

Приложение 1 – точка 1 – буква г)

Директива 1999/62/ЕО

Приложение IIIб – таблица 2 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

Изменение

Таблица 2б: минимални стойности на таксата за външни разходи за лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на стоки:

Превозно средство

Клас „Евро“

Крайградски

Междуградски

Бензинови лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на стоки

Евро 1

2,4

0,7

Евро 2

1,9

0,4

Евро 3

1,8

0,4

Евро 4

1,7

0,3

Евро 5

1,6

0,3

Евро 6

1,6

0,3

Дизелови лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на стоки

Евро 1

4,0

1,7

Евро 2

4,1

1,7

Евро 3

3,5

1,3

Евро 4

3,0

1,1

Евро 5

2,2

0,8

Евро 6

1,9

0,5

Изменение    68

Предложение за директива

Приложение I – точка 2

Директива 1999/62/ЕО

Приложение V – част 1 – таблица 2

 

Текст, предложен от Комисията

Таблица 2: Коефициенти за еквивалентност за определяне на съотношението между нивата на таксата за задръствания за различните категории превозни средства

Категория превозни средства

Коефициент за еквивалентност

Леки превозни средства

1

Тежкотоварни превозни средства без ремарке

1,9

Автобуси

2,5

Съчленени тежкотоварни превозни средства

2.9

 

Изменение

Таблица 2: Коефициенти за еквивалентност за определяне на съотношението между нивата на таксата за задръствания за различните категории превозни средства

Категория превозни средства

Коефициент за еквивалентност

Леки превозни средства

1

Тежкотоварни превозни средства без ремарке

1,9

Автобуси

1,5

Съчленени тежкотоварни превозни средства

2,9

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури

Позовавания

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

ENVI

15.6.2017

Асоциирани комисии – Дата на обявяване в заседание

16.11.2017

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Seb Dance

21.6.2017

Разглеждане в комисия

24.1.2018

 

 

 

Дата на приемане

27.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

11

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Norbert Lins, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

EFDD:

Eleonora Evi

GUE/NGL:

Stefan Eck, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Albert Deß, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

11

-

ECR:

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Julia Reid

ENF:

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

György Hölvényi

1

0

ECR

Mark Demesmaeker

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури

Позовавания

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Дата на представяне на ЕП

31.5.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

ECON

16.11.2017

ENVI

15.6.2017

 

 

Неизказано становище

Дата на решението

ECON

27.2.2018

 

 

 

Асоциирани комисии

Дата на обявяване в заседание

ENVI

16.11.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

4.7.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Дата на приемане

24.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Дата на внасяне

7.6.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Gahler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Eric Andrieu, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

PPE

Andor Deli

3

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 22 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност