MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta

7.6.2018 - (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy
Valmistelija:
Seb Dance, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla


Menettely : 2017/0114(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0202/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0202/2018
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0275),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0171/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Itävallan liittoneuvoston toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. lokakuuta 2017 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon alueiden komitean 1. helmikuuta 201 antaman lausunnon[2],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0202/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Komissio asetti kyseisessä valkoisessa kirjassa vuoden 2020 määräajaksi, johon mennessä edetään ”ulkoisten kustannusten (mukaan luettuina melu, paikallinen saastuminen ja ruuhkat pakollisesti katettavien kulumiskustannusten lisäksi) täydelliseen ja pakolliseen sisällyttämiseen hintoihin maantie- ja rautatieliikenteessä”.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Tavara- ja matkustajaliikenteen ajoneuvojen liikkuminen lisää sitä, että ilmaan pääsee epäpuhtauksia, joilla on vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja jotka heikentävät ilmanlaatua unionissa. Tällaisia epäpuhtauksia ovat esimerkiksi PM2,5, typpidioksidi ja otsoni, jotka Euroopan ympäristökeskuksen vuonna 2017 julkaiseman raportin arvioiden mukaan aiheuttivat vuonna 2014 pitkäaikaisen altistumisen vuoksi 399 000, 75 000 ja 13 600 ennenaikaista kuolemantapausta unionissa.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c)  Maailman terveysjärjestön mukaan pelkästään tieliikenteestä aiheutuva melu on toiseksi haitallisin ympäristön stressitekijä Euroopassa heti ilman pilaantumisen jälkeen. Vähintään 9 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain voidaan yhdistää liikenteen melun aiheuttamiin sydäntauteihin.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 d)  Euroopan ympäristökeskuksen vuonna 2017 julkaiseman Euroopan ilmanlaatua koskevan raportin mukaan tieliikenne aiheutti vuonna 2015 eniten typen oksidien päästöjä ja oli toiseksi suurin mustahiilipäästöjen lähde.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Kaikilla raskailla ajoneuvoilla on merkittävä vaikutus tieinfrastruktuuriin ja ilman pilaantumiseen, kun taas kevyet ajoneuvot aiheuttavat suurimman osan tieliikenteen päästöihin ja ruuhkiin liittyvistä kielteisistä sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Tasapuolisen kohtelun ja terveen kilpailun vuoksi olisi varmistettava, että ajoneuvot, jotka eivät tähän mennessä ole kuuluneet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/62/EY15 vahvistetun tietulleja ja käyttäjämaksuja koskevan kehyksen piiriin, sisällytetään tähän kehykseen. Mainitun direktiivin soveltamisala olisi siksi laajennettava koskemaan tavarankuljetusajoneuvojen lisäksi myös muita raskaita ajoneuvoja sekä kevyitä ajoneuvoja, mukaan lukien henkilöautot.

(3) Kaikilla ajoneuvoilla on merkittävä vaikutus tieinfrastruktuuriin ja ilman pilaantumiseen, ja kevyet ajoneuvot aiheuttavat suurimman osan tieliikenteen päästöihin ja ruuhkiin liittyvistä kielteisistä sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Tasapuolisen kohtelun ja terveen kilpailun vuoksi olisi varmistettava, että ajoneuvot, jotka eivät tähän mennessä ole kuuluneet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/62/EY15 vahvistetun tietulleja ja käyttäjämaksuja koskevan kehyksen piiriin, sisällytetään tähän kehykseen. Mainitun direktiivin soveltamisala olisi siksi laajennettava koskemaan tavarankuljetusajoneuvojen lisäksi myös muita raskaita ajoneuvoja sekä kevyitä ajoneuvoja, henkilöautoja ja moottoripyöriä. Henkilöautojen maksujen tasoa voitaisiin mukauttaa, jotta säännöllisiltä käyttäjiltä ei perittäisi kohtuuttomia maksuja. Yhtäläisen kohtelun varmistamiseksi maksuja olisi myös sovellettava syrjimättömästi ajoneuvoluokan mukaan sekä eriytetysti riippuen ajoneuvon vaikutuksesta infrastruktuuriin ja sen vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan ja ottaen huomioon tiettyjen sellaisten käyttäjien sosioekonominen tilanne, jotka pääsevät työpaikalleen vain maanteitse.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Sellaisten maantieliikenteen sisämarkkinoiden toteuttaminen, joilla vallitsevat tasapuoliset kilpailuedellytykset, edellyttää sääntöjen yhdenmukaista soveltamista. Yksi tämän direktiivin päätavoitteista on poistaa tienkäyttäjien välisen kilpailun vääristymät. Siksi raskaita ajoneuvoja koskevien maksujen soveltamisalaan olisi sisällytettävä myös maanteiden tavaraliikenteeseen käytettävät pakettiautot.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Jotta voidaan varmistaa tämän toimenpiteen suhteellisuus, se olisi kohdistettava vain pakettiautoihin, joita käytetään maanteiden tavaraliikenteen harjoittamiseen ja joita säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksilla (EY) N:o 1071/20091 a ja N:o 1072/20091 b sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 165/20141 c.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72).

 

1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 1).

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Aikaperusteiset käyttäjämaksut eivät perusluonteensa vuoksi heijasta tarkasti tosiasiallisesti aiheutuneita infrastruktuurikustannuksia, ja samasta syystä ne eivät ole tehokkaita, kun pyritään edistämään vähäpäästöisempää ja tehokkaampaa liikennettä tai vähentämään ruuhkia. Siksi ne olisi asteittain korvattava matkaperusteisilla maksuilla, jotka ovat tasapuolisempia, tehokkaampia ja toimivampia.

(4) Aikaperusteiset käyttäjämaksut eivät perusluonteensa vuoksi heijasta tarkasti tosiasiallisesti aiheutuneita infrastruktuurikustannuksia, ja samasta syystä ne eivät ole tehokkaita, kun pyritään edistämään vähäpäästöisempää ja tehokkaampaa liikennettä tai vähentämään ruuhkia. Siksi raskailta ajoneuvoilta perittävät aikaperusteiset käyttäjämaksut olisi asteittain korvattava matkaperusteisilla maksuilla, jotka ovat tasapuolisempia, tehokkaampia ja toimivampia.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Sen lisäksi, että kehitetään ja/tai pidetään voimassa kuljettuun matkaan perustuvia maksujärjestelmiä, olisi kussakin jäsenvaltiossa nimettävä riippumaton valvontaviranomainen valvomaan kansallisten maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa, jotta voidaan taata avoimuus ja syrjimättömyys sekä varmistaa, että tietullimaksujen tasot ja tietullitulojen käyttö ovat tämän direktiivin säännösten mukaisia. Kunkin jäsenvaltion olisi voitava nimetä riippumaton valvontaviranomainen ottaen huomioon kansallisen tieverkkonsa erityispiirteet.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Jotta tämä aikaperusteisten maksujen asteittainen korvaaminen matkaperusteisilla maksuilla ei muodostuisi lisäesteeksi syrjäisistä maista ja syrjäseutualueilta peräisin olevien kuljetusten pääsylle unionin keskeisille markkinoille, olisi otettava mahdollisimman pian käyttöön korvausjärjestelmä lisäkustannusten tasapainottamiseksi, jotta ne eivät heikennä kilpailukykyä merkittävästi.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 c)  Jotta vältetään liikenteen siirtyminen maksuttomille teille, millä voisi olla vakavia vaikutuksia liikenneturvallisuuteen ja liikenneverkon optimaaliseen käyttöön, jäsenvaltioiden olisi voitava kantaa tietulleja kaikilla teillä, jotka kilpailevat suoraan Euroopan laajuisten verkkojen kanssa.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 d)  Aikaperusteiset käyttäjämaksut kannustavat kuljettajia ajamaan enemmän vinjettien voimassaolon aikana, mikä on vastoin saastuttaja maksaa - ja käyttäjä maksaa -periaatteita.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 e)  Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin asianmukainen soveltaminen, sopimuspuitteissa, joilla säännellään tiemaksujen kantamista koskevia käyttöoikeussopimuksia, olisi pyrittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/23/EU noudattaen helpottamaan mainittujen sopimusten mukauttamista unionin sääntelykehyksen kehitykseen.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 f)  Tämän vuoksi olisi selvitettävä, voitaisiinko syrjäisestä sijainnista aiheutuvia lisäkustannuksia kompensoida helpotuksilla, jotka liittyvät energiatehokkaamman ajoneuvokannan saatavuuteen ja etusijalle asettamiseen erityisten infrastruktuurien tai sähköistettyjen moottoriteiden kaltaisten teknologioiden tarjoamisessa. Nämä kompensoivat helpotukset voisivat olla osa tulevaa vuoden 2020 jälkeistä Verkkojen Eurooppa -välinettä.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Jotta voidaan varmistaa, että käyttäjät hyväksyvät tulevat tiemaksujärjestelmät, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus ottaa käyttöön asianmukaisia järjestelmiä maksujen keräämiseksi osana laajempaa liikkuvuuspalvelujen kokonaisuutta. Näillä järjestelmillä olisi varmistettava infrastruktuurikustannusten tasapuolinen jakautuminen, ja niiden olisi vastattava ”saastuttaja maksaa” -periaatetta. Tällaisen järjestelmän käyttöön ottavien jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että siinä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/52/EY säännöksiä.

(5) Jotta voidaan varmistaa, että käyttäjät hyväksyvät tulevat tiemaksujärjestelmät, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus ottaa käyttöön asianmukaisia järjestelmiä maksujen keräämiseksi osana laajempaa liikkuvuuspalvelujen kokonaisuutta. Näillä järjestelmillä olisi varmistettava infrastruktuurikustannusten tasapuolinen jakautuminen, ja niiden olisi vastattava saastuttaja maksaa -periaatetta ja niissä olisi määriteltävä käyttäjämaksuista saatujen tulojen käyttötarkoitus. Jäsenvaltioiden olisi voitava kantaa tietulleja myös muilta kuin päätieverkkoon kuuluvilta teiltä. Tällaisen järjestelmän käyttöön ottavien jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että siinä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/52/EY säännöksiä.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Jäsenvaltioita olisi kannustettava ottamaan huomioon sosioekonomiset tekijät, kun ne panevat täytäntöön henkilöautoihin sovellettavia tieinfrastruktuurien maksujärjestelmiä.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Perittäessä tiemaksuja kaikilta tienkäyttäjiltä sähköisin keinoin tullaan samalla keränneeksi ja tallentaneeksi paljon henkilötietoja, joita voidaan käyttää myös perusteellisten liikkumisprofiilien laatimiseen. Jäsenvaltioiden ja komission olisi tämän direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä otettava järjestelmällisesti huomioon periaatteet, jotka koskevat käyttötarkoituksen rajoittamista ja tietojen minimointia. Tienkäyttömaksujen perimisen yhteydessä tapahtuvaa tietojen keräämistä koskevien teknisten ratkaisujen olisi sen vuoksi sisällettävä anonymisoituja, salattuja tai etukäteen suoritettavia maksuvaihtoehtoja.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 c)  Ajoneuvoverot saattavat haitata tietullien käyttöönottoa. Tietullien käyttöönoton tukemiseksi jäsenvaltioiden olisi sallittava alentaa joustavammin ja nopeasti ajoneuvoveroja eli olisi laskettava mahdollisimman pian direktiivissä 1999/62/EY vahvistettuja vähimmäismääriä.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 d)  Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin säännösten yhdenmukainen soveltaminen ja seurata sen vaikutuksia Euroopan unionin vapaan liikkuvuuden alueen toimintaan ja tietullijärjestelmien yhteentoimivuuteen, kyseisen yhteentoimivuuden valvonta olisi annettava Euroopan maaliikenneviraston tehtäväksi. Viraston tehtäviin voisi kuulua muun muassa seurata tämän direktiivin säännösten täytäntöönpanoa, ja se voisi ryhtyä toimenpiteisiin, jos maantieliikenteen sisämarkkinoiden moitteeton toiminta häiriintyy tai matkustajien vapaa liikkuvuus estyy.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 e)  On erityisen tärkeää, että jäsenvaltioissa otetaan käyttöön oikeudenmukainen maksujärjestelmä, joka ei rankaise sellaisia yksityisautoilijoita, jotka joutuvat useammin käyttämään maksullisia teitä, koska he asuvat maaseutualueilla, vaikeakulkuisilla alueilla tai eristyneillä alueilla. Jäsenvaltioiden olisi aluekehityspolitiikan mukaisesti sovellettava näiltä alueilta oleviin käyttäjiin alennettuja maksuja.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Samoin kuin raskaiden ajoneuvojen tapauksessa, myös kevyiden ajoneuvojen osalta on tärkeää varmistaa, että sovelletut aikaperusteiset maksut ovat oikeasuhteisia, myös alle vuoden pituisina käyttöaikoina. Tältä osin huomioon on otettava se, että kevyiden ajoneuvojen käyttötapa poikkeaa raskaiden ajoneuvojen käyttötavasta. Oikeasuhteiset aikaperusteiset maksut voitaisiin laskea matkojen vaihtelua koskevien saatavilla olevien tietojen perusteella.

(6) Samoin kuin raskaiden ajoneuvojen tapauksessa, on tärkeää varmistaa, että jos jäsenvaltiot ottavat käyttöön kevyisiin ajoneuvoihin sovellettavia aikaperusteisia maksuja, ne ovat oikeasuhteisia, myös alle vuoden pituisina käyttöaikoina. Tältä osin huomioon on otettava se, että kevyiden ajoneuvojen käyttötapa poikkeaa raskaiden ajoneuvojen käyttötavasta. Oikeasuhteiset aikaperusteiset maksut voitaisiin laskea matkojen vaihtelua koskevien saatavilla olevien tietojen perusteella, edellyttäen, että taataan syrjimättömyys.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Direktiivin 1999/62/EY mukaan ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu voidaan asettaa tasolle, joka on lähellä kyseessä olevan ajoneuvon käytön sosiaalisia rajakustannuksia. Tämä menetelmä on osoittautunut tasapuolisimmaksi ja tehokkaimmaksi tavaksi ottaa huomioon raskaiden ajoneuvojen aiheuttaman ilman pilaantumisen ja melun kielteiset ympäristö- ja terveysvaikutukset, ja se varmistaisi, että raskaat ajoneuvot osallistuvat oikeudenmukaisella osuudella EU:n ilmanlaatunormien17 ja mahdollisesti sovellettavien melurajojen tai -tavoitteiden noudattamiseen. Siksi tällaisten maksujen soveltamista olisi helpotettava.

(7) Direktiivin 1999/62/EY mukaan ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu olisi asetettava tasolle, joka vastaa saastuttaja maksaa -periaatetta ja on lähellä kyseessä olevan ajoneuvon käytön sosiaalisia rajakustannuksia. Tämä menetelmä on osoittautunut tasapuolisimmaksi ja tehokkaimmaksi tavaksi ottaa huomioon raskaiden ajoneuvojen aiheuttaman ilman pilaantumisen ja melun kielteiset ympäristö- ja terveysvaikutukset, ja se varmistaisi, että raskaat ajoneuvot osallistuvat oikeudenmukaisella osuudella EU:n ilmanlaatunormien 17 ja mahdollisesti sovellettavien melurajojen tai -tavoitteiden noudattamiseen. Siksi tällaisten maksujen soveltamista olisi helpotettava.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Tästä syystä painotettujen keskimääräisten ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen enimmäismäärät olisi korvattava helposti sovellettavilla viitearvoilla, joita päivitetään inflaation, tieliikenteen ulkoisten kustannusten arvioinnissa saavutetun tieteellisen edistyksen ja ajoneuvokannan koostumuksessa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi.

(8) Tästä syystä olisi annettava mahdollisuus soveltaa ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja niissä tieverkon osissa, joissa ei peritä infrastruktuurimaksua, ja painotettujen keskimääräisten ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen enimmäismäärät olisi korvattava helposti sovellettavilla vähimmäisarvoilla, joita päivitetään inflaation, tieliikenteen ulkoisten kustannusten arvioinnissa saavutetun tieteellisen edistyksen ja ajoneuvokannan koostumuksessa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Jotta voidaan edistää liikennepolitiikkaa koskevan valkoisen kirjan tavoitetta eli saastuttaja maksaa -periaatteen täysimittaista soveltamista, olisi varmistettava, että niissä tieverkon osissa, joissa peritään infrastruktuurimaksua, raskaisiin ajoneuvoihin ja maanteiden tavaraliikenteeseen käytettäviin pakettiautoihin sovelletaan ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b) Ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen asianmukaisen käytön takaamiseksi niistä saatavat tulot olisi investoitava takaisin liikenneinfrastruktuuriin, jotta voidaan edistää kestävämpiä liikennemuotoja, joiden ympäristövaikutukset ovat pienemmät.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 c)   Ulkoisten kustannusten hintoihin sisällyttämisen vähimmäisarvojen vahvistamisen perusteena olisi käytettävä komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston julkaisemaa asiakirjaa ”Handbook on External Costs of Transport”.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Infrastruktuurimaksujen porrastaminen Euro-päästöluokan perusteella on edistänyt vähäpäästöisempien ajoneuvojen käyttöä. Ajoneuvokannan uusiutuessa on kuitenkin odotettavissa, että maksujen porrastaminen tällä perusteella kaupunkien välisessä verkossa ei enää toimi vuoden 2020 loppuun mennessä, ja se olisi siksi poistettava käytöstä kyseiseen ajankohtaan mennessä. Samasta ajankohdasta alkaen ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja olisi sovellettava järjestelmällisemmin kohdennettuna keinona kattaa ulkoiset kustannukset tilanteissa, joissa sillä on suurin merkitys.

(9) Infrastruktuurimaksujen porrastaminen Euro-päästöluokan perusteella on edistänyt vähäpäästöisempien ajoneuvojen käyttöä. Ajoneuvokannan uusiutuessa on kuitenkin odotettavissa, että maksujen porrastaminen tällä perusteella kaupunkien välisessä verkossa ei ole enää niin tehokasta vuoden 2020 loppuun mennessä, ja se olisi siksi poistettava käytöstä kyseiseen ajankohtaan mennessä. Samasta ajankohdasta alkaen ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja olisi sovellettava järjestelmällisemmin kohdennettuna keinona kattaa ulkoiset kustannukset tilanteissa, joissa sillä on suurin merkitys.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Kaikkein vähäpäästöisimpien ja tehokkaimpien ajoneuvojen käytön edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi sovellettava tällaisiin ajoneuvoihin merkittävästi alennettuja tietulleja ja käyttäjämaksuja.

(12)  Kaikkein vähäpäästöisimpien ja tehokkaampien ajoneuvojen käytön edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi sovellettava tällaisiin ajoneuvoihin merkittävästi alennettuja tietulleja ja käyttäjämaksuja. Tällaisten järjestelyjen käyttöönoton helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi näitä alennuksia olisi sovellettava riippumatta asetuksen (EU) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen sertifioinnin osalta annetun komission asetuksen (EU) …/… voimaantulosta. Nollapäästöisiin ajoneuvoihin ei pitäisi soveltaa minkäänlaisia sellaisia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja, jotka liittyvät ilman pilaantumiseen.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Alppien ylitse kulkeva kauttakulkuliikenne kuormittaa kyseisiä alueita erityisesti meluhaittojen, ilman pilaantumisen ja infrastruktuurin kulumisen muodossa, mitä vielä pahentaa lähekkäisten käytävien kesken käytävä kustannuskilpailu. Kyseisille alueille ja jäsenvaltioille olisi sen vuoksi jätettävä runsaasti liikkumavaraa ulkoisten kustannusten perimisessä ja liikenteenohjaustoimenpiteiden täytäntöönpanossa, jotta voidaan välttää ei-toivotut siirtymisvaikutukset ja liikenteen ohjautuminen toisiin käytäviin.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Liikenneruuhkien, joihin kaikki ajoneuvot vaikuttavat erisuuruisesti, aiheuttamat kustannukset vastaavat noin 1 prosenttia BKT:sta. Merkittävä osa näistä kustannuksista aiheutuu kaupunkien välisistä ruuhkista. Siksi olisi sallittava erityinen ruuhkamaksu sillä edellytyksellä, että sitä sovelletaan kaikkiin ajoneuvoluokkiin. Jotta maksu olisi tehokas ja oikeasuhteinen, se olisi laskettava ruuhkiin liittyvien rajakustannusten perusteella ja porrastettava paikan, ajankohdan ja ajoneuvoluokan mukaan. Jotta ruuhkamaksuilla olisi mahdollisimman suuri myönteinen vaikutus, niistä saatavat tulot olisi osoitettava hankkeisiin, joilla pyritään puuttumaan ongelman syihin.

(13)  Liikenneruuhkien, joihin kaikki ajoneuvot vaikuttavat erisuuruisesti, aiheuttamat kustannukset vastaavat noin 1:tä prosenttia BKT:sta. Merkittävä osa näistä kustannuksista aiheutuu kaupunkien välisistä ruuhkista. Siksi olisi sallittava erityinen ruuhkamaksu sillä edellytyksellä, että sitä sovelletaan kaikkiin ajoneuvoluokkiin. Jotta maksu olisi tehokas, oikeasuhteinen ja syrjimätön, se olisi laskettava ruuhkiin liittyvien rajakustannusten perusteella ja porrastettava paikan, ajankohdan ja ajoneuvoluokan mukaan. Niin ikään olisi löydettävä tasapainoisia ja kompensoivia malleja, jotka eivät syrji esikaupunkialueilla asuvia työntekijöitä, jotka joutuisivat maksamaan sekä tietulleista että käyttäjämaksuista aiheutuvat kustannukset. Jotta ruuhkamaksuilla olisi mahdollisimman suuri myönteinen vaikutus, niistä saatavat tulot olisi osoitettava hankkeisiin, joilla pyritään puuttumaan ongelman syihin.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Autoihin liittyvän unionin kulttuuriperinnön säilyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi luotava erillinen luokka museoajoneuvoille, jotta tässä direktiivissä säädettyjen eri maksujen määriä voidaan porrastaa.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Kun otetaan huomioon onnettomuuksista aiheutuvat korkeat ulkoiset kustannukset, jotka ovat kymmeniä miljardeja euroja vuodessa, jäsenvaltioille olisi kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtavien onnettomuuksien keskimääräisten yhteiskunnallisten kustannusten laskentaa koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/96/EY1 a säännösten yhteydessä annettava mahdollisuus sisällyttää hintoihin enemmän niitä kustannuksia, joita vakuutukset eivät kata. Osa näistä kustannuksista lankeaa sosiaaliturvajärjestelmän tai koko yhteiskunnan maksettavaksi esimerkiksi käytettyjen julkisten palvelujen hallinnollisten kustannusten, käytettyjen lääkintä- ja terveydenhoitopalvelujen kustannusten, inhimillisen pääoman menetyksen sekä fyysisiin vammoihin ja henkiseen kärsimykseen liittyvien kustannusten muodossa.

 

_____________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/96/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta (EUVL L 319, 29.11.2008, s. 59).

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Infrastruktuurimaksuun lisättävät korotukset voisivat myös olla hyödyllinen väline, kun pyritään puuttumaan tiettyjen teiden käyttöön liittyviin huomattaviin ympärivahinkoihin tai ruuhkiin muuallakin kuin vuoristoalueilla. Siksi korotusten nykyinen rajoittaminen näille alueille olisi poistettava. Jotta voidaan välttää päällekkäisten maksujen periminen käyttäjiltä, korotuksia ei pitäisi sallia tieosuuksilla, joilla sovelletaan ruuhkamaksua.

(16)  Infrastruktuurimaksuun lisättävät korotukset voisivat myös olla hyödyllinen väline, kun pyritään puuttumaan tiettyjen teiden käyttöön liittyviin huomattaviin ympärivahinkoihin tai ruuhkiin muuallakin kuin vuoristoalueilla. Siksi olisi helpotettava korotusten soveltamista, siten että poistetaan nykyiset rajoitukset, joiden mukaan korotuksia voidaan soveltaa vain mainituilla alueilla, ja samoin olisi helpotettava niiden kohdentamista Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkon hankkeisiin. Jotta voidaan välttää päällekkäisten maksujen periminen käyttäjiltä, korotuksille olisi asetettava tiukemmat rajat tieosuuksilla, joilla sovelletaan ruuhkamaksua. Sovellettava enimmäistaso olisi myös mukautettava eri tilanteisiin.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Kevyiden ajoneuvojen kohdalla on tärkeää varmistaa, että tämä direktiivi ei haittaa kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa käyttöön alennuksia ja vähennyksiä, kun maksujen vaikutus tienkäyttäjiin on suhteettoman suuri maantieteellisistä tai sosiaalisista syistä.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta voitaisiin hyödyntää olemassa olevista tiemaksujärjestelmistä saatavia mahdollisia synergiaetuja toimintakustannusten alentamiseksi, komission olisi osallistuttava täysimääräisesti sellaisten jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön, jotka aikovat ottaa käyttöön yhteisiä tiemaksujärjestelmiä.

(18)  Jotta voitaisiin hyödyntää olemassa olevista tiemaksujärjestelmistä saatavia mahdollisia synergiaetuja toimintakustannusten alentamiseksi, komission olisi osallistuttava täysimääräisesti sellaisten jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön, jotka aikovat ottaa käyttöön yhteisiä ja yhteentoimivia tiemaksujärjestelmiä.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Tiemaksut voivat tuoda käyttöön resursseja, jotka auttavat korkealaatuisen liikenneinfrastruktuurin kunnossapidon ja kehittämisen rahoittamisessa. Siksi on asianmukaista kannustaa jäsenvaltioita käyttämään tiemaksuista saatavia tuloja tähän tarkoitukseen ja edellyttää tätä varten, että ne raportoivat riittävällä tavalla näiden tulojen käytöstä. Tämän pitäisi erityisesti auttaa havaitsemaan mahdollisia rahoitusvajeita ja lisäämään tiemaksujen yleistä hyväksymistä.

(19)  Tiemaksut tuovat käyttöön resursseja, jotka auttavat vaihtoehtoisten liikenneinfrastruktuurihankkeiden rahoittamisessa ja ristiinrahoittamisessa sekä korkealaatuisen liikenneinfrastruktuurin ja -palveluiden kunnossapidon ja kehittämisen rahoittamisessa. Siksi on asianmukaista, että jäsenvaltiot käyttävät tiemaksuista saatavia tuloja tähän tarkoitukseen, ja on asianmukaista edellyttää, että ne raportoivat riittävällä tavalla näiden tulojen käytöstä. Infrastruktuurimaksuista ja ulkoisiin kustannuksiin perustuvista maksuista saatavat tulot olisi siksi investoitava takaisin liikennealaan. Tämän pitäisi erityisesti auttaa havaitsemaan mahdollisia rahoitusvajeita ja lisäämään tiemaksujen yleistä hyväksymistä.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  On tarpeen varmistaa, että ulkoisiin kustannuksiin perustuvat maksut vastaavat jatkossakin mahdollisimman tarkasti raskaiden ajoneuvojen aiheuttaman ilman pilaantumisen ja melun kustannuksia ilman, että maksujärjestelmästä tehdään liian monimutkainen, jotta kannustetaan kaikkein polttoainetehokkaimpien ajoneuvojen käyttöä ja jotta kannustimet säilyvät tehokkaina ja tiemaksujen porrastus pysyy ajan tasalla. Siksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ulkoisten maksujen viitearvojen mukauttamista tieteen kehitykseen, raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin perustuvien infrastruktuurimaksujen tuloneutraalia porrastusta koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen määrittelyä ja kevyiden ajoneuvojen infrastruktuurimaksujen porrastamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukauttamista tekniikan kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(21)  On tarpeen varmistaa, että ulkoisiin kustannuksiin perustuvat maksut vastaavat jatkossakin mahdollisimman tarkasti raskaiden ajoneuvojen aiheuttaman ilman pilaantumisen ja melun kustannuksia ilman, että maksujärjestelmästä tehdään liian monimutkainen, jotta kannustetaan kaikkein polttoainetehokkaimpien ajoneuvojen käyttöä ja jotta kannustimet säilyvät tehokkaina ja tiemaksujen porrastus pysyy ajan tasalla. Siksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ulkoisten maksujen vähimmäisarvojen mukauttamista tieteen kehitykseen, raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin perustuvien infrastruktuurimaksujen tuloneutraalia porrastusta koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen määrittelyä ja kevyiden ajoneuvojen infrastruktuurimaksujen porrastamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukauttamista tekniikan kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21a)  Komission olisi esitettävä viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ulkoisten ympäristö-, ruuhka- ja terveyskustannusten sisällyttämiselle hintoihin yleinen, avoin ja selkeä kehys, johon infrastruktuurimaksujen tuleva laskenta perustuu. Tässä yhteydessä komission olisi voitava ehdottaa mallia, johon liitetään vaikutusarvio ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä hintoihin kaikissa liikennemuodoissa. Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi ulkoisten kustannusten perimisessä on syytä ottaa huomioon kaikki liikennemuodot.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 b)   Avoimuuden takaamiseksi olisi asianmukaista, että jäsenvaltiot ilmoittavat tienkäyttäjille tuloksista, jotka on saavutettu infrastruktuurimaksuista, ulkoisiin kustannuksiin perustuvista maksuista ja ruuhkamaksuista saatujen tulojen investoinnista. Niiden olisi ilmoitettava hyödyt, jotka on saavutettu liikenneturvallisuuden parantumisen, ympäristövaikutusten vähentymisen ja ruuhkaantumisen vähentymisen muodossa.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/62/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999, verojen ja maksujen kantamisesta ajoneuvoilta tieinfrastruktuurien käytöstä”

”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/62/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999, matkaperusteisten verojen ja maksujen kantamisesta ajoneuvoilta tieinfrastruktuurien käytöstä”

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  uudet infrastruktuurit tai uudet infrastruktuuriparannukset, mukaan lukien merkittävät rakenteelliset kunnostukset;

a)  uudet infrastruktuurit tai uudet infrastruktuuriparannukset, mukaan lukien merkittävät rakenteelliset kunnostukset tai liikennemuotosiirtymään liittyvät vaihtoehtoiset liikenneinfrastruktuurit;

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’tietullilla’ tiettyä summaa, joka perustuu tietyssä infrastruktuurissa kuljettuun matkaan ja ajoneuvotyyppiin ja jonka maksaminen antaa ajoneuvolle oikeuden infrastruktuurien käyttöön; tietulliin sisältyy infrastruktuurimaksu ja, tapauksen mukaan, ruuhkamaksu tai ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu tai molemmat;

6)  ’tietullilla’ tiettyä summaa, joka perustuu tietyssä infrastruktuurissa kuljettuun matkaan ja ajoneuvotyyppiin ja jonka maksaminen antaa ajoneuvolle oikeuden infrastruktuurien käyttöön; tietulliin sisältyy yksi tai useampi seuraavista maksuista: infrastruktuurimaksu tai ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu;

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

11)  ’liikenneperäisen ilman pilaantumisen kustannuksilla’ sellaisten vahinkojen kustannuksia, jotka johtuvat hiukkaspäästöistä sekä otsonia muodostavien yhdisteiden kuten typen oksidien ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä ajoneuvoa käytettäessä;

11)  ’liikenneperäisen ilman pilaantumisen kustannuksilla’ sellaisten ihmisten terveydelle aiheutuneiden haittojen ja ympäristövahinkojen kustannuksia, jotka johtuvat hiukkaspäästöistä sekä otsonia muodostavien yhdisteiden kuten typen oksidien ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä ajoneuvoa käytettäessä;

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

12)  ’liikenneperäisten meluhaittojen kustannuksilla’ sellaisten vahinkojen kustannuksia, jotka johtuvat ajoneuvojen tuottamasta tai ajoneuvojen ja tienpinnan vuorovaikutuksessa syntyvästä melusta;

12)  ’liikenneperäisten meluhaittojen kustannuksilla’ sellaisten ihmisten terveydelle aiheutuneiden haittojen ja ympäristövahinkojen kustannuksia, jotka johtuvat ajoneuvojen tuottamasta tai ajoneuvojen ja tienpinnan vuorovaikutuksessa syntyvästä melusta;

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

15)  ’ajoneuvolla’ neljä- tai useampipyöräistä moottoriajoneuvoa tai auton ja puoliperävaunun yhdistelmää, joka on tarkoitettu tai jota käytetään matkustajien tai tavaroiden kuljetukseen maanteillä;

15)  ’ajoneuvolla’ kaksi- tai useampipyöräistä moottoriajoneuvoa tai auton ja puoliperävaunun yhdistelmää, joka on tarkoitettu tai jota käytetään matkustajien tai tavaroiden kuljetukseen maanteillä;

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

18 a)  ’kevyellä ajoneuvolla’ kevyttä hyötyajoneuvoa, henkilöautoa tai moottoripyörää;

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

19)  ’kevyellä ajoneuvollahenkilöautoa, pienoisbussia tai pakettiautoa;

19)  ’kevyellä hyötyajoneuvollapienoisbussia, pakettiautoa tai tavaroiden kuljetukseen tarkoitettua pakettiautoa;

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

20 a)  ’museoajoneuvolla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/45/EU* 3 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua historiallisesti merkittävää ajoneuvoa;

 

_______________

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/45/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 51).

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

22)  ’pakettiautolla’ tavaroiden kuljetukseen tarkoitettua ajoneuvoa, jonka suurin sallittu massa on enintään 3,5 tonnia;

(22)  ’pakettiautolla’ ajoneuvoa, joka ei ole henkilöauto ja jonka suurin sallittu massa on enintään 3,5 tonnia;

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

22 a)  ’tavaroiden kuljetukseen tarkoitetulla pakettiautolla’ maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 1071/2009* tarkoitetulla tavalla käytettävää ajoneuvoa, jonka suurin sallittu kokonaismassa on 2,4–3,5 tonnia ja jonka korkeus on yli 2 metriä.

 

______________

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51).

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 22 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

22 b) ’päästöttömällä käytöllä’ ajoneuvoa, jonka käytöstä ei todennettavasti aiheudu pakokaasupäästöjä koko katetulla tieverkon osalla;

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

23 a)  ’moottoripyörällä’ kaksipyöräistä ajoneuvoa, jossa voi olla sivuvaunu, sekä mitä tahansa kolmi- tai nelipyörää, joka kuuluu asetuksessa (EU) N:o 168/2013 tarkoitettuihin ajoneuvoluokkiin L3e, L4e, L5e, L6e tai L7e;

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 27 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

27)  ’käyttöoikeussopimuksella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU** 1 artiklassa määriteltyä rakennusurakkasopimusta;

27)  ’käyttöoikeussopimuksella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU 5 artiklan 1 kohdassa määriteltyä käyttöoikeussopimusta;

 

_______________

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 29 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

29)  ’merkittävästi muutetulla tietulli- tai maksujärjestelmällä’ tietulli- tai maksujärjestelmää, jota on muutettu siten, että kustannukset tai tulot ovat muuttuneet vähintään prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna inflaatiokorjauksen jälkeen, kun inflaatio mitataan komission (Eurostatin) julkaiseman EU:n laajuisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin, josta on poistettu energian ja jalostamattomien elintarvikkeiden vaikutus, muutosten perusteella.

29)  ’merkittävästi muutetulla tietulli- tai maksujärjestelmällä’ tietulli- tai maksujärjestelmää, jota on muutettu siten, että kustannukset tai tulot ovat muuttuneet vähintään 15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna inflaatiokorjauksen jälkeen, kun inflaatio mitataan komission (Eurostatin) julkaiseman EU:n laajuisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin, josta on poistettu energian ja jalostamattomien elintarvikkeiden vaikutus, muutosten perusteella. Käyttöoikeussopimuksissa merkittäviksi muutoksiksi ei katsota sellaisia muutoksia, jotka täyttävät direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 ja 2 kohdan ehdot.

Perustelu

On vältettävä määrittelemästä merkittäviä muutoksia liian rajoittavasti, jotta toimivaltaisille viranomaisille aiheutuva hallinnollinen taakka ei kasvaisi liian suureksi. Tarkistuksella pyritään helpottamaan tiemaksujärjestelmien porrastamista, jotta nykyisen direktiivin säännöksiä voidaan soveltaa helpommin ja välttää se, että kaikista tiemaksuihin tehdyistä porrastuksista on ilmoitettava komissiolle. Tarkistuksen ansiosta merkittävien muutosten määritelmä voidaan myös saattaa paremmin yhdenmukaiseksi käyttöoikeussopimusten tekemisestä annetun direktiivin 2014/23/EU kanssa.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 29 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

29 a)  ’ristiinrahoituksella’ tehokkaiden vaihtoehtoisten liikenneinfrastruktuurihankkeiden rahoitusta nykyisten liikenneinfrastruktuurien tie- ja infrastruktuurimaksuista saaduilla tuloilla;

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 29 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

29 b)  ’jäsenvaltioilla’ kaikkia jäsenvaltioiden viranomaisia eli keskushallinnon viranomaisia, liittovaltion viranomaisia ja muita alueellisia viranomaisia, joille on annettu valtuudet varmistaa unionin lainsäädännön noudattaminen.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  infrastruktuurien tai infrastruktuuriparannusten kustannuksia voivat olla erityiset meluhaittojen vähentämiseen tai liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvät infrastruktuurikulut sekä todelliset maksut, jotka infrastruktuurin haltija on suorittanut objektiivisista ympäristönäkökohdista, kuten maaperän suojelu pilaantumiselta.

b)  infrastruktuurien tai infrastruktuuriparannusten kustannuksia voivat olla erityiset meluhaittojen vähentämiseen, innovatiivisten teknologioiden käyttöönottoon tai liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvät infrastruktuurikulut sekä todelliset maksut, jotka infrastruktuurin haltija on suorittanut objektiivisista ympäristönäkökohdista, kuten maaperän suojelu pilaantumiselta, mukaan lukien uusista sääntelyvelvoitteista aiheutuneet kulut.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

6 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan b a alakohta seuraavasti:

 

”b a)  museoajoneuvot;”

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltiot eivät saa 1 päivästä tammikuuta 2018 ottaa käyttöön raskaita ajoneuvoja koskevia käyttäjämaksuja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 kohdan soveltamista. Ennen mainittua ajankohtaa käyttöönotetut käyttäjämaksut voidaan pitää voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

6.  Jäsenvaltiot eivät saa [tämän direktiivin voimaantuloajankohta] alkaen ottaa käyttöön raskaita ajoneuvoja ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitettuja pakettiautoja koskevia käyttäjämaksuja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 kohdan soveltamista. Ennen mainittua ajankohtaa käyttöönotetut käyttäjämaksut voidaan pitää voimassa 31 päivään joulukuuta 2022, ja ne korvataan infrastruktuurimaksuilla 1 päivästä tammikuuta 2023 tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa tieverkon osissa.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jäsenvaltiot eivät saa [tämän direktiivin voimaantuloajankohta] ottaa käyttöön kevyitä ajoneuvoja koskevia käyttäjämaksuja. Ennen mainittua ajankohtaa käyttöönotetut käyttäjämaksut on poistettava 31 päivään joulukuuta 2027 mennessä.

7.  Jäsenvaltiot eivät saa [tämän direktiivin voimaantuloajankohta] ottaa käyttöön kevyitä ajoneuvoja koskevia käyttäjämaksuja. Ennen mainittua ajankohtaa käyttöönotetut käyttäjämaksut voidaan pitää voimassa 31 päivään joulukuuta 2025.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 artikla – 9 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

9.  Raskaisiin ajoneuvoihin sovellettavia tietulleja ja käyttäjämaksuja on 1 päivästä tammikuuta 2020 sovellettava kaikkiin raskaisiin ajoneuvoihin.

9.  Raskaisiin ajoneuvoihin sovellettavia tietulleja ja käyttäjämaksuja on 1 päivästä tammikuuta 2020 sovellettava kaikkiin raskaisiin ajoneuvoihin ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakettiautoihin.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 artikla – 10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

10.  Raskaisiin ajoneuvoihin ja kevyisiin ajoneuvoihin sovellettavia tietulleja ja käyttäjämaksuja voidaan ottaa käyttöön tai pitää voimassa toisistaan riippumatta.

10.  Raskaisiin ajoneuvoihin ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakettiautoihin sekä kevyisiin ajoneuvoihin, jotka eivät ole tavaroiden kuljetukseen tarkoitettuja pakettiautoja, sovellettavia tietulleja ja käyttäjämaksuja voidaan ottaa käyttöön tai pitää voimassa toisistaan riippumatta 31 päivään joulukuuta 2022.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7a artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siltä osin kuin käyttäjämaksuja sovelletaan henkilöautoihin, infrastruktuurin käyttöoikeus on voitava saada vähintään seuraaviksi ajanjaksoiksi: 10 päivää, kuukausi tai kaksi kuukautta tai molemmat ja vuosi. Kahden kuukauden maksu saa olla korkeintaan 30 prosenttia vuosimaksun määrästä, kuukausimaksu saa olla korkeintaan 18 prosenttia vuosimaksun määrästä ja 10 päivän maksu saa olla korkeintaan 8 prosenttia vuosimaksun määrästä.

Siltä osin kuin käyttäjämaksuja sovelletaan henkilöautoihin, infrastruktuurin käyttöoikeus on voitava saada vähintään seuraaviksi ajanjaksoiksi: yksi päivä, yksi viikko, 10 päivää, kuukausi tai kaksi kuukautta tai molemmat ja vuosi. Kahden kuukauden maksu saa olla korkeintaan 30 prosenttia vuosimaksun määrästä, kuukausimaksu saa olla korkeintaan 18 prosenttia vuosimaksun määrästä ja 10 päivän maksu, viikkomaksu ja päivämaksu saavat olla korkeintaan 8 prosenttia vuosimaksun määrästä.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7a artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Pienoisbussien ja pakettiautojen osalta jäsenvaltioiden on noudatettava joko 2 kohtaa tai 3 kohtaa. Jäsenvaltioiden on kuitenkin asetettava pienoisbusseille ja pakettiautoille korkeammat käyttäjämaksut kuin henkilöautoille viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2024.

4.  Pienoisbussien, pakettiautojen ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen osalta jäsenvaltioiden on noudatettava joko 2 kohtaa tai 3 kohtaa. Jäsenvaltioiden on kuitenkin asetettava pienoisbusseille, pakettiautoille ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitetuille pakettiautoille korkeammat käyttäjämaksut kuin henkilöautoille viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2024.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7a artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Käyttäjämaksujen oikeasuhteisuudessa voidaan ottaa huomioon sellaisen liikenteenharjoittamisen erityispiirteet, jonka lähtöpaikkana on EU:n reuna-alueella sijaitseva jäsenvaltio.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

7b artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  Lisätään 7 b artiklaan 2 a kohta seuraavasti:

 

”2 a.  Niillä moottoritieosuuksilla, joilla peritään infrastruktuurimaksu, on oltava kaikkien käyttäjien liikenneturvallisuuden takaamiseen tarvittava infrastruktuuri ja niillä voi olla kaikissa sääolosuhteissa turvallisia paikoitusalueita asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) .../... mukaisesti (2017/0122(COD)).”

Perustelu

Moottoritieverkon osien, joilla peritään infrastruktuurimaksu, on oltava sellaisia, että maantieliikenteen harjoittajat voivat täyttää kaikki ajo- ja lepoajoista annetussa asetuksessa säädetyt velvollisuudet ja että kaikille käyttäjille voidaan taata korkea liikenneturvallisuuden taso.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 c artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun, joka liittyy liikenneperäisen ilman pilaantumisen tai liikenneperäisten meluhaittojen tai molempien kustannuksiin.

1.  Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun, joka liittyy liikenneperäisen ilman pilaantumisen tai liikenneperäisten meluhaittojen tai molempien kustannuksiin.

 

Ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja voidaan ottaa käyttöön tai pitää voimassa tieverkon osissa, joihin ei sovelleta infrastruktuurimaksuja.

Raskaiden ajoneuvojen ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu on porrastettava ja määritettävä liitteessä III a esitettyjä vähimmäisvaatimuksia ja menetelmiä sekä liitteessä III b esitettyjä viitearvoja noudattaen.

Liikenneperäisestä ilman pilaantumisesta tai liikenneperäisistä meluhaitoista perittävä ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu on porrastettava ja määritettävä liitteessä III a esitettyjä vähimmäisvaatimuksia ja menetelmiä sekä vähintään liitteessä III b esitettyjä vähimmäisarvoja noudattaen.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 c artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tietulleja kantavien jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2021 sovellettava raskaisiin ajoneuvoihin ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua ainakin siinä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun verkon osassa, jossa raskaiden ajoneuvojen aiheuttamat ympäristövahingot ovat suuremmat kuin raskaiden ajoneuvojen aiheuttamat keskimääräiset ympäristövahingot liitteessä III a tarkoitettujen asiaa koskevien raportointivaatimusten mukaisesti määritettyinä.”

5.  Tietulleja kantavien jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2021 sovellettava raskaisiin ajoneuvoihin ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakettiautoihin liikenneperäisestä ilman pilaantumisesta tai liikenneperäisistä meluhaitoista perittävää ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua kaikissa 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tieverkon osissa, joihin sovelletaan infrastruktuurin käyttömaksua.”

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 c artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tieverkon osissa kannettavaa ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2026 alkaen syrjimättömästi kaikkiin ajoneuvoluokkiin.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 c artikla – 5 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b.  Jäsenvaltiot voivat soveltaa poikkeuksia, joilla ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja voidaan porrastaa museoajoneuvojen osalta.

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 da artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Ruuhkamaksuja voidaan ottaa käyttöön tai pitää voimassa infrastruktuurimaksuista riippumatta.

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 da artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Mille tahansa tieverkon osalle asetettua ruuhkamaksua on sovellettava syrjimättömällä tavalla kaikkiin ajoneuvoluokkiin liitteessä V esitettyjen vakiovastaavuuskertoimien mukaisesti.

3.  Mille tahansa tieverkon osalle asetettua ruuhkamaksua on sovellettava syrjimättömällä tavalla kaikkiin ajoneuvoluokkiin liitteessä V esitettyjen vakiovastaavuuskertoimien mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää vapauttaa maksusta linja-autot, sillä ne edistävät joukkoliikennettä sekä sosioekonomista kehitystä ja alueellista koheesiota.

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 da artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ruuhkamaksun on vastattava kustannuksia, jotka ajoneuvo aiheuttaa muille tienkäyttäjille ja välillisesti yhteiskunnalle, mutta se ei saa ylittää liitteessä VI määriteltyjä enimmäistasoja missään tietyypissä.

4.  Ruuhkamaksu ei saa alittaa liitteessä VI määriteltyjä tasoja missään tietyypissä.

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 da artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön riittävät järjestelmät ruuhkamaksujen vaikutuksen seuraamiseksi ja niiden tason tarkistamiseksi. Niiden on tarkasteltava maksujen tasoa säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein sen varmistamiseksi, etteivät ne ole korkeammat kuin kyseisessä jäsenvaltiossa esiintyvien ruuhkien kustannukset, jotka aiheutuvat niillä tieosuuksilla, joihin ruuhkamaksua sovelletaan.”

5.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön riittävät järjestelmät ruuhkamaksujen vaikutuksen seuraamiseksi ja niiden tason tarkistamiseksi. Niiden on tarkasteltava maksujen tasoa joka vuosi sen varmistamiseksi, etteivät ne ole korkeammat kuin kyseisessä jäsenvaltiossa esiintyvien ruuhkien kustannukset, jotka aiheutuvat niillä tieosuuksilla, joihin ruuhkamaksua sovelletaan.”

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 f artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  korotuksen tuottamat tulot investoidaan sellaisen asetuksen (EU) N:o 1315/2013 III luvun mukaisesti määriteltyyn ydinverkkoon kuuluvan liikenneinfrastruktuurin rakentamisen rahoittamiseen, joka edistää suoraan ruuhkautumisen tai ympäristövahinkojen lievittämistä ja joka sijaitsee samassa liikennekäytävässä kuin tieosuus, johon korotusta sovelletaan;

a)  korotuksen tuottamat tulot investoidaan sellaisen liikenneinfrastruktuurin tai sellaisten liikennepalvelujen rakentamisen rahoittamiseen, joka edistää suoraan ruuhkautumisen tai ympäristövahinkojen lievittämistä ja joka sijaitsee samassa liikennekäytävässä kuin tieosuus, johon korotusta sovelletaan;

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 f artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  korotus on enintään 15 prosenttia 7 b artiklan 1 kohdan ja 7 e artiklan mukaisesti lasketusta painotetusta keskimääräisestä infrastruktuurimaksusta, paitsi jos saadut tulot investoidaan ydinverkkokäytävien rajat ylittäville osuuksille, jolloin korotus saa olla enintään 25 prosenttia;

b)  korotus on enintään 15 prosenttia 7 b artiklan 1 kohdan ja 7 e artiklan mukaisesti lasketusta painotetusta keskimääräisestä infrastruktuurimaksusta, paitsi vuoristoalueilla, missä infrastruktuurikustannukset sekä ilmasto- ja ympäristövahingot ovat suuremmat kuin muualla, jolloin korotus saa olla enintään 50 prosenttia;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan korotusjärjestelyiden käyttöönottoa määrittämällä yksi korotusprosentti, joka on 25 prosenttia riippumatta siitä, mihin korotusten tulot kohdennetaan.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 f artikla – 1 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  tiedot korotuksen tarkasta soveltamispaikasta ja näyttö a alakohdassa tarkoitettujen ydinverkkokäytävien rakentamisen rahoituspäätöksestä toimitetaan komissiolle ennen korotuksen soveltamista;

d)  tiedot korotuksen tarkasta soveltamispaikasta ja näyttö a alakohdassa tarkoitettujen liikenneinfrastruktuurien tai liikennepalvelujen rahoituspäätöksestä toimitetaan komissiolle ennen korotuksen soveltamista;

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 f artikla – 1 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1 a.  Uusien rajat ylittävien hankkeiden osalta korotuksia voidaan soveltaa ainoastaan jos kaikki tällaiseen hankkeeseen osallistuvat jäsenvaltiot hyväksyvät sen.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan korotusjärjestelyiden käyttöönottoa koskevaa sääntelykehystä.

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 f artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Vastaanotettuaan vaaditut tiedot korotuksen soveltamista suunnittelevalta jäsenvaltiolta komissio toimittaa nämä tiedot 9 c artiklassa tarkoitetun komitean jäsenille. Jos komissio katsoo, ettei suunniteltu korotus täytä 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia tai että suunnitellulla korotuksella on merkittäviä haittavaikutuksia syrjäseutualueiden talouskehitykselle, se voi täytäntöönpanosäädöksillä hylätä kyseisen jäsenvaltion esittämät maksuja koskevat suunnitelmat tai pyytää niiden muuttamista. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 9 c artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

3.  Vastaanotettuaan vaaditut tiedot korotuksen soveltamista suunnittelevalta jäsenvaltiolta komissio toimittaa nämä tiedot 9 c artiklassa tarkoitetun komitean jäsenille. Jos komissio katsoo, ettei suunniteltu korotus täytä 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia tai että suunnitellulla korotuksella on merkittäviä haittavaikutuksia syrjäseutualueiden talouskehitykselle, se voi täytäntöönpanosäädöksillä hylätä kyseisen jäsenvaltion esittämät maksuja koskevat suunnitelmat tai pyytää niiden muuttamista. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 9 c artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Kun korotusta sovelletaan 7 e artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tietullijärjestelyihin, sitä ei pidetä merkittävänä muutoksena tätä direktiiviä sovellettaessa.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 f artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Korotuksen määrä on vähennettävä 7 c artiklan mukaisesti lasketusta ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun määrästä lukuun ottamatta ajoneuvoja Euro-päästöluokissa 0, I ja II 15 päivästä lokakuuta 2011, Euro-päästöluokissa III ja IV 1 päivästä tammikuuta 2015, Euro-päästöluokassa V 1 päivästä tammikuuta 2019 ja Euro-päästöluokassa VI tammikuusta 2023 alkaen. Kaikki korotuksen ja ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen samanaikaisesta soveltamisesta saatavat tulot on investoitava asetuksen (EU) N:o 1316/2013 liitteessä I olevassa I osassa lueteltujen ydinverkkokäytävien rakentamisen rahoittamiseen.

Poistetaan.

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 g artikla – 1 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  ruuhka-ajat, joiden aikana peritään korkeampia infrastruktuurimaksuja ruuhkien vähentämiseksi, eivät ylitä kestoltaan viittä tuntia päivässä;

d)  ruuhka-ajat, joiden aikana peritään korkeampia infrastruktuurimaksuja ruuhkien vähentämiseksi, eivät ylitä kestoltaan viittä tuntia päivässä tai niiden tuntien määrää, joiden aikana ruuhka-aste ylittää 100 prosentin kapasiteetin;

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 g artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos kuljettaja tai tapauksen mukaan liikenteenharjoittaja ei tarkastuksessa pysty esittämään ajoneuvoa koskevia asiakirjoja, joita tarvitaan ajoneuvon päästöluokan varmistamiseksi 2 kohdan soveltamista varten, jäsenvaltiot voivat soveltaa korkeimpia perittäviä tietulleja.

3.  Jos kuljettaja tai tapauksen mukaan liikenteenharjoittaja ei käytä maksamiseen sähköistä tietullikantojärjestelmää tai ei tarkastuksessa pysty esittämään voimassaolevaa ennakkoon maksettua kestotilausta tai tämän ajoneuvossa ei ole tietullijärjestelmän haltijan hyväksymää ajoneuvoon asennettua laitteistoa, jota tarvitaan ajoneuvon päästöluokan varmistamiseksi 2 kohdan soveltamista varten, jäsenvaltiot voivat soveltaa korkeimpia perittäviä tietulleja.

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 g artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio hyväksyy 9 e artiklan mukaisen delegoidun säädöksen, jossa määritellään hiilidioksidipäästöjen viitearvot sekä kyseessä olevien raskaiden ajoneuvojen asianmukainen luokitus, vuoden kuluessa siitä kun komissio on julkaissut viralliset hiilidioksidipäästötiedot asetuksen (EU) .../...***** mukaisesti.

4.  Komissio hyväksyy 9 e artiklan mukaisen delegoidun säädöksen, jossa määritellään hiilidioksidipäästöjen viitearvot sekä kyseessä olevien raskaiden ajoneuvojen asianmukainen luokitus, vuoden kuluessa siitä kun komissio on julkaissut viralliset hiilidioksidipäästötiedot asetuksen (EU) .../...***** mukaisesti, ja ottaa tässä huomioon päästöjä vähentävät teknologiat.

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 g artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vuoden kuluessa delegoidun säädöksen voimaantulosta porrastettava infrastruktuurimaksu ottaen huomioon hiilidioksidipäästöjen viitearvot ja asiaa koskeva ajoneuvoluokitus. Maksut on porrastettava niin, ettei mikään infrastruktuurimaksu ole yli 100:aa prosenttia korkeampi kuin maksu, joka peritään vastaavilta ajoneuvoilta, joiden hiilidioksidipäästöt ovat pienimmät, mutta jotka eivät kuitenkaan ole päästöttömiä. Päästöttömien ajoneuvojen infrastruktuurimaksuihin on tehtävä 75 prosentin vähennys korkeimpaan maksuun verrattuna.

Jäsenvaltioiden on vuoden kuluessa delegoidun säädöksen voimaantulosta porrastettava infrastruktuurimaksu ottaen huomioon hiilidioksidipäästöjen viitearvot ja asiaa koskeva ajoneuvoluokitus.

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 g artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Päästöttömien ajoneuvojen infrastruktuurimaksuihin on tehtävä 50 prosentin vähennys alhaisimpaan maksuun verrattuna ... päivästä ...kuuta ... [tämän direktiivin voimaantulopäivä]. Päästöttömään käyttöön on sovellettava samaa vähennystä, jos tällainen käyttö voidaan osoittaa.

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 c artikla – 4 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio esittää viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [EUVL: lisätään päivämäärä: viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] arviointikertomuksen, jossa arvioidaan päästöttömien ajoneuvojen markkinaosuutta ja päästötöntä käyttöä. Siirretään komissiolle valta antaa tarvittaessa 9 e artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa lasketaan uudelleen päästöttömiin ajoneuvoihin sovellettava vähennys alhaisimpaan infrastruktuurin käyttömaksuun verrattuna.

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 ga artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kevyiden ajoneuvojen osalta jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 2021 saakka porrastaa tietullit ja käyttäjämaksut ajoneuvon ympäristöominaisuuksien perusteella.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 ga artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon ajoneuvon ympäristöominaisuuksien parantumisen, joka liittyy kyseisen ajoneuvon siirtymiseen vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön. Ennakkoon maksetun kestotilauksen tai tietullijärjestelmää hoitavan tahon hyväksymän muun järjestelyn on annettava mahdollisuus tietullien porrastukseen siten, että käyttäjä palkitaan vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön siirtymisestä johtuvasta ajoneuvon ympäristöominaisuuksien parantumisesta.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 ga artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos kuljettaja tai tapauksen mukaan liikenteenharjoittaja ei tarkastuksessa pysty esittämään ajoneuvoa koskevia asiakirjoja, joita tarvitaan ajoneuvon päästötasojen varmistamiseksi (vaatimustenmukaisuustodistus) komission asetuksen (EU) .../...****** mukaisesti, jäsenvaltiot voivat soveltaa korkeimpia perittäviä tietulleja tai vuotuisia käyttäjämaksuja.

3.  Jos kuljettaja tai tapauksen mukaan liikenteenharjoittaja ei tarkastuksessa osoita kuuluvansa ennakkoon maksetun kestotilauksen tai järjestelmän haltijan hyväksymän muun järjestelyn piiriin tai ei pysty esittämään ajoneuvoa koskevia asiakirjoja, joita tarvitaan ajoneuvon päästötasojen varmistamiseksi (vaatimustenmukaisuustodistus) komission asetuksen (EU) .../...****** mukaisesti, jäsenvaltiot voivat soveltaa korkeimpia perittäviä tietulleja tai vuotuisia käyttäjämaksuja. Jos ajoneuvon päästötason todistavat asianmukaiset asiakirjat esitetään myöhemmin, kaikki sovellettujen tietullien tai maksujen ja todellisten tietullien tai maksujen väliset erotukset on korvattava kyseisen ajoneuvon kohdalla.

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 ga artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön poikkeuksellisia toimenpiteitä maksujen perimiseksi museoajoneuvoista.

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 ga artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 9 e artiklan mukaisesti liitteessä VII määriteltyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

4.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 9 e artiklan mukaisesti liitteessä VII määriteltyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja sekä liikenneturvallisuutta parantavien että vähähiiliseen liikenteeseen siirtymistä edistävien osien merkityksen huomioon ottamiseksi.

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EU

7 h artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Lisätään 7 h artiklan 1 kohdan a alakohtaan luetelmakohta seuraavasti:

 

”- selkeä tieto käyttömaksujen ja tietullien maksamiseen tarkoitettujen ajoneuvoihin asennettujen laitteistojen yhteentoimivuudesta; siinä on perusteltava, miksi käyttäjät eivät voi käyttää muissa jäsenvaltioissa käytössä olevia muita ajoneuvoon asennettuja laitteistoja tämän tietullijärjestelyn kohdalla.”

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EU

7 h artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”1 a.  Käyttöoikeuden luovuttajan ja saajan välisiä suhteita sääntelevien sopimuspuitteiden tarkoituksena on mahdollistaa käyttöoikeussopimusten mukauttaminen 7 c, 7 d a, 7 g ja 7 g a artiklassa määritettyihin velvollisuuksiin liittyvään unionin tai kansallisen sääntelykehyksen kehitykseen.”

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

7 i artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  Korvataan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:

2.  Jäsenvaltiot voivat säätää infrastruktuurimaksun vähennyksistä tai alennuksista edellyttäen, että

2.  Raskaiden ajoneuvojen ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen osalta jäsenvaltiot voivat säätää infrastruktuurimaksun vähennyksistä tai alennuksista edellyttäen, että

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 i artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  tällaiset vähennykset tai alennukset eivät ole enempää kuin 13 prosenttia sellaisten vastaavien ajoneuvojen maksamasta infrastruktuurimaksusta, joilla ei ole oikeutta vähennykseen tai alennukseen.”

c)  tällaiset vähennykset tai alennukset eivät ole enempää kuin 20 prosenttia sellaisten vastaavien ajoneuvojen maksamasta infrastruktuurimaksusta, joilla ei ole oikeutta vähennykseen tai alennukseen ja jotka liittyvät paikalliseen ja/tai tavanomaiseen liikennöintiin.”

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

7 i artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Lisätään 2 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

”2 a.  Jäsenvaltiot voivat säätää infrastruktuurimaksun vähennyksistä tai alennuksista kevyille ajoneuvoille ja erityisesti haja-asutusalueella ja esikaupunkialueilla asuville säännöllisille käyttäjille edellyttäen, että

 

a)  tuloksena oleva maksurakenne on oikeasuhteinen, julkinen ja käyttäjien saatavilla tasavertaisin edellytyksin, eikä se aiheuta muille käyttäjille lisäkustannuksia korkeampien tietullien muodossa

 

b)  tällaiset alennukset tai vähennykset edistävät

 

i) sosiaalista yhteenkuuluvuutta; ja/tai

 

ii)  liikkuvuutta syrjäseutualueilla ja/tai syrjäisimmillä alueilla;”

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a b alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

7 i artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  Lisätään 2 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

”2 b.  Jäsenvaltiot tai toimivaltaiset viranomaiset voivat ottaa käyttöön kilometrikohtaisen kiinteämääräisen vapautuksen tietyllä tieosuudella ottaen huomioon syrjäseutualueiden liikkuvuusmallit ja taloudellisen edun, edellyttäen että tuloksena oleva maksurakenne on oikeasuhteinen, julkinen ja käyttäjien saatavilla tasavertaisin edellytyksin eikä se aiheuta muille käyttäjille lisäkustannuksia korkeampien tietullien muodossa;”

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 i artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ellei 7 g artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu, tietullien määriä voidaan asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteessä I yksilöityjen Euroopan edun kannalta erittäin tärkeiden hankkeiden osalta porrastaa muulla tavoin kyseisten hankkeiden kaupallisen elinkelpoisuuden turvaamiseksi silloin, kun ne joutuvat välittömään kilpailuun muiden liikennemuotojen kanssa. Tuloksena olevan maksurakenteen on oltava lineaarinen, oikeasuhteinen, julkinen ja kaikkien käyttäjien saatavilla tasavertaisin edellytyksin, eikä se saa aiheuttaa muille käyttäjille lisäkustannuksia korkeampien tietullien muodossa.

3.  Ellei 7 g artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu, tietullien määriä voidaan asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteessä I yksilöityjen Euroopan edun kannalta erittäin tärkeiden hankkeiden osalta porrastaa muulla tavoin kyseisten hankkeiden kaupallisen elinkelpoisuuden turvaamiseksi silloin, kun ne joutuvat välittömään kilpailuun muiden liikennemuotojen kanssa. Tuloksena olevan maksurakenteen on oltava julkinen ja kaikkien käyttäjien saatavilla tasavertaisin edellytyksin;

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

7 i artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Lisätään 3 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

”3 a.  Vuoristoalueilla ja syrjäseutualueilla jäsenvaltiot tai toimivaltaiset viranomaiset voivat porrastaa raskaiden ajoneuvojen tietullimaksuja niiden piiriin kuuluvien ajoneuvojen ajomatkan mukaan sosioekonomisten vaikutusten minimoimiseksi, edellyttäen että

 

a)  ajomatkaan perustuvassa maksujen porrastamisessa otetaan huomioon lyhyen ja pitkän matkan kuljetuksiin liittyvät erilaiset tekijät, erityisesti saatavilla olevat liikennemuotosiirtymän vaihtoehdot muihin liikennemuotoihin siirtymiseksi,

 

b)  porrastusta sovelletaan syrjimättömästi,

 

c)  teknisillä laitteilla voidaan havaita ajoneuvojen tulo- ja lähtöpisteet kansallisten rajojen yli.”

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 j artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jäsenvaltioiden on tätä varten tehtävä yhteistyötä sellaisten menetelmien vahvistamiseksi, joiden avulla tienkäyttäjillä on ympäri vuorokauden mahdollisuus maksaa tietullit ja käyttäjämaksut tavanomaisia maksuvälineitä käyttäen ainakin tärkeimmissä myyntipisteissä jäsenvaltioissa, joissa maksuja sovelletaan, sekä näiden jäsenvaltioiden ulkopuolella.”

”Jäsenvaltioiden on tätä varten tehtävä yhteistyötä sellaisten menetelmien vahvistamiseksi, joiden avulla tienkäyttäjillä on ympäri vuorokauden mahdollisuus maksaa tietullit ja käyttäjämaksut tavanomaisia, myös sähköisiä maksuvälineitä, käyttäen joko rajalla tai muussa myyntipisteessä ja saada maksusta kuitti jäsenvaltioissa, joissa maksuja sovelletaan, sekä näiden jäsenvaltioiden ulkopuolella.”

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 j artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kun jäsenvaltio perii ajoneuvosta tietullia, tietullin kokonaismäärä, infrastruktuurimaksun määrä, ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun määrä ja ruuhkamaksun määrä, jos sellaista sovelletaan, on ilmoitettava tienkäyttäjälle annettavassa maksutositteessa mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa.”

3.  Kun jäsenvaltio perii ajoneuvosta tietullia, tietullin kokonaismäärä, infrastruktuurimaksun määrä, ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun määrä ja ruuhkamaksun määrä, jos sellaista sovelletaan, on ilmoitettava tienkäyttäjälle annettavassa maksutositteessa tämän pyynnöstä mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa.”

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 k artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tällä direktiivillä ei estetä jäsenvaltioita, jotka ottavat käyttöön tietullijärjestelmän, säätämästä asianmukaisesta korvauksesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamista.”

Tällä direktiivillä ei estetä jäsenvaltioita, jotka ottavat käyttöön tietullijärjestelmän, säätämästä asianmukaisesta korvauksesta edellyttäen, että siitä ei aiheudu häiriötä tai vahinkoa paikallisille ja/tai tavanomaisille liikenteenharjoittajille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamista.”

Tarkistus    103

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

8 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a)  Lisätään 8 artikla seuraavasti:

 

8 a artikla

 

Valvonta ja raportointi

 

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä infrastruktuurimaksujen valvonnasta vastaava riippumaton viranomainen, joka varmistaa tämän direktiivin noudattamisen.

 

2.  Valvontaviranomaisen on tehtävä käyttöoikeussopimuksille taloudellisia ja rahoitusta koskevia tarkastuksia varmistaakseen erityisesti 7 b artiklan säännösten noudattamisen.

 

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle valvontaviranomaisen nimeämisestä.

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  Korvataan 9 artiklan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:

2.  Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten tämän direktiivin tuottamia tuloja käytetään. Koko liikenneverkon kehittämisen varmistamiseksi infrastruktuurimaksujen ja ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen tuottamat tulot tai näitä tuloja vastaava määrä olisi käytettävä liikennealan hyväksi ja koko liikennejärjestelmän optimoimiseen. Erityisesti ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen tuottamat tulot tai näitä tuloja vastaava määrä olisi käytettävä liikenteen tekemiseksi kestävämmäksi, muun muassa yhdellä tai useammalla seuraavalla tavalla:

2.  Koko liikenneverkon kehittämisen varmistamiseksi infrastruktuurimaksujen ja ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen tuottamat tulot tai näitä tuloja vastaava määrä on käytettävä tieliikenneverkon kunnossapitoon ja hoitoon ja koko liikennejärjestelmän optimoimiseen. Erityisesti ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen tuottamat tulot tai näitä tuloja vastaava määrä on käytettävä liikenteen tekemiseksi kestävämmäksi, muun muassa yhdellä tai useammalla seuraavalla tavalla:

Tarkistus    105

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – -a a alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

9 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a a)  Korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

b)  vähennetään tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen lähteellä;

b)  vähennetään tieliikenteen aiheuttamaa ilman pilaantumista ja meluhaittoja;

Tarkistus    106

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – -a b alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

9 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a b)  Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”b a)  rahoitetaan kestäviä joukkoliikenteen muotoja;”

Tarkistus    107

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – -a c alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

9 artikla – 2 kohta – e alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a c)  Korvataan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:

e)  kehitetään liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista infrastruktuuria ja/tai lisätään nykyistä kapasiteettia;

e)  kehitetään vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuureja direktiivin 2014/94/EU mukaisesti ja liikenteen käyttäjille vaihtoehtoisia palveluja ja/tai lisätään nykyistä kapasiteettia;

Tarkistus    108

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – -a d alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

9 artikla – 2 kohta – f alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a d)  Korvataan 2 kohdan f alakohta seuraavasti:

f)  tuetaan Euroopan laajuista liikenneverkkoa;

f)  tuetaan Euroopan laajuista liikenneverkkoa ja poistetaan pullonkauloja;

Tarkistus    109

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – -a e alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

9 artikla – 2 kohta – h alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a e)  Korvataan 2 kohdan h alakohta seuraavasti:

h)  parannetaan liikenneturvallisuutta; ja

h)  parannetaan liikenneturvallisuutta ja turvallista tieinfrastruktuuria; ja

Tarkistus    110

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – -a f alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

9 artikla – 2 kohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a f)  Korvataan 2 kohdan f alakohta seuraavasti:

i)  tarjotaan valvottuja pysäköintialueita.

i)  tarjotaan turvallisia ja valvottuja pysäköintialueita.” ”

Tarkistus    111

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

9 artikla – 3 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ruuhkamaksujen tuottamat tulot tai näitä tuloja vastaava määrä on käytettävä ruuhkaongelman ratkaisemiseen, erityisesti seuraavilla tavoilla:

3.  Ruuhkamaksujen tuottamat tulot tai näitä tuloja vastaava määrä on käytettävä ruuhkaongelman ratkaisemiseen, esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tarkistus    112

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

9 artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  poistetaan Euroopan laajuisen liikenneverkon pullonkauloja;

b)  poistetaan niiden verkkojen pullonkauloja ja puuttuvia yhteyksiä siellä, missä maksua sovelletaan, sekä Euroopan laajuisen liikenneverkon pullonkauloja;

Tarkistus    113

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

9 artikla – 3 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  kehitetään liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista infrastruktuuria.”

c)  kehitetään liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista infrastruktuuria ja multimodaalisia solmukohtia.”

Tarkistus    114

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – B a alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

9 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Lisätään uusi kohta seuraavasti:

 

”3 a.  Infrastruktuurimaksujen ja ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen tuottamat tulot on käytettävä alueella, johon se tieosuus, jolta maksut peritään, kuuluu.”

Tarkistus    115

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 E artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän direktiivin voimaantulopäivä] määräämättömäksi ajaksi 7 g artiklan 4 kohdassa, 7 ga artiklan 4 kohdassa ja 9 d artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän direktiivin voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 7 g artiklan 4 kohdassa, 7 g a artiklan 4 kohdassa ja 9 d artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus    116

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

11 artikla – -1 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viranomaisten on tarjottava mahdollisimman avoimesti ja selkeästi tietoa tienkäyttäjiltä saatujen tulojen käytöstä.

Tarkistus    117

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

11 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  korotusten tuottamia kokonaistuloja ja sitä, millä tieosuuksilla ne on peritty.

Tarkistus    118

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

11 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on julkaistava tulokset, joita on saatu infrastruktuurimaksujen ja ulkoisiin kustannuksiin perustuvista maksuista saatujen tulojen investoinnista, sekä liikenneturvallisuuden parantumisen ja ympäristövaikutusten ja ruuhkaantumisen vähentymisen kautta saavutetut hyödyt.

Tarkistus    119

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

11 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Komissio esittää viiden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta kertomuksen päästöttömien ajoneuvojen markkinaosuuden kehityksestä ja tarkistaa tarvittaessa vastaavasti päästöttömiin ajoneuvoihin sovellettavaa vähennysprosenttia.

Tarkistus    120

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – b alakohta – i alakohta – 1 luetelmakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III – 2 jakso – 2.1 kohta – johdanto-osan 6 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

”—  Kustannusten jakaminen raskaille ajoneuvoille on tehtävä objektiivisin ja avoimin perustein ottamalla huomioon raskaiden ajoneuvojen osuus verkon liikenteestä ja siihen liittyvät kustannukset. Raskaiden ajoneuvojen ajokilometrejä voidaan tätä varten mukauttaa objektiivisesti perustelluilla 4 kohdan mukaisilla ’vastaavuuskertoimilla’ (*).

”—  Kustannusten jakaminen ajoneuvotyypin mukaan on tehtävä objektiivisin ja avoimin perustein ottamalla huomioon eri ajoneuvotyyppien osuus verkon liikenteestä ja siihen liittyvät kustannukset. Raskaiden ajoneuvojen ajokilometrejä voidaan tätä varten mukauttaa objektiivisesti perustelluilla 4 kohdan mukaisilla ’vastaavuuskertoimilla’ (*).

Perustelu

Tiemaksulaskelman soveltamisalan laajentamisen yhteydessä kohdentamissäännön pitää koskea kaikkia asiaankuuluvia ajoneuvotyyppejä.

Tarkistus    121

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – b alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III – 2 jakso – 2.2 kohta – 2 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”—  Nämä kustannukset on jaettava raskaiden ajoneuvojen ja muun liikenteen välillä eri ajoneuvojen todellisten ja ennakoitujen ajokilometrien perusteella ja niitä voidaan mukauttaa objektiivisesti perustelluilla 4 kohdan mukaisilla ’vastaavuuskertoimilla’.”

”—  Nämä kustannukset on jaettava raskaiden ajoneuvojen ja kevyiden ajoneuvojen välillä eri ajoneuvojen todellisten ja ennakoitujen ajokilometrien perusteella ja niitä voidaan mukauttaa objektiivisesti perustelluilla 4 kohdan mukaisilla ’vastaavuuskertoimilla’.”

Tarkistus    122

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – c alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite IIIa – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kun jäsenvaltio aikoo periä ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua vain osassa tai osissa tieverkkoa, joka koostuu sen osuudesta Euroopan laajuisesta verkosta tai sen moottoriteistä, kyseinen osa tai kyseiset osat on valittava sen jälkeen, kun on arvioitu, että

Poistetaan.

– ajoneuvojen tienkäyttö tieosuuksilla, joihin sovelletaan ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua, aiheuttaa keskimääräistä enemmän ympäristövahinkoja ilmanlaatua koskevan raportoinnin, kansallisten päästökartoitusten ja liikennemäärien perusteella ja melun osalta direktiivin 2002/49/EY mukaisesti arvioituna, tai

 

– ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun käyttöönotolla muissa osissa edellä mainittua tieverkkoa voisi olla haittavaikutuksia ympäristöön tai liikenneturvallisuuteen, tai ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun periminen ja kerääminen niissä aiheuttaisi suhteettomia kustannuksia.

 

Tarkistus    123

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – c alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite IIIa – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.   Ajoneuvot, tiet ja ajankohdat, joihin maksua sovelletaan

2.   Ajoneuvot, tiet ja ajankohdat, joihin maksua sovelletaan

Kun jäsenvaltio aikoo soveltaa liitteessä III b määriteltyjä viitearvoja korkeampia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja, sen on ilmoitettava komissiolle ajoneuvoluokitus, jonka mukaan ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu on porrastettu. Sen on myös ilmoitettava komissiolle sellaisten teiden sijainti, joihin sovelletaan korkeampia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja, jäljempänä ’taajamatiet (moottoritiet mukaan lukien)’, ja sellaisten teiden sijainti, joihin sovelletaan alempia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja, jäljempänä ’kaupunkien väliset tiet (moottoritiet mukaan lukien)’.

 

Jäsenvaltion on tapauksen mukaan ilmoitettava komissiolle myös tarkat ajankohdat, joilla määritellään yöaika, jonka aikana voidaan periä korkeampaa ulkoisiin melukustannuksiin perustuvaa maksua suurempien meluhaittojen ottamiseksi huomioon.

 

Teiden luokittelussa taajamateihin (moottoritiet mukaan lukien) ja kaupunkien välisiin teihin (moottoritiet mukaan lukien) ja ajankohtien määrittelyssä on käytettävä objektiivisia perusteita, jotka liittyvät teiden ja niiden lähialueiden altistumiseen ympäristön pilaantumiselle, kuten väestötiheyttä, vuotuista keskimääräistä ilman pilaantumista (erityisesti PM10:n ja NO2:n osalta) sekä niiden päivien (PM10:n osalta) ja tuntien lukumäärää (NO2:n osalta), joina direktiivin 2008/50/EY nojalla vahvistetut raja-arvot ovat ylittyneet. Käytetyt perusteet on liitettävä ilmoitukseen.

Teiden luokittelussa taajamateihin (moottoritiet mukaan lukien) ja kaupunkien välisiin teihin (moottoritiet mukaan lukien) ja ajankohtien määrittelyssä on käytettävä objektiivisia perusteita, jotka liittyvät teiden ja niiden lähialueiden altistumiseen ympäristön pilaantumiselle, kuten väestötiheyttä, vuotuista keskimääräistä ilman pilaantumista (erityisesti PM10:n ja NO2:n osalta) sekä niiden päivien (PM10:n osalta) ja tuntien lukumäärää (NO2:n osalta), joina direktiivin 2008/50/EY nojalla vahvistetut raja-arvot ovat ylittyneet. Käytetyt perusteet on liitettävä ilmoitukseen.

Tarkistus    124

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – c alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite IIIa – taulukko 3 (uusi)

 

Komission teksti

 

Tarkistus

Taulukko 3: Henkilöautojen ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun vähimmäisarvot (senttiä/ajoneuvokilometri):

Ajoneuvo

Moottori

EURO-luokka

Taajama

Kaupunkien välinen

Dieselkäyttöinen henkilöauto

<1,4 l

Euro 2

1,9

0,9

 

 

Euro 3

1,6

0,9

 

 

Euro 4

1,3

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

 

1,4–2,0 l

Euro 0

3,6

1,0

 

 

Euro 1

1,9

0,9

 

 

Euro 2

1,8

0,8

 

 

Euro 3

1,7

0,9

 

 

Euro 4

1,4

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

 

>2,0 l

Euro 0

3,9

1,3

 

 

Euro 1

1,9

0,9

 

 

Euro 2

1,8

0,9

 

 

Euro 3

1,7

0,9

 

 

Euro 4

1,4

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

Bensiinikäyttöinen henkilöauto

<1,4 l

Euro 0

3,7

2,4

 

 

Euro 1

1,0

0,4

 

 

Euro 2

0,7

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,5

0,2

 

 

Euro 6

0,5

0,2

 

1,4–2,0 l

Euro 0

3,9

3,0

 

 

Euro 1

1,1

0,4

 

 

Euro 2

0,7

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,4

0,2

 

 

Euro 6

0,4

0,2

 

>2,0 l

Euro 0

4,0

3,0

 

 

Euro 1

1,0

0,4

 

 

Euro 2

0,5

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,4

0,2

 

 

Euro 6

0,4

0,2

Tarkistus    125

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – c alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite IIIa – taulukko 4 (uusi)

 

Komission teksti

 

Tarkistus

Taulukko 4: Kevyiden hyötyajoneuvojen ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun vähimmäisarvot (senttiä/ajoneuvokilometri):

Ajoneuvo

EURO-luokka

Taajama

Kaupunkien välinen

Bensiinikäyttöinen kevyt hyötyajoneuvo

Euro 1

2,4

0,7

 

Euro 2

1,9

0,4

 

Euro 3

1,8

0,4

 

Euro 4

1,7

0,3

 

Euro 5

1,6

0,3

 

Euro 6

1,6

0,3

Dieselkäyttöinen kevyt hyötyajoneuvo

Euro 1

4,0

1,7

 

Euro 2

4,1

1,7

 

Euro 3

3,5

1,3

 

Euro 4

3,0

1,1

 

Euro 5

2,2

0,8

 

Euro 6

1,9

0,5

Tarkistus    126

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – d alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite IIIb – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

ULKOISIIN KUSTANNUKSIIN PERUSTUVAN MAKSUN VIITEARVOT

ULKOISIIN KUSTANNUKSIIN PERUSTUVAN MAKSUN VÄHIMMÄISARVOT

Tässä liitteessä vahvistetaan ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun viitearvot, mukaan lukien ilman pilaantumisen ja melun kustannukset.

Tässä liitteessä vahvistetaan ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun vähimmäisarvot, mukaan lukien ilman pilaantumisen ja melun kustannukset.

Tarkistus    127

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – d alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite IIIb – taulukko 1 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Taulukko 1: Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun viitearvot

Taulukko 1: Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun vähimmäisarvot

Tarkistus    128

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – d alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite IIIb – taulukko 2 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Taulukko 2: Linja-autojen ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun viitearvot

Taulukko 2: Linja-autojen ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun vähimmäisarvot

Tarkistus    129

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – d alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite IIIb – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Taulukoiden 1 ja 2 arvot voidaan kertoa kertoimella, joka on enintään 2 vuoristoalueilla ja taajamien ympärillä, siinä määrin kuin se on perusteltua epäpuhtauksien heikomman hajaantumisen, teiden kaltevuuden, korkeuden tai lämpötilan inversioiden perusteella.”

Taulukoiden 1 ja 2 arvot voidaan kertoa viitekertoimella, joka on enintään 4 vuoristoalueilla ja taajamien ympärillä, siinä määrin kuin se on perusteltua epäpuhtauksien heikomman hajaantumisen, teiden kaltevuuden, korkeuden tai lämpötilan inversioiden perusteella. Jos korkeammalle vuoristoalueita ja taajamia koskevalle kertoimelle on tieteellistä näyttöä, viitearvoa voidaan nostaa yksityiskohtaisen perustelun pohjalta;

Tarkistus    130

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

Liite IV – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  Lisätään liitteeseen IV kohta seuraavasti:

 

”Kaikkien vaihtoehtoisella polttoaineella toimivien moottoriajoneuvojen suurinta sallittua painoa nostetaan vaihtoehtoisen polttoaineteknologian edellyttämällä lisäpainolla, jonka enimmäismäärä on 1 tonni.”

Tarkistus    131

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite V – 3 jakso – c alakohta – taulukko 2 – sarake 2 – rivi 4

 

Komission teksti

Tarkistus

Linja-autot

Linja-autot

2,5

1,5

  • [1]  EUVL C 81, 2.3.2018, s. 188.
  • [2]  EUVL C 176, 23.5.2018, s. 66.

PERUSTELUT

1. Nykytilanne

Verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY päällimmäisenä tarkoituksena oli poistaa liikenteenharjoittajien välisen kilpailun vääristymät ja varmistaa näin sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen toteutuminen.

Kun direktiiviä 1999/62/EY vuonna 2011 tarkistettiin, voitiin ottaa huomioon maksujen porrastuksen kielteiset ulkoisvaikutukset ja säätää mahdollisuudesta ottaa käyttöön ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja. Vuoden 2011 direktiivillä ei silti täysin saavutettu liikennepolitiikkaa koskevassa valkoisessa kirjassa asetettuja tavoitteita niin, että saastuttaja maksaa - ja käyttäjä maksaa -periaatteita sovellettaisiin täysimittaisesti Euroopan laajuiseen tieverkkoon. Nykyään vain noin 25 prosentissa koko Euroopan laajuisesta tieverkosta kannetaan matkaperusteisia maksuja raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta.

2. Komission ehdotukset

  Kaikki raskaat ajoneuvot sisällytetään soveltamisalaan: vuodesta 2020 alkaen kaikkia raskaisiin tavaraliikenteen ajoneuvoihin sovellettavia nykyisiä ja uusia tietullijärjestelmiä on sovellettava myös linja-autoihin. Vastaisuudessa ei myöskään ole enää mahdollista vapauttaa alle 12 tonnin painoisia ajoneuvoja tietulleista. Tällä toimenpiteellä pyritään rajoittamaan raskaiden ajoneuvojen välisen kilpailun vääristymistä sekä välttämään maksurasituksen kohdistuminen yksinomaan yli 12 tonnin painoisiin raskaisiin tavaraliikenteen ajoneuvoihin.

  Komissio ehdottaa direktiivin tiettyjen säännösten ja etenkin infrastruktuurimaksujen porrastuksen ulottamista kevyisiin ajoneuvoihin.

  Vinjetit kielletään raskailta ajoneuvoilta vuodesta 2024 alkaen ja kevyiltä ajoneuvoilta vuodesta 2028 alkaen käyttäjä maksaa -periaatteen soveltamisen tehostamiseksi.

  Tehdään mahdolliseksi ottaa käyttöön ruuhkamaksuja.

  Porrastetaan infrastruktuurimaksut raskaiden tavaraliikenteen ajoneuvojen tapauksessa hiilidioksidipäästöjen perusteella vuodesta 2021 alkaen sekä kevyiden ajoneuvojen tapauksessa hiilidioksidipäästöjen ja Euro-normien perusteella.

–  Tehdään päästöttömien ajoneuvojen infrastruktuurimaksuihin 75 prosentin vähennys.

–  Velvoitetaan kantamaan ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja tietyillä teillä, joilla raskaiden ajoneuvojen aiheuttamat ympäristövahingot ovat keskimääräistä suuremmat.

  Komission ehdotuksilla pyritään lisäämään tietullijärjestelmien avoimuutta ja tehostamaan tulojen käytön seurantaa.

3. Esittelijän ehdotukset

Komission ehdotus sisältää useita liikennepolitiikkaa koskevan valkoisen kirjan tavoitteiden suuntaisia toimenpiteitä, jotka edistävät käyttäjä maksaa - ja saastuttaja maksaa -periaatteiden täysimittaista soveltamista. Tältä osin esittelijä katsoo, että Euroopan parlamentin ehdotusten on oltava yhtä kunnianhimoisia kuin komission ehdotusten.

Esittelijä pitää myös tarpeellisena parantaa ja lujittaa komission ehdotusta useiden avainkysymysten osalta. Niinpä mietintö sisältää tarkistuksia tekstin keskeisiin osiin, jotka voidaan ryhmitellä viiden päätavoitteen mukaan:

a)  Tienkäyttäjäryhmien välisen syrjinnän poistaminen sekä käyttäjä maksaa - ja saastuttaja maksaa -periaatteiden soveltaminen kaikkiin ajoneuvoihin:

–  Tämän tavoitteen saavuttamiseksi esittelijä ehdottaa, että vinjettijärjestelmien poistuttua käytöstä aletaan soveltaa ajoneuvosta riippumattomia tietulleja, jotta kaikki tienkäyttäjät maksaisivat osansa infrastruktuurimaksuista ja ulkoisiin kustannuksiin perustuvista maksuista.

–  Jotta komission ehdotus olisi ulkoisten kustannusten osalta selkeämpi, on otettava käyttöön ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu niitä tieverkon osia varten, joilla kannetaan infrastruktuurimaksu.

–  Käyttäjä maksaa - ja saastuttaja maksaa -periaatteiden soveltaminen kaikkiin ajoneuvoihin vähentää osaltaan tienkäyttäjäryhmien välistä syrjintää.

b)  Maantiekuljetusten alalla vallitsevien ja eri kuljetusmuotojen välisten kilpailun vääristymien poistaminen:

–  Tämän tavoitteen saavuttamiseksi esittelijä ehdottaa, että vinjettien kieltämisen lisäksi otetaan käyttöön matkaan perustuvia maksujärjestelmiä. Tarkoituksena on taata, että Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) teillä, joilla oli käytössä vinjetti, kannetaan vastaisuudessakin jonkinlainen maksu, jotta vältetään eri kuljetusmuotojen välisen kilpailun vääristyminen.

–  Kilpailun vääristymien poistamiseksi ehdotetaan, että tavarankuljetukseen käytettäviin pakettiautoihin sovellettavat säännökset saatetaan linjaan raskaisiin tavaraliikenteen ajoneuvoihin sovellettavien säännösten kanssa.

c)  Euroopan tieverkon kunnon jatkuvan huononemisen estäminen:

–  Teiden kunnossapitoon kohdistetut julkiset menot ovat pienentyneet EU:ssa noin 30 prosenttia vuosina 2006–2013. Tämä vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Tavoitteen saavuttamiseksi esittelijä ehdottaa, että infrastruktuurimaksujen tulot osoitetaan tieinfrastruktuurin kunnossapitoon ja kohentamiseen ja liikennejärjestelmien parantamiseen.

d)  Puhtaaseen liikkuvuuteen siirtymisen nopeuttaminen:

–  Esittelijä ehdottaa, että ulkoisiin kustannuksiin perustuvista maksuista saatavilla tuloilla rahoitetaan siirtymistä vähäpäästöiseen liikkuvuuteen.

–  Lisäksi esittelijä ehdottaa, että helpotetaan korotusjärjestelmien soveltamista, jotta voidaan rahoittaa Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeita.

e)  Tietullijärjestelmien hyväksyttävyys ja avoimuus:

–  Esittelijä uskoo tulojen kohdentamisen lisäävän tietullijärjestelmien hyväksyttävyyttä. Tätä varten esittelijä ehdottaa, että maksuista saatavat tulot käytetään sen tieosuuden alueella, jolta maksut kannetaan.

–  Tiettyjen aluiden erityispiirteiden huomioon ottamiseksi esittelijä ehdottaa mahdollisuutta soveltaa tietyllä tieosuudella kiinteämääräistä kilometriperusteista vapautusta, jotta järjestelmä olisi joustavampi ja jotta voidaan ottaa huomioon syrjäisten alueiden tilanne.

–  Sosiaalisen osallisuuden ja alueellisen koheesion varmistamiseksi esittelijä ehdottaa, että säännöllisiin käyttäjiin sovellettavien vähennysten tasoja korotetaan, etenkin suurten taajamien reuna-alueilla.

–  Esittelijä katsoo, että niissä tieverkon osissa, joissa kannetaan infrastruktuurimaksu, liikenneturvallisuuden on oltava korkeaa tasoa, ja niissä on oltava kaikki tarvittavat infrastruktuurit, kuten turvalliset paikoitusalueet, jotta varmistetaan tieliikenteen kuljettajien ajo- ja lepoajoista annetussa asetuksessa säädettyjen velvollisuuksien noudattaminen.

–  Tietullijärjestelmien avoimuuden varmistamiseksi etenkin maksujen suuruuden laskennan ja tulojen kohdentamisen osalta esittelijä ehdottaa, että jokaiseen jäsenvaltioon perustetaan tietullijärjestelmien valvonnasta vastaava riippumaton viranomainen ja että varmistetaan, että tulojen käytöstä tiedotetaan tehokkaasti kaikille käyttäjille.

–  Esittelijä ehdottaa komission ehdotuksen tarkistamista ruuhkamaksujen osalta, jottei linja-autoille ja julkiselle liikenteelle aiheuteta kohtuutonta haittaa.

LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ,JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöä:

YHTEISÖ TAI HENKILÖ

AEGPL EUROPE

ALBERTIS

ALBERTO MAZZO, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN ESITTELIJÄ

ASFINAG LIAISON OFFICE BRUSSELS

ASSOCIATION OF FRENCH REGIONS

BORNE ÉLISABETH, RANSKAN LIIKENNEMINISTERI

CLECAT

COMITÉ D'ORIENTATION DES ASSISES DE LA MOBILITÉ

COMITÉ POUR LA TRANSALPINE

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS (CPMR)

CONFERENCE OF EUROPEAN DIRECTORS OF ROADS

COMMUNITY OF EUROPEAN RAILWAY AND INFRASTRUCTURE COMPANIES

DEUTSCHE BAHN (GERMAN RAILWAYS)

EL KHADRAOUI SAÏD - EUROPEAN POLITICAL STRATEGY CENTRE

E-MOBILITY PLATFORM

EURELECTRIC

EUROPEAN ASSOCIATION OF TOLLED MOTORWAYS (ASECAP)

EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATION – ACEA

EUROPEAN EXPRESS ASSOCIATION (EEA)

EUROPEAN RAIL FREIGHT ASSOCIATION

EUROPEAN SHIPPERS' COUNCIL (ESC)

EUROPEAN UNION ROAD FEDERATION (ERF)

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE (FIA)

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

HISTORIC VEHICLE GROUP

IMONITRAF

INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION (IRU)

LAHELLEC GERARD, BRETAGNEN ALUEVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJA, VASTUUALUEENA LIIKENNE

MICHELIN

NORJAN EU-EDUSTUSTO

MOSKOVSKI IVAYLO, BULGARIAN LIIKENNEMINISTERI

PICHEREAU DAMIEN, RANSKAN KANSALLISKOKOUKSEN JÄSEN

ÖBB-HOLDING AG (AUSTRIAN FEDERAL RAILWAYS)

SHV ENERGY 

SIEMENS

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) (FRENCH RAILWAYS)

TDIE

TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT

VAN ESSEN HUIB CE DEFLT

VINCI CONCESSION

ŽAGAR IVAN, ALUEIDEN KOMITEAN ESITTELIJÄ

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (28.3.2018)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta
(COM(2017)0275 – C8‑0171/2017 – 2017/0114(COD))

Valmistelija (*): Seb Dance

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Direktiivissä 1999/62/EY vahvistetaan oikeudelliset puitteet verojen ja maksujen kantamiselle raskailta tavarankuljetusajoneuvoilta tiettyjen teiden käytöstä. Direktiivissä jäsenvaltioita ei velvoiteta ottamaan maksuja käyttöön, vaan siinä annetaan vähimmäisvaatimukset tavalle, jolla infrastruktuurin käyttömaksut määrätään.

Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) mukaan maantieliikenne on suurin kasvihuonekaasupäästöjen lähde EU:ssa. Kun kaiken liikenteen osuus kokonaishiilidioksidipäästöistä on EU:ssa 23 prosenttia, maantieliikenteen osuus tästä on 72 prosenttia. Suurin osa näistä päästöistä (yli 60 prosenttia) on peräisin henkilöautoista, mutta raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen päästöt ovat kasvussa. Jos nykyinen suuntaus jatkuu, tieliikennesektorin päästövähennykset eivät riitä EU:n vuosiksi 2030 ja 2050 asettamien ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Tieliikenteen ilmansaastepäästöjen kustannukset ovat merkittävä osa yhteiskunnan kustannuksia. EYK:n mukaan ilman pilaantuminen aiheuttaa vuosittain EU:ssa noin 500 000 ennenaikaista kuolemaa, ja tieliikenteen päästöt muodostavat suurimman päästölähteen.

Kuljetusten kysynnän kasvaessa liikenneruuhkat lisääntyvät, mikä aiheuttaa paitsi huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia sekä ympäristökustannuksia myös myöhästymisiä, polttoaineen tuhlausta sekä hiilidioksidin ja epäpuhtauksien lisäpäästöjä, jotka muodostavat yhdessä 1–2 prosenttia EU:n BKT:stä. Vaikka nykyinen direktiivi sisältää mahdollisuuden periä maksu tieliikenteen ulkoisista kustannuksista, kyseistä säännöstä ei ole juurikaan käytetty.

Komissio asetti vuonna 2011 julkaistussa valkoisessa kirjassaan ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma: kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää” vuoden 2020 määräajaksi, johon mennessä edetään ”ulkoisten kustannusten (mukaan luettuina melu, paikallinen saastuminen ja ruuhkat pakollisesti katettavien kulumiskustannusten lisäksi) täydelliseen ja pakolliseen sisällyttämiseen hintoihin maantie- ja rautatieliikenteessä”. Nykyisen suuntauksen jatkuessa EU ei pysty saavuttamaan kyseistä tavoitetta.

Valmistelija suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti komission ehdotuksen tavoitteeseen edistää rahoituksen ja ympäristön kannalta kestävää tieliikennettä laajentamalla ”käyttäjä maksaa”- ja ”saastuttaja maksaa” -periaatteiden soveltamista. Tällä lausunnolla pyritään varmistamaan, että tehokkailla ja oikeudenmukaisilla tiemaksuilla voidaan edistää EU:n pyrkimyksiä vähentää hiilidioksidi- ja epäpuhtauspäästöjä panemalla ”saastuttaja maksaa” ‑periaate entistä paremmin täytäntöön ja vauhdittamalla siirtymistä puhtaaseen ja päästöttömään liikenteeseen.

Soveltamisala

Nykyinen direktiivi kattaa vain raskaat tavarankuljetusajoneuvot, mutta komissio ehdottaa oikeudellisten puitteiden laajentamista kaikkiin raskaisiin ajoneuvoihin – linja-autoihin – ja kevyisiin ajoneuvoihin – henkilöautoihin ja pakettiautoihin. Valmistelija kannattaa tällaista soveltamisalan laajentamista. Linja-, henkilö- ja pakettiautot eivät tuota tarpeeksi tiemaksuilla, vaikka niiden osuus liikenteestä on suuri ja ne vastaavat suuresta osasta infrastruktuurin kulumisesta (ja muista ulkoisista kustannuksista).

Oikeudenmukaisen ja tehokkaan hinnoittelun edistämiseksi valmistelija ehdottaa, että henkilöautot erotetaan tavaroiden kuljetukseen tarkoitetuista pakettiautoista, niin että raskaisiin ajoneuvoihin 3,5 tonnista alkaen koskevia tiemaksuja sovelletaan kuljetuksissa käytettyihin suuriin pakettiautoihin. Suuria pakettiautoja käytetään tavaroiden kuljetuksessa yhä enemmän raskaisiin ajoneuvoihin sovellettavien sääntöjen kiertämiseksi.

Infrastruktuurin käyttömaksut: matka- vai aikaperusteiset

Valmistelija on tyytyväinen ehdotukseen luopua asteittain aikaperusteisista tiemaksuista (vinjeteistä), sillä ne eivät vastaa todellista tienkäyttöä vaan kannustavat kuljettajia ajamaan enemmän aikana, josta he ovat maksaneet. Toisaalta matkaperusteiset tietullit ovat oikeassa suhteessa tienkäyttöön ja enemmän ”saastuttaja maksaa” ja ”käyttäjä maksaa” -periaatteiden mukaisia.

Valmistelija kehottaa aikaistamaan vinjettien käytön poistamista raskailta ajoneuvoilta, myös tavaroiden kuljettamiseen käytetyiltä pakettiautoilta, ja kevyiltä ajoneuvoilta, koska tämä nopeuttaa tieliikenteen ulkoisten kustannusten sisällyttämistä hintoihin ja ”saastuttaja maksaa” -periaatteen soveltamista.

Ulkoiset kustannukset

Tieliikenne aiheuttaa merkittäviä ulkoisia kustannuksia, mukaan luettuina ilmastonmuutos, ilman pilaantuminen ja melu. Tällä hetkellä ala maksaa vain osan kyseisistä kustannuksista. Vaikka valmistelija onkin tyytyväinen komission ehdotukseen soveltaa ulkoisiin kustannuksiin perustuvia pakollisia maksuja myös raskaisiin ajoneuvoihin tieverkon saastuneimmissa osissa, sen avulla ei pystytä saavuttamaan asetettua tavoitetta, joka koskee ulkoisten kustannusten pakollista sisällyttämistä hintoihin tieliikenteessä.

Valmistelija kehottaa siksi soveltamaan ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua, joka liittyy ilman pilaantumisen ja meluhaittojen kustannuksiin, pakollisena koko tieverkossa, johon sovelletaan infrastruktuurin käyttömaksuja. Liitteen III b viitearvot on vaihdettu sitoviin vähimmäisarvoihin ilman pilaantumisen ja meluhaittojen kustannusten perimiseksi, millä tehostetaan hinnoittelua ja edistetään siirtymistä puhtaampiin ajoneuvoihin.

Päästötön liikenne

Tiemaksut voivat olla tehokas kysyntäpuolen väline, jolla helpotetaan päästöttömien ajoneuvojen käyttöönottoa. Päästöttömään liikenteeseen siirtymisen nopeuttamiseksi valmistelija kehottaa säilyttämään päästöttömiä ajoneuvoja koskevan 75 prosentin vähennyksen, kuitenkin riippumatta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 595/2009 voimaantulosta.

Valmistelija kehottaa myös poistamaan korkeimman Euro-luokan ajoneuvoja koskevan neljän vuoden vapautuksen ulkoisiin kustannuksiin perustuvasta maksusta. Vapauttaminen menettäisi merkityksensä Euro VI -luokan ajoneuvojen osalta, mutta vapautuksen poistaminen tulevilta Euro-luokilta nopeuttaa myös päästöttömien ajoneuvojen käyttöönottoa.

Tulojen käyttötarkoituksen määrittely

Tiemaksuilla saadaan käyttöön resursseja, joilla olisi rahoitettava liikenneinfrastruktuurin kunnossapitoa ja kehittämistä, vähennettävä tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen lähteellä ja helpotettava päästöttömien ajoneuvojen tuotantoa ja käyttöönottoa.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Komissio on kyseisessä valkoisessa kirjassa asettanut vuoden 2020 määräajaksi, johon mennessä edetään ”ulkoisten kustannusten (mukaan luettuina melu, paikallinen saastuminen ja ruuhkat pakollisesti katettavien kulumiskustannusten lisäksi) täydelliseen ja pakolliseen sisällyttämiseen hintoihin maantie- ja rautatieliikenteessä”.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Tavarankuljetus- ja matkustajaliikenneajoneuvojen liikkuminen myötävaikuttaa siihen, että ilmaan pääsee epäpuhtauksia, joilla on vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja jotka ovat syynä ilmanlaadun huononemiseen unionissa. Tällaisia epäpuhtauksia ovat esimerkiksi PM2,5, typpidioksidi ja otsoni, jotka Euroopan ympäristökeskuksen vuonna 2017 julkaiseman raportin arvioiden mukaan aiheuttivat vuonna 2014 pitkäaikaisen altistumisen vuoksi 399 000, 75 000 ja 13 600 ennenaikaista kuolemantapausta unionissa.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c)  Liikenneruuhkat lisääntyvät, mikä aiheuttaa paitsi huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia sekä ympäristöön liittyviä kustannuksia myös myöhästymisiä, polttoaineen tuhlausta sekä hiilidioksidin ja epäpuhtauksien lisäpäästöjä.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 d)  Maailman terveysjärjestön mukaan pelkästään tieliikenteestä tuleva melu on toiseksi haitallisin ympäristön stressitekijä Euroopassa heti ilmansaasteiden jälkeen. Vähintään 9 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain voidaan yhdistää liikenteen melun aiheuttamiin sydäntauteihin.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 e)  Euroopan ympäristökeskuksen vuonna 2017 julkaiseman Euroopan ilmanlaatua koskevan raportin mukaan tieliikenne aiheutti vuonna 2015 eniten typen oksidien päästöjä ja oli toiseksi suurin mustahiilipäästöjen lähde.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)   Käyttäjämaksujen oikeasuhteisuuden varmistamiseksi on tärkeää erottaa henkilöiden kuljetukseen tarkoitetut kevyet ajoneuvot tavaroiden kuljetukseen tarkoitetuista pakettiautoista, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1071/20091 a ja (EY) N:o 1072/20091 b sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 165/20141 c säädetään.

 

____________________

 

1 a  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51).

 

1 b   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72).

 

1 c   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 1).

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)   Pakettiautoja käytetään yhä enemmän keinona kiertää rekka-autoja koskevaa sosiaalialan sääntelyä ja markkinasääntelyä. Tällä direktiivillä on tarkoitus varmistaa, että maat soveltavat tietulleja suuriin pakettiautoihin, joita käytetään ammattimaiseen tavarankuljetukseen.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Käyttöaikaan perustuvat käyttäjämaksut kannustavat kuljettajia ajamaan enemmän vinjettien voimassaolon aikana, minkä vuoksi ”saastuttaja maksaa”- ja ”käyttäjä maksaa” -periaatteita ei sovelleta asianmukaisella tavalla.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Jotta voidaan varmistaa, että käyttäjät hyväksyvät tulevat tiemaksujärjestelmät, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus ottaa käyttöön asianmukaisia järjestelmiä maksujen keräämiseksi osana laajempaa liikkuvuuspalvelujen kokonaisuutta. Näillä järjestelmillä olisi varmistettava infrastruktuurikustannusten tasapuolinen jakautuminen, ja niiden olisi vastattava ”saastuttaja maksaa” -periaatetta. Tällaisen järjestelmän käyttöön ottavien jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että siinä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/52/EY16 säännöksiä.

(5)  Jotta voidaan varmistaa, että käyttäjät hyväksyvät tulevat tiemaksujärjestelmät, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus ottaa käyttöön asianmukaisia järjestelmiä maksujen keräämiseksi osana laajempaa liikkuvuuspalvelujen kokonaisuutta. Jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan huomioon maksujen sosiaalinen hyväksyttävyys ja sosioekonomiset tekijät, kun niitä pannaan täytäntöön, erityisesti, jotta ylläpidetään lukuisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä koostuvan liikennealan kilpailukykyä, ja joustavoittamaan maksuja sellaisten henkilöautojen käyttäjien kannalta, jotka joutuvat käyttämään liikenneinfrastruktuuria säännöllisesti. Näillä järjestelmillä olisi varmistettava infrastruktuurikustannusten tasapuolinen jakautuminen, ja niiden olisi vastattava ”saastuttaja maksaa” -periaatetta. Tällaisen järjestelmän käyttöön ottavien jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että siinä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/52/EY16 säännöksiä.

_________________

_________________

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/52/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 124).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/52/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 124).

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  On erityisen tärkeää, että jäsenvaltioissa otetaan käyttöön oikeudenmukainen maksujärjestelmä, jolla ei rangaista sellaisia henkilöautojen käyttäjiä, jotka joutuvat useammin käyttämään teitä, joilla peritään maksuja, koska he asuvat maaseutualueilla, vaikeakulkuisilla alueilla tai eristyneillä alueilla. Jäsenvaltioiden olisi aluekehityspolitiikan mukaisesti myönnettävä näiden alueiden käyttäjille alennuksia maksuista.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Jotta voidaan varmistaa, että käyttäjät hyväksyvät tulevat tiemaksujärjestelmät, jäsenvaltioita olisi kannustettava ottamaan huomioon sosioekonomiset tekijät, kun ne panevat täytäntöön henkilöautoja koskevia tiemaksutoimenpiteitä.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Direktiivin 1999/62/EY mukaan ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu voidaan asettaa tasolle, joka on lähellä kyseessä olevan ajoneuvon käytön sosiaalisia rajakustannuksia. Tämä menetelmä on osoittautunut tasapuolisimmaksi ja tehokkaimmaksi tavaksi ottaa huomioon raskaiden ajoneuvojen aiheuttaman ilman pilaantumisen ja melun kielteiset ympäristö- ja terveysvaikutukset, ja se varmistaisi, että raskaat ajoneuvot osallistuvat oikeudenmukaisella osuudella EU:n ilmanlaatunormien17 ja mahdollisesti sovellettavien melurajojen tai -tavoitteiden noudattamiseen. Siksi tällaisten maksujen soveltamista olisi helpotettava.

(7)  Direktiivin 1999/62/EY mukaan ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu voidaan asettaa tasolle, joka on lähellä kyseessä olevan ajoneuvon käytön sosiaalisia rajakustannuksia. Tämä menetelmä on osoittautunut tasapuolisimmaksi ja tehokkaimmaksi tavaksi ottaa huomioon raskaiden ajoneuvojen aiheuttaman ilman pilaantumisen ja melun kielteiset ympäristö- ja terveysvaikutukset, se varmistaisi, että raskaat ajoneuvot osallistuvat oikeudenmukaisella osuudella EU:n ilmanlaatunormien17 ja mahdollisesti sovellettavien melurajojen tai -tavoitteiden noudattamiseen, ja mahdollistaisi kannustimien tarjoamisen vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöön. Siksi tällaisten maksujen soveltamista olisi helpotettava.

_________________

_________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1).

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)   Tästä syystä painotettujen keskimääräisten ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen enimmäismäärät olisi korvattava helposti sovellettavilla viitearvoilla, joita päivitetään inflaation, tieliikenteen ulkoisten kustannusten arvioinnissa saavutetun tieteellisen edistyksen ja ajoneuvokannan koostumuksessa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi.

(8)   Tästä syystä painotettujen keskimääräisten ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen enimmäismäärät olisi korvattava helposti sovellettavilla vähimmäisarvoilla, joita päivitetään inflaation, tieliikenteen ulkoisten kustannusten arvioinnissa saavutetun tieteellisen edistyksen ja ajoneuvokannan koostumuksessa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)   Jotta saavutetaan 28 päivänä maaliskuuta 2011 julkaistussa komission valkoisessa kirjassa asetettu tavoite edetä ulkoisten kustannusten täydelliseen ja pakolliseen sisällyttämiseen hintoihin, ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun olisi oltava pakollinen siinä tieverkon osassa, johon sovelletaan infrastruktuurin käyttömaksuja.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b)   Rajoittamatta direktiivin 1999/62/EY 9 artiklan 1 a kohdan soveltamista jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa ja pitää voimassa ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja niissä verkon osissa, joihin ei sovelleta infrastruktuurin käyttömaksuja.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 c)   Ulkoisten kustannusten hintoihin sisällyttämisen vähimmäisarvojen vahvistamisen perusteena olisi käytettävä komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston julkaisemaa asiakirjaa ”Handbook on External Costs of Transport”.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Infrastruktuurimaksujen porrastaminen Euro-päästöluokan perusteella on edistänyt vähäpäästöisempien ajoneuvojen käyttöä. Ajoneuvokannan uusiutuessa on kuitenkin odotettavissa, että maksujen porrastaminen tällä perusteella kaupunkien välisessä verkossa ei enää toimi vuoden 2020 loppuun mennessä, ja se olisi siksi poistettava käytöstä kyseiseen ajankohtaan mennessä. Samasta ajankohdasta alkaen ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja olisi sovellettava järjestelmällisemmin kohdennettuna keinona kattaa ulkoiset kustannukset tilanteissa, joissa sillä on suurin merkitys.

(9)  Infrastruktuurimaksujen porrastaminen Euro-päästöluokan perusteella on edistänyt vähäpäästöisempien ajoneuvojen käyttöä. Ajoneuvokannan uusiutuessa on kuitenkin odotettavissa, että maksujen porrastaminen tällä perusteella kaupunkien välisessä verkossa ei enää toimi vuoden 2020 loppuun mennessä, ja se olisi siksi poistettava käytöstä kyseiseen ajankohtaan mennessä. Samasta ajankohdasta alkaen ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja on määrä soveltaa kohdennettuna keinona kattaa ulkoiset kustannukset tilanteissa, joissa sillä on suurin merkitys.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)   Kaikkein vähäpäästöisimpien ja tehokkaimpien ajoneuvojen käytön edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi sovellettava tällaisiin ajoneuvoihin merkittävästi alennettuja tietulleja ja käyttäjämaksuja.

(12)   Kaikkein vähäpäästöisimpien ja tehokkaimpien ajoneuvojen, erityisesti päästöttömien ajoneuvojen, käytön edistämiseksi ja niiden kilpailuhaitan pienentämiseksi tavanomaisiin ajoneuvoihin nähden jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pian sovellettava tällaisiin ajoneuvoihin alennettuja tietulleja ja käyttäjämaksuja. Kaikkein vähäpäästöisimpiin ja tehokkaimpiin ajoneuvoihin siirtymisen nopeuttamiseksi näitä alennuksia on sovellettava riippumatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanotoimenpiteiden voimaantulosta.

 

__________________

 

1 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 595/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta sekä direktiivien 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY kumoamisesta (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 1).

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Liikenneruuhkien, joihin kaikki ajoneuvot vaikuttavat erisuuruisesti, aiheuttamat kustannukset vastaavat noin 1 prosenttia BKT:sta. Merkittävä osa näistä kustannuksista aiheutuu kaupunkien välisistä ruuhkista. Siksi olisi sallittava erityinen ruuhkamaksu sillä edellytyksellä, että sitä sovelletaan kaikkiin ajoneuvoluokkiin. Jotta maksu olisi tehokas ja oikeasuhteinen, se olisi laskettava ruuhkiin liittyvien rajakustannusten perusteella ja porrastettava paikan, ajankohdan ja ajoneuvoluokan mukaan. Jotta ruuhkamaksuilla olisi mahdollisimman suuri myönteinen vaikutus, niistä saatavat tulot olisi osoitettava hankkeisiin, joilla pyritään puuttumaan ongelman syihin.

(13)  Liikenneruuhkien, joihin kaikki ajoneuvot vaikuttavat erisuuruisesti, aiheuttamat kustannukset vastaavat noin 1–2:ta prosenttia BKT:sta. Merkittävä osa näistä kustannuksista aiheutuu kaupunkien välisistä ja raja-alueiden ruuhkista. Siksi olisi sallittava erityinen ruuhkamaksu rajoittamatta direktiivin 1999/62/EY 9 artiklan 1 a kohdan soveltamista ja sillä edellytyksellä, että sitä sovelletaan kaikkiin ajoneuvoluokkiin. Jotta maksu olisi tehokas ja oikeasuhteinen, se olisi laskettava ruuhkiin liittyvien rajakustannusten perusteella ja porrastettava paikan, ajankohdan ja ajoneuvoluokan mukaan. Jotta ruuhkamaksuilla olisi mahdollisimman suuri myönteinen vaikutus, niistä saatavat tulot olisi osoitettava rajat ylittävien infrastruktuurihankkeiden ja liikennemuotosiirtymää koskevien hankkeiden kaltaisiin hankkeisiin, joilla pyritään puuttumaan ongelman perimmäisiin syihin ja joilla kannustetaan liikenteen siirtämiseen vaihtoehtoisille liikennereiteille sekä vähäpäästöisen julkisen liikenteen käytön lisäämiseen mahdollisimman paljon. Uudessa keruuinfrastruktuurissa ruuhkamaksujen keruumenetelmä ei saisi edistää ruuhkien syntymistä tai pahenemista.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Ruuhkamaksujen olisi vastattava suhteellisella tavalla niitä tosiasiallisia kustannuksia, joita kukin ajoneuvo aiheuttaa suoraan muille tienkäyttäjille ja välillisesti yhteiskunnalle yleensä. Jotta ruuhkamaksut eivät haittaisi suhteettomasti ihmisten ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta, ne olisi rajoitettava tiettyihin määriin, jotka vastaavat ruuhkiin liittyviä rajakustannuksia lähes täyden kapasiteetin olosuhteissa eli tilanteessa, jossa liikennemäärät lähenevät tien kapasiteettia.

(14)  Ruuhkamaksujen olisi vastattava suhteellisella tavalla niitä tosiasiallisia kustannuksia, joita kukin ajoneuvo aiheuttaa suoraan muille tienkäyttäjille ja välillisesti yhteiskunnalle yleensä. Jotta ruuhkamaksut eivät haittaisi suhteettomasti ihmisten ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta erityisesti raja-alueilla ja kaupunkialueilla, ne olisi rajoitettava tiettyihin määriin, jotka vastaavat ruuhkiin liittyviä rajakustannuksia lähes täyden kapasiteetin olosuhteissa eli tilanteessa, jossa liikennemäärät lähenevät tien kapasiteettia.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)   Tiemaksut voivat tuoda käyttöön resursseja, jotka auttavat korkealaatuisen liikenneinfrastruktuurin kunnossapidon ja kehittämisen rahoittamisessa. Siksi on asianmukaista kannustaa jäsenvaltioita käyttämään tiemaksuista saatavia tuloja tähän tarkoitukseen ja edellyttää tätä varten, että ne raportoivat riittävällä tavalla näiden tulojen käytöstä. Tämän pitäisi erityisesti auttaa havaitsemaan mahdollisia rahoitusvajeita ja lisäämään tiemaksujen yleistä hyväksymistä.

(19)   Tiemaksuilla saadaan käyttöön resursseja, jotka auttavat korkealaatuisen liikenneinfrastruktuurin, myös vaihtoehtoisen liikenneinfrastruktuurin, kunnossapidon ja kehittämisen rahoittamisessa, tieliikenteen aiheuttaman ympäristön pilaantumisen vähentämisessä sen lähteellä ja päästöttömien ajoneuvojen tuotannon ja käyttöönoton helpottamisessa. Siksi jäsenvaltioiden olisi sidottava tiemaksuista saatavat tulot tiettyyn käyttötarkoitukseen ja käytettävä niitä tähän tarkoitukseen ja raportoitava riittävällä tavalla näiden tulojen käytöstä. Tämän pitäisi erityisesti auttaa havaitsemaan mahdollisia rahoitusvajeita ja lisäämään matkaperusteisten tiemaksujen yleistä hyväksymistä.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)   On tarpeen varmistaa, että ulkoisiin kustannuksiin perustuvat maksut vastaavat jatkossakin mahdollisimman tarkasti raskaiden ajoneuvojen aiheuttaman ilman pilaantumisen ja melun kustannuksia ilman, että maksujärjestelmästä tehdään liian monimutkainen, jotta kannustetaan kaikkein polttoainetehokkaimpien ajoneuvojen käyttöä ja jotta kannustimet säilyvät tehokkaina ja tiemaksujen porrastus pysyy ajan tasalla. Siksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ulkoisten maksujen viitearvojen mukauttamista tieteen kehitykseen, raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin perustuvien infrastruktuurimaksujen tuloneutraalia porrastusta koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen määrittelyä ja kevyiden ajoneuvojen infrastruktuurimaksujen porrastamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukauttamista tekniikan kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa21 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(21)   On tarpeen varmistaa, että ulkoisiin kustannuksiin perustuvat maksut vastaavat jatkossakin mahdollisimman tarkasti raskaiden ajoneuvojen ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen aiheuttaman ilman pilaantumisen ja melun kustannuksia ilman, että maksujärjestelmästä tehdään liian monimutkainen, jotta kannustetaan kaikkein polttoainetehokkaimpien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä ja jotta kannustimet säilyvät tehokkaina ja tiemaksujen porrastus pysyy ajan tasalla. Siksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ulkoisten maksujen vähimmäisarvojen mukauttamista tieteen kehitykseen, raskaiden ajoneuvojen ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen hiilidioksidipäästöihin perustuvien infrastruktuurimaksujen tuloneutraalia porrastusta koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen määrittelyä ja kevyiden ajoneuvojen infrastruktuurimaksujen porrastamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukauttamista tekniikan kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa21 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

____________________

____________________

21 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

21 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Voimassa olevat käyttöoikeussopimukset voidaan vapauttaa tämän direktiivin vaatimuksista siihen asti kun sopimus uusitaan.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  uudet infrastruktuurit tai uudet infrastruktuuriparannukset, mukaan lukien merkittävät rakenteelliset kunnostukset;

a)  uudet infrastruktuurit, liikennemuotosiirtymään liittyvät uudet vaihtoehtoiset liikenneinfrastruktuurit tai uudet infrastruktuuriparannukset, mukaan lukien merkittävät rakenteelliset kunnostukset;

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  ’tietullilla’ tiettyä summaa, joka perustuu tietyssä infrastruktuurissa kuljettuun matkaan ja ajoneuvotyyppiin ja jonka maksaminen antaa ajoneuvolle oikeuden infrastruktuurien käyttöön; tietulliin sisältyy infrastruktuurimaksu ja, tapauksen mukaan, ruuhkamaksu tai ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu tai molemmat;

6.  ’tietullilla’ tiettyä summaa, joka perustuu tietyssä infrastruktuurissa kuljettuun matkaan ja ajoneuvotyyppiin ja jonka maksaminen antaa ajoneuvolle oikeuden infrastruktuurien käyttöön; tietulliin sisältyy infrastruktuurimaksu ja ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu ja, tapauksen mukaan, ruuhkamaksu;

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  ’infrastruktuurimaksulla’ maksua, joka on tarkoitettu jäsenvaltiossa aiheutuneiden infrastruktuuriin liittyvien rakentamis-, ylläpito-, käyttö- ja kehittämiskustannusten korvaamiseen;

7.  ’infrastruktuurimaksulla’ maksua, joka on tarkoitettu jäsenvaltiossa aiheutuneiden infrastruktuuriin liittyvien rakentamis-, ylläpito-, käyttö- ja kehittämiskustannusten korvaamiseen ja uusien vaihtoehtoisten liikenneinfrastruktuurihankkeiden ristiinrahoitukseen;

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

11.  ’liikenneperäisen ilman pilaantumisen kustannuksilla’ sellaisten vahinkojen kustannuksia, jotka johtuvat hiukkaspäästöistä sekä otsonia muodostavien yhdisteiden kuten typen oksidien ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä ajoneuvoa käytettäessä;

11.  ’liikenneperäisen ilman pilaantumisen kustannuksilla’ sellaisten ihmisten terveydelle aiheutuneiden vahinkojen ja ympäristövahinkojen kustannuksia, jotka johtuvat hiukkaspäästöistä sekä otsonia muodostavien yhdisteiden kuten typen oksidien ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä ajoneuvoa käytettäessä;

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

12.  ’liikenneperäisten meluhaittojen kustannuksilla’ sellaisten vahinkojen kustannuksia, jotka johtuvat ajoneuvojen tuottamasta tai ajoneuvojen ja tienpinnan vuorovaikutuksessa syntyvästä melusta;

12.  ’liikenneperäisten meluhaittojen kustannuksilla’ sellaisten ihmisten terveydelle aiheutuneiden vahinkojen ja ympäristövahinkojen kustannuksia, jotka johtuvat ajoneuvojen tuottamasta tai ajoneuvojen ja tienpinnan vuorovaikutuksessa syntyvästä melusta;

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(19)   ’kevyellä ajoneuvolla’ henkilöautoa, pienoisbussia tai pakettiautoa;

(19)   ’kevyellä ajoneuvolla’ henkilöautoa, pienoisbussia, pakettiautoa tai tavaroiden kuljetukseen tarkoitettua pakettiautoa;

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(22)   ’pakettiautolla’ tavaroiden kuljetukseen tarkoitettua ajoneuvoa, jonka suurin sallittu massa on enintään 3,5 tonnia;

(22)   ’pakettiautolla’ ajoneuvoa, jonka suurin sallittu massa on enintään 3,5 tonnia;

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)   ’tavaroiden kuljetukseen tarkoitetulla pakettiautolla’ asetuksessa (EY) N:o 715/20071 a tarkoitettua N1-luokan III-alaluokan ajoneuvoa, joka on tarkoitettu tavaroiden kuljetukseen;

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1).

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  ’päästöttömällä käytöllä’ viitataan hybridiajoneuvoihin silloin, kun niiden käytöstä ei aiheudu pakokaasupäästöjä katetulla tieverkon osalla;

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

2 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  infrastruktuurien tai infrastruktuuriparannusten kustannuksia voivat olla erityiset meluhaittojen vähentämiseen tai liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvät infrastruktuurikulut sekä todelliset maksut, jotka infrastruktuurin haltija on suorittanut objektiivisista ympäristönäkökohdista, kuten maaperän suojelu pilaantumiselta.

b)  infrastruktuurien tai infrastruktuuriparannusten kustannuksia voivat olla erityiset meluhaittojen ja ilman pilaantumisen vähentämiseen tai liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvät infrastruktuurikulut sekä todelliset maksut, jotka infrastruktuurin haltija on suorittanut objektiivisista ympäristönäkökohdista, kuten maaperän suojelu pilaantumiselta.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltiot eivät saa 1 päivästä tammikuuta 2018 ottaa käyttöön raskaita ajoneuvoja koskevia käyttäjämaksuja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 kohdan soveltamista. Ennen mainittua ajankohtaa käyttöönotetut käyttäjämaksut voidaan pitää voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

6.  Jäsenvaltiot eivät saa 1 päivästä tammikuuta 2018 ottaa käyttöön raskaita ajoneuvoja koskevia käyttäjämaksuja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 kohdan soveltamista. Ennen mainittua ajankohtaa käyttöönotetut käyttäjämaksut voidaan pitää voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Perustelu

Ei ole teknistä syytä siihen, että jäsenvaltiot eivät voisi luopua raskaita ajoneuvoja koskevista käyttäjämaksuista aikaisemmin.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 artikla – 9 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

9.   Raskaisiin ajoneuvoihin sovellettavia tietulleja ja käyttäjämaksuja on 1 päivästä tammikuuta 2020 sovellettava kaikkiin raskaisiin ajoneuvoihin.

9.   Raskaisiin ajoneuvoihin sovellettavia tietulleja ja käyttäjämaksuja on 1 päivästä tammikuuta 2020 sovellettava kaikkiin raskaisiin ajoneuvoihin ja kaikkiin tavaroiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakettiautoihin, jotka on varustettu asetuksessa (EU) N:o 165/2014 tarkoitetulla ajopiirturilla.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 artikla – 10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

10. Raskaisiin ajoneuvoihin ja kevyisiin ajoneuvoihin sovellettavia tietulleja ja käyttäjämaksuja voidaan ottaa käyttöön tai pitää voimassa toisistaan riippumatta.

10. Raskaisiin ajoneuvoihin ja kevyisiin ajoneuvoihin sovellettavia tietulleja ja käyttäjämaksuja voidaan ottaa käyttöön tai pitää voimassa toisistaan riippumatta 31 päivään joulukuuta 2025.

Perustelu

Vinjetit poistetaan asteittain kaikilta ajoneuvoilta 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 c artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun, joka liittyy liikenneperäisen ilman pilaantumisen tai liikenneperäisten meluhaittojen tai molempien kustannuksiin.

1.  Jäsenvaltioiden on pidettävä voimassa tai otettava käyttöön kaikkia ajoneuvoluokkia koskeva ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu, joka liittyy liikenneperäisen ilman pilaantumisen tai liikenneperäisten meluhaittojen tai molempien kustannuksiin.

Raskaiden ajoneuvojen ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu on porrastettava ja määritettävä liitteessä III a esitettyjä vähimmäisvaatimuksia ja menetelmiä sekä liitteessä III b esitettyjä viitearvoja noudattaen.

Ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu on porrastettava ja määritettävä liitteessä III a esitettyjä vähimmäisvaatimuksia ja menetelmiä sekä vähintään liitteessä III b esitettyjä vähimmäisarvoja noudattaen.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 c artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.   Tietulleja kantavien jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2022 sovellettava raskaisiin ajoneuvoihin ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakettiautoihin ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua, joka liittyy liikenneperäisen ilman pilaantumisen ja liikenneperäisten meluhaittojen kustannuksiin, kaikissa tieverkon osissa, joihin sovelletaan infrastruktuurin käyttömaksua.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 c artikla – 4 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.   Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2025 sovellettava kaikkiin raskaisiin ja kevyisiin ajoneuvoihin ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua, joka liittyy liikenneperäisen ilman pilaantumisen ja liikenneperäisten meluhaittojen kustannuksiin, tai pidettävä maksu voimassa kaikissa tieverkon osissa, joihin sovelletaan infrastruktuurin käyttömaksua.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 c artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tietulleja kantavien jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2021 sovellettava raskaisiin ajoneuvoihin ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua ainakin siinä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun verkon osassa, jossa raskaiden ajoneuvojen aiheuttamat ympäristövahingot ovat suuremmat kuin raskaiden ajoneuvojen aiheuttamat keskimääräiset ympäristövahingot liitteessä III a tarkoitettujen asiaa koskevien raportointivaatimusten mukaisesti määritettyinä.”

5.  Tietulleja kantavat jäsenvaltiot voivat soveltaa raskaisiin ja kevyisiin ajoneuvoihin korkeampaa ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua siinä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun verkon osassa, jossa raskaiden ajoneuvojen ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen aiheuttamat ympäristövahingot ovat suuremmat kuin raskaiden ajoneuvojen ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen aiheuttamat keskimääräiset ympäristövahingot liitteessä III a tarkoitettujen asiaa koskevien raportointivaatimusten mukaisesti määritettyinä.”

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 c artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.   Jäsenvaltiot ja toimivaltaiset alueet voivat ottaa käyttöön ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun, joka liittyy liikenneperäisten ilman pilaantumisen tai meluhaittojen kustannuksiin, tai pitää maksun voimassa niissä tieverkon osissa, joihin ei sovelleta infrastruktuurin käyttömaksua.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

7 d a artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Uudessa keruuinfrastruktuurissa ruuhkamaksujen keruumenetelmä ei saa edistää ruuhkien syntymistä tai pahenemista.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 f artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltio voi korottaa infrastruktuurimaksua tietyillä tieosuuksilla sen jälkeen, kun asiasta on ilmoitettu komissiolle, jos näillä tieosuuksilla esiintyy säännöllisiä ruuhkia tai jos ajoneuvojen käyttö näillä tieosuuksilla aiheuttaa merkittäviä ympäristövahinkoja, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

1.  Jäsenvaltio tai toimivaltainen alue voi korottaa infrastruktuurimaksua tietyillä tieosuuksilla sen jälkeen, kun asiasta on ilmoitettu komissiolle, jos näillä tieosuuksilla esiintyy säännöllisiä ruuhkia tai jos ajoneuvojen käyttö näillä tieosuuksilla aiheuttaa merkittäviä ympäristövahinkoja, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 f artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  korotus on enintään 15 prosenttia 7 b artiklan 1 kohdan ja 7 e artiklan mukaisesti lasketusta painotetusta keskimääräisestä infrastruktuurimaksusta, paitsi jos saadut tulot investoidaan ydinverkkokäytävien rajat ylittäville osuuksille, jolloin korotus saa olla enintään 25 prosenttia;

b)  korotus on enintään 15 prosenttia 7 b artiklan 1 kohdan ja 7 e artiklan mukaisesti lasketusta painotetusta keskimääräisestä infrastruktuurimaksusta, paitsi jos saadut tulot investoidaan ydinverkkokäytävien rajat ylittäville osuuksille, jolloin korotus saa olla enintään 50 prosenttia;

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 g artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vuoden kuluessa delegoidun säädöksen voimaantulosta porrastettava infrastruktuurimaksu ottaen huomioon hiilidioksidipäästöjen viitearvot ja asiaa koskeva ajoneuvoluokitus. Maksut on porrastettava niin, ettei mikään infrastruktuurimaksu ole yli 100:aa prosenttia korkeampi kuin maksu, joka peritään vastaavilta ajoneuvoilta, joiden hiilidioksidipäästöt ovat pienimmät, mutta jotka eivät kuitenkaan ole päästöttömiä. Päästöttömien ajoneuvojen infrastruktuurimaksuihin on tehtävä 75 prosentin vähennys korkeimpaan maksuun verrattuna.

Jäsenvaltioiden on vuoden kuluessa delegoidun säädöksen voimaantulosta porrastettava infrastruktuurimaksu ottaen huomioon hiilidioksidipäästöjen viitearvot ja asiaa koskeva ajoneuvoluokitus. Maksut on porrastettava niin, ettei mikään infrastruktuurimaksu ole yli 100:aa prosenttia korkeampi kuin maksu, joka peritään vastaavilta ajoneuvoilta, joiden hiilidioksidipäästöt ovat pienimmät, mutta jotka eivät kuitenkaan ole päästöttömiä. Päästöttömien ajoneuvojen infrastruktuurimaksuihin on tehtävä 75 prosentin vähennys korkeimpaan maksuun verrattuna ... päivästä ...kuuta ... [tämän direktiivin voimaantulopäivä]. Päästöttömään käyttöön on sovellettava samaa vähennystä, jos tällainen käyttö voidaan osoittaa.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 g artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.   Komissio laatii viimeistään ... päivänä ...kuuta ... (EUVL: lisätään päivämäärä: viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta) arviointikertomuksen, jossa arvioidaan päästöttömien ajoneuvojen markkinaosuus. Siirretään komissiolle valta antaa tarvittaessa 9 e artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa lasketaan uudelleen päästöttömiin ajoneuvoihin sovellettava vähennys korkeimpaan infrastruktuurin käyttömaksuun verrattuna.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 g artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2022 porrastettava tietullit ja käyttäjämaksujen tapauksessa vähintään vuosimaksut ajoneuvojen hiilidioksidi- ja epäpuhtauspäästöjen perusteella liitteessä VII esitettyjen sääntöjen mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2022 porrastettava tietullit ja käyttäjämaksujen tapauksessa vähintään kuukausimaksut ajoneuvojen hiilidioksidi- ja epäpuhtauspäästöjen perusteella liitteessä VII esitettyjen sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

7 g a artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Päästöttömien kevyiden ajoneuvojen infrastruktuurimaksuihin on tehtävä ... päivästä ...kuuta ... [tämän direktiivin voimaantulopäivä] 75 prosentin alennus korkeimpaan maksuun verrattuna.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

7 i artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”c a)  sellaisille henkilöautojen käyttäjille, jotka joutuvat käyttämään tätä infrastruktuuria säännöllisesti erityisesti siksi, että he asuvat maaseutualueilla, vaikeakulkuisilla alueilla tai eristyneillä alueilla, myönnetään enintään 50 prosentin suuruinen vähennys tai alennus.”

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 1999/62/EY

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)   Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten tämän direktiivin tuottamia tuloja käytetään. Koko liikenneverkon kehittämisen varmistamiseksi infrastruktuurimaksujen ja ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen tuottamat tulot tai näitä tuloja vastaava määrä olisi käytettävä liikennealan hyväksi ja koko liikennejärjestelmän optimoimiseen.

”Koko liikenneverkon kehittämisen varmistamiseksi infrastruktuurimaksujen ja ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen tuottamat tulot on käytettävä liikennealan hyväksi ja koko liikennejärjestelmän optimoimiseen. Infrastruktuurimaksujen tuottamat tulot tai näitä tuloja vastaava määrä on investoitava uudelleen yhteen tai useampaan seuraavista:

 

a)   tuetaan Euroopan laajuista liikenneverkkoa ja sen kunnossapitoa ja hoitoa;

 

b)   optimoidaan logistiikkaa;

 

c)   parannetaan liikenneturvallisuutta;

 

d)   tarjotaan valvottuja pysäköintialueita.

Erityisesti ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen tuottamat tulot tai näitä tuloja vastaava määrä olisi käytettävä liikenteen tekemiseksi kestävämmäksi, muun muassa yhdellä tai useammalla seuraavalla tavalla:

Ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen tuottamat tulot tai näitä tuloja vastaava määrä on käytettävä liikenteen tekemiseksi kestävämmäksi sekä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi, muun muassa yhdellä tai useammalla seuraavalla tavalla:

a)   helpotetaan tehokasta hinnoittelua;

a)   helpotetaan tehokasta hinnoittelua;

b)   vähennetään tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen lähteellä;

b)   vähennetään tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen lähteellä;

c)   lievennetään tieliikenteen aiheuttaman ympäristön pilaantumisen vaikutuksia sen lähteellä;

c)   lievennetään tieliikenteen aiheuttaman ympäristön pilaantumisen vaikutuksia sen lähteellä;

d)   parannetaan ajoneuvojen hiilidioksidi- ja energiatehokkuutta;

d)   parannetaan ajoneuvojen hiilidioksidi- ja energiatehokkuutta;

e)   kehitetään liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista infrastruktuuria ja/tai lisätään nykyistä kapasiteettia;

e)   kehitetään liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista infrastruktuuria ja/tai lisätään nykyistä kapasiteettia;

f)   tuetaan Euroopan laajuista liikenneverkkoa;

f)   tuetaan ja edistetään sähköisen liikenteen kehittämistä ja infrastruktuuria, jolla sähköä siirretään ajoneuvoihin;

g)   optimoidaan logistiikkaa;

g)   ristiinrahoitetaan tehokkaita vaihtoehtoisia liikennehankkeita, joilla edistetään ympäristöystävällistä liikennemuotosiirtymää;

h)  parannetaan liikenneturvallisuutta; ja

h)   tuetaan joukkoliikenteen eri muotoja.”

i)  tarjotaan valvottuja pysäköintialueita.

 

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

9 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  edistetään sähköajoneuvojen ja (ladattavien) hybridiajoneuvojen käytön lisäämistä;

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

9 e artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän direktiivin voimaantulopäivä] määräämättömäksi ajaksi 7 g artiklan 4 kohdassa, 7 ga artiklan 4 kohdassa ja 9 d artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän direktiivin voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 7 g artiklan 4 kohdassa, 7 ga artiklan 4 kohdassa ja 9 d artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III – 2 jakso – 2.1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

  Kustannusten jakaminen raskaille ajoneuvoille on tehtävä objektiivisin ja avoimin perustein ottamalla huomioon raskaiden ajoneuvojen osuus verkon liikenteestä ja siihen liittyvät kustannukset. Raskaiden ajoneuvojen ajokilometrejä voidaan tätä varten mukauttaa objektiivisesti perustelluilla 4 kohdan mukaisilla ’vastaavuuskertoimilla’ (*).

  Kustannusten jakaminen raskaille ja kevyille ajoneuvoille on tehtävä objektiivisin ja avoimin perustein ottamalla huomioon eri ajoneuvojen osuus verkon liikenteestä ja siihen liittyvät kustannukset. Raskaiden ajoneuvojen ajokilometrejä voidaan tätä varten mukauttaa objektiivisesti perustelluilla 4 kohdan mukaisilla ’vastaavuuskertoimilla’ (*).

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – b alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III – 2 jakso – 2.2 kohta – luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

  Nämä kustannukset on jaettava raskaiden ajoneuvojen ja muun liikenteen välillä eri ajoneuvojen todellisten ja ennakoitujen ajokilometrien perusteella ja niitä voidaan mukauttaa objektiivisesti perustelluilla 4 kohdan mukaisilla ’vastaavuuskertoimilla’.”

”–  Nämä kustannukset on jaettava raskaiden ajoneuvojen ja kevyiden ajoneuvojen välillä eri ajoneuvojen todellisten ja ennakoitujen ajokilometrien perusteella ja niitä voidaan mukauttaa objektiivisesti perustelluilla 4 kohdan mukaisilla ’vastaavuuskertoimilla’.”

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – c alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III a – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

ULKOISIIN KUSTANNUKSIIN PERUSTUVAN MAKSUN PERIMISTÄ KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

KORKEAMMAN ULKOISIIN KUSTANNUKSIIN PERUSTUVAN MAKSUN PERIMISTÄ KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – c alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III a – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Tässä liitteessä vahvistetaan ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun perimistä ja, jos sellaista sovelletaan, ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun enimmäismäärän laskemista koskevat vähimmäisvaatimukset.

Tässä liitteessä vahvistetaan liitteessä III b esitettyjä vähimmäisarvoja korkeamman ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun perimistä ja, jos sellaista sovelletaan, ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun enimmäismäärän laskemista koskevat vähimmäisvaatimukset.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – c alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III a – 1 jakso – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on määritettävä tarkasti tieverkkonsa osa tai osat, joihin ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua on tarkoitus soveltaa.

Jäsenvaltion on määritettävä tarkasti tieverkkonsa osa tai osat, joihin liitteessä III b esitettyjä vähimmäisarvoja korkeampaa ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua on tarkoitus soveltaa.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – c alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III a – 2 jakso – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kun jäsenvaltio aikoo soveltaa liitteessä III b määriteltyjä viitearvoja korkeampia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja, sen on ilmoitettava komissiolle ajoneuvoluokitus, jonka mukaan ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu on porrastettu. Sen on myös ilmoitettava komissiolle sellaisten teiden sijainti, joihin sovelletaan korkeampia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja, jäljempänä ’taajamatiet (moottoritiet mukaan lukien)’, ja sellaisten teiden sijainti, joihin sovelletaan alempia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja, jäljempänä ’kaupunkien väliset tiet (moottoritiet mukaan lukien)’.

Kun jäsenvaltio aikoo soveltaa liitteessä III b määriteltyjä vähimmäisarvoja korkeampia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja, sen on ilmoitettava komissiolle ajoneuvoluokitus, jonka mukaan ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu on porrastettu. Sen on myös ilmoitettava komissiolle sellaisten teiden sijainti, joihin sovelletaan korkeampia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja, jäljempänä ’taajamatiet (moottoritiet mukaan lukien)’, ja sellaisten teiden sijainti, joihin sovelletaan ulkoisiin kustannuksiin perustuvia vähimmäismaksuja, jäljempänä ’kaupunkien väliset tiet (moottoritiet mukaan lukien)’.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – c alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III a – 3 jakso – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tätä jaksoa sovelletaan, jos jäsenvaltio aikoo soveltaa liitteessä III b määriteltyjä viitearvoja korkeampia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja.

Tätä jaksoa sovelletaan, jos jäsenvaltio aikoo soveltaa liitteessä III b määriteltyjä vähimmäisarvoja korkeampia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – c alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III a – 4 jakso – 4.1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Kun jäsenvaltio aikoo soveltaa liitteessä III b määriteltyjä viitearvoja korkeampia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja, kyseisen jäsenvaltion tai tarvittaessa riippumattoman viranomaisen on laskettava liikenneperäisestä ilman pilaantumisesta perittävät kustannukset seuraavan kaavan avulla:

Kun jäsenvaltio aikoo soveltaa liitteessä III b määriteltyjä vähimmäisarvoja korkeampia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja, kyseisen jäsenvaltion tai tarvittaessa riippumattoman viranomaisen on laskettava liikenneperäisestä ilman pilaantumisesta perittävät kustannukset seuraavan kaavan avulla:

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – c alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III a – 4 jakso – 4.2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Kun jäsenvaltio aikoo soveltaa liitteessä III b määriteltyjä viitearvoja korkeampia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja, kyseisen jäsenvaltion tai tarvittaessa riippumattoman viranomaisen on laskettava liikenneperäisistä meluhaitoista perittävät kustannukset seuraavien kaavojen avulla:

Kun jäsenvaltio aikoo soveltaa liitteessä III b määriteltyjä vähimmäisarvoja korkeampia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja, kyseisen jäsenvaltion tai tarvittaessa riippumattoman viranomaisen on laskettava liikenneperäisistä meluhaitoista perittävät kustannukset seuraavien kaavojen avulla:

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

Liite 1 – 1 kohta – d alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III b – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

ULKOISIIN KUSTANNUKSIIN PERUSTUVAN MAKSUN VIITEARVOT

ULKOISIIN KUSTANNUKSIIN PERUSTUVAN MAKSUN VÄHIMMÄISARVOT

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

Liite 1 – 1 kohta – d alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III b – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tässä liitteessä vahvistetaan ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun viitearvot, mukaan lukien ilman pilaantumisen ja melun kustannukset.

Tässä liitteessä vahvistetaan ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun vähimmäisarvot, mukaan lukien ilman pilaantumisen ja melun kustannukset.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III b – taulukko 1 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Taulukko 1: Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun viitearvot

Taulukko 1: Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun vähimmäisarvot

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

Liite 1 – 1 kohta – d alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III b – taulukko 2 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Taulukko 2: Linja-autojen ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun viitearvot

Taulukko 2: Linja-autojen ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun vähimmäisarvot

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – d alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III b – taulukko 2 a (uusi)

 

Komission teksti

 

 

Tarkistus

Taulukko 2 a: Henkilöautojen ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun vähimmäisarvot

 

Ajoneuvo

Moottori

Euro-luokka

Esikaupunki

Kaupunkien välinen

Dieselauto

<1,4 l

Euro 2

1,9

0,9

Euro 3

1,6

0,9

Euro 4

1,3

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0,3

1,4–2,0 l

Euro 0

3,6

1,0

Euro 1

1,9

0,9

Euro 2

1,8

0,8

Euro 3

1,7

0,9

Euro 4

1,4

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0,3

> 2,0 l

Euro 0

3,9

1,3

Euro 1

1,9

0,9

Euro 2

1,8

0,9

Euro 3

1,7

0,9

Euro 4

1,4

0,7

Euro 5

0,9

0,5

Euro 6

0,6

0,3

Bensiiniauto

<1,4 l

Euro 0

3,7

2,4

Euro 1

1,0

0,4

Euro 2

0,7

0,3

Euro 3

0,5

0,2

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,5

0,2

Euro 6

0,5

0,2

1,4–2,0 l

Euro 0

3,9

3,0

Euro 1

1,1

0,4

Euro 2

0,7

0,3

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,4

0,2

Euro 6

0,4

0,2

> 2,0 l

Euro 0

4,0

3,0

Euro 1

1,0

0,4

Euro 2

0,5

0,3

Euro 3

0,5

0,2

Euro 4

0,5

0,2

Euro 5

0,4

0,2

Euro 6

0,4

0,2

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – d alakohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite III b– taulukko 2 b (uusi)

 

Komission teksti

 

 

Tarkistus

Taulukko 2 b: Tavaroiden kuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun vähimmäisarvot

Ajoneuvo

Euro-luokka

Esikaupunki

Kaupunkien välinen

Tavaroiden kuljetukseen tarkoitettu bensiinipakettiauto

Euro 1

2,4

0,7

Euro 2

1,9

0,4

Euro 3

1,8

0,4

Euro 4

1,7

0,3

Euro 5

1,6

0,3

Euro 6

1,6

0,3

Tavaroiden kuljetukseen tarkoitettu dieselpakettiauto

Euro 1

4,0

1,7

Euro 2

4,1

1,7

Euro 3

3,5

1,3

Euro 4

3,0

1,1

Euro 5

2,2

0,8

Euro 6

1,9

0,5

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta

Direktiivi 1999/62/EY

Liite V – 1 jakso – taulukko 2

 

Komission teksti

Taulukko 2: Vastaavuuskertoimet eri ajoneuvoluokkien ruuhkamaksutasojen välisen suhteen määrittämiseksi

Ajoneuvoluokka

Vastaavuuskerroin

Kevyet ajoneuvot

1

Niveltämättömät raskaat tavarankuljetusajoneuvot

1,9

Linja-autot

2,5

Nivelletyt raskaat tavarankuljetusajoneuvot

2,9

 

Tarkistus

Taulukko 2: Vastaavuuskertoimet eri ajoneuvoluokkien ruuhkamaksutasojen välisen suhteen määrittämiseksi

Ajoneuvoluokka

Vastaavuuskerroin

Kevyet ajoneuvot

1

Niveltämättömät raskaat tavarankuljetusajoneuvot

1,9

Linja-autot

1,5

Nivelletyt raskaat tavarankuljetusajoneuvot

2,9

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä

Viiteasiakirjat

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

15.6.2017

Associated committees - date announced in plenary

16.11.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Seb Dance

21.6.2017

Valiokuntakäsittely

24.1.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

50

11

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Norbert Lins, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

50

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

EFDD:

Eleonora Evi

GUE/NGL:

Stefan Eck, Kateřina Konečná

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Albert Deß, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

11

-

ECR:

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Julia Reid

ENF:

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

György Hölvényi

1

0

ECR

Mark Demesmaeker

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä

Viiteasiakirjat

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

31.5.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Committees asked for opinions

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.11.2017

ENVI

15.6.2017

 

 

Not delivering opinions

       Päätös tehty (pvä)

ECON

27.2.2018

 

 

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

16.11.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

4.7.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.1.2018

20.3.2018

14.5.2018

 

Hyväksytty (pvä)

24.5.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

2

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michael Gahler, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eric Andrieu, Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.6.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

35

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Eleonora Evi, Marco Zullo

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Gahler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ramona Nicole Mănescu, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Eric Andrieu, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jude Kirton-Darling, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

PPE

Andor Deli

3

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 21. kesäkuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö