ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής

7.6.2018 - (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) - ***I

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγήτρια: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy
Συντάκτης γνωμοδότησης (*):
Seb Dance, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 54 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2017/0114(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0202/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0202/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0275),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0171/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γαλλική Γερουσία στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2017[1],

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 1ης Φεβρουαρίου 2017[2],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0202/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στην εν λόγω Λευκή Βίβλο, η Επιτροπή όρισε ως προθεσμία το 2020 για την «προώθηση της πλήρους και υποχρεωτικής εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους (συμπεριλαμβανομένου του θορύβου, της τοπικής ρύπανσης και της συμφόρησης επιπλέον της ανάκτησης του κόστους φθοράς) για τις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές».

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Η κυκλοφορία των οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει στην έκλυση ρύπων στην ατμόσφαιρα. Οι ρύποι αυτοί έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και ευθύνονται για την επιδείνωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ένωση, όπως τα αιωρούμενα σωματίδια PM2,5, το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και το όζον (O3). Το 2014, οι εν λόγω ρύποι προκάλεσαν αντίστοιχα στην επικράτεια της Ένωσης 399.000, 75.000 και 13.600 πρόωρους θανάτους λόγω μακροχρόνιας έκθεσης, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος του 2017.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ)  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο θόρυβος μόνον από την οδική κυκλοφορία αποτελεί τον δεύτερο επιβλαβέστερο παράγοντα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, αμέσως μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση, Τουλάχιστον 9 000 πρόωροι θάνατοι ετησίως μπορούν να αποδοθούν σε καρδιοπάθειες λόγω κυκλοφοριακού θορύβου.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1δ)  Υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος του 2017 σχετικά με την ποιότητα του αέρα, το 2015 οι οδικές μεταφορές ήταν ο τομέας με τις μεγαλύτερες εκπομπές NOx και ο δεύτερος κατά σειρά όσον αφορά τη ρύπανση από αιθάλη.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις οδικές υποδομές και συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ τα ελαφρά οχήματα αποτελούν την πηγή των περισσότερων αρνητικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων από τις οδικές μεταφορές που αφορούν τις εκπομπές και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση και ο θεμιτός ανταγωνισμός, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμπερίληψη των οχημάτων που δεν καλύπτονται επί του παρόντος από το πλαίσιο που περιγράφεται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 σε σχέση με τα διόδια και τα τέλη χρήσης στο εν λόγω πλαίσιο. Θα πρέπει επομένως να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας σε βαρέα επαγγελματικά οχήματα πέρα από αυτά που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και στα ελαφρά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών αυτοκινήτων.

(3) Όλα τα οχήματα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις οδικές υποδομές και συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση και τα ελαφρά οχήματα αποτελούν την πηγή των περισσότερων αρνητικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων από τις οδικές μεταφορές που αφορούν τις εκπομπές και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση και ο θεμιτός ανταγωνισμός, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμπερίληψη των οχημάτων που δεν καλύπτονται επί του παρόντος από το πλαίσιο που περιγράφεται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 σε σχέση με τα διόδια και τα τέλη χρήσης στο εν λόγω πλαίσιο. Θα πρέπει επομένως να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας σε βαρέα επαγγελματικά οχήματα πέρα από αυτά που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και στα ελαφρά οχήματα, στα επιβατηγά αυτοκίνητα καθώς και στις μοτοσυκλέτες. Το επίπεδο των τελών για τα ιδιωτικά οχήματα μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των συχνών χρηστών. Για λόγους ίσης μεταχείρισης θα πρέπει επίσης τα τέλη να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος καθώς και με διαφοροποιημένο τρόπο, ανάλογα με την επίπτωση των οχημάτων όσον αφορά τις υποδομές, τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και την κοινωνία και σύμφωνα με την ιδιαίτερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση ορισμένων χρηστών που δεν έχουν άλλη επιλογή πέραν της οδικής μετακίνησης για να μεταβούν στον τόπο εργασίας τους.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Η ολοκλήρωση μιας εσωτερικής αγοράς οδικών μεταφορών με θεμιτούς όρους ανταγωνισμού απαιτεί την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων. Ένας από τους κύριους στόχους της παρούσας οδηγίας είναι η εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των χρηστών. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής των τελών που επιβάλλονται στα βαρέα οχήματα, τα ημιφορτηγά που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα του μέτρου, είναι σημαντικό να υπάρξει επικέντρωση μόνο στα ημιφορτηγά που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο δραστηριότητας του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων που ρυθμίζεται από τους κανονισμούς (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 1071/20091 α και αριθ. 1072/20091 β, καθώς και με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 γ.

 

_________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51.

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Από τη φύση τους, τα χρονοεξαρτώμενα τέλη χρήσης δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια το κόστος υποδομής που πραγματικά προκύπτει και, για παρόμοιους λόγους, δεν είναι αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά την παροχή κινήτρων για πιο καθαρή και αποδοτική λειτουργία ή μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Θα πρέπει επομένως να αντικατασταθούν σταδιακά από τέλη με βάση την απόσταση που είναι πιο δίκαια, αποδοτικά και αποτελεσματικά.

(4) Από τη φύση τους, τα χρονοεξαρτώμενα τέλη χρήσης δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια το κόστος υποδομής που πραγματικά προκύπτει και, για παρόμοιους λόγους, δεν είναι αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά την παροχή κινήτρων για πιο καθαρή και αποδοτική λειτουργία ή μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Για τα βαρέα οχήματα θα πρέπει επομένως να αντικατασταθούν σταδιακά από τέλη με βάση την απόσταση που είναι πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Η ανάπτυξη και/ή η διατήρηση των συστημάτων χρέωσης με βάση τη διανυθείσα απόσταση πρέπει να συμβαδίζει με τον ορισμό σε κάθε κράτος μέλος μιας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας, προκειμένου να ελέγχει τη λειτουργία των εθνικών συστημάτων τιμολόγησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια και μη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των επιχειρηματιών και να επαληθεύεται ότι τα επίπεδα τιμών των διοδίων και η χρήση των εσόδων από τα διόδια είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να ορίζει ανεξάρτητη αρχή εποπτείας, προσαρμόζοντάς την στις ιδιαιτερότητες του εθνικού δικτύου.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Προκειμένου να μην μετατραπεί αυτή η σταδιακή αντικατάσταση των τελών βάσει χρόνου με τα τέλη βάσει απόστασης σε ένα ακόμη εμπόδιο για την πρόσβαση των μεταφορών από απομακρυσμένες χώρες και περιοχές στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, πρέπει να θεσπιστεί το συντομότερο δυνατόν ένα σύστημα αντισταθμίσεων για την εξισορρόπηση του πρόσθετου κόστους ούτως ώστε να μην προκληθεί αυξημένη απώλεια της ανταγωνιστικότητας.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ)  Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εκτροπής της κυκλοφορίας με πιθανώς σοβαρές επιπτώσεις για την οδική ασφάλεια και τη βέλτιστη χρήση του δικτύου μεταφορών, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν διόδια σε όλες τις οδούς που υπόκεινται σε άμεσο ανταγωνισμό με τα διευρωπαϊκά δίκτυα.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4δ)  Τα τέλη που βασίζονται στη διάρκεια χρήσης ενθαρρύνουν τους οδηγούς να ταξιδεύουν περισσότερο κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να εφαρμόζουν εσφαλμένα την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και ο «χρήστης πληρώνει».

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4ε)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα συμβατικά πλαίσια που διέπουν τις συμβάσεις παραχώρησης για την είσπραξη των διοδίων θα πρέπει να αποσκοπούν στο να διευκολύνουν, σύμφωνα με την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α, την προσαρμοστικότητα των εν λόγω συμβάσεων με την εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης.

 

 

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4στ)  Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα αντιστάθμισης του πρόσθετου κόστους βάσει περιφερειακού χαρακτήρα μέσω διευκολύνσεων ως προς την πρόσβαση σε αποδοτικότερους από άποψη ενεργειακής κατανάλωσης στόλους και την κατά προτεραιότητα δημιουργία αποκλειστικών υποδομών ή τεχνολογικών υποδομών όπως οι ηλεκτρονικοί αυτοκινητόδρομοι (e-Highways). Οι εν λόγω αντισταθμιστικές διευκολύνσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος του μελλοντικού ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοχή των μελλοντικών καθεστώτων επιβολής οδικών τελών από τους χρήστες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν κατάλληλα συστήματα για την είσπραξη τελών στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου υπηρεσιών κινητικότητας. Τα εν λόγω συστήματα θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δίκαιη κατανομή του κόστους υποδομής και να αποτυπώνουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη που θα εισάγουν ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(5) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοχή των μελλοντικών καθεστώτων επιβολής οδικών τελών από τους χρήστες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν κατάλληλα συστήματα για την είσπραξη τελών στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου υπηρεσιών κινητικότητας. Τα εν λόγω συστήματα θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δίκαιη κατανομή του κόστους υποδομής, να αποτυπώνουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και να εμπεριέχουν τον περιορισμό του σκοπού των εσόδων από τη χρηματοδότηση της χρήσης. Εν προκειμένω τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλλουν διόδια και σε οδούς που δεν ανήκουν στο βασικό οδικό δίκτυο. Τα κράτη μέλη που θα εισάγουν ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες στην εφαρμογή των συστημάτων επιβολής οδικών τελών για τα επιβατηγά αυτοκίνητα.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Μια ολοκληρωμένη επιβολή οδικών τελών μέσω ηλεκτρονικών μέσων συνοδεύεται από μαζική συλλογή και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επιτρέπουν επίσης την κατάρτιση ολοκληρωμένων προφίλ μετακινήσεων. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει, κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, να εφιστούν διαρκώς προσοχή στις αρχές του περιορισμού του σκοπού και της οικονομίας των δεδομένων. Οι τεχνικές λύσεις όσον αφορά τη συλλογή των δεδομένων σε συνδυασμό με τα τέλη χρήσης θα πρέπει συνεπώς να περιέχουν ανώνυμες, κρυπτογραφημένες ή προκαταβολικές επιλογές πληρωμής.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5γ)  Η φορολόγηση οχημάτων ενδέχεται να λειτουργήσει ως εμπόδιο στην καθιέρωση διοδίων. Προκειμένου να υποστηριχθεί η καθιέρωση διοδίων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία για την ταχεία μείωση των φόρων επί των οχημάτων, πράγμα που συνεπάγεται την το ταχύτερο δυνατό μείωση των ελαχίστων ορίων που καθορίζονται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5δ)  Για να εξασφαλιστεί εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να παρακολουθηθούν οι επιπτώσεις στη λειτουργία του ευρωπαϊκού χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας και για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων διοδίων, θα πρέπει η εποπτεία της διαλειτουργικότητας αυτής να ανατεθεί στην ευρωπαϊκή υπηρεσία χερσαίων μεταφορών. Αυτή η υπηρεσία θα μπορούσε να είναι επιφορτισμένη, μεταξύ άλλων, να παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και θα μπορούσε να λάβει μέτρα σε περίπτωση στρέβλωσης της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς των οδικών μεταφορών ή εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των επιβατών.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5ε)  Είναι ιδιαίτερης σημασίας για τα κράτη μέλη η θέσπιση ενός συστήματος δίκαιων τελών που να μην τιμωρούν τους χρήστες ιδιωτικών οχημάτων οι οποίοι, λόγω του τόπου κατοικίας τους σε αγροτικές, περίκλειστες ή απομονωμένες περιοχές, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν οδικούς άξονες που υπόκεινται σε πιο τακτικά τέλη. Στο πλαίσιο της πολιτικής εδαφικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν εκπτώσεις των τελών στους χρήστες αυτών των περιοχών·

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Σε σχέση με τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τυχόν χρονοεξαρτώμενα τέλη που εφαρμόζονται στα ελαφρά οχήματα είναι αναλογικά, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων χρήσης που είναι συντομότερες του ενός έτους. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα ελαφρά οχήματα έχουν διαφορετικό τρόπο χρήσης από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Ο υπολογισμός αναλογικών χρονοεξαρτώμενων τελών θα μπορούσε να βασιστεί στα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα μοτίβα μετακίνησης.

(6) Σε σχέση με τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι αν τα κράτη μέλη θεσπίσουν τυχόν χρονοεξαρτώμενα τέλη που εφαρμόζονται στα ελαφρά οχήματα είναι αναλογικά, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων χρήσης που είναι συντομότερες του ενός έτους. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα ελαφρά οχήματα έχουν διαφορετικό τρόπο χρήσης από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Ο υπολογισμός αναλογικών χρονοεξαρτώμενων τελών θα μπορούσε να βασιστεί στα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα μοτίβα μετακίνησης. υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Σύμφωνα με την οδηγία 1999/62/ΕΚ, μπορεί να επιβληθεί τέλος εξωτερικού κόστους σε επίπεδο πλησίον του κοινωνικού οριακού κόστους της χρήσης του υπόψη οχήματος. Η μέθοδος αυτή έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί τον πλέον δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο να ληφθεί υπόψη ο αρνητικός αντίκτυπος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου που παράγουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα για το περιβάλλον και την υγεία και θα μπορούσε να διασφαλίσει δίκαιη συνεισφορά από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα για την εκπλήρωση των προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα της ΕΕ17 και τυχόν εφαρμοστέων ορίων ή στόχων σχετικά με τον θόρυβο. Θα πρέπει επομένως να διευκολυνθεί η επιβολή τέτοιου είδους τελών.

(7) Σύμφωνα με την οδηγία 1999/62/ΕΚ, μπορεί να επιβληθεί τέλος εξωτερικού κόστους, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», σε επίπεδο πλησίον του κοινωνικού οριακού κόστους της χρήσης του υπόψη οχήματος. Η μέθοδος αυτή έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί τον πλέον δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο να ληφθεί υπόψη ο αρνητικός αντίκτυπος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου που παράγουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα για το περιβάλλον και την υγεία και θα μπορούσε να διασφαλίσει δίκαιη συνεισφορά από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα για την εκπλήρωση των προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα της ΕΕ17 και τυχόν εφαρμοστέων ορίων ή στόχων σχετικά με τον θόρυβο. Θα πρέπει επομένως να διευκολυνθεί η επιβολή τέτοιου είδους τελών.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Για τον σκοπό αυτό, το μέγιστο σταθμισμένο μέσο τέλος εξωτερικού κόστους θα πρέπει να αντικατασταθεί από άμεσα διαθέσιμες τιμές αναφοράς επικαιροποιημένες σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό, την επιστημονική πρόοδο που σημειώθηκε στον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους των οδικών μεταφορών και την εξέλιξη της σύνθεσης του στόλου.

(8) Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εισαχθεί η δυνατότητα επιβολής τέλους για το εξωτερικό κόστος σε δίκτυα που δεν καλύπτονται από τέλη υποδομής και, το μέγιστο σταθμισμένο μέσο τέλος εξωτερικού κόστους θα πρέπει να αντικατασταθεί από άμεσα διαθέσιμες τιμές αναφοράς επικαιροποιημένες σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό, την επιστημονική πρόοδο που σημειώθηκε στον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους των οδικών μεταφορών και την εξέλιξη της σύνθεσης του στόλου.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της Λευκής Βίβλου των μεταφορών για μετάβαση προς την πλήρη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», θα πρέπει να διασφαλιστεί στα δίκτυα που καλύπτονται από τα τέλη υποδομής η επιβολή τέλους εξωτερικού κόστους για τα βαρέα οχήματα καθώς και για τα ημιφορτηγά που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη επαναχρησιμοποίηση των εσόδων που προέρχονται από το εξωτερικό κόστος, θα ήταν σκόπιμο τα έσοδα αυτά να επανεπενδύονται στον τομέα των υποδομών μεταφορών προκειμένου να προωθηθούν περισσότερο βιώσιμα μέσα μεταφορών με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8γ)   Το «Εγχειρίδιο εκτίμησης κόστους εξωτερικών παραγόντων στον τομέα των μεταφορών» της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Κινητικότητας της Επιτροπής θα πρέπει να θεωρείται ως βάση για τον καθορισμό ελάχιστων τιμών για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η διαφοροποίηση των τελών υποδομής σύμφωνα με την κατηγορία εκπομπών EURO έχει συμβάλει στη χρήση καθαρότερων οχημάτων. Ωστόσο, με την ανανέωση των στόλων οχημάτων, η διαφοροποίηση των τελών στο υπεραστικό δίκτυο σε αυτή τη βάση αναμένεται να καταστεί άνευ αντικειμένου έως το τέλος του 2020 και θα πρέπει κατ’ επέκταση να καταργηθεί σταδιακά έως τότε. Από την ίδια χρονική στιγμή, τα τέλη εξωτερικού κόστους θα πρέπει να επιβάλλονται πιο συστηματικά, ως στοχευμένο μέσον για την ανάκτηση εξωτερικού κόστους σε περιπτώσεις όπου αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία.

(9) Η διαφοροποίηση των τελών υποδομής σύμφωνα με την κατηγορία εκπομπών EURO έχει συμβάλει στη χρήση καθαρότερων οχημάτων. Ωστόσο, με την ανανέωση των στόλων οχημάτων, η διαφοροποίηση των τελών στο υπεραστικό δίκτυο σε αυτή τη βάση αναμένεται να καταστεί λιγότερο αποτελεσματική έως το τέλος του 2020 και θα πρέπει κατ’ επέκταση να καταργηθεί σταδιακά έως τότε. Από την ίδια χρονική στιγμή, τα τέλη εξωτερικού κόστους θα πρέπει να επιβάλλονται πιο συστηματικά, ως στοχευμένο μέσον για την ανάκτηση εξωτερικού κόστους σε περιπτώσεις όπου αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να προωθηθεί η χρήση των πλέον καθαρών και αποδοτικών οχημάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν σημαντικά μειωμένα διόδια και τέλη χρήσης στα εν λόγω οχήματα.

(12)  Προκειμένου να προωθηθεί η χρήση καθαρότερων και αποδοτικότερων οχημάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν σημαντικά μειωμένα διόδια και τέλη χρήσης στα εν λόγω οχήματα. Είναι σκόπιμο, προκειμένου να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, να εφαρμοστούν οι εν λόγω μειώσεις ανεξάρτητα από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ..../... της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (EE) αριθ. 595/2009 όσον αφορά την πιστοποίηση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των βαρέων οχημάτων. Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε κανένα τέλος εξωτερικού κόστους που να σχετίζεται με την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Η διέλευση μέσω των Άλπεων συνεπάγεται για τις εμπλεκόμενες περιφέρειες ιδιαίτερη επιβάρυνση σε σχέση με την ηχορύπανση, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη φθορά των υποδομών, η οποία ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τον ανταγωνισμό όσον αφορά το κόστος με τους γύρω διαδρόμους. Οι εμπλεκόμενες περιφέρειες και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη πρέπει, συνεπώς, να διαθέτουν μεγάλη ευελιξία κατά την ανάκτηση του εξωτερικού κόστους και κατά τη χρήση μέτρων φορολόγησης της κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την αποφυγή ανεπιθύμητων επιδράσεων εκτροπής της κυκλοφορίας μεταξύ των διαδρόμων.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, στην οποία συμβάλλουν όλα τα οχήματα με κινητήρα σε διαφορετικό βαθμό, αντιπροσωπεύει κόστος που ανέρχεται σε περίπου 1 % του ΑΕΠ. Σημαντικό μέρος του κόστους αυτού μπορεί να αποδοθεί στην υπεραστική κυκλοφοριακή συμφόρηση. Θα πρέπει επομένως να επιτρέπεται η επιβολή συγκεκριμένου τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης, υπό την προϋπόθεση να εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Προκειμένου να είναι αποδοτικό και αναλογικό, το τέλος θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του οριακού κόστους συμφόρησης και να διαφοροποιείται σύμφωνα με την τοποθεσία, τον χρόνο και την κατηγορία οχήματος. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο θετικός αντίκτυπος των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης, θα πρέπει να κατανέμονται αντίστοιχα έσοδα στα έργα σχετικά με την αντιμετώπιση των πηγών του προβλήματος.

(13)  Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, στην οποία συμβάλλουν όλα τα οχήματα με κινητήρα σε διαφορετικό βαθμό, αντιπροσωπεύει κόστος που ανέρχεται σε περίπου 1 % του ΑΕΠ. Σημαντικό μέρος του κόστους αυτού μπορεί να αποδοθεί στην υπεραστική κυκλοφοριακή συμφόρηση. Θα πρέπει επομένως να επιτρέπεται η επιβολή συγκεκριμένου τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης, υπό την προϋπόθεση να εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Προκειμένου να είναι αποδοτικό, αναλογικό και να μην εισάγει διακρίσεις, το τέλος θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του οριακού κόστους συμφόρησης και να διαφοροποιείται σύμφωνα με την τοποθεσία, τον χρόνο και την κατηγορία οχήματος. Παράλληλα, θα πρέπει να βρεθούν τρόποι εξισορρόπησης και αντιστάθμισης οι οποίοι δεν εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των εργαζομένων που ζουν στα περίχωρα και που, ενδεχομένως, ήδη επιβαρύνονται τόσο από τα τέλη χρήσης όσο και από τα διόδια. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο θετικός αντίκτυπος των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης, θα πρέπει να κατανέμονται αντίστοιχα έσοδα στα έργα σχετικά με την αντιμετώπιση των πηγών του προβλήματος.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Για να καταστεί δυνατή η διατήρηση της αυτοκινητιστικής κληρονομιάς της Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν μια ειδική κατηγορία για τα ιστορικά οχήματα, ώστε να μπορεί να διαφοροποιηθεί το ύψος των διαφόρων τελών που εισπράττονται με βάση την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ύψος των εξωτερικών δαπανών για ατυχήματα που ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, θα πρέπει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον υπολογισμό του μέσου κοινωνικού κόστους ενός θανατηφόρου ατυχήματος και ενός σοβαρού ατυχήματος, να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εσωτερικεύσουν καλύτερα το κόστος που δεν καλύπτεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Μέρος του εν λόγω κόστους επιβαρύνει την κοινωνική ασφάλεια και/ή την κοινωνία στο σύνολό της, όπως το διοικητικό κόστος των δημοσίων υπηρεσιών που κινητοποιούνται, ορισμένες δαπάνες των ιατρικών υπηρεσιών που κινητοποιούνται και η απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου και οι δαπάνες που συνδέονται με τις σωματικές και ψυχολογικές βλάβες.

 

_____________

 

Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (ΕΕ L 319 της 29.11.2008, σ. 59).

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Οι προσαυξήσεις που προστίθενται στο τέλος υποδομής θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν επωφελώς στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη σημαντική περιβαλλοντική ζημία ή συμφόρηση που προκαλείται από τη χρήση ορισμένων οδών, όχι μόνο σε ορεινές περιοχές. Ο υφιστάμενος περιορισμός των προσαυξήσεων σε τέτοιες περιοχές θα πρέπει επομένως να αρθεί. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή επιβολή τελών στους χρήστες, οι προσαυξήσεις θα πρέπει να εξαιρούνται στα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία επιβάλλεται τέλος κυκλοφοριακής συμμόρφωσης.

(16)  Οι προσαυξήσεις που προστίθενται στο τέλος υποδομής θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν επωφελώς στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη σημαντική περιβαλλοντική ζημία ή συμφόρηση που προκαλείται από τη χρήση ορισμένων οδών, όχι μόνο σε ορεινές περιοχές. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των προσαυξήσεων της άρσης των σημερινών περιορισμών που περιορίζουν τις αυξήσεις στις περιοχές αυτές και η διάθεσή τους για έργα του κεντρικού δικτύου του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή επιβολή τελών στους χρήστες, οι προσαυξήσεις θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία επιβάλλεται τέλος κυκλοφοριακής συμμόρφωσης. Πρέπει επίσης να προσαρμοστεί το μέγιστο επίπεδο που εφαρμόζεται σε διαφορετικές καταστάσεις.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Όσον αφορά τα ελαφρά οχήματα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν παρεμποδίζουν τη μετακίνηση των πολιτών. Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να θεσπίζουν εκπτώσεις και μειώσεις όταν οι χρήστες του οδικού δικτύου επηρεάζονται δυσανάλογα από τέλη που οφείλονται σε γεωγραφικούς ή κοινωνικούς λόγους.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου να αξιοποιήσει πιθανές συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων συστημάτων επιβολής οδικών τελών ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος, η Επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που προτίθενται να θεσπίσουν κοινά καθεστώτα επιβολής οδικών τελών.

(18)  Προκειμένου να αξιοποιήσει πιθανές συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων συστημάτων επιβολής οδικών τελών ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος, η Επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που προτίθενται να θεσπίσουν κοινά και διαλειτουργικά καθεστώτα επιβολής οδικών τελών.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Τα οδικά τέλη μπορούν να κινητοποιήσουν πόρους που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της συντήρησης και της ανάπτυξης υψηλής ποιότητας υποδομής μεταφορών. Είναι επομένως σκόπιμο να δοθεί κίνητρο στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα έσοδά τους από τα οδικά τέλη αναλόγως και, προς τον σκοπό αυτό, να απαιτείται η εκ μέρους τους επαρκής υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση των εν λόγω εσόδων. Αυτό αναμένεται να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών χρηματοδοτικών κενών και την αύξηση της δημόσιας αποδοχής των οδικών τελών.

(19)  Τα οδικά τέλη κινητοποιούν πόρους που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση, τη διασταυρούμενη χρηματοδότηση εναλλακτικών έργων υποδομής μεταφορών και τη συντήρηση και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υποδομής μεταφορών. Είναι επομένως σκόπιμο τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα έσοδά τους από τα οδικά τέλη αναλόγως και να απαιτείται η εκ μέρους τους επαρκής υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση των εν λόγω εσόδων. Τα έσοδα που προέρχονται από το εξωτερικό κόστος, θα ήταν σκόπιμο να επανεπενδύονται στον τομέα των υποδομών μεταφορών Αυτό αναμένεται να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών χρηματοδοτικών κενών και την αύξηση της δημόσιας αποδοχής των οδικών τελών.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα τέλη εξωτερικού κόστους συνεχίζουν να αποτυπώνουν το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου που παράγουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα με όσο γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια χωρίς να καθίσταται το καθεστώς επιβολής τελών υπέρμετρα περίπλοκο, να δοθεί κίνητρο για χρήση των πλέον υψηλής ενεργειακής απόδοσης οχημάτων και να παραμείνουν αποτελεσματικά τα κίνητρα και επικαιροποιημένη η διαφοροποίηση των οδικών τελών. Επομένως, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή με σκοπό την προσαρμογή των τιμών αναφοράς για την επιβολή τελών εξωτερικού κόστους στην επιστημονική πρόοδο, τον καθορισμό τρόπων διαφοροποίησης των τελών υποδομής κατά τρόπο ουδέτερο σύμφωνα με τις εκπομπές CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και την προσαρμογή των τρόπων διαφοροποίησης των τελών υποδομής για τα ελαφρά οχήματα στην τεχνική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201621. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(21)  Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα τέλη εξωτερικού κόστους συνεχίζουν να αποτυπώνουν το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου που παράγουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα με όσο γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια χωρίς να καθίσταται το καθεστώς επιβολής τελών υπέρμετρα περίπλοκο, να δοθεί κίνητρο για χρήση των πλέον υψηλής ενεργειακής απόδοσης οχημάτων και να παραμείνουν αποτελεσματικά τα κίνητρα και επικαιροποιημένη η διαφοροποίηση των οδικών τελών. Επομένως, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή με σκοπό την προσαρμογή των ελάχιστων τιμών για την επιβολή τελών εξωτερικού κόστους στην επιστημονική πρόοδο, τον καθορισμό τρόπων διαφοροποίησης των τελών υποδομής κατά τρόπο ουδέτερο σύμφωνα με τις εκπομπές CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και την προσαρμογή των τρόπων διαφοροποίησης των τελών υποδομής για τα ελαφρά οχήματα στην τεχνική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Η Επιτροπή θεσπίζει το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ένα γενικά ισχύον, διαφανές και εύλογο πλαίσιο για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους για το περιβάλλον, την υγεία και του κόστους εξαιτίας της κυκλοφοριακής συμφόρησης, βάσει του οποίου θα πραγματοποιούνται οι μελλοντικοί υπολογισμοί των τελών υποδομής. Εν προκειμένω, η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να προτείνει πρότυπο, το οποίο θα συνοδεύεται από ανάλυση των επιπτώσεων στην εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους για όλα τα μέσα μεταφοράς. Σε σχέση με την αναλογικότητα, όλα τα μεταφορικά μέσα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάκτηση του εξωτερικού κόστους.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21β)   Για λόγους διαφάνειας, θα ήταν σκόπιμο τα κράτη μέλη να δημοσιοποιούν στους χρήστες του οδικού δικτύου τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επανεπένδυση των τελών υποδομής, των τελών εξωτερικού κόστους καθώς και των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δημοσιοποιούν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν όσον αφορά την αυξημένη οδική ασφάλεια, τον μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών στα οχήματα που χρησιμοποιούν έργα οδικής υποδομής»·

«Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών στα οχήματα βάσει της διανυθείσας απόστασης που χρησιμοποιούν έργα οδικής υποδομής»·

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  νέων υποδομών ή νέων βελτιώσεων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών δομικών επισκευών·

α)  νέων υποδομών ή νέων βελτιώσεων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών δομικών επισκευών ή εναλλακτική υποδομή μεταφορών για τη στροφή σε άλλους τρόπους μεταφοράς·

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  καθορισμένο ποσό βάσει της διανυόμενης απόστασης επί συγκεκριμένης υποδομής και του τύπου του οχήματος, η καταβολή του οποίου δημιουργεί το δικαίωμα χρήσης από ένα όχημα της υποδομής και περιλαμβάνει το τέλος υποδομής και, κατά περίπτωση, τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης ή τέλος εξωτερικού κόστους·

(6)  «διόδια»: καθορισμένο ποσό βάσει της διανυόμενης απόστασης επί συγκεκριμένης υποδομής και του τύπου του οχήματος, η καταβολή του οποίου δημιουργεί το δικαίωμα χρήσης από ένα όχημα της υποδομής και περιλαμβάνει ένα από τα κατωτέρω· τέλος υποδομής, ή τέλος εξωτερικού κόστους.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  «κόστος ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας»: το κόστος της ζημίας που προκαλούν οι εκπομπές σωματιδίων και προδρόμων του όζοντος, όπως οξειδίου του αζώτου και πτητικών οργανικών ουσιών, κατά τη λειτουργία του οχήματος·

(11)  «κόστος ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας»: το κόστος της ζημίας που προκαλούν στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον οι εκπομπές σωματιδίων και προδρόμων του όζοντος, όπως οξειδίου του αζώτου και πτητικών οργανικών ουσιών, κατά τη λειτουργία του οχήματος·

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  «κόστος ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας»: το κόστος της ζημίας που προκαλεί ο θόρυβος που εκπέμπει το όχημα ή που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του οχήματος και του οδοστρώματος·

(12)  «κόστος ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας»: το κόστος της ζημίας στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που προκαλεί ο θόρυβος που εκπέμπει το όχημα ή που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του οχήματος και του οδοστρώματος·

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  «όχημα»: όχημα με κινητήρα, με τέσσερις τροχούς ή περισσότερους, ή συνδυασμός αρθρωτών οχημάτων που προορίζονται ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για οδικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων·

(15)  «όχημα»: όχημα με κινητήρα, με δύο τροχούς ή περισσότερους, ή συνδυασμός αρθρωτών οχημάτων που προορίζονται ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για οδικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων·

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  «ελαφρύ όχημα»: Ελαφρύ επαγγελματικό όχημα, επιβατηγό αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα·

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  «ελαφρύ όχημα»: επιβατηγό αυτοκίνητο, μικρό λεωφορείο ή μικρό φορτηγό αυτοκίνητο·

(19)  «ελαφρύ όχημα»: μικρό λεωφορείο, ημιφορτηγό, ή μικρό φορτηγό αυτοκίνητο προοριζόμενο για μεταφορά εμπορευμάτων

Τροπολογία    

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  «όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος»: όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

 

_______________

 

Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 51).

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  «μικρό φορτηγό αυτοκίνητο»: όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους·

(22)  «μικρό φορτηγό αυτοκίνητο»: όχημα εκτός από επιβατηγό αυτοκίνητο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους·

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  «όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων»: όχημα με μέγιστη επιτρεπόμενη μεικτή μάζα μεταξύ 2,4 τόνων και 3,5 τόνων, το οποίο χρησιμοποιείται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα, όπως ορίζεται στον κανονισμό (EΚ) 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

 

______________

 

*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22β) «λειτουργία μηδενικών εκπομπών»: όχημα που λειτουργεί χωρίς εκπομπές καυσαερίων εξάτμισης καθ’ όλη τη διάρκεια καλυπτόμενου οδικού δικτύου, με επαληθεύσιμο τρόπο·

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  «μοτοσυκλέτα»: όχημα με δύο τροχούς με ή χωρίς κάνιστρο, και κάθε τρίκυκλο ή τετράκυκλο των κατηγοριών L3e, L4e, L5e, L6e και L7e, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013·

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 27

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  «σύμβαση παραχώρησης»: «δημόσια σύμβαση έργων» όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**·

(27)  «σύμβαση παραχώρησης»: «παραχώρηση» όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**·

 

_______________

 

** Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  «ρυθμίσεις περί διοδίων ή τελών που έχουν υποστεί ουσιαστική τροποποίηση»: ρυθμίσεις περί διοδίων ή τελών που έχουν τροποποιηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε το κόστος ή τα έσοδα επηρεάζονται κατά τουλάχιστον 5 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μετά τη διόρθωση με βάση τον πληθωρισμό που μετράται σύμφωνα με τις αλλαγές του πανευρωπαϊκού εναρμονισμένου δείκτη των τιμών καταναλωτή, εξαιρουμένης της ενέργειας και των μη μεταποιημένων προϊόντων, όπως δημοσιεύεται από την Επιτροπή (Eurostat).

(29)  «ρυθμίσεις περί διοδίων ή τελών που έχουν υποστεί ουσιαστική τροποποίηση»: ρυθμίσεις περί διοδίων ή τελών που έχουν τροποποιηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε το κόστος ή τα έσοδα επηρεάζονται κατά τουλάχιστον 15 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μετά τη διόρθωση με βάση τον πληθωρισμό που μετράται σύμφωνα με τις αλλαγές του πανευρωπαϊκού εναρμονισμένου δείκτη των τιμών καταναλωτή, εξαιρουμένης της ενέργειας και των μη μεταποιημένων προϊόντων, όπως δημοσιεύεται από την Επιτροπή (Eurostat). Στις συμβάσεις παραχώρησης, οι τροποποιήσεις που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ δεν θεωρούνται ουσιαστικές.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί ένας υπερβολικά περιοριστικός ορισμός των ουσιαστικών αλλαγών, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση του διοικητικού φόρτου για τις αρμόδιες αρχές. Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαφοροποίησης των συστημάτων διοδίων, ιδίως για την ευκολότερη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, αποφεύγοντας την κοινοποίηση όλων των αλλαγών στα συστήματα διοδίων στην Επιτροπή. Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζει επίσης καλύτερα τον ορισμό των ουσιαστικών αλλαγών με την οδηγία 2014/23 / ΕΕ σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 29 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  «διασταυρούμενη χρηματοδότηση»: η χρηματοδότηση αποδοτικών εναλλακτικών έργων υποδομής μεταφορών μέσω εσόδων που συγκεντρώνονται από διόδια και τέλη υποδομής από υφιστάμενες υποδομές μεταφορών·

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 29 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29β)  Νοούνται ως κράτη μέλη όλες οι αρχές των κρατών μελών, είτε πρόκειται για αρχές της κεντρικής εξουσίας, είτε αρχές ενός ομόσπονδου κράτους είτε οποιαδήποτε άλλη εδαφική αρχή, στις οποίες εναπόκειται να εξασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων δικαίου της Ένωσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το κόστος υποδομών ή βελτιώσεων υποδομής μπορεί να συμπεριλαμβάνει τυχόν ειδικές δαπάνες υποδομής που αποσκοπούν στη μείωση των οχλήσεων οι οποίες σχετίζονται με το θόρυβο ή στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, και τα ποσά που όντως κατέβαλε ο φορέας λειτουργίας και αντιστοιχούν σε αντικειμενικά περιβαλλοντικά στοιχεία, όπως είναι, παραδείγματος χάριν, η προστασία έναντι της μολύνσεως του εδάφους.

β)  το κόστος υποδομών ή βελτιώσεων υποδομής μπορεί να συμπεριλαμβάνει τυχόν ειδικές δαπάνες υποδομής μεταξύ άλλων εκείνες που προκύπτουν από κανονιστικές υποχρεώσεις, που αποσκοπούν στη μείωση των οχλήσεων, την καθιέρωση καινοτόμων τεχνολογιών οι οποίες σχετίζονται με το θόρυβο ή στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, και τα ποσά που όντως κατέβαλε ο φορέας λειτουργίας και αντιστοιχούν σε αντικειμενικά περιβαλλοντικά στοιχεία, όπως είναι, παραδείγματος χάριν, η προστασία έναντι της μολύνσεως του εδάφους.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Στο άρθρο 6 παράγραφος προστίθεται νέο στοιχείο β α)

 

«β α)  οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος·»

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν τέλη χρήσης για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Τα τέλη χρήσης που θεσπίστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία μπορούν να διατηρηθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

6.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν τέλη χρήσης για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Τα τέλη χρήσης που θεσπίστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία μπορούν να διατηρηθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 και, από την 1η Ιανουαρίου 2023, θα αντικατασταθούν από τα τέλη υποδομής στο οδικό δίκτυο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν τέλη χρήσης για τα ελαφρά οχήματα. Τα τέλη χρήσης που θεσπίστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία θα καταργηθούν σταδιακά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027.

7.  Από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν τέλη χρήσης για τα ελαφρά οχήματα. Τα τέλη χρήσης που θεσπίστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία μπορούν να διατηρηθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Από την 1η Ιανουαρίου 2020, τα διόδια και τα τέλη χρήσης που εφαρμόζονται στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα εφαρμόζονται σε όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

9.  Από την 1η Ιανουαρίου 2020, τα διόδια και τα τέλη χρήσης που εφαρμόζονται στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα εφαρμόζονται σε όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και στα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Τα διόδια και τα τέλη χρήσης για βαρέα επαγγελματικά οχήματα αφενός και για ελαφρά οχήματα αφετέρου μπορούν να θεσπιστούν ή να διατηρηθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

10.  Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022,τα διόδια και τα τέλη χρήσης για βαρέα επαγγελματικά οχήματα και μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων αφενός και για ελαφρά οχήματα αφετέρου εκτός από μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων μπορούν να θεσπιστούν ή να διατηρηθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στον βαθμό που τα τέλη χρήσης εφαρμόζονται σε σχέση με επιβατηγά αυτοκίνητα, η χρήση της υποδομής είναι διαθέσιμη για τις παρακάτω περιόδους τουλάχιστον: 10 ημέρες, έναν μήνα ή δύο μήνες ή αμφότερα και ένα έτος. Το ύψος του διμηνιαίου τέλους είναι κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το 30 % του ετήσιου τέλους, το μηνιαίο τέλος ίσο κατ’ ανώτατο όριο με το 18 % του ετήσιου τέλους και το τέλος των 10 ημερών ίσο κατ’ ανώτατο όριο με το 8 % του ετήσιου τέλους.

Στον βαθμό που τα τέλη χρήσης εφαρμόζονται σε σχέση με επιβατηγά αυτοκίνητα, η χρήση της υποδομής είναι διαθέσιμη για τις παρακάτω περιόδους τουλάχιστον: μία ημέρα, μια εβδομάδα, 10 ημέρες, έναν μήνα ή δύο μήνες ή αμφότερα και ένα έτος. Το ύψος του διμηνιαίου τέλους είναι κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το 30 % του ετήσιου τέλους, το μηνιαίο τέλος ίσο κατ’ ανώτατο όριο με το 18 % του ετήσιου τέλους και το τέλος των 10 ημερών, εβδομάδας ίσο κατ’ ανώτατο όριο με το 8 % του ετήσιου τέλους.

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 4 α – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όσον αφορά τα μικρά λεωφορεία και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα, τα κράτη μέλη συμμορφώνονται είτε με την παράγραφο 2 είτε με την παράγραφο3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ωστόσο υψηλότερα τέλη χρήσης για τα μικρά λεωφορεία και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα από την 1η Ιανουαρίου 2024 το αργότερο.»·

4.  Όσον αφορά τα μικρά λεωφορεία, τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη συμμορφώνονται είτε με την παράγραφο 2 είτε με την παράγραφο 3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ωστόσο υψηλότερα τέλη χρήσης από τα επιβατηγά αυτοκίνητα για τα μικρά λεωφορεία, τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων από την 1η Ιανουαρίου 2024 το αργότερο.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7α – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η αναλογικότητα των τελών χρήσης μπορεί να λαμβάνει υπόψη το ειδικό χαρακτηριστικό των μεταφορών που ξεκινούν σε ένα κράτος μέλος στην περιφέρεια της ΕΕ.

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7β – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Στο άρθρο 3γ προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

 

«2α.  Τα τμήματα αυτοκινητοδρόμων στα οποία εφαρμόζεται χρέωση υποδομής πρέπει να διαθέτουν την αναγκαία υποδομή για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες και να διαθέτουν ασφαλείς χώρους στάθμευσης σε όλες τις καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ... / .... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων (2017/0122(COD)).

Αιτιολόγηση

Τα δίκτυα αυτοκινητοδρόμων, που καλύπτονται από τα τέλη υποδομής θα πρέπει να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό σχετικά με τον χρόνο ανάπαυσης και οδήγησης, καθώς και να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας σε όλους τους χρήστες.

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7γ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν τέλος εξωτερικού κόστους που σχετίζεται με το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας ή αμφότερες.

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν τέλος εξωτερικού κόστους που σχετίζεται με το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας ή αμφότερες.

 

Τα τέλη εξωτερικού κόστους μπορούν να εισάγονται ή να διατηρούνται σε τμήματα του οδικού δικτύου που δεν καλύπτονται από τα τέλη χρήσης των υποδομών.

Για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, το τέλος εξωτερικού κόστους διαφοροποιείται και καθορίζεται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις μεθόδους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙα και δεν υπερβαίνει τις τιμές αναφοράς του παραρτήματος ΙΙΙβ.

Το τέλος εξωτερικού κόστους για την ατμοσφαιρική ρύπανση ή την ηχορύπανση λόγω κυκλοφορίας, διαφοροποιείται και καθορίζεται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙα και συμμορφώνεται τουλάχιστον προς τις ελάχιστες τιμές του παραρτήματος ΙΙΙβ.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7γ – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Από την 1η Ιανουαρίου 2021, τα κράτη μέλη που επιβάλλουν τέλη εφαρμόζουν τέλος εξωτερικού κόστους στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα τουλάχιστον για το μέρος του δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 όπου η περιβαλλοντική ζημία που προκλήθηκε από βαρέα επαγγελματικά οχήματα είναι υψηλότερη από τη μέση περιβαλλοντική ζημία που προκάλεσαν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα τα οποία ορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙα.»·

5.  Από την 1η Ιανουαρίου 2021, τα κράτη μέλη που επιβάλλουν τέλη εφαρμόζουν τέλος εξωτερικού κόστους για το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας, στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και στα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε όλα τα τμήματα του οδικού δικτύου που υπόκεινται σε τέλος υποδομής.

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7γ – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Από την 1η Ιανουαρίου 2026, το τέλος εξωτερικού κόστους που επιβάλλεται σε οποιοδήποτε τμήμα του οδικού δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7γ – παράγραφος 5 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν παρεκκλίσεις που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση των τελών εξωτερικού κόστους για τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7δα– παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα τέλη συμφόρησης μπορούν να εισάγονται ή να διατηρούνται ανεξαρτήτως των τελών για υποδομές.

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7δα – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης που επιβάλλεται σε οποιοδήποτε τμήμα του οδικού δικτύου εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, σύμφωνα με τους τυποποιημένους συντελεστές ισοδυναμίας του παραρτήματος V.

3.  Τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης που επιβάλλεται σε οποιοδήποτε τμήμα του οδικού δικτύου εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, σύμφωνα με τους τυποποιημένους συντελεστές ισοδυναμίας του παραρτήματος V. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν, ωστόσο, να απαλλάξουν τα λεωφορεία και τα πούλμαν προκειμένου να προωθήσουν τις συλλογικές μετακινήσεις, καθώς και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή.

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7δα – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης αντανακλά το κόστος που επιβάλλεται από ένα όχημα στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου και έμμεσα στην κοινωνία, ωστόσο δεν υπερβαίνει τα ανώτατα επίπεδα που καθορίζονται στο παράρτημα VI για οποιονδήποτε τύπο οδικού δικτύου.

4.  Το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης δεν υπολείπεται των ανώτατων επιπέδων που καθορίζονται στο παράρτημα VI για οποιονδήποτε τύπο οδικού δικτύου.

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7δα – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους μηχανισμούς για τον έλεγχο του αντίκτυπου των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης και την επανεξέταση του επιπέδου τους. Επανεξετάζουν τακτικά το επίπεδο των τελών, τουλάχιστον κάθε τρία έτη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν είναι υψηλότερα από το κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης που παρατηρείται στο εν λόγω κράτος μέλος και παράγεται στα συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου που υπόκεινται στο τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης.»·

5.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους μηχανισμούς για τον έλεγχο του αντίκτυπου των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης και την επανεξέταση του επιπέδου τους. Επανεξετάζουν το επίπεδο των τελών κάθε έτος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν είναι υψηλότερα από το κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης που παρατηρείται στο εν λόγω κράτος μέλος και παράγεται στα συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου που υπόκεινται στο τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης.·

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7στ – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα έσοδα από την προσαύξηση επενδύονται στη χρηματοδότηση της κατασκευής της υποδομής μεταφορών του κεντρικού δικτύου που προσδιορίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, η οποία συμβάλλει άμεσα στην ελάφρυνση της συμφόρησης ή της περιβαλλοντικής ζημιάς και ευρίσκεται στον ίδιο διάδρομο μεταφορών με το οδικό τμήμα στο οποίο επιβάλλεται η προσαύξηση·

α)  τα έσοδα από την προσαύξηση επενδύονται στη χρηματοδότηση της κατασκευής της υποδομής μεταφορών ή μεταφορικών υπηρεσιών, η οποία συμβάλλει άμεσα στην ελάφρυνση συμφόρησης ή περιβαλλοντικής ζημιάς και ευρίσκεται στον ίδιο διάδρομο μεταφορών με το οδικό τμήμα στο οποίο επιβάλλεται η προσαύξηση·

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7στ – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η προσαύξηση δεν υπερβαίνει το 15 % του σταθμισμένου μέσου τέλους υποδομής που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 και το άρθρο 7ε, εκτός αν τα απορρέοντα έσοδα επενδύονται σε διασυνοριακά τμήματα διαδρόμων κεντρικού δικτύου, οπότε η προσαύξηση δεν υπερβαίνει το 25 %·

β)  η προσαύξηση δεν υπερβαίνει το 15 % του σταθμισμένου μέσου τέλους υποδομής που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 και το άρθρο 7ε, εκτός από τις ορεινές περιοχές, όπου τα έξοδα υποδομής καθώς και η κλιματική και περιβαλλοντική ζημία είναι υψηλότερα, οπότε η προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αποσκοπεί στην απλούστευση της υλοποίησης των συστημάτων προσαύξησης θεσπίζοντας ενιαίο συντελεστή προσαύξησης 25 % ανεξάρτητα από τη διάθεση εσόδων.

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7στ – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  πριν από την επιβολή της προσαύξησης, υποβάλλονται στην Επιτροπή περιγραφή της επακριβούς τοποθεσίας επιβολής της προσαύξησης και έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη απόφασης για χρηματοδότηση της κατασκευής των διαδρόμων κεντρικού δικτύου κατά το στοιχείο α)·

δ)  πριν από την επιβολή της προσαύξησης, υποβάλλονται στην Επιτροπή περιγραφή της επακριβούς τοποθεσίας επιβολής της προσαύξησης και έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη απόφασης για χρηματοδότηση μεταφορικής υποδομής ή μεταφορικών υπηρεσιών κατά το στοιχείο α)·

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7στ – παράγραφος 1α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α.  Σε περίπτωση νέων διασυνοριακών έργων, επιτρέπεται να προστεθεί προσαύξηση μόνο εφόσον συμφωνούν όλα τα κράτη μέλη που εμπλέκονται στα εν λόγω έργα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αποσκοπεί στην απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση των υφιστάμενων προσαυξήσεων.

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7στ – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Μετά την παραλαβή των απαιτούμενων πληροφοριών από κράτος μέλος το οποίο σκοπεύει να επιβάλει προσαύξηση, η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στα μέλη της επιτροπής του άρθρου 9γ. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η προγραμματιζόμενη προσαύξηση δεν πληροί τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ή εάν κρίνει ότι η σχεδιαζόμενη προσαύξηση θα έχει σημαντικό δυσμενή αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη περιφερειακών περιοχών, δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να απορρίπτει τα σχέδια που έχουν υποβληθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος όσον αφορά την επιβολή τελών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9γ παράγραφος 2.

3.  Μετά την παραλαβή των απαιτούμενων πληροφοριών από κράτος μέλος το οποίο σκοπεύει να επιβάλει προσαύξηση, η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στα μέλη της επιτροπής του άρθρου 9γ. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η προγραμματιζόμενη προσαύξηση δεν πληροί τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ή εάν κρίνει ότι η σχεδιαζόμενη προσαύξηση θα έχει σημαντικό δυσμενή αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη περιφερειακών περιοχών, δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να απορρίπτει τα σχέδια που έχουν υποβληθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος όσον αφορά την επιβολή τελών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9γ παράγραφος 2. Όταν εφαρμόζεται στα συστήματα διοδίων που αναφέρονται στο άρθρο 7ε παράγραφος 3, η προσαύξηση δεν θεωρείται ουσιαστική τροποποίηση για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7στ – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το ποσό της προσαύξησης αφαιρείται από το ποσό του τέλους εξωτερικού κόστους που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7γ, με εξαίρεση τα οχήματα κατηγορίας εκπομπών EURO 0, I και II από την 15η Οκτωβρίου 2011, III και IV από την 1η Ιανουαρίου 2015, V από την 1η Ιανουαρίου 2019, και VI από τον Ιανουάριο του 2023. Όλα τα έσοδα που δημιουργούνται από την ταυτόχρονη εφαρμογή της προσαύξησης και του καταλογισμού του εξωτερικού κόστους επενδύονται στη χρηματοδότηση της κατασκευής διαδρόμων κεντρικού δικτύου που καθορίζονται στο παράρτημα Ι μέρος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

διαγράφεται

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7ζ – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  οι περίοδοι αιχμής κατά τις οποίες επιβάλλονται υψηλότερα τέλη υποδομής με σκοπό τη μείωση της συμφόρησης δεν υπερβαίνουν τις πέντε ώρες ημερησίως·

δ)  οι περίοδοι αιχμής κατά τις οποίες επιβάλλονται υψηλότερα τέλη υποδομής με σκοπό τη μείωση της συμφόρησης δεν υπερβαίνουν τις πέντε ώρες ημερησίως ή τον αριθμό ωρών κατά τις οποίες η αναλογία της συμφόρησης υπερβαίνει το 100 % της χωρητικότητας·

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7ζ – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εφόσον, σε περίπτωση ελέγχου, ο οδηγός ή, κατά περίπτωση, ο φορέας μεταφοράς αδυνατεί να παρουσιάσει τα δικαιολογητικά του οχήματος που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της κατηγορίας των εκπομπών του οχήματος για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν διόδια μέχρι το μέγιστο προβλεπόμενο επίπεδο.

3.  Εφόσον, σε περίπτωση ελέγχου, ο οδηγός ή, κατά περίπτωση, ο φορέας μεταφοράς δεν πληρώνει χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων ή δεν έχει έγκυρη συνδρομή ή το όχημά του δεν φέρει τον εγκεκριμένο από τον φορέα εκμετάλλευσης διοδίων εποχούμενο εξοπλισμό που απαιτείται για την επιβεβαίωση της κατηγορίας των εκπομπών του οχήματος για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν διόδια μέχρι το μέγιστο προβλεπόμενο επίπεδο.

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7ζ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση επίσημων στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές CO2 από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) …/…*****, η Επιτροπή θα εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 9ε, για να καθορίσει τις τιμές αναφοράς των εκπομπών CO2, καθώς και κατάλληλη κατηγοριοποίηση των σχετικών βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.

4.  Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση επίσημων στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές CO2 από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) …/…*****, η Επιτροπή θα εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 9ε, για να καθορίσει τις τιμές αναφοράς των εκπομπών CO2, καθώς και κατάλληλη κατηγοριοποίηση των σχετικών βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, συνυπολογίζοντας τις τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών.

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7ζ – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, τα κράτη μέρη διαφοροποιούν το τέλος υποδομής, λαμβανομένων υπόψη των τιμών αναφοράς εκπομπών CO2 και της σχετικής κατηγοριοποίησης του οχήματος. Τα τέλη διαφοροποιούνται κατά τρόπο ώστε το τέλος υποδομής να μην υπερβαίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 100% το ίδιο τέλος για ισοδύναμα οχήματα που έχουν τις χαμηλότερες, αλλά όχι μηδενικές, εκπομπές CO2. Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών ωφελούνται από τέλη υποδομής μειωμένα κατά 75 % σε σύγκριση με το υψηλότερο ποσοστό.

Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, τα κράτη μέρη διαφοροποιούν το τέλος υποδομής, λαμβανομένων υπόψη των τιμών αναφοράς εκπομπών CO2 και της σχετικής κατηγοριοποίησης του οχήματος.

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7ζ – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Από... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα ελαφρά οχήματα μηδενικών εκπομπών επωφελούνται από μείωση των τελών υποδομής κατά 50 % σε σύγκριση με το υψηλότερο ποσοστό. . Η λειτουργία μηδενικών εκπομπών επωφελείται από την ίδια μείωση, υπό τον όρο ότι η λειτουργία αυτή μπορεί να αποδειχθεί.

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7ζ – παράγραφος 4 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης που εκτιμά το μερίδιο αγοράς των οχημάτων μηδενικών εκπομπών και τη λειτουργία μηδενικών εκπομπών έως τις ... [ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9ε, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, για να υπολογίσει εκ νέου την έκπτωση που εφαρμόζεται σε οχήματα μηδενικών εκπομπών σε σύγκριση με το χαμηλότερο ποσοστό του τέλους υποδομής.

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7ζα – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όσον αφορά τα ελαφρά οχήματα, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 τα κράτη μέλη δύνανται να διαφοροποιούν τα διόδια και τα τέλη χρήσης ανάλογα με την περιβαλλοντική επίδοση του οχήματος.

1.  Όσον αφορά τα ελαφρά οχήματα, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 τα κράτη μέλη δύνανται να διαφοροποιούν τα διόδια και τα τέλη χρήσης ανάλογα με την περιβαλλοντική επίδοση του οχήματος.

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7ζα – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του εν λόγω οχήματος λόγω της μετατροπής του για χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Οι συσκευές συνδρομής ή κάθε άλλη συσκευή που έχει συμφωνηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης του συστήματος διοδίων θα πρέπει να επιτρέπουν στους χρήστες να επωφελούνται μιας διαφοροποίησης των διοδίων ώστε να ανταμείβονται οι βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις του οχήματος μετά τη μετατροπή.

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7ζα – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εφόσον, σε περίπτωση ελέγχου, ο οδηγός ή, κατά περίπτωση, ο φορέας μεταφοράς αδυνατεί να παρουσιάσει τα δικαιολογητικά του οχήματος που απαιτούνται για την επιβεβαίωση των επιπέδων των εκπομπών του οχήματος (πιστοποιητικό συμμόρφωσης) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) …/…της Επιτροπής ******, τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν διόδια ή ετήσια τέλη χρήσης μέχρι το μέγιστο προβλεπόμενο επίπεδο.

3.  Εφόσον, σε περίπτωση ελέγχου, ο οδηγός ή, κατά περίπτωση, ο φορέας μεταφοράς δεν είναι κάτοχος συνδρομής ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής έχει συμφωνηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης ή αδυνατεί να παρουσιάσει τα δικαιολογητικά του οχήματος που απαιτούνται για την επιβεβαίωση των επιπέδων των εκπομπών του οχήματος (πιστοποιητικό συμμόρφωσης) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) …/…της Επιτροπής ******, τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν διόδια ή ετήσια τέλη χρήσης μέχρι το μέγιστο προβλεπόμενο επίπεδο. Σε περίπτωση μεταγενέστερης προσκόμισης των συναφών εγγράφων που αποδεικνύουν τα επίπεδα εκπομπών του οχήματος θα επιστρέφεται τυχόν διαφορά μεταξύ των διοδίων ή των τελών που επιβλήθηκαν και των σωστών διοδίων ή χρεώσεων για το εν λόγω όχημα.

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7ζα – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν έκτακτα μέτρα για την επιβολή τελών σε οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7ζα – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9ε για την τροποποίηση του παραρτήματος VII προκειμένου να προσαρμόζει τις μεθόδους που καθορίζονται στο παράρτημα στην τεχνική πρόοδο.

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9ε για την τροποποίηση του παραρτήματος VII προκειμένου να προσαρμόζει τις μεθόδους που καθορίζονται στο παράρτημα στην τεχνική πρόοδο και να λαμβάνει υπόψη τον ρόλο των κατασκευαστικών στοιχείων που επιφέρουν βελτιώσεις τόσο στην οδική ασφάλεια όσο και στην απεξάρτηση των μεταφορών από τον άνθρακα.

Τροπολογία    92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7η – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 3 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  στο άρθρο 7η παράγραφος 1 στοιχείο α, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του εποχούμενου εξοπλισμού που φέρουν τα οχήματα για την πληρωμή των τελών χρήσης και των διοδίων. Οι πληροφορίες θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες για την εν λόγω ρύθμιση περί διοδίων άλλος εποχούμενος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.»

Τροπολογία    93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7η – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«1α.  Το συμβατικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του αναθέτοντος και του παραχωρησιούχου διευκολύνει την προσαρμοστικότητα των συμβάσεων παραχώρησης με την εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης ή σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 7γ, 7δ, 7στ και 7ζ.»

Τροπολογία    94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο -α (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7θ – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  Στην παράγραφο 2, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να προβλέπουν εκπτώσεις ή μειώσεις του τέλους διάρθρωσης, υπό τον όρο ότι:

2.  Για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και τα μικρά φορτηγά οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη επιτρέπεται να προβλέπουν εκπτώσεις ή μειώσεις του τέλους διάρθρωσης, υπό τον όρο ότι:

Τροπολογία    95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο α

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7θ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οι εν λόγω εκπτώσεις ή μειώσεις δεν υπερβαίνουν το 13 % του τέλους υποδομής το οποίο καταβάλλουν ισοδύναμα οχήματα που δεν είναι επιλέξιμα για την έκπτωση ή τη μείωση.·

γ)  οι εν λόγω εκπτώσεις ή μειώσεις δεν υπερβαίνουν το 20 % του τέλους υποδομής το οποίο περιλαμβάνει ισοδύναμα οχήματα που δεν είναι επιλέξιμα για την έκπτωση ή τη μείωση και οχήματα που χρησιμοποιούνται για τοπικές και/ή συνήθεις μεταφορές.»·

Τροπολογία    96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7θ – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  Μετά την παράγραφο 2, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

2α.  Για τα ελαφρά οχήματα, ιδίως για τους συχνούς χρήστες στις περιοχές διάσπαρτων οικισμών και στα περίχωρα των πόλεων, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν εκπτώσεις ή μειώσεις του τέλους χρήσης υποδομής υπό τον όρο ότι:

 

α)  η προκύπτουσα διάρθρωση τελών είναι αναλογική, δημοσιοποιείται ανοικτά και προσφέρεται σε όλους τους χρήστες επί ίσοις όροις και δεν επιφέρει μετακύλιση του πρόσθετου κόστους σε άλλους χρήστες υπό τη μορφή υψηλότερων διοδίων·

 

β)  οι εν λόγω εκπτώσεις και μειώσεις συμβάλλουν·

 

(i) στην κοινωνική συνοχή. και/ή

 

(ii)  στη διασφάλιση της κινητικότητας των περιφερειακών και/ή απομακρυσμένων περιοχών·

Τροπολογία    97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο α β (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7θ – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  Μετά την παράγραφο 2, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

2β.  Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές δύνανται να θεσπίσουν με βάση κατ’ αποκοπήν απαλλαγή βάσει χιλιομετρικής απόστασης για συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα κινητικότητας και το οικονομικό συμφέρον των περιφερειακών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι η προκύπτουσα διάρθρωση τελών είναι αναλογική, δημοσιοποιείται και προσφέρεται σε όλους τους χρήστες επί ίσοις όροις και δεν επιφέρει μετακύλιση του πρόσθετου κόστους σε άλλους χρήστες υπό τη μορφή υψηλότερων διοδίων·

Τροπολογία    98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7θ – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 7ζ παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 5, το ύψος των διοδίων επιτρέπεται για συγκεκριμένα έργα υψηλού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που προσδιορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, να διαφοροποιείται με άλλο τρόπο προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπορική βιωσιμότητα των εν λόγω έργων, όταν αυτά είναι εκτεθειμένα σε άμεσο ανταγωνισμό με άλλους τρόπους μεταφορών. Η επακόλουθη διάρθρωση της χρέωσης είναι γραμμική, αναλογική, δημοσιοποιείται και προσφέρεται σε όλους τους χρήστες επί ίσοις όροις και δεν επιφέρει μετακύλιση του πρόσθετου κόστους σε άλλους χρήστες υπό τη μορφή υψηλότερων διοδίων.»·

3.  Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 7ζ παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 5, το ύψος των διοδίων επιτρέπεται για συγκεκριμένα έργα υψηλού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που προσδιορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, να διαφοροποιείται με άλλο τρόπο προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπορική βιωσιμότητα των εν λόγω έργων, όταν αυτά είναι εκτεθειμένα σε άμεσο ανταγωνισμό με άλλους τρόπους μεταφορών. Η επακόλουθη διάρθρωση της χρέωσης δημοσιοποιείται και προσφέρεται σε όλους τους χρήστες επί ίσοις όροις.·

Τροπολογία    99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7θ – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  Μετά την παράγραφο 3, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«3α.  Στις ορεινές και περιφερειακές περιοχές, τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές δύνανται να διαφοροποιούν τα τέλη διοδίων ανάλογα για τα βαρέα οχήματα με τη διανυθείσα απόσταση από τα οχήματα στα οποία επιβάλλονται διόδια, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, υπό τον όρο ότι:

 

α)  Η διαφοροποίηση ανάλογα με την απόσταση οδήγησης συνεκτιμά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων, και δη τις διαθέσιμες επιλογές για τη μεταστροφή σε άλλους τρόπους μεταφοράς.

 

β)  Η διαφοροποίηση εφαρμόζεται χωρίς την εισαγωγή διακρίσεων.

 

γ)  Ο τεχνικός εξοπλισμός επιτρέπει τον εντοπισμό των σημείων εισόδου και εξόδου του οχήματος κατά μήκος των εθνικών συνόρων.»

Τροπολογία    100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7ι – παράγραφος 1 – δεύτερη πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να καθιερώσουν μεθόδους που να επιτρέπουν στους χρήστες του οδικού δικτύου να καταβάλλουν διόδια και τέλη χρήσης όλο το 24ωρο, τουλάχιστον σε σημαντικά σημεία πωλήσεων, χρησιμοποιώντας τα συνήθη μέσα πληρωμής, εντός και εκτός των κρατών μελών στα οποία επιβάλλονται τα τέλη αυτά.·

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να καθιερώσουν μεθόδους που να επιτρέπουν στους χρήστες του οδικού δικτύου να καταβάλλουν διόδια και τέλη χρήσης όλο το 24ωρο, είτε στα σύνορα είτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο πώλησης, με δυνατότητα παροχής απόδειξης χρησιμοποιώντας τα συνήθη ή ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών, εντός και εκτός των κρατών μελών στα οποία επιβάλλονται τα τέλη αυτά.

Τροπολογία    101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7ι – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση που κράτος μέλος επιβάλλει διόδια σε όχημα, το συνολικό ποσό των διοδίων, το ποσό του τέλους υποδομής, το ποσό του τέλους εξωτερικού κόστους και το ποσό του τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης, όπου εφαρμόζονται, αναφέρονται σε απόδειξη που χορηγείται στον χρήστη του οδικού δικτύου, κατά το δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα.»·

3.  Σε περίπτωση που κράτος μέλος επιβάλλει διόδια σε όχημα, το συνολικό ποσό των διοδίων, το ποσό του τέλους υποδομής, το ποσό του τέλους εξωτερικού κόστους και το ποσό του τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης, όπου εφαρμόζονται, αναφέρονται σε απόδειξη που χορηγείται στον χρήστη του οδικού δικτύου, εφόσον τη ζητήσει, κατά το δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα.·

Τροπολογία    102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7ια – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την ευχέρεια των κρατών μελών, τα οποία καθιερώνουν σύστημα διοδίων να προβλέπουν κατάλληλη αντιστάθμιση.»·

Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την ευχέρεια των κρατών μελών, τα οποία καθιερώνουν σύστημα διοδίων να προβλέπουν κατάλληλη αντιστάθμιση, χωρίς ωστόσο να προκαλούν στρεβλώσεις και βλάβες στους τοπικούς και/ή συνήθεις μεταφορείς.·

Τροπολογία    103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 8α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 8:

 

Άρθρο 8α

 

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

 

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία των τελών υποδομής, η οποία έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία.

 

2.  Η εποπτική αρχή διεξάγει οικονομικό και δημοσιονομικό έλεγχο των συμβάσεων παραχώρησης, ιδίως προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7β·

 

3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον ορισμό της εποπτικής αρχής.

Τροπολογία    104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο -α (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη χρήση των εσόδων που θα συγκεντρωθούν δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνολική ανάπτυξη του δικτύου μεταφορών, τα έσοδα από τη χρέωση της υποδομής και τον καταλογισμό του εξωτερικού κόστους, ή το χρηματικό τους ισοδύναμο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προς όφελος του τομέα μεταφορών, για να βελτιστοποιηθεί το σύστημα μεταφορών στο σύνολό του. Ειδικότερα, τα έσοδα από τα τέλη εξωτερικού κόστους, ή το χρηματικό τους ισοδύναμο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να γίνουν πιο βιώσιμες οι μεταφορές, μεταξύ άλλων για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

«2.  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνολική ανάπτυξη του δικτύου μεταφορών, τα έσοδα από τη χρέωση της υποδομής και τον καταλογισμό του εξωτερικού κόστους, ή το χρηματικό τους ισοδύναμο, χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του οδικού δικτύου και για να βελτιστοποιηθεί το σύστημα μεταφορών στο σύνολό του. Ειδικότερα, τα έσοδα από τα τέλη εξωτερικού κόστους, ή το χρηματικό τους ισοδύναμο, χρησιμοποιούνται για να γίνουν πιο βιώσιμες οι μεταφορές, μεταξύ άλλων για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

Τροπολογία    105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο -α α (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β)  τη μείωση της λόγω της οδικής κυκλοφορίας ρύπανσης στην πηγή·

«β)  τη μείωση της λόγω της οδικής κυκλοφορίας ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης·»

Τροπολογία    106

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο -α β (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  στην παράγραφο 2 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«β α)  τη χρηματοδότηση συλλογικών και βιώσιμων μεταφορικών μέσων·»

Τροπολογία    107

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο -α γ (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α γ)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ε)  την ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών για τους χρήστες των μεταφορών και/ή τη διεύρυνση της ικανότητας·

«ε)  την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, σε ευθυγράμμιση με την οδηγία 2014/94/ΕΕ, και εναλλακτικών υπηρεσιών για τους χρήστες των μεταφορών και/ή τη διεύρυνση της ικανότητας·»

Τροπολογία    108

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο -α δ (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α δ)  Στην παράγραφο 2 το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

-στ)  την υποστήριξη του πανευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών·

«-στ)  την υποστήριξη του πανευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και την εξάλειψη σημείων συμφόρησης·»

Τροπολογία    109

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο -α ε (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α ε)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

η)  τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και

«η)  τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ασφάλειας των οδικών υποδομών και»

Τροπολογία    110

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο -α στ (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – σημείο i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α στ)  Στην παράγραφο 2 το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

i)  την εξασφάλιση ασφαλών χώρων στάθμευσης·

«i)  την εξασφάλιση ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης·»

Τροπολογία    111

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης, ή το χρηματικό τους ισοδύναμο, χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συμφόρησης, ιδίως με:

3.  Τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης, ή το χρηματικό τους ισοδύναμο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συμφόρησης, για παράδειγμα με:

Τροπολογία    112

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την εξάλειψη σημείων συμφόρησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών·

β)  την εξάλειψη σημείων συμφόρησης και τη συμπλήρωση των ελλειπουσών ζεύξεων στα δίκτυά τους, όπου εφαρμόζεται το τέλος, και στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών·

Τροπολογία    113

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών για τους χρήστες των μεταφορών.

γ)  την ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών και κόμβων συνδυασμένων μεταφορών για τους χρήστες των μεταφορών.

Τροπολογία    114

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  παρεμβάλλεται νέα παράγραφος:

 

«3α.  Τα έσοδα που συλλέγονται από τα τέλη υποδομής και τον καταλογισμό του εξωτερικού κόστους χρησιμοποιούνται στην περιοχή που περιλαμβάνει το οδικό τμήμα στο οποίο εφαρμόζονται τα τέλη.»

Τροπολογία    115

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 9ε – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7ζ παράγραφος 4, το άρθρο 7ζα παράγραφος 4 και το άρθρο 9δ ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7ζ παράγραφος 4, το άρθρο 7ζα παράγραφος 4 και το άρθρο 9δ ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία    116

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος -1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές παρέχουν πληροφορίες, με τον πλέον διαφανή και σαφή τρόπο, για τη χρήση των εσόδων που παράγονται από τους χρήστες της οδού.

Τροπολογία    117

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  Τα συνολικά έσοδα που συγκεντρώνονται από τις προσαυξήσεις και τα οδικά τμήματα επί των οποίων επιβλήθηκαν.

Τροπολογία    118

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επανεπένδυση των τελών υποδομής και των τελών εξωτερικού κόστους, καθώς και τα οφέλη όσον αφορά την αύξηση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση του αντικτύπου στο περιβάλλον και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Τροπολογία    119

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξέλιξη των μεριδίων αγοράς των οχημάτων μηδενικών εκπομπών και αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το ποσοστό μείωσης που εφαρμόζεται στα οχήματα αυτά.

Τροπολογία    120

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – σημείο i – περίπτωση 1

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα III – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – περίπτωση 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

— Ο επιμερισμός του κόστους στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων, λαμβανομένων υπόψη της αναλογίας των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που κυκλοφορούν στο δίκτυο και του συναφούς κόστους. Για το σκοπό αυτό, τα οχηματοχιλιόμετρα που διανύουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μπορούν να αναπροσαρμόζονται βάσει αντικειμενικώς αιτιολογούμενων «συντελεστών ισοδυναμίας», όπως είναι εκείνοι που καθορίζονται στο σημείο 4 (*).

— Ο επιμερισμός του κόστους στα διάφορα είδη οχημάτων πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων, λαμβανομένων υπόψη της αναλογίας των διαφόρων ειδών οχημάτων που κυκλοφορούν στο δίκτυο και του συναφούς κόστους. Για το σκοπό αυτό, τα οχηματοχιλιόμετρα που διανύουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μπορούν να αναπροσαρμόζονται βάσει αντικειμενικώς αιτιολογούμενων «συντελεστών ισοδυναμίας», όπως είναι εκείνοι που καθορίζονται στο σημείο 4 (*).

Αιτιολόγηση

Με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του υπολογισμού του οδικού κόστους, ο κανόνας της κατανομής θα πρέπει να αφορά όλα τα είδη οχημάτων.

Τροπολογία    121

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – σημείο i – περίπτωση 1

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα III – τμήμα 2 – σημείο 2.2 – περίπτωση 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κόστος επιμερίζεται μεταξύ των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και της υπόλοιπης κυκλοφορίας με βάση την υφιστάμενη και την προβλεπόμενη κατανομή οχηματοχιλιομέτρων και μπορεί να προσαρμόζεται με αντικειμενικώς αιτιολογημένους «συντελεστές ισοδυναμίας», όπως είναι εκείνοι που καθορίζονται στο σημείο 4.

– Το κόστος επιμερίζεται μεταξύ των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και των ελαφρών οχημάτων με βάση την υφιστάμενη και την προβλεπόμενη κατανομή οχηματοχιλιομέτρων και μπορεί να προσαρμόζεται με αντικειμενικώς αιτιολογημένους «συντελεστές ισοδυναμίας», όπως είναι εκείνοι που καθορίζονται στο σημείο 4.

Τροπολογία    122

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα ΙΙΙα – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφόσον κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλει τέλος εξωτερικού κόστους μόνο σε τμήμα ή τμήματα του οδικού δικτύου που αποτελούνται από το μερίδιό του στο διευρωπαϊκό δίκτυο και τους αυτοκινητόδρομούς του, το τμήμα ή τα τμήματα επιλέγονται μετά από αξιολόγηση με την οποία διαπιστώνεται ότι:

διαγράφεται

η χρήση του οδικού δικτύου όπου θα επιβληθεί το τέλος εξωτερικού κόστους από τα οχήματα προκαλεί ζημίες στο περιβάλλον και/ή συμφόρηση μεγαλύτερες από εκείνες που προκαλούνται κατά μέσον όρο όπως αξιολογούνται σύμφωνα με τις εκθέσεις για την ποιότητα του αέρα, τις εθνικές απογραφές εκπομπών, τον όγκο κυκλοφορίας και, για τον θόρυβο, σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/ΕΚ, ή

 

η επιβολή τέλους εξωτερικού κόστους σε άλλα τμήματα του οδικού δικτύου που αποτελούνται από το μερίδιό του στο διευρωπαϊκό δίκτυο και τους αυτοκινητόδρομούς του ίσως να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την οδική ασφάλεια, ή ότι η επιβολή και είσπραξη τέλους εξωτερικού κόστους στα εν λόγω τμήματα θα έχει ως αποτέλεσμα δυσανάλογες δαπάνες.

 

Τροπολογία    123

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα ΙΙΙα – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Καλυπτόμενα οχήματα, οδικά δίκτυα και χρονικά διαστήματα

2. Καλυπτόμενα οχήματα, οδικά δίκτυα και χρονικά διαστήματα

Όταν κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλλει υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους από τις τιμές αναφοράς που αναφέρονται στο παράρτημα IIIβ, κοινοποιεί στην Επιτροπή τον καθορισμό της κατηγορίας των οχημάτων βάσει της οποίας διαφοροποιείται το τέλος εξωτερικού κόστους. Κοινοποιεί επίσης στην Επιτροπή τις τοποθεσίες του οδικού δικτύου που υπόκεινται σε υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους [εφεξής «προαστιακά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων)»] και του οδικού δικτύου που υπόκεινται σε χαμηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους [εφεξής «υπεραστικά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων)]».

 

Όπου απαιτείται, κοινοποιεί επίσης στην Επιτροπή τις επακριβείς χρονικές περιόδους που αντιστοιχούν στις νυκτερινές περιόδους κατά τη διάρκεια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί υψηλότερο τέλος εξωτερικού κόστους λόγω ηχορρύπανσης που να αντικατοπτρίζει μεγαλύτερη ηχητική όχληση.

 

Η διαίρεση των οδικών δικτύων σε προαστιακά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων) και σε υπεραστικά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων) και ο καθορισμός των χρονικών περιόδων στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που σχετίζονται με το επίπεδο έκθεσης του οδικού δικτύου και του γύρω χώρου σε ρύπανση, όπως για παράδειγμα η πυκνότητα του πληθυσμού, η ετήσια μέση ατμοσφαιρική ρύπανση (ιδίως για PM10 και NO2) και ο αριθμός ημερών (για PM10) και ωρών (NO2) κατά τις οποίες σημειώθηκε υπέρβαση των οριακών τιμών που θεσπίζει η οδηγία 2008/50/ΕΚ. Τα κριτήρια περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση.

Η διαίρεση των οδικών δικτύων σε προαστιακά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων) και σε υπεραστικά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων) και ο καθορισμός των χρονικών περιόδων στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που σχετίζονται με το επίπεδο έκθεσης του οδικού δικτύου και του γύρω χώρου σε ρύπανση, όπως για παράδειγμα η πυκνότητα του πληθυσμού, η ετήσια μέση ατμοσφαιρική ρύπανση (ιδίως για PM10 και NO2) και ο αριθμός ημερών (για PM10) και ωρών (NO2) κατά τις οποίες σημειώθηκε υπέρβαση των οριακών τιμών που θεσπίζει η οδηγία 2008/50/ΕΚ. Τα κριτήρια περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση.

Τροπολογία    124

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα IIIα – πίνακας 3 (νέος)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

Τροπολογία

Πίνακας 3: Ελάχιστες τιμές του τέλους εξωτερικού κόστους για τα επιβατηγά αυτοκίνητα (€ct/vkm)

Όχημα

Κινητήρας

Κατηγορία EURO

Προαστιακό

Υπεραστικό

Αυτοκίνητο ντίζελ

<1,4l

Euro 2

1,9

0,9

 

 

Euro 3

1,6

0,9

 

 

Euro 4

1,3

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

 

1,4-2,0l

Euro 0

3,6

1,0

 

 

Euro 1

1,9

0,9

 

 

Euro 2

1,8

0,8

 

 

Euro 3

1,7

0,9

 

 

Euro 4

1,4

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

 

>2,0l

Euro 0

3,9

1,3

 

 

Euro 1

1,9

0,9

 

 

Euro 2

1,8

0,9

 

 

Euro 3

1,7

0,9

 

 

Euro 4

1,4

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

Αυτοκίνητο βενζίνης

<1,4l

Euro 0

3,7

2,4

 

 

Euro 1

1,0

0,4

 

 

Euro 2

0,7

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,5

0,2

 

 

Euro 6

0,5

0,2

 

1,4-2,0l

Euro 0

3,9

3,0

 

 

Euro 1

1,1

0,4

 

 

Euro 2

0,7

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,4

0,2

 

 

Euro 6

0,4

0,2

 

>2,0l

Euro 0

4,0

3,0

 

 

Euro 1

1,0

0,4

 

 

Euro 2

0,5

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,4

0,2

 

 

Euro 6

0,4

0,2

Τροπολογία    125

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα IIIα – πίνακας 4 (νέος)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

Τροπολογία

Πίνακας 4: Ελάχιστες τιμές του τέλους εξωτερικού κόστους για τα ελαφρά οχήματα (€ct/vkm):

Όχημα

Κατηγορία EURO

Προαστιακό

Υπεραστικό

Ελαφρό επαγγελματικό βενζινοκίνητο όχημα

Euro 1

2,4

0,7

 

Euro 2

1,9

0,4

 

Euro 3

1,8

0,4

 

Euro 4

1,7

0,3

 

Euro 5

1,6

0,3

 

Euro 6

1,6

0,3

Ελαφρό επαγγελματικό πετρελαιοκίνητο όχημα

Euro 1

4,0

1,7

 

Euro 2

4,1

1,7

 

Euro 3

3,5

1,3

 

Euro 4

3,0

1,1

 

Euro 5

2,2

0,8

 

Euro 6

1,9

0,5

Τροπολογία    126

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα IIIβ – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Το παρόν παράρτημα καθορίζει τιμές αναφοράς του τέλους εξωτερικού κόστους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.

Το παρόν παράρτημα καθορίζει ελάχιστες τιμές του τέλους εξωτερικού κόστους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.

Τροπολογία    127

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο δ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα IIIβ – πίνακας 1 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πίνακας 1: τιμές αναφοράς του τέλους εξωτερικού κόστους για τα βαρέα φορτηγά οχήματα

Πίνακας 1: ελάχιστες τιμές του τέλους εξωτερικού κόστους για τα βαρέα φορτηγά οχήματα

Τροπολογία    128

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο δ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα IIIβ – πίνακας 2 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πίνακας 2: τιμές αναφοράς του τέλους εξωτερικού κόστους για τα πούλμαν

Πίνακας 2: ελάχιστες τιμές του τέλους εξωτερικού κόστους για τα πούλμαν

Τροπολογία    129

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο δ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα ΙΙΙβ – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι τιμές του πίνακα 1 και του πίνακα 2 είναι δυνατόν να πολλαπλασιαστούν επί συντελεστή έως 2 σε ορεινές περιοχές και γύρω από οικισμούς, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη χαμηλότερη διασπορά, την κλίση του οδοστρώματος, το υψόμετρο ή τις αναστροφές θερμοκρασίας.»·

Οι τιμές του πίνακα 1 και του πίνακα 2 είναι δυνατόν να πολλαπλασιαστούν επί συντελεστή αναφοράς έως 4 σε ορεινές περιοχές και γύρω από οικισμούς, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη χαμηλότερη διασπορά, την κλίση του οδοστρώματος, το υψόμετρο ή τις αναστροφές θερμοκρασίας.· Εάν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για υψηλότερο συντελεστή για τις ορεινές ή τις αστικές περιοχές, η εν λόγω τιμή αναφοράς μπορεί να αυξηθεί στη βάση λεπτομερούς αιτιολόγησης·

Τροπολογία    130

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα IV – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  Στο παράρτημα IV προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

Για όλα τα οχήματα με κινητήρα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος αυξάνεται κατά το επιπλέον βάρος που απαιτείται για τη χρησιμοποιούμενη εναλλακτική τεχνολογία καυσίμων, με ανώτατο όριο τον έναν τόνο.

Τροπολογία    131

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα V – τμήμα 1 – στοιχείο γ – πίνακας 2 – στήλη 2 – σειρά 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Λεωφορεία και πούλμαν

Λεωφορεία και πούλμαν

2,5

1,5

  • [1]  ΕΕ C 81 της 2.3.2018, σ. 188.
  • [2]  ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 66.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Τρέχουσα κατάσταση

Η οδηγία 1999/68/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα για τη χρήση ορισμένων έργων υποδομής αφορούσε κατά κύριο λόγο την εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορικών επιχειρήσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

Κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 1999/68/ΕΚ, το 2011, ελήφθησαν υπόψη οι αρνητικοί εξωγενείς παράγοντες στη διαμόρφωση των τελών και ενσωματώθηκε η δυνατότητα επιβολής τελών εξωτερικού κόστους. Ωστόσο, η οδηγία του 2011 έχει συμβάλει σε μικρό μόνο βαθμό στην υλοποίηση του στόχου της Λευκής Βίβλου των μεταφορών για πλήρη εφαρμογή των αρχών «ο ρυπαίνων πληρώνει» και «ο χρήστης πληρώνει» στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Σήμερα, μόνο το 25% περίπου του συνολικού διευρωπαϊκού οδικού δικτύου καλύπτεται από τέλη βάσει της απόστασης για τα βαρέα φορτηγά οχήματα.

2. Η πρόταση της Επιτροπής

  Συμπερίληψη όλων των βαρέων φορτηγών οχημάτων στο πεδίο εφαρμογής: από το 2020 και μετά, τα υφιστάμενα και νέα συστήματα διοδίων που ισχύουν για τα βαρέα φορτηγά οχήματα θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν στα λεωφορεία και στα πούλμαν. Εξάλλου, δεν θα είναι πλέον δυνατό να απαλλάσσονται τα οχήματα κάτω των 12 τόνων από τα συστήματα διοδίων. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στον περιορισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των βαρέων οχημάτων και στην αποτροπή της μεταφοράς του βάρους των τελών μόνο στα βαρέα φορτηγά οχήματα άνω των 12 τόνων·

  Η Επιτροπή προτείνει την επέκταση ορισμένων διατάξεων της οδηγίας στα ελαφρά οχήματα, ιδίως όσον αφορά τη διαφοροποίηση των τελών υποδομής.

  Απαγόρευση των αυτοκόλλητων σημάτων («βινιέτες») από το 2024 για τα βαρέα οχήματα και από το 2028 για τα ελαφρά οχήματα, για την καλύτερη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

  Δυνατότητα θέσπισης τελών συμφόρησης.

  Διαφοροποίηση των τελών υποδομής ανάλογα με τις εκπομπές CO2 για τα βαρέα φορτηγά οχήματα, από το 2021, και με βάση τις εκπομπές CO2 και τα πρότυπα Euro για τα ελαφρά οχήματα.

  Μείωση κατά 75% των τελών υποδομής για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών.

  Υποχρέωση θέσπισης τελών για τα εξωτερικά κόστη σε ορισμένες οδούς όπου οι περιβαλλοντικές ζημίες που προκαλούνται από τα βαρέα φορτηγά οχήματα είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο.

  Οι προτάσεις της Επιτροπής αποσκοπούν επίσης στην ενίσχυση της διαφάνειας των συστημάτων διοδίων και την παρακολούθηση της χρήσης των εσόδων.

3. Προτάσεις της εισηγήτριας

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει διάφορα μέτρα για την επίτευξη του στόχου της Λευκής Βίβλου των μεταφορών για τη μετάβαση προς την πλήρη εφαρμογή των αρχών «ο ρυπαίνων πληρώνει» και «ο χρήστης πληρώνει». Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διατηρήσει το επίπεδο φιλοδοξίας της πρότασης της Επιτροπής.

Η εισηγήτρια θεωρεί επίσης ότι η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να βελτιωθεί και να ενισχυθεί σε ορισμένους καίριους τομείς. Στην κατεύθυνση αυτήν, η έκθεση προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις για ουσιώδη στοιχεία του κειμένου που διαρθρώνονται γύρω από πέντε βασικά ζητήματα:

(α)  εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ των χρηστών του οδικού δικτύου και εφαρμογή των αρχών «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει»:

  για την επίτευξη αυτού του στόχου, η εισηγήτρια προτείνει την εφαρμογή, μετά τη λήξη των συστημάτων «βινιέτας», διόδια για όλα τα οχήματα, ώστε να διασφαλισθεί ότι όλοι οι χρήστες του οδικού δικτύου πληρώνουν τέλη χρήσης των υποδομών και τέλη εξωτερικού κόστους.

  Προκειμένου να αποσαφηνιστεί η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά το εξωτερικό κόστος, απαιτείται η καθιέρωση τέλους εξωτερικού κόστους για τα δίκτυα που καλύπτονται από τα τέλη υποδομής.

  Η εφαρμογή των αρχών «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει» σε όλα τα οχήματα θα βοηθήσει στην εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ χρηστών του οδικού δικτύου·

(β)  εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στο εσωτερικό του τομέα των οδικών μεταφορών και μεταξύ διαφορετικών μεταφορικών μέσων:

  για την επίτευξη αυτού του στόχου, η εισηγήτρια δεν προτείνει απλώς να απαγορευτούν οι «βινιέτες» αλλά να αντικατασταθούν από συστήματα με βάση τη διανυθείσα απόσταση. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα οδικά δίκτυα του ΔΕΔ-Μ που καλύπτονταν από «βινιέτες» θα καλύπτονται από το τέλος, προκειμένου, ιδίως, να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού με άλλα μεταφορικά μέσα.

  Για να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, προτείνεται να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις που εφαρμόζονται στα ημιφορτηγά μεταφοράς εμπορευμάτων με εκείνες που εφαρμόζονται στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα·

(γ)  καταπολέμηση της συνεχούς επιδείνωσης των οδικών δικτύων στην Ευρώπη:

  οι δημόσιες δαπάνες για τη συντήρηση των οδών μειώθηκαν στην ΕΕ κατά περίπου 30% μεταξύ 2006 και 2013. Αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα οδικής ασφάλειας. Για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση αυτή, η εισηγήτρια προτείνει τη διάθεση των εσόδων από τέλη υποδομής για τη συντήρηση και βελτίωση των οδικών υποδομών καθώς και τη βελτίωση του συστήματος μεταφορών συνολικά·

(δ)  επιτάχυνση της μετάβασης προς μια γνήσια κινητικότητα:

  η εισηγήτρια προτείνει τα έσοδα από το τέλος εξωτερικού κόστους να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της μετάβασης στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών.

  Η εισηγήτρια προτείνει επίσης να διευκολυνθεί η εφαρμογή των συστημάτων προσαυξήσεων για τη χρηματοδότηση έργων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών·

(ε)  αποδοχή και διαφάνεια των συστημάτων διοδίων:

  η εισηγήτρια θεωρεί ότι ο προσδιορισμός της διάθεσης των εσόδων θα συμβάλει στην καλύτερη αποδοχή των συστημάτων διοδίων. Κατά την έννοια αυτή, η εισηγήτρια προτείνει τα έσοδα από τα τέλη να χρησιμοποιούνται στην περιοχή που περιλαμβάνει το οδικό τμήμα στο οποίο εφαρμόζονται τα τέλη.

  Για να ληφθεί υπόψη ο ειδικός χαρακτήρας ορισμένων εδαφικών μονάδων, η εισηγήτρια προτείνει να θεσπισθεί η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατ’ αποκοπή ανά χιλιόμετρο σε ορισμένα τμήματα οδικού δικτύου, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες σε απόκεντρες περιφέρειες.

  Για την εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης και της εδαφικής συνοχής, η εισηγήτρια προτείνει να αυξηθούν τα επίπεδα εκπτώσεων που προβλέπονται για τους συχνούς χρήστες, ιδίως στα περίχωρα των μεγάλων αστικών κέντρων.

  Η εισηγήτρια θεωρεί ότι τα οδικά δίκτυα που καλύπτονται από τέλη υποδομής πρέπει να προσφέρουν υψηλού επιπέδου οδική ασφάλεια καθώς και όλες τις απαραίτητες υποδομές, όπως ασφαλείς και προστατευμένους χώρους στάθμευσης, προκειμένου να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό σχετικά με τον χρόνο ανάπαυσης και οδήγησης.

  Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των συστημάτων διοδίων, ιδίως όσον αφορά τον υπολογισμό των χρεώσεων των τελών και της κατανομής των εσόδων, η εισηγήτρια προτείνει να δημιουργηθεί σε κάθε κράτος μέλος μια ανεξάρτητη αρχή εποπτείας των συστημάτων διοδίων και να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ενημέρωσης όλων των χρηστών σχετικά με τη χρήση των εσόδων.

  Η εισηγήτρια τροποποιεί την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τα τέλη συμφόρησης, προκειμένου να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα τα λεωφορεία, και ιδίως τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Η συμπλήρωση του παρόντος παραρτήματος είναι απολύτως εθελοντική και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του εισηγητή. Οι ακόλουθες οντότητες ή πρόσωπα κατέθεσαν τις απόψεις τους κατά τη σύνταξη της έκθεσης, πριν από την έγκρισή της από την επιτροπή:

ΟΝΤΟΤΗΤΑ Ή ΠΡΟΣΩΠΟ

AEGPL EUROPE

ALBERTIS

ALBERTO MAZZO ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ASFINAG LIAISON OFFICE BRUSSELS

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ

BORNE ÉLISABETH ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ

CLECAT

COMITÉ D'ORIENTATION DES ASSISES DE LA MOBILITÉ

COMITÉ POUR LA TRANSALPINE

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (CPMR)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (CER)

DEUTSCHE BAHN

EL KHADRAOUI SAÏD - EUROPEAN POLITICAL STRATEGY CENTRE

E-MOBILITY PLATFORM

EURELECTRIC

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ (ASECAP)

ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΟΚΙΝΗΤΩΝ – ACEA

EUROPEAN EXPRESS ASSOCIATION (EEA)

ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ (ESC)

EUROPEAN UNION ROAD FEDERATION (ERF)

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE (FIA)

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

HISTORIC VEHICLE GROUP

IMONITRAF

INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION (IRU)

LAHELLEC GERARD- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

MICHELIN

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

MOSKOVSKI IVAYLO , ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

PICHEREAU DAMIEN — ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ÖBB-HOLDING AG (AUSTRIAN FEDERAL RAILWAYS)

SHV ENERGY 

SIEMENS

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF)

TDIE

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

VAN ESSEN HUIB CE DEFLT

VINCI CONCESSION

ŽAGAR IVAN ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (28.3.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής
(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Seb Dance

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η οδηγία 1999/62/ΕΚ προβλέπει το νομικό πλαίσιο για την επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής. Δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τέλη, αλλά προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να καθορίζονται τα τέλη υποδομής.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι οδικές μεταφορές είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Ενώ οι μεταφορές γενικά ευθύνονται για 23 % των συνολικών εκπομπών CO2 στην ΕΕ, οι οδικές μεταφορές παράγουν το 72 % των εκπομπών αυτών. Το μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω εκπομπών (άνω του 60 %), προέρχεται από επιβατηγά αυτοκίνητα ενώ αυξάνονται οι εκπομπές των βαρέων φορτηγών οχημάτων. Σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις, η μείωση των εκπομπών από τον τομέα των οδικών μεταφορών δεν θα επαρκέσει για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ για το 2030 και το 2050.

Το κόστος των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τις οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν ένα άλλο σημαντικό κόστος για την κοινωνία. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για περίπου 500.000 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο στην ΕΕ, και οι εκπομπές από τις οδικές μεταφορές είναι ο κύριος παράγοντας ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Με την αυξανόμενη ζήτηση για μεταφορές, η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί ένα όλο και σημαντικότερο θέμα, το οποίο συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος, μεταξύ άλλων καθυστερήσεις, σπατάλη καυσίμων, και πρόσθετες εκπομπές CO2 και ρύπων, που σε συνδυασμό ανέρχονται στο 1-2 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Μολονότι η ισχύουσα οδηγία περιλαμβάνει τη δυνατότητα επιβολής τελών για το εξωτερικό κόστος των οδικών μεταφορών, η διάταξη αυτή έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστα.

Στη Λευκή Βίβλο του 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών», η Επιτροπή όρισε ως προθεσμία το 2020 για την «προώθηση της πλήρους και υποχρεωτικής εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους (συμπεριλαμβανομένου του θορύβου, της τοπικής ρύπανσης και της συμφόρησης επιπλέον της ανάκτησης του κόστους φθοράς) για τις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές». Με βάση τις τρέχουσες τάσεις, η ΕΕ απέχει πολύ από την επίτευξη του στόχου αυτού.

Σε γενικές γραμμές, ο συντάκτης της γνωμοδότησης τάσσεται υπέρ των στόχων της πρότασης της Επιτροπής: να προωθηθούν οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες οδικές μεταφορές με ευρύτερη εφαρμογή των αρχών «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η παρούσα γνωμοδότησή αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η αποδοτική και δίκαιη τιμολόγηση των οδικών μεταφορών μπορεί να συμβάλει στις προσπάθειες της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO2 και των εκπομπών ρύπων με την καλύτερη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και την επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρή κινητικότητα μηδενικών εκπομπών.

Πεδίο εφαρμογής

Η ισχύουσα οδηγία καλύπτει μόνο τα βαρέα φορτηγά οχήματα, αλλά η Επιτροπή προτείνει να επεκταθεί το νομικό πλαίσιο σε όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα – λεωφορεία και πούλμαν – και τα ελαφρά οχήματα – επιβατηγά αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά αυτοκίνητα. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει την εν λόγω διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Τα λεωφορεία, τα πούλμαν, τα αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα δεν συνεισφέρουν επαρκώς μέσω των οδικών τελών, μολονότι τα εν λόγω οχήματα αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων μεταφοράς και ευθύνονται για μεγάλο μέρος του αντικτύπου στη φθορά της υποδομής (και άλλα στοιχεία εξωτερικού κόστους).

Προκειμένου να ενθαρρύνεται η δίκαιη και αποδοτική τιμολόγηση, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει τη διάκριση των επιβατηγών αυτοκινήτων και των ημιφορτηγών που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, έτσι ώστε τα διόδια για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που αρχίζουν από 3,5 τόνους να ισχύουν επίσης για τα μεγάλα ημιφορτηγά που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές. Τα μεγάλα ημιφορτηγά χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τη μεταφορά φορτίου, προκειμένου να παρακάμψουν τους κανόνες που ισχύουν για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Τέλος υποδομής: Βάσει απόστασης έναντι βάσει χρόνου

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση για σταδιακή κατάργηση των οδικών τελών βάσει χρόνου (βινιέτες), δεδομένου ότι δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική χρήση του οδικού δικτύου και ενθαρρύνουν τους οδηγούς να οδηγούν περισσότερο κατά τη διάρκεια του χρόνου για τον οποίο έχουν πληρώσει. Από την άλλη πλευρά, τα διόδια βάσει απόστασης, είναι αναλογικά με τη χρήση του οδικού δικτύου και εφαρμόζουν καλύτερα τις αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει» και «ο χρήστης πληρώνει».

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει να επισπευσθούν οι ημερομηνίες για τη σταδιακή κατάργηση των βινιετών τόσο για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των μικρών φορτηγών αυτοκινήτων που μεταφέρουν φορτίο, και των ελαφρών οχημάτων καθώς αυτό θα επιταχύνει την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους από τις οδικές μεταφορές και θα επιταχύνει την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Εξωτερικό κόστος

Οι οδικές μεταφορές αποτελούν πηγή σημαντικού εξωτερικού κόστους, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου. Σήμερα, μόνο μέρος του εν λόγω κόστους βαρύνει τον κλάδο των μεταφορών. Αν και ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την επέκταση της υποχρεωτικής επιβολής τελών εξωτερικού κόστους στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα για τα τμήματα του οδικού δικτύου όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη ρύπανση, αυτό δεν αρκεί για να επιτευχθεί ο δεδηλωμένος στόχος της υποχρεωτικής εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους για τις οδικές μεταφορές.

Κατά συνέπεια, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει να καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή του τέλους εξωτερικού κόστους, που θα σχετίζεται με το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο που υπόκειται σε τέλος υποδομής. Για να διευκολυνθεί η αποδοτικότερη τιμολόγηση και η μετάβαση σε καθαρότερα οχήματα, οι τιμές αναφοράς του παραρτήματος ΙΙΙβ άλλαξαν σε δεσμευτικές ελάχιστες τιμές τελών για το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης.

Κινητικότητα μηδενικών εκπομπών

Τα οδικά τέλη μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο από την πλευρά της ζήτησης για τη διευκόλυνση της υιοθέτησης οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει να διατηρηθεί η έκπτωση 75 % για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών, αλλά ανεξάρτητα από την έναρξη ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 595/2009.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει επίσης να διαγραφεί η τετραετής απαλλαγή από το τέλος εξωτερικού κόστους για οχήματα που ανήκουν στην υψηλότερη κατηγορία EURO. Η εν λόγω απαλλαγή δεν θα έχει πλέον σημασία για τα οχήματα Euro VI, και επιπλέον, η κατάργηση της απαλλαγής για τις μελλοντικές κατηγορίες EURO θα επιταχύνει επίσης την υιοθέτηση οχημάτων μηδενικών εκπομπών.

Ειδική διάθεση των εσόδων

Τα οδικά τέλη κινητοποιούν πόρους που θα πρέπει να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της συντήρησης και της ανάπτυξης υψηλής ποιότητας υποδομής μεταφορών, στη μείωση της ρύπανσης από τις οδικές μεταφορές στην πηγή και στη διευκόλυνση της παραγωγής και της υιοθέτησης οχημάτων μηδενικών εκπομπών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στην εν λόγω Λευκή Βίβλο, η Επιτροπή έχει ορίσει ως προθεσμία το 2020 για την «προώθηση της πλήρους και υποχρεωτικής εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους (συμπεριλαμβανομένου του θορύβου, της τοπικής ρύπανσης και της συμφόρησης επιπλέον της ανάκτησης του κόστους φθοράς) για τις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές».

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Η κυκλοφορία των οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει στην έκλυση ρύπων στην ατμόσφαιρα. Οι ρύποι αυτοί έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και ευθύνονται για την επιδείνωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ένωση, όπως τα αιωρούμενα σωματίδια PM2, το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και το όζον (O3), τα οποία, το 2014, προκάλεσαν αντίστοιχα στην επικράτεια της Ένωσης 399.000, 75.000 και 13.600 πρόωρους θανάτους λόγω μακροχρόνιας έκθεσης, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος του 2017.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ)  Η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί όλο και πιο σοβαρό θέμα, το οποίο συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος, μεταξύ άλλων καθυστερήσεις, σπατάλη καυσίμων και πρόσθετες εκπομπές CO2 και ρύπων.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1δ)  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο θόρυβος μόνον από την οδική κυκλοφορία αποτελεί τον δεύτερο επιβλαβέστερο παράγοντα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, αμέσως μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση, Τουλάχιστον 9 000 πρόωροι θάνατοι ετησίως μπορούν να αποδοθούν σε καρδιοπάθειες λόγω κυκλοφοριακού θορύβου.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1ε)  Υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος του 2017 σχετικά με την ποιότητα του αέρα, το 2015 οι οδικές μεταφορές ήταν ο τομέας με τις μεγαλύτερες εκπομπές NOx και ο δεύτερος κατά σειρά όσον αφορά τη ρύπανση από αιθάλη.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)   Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα των τελών των χρηστών, είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ ελαφρών οχημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων και μικρών φορτηγών αυτοκινήτων που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/20091a και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

____________________

 

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300, 14.11.2009, σ. 51).

 

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72).

 

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)   Τα μικρά φορτηγά οχήματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως μέσο για την παράκαμψη των κοινωνικής φύσεως ρυθμίσεων και των ρυθμίσεων της αγοράς για τα φορτηγά. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι χώρες εφαρμόζουν διόδια για τα μεγάλα φορτηγά που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικές μεταφορές εμπορευμάτων.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Τα τέλη που βασίζονται στη διάρκεια χρήσης ενθαρρύνουν τους οδηγούς να ταξιδεύουν περισσότερο κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να εφαρμόζουν εσφαλμένα την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και ο «χρήστης πληρώνει».

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοχή των μελλοντικών καθεστώτων επιβολής οδικών τελών από τους χρήστες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν κατάλληλα συστήματα για την είσπραξη τελών στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου υπηρεσιών κινητικότητας. Τα εν λόγω συστήματα θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δίκαιη κατανομή του κόστους υποδομής και να αποτυπώνουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη που θα εισάγουν ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16.

(5)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοχή των μελλοντικών καθεστώτων επιβολής οδικών τελών από τους χρήστες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν κατάλληλα συστήματα για την είσπραξη τελών στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου υπηρεσιών κινητικότητας. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική αποδοχή των τελών και τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες για την εφαρμογή τους, ιδίως για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα των μεταφορών, που αποτελείται από μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και διευκολύνουν την αύξηση της ευελιξίας των τελών για τους χρήστες ιδιωτικών οχημάτων που αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τακτικά τις υποδομές αυτές. Τα εν λόγω συστήματα θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δίκαιη κατανομή του κόστους υποδομής και να αποτυπώνουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη που θα εισάγουν ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16.

_________________

_________________

16 Οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 124–143.

16 Οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 124–143.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Είναι ιδιαίτερης σημασίας για τα κράτη μέλη η θέσπιση ενός συστήματος δίκαιων τελών που να μην τιμωρούν τους χρήστες ιδιωτικών οχημάτων οι οποίοι, λόγω του τόπου κατοικίας τους σε αγροτικές, περίκλειστες ή απομονωμένες περιοχές, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν οδικούς άξονες που υπόκεινται σε πιο τακτικά τέλη. Στο πλαίσιο της πολιτικής εδαφικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν εκπτώσεις των τελών στους χρήστες αυτών των περιοχών·

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοχή των μελλοντικών συστημάτων οδικών τελών από τους χρήστες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες κατά την εφαρμογή μέτρων επιβολής οδικών τελών για επιβατηγά αυτοκίνητα.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Σύμφωνα με την οδηγία 1999/62/ΕΚ, μπορεί να επιβληθεί τέλος εξωτερικού κόστους σε επίπεδο πλησίον του κοινωνικού οριακού κόστους της χρήσης του υπόψη οχήματος. Η μέθοδος αυτή έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί τον πλέον δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο να ληφθεί υπόψη ο αρνητικός αντίκτυπος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου που παράγουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα για το περιβάλλον και την υγεία και θα μπορούσε να διασφαλίσει δίκαιη συνεισφορά από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα για την εκπλήρωση των προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα της ΕΕ17 και τυχόν εφαρμοστέων ορίων ή στόχων σχετικά με τον θόρυβο. Θα πρέπει επομένως να διευκολυνθεί η επιβολή τέτοιου είδους τελών.

(7)  Σύμφωνα με την οδηγία 1999/62/ΕΚ, μπορεί να επιβληθεί τέλος εξωτερικού κόστους σε επίπεδο πλησίον του κοινωνικού οριακού κόστους της χρήσης του υπόψη οχήματος. Η μέθοδος αυτή έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί τον πλέον δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο να ληφθεί υπόψη ο αρνητικός αντίκτυπος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου που παράγουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα για το περιβάλλον και την υγεία, θα μπορούσε να διασφαλίσει δίκαιη συνεισφορά από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα για την εκπλήρωση των προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα της ΕΕ17 και τυχόν εφαρμοστέων ορίων ή στόχων σχετικά με τον θόρυβο και θα καθιστούσε δυνατή την παροχή κινήτρων για χρήση καθαρών οχημάτων. Θα πρέπει επομένως να διευκολυνθεί η επιβολή τέτοιου είδους τελών.

_________________

_________________

17 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, ΕΕ L 152 της 11.06.2008, σ. 1-44

17 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, ΕΕ L 152 της 11.06.2008, σ. 1-44

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)   Για τον σκοπό αυτό, το μέγιστο σταθμισμένο μέσο τέλος εξωτερικού κόστους θα πρέπει να αντικατασταθεί από άμεσα διαθέσιμες τιμές αναφοράς επικαιροποιημένες σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό, την επιστημονική πρόοδο που σημειώθηκε στον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους των οδικών μεταφορών και την εξέλιξη της σύνθεσης του στόλου.

(8)   Για τον σκοπό αυτό, το μέγιστο σταθμισμένο μέσο τέλος εξωτερικού κόστους θα πρέπει να αντικατασταθεί από άμεσα διαθέσιμες ελάχιστες τιμές αναφοράς επικαιροποιημένες σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό, την επιστημονική πρόοδο που σημειώθηκε στον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους των οδικών μεταφορών και την εξέλιξη της σύνθεσης του στόλου.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)   Προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη του στόχου που ορίζεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2011, για την προώθηση της πλήρους και υποχρεωτικής εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους, το τέλος εξωτερικού κόστους θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό στο μέρος του οδικού δικτύου που υπόκειται σε τέλος υποδομής.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β)   Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1α της οδηγίας 1999/62/ΕΚ, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν και να διατηρούν τέλος εξωτερικού κόστους σε τμήματα του δικτύου τα οποία δεν καλύπτονται από το τέλος υποδομής.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8γ)   Το «Εγχειρίδιο εκτίμησης κόστους εξωτερικών παραγόντων στον τομέα των μεταφορών» της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Κινητικότητας της Επιτροπής θα πρέπει να θεωρείται ως βάση για τον καθορισμό ελάχιστων τιμών για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η διαφοροποίηση των τελών υποδομής σύμφωνα με την κατηγορία εκπομπών EURO έχει συμβάλει στη χρήση καθαρότερων οχημάτων. Ωστόσο, με την ανανέωση των στόλων οχημάτων, η διαφοροποίηση των τελών στο υπεραστικό δίκτυο σε αυτή τη βάση αναμένεται να καταστεί άνευ αντικειμένου έως το τέλος του 2020 και θα πρέπει κατ’ επέκταση να καταργηθεί σταδιακά έως τότε. Από την ίδια χρονική στιγμή, τα τέλη εξωτερικού κόστους θα πρέπει να επιβάλλονται πιο συστηματικά, ως στοχευμένο μέσον για την ανάκτηση εξωτερικού κόστους σε περιπτώσεις όπου αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία.

(9)  Η διαφοροποίηση των τελών υποδομής σύμφωνα με την κατηγορία εκπομπών EURO έχει συμβάλει στη χρήση καθαρότερων οχημάτων. Ωστόσο, με την ανανέωση των στόλων οχημάτων, η διαφοροποίηση των τελών στο υπεραστικό δίκτυο σε αυτή τη βάση αναμένεται να καταστεί άνευ αντικειμένου έως το τέλος του 2020 και θα πρέπει κατ’ επέκταση να καταργηθεί σταδιακά έως τότε. Από την ίδια χρονική στιγμή, τα τέλη εξωτερικού κόστους θα επιβάλλονται υποχρεωτικά, ως στοχευμένο μέσον για την ανάκτηση εξωτερικού κόστους σε περιπτώσεις όπου αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)   Προκειμένου να προωθηθεί η χρήση των πλέον καθαρών και αποδοτικών οχημάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν σημαντικά μειωμένα διόδια και τέλη χρήσης στα εν λόγω οχήματα.

(12)   Προκειμένου να προωθηθεί η χρήση των πλέον καθαρών και αποδοτικών οχημάτων ιδίως οχήματα μηδενικών εκπομπών και να μειωθεί το χάσμα της ανταγωνιστικότητάς τους με τα συμβατικά οχήματα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλουν το συντομότερο δυνατό μειωμένα διόδια και τέλη χρήσης στα εν λόγω οχήματα. Προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση σε καθαρότερα και αποδοτικότερα οχήματα, είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν οι μειώσεις αυτές ανεξάρτητα από την έναρξη ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α·

 

__________________

 

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (ευρώ VI) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ (EE L 188 της 18.7.2009, σ. 1).

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, στην οποία συμβάλλουν όλα τα οχήματα με κινητήρα σε διαφορετικό βαθμό, αντιπροσωπεύει κόστος που ανέρχεται σε περίπου 1 % του ΑΕΠ. Σημαντικό μέρος του κόστους αυτού μπορεί να αποδοθεί στην υπεραστική κυκλοφοριακή συμφόρηση. Θα πρέπει επομένως να επιτρέπεται η επιβολή συγκεκριμένου τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης, υπό την προϋπόθεση να εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Προκειμένου να είναι αποδοτικό και αναλογικό, το τέλος θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του οριακού κόστους συμφόρησης και να διαφοροποιείται σύμφωνα με την τοποθεσία, τον χρόνο και την κατηγορία οχήματος. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο θετικός αντίκτυπος των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης, θα πρέπει να κατανέμονται αντίστοιχα έσοδα στα έργα σχετικά με την αντιμετώπιση των πηγών του προβλήματος.

(13)  Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, στην οποία συμβάλλουν όλα τα οχήματα με κινητήρα σε διαφορετικό βαθμό, αντιπροσωπεύει κόστος που ανέρχεται σε περίπου 1-2 % του ΑΕΠ. Σημαντικό μέρος του κόστους αυτού μπορεί να αποδοθεί στην υπεραστική και διασυνοριακή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Θα πρέπει επομένως να επιτρέπεται η επιβολή συγκεκριμένου τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1α της οδηγίας 1999/62/ΕΚ, και υπό την προϋπόθεση να εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Προκειμένου να είναι αποδοτικό και αναλογικό, το τέλος θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του οριακού κόστους συμφόρησης και να διαφοροποιείται σύμφωνα με την τοποθεσία, τον χρόνο και την κατηγορία οχήματος. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο θετικός αντίκτυπος των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης, θα πρέπει να κατανέμονται αντίστοιχα έσοδα στα έργα τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων του προβλήματος όπως οι διασυνοριακές υποδομές ή η αλλαγή στους τρόπους μεταφοράς και παρέχουν κίνητρα για τη μεταστροφή φορά της κυκλοφορίας προς εναλλακτικές οδούς μεταφοράς, καθώς και για τη μεγαλύτερη δυνατή χρήση μέσων δημοσίας χρήσης χαμηλών εκπομπών. Σε περίπτωση νέων υποδομών είσπραξης, η μέθοδος είσπραξης τελών συμφόρησης δεν θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ή περαιτέρω επιδείνωση της συμφόρησης.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Τα τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης θα πρέπει να αποτυπώνουν το πραγματικό κόστος που επιβάλλεται από κάθε όχημα άμεσα στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου και έμμεσα στην κοινωνία εν γένει, κατά τρόπο αναλογικό. Προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών, θα πρέπει να περιορίζονται σε συγκεκριμένα ποσά σε συνάρτηση με το οριακό κόστος συμφόρησης σε κατάσταση που προσεγγίζει το όριο, όταν δηλαδή ο κυκλοφοριακός φόρτος προσεγγίζει την κυκλοφοριακή ικανότητα του δρόμου.

(14)  Τα τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης θα πρέπει να αποτυπώνουν το πραγματικό κόστος που επιβάλλεται από κάθε όχημα άμεσα στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου και έμμεσα στην κοινωνία εν γένει, κατά τρόπο αναλογικό. Προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών, ιδίως σε διασυνοριακές και αστικές περιοχές, θα πρέπει να περιορίζονται σε συγκεκριμένα ποσά σε συνάρτηση με το οριακό κόστος συμφόρησης σε κατάσταση που προσεγγίζει το όριο, όταν δηλαδή ο κυκλοφοριακός φόρτος προσεγγίζει την κυκλοφοριακή ικανότητα του δρόμου.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)   Τα οδικά τέλη μπορούν να κινητοποιήσουν πόρους που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της συντήρησης και της ανάπτυξης υψηλής ποιότητας υποδομής μεταφορών. Είναι επομένως σκόπιμο να δοθεί κίνητρο στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα έσοδά τους από τα οδικά τέλη αναλόγως και, προς τον σκοπό αυτό, να απαιτείται η εκ μέρους τους επαρκής υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση των εν λόγω εσόδων. Αυτό αναμένεται να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών χρηματοδοτικών κενών και την αύξηση της δημόσιας αποδοχής των οδικών τελών.

(19)   Τα οδικά τέλη κινητοποιούν πόρους που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της συντήρησης και της ανάπτυξης υψηλής ποιότητας υποδομής μεταφορώνσυμπεριλαμβανομένης και της υποδομής εναλλακτικών μεταφορών, στη μείωση της ρύπανσης από τις οδικές μεταφορές στην πηγή και στη διευκόλυνση της παραγωγής και της υιοθέτησης οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να οριοθετήσουνν και να χρησιμοποιούν τα έσοδά τους από τα οδικά τέλη αναλόγως και, προς τον σκοπό αυτό, να απαιτείται η εκ μέρους τους επαρκής υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση των εν λόγω εσόδων. Αυτό αναμένεται να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών χρηματοδοτικών κενών και την αύξηση της δημόσιας αποδοχής των οδικών τελών με βάση την απόσταση.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)   Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα τέλη εξωτερικού κόστους συνεχίζουν να αποτυπώνουν το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου που παράγουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα με όσο γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια χωρίς να καθίσταται το καθεστώς επιβολής τελών υπέρμετρα περίπλοκο, να δοθεί κίνητρο για χρήση των πλέον υψηλής ενεργειακής απόδοσης οχημάτων και να παραμείνουν αποτελεσματικά τα κίνητρα και επικαιροποιημένη η διαφοροποίηση των οδικών τελών. Επομένως, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή με σκοπό την προσαρμογή των τιμών αναφοράς για την επιβολή τελών εξωτερικού κόστους στην επιστημονική πρόοδο, τον καθορισμό τρόπων διαφοροποίησης των τελών υποδομής κατά τρόπο ουδέτερο σύμφωνα με τις εκπομπές CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και την προσαρμογή των τρόπων διαφοροποίησης των τελών υποδομής για τα ελαφρά οχήματα στην τεχνική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201621. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(21)   Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα τέλη εξωτερικού κόστους συνεχίζουν να αποτυπώνουν το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου που παράγουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για μεταφορά εμπορευμάτων με όσο γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια χωρίς να καθίσταται το καθεστώς επιβολής τελών υπέρμετρα περίπλοκο, να δοθεί κίνητρο για χρήση των πλέον υψηλής ενεργειακής απόδοσης και καθαρών οχημάτων και να παραμείνουν αποτελεσματικά τα κίνητρα και επικαιροποιημένη η διαφοροποίηση των οδικών τελών. Επομένως, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή με σκοπό την προσαρμογή των ελάχιστων τιμών για την επιβολή τελών εξωτερικού κόστους στην επιστημονική πρόοδο, τον καθορισμό τρόπων διαφοροποίησης των τελών υποδομής κατά τρόπο ουδέτερο σύμφωνα με τις εκπομπές CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και των μικρών φορτηγών αυτοκινήτων που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και την προσαρμογή των τρόπων διαφοροποίησης των τελών υποδομής για τα ελαφρά οχήματα στην τεχνική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201621. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

____________________

____________________

21 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

21 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι υπάρχουσες συμβάσεις παραχώρησης μπορούν να απαλλαγούν από τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας μέχρις ότου ανανεωθεί η σύμβαση.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  νέων υποδομών ή νέων βελτιώσεων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών δομικών επισκευών·

α)  νέων υποδομών, νέων εναλλακτικών υποδομών μεταφορών για την εκτροπή της κυκλοφορίας ή νέων βελτιώσεων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών δομικών επισκευών·

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  «διόδια»: καθορισμένο ποσό βάσει της διανυόμενης απόστασης επί συγκεκριμένης υποδομής και του τύπου του οχήματος, η καταβολή του οποίου δημιουργεί το δικαίωμα χρήσης από ένα όχημα της υποδομής και περιλαμβάνει το τέλος υποδομής και, κατά περίπτωση, τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης ή τέλος εξωτερικού κόστους·

6.  «διόδια»: καθορισμένο ποσό βάσει της διανυόμενης απόστασης επί συγκεκριμένης υποδομής και του τύπου του οχήματος, η καταβολή του οποίου δημιουργεί το δικαίωμα χρήσης από ένα όχημα της υποδομής και περιλαμβάνει το τέλος υποδομής και τέλος εξωτερικού κόστους και, κατά περίπτωση, τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης·

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  «τέλος υποδομής»: τέλος που επιβάλλεται με σκοπό την ανάκτηση των δαπανών κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας και επέκτασης της υποδομής που βαρύνουν το κράτος μέλος·

7.  «τέλος υποδομής»: τέλος που επιβάλλεται με σκοπό την ανάκτηση των δαπανών κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας, επέκτασης της υποδομής και διασταυρούμενης χρηματοδότησης νέων εναλλακτικών έργων υποδομής μεταφορών που βαρύνουν το κράτος μέλος·

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11.  «κόστος ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας»: το κόστος της ζημίας που προκαλούν οι εκπομπές σωματιδίων και προδρόμων του όζοντος, όπως οξειδίου του αζώτου και πτητικών οργανικών ουσιών, κατά τη λειτουργία του οχήματος·

11.  «κόστος ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας»: το κόστος της βλάβης που προκαλούν στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον οι εκπομπές σωματιδίων και προδρόμων του όζοντος, όπως οξειδίου του αζώτου και πτητικών οργανικών ουσιών, κατά τη λειτουργία του οχήματος·

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12.  «κόστος ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας»: το κόστος της ζημίας που προκαλεί ο θόρυβος που εκπέμπει το όχημα ή που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του οχήματος και του οδοστρώματος·

12.  «κόστος ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας»: το κόστος της βλάβης στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που προκαλεί ο θόρυβος που εκπέμπει το όχημα ή που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του οχήματος και του οδοστρώματος·

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)   «ελαφρύ όχημα»: επιβατηγό αυτοκίνητο, μικρό λεωφορείο ή μικρό φορτηγό αυτοκίνητο·

(19)   «ελαφρύ όχημα»: επιβατηγό αυτοκίνητο, μικρό λεωφορείο, μικρό φορτηγό αυτοκίνητο ή μικρό φορτηγό αυτοκίνητο προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων·

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)   «μικρό φορτηγό αυτοκίνητο»: όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους·

(22)   «μικρό φορτηγό αυτοκίνητο»: όχημα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους·

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)   «μικρό φορτηγό αυτοκίνητο προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων» : όχημα κατηγορίας N1, κλάση ΙΙΙ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/20071a, προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων·

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1).

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  «λειτουργία μηδενικών εκπομπών»: τα υβριδικά οχήματα όταν λειτουργούν χωρίς εκπομπές καυσαερίων στο καλυπτόμενο οδικό δίκτυο·

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το κόστος υποδομών ή βελτιώσεων υποδομής μπορεί να συμπεριλαμβάνει τυχόν ειδικές δαπάνες υποδομής που αποσκοπούν στη μείωση των οχλήσεων οι οποίες σχετίζονται με το θόρυβο ή στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, και τα ποσά που όντως κατέβαλε ο φορέας λειτουργίας και αντιστοιχούν σε αντικειμενικά περιβαλλοντικά στοιχεία, όπως είναι, παραδείγματος χάριν, η προστασία έναντι της μολύνσεως του εδάφους.

β)  το κόστος υποδομών ή βελτιώσεων υποδομής μπορεί να συμπεριλαμβάνει τυχόν ειδικές δαπάνες υποδομής που αποσκοπούν στη μείωση των οχλήσεων οι οποίες σχετίζονται με το θόρυβο ή την ατμοσφαιρική ρύπανση ή στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, και τα ποσά που όντως κατέβαλε ο φορέας λειτουργίας και αντιστοιχούν σε αντικειμενικά περιβαλλοντικά στοιχεία, όπως είναι, παραδείγματος χάριν, η προστασία έναντι της μολύνσεως του εδάφους.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν τέλη χρήσης για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Τα τέλη χρήσης που θεσπίστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία μπορούν να διατηρηθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

6.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν τέλη χρήσης για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Τα τέλη χρήσης που θεσπίστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία μπορούν να διατηρηθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει τεχνικός λόγος για τον οποίο τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταργήσουν σταδιακά τα τέλη χρήσης για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα νωρίτερα.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.   Από την 1η Ιανουαρίου 2020, τα διόδια και τα τέλη χρήσης που εφαρμόζονται στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα εφαρμόζονται σε όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

9.   Από την 1η Ιανουαρίου 2020, τα διόδια και τα τέλη χρήσης που εφαρμόζονται στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα εφαρμόζονται σε όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, καθώς και σε όλα τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και είναι εξοπλισμένα με ταχογράφο που ρυθμίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10. Τα διόδια και τα τέλη χρήσης για βαρέα επαγγελματικά οχήματα αφενός και για ελαφρά οχήματα αφετέρου μπορούν να θεσπιστούν ή να διατηρηθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

10. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, τα διόδια και τα τέλη χρήσης για βαρέα επαγγελματικά οχήματα αφενός και για ελαφρά οχήματα αφετέρου μπορούν να θεσπιστούν ή να διατηρηθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

Αιτιολόγηση

Σταδιακή κατάργηση των βινιετών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 γ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν τέλος εξωτερικού κόστους που σχετίζεται με το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας ή αμφότερες.

1.  Τα κράτη μέλη διατηρούν ή θεσπίζουν τέλος εξωτερικού κόστους που σχετίζεται με το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας ή αμφότερων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

Για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, το τέλος εξωτερικού κόστους διαφοροποιείται και καθορίζεται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις μεθόδους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙα και δεν υπερβαίνει τις τιμές αναφοράς του παραρτήματος ΙΙΙβ.

Το τέλος εξωτερικού κόστους διαφοροποιείται και καθορίζεται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙα και συμμορφώνεται τουλάχιστον προς τις ελάχιστες τιμές του παραρτήματος ΙΙΙβ.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 γ – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.   Από την 1η Ιανουαρίου 2021, τα κράτη μέλη που επιβάλλουν τέλη εφαρμόζουν τέλος εξωτερικού κόστους, που σχετίζεται με το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας, στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και στα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε όλα τα τμήματα του οδικού δικτύου που υπόκεινται σε τέλος υποδομής.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 γ – παράγραφος 4 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.   Από την 1η Ιανουαρίου 2026, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ή διατηρούν τέλος εξωτερικού κόστους, που σχετίζεται με το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας, σε όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και ελαφρά οχήματα σε όλα τα τμήματα του οδικού δικτύου που υπόκεινται σε τέλος υποδομής.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 γ – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Από την 1η Ιανουαρίου 2021, τα κράτη μέλη που επιβάλλουν τέλη εφαρμόζουν τέλος εξωτερικού κόστους στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα τουλάχιστον για το μέρος του δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 όπου η περιβαλλοντική ζημία που προκλήθηκε από βαρέα επαγγελματικά οχήματα είναι υψηλότερη από τη μέση περιβαλλοντική ζημία που προκάλεσαν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα τα οποία ορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙα.

5.  Τα κράτη μέλη που επιβάλλουν τέλη μπορούν να εφαρμόζουν υψηλότερο τέλος εξωτερικού κόστους στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και στα ελαφρά οχήματα για το μέρος του δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 όπου η περιβαλλοντική ζημία που προκλήθηκε από βαρέα επαγγελματικά οχήματα και μικρά φορτηγά αυτοκίνητα προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι υψηλότερη από τη μέση περιβαλλοντική ζημία που προκάλεσαν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων τα οποία ορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙα.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 γ – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.   Τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες περιφέρειες μπορούν να εφαρμόζουν ή να διατηρούν τέλος εξωτερικού κόστους, που σχετίζεται με το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή της ηχορρύπανσης λόγω κυκλοφορίας, στα τμήματα του οδικού δικτύου που δεν καλύπτονται από τέλος υποδομής.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 δ α – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Σε περίπτωση νέων υποδομών είσπραξης, η μέθοδος είσπραξης τελών συμφόρησης δεν θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ή περαιτέρω ανάπτυξη της συμφόρησης.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 στ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής, τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέσουν προσαύξηση στο τέλος υποδομής που επιβάλλεται σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία σημειώνεται τακτικά κυκλοφοριακή συμφόρηση, ή των οποίων η χρήση από οχήματα προκαλεί σημαντικές περιβαλλοντικές ζημίες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.  Κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής, τα κράτη μέλη ή η αρμόδια περιφέρεια μπορούν να προσθέσουν προσαύξηση στο τέλος υποδομής που επιβάλλεται σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία σημειώνεται τακτικά κυκλοφοριακή συμφόρηση, ή των οποίων η χρήση από οχήματα προκαλεί σημαντικές περιβαλλοντικές ζημίες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 στ – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η προσαύξηση δεν υπερβαίνει το 15 % του σταθμισμένου μέσου τέλους υποδομής που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 και το άρθρο 7ε, εκτός αν τα απορρέοντα έσοδα επενδύονται σε διασυνοριακά τμήματα διαδρόμων κεντρικού δικτύου, οπότε η προσαύξηση δεν υπερβαίνει το 25 %·

β)  η προσαύξηση δεν υπερβαίνει το 15 % του σταθμισμένου μέσου τέλους υποδομής που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 και το άρθρο 7ε, εκτός αν τα απορρέοντα έσοδα επενδύονται σε διασυνοριακά τμήματα διαδρόμων κεντρικού δικτύου, οπότε η προσαύξηση δεν υπερβαίνει το 50 %·

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 ζ – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, τα κράτη μέρη διαφοροποιούν το τέλος υποδομής, λαμβανομένων υπόψη των τιμών αναφοράς εκπομπών CO2 και της σχετικής κατηγοριοποίησης του οχήματος. Τα τέλη διαφοροποιούνται κατά τρόπο ώστε το τέλος υποδομής να μην υπερβαίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 100% το ίδιο τέλος για ισοδύναμα οχήματα που έχουν τις χαμηλότερες, αλλά όχι μηδενικές, εκπομπές CO2. Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών ωφελούνται από τέλη υποδομής μειωμένα κατά 75 % σε σύγκριση με το υψηλότερο ποσοστό.

Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, τα κράτη μέρη διαφοροποιούν το τέλος υποδομής, λαμβανομένων υπόψη των τιμών αναφοράς εκπομπών CO2 και της σχετικής κατηγοριοποίησης του οχήματος. Τα τέλη διαφοροποιούνται κατά τρόπο ώστε το τέλος υποδομής να μην υπερβαίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 100% το ίδιο τέλος για ισοδύναμα οχήματα που έχουν τις χαμηλότερες, αλλά όχι μηδενικές, εκπομπές CO2. Από... [Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα ελαφρά οχήματα μηδενικών εκπομπών επωφελούνται από μείωση των τελών υποδομής κατά 75 % σε σύγκριση με το υψηλότερο ποσοστό. Ομοίως, η λειτουργία μηδενικών εκπομπών επωφελείται από την ίδια μείωση, υπό τον όρο ότι η λειτουργία αυτή μπορεί να αποδειχθεί.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 ζ – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.   Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης που εκτιμά το μερίδιο αγοράς των οχημάτων μηδενικών εκπομπών έως τις ... [ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 9ε, για να υπολογίσει εκ νέου την έκπτωση που εφαρμόζεται σε οχήματα μηδενικών εκπομπών σε σύγκριση με το υψηλότερο ποσοστό του τέλους υποδομής.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 ζ α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Από την 1η Ιανουαρίου 2022, τα κράτη μέλη διαφοροποιούν τα διόδια και, στην περίπτωση των τελών χρήσης, τουλάχιστον τα ετήσια τέλη, ανάλογα με τις εκπομπές CO2 και ρύπων των οχημάτων σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος VII.

2.  Από την 1η Ιανουαρίου 2022, τα κράτη μέλη διαφοροποιούν τα διόδια και, στην περίπτωση των τελών χρήσης, τουλάχιστον τα μηνιαία τέλη, ανάλογα με τις εκπομπές CO2 και ρύπων των οχημάτων σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος VII.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 ζ α – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Από την ... [έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα ελαφρά οχήματα μηδενικών εκπομπών ωφελούνται από τέλη υποδομής μειωμένα κατά 75 % σε σύγκριση με το υψηλότερο ποσοστό.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 7 θ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  στην παράγραφο 2 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«γ α)  Οι χρήστες ιδιωτικών οχημάτων που αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τις υποδομές τακτικά, κυρίως λόγω του τόπου κατοικίας τους σε αγροτικές, περίκλειστες ή απομονωμένες περιοχές, επωφελούνται από τις εν λόγω εκπτώσεις ή μειώσεις σε ποσοστό έως και 50 %.»

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο -α (νέο)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)   στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη χρήση των εσόδων που θα συγκεντρωθούν δυνάμει της παρούσας οδηγίας. «Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνολική ανάπτυξη του δικτύου μεταφορών, τα έσοδα από τη χρέωση της υποδομής και τον καταλογισμό του εξωτερικού κόστους, ή το χρηματικό τους ισοδύναμο, χρησιμοποιούνται προς όφελος του τομέα μεταφορών, για να βελτιστοποιηθεί το σύστημα μεταφορών στο σύνολό του.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνολική ανάπτυξη του δικτύου μεταφορών, τα έσοδα από τη χρέωση της υποδομής και τον καταλογισμό του εξωτερικού κόστους, χρησιμοποιούνται προς όφελος του τομέα μεταφορών, για να βελτιστοποιηθεί το σύστημα μεταφορών στο σύνολό του. Τα έσοδα από τη χρέωση της υποδομής, ή το χρηματικό τους ισοδύναμο, επανεπενδύονται σε ένα ή περισσότερα απ ό τα εξής:

 

α)   την υποστήριξη του πανευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και την συντήρηση και διτήρησή του·

 

β)   τη βέλτιστη χρήση των υλικοτεχνικών μέσων·

 

γ)   τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας·

 

δ)   την εξασφάλιση ασφαλών χώρων στάθμευσης·

Ειδικότερα, τα έσοδα από τα τέλη εξωτερικού κόστους, ή το χρηματικό τους ισοδύναμο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να γίνουν πιο βιώσιμες οι μεταφορές, μεταξύ άλλων για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

Τα έσοδα από τα τέλη εξωτερικού κόστους, ή το χρηματικό τους ισοδύναμο, θα χρησιμοποιούνται για να γίνουν πιο βιώσιμες οι μεταφορές και για να αποφευχθούν ή να αντισταθμιστούν οι ζημίες για τον άνθρωπο και στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)   την αποτελεσματικότερη τιμολόγηση·

α)   την αποτελεσματικότερη τιμολόγηση·

β)   τη μείωση της λόγω της οδικής κυκλοφορίας ρύπανσης στην πηγή·

β)   τη μείωση της λόγω της οδικής κυκλοφορίας ρύπανσης στην πηγή·

γ)   τον μετριασμό των επιπτώσεων της λόγω της οδικής κυκλοφορίας ρύπανσης στην πηγή·

γ)   τον μετριασμό των επιπτώσεων της λόγω της οδικής κυκλοφορίας ρύπανσης στην πηγή·

δ)   τη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των οχημάτων και των επιδόσεων τους όσον αφορά τις εκπομπές CO2·

δ)   τη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των οχημάτων και των επιδόσεων τους όσον αφορά τις εκπομπές CO2·

ε)   την ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών για τους χρήστες των μεταφορών και/ή τη διεύρυνση της ικανότητας·

ε)   την ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών για τους χρήστες των μεταφορών και/ή τη διεύρυνση της ικανότητας·

στ)   την υποστήριξη του πανευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών·

στ)   την υποστήριξη και την ενίσχυση της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης συμπεριλαμβανομένης υποδομής για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας στα οχήματα·

ζ)   τη βέλτιστη χρήση των υλικοτεχνικών μέσων·

ζ)   τη διασταυρούμενη χρηματοδότηση εναλλακτικών αποδοτικών έργων μεταφορών που οδηγούν σε μια φιλική προς το περιβάλλον εκτροπή των μεταφορών·

η)  τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας· και

η)   τη στήριξη συλλογικών μέσων μεταφοράς.»

θ)  την εξασφάλιση ασφαλών χώρων στάθμευσης·

 

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  την προώθηση της μεγαλύτερης χρήσης ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων με ρευματολήπτη·

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Άρθρο 9 ε – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7ζ παράγραφος 4, το άρθρο 7ζα παράγραφος 4 και το άρθρο 9δ ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7ζ παράγραφος 4, το άρθρο 7ζα παράγραφος 4 και το άρθρο 9δ ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – σημείο i – περίπτωση 1

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα III – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – περίπτωση 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-   Ο επιμερισμός του κόστους στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων, λαμβανομένων υπόψη της αναλογίας των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που κυκλοφορούν στο δίκτυο και του συναφούς κόστους. Για το σκοπό αυτό, τα οχηματοχιλιόμετρα που διανύουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μπορούν να αναπροσαρμόζονται βάσει αντικειμενικώς αιτιολογούμενων «συντελεστών ισοδυναμίας», όπως είναι εκείνοι που καθορίζονται στο σημείο 4 (*).

-  Ο επιμερισμός του κόστους στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και στα ελαφρά οχήματα πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων, λαμβανομένων υπόψη της αναλογίας των διαφορετικών οχημάτων που κυκλοφορούν στο δίκτυο και του συναφούς κόστους. Για το σκοπό αυτό, τα οχηματοχιλιόμετρα που διανύουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μπορούν να αναπροσαρμόζονται βάσει αντικειμενικώς αιτιολογούμενων «συντελεστών ισοδυναμίας», όπως είναι εκείνοι που καθορίζονται στο σημείο 4 (*).

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – σημείο i – περίπτωση 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα III – τμήμα 2 – σημείο 2.2 – περίπτωση 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  Το κόστος επιμερίζεται μεταξύ των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και της υπόλοιπης κυκλοφορίας με βάση την υφιστάμενη και την προβλεπόμενη κατανομή οχηματοχιλιομέτρων και μπορεί να προσαρμόζεται με αντικειμενικώς αιτιολογημένους «συντελεστές ισοδυναμίας», όπως είναι εκείνοι που καθορίζονται στο σημείο 4.

-  Το κόστος επιμερίζεται μεταξύ των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και άλλων ελαφρών οχημάτων με βάση την υφιστάμενη και την προβλεπόμενη κατανομή οχηματοχιλιομέτρων και μπορεί να προσαρμόζεται με αντικειμενικώς αιτιολογημένους «συντελεστές ισοδυναμίας», όπως είναι εκείνοι που καθορίζονται στο σημείο 4.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα III α – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα III α – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το παρόν παράρτημα καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επιβολή τέλους εξωτερικού κόστους και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για τον υπολογισμό του μέγιστου τέλους εξωτερικού κόστους.

Το παρόν παράρτημα καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επιβολή υψηλότερου τέλους εξωτερικού κόστους σε σύγκριση με τις ελάχιστες τιμές που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙβ και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για τον υπολογισμό του μέγιστου τέλους εξωτερικού κόστους.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα III α – μέρος 1 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κράτος μέλος προσδιορίζει επακριβώς το τμήμα ή τα τμήματα του οδικού δικτύου τους που αποτελούν αντικείμενο τέλους εξωτερικού κόστους.

Το κράτος μέλος προσδιορίζει επακριβώς το τμήμα ή τα τμήματα του οδικού δικτύου τους που αποτελούν αντικείμενο υψηλότερου τέλους εξωτερικού κόστους σε σύγκριση με τις ελάχιστες τιμές που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙβ.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα III α – μέρος 2 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλλει υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους από τις τιμές αναφοράς που αναφέρονται στο παράρτημα IIIβ, κοινοποιεί στην Επιτροπή τον καθορισμό της κατηγορίας των οχημάτων βάσει της οποίας διαφοροποιείται το τέλος εξωτερικού κόστους. Κοινοποιεί επίσης στην Επιτροπή τις τοποθεσίες του οδικού δικτύου που υπόκεινται σε υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους [εφεξής «προαστιακά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων)»] και του οδικού δικτύου που υπόκεινται σε χαμηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους [εφεξής «υπεραστικά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων)]».

Όταν κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλλει υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους από τις ελάχιστες τιμές που αναφέρονται στο παράρτημα IIIβ, κοινοποιεί στην Επιτροπή τον καθορισμό της κατηγορίας των οχημάτων βάσει της οποίας διαφοροποιείται το τέλος εξωτερικού κόστους. Κοινοποιεί επίσης στην Επιτροπή τις τοποθεσίες του οδικού δικτύου που υπόκεινται σε υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους [εφεξής «προαστιακά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων)»] και του οδικού δικτύου που υπόκεινται σε ελάχιστα τέλη εξωτερικού κόστους [εφεξής «υπεραστικά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων)]».

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα III α – μέρος 3 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλλει υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους από τις τιμές αναφοράς που καθορίζονται στο παράρτημα IIIβ.

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλλει υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους από τις ελάχιστες τιμές που καθορίζονται στο παράρτημα IIIβ.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα III α – μέρος 4 – σημείο 4.1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλλει υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους από τις τιμές αναφοράς που αναφέρονται στο παράρτημα IIIβ, το εν λόγω κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή υπολογίζει το επιτρεπόμενο κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας εφαρμόζοντας τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Όταν κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλλει υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους από τις ελάχιστες τιμές που αναφέρονται στο παράρτημα IIIβ, το εν λόγω κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή υπολογίζει το επιτρεπόμενο κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας εφαρμόζοντας τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα III α – μέρος 4 – σημείο 4.2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλλει υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους από τις τιμές αναφοράς που αναφέρονται στο παράρτημα IIIβ, το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή υπολογίζει το επιτρεπόμενο κόστος της ηχορρύπανσης λόγω κυκλοφορίας εφαρμόζοντας τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους:

Όταν κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλλει υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους από τις ελάχιστες τιμές που αναφέρονται στο παράρτημα IIIβ, το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή υπολογίζει το επιτρεπόμενο κόστος της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας εφαρμόζοντας τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους:

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα III β – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα ΙΙΙ β – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το παρόν παράρτημα καθορίζει τιμές αναφοράς του τέλους εξωτερικού κόστους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.

Το παρόν παράρτημα καθορίζει ελάχιστες τιμές του τέλους εξωτερικού κόστους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα III β – πίνακας 1 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πίνακας 1: τιμές αναφοράς του τέλους εξωτερικού κόστους για τα βαρέα φορτηγά οχήματα

Πίνακας 1: ελάχιστες τιμές του τέλους εξωτερικού κόστους για τα βαρέα φορτηγά οχήματα

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα III β – πίνακας 2 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πίνακας 2: τιμές αναφοράς του τέλους εξωτερικού κόστους για τα πούλμαν

Πίνακας 2: ελάχιστες τιμές του τέλους εξωτερικού κόστους για τα πούλμαν

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 - στοιχείο δ)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα III β – πίνακας 2 α (νέος)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

Τροπολογία

Πίνακας 2α: ελάχιστες τιμές του τέλους εξωτερικού κόστους για τα επιβατηγά αυτοκίνητα:

 

Όχημα

Κινητήρας

Κατηγορία EURO

Προαστιακό

Υπεραστικό

Αυτοκίνητο ντίζελ

<1.4l

Euro 2

1,9

0,9

Euro 3

1,6

0,9

Euro 4

1,3

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0,3

1.4-2.0l

Euro 0

3,6

1,0

Euro 1

1,9

0,9

Euro 2

1,8

0,8

Euro 3

1,7

0,9

Euro 4

1,4

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0.3

>2.0l

Euro 0

3,9

1.3

Euro 1

1,9

0.9

Euro 2

1,8

0,9

Euro 3

1,7

0,9

Euro 4

1,4

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0,3

Αυτοκίνητο βενζίνης

<1.4l

Euro 0

3,7

2,4

Euro 1

1,0

0,4

Euro 2

0,7

0,3

Euro 3

0,5

0,2

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,5

0,2

Euro 6

0,5

0,2

1.4-2.0l

Euro 0

3,9

3,0

Euro 1

1,1

0,4

Euro 2

0,7

0,3

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,4

0,2

Euro 6

0,4

0,2

>2.0l

Euro 0

4,0

3,0

Euro 1

1,0

0,4

Euro 2

0,5

0,3

Euro 3

0,5

0,2

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,4

0,2

Euro 6

0,4

0,2

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 - στοιχείο δ)

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα III β – πίνακας 2 β (νέος)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

Τροπολογία

Πίνακας 2β: ελάχιστες τιμές του τέλους εξωτερικού κόστους για μικρά φορτηγά αυτοκίνητα προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:

Όχημα

Κατηγορία EURO

Προαστιακό

Υπεραστικό

Μικρό φορτηγό αυτοκίνητο βενζίνης προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων

Euro 1

2,4

0,7

Euro 2

1,9

0,4

Euro 3

1,8

0,4

Euro 4

1,7

0,3

Euro 5

1,6

0,3

Euro 6

1,6

0,3

Μικρό φορτηγό αυτοκίνητο ντίζελ προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων

Euro 1

4,0

1,7

Euro 2

4,1

1,7

Euro 3

3,5

1,3

Euro 4

3,0

1,1

Euro 5

2,2

0,8

Euro 6

1,9

0,5

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

Παράρτημα V – μέρος 1 – πίνακας 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 2: Συντελεστές ισοδυναμίας για τον προσδιορισμό της αναλογίας μεταξύ των επιπέδων των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης για διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων

Κατηγορία οχήματος

Συντελεστής ισοδυναμίας

Ελαφρά οχήματα

1

Δύσκαμπτα βαρέα φορτηγά οχήματα

1.9

Λεωφορεία και πούλμαν

2.5

Αρθρωτά βαρέα φορτηγά οχήματα

2.9

 

Τροπολογία

Πίνακας 2: Συντελεστές ισοδυναμίας για τον προσδιορισμό της αναλογίας μεταξύ των επιπέδων των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης για διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων

Κατηγορία οχήματος

Συντελεστής ισοδυναμίας

Ελαφρά οχήματα

1

Δύσκαμπτα βαρέα φορτηγά οχήματα

1,9

Λεωφορεία και πούλμαν

1,5

Αρθρωτά βαρέα φορτηγά οχήματα

2,9

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

15.6.2017

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

16.11.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Seb Dance

21.6.2017

Εξέταση στην επιτροπή

24.1.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

11

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Norbert Lins, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

EFDD:

Eleonora Evi

GUE/NGL:

Stefan Eck, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Albert Deß, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

11

-

ECR:

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Julia Reid

ENF:

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

György Hölvényi

1

0

ECR

Mark Demesmaeker

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

31.5.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

16.11.2017

ENVI

15.6.2017

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ECON

27.2.2018

 

 

 

Συνδεδεμένες επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

16.11.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

4.7.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Ημερομηνία κατάθεσης

7.6.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Gahler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Eric Andrieu, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

PPE

Andor Deli

3

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουλίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου